Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАТН, є.аНАНТЕСНI

у

.U!!S

.N! 59 (4784)

13

10 квІтня Радянському снено

КВІТНЯ

Ціва

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ 3 17 КВІТНЯ 1937 РОКУ

8икорист(

і\ОЖНУ

годюіу, ри

ме. ханізат.о-{

господарств

йону

jЮ-

погожу

ведуть

ра-{

напо~

легливу боротьбу за збереження вологи на посівах багато­ річних трав, озимих,

зябовІ. Боронування проведено на площі І 9700 гектарів при І планІ 48300 гекта­ рів.

Під сlвбу ярих

культур підготовл~­ но 1800 гектарів площ.

РаннІ

зернові·

посіяно на 700 гек­ тарах, овочі"-200 га, однорічнІ трави300 гектарах.

Підпокр~ний

посів

багаторічних

трав

200 800

проведено

на

гектарах. На гектарах посіви

озимих

зернових

підсІяно

ярими зер­

н().вими

культурами.

~~~.----

космічного

зябу, посіяли ре­ на 12 гентарах.

лягло насіння ячменю на Решту 31. площі 36

гектарІв

.гектар

при

Добре

ті посі.ати столову ву H~ заплааованій

буде

посІяно. ПlЗНlше.

щі

зарекомендував

ПЛОЩі .

58

гекта- Іларіонович

:;>Ів. МехаНlзаТОРI1 заборо. нуваJІИ

майже

Горілко.

зобов:язався

у

На

10

ним

свій уже

гектарів

за­

В.

Він

стислі

диспетчер

укомплеК'- W.НН,': Помітну допомогу високо- подаюn, .. нам праЩSНИRИ

якІ

500

Рада Міністрів день вjдпочинку з 30 квітня 1979 р.

У Ниєві цівнИкjв

надзви- ність .?>tQMRa Оо '""'· 95,7 прочайно відповідальний 1 цента. нелегкий період - зи-мів}i:j цьому вІддІлку, ля тва,рин. І треба сказати, який очолює бригадир що працівники молочно- В.·· Кабиш, зимівля пого.Й . і 1 ' ': про товарних ферм радгоспу ~вя' шла. орган зо-

вищих

Георгій

підготовку

на

3емлю.

(ТАРС).

постановила перенести квітня на понедіЛОк

28

участь

ректори

школи "емій

пра-' діячі

наВ'іадь-

цтва,

І

вищих

і

мисте­

працівники

і

преси,

радіо.

У президії

керlвни-

-

секрета-

училищ,

літератури

телебачення

ву3ів і

партійних шкіл,

.

рі партійних і комсо:vrоль· ки парт!! і уряду, провlДських ОРГанізацій, ПРОфСПіЛКОВИХ ВИЩИХ

ВІДДІЛОIJI

·

нарада

них закладів. У ній вЗЯЛИ

дів,

в твариннн-

Еідбулась рее-

пу6Ліканська

О. ПІДГАИНИИ, директор радгоспу імевІ Мічуріна .. .с. СемиполІОі.

ків господарства

добре

почали

до повернення

СРСР суботи

.. Щ О І

ви

U

доби. Позаду

Іванов

Микола І

Обговорено завдання

re!'1ap\J!. са~жальні агрегаТІ!.

ПЕРЕДОВИИ

во-стійлове утримання ху_

КОМП .1екСОМ

мінено.

Косменавти

садити ранню картоплю, RKY вирощуватимемо. на

ПJТilНУЄМI')-зіl'5ратина.IЦ)Жиriму ЗнИХ по' lB()Ц~HTHep!lt бульб. Для цього грунт. заправим. ;ДOCTa'i~

ЗАВВРШУЄТЬСЛ ЗИМ0-

було

у РАДІ МІНІСТРІВ СРСР

двох топmoв:ИроЩуватимємо

очолюють .на ,площІ

квітня

11

Рукавишников

.

перебирання насІннєвИх' сl/1ЬС&НОЇ 'шкоЛИ. ви:зацію. До виходу в по­ бульб. На цій роботІ зай~ 'f нИніШНЬОМу poц~ );~p. ле готові три каРТОПJтебрига.дири Микола . КосТlІНТИНС>ВИЧ Печура !З а.;-. лентина Фед о р І в н·а· СТРіЛЬНИК. '

ючоУ рушійної уста новки І\орабля ",Союз-33», і сти­ кування корабля зі стан­ ціЄю «Салют-в,> було віД­

---'""""

кваліфікованими кадра,ма. MiCцeВJ>X п'!'ахофабріпш, IІлощі 1ОО гектарів. На; Повним ходом ведеться радгоспробкоопУ . та y'Ui! сіНЮІ ІЇ'закладено на яро­

БDигад,

ПРО'­

(ТАРС).

лют-6» «COJn:>-12'>, У процесІ зближення виникли ві:Іхилення від штатного режиму в робо­ ті зБЛlІжувально-коректу-

радгоспу

.ЖердівськиЙ»

третину строки І при високій ЯКОС-

ІЮле.ктиви

•.

",Са­

ЛАВРЕНЧУК,

Хлібороби радгоооу імеТрудІвники перебрали Як тільки З'ЯВИТЬСЯ ні Мічуріна заверщили більше ·1500 ТОІіН '!lар- можливість виїхати в по­ підготовку .площ до са- ТОП'лі' !ІРИ' завданні 2.'500 ле, механізатори ПОЧНУТЬ

няті

теркосмос

єіяної площі.

ГОТОВІ САДИТИ КАРТОПЛЮ :~~~~~1i:{{i~:~ H:i~ї;~: діння картоплі, тува ли ланки

кесмічного

стеру в мирних ціЛЯХ, які ПРОI>ОДЯТЬСЯ соціалістич­ ними кра'інами за програ­ мою співробітництва «Ін­

почато зб,~иження кораб­ ля «Союз-33» з орбіталь­

морк­ пла.­

трудjвник

задисав

запланов,аних 200 reHTa- себе на сІвБІ ранніх аво­ рах та інших ярих куль- чівмеханізатор Микола

тур на

гектарів.

85

рахунок

сліджень

Відповідно до програ­ польоту міжнародного

екіпажу.

НАПЕРЕКІР СТИХІї

Яlрих зернових, КОРМОll1lХ пЛОЩ культур і овочів. У грунт диску

гро­

нСОlOз-ЗЗ" В автономному польоті ми

НАВІТЬ за несприятли­ вих погодних умов хлj'бо­ роби радгоспу <Жерді!­ ський» проводять сіsбу

орбіТальним комплексом <Салют-6» ",Союз-32» І проведення спільних до­ сліджень та експери:vrентів

мадянин Народної Рес­ публіки Болгарії Георгій Іванов. Програмою польоту передбачається стикуван­ ня корабля 4СОЮЗ-33. з

ВЕСНЯНИМ РОБОТАМ-ШИРШИЙ РОЗМАХ! ЧИ

запуск

космонавт-дослІдник,

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТIJ УКРАІНИ, МІСЬКОІ І Р~ПОННОІ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

ЩОДЕННИК ПОЛЬОВИХ Р( БІТ

року в Союзі здій­

1979

еКІпаж

корабля <Союз-33і>. Нос­ міч!Wй корабель пілотує з космонавтами ЛЯХОN:ІМ міжнародний екіlпаж: ко­ і Рюміним, якj працюють мандир корабля двічі Ге­ на навколозе:vrнjЙ орбіті з рой Радянського Союзу, 25 лютого 1979 року. Політ керабля «Союзльотчик- ко,смонавт СРСР до­ Микола РунавиШников І 33. є продовженням

р.

коп.

2

.

мі жнародний

П'ЯТНИЦЯ

1979

космосl-

голови

[іі

комітетів

навчальних

зак.rrа-

проректори,

декани.

вченІ республіки. Нараду

відкрив

БСТУП­

НИМСЛОВОЧ

бюро

'!.Ї,"Ч іlоліт1{'-':' ]Г;',rУ п1' Ук-

J"..,'-\

завідуючі кафедрами ву· ра'іни, Голова Ради Міні-

І\.

зів, керівники деяких під- стрів О. П. Ляшно. приємств.

модона'.

секретар!

міськкОМіВ

В індивідуальному змаганні доярок господарст-

партії.

Тепло зустрінутий при-

заві- сутніми, на нараді ВИСТУ-

дуючі відділа~1И науки і пив член Політбюро Цh: учбових закладів обкомів. КПРС, перший секретар

ва першість за М. Я, !ИК. Марія Ва~илівна, працює

і

'Київ,ського

міськкому ЦК Номп?ртії України тоВ

паРТІ'ї, ceupeTapi обкомів 3 " ва.риш на третьому відділку. а і Ііиївського міськкому й попрацювали, щоб вано. Доярки I-J. Денисен- перший квартал продуквіr;повіда,!!ьні ки .

.

В.

Щербиць-

не втратити завойованих '1Ю, . М. Луцюк очолюють тивність худоби ПО її групозицій, дати більше тва- 'соціалістичне змагання пі склала 1417 кілограваводу' пластмас. Молодий РИННИЦЬКОї продукц!ї._ За трудівників ферми. 3 по- мів. Трудівниці вручено

комсомолу, У виступах учасники працівникИ ЦН Компар- наради порушили важлитії України, Президії ві питання вдосконалення

"омуніст

три місяцІ від кожної ко- чатку року від кожної перехідний Червоний вимрови ,Доярки радгоспу КОРОВІІ своє'і< групи ·вони пел і· грошеву премію в

Верховної

молока, а тваринники вІд- 982 'кг молока, а в ці днІ

Укрпрофради,

Микола

Кондратенко­

-

інструментальник

tлюсар'

В

високою

точ­

ністю виконує доручену ро­ боту, nqказу! хороші nрик­ Аади високопродуктивної праці. М. Кондратенко peaaKTQl) стінної газети цеху.

На

фото:

ро~ничник ТЕНКО.

nepeaoBUfJ.

М.

ви­

КОНДРА­

фото В. ГорОДRЬоrо~

одержали 732 нілогра. ми відповідно на. доїли 979 і сумі 20 крб. ділка

812 кіло- одержують 15 с кілограмограмів, що на 174 кІло- вІ надої. В цілому фер-

молока зростали і надалі

гом першого кварталу то- на кожну корову в середріК. Тут висока 1 товар- ньому по 11 кілограмів

ніка радгоспу <!Літківський».

N9 1 -

грами БІльше, ніж протя- ма вІдділка нині одержує

в.

~~ee~e~e~

ВІСТІ

а

ТрудІвники заводу то.р­ rовельного

машинобу ду­

вання за три мІсяці з по­ чатку нинішнього року 8И1IlYсТИЛИ надпланової

130

продукції на карбоБ3НЦіВ.

Пла~

тисяч пер·

шого кирталу з реаліза· цlІ,.., урахуваннЯіМ зустріч­

НОГО',

виконали

на

1О 1,1

процента .. ВиРоби завод­ чан кіоски. пlД;ІОНИ ДЛJI!

транспортування

ван­

,тажів, ·кузо.ви--,для .хл,ібо­ розво'зо.l\,

розливе-закупо­

рювальнІ

машини

часно надійшли

с.воє­

зам овни­

ка.м . В усі куточки нашої

краІни. Серед

о.

уРСР,

головного зоотех-

1

УРСР, навчального процесу, підУРСР, вищення ефективності ву-

Ц

ЛНС!\1

МінІстр в К

України.

В. ДАВИДЕНКО,

Ака:Іемії

ряду

Перед

у

~ 'ки

на

і відомств ~еспуоЛl . чальнИКИ ВІЙСЬКОВИХ ака-

ПJдприємсrв

дУть ударники трудов01 вахти колективи брига;! слюсарів зварюваЛЬНИКіВ

-

року. ють

товаріВ

народного

спожи­

вання В. 3. Василенка, ·Ьрезєрувальник П. П Полтораl\, токар М. А. Антонов. ник Г. К

слюсар·ремонт· Довгич, кокіль­

ник В. В. РУ:ІИЙ, залив­ ник М. М. Ільченко, май· :тер

слюсарно-зва.рюваль·

ного цеху О. П. l\Іайло, вод1й В. Ф. Витюк та ба­ га'то

інших.

В. ЮРЧЕНКО, ГОЛОВНИЙ

економіст

за­

воду.

На зекономленій •

Тепер

на

пгацю­ ни~

Ставши на ударну тру­ дову

вахту

четвертого

ро­

ку десятої п'ятирічки. весь КО.1ЄКТНВ фабрики трудиться

дачею завдання

RaHe

у

виконане

484

мере­

блузок,

інших

тисячі

ців.

3аслуга

перш

за

все.

ДОБЛків

на

реалізо·

торговельну

та

від­

Тримісячне

сорочок.

терок

на

повною

процента,

t02,7 жу

з

СИ.l.

ска­

виробів

нарбован­ в

цьому,

наших 'пере­

вишивальниць

ручної

та

шивки

М.

машинної

П.

ви­

Ворони,

К П. Руденко, В. М. Ко­ стенко,

СИРОВИНІ

вони

зекономлених

ках.

М. Т. Нис!Зля, ПО ВИПУСКУ

них міста

3.

J4Y , змагantНі

ської . фабрики .ХУДОЖНlХ соціаліСТИ'іНО­ вироБІв імені Т. Г. Шев-

за гідну зу­

о-трlч; 50-У· рі"ЩИЦі Першо­

.10.- ~j)J.ЧRoro.: ПЛaRy, .~.

ня у майБУТНіх спеuіаліскомуніСтичного

міністерств гляду.

В.

Н.

1\1.

Юрченко .

Нлименко,

1\1.

М.

'У'країНи та Пенза; Томськ, Івченко, швачок Л. А. Гав­ Волгоград, Чита, ТаллІн, Ще 21 березt'!Я швач­ О. М. Омель­ Capa'l:OВ, Саранськ, Бла­ ки цел"У пошиття Літків­ рqленко,

'говlщенськ.

зівської науки. ФОРМУRан-

наук тів

високих

свіТ0-

п()л і ТИЧ-

них і моральних як()стеЙ.

(РАТАУ).

~~~~ з!l!!!!!1!!!~~~~'е!!'е!!~I!!'>J--!!:J~~----

ПРОМИСЛОВИХ

з ураХ.уванням зуtтрічного

Ра.ди

Робимо все, щоо надої

Ради

ченка

рапортували

завершення

го

кварталу

плану

чук, О. М. Погиби та ба­ гатьех

інших.

про

третьо­

нинІшн.ього

секретар

Є. КОЗАК, партійної ор­

rанізації фабрики.

До суОотнина готові' Лічені

дні

залишилися

J;O всен" ро;:!ного свята Всесоюзного КО.wуНjСТИЧ­ ного суБОТНИКR. Старанно гетуються до його прове­ дення

пу

ТРУФвники

радгос­

с3аворицькиn •. В цей :Іень меха нізато­

ри

ГОСПО,:j<1 рст ва

rpYHT

на

площі

зорють

20

гекта­

npoRe,:jYTb ку льтив<J.­ цію його на 40 гектарах, сіятимуть KOP:llOBi корене­ Рі'!!,

плоди,

са;:!итимуть

топлю. вивезуть органjчних

кар­

200

тонн

добрив.

ЖитеЛі се,Іа, не зайня­ ті у виробництві, займа­ тимутьс.я

озелененням

благоустроєм,

і

санjтарною

очисткою вулиць. Буде посаджено понад 1ООО де­ рев, прогрейдеровано 15 кілометрів

д()ріг,

монтовано

800

відре-

метрів

штахетника. У фонд десятої

п'яти­ річки буде перераховано 620 карбованців.

В. ДЖЕЖЕЛІИ, rоловавикОНКОМУ За­ ВОРИЦЬКОї сільської Ради народних депу­ татіБ,


! стор.

®

*

13

квітня

1979

року

*

ЕфективніСть ПІД

ПlДГОТОВКА до УТВОРЕННЯ

МlСькоІ СИСТЕМИ ПРОДУНЦIЇ в ТЩЮЮЧИ

в

життя

рІшення

XXV з'їзду НПРС, мІський ко­ MiT€T Номпартlї України приділяє ба­ тато

уваги

дальшому

вдосконаленню

управління виробництвом, пІдвищен­ ню ефективностІ І полІпшенню яиостl роБO'l'И усІх підприємств міста і ра­ Йс,ну.

3 початку П'ЯТИРІЧКИ на заводах І фабриках здLйснено ряд заходів, спрямованих

на

Підвищення

продук­

тивностІ праці, впровадження ,иво! техніки, передовоl технології, наУК0BJЇ органІзаЦії працІ І управління. На иожному підприємстві складені на п'ятирІчку комплеКСНі плани ско­ рочення і ліивідацlї тру домістиих ро­ біт, полІпшення яності продукції і праці. На Іх підстав! снладенІ і затверд­ женІ на бюро місьнкому партії В1ДПО­ в:днІ номпленсні плани по місту та .раЙону. Для забезпечеНІІЯ їх вико­ ,нання розроблені орган:заційно по­ ліТИЧJНі заходи. З метою поліпшення

-

:контролю за винонанням планів ос­ танНіМ часом впроваджено щодекад­

не Інформування про хід Ух вико­ нання за поточний мІсяць на всІх під­ приємствах. Це дозволяє у випадку необхідностІ оперативніше ВПЛИRати на полІпшення стану справ. Практи­ :кується

проведення

оперативних

на­

рад як у міськноМI парт!У, тан і без­ по ~'ер едньо на підприємствах. Певних успіхів V справІ :юліпшен, ня якості продукціІ досягли передові К tJ.1ектИ'JШ заводу порошкової ме­

-

талургії іменІ

БО-ріЧЧЯ

Радянсько!

України, фабрини верхнього дитячо­ то трикотажу, деревообробно·го ном­ бінату та Гоголlвсько! стрічкоткаць­ :ко! фабрики, які захистили право на

впровадження у виробництво НСУЯП. Зробили

певний

по~іпіпення

вклад

якості

у

роботи

справу

й

інші

п:дприємства. І зараз назрів час для вир:шення важливої проблеми впровадження м!сьної системи управ­ л:ння яністю прадунціІ. Нещодавно делегаЦіЯ у снладl

пра­

ц:вників міськкому партії І представ­ ників промислових підприємств ви­ їжджала у місто Хмельницьний для

вивчення досвіду роботи по впровад­ женню місьної системи управління якістю продукціІ. Там ця система вже випробувана, перевІрена практикою. І це переконливо свІдчить про пер­ спеН'rив.ність територlальноl системи управління виробництвом і якістю продукціІ. Адже вона дає можливість об'єднати зусилля усіх колективІв на

вирlшеннl найважливІшого десятої п'ятирічки.

міста вийшла на к()нтрольні цифри рону, а у нинІшньому році передбачено вийти иа КОНТРОЛЬНІ ци­

завдання

ДОСВІД ХМЕЛЬНИЧАН­

НА ОЗБРОЄННЯ ростуче

Хмельницький з

.розвинутою

якому

налічується

мІсто

П1Jомисловістю, у

-

З4 промисловІ підприємства з річним

роботу у повнІй BI,ДII~HOCTi з розро(\леним положенням. 9.; стен­ дах-планшетах розкритІ наЙваЖл.'{вlші

метрів

жит,

На основі коммексного підходу до вирішення економічних І соцІальних проблем тут досягнуто відрадних ус· п:хlв. Приріст обсягу виробництва у

місь­

ження комплексної системи упраВЛіН­ ня ЯК:'СТЮ продунцП на підприєм­ ствах і міськ,оl системи в ці.'IОМУ.

Впровадження

на

піДПРИЄМСІвах

capa'roBcbKoї системи бездефектного виготовлення продукції дозволило зменшити втрати від браку, підви­ щити продуктивнІсть праці. Помітно зросла відповідальнІсть за якість ви­ роблюваної продукцІІ. тисячІ ро­ бітників працює на самоконтролІ.

2,7

Із них більше тисячі - вІдм!ннини якості. 49 бритад І дІльниць носять звання колективів роботи.

Ще

у

відмінно!

першому

роцІ

якостІ

· п'ятирічни

повсюдно були проведенІ партІйнІ збори, на яких обговорювалось пи­ тання про особистий вклад номуні­ стів у виконання накреслень ХХУ

ми

досвіду

Хмельницького

міськкому

1

партії розроблено відповідні заходи створено спеціальну номіСію.

У

НИJнішньому

році

намічено

вве·

сти в дію першу чергу заводу алюмі­ нієвих будівельних конструкц : й, новІ

виробничІ потужності ~ac,

-

ремонтно

за,водlв

плЗ<ст·

мехаtiічного,

заводу

науново,тех­

за~1,зобетонних конструкц;'й завоДо(\У­ ДіВН\'ГО комбінату, но~шлексно меха­

нічному прогресу, штаб по керІвни­ цтву соціалістичним змаганням, мІсь­ киЙ номlтет народного нонтролю, місьну планову комІсІю, міську орга­

впровацити у виробництво б патоко­ во - ме~нізованих і автомати.зоВа:них лінІй. ВJotXодячи з цього, поставлен!)

приємств,

раду

сприяння

нізацію товариства

«Знання'> та ін­

шІ.

Тут представлені плани підвищен­ ня якості продунцlІ, графіки впро­ вадження НСУЯП на пІдприємствах, роз нрИlТ І елементи СОЦ!алГстичного змагання за висоноякl,сну працю, ме­ тодологІя оцІнки яност! роботи І про­ дукцlУ колентивlв, зразни І фотоілю­ страіЦі! виробіВ З державним Знаком якостІ. НоординацlЙlНИЙ центр має утво­ рену за

доп,омогою пІдприємств авто­ мати\ЗОВану систему збирання даних про якість роботи пІдприємств, яка

заreзпечує винонання

збір

і.нформацlІ

плану з

про хІд

основних

показни-

Нізув2іти два цехи,

завдання видів,

освоїти

довести

О.:1ну

дільницю,

87

вироби

питому

вагу

в

нових загаль­

ному обсязІ продукції виробі,в з дер­ жавним Знаком якості до 15 процен­ тів і атестувати на почесний п'яти­ кутник 28 виробі.в.

ОдночаС'но з цим необхІдно, щоб право на впровадження НСУЯП захи­ стили колективи заНОДів світлотехніч­ ного, ре:\іонтно-механічното, Налитян­ сьного комбікормового, експеримен­ тального

заводу

торговельного

маши­

нобудування, виробничого деревооб­ роБІН ОГО об ' єднання І хлібозаводу. А 'І10МУ потр}.бно сміливІше стовувати передовий досвід

викори­ підпри~

впровадження

передового

досвіду

підприємств ЛЬВівсьної областІ по розроБЦі і впровадженню НСУЯП на пІдприємствах Хмельницька., роз­ глянув ПИ"l'ання Піро підвищення яно­ сті промислової продукції та буді­ вельно-монтажних роБІт на l1ленумі M~CЬHHOMY партІ!. ПlЗНlше на бюро мІськному обговорено питання про підвищення ефеКТИВНОСТі промислово­ го виробництва і кап! тального буАІ-В­ ництва.

ПартійнІ органІзацІІ у боротьбІ

за

поліпшення якості продукцІІ на·мз­ гаюrься вИКОРlІ'Стовувати таний могут­

ній засіб

виховання

номунlстичнorо

ставлення до праЦі ян

соціаЛІстичне

змагання. З цією метою на пІдприєм­ ствах утворено методичн:! ради по ор­

ганізаЦіІ змагання. При мІськномl партії діє штаб по нє,рівництву зма­ ганням (його очолює сенретар мІськ­ кому партії), у яний входять передо!і робі тники, провІдні спецІалІсти, пар­

тійНі

працівнини.

Він

займається

вивченннм, узагальненням І впровад­ женням передового досвІду по пІдви­

щенню

ефеКТИВНОСТі

поліпшенню

яності

вир06НИІ~тва

1

продунцl!.

У цІй спр?вІ позИ"l'ИВНУ

роль вІдІ­

грало при" чяття єдино! методини в організації соцзмагання за поліпшен­ ня якосТі виробів, в розробці програм технічного переозброєння, в пІдготов­

Розробка єдиних

стандар­

тних ме1'ОДИН, органІзацІйних форм послужила діЙОВИМ засобом підви­ щення оперативності та ефективностІ роботи трудових нолентивів. Напри­ Ю1ад, застосовано досвІд одного за­ воду у впровадженнІ сітьових графІ­ ків

підготовки

продукціІ

до

на державний Знан якостІ, саратовської

системи

атестацlУ

Іншого­

бездефектно!

:f ТВОРЮЮЧИ

мІсьну

систему

управління якістю, Хмельниць·

кий міськком партН використав пози· тивний досвід львів'ян, схвалений Центральни.м Номlтетом НПРС, а

ці! робіт по пІдвищенню ефективнОСТі виробництва і Яl\остІ продукцІї. Рада управління якІстю мав в своєму розпорядженні НООРДИНіщlй­ ний центр мІсько! системи управЛІння якістю роботи і продунціІ. У його

усі

редовий досвід з ПJiтань підвищення якості роботи, що є в нраїні. респуб­ ліці, областІ і містІ, поширювати Йо· го на підприємствах, усіма Ф<Jpма.ми

ням планів з реалІзацІї продукції. За підсумка-ми роботи у 1978 роЦі шо валу і реaJt1зацП ПРОМИСЛОВіСТЬ

ти і янІстю продукції. яка охоплює наступнІ громадсЬКІ І державні орга­ нlзацlY: м;ську раду керІвників під­

тpaarспортного віддІлу про YTilopeRНJI Місько! системи управління якістю продукфї. З урахуванням ДОСЯІнен~ передових підприємств нашого міста і

з'їзду НПРС по пІдвищенню ефек­ тивностІ виробництва І поліпшенню якості продукції. Згодом мІсьнном партії провів науново-технlчну кон­ фереНЦіЮ на тему: .Основнl напря­

ком якостІ у загальному обсязі ви· робниц'Гва снладає 17 процентів. На 12 п:дприємствах впроваджено НСУЯП. Промислові пІдприємства працю­ ють стабільно. За останнІ три рони виконан­

повне уя,влення пра НСУЯП. Тут же робо­

тома вага вироБІв 3 державним Зна·

з

елементи НСУЯП, взяті на окр~tиХ підприємствах міста. Іх зміст ~є кої систе,ми упраВЛіННЯ якістю

також

справилися

ПРОВОДИ'ТЬ

представлена струнтурна схема

поомисловостl за три рони п' яти річки складає 38 процентів при контрольно· му завданні 28 процентІв. Продуктив, ність працІ п!двищилась на 22 про­ центи при завданнІ 18 процентів. ПИ·

колективи

цеитр'

характеру.

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ РОБОТИ ПlДПРИЄМСТВ

квадратних

НоординацlЙНИЙ

У боротьбІ за підвищення якостІ простежуються два етапи. На першо­ му здійснювалося впровадження си­ стеми бездефектного виготовлення прОДУКЦії і бездефек1'НОЇ праці. На другому йшла розробна і впровад­

мірного цілеспрямованого

дівельних органІзацій щорічно освою· ють близько 55 мІльйонів карбован· ц:в капітальних вкладень, що забез· печує введення в експлуатацію 120 тисяч

1

фри 1!~80 року.

праці.

-ІЗО

все нове

передове.

обсягом продунцlї БІЛЬш як 500 міЛЬ, йонів карбованЦів. 25 підрядних бу­

ла.

і ~тод.а.ми пponаг~И

1979

ці надрІв.

СУЧАСНИй

ИКОСТІ

ЗНАКОМ

ХараК'l'ерним дЩl сьorодиlшньоІ дІяльності ХмелМ'lИЦЬКО! мІськоІ партійної орган1.зацl! є те, що робота по поліпшенню якостІ, наДійності і до&говlЧlЮстl виробів набрала плано­

УПРАВЛІННЯ ЯКlСТlО

плюс якість

досвід

підприємств

і

Інших

міст нраїни. На чолІ мlськоl системи стоїть мІська рада управління якІ · стю,

яка підпорядковується утворенІ!!

при Міськко*і парт!У

завдання

входить:

радІ

ноордина­

узагальнювати

пе­

Броварська фабрика верхнього дитячого трикотажу першою у нашому місті виборола право випускати продукЦію з державним Знаком якості. ~аз з її конвейерних ліній вже сходить 37 nррценТів виробів з nочес­

НІІМ n'яrикутником. Нещодавно на базі nідnриемства відбулося заняття Всесоюзної школи передового досвіду працівників трикотажної про-

.

мисловості.

На фото: передова швачка Н. С. ГАВРИЛЕЦЬ, яка шиє одяг з дер­ жавним Знаком якості, ділиться досвідом своєї роботи на нових висо­ киnродуктивних оверлочних маuшнах з працівниками Єгор'євської три­ котажної фабрики .,Красная Звезда:. іЗагорської імені Рози Люксем­ бург С. І. ГАЛЬЦЕВОЮ та В. О. САВІНОЮ з Московської області. Фот.:> А. Козака.

кІв (щоденно, тально).

щомісячно,

щоквар­

ємств не лише Інших моІст нраІни, а

мlсцеЗИ1(.

Оцінна діяльності підприємств про­ во;tКТЬСЯ за системою поназників, якІ об'єнтИ'Вно харантеризують результа­ ти роботи трудових колективів. Так, при під,биттІ пІдсумків роботи кожне

практинувати

ЛИ ний тичну

звіт про якість І1'родунц!! за ТОЧНG встановленою формою. Черговий ме тодист проставляє у звІті ножнorс підприємства коефіцієнти, яні харак теризують роботу коленти.ву в межах мі'СЬКОЇ системи І передає його в об ЧИСЛІОвальний центр. Дані вводятьсн

в електронно-обчислювальну машину ~Минсн-32. І після обробни видають ся у виді пfдсумновоІ таблицІ. ПР(j · грама маши.ни побудова.на таним чи · ном, що одночасно з оБЛіном вагомо· стІ поназнинlв враховує і Іх динамі· ну. Шдсумон виводиться по трьох групах пІдприємств в порядку рОЗПО· дІлу мІсць.

БУТИ МІСЬКІМ СИСТЕМІ а ОСЕРЕДИВШИ увагу

на

прак

ти"ному виріше,нНІ завдань по пІдвищенню еq,t\нтивності виробнн, цтва і поліпшенню якості роботи. бю·

ро Броварсьного сх.ваJlИЛО

мІськному

ПРOn031Щі!()

паРТїІ

промнслоВQo

It

доцільно

використання

такоІ

продукціУ і працІ. СпеЦіалісти пlД­ І1'риємств, які мають у цій справі ве­

предстар ·

щоквартально

метою

форми роботи складання спІльних річних заХOlДів по підвищенню· янОсТі

ляє в ноординаційний центр НСУЯП

пl,щриємство

З цією

досв,ід,

можуть

допомогу

дослідно неста:ндар'J1НОГО нання,

гічного

надати

колективам

-

пракзаводІв

експериментального,

комунального

металоконструкцій

обладнання,

і

облад­ техноло­

друкарні

у

роз.

роБЦі 1 впровадженні ста.ндарТlВ па­ приємств,

у підготовЦі

до

атестацll'

виробіВ на вищу категорію якості.

Партійні організації і господарсьні керівники зобов·яза.ні працювати творчо, брати на озброєння п~редо­

вий досвід, щоб забе~печити виконан­ ня

завдань,

поставлених

листопадового

(1978

у

рІшеннях

р.) Пленуму ЦК

НПРС. положеннях ї висновнах про­ мов Генерального секретаря ЦК КПРС, Голови Президії Верховноі Ради СРСР товариша Л. І. Брежнє­ ва,

уш.ішно

[979

завершити

року і в цілому

програму

десятої п' яти­

річни.

В. УСЕНКО, lиструнтор промислово - тране-. портного ВіддІлу мі.ськкому Ком­

парrії УкраїIiJI.


НОВЕ

виробничнинlll paдrocny

1.193

1978 року. Одночасно з цІєю нагородою !м було присвоєно зваННІ! «Кра­ щий за профес:єю. І вру­ ченІ грошові премl! в роз­ Мірі 50 карбованцІв. Май­

тисячІ

штун.

же

У нвітні господарства раliону повиннІ продати: м'яса 1900 тонн, мопона - 7200

роджених ферми.

-

тонн, яєць

19

міпыінівB

849

госпу,

сокю:

МИНУ ЛА зима була серйозним ензаменом для тваринникІв району. РіЗНі ле репа ди

температури,

-

морози

все

це

ло ч!тко! роботи усІх служ') на тва РИННИЦЬНИХ :комплексах І фермах. Як ВіДОМО, саме на цей пеРіОд припадає значна

НЗNr

працlllНИКИ

удостоєних

вІдзнак,

цих

ви­

за

новонародженими

телятами.

Багато недолlк!в справІ

допустили

І

в цІй в рад­

госпі ІменІ Докучаєва. Не раз спецІалІсти ветери­ нарна! служби району бу­

доярок

ДП

в

цьому

гnдl Rлl.

перебувають

звичайному рацІоні,

Соц!аЛістичне

змаган­

ня тваринникІв радгосІТУ прнносип, відчутні результати

ряди

множаться

передовик1в

вироб­

НИlЦтва,

швидше

впровад­

жується

у практику

пере­

довий досвІд.

Р. ШУЛЬГА, робітии'lОГО

гоnова

комітету радroс п у «Авангард •. с..'\ІТ. Калита.

в

холодних

ново­

і

вог­

ких приміщеннях, а щой­ но розтелених корІв ДОЯТЬ два рази на добу І стІль­ ки ж разІв RИПОЮЮТЬ но­ вонароджених

стосувати сучасні методи лІкування худоби, оБРОБ-

цlалlс'ГИ по кормах, селек­ ційнІ й роботІ, зоотехнІк

їх кислотність, підвищити

нарнl працівники

ки норМів,

щоб

поживнІсть... багато чого

телят._.

знизити вlдділен.ня,

Зрештою, залежить і

.

КИВАЄ

І В А Н Н А П Е ТРА

є З

ветери­ ДB~

-

лІкарІ і один фельдшер. 01'Же, спеціалісти є, та бі­ да

в

тому,

цюють

що

так,

вони

як

'1'елят не

можна.

Однак

дійових заходів вжито не було, І g .результатl про­ тягом

першого

кварталу

в

радгоспІ загинуло 87 те­ лят на 43 голови БІль­ ше. нІж за цей час торlкl Причин подІбного ста­ новища багатС'_ І. перш за все, в недостатній органІ­ заЦіІ праці Ні1 фермах. Шд ма.

час ми

перевІрок,

ДОПУСТ!"~ІіСТЬ

новища,

коли

спеціалІстам

навести

допомог­

У давнІй приказцІ: Іван киває на Петра, а справа

-

нІ з місця. Деякий час подІбне ста­ новище на фермах спо­ стерігалося у радгоспі «Бобрицький.. Там теж вІдчувалася под і б н а роз'єднанІсть у роботі

ня худоБІ ... Все це так,_і в поДібному становищІ,

ВрештІ-решт, у племІнних докуме.НТfiХ

на жаль, не один тІльки радгосп ІменІ Докучаєва.

неузгодже­

з спецlалlст!в за дІлянку

контролювати сво! ня,

і

становище

роботи,

рІшен­ швидко

бу ло виправлене. Очевидно, настав час роЗібратися у функцІях спецІалІстІв naдгоспу Іме­ нІ Докучаєва І чі ткіше

наве­

ли.

Нещодав,но праЦІвники ветеринарноУ служби ра­ зом ЗСПівроб!тниками станцН знову проглянули племІннІ книги радгоспу.

Не вистачає КОРМів і в Ін­ ших господарствах. Але

певній мІрІ згладити нега-

порядок

питати

доручену

господар­

необхІдний

порядок у зоотехнічному облІку, перевІряли «родо­ слІзну. кожно! корови.

сухостІйнІ

такого

не­

ли

тварин

розподілити

Іх

обов·язки.

ТодІ І справи' на фермах господарства багато

Вони занедбані, записи ведуться неПОВНіСТЮ. І в

птахофабрики

називають

лауреата державноZ

премії УРСР Л. П. Слуценко. Вона

l

зараз показу!

зразки сумлінної працІ, успішно виконуючи соціалістич­

ні зобов' я,ання-

Фото М. Семинога.

говориться

роджувалися

вистачає кормів, що вони невисоко! якостІ, погано готуються до згоДову-ван­

ста­

на

дарських

що, мовляв, на ферм5Х не ства

ж досвІд. наук"вl знання спеціалістІв повиннІ саме цьому І служити. щоб У

вкаЗУllали

зокре­

радгоспу ІменІ Докучаєва часто жалІються ",а- те,

В числі передовиків соціалістичного змагання Київ· ської

пра­

спеціалІстІв господарства, такі ж недолІки, що по­

РЕПЛz.вА.

господар­

ВИРОЩУR;JИНЯ

З стор.

господа.р­

н!стю дІй зоотехнІків і і призвело до тиму наш! спецІалІсти ра­ ветеринарних працІвникІв. стві,.не раз звертали ува­ гато. Це що у господарств! ~OM з працІвниками цент­ Однак партійна оргаНІзагу зоотехніків. ветеринар­ того, рально! СТ8JЩiJ штучного цІя, дирекція радгоспу них працівникІв радгоспу заrинуло багато Тl'.1ят. У розмовах с.пецlаЛlсти осІменІння сІльськогоспо­ почала на те, що так ста,витися БІлJ:,Ш суворіше вали

*

ства.

доярка­

спеціаПрикладів того, як у від настирливостІ нількість розтелень ху до­ радгоспІ порушують вмjння до!!ести най­ ліста, би. А за молодняком, зро­ елемента РНIШ! зооветер-и· свою правоту, доцільність зумІло, треба доглядати. нарнl правила. не викону­ того чи іншого заходу. Однак далеко не В усІх ється розпорядок дня, баПам'ятаю, як два роки радгоспах району змогли оргаНізувати вмілий до­

гляд

Іраку

тивний !lПЛИВ подІбних той же час у гооrюдарстві УМО!! утрим~ння ХУ.1')БИ працює 4 зоотехнІки­ продуктивність, за- головний зоотехнік, спе­ народжені телята утриму­ на П

корови

ються

вимага­

процентів.

95

серед

-

1979

булв. наставницею у п'яти молодиrx

п'ятитисячниця Г, Дужик, вlдгодlвельниця КВаси­ ленко, доярна У. Ковален­ ко, яка за останні роки

від ножноі норови по раliону в середньому по

ніпограМів при товарності

половина

Серед тваринникІв рад­

тисяч штун.

Протягом місяця радгоспи мають забезпечити 10-нlпограмовl надої мопона І ~держати liого

300

на­

груднІ знаки переможців соцІалІстичного зма,ган.н.я

Протягом березня твариннини раliону прода­ пи державі м'яса 2001 тонну, мопона - 6190 тонн, яєць - 21 міnыінH 193 тис"чі штун. Проти доведеного завдання недодано мопона 810 тонн, м'яса - 249 тонн; завданн" ПО на

нашого

оде.ржалн

ювітня

13

ЗА· УДАРНУ ПРА Ц Ю

Двадцять п' Я'ТЬ кращих

ЗАВДАННЯ НА КВІТЕНЬ

реап ізації яєць перевинонано

ЖИТТ$І

йтимуть

на­

краще.

В. ТАРНАВИЧ, ГOJIОВИИЙ BeTJliKap ра­ йову.

НА НИХ РІВНЯТИСЯІ ДОЯРКИ

rIрlзвкще,

иа,ва

rOCnOJТ.lpCTU

дЯ"ltНКО В. Є. (<<ПЛС)l::кіеськиА:.) МИРОНО8ська Т. С. (<<ПлосківськиА») Лисенко П. М. (<<п.10сківськиЙ:,)

1832 1646 1633 1555 1618 1527 1502

Лесик Ф. І. (<<Плосківський») Кривець Г. В. (<<Плосківський»)

Бондар Н. М. (<<Плосківський») Цапко К. І. (<<ПлосківськиА») Рогач О. Г. (<<Плосківський») Миколаенко Г. С. (<<ПлосківськиА») Швачко Л. Х. (<<А.вакгард:.) Носко О. П. (<<ЖеР.'lівськиЙ:,) МІщенко Г. М. (<<Пm)сківський:,) Ступаченко К. О. (<<Плоскіеський») Сорока О. Г •. (<<А.вангард») Булавенко Т. М. (<<ПлосківськиА»)

Могильна

«Рудн,,:,)

Павленко О. М. (Племптахозавод

ВИКОНАННЯ

ПЛАНУ

виробиицтва І продаж,. державІ ІІродуктів тваРlППІИЦтва господарствами району станом З8 першнй квартал 1979 року (З8 даИНМJI міського інформаційно­ обчнс.1ювального центру держа.иоУ статистики)

. ." о

с;­

О-

:І:;' 0-

~~ .. о

~~ «П.~()tкіе~ькиЙ:, «Требухівський:. імені Кірова імені щорса «А.вангард> «Пухівський> П,1емптахозааод

«Рудня:. «ГОГОЛІвський:. «Літківський:.

«30РЯ:> «?усаиівський:,

«Жердівський:. «Бо6риuький:> «3амриuький:, «Красилівський:. і\Іені Докучаєва

,

~,

СІ

:;

.. о

оо

n,~~IRO • n,оаеитах ПО ману І К'.,ТІJlУ

.!

.,

>.:.., ~;g

ІІІ ~

..

.а-"

~ ..а_ о;

~~~ ОО"" ~<:.-

'28.а

+1 ~ ~

1-0:-

.Ia~ 11І:1:>-

~ с:> ~

"'Со" .,"'І::" ..

1(-11І

u

-62

62

-7

+42 -41 -58 +18

74,4 97.8 94,5

86 400 109

+4

1,5

45

845 738

+3 -22

90,0 93.3

732 688 684

+28

-164

677 627 617

602

-3 -5

-103

-13 -70 -4 +lб

«8еликnnимєрськиА:. «Заплавний»

515 512

імені

476

-23 -54 -139

93,0 94.7 91,0 97.3 92.2

86,9 94,3

92,2 84,8 92,8 87,6

278

248 302 283 30$ 299

263 249 286 180 218 181

157

Примак

оо

-::.

539

-140

1053 951 922 860 846

Мазуркевич

-15 +3 +19

-13 -4

27 9 110 21 102

-2

10

+3

+1

41

--1

+6 +19 +7 -32 +4 -10 +18 +12 +8 +1 -32

-3 +1

123,0

180,5

135,3

112,6 101,2 192,2

39

+1

129,4 32

57

-4

140,2

11 9

-6

109,2

ІЗ

+1

111,5 113,4

19 17 17 16

-4

107,0 110,3 106,3 96.9

21 33 11

+2 +2 -7

-8 +5

lо.з,9

51

...... 1

-2

21

14

+2

121,2 96.8

100.6 84,0

Бог данівська

КощіА О.

€.

152,1

223

74

+7

110,5 131,7

8ласеНІ<О Т. 1_ (Киіеська nтах6фабри.ка) Пономаренко Н. С. (ПлемптахозаВО4 «Рудня:» петри'lУК Н. П. (Київська птахофабрика)

152,8

151,4 147.1

131,5

2ЕЮ

97,8

107,3 230 240

Репетунова Л. О. Ковшун Т.

108,7

56,0 +0,8

81,4

90,5

1176 1158 1141

309 278 297'

280 336 2671 282 314 302 263 251-

256 244 243 2б(

КуцеJlКО Т.

3.

115,0

77,4

982

76,0

81'

75,6

1270

75,1

2014

75,0

80

75,0

80,5

75,0

76

1248 1511

(Київська птах(')фабрика)

П_ (Племптахозаеод «РуДН!!»)

(Племптахозавод «РУАИ":')

Омельченко С. М. (Київська птахофабрика)

.

дахова Л. Ф. (Київська птахофа~рика) 73,9 Олешка М. М. (Племптахnзавод «РУДНЯ»)

102,4 114,6

309

240,4

129,4

58

1176

1009 11007

(<<Требухі!!ський:,)

РудобабаС. М.

91,0

265 350

95,3 98,4

60,2 -0,3 -З7

1185 1177

ПТдШНИЦl

72,4

695

1288

1020 11017

(<<Гоголівський:.)

132,7 143,3

59,7 +0,9

Семиполкіеська

тпахофабрика '10 райоиу

п.

ГузіА Г. К. (ПлемптаХ('JЗ8ЗО.11 «РуltНЯ»)

птахофабрика

птахофабрика Київська

С.

(<<А.вангард:.)

215

339 333 318

1037 1029

(<<Гоголівський:,)' В.

354 215 201

1042

Норгелеис О. М. (<<ГоголівськиА:.І

Ра;1rОсп-ком6іН8Т «Калитянський:, Племптахора;1ГОСП «Броварrькnй:,

Г.

1414 1389

1081

(<<ТребухівськиЙ:.J

8.

Левченко М. М.

.

0;"'-

100,3 35,2

1216

Н.

31)4 218 445

1134 1094 11086 1084

Корнус В. С. (<<А.вангард:.)

ф_ І-

1-1-"

І:: Є

'""

«Рудн,,:,), Пономаренко Н. П. (<<гогоmвськиА:.). Uипка 8. П. (<<Гоголівський:» Фесюк К. Л. (<<Плосківський:,) ЖурибідаС. Ф. (<<Требухівський:, І Бабич С. Ф. (<<Требухівський:, ) Лисак Н. М. (<<Авангард:.) 80ва Л. С. (<<Требухівський:, )

Іванчук

O~

." ...= .,- .. ."" с

536

Мічуріна

~

.. , .. ......

1436 1430 1423

1349

Неиько Г. А. (Племпrа~озавод

.

а48О

13М

(<<Требухівський:, )

€. 3.

378

351, 371 843

11385 1369

Юхименко К. д. (<<Плосківський») Міщенко €. П. (<<Плосківський») Смнрнова О. І. (<<Плосківський») Кабанець Г. Ф. (ПлемптахозавоД «Руд,НО}

432

429 397' 301

101,5

71.0

194,6

70,4

219,5

(П.1ЄМГlтахозавод. <РУ.'lНЯ»)


*

'етер.

.

lЗкв!тня: т!Т IрО!С5

ВАЖЛИВЕ

l! О ви ЖИ тт я

В1дпо- рюmицьких фермах,

1

нев- MeTaJIypr1! Г. КузнєцОва,

ПРИГОДИ

"tдальне завдаВRЯ стоІть пинно зростала продуктив- працІвники рз.йОНI!\OrО , Бу.

іІе' реІ клубними прац!вни- нІсть працІ. Широка ж дкН'Ку культури Н. Век. ПОСПІШАЛИ ДО БІДИ lКами району зараз, з на- гла~ність змагання - ос- ленко, Г. Фастове:ць, ди•

.от.а.нням весняних польо- HOgHa умова у~пІху.

;~ роБІт.

'tfj&ЗОМ

З агітаторами

':ПОJIітtнформаторами

', IКJlЯКaН!

Зав- ректор Велккодимерського

Нультармійці дяки їх роботІ стають вІ- Будинку культури

надаооти

'І{-ОГУ партійним

по- району.

допо-

6 кв1 тня У сім'! П. (село Семиnолки) сталася біда . Мати п ішла в мага­

аг1ткульт-

пІшов до машини.. Вони пoon1шкли з дому І

різнома:нlт- бом А. О. Ващенно та ін-

програми, майстер- ші.

цЇіЯМ району у мобілl зацН

За-

зимським сільським

Жанрова

організа- нІсть

Л. О.

клу"

та домІ Імена кращих людей Висоцька, завідуюча На рахунку

зин, за

,ТРYlДівникІ' в весняної на уСПіШне К, УЛЬТАРМІИ" ЦІ- бригад району більше ста поВНіСтупів 3 ПOtlЗтку ни-

IІІРОВ8деНlНЯ

СіВНОЇ кампанП,

!Виконанню

сприяти

взятих ними

ТРУДІВНИКАМ

,високих соціалІстичних зо-

боВ'J!Зань четвертого року

СЕЛ

\десятої п'ятирічки . Серед

нІшнього року.

СвоГ виступи

цих

р і зноманІтних

дня:,

ВОНИ бу-

жуть

виступи

, ригад

..,...

агі ткульт-

КОРИСТУЮТЬGЯ

не-

радян-

ськоro

життя,

r,а,Д<1>М, бойовим , neревІре- ЗМ'іJJНИМ успіхом у гляда. про 1ШМ

життям

колективам.

ів

спос

об

1сторичне

ві!{опомної подІ!

у

ш!

життям.

етом

Основни;'l/

виступів

:.rіЙЦІв є пропаганда 'lеріалlв

3;'1/і- зимська,

ХХУ

НЦРС, липневого

ма- мерська, р ' )

.

ПленуМІв ЦН НПРС.

не тІльки в О

,.

С'во!х господарствах,

панасов

І

!

ервиц,

ча,сто виїжджають в сусід-

НультармlЙЦІ.

Виступаючи перед ТРУ- нІ села.

насе-

району

:цівників,

розповІдають агlmоїзд -

райdkний

воно

пІснею

да-

ІКають боротися з иедолl- ферм лектори мІської ор- рують працІвникам " ланів

!Ками, порушниками тру- ганІзацП товз,рист в а ! ферм хвилИни радоСтІ І дової дисципліни, нероба- «Знання., ! автокрамниця тепла. М. ' ГОРБАЧ, Р айспоживспІлки. Незм!н,.m Й НуЛьтармійц! турбу- н1 учасники агІтбригади старши иетоди..- ~ І'~a• ' lIO'l'ься про те, щоб д()бре працІвниця дитячого йониого Biддi~ tQ1ль· " Itшли справи на ланах, тва· садка заводу порошкової тури.

ТРЕНЕР ЗАСЛУЖЕННR МАПСТЄР СПОРТУ СРСР

папір .

шугонуло

втекли

від

не

Запоріжжя.

сталося,

жеitого

не

замис литися

лише

Віті

Ім'я

майстра

два його tJихованц{ -

лерій Вовк ченко

І

заС~Ч/- ступній

спорту

Ва­

Петр о Віни­

захищатимуть

радянського

спорту, успішн.о виступав на всеСОЮЗНLiХ.l міЖІЮрод­ них змагаНI-!ЯХ, двічі заво­

1

М. СОЛОВЕП, райради ДППТ.

йовував

спорту

першості серед молоді.

честь

на на­ Європи

звання

СЛІДАМИ

Фото О.

чемпіона

.Вода не подається В

будивок через поmКод-

женИJI траси fарячого во-

ЛИСТІВ

Красовського.

(Фотохроніка

допостачания,

па

йде

На JIИСТ, в якому меш- від буднику.м 65 иа бу.

каиці будинку

тами Володимиро.1! і Мико­

".лою ТЕРЕЩЕНКАМИ.

світу.

НЕНАДРУКОВАНИХ

аматор!в сцени,

І ВОМ, гарною

малята

варто

оглядагlт-

показують красу 1 велич ну тему, з якою приїздять якІ своїм натхненним ело-

полІв

погасити І

ГOJIова

це не тІльки бркгад.СтанутьвІц<>м1

sашого сьогодення, закли- до працІвників

ліжком

батькам ІОни П.

I1рОтрудовl дос1tгнен.~я виступ агІТбригади, це І кращ! колективи, імена !МайстрІв високих YPO~aIB , цІкава лекц!я на актуаль- кращих

лили пІд

том:

оновили сво! ' репертуари,

речІ, _

Свіа ~ocвi~ спортсмен • любов'ю nередае мол оді. 'Тепер в ін працю!! тренером.

сІрниками.

СРСР Сергія Гршоровича На зн імку: С. Г. РИБАЛ­ Рибалка добре відоме ЛЮ­ двоквартирний буди­ бителям класиЧl-!оі бороть­ КО проводить чергове тре­ нок радгоспу імен! Miqyз ка нд ида т а'.I!И в би. Більше двадцяти рОКів нуван.ня ріна згорІв. Над цим фак­ віддав eil-! цьому виду майстри сп орту СРСР, бра­

іризують передовий досвІд побували в ус1х господар- , Іни з РосІєю. А в ' травн1

До

з

Трагедії

~вниками радГОСПі в та Учасники агітпоІзда, . розробили ' сценl3іРіУ ви. птахОфабрик району, ху- створеного при районно- стyn!в , прm:вяченlіХ 325. lIожні агІтбригади попу ля- му Будннку культури, рІччю возз'єднання ' Укра-

iliращи:х колективів , І пра- ствах району.

плити.

але розв'язка була драма­ тичною: дітей врятували

колективІв І В Б

j

нього в сусідню кІмнату ...

немає , ' таких

, '

до газовоУ

-

вгору,

раДгосПуІмен1

вони леномупуннтl Зоря.

малюки

Ноли полум ' я не вдалося

Іх учасники Гребельках, Нул.з.,жииця:х,

та ли- бажан! гаст!

( 1978

'''тon'адовог'О

....

Налитянська художніх

з'їзду агітбригади.

деякІ

Братик І сестричка запа­

на переоЦінитн. , Час поду-

рl'вництву Великоди- Докучаєва,

що

ментувати

ПЛОСкІвська, мати ппо , П створеКН1l ке-

культар- Жердівська,

...

річна НІна стали експери­

Пере-

багатонацlооально! БатькІвщини. Отже, значення агІтку ЛЬТбригади не маж­

6еЗ'ІІосереднього зв'яз~у з жаються ГоголІвська, За-

мо­

півгодинки­

А п'ятирІчний ВІтя І три­

ради, нашо! про Свою основну роботу вони 'І У. нашому районІ стВо- яславсьноУ дружбу . на.родІв

l1~несли на виробницт- рено І працюють 18 ху90, на ТВЗірИННИЦЬкІ фер- дожнlх агітбригад, бойоІМИ 1 ПОЛЬО8'1 стани. А це вих, з'д/ружених творчих є яС'Кравим ПРОЯВОМ Іх колективІв. Нращими вва-

саМі

д1ти

1

надто рано осягають суть наSКОЛИШН іх речей . Одні тягнуться Д<> розетки, !н­

значення

-

розумІють

ковика,

про

Тl, про· переваги

пак:

Та в тому ж І вся за­

. рм M~c.o, во • полІтичної не втіленця в життя'· агра.рФО '" виконання художнІх І 1 v •~ КУЛьтурно-виховної Т\І'\.. . ... ~ номеРІВ сприяють тому, но 'У пол тики наш<>. пар-

,б оти особливе мІсце відщо "''''дене художнім агІтбри- б

батько

важливих

б

побути

годину

сьогоднішнього

розпов1дають

Ще

вже все

рІалі , розкриваючи велич

подвиrу

дуже-дуже

, спра'вах.

дують на мІсцевому мате-

А

покупками,

.N!r 67 по дниок .N!r 67.

РАТАУ).

депутат1в запропонував аДМіНістрації заводу вжи. ти термінових

JIiквідацlї

тецлотраси.

заходів

по

пошкодження

ВУJIИЦі Короленка скар· Траса 1 теплопувкт иаНачальннку ЖЕК .N!r 1 ЖJlJIИсь иа Відсуткість гa~ ТОВ. Олексієнку М. Л. даокком лежать заводу порошко- на в"азівка проконтролюpnoї води, м1ськоІ Ради вик иародиих вої иеталурrtї. М ісьЮlИ- . вати роботн по усуненню депутат1в повідомляв: ковком Ради иародиих пошкоджень~. ~ ~ n

~~~.

ГОЛУБИЙ

ПРОГРАМА,

10.00 10.15

13

$.00 8.40 9.05 9.35 10.45

КВІТНЯ

ПРОГРАМА

ЦТ

- Час>.

Проrрама

Гімиастика.

УЛІОблен І

вІршІ.

ХУ.l10жніЙ

_Строгови> .

Ромаиси

ro

П.

7

8ИКОНУЄ

серІ

14.ЗО Н08ИНИ. 14.~ По СиБІру

; Cxo.l1y. 1';.55 Пое518.

•.

Чайковсь"о-

тистка РРФСР По закІнченнІ

В.

--

І

ар·

Левко. И08ИНИ.

Дмекому

О.

75-Рlчч.

н

з

ЖаРО8.

.І1НА

До

наРОАжен-

•.

1&.20 Москва І москвичІ. ~6.1iO Кииrа 8 твоєму життІ. 18.00 _HapO.l1Ha т.орчlсть>. '8.45 .Cboro.l1HI у с.lтІ> . -19.00 Пол lтичниА orл.іі.ач В .

Т.е-

fg.45 #1.00 '1.35 ,

kОМ~·ИТУ8

.nеГЛIІ.D.аqів.

ХУ.l10жиіll

_Строrови> .

проrpама ХУ.l10жнlЙ

""

листи

Бе­ те­

телефІльм

8

серІ

•.

_Часо. телефІльм

-3.11ра~уЙте.

тА> .

СУБОТА, 14 КВІТНЯ ПРОГРАМА ЦТ

ОБЛАСТЬ

8.10 Мамнна школа. (М.). 8.40, 9.40 6 кл. І сторІ.. Томас МІОllцер. (М.). 8.10 )'ЧИАМ ПТУ. ФІ~ик&. E.teltTpoMarHITHI КОЛИ8ан а •• (М.). 10.10, 17.00 АимІйська мо.а. (М . ). 10.40. 11.40 9 кл. IсторlА. Курс на ІIІАустрlалl,ацIJO. (М . ). 11.10 Мистецт.о Дре8аьсТ Рус[. (М.) . 12.10 СТУАеатам ,аа'lиикам.

8.00 Програма _Час>, 8.40 ГІМНІетика. 9.05 АБВГ ДеЙк&. 9.35 ХУАожнlй телефІльм _CTporOBH> . 8 сер'lи. 10.45 Дли вас, ба,ТЬКН. 11.15 Музична проrраиа -Р •• кова Ijошта>. 11,,45 БІльше хорошнх товар[в. 12.15 По музеих І' виста80ЧНИХ

~

леоглSl.Zl..

кето в

НА

внй черевичок> . (М.). 22.М ДовlАlІова служба.

Польr.u[. В08I1НН.

10.00 10.15

По

.aKIH~eHHI

нал.

ПО

закІнченнІ

аинн.

ПРОГР'АМА Н08ИНІІ.

УТ

ПРОГРАМА

-

но-

НА ОБЛАСТЬ

Внступ ectpa4Bo-снмфонlчОРllестру УкраТис телебачеНИА І ра410.

ТИЧНQГО

театру.

музнкн.

115.25 Шахова школа . l

-

ПРОГРАМА

НОЧОК .

телефІльм

народиа

Музнчна вІlІторина. По з.кlнчениl новннн.

10.00 -Обережно, BorOHb!> КіноnporpaMa. (М . ). 11.15 Horo .."u- 10.45 РІднІ мелодlУ. (КиТв) . ськІ ескізн» . ro 11.15 РосlА с ька мова. (М,). 11.40 ШlІlльний екран. 8 11". 11.00 ДокумеитальннlІ телефІльм 11.45 Концерт 3 творІв А. ВІ­ -НаР04на .ОЛ.> . Ре8ОЛІО­ - ПРНРОАа І місто> . ваЛЬ.l1 I. IІ.IАне народннцтво 70-х 11.20 Мультфільмн -Не,наIlIlО 12.20 -Кр.сало». Внстава 3акар' - початку 8О'х рокІ. ХІХ у СОн.чному мІстІ>, патського музично · драма.. столІТТА. 12.15 СуботнІй репортаж. 15.55 для мал.т. Срlбиий Дзвl12.45 Науха PaAJlBCbkOЇYKpaT- 13.25 Чемп Іонат світу з хокеІО: нн. Х~кlвсьхий науковнй зБІрна ЧССР - зБІрна 16.20 РІк 'І.твертиll, У4аринА. залах. Антнчне мистецтво. центр. ФІнляндії. (М . ). В пере.l1ачl бере уча с ть 1з з l бранн. музеJO «Мет- 13.45 rOJlocylO за професllO. 16.00 Концерт Рязанськоrо ро­ першнй секретар Бер.l1ЯН· рополlтен>. -СильнІшІ за ,BorOHIo> . Виr.uа матемаТИJа. І курс, сіАського народного ХОРУ. cbkoro міськкому Компар­ 12.40 До чемпІонату свІту • 14.30 VII СПІртакіада УРСР. Доі:лl4ЖеIlН8 ФУІІкцIЙ . (М . ) . тІ Т Українн Ю . К. , Фе.l10хокеІО. ПраВI!Лl rpH. Баскетбол . ЧОЛ081кн. ФІ13.25 ОСИ08И иарксист­ 16.45 Художній телефІльм _ да­ ро. (3апорlзька область). 12.55 Телеклуб -МЬсквичка>, нал. сько-ленlисьісоТ естетики. леко від шосе» . 3 cepj,. 14.05 Проrрама _Здоров'А>. 15.SO Коицерт раАІИСЬКОТ пkвl. 17.05 Концерт lиструментальноТ Осиови соц l мlcтичиоrо (М.). 14.50 ХУ.l10жніЙ телефІльм Jlл. 16.10 Сатнрнчннй об'ЕКТН8. реалІзму. (М.). 18.00 Екран cTY.l1eHTa заочнн­ 17.25 На прн, &Лубу _Золота 14.15, 17.ЗО Дл. тих, хто вступ.. А l теfl - Петрнх у космосІ>. 18.35 "аР04на творчІсть. Коика . І, 2 курси . Німецька ЖНТТА наукн. церт иародноrо ансамблlO шайба>. 40 вузl8. ФI,нка . Електро­ , 15.55 иов~ § 31. УтвореННА 18.25 Тираж -Спортлото>. танцІО -КРИ8бас> крнво, 18.00 Ім саЛІОтуваЛа МОСК8а. До маrнlтиl КОЛН.НКА.(М. ). КОН ' .нктиву. НереальнІ 18.40 «Наш оrЛАА> . Ве.l1у'чиА рlзькоrо металурrіllноrо 35·рlччя внзволення м. 14.45 Екраи - лІкарІО. , (М. ). умовн І пl.l1РЯ.l1нІ речеННА. полІтичний оrЛААач Ю. З4J10АУ Ім. В. І. Ленlиа. СlмфеРОПОЛА вІд нІмець­ 15.45 Ка,ка 8 му,иц! . (М .. § 16. СКJlадовl часовІ па­ 17.20 О . Коломlець. «Фараанн>. ко-фашистських заrарбнн­ 16.00 Театр А. П. ЧеХ08а. (М . ). 17.25 ЛеТУН08. сивнІ формн. Мультфільм _Все иа8па. Вистава. кі8. 19.00 ЧемпІонат свІту з хокеІО: 18.00 Екраи сту jJC1!,T. • '.О~НИ19.00 IНформацlflна проrраиа 18.80 Інформацlйиа nporpaMa збірна Канади зБІрна ка. 2 курс. Вищ. м.тем.17.М _Веселка>. ІІІ МlжнаРО4-Актуальна камера>. США. В перервІ (20.10) _ «Актуальна камера>. . тика. Замlиа ,м[нннх У. по'­ ний фестнваль тмепро­ 19.30 ПІсн. на конкурс . вечlРНА казка . (М . ). трlilному IHTerpMI. 3асто­ rpaM народної творчостІ. 20.30 НашІ прем·єри . Докумен­ 19.00 Кубок СРСР з хокеJO: fl.OO Програма документальних СУ8аин. потрІйних [нте­ тмьиий телеф[льм _Ма_ Ірак. -СокІл> (Киї.) _Трц­ 'rралlа. те""фlльмів. (М . ). 18.05 Очевндне - иеllМ08lрне. рІА>. CTY.l1la -Укртеле­ 21 .40 ХУ.l10;;(иіЙ тор> (Челябінськ). І, 2' телефільм _ДІ_ фІльм>. 18аиова періодн. 19.00 Чемпlоиат СРСР з футбо· 19.05 Спl.аІОТЬ Л . ти граються на вулицІ». лу: -ТорМJlо> - _Чорно­ Б. КІров (Болrарlll). 20.45 На Jlобранlч, дlТИI 20,45 На Аобраиі'l, Аlтн! (Болгарія). (М,). морець>. В перервІ _ ве· 19.55 Художн І А фІльм _Tall по. 21.00 Проrрама _Час>. (М.). 21.00 Проrрама еЧас>. (М.), 21.35 ХудожнlfI фІльм _Вlр.21 .35 Кубок СРСР S хокеІО: чlРНА КІзка. (М . ). 21.00 Проrрама _Часо. _СокІл> (Киї.) _Трак­ 20.45 КиТ. - міето мое. Заступник редактора CnapTaxlaJla УРСР. 21.З5 ЧемпІонат свІту з хокеІО : 23.20 УІІ тор> (ЧелАбlнськ). 3 пе­ 21.30 КІножуриал. збірна Волеllбол. ЧолО8lки. ФІ21 .40 ФІльм - балет ,_КрнштмезБ І рна СРСР рIОА. В. довгич.

ЕКРАН П ' ІТН ИЦІ,

22.10

ут

НОВИИН . Майстрн мистецтв УкраУ· ин. НаРОАННЙ артист СРСР Е. Пономаренко. Музичннй фl"ьм -Мол дав'

8

.аша , тьо­

.акlllчеииl

формаційний 8ИПУС" у С8IтІ>.

rOAIII

-

ки» .

чина.лась

lи­

легенда».

нея:t.

_Сьо­

ц

.

Пост1іtно дІючому будівельиому поУзду .м НА ПОСТІПНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ:

14 і 15 квітня 1979 року універмаг райспоживспілки IJРОВОДИТЬ виставку-продаж промнслових товарів, Де буде представлено в широкому асортименті . вер~нjй ОДЯГ, три­ котажні вироби, взуття, раДІОтовари, галан-

19-026; 19-674. мащ., М

508

тресту

.Броварис1льбуд.

ПОТРІБНІ НА ПОСТІПНУ РОБОТУ:

машвиісти автокранів, котків, екскаваторів, , ВВТО­

rpейдерlв, слЮсарі·Мотористи, шляхОві робітники. Звертатися на адресу:

ilryргЬв, 4-а , СПМН-508.

м. Бровари , вул. Мета· АдмІністрація•

ОдинаRам надається гуртожиток.

Адміністрація.

" 121, 3 до зупинки .Торг­ сПДБП -2 •.

6

до зупинки

Броварському Шиноремонтному заводу ПОТРІБНІ НА РОБОТУ: ковтролери віддІлу , теХИlчвого контролю, лаборан­ тв, сmoсарl по ремоіпу обладнавия, елеК'l1рослюсарl,

АдltJіністрація.

робіТНики у шиноремонтний цех І цех «1золу~. Звертатися на адресу: м. Бровари, ПРОМЕУЗСЛ,

Броварська ремонтио·будlвельна дІльниця тресту .ОБJIПоБутрембуд~

СпеціаJIiзоваиій пересувиій механізоваиій .м

rаЗОЄJlектрозварник 5·го розряду, тракторнст З-го розряду•

Ухати азтОО.уса'Ми ММ

Дирекція універмагу.

ВОЛОкі

ПОТРІБНІ НА ПОСТІПНУ РОБОТУ:

економlст-претензlоиlст, екскаваторники, БУЛі>.цозерис~, автокранівники. Зм:ртатися на адресу: м. Бровари , вул. Маши­ нобудІвна, 18, ' вІдділ кадрів ПДБП-2. Телефони:

' rерейні виро6и~ парфюr.:lерія. . ПРОСИМО заВІТати до нашого УНІвермагу, ~e ІЩ ЗМО)f{ете nРИ11бати все необхідне 110 вес­ JlЯно-літнього сезону.

..

Броварському ХJIiбозаводу

2

ПРИRМАЄ ЗАМОВЛЕННЯ: на внrОТОВJ1евия СТОJ1Ярних вироБІв з матерІалу за. мовннка, виготовлеюtядерев'яних парканІв, шліфу­

вания І циклюваЩlЯ lІаркетннх підлог, внготовлен ия дерев'яних сараїJl.туаnетlв, виготовлення кл1ток

для 'КPOJIнK1в, ' ввготовлеивя дачних буднночК1в.

Звертатися за аД,ресою: м. Бровари, вул. Челюс­

к1на,

2,

тел.

19-583.

шиноремонтний завод, в1дд1л надрів .

Адм1иістрац1я.

І

КолеКТИ8' БРО.Ір~ькоr.. вмІшторry з глнбокнм сумом повІДОМЛА6 про переАчасиу смерть ветерана торгівл[

r

А ПО Н

ОлексаНАРН

[

виCJIО ... .,.

СПlвчут'.

Еемннl.ни

рlдинм І

бл,НЗЬХИМ

покІйноУ.

.... • ~,. .. .. .,.~~~.."".....,...,..~,.~..:""~~.~.:-4'o"41'''~'''''''''''''''''1''''''''''''''''',,, "'~~"""#"""''''''''''''''''.~''''''''~'''''''''''''''''''''''''''I '... ,....:"'"~q ' «НОВАЯ ЖИЗНЬ> - ортаи Бро"ilарсхоrо ropKOMa НАША АДРЕСА: ТЕЛЕФОНИ: редактора '_ ]9,3·82; ваСТУпиика редактора ' _ 19-4.47: Газ~та виходить rOp0.l1CKOTO 2550 , 20. , cl"'bCbKOFO "'РОВА~И . . 'з- 18 ; 81дАіЛ18 . , промисловості, пОбсяг ятниu0.5 ю Іформату су оту. " Совета иародныx депута,",в Киевской" б ластн., 11." r. lІеіТа. МІсцевого рад,омовл<ння - 19., Газета ВlоІходит ва украинскои Rзые.. ..ул. КИЇ,всрКА" [54. масової роботи, фотокореспондента _ 19·4.67. газети _Правдз».

і

J(оимунистическоfl партии УкраннЬІ,

в районвоrо І

----"'--""--'----------,..,.-----

Відповідального секретаря, вlдді .1У

госп,о,Аарст!, а, кореспов- І

~ вівторок. ее бреду.

-.ро-----------:.--_-: -.:----' l11.іЄКС Dl9б4. Б.РQВaDська друкарня J\иівськоrо ~J13праВ.ІІіння , в·,cnразах .IЩДа.вниuтв, поліграфії і книжкової торгів.,і, вул. Киів~ька,,_.І>-_----._---------1154, ~~M~ ~218-11 .320,

59 номер 1979 рік  
59 номер 1979 рік  

59 номер 1979 рік

Advertisement