Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ

D

KPAIJ/, SДHARTECJll

Тру дащі Радапськоrо Союзу! Активно боріться

.Nir 59 (3964) ВІВТОРОК

16

за

КВІ'І"ІUІ

18'14 Ціва 2

р.

XXIV

во.

рішень

здійспепни

за

партії,

з'їзду

ЗІtіцнення еково­

дальше

мічноІ і оборонної :моrут­

ностt нашо І Батьківщини!

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕП КОМУНІСТИЧИОІІІАРТП УКРАІНИ, МІСЬКОІ І PAROHHOI РАД ДЕІІУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОВJJАСТІ

ЗАХ.ЛИХИ ЦХ ХПРС ДО

ТРАВНН

1

1. Хай zиве 1 Травна - День міжнародвої солі­ дарвості трудащих у боротьбі проти імперіалізму, за мир, демократію і соціалізм! 2. Пролетарі всіх країн, єднайтеевІ вічно живе З. Хай живе марксизм-ленінізм -

нових rресу!

nepeмory соціалізму і комунізму! 4. Комуністи! Будьте в аванrарді

вартість!

революційне інтернаціональне вчепив, прапор бо­ ротьби трудащвх усіх країн nроти імnеріалізму, за всенародної боротьби за втілення в житта рішень XXIV з'їзду КПРС, активними орrанізаторамн і вихователами масІ 5. ТрУдящі Раданськоrо Союзу! Активно боріть­ партії, за рішень XXIV з'їзду са за здійснениа дальше зміцнениа економічної і оборонної моrут­ ності нашої Батьківщини!

)

6. Трудящі Радавськоrо Союзу! Ширше розви­

вайте всевародне соціалістичне змаrаим за достро­

кове виконанна плаву

1974

року!

ак­ Хай живе славне колrоспве селfІВство тивний будівник комунізму! 10. Хай живе радJІВська вародна інтеліrепціа активний будівник комунізму!

9.

Хай живе союз рі>бітничоrо класу і колrосп­ воrо сеJUПІства! Хай міцнів непорушна ідейно-полі­ тичка єдність радявськоrо суспільства!

11.

Хай живе Івтерваціовальва єдність і братер­ велике завоюванна ська дружба вародів , СРСР левівської ваціовальвоі політвкв КПРС! 13. Хай живе Комувіетична nартіа Радявськоrо ввпробунавий ававrард робітничоrо кла­ Союзу -

12.

су, всьоrо радввськоrо народу!

Хай живе велика непорушна єдність партії і на­

роду!

14. Хай живуть Ради депутатів трудящих - ор­ владнІ Хай розвивавтьса і народвої rаив справді міцніє содіаліетична демократІя, зростає активність депутатів Рад, ширвтьса участь трудящих в управ-

·

Радявськоrо Союзу! Беріть актив­

ну участь у наступних виборах до Верховвої Ради

СРСР! Оберемо до Верховної Ради СРСР кращих

сИнів і ДО'ІОК радявськоrо вароду, rідвих представ­ виків вепорушвоrо блоку комуністів 1 безпартійнИх!

18.

Радввські профспіnки! Поліпшуйте орrаиіза­

цію і підввщуйте діввість соціаліствчноrо змar8RRfl!

Ширше залу"Іайте трудящих до управліввfІ вироб­

ництвом!

Xatt

живуть радfІВські профспілки

мувізму!

17.

ІОвави

1'

.

школа ко-

.

дів'Іата! Наполеrливо оволодівайте

марвсвстсько-левівськнм учеВВfІм, досJІl'ІІеНИfІМИ ва­ уа, 'ІеПікв і культурнІ Примвожуйте славці рево­

ЛІОЦ1Ьі, бойові і трудові традиції радввськоrо на­ борцаии за здійсненна активними ро"уl Будьте рІше& XXIV з'їзду КПРС! 18. Хай живе Левівський комсомол - вірвий пом:Ічввк і резерв КомуністВ'ІВоі nартії, передовий заrі8 молодих будівинків комунізму! 19. Хай живуть ра,цввськt жінки - активні бу· діввнкв комуиістВ'ІВоrо суспільства! :іІО, Радввські воJвн! Везустанво вдосконалюйте

бойову і політВ'ІИУ

підrотовку, пмьво

і

вадійво

охоропйте мирну працю радввськоrо народу! Хай живуть rероі:Чві Збройві Сили СРСР! 21. Трудащі РадfІВськоrо Союзу!· ·Наполеrлнво

борітьсs за да.пьпіе підвесеивя соціалістичноі еко­ вомікв-осиови моrутвості БатьківJЦІІВН

1

веухвль­

воrо зрост8ННfІ добробуту иаро"11

22.

Рад8Вськоrо

Трудящі

Союзу! Добивайтеся

високо! продуктвввості праці та ефективності вироб­ продукціі більше, кращоі дати ництва, праrніть икості, з меншими затратами! Борітьсs за достро­ кове ВИКОUВВJІ державвих JLJialdв 1 ВЗJІТВХ зобо­ в'азань!

23.

Слава ударввкам п'ятирічки, передоввкаи 1

новаторам виробввцпа, sк1 jЩуть в ававrарді все­ нарцвоrо соціалІстВ'ІВоrо змar8RRfl за ВІІВ8R8ВВfІ · і перЄцкоиаввs п'sтирі'UІоrо D.ІІаиу!

24.

Праціввнвв промисловості! Борітьсs за даль­

швІ роаввток

1

зміцвеВВfІ ІвдустріальвоJ моrутвое­

ті краJІіи! Добивайтесь

42. Братерський привіт комуністи'ІНВМ і робіт­

техві'DІоrо про­

прнскоревм

марксистсько-ленів­ бойовому партіям ничим ському аванrардові робітничоrо класу і всіх трудя­

ШирІІІ\! дороrу новій техніці і nроrресиввій тех­

25.

товарів вародвоrо асортимент пуск і оновлюйте споживання, поліmпуйте їх акість і звижуйте собі­

робітвнчоrо класу, вирішальна сила в аитвімперіа­

будівельвих робіт!

лtст!ІЧИій

Праціввики транспорту і зв'язку! Розвивайте

і вдосконалюйте засоби травспорту 1 зв'язку! Все­ мірно поліпіпуйте обслуrовуваВВfІ народиоrо rоспо­

28.

45. Хай живе єдність і зrуртовавість вародів краІн соціалістичної співдружності!

Вище прапор соціалістИ'!иоrо івтерваціоналізму! Б'ратерськвй привіт робітни"Іому класові ка­ борцю за самовіддавому країн піталістичввх права трудащвх, за мир, демократію і соціалізм!

.

46.

Колrоспвики і працівники радrоспівІ По-rос­

яввайmвІідшоrо

освоєВІІJІ

врожайність ві і матеріальні ресурснІ Збільшуйте продуктив­ і усіх сільськоrосподарських культур

fl1.

ніальні

ність тваринництва, підвищуйте продуктиввість пра­ Працівниви сільськоrо rосподарстваІ Ширше розrортайте соціалістичне змаrання за дальше під­

29.

несення сільськоrосподарськоrо виробництва! Вище

якість весмивх польових робіт! Боріться за ввко­

1

світової системи' соціалізму, мtжвародвоrо сил робітвнчоrо руху, борців за націовальне і соціальне ВНЗВОЛеВВfІ народів!

соціалістИ'Іивх зо­

бов'язань у 'Іетвертому році n'ятирі'ІКИ!

сільськоrо

ЗО. Трудівивкв

rосподарстваІ ЗСііль­

50.

продукціі! Розвива,й:те спецtа­ шуйте виробнвцтво лізацію ва базі копцентрації сільськоrоспо,р;арсько­

Хай живе радявсько-в'втнамська дружба! Мир, свободу 1 везалежність усім вародам Індо­

Праціввики торrівлі, rромадськоrо хар'Іуван­

китаю!

комувальвоrо rоеподаретва! і ня, служби побуту Активно вироваджуйте проrресивві форми роботи! Боріться за високу культуру обслуrовування радян­ ських людей!

Трудящі

52. Братерський привіт робітив'Іому класові, тру­ дящим і всім демократам Чілі, акі ведуть мужню боротьбу проти терору реакційио-фаmвстських сил! Народи світу! Зміцнюйте солідарність з патріо­ тамв Чілі! Свободу ЛуІсу Корвuаиу! Свобо"1 всім в'аапм фаmистсІІКОі хунти! ·. 53. Нар•.цв світу! Примвожуйте зусВЛЛJІ в бо­

Боріться за

Радянськоrо Союзу!

комуністичне ставлеВВfІ до праці'!

Шдввщуйте дисципліну праці 1 орrаиізованістьІ Свято бережіть 1 примвожуйте суспільну влаеІІlст•І 34. Працівники иародвоrо rосщщарства! НdШІеr­ ливо

оволодівайте

економічними

ретьбі за ветановлева вційJІоN

сучас­

званнями,

Хай міцніють

жавамнІ Добивайтесь успіmвоrо завершЄВВfІ наращи з питань європейської безпеки!

Радянські вчені й інженерио-техвічвІ праців­ ники! Раціоналізатори 1 вниахідввквІ Всемірно прв­

55.

nporpec, зміцнюйте иауково-техиі'Іний скорюйте зв'язок науки з виробництвомІ Добивайтесь икиай­

шввдшоrо

варdдве

комувістичноі:

з різним соціальним сил

57.

1

трудових т,а.цВІЩJх радявськоrо

·

41. Шовери 1 mколврі! П..О любіть Радввську Батьківщину, добре nіться, оволодівайте трудовк­ мк навн'!Ками! Готуйтеси стати актвввнмв борцями за велику справу .Леніна, ва вомуІІІам!

·

1

реакц.ІІ

-

вороrів мв:ру

~віту! Добввайтесs, щоб

Народи

везастосу­

нах, а ядерна зброя була заборонена навічно! Бо­ ріться за првnивеВВfІ rовкн озброєнь, за заrальве

моралі,

і повне роззброєВНfІІ

участь у виховаВиі моло~rо покоJІіввя на револю­

бойових

ладомІ Викривайте підступн

реваншизму

В8ИНfІ сили стало законом у міжвародних відноси­

40. Ветерани революції, війвв 1 праці! Переда­ вайте молоді своі 3JI8В:IUI 1 досвід, беріть активну народу!

arpecii,

і безпеки вароАІвІ

свідомоrо ставлениа до вавЧ8ННfІ 1 праці! 39. Праціввики охорови здоров's 1 фізичної куль­ турнІ Поліпшуйте меди'ІІІе обслровув8ННfІ васелев­ фіВН'ІВу культуру в ВfІ, активніше ввроваджуйте повсякдевве життя радввськвх людей!

ційних,

добросусідські відво­

прницвпів мирвоrо спів­ перетворення бивайтесь існуванВJІ в норму взавмовідиосви між державами

38. Працівниви вародної освіти! Всемірно підви­ щуйте акість вав"Іання, вдосконалюйте nідrотовку кадрів длв народвоrо rосподарства! Виховуйте пtд· дусі

1

сивн між державами, за колективну безпеку в АзlіІ 58. Народи світу! Боріться за те, щоб розрядка міжнародної напруженості стала необоротною, до­

rосподарство

37. Дія'Іі літератури і мистецтва, праціввики культури! Високо несіть прапор партійності і на­ вдосконалюйте мистецтва, радявськоrо родності своі здібності віддавайте художню майстервість, вихованню будіввиків комунізму!

в

Народи азіатських краін! Боріться за змlц­

неННJІ миру, співробітвицпо

науково-техві'ІНИХ досяrнеиь!

ростаюче поколіВВfІ

і співро­

54. Народи європейських краJвІ БоріDСІІ аа пе­ ретвореВНfІ європейськоrо контниенту в район Вtlц­ ноrо миру 1 плодотворноrо співробітввцтва між .цер­

і rро­

36.

в

і розввваютьса дружба

ських краін!

вищуйте роль трудових колективів у комуністично­

впроваджеВВfІ

міцвоrо миру

бітництво між вародами Радввськоrо Союзу і араб­

Трудящі Радянськоrо Союзу! Всемірно під­

му виховаиві, дальшому розвитку трудової мадської активності кожвої людвинІ

1

і варо~ів ~.JІВЗЬКоrо CxoJY, за дла всіх держав повну ліквідацію вас.Jdдків ізраІльсмІtІJ arpeclJI

ними методами rосподарювання 1 управлtвваІ Смі­ ливіше вироваджуйте у виробнвцтво наукову орrа­ нізацію праці, передовий досвід, найновіші АОСП­ неиня науки і техніки!

35.

звемаrаю'!им у тюрмах

ду [народів, за соціалізм! Свободу в'язмм капіталу! 51. Братерський привіт rероїчному в'єткамсько­ му народові, який здобув ісТОРВ'ІВУ перемоrу вад силами Імперіалістнчиої arpeciil

подарськоrо виробництва, меліорації земель!

33.

Братерський привіт

і фашистських катівВfІХ, мужнім борцям за свобо­

rо виробиицтва і міжrосподарської кооперації! 31. Праціввики промисловості 1 сільськоrо rоспо­ дарства! Зміцнюйте матеріально-техві'!Ну базу кол­ rосnів і радrоспів! Прискорюйте темпи електрвфІка­ ції, комплексної механізації і хімізації сільсьвоrес­

32.

Палкий привіт народам, акі скинули колокайдани, борютьса за змtцнеВВfІ незалеж­

ності і соціальний nporpec своіх країн! 48. Палкий привіт вародам колоніальвих і за­ лежних країн, акі борютьса проти Імперіалізму і расвзмr., за свободу 1 національну везалежвістьІ 49. Хай міцніє моrутиій союз революційвих

ці, знижуйте собівартість продукції!

ваВВfІ і переввконаННJІ планів

миру, демократії і со­

боротьбі, оплот

ціальиоrо пporpecyl

з·апитн радянських

·дарства, повніше задовс,льняйте людей!

за мир,

44. Братерський привіт народам соціалістичвнх країн! Хай розвивається 1 міцвів світова еветема ІсторИ'Іне завоювания міжвародиоrо соціалізму -

26. Працівники будівництва! Наполеrлнво доби­ вайтеся своєчасноrо введ-еим в дію нових об'єктів! Всемірно поліпшуйте ЯКість 1 знижуйте вартість 27.

імперіалізму,

борцям проти

демократію, національну незалежвіёть і соціалізм! 43. Хай міцнів єдність 1 зrуртоваиість комуністів усьоrо світу ва непохитвій основі марксизму-лені­ нізму 1 пролетарськоrо інтернаціоналізму!

Збільшуйте ви­

промисловості!

Праціввики

стійким

щих,

нолоrії!

подарському використовуйте землю, техаіку, трудо­

бу­ Слава великому радянському народові дівникові комунізму! 8. Хай живе rероічний робітинчий клас Країни провідна сила в будівництві комунізму! Рад -

7.

. лінні державою! 15. Громадяни

потужностей,

РОВУ

1974

_

58. Хай живе ленінська зовнішия політика Ра­ політика миру і дружби наро­ дянськоrо Союзу дів, зrуртувания всіх сил, ЯКі борються проти Імпе­ рі8Лізму, реакціі і війJщІ Хай торжествують ідеі Проrрами миру, виробле. вої XXIV з'іздом КПРС! 59. Хай міцнів і процвітав наша велика Батьків­ Союз Радянських СоціалістН'ІИНх Респубщина лік!

.

Під прапором марксизму-левlвізму, під ке­ вперед до періввнцтвом Комувістичної партії -

80.

ремоrв воиуиіамуІ

Центра)І,ьний Ко.мітет Комуніст~~:чноі партії Радянського Союзу

·


!~tJ/~. і ~#,'1'~РіК qEJDEPTИИ j." !~ .

=; $.~ t1

-

Впевнена

вищеного nопиту серед населен­ ня.

Визначальному­

Але, як відомо, забезnечення зустрічних зооов ·я­ винонання сл.ільна оnрава nов'яза­ зань nіДІІРИЄІМСТВ. собою них МіЖ nризводить

чальниками

комсомольський

зустрічний

зри-

до

ву і невиконання nланLВ і зобо­ Така об­ спожИJІачі.в. в'язань

рік п'яти­ Пде четвертий нашо! бригади, річки. Для

становка окладаєтІ>Ся і на нашо­ му заводі: nоряд із значним пе­ виробниреви·конання·м плану

женнІ Петровського комnлек­ Обухівському ра­ су, що в йоні, як і для всіх будlвель­ ВИRІв, мивулий plll: був роком ударної nраці. У боротьбі за виконання соцlаJІістнчвих во­ бов'язань щоденно виконува­ норми на 105ли змІннІ 110 nроцентів.

пиІJювочнИІКа в ·кіль­

ся значних усnіхіІВ у ви.нонан- сировини .споживачам. в

цей рік

На

розміру

зриву

до

nризводить

ІВИробничнИІКи них ящиків.

,Зуtетр.і:чний план по зростан-

зустрJч:ни й прийняли :заводу план по додатновому випус~у і ню

в

на 130 тисяч Rарбованфв за ра- nроцента . Та,к, за 1 .J('ВЗ,рІі'ал понадпланове зростання nродуІН1 додаткового вИІПуоку наПІРО· ноr.шле~rтів ку- ТИ8НОСТ!і праці становить бо. рів для 500 'я· зvу з Ч'"М в•жvnючно зв цен::т в п "'""' · · "'" · "·ВИПУ1СНУ · · • црирі.ст успіхи ерші хонних меблі·в. товарної весь · ~ ·

з а взяття

х у нон

державнии

щщують:

ний плани

зустрІі'І-

1

цГ1 пер е вино·на .. товарноІ цродУ·К· · но на 59 тисяч :нарб ованцl'В, а 68 ·зац"· на 11 по о б сягу реал1 ·в тисяч кар бо ван ц;1 •

додат

п ще

а

досяІ!1нутий за раху-

Rварталу пере-вино- ПРОдУ1КІЦії

б 1 3 авдання по виро ництву нано.

3 а цеи ч с ви у, · но 34 тисяч1· нарбо · ково ме б ю:в на ванців. товарів , культурно-побу-

нок

лродукти.вності

зростання

цраці,

Я:кий знач:но

nеревершоо •

показнин, заплановании

рік Так, в встановлений

на

1975

заводу 1974 ""Ці "V .план по ВИІПУОКУ 1 робітника в роз-

проду,нфї на мLpl 8112 нарбованців, а п'яти·

nередбачено на

РіЧІНЮ1 планом

тового призначення і господар- ні.нець 1975 року досягти вироТелена 33 тш:Я>чі бі·'І'ку 7633 карбоіваНІЦі. сь 1юго вжит.ку карбованців . Понад план для рІшн і й поназ.ник на 6,3 процен-

сільсьното господарст.ва дано та вищий від заnланованого на 100 штун вуликі1в, а також 180 1975 рік. Середня зарплата

збільшилася порівняно з відшту,к наборів для населення. минулого nеріодом Завод успішно справНІвся із повідним

планом виробництва холо.дильних намер, чорнових .меблевих nimnp•·· для 1·нших · за1 готовоv ,..•• ,,· ·n ' · ємств об'ЕЩнання, виконав плаІН поставок по нощrеруванню, визавдання ІНОІМlПготовив :nонад .1 ·ектуючих виробі. в, вузлі•в І дена1родн0го талей для· товарів {:ПОЖИва·ння . Із вLдходів вщюб579 штук ництва виготовлено навісних шаф, 486 шту.к туалет них паличок, 68 вішалок та 90 шаф дЛя аптечок. ква· ртаJlУ Протягом ·першого

завод освоїв і випус тив нові ку-

року на 3,3 • процента і становить в 1 кварталі· і· з врахува:Н.НЯL\1 виплат за ·результати госnодарської ді-яльності за 1973 :ріІН 158 карсобІJВарФактичну бованців. nередбачено продукції тість знооити за ,рік nорівняно із nлановою собі• вартістю .на 0,5 проз чим зб.ільцента, в зв'яз:ку шаться nрибу'І'Ки і заІГальна рентабельність на 0,2 процента. Розширення і виконання плану виробницТ!Ва, досямення .висоного рівня -виробі.тну, зниження затрат на випуен Щ>ОдУЩЦії ,

ось ос-

хонні набори із комплектуючи- nоліпшення її якості ~ш виробами , конс·трукцію;

полілши.в їхню за>етосував нову,

новні факщри nіДвищення загаль·ної ефентивност.і · ви.РО6ни-

резульфурніту.ру, Зав- ЦТ!Ва, що в .кінцевому ядаеконалену план по влровад- таті впливає на фінансове стадЯІКИ цьому

стабіль-

женню і о·новле.нню асортимен- новище пlдnриємст~а.

що ність його роботи, встановлення

· перевико.наний,

ту також

загальної

сприяє nідвищенню

господарських

nродовжених

виробництва під- з:в'Я'ЗU(.і'В .

ефективності приемства.

ВИІдlів

нових

При розробці

~1еблів враховуються всі факто-

М.

К

И

Н

Г

О

nраці був

продуІНтивності

nроцунЦії прийнятий за•водом на р!В.Ні 0,8

т-оварної

реалізації

необхі.діного

відходіJЗ

ефе!І{ТИВ- випуску і постачання nосилоч­

піднищенні загальної ності виробниІЦтва.

сутність

МАИДАН,

зі)аєrься,

давно,

так

Не

-

прийшов пІсля закінчення Ржи-

щівського професійно-технічно-

го училища у робітн~чий ко-

·

цtв

сільбудів-

броварських

лектив

·

м ихаило п етрович о пана-

·

з

.1

трудові ус-

якого черпають

піхи. Показники денного виросягають 135-140 про-

бітку

роботи ніко-

центів, а якість

ли не виклика.є

висока.

завжди -

нарікань, бо

За підсумками

б

ного змагання

соціалістич-

удівельних ко-

л сктивів Міністерства сільського будівництва УРСР у минуд б ·

рига а

лому роцt комплексна

комуніста

м. п.

..11·сцс

по с іла друге

"

Опанасенка

1· одержала

а роки, що будівельник відтоді, ,чолодий досконало опанував майстерністю муляра. І ось уже останні п'ять років керує бригадою.

гро t иову премію. А са" брига'"' дир б·'в нагороджении· нагрудУ ним знаком «Пере"иожець со"' 1973 змагання t'іалістичного ' року».

Чудові рукотворні «автогра-

Це ще одна нагорода за са~ працю - раніше мовіддану Михайло Петрович був наго-

сенко.

пролеТІли

. фи» залишає прачьовитий ко· лектив із ПМК-7. Богданівська

птахофабрЦка, тепличний комп-

Бортничах, Калитянсвиновідгодівельний колтле кс, житлові будинки лекс у ський

ось далеко не повний перелік

будов,

напо-

їх

вкладено

де

легливу npatjю. бригада Зараз комплексна М. П. Опанасенка зводить 120квартирний будинок для вироб" ничників заводу холодильників. На лад іде діло, адже працює колектив за .методом знатноzо московського будівельника, Героя Сочіаліетичної Праці М. А. Злобіна. Тон ударної праці задають

нід Іванович

комуністи Лео-

Віктор

Куліш,

Іванович Музира, Іван Дмитрович Сірик. Не відстає від

старших і молодь. Комсомольці Люба Дубограй, Володимир

Оноf1рієнко

Гармаш, Микола

та інші ведуr;ь перед у соціалі·

етичному змаганні

роджений Ювілейною медаллю до 100-річчя з дня народження В. І. Леніна.

високо

колективі

У чьому

будівельника. несуть звання Тут є з чu~or порівнювати свої сьогоднішні успіхи, є на кого робітничу майстеррівняти Nість. Успіхи бригади у перкварталі красномовно шому довели, що темпи роботи не знижуються, що взяті підвищені соціалістичні зобов'язання на визначальний рік п'ятирічки будуть Аuконані. П. ГОЛОВАНЬ. закінчився ще На фото: одшt трудовий день. Бригадир

комуніст

комплексної бригади

М. П. ОПАНАСЕНКО (на фозадоволений: ліворуч) то бригада ЗАtурувала за зміну

кладки.

цегляної

кубометрів

45

кращі

Поруч з бригадиром -

робітники П . О. КАЛІ КА. Л. І.

. колекти-

ВзаємодопоJюга . і

д

начальник плаиовоrо відді-

візм, організованість і тру ова

лу заводу холодильників.

дисципліна -

КУЛІШ, Н. Г. ОНОПРІЄНКО

·

та В. Д. СЕМЕНОВ. Фото автора .

ось те джерело,

~~~--~~~~~~~~~~~aвмaRВRВRВRВRВSD8ВRВRВSD88R8R8RВR8вgRВвg.a.a...~-~~--~~~. .-.~r~n~·w~aв-..вІD~

ТУРБОТА ПРО ШКОЛУ Неда-внє засідання nостій:ної номісії по народній освіті місь­ трудящих кої Ради деnутатів розгляду ро­ було присвячене середніх шкіл боти бібліотек

.J\"Q 1, .М 3 та NQ 6 і діяль­ ,ко~ітеті·В батьнівських ност'і ШІкіл .М 2, .М 4, .М 5 та .М 7:

ВорошиJІовградська

стоJІіття працює на хімічному комбінаті

обJІасть.

Чверть

Сєверодонецькому імені Ленінського

комсомолу ОJІександр ОJІексійович Вер­ ховод.

ків

Він

-

дев'ятої

nочатку

азотної

сJІабкої

цеху

апаратни­

кращих

один з

кнсJІотн. на

п'ятирічки

З

його

рахунку понад 6 тисяч тонн надпJІано-

економії. За роки роботи на підпрнємОлексійович виховав ствІ Олександр багатьох ЧУДОВИХ МОJІОДИХ ВНробНИЧНН· ків. о .

О.

ністичної

Верховод праці,

-

ударник кому-

засJІужений

стан,

3

бібліотен

роботи

вистУІПИЛ'а

райб!б'ліотеіКОЮ

за>відуюча

П.

для

Вона,

Ді'Іllіівська.

стаІНОВИТЬ

16,3

·книги.

Це на-

віть ВИІЩе від середньообласно­ го показника. Усі•Ма бібЛІїотека­ 99,5 Про· МИ МісТа ОХОПЛеНО цента дітей.

НО.ВО і ОХООЛЮЮТЬ ТаКі ПИТаННЯ,

ліоте:ки,

не

хімікамн

г

учнями

(Фотохроніка РАТАУ).

О

2

стор.

Q

!Картотеки

ведуться

ня:м с·воїх дітей

1 не ціюіІВЛЯ'ТЬ­

його ся їх навчаннЯІм. Необхідно та­

НОІ ПРОГРаМИ'>.

вкраrй шкіл Усі бібліотеки необ­ обладнані лезадовільно хLдни~ інвентарем. МісЬІКа біб­

'З ШІИЖІІ\ОВИМ

індивІдуалІ>не

всього на

нерсько1 та

4

поnрацювати

дітям до­

місця, і

водиться стояти з

в

черзі,

щоб

книтою .

ІКОШТ І;в для nридбання книг в школах :видlіляється мало, nід­ приємс'11Ва -шефи поки що лише обіЦЯЮТЬ допомогу . прИІЙІНято У даному питаJНІНі рішення, виконання відnовідне

Фон­ я-кого бу:де перевІрено в чеРВІНі біб­ ц. ·Р.

'Керів-

3 метою поліпше.ння робо­ при біблІотек шкьnьних ти проведена на· міськВНО буде

На фото: Герой Соціuістичиої Праці ИИЦТВО ЧИТаННЯ.М, ІМаСОІВа робо­ апаратник о. о. Верховод розмомяе І та, доn9мQГа в діяльності .. Піо­ рада з майбутніми

чита.ння,

нерегуІЛярно аналі· зується

кож

вnлив

полі1пшити

на

бать­

ТИв.і:в.

У підІготовці питань,

винесе­

них на розгляд .комісії, активну ВЗЯ\ТІИ

уча>сть

вчитель

:міСЬ!І{ОЇ

для дітей має дуже тіс­ середньої школи М 7 М. І. Сни­ :Відзначила, ЩО забез- ліотека не приміщення. читальний зал

печені,сть одного читача в мlстl

ховоду присвоєно звання Героя соціа- ДОМ, залучення читачів до

профтехучнJІищ.

родну освіту .

«~.а доnомогу зас:военню ІІИtіль- ків з боку nеда:гогічних кол• ен-

аналізом

діловим

шкільних

соціuістнчннх зобов ' язань о. о. Вер· я.к робота

з

nрацівни!І{и не

ти міськради, а танож працівни­

У школах, де велася перевірник 'промисJІовості Української РСР . за видатні успіхи у виконанні і пе- ка, · КНИІГОІЗбірні працюють пла­

лістичної Праці.

книж-кові Фонди,

неріннидТ!Во nроцесом

праців-

ревнконанні пJІанів 1973 року і взятих

тематичні доб~РКІ:І , значено, що всі nе.рев.ірені шко­ ним датам, літературні нечо- ли керуються «ПоложенняІМ про проводяться батькіsський номітет:<> та Стари. також і недолі- тутом середньої загальноосвіт­ Відзначено батьки оана­ Всі -Зонрема ·вказано, ньої ШІюли. !І{И в ,роботі. що бі6ліотенарі Л. В. Ковальо- йомлені з Статутом та Основа­ Союзу РСР ва , Г. С. Недровська, Л. В . Ки- ми занонодавства впорЯІдІКу,валн та союзних республіІК про на­ :ще не риченко

всіх ШRіл .нашого міста. У ,робо­ ті комісії :взяли участь депута­

вої продукціі, зекономJІено сировини і дітей 0 . 5800 карбованцІв. на еJІектроенергії Він впровадив 16 раціонuІзаторськнх ЗОІК.рема,

пропозицій, що дало 7500 карбоваІІців

У бібліО'І'еках оформляються ви- 1 По роботі батьнівс,ЬІКих комІ­ ставки :КНИІГ, прис.в~чені пам' Я"!'-~ тетів шк і л M.N.! 2, 4, 5, 7 віД­

Проте на засЬдан.ні було ВІКа­ nоради, ВіІІРОВадили у роботу які були дані в сещmі минулого зано, що шноли ще неЗадовІль­ вплив гро­ року на семінарі шкілЬІНих біб- но винористовують Таким чином, йшла розмова, що ліотеиар!ІВ. мадськості пLдприємств на бать. . .мі'рі ТО'JЖаЛа(:я в тій . чи Ьишій Недостатньо ще ~1йснюється кLв, я• кі не займаються вихован­

fШ шні~. бібліотек.

КОМСОМОЛЬСИЮl ор-

ганізацій, .gтворення читацьного активу <<~рузів ~юrги:<> і т. 1Н.

споруд­

ва

трудиться

яка

вище асор­

ні державно~го плану ви1робницт- кості 3666 ·кубіч.них метрі.в. ВіІЦnоставок

З'ІЗДУ ВЛКСМ

XVII

втілюючи тименту :1аІВод не виконав nлан воду холодильнИІків, в життя намічені nлани на 1974 по валовому ВИіІІуску лиломате­ рік. у першому кварталі добив- ріалів в зв · яЗІКу із недоста>вною

ва і

НАЗУСТРІЧ

Все це створює слрнятлив1 умо­ ви для реаліЗацlХ меблів. їх nJД­

за- цтва ло назва.ному

Броварського

цJ.на.

.роздріОНа

Тобто неовиконання nлану nоста­

хода l{оленти.в

.111==============================

ри: ЯІКість виробу, зру,чність

J\ористу.ванні,

ДІQJектора::ми

nmiл та

бібліотек за ре­ працівниками роботи перевl•рки зультатами шкільних бібліотек.

НОВЕ

ЖИ'r.І'Я

Н. Т. Бондар, дан, біб,'Ііотекар школи .М 5 середньої завуч

В. П. Мишко, директор школи Н. NQ 2 молоді робі'Іlничої ШолОІЙ·но .

r.

Завдяни їх лlфікованому винесла

копіткому і НІВа­ аналізу комісія

рішення.

що

допомо­

шкіл міста полективам жуть поліnшити роботу батьківських комітетів, nожвавити діяльність бібліотек.

Л. ВОРОНЦОВА,

голова ПОстlйвоІ кnмlcll по

Бровар­ освіті народвій ськоі мlськоІ Раюr деnута­ тів трудJПЦВХ.

Вівторок,

18

ввІтmr

1974

У ці дні в бригаді широко соціалістичне

розгорну лось

змаrавна ва честь

з'їз­

XVII

ду ВЛКСМ та 50-річчя при­ своєння

імевl

ROMCOMOJJY

В. І. Леніна. Ми гаряче під­ тримуємо почин молодих

ро­

авто­

Московського

бітників

мобільного заводу імені Ле­ комсомму і

нінського

стає­

мо ва ударну трудову вахту,

nри~еву

знаменним

цим

подіям. моЖJІИВості та ко­ резерви,

Зваживши підрахувавши лектив

комсомольсько-моло·

діжноІ

бриrадн

опоряджу­

вальннкlв бере такі зобов'я­ зання:

по

працювати

-

бригад­

наукової органі·

вому плану

заціі nраці, щоденно викону­

норми на

вати

115-120

процентів;

зекономити

-

ва суму

500

матеріалів

карбованців;

- опоряджувальні роботи JІНШе на <<доб­ виконувати ре~ та <<відмlвно»; підвищувати

постlйво

-

свій lдейво-політнчвий та за­ гальноосвітній рьом ЧJІевам

чоти­

рівень,

бригади одер­

жати середню освіту в школі робітничоі молоді;

кваmфlка­

підвищити

-

цію чотнрьоwІ та набути су­ мІжних спеціальностей шес-

ти МОJІОДНМ робlТВНК&М, під­ готувати бригадним методом п'ять спеціаmстів;

-

культуру

пОJJUnпувати

виробництва,

nідвищувати

продунтнвнlсть

щ)аці,

боро­

тнея за звання бригади кому­

вlствчвої nраці; добитися

зразиової

дисципліни, не допусватн по­

рушень '1\РУдовоі днсцнпліви,

вимог

свято дотримуватись

моральвого ІЮдексу будівви­ ка комувlзму,

Ми заІUІІІRаємо всіх м011о­ тресту будівеJІЬВИКів днх

«Вроварнсільбуд~ і

району

мобlJІlзувати всі моЖJПІВі ре­

да.льшого підви­ зерви для щення продуктвввості праці, викорв­

поввого

найбільш

СТ8ВІІJІ мехавlзмlв. Візьмемо ва о:Юроєнвя передовий до­

свід бригади Героя Соціuі­ М. Заобtна, сТВ'ІІІоі Праці поведемо plmyчy боротьбу з

втратамн робочого часу, пору­ шеНІІЯМВ трудовоі та громад­

сько! дисцнпJІівн. НашИм де­

візом вовинво стати: року

-

«1974

комсомольський зу­

стрl'ІІІИЙІ•

Вудемо працюва­

тн так, щоб удостоітися най­ вищо! честІ nідписатиси під рапортом Левінського комео­

молу

Центральному Коміте­

самовіДдану про ту КПРС молодІ в працю радинськоі

виsвачальвому році дев'ято1 наша Це буде п'ятнрl'ІRИ. ва зав­ конкретна відповІдь

дання, поставлеві XXIV з'Із­ дом КПРС. Звернення прНЙВJІто на зборах КОМСОМОJІЬСЬКО·МО·

JІОДІЖВО1 бригади ПМК·З тресту «Вроварисlm.бУд•· Врвrаднр- Г.

..

Гордієнко,

rрупкомсорr- Н. ШкJІЯР.

~

року.

о


За місто

ПОПЕРЕДУ- НОМУНІСТИ -.t.

Важливе

Нолеwгив Т>варинни.нів ра.r~rгос­ пу « ПлоокіоськИ!Й~ свято бере­ же свої тру.цові традиції, рік

р1к

ЛЇ\ЦіВИІЩУЄ

у

дЇ'йtного стада, виробл.яє все більше nроду,Н!ЦІЇІ. Торі·К було надоєно no 4682 нілограми мо­

лока на норов у. що на

598 1972

·ніло­

путатів

груnа.

Комуністи

:корову

земель 1 два .гектари старого винарчуваного саду - .всього 150 гентарів. На них вироЩу­

становить

ватимуться кормові культури, зонрема куку­ рудза, що значно попавнить нормовий балаІНс для громадсьного тваринництва. Про це роз­

ництво продущ,ії теж перевищує

повів у своєму звіті на сесії Велинодимерсь­

по­

ної сільської Ради деnутатів трудящих голов­ ний агроном радгоспу О. М. Кузьменко.

назують nриклад у ,роботі, очо­

гоапу роЗІробила :КомллексниіІ!: nлан соціаліСтичного ЗІМахання за економію і бережливість на ноЖІНому робочому .м:іацl. Вона

від півтори до двох тиаяч кіло­

nроводить велику

муністи, ЯІКі

ську

1

органіЗатор­

М8СООІО'fіОЛ1ТИЧНУ 'РОООТУ

по .мобіJІІізаJЦії колооНву

фер­

ми на ви.нона:ння соц1алістич.них

зобов~язань

'Четвертого , :визна­

чального року дев'ятої n'ІЯти­ річІКи. Бюро місьн.ному Rом,парті.ї

По другому питанню

\ ..

всіх

байнером . Торік за сумлінну працю його наго­ роджено медмлю «За трудову доблесть:о І пре·

Петрович

доя.рки-но­

станООJлять

ядро

ремонті

домоглися

члени тваринницьJюї

бригади N2 1, якою .нерує Анд­ рі.й Lванович Малюга. Вони зо­ бов 'язалися одержати в цьому

Став до ладу

<<НЕВДАЛИR

В.

вулиЦі

села, садиби

населення і організацій. Закликав депутатів

вуличні комітети, радянський антив, нерівни:

нів, учнів

на

і

все

населення взяти активну

участь у благоустрою.

Бендика.

. По обговорених питаннях прийнято відпо­

В центрі села перед магазинами створюють­

ся квІтнини ,

Так називалася замітка,

ко,

мешканка міста,

нов. На вулиці виходить дорожна техніна.

В. ЗАБЕРЕЖНИR,

скаржилась ва не­

ОЗИМІ ВАБИР ЛЮТЬ

са.

Як повідомив редаІЩії газети дврек· тор Броварського автопідприємства

Після благодатних дощі-в озимі хліба на Кубані швидко набирають . сили. Вийшла в стрілку

тов. В. Прохорчук, замітка обго­

ворювалась на зборах колективу паса­ жнрськоі служби, на JІКНХ засуджено

вчинок водія автобуса

34-78

пшениця.

RХЖ тов.

КШнеЦЬ

ІПОМіЩИ:ЦЬНОМУ :Па­

стиttНої nартії парнеІЩі сmо­

(З історіі" сіл) ке

Та~ку назву :має село, оточене

ми та

рилн

н е велич­ болота­

чагарником,

від:Дале­

не за '11РИ нілометри ІВ·іІд с. Літочок, сільраді · якого тепер підпорядковане . Тяж­ кої долf зазнали ж~tтелl се­ ла за ца~р.из.му. НаІВІКруги землі nомlіщинів Шевченка

комплекс

та Солонини, на яких від зо­

Колектив пересувної механізованої колони N2 8 тресту '<Броварисільбуд~ споруджує на племптахозаводі «Рудня• но­

рі до

зорі ,гнула

НеІНСЬІНа

ІШЙ номпленс на 50 тисяч голів курей-несучок. Тут буде мак­ симально механізовано виробничі процеси, впроваджено оНайно­ віші досягнення сільськогосnодарсьної науки.

слини пар­

біднота .

доводилося

Вататьом

v

прщювати

ма­

Є'І'КУ Наума Дішварцева. Гос­ подарство

цього

<<лавУJКа~

роз:v~іщалося безпосередньо на ху,торі. 84-річний Михай­ ло Панасович Вакула розnо­ віJдає:

Нещодавно здано в експлуатацію першу чергу будови майданчин нонтрольно-племінного стада, на якому розташовано 12 лташнинів на 30 тисяч голів птиці. У приміщеннях перед­ бачене наземне утримання несучок, з механізованим роздаван­ ням нормів, прибиранням посліду, автонапуванням. Почалося заселення нових птаюників молодняком. У нож­ ному розміщуємо 2700 - 3000 нурочон віком 120-130 днів . Будівництво номпле.ксу триває. Споруджуються множитель стада, майданчин допоміжних споруд, майданчик утеплення та інші об 'єкти. Всі вони до нінця нинішнього року стануть до

життя.

25

ЗО коnійон, а пастухи nо ­

міщицьної худоби за сім ІМі­ сящіІв

одержуІВали штани, со­

щих

орезульrrатів

рову ІПО 115'8-1134-1037 нілогра.міJв· молока і ЗІМата­

колектив .

ються

620

-

:НО­

З РОІНУ в рі:к він нарощує виробництво моло:ка . ТоріІН його

надійшло з ферми тонн. Пеrршість у зма­

1939

ган:ні посів

дояр

Г.

ІКО'МV.Йіст

А. Гарда, ЯІний надоУІВ 885 ;центнерtв 'МОЛ<Жа, дояр­

'НИ О . І . Мо:скаленно та Г. В. Прима;н по 778- 776 цен:1щерів .

Включившись у ВСесоюзне соціалістичне

:змагання

пvа­

цівнині!В сільсь!tото rоопадар­ ства ,

твариннИІНи

вз-яли

під-

За тvи

місяці вИІЗначальноrо n'ятиріЧІни надоєно 'На ву

812

.Р<ЖУ коро­

'Нdлограмів молока, а

надій

становить

О. І.

добиЛися

рів . Іх доглядає доовІд·чений

валовий

рочну і картуз.

·ВіДІІІовідний період. Ще н.ра­

сь·кий>> . На фермі

но його ви:нонують.

злиденне

511,1 ТОННИ. Це, ВідІІІОВідНО, на 180 нілограмів і 105,3 тон.ни більше, ніж rорін за доя.рки

кі:в,

веЛ11

(ТАРС) .

НУ там розмістилооя тварин­ ницьне містеч:ко дру~ого від­ ділна радгоспу «Літнів­

вищене зобов'язаиНrя і успіm·

-

М. ДЕМЧЕНRО,

.ра­

- Мешнанці Соболі,В!НИ і Пари!, nрацюючи на ·nоміЩи­ За робляли в літній день

ладу.

1963

КОЛ'ГОСП , а З

жених колосових .

хлібороби під-

НУ.ВаНІНЮ лонлав Велнкнй Жовтень . На заклИ1Н Rомуз1-

CIIJIJ"

живили хліба мінераЛь­ ними добривами. Більш як на 100 тисяч ах гекта­ рів проведено підсів зрід­

Взимку і на-

провесні

В. Замулн.

1 коле.н­

штахети навноло

ряднували парк і братську могилу. Наводить­ ся порядок на подвір'ях шніл , радгоспу і уста­

вадрукована

задовільне обслуговувавии водія автобу­

09034

фарбуються

сlльсьного парку. Учні середньої шноли упо­

ЖАРТ>>

в .Ni1 41 газети <<Нове життя• від 15 бе· резНJІ ц. р. Авторка листа А. Коновален­

технШ радгоспу.

новин

гарники, упоряднувати

ком­

СЛІДАМИ НАШИХ ВИСТУПІВ

І. РИБКА, член RПРС, головвий зоо­

....

трудиться

вщні постанови. Уже зроблені перші крони.

Змагання "rВаринни;кLв з кож­ нещодавно ІІІРийняло днем розгорrається все постанову, в якііІ!: узасальнило 1 ним схвалило досвlід роботи нашої більше. Дру~а бршада, очолю­ пар:г.г,ру.пи і реІ«ХМендувало пар­ вана .намуністо,м Петром Шано­ тійним qрганlзація.м усіх ра-д­ виче.м ВулавеН'Ком, не хоче від­ rосnів 1 птахофабрик повсюди і ставати, весь час настуnає на щироно впроваджува:ги його в суперників і почала навіть ви­ пераджати їх. КілЬІКа днів тому ~РаКТИЧ:НііІЙ роботі. РобіІІ'НИІчий колентяв ферми надій на корову nеревИІЩив на нілограма над,ій 111ершої ПіД І<еріtВ:НИЦТВОМ :nартіЙJЮЇ ГРУ­ 0,2' 15,8· кіло­ ПИ уже дося.г ваrгомих результа­ бригади і становив т!,в. За перший rКВ·артал ниніш­ грама. Кор.~овий раці{)(Н для х,удо1би нього рану вироблено 966 тонн на наші.й фермі багатий на со­ молока, що перевищує .нвар­ :грубі і !ЮІЩенТ>ровані тальний план на 31 О тонн, а со­ навиті, Ціалістичне зобов''язання на норми, які старанна :підготовля­ 75. На фуражну корову надоєно ються до згодовуrвання. Запа­ 1125 :КІлограмів молона при сів кормів виста'Чиrть до настан­ плані 771, нва~рталь.не зобов'ІЯ­ ня літа. Тож .є всі nідстави бу­ зання перевершене на 76 ніло­ ти впевненими у тoNty, що на­ тив тварИНіНИКіВ радrГОСnу ВИЙде в цьому роцІ на п'ятитисячний рубіж .

він

Фото

УІНраї~ни

ду:нцїі більше ІlіРОдано ~державі. Особливото ycnixy в роботі

Влітку

дн зел ьн11 х двигунів .

лаєнпо одержує пудові надої.

дої і дал! зростатимуть

Конончук.

мІйовано приймачем «Рига·ІОІ:о . Н а знімку : механізатор І. П. КОНОНЧУК

нЗІШої ІJІартrруши. Так. ганна А:н.тон.lІ&на Стронач надоює що­ дня no 20 кілоrрамів мол<Жа на нор001у, Ві,ра СтепанШна ОсЬJVІан - 19, хандидат у члени Н.ПРС Катерина ОлексаJНДрів.На Мина­

гра.мі:в . На нільна сот тонн nро­

Г. М. Карандюк. Він наголосив на тому, uцо до 20 кв1тня потрібно посадити дерева і ча­

Уже більш як чверть століття високоrякі·сио

граJМів. ПродУ_!\ТИВНlсть худоби весь час зростає. ЗраЗRом дЛ'fl служать

порядну денного --

про перетворення села, радгоспу, організацій в осередни .висонопродунтивної праці, внеоної нультури 1 зразкового громадського поряд­ ну виступив заступ:нин голови сільради

монтує землеобробну техніку, зокрема тракто­ ри, механізатор радгоспу «Гоголівськиіі:о Іван

зараз

до ­

Вона 1 тепер продовжується. Нинішнього ро­ ну буде освоєно uце ·148 гентарів заболочених

взяте зобов ' язання на 457 цент­ нерів. А проти відповідного пе­ ро.ну прибавна люють СОЦіаліСТИЧНе ЗМаrГаJННЯ ріоду минулого молона становить 147 кілогра­ тварИННИІЮіВ. У цьому році у відnовідь на мів на норову і 891 центнер ло Звернення ЦК КПРС до nap,'l'i.ї, валово.~·У виробництву. ПереІВажна більшіс.ть дояроо ДО fРЩДЯНСЬІІЮГО народу, партгру­ па .разом з сnеціалістами рад­ першої бригади доеrятла надоїв партійна

по

<<Великоднмерсьний~ проведена певна робота.

:перших

ному nлані 790 d зобов'яооооі 1092 кілограми. Валове ВИ'РQб­

граміІВ більше, ніж у році. :ІніЦіатором і натхненником всіх добрих оправ на фермі є

області

сі:Ль:сь:ногОСJПода,рсьне

свідчать про те,

ПІдсумки

на

ДонецьноУ

виробництво зем~льних площ, раціональне ви­

кілограмів nри ЮІарrаль­

1177

трудящих

нористання Іх. У цьому напрямку в радгоспі

до

що зобов'язання буде виконане. Наді:й

Іванопільська

22820

його

·трьох ·МЮЯЩj:в

підняли

датновОtМу залученню в

році по 5100 ІНілограмі.в моло­ на на Jщрову і дОвести валове центлер·іаІ.

nроДУ!f<ТИВНісТЬ

питання

сільська та Красноторсьна селищна Ради де­

МЕТА ТВАРИННИНІS.

виробни.цтво

ераавового

Насущні питання

-ti ТРУДОВЕ СУПЕРНИЦТВО.

"t? П'ЯТИТИСЯЧНИй РУБІЖ -

1

rр0118АСЬВОГО порадву

ПАРТІйНА ГРУПА НА ФЕРМІ ДІЄ. ДОСВІД СХВАЛЕНО. НВАРТАЛЬНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПЕРЕВИНОНАНО.

*"t?

район висо:копродуктивноІ праці ,

1

високоІ К,уа.!fРВ

Є. І. ЮХИІменно,

МасиалеНІКо

Л. С. Ну:

зін. Вони вже :мають на но­

за пудові надої.

Сумлінна праця uцедоро

на фермі

оплачуєтьс;я

держа­

вою. Середньомісячна заро­ бітна плата за минулий рLн у дощюн становила

165

кар­

боваНІЦів, c'Нorraplв 180. Зростає вона і Jшнішнього року.

Заможно стали ди. В рознішних топають над

жити лю­ садах nо­

добротні

якими

будІfІlf,НИ,

височать

телеві­

зійні антени . Вагато хто має мотоцикли,

У Ці ДНі

автомашини.

НОЛеІ<'ТИ:В ВіДДіл­

на, яний очолює В.

Ю. Ли­

се:НІко,

переве­

готується

до

дення худоон на табірне ут­ РИІмаиня .

В. ПЕТРАШ, громадський кореспондент.

••••••••••••••••д111нр!&1!еІSк!І1'Іт151о11р•п151лі1іе111м11п11т11а111111 хо8з8а8в8о11д11у111. 8ІІІіІ!І!~,;-:;-;";-;~;·:~~-;~-;-;-;...:'";~-;-;;-;_;-=-;-;-;-;-;·;-~~;-;;-~--;--;-;';":;'~';-;;-;-;;-;;-;:-;.,.;;'~с~1 :;-..:-~·~~~-;-;;-;-;.:-;;-;-:-;-:-;-:-;·;;-~ Розмова з

~tumatte .м

на .мІжнароднІ теми

У Нью-йорку ооец'іальна сесія

Проблеми сировини и економічного розвитку ІВі~рилася Генеральної

лю, як вони робили це і в ми­ нулому .

Аса·мблеї Органі'зацп Об ''єдна­ 1МПІеріалізм використовував них Націй. Вона снлинана ·для нолонії і Я'Н джерела дешевої

розгляду nроблем сировини і економІчного розвиТІКу. ІнЩіа­

си ровини ,

тором

дУ:FЩії, .в иробленої з цієї сиро­ вини. Після ро:mаду !Іюлоніаль­ но'і системи і проголошення nо­ літично! незалежності колишніх

її

СІНлинапня

ІВИСту.JІІив

голова Революційної ради Ал­ жіру Х. БУІМедьєн, Я!КИЙ діяв від

імені велиної ·груііи пrоаблоко­

1

ят ринки

завищених цінах

збуту по

.готової

про­

зробили .все

дів д.ля того, щоб Ві'д хазЯ'Йнування напіталу, зм1цнити t~альну енономіку. Заходи, яких в ньому

мі

ІІІОРядну

країни,

З·ВілЬНИТИСЬ інОЗЄМНОІГО свою націо-

односторон­

вжив ають

що

о-кре­

роз.вНІваються.

повинні буrrи nід~рLплені спіль­ ними діями , яні будуть наміче­

мувала

nрагнеНН:Я rМОЛОДИХ

дер­

ЖаJВ, я.ні розвиваються, до зміц­ нення овоєї незалежності , в

економ-ічНій і

несправедливої системи ВЇ'дн о­ с ин :між ~апіталlстичним сві­ том 1 аюлиmні:ми .нолоніЯІМи та

залежнИІМи

д ержавами.

Цей: єдини:й фронт ла:м добитися

неабиЯRого

ху , !<ОЛИ На МИНУІЛій

полі'І'И"lній гаЛу­ сесії

зях .. Вона подавала і продовжує

подавати їм чималу доnОtМогу на основі суворого додержання приицИІпіВ рІвноправності 1 вза­

емної .витоди. І країни, які роз­ ні в ході апеціальної сесії Ге­ виваються, знають, що соціалі­ апLвдруmнlсть буде і неральної Аса·мблеї ООН. Ор­ стична

уже дав

змогу анти~мперіалістичним

си­

успі­

ЗВИЧайнlrЙ

Генеральної Асамблеї було nрИЙ.НЯ'rо радянсь.ну n·ро­ позицlю «Про скорочення воєн­ них бюджет:ів де ржав nостій­ них членіВ Ради Беоое:ни ООН на 10 ІІІроцентів і n.p o викори­ стання

частини

зекономлених

вих держав. Цю ініЦіативу з самОІГо ІІІочат.ку :підтримали і осі нраLни сQІЦіалістичної спів­

нолокій монополії:

від них залежне, щоб збере<гти за собою контроль над економі­

ганізація Об''єднаних Націй мо­

І:Іадалі Іх в.ірним

же сприяти повному

дружності.

ною цих $раІн.

ному ІІІрНІпиненню неенвівалент­ но.го обм іну сиро.вини на про­ мислові товари, обміну, який

боротьбі nроти імперіалістичних моноnолій. Тож ІНемає ніІчоrо ІЦивноrо в

ня приіЙ/Ме нинішня

таму,

сесія . Проое можна не СУJМНіІва­

У центІрі уваги учасників се­ - енономtчні nроблеми мо­

Певною мірою це їм вдалося. В усНІКому разі у багатьох краї­

лодих держа.в , яні визволились від ІНОJЮніального гніту, але змушені продовжувати наJПолег­ ливу боротьбу проти 1МПІеріалі­

нах, я~кі роз:виваються, КЛЮ'ЧОВ і позиції в народному тосподар­ ст:ві досі залишаютьоя в рунах

сії

стичних монополій, що нама­ гаються динтУІJати ЇtМ свою во-

о

Вівторок,

16

велиних

іноземних

коМПІаній .

І

ось тепер одна за одною ці дер­ жави

ввітна

починають

1974

року.

вживати

захо-

дає ліям

і

оста"І;ОЧ­

нечувані прибутни монопо­ і

:ВО.ЦІНочас

перешноджає

розвит.нов1 еконаміни нових не­ заrлежних :країн і nідвищенню життєвого рівня їх населеН'Ня.

Наша кра~на

о

завжди

пlдт,ри-

НОВЕ ЖИТТЯ

що

з

союзнино.м у

пе ршого

ж

дня .ро­

боти сnеціальної cecli Генераль­ ної Аса:мООеї OQH краІни, ЯRі роЗІвRваються, .і нраїни ВИСТУІпили

соціалістиttНі на ній єди­

КОІІИ'lв на :подання допомоги ~раІнам, яні розвиваються•.

Зараз ще рано , звичайно, пе­ редрl!кати. я'нl кооифетлі рішен­

тися в тому, що по силах І.:Міпе­ ріалізму, ІВОЄШюї, полІтичної і економічної агресії буде завда­ но наво.го серйооного удару.

ним франтом проти всіх с111роб не допусти'І'и '3М!ии нин:ішньої

о

сnецІальна

А. RPACИROB, огuда'І ТАРС.

О

3

стор.

О


СПОРТ

Все про жит.пову площу 3 МВТОІО :1

ВИХОВ8ННЯ

СПОРТ

Перші

.юр•.-•••• жо•ст.а .. .аааці.а

і

8

Запитання: Чи мають DРаВ<> судом. Але якщо жильця за­

старти

Недавно на шиноремонтному за- І

воді відбулося спортивне свято. І молодь, і ветерани вийшли на весняний крос, присвячений юві-

СПОРТ

8

весни

Досить наnружено, з спортив 7 ним завзяттям nроходило змагаJІ~ н~ молоди_х учас_ників. П,ризові мІсця. ~оДІ!!или МІЖ собою серед

:: Турбота про в ~~;Ховання під-:: на житлову nлощу ..-и сИ\4'У сУдЖеНО на строк більше 6 .мі11 ростаючого поколІння -. в по- 11 наймача ЖИ1'ЛО.ВО.ГО J111118111щен- сЯІЦ!в і в житловому ІІІРИМіщенлею, - десятиріччю свого nідnри- 'ІОЛОВІКІВ Інженер . В. Власенко, 11 лі зору виконкому Літківської 11 ня? ні не залшпились членИ сім''ї ємства. слюс~р С. Миро~кш, автор цих ІІ сільської Ради депутатів тру-11 Відповідь: Право самостlІио- засудженоrо, право на житлову • рядюв, а серед жІнок оператор ::дящих. На одному з засі~ань го нороотування ~ вапе- nлощу втрачається з часу встуГоловнии суддя змагань дирек- А. Козлова, інженери в. Гаряче­

1:

11 депутати заслухали таю пи- 11 11 тання, як стан виховної робо- 11 11 ти в школі, виховна робота з 11 ::дітьми під •tac _літніх канікул,:: 11 робота вчителІв з батьками, 11 11 заслухали звіт про роботу 11 11 батьківського комітету. 11 11 Сільська Рада допомагала у 11

:: організації літніх канікул. Ві-:: 11 сімдесят учнів відпочивали в ІІ 11 таборі праці і відпочинку, по-11

11 над сто школярів

побували в 11

жить не ТіЛ'ЬНН ocoiSJ., з якою заключеннй договір найму ЖИІf·

пу .вироку в силу. тор _ за, воду В. Зозуля оголошу~ Най- ма-ч, або член сlім'' ї най- забІг на \ООО метрІв. для чолов~: лового приміщекнл, а і ЧJІеН&М мача, вtдсу:тнl більше 6 мІсяцLв юв. З. пер,ших метрІВ дистан~~~ сім'ї наймача, ·які прожнва~ь без nо.важннх nріІ"'Іиін, вважа- розгорІласв гостра боротьба. з~ mразом з ним. Останні ·несуть ються такими, що втратили дер~тво. Першим пересІк фІНІшну

та-кож

солі-дарну

:1

:1

право ва житлову площу.

стрІчку заступник. начальника кон-

структорсько-технІчного

бюро

А.

Заицев, а з а ним слюсар Запитання:: Хто вважається особистого в-ласника вселwrн в Б. Орєхов ремонтник камер членом с!:М'ї .найІмача ЖИТЛОВОІ'О найняте ним приміщев.вя членів В. Нижник. nримі-Щення? своєІ сlім''ї. Найспритнішою серед жінок буВІдповІдь: До UІВ1В dltJ ВідІІовІдь: Член сlм:"І має ла експедитор т.ранспортноrо цеху

І\ Чернігові на екскурсії по міс-\: наймача

11 цях, С?е жив і працював Ми- 11 11 хайло КоЦюбинський. 11 11 Велику допомогу школі у ви· 11 хова~ні ді~ей подає батьків- ~ 11 ськии коМІтет, головою якого 11 11 А. І. Опрuшко. Члени комітету 11 11 разом з юнимu дзержинцями, 11

відпов1даль-

ність по обов'язках, що ~1· ЗІUІІІТавва: Чи мав ІПРЗВО найкають з цього доrовор.у, , мая житловоІ площl в. будвину

відносwrься: ,цруаааrа, ораво оселяти за згодою найма-

діти і РодИіЧі, а ТЗІКОЖ sецраце· зда11ні утриманці можуть бутJІ

дЗІІЩЯ. Щодо неповнолlтвlх членІ:в сlм:"І тако'! згоди .не потріб-

маче~1 і ведуть з ним загалЬ!Не 'ГОСІПОдарс<tво. Якщо хто-небудь із зазнач,е.них осіб переста/В бути

члени с!Ім'1 наймача ВИІ.'І1:агати розділу житлової nлощі? Відповідь: Такий ро·з,діл до­

визнgченl членами сіІІ'І, якщо но. вони проживають CJJlJIЬRo з вайЗапвтаиия:: Чи

Н.

ва та Н. Михайлова. За підсумками спортивного дня

перше місце посіла команда кон­

структорсько-1'ехнічного відділу, друге _ машинно-лічильної стан­ ції,

Із

третє

-

і50

планQвого відділу.

заводчан,

що

брали

участь у весняному кросі, 60 викона,ли нормативи комплексу ГПО, 6 - другого розряду і 15 третього.

М. ОНУФРІЄНКО,

Гладишева.

інструктор по

спорту.

мають nраво

:: актuвоАt села чергують _вечора· чл·е~юм сім'ї най:-.tача, але про- звалено п. 1 ст. 297 Цивільного 11 .wu в громадських МІсцях. І 11 довжує проживати в цьому жит- Ноден<:у УРСР. Для цього по-

11 11 Іі 11 11 11 11

якщо учень появляється на ву-ІІ ловому приміщенні, він має та-~- тр!бна писЬІмова ЗІГода всіх повлиці в недозволений час, його 11 ·НІ ж nрава й обов'-я-зки, як най- .ноліт.ніх членLв сІ.м'ї шлях.о:.t

поведі~ка розглядається на за- іІ маrч і члени його сLм''ї.

сtданю комсоАІольського штабу 11

Запитання:

по керівництву учнівськими вуличнимu комітетами. Батьки

таких учнів

Чи

11 nраво · на житлову 11 ТИJМчасово ,відсутнім викликаються на 11 та членами сім'.ї?

:: кш~r:сію сприяння районніq к_о- іІ

11 мrcu у справах неповнолІТНІХ, 11 11 яка працює при виконкомі сіль·іІ :' ської Ради. Комісія взяла на 1: облік сім'ї, де батьки схиль- і 1 11 нt до пияцтва. 11

1:

1 подачі

заяв у будинкоушравлін-

зберігається , ня. nлощу за наймачем

Запитання: Чи маюсrь са.мостійне праІВО на житлову площу

' наймача його опіку.ни?

Відповідь: Право користуван-І

Відповідь: Самостійного пра-

ня житлови:.t приміщенням збе- І ва оnькуни не набувають і виріJІ'ається за наЙL\1ачем та чле- селяютьс-я по закінченню олі-

нами його сім'ї в виnадках: кн. призову на строкову військо-І Запитання: Чи завжди мають ву службу ·На весь · час її п.ро- · право на житлову площу родиВелику роботу в цьому на·ІІ ходження; · І чі най.\1аrча? пря111ку веде дитяча кімната 11 ТИМІЧасового виїзду за уІМоваВідповідь: ЯК!lЦо ,родичі по­ ,,tіліції. Керує нею на громад-:: ми і ха.ра,ктером роботи, в зв'.я:з- . селялись на житлозу площу 1 ських засадах заступник ди- 11 !)у з навчанням nротягом всьо- наймача ян члени сLм''ї для noректора школи по виховній 11 го qacy роботи чи :навчання; стійного проживання, то набу-

І! 11 :: 11 11 11 частині Н. В. Дударенко. за-11 за дітьми, котрі на вихованні :: :вердженс: tиість грома~с~к~х в державних дитячих устаноУ родичів чи в оnікунІів про·і 1нспекторІв. Особлttво 1 нщ 1 а- 11 вах, тягом ВСЬ .. еб

1:

::

~~вн;;~и Кр~вч~~. ~- ft~P~~~~: 1: ня,

11 ський М Г Синильн к 11 11 В ' . ·. и . 11 ее це 1 сприяє тому, що 11 11 11 вже кілька років не 111аємо в 11 · д · 11 селІ ЖО ного неповНОЛІТНЬого 11 правопорушника. :•1 1 ІІ С. ,КОНОВАЛЕНКО, 11

1:

11 голова виконкому Літ11 11 ківської сіJІЬСЬВОі Ради 11 11 11 11 депутатів трудЯЩИХ. 11 11 11 11 11 11 11 к ПТ80ІІ t5 РОЛІВВВ 11 , 11 11 ІІ справа хороша 11 11 11 ' ІІ 1111 В 1972 році я вступив до 11 11 Б роварського товариства KPD-11 І! лівни ків. Отримав талон на 11 11 одержання 100 кілограмів фу-11 1111 ражу. Але. TaJІt, куда я здаю 1111 11 шкуркІl крол ,,.в, спочатку вІ"дпо- 11 11 відали, що немає машини для 11 І. ІІ підвазу фуражу, -а потім ска- 11 ::.лали, що товариство кролівни- 11 розпалося . Чо111у? 11 11,;ів взагалі · 11,4д же ТІльки я з давав би за 11 11 рік п'ятдесят-вісімдесят кра- 11 11 лів. А дієтичне ,~1 ·ясо і шкурка 1111 11 · 1 11 кролІв справа хороша. 11 ІідЮдrt за це сказали б нам спа·ІІ 11 сиб і. 11 11 1. СУШИЛІН, 11 11 """"Исіоне·р. 11 11 .... 11 11 11 ІІ и 11 11 А НОJ1И ПРО ДУТЬ РОКИ,,' ,· 11 11 11 у . ·а ... Б б 11 11 нас в селІ ВІ станци о • Рута були ко-11 11

на

-

ненко, мешканці Бобрик.

села

в

Т

1f1' ЛПОВl• ли

1

відомо,

ЩО

нотарІ·

~

_

«,nригощюоть»

.підлітків

ним. Указ Президі'і

n•·е

nроти,

сnирт-

ЩОб

ХИЛЬНУТИ

дня: А щоб

особлиІВО не

1

·

·тил ТН!іХ

Пl.СЛЯ

самим

п''ятнадця-

і

А

КЛОJІ-'ІИ'К В,

1

пот :м

щедро .-.:: пригощали:.> ЇХ. А коли

грошей

не виста-чало,

Верховної єв примуwу,вав

Про:коф'-

ШКОЛЯІРІВ про-

Ради СРСР .про посилення в.lд- давати поліетиленові ·с-катеn.ин, ...,..,

повідаль,ностl за nияцтво nерещ-

бачає

су, о

. ,в

1

1

РУ

1

.в дпов дальн сть

з8·а оооювання неповнол!rr.нІ.х . .1п да€ !1р1зну зброю у боротьбі з любителЯJМИ ~'"ПІn • · · -...••• ,.тного, ЯІЮ

<<'~а _комnанію» собі беруть під-

щтю:в.

СІ!Ірияти

введенню цих

НО!РМ :закону у дію повинен ко

·

·

_ .

-

~ен. Бо •КОЖе,н З нас У Вl~ові-

.;н за майбутнє «Важ-ких ДІТеЙ».

Робітник . заводу ІІІЛастмас Ю. Проноф'єв, 1954 року на-

яні він нра:в на заводі плас'11Мас. .За

о ладнання

ІНОМ~аJІ'Ьного J'..

Ю.

Федосєєв

-на

2

КОЛОНА

Ю.

Федосєєва

Не[JОВНОЛІТНІМИ. А. КОЗАК,

мілlцІі.

__..:--"..c..,.,..,..,..,.:o,

ІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА

N2 508

0

екскаваторів, каткіВ, автоrрей-

дерів, вулкавізаторИИRа, газоелектрозварника.

.

.

плата вщрядно-nрем1альна. Звертатися на адресу: м. Бровари, вул. Металургів,

АдмІвІстрація.

_

:: 11 11

_".,..,.:о.,-с~-~~..,_,...:-_._

1#47'#47 c...v 4

#sw#

:LF.,

4.

__ _",..,.,.:о~--., _"_

У СП РА БАХ О Б' Я В ДО ГАЗЕТИ ДЗВОНІТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 19 3 18

орган Броварского горкома

інженеру

Стрижевського.

1:

•Новатор•. 19.5D - М. Анкілов. «Солдатська вдова•. Вистава Полтавського

Jfjl/){/1/JJj ~J"З;_чн~-~~~~rч~г?нФ~~~тfJіА~~ ~~: ~ пуск •день за днем•.

• -

СЕРЕДА, 17 КВІТНЯ 16 КВІТНЯ Програма цт (2-А канал) Програма <2•11 канu) 9.00 .- Прогр""а передач. 9.05 - Ко9.00 - Програмацтпередач. 9.05 - Ко- льорове телеба'Іення. Ранкова гімнас.1ьорове телебачення. Ранкова гімна:с- тика. 9.20 - Новини. 9.30 - КОlІьоротика. 9.20 - Новини. 9.30 - Коnьоро- ве телебачення для школярів. сВогниве телебачення. «Клуб кіноподоро- ще». 10.00 •Знайомтесь агропрІІже і\•. 10.30 Кольорове тиебачення. лад• . 10.25 - Кольорове теnебачення. ВІВТОРОК.

О.

Пахмутова.

Вокальний циКJІ. еС у-

10.50 -

Кольорове те·

Музичний

11.15-

телефільм еДва

концерти•.

Назустріч Х\111 з'їЗАУ ВЛКСМ.

На- редач. і~.І5 - сМ. Шолохов. Проза во«Наш єнних років•. 16.15 - «Об'єктив•. 16.45 15.15 - _ Кольорове телебачення ддя школя· Ій рів. Зустріч юнкорів телестудії сОрnя• Програ·ма передач. І 5.20 с П о РІДН краІн І». (ЛатвІйська РСР). 15.50 - з Героєм Радянського Союзу, льотчиЗооЛОГІЯ. 16.15 - Кольорове телеба- ком-космонаВ'ІОМ СРСР в . Лебедєвим. чення для дітей. «Як мал!"ють. каз-~17.30 сНаука - сьогодні•. 18.00 КУ». 17.00 - сНа будовах п ЯТИРІЧКИ». Новини. 18.15- 1\ОJІьорове телебачення 17.30 - На запитання телеглядачІв для дітей. «Загадки і відгадки». 18.40 відповідає чден-кор~спондент АН СРСР - сПісня далека і близька• . 19.10 в. г. Афанасьєв. 18.00 - Новини . 18.15 «Від усієї душі• . 21.00 _ Інформацій- Коnьорове _телебачення_. Мультфіnьм на п-рограма •Час• . 21.30 - Спортнв• ~. •Чому у nаст1вки хвІст рІжками• .. 18.25 програма . 23.00 - Співає народний ар-Прем'єра документального телефІльму тист СРСР г. Отс. (Таллін). 23.45 - · ·~елюскінська епопея• · 19 ·25 - Пре- НовиниПрограма . Програма передач. м єра. телевистави. Б. Горбатов. «Моє ,ут (4-А канаJІ)

зустріч Х\111 з ' їзду ВЛКСМ. комсомольськиіі зустрічний•.

поколІння•

мер раз».

грама

Частина 2-а. «Комуна но-

'21.00 - Інформаційна про21.30 :_ Кольорове те;<е·

сЧас• ..

бачення, чемпіонат світу з хо·.<ея : Польща - СРСР. (Фінnяндія). По за-

кінченні,- новини. Програма передач.

11.15 - - Новини. 11.35 - сШкіnьн~й с усшльствознавст · во . ,!!- n я учнІ в

екран:>.

ІО класу. еВиховання У сІм 1 Уnьянових». 12.10 - сОчима пись~енннка•.

Програма УТ (4·А канал)

«За ІОО-центнерний вирощення Вj{СОКИХ

рубіж•. (Досвід про цивільну оборону•. (Дніпропетврожаїв кукуруд- ровськ) . 18.30 - РеКJІама. Огоnошен-

~и на зерно). (Кіровоград).

12.35 -

Кольорове те.чебачення. сГонза та ча-

рівні яблука• .

театру

юного

афіша. 16.25 -

вистава

глядача .

ня. 19.00 - ІвфоJІмаційна «Вісті•. 19.30" Телефільм

Калінінського гартувадася сталь•. 19.45 -

16.20 ,-

Наша

сНа головних ..-рt~м-

депутата>.

(Виступ

вреграма де

с.Там,

депутата

сТрибуна

Верхов-

ної Ради УРСР, голови коnгоспу •Зо-

ках п'ІІТнрІ•кн•. (Каховська !ІJЮІІІJ- ря mмувізмУ• Апост0111вського райоваnь.на система). (Херсон). 16.40 - Для ну Дніпропетровської обnасті €. І. школярів. •Піонерська застава•. (Уж- Логвин). 19.55 - дж. Пуч•іні. «Тос-

музики».

машинІстів скреперів, машиністІв бульдозерів, машиніста

МаШиністів

_

город) .

ТРЕСТУ «БРОВАРИСІЛЬБУД»

запрошує на ПОСТійну роботу: КОМПресора,

=- -~· _

роки з направленням на

Інспектор дитвч:о1 вІмнати

були

Фото

метрів

12.40 Народний . тедеуюверснтет. сРозповідІ про органІчну хімію>. 13.25 - еЕ кран молодих•. сГоnосую !!а пробу!дО.ВИ народного ГОС'ПОдарства. 11.00 - Новини. 11.15 - наш огляд. фесію•. 16.20 - Наша афіша. 16.25 ' сРезервн - на сnужбу виробництву• . Для юнацтва. сБез запрошень•. (ДоСуворо дотримуючись зако- «Сьогодні на каналі Дніпро-Донбас•. нецьк). 17.15 - Концерт народного во,ну JIPO ві·ДІІІовідальність за ело- (Дніпропетрq_вськ). 11.35 - сШкільннй кального ансамбJUО сВіnьняночка•. · . екран•. Украї!_іська мова ддя учнів 10 Більнянеького районного будинку куnь~вання ПІДЛІТІКіВ, ·МОЖНа запо- класу . «Багато,начність слова . Синоні- тури .. (Запоріжжя). 17.45 - . Назустріч .1 бІ•rти багатьом. правоnорУ'ШеН- ми, омоніми, антоніми• . 12.05 - за •червоній суботі•. сНа труДовій вахті накресденнямн XXIV з'їзду КПРС. молодь Києва». 18.00 - сНасеJІенню nоловиною роки,

--·--..:--~,.,..,_,.:o"_o~.-.-q 1 .c., СПЕЦІАЛ

н"·nовнолІ·тніх "

у пияцт.во Ю. Прокоф'єва позбавлер:о волі строком .на два з

ро дження, ЖИ1'ель Вроварів і І ням його ровес:ННІК робітник заводу

неста,ндартного б

.вт~нен,ня m

=<ІS =>=-

1000

12.05-

За СПИ'j:l('.НИМ ЧО-

тирнадцятилітніх

на дистанції

лебачення. Художній телефільм «Аніс- «Наш с,·часннк•. 15.10- Програма пекін і Фантом ас•. (2 серія).

«перетруджу.вати-

СЯ», ІПОСИЛаЛИ

переможцю

8WA зір'я Гагаріна» .

закону

більше І робочого

половини правопорушень непові 1 ро б ЛЯТЬ НОЛ ТН В СТаНі СП' Яніння. І часто воно нас,тає nри :ІРЯ:МО.Му nотуран.н· · • ·· · ·· ' l дорослих 1 навіІrь rірше дорослі часо:м

17.20 -

Концерт

симфонічної

(Ворошиловг.рад).

18.00

РеКJІама . Оголошення. 18.30 - Дnя дітей. Ляльковий ТеJІефіnьм сПівник

і соняшник•.

19.00 - Інформаційна програма · •Вісті•. 19.45 сІ(іноподорожі по ленінських місцях• . 20.45 «На добраніч, діти!• 21.00 - Програма •Час» (М). 21.30 - Художній телефідьм «Ранок діnової nюдІ!нн• · 22.10 - Концерт Київського камерного оркестру. 22.50 - сНа nа нах респубnІки•. 23.00 _ вечірні новини. Програма передач.

ка». Вистава

Одеського театру

та баnету. (Одеса). 20.45 раніч, діти!• (М). 23~00 -

опери

сНа доб-

Програма сЧас». сСідьськогосподарськнй

21.00-

тиждень•. 23.15- Вечірні новини. Програма

передач.

Програма кт (9·1 кавu) 18 _00 _ Наша афіша. 18.05· _ ЕкJІ_ан студента-заочника. Перший курс. Вн-

ща математика. сЕволюта та евольвен-

та. Первісна функція та невизначений

інтеграл•. 19.10 _ Сторінки кінОlІеніні анн. Художній фідьм •Ленін У Жовтні•. 21.00 - Кольорове телебачення.

Програма КТ (9·1 канu) сТанцюйте з нами». 21.30 Інформа18.00 - Наша афіша. 18.05 - Екран ційний випуск сДень за д.нем». 2.1.40курс. Анг- Художній телефіnьм •Біля криниці>. nійська мова. «Об'єктивний ІнфІнітн~;- 22.30 К:оnьорове телебачення. сІ(нїв ний зворот. Дієслова та звороти, з яки- музичний• ·

студента-заочника. Другий

ми вживається цей зворот•. Німецька !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!~!!!!!! мова_." с§ 34. През:нс 1к9о20 н'ютнктив у саР.едактор

Ф ЕДЯ А • • • мосТІ .. ному реченнІ,., . - еnежурнал ·ogcuІq••~~~'~'~~~~ou~c'''~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~c,~~ -

Коммунистической партии УкраиньІ, городекого н ра4\онного __Сов:тов -д~п:атов Трудящихся ~:вской _обn~стн._ . _

<t!17'ti4.P-wr# wrl•··.п•&?'.v#l •

ївської Державної

аЛЬНОЇ КОІJ'І'Ори.

·

по

ИМ, ХТО ПР'"''ІОО З ''<Важии.,•и ......, " ,,.

дітьми~.

~~~~o~~~~~~~~~q~~qcoc•c·~~

_

і

~~

r·,;;;;;;;;;;;8їііііі0іі0іі0іі0іі0іі0іііі0іііііііііііііііо"

«НОВАЯ ЖИЗНЬ•

"""

еліДСТІВОМ

-------..

1 ;1 Ми часто замислюємося. А 11 якими будуть оці купи від ха- 11

ІІ

'"~-~

,леребуваНнf! П~Д

З б д а ру нюється все: j канави, і вулиці, і лісовІ галявини.

11

'

~1~~Ю аж~~~~~юп~~;

М. БАБИЧ, старший нотаріус 7-оі Ки-

виї:»nу на m.иу-

вання;

подвір'ї.

. д ? д ІВ через ва-три роки. М. Білогуб, П. Марти·

·

'::~л~~о~j п~=~, ~~~днз~

сімей; на весь час

у 11 • лісах, ЩО простягаються тут, 11 ~ 11 можна було назбирати і мас- 11 11 люків, і білих грибів. Різно- і 11 11 барвність лікарських рослин 11 прикрашала галявини . 11 Зараз тут купи відходів, які 11 вивозять машинами з засолб -'~ 11 Іізі:!воду і власники Учин11 КІВ. Вивозять навіть те, щq спалити

j

щеннІ, з якого вони виібули. за- І най:v~ача, який має .намір зві.(ІЬ.. І .... ІХ І нити 11.

1111 лись чудові місця відпочинку. 11 ~ 1

І можна

права, але не

мають пра,ва на житлову пло· щу, якщо вони лоселялясь не

ЛИШИЛИС Ж · ь про ивати члени

І! рик до станції

'-якщо 0г~

ли самості:й.ного

На знімку: головнuй суддя з,ІІагань директор заводу В. ЗОЗУЛ'1

вручає нагороду В. ВЛАСЕНКУ.

І

НАША2550ІХІ, АДРЕСА:

. _

І

ТЕЛЕФОНИ: реда-Ктора

вlдповідвnьного секретаря ,

€.

-

19-3-82,

заступинкагосподарства, редактора -коресftон19-4-47, І

в\ддіnу сільського

м. БРОВАРИ, дента мІсцевого радіомовnення- ,.... 19-3-18, вІддІnІв промисnовості, . _вуn. К:н~ІІС~к~, 1~. ___ м~с~вої ~обu:_н, ф~т~ко~е~пон~евrа_-::. 19~~· _ _ . _ _ _ _

4У #-..г#4.Т"'СLТ' І #4.F4.ГW.V.,.q",.v4/IJ~~~4.P-.r.,.:c.r І 4? l'w...r:wr-..r:LГ.".wr'-..т 4.Г І wr-...г:LF:6'4--I..,. І >4..7 #c...rl

ІІІДF.КС 6\964. Броварська друкарня Київського облуправління в справах видавництв, поліграфіі і книжкової торгівлі, вуп.

Ки_ївська, 154.

У

Га~ета вихоl!иn. ВІвторок. сере)(у,

j

~~=~ц~5 1Ф~~~':і.У газети :Пр:да>~ ,

-LF"".,,.,. ;зам.

#' 4?1 с..г., wr.,..

1930-10.898.

59 номер 1974 рік  

59 номер 1974 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you