Page 1

ВРОВАРСЬКОГО

ОРГАН

МІСЬКОІ

Гавета вuодІІТІt'

І

17 квіти• 1U37 року •

1

КОМІТЕТУ

МІС~КОГО

РАПОННОІ

РАД

Н. 59 (6932 ) •

t====- По.11ьови:и - роботам- теипп 8

У

КОМУН ІСТИЧНОJ ПАРТІJ УКРАІНИ, ДЕПУТАТІВ

НАРОДНИХ

Середа, 10

КИІВСЬ КОІ

становить 63 процентІв до плану.

rоспу сАвангард• чекали П s неrерпІнн.ям. І зустріли весну у всеозброєнн!. . Ян тільки дозволили погодні

Одночасно готуємо nлощІ до сІвби раннІх ярих кулmур. На цій роботІ зайнято шість . агрегатів. Кожен механізатор прагне внести якнайбІльший вклад у спільну

rмови ,

справу .

механізатори дружно

виве·

Прин.1ад

у

роботІ

зують ПР-тро Ульянович Нуншин та Мина л а Васильович Та~rбовсь·

площах, де вирощуватимемо нефмов! · культури д.'Тя громадськоУ худоби. Всі пройнятІ спільним ІJРагненням закласти мІЦну основу майбутнІх урожаІв . Дружнс , здагоджена працювали хлібороби на занритт! вологи, яка

кий. На дисн:vванн! грунту вони виконують деннІ норми виробітку на 105-115 процентів . У . добре . nІдготовлений грунт лягає якісне насіння висок о врожайних сортів ранніх ярих куль· тур. Нинішнього року їх вирощ у­

так потрібна для росту й розвитрослин. За кІлька днІв вони провели боронування багаторІчних трав на пдощ! 1175 гектарів. За" лишилося зовсім мало 91 гектар. Але це площ! , на якІ поки

ватимемо на п л ощ! 290 гектарів. Уже nос!я.1и овес на 93 гектарах. Також почали сівбу одн о річних трав на ·еелений кори д л я х удоби . У грунт лягло насІння на площ! 34 гектари · при п.1ані 155 гента-

що не може зайти техніка. По-ударному трудяться механІ· еатори на площах , де вирощуємо

рів . На сівбі ярих працює шість агрегатів. За кер~ю:-.r тракторів -

озимІ культури на зерно 1 на зе-. лений корм для тварин. Вони під· живиди Іх на 540 гектарах, що

досвІдченІ хлібороби. Серед них Балодимир Григорович Каз· ловський та · Іван Іванович Кочу-

J<y

mtl

вели

своr

поле .

·

пона­

ли в поле агрегати. Широним фронтом розгорнулися роботи на

.

тенко,

з

перших

агрегати

на

вони

продуктивністю праці

ви·

весняне

сВосьмигодинне ~авдан­

закривали

ня

за

-

боти-~

ск.тіад у лання

с!вачів .

верхнього

вони

виконують

таким

Як завжди . доведені

тажу.

х.1!боро би

ударної .

в

працІ

по.11.

Для

ств о рено

Організовано

гаряче

хар­

ч у вання за невисоювш ц і нами . виїзд автолавки. . Турбота про них

-

щодня

на

порядк у

денно·

му дирекЦії . партійної і профспІ.'!­ нов ої організаuій . «:К о жну р о б очу хs и лин v май· бу тньому врожаєві~ під таким деві зом nроходить соціа .1!стичне змагання зем .1еробІв. Підсумки під'биваються щ о дня. Переможців заохочуємо

!

мо ра:~ьно

но.

Л.

матеріаль­

.rатьох будівельних нізацІях країни 1 в му

по

нашому

орга· ц1.1О·

мІнІстер­

тих ,

Сьогодні

ничим

го

tону М

для

лективним же

охоnлені ко­

nідрядом

май­

стоnроцентно

вже

близьк.о шести рокІв .

-

показник

Цей

ре ::..1 .'JЬ т а т

нею

нашим

відділом

ються чається

виду

в

агроном.

готовна

Інженерна ведеться

nІд·

nдано­

хункову

документацІю

потреби у техн!чн и х

Використовуючи кументи

згідно

з

цІ

до­

дирек­

тивним планом будівель· но-монтажних робіт , на­

бираємо необхідну кІ.'ТЬ· кість об'єктів і негайно

м!рно, систематично . Це стало можливим еавдяки новому nІДходу

заnускає~о Іх у виробни­ цтво. Тут же оформ .'!яє­ ться договір із брит!І:· до ведення документацІІ. дою, передаються Ій до­ Раніше , дотримуючись П кументи . Причому, крім Існуючих форм, доводи­ документів на об'єЕт лося

по

черзі

~рахунни

rотувати

основвих

терІалj.в, потім матер1а111JІ, далІ

ма­

уникн у ти

nросто­

ЦІннІст ь ме н тації

в

ново!

доку­

тому,

зонре­

що

шукати.

що

надійде .

Словом .

ств о р е ння єдино! д~н v · м е нтацІї Інж е нерної під·

ма, щ о для бригадира не­ г о товни д оз во.1и .'Jo опера· ма n о треби її ро з шнфрІ)· тивн о в:<Ір!ш у вати вс! ви­ в у sатн ( з відси та ж еко­ робничі проблеми. да .'Jо номfя час у ). Адже в ній змогу усунути повторнІ детально

розnисано,

що

1

розрахvюш .

Nt 1,

бриrада

додатиову

одержує

документацію

усІх папе­

частини

НрІм

р о зу~шо

ке­

такому пІд ходІ до c!'lpq· ви став основою вироб·

сп о руди .

усього .

наша

до ­

ництва.

ку ментаЦія дозволяє не­ гайно . в момент викори· стання матеріалів, ма­ шин та механізмів визна­

чити.

~рацює ·бригада

економією

чи

з

тами. ративно

змогу . оп~

усунути

причини

незадов!:~ьної роботи від" стаючоУ бригади або швидко поширити кращий досвід передова!. (Біль­ шість Інших будІвельних органlзацІй

працює,

закономІрно,

протягом

перевитра·

Тому маємо

Навколо нього

-

всІ нашІ розрахунки І дП.

Тому

ряду

що

рокІв

мо­

жаль, не так). 3 нашою новою

тисяч карбо ­ таоож

вІзьм у ть активну участь у

б .'!аго у строї

фабричної те­

ри'І'ор!ї.

Нрі ~І

цього,

бригади

В. М . ЄрмадаєваУ та В . Т. Єр~~акової до 20 квІтня з обов ' яза Jшся

завдання

завершити

чотирьох

мІся­

-

завдання

до 40-рlччя Ве:~иноІ Пере­ моги .

ху

Багато

в'язальниць

.NQ 2

nрацюватимуть

день

<~:червоної

особливо

це·

.'f

суботи•

високоnродук­

тивна . Наnриклад, Л. А. Рисич та С. О. Нлюіш!на зобов'язалися

виконати

змінні завдання у цей день на 200 процентів, В . М . Демченко, В. Н. Ди· кун, Т. М . Нваніна на 150, Л . І. Журибіда та

М. І. Журибіда

на

-

130

процентів . Приклад передових пра­

ців .

З найвищою продvк'rив­ ц!вниuь 1!аС .''Ііду є

н!стю працІ трудяться в ' я· зальниц! цеху .NQ 3 Л. І . Палюх , Р. І . Толубаєва, С. І . Мишенко та М. Т.

мо л одь

nідnриємства.

Р. ЧЕШУЛЬRО, голова комітету проф­ спілки

фабрики

верх­

нього .ЦИТ.ІІ'ІОrО 'tРИБО:Ю· жу.

карбованців­

у фонд п'ятирічки У кс:Іективt радгоспу «Велию:-,иимерський• уже ста.'!о дl'Jброю · традицІєю щороку ознаменовувати

н! з аторам. Вони активно вестимуть весняні nольові роботи. Заходами, ·роз· робленими штабом, перед­

день комуністичного су· боп~ша, присвяченого річниц! з дня народження В . І. и'lенІна, звитяжною nрацею. І аараз, незадовго до · свята nраці, штаб по його проведенню зай· нятий визначенням обсягів роб і т, які виконувати-

бачено, що механізатори вноситимуть у грунт амІ· ачну воду, гербіциди , ви­ возитимуть добрива, а та­ кож сіятиму ть кор:vюв! буряки, овоч!, однор! ІН! трави, rотуватют у ть nл·J­ щ! nід посів н у І(у ру д з и. Роботи . тривапш у ть на

. муfь

всіх

трудівників

1.140

дІ.'І.Янках

го с по д арст­

господаретва. Попередньо nІДраховано, що nІД час суботника буде одержано рІзноманlтноУ продукціІ

ва на тваринни.цьких фермах , у тепличному господарствІ, саду, будІ· вельній бриrад! . Пр а ців­

на суму понад чі RарбованцІв.

ники, якІ не з а йняті у сферІ виробництва, благо­

тисяВагомий

19,5

стозаг!н систематично пе· ревиконує плани, забез­ печує директивний ріст nродунтивності працІ . зниження собівартостІ 1 збільшення прибутку,

внесок зробллять, зокре- устроюватимуть території, ма, тваринники. Вони зо- · озеленюватимуть rx, про­ бов'язались надоУтн 20 водитимуть санітарну тонн- молока . Овочівники очистку.

вчасно або дострокову здачу об'єктІв, є одним

дУТЬ деріКаві

із провІдних підрозділів свото тресту моетобу­ ду М 1 Головмостобуду. Успішно справилася орга­ візацІя 1 а вавданнями

на

трико·

Буде виnущено про­

дис­

nетчеру ме х анікv що nос.1 ати. виконр о бу

-

їв .

каоч­ на один-два іНШ1 об'єкти. Rоли а якоІсь причини ною документацІєю дУЖе . ри дл11 бригадиоrе п1др11- еавод nрацювати на не нalt\mлe кон­ зручно ду. Цей процес еайма:в СТруJЩій, бригада nере­ всІх eoranax будівнmrrва багато псу, докуиента­ йде ва пlдrотовлений vс!м виробничим ланкам. ЦІ11 буJІа RЄЗPY'D!OlO ~1111 об'аr Н 2. (Шзн1mе Постачальнику 1 иеt ві·

-

-

демо,

дитячого

45

а _ nІврІчне

фабрики

2.370

Таким чином ми на вс! в я~: ш к! .1ь!іост! потрІбно рувати будІВНИЦТВNІ . Бриг адний підряд прн об'єкти створюємо розра· для в:rашт ування кожної

ресурсах.

.колективІ

потреби

трудозатра·

тах. у фонд! зарплати , у матерІалах 1 ме ханізма х.

вельних

під-

ви з на ­ кожно­

робіт ,

нього

з золяє

хара!і·

об'єкта :

нормативна! матерІально

організаціях

обчис.'Тю­

варт!ст,ь

перебудови ІнженерноУ mдготовки буд1вництва .Якщо в багатьох буді· готовка виробництва страждаs стихІйнІстю, nроводиться по мірі не· обхідності, то в . нашому

виt)об­

пасnортні

тернстики

J\"g 1 ).

добуду є J об ' єкт Таюrй варІант до­

бриг а да

користував­

ся.

ству методом бригадного пІДряду виконується 55 -во процентів обсягу ра()Іт . робітники мостоза­

112

хто

су­

комуністичного суботника,

Нучер. Вони вир!ши .1и ви· конати плани чотирьох мІ· сяців до 20 квітня дня

ПОПОВА,

головний

.

nl,!t

счервоноІ

Трикотажниці

їх

хороші

-

працювати­

колектив

ванців .

.. . З ранку · і до вечора працю· у мови.

день

дУкuІї на

завдання_.

ють

v

ме

годин•

девізом

Освова-бриrадвий JІідрИJІ У ТОРІ час, :коли в ба·

7

в о логу, проводили боронування озимих зернових 1 багаторічних трав. Тепер хлібороби . ввійшли до усnішно

Ціва 3 коп.

3. НАЙВИЩОЮ

одниІ\m

Спочатку

року

НАЗУСТРІЧ СУ&ОТНИКУ

І якість

КОМПЛЕКСІ

ATmRHOIO видалася цьоrо· річна весна. Хлібороби рад-

1985

квітня

ОБЛАСТІ

nepruoro

кварталу

радгосnу

чів,

а

зберу~ 1

зда-

тонн ово-

12

події автопарку

-

nеревез v ть 1.780 тонн вантажІв. ·IIJ'Iti . . В!дповlдальн! завдання належить

виконати

меха-

карбованцІв

2 .37'0

'-

такий бvте внесок велико­ димерців у фонд ХІ-ї п'я-

шр!чки. м . полоз, начальлин штабу по про­ веденню суботника .

цього

рану.

В. ТИЩЕПRО, rоJІОВІІІІЙ ІвжевеJІ ио­ стозаrову .М 112.

Концерт у . цеху

Опе.ративві дані АІІСnетчерськоУ служби райсІльгоспуправлІння аро · середньодобовІ надої молока у господарствах раіІону ва 8 квІтни 1985 року

(Перша rрафа rрамfв), друга ІІЯИО І

8.04.84

иадоено молока на корову (кІло­ більше (+) або менше {-) порів·

-

р.)

. 17, І

.:ПлосківськнІІ• Імені 60-річчІІ СРСР «Авангард:. Імені Кірова сРусанівськнІ!:. сПухІвський:. ППЗ .,Рудня• сБобрицькиІ!• імені Щорса «КрасНJІівськнІ!•

+0,4

«Великодимер.»

7,4

+0 .2 +0,1 7,1 -0,5 6.8 +0.1

. «Жердівський:.

7,4

13.9 -О,З «Літківський:. 13.6 +І ,О імені Мічуріна 11,6 -0.7 «Зоря:. 10,4 +І ,2 «Гоголівський:. 10,3 -2,2 імені Док у чаєва 10,2 +O.Si «Заворнцький:.

10.0

10,0 8,4

+І ,7

5.7 +0,6 5,5 +0,9 4,8 +0,5

«Заплавний:.

-0.~

По району

+0.7

о -О , :}

6.8 6,4

8,28 +0,26

ГАЗ ЗАМІСТЬ БЕНЗИНУ ТАШКЕНТ.

У цеху

Nt 4

фабрнии верхн ... оrо ди­

тР.чоrо трикотажу трудиться баrато моnоді . Про їх добрІ трудевІ дІnа nе­ реконливо свІдчить тей фант, що колектив цеху nостійно йде в аван­ rарді соцІатстичкеr-о змаr-ання на честь 40-рІччІІ Веnииої Перемеrи. Добиваючись відрадних усnіхів у роботІ, моnодІ виробннчнннн nрнДІ-

nяють

ньої

баr-ато

самеАіяnьностІ,

влаштовують сnІвувачами

ху

уваrи

Onьra

цІнавІ

розвн•ку

часто

в

цеху

концерти.

вистуnають

Пінчук,

худеж­

Тетяна

иомсорr

Оnман.

За. це-

Лю­

бов Тарасюк, Тетяна &ондатІй. Світ­ nана Оnенс і єнно, Олена Ковальчук та багато · Інших.

Зараз

на фабрицІ

nonernивo

rотуються

куnьтармІнці до

вистуnів

нa­ на

честь Першоrе травня І 40-рІччІІ Велиної Перемеrн. На фото: иенцерт у nошивному це­ ху. Вистуnають самодІяnьиІ сnівачки С. ОЛЕКСІЄНКО, Т. &ОНДАТІFІ та О, КОВАЛЬЧУК. Фото А. Зарічноrо.

nеrкових

•Москвич• nальним

ВипробуваннІ'!

машин дпя

та

марки

•Жиrуnи•,

яких

с

nрирод.

ний rаз метан, nочались у Ташкентськему автобіnьно­ шnяховому інституті. В ла­ бораторІї теnлових дІІнrунІв nеревІрястьсІІ ефективність

нової nanнsнoJ

системи ае-

томобіnя, за

створенаТ

договором

з

у

вузІ

автезавода­

ми Москви . Горькеr-о, Т::-nь­ ятті . На nершому етаnі ма­ шини

nрацюватимуть

газі. так ру

І

на

бензині.

розширення

правних

темобілі

ян

на

В

мі·

мережі

за­

станцій nеrковІ ав.о внкористовуватм­ rаз. (ТАРС),

муть тіnьІtИ


'* 10

! стор.

Нинtшнtй

рtн

ІП;Іш подіями.

ТОВІюю ремоги, руху,

-·--·-····----------------------- ------.....

квІтня 198~ року

визнач­

зв'язку

з

водйтимуться у І'ІИХІДИІ двt. а кож по вІВторках І середах.

п:Ідrо­

до 40-рІччя Ведикої Пе­ 50-р!чч.ч стахановського

XXVII

гІдноУ зустрічі

НПРС

зростає

інтерес

вити ні.'!ьна думок щодо матеріалів, Ух оформлення.

з'їзду

броварчан

.

в школах в

підприємств

1

~

сказати.

матерtали.

ииим

бережливо

ставляться до реліквій. Виготов­ ляють вітрини, гарно Хх оформ­

ких матеріалІв. Зз:ичайно, най­ більш надійно зберігатимуться во­

більшості

шкіл

1

ляють, ронами.

експонати зберігаються ';Га, на жаль, в окремих

шнолах

тах з 12-ї до 16-ї години, по не­ дІ.1ях з 10-ї до 14-ї години. Е:кснурсН за замовленнями про-

сУ .п1иарJІ МИХ6nв Івановича Sутенна ви·

мають велику Цінність, або, якщо точніше

цІ

клеюють

цінні

·

донументи, прц­

сплІ!>апrим

клеєм,

ни в

музеях. Думаю.

заклик рани.

який

не придатний для таких цілей, прибивають цвяхами, прикріплю-

вІдгукнуться

А.

що на цей

І

самі

вете­

ПОГРЕБОВСЬRИFІ,

директор го

lсторвко-краєзиаа'ІО-'

музею.

Все вище під-

дерево,

треба

ЧИТАЧ­ ГА3·ЕТА­ ЧИТ А·Ч

порадитися

з працівниками ЖЕНів, відповідних служб. Дсре­ sa можна висаджувати на відДалі 5 метрів від бу­ ;:rинкlв, а кущі

час д.1я висаджування дерев і кущів. · ·

Оптимальною густотою носадни вважається 200

По кілька тисяч дере~ виса;:(;кується

щовесни

наrш)му місті. всі:,r

ї:~r

прикра-

вильне

шати наш двір чи вулицю, rю.1lпшувати санітарно-гігієнічні умови, захищати від пилу і · шу~rу, створюr?ти наїшращІ умови д.1я відпочrшІ\у.

Причин

тут

Але

0 с 1ювн1'!

то~;у,

що

:ність

rrшe

піс.1я

ніль-

рів,

дерев

Як

а

в

шар

групту

Н9

впіін;ппїr із ями, не дащніі д.'ІЯ С?.І\інш-r,

потрі~но

за~Іінити

тоді

10

нассщл;rнь.

Через

близьке сусідство до бу;щннів стіни nогнюш.

що

справедmІві

~істра групіу.

при­

i:oro

такс

Переп

дерев стюоть

дружин.

за­

Всі ~ІІІ не

і

знищувати

дере-

Щоб ся,

нього

Пt'рш

трапи.lо­ поса;щти

дарства.

не

ні;r,

ПАМ'ЯТЬ ~--...:::

«Ш<~ноана

З

no

1934

дирентсром варах.

нинів

ро!-4:у

рІччя

Р~">да•щі~!

рін

19:J8

середн;.,аі

Перший

"і;;бt"ся r·азсті

у

я

G~1r.ycи

у

1937

«Ноз~

nереді

nрацював

школи

в

БрО·

десятин.nас

,

..

році. Минулоrо життя• бупа

вміц;ен-1

івформація про зустріч ви-· пуснІ<ииів 1orn рону через 47 літ. Я рё.1.J.:і1~Й, що моJ· нслиwні вихо­

ду:.нs вз>щі

у

таю; й

суворий

-.а.с

tут

~lз~tчн,~но

ПОЕ!еАіНІ{GЮ,

ЙОМУ

«На все ІІІ·ятс:єтьс?

·

чlр 1937 ро:;:/ J-.;ої това· А

НіШІОГО

Пр0СИ.1!1

t:O:І1;=JT:V

ПЇС:lіі

ДО

ДЛЯ

),t~.::т:1чнпУ

ВС:'Юра І{;ІЗСV 33·

р?ЙGі.щ:ьК-

щю:шд;;;('І!ІJЯ

но~~!і.:їі

..r1LОТЧИЕЇВ. ров'я не .,~r.oT 1 JIInи

1

ХОЧ

в.

и:=;олу

}~3

3Дt)-

СІ~с:.ріІ~и:зся, у ч-t\•pt.:a зір не

юя:ш. Ра;:; 1 .-.а в.:туппи до ry ~ " 1 юоов до

с ор п 1 •· -~у

Але

через

газету

чvдо­ вtй. люднн.l sa чуйне серце. невтомні руки.

цій

З

О.

ПОВ!tl'ОЮ

Poroaa•.

О.

За це ·висnоа. ІДІІчнІсть тнм трудІвиинам, яні свос10 працею noninwyють наw nо­ добробут.

М.

аетеран

народнdІ

rом

всього

часу

ЖаННЮ СПРИЯЛИ· не ТІЛЬ· Rи вчасно виданІ л!Rи,

а й добре . слово

чуйна дує

людина.

хворих

не

викликом.

Вlдвt· тільки

І ·за

цІ

меди-

иів, Ь підтримка, чуй· нісrь. За це ми щиро вдячні

·

завідуючому

відділенкям Ю. П. Корсакову,. хірургу В. І. Самойленку•.

Наведені

вище

білих халатах.

-

відчу­

вали турботливе став­ лення І лікарів, 1 мед­ сестер. Шзидному оду·

зок за

КОТЛЯРОВА,

віддІленнІ.

адресовані

Вона

nев·

Майже одночасно зі мною тут перебувала 1 моя дружина. Протя­

еnравжньому любить смю професІю 1 добро· совІсно виконуе обов'я-

лікаря.

І'ІІйни

ний час лU<увався у районній лікарні, в х1·

ко. Це людина. яна по­

водопро­

tнвtлід

Декаленио,

ни

-

Із

ряд­

листів редан·

ційноУ nошти. Всі вони людям

в

Автори

листів дякують медич­ ним nрацівникам за Іх самовіддану працю.

осаітн,

ВИХОВУ·Є С сусntльстІЮ

зацІ· правильне

III'R

вихованн" дів· вдО'ВОлення чоловІнами

_

но загартованими. Але ж не життя не готовими ви- Тані побутові з

давніх давен

в

жінок

конувати

внеоний

розЛади в

о6ов'я· родинІ дівчинки nризвели

ночнlсть.

До

речІ.

саме принладом

ставлення до

рідко в 11 майбутньому nодружньому житті може

стати

причиною

·

·

розлу-

тю палити цигарки, проде-

притаманні споконвіну ри-

а не грубістю. Нерідко карями-психологами ви· того, щоб мрія ця збула­ вважають мало не доблес- дівчата. 'втративши цt явлено, що більшість дів· ся, слід докласти чимало

Веnмкоі

Перемоги.

мною.

ВирІшна

І

ось

>І3Ді<:ІІати

nнс'І'

но.

сна:аанІ

на

:ауоrтрічІ:

•Я

niwoв у wкony, а nри вході образnиво нинуе: •Веwtасться

ще

з

своїми

миnмцямІІ»,

чатон,

яні

не

по-важають

зусиль

1

батькам.

Це

Іх

друrий штурм Ce:sat'l'onoля. На леrещ~арне місто

там

дGвідаJіИся,

щь ·со.

.

обрушиласJІ сила-силенна воrию. НашІ зійсьна відбивал11 атаку за атакою. Іно~ фашисrи · npopІt!'la-

нячна Одеса в о(SлоЗt. Мо- лнся а нашl окопи. ТодІ ряки записувалися а за-

ми йшли в

Rа.захста!d. За два ро:ки. від nораRення до новер­

нення додому в Бровари, переніс декілька опера­ цій.

n

!еля визволення Ниє·

рукоnашний

ва nовернувся У Бровари.

лося нашим. У nершому бою иаm заrін був розсtяиий. 1 28 лютого 1942 року 151-20 б1йц1!1 nриt,nмали· післJ! !Іикоианни за!'Ід8ЮІІr

ком нІльнох уцілілих хат. Ми з мамою nоселилися в родичів у землянцІ.

гони добровольців иа за- бій. Та І другий штурм Повернузея з нагородами хист Одеси. В одив 1з Сезастоnоля rtтлерівцям і ІввалІдом. Майже все них записався і я. ' не вдався. Місто 'залишя· було спалене. за винятоженився, збудУ­

!11 боt. З них моряки за.вА nотІ ~&о. · ro n~ 1 •иходил"' перемож• Со 1 " м v.rЛИ с ал. " п сл ..... ,.сь· х .. и "'"'м· и • Я теж .,vu n-"'p•" воло ч • nи И"' o..v,. .............. · Ст...,. ЛрацкJвав інструпорО,\1 в СJ1ужба ЙШ.'JІІ. добре. Та 'V' . • здоро•'"" • броварсн:их t-\j)Ti:JHX. Ро- все трИ!іСІЖНlШИМИ става- 'ДІВ штиковим боєм 1 тому . ... .. .. .._.. .. _ ..... n бота подобалась. адже я . ли дні і но<zі. Велика Біт- Іиходи-е з ньоrо · щораз ие ож~u 1 ие . tмнрUІ. ;)опо~.Іаrав молодю1 .1ю- чизняна війна застала ме· неущкодж6\ним. Та куnя Інколи дtJ CйlдtJMOctt долІ-

розn ...... ІІ".Ти про сD.. оє житV'D T.l'l. nод!Іиrу я не зробив.

іМ'Я

nодаємо

няМ".)

С.

з

nнст

В.

nнстн

ними

І

Еидів

онремнмн

БО\)Щ88СЬКОГО.

Нижче

скорочен.

Гадасмо,

призначеному

сЕорту мав для проходження курсан-

.. 1 г.ерши й

другиа

задовоnенням

читачІ•.

що иоrо розnовtдь нікого не заnм. wнть байдужим, Хотіnос:я б особnніІо, щоб на нь9rо еідrуннуnмс:" wкonJllpi, нииіwиJlІ юна :аміна.

зичної культури. 3 бага- кораблі, тьох

з

ро:зряди.

тами

учи.mщ

практики.

:1Я\r гартувати сєбе. іtрім не на цьщ1у ж норабЛІ, в

цього. у . pa!'ir,E!c?It:К(J~taтi порту Одеси.

Іlам_'ятаю,

ся до 13 окремого розвідбатальйону, sавдаНИJ! я.кого було . л1квlдо&увати nрориви німецьних 1 'РУ· мунських частин. Ми три-

Зrод6м

вали з дружиною буди­ · нон. І ось уже сорок ро­ ків живемо ми з НІною Григорівною в ньому в · дружбІ 1 злагодІ. Дружи­

за

мали

оборону. І!Іі.tбивали Осколками міии мekt 81· атаки nіхоти, таикtв, хо- дlpJaJto nраву иогу, пора· на в:ие иа neиc1r. я. теж дили в розвІдку, а штиио- иеиа була й ліва. ~~:3 7ав~о n~~анп~~ц~~~

Ж"И ""

вч'. 'вається

нрин

ма·

шІ;u.-;а, а потl,\1 с;:ужба на

приб:;лп

в

. Севасr·оподь,

що

можу

все ж діста.'lа меие.

..

SІ.тr:ьrnlcn була 3а те, щОб жаин.І! молодим. Зараз є иогу амnу'!'уІІ&ТJі!. Але дУже бatato книг. кіно~tув. м :ме 3 мrх заnере- Ф lл!!!мlв • .11!!1 розnовідають qуRали: сАмнутув::.ти зав-

..

·;:юсі

Оц'""' 1 .." ее,

npocro виконував обов'я­ зок nеред Батьківщиною, tan:и CJІott .ttittapll, Ще:\ з1· stн велtла совість. 1 ще

Після лtкуІаикя 1'1 rocrJриш;аз с;;з::шен:І, т:;що як в один 3 !reЧOPlR фа- П!ТІІ.:ЛІ nотраnив у сева.тан ~:оа-:на DІІСJІGвптися. у шисти бомбардува:ш порт, стоnоJ!Ь, у морську ni.Xo. 1 б уд;нпш. в· о~Іu! ту. т ам uYB зарехова.ни А дон;:ш:зтч.юпн пu ск.1а- житлов данню нор:-,rатив!в f!o:vш- потрапила не в наш. а 11 в 3-й морський nоли.

будинок. Ц1лу р ливсt молодІс'!ь Довоєнних ніч вш:оси;ш поранених, 1 п ~: :~оІ;ів. ,·бнтих 1\\ешканцlв. І rце й

(;1-

четься

. подякуІІати

від до ocenl. nюю щиру

ВСJlІНденний

ся;

монструвати фізичні данІ. си характеру, не можуть ссильну стать•. вийшла найперший обов'яаон. вести себе рознована в створити сім'ю. Із сімей, д~ матері постій· ; І. ВІКТОРОВ, громадських ~Іісцях. Зви· . Призводить до цього не-. но внсловлюsапи своє неветеран uрацІ.

., І""t'L ., .. ••""І"І '' · ·-

-інструюо~а

броварчаика•.

на здобувала І адобунє ці, людей. Виховують стоБезперечно. :можна ма­ перемогу над найбільш сунки батька з матІр'ю, ти мріє про щасливу до­ непокірними чоловіками. весь сімейний уклад. Лі· лю своєІ доньки. Але для

1 ехніІtрІ фі:тч:-:ої r:у.'ІЬА поті~f 1 мене nоклитури. Після з;,r.lтІче:нІІЯ кали до <'Ір:.ІІУ. Спо·ннку тер! над убитою nоньt ою. r:ьoro з::н::~;;,у r,.1c;",·;~,: :J::.:Ia Бій:;ьт:, ro ~ют·ьк'! Через декісlЬ!!а :щ!в ми

днr;~о~І

О. І. Серrlєиио,

доводиться чути, завдяки цим якостям жlн· родинних обов'язків, пра- чення.

ішііих сіі:с:,Е<Jс:нх у<Jи.1ищ, а::е я ьід.\JОЗІІЕl'JІ. .lє:;с:,о ГПО. Це була щаС'- с~·сіднlіі

"""а· "·" ·•Ан"~ в в '-'·•

Вже

ян

я з то.а"'иwем nовертавсJІ до своІх ott()n!J. :Ноли до них залишилось метріІ 15-20, нас обсtрtлJІ· ли з ворожих мtиометt.а.

rІіДХОГ,ИІіО

життя З8Jla· внrг;сr;ниі\ ве­

доnQмоr­

мене,

читати про те, що нашим ;;;інкам не вистачає жіночностl. І дівчата браву· ють минерами хлопцл,

ознаІ'tомнть

~:шоа •1а VІИЛИЦАХ, Я ПСі~'р.:.t:ИS ЙОіО наг.нсат.t r,po себе, щоб цей матері­ іІІІ винористати у ni(lo"UT•.:>tЩi до 40-

Х.10ПЦіВ

можемо за·

З повагою С. І. ПобІгайnо•. Редакція газети щиро вдячна С. І.

сн.:а(';;.І), зразковою

їаК

душу.

nікуваннІ,

до

про вихо· навлене в тому. щоб юна- ча ток в сім,І.ї, wкoni. І і снеnробивнІ• вони. мовмайбутніх ни і дівчата рос,lи фізич- виходять вони в самостlй· ~ ляв. і нерозумні 1 т. ін.

століття.

неріДко

Побігайnу

Сnарт.!1Іі. І Р.іі :"~ля·~е б~·ло, teor.и на зустрі-... Бін •. :zніGеч.:!нн;':r еі~н .. ою. nри.

rпші.

~rинулого

щевсьного,

ли, за11ишnлис.я патріотами, як їх н<~в4аЛІІ у ЦJНС11і. Одного з виnускни. Н!В Я Д•.)~~Р?. ЗВ.<ІР.і, ~il~OПJtiC.Basr..n йОrо з.и.ор:)в':rР·.1

проиnаnи

уважна

до молодих. Белине вам сnасибі, лікарю.

рургlчному

позаду дні недуги. І хо-

До мого npoxaннJll nоета· внnис:я з наnежне110 увагоіе, wвидно

хотілося. чайно.

го до газети. Гадаю, що цей nмст ветер3на, nист-звІт, nнст-с:nовІдь, ко­ рисно бу~ прочитати ·І ниніwнІм вихованцям wкоnн. &а· А до цих nІр не можу забути слова Спартака &ОР-· ледве учень

еистоя-,

мо

сБудемо жити. бабу· сю•. .Fforo слова, теп· в

хворію

1

Ф. Д.

ли в

завжди

-

усміхнений, уважно ви· слухав, обстежив 1 nід· бадьорливо сказав:

nали

господарства.

менl

уже тридцять літ. Те­ тяна ОлексіІвна уміє nідбадьорити, вселити stpy в одужання. Не­ зважаючи на мій похи­ лий вік, лІкар так са­

Занеnала

раnевту Т. О. Терещ~н­

<<ЯК СОВІСТЬ В Е:Л ІІІ А>>

СЕ?~Я

лlка'J)я

необхідНа

тяжно

розвинені, освічені від стриманість, делікатність. доньнам nовинні дати ма· своїх ровесниць, снажtмо, іншими словамн жі· тер!, в nершу чергу .власню"

IOXHEHRO,

І с. нач::щьюІн Броварс·м;ої дільниці зеленого госпо­

ва.

1

вІд:а1ДИи11 Ій щиро вдЯчна. бо даnомога

перечуБати той факт. що цінумли ніжність, чуй- зок дружини. )1-fатерІ. до виробленин в неІ непо­ нинішнІ дівчата більш ність, доброту. м'якІсть. Нrtйпершl уроки своJм ваги до чоловікІв, що не­

нанців. Не 1-\раще, НJЛИ носадни загущені. В при­ будинкових зарос,іях по­ r:аз, підправивши я~шу. І селяються бездолші кіш­ ·дерева. посадшені вами, :нп. собюш. гризуни, на· прпнесуть радість та ко­ гро:І·Іа;:щ;~·ється С:ІІіття. І в ристь не тІльІш ваl\і, а й першо:.::v·, І в друго~ІУ ви· вашю1 дітюr і внукам. падках дово,1иться брати сос:иру

с:таnа

звернуnас:ь

поговорити ВJНШІ дівчат,

.1ок, до якого потіс.1 під­ в'яжете деревце. Після са­ діннп :тобіть ящш і доб­ ре по~ийтс дерева. Через кільна днів полийте ще

~Іеш­

я

6

·

не

І

в цих замітнах

буваіі>е в 5шу забити ні­

вю;.~икає

скарги

садінням

зручність

ного

ПРОБЛЕМ' у вихованн! tеннх ~ині багаrrо. Всі во­ Jш різні, всі важливі. А

родю­

·

тана

необхідною.

Не до- 'НП! із Інших ділянон. На тршrується при цьому 1 одне дерева . потрібно не віддаль впс<сд;;;ування від :-;~еншс 0.25 1,убічного а т<Іr;ож густота

wнonl 25 ро·

za доnомогою в yпpa!JniH!"JI водоnравідно ·• нанаІІІзаЦІИ·

доіїровід то ще>)·

бу дпю;у.

2

мІс:ьнІі1 с:ереднІі1 я nропрацюваnа

янось І не думаnось. А но­ nи nідійwов пенсійний вtн,

піщаних

бJІизьно

у

нів, а всього на ниві народ­ ної осsіти біnьwе соро­ ка. Ра.ніwе np0 водоnровід

пpJ.gи.r.o, сшпи:~-rстрів~ Яюцо грунт.

с::~тоnі.'ІЬІІО дерева ви ад' жуються на різних номуніт,ац!ях '(га:юг.ровід, в<)·

Прийшла вона таноІ одкієі ночі 1 ;to мене. староУ вже жінки. При­ Ухала я в Русанів до

ла усмtшна rлибоко за­

3РОБПЛИ RОДОПРОВІД

20 сінпімет­

сшших

зІн зав­

t

сСердечно вдячна дtльннчкому .тr.І.Rарю-\е•

грунтах па дно укладають

са:,юв\.lьного

виссц;кеннп.

По­

Ш!ЮІ. Дно шr розпушують

полягає в на глибину

н~,ШН::ьша

через непра­

висадження.

трібно пам'ятати. що nри нонанні ями верхній шар грунту слід відкидати в один Gil\, а нижній, менш родючиН. в інший. Пlс ля посGдки засипають нав-

!{ілька.

посгд;"'ешп

гек­

Велика кільність дерев

подовгу ·гине тано;к

людям,

1

тар.

Однак не

випадає

служити

в

2-3.

дерев на

-300

nоможІть•.

жди ГОТОВИЙ ДОПОМОГТИ ЛЮДЯМ В біді.

1//IIPIDJJ

духом. А лікар зайшов

ні:~rається сонце, все теплішюш стають його проІІrенl. Розтав останній сніг, роз:~1ерзається земля. Настав найЩ1'1ІІ\ИЙ

-

мі лунає телефонний дзвінок: сЛlкарю, до-

захворІла.

RОСІІДН ·ДЕРЕВО ВЕСНА.

стаЧає турбот І вДень, і вRочі. Так, 1 серед HOfJl ИЄf)І.ДКО У ЙОГО ДО·

дочии на зиму

йДЕ МІСЯЧНИК БЛАГОУСТРОЮ І ОЗЕЛЕНЕННЯ

8

«СНАСІ61,

uro

немає цІни. Ось 1t такі сім'ї nо­ виннІ йти слІдопити і зробити все для найкращого збереження та-

що

міста. ВІдвідувачі музею неодно­ разово зверталися з побажаннями продовжити для них час роботи му:оею. Тож нині музей буде вІд­ нритнй для відвідувачів по субо­

ТрапJUІється.

знихають.

У ветеран!», cil'<J' ях заrибJJИS • чимало документів, речей. й1t1

збору

матерІали для оформлення шнlль­ них кімнат-музеїв. Треба сfіазати,

установ

ІОІОПХІМ:И.

.еJtсnоиати

Часто юнІ слІдопити звертаЮ1'ь· ся з просьбою дати ті чи Інш1

а та­

Ng ·5. NQ 8, .J\'2 7,

рядІ

та­

Раwм з цим хотJлося б Вйсло­

до експонаТів музею, посилилась пошуt:ова робота учнів, зокрема кож

Ж И ТТ Я•

------~---------

багатий

У

сН О В Е

йшли дуже 1яЖні, кnosonр<титні боУ. Ми витримали мрший штурм. План фашистів

взяти

no.'lь з ходу, з провзт;вся. НевдовзІ

Севасто-

вороr

маршу, почав

бра;tиСІІ

на

консилІум. хочеrься висловити nоба­

жди встяrнемо. Треба все зробити. шоб !ІрятуватІ!

про страхіттІ! війни. Хай читають І дивляться Іх.

"ому хоч л••у ном••. 1 Лі· І пам'ятають. І про той "Н""'і зgо"или = •с"'•J можли· ж ор CTvRИn "' " час, 1 про те, ""' u і ве, що зберегти мqгу, n6· яною дорогою ц ною здо. D

"

nравити здорuв'я. J знову були гucпil::•;:l - в А:--ер-

байджанІ.

Таджикистан!.

бута Перемога.

Спартак

J?ОРЩЕВСЬR1fП•.


сНОВІ!

Ж

'10 пІти" 1985 року

MTTn

;., З с1'ор.

.----~ПРОФСПJЛКОВЕ ЖИТТЯ: ПРОБЛЕМИ, ДОСВІД - - - - -

АКАДЕМІЯ

НЕ СТОІТИ ОСТОРОНЬ

nередовоrо досвіду nи ,..СRТМИ нових еидІеt дукцІТ.

nкво

На Пленумах ЦК КПРС. янІ вІд· ·булися nІсля XXVI з'Ізд\' нашої пар­ тн. в Постановах ЦК Ю1РС І Ради

nродукцІї

товарІв .

1

ться на не()бхІдностІ посилення ре­ жимv енономіУ . рацІонального вико ­ ристання

ма-·

ники

На­

межах. економІУ витрат на тару, збІр І зда<Jу макулатури, подовження ви·

МІнІстрІв СРСР постІйно наголоmує­

терІа .'!Ьних

І

ГОJІОС

цих

Ні\

трудових

ресурсІв.

питаннях

цІлном

ви­

правданий. адже nосилення режиму економtr є найбІльш доступним 1 рацІональним· пІдвищення

всіх

ства .

т-а.rтузях

' ' ародн·ого

досягти

хунку ти в

У

зютаду

необхідно

в усіх '!;РУ дnRих кплективах оnrанІ­ зувати розробку І nрийняти Зобов'я­ зання, вІдкрити сnецІальнІ рахvнки економп. активно заохочувати тих .

з

uим nеред

.

споживчимн

ми

яІзnnвІда.'ІьнІ

стоять

Важ.~иео. nерш

щоб

за

все.

npo

дба 1и

продуктивностІ

nрацІ,

.. rосnрозраХ',ОІ-!ку.

vмІ,'Іи

завдання.

бути

ники.

ян

nІдвищення

Проб.~ ема

актуальна .

на .'Іьно

.1ero,

anжt>

!ІІд

ведеть" я

·:>а"ежнть

втрат .

ця

того .

в:- .1ичина

Досить

як

І

рацІо­

І

r1:а2ати. що знижР.н­ !!!•'~'!'>"'!' ()f'iOJ)OTV ПО КРаУнІ

·rо .J"ектив

:1аR .1ад,;

там

І

в

tnrrІs ,il

орrапІзувати

робОту,

·

ще

один

щення· продуктивностІ rт "ЗІ-' на 1 nроu~нт дає

no

poot'i('Jpoтy

..

;;арr;..-. ;:~нцІв.

rфЗТНІ на

щоl'\ ДО<'.R·

Л(')

32

toea-

<JnJ'I-Зf'ЛIHKIO

ТОРГІЗ:~І

том

у

оrrанІзацІйни.м

вирІшеннІ

nитань

на

економІ! ню

І

зайнятися

цим

вели­ покуn·

Ui'\ нористуюТьt'Я

вироби з натуральної шнІри. Але, на жаль. д.11я Іх nошиття не вистачає сировини . ен ­ ну за це промисловІсть nОХ сl'!Цає на заготІвельни•

на;щять

мІсяцІв

го року

минуло­

вони здали nер­

шим сортом процентів цієї

лише сім цІнноУ си·

Bfi!faд.

ровини. А радгоспи <~>Зо· rя». -«Великодимерський• . -«Авангард». -«3і1І'! .rі!!8НІ·,й»

-

до

трьох

Бі .1ЬШІСть прийнято

.

тю1 сорtа':Іш І тів Ух

Як

-

nроuмтІв

шнур булп третім- четвер

Ш"

кожен

:v

ено~и:и

Стояти

ресурсІв•

громадянин

цю

nроцен

18

кусю!:~-Іи.

виnравити

стан - ви­

ще?

чої

семІнар зnnвetcn•

На · ньому

груnи .

Ножна груnа має емУ ви­ моги до · кІлькостІ вад по сортах. Менша кІлькІсть

uіалістів

Іону з·

ли зустрІтисJІІ роботи.

в

процесІ

nомІТНJ в

господарств

nитаНь

ра·

зміни

1 радгосnах

обладнали для

спецІальнІ

нонсервуван­

ня та зберІгання шкур. ПІдвищився І рІвень реа­ лІзац!І стандартноУ про·

тівлІ

осторонь

прилавка

мають

npa-

цих

не

райщrу. Так, реалІмв&.но

шкур На

27

на

більше,

нІж

аа·

ресnубnІІСМ

освоf.

автомосметниа, фото.

матерІаnм ,

маrнітнІ

им... ХІба момсна

все nepe.

ванн,.,

науново-досnІдноrо інстнту­ ту маwнн дnя виробництва

С:t• нтетмчнмх воnоиои, Інстм· туту

хІмІ7

висоиомnnенуnяр.

wих .

крмттІа.

На

знІмках:

elnltAoи

еrодІ

•ХІмІчна

йомnІІтtоея

а

-

na-

nроммсnо.

ексnонатамм

(ФсІ'rохронІка

. . .....:

РАТАУ),

42

до

76

nро­

nмІnшились

nоказники

по

nродажу

заго­

державІ

заrот1вл1 шкірсировини в щлому По І

nока· розрахунком,

иарtоnлІ

в·

оnтимально

вимоr

урожай,

nроцеатІа недостатньо цІй ро­ Гого·

нас1ивєв1 Al· ІЮтlм DPOAO·

no·

сантиметрів вІд верхнІ грунту І утворюєть­

ся гребінь

висотою

сантиметрl!!

над

7-8

nоверх·

ДослІди nоказують , що nосадженІ бульби nочинають nроростати nри темnе-

вІдтягує

одержання

но . .Це озв4чає, що най· нітрафоски 'RраЩе садити картопто, Важливою коJІR

8-12

грунт

rр18ТЬСJІ

на

.

глвбивt жання

сантиметрів

про-

МІ!ДІІНЬ.

У згаданих гмnодарст­ мх донинІ не видІленІ сnенІальнІ nримІщеннJІІ для заготівлі та зберІган ­ ня шкур . Час вимагає

вирІ ·

важливого

завдання.

·

ряд:ки

цен1;неру

висо:ких урожаІа є

-

тиметрІв. На ваІІІквх заплнвча­ е'!ИХ rрувтах, акІ довго прогрtваютьсв, картоплю

на гектар. можна садити пІд низький умовою о.аер­ гребІнь, тобто на ГJІRбину

дотримання

до сталої темnе· саджень

в

ран·

густоти

55-60

иа­

no·

3-4

сантиметри вІд верхвІ грунту, утворюючи

тисяч ва JЮ&ерхвІ гребінь висо­

тою 4-5 сантиметрІв. ратури в..:..о rpaдyelll. кущІв на гектарІ. Най>іастtmе це буJІав в Hamt доелtджеІІІІJІ nока· Через два тижні греб е нІ другій декаАІ ИІІtтия. Нож· ,заJІИ, що rребевеJІИЙ спо­ на такІй nлощі дорощу·

ний день заnІЗнення з . са~ сІб саltlиИя ва суп1Jц81ПІХ

дІнням.

nочинаючи

тимального строку.

з

-

опце

та напtвrребевеввй аа rлиивстих. ·грунтах

er·

мали

ються

ку льтиваторамп-nІд·

гортачами до висоти · 1О12 сантиметрів. Одночас­

втрата вІд 3 до 7 цент- переваrв перед безrребеие­ но з цим nр_исипають нерІв урожаю бульб на вим, гладким, особJІВВО в ди бур'янІв . гектарі . У середньому за три ро-

ки nри садІннІ

10

квІтня

бульб з гектара, а nри са·

rPиroPEHKo.

вІ бу льб до вершини гре·

Загальна ж бульб до вер · грітий грунт, але не роз· шини rребеня. як 1 при тягувати строкІв садІння, гребеневому сnособІ. та­ оскільки nізнє садІння кож складає 14-16. сан·

для nромисловостІ краУ­ ни . Вони вживають тимча-

І я.

1

сантиметр!.в.

Отже. вІnст?.нь вІд поверх­

Раннє збирання врожаю ПророщеRУ карtоплю нею грунту. дозволяє уникнути втрат. краще садити в добре про· вІдстань slд

сорт

цьоrо

еуІdсках

йому сащкуют•

менше загрожують засу- JІJІНКИ, ха, шкІдники 1 хвороби. ВОJІЬЧІ.

·

шеннJіІм

На а:еrких

rребІнь висо·

10-11

рюються бульби 1 раніше внесевІ восени. Зразу за­ 7-8

визрІває

торІк було станnартни"(

зайнJІІtися

по­ утворюють

щоб

складає 14-16 пІвденвих схилах еадать беня раніше, нtf ва важюп: сантиметрІВ. При наnІвгребеневому суrлиивсти , rpys т а х. Спершу єадяn. картопто сnособІ садІння бульби за· на rлибину дилля. ТодІ швидше утво - там, де органІ'ІИІ добрива гартаються

!!родажу державІ шкlрси· ровини. яна та!( nотрІ~на

ВИХ

сза­ ІІКому nри проході еад-­ диски з таким жалки заrортальн1

надзвичайно садку закJ.ичити за 8-10 тою

що

раннІ строки. Це дає мож· ливІсть рослинам створи· ти мІцну кореневу систему І добре розвинене ба·

nозаторІк.

жаль,

картоnлярів

ратурІ грунту 3-5 градУ- нього врожаю . сІв. а nри 6-8 градусах При са,цtннl цей !f_роцес Іде вже актив- вноситься по

уваги nридІляють f)отІ в радгоспах

серйозно

та

no собн,

МІнераnьннх

СсверодонІ!цьно.

важливо nровести садІння днІв.

~ ПлоснІ&t'Ь'<Нй•. «ЛІтнІв­ сових мходІв для nlд!!И· сьний•; ІменІ 60-р!ччя щення її якостІ l ЗІ!ОЛІКА­ СРСР. «ІірасилІвський•. ють· з вирІшенням важли·

Одночзсно

ном_nnенс:н

на

тика

Ч А С'У

nлощІ,

якІснІ

ІН·

заnу цеnюnо:sно-паnероІІоі nромнсnоеостІ. Фото О. 8ормотон.

иоаІ

зують,

кооперацlі.

центів.

З цІєю метою було nро-

· ведено

НауКОВО•ДОС:nІ,ІІНОr'О

ПроведенІ нами дослІд· п1зJІІЬОС'І'ІП'JІ1 со'ртк -

В. ДЯЧ}"R, гQ.-това райкому профспіЛЮІ пра­ цІвmm!в держторгІвлІ 1 спожив­

лежно вІд ваги та

дукцІІ вІд

ноrо

стнтуту сиnоnnастмни і снnовоnонна. ~сесоюзноrо

Горизонти хІмІ'f сnравді бе:а-нснІ. Вона баr-атю. ща база ДІІІІ ноемх вІд­

миючІ

женнJ'І 1 багаторічна праи· рево• І стемп•,

по·

свій

·

дІляться на чотири

кІ~tнати

стнnьноі nромнсnовості , Ун­ раУнсt.ноrо фiniany_ Всесо~з­

СТРОКИ С!ДІППЯ К!РТОП~11

на­

crrpaвv

ea.

шкІJ)СИJ)О8ини .

Тут

фарби,

ви.

му І ДнІnроД3е~МНСІtНОМу ІІІЧМТК, а,ІІЖ8 ХІМІЧНІ nІдnрн• виробничих об сднаннях сметва ресnубnІнм вмробnІІ• •Азот•, нг Одеському nри- ют .. nонад 400 найІІІІІнупнІІІ nортовому заводІ. товарІв наро,ІІНоrо сnожм.

І

паливно-енерrетИ'ЧНих

ІІ!атер!а .'!ьних

було роз'яснено . як . по­ трІбно визначати якІсть шкур . Адже всІ вони. за·

БідтодІ

яакм,

-

од~ржа­

як

оДІІrом, •ХІ

дУ- цікавим роадІn

ни.

можна

тм Інформацію npo новІ роз· робкм Унраїнс:~оноr-о науко­ всt·.ІІОС:ІІідноr-о інстм·rуту тен­

нкх c:nonyк АН УРСР та ін·

замwа.

робнмцтву•

nрІІ·

nоnотиа(

І

rарним

зерні.

•Наука

віст ..•; внизу nІворуч .в одному Із заn/в nавІnьйону; npa8C)Jiyч аІдвІдувачІ ана­

Виnр!вленюІ

рацІональному використан­

1

nрацІвнrІNИ

ро-

_ відбу лися

wкіра

в

роздІnІ

с:тріч­

д/10

РDйиом:v nроф­

•lІвсьний• . •Заnлавний• , -« Заворицьний•. • Велико­ рінають зооветспецІалІс· вад визначає вищий сорт димерський• та Інших, де там госnодарств за реаіІІ · І навпаки. Стали зрозумІ · зооветспецІалІсти все ще зацію ·неянІсних шкур . .1ими усІ двадцять ШІсть сnодІваютьсJІІ лозбутнея икІ мог­ обов'язків Тан. наnриклад. за оди­ назв недолІиlв. виробництва І

НІВ. ТІ. в свою черrу. до­

m.

Хіміки-

Поліпшити заготівлю шкірсировини часом

тrикотажнІ

штучн

стануть ВЗУТТЯМ.

У

nрофан­

дерЖторгівлІ

кооnерацІІ.

сировинних,

В ·И М О Г д серед

мотки

вмІст біnка

соцзмагання.

го,'Jошено,

.

поnитом

ЖІ,

Іараис:тнм

r-рають

n•uенмцІ в середньому на nроцентів, збіnьwмть

12

оброб­

ЦК КПРС І Ради МІнІстрІв СРСР •Про посютення рОботи no

рахунку еноном!ї. А втІм така фор­ ~!а роботи значно активІзує що.nен ­ ний R0НТр0 .1Ь за рацІона .!ІЬНЮf ВИНО·

ОстаннІм

СМ•

цІ збІnьwився в 1,6 раза. За в

!!

єинен

юr:.у

матерІаnІв,

виробнмцтІІУ

рахункІв економа є для ньоrо одним з пеnш,,чеr>r'> Ішх завдань . У nостан()­

f~онстатуєатц . а.1е> с .1Ід визнатИ вІд­ верто. шо профсnІ.1КОБІ орrанІзац!У жодноru :?ак1адv торrІВЛІ /.тІста І ра­ йону не домоnтися розробни такого

електроенерr!І,

НОІІИХ

р!!винн.

дрбрив

такоrо СТаНОF·ИЩа ІЗ РОЗТJМКОЮ І За· стосув!нн~м осОбистих І бриrадних

·

та ·Інших

води.

витрат

nрап і вникІІЗ

береж-rивоrті є розrюбна ОС(')бМих рахункІв економІї . Як не nрииро

ри с таннл~t

бригадІ.

сnожнJ3чоr

монен·

еr-;оньмІї

по

Є в цьому вина І

800 ..

:Єаж.1пвим

npo- nроммсnовостІ.

ніnь-

останні чотири рони 8 рес:- мІя дnя nобуту•. СинтетичнІ nубnІЦІ абудонно 1 еведено ннnнмоаІ ,I!OPhiiKH, чемода-

nотреби.

сnІ .,ки

ПО F.n"!f. i p,~TV rnr>M"D""Иf'IUІ харчування 60 тисяч · кар~ованцІн.

-

кістю

нашу

веnиною

за­

безnечить nротяr-ом трьох років nрнбавиу ерожаю

ня.

ntl!вй·

М!ЛЬЯJ'.t'З

розмасм

aбar-a_тJ4na

аастосо· rаnуЗІІХ

ро. до

Ц~

Же>дноrо карбовалшt npe~.tlй. не за­ стосо8ува .1йся й ІншІ jа~оби мате­ рІального І мора.'Іьиого сти~rулюван·

тт~tшнен

nр:щІ noнan Пt)to!J'ICт

мнсnоеІс:ть

міІІ

wиpwe рІзних

r-еитар.

тив не Іюсn і шає. Чи не томv з року в рІ~ зз цей показшш не виnлачено

uІ.'Іом~·

nрик.:1ад.

янІ дедаnІ вуютьС:І'І в

на

na-

галася еион\'ІМ ' І1 . зnоста .'Іа n1'')!":t•·к­ !Я~нІсть nJ'Iaщ · І знижува:шся І!ИТJ'а­ ти обороту.

Наведу

родноrо rосnодарства, яна б мorna обІйтися без неї. ХІ -

гІчнІ

cnra:eжньt·мv

Ось - .-~~;" коЖен ПЩШ!RННК бриrаJІа

· киіас:ькоrо об'сднгння •УкрПро ~RrненнІІ хІмІчнот .,nастмк•. Вони вмrото8JІІІ· ІндустрІї рес:nубnІкм, npo · ют~о nонад 1800 наймену­ нанагжІІнеІwІ науновІ аІд· вань виробІв з nІІастмас, крнття останнІх рон/в Р!І3· 1400 а ІІКИХ- застос:ОQЮТІІоС'R nовІдас внеnозицІя nавіnьно· замІст~о метаnевнх. ну •ХІмІчна nромнсІІовІст•• ЕксnозицІя дpyroro 3аІІУ ВДНГ УРСР. ПР<!.нтнчно не. розnовІ,~~ас npo мІцнІ, стІй. ма с:ьоrоднІ тано1 ranyзl на- ні хІмічнІ воnокнг l't ннтнн,

тонн

2

no

,._, ···r·ro мІста ця С\•Ма С7аноБитнме> :.: 1 тисячІ 1\арбоещшІв . :1 no paйrn ': г:;rr~, . n! .щl еона б<•де ще кожна

матерІаІІн.

де:~3:с:0т~~':~:У енр~f:~=~':

добри­ можна

НІ пере~южц!в суперництва резуль· та~и вююшн•ця зобов 'язань еко· ном Ії перед np~)(tJcпi :шо ви ми орrанІ­ заuІя~ш ставиться давно, а.11е

торгіВ .'!!

пnи .~аІІ.,-а .

новин­

тennol:sonll·

азотні дії. Іх

оносити раз на • иІnьна чів nІдвншеною дозою -

Вимога враховувати при визначен­

.

ol .1bUJ()!i'l,

.

та

Bt:Lnycн хІмІчноі npoA)'H· ції УкраУні В ХІ n 'ІІтИріЧ·

пІдсумкІв

НІ'! 'Р 1 1'НЯ хоча б на О 01 процента ДОЗJ>(І.ТJИТh дасягти ен "! J-:<':Іі1 на сумv nонад 30 '!І .1ьМнІ3 ~'~'~''< · •;1нц1в .· По уnрам!п·

ню

сnец­

•...·

технІчнІ

nредставnе­ ••tтамІкІв non•в •).

·

торгІв·

Еитрат .

використання

еnектро-

wKJ:!OY.o.

Сере,І( нм~t ва nовіnьної

щнх nоназникlв . Важливо, щоб такІ чи nодІбlІІ рахvнни екnном!У не ли­ ше були розроб.'ІенІ в 1\олеитивах , а:~е й nостійно враховувались ко:.tІ· тетамп профсnілки nри пІдбиттІ

, надзвичайно

керІвництсо

nо­

показ­

Се­

виро&І_ , с:теоренІ

Дуже на rама

ку . сортування І nакування товарІв , економ!І товарнІ:Іх втрат у межах · nриродного зменшення. та-ри та Ін·

ви­

мристовувати резерзи. енономно ви­ трачати сироеинv. матерІали. ІншІ

rесурси.

строк

такt

.

naвinloftoнy.

-

рІ:sні

,...

цІtоtнІ

,

npo·

nереком­

одяг:v . вптрати на стФтоrий nосуд. палиЕо 1 електроенергію на техноло­

енергІr

вnровадження

І

вІдображенІ

тану ж формv, ЯІ( І особовий. але з урахуванням витрат води, електро·

щ>влавна.

бачити

nрацівника

тому тут слід розробляти бригадний рахунон енономІї.. Він може мати

тоsаристsа ­

nr>ацІІ!ники

рахунку

У громадському харчуваннІ най­ частІше застосовvt1'ьс11 брИгадма ф(>рма органІзацІї І оnлати nрацІ.

npoфcni.1I·

КОSИМИ орrанІзаuІЯМИ І ГОСПО.llарсЬКИ­ Мfі орrана:.ш тnprlsлl. грома.аськоrо харчуsа1шя.

.

пІдnриємства.

громадського · хаJ'Чування

виннІ

хто досягне найкращих J?езультатІв. У зв'язкv

nІдвищення

можна зменшити чи збільши­ залежностІ вІд особ.1ивостей

особовому

ки.~

. .. . .. . , .. . .

це

ІЮ3nоаІдають

с:nецІаnіс:тамн УкраТнсьноrо фІnіаІІу lkecoю:sнoro наt-ко­ ао-досnідноrо Інституту с:кnоnnастикн І скnо80nокна. Це

nриродних

сnецодягу,

конирепюго

госnодар­

цьnго .

v

втрат

RоефІцІєнта використання обладнан· ня. Число nоиазникІв . особового ра­

Ш!Тяхом. який вe.rte до ефеNтивностІ виробницт­

Щоб

товарних

користання

ва , кращоr органІ~ацн праЦІ . :>міu· нення дисциnлІни, скорочення втрат

у

·,

no

·

паливно-енергетичних .

ред них

тари,. Інших

матерІальних цІнностей . Розробити такий рахунон не складно. У ньому слІд передбачити на nарІод року кварталах nлановІ І фактичнІ показ·

вс:е

цІкаво

ексnонати

бочоrо часу, наднормативними втрата­ ми

Про

І

•приєn-ульська

ня• дав по дІннІ ки по

220

ран-

центнерів

30 квІтня 175 центнерІ!!,

затяжвt холо,цвt аесвв. Гребениста nоверхня кра­

ще nрогрlвається, на нІй

швидше

бур ' яни,

nроростають

· вона

ущІльнюється

менше дощами, на

є

схо­

На ntщаних грунтах , де загроза вІтровоІ ерозії ,

рекомендується

садити

безгребеневим способом Із загортанням бульб на гли-

бину

10-12

сантимеч)ів

тіль- нІй можна розnушувати вtд nоверхнІ nоля. СадІння це наІ\вІд· сорт грунт культиваторами в «столова-19• вІдnовід· будь-який час nІсля садІн· nовІдальнІший технологіч· но 2115 ta НІ9 центнерів ня. На гребеневих nаса­ ний nроцес при вирощу­ ВІд його з reкtapa. дках nри збираннІ буває І!ЗRИ1 картоnлІ. успІх Садити нартоnпю rюзnо· менше gзелеиених 1 J)ІЗа· якості залежить чинають з ранньостиглих сортІв снезабудка•, •вармас•. сбородянка• та сортів, що Інте~tсивно ростуть за низьких темnера-

них бульб та брил землІ. краще nрацюють збираль­ ні комбайни . При гребеневому б1 nосадки бульби загор­

тур

таються

грунту,

наnриклад,

cnoco·

сошниками

сад­

-«nолІська рожева• . «m -:1- жалои на rлибину 4-5 в'янка• . «чарІвниця•; сантиметрів від nоверхнІ «гатчинська•, а за ними ,підrотvвленоrо rрунту, на

nроведення всІх м~ханІзо· ваних робіт по догляду 1 збиранню . а таиож кі.%· kІСТЬ якІсть урожаю.

1

·

М. ГУЩА, Л. САМБІР, науковІ

співробІтники

Київськоі . овоче-карТОІІJІJІної доСJІlдної став· цІ І.

·


*

cтtJp.

4

10 nІтня І9М року

Н А РОБОТУ,

•НОВ!

в театр, МІЦНОГО ВАМ ЗДОРОВ'А

трамваєм, · автобу­ Замість вечtрньоt

прогулянки

вважаємо

роба обміну речовин, яну треба лінувати. Статисти­

носить ~Ільше шкоди. нІж нористі . При повному го·

ка свідчить , що гладкі лю­ ди на гіпертонічну , Іше­ мічну хвороби хворіють у два-три рази частіше , ніж

лодуванні може поруши­ тися фуннцІя центральноУ нервовоУ системи , печінни, змІнюється снлад кровІ. знижується загальна опІр·

люди

з

нормальною

ва­

гою. Встановлено, що при зайвій масі вдвоє населення республt· зростає небезпека інфарк­

спожи;вання

дv шу

цунру,

· то

ність органІзму . Інфек­ ціяІУІ . Найбільш обгрунто­ ваний метод боротьби з зайвою вагою м~она­ лорійні дієти в поєщlаннl

на

гладкі люди на цу к­ діаеет. жовчно· Інших енономічно розви­ ровий нутих нраІнах . А саме нам'яну хворобу ,- подагру. ц е й проду нт часто нази· Безперечний зв'язоп вають носієм спорожнtх• переІдання з погіршенням к а лорій. І справедливо . здоров'я змушує подума­ НІяноІ цінності, нрім ти про корективи, які слід енергетично!, він не має. внести в раціон . Щоб юr

воно

Франції,

вище,

ніж

у

ФРН. НДР

ту

міонарда.

Т3 частіше хворІють

з розваff'rажувальними днями 1 дозовим фізичним навантаженням.

Тим, хто починає повнІ· ти. слІд насамперед о~е­

не вхо· схуднути, треба дотриму· дять вітаміни , мінроеле­ ватись правила: щодня менти. То му споживання одержувати менше к~ло­ цу кру у великих нілько­ рій, ніж витрачає орга­ стях {більш ян 60-70 нізм , і, звичайно ж , збіль­ грамІв за добу) є недо­ шити фІзичне навантажен­ цільним. Нрім того, ми ня . Лише двісті зайвих їм о надто багато хдіба, налорій (а стільни їх мі­ картоплі . За даними НиІв­ стить шматон хліба з мас· ського науново-дослtдн<Іго л~м) за рік приводять до Інституту гігієни харчу· вІднладення майже семи вання. на УкраІні 23 Про­ нілограмів жиру. Люби­ центи працездатного на· телям поїсти слід обов'яз· сел епня хворіє на ожирін­ ново «Відпрацьовувати• ня . а ще 22 проценти має зайві налоріІ. Загалом худнути

вагу.

rих, хто дбає про

струн·

необ·

постать.

ти,

не

молоко,

нефlр) .

'У профІ л актицІ ожирін· хя важ л ива диться

роль

відво ·

преду нтам

зниже·

ноІ калорІйності .

З авдяки

дослідження м , проведе· ним у Ниїв ському НДІ гl· гієни харчування, розроб· лен о

р е цепт у р у ,

передбачає

яюt

винористання

цу нрових 1 столови х бу­ рянів, яб лу к, моркви, внлючення

яних

у

нонди·

терсьні вироби дає змогу знизити Іх налорlйнlсть на 20-30 ·процентів .

RИТВ .

МеморІаnJІИІt

комплека

сУкраІиеЬквй

державний

иуаей ІcroplY

ВеликоХ

ни

ВlтчизВJІВоt вІй­

рокІв~

1941-194:S

відвІдують

Вони

mсячt mодей.

знайомлнтьСJІ а

меркнучими

ве­

сторінками

rероІ'ІНого подвиrу раДJПІ­ ськнх mодей, СІІ а

боротr­

md

венщс.Іщм

ворогом.

·

Тепер у наШому інсти­

продvк­

рекомендується

ність. Однак

тут двох думок бути не може . Але як це

не

мощна

зменшувати . кількість '6іл·

проблема нраще зробити? Голодува­ дедалі більше тривожить ти? На моє глибоке пере· rчених . Ожиріння хв<>· конання. голодування прику

споживання

Істи багато винограду, су­ шених фруктів через Іх високу енергетичну цін·

-

не тільки хідно

Вона хвилюе

жити

терlалу (м'ясо, риба , сир,

проводяться вилро· тlв, що містять багато туті вуглеводІв {цунор, мед, . буваиня вітчизняноІ фрух­ в півтора раза цукерюr, здобні пироги, rози, яна різноманітні каші, вироби солодша sa цукор . Широ­ з манаронів, білий хліб, ке винористання фрунтази у кондитерсьному вироб­ картоплю) . Б той же час ництві дасть можпнslсть у нашому щоденному ме­ істотно зменшити еложи­ ню обов'язково повинно вання цукру. бути не менш як 600 гра­ Бутн струнним або мадмів овочів 1 200 грамів ким здебільшого залежить фруктtв. Людям. якІ ма­ тільки віД иас самих . ють схильність до повно­ Ожирінн~r - хвороба, в

До його силаду

вайву

· х · в ·о р об

o.r

nр оn

за

краще посидІти біля те· л е екр а на. А потІм дивує­ мося , звІдки у нас зайва вага. Додамо до цього, що за останнІ десятирІччя істотно зм інилося І наше харчув а ння. Ми викори­ стов у є м о більше nродук­ тів з високим вмістом тва­ ринного жиру. Що ж до

У ПАМ' Jlfl ВАРОДИІІ

ПОВНОТА­

в гості ми поспішає­ мо, хто як тролейбу­

сом, сом.

житт"~

нових продунтів, які вико­

Ця

нують в

органІзмІ

якою

1

можна

&-

треба

ротися.

В . СМОЛЯР, доктор

медичних

вауа,

ДІІректор Київського на­ уково-дослідного tнств­ rуrу· rtrlєни харчуваНШІ.

роль

(РАТАУ).

основного плас'І'ичного ма·

----новини НУЛЬТУРИ - - - - • . 8 СЛІДАМИ НАШИХ ВИСТУПІВ

RВІТИ- «RОЛОСУ»

,..Просто1 в тупикун

Давно очінуваною була пальні танці бупи об'єдна­ з ус тріч працівникІв, учніВ

ні однією темою

школи-інтернату

цею

сnортив·

славимо

сПра­

-

мир

на

S

березм ц. р. пtд 'fа­ що ваведевt в мaтeptaJd дійсно МаJІИ aaгoJІOBJtOM у rазет1 примади місце. Особи, з ввив яких сНове жвттs• буJІо опуб­ було допущено простІй

зем­

ким

НОГО профІлю 3 МОJІОДИМ лІ•. Справжньою окрасою самодія льним мистець­ нонцерту стала пісня на ним нолентивом, лауреа­ музину художнього керів­ том об ласних, республі· ника анса м блю В. Ноно­ та вірші поета­ к анських та Всесоюзного щепна

ліковано крвтв'ІR8Й мате­

:ко нку р сів народноУ тв6р· Земляка М. Сома «Ниїв­ ч о стJ. а нсамблем nісні І ська земля•. Варто від· творчому т а нцю << Но л ос• 'Укра їнсь­ Значити, що в са м одія л ьного :н п ї орде на Трудового доробку Ч ервоного Прапора сІль­ г оспа к а демії. Очолює ко· лектив досвідчений май· с те р

хо рового

співу са . •о­

д І r: · т ьни й

11

номnазитор

Ф.

Нонощенко .

Цей

ансамбль

н <ш

велику

:з у стрічі

з

принІс

насоЛоду

від

народною

му­

:> m r о ю , піснею І танцем. Розпочався

нонцерт

щ;<tсу

працю,

рідного

вже

пісень ,

з

дві

літерату ри

1

-

І.

шноли­

днями

инівський нлуб в акто­

І

<. е·

v

з а лі місцевої серед-

школи. Тема його

, такого любити•.

f.,

;)ннl . ~ ні

У'

~ ників

1 n

-

·. вчат

вечора,

се л а:

.:(являєте

і , .. ; ,л у,

Не­

питання бу ли ви­ на обговорення

чи

міцні

руностискання

тили

40·річчю

Перемоги.

Т.

Скаргу rjюмаДJІІІКІІ Б. Ільюmонок на перу­

KPACIOR, учителька.

карку було

Прима ,

АмІров,

лю·

диспуту

винопала вчителька Н) . С . Орищенно, член ради З увагою прислу·

Всі

:н< ., його учасники п о ру­ ц .. : . ш важливі аспекти ц :С : 'і вІч н ої теми кохання

славу.

ro

поч у.ття.

і

чора

організаторflМ

-

ЖИЗНЬ•-орrав ВроІІарскоrо .юм итета К о мм v нистическоі! пвртин

тt :о в

И

щиро

пересJІаво

вийшов

він

p~::j t\ t І H HOГO ' CuReT O І:t

дІнль­ травс­

це~.

на

rородско. УкраинЬІ, пеnу..

Киевской оt'іласти . (На 'крамн с ком ІІЗ~ке). Редактор Е ФІШЯFІ : Газета вьrходит с 17 аnредя 1937 года. дии вь1хода: вторнии, среда, . ПJІТннца . с у ббота.

Фото О. Ммаховеькоrо,

nриступила

,

товне

ставлення

нлієнтни

до

на' перукарну

С.

Ситнинову

но

стягнення.

накладе­

ЖитеJd сепища мtсь­ коrо типу Капити ціка­ вилис.а, коJІВ передба­ чено газифікувати ста­ частину

васелевоrо

. .

ПостІйнІ

маrазину жилиси

ди народних депутатів А. г. НруновСЬіtИЙ по-

виготов­

даний не

6

го дини ранку

говорних

15

квітня замовлеНВJІ иа міжмІсь-

пуш\тів

прийматися

магазин

-

·

Ми просимо вибачення через тимчасовІ· незруч­

зrа·

нос ті .

довrо

АдмівlстраціJІ,

nрацює.,

було

перс·

И.Оле:{тИв дктячого комбІнату Нt 7 «ВІлочка• Київського облплемоб'єднання глибоко сумус а смерті вихователькк дитячо.

слано в управління торгівлІ . Директор тор­

приводу передчасної го номбін<>ту

об'єднання Даниленна

вийшла з ладу

опалювальна

система.

Магазин

відчине­

·

Катерини Мусіївни ГАЯДАК І висловлює глибоке сn і вчуття рідним ким nокійно ї . ·

повідомила, що під час сильних морозів у ма­

буде

виконуватися не

во .

скар­

що

.

І

СІли;,.,_

Педа гогічний колектив БроварськоТ середньоі ш к олк N• З в и словлює глибоне сnівчуття вчите­ Зінаїд і Мих а йл і внІ · та Вір і Владиславівні Іващенко 3 пр и воду смерті .х батька та дІдуся,

лям

но після виконання · не· обхідного обсягу монтних робіт .

Колектив радгоспу «КрасИлівський,. ВИСЛОВЛІОС глибоне с п ів ч уття інженеру Федору Терентійовичу Татарчуку 3 г;р11в~ду смерті його батька •.

ре-

.

.--..--~~

.

.,-- -..-..

~

АДРЕСА РЕДАКЦН: 255020, к ..твська об nасть, м. Бровар ... вуn. Киівr.ька. 154. Тел~онм: ре~ктора

1

в у 1сазаний перІод можна користатвен мІж­ м іс маш авто l\tзтичним телефОнним зв язком черва <<8 >> , а також телеграфом, який працює цілодобо­

міського

говельного N2 1 Г. В.

R.

буду ть.

Jl/2 10 те,

ЕАЯ

1\1 те.'Ісфонні розмови через систему ~07• 1 з пере­

·у

клІєнти nро­

на

ДО ВІДОМА НАСЕЛЕННЯ

••• довольчого

І.

Райвузол зв'язку повідомлн, що в зв'язку 8 пе­ реобл аднаішям комутаторІfого залу міжміського те­ лефонного зв ' язку в період з О rодви 14 квітня до

році.

газині

Застуnнии гопеви ви­ конкому районної Ра·

Р е АІ к т о р

ро з почн е ться

І 1а

(Фотохро~~lха І'АТА~

лення те х нічної доку­ ментації. ГазифІкація

Снаргу

•••

пункrу

до

10. !'!ооев

А. ПІддубного.

відомив реданцІІ газе­ ти. що адмІністрація радгоспу• сАвангард •

села

ве­

Т . ЖУРБА,

H8P<>DH h ІX

для

заходІв адмlнl· райпобуткоибІ­

Дирентор підприєм­ ства В. М. Глушно по­ відомив, що факти , ви­ кладені в листі, пІд· твердилkся. За нетан­

ру

дя­

завІдуюча Калинівським сІльським клубом. ·

... Н ОВАЯ

Г <' н •ДСІ-\О ГО

диспу ту .

присутні

в • .:тел ька Ю . С . Орищен·

к у.. с и

Прима .

А р'оль ведучої пренрасно

кували

чистоти

портиого

1986'

Анатолій

Марина

Снтввкову

вату.

Мабуть . найбільшу ак· тивнlсть проявили Олена Спіро, Валентина Ва • юк,

Ірина

С.

вжиттн страції

проведенні

свого

ІІа

працІвинкІв

НАДРУКОВАНИЙ

ВеликоУ

lH''Il.

до

повtдо,МИВ,

контропь

иlстю

ХОЧ ЛJіСТ І НЕ БУВ

дяни слухачів молодим митцям за чудовий кон­ церт, яний вони nрисвя­

рівні

вимоги

заводу

В о,циому 8 IIBJIIB мувем,

no·

халися молоді і до порад учительки - пенсіоне р к и О . В. Нуржій, яна також взяла аКтивну участь у

яні

б :·:. чи у всьому J<. .: ки і дівчата та

вірності,

Аrапо.а

юнаків н_лубу.

застаріла

С рганl :з атор

Г.

Директор

інтернату В . Воловиком. Нвlти , осяйні усмішки,

за-

вечір-дис­

цими

таженив 1 розвавтажеивs вагоиlв иа п1дприємс'!'В1

ва ввсrуп JtOЖ

У вІдповІдІ rазети

ПРО КОХАННЯ пр о вів

Длs попІпmеНВJІ коптро­ лю аа . оргавІзацІєю завав­

близько двох тисяч карбо­ створено rрупу на чол! а ванціВ за просто! . ваrоиlв. директором. Посилено та-·

ПОГОВОРИЛИ · і ез вичайний

ва заводІ

~Toprмam•, вваСJІІДОК '10· го з пІдприємства за ми­ нулий рІн буJІо стsrнуто

ня про Бровари• на­ писані у співавторстві з учителем у країнсь к ої мо­

ви-

розвавт а ж у­

вальивх робіт

«Броварчаночка• та с:Шс­

мир,

краю,

яких

-

ваитажво

чю.: ало

таким був вияв щщ3оІ

во·

~ : :: .1ь но - хореографІчн о ю J , ЩІПОЗИЦЇ'ЄЮ «МИ ТОбІ, з с:м ле, щастя бажаєм• . Д: JнінкІ пІснІ npo хліб ,

, :х л f6 оробсьну

композитора ·

вагонІв, притJП'ІІу'І'І до ад­

ріал, у JtROМf ЙПІJІОСJІ про мІнlстративноУ 1 матері­ незадовІльну . ортавІзацію альної вІдповІдальностІ.

19·3-82;

ааступника

редактора,

в Ідді лу

- 19·4-47; вІдnовІдальноrо сенретарJІ, вІдділу сільського ІСоресnондента місцевого радІомовленнJІ - 19·3·05; вІддІлів І масовоі_ роботи 19-4-67.

партійного

госnодарства

життJІ

-

19·3-18; nромисловостІ, листІв

Броварська · друкарнІ! КиТвського обласного уnраІІJІІииІІ у сп·равах видавництв . по лІrр а Ф П ~еса ~~кари!: 255020, КиІ~ька область, м. Бровари, ву.ц. ,К:нївська, 154.

1

_к нижкової торr!вп!,

Індекс

Друк

61285 •

високий .

друкований

Обсяr

арку ш.

примІрникІв . Замовлення No

І

ТираІІІ

13.415

1903.

59 номер 1985 рік  

59 номер 1985 рік

59 номер 1985 рік  

59 номер 1985 рік

Advertisement