Page 1

ПРОЛЕТАРІ

ВСІХ

КРАІН,

ЄД1fАFfТЕСЯ/

Газеті «Правда»-60 років У з,в'я'зку З 60-річчя'м

газети

«Пра'ВJ.а», заснованої

В. І. ЛеН1і,ни'М, і ві'дзна,чаючи її видатні заслуги В IЮ\1У­ нkТИЧIlОМУ вихованні ТРУДЯЩИХ, пропага!нді маРКСIІЗ:\1У' леllініз,му, ,мобілізації радянського Н(JРОДУ на ВИКОII:lННЯ

за'вда'нь гос.подар'сь'кого і культурноro будіВ'lшцтва, Пре­ зидія Верховної Ради СРСР У'казомвід 4 тра'ВIІЯ 1972 року наГО'РОДила газету

«Праlвда» орденом Жовтневої

Революції.

РІН

Центральний Комітет КПРС надіслаlВ вітальний лист

ВИДАННА ЗЗ-й

колективу правдисті, в,

в

якому

поздоровив

їх,

багато­

мільйонну армію читаіЧів і громадсыихx кореОПОllдентів ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКОІ І РАПОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

ЮвіJZв:ЕО

з 60-ріЧЧЯ 1 М з дня вих,оду першого номера газети. (ТАРС)

rідиу аустрі.:1

-

Ім'я ЙОГО і справа ОезсмерТНі

Творці достатку Нарешті завітала до нас весна другого року п'ятирічки. Вона знову проекзаменувала

Перехідний

Дружною,

вонн

ман.

внконали

план

племпта­

несучості

ництву

перед Леггорном, а яйця важчі на 5-6 грамів. По-друге, на ріст продуктивності птиці

та

продажу

яєць

дер­

Вже

першого

Днем преси І високою иа­

городою колектив друкарні теп­ ло привітав завідуючий вІдділом пр~пагаиди і агітації міського

квітня наші трудів­

25

ники рапортували,

що вироб­

лено 2323500 штук яєць при завданні 1713000. Державі продано 1669400 штук при завданні 993000. На курку­ несучку одержано по 77 штук яєць при завданні 66. у спіхи вагомі. І сьогодні хо­ че'ться мовити добре слово за правОфлангових соціалістично­ го

не

тя

сті

В. і:нспектор

і

роздача

найбільша запорука

успіху

-

висока трудова

тивність пташниць у підготовки до 50-річчя

одержала від курки-несучки по

штук яець

ву

вахту

на

честь

юві.1ею, колектив птахоферми

дав

зобов'язання

по

Вечір ли

Т.

49.

ак­

MAG

дружби

члени

вчителів

організува­

інте,рнаціонального

приїхали

державному

імені Т.

студенти

Г.

університеТі

LUевченка.

Вони

розповідали про свої ираїни , історію і культуру своїх на­

достро­

родів,

про

життя

молоді

за

рубежем. Вплив Великої Жовтневої соціалістичної ре­ ~олюції на міжнародний ро­

план і

виробництву

бітничий рух У всьому світі - це було темою виступу

ГИРЕНКО,

негра Александера Вайман.

зооте~lІІі.к·селекц.іонер.

Учні

шиоли

французьиою

комітету КП України А. А. Мо­

вами

роз.

В. РОМАНЧRНКО.

до

ОКСЛ0

англійською.

та

іншими

розповідали

готуютьсіЯ

про

мо­

те. як

50-річчя

утво­

рення Союзу РСР та 50-річ­ 'Ія

Завдання

Першість у соцlалістичиому змаганнІ ведуть доярки Пела­ гея Петрівиа Щербина, Віра СтепанІвна Осьмак, Катерииа Олексаидрівна Миколаєнко, Гаина Сергіївна Лях, Ганна Аитонівна Строкач, Галииа

Трохимівиа Какуи та іиші. Кож­

на з них надоює по 14-15 кі­ лограмів молока від корови за­ кріплеиої групи.

І. РИБКА, зоотехнІк

радгоспу.

~

1

1972

його підтримали

всі

присутні

Насера

і

LUайха

сту дента

з

Йємену.

яиий прочитав вірш про рід­ ну ираїну.

l\iлька днів тому, яи тільии добре прогрівся грунт, у рад­ госпі «Русанівсьиий» широко розгорнулася сівба кукурудзи. Високим виробітком відзначаються траиторист ГригоріЙ Пет­ рович Мариуця і причіплювач Петро Іванович Карпенио. Во­ ни засівають по 16-20 геитарів за зміну. На фото: агрегат Г. П. Маркуці на сівбі. Фото П. Теплюка.

,року

(В ПРQlцентах до ПЛоаJilУ)

«ІР'ус а!Н':' ВІС ь.юИlї1» <~3,а!пл аВlН'И'Й» <4БоБРИlIJ:blКИ,Ї1» ,і'ме:нl;' Щорса ".3 (} ро Я» ":ГОIГОД,:'ВI()ЬКИІЇ1» «ІКр,асищ:)в,ськ,Иlї1» «Jkгк,:!вськ,Иlї1»

ПОСІЯНО

«іП.,оок :'ВlCЬК'ИIЇ1» Н азаи

Лені-

ионцерт. Іраиу а Мухаме· дом виионали пісню КУРДСІ,­ ких партизан, Ахмед Хамдан з Іорданії прочитав вІрш «Комуністи» і виионав пісню «Катюша» арабською

хали

птахофабриках району

траRНЯ

І.

присутні в залі. Уважно слу-'

інспектури держстатисти,ки ,про хІд польових за станом ,н,а

В.

Потім відбувся Ромадан Насих з своїм товаришем

мовою.

ЗВЕДЕННЯ робіт у радгоспах і

піонерської

імені

на.

рік.

головний

Всесоюзної

організації

Вагомими даруиками зустріли Першотравиеве свято трудІвни­ ки радгоспу «Плосківськнй » . Вони рапортували, що чотирн­ мІсячне завдання перевиконаио. На кожну фуражну корову на­ доєно по 1203 кілограми мо­ лока, що на 94 більше, иlж то­

господа рста

,.

со

о со

О

Радгоспи

,,3 а!ВОР;IIJЦ'blКИIЙ"

96,4

00.,7

91,3

"ТР~БУХ':'В~I;КИ'Й»

86,6

7'4,7

'93,1

91,1 65,0

щВел Иlюо.дІиме,РОI:<КИIЇ1» «Же,м!;ВlСЬЮИlї1» тахофабр'НК'И Пух:f!JC~Иlї1 ППР Се·мито.mюїIВIQЬК<І КалwrЯlнюака 'ВwдаIНфВІСЬІК.а Пл,е~;1авоlД ".Р,у,ДН'Я»

n

84,2

81,'9 81,6 77 '5

~5:1

71,9 70,7 69,6 б8,3

64,S 59)1

998 85;9 81,9

81,0 79,,8

50,6 46,4 50,9 4.Q,O

100,0 80,4

636 112:5

92,3

69,4

153,3

2і\4

97,3 >69,2

52,3 71,0 59,2 71,7 47,8 51,0 49,2

29,1 17,5 40,9 23,.2 30,8 45,1

92,3

96,4 95,8

68,5 '58,0

100,0 42,9 76,9

100,0 95,6 67,0

4:6,8

93,6

27,7

100,0

63,9 66,7 8,7

віддалених

БаТЬКіВЩину,

Іраку , Сірії. Іорданії. Палес­ тини. Уганди. йємену, які навчаються в КиїВСь'иому

славного

перевиконано

,,

«ПлоснiJвський»,

птахофабрики. бригадах

цих

У ионцертній програмі агітиультбригади пісні ра­ дянських иомпозиторів про

илубу Княжицьиої середньої шиоли. В гості до учнів та

П6ЦЬ і пташиного м'яса.

при З:1R­

куль­

КОРДОНІВ

трудо­

ково виконати річний

лівський., у

НЕ

працівників слово

~ ~

l'осподарств.

період утво­

Продовжуючи нести

раАвtдділу

травневим святом вони побували у хліборобів і овочівнииів радгоспів «Краси­

Богданівсьиої

ДР~ИСБА

кормів

Та

БУГАRОВА,

тури.

при­

тощо.

діяльність,

на засновнику Комуністичної партії і Радянської держави .

механізації,

водопостачання,

готування

революційну

продуктивно­

впровадження

зокрема,

і

художня література, присвяче­

поступаєт ь с я

на

ДНЕМ

живин .

великого вождя про його жит­

вплинула кормова база. Раціон у нас багатий на білки, віта­ міни А, ДЗ, ВІ, В2, Е та інші поживні речовини. Позитивно позначилось

всіх

за

На ній предста1lлені твори В. І. Леніна; спогади соратників

рення Союзу РСР.

змагання.

Більше 40 пташниць пра­ цює в нас на фермі. Творцями достатку називають Галину Пантеліївну Заїку, Софію Ти­ мофіївну Висоцьку, Ганну Ан­ дріївну Микал, Марію Андріїв­ ну Климась та інших. КОЖН:1

73-85 данні -

тепер живіший

Птиця нової породи по

хорепродуктора

внсокопродуктнв-

кварталу по виробництву вало­ вої продукції на 101,5 процен­ та, а по її рeaJI1зації на 102,2 процеита, добилися зиач­ иого підвищеиия продуктивиостІ праці . 3а підсумками соціалістичио­ го змагаиия колектив друкарні вийшов на перше місце серед споріднеиих підприємств облас­ ті. Учора 5 травня, началь­ ник обласиого управління по пресі І . П . Білоус вручив бро­ варським ПОЛіграфtcтам пере­ хІдний Червоний прапор викон­ кому обласної Ради депутатів трудящих І обласної ради проф­ спІлок та грошову премІю.

3

бітнИlШ Пухівського

ДЕНЬ

Подовгу затримуються чи­ тачі Броварської міської біб­ ліотеки біля постійно діючої книжкової ВИС'l'авки «Ленін і

добились

працівників села на трудову активність. Травневе свято ро­

жаві виконано достроково.

ною працею розпочалн другнй рік п'ятирічкн ПОЛіграфіСТН Броварської друкарні. Ставшн на трудову вахту на честь 50річчя утворення Союзу РСР,

ж чого

так}!х високих показників? По­ перше, нинішнього року ми замінили частину курей поро­ ди Білий леггорн на Кат­

зустріч а л и вагомими дарунками. Чотири­ місячне завдання по вироб­

Червоний прапор­ поnіграфістам

Завдяки

.

На

'заиінчення

учасники

вечора разом проспівали піс­ ню

«Хай

завжди

буде

сон-

це».

І

партію, ираїни, тання.

Комуністичну

пісні народів нашої танці, художнє чи· Програма постійно

поповнюється

новими твора­

ми. присвяченими 50-річчю утворення Союзу РСР.

Н. ЩЕРБАК методист районного, Бу­ динку

культури.

динок .

Квартири в

селі!в

вод,ії

-

І. Ф . Канарський. М. П. Ліс­

Хай

у

:завжди

ваших

буде

лі, СТВОРИlВши постійно діючу

аГіткультбригаду.

Шд

сівби ранніх ярих

і

картоплі

\ \ \ \ \ \

квартирах

радість .

'Учителі обмінюються

~ ~

j

досвідом

У Плосківській середній Підбувся семінар-праитииум заступників диреиторіR шкіл району .

~

\ , \ кій середніх шиолах по під- \ ['отовЦі до відзначення 50- \ річчя утворення Союзу РСР .. розповіЛИ заступниии дирек- ,

Про те. яка робота ведеть~я у Погребській та ПуХї'всь'

торів О. П. Кривобои та І. Т . Карпов .

ньої

розмови

була

підго,тов-

перевірки

!

знань.

умінь і практичних навичои \ Завідуючий

t

методиабіне-

том райвно В. М. Перловсь- ~ кий

зупинився на

тематичного учнів.

обліиу

Учасниии

знань,

ceMiha py- ,

худож-

практииуму оглянули ШКОЛУ, ознаиомились з шдготовкою до екзаменів. П. МИКОЛАЄНКО.

самодіяльності виступи-"

!

питанні' \

ЛИ З концертами майже у всіх радгоспах і птахофабрииах. Тільки перед Першо-

ньої

учасники

час

садіння

!

Н. САВИНСЬКА.

шиолярів.

. нізацію змістовного відпочинку для працюючих у по-

~

ко та інші.

районного Будинку культуорга-

~

цівнии станції О. М. Іващен- \

ионалення

про

,,

кович, лаборантиа науиового відділу Н. А. Толіхіна. пра­

початку

потурбувалися

~

ньому ~ , автомашин

світлі, просторі. Серед ново-

у ПОЛІ· иа до перевідних та випускКон перти ~ них еизаменів і форми вдосри

\

лиці Будьонного здано в \ експлуатацію житловий бу- ..

ие) та М. С. Жерибор (Велика Димерка). Темою їх-

до

\ \

станції справили новосілля. ~ В мальовничому иуточку ву- ,

голова клубу інтернаЦіОнальио! дружби. .

задовго

,, ,

3Ші~~=~~~~~~:Ц;В_ !

Перед присутніми виступили Е. В. Соловей (Плос-

Ще

~

нниів Центральної дослідної ~

І. КАСЯН,

весняної сівби культармійці

і

\

.

~11,,~~~~~~~,~,~~~q~'~'~I~~~~~·#.


ТОЙ весняний день був напро­ чуд гарниіі. Сонце щедро слало на землю ніжну тспліlll>, і сади роз· квіТЛІІСЯ BIIIIIIICBII~I (іуііноцвітом.

Ни літніїI Кіl!ОПЛОЩUДЦЇ"

Свято трудової звитяги

КаЛIІТЯIІ'

ського !(ОМПЛl'!;СУ JiGралося

Щиросердечні

понад І жавши

таку

високу нагороду,

МІ!

lІіВТllсп'!і uудівельників на мітlІИГ.

і надалі, З~НlгаIOЧIІС!, з !;олеКТIІВО~!

\lа ЯІ;О~ІУ ВІІСТУПІІВ К~РУIO'IIJЇІ TP~' ОШІ «БроваРІІсільбуд » Рубен .~\I( Р'lеТIІЧ Чифта.lаР'ЯI!. -- РОЗГОРIlУВШИ соціалістичне

тресту «Б<,лгородоGлсільGуд», будемо докладаТIІ усіх СII.1, щоб до І вересня нинішнього року вручити замовнику ключі від пеРllІОЇ

зм а l ,ilіНЯ за дострокове виконання

черги

ЗЗВД<lIIЬ другого року п'ятирічки і гідну зустріч 50'річчя утворення СРСР, сказав він, колектив нашого тресту добився відраДНIІХ успіхів У першом у кварталі 1972 року. План по геllПідряду здіїlсне· 110 на 103,7 процента . Виконано будівельно· монтажних робіт на СУ· му 4978 ТИСЯЧ карбованців. Це в 2,3 раза більше, ніж за відповід' НИЙ період минулого року. Високо оцінено натхненну працю будівельників. Нашому тресту присуджено перехідний Червоний прапор Ради Міністрів СРСР і ВЦРГ1С та грошова премія. Одер-

Найкращих успіхів у соціалі· СТИЧНОМУ змаганні серед наших будівельних організацій добився колектив ПМК-9, якому присуд· жено перехідні Червоні праПОрl1 МК КП У' країни, виконкомів місь, кої та районної Рад депутатів трудящих, а також иашого тре· СТУ. Другі ~Іісця зайняли колект!!· ви ПМК·8 і ПМК-24. Відзначено також хорошу роботу СПМК·508. На трибуну виходить секретар Республіканського комітету проф' спілки працівників будівництва Василь Васильович Носовець . - Дозвольте щиро вас привіта-

ти

з

веЛIІІ(()1О

трудовою

вельникам

ЇЙ

ській

на

перемо'

ЦlИ

ТРУДОВНМИ

Хо­

Що

ви ще

увагу

і

на

більше

зосередите

невикористаних

завтра

ре­

працюватимете

України.

На фото: секретар республікан· ського комітету профспіЛl\І1 пра·

цівників будівництва В. В. НОСа· ВЕЦЬ

вручає

прапор

керуючому

трестом «Броварисільбуд» Р. М . ЧИФТАЛАР'ЯНУ. А. КОЗА{(.

Украї·

НІ!, виконкомів міської і районної Рад д~путатіl! ТРУДЯЩИХ колекти·

ву

ко·

вперше'

ренні в життя накреслень ХХІУ з'їзду КПРС і ХХІУ з'їзду КП

привітавши будівеЛЬНl!ків з виз­ начною подією, вручив перехідний

КП

не

краще, ніж учора. Дозвольте поба­ жати вам НОВИХ успіхів у перетво·

ЩИХ Сергій Ілліч Товстенко, щиро

МК

уже

зервах

досягненнями.

прапор

працьовитим

ЯКИЙ

свою

Заступник голови виконкому районної Ради депутатів трудя,

Червоний

вашим

ні,

четься ВиСЛОВИТИ впевненісь, що і надалі порадуєте Вітчизну HOIJI!' ми

гордиться

лективом,

Фото

ПМК-9.

автора.

ДЕНЬ РАДІО

-

ПОЗИВНІ ЗАЗВУЧАЛИ ПА ... ЗАВОДІ

комплексу

удостоївся всесоюзного перехід­ ного Червоного прапора. Ми пев·

велетен·

новобудові п'ятирічки.

сво­

Міський комітет партії. від:шачила секретар МК КП Укра­ їни Лідія Ісаківна Шелест,­

--

доблесну працю

директор

ЗАВТРА

буді· у

-

роди перехідного Червоного прапора Ради Міністрів СРСР і ВЦРІІС. Велике вам спасибі за

СВИНОфабрики.

промові

висловив

Б. М. Білоус.

гою, звернувся він до ПРIlСУТ' ніх. Маєте право ПllшаПIСН ТНМ, щО колеl\ГНВ вашого тресту «Бро­ варисі.1ьбуд » уже четвертиіі раз удостоївся ВІІСОКОЇ урядової наго·

-

побажання

тресту

Цікавою у

була

заводському

ця

:Jустріч

будинку

j;УЛЬ­

тури. В гості до торгмашівців напередодні Дня радіо приїха­ ли

працівники республікан­ ського та обласного радіо, щоб розповісти про свою роботу, послухати думки радіослухачів, їх пропозиції і зауваження.

Тепло тар

вітав

гостей

секре­

бюро

завод'

партійного

В. Болдовкін. З інтересом слу­ хали

ВИ

присутні

розповіді

обласного

голо­

радіокомітету

О. Петрушенка та головного редактора програм республікан­

ського радіо В. Іванова. Вони розповіди про широку програ­

му передач і обласного

республіканського радіо, плани по

пропаганді рішень ХХІУ з'їзду КПРС, по підготовці до 50-річ­ чя утворення Союзу РСР. Про відповідальну

МІСЦЕВІ ФЕСТИВАЛІ ЗАКІНЧЕНО 1972 рік рік 50.,річного ювілею утворення Союзу Радянських СоціаліС­ тичних Республ!і,к. Весь багатонаЦіональ­

партії,

ний радНоНСЬКИЙ нароід урочисто відзна­ чатиме це евято. Гідну частку своєї

В.

праці

радгоспу

в

СТОЙНій

~агальнонароДну

справу

зустрІч.і

та

вшюнанню

ювілею

рішень

по

до­

успішному

ХХІУ з ' ї~ду

КПРС

і ХХІУ з'їзду КП України вносять і ку льтурно-освіТНі працitВники району. В будинках культури. у клубах, у бібліо­ теках, на виробничих дільницях радгос­ пів і птахофабрик виготовлені виставки. фотомантаті, соц,іалістичні зобов'язання колективі.в, діаграми 1'а і,нші засоби на­ очної агітації, що ПОIVазують економічні і культурнІ досягнення країни, області, району, села, радгоспу, заводу та бо­ ротьбу трудящих за виконания взятих соціалістичних зобов'язань; проводяться лекції, ДОПОВ.іДі, тематичні .вечори, бесі­ ДІ!, читацькі конфе'РClнції, концерти і ви­ СТУПИ аг·і тну льтбригад.

29

січня 1972 року в селі Троєщині було Пі'ДНЯТО прапор проведення місце­ вих фестиваЛі·в, Ноюі в лютому -березні Віцбу лись у в<:.lх селах району. Основним у пер.lод підготовки і їх проведення ста­ вилось

ських

-

завда'ння

людей

виховання

відданості

спра'Ві

у

радян­

великого

Ле:ніна, Roм.уНістич' нІЙ па'ртlї, любові до нашої соціалістичної Вітчизни. Метою фестивалю є дальший розвиток само­ діяльного мистеЦ'J1ва. зростання масовос­ ті всіх його жанрl.в І видІв, пdДВИЩ!1ННЯ Ідейно-художнього рІвня репертуа,ру та вик,онавської майстеРНОС1'і колекти,вів і о.кремих виконаВЦіlВ художньої само­ діяльнос~і, полі'!]шення естетичного ви­ ховання

'І1рудящих,

удо.ско.налення

всієї

роботи КУЛЬТУРНО-ООВіl'нlх заклад.і·В. Виходячи 3 цих завдань , раЙо.нниЙ вІддІл культу\ри розроби:в і ДОВіВ до всіх культурно·ос'вітніх працівникІв та

мІсце­

вих фестивальних комісій заходи по підготовцl до феСТlюваЛіВ,рОЗМНОЖИВ всі необхІДНі матеріали: афІШі, тематичні репертуарні

плани

і

програми,

сценарІї,

провів тематич.ниЙ сем.[нар культурно­ освІтнІх праu:іВНИНlІв, семІІна,р1l керівни· кІв художньої самодІяльностІ по жанрах, С11ВОРИВ опорнІ колективи художньої са­ модіяльності та разом з районною фес­ тиваль:ною комісією заНірlпив працівни­ К.ів БудиНl'У культури, музичної школи. члені'В районної коміоlї за творчими ко­ лективами для надання їм необхідної практичної ДОПОМОГИ. Це сприяло ПОЛlі,пшенню освітньої роботи, художньої ності,

окремих

колективLв

культурно­ самодіяль­ і

учаСНИКіВ.

ЧІльне мІсце в програмах хорів, во.каль­ них ансамблів , розмовному і музичному жанрах займає fldJопаганда торжества леНіНСЬКо.ї національної політики, друж­ би всіх народlв·бра11і,в нашої КІраїни, іс­

торичних перемог, здобутих трудящими респ.убліки у братній с,ім'ї народів СРСР під керівництвом КомуніСТИЧНОЇ

Q

2

стор.

О

боротьби

трудящих

усього

к,ультури заводу «Торг.маш» Б. Болма ­ СОlва, :заіВОДУ ПQРОШКОВОї металургії В. Личкатого, жіНочий вока л ь ний ансамбль Гоголівської стр і ч к О В 0-

світу

за мир і дружбу між народами. Це пісні О. Холмінова «Пісня про Лені·іІа», Мураделі

нанні

«Україна і

самод,іяльного

імені

РОQія~

у вико­

н а'род.н ого

Кірова,

А.

Новікова

«Партін, слухай рідна», Г. Верьовки «Ой, чого ти, земле, молодіти стала~, Л. Фінаровського «Ленінова мудрість у партії живе», М. Крапиви «ПІсня про рідну землю» у вино.нанні Гоголівського, 'f.ребухі,вського, Пухьвського худож­

ського,

унраїнських

і

будинку культури заводу «Торгмаш», заводу пластмас (керІВНик А. Свирид), порошкової металургії (кері.вник І. Ту­ ровський) , духовІ оркеС1\РИ Погребсько.го сільського будинку культури, Гоголів­ ського сільського будинну культури та багато інших та.кож виступили непогано. Завоювали прано взнти участь у район­ ному фе.стивалі 63 колективи художньої самодіяльності різних танрlв. Добре, на високому ОРГalнJзаційному , ідейно-політичному і художньому рівні відбулися феСТ\ІІваЛі в селах ТроєщиНі, Гоголеві, Богданlвц;!, Великій ДимеРЦі, Требухові, Калиті, ЛІтнах, Пухівці.

ніх на'родів, твори В. Маяковсько.го, Р. Рождест,венського, П. Тичини, В. Со­ сюри, М. РИЛЬСЬКОГО. Вшюристаlні 11ВОрИ гідно відобража­ ють героїку радянсь:иої дійсності, велич І красу нового життя, духо.вне багатство нашого

сучасника,

У11верджують

чуття

ВИСОН1і

єдиної

родини,

комуністичні

ідеа­

ли. В ході підготовки до 50-річчя утво­ рення СРСР зросла масовість худож­ ньої самоДіяльност.і, організовано 26 но­ вих колективі,в. Пораду.вала жанрова рі з­ нома:ніТlніСТь програм. Це хори в селах Калиті, Рудні, ПУXJівц,l, Гоголеві, Богда­ Нrlвці, музичні оркестри в Бобрику 1 Ротнах, танцю.вальні колективи в Кня­ жичах, Літках, вокальНі а.нсамблl в Жер­ дові, Погребах, ТроєщинІ, Великій Ди­ мерц.l. Колективи стали БІльш чисель­ ними , організованими. В місцевих фес­ тивалях взяло участь 262 колентиви

Поряд з цим, у перІод підготовки І проведення Міlсцевих фес'тивалІв вияви­ лось ряд Істоmих неДОЛі,КіВ. На низь­ кому

оргаН'І,зацlйному

рІвні

проведенІ

фестивалІ. в Заворичах, Нняжичах, СвІ ­ т.иЛЬіному, Монреці. Порушили графін цроведення фестивалІв у селах Семи­ пол.J{и, Русано.вІ, Ру'ДнІ. Тут несвоєчасно були СТJщренІ КOМll.cIЇ по проведенню фестивалю, а парТ,ійнl організацІї І ви­ конкомисlльських Рад депутатів ~рудя­ щих

не

контролювали

ходу

підго.товки

нарахо.­

до фестивалю, не надали дійо.вої прак­

вують понад 8000 учасників. Борючись за право участd на район­ ному фестивалі. художні колентиви знач­

тичної допомоги !rY'ЛЬ1'У'РНО-ОСВіТНlм за­ кладам і художнім керl.вНИJ{ам. Не зай­

художньої

еамодіЯЛЬНОСТl,

якІ

маються заводах

но підвищили виконавську майсте,рн'[сть, про що roворя-ть їх програми, в яких нарівні з суча,сними творами виконують­ ся класичні, причому, частина хорових творів ВИ,КОНУЄТЬСЯ на професійно.му

ня сценічних КОСТЮМіІВ, Міузичних Інстру­ менті'в, утримання }{ері,ВНИКів художньої самодіяльності, не кажучи вже про ма­

артист УРСР В. О. Мальцев), та хори радгоспі,в «Гоголівський», «Літківсь­ КИЙ»,

будинку

культури

заводу

вельного м,ашинобудування, внутрішніх справ.

Пораду.вали художнього

вокальні

своїми слова,

ансамблі.

теріальне

торго­

СОЛlіСТИ-ВОJ{алісти,

відзначити

бу:динку

здійснюватиметься керЬвництво колекти­ вами, залежатиме ус.піх самодіяльності в цілому. і ЗОlfрема проведення ювілей­ НИХ фестиваJ1lі l В.

культури

Д. Різаненка, погреБсы\гоo с'ільського будинку КУЛЬ'тури О. Гр'інька, будинку

о

НОВЕ

ЖИТТЯ

худож­

лас.них конкурсах. І вІд того, яка пра}{­ тична допомога буде надана самодіяль­ ним митцям з боку парт-1йпих, проф­ спілкових, радянських, J{ОМСОМОЛЬСЬJ{ИХ організацій, керtвникі,в, від того. як

Ю. МИШКОРlі3) та вонального чоловічого тріо Гоголівського будинку культури в складі Миколи Ма:рюги, Віктора Талаша та ЮрІя МИШКОpdGа, вокальне жіноче тріо Руднянського сіЛЬСЬJ{ОГо. клубу в складі Ольги СJ{оробагатько, Галини Но­ вак та Ольги Демченко, солістів Пухів­ сільського

учасників

Місцеві феСТ\ІІваЛі заJ{,інчено. Попе­ реду 20 -21 т·равня районний фести­ валь і в Н'інці місяця обласні J{ОНКУРСИ . Перед самод.іяльнlстю постає завдання­ якнайкраще підготуватись до районного фестивалю. завоювати право участІ в о.б­

високу майстерність чолові чого вокаль­ ного ансамблю села Гоголів (керівник

ського

заохочення

ньої самодіяльності.

райвідділу

виступами читці

Хочеться

~удожньою саМОДі,яльНіСТЮ на електротеХНlIч>них виробів , ре­

монтно-механічному, меблев'lй фаБРИЦІ, в раЙЛlнаРНі . Незадовlль;но надається матеріальна допомога самодіяльностІ з боку профспІлок, пі,дприємств, радгоспів, ПТaJюфабрик, ГОСПОД1JiРЧИХ організацій різних відомств. Мова йде про придбан­

рі,вні. Це самодіяльні народні хори рад­ госпу імені Ю'Рова (J{ерів,ник заслу­ жений артист УРСР В . Мінько), «Тре· бухі'всый» (кері,ВНlIК - заслужений

В. ТУРСЬКИП,

плану

чоти­

Ilершотравневу

колону,

хто

Субота,

6

травня

1972

:Jобов'язання ... Читали останні вісті заслужений культури УРСР М.

працівник Погрібний

(до речі, в роки минулої війни він

партизанив

у

наших

краях) та перший диктор українського телебачення Н. Серпіонова. Ветеран українського радіо заслужений артист УРСР Анд­ рій Євенко знайомить аудито­ рію 3 гостями. Це знайомі всім нам прізвища. Іх голос щоден­ но звучить в ефірі, а сьогодні

присутні бачать їх: Поліна Пахомова, Раїса Старовська, Світлана Горлова, Нонна Фіал­ ко, Надія Подоляко (раніш . вчителю вала у Заворичах і

Мокреці), Юрій Рудник, Іван ~ябоштан, Євгенія Чубар ... Звучать позивні радіостан­ ції «Промінь». Передача остан­ ніх вістей тривав, і знову ці­ каві заводські повідомлення. Своїми думками про зміст радіопередач поділились інже­ нер М. Климась, майстер А. Кушнір, директор заводу І . Агапов. Вони подякували гостям за те, що приїхали до

торгмашівців, побажали ЇМ но­ вих

великих

творчих

успіхів.

Закінчилась ця тепла зуст­ річ

змістовним

тистів радіо. ветеран

українського

Б. Щупак. Від імені слова щирої гостям

концертом

ар­

Акомпанував

всіх

присутніх

подяки

висловив у

-

радіо

дорогим

своїх вір­

шах директор

заводського бу­ динку дультури О. Синицький: То ж хай' щастить 'вам, друзі, ' від душі. У творчому 'HaTX,HelНl-l.i і у праці. Бажаємо ми ,вам, товариші, Частіше на «Торгмаші» зустрічатись.

Д.

КАЦЕНЕЛЬСОН,

громадськнй кореспондент.

завІдуючий райвІддІлом ,культури.

Q

завершення

рьох місяців, тих, хто відкрив

ділом підкріПЛЮ6 соціалістичні

М.

колективи сіл Калити, РуДНіі, Жердови,

російських класи­

кове

рюга), читцl,в худоmнього слова М. Те­ рещенка з РуднІ, О. Коваля та В. Ва­

(керіlВНИК

-

к·ів, народні YKpaїHCЬНli пісні, пісні брат­

пра­

став у ці дні комуністом, хто

фабрики

щенка учаСНИН1ів самодіяльності ра· йонного Будинку RУЛЬТУРИ, танцювальні

ніх колективів , пісні А. Філіпенка, В . Верменича, І. Шамо , А. Кос-Анатоль­

нелегку

Ма­

ткацької

хору

і

цю диктора розповіла Олена Коваленко . ... Ми немов би переносимось на Хрещатик, 26. На сцені дикторська кабіна. Звучить мелодія «Реве та стогне Дніпр широкий». Почина6ТЬСЯ пере­ дача останніх вістей: повідом­ лення з Мадріда, Лондона,. Берліна, Бонна, республіки Бангладеш. А потім остан­ ні заводські вісті: про достро­

року.

Q


Збира.лЬну mexHikyв повну готовністЬ Иеханізатори

радгоспів

жаю? Ні. Запитайте в головно­

птаХОфабрик району успішно закінчують перший період по­ :IЬОВИХ робіт і приступають до обробітку посівів. Иине неба­ га то часу, і РQзпочнеться зби-· рання бага торіЧIІИХ та одно­ річних трав, закладання сіна­ ;ку,

СI!;10СУ,

а

там

го

лівський» п. розведе

беЗf.JOрадно

-

руками

не

це

важливе

питання

справжнJ,ОМУ

не

ще

порядок денний. Для дев'яти зернових комбайнів досі не пі­ дібрані комбайнери, тому до

і птаХОфабри-

ремонту

ма-

ще

не

приступили,

шин і механізмів для сво~час­

шести силосозбиральних

ного виконання

байнів ні один

цієї

роботи.

Нараховується, зокрема, 67 силосозбиральних комбайнів, 175 тракторних косарок та 117 тракторних граблів. Уміле використання такої

техніки гарантує

Зав­

дання полягає в тому, щоб до

15

травня закінчити підготов­

ку наявних

машин

і поста­

вити їх на лінійку готовності.

Слід сказати, що саме в тих господарствах,

де

запровадили

на ремонті ланкову систему, моральне і матеріальне заохо­

силосні комбайни, тракторні граблі. З десяти сінокосарок готові до роботи шість. Постав­ лені на лінійку готовності всі сім картоплезбиральних КОМ­ байнів.

у радгоспі «Требухівськии» (головний інженер о. я. Ку­ лик) відремонтовані всі косар­ завершується під­

байнів. У радгоспі «Зоря» го­ тові до роботи всі косарки, граблі, силосозбиральні ком­ байни.

роботи лише сім, а з десяти граблів-шість. Незадовільно

щів озимі і ярі культури, тра­

вро-

що

сприятиме

ка ім' яса. Після

нович Гаценко, який вже роз­ пушив

внизу

у

Колективи птахогосподарств \t",JHY торік значно пере викона­

а

_., план виробництва і продажу державі яєць. У другому році п'я­ 'J"ирічки, готуючи трудові подарун-

курчат.

у нинішньому році пра-

КІІ на честь півсторічного ювілею

цівники

станції

утворення СРСР, вони зобов'яза-

інкубувати

лися

яєць.

одержати

від

КУРКJI-несуч-

дали

1200

Слово

слово

тисяч

про­

штук

підкріплюється

ді­

КИ 210 яєць, а продати Їх дер;каві 82,2 мільйона штук. Певну частку праці в здійснен-

нн зобов' язань вносить

лом. За 3,5 місяця проінкубовано ;)20 тисяч штук яєць. Вихід МОлnдняка становить 81,3 процента колек- при плані 75.

за­

його агрегат на об­

-

Л.

ЛЕВЧЕНКО,

"Сільгосптехні:ка».

блочно-ароч-

стий, порівняно з нині існу-

них теплиць під пол,іетиленовою плівкою з газовим піді-

ючим. Він прискорити

гріном розроблена спеЦіаЛістами радгоспу імені Щорса ще в 1970 роЦі. Вона відпов'Їдає сучасним вимогам виро-

лиць в деКілька разів, викоІНУЮЧИ цю роботу при будьякій погоді із зменшенняМ ,витрат в півтора два РС\-

щу,вання

зи.

ста

річки.

По довжині полотно закріп­ ЛЮЄТЬСЯ за рахун<ж ребер са­ мої ферми. Такий метод поІК\РИТТЯ дуже надійний і про-

ДОСВІДУ

НОНСТРУКЦіЯ

стислі строки, якісно зібра-

на,ння

тив Броварської інкубаторно-пта­ хівничої станції. Торік було пере­ дано птаХОфабрикам Броварського та інших 'районів 1155,5 тисячі

гектарів;

ТЕПЛИЦІ новоі КОНСТРУКЦІЇ

ти врожай .другого року п' яти­

на-

СЛОВОМ-ДІЛО

всій

75

Фото п. Теплюка.

ранніх

ОВО'1Lв,

у виготовленні,

про-

мо<нтажі

Вентиляція

які

стані

з

вентиляцІйни" ЛІОнІв

і

бачено за рахунок зажимів.

як

ТОовити

ЗИМ0ові

цілорічні

опаленням,

так

відсортовують

молодняк

пл!!мптахорепродукт()р

-

ним

коридором

шириною

дається із слl:дуючого:

висота

теріалів. типу, які

6

-

9

Ферм арочного виготовляються із

метрів,

.:-.

сточних ЛОl1Н1Ї!В'

вони мо-

6.· ли-

жуть бути виготовлені

ри теплиф дозволяють меха-

стово.го заліза, дерева та ін-

НЇJзувати

ших матеріалів.

обробіток

l1раl\Торами,

грунту

створювати

нор-

ційних

мальний мінронлімат. чено

окремими

люків

Вентиля-

5.

-

їх

ви;гО'тов-

ляють із труб дІаметрОоМ

Покриття теплиць передба-

ти-

3.

круга або ш~ріода діаМетр.Ом 14-16 мілtметрJ.в. 4. Водо-

метра. Такі розмі-

3,2

Фундаменту-моноліт.но-

1.

го чи збі'рного. 2. Стояків, ,виготовлених із некондицїйних l1руб, уголка, швелера, залізобетонних та інших ма-

метрів. Довжина теплиЦі повинна бу:ти не більша 75

мет,рі,в, ширина

перед-

Нонст,рунція теплиці скла-

господар-

будівництва недефіцитні некондиціЙ!ні в більшості їх конструкцій. Такі теплиці потрюно будувати 3 цеН11ральним техніч-

по

19

кожному

С1'ву, оскільки матеріали для

статі, В. С. Дзюба, о. Г. Рад­ ченко, К. И. Бобко. Уже відправлено курчат висо­ конесучої породи Катман у Іванів­ ську птаХОфабрику Бориспільсько­ го району 99,2 тисячі штук, у Калитянську 60,4 тисячі, Се­ МИПОJ1ківську-40,9, Пухівський

передбачена

з'вичайна ,за рахунок відкриття люкіlВ, виготовлеJfих із труб. Нрlплення плівки до

газовим

Сумлінно працюють усі трудів­ ники станції, а особливо відзна­ чаються оператори М. о. Гербич, Ф. я. Россудовська та робітниці,

дає МОЖЛИlвість покриття теп-

і, найголовніше, якіена, Інадійна в експлуатації. Теплиці можуть бути викори,весняними. Іх під силу виго-

За

на

робітку посівів картоплі.

маршрути,

комбайнів,

міжряддя

кріпленій ПJ10щі в

ви пішли в ріст. Непогані ви­ ди на врожай, і до збирання його потрібно наполегливо го­ туватися. Необхідно, насам­ перед, щоб партійні організації і керівники радгоспів та птахо­ фабрик ще раз уточнили план і графік збирання кормових

головний і,н'женер ,райоб'ед­

що

го відділка Костянтин Омеля­

рясних до­

дарства нашого району повин­ ні туди відправити тринадцять

а поки

першо­

різкому

плану:

ремонті цих 'Комбайнів. Госпо­

ланковий

-

ланки

ських культур, зокрема, кормо­

закріпили за кожним комбай­ ном, косаркою, граблями та іншими машинами кваліфіко­ ваного механізатора, роз'яснили, яку він матиме платню­ пряму і додаткову. Взяти під контроль хід ремонту техніки. Ті.1JЬКИ зразкова підготовка лю­ дей і машин дасть можливість

на

На фото: зліва картоплярської

врожай усіх сільськогосподар­

культур; визначили

спеціалізуються

томирськими борінками.

бов' язалися виростити високий

цілому по району

техніка»

Та чи всюди так дбають про до збирання

збільmенню виробництва ШJло­

Пк вказано вище, незадо­ вільно організовано ремонт і зернозбиральних комбайнів. Відомо, що майстерні Березан­ ського об' єднання «Сільгосп­

готовка силосозбиральних ком­

підготовку

вих,

ГOTOBHicTL до роботи силосних комбайнів становить 39 процентів, трак­ торних косарок-6 7, трактор­ них граблів-68 процентів до

тиваторами в комплексі з жи­

птаХОфабриці. Повільно йде ремонт Їх у радгоспах «Гого­ лівський», «Великод и М е р­ ський», які спеціалізуються на

вого комбайна. З наявних п' ят­ надцяти сінокосарок готові до

Це призвело до того, що в

роко розгорнули перший між~

«іКердівський», «Плосків­ ський» та вСемиполківській

чю утворення Союзу РСР, зо­

птаХОфабриках, де підготовле­

цький) уже відремонтовані всі

граблі,

у радгоспі

1000

рядний обробіток посівів куль­

«Бобри ц ь кий»,

«Бобрицький» (головний інже­ нер К. А. Буча). Але ці можли­ вості не використовують. Не відремонтовано жодного зерно­

садінням

гектарів. А недавно вони ШИ~

Не відремонтовано жодного в радгоспах

впоралися з

картоплі на площі понад

картоплезбиральних комбайнів.

у цьому році працівники рільництва Броварщини, готу­ ючи достойну зустріч 50-річ­

як

швидко

підготовкою

вирnщуванні картоплі.

но до роботи менше половини збиральних машин.

В. Ф. Вороне­

і з

В жодному господарстві ра­ йону немає такої міцної ре­

Богданівській та Калитянській

у радгоспі «Русанівський» (го­

ки,

КОМ­

підготов­

проводиться ремонт збиральної техніки в радгоспах «Велико­ димерський», «Літківський»,

чення підвищилась відпові­ дальність за доручену справу. ловний інженер

не

з

Негаразд

лений до роботи.

монтної бази,

кількості

успіх.

по­

поставлено на

голівський» цьогорічної весни

ДIИШ.1JО лише шість (з радгос­ пу «:{ОРЯ» три, «Заплавно­ го» два та ім. Щорса один).

встига­

Є'l10. І дійсно не встигають, бо

і жнива.

У радгоспах

«Гого­

п. Процека про

хід pe~IOHTY, і він

підоспіють

ках є достатня кількість

інженера радгоспу

Механізатори радгоспу «Го­

м1ліметр,ів.

-

полотнища-

6.

15

Воріт t дверей

із дерева або труб.

ми пЛінки. Нріплення її про-во.диться так: з двох боків по ширині полотнища закріп-

Стояни і арки устаНОІ!ЛЮЮТЬСЯ на віддалі не більшР. 240 сантиметрі:в. ЦЄ' 'ТОМу,

продуктивну птицю. Иому прода­

ЛЮЄТliСЯ до ,дерев'яних пл анок, на яких є по дві петлі.

що найбільш ,вана ширина

но

Таким

сяч

штук.

Дбаємо, щоб і населення у власному

господарстві

12,4

мало

високо­

тисячі штук курчат. п.

полот:нищем

вають прольот

ПЛІШКlН,

між

накри-

розпо.всюджупол1етиленової

плі,вки, яку випускає

метале-

вими фермами, закріплюючи по обидва боки до гребенів

проми-

280

словІсть, дор~внює

СМ.

І. ЛАЗАРЕНКО, виконроб радгоспу імеНі

......................... ..................................... ДИlре,ктор

Ї;lІікубаторно-птахів-

нич{)ї ста'нції.

з необхІдним

натягуванням.

Щорса .

~~

ПОРАДИ

СПЕЦІАЛІСТ А

Д

r

Врожай проса, як однієї з цінних круп'яних КУЛЬТУР" за­

Фото п. Теплюка. Субота,

6

травня

1972

року.

з'являться

2-3

ні

водиться перед

кування,

Соловей та Іван Федорович Юшко.

тіЛьки

листочки, слід проводити перше

не лише вирuвняти, а Й одержа­ ти друтні сходи. При утворвн­

ного догляду.

ні,ВСЬЮIЙ» стали випасати на посівах зеленого конвеЙєра. Тра­ востій озимини густий і ВІІСОНИЙ. Достато.к зеленої маси сприяє підвищенню продуктивності дійного стада. Худобу доглядають скотарі першої молочнотоварної ферми Іван Матвійович

Як

просо:м

розпушення I1РУНТУ на глибину сантиметріlВ. Друге ж роз­ пушення міжрядь робиться у фазі кущіння або виходу в трубку. Нарешті, третє про­

лежить від своєчасного та

НаПРИКtНЦі квітня велику рогату худобу в радгоспі «Руса­

за

О лнд

яке

якіс­

Важливим є кот­ допомагає

ПііСЛЯДОЩОВОї

норки

площу

її

не­

4- 5

викиданням рос­

гайно знищують ротаційними мотиками або легенькими бо­ рінками. На широкорядних по­ с,івах ефективним прийомом є

линами волотеЙ. За цей час ДОТРібно залишати захисні зони - 8 -1 О сантиметрів по обох

розпушування

шує боротьбу з шкідниками.

гру,Н1'У

культива­

тором з добре Ві'дточеними під­ різаючими лапами. Це дає мож­ ливість знищити бур'яни.

о

боках

рядкІв

проса.

Це

полег­

Ноли з'являються бур'яни, варто застосувати гербіцИДИ. Обприскування бажано вести

НОВЕ ЖИТТЯ

лише

при

в

тиху,

сонячну

температурі

15

погоду,

градусів.

При сильному забур'янеННі пло­ Щі обприсюування по.вторюють. Ноли і це мало допомагає, за­ стосовують Хімічне прополю,В'В.н­

ня.

Flого

можна

сполучити

з

пі,цЖИіВленням міЖРЯДі> азотни­ ми та калійними добривами.

Найбільш небезпеЧ'Ці Шl!ідни­

ки цроса- ~уку;рудзяний ~:eTe­ лик та ПРОСЯНИЙ комарик, з якими слід вести своєчасну бо­ ротьбу.

Старанно

проведений догляд

за просом є запорукою одержан­

ня

високих урожаїв

цІєї

ЦінноІ

круп'янОї культури. В. КРЕМІНСЬКИП,

arpoHoM. о

3

стор.

О


БЛАКИТНИЙ =======ЕНРАН=======

До 50-ріЧЧR Всесоюзної піонерсьної організації імені В. І. ЛЕНІНА Незабаром наша крилата

дзвінкоголоса

юнь святкуватиме піввіковиіі ювілей Все­ союзної піонерської організації імені В. І. Леніна. Напружено живе нині кожна піо­ нерська дружина, кожний учень. Районний

активу «Барабан». Такий же семінар про­ водився і в будинку піонерів. На ньому

нів, ланкові, загонові вожаті, вожаті жов­ теняцьких груп, прапороносці, сурмачі, ба­

розглядалися

рабанники,

питання:

про

святкування

ювілею піонерської організації

будинок піонерів спрямовує діяльність піо­ нерських організацій шкіл на гідну зустріч

ся досвідом. Кожна

ку? Організовано пройшов районний

певному

цього великого свята. Широко організова­ ний обмін досвідом роботи дружин. Занят­

груп,

де взяла

старт

зліт

фета жовтеняцьких справ

на

напрямку

дружина по

працює

накресленому

них справ здійснюється

у

в

марш­

участь піонерських загонів у Всесоюзному марші «Завжди напоготові!». у міській сердній шкоді М 1 відбувся семінар старших піонервожатих з органі­ заторами позакласноі і позашкільної робо­ ти, присвячений створенню піонерського

Районний піонерський штаб підвів під­

Пухівська, Шевченківська, Требухівська, Богданівська, міські середні М 2 і М 3 школи, Великодимерська восьмирічна.

СРСР В. І. Севастьяновим. 12.40 В ефірі .Мо­ .10дість». (Передача з Кишинева). 13.40 дача

юві.1JеЙ .

ці тижні. Не

народним

них журнaJIi8. які ви­ даються в нашій ~paї­

новии

нІ, поповниться ще од­ ним дУЖе важливим і

ПoтtnБНJmК ДЛЯ багатьох ро61тннкш пlдIIриємств, радrooпiв і тахофаб­ рик, службоВЦіВ уста­ ,нав журналом. НОВИЙ

~рна:л

«Бюллетень

СССР. буде видавництво чеоная

Ж;VРНА.JI

видавати «Юриди-

литература

Нема

сумніву,

IJIИ'POНа

1972

•.

ант.і'в

дасть

допомогу

велину

нистерств

у їх практичній роботі.

цього

На

В. ПЕРЛОВСЬКИИ,

раз

Передплата

праЦївнинам лу

-

мадсьних

вачі'в

відді­

розповсюджу­

преси

ЄМС'l'вах

і

на

в

підпри­

установах.

В. БУТНІКОВ, начальник Бровар­ сыгоo вІддІлення « Союздрую) .

жу,рна­ ян

Миру. 23.35 Новин". Друга програма-УТ Екран студента·заочника. Другий курс . 11.00 - Німецька мова. «Кон·юнктив. Утворення часових ФОрм кон'юиктива •. 11.35 Вища математика . • Елементн теорії поля. Ротор і днвергенція. Е."е­ ментн теорії поля. Початок і цнрку_ ляція». 12.45 Фізика . • Зв'язок прос­ тору

та

ханіка.

:У травні на :УкраЇНі відбу­ вається перехід від весни до літа. Температура повітря nо­ рі8Нян.о з квітнем підвищуєть­ ся. Проте ще . можливі замо­ розки

як

на

поверхні

грунту,

так і в повітрі. :У цей час се­ редньодобова температура по­ вітря переходить через +15 градусів майже по всій тери­ торії республіки, крім гірських

р~йонів Криму і Карпат. За прогнозами Гідрометео­ центру середньомісячна темnе­ повітря в травні цього

fXlTypa

ріжу очікується в межах 131.6 градусів, тобто близько нор­ ми і вище норми на один гра­ дус. Місячна кількість опадів на більшій частині :України очіку­ ється близько норми, у північ­ них і західних областях­ . МІсцями більше норми. Тільки на півдні республіки опадів бу­ де менше норми. :У першій декаді місяця очі­ ІСується нестала погода, місця­ .\lи пройдуть короткочасні до­ щі з грозами. :У першій п'яти­ денці температура повітря вно­ чі буде 3-8 градусів тепла, у північних областях можливі за­

м.е-РОЗІСU на грунті.

:У nівден­

нш обдастях заморозків не передбачається. Вдень повітря прогріється до 18-23 градусів, на кінець декади до 25 гра­ дусів, місцЯJrtи до 28, а на півдні і 30 градусів. :У другій декаді переважати­ ме суха погода. Вночі темпе­

ратура

повітря

градусів верхні грунту

(крім

до

тепла, на по­ місцями замо­

3-8

PQзкu

знизиться

південних

облас­

тей). Вдень температура під­ вищиться до 15-20 градусів, на півдні до 25. :У третій декаді нестала погода б уде на біАьшій

частині

території

:Ук­

раїни, часом грозові дощі. Тем­ nёратура повітря вночі 9-14, одень - 20-25 градусів тепла.

Вітер переважатиме південно­ східний, часом північно-захід­ ний помірний до сильного. На південному березі Криму місячна температура повітря і кількість опадів буде в ме­ жах багаторічної норми. Час­ тіші дощі очікуються лише в другій декаді.

З. СКОТАРЕНКО, "'І8.пьвик УкраІнського бюро погоди.

ДО ЮВІЛЕЮ

СКОВОРОДИ

«його і·м'я звучить в історії незгасної

мислі

Григорій

й

слова­

Сковорода.

Із санвою

людьми

того

Розповідь ведеться в худож­ ньо-нарисовому плані з вино­

ріжжями рідного нраю, а дум­ ною вимірював простори всесві­ ту 1 правди глибину, мудрістю

РИС'l'анням

й чеснотами прославивши свій народ. Перед 'І1ронами владин 'не схиляв свого

чола,

не визна­

·вав вінце.носної слави царів і .королів. Праправнуни з гордіс­ тю називають ім'я, що своїм безсмертям пішло у мандрі.вну СТОЛіть з багатозвучним словом і Пlснею дзвІнкою», тан роз­ починається

розпОВідь

Івана

Шльгуна про видатного уараїн­ сьного

і

мислителя,

письменнина

педагога у ннижці

«Гриrорlй

багатьох

як

В

-

твір

донумен­

ричні

документи,

а

істо­

танож

осо­

БИСТІ в.раження автора, учасни­ на подій.

Книжка вийшла в серії МaJНИ

й ПОВі;С'l'І»

у

« Ро­

видавництві

«Дн:Іпро •.

телефільм

«Запрошуємо

Успішно

лягли

Театральннй

огляд

«Зима

та

весна сорок п'ятого.. (2 серія). lВ.Оn Новини. 18.10 Концерт наrюдноrn артиста СРСР Г. Отса. 19.05 Кольо­ рове телебачення. «Клуб кіноподо!,о­ жеЙ». 20.00 Чемпіонат СРСР 3 футбола: .Динамо» (Кнїв) «Торпе­ ДО». (2-/\ тайм). 21.00 - Програма «Час». 21.30 «Кінопанорама». 23.15 - Новини. Друга програма-)'Т 11.00 Те,1евізіі!ні ністі. 11.10 -

Любомира Дми­

'твору

вірші».

кументальний

це ліри но-епічна роз­ про останні кілометри

основу

ростуть

за віршами А. Барто. 14.10 Кольоро· ве те.1ебачення. Музичний телефіЛЬ~1 «Сюди, сюди у наШе КО.'О». Iб.03 - Кіножурнал «Новини дня •. lб.15 Народнніі телеуніверситет. 17.00 До·

ма.теріалів.

Новий

телебачення. «Музичний кіоск». Для юнацтва. О,lімціада з ма­

дянської А!,мії і Флоту. 13.05 НОВН­ ни. 13.10 Д.,я школярів . • Про те.

«ОСТАННІ КІЛОМЕТРИ» терна повІдь війни.

ме­

Розподі.1

плоскопвралельномv

10.30 -

часу.

за плечима та флейтою в руці .проЙшоввін шляхами й роздо­

тальних

швидкостей.

тематикн. (Третій тур). 11.30 _. -Сіль­ ська година». 12.30 Для воїнів Ра·

Лі, висвітлюються педаl'Oгічна праця та численні зустрічі 3 видатними

Теоретична

13.20 -

при

НЕДІЛЯ, 7 ТРАВНЯ Перша профама-цт

Тут постають нартини його на­ вчання в КИЇВСЬRій академії, Піеребування в столичній напе­

ГРИГОРІЯ

часу».

.План

9.05 Ранкова гімнастика д.~я ді­ тей. 9.15 Новини. 9.30 Для ШК.:; лярів. «Буднльник'. 10.00 КО.1ьоро­

CKOBopoдa~, яна вийшла у ви­ давництві «Дніпро». У ній ав­ тор змалюва,в снладний ЖИТТЄ­ вий і творчий шлях Сновороди.

6·.р.-.Klll4lr.

До­

велогонці

ве

[Ш®r®т!~ rJ 1r~~rnJOO~

17.10 -

русі тіла». Iб.55 Програма передач. 17.00 - Народний телеуніверситет. Фа­ культет здоров'я». «В ім'я людини». IЇ.30 Для дітеі\. «Здрастуй, наш вс· селнй травень.. (Донецьк). 18.00«Таємннця однієї скарбниці •. (Харків). 18.30 Інформаційна програма «Віс­ ті». 19.00 І(онцерт. присвячений Дню радіо. 20.30 _ . • На добраніч, діти'» 21.00 - Програма «Час». ("1). 21.30 «Новини кіноекрана •. 22.45 Вечі!,ні 1І0ВИНИ. Програма передач.

у відділен­

«Союздрую),

(Пере­

Художнііі

-

господарством».

прискорень

леннях зв'язну, у сіль­ листонош і гро­

на

оформляється,

центральні

ських

мlсяць. Передплатна ціна журналу -2 нар­ бооанЦі 40 копійон на рік

на­

багатьом

один

всі

журнали

РОНУ, а пот.ім ви­

ходитиме

інформаціЯ

нормативних

номер

на

Ні

журналу вийде в липні

що

цормативнЬJХ антов ми­

и ведомств

Перший

і

14.10

телефільм ,Зима Та весна сорок п' ятого». (І серія). 18.00 - Новини. 18.10 - Кольорове те.lеба­ чення .• Ваша думка». 19.10 - М. Горь­ кий «Єгор Булнчов та інші». Спек­ та кль Московського Ху дожнього а ка­ демічного театру ім. М . Горького. 21 .00 - Програма .Час •. 21.30 - Продов­ ження спектаклю. 22.15 Кольорове телебачення. Концерт майстрів мис­ тецтв. (Передача з Києва). 23.15-

....................................................................................... Великий список різ­

господарів..

кументальний

зав. методкабінетом раЙвно.

рів заповнюють голови рад дружин, заго-

про

четверта).

фільм .Зелені ланцюжки» . 15.45«Міжнародна панорама». Iб.15 Рід­ ні наспіви». Концерт-нарис. Iб.40.Проблеми удосконалення управління

го свята. Піонерські дружини шкіл повин­ ні зробити все, щоб гідно зустріти славний

ських шкіл. Кожної неділі будинок піоне­

«Розповіді

-

огляді . Добре працюють в цьому напрямку

міста і готується узагальнити досвід сіль­

(М).

ЛЬОТЧИКОМ-КОСМОНаВТОМ

учні Богданівської, Шевченківської, міської середньої М 3, Бобрицькоі восьмирічної. Дуже мало часу залишається- до велико­

сумки роботи правофлангових загонів шкіл

всіх.

А. Софронов «По~ма часу». Літс_ ратурна композиція. 11.35 Для шко· лярів. Зустріч юнкорів телестудії «Ор.1 Я» З Героєм Радянського Союзу

ціям, громадськості, батькам. Піонери шкіл району борються також за те, щоб їх кім­ нати зайняли найкращі місця в конкурсі­

честь юві­

лею. Добре підготувались до цього зльоту

для

Новини. 9.45 -- Кольорове Т('­ лебпчення. Концсрт хору російської піс­ ні Всесоюзного радіо і те.1ебачеНIІН. 10.30 Передача «Здоров·я •. ІІЛО -

останнє слово у виконанні накреслених маршрутів належить шефСЬКИМ організа­

проводився семінар з порядком денним: «Участь класних комсомольських організа­ цій і груп у республіканському огляді: «Партії на вірність присягаємо» та «Про

Гімнастнка

9.05 9.30 -

руту. Так, з 24 квітня по 1 травня був жовтеняцький тиждень, з 3 по 9 трав­ ня тиждень бойової слави, з 8 по 13 травня - солідарності, з 13 по 18 трудової слави. Багато цікавих і змістов­

еста-

МАРШРУТАМИ СЛАВИ

тя старших вожатих проводились і прово­ дяться в кращих школах району, області. Так, останнє було організоване в право­

СУБОТА, 6 ТРАВНЯ Перша програма-ЦТ

команд.

Тут вони прrJXОДЯТЬ навчання, обмінюють­

та як по­

винна працювати піонерська дружина вліт­ жовтеняцьких

фланговій дружині Київської школи М 78. Тема занять: «Піонерський загін центр піонерського життя», «Ніхто не забутий, ніщо не заб.уто». У Богданівській середній

командири вуличних

му

році

цьної

виступали

юнани

в

цьо­

дитячо-юна­

спортивної

шноли

змаганнях

по

Броварсьна '

номанда

В

басне'l'болу.

С'l'ала

першою в облаСТі. На фото: на т.рену,ваННі. Фото Б. Ховхуна.

на

піс"ю».

Конце!'т.

12.10 Художній телефі.,ьм студії «Укртелефільм» «Пізнай . себе». 13.40 - Прем'єра фільму студії«Укртеле­ фільм» «Зелений вогник». 14.25За накресленнями ХХІV з'їзду КПРС. Тележурнал .Сільські обрії». 15.20 -.Наодинці з кннгою,. 15.50 Для дітей. ,Сонечко». 16.55 Програма передач. 17.00 «Із завдання не по­ Rернувся..

(Ворошиловград).

«Піонерський

-

.Товаришу

17.30 18.00 19.00

салют..

(Oд~a).

пісне».

(Донецьк).

Чемпіонат СРСР з футбола: «Дина(Київ) «ТорпеД0', (І-й тайм). «Кемпінг «Верховина». РІО' важальна програма. (Львів). 20.4"r"r.: .На доБРаніч. діти!. 21.00 Прс '" ма .Час». (М). 21.30 - ' «Зроблено .ПО.1ьщі.. Телевікторина. 22.00 Ху­ дожній фільм .ЖурналісТ». (2 серія). 23.45 - Вечірні НОВИНН. Програма пе­ мо»

19.45

ДЕ ПРОДОВЖИТИ ТРЕНУВАННЯ?

редач.

У рішеннях ХХІV з'їзду КПРС 'велина у;вага прид,Іля­

Опортсмени- баснетболісТИ до звання чемпіонЬв області

ється дальшому розвитну фі­

серед

.ку льrrу;ри

зичної

особлИlВО молоді.

та спорту,

серед

Адже

учніВсьної .ВlВедення

в

школах нових програм ПОТlре­

бує Івід дІ,тей велиних розу­ мових за11рат. Справитися з вимогами

на'вчального

п.ро­

цесу зможуть тільни ті

шко­

лярі, я,ні вміло поєднують \Розумову працю з фІзичною.

Значне місце в зміцненні здоров'я уЧНі'В, підготовЦі розрядникІIВ

ВіДВОДИТ ь с Я

'місынйй дитячій спортивній wнолі. Близьно 500 хлопчи­ нИІ і .дVвча'l'ОК відвідують

дитячо-юнацьних

тивних шніл додали

Хвилює нас і доля май­ бутнього випуснника. Справа 'в том,у, ЩО В спортивній шко­

спор­

лі

звання

вався

в

Але

роботІ

серед

потім

дорослих.

поряд

з успіхами

ДЮСШ

мають

місце

і труднощі. Оск·іЛьки спортивна школа не має власної бази і ~енуватися доводить­ ся в апорт. залах серещніх шкіл, у примІщеннях спор­ тивних компленс'ів заводів

«ТО.ргмаш», заводобуді~зного комбінату, на стаДіОНі «Спар­ таН» , відпадає можливість снонцеН1'ру,вати

заняття

по

Тlренувань немає

де освіжи­

ТИfЬ,

не

розрядюlJНЇJВ

кість

і

велину

спортсменів

POOPRдї!B.

.кіль­

масових

Ми вже маємо

26

чемпіон~в області, володаря нубна Ун.раї1НИ з лижного спорту. ~~

~

НАША АДРЕСА:

255020. м: ,вул.

БРОВАРИ,

Киї вlcык·,'

154.

;

в одному місцІ. бо

Часто після

душові

з·авжди

працюють.

Другий ріІ< юні

лижники

ченають вЬд.нриття бази, але робіТНИНИ

лижної ремонт­

ho-бу.дilвeЛЬНОЇ дільниці ,N'Q

7

не поспішають енсплуатацію.

в

здавати

її

доБровілынхХ

-НОВАЯ ЖИЗНЬ.

-

трену­

pOHlв, а заняття

баокетбола, легкої атлетики, бо-ротьби. Над цією пробле­

БРОВАРСЬКОМУ РЕМОНТНО-МЕХАН І ЧНОМУ ЗАВОДУ

на

постійну роботу ПОТРІБНІ:

мою варто задУматись. Адже на підготовку дітей затрачено не тільки час, а й кошти. Щорону ДЮСШ занінчують десЯ'ТіКИ молодих людей. ВільшіСТь з них бажає про­ ДQlВЖYlвати тренувальні за­ НЯ'l'ТЯ

далі,

але

немає

де.

Ось чому випус к н и нам ДЮСШ повинні відчинити двері добровільні спортивні to-ваРИС'І1ва, де варто вІднри­ вати ті сенцІї, яні нультиву­ ються В спортивній шнолі.

І. ХАРІН, директор міської днтя­ чо-юнацької спортнвної

ropro.'

городского и районного Кневской облаСТIІ.

ТЕЛЕФОНИ: редактора 19-3-82, заступннка ре-І мовле!lНЯ 19-3-18, відділів Д_актора 19-4-47, відповідального секретаРJl, віддІлу роботн, фотокореспондента СІЛЬСЬКОГО господарства, кореспондента мІсцевого радіо-

-

Броварська друкарня, Ккїаськоі облаQТі, вул. Ккїв.ька, 154. Тел.фок -

,

На жаль, в на­

школи.

.р". Бр"'Р'roro

Редактор Є. ФЕДЯН.

.-._.-._._._._,_._.~~

спортивних

шому MiC'JIi взагалі не пра­ цюють спортивні секції з

~~~

Коммуиистической партии УкраинЬІ, Советов депутатов ТРУДЯЩНХСЯ

18

продовжувати

това\рИС'l':вах.

в

лижного спорту, боротьби та інших. У цьому році в школі

першо­

право

ватися тільни до

тому чи i·нmoMY видУ спорту

15

мають

володарLв нубка обла·СТі імені Каракатьяна, яний розігру­

найрізноманітніші сенції: баснетбалу, легної атлетини,

буде підl'OТОВЛе.но

діти

-~ ІНДЕКС

!!!!І

І

Газета у

~

61964.

виходить

вlІІторок,

середу,

п'ятннцю І СJботу. промисловості,

масової

19-4·67,

19-4-57. Зам. 1998-9075.

інженери-кож:труктори

-

структорсько

в

кон­

технологічний

відділ. токарі, слюсарі, кранів­ кики мостових інозлових к,а­ нів, гальваніки,

учні гальва­

ніків, ШОфери, тракторист. ~татися на адресу: м.

Бровари,

каДРI\IВ .

,N'Q,N'Q

РМЗ,Відділ

lхати

1,

41

автобусами до

зупинии

«PM3~.

.•.•...•...•. _.•. _._ Адмін.їпрація.

"

.....

БРОВАРСЬКІй САНБАКЛАБОРАТОРlі

ПОТРІБНІ ОАНПАРКИ Звертатися

на

адресу:

м. Бровари, вул. Київська,

290.

АдміlltJcтрація.

59 номер 1972 рік  

59 номер 1972 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you