Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАйТЕСЯf

РП( ВИДАННЯ 31-й

........ - • ·-= • -· ._._. .м

59 (3057)

ЧЕТВЕР

21 ТРАВНЯ

1170 Ці.в.а

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАRОВВОІ'О KOMIТit'tf' КОІПІІІСТІІ*ІВОІ ПЛРТІ1 ПРАІП ТА РАИОННОJ РАДІІ ДВПУТАТІВ

ТРJ'ДЯІЦІІХ КВІВСЬКОІ ОІШАСТІ

2

р. uв.

".,. ... - *' ...,. - - •

-~

~~~~~--------~~~~~~~~

--~---14

в---------------

Голосуватимемо

Вище темпи польових potflт е

ш~~~~ CD~CDщ~

ЗА ДАЛЬШИЙ РОЗКВІТ РІДНОЇ ВІТЧИЗНИ

Овочівники paдГ()DIFf «Кра­ ~МЇВСЬІКИЙ» ообов'..ооа:лися ІПродати 'державі 180 тонн ран­ НІЇІХ овочів. Вирооц У'6М о ї·х в

В ОБСТАНОВЦІ вксокої політичної і трудової активності проходить підготовка в район. і до виборів у Верховну Раду Союзу РСР. Нову хвилю трудового піднесення викликало

;за•юритому

rгі. 3рwзки ІСаJМОВІЇІ,ІІ)даної праці ІПОІЮЮУ'ЮТЬ :}Юбітниці, Я'Кі ДО­ •ГЛЯДа•ЮТЬ ]}анні овочі ·в rrеп~и­ цях ІПЇД іІІОЛіtтИЛеНОJЮЮ IJJЛfB­

у трудящих Звернення ЦК КПРС «До робітників і робітниць, селян і селянок, радянської інтелігенції, воїнів Радянської Армії і Військово-Морського Флоту, до всіх громадян великої Країни Рад».

KOЮ. Та.к, ІМа•ЙІстри : врожаю 1Варвара

•висок()го Міще-Н'Іtо, Варвара Лсщан, ·Маріи Мооже­ rа та :ІІ~кооrіл Теоrерук ви­ ІРОЩ}"ІООЬ .оr~ки на 0,20 гек­ тара. Оrара-нний Ід&ляд, іЦІВО­ •РаІЗО'Ве mдожиВJІеtнн.я рослин ~Мінеральними ~обривами та

Простою і дохідливою мовою Центральний Комітет виклав в ньому основи внутрішньої і завнішньої політики партії і держави, підвів підсумки боротьби радянського народу за

перетворення в життя рішень ХХІІІ з'їзду КПРС за раки, що минули з часу останніх виборів, накреслив черrові завдання на майбутнє. Комуністична партія урочисто проголошує: «Головний пІдсумок цих років полягає в тDМу, що політика нашої пар­

тії, вкробяена ХХІІІ з'їздом і Пленумами ЦК КПРС, забезпе­

чила серйозні успіхи в зміцненні Радянської соціалістичної держави, в зміцненні союзу робітничого класу і селянства, соціально-поnітичної та ідейної єдності всього нашого суспіль­

ства. Створено міцну основу для дальшого руху вперед, для

розв'язання нових відповідальних завдань комуністичного бу­

дівництва».

Чергові вибори у Верховну Раду СРСР наша країна зустрі­ чає

значними

досягненнями

в

розвитку

народного

господар­

ства. Радянські люди гордяться тим, що плани розвитку на­ шоге суспільства за минулі чотири роки п'ятирічки успішно виконуються. Так, обсяг промислової продукції за цей час зріс майже на 39 процентів. Набаrато збільшилося виро6ни­ цтво електроенергії, видобуток нафти, газу, прискореними темпами розвиваються маwинобудування, хімічна проммсnо­ вість, значно збільшилось виробництво товарів народного споживання.

Про усnішне здійснення накреслень п'ятирічки П8РІКІІНЛИ·

во свідчать наслідки npaцj трудівників наwого раЙІНJ. Лиwо в минулому четвертому році п'ятирічки кеnективи ІQІІМNСН­ вих підприємств району виробили проауиції М81 на 3 мільйони 218 тисяч карбованців. Трудівники РQІ"ИRІІ і птахофабрик за несприятливих погодних умов виномаnи державні плани па виробництву сільськогосподарської про­

ntttaA

дукції.

Змагаючись за гідну зустріч знаменної дати людства з дня народження В. І. Леніна, робітинки заВІдів

1ОО-річчя

і фабрик виробили в першому кварталі цього року понад план промислової продукціі на суму близько одного мільйона кар­ бованців. Сільські трудівники значно перевиконали плани продажу державі молока, м'яса і яєць.

Та партія вчить нас тверезо оцінювати успіхи в розвитку нарОАНого господарства, адже завтрашній рівень виробництва,

матеріального і культурного добробуту народу цілком зале­

жить від наслідків сьогоднішньої праці. Ось саме тому вона

закликає всіх трудівників успішно завершити винонання

плану останнього року п'ятирічки в кожному виробничому колективі,

наполегливо

підвищуІtати

продуктивність

становлять міцну і надійну основу дальшого руху до кому­ нізму. Вивчення і обговорення Звернення ЦК КПРС серед робітників заводу пластмас, торговельного машинобудування, фабрики верхнього дитячого трикотажу, радгоспів «Зоря»,

«Требухівський», імені Щорса свідчить, що трудящі гордять­ ся успіхами нашої кра.їни в комуністичному будівництві і за­ являють, що з честю віддадуть свої галоси на виборах до Верховної Ради Союзу РСР за блок комуністів і безпjІртій­

них, за дальший ро:інвіт рідної Вітчизни.

Партійні організації зобов' язакі організувати вивчення ЗверНення ЦК КПРС з усіма виборцями, вміло поєднувати передвиборну масово-політичку роботу з господарсьними зав­ даннями, боротись за впровадження нових форм виховної

їх

запитам. Нам треба

домогтися того, щоб вибори пройшли на високому політич­ ному і організаційному рівкі.

IIJ1JI:RИHOIМ ІКОірtО<В' ЯІК'У і ~РНЧО­

У змаганні за і'і~ну зустріч дня вибарів до Верховної Ради СРСР евипарка Броварського від­ ділка .радгоспу імені Кірова Оль­ га Трохимівна Івашко

в пер­

-

ших 'РЯдах. У відповідь на Звер­ нення

Централью)І'О

Комітету

КПРС до народу вона до~иваєть­ ся високих прщ)Остів тварин.

На фото: О. Т. Івашко. Фото

А.

Козака.

rо ІІІос~~У ~дми ~о6р,і наеmд­ rки. ~Розроставт}jСя rу~д.ина, :яrка

в.же. •Підв'.ІІ'зана на шпалери. <буйне ІЦІвітmня. Для ООЛWІЮВШНЯ ВИ.СТаtВИ.ЛИ

.почал·ооя

робітниці. .мине ~еКІілЬ!Ка tЦНі•в, і Іпочнеомо ·здшвати евіжі огір­

ки. Зобов' ааапня

з•ібрати їх

-

·на ,кожш()Іму 'К'БадратнjЛ"·У rмеІГрі

10

ТЬІСЯ

5

копійок. Том•у й спо­

стер.іrаєтЬІСя •ма·со•ве

ІКілОО'рамів

150-1,80

:пу·чків

Передвиборне 3-веJУНення Це11111Р~ьноrо ІltmtWre'l'Y ~ItnPC знайшло

нівський».

')jра'Іt'І'Ористи ІІJРІІІЦІQ.ють ІВ ді дні з осООливим ІПіднЄ<Сеннsw. Не­

ова:жаючи на !ЦРИМХИ •Іюrади, ~освідчені м~ха,НІЇІ3аТОІРИ А. Хохуrда,

Соловей, в. ·Рябий, \ЦОЛаючи ІПЄd)е'ШКОДИ,

іІ'О'І1у'ЮТЬ ;грунт ЩtЛ1Я сівби ІК•ОJWОВИХ ·бурЯІtЇВ, капусrrи 'Ї !ІН@КІВИ ІН·а заІІJJІав·і Труоож.а. Вони щоденно перевмонують :норми.

Виоок«~~РОJU"К'І'ИВНО ~працюють на об.робі'ту ІІІосівИІ J)аіІІ•НЬО'Ї ка­ ~ти, цибулі, е}"НJЩІі та кормових кулЬ/І'у,р ехаІІІЬзатори

-

'ІООNСО­

молець П. Онищевко та М. Соловей і Д. Лшrовч.енко. На садінні nом. і;цорів •вrДІЗначаютЬІСя аJГ}}егати

П.

•Ю.рченка

та

І. Костири. А wrperaтaм І. Xw~&i·pa ІІ'а А. Лwовчеонка (ІМашинkІfи П. Пильтлй та І. Вwрич) за ІВИ!сокі · темпи •і нкіСІІ'ь на сад~нн:і кар­ топлі •вр· учені Че~рвоні ІВИМІпели і ІІ1РО<шові tвинwrо•р(}ДИ

-

ІІЮ

25

р~диски,

а

такі, :шt ланк01ва ·Ольга Рад­ ченко, в окремі tЦНі заr(}'І'ов-. іЛЯЮТЬ ПО 200 ІП}'ЧКів. УІЖе нwді:й:шло

ІВ

маг.азини

на ІПродаж біпьше 35 тонн ци­ б·}'Ілі, редис·ки, ща•влю та інших ОІВ()1fЇ!В. tfipQДaЖ ЇХ 3 КОЖ1 НИ·М днем

нарощується

.

О. МОСКАЛЕНКО, парниковод.

Запалюючий

·буде ycnrш-

-

ІП~ревико­

tнання !l!O!PN: :вирооЇ'\1к.у. Ва1'ато рооо!іІrниць зда·є 'На базу 'ІІО

заклик

но ·виконано.

гарJrЧИЙ 'ВЇWУ!К у 1Меха·ніІзаторlв і 'ВСіх тw.щівнвів ІРадrоспу «Руса­

r.

н:]сть. Так, нwn:pИIOJI(l!Д, •з•а 'КОЖ­ ний ІП}"ЧОК \Ре'ДООКИ В·ИПЛач:ує­

іwші

Механізатори відnовідають АіJІОІ с. РJібий, комсооіольці

На ~опомогу црий:шли рооі~ни­

ки К()РМОДООУІІtНОЇ бригади С. Плwюси. На 3бира•нкі зwпро­ ІВаджена іmдивідуаІЛьна •вЁд~яд­

В'У'JІИКИ з ІЦіІ)жолами. Оу.млінно ;ПJрац.юють ~ Іl'еМИЦJІІХ і

Каф-

6о,ванців КQ;ЖН()МУ wгреrату. І. ЮРЧЕНКО, редактор багатотиражної газети сВоеред до ком~ізму:..

праці

і якість продукції, боротися за науково-технічний прогрес, повніше використовувати резерви виробництва. Обов' язок агітаторів, політінформаторів, лекторів, пропаган­ дистів донести палке слово партії, викладене в Зверненні ЦК КПРС, до всіх виборців, розкривати в бесідах КОРІННІ принципи соціалізму, що забезпечили розквіт нашої країни,

работИ з людьми, які б відповідали

і від!Щ)ИТQІМУ І1ру•н­

J1рООЮДИТЬІСJІ !Ма(:'ОІВЄ ооиран-, •НЯ Іранніх О'ВОЧЇІВ 3 ІВЇДJОРИ!ГОГО · 111рунту - цибулі і ~джжи.

Час не жде

ЗвервеВВJІ Цевтральвоrо Ко­ мітету КПРС АО всіх ввОО~ кра1ви зустріло швроввй вЩ­ rук у раАпськвх JООАей. Обrо­ ворюючв цей АОкумент, робіт· вики, коJU'ОС)ПІІІКВ, службовцІ зІUІВлтоть про свою тісну згур­ тованІсть навколо рЩвоІ пар­

тіі, про rотоввість віМати своі rолосв

за каИАИАатІв иепоруш­

иоrо блоку комувіс_тlв І без­ партійних. РаАJІВСЬкі JООАИ в , ці

АВі

праrвуть

краще, борІв.

riABO

працювати

ще

зустріти АеВЬ ви­

у краіиі тривають

зустрічі

виборців З КаІЩІІДаТаМИ В АеПу­

ТаТИ ВерховноІ

Рцв

ТруАащі АаІОТЬ

СРСР.

вакази своІм

пославцам АО иайввщоrо ву вароАJІОІ ВJІІWІ.

орrа­

В rазетах опубліковано Звер­

иеШІи

ВЦРПС

АО

виборців.

Всесоюзна Центральва рца професІ.йвВх спілок зu,.zr з всіх члеиів профспілок ро­

бітників і робітивць, іи•еJІеРІІО" техвічвих працівників, труАfв·

ввків

сільського

науки,

культури

ства,

rоевдар-

службовців,

краІив взити

ву участь

14

1

діичlв

ІІІІІСт-.ва

червu

у вкборах

стайво вtмати

181881 ~

своІ rолосв за

кав,цв,цатtа бJЮку комувtсttа 1 безпартutввх. ОпублІковано Зверневвв Цевтральвоrо Комітету Всесо­ юзиоІ ЛеиівськоІ Комуиtсти•І­ воІ Спілки МолоАі АО всіх мо­ ЛОАВХ виборців, В JIICOMy ЦК ВЛКСМ закJІИКає юваків 1 АІв­

І})j•льшіет·ь ІП()ІJІЇВ vадІГООПУ «ЛітЗразу ж, .mк rrільки СІП<tЛа оода, КІЇВСЬКИІЙ» (JВЇІЛЬНИJІа'СЬ В'!д !ВОСНИ- На Пеj}ШОМу ІВЇАЦNИОУ ІІІРОС3ІП3іЛИ Іюrо n3Jводк.а. Ншста.ла шура орати, 3 lІ'е•ктари циібулі. Але ке)}уючий с:іяти, •са•дwrи, бІJІронУІвати. Ча1с не віцді~июм т. Гла'Дишко не ·поооі­ ·жце, земля ІПІУІ'ре·бує тос-подар- шає роогор.тати 'РОботи іНа інших 'Іат, СЬ'КОО'О ОКа і ~баЙЛИІВИХ :РУ• К. ЩіJІЛНК&Х, чекає, ІІІОКИ З'ЄІМЛJІ ІІІОВРаА

молоАВХ rію•а.цаи КраІвВ палко

Трущ[ВНИКИ че'І1Верто.го •відд'ід.ка ноіІСтю звІmь•нmься 1~ід мди і nро­ ЗвервеВВJІ

.

вЩrуавутись

ва

Цевтральвоrо КомІ­ широко ІРООІГОJ)Н•ули ,1юлwві ІРООО- сохне. Та:ке ж опостері.rа.вться і тету КПРС АО всіх виборців і ти. Де·нь і ІН.ЇЧ iГYt!\'Yfl'Ь на ниві на llJjj)ytГOIМ'y та '!1ретьому ВіЇ.ДіfІЇЛіІtах. в АеВЬ виборів вtматв своІ rо­

тра.кт01ри. Иде •мшсове ешді;ння КаІРтоtПJІІі, ОІВОЧІіІв, опУ'ПfУ'вання .грунту на шrощах, де ок}}Є')rі КУ'JІЬТУРИ були ІПЦ!іочеtні nа1НУД'ІtОІВИ'МИ ІВОда.ми. Дооре ІІІрацоо.ють механізаТО\РИ tМ . Л. К.М, tВ. Т. Кореиід!О'Іt, О. 'К. КМ.еІІ&О. tВони вибирають Щвищеві ;\іпвіки ІЇ оброб-

Час не ,ж,де, tВич.Ькування нічо­ го хорошого не ІЦаеть. Треба по­ mіwа.ти, щоб ІДО лЇ'mІьої опеки за­ кінчити сащіння ·Й сі:в6у, о·дночас­ но ·:ведучи ·бОрІУІ'ЬІб·у з бур'янами. За бущь-J!КИХ ~ОtВ ІІІотрібно ви­ іJОІС'І'И!ГИ ІВисокий у·рожай всіх ~ультrр. І. ГАПОН,

тпоть :зеМ'JІІО, 4!.1f&JIII'IjC.JІ швидше НІІІ'\>ОЛуЖИ'ГИ Щ)ОГ&ІНЄ,

громадський

кореспондент.

лоси за кавдв,цатів блоку кому­ вістів і безпартійввх.

ПОВІДОМЛЕННЯ '1'\І)а•ВН\11 1970 року об 11 ЮДИІН'і ІВ раІЙОННО~ бУ'дИІІКУ

28

кулЬІ'ІИІи :В'І.цбущетьс,я засІ:ДаНІНІЯ

dюсьмо'і

eecti

районноУ Ради де­

.ПУJТатtв труАЯЩНХ І(~аН&іJtЦЯТО­ го СК'ЛИІ}(ІаJІfНЯ). РайвІІ1ЮВВОМ,


Нова

х

в

и

3 ВЕЛИКИМ

я

.11 •

труДОВОІ'О

ентузІазму

3tве,рлення ЦентралЬІН·О'ГО Kwi'!'е'І'У КDІМун~стичної д.арrrії РщдЯ!Н­ СЬІКІОІГО Сою 3У до робі'І1Н~рtів і. ро­

3 веЛИКИJМ піщнесенням

готу- них ро3'МDСІІ'И'І'І>СЯ в 'СІЇІЛ.ЬСЬК'іЙ Рают~>ся ло ,виборів мешканці сіл, ці, інша - в •КІЛ,УІбі с. Кула.же-

разташованих ·на терwтарИ, пі(дпорядкованІій Овітильн1вській сjльра1,]!і. ЦІІ'а ІІ'ПРС до вибо'Рзв "Р·НеІІІ,ня С" н нову v·вил·ю ТР'"'"ОцІІ·в В""'ЛИк.~·"'О '"" """ "" '" ІВОТО е"НТ}"ІЗіа.Jму. Розгортається

МОБІЛІЗУЮЧА, НАСТУПАЛЬНА в аначнШ

завдань

біт.ниць, се.'!ЯІН і селлнок, ра,дЯІн­ С~>к·оі FнтелtгенЦІії, воі1нLв Раf);янСЬІК'О'Ї АІІмії і ВіЙІСЬ'КОІІЮ-МО'р,сІ>ко-

,..,.,

•·

ІК()Ї ІІQраїни Рад 'ВИКЛИКало

ІКИЙ Ї'НТере·с у :вИІбОІj)Ц.Ї\1!

Диме.р,ки.

Є. Шулиа,

йом.1,ять ТР'УІдівників ІВаж~швим

ганvзація.

ти свої гоJюси за наших

кащи­ ~атПв у дооу:rати Олега К~оотянrrи­

нсшича Анто·нова

та Оле·к·сандра

поліІrичнИІМ

села з цим

доІКІУ!<(ен-

ІВИІборцdІВ газети і ж•ур·нали, вибо'рча Л:Ї'І'е'J>атура. Агітаrrори провели беС'і;~и те,ми: «Ра.,з:лнсЬІка КонституціІЯ

на

іІ'СІ:Іf. В своїх ~т~~ах агітатО'ри на.йд·еІМ•ОКратwчнJІШа в сві'Гі», " пі1 ~к1реслюють, що бло•к ко'М""'Ї''тl·в «Пршва, свобо1ди і обов' язки ра-

"

• ··"

і безпартійних -

я<жрІІJвий вилв ДJшських грома;дЯІн», «Неухильне

іfrОІЛЇІJ'ИЧ'ІЮЇ едності ,партії

на належному рівні.

n.

всіх

наших пе-рем-01г . .Аіmивkти за,кли­ ~ають ·виборців 14 червня в.іщда-

велиЛю~но " Ве"JІОРаJМИ ІНа всіх п'яти Великої агітІПУІНІКтах села. Т)1!' ао послуг

Агітатори М. ОнашК"о, А. СидоpeJrK·O, Г. Ха.рчооко та іІНші зна-

,..

~І'llPi за.1ежить ві,, 'roro, як орrа­ нізовwно пол:іJтм111сову робОІГу. Цьо­ А. Н. Про:ценко, В. го ле заб,уває наша па·ртійна ор­ 11. О. Опана,се•нк{).

раДJІІІСМООГО' лщцу, запору,ка

го Флоту, до 1всіх :rрома:дЯІН вели- аВІДОІКИМОІВИЧа КарНЇЙЧУ'Ка.

u

'1"

Ві;доіІю, що )'!СІ]]Lшне ІВИК·онатня го,шадарсІШИ'Х

нець. До скла;І:'У дільничних ком.і'сій вІВіІЙUІІЛИ крдщі робітнИІки і слуЖJбюІвц~ нашого 1ра:д~госпу. П ар'fІКОМ 'Зі1'11ВеІрдив і розподшив . 30 . . по цва,дцmиJІ.атках аптаторш, які ПРWСТjlПИЛИ iJIO робоои. Нині !Пе<ре'дІВІІООІрна, аІJ1ітщія. уrr·01qнюються 1 ГОО'уються опиоки Вже облщднано наочною a·rilra- ІВwборцвв. га·зет~·м. т уІр·оу~мось б шд.~ора. .• ц·І·єю, за.о'е·ЗІП""Че.·но " " и, """'Н'І' також, що га"'и Ч""''rри a·".Im.·rryнL·mи _ ДІВа в ТИ ШІВеІНІГар, . .б буде .ЯJКИИ :ПО'І1Р'1 ен с. СвітищшоІВ.і, інші _ в КулаІПід чж ви(іорів. женцях і на хут·орі Гребе:.1и;и. D~ о · • • ІІJJlевнении, що до ·виб01рі'В пщ13wв.u~уючими агі'!1ПУН1ІіІТа·ми rrpaцюшть найб,ішш пі;\готовлені для йдемо ортаці:юва.но 1 ІПРОІВе~емо 1\ЬО'ГО члени ІПар1'іЇ Г. с. Кот, ЦЮ ·ваЖЛИІВ'У ІІІ(}ЛІЇІГИЧну •КаМІІІанію

ІНТЕРЕСОМ

ду, ІВсь·оrо

РУДОБАБА,

нашОІГо

і НаФ'{)- ЗР·ОІСіІ'дJННЯ до6р"СІ6уту і ;культур.ного

суоrrілье'Іlва. р~вия рацянських лю,деИ»,

«В. І.

Ця є~ІІ'Ї'сть перввіре<на часом, бо- Л€Ініи іІІі!Ю охщюну с·оціаліс·тичної

Ви3начело тШК'ОЖ при:~~іщення голова Світильнівської сіль~nоть6ою на:ро 1д·у за ·соціаоrізм і ко"' ІВЛіl'СІГоеті» :ra •]нші. Нин:і всю іПООІЇТич·ну ро·боту для ,вwбОір·чих діштиць. 0Д1Іа з ради. M}'ili:nr, вона - основа мЩн()Істі Учн<і 1-4 JМасів сере,д:ньої ПРОВОДИМО Пі!д 3HWKO'M аКТИВІНОЇ ІШUПІІПІІІІІІІІПІІІІППІІUUІІІППІІПІІОПІІПІІІППІІПUІUІІІІUІПШІПППІDІІІDІППІІПІПШПUІІDПІ шкоІЛи на урокмс машова•ння ви~ rоіІ,щготшжи до 'ВИІ6()ІJ}ів у Ве'РХ()ІВНУ rотсІВWЛИ у,наочне:няя до вибор~в, Р3і,'\У СРСР. wке вивkили на видІНих М'kцях Є ІВ ІНЖ план, яким щр~дба­ села. чено :вІіцІПО'Ві:дні бесqи, виступи

свято ОНУКІВ РІДНОГО ІЛЛІЧА

агіrІкули,бригаци, висв,іrrле·ння хо­

:ІУ шю1вкмІ!панії у місцевій .пресі, :в пере,дача.х місцевого

радіоІмов­

лення.

ЧJеІНи сіль,сІжої гр·у1пи товари­ ства «Знання» та агіта'!'ори ви­ стуІпають .з ЛNщіюІи

в яких

широко

і бесідами,

3ІІайо:млять т,ру­

;ІІі,вюrків і1з Зверне:ННЯІМ ЦК КПРС до юrборців. Активна по~тіт·масова

робота ,проводwrЬІся, зокре:~~а, на ат~і,тпушктах, яких в се•ді т.ри. Ке­ рують ~ни~ш піІдІготовлені товruри­ ші: учител·і тт. Стасюк ·і Ле:вчен­ ко та

праці•ВНИІК

с;грічко:во-тка­

цию·ї фа,брики т. Міхе·вв.

Все робимо v'\ЛЯ 'І'ОГО, що•б пе­ ре:двиборна аrrта:ці'Я була Мобілізу­ ЮЧОЮ,

насту•паль:ною,

В. ЗАБЕРЕЖНИй,

громадський

кореспондент.

fІПШІІПППUШІІІІІІІІІІІШПІІІІІ

доходила

ДО СеЩеІЦь Тру,діВНИЧИІХ.

Особ.111во подобають,ся І\ЯN

,ВWСТ}'lПИ

го•гол1в­

іLГЇ11h'УЛЬ'fОРИГаДИ,

я,ких вже вІ:доулоІОЯ кілЬІка.

Все

сво·є н~іння в~~;ладають в лідг.ото\В-­

ItY

іПрогра>lІ

ЩІДОЖІІtіі

І<ауuу т. 1\ІwшІюріз

кер'VВ'ІіИІt~

та завідуюча

.1;.1убом т. !\;рук.

JLporre

є в на:с і де·які,

та,к би

На

фото:

вгорі

мовити, невwкористані апоІВна ре1зер.ви. Ще не досить оперм·ив­

районного

Ір~на

ЛУГОВІОНА

'ІЮ ІІШГJ'УС,каються

nорт

першому

с'гінні

Ч.1ена." І>е.~ко,1егій ·т·реба

га3ети.

чі11кіше

зу

-

ти

з·р·остав

з

кожним

В. секретар

днем.

КИРИЧЕНКО,

nарткому

радгосnу

«Гоголівський».

ПАСАЖИРІВ

ра­ РК

БУРЛАЦі, вни­

справа

палає

-

nіонер­

СЬ1(ИЙ костер.

Фото А. Коза,ка.

Біля пам'ятника Ілл•ічу,

що ІВ~ ба:гато. В художньо

оформлених кутни~

цеІН'f'Рі нашmго міста, застигла ІІІО- аш>бомах. В І~rра·сивих. О'б<кла.динках. чить

че,сна мрта. Це ·онуки Леніна, що nрwбу'ЛИ на районний зліт, приавяче'ний 48-й р~чнwц,і піон~рської арганІзації, віддають да1нину пошани ве\1Икаму вождю і

вчите·лю ВСІіх трщящих Д.ЛЯ ЗРУЧІІОСТІ

штабу

складає

;крокують юні ленінці-nра.по­

роносці,

і Кf1рівнИІка:м сер·едньо'ї ланки 'J)е­ ІКО:ІІ,еІJІІдуемо ВИІКІО'РІІ'С'ІЮІВУ'ВаТИ Мtс­ Ц~Ве ра.дЇ'ОІМШІІЛеІПН'Я. ·Па·р.тr>рrа1Іімція вживає всіх :щхо,д~в, що1б рjве:нь ма.ссmої робо­

голова

секретареві

ЛКСМУ Віктору

ді:ити .в ц,і НаІПРУ'ЖNrі дні таку вимо.rу стаІВИ'МО пере~ актиІВіета­ ми цреси. Крім того, спеціа~<1:іІстам

-

nіонерського

Д1ру,жина імені є. Бе;юме·ртно~ї 3 ВедИІКЩИіМе})сьюої восьмиріч н 0 і 'ВИіКіШl.JІа свій раторт на червон.аму шо·вку. Вдало ІПО!дали його ч.тени !\'РУЖИНИ ,і1мені Ю. Гагаріна Кня-

Воло- жицької серщ~нь·ої школи.

димиру Ілл~чу.

Т,ут, біля ІПа~м~ятника ЛеНІrну, і

.

.

учwсяиків

Лмш

зльоту.

Ра.дяІІ!ськО!го

3ву- 1\Н}ЖJЦЯМИ ,визнані:

Ве'лиІюдимер-

Союзу. сьwа, ВрО'в·арІСІ>Ка М

1, ШевчеНІКів­

ПІіщні':ІІаєтьс.я цра.пцр ЗіЛJНІ'У. Пого учасниІі1іів га'р.яче в•h'ають д'РУrий се.кретщр ·райкому КП УКІРаїни М. О. СергієІІ!ко, ветеран ~вох .воєн гене'j)ал-,маЙО'Р артил·еJ)ІИ у

в1іцстruвці М.

Ра,порти, р~""орти ... В .к·ож·но••у б~ільшовик, ""' 1n

Д. ВоЖІКо,

пе""ссшальний "

сЬІка середні, Калитянемеа ·і Го­ го.mПвсЬІКа ВОСЬ'!ІІИіР·іІчн·і школи. Ак­ тивно <«ВО·ЮВІWІИ» Ю'на·рмійці мі­ енких 1пе~шої, дРУІГОЇ та треть·оі, ВеошкодимерсЬ<Кої та Семиполків­

старий 'СЬК(}Ї

пен-

3 них. багато цікаашх і корwсних сіоне-р І. К. ll)~мошинський, 3а'Ві-

,сере..дніх

КалинівсЬІКоЇ

ІВо,сишрі,чно-ї ш~1іл.

Кращими ка-

шоІВараrми вІf3на1Dі

'mре:дставюtки

Вровар.сьюw автопЇІ,'.(JІІР и є мством 09034 обліlі(наню пасажwр­

по·чало,ся авято на честь ЦІєї РІЧ- СІПІра.в. ,Бі~,інне навчання. Нб·ори щуючwй ІРаІЙ'ОНl:ІИІМ ві~іuюм нар.од· шкш · раио" і І:JІустрі,чі. 3~брані М€/Га•лоло·м і ма- но,J- осщти · О . І . Х ортко,в, · Бро·ва·рськоІ М 2, Пnаmебеько·ї та нищ.· д е л е'г ац··· , ІІ з усІх вихоv.,., · • ") . ГОІІ'алі.всшоІ 'С""'€1 11·НІі·х шкіл. Пен (

С.ІJКІо-шантаж:ний ашrо&ус

3

р-е;ве:зІшня ІJІа:са,жиріІВ

для пе­

з оільсько­

госІпода:р•смщю ІUРСЩ'КІЦЇ~ю.

.Аівто·6У'С ІІІОставлено 1на .маршрут 'З 12 тра,вня. 'EY'JJeyє В'ін з с. Тре­ бухІ»іі .д'о КиЄІва на Вооqр,есенсмшй і Весарабсьtкий ринки. Ві,~п;рwвІЛя­ єть·ся Nашина д;ва ·рwзи

·вранці і

два Іра:зи ІВІВеЧ€Ірі.

'І1рУІЩШн:ики

за;дОО!ООІ·ені

cena

'fМ:ИМ ІНОВШіll!JД!ШНЯ'М.

П. ХАРЧЕНКО, З<\С.Т.

ємства

директора

автопідпри­

по експлуатації.

О

2

стор,

8

У

на ЧОЛ! І'Х

-

ПІРіl!ПО.РОНОСЦl

оро·т~·ми пл . U,l\<k "' І. л ОЗУ'Н r іl!МИ

К'УЛатура. ЛиетуІВання, колекції і ІВ<lІНІЦJ

1вали .по Киї,всм;,і!й вуі)Jиці. Вони це на честь зушинились бі111я ШJ.J)K'Y Ленін- 'ВОЖJдя. ського КОІ.WС'ОІМолу,

дитячого

сад,ка

шиноре-

vp "'

'РЄ'М"'""'"l н·агnmотжеІсі Г,ра.мотwми "'"онmного • ,,· ' .заВ"'"У ' '.,." . ~·.... vy "' ювіІЛею А потім vо:mочалися pi:m~ к<Ун- раіко!М'У JІКОМУ ІЇ ·СУJВІJНІЇ:рами. К)'ІіСИ. ІОнармійці і!'И!\1 часом від- · Піщ З'ВУ'КИ ІПооrулнрної піені

П·ОПІРЯ·МУ- ІМ'КТІJJНІІНИ. ПІефСІJКа j)О•бота. І все

щоб ІІІ(Нtласти

сла1вного

•о

«,&шеЙ>rесь костра,ми» запалюєть-

Г()·ЛоІва районнОІго ІПЇОІнерського ІПJРМІИrЛ.ИІС'Ь на WІИІСЬІК'О'JЮ-сnортив- ся в·елике

ІЮВІіти до обеЛІіІска Мужності і Ге- штwб<у ІірИ'І!а Луговкіна д01поніщає ІНУ гру «3ірющ,я» ~n:p·o· неї p01:mo- rnралщри

ВОІ'JІИЩе.

ІПіонерсІІких

Винос\1111'ься дружин.

рQЙС'І1ва

- вшанувати пru.'ІІ'ять першому сеюретарю райк·о~ІУ ІВ'ЇІМо ОКІремо). А кашова'ри при- 3 щогли ПООІМІ>Н·о ооуекаЄІІ'ь,ся тих, хто віДІДаІВ своє життя за ЛІ\JОМУ Вмкr.NJІРУ Вурлщі rrpo до- сту'Пили до приготування смачно- пршор. 3JІіт oroaomeнo закритим. СІЯІГНеННЯ ЮІНИХ ЛеІІ!іНЦ~В ВроварЩа•СОШВе ди.тинrство ІНашо'ї З'М'і'НИ. .. го о 1б1ду .. . .fioo<>mAJIIV щипи, ІПРО ІХ І!Іодарунки СJІа.вноv•"v"'·' - ПЄ'Р""""' .......'~"<..ні і виОвято nрод·О'ВJКІУівало.сь у Кали- му 100-річчю з 1/іНЯ 1народЖ€НІНЯ Непомітно пролетіли години. щщжні tтзамени. Поо!е'Р'С\'\'У - чуніІвсьІІЮМ'У лkі. Воно почал·ося з В. І. Леніна. І ЗНОІВ'У зібралися учасники :мьо- д001 е ІІ'FІJНе]JІСьке л;і'!'о! .. ІВІ.Їршоватого лриві1'ання 11рушr Щц д:ріб бара'ба.JІІВ і звуки сур'м ·ту. Під"водятЬІся п!.д1СУJМlКИ. У к·онпіане;рuв. А ;потім - ра:І!·орти. Іх І!І'РаІІЮ.РОНО<СЦі обх'ОАВЬ чотИІри- К'УРСі «'Весела га'лявина» n€1pe-

ноав житти

о

Четвер,

21

Д. КАЦЕНЕЛЬСОН, громадський кореспондент. травна:

1970

----

року.

О


ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІJІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІD

ШВИДШЕ ГО ТУВА ТИ ЗБИРАЛЬНУ ТЕХНІКУ пре<мії nрошові по­ ДІдЯ т,ршк.тQІрюrх брига;~ .по строках сівна ,кіІ!мшанія. Мвхан~заттJИ вже ІПU;ІІРО'ГОІВІКИ >Збира.льної техяі·ки.

і ша:хофа·бриках ня, в· станов.лені

pa:~rocшiJix

У

району за;ю1нчується меняна

Іj)О3ГОІРНУ•1И обробіт·ок пос~вів.

рf)монт НеІПо•гано >РQr3Горнуто також .в рад.rО<спах «Ве,1ИКо,дИІМер­

А.1е ІВ цей 1нашружений чаІС не

і про .пі\дrотовку , сь· кий», «Вобрицнкий», Воща;,нів­ до збирання врожаю. До по·чатку сь· кі.й nтах·офабрщі•. роботи цієї найвіq)пов~;~альнішої Оі\нак в ці·л.оІМ'У по району

можна зruб)~ва,ти

за­

року

С~.lІ>СЬКОГО<JІЮДі!!РСІ>КОГО

збираЛЬНОЇ

ОІlІРа'ВИ З mДГОfІ'О'ВКОЮ

ЛИШИ,'ІО'СЬ дуже ·мало ча:су. І щоб т·ехніки стояrrь не з01вrс~м блаrопо­ з·1брати •луч:но. ОпрruВІних поки іцо є тіJІь­ в сrрок та високоякіс:но !Вирощений . врожай, необхідно за­ •КИ 44 . з~р·нозі комбайни, 28 си.ло­ ;uале!1~~ь і д'Обре ІІІІЇІ;І.rотувати тех­ соооир·а.л.ьниас, 108 СіН·ОКОІС&ІЮК, ІН•іку. 45 жаток, 42 ІК1ІІІJІІ'ОІМе:Юираль'Ні ма­ В rocшoДai}JІ\\'l'J:lax району по-різ­ К•О'МІОаЙНИ, 38 зе1)НООЧИ!СНИХ ре­ но~tу СТаJВЛЯТЬСЯ ~ ЦіЄЇ ІВ<LЖЛИВ·ОЇ ШИН. Найгірше орrаніІЗООІWІfО спраІВи. В р~оа~~<імені Щ(}J)'Са, м.онт В ра:д>rОС·ПаХ «fОГОЛ'і1!СЬ'КИЙ», «ЗЗІВОРИІЦЬКИЙ», інжене­ «Заі!ІЛЗІВНИЙ», НаJІJРИІКЛЗ.Д, де ГОJЮВНИМ РОІМ пращює М. І. Ва<ЖІDІВ, rювні­ К<WІитянсмсій птахофабvиці. ст·ю ІпіІд:готовле.д.f до робтrи зернорадХа·рактефний щодо ць·о,го комбайши, ~гоап «Гоrолі:вськИІЙ». силосоt:JбираJІьні ·в·і, З 12 кар­

трудо­ В:до:о.ю, що картопля "істка культура . На вирощуван1Ія її в свій час вит.рачал·ося ·ба:гато ручної пра:ці. За остаНІНі де~к;,1ька В :РDІКІі·в у ГООІЮДЗрІСТВЗ·Х раЙОНу, «Тіребу,х'ів· радгосп•і числі то:му СІ>КИЙ», чи•мало зробле:но длІЯ ме­ х·ані•зації цього процесу. Особ.ІJ.иво поісля ІРезультати ПО·М·ітні стали створе•н·ня оцеціальних ланок. Са­ нею за д;::нн'Я J<apron.лi, доглящ пе­ nід час осьо•го ІВС:Гетатwвного р:оду, з_бирання 'В.рожаю бул.о ле· рекладено І.JЗ 1nлечі машин. Та то б,у.в лише поч·аток велн;кої

СТО•ГОКШІJДИ. топл·е~Збира.льних ·комбайнів п~дго­ СЇНІЖОСаtрІКИ, Р·ешта ма:шwн і .3нар•ЯJДЬ повністю ТОІВJІено ТЇЛЬІКИ 5, а Р!!ІМОНТ ОСТа'Н­ до 1 червня н.rх рrого}VІ'аЄТЬІСЯ погшн.о. ОХОІ!ІІ.'Іена ре· ~ЮН'ІІQІМ, Лише ·б ·у;~е ПQІС'І'аіJшена на ліНІіІй:·к'У rо!І'Ов­ цва зернОfВі кОІМбай·ни готові до ро­ во.сени минулого боrги, що ста·н•овить [1. яту частину :но·сті. Т)"'Г ще на реІ~НJІН'Т На.JІіВНО·Ї 'КіЛЬКОСТі. З 7 .СИЛ()СО­ рску будо поста,в·лено

ЖаТ,КИ,

ІВ майстерню

зерно1вих,

частину

ка:ртоплвзб.ІІІральних

сил01сних

і

ус­

·КС ІWбайніІВ, що й зruбешrечи.ло ІПі•х у робот.і.

,.

Добре о])>rаніІЗІ}Вано ре,юнт зби­ ра.1и!іІх машин в рад:госпі «Треінженер · бухІі•всь·кий» (головний

~би;раЛЬ'НИХ комбайwмв nолагодже­

но

13..;като.к -

з

2,

·оінокоrса;рок •них грабе~1ь

-

9, 3.

з

5,

12

з

16

трІІІКтор­ в

вщн· о,

Як

радГОС'ІІ'і Ще Не •В'ЗЯШFСЯ [1•0-СПрав­ ЖіflЬЮІУ за цю ві~дІпо.в·іца·льну •ро­

6 зе•рноІВих ІКОМ­ бО'І'у. В ГогоJІе!ВІЇ вирощуєrrься кар­ до ро­ ТОІпля на площі, що С'і'аНО'ВИть Оj"І­ П~;Ііl'отовлені байн;•в 4 вже ·боти, а 2 перебувають в ремонті. ну сь·ому ча;стину всіх площ у ПоІЕІН'::стю полаго;~vкені жа·тки, сі­ районі. Tm~y особливу увагу слід кщJтоІJІлеЗ'би­ rра•блі і прцді.лити реІМ·онту !ШкосаІріКИ, •<'Т'о:І'DІІМади, ко~баіtпm. р.альних ЦЬОМУ МаШИНИ. . В Зеір'НО·ОЧІЮН•Ї О. Я. Rулиf;). З

гмщо,1аР·С'І1ві по традицИ застосо-

Зараз П()Іffj).ібно в у.сі'Х госпО(Дар-

стимулюван- от·ваrх-:.с.'і'в_р~ити опеціальні рем· ОІНт­

ІВ•уwься матер~альне

ІНі б•ритruди, за•бе:mечиrrи їх необхІіщним

І розсада,

. І

.

11реба зsе­

н,і з·бwраі'Іьні машини

ОВОЧІ

За о•станwі Р'О· КИ

зwпасними

ін,стру:ментом,

частинами й матеріа.ла:ми. ОоноІВ­

зти до майІсте·рень і шwро· ко Р·ОЗ­

в пар•ник•ОІВО­

rо:рнути їх .реІМонт.

Потр•і1 бно мати на увазі, що не­

тсІплич·но•му ГООІІО(ДарсТ!Ві радго•спу

значні JіІІбаром першо•ю піде в ·роб·оrгу сівіц•булися Що·рса іщн>і к·і~'ІЬІКЇі сні і яюі•сні зміни. Збільши- но3биралЬІна rrехні·ка. Отже, за;раз ра:ІІ Ла·СЯ НаЯІВІН'VС'fЬ пар•НИ~О'ВJІІХ

·'

теmиць під ло.1іетиден01вою плів-

кою з газовим опале•ннЯІм.

слід так ОІJ)га:нІЇЗ'уіВати її nідто!ІІо:в­

Я'КЩО К'У, що·б д•о 1 че.рвня були повні-

говорити ІП'РО ГОСПОДаІj)СТВО НаШОЇ СТЮ ВЇДІІJ•е'МОНТОІВШНЇ •Сі'НОІКОСаj)КИ, та ОРИГЩ'.\И, ТО МИ ,маємо В СВОЄіМУ rра6л•і, ВО'ЛО' КУІШі, СТОІГОКJІаJДИ р·о~ПО,рJЦЖенні 9 ТИСЯЧ парНИJКQ- fHill'i . ЗНЗ!РЯ'д'дJІ. П. ЗАБІЯКА, .вих ра•м, 4800 з них [Іе,рев6)Іені r011овний інженер райоб'єднанна еле,к:r:рообіІгр~в. 3аІЩЯіКИ цм:шу в :ше·ншила•ся [JОтреба 31На·чн•о дібіоІпа·лИІВі, Я'Ке з труtДНQІЩами ставали, п~дJВищила.ся [ІІроду·ктив­ ність пращі. ЯІкщо раНІіше кожна р()б<ітнИІЦя оrбслутО'ВJ'вала 250 рам, 300. ТО Т·ЄІПе,р -

В ниаішньому Р·ОЦІі ~ми вирощу­ ІВа.ли ,в

5

тисячах ра;м· розсаду по­

розсаду мідоріш, у 900 ра'Мах ка­ rІеІрцю, ба:клажаяІ~в і цвітної цибу­ п}"сти, а в 3100 рамах по де­ лю на перн, якої зіrбрали с·ять юіло·грам]в tНа кожно·му к.вад­ ратнО'Іtfу меmрі.

Р.озсаJДу овочевих куQІ·ьтур

ви­

рощено ІВИСОІІЇІОЯІсіону і в Д(}Статній

а т111кож

кілЬІКІОС'І1і. ШсІІІя цибулі, роосади

вир()ЩУІВатиме•м()

солОІд­

'КИІЙ перець, бі!!ІМаЖани. При пла­ ні 7 юілолрамів наш К'()Ле'КТИІВ зо­

ня «Сільгосптехніка».

ка.ртоп.lе· шести обхід:на робота 250-300 кож,ні На ко~Іба.йнів. rектаjр:в картоплі потр:бно такий ~ пункт. Ва:ртість його в межах врахо· (не ка.рбаванці'в тисяч вуючи «К!ОП,І5»), пер·іод експ .1у· ат,ації

.•

ва 1ьноrо кту

маJГа.зини

в

ди.1ись

,вручну,

НА ОСНОВІ

КОМПЛЕКСНОЇ МЕХАНІЗАЦІЇ

црово­

внтра :чало·

що

на

оя бага:rо сил і засобів.

рад~о·спу,

Ди.реnщі•я

і

партійна

профап:л;кова ор•гані,зації, •с.пеці·а,~і­ сти

радrгоопу

шля•хів

І1JІЮдовжували

КОМІПЛе.ооної

п.ошук

механ:.зації

у ІКЗ!рто.пля.:рстві. Два

ро,ки тому

требУ'х';в;ці вперше в ;район,і заІПро· на спосіб вщ:~,н.1и контейІНер•ний

ЗІбиран11і ка·рrопл•і.

це

Звичайно,

міг він не був к.рок SіПере;д, але вимоги. задово•'JІЬІюtти поставлені

ко,рене· травспорте,ри корист·ан·і будthомо.дів «ТК-3». Щоб клубні не пошк.оджува.,н~я, зробили від·

rювіщві за1хи•сні зжоби. Висота •са· .мого бун·ке.ра 3;5 метра, і КЗІІJТОП·

Тор іх диJректор ра,дrоопу І. Ковба·

картопле•сортувальноrо

на·

'СЗННХ

вантажувального пун1кту. його по­

'Ка ,ртоплі

Пу:н,кт с,кдада€ться .з _двох ка·р­ топлесорту·вал~ІНИХ •машин «КСП·

15>>,

С'Пи,са·ні

си­

а та·

Картоп.1есорту,вальний пункт дає перебирати швидко мож.1И.вість

буrнкери дс~я великої . картоплі м.ісїк:•стю середньої для два ІЮ 28 куб:•qвнх метр:в кожний та ,два бункеtрй для др·ібнаї картоп­ лі ІПО 6 тоні~<. Практи~но .до,ведено, може

викорисїали

.1осні транспортери «ТС.2», кож «ТК,3>> .

си:сте·м.и т.раяспортер:в та ше· Два бунке;рів. надзе•мних

що ·rrуІїІКТ

картDІПлесорт у в а ль ·них

.пунктів. В м.ір•у заловнепня бунке­ пі.дІНі­ :рів каtртоплею · ле'бід;ка•ми мають транспортери . Для :дрібної

від­ будували на. п.1ощі пе·ршогь зображено (ма1кет пункту д:n•ка. на фото).

сти

Прийшла весна, і зІ-rову в робо­ ту ВІКлюче;но UІІехані3ми . За доІІю­ ~югою машин в.ідюІmваються ка.rа­ на:вантажувача­ ти. ТракторнІ\lм.и ми

завантажують

.кар­

садиль11у

ве­ .mкі топлю в автоса:моски,ди, зуть її на сцртувально-наванта•жу­

ча'с проход­ вальний пу,нкт. Під ження .картоплі черю «КСП-15» в бункери ІПошщдvкені бульби від­ сортовуються і відJбираються. Потім автосамо­ пі,дJхDІдить до бун;кера скщ:~., який за дJВі-три JІ:вилини за­ •ва·нтажується і везе картоплю на площу. Там, за допомоІГою естаІКа­ ди, перева.нта.жує ну,

засиаає

яка

,бункери

щені

оое­

у

бульби

ц,іа,тrьно пе,реобладнану

а;втомаши­ у

к:артоолю

наро,

кщртоплесаджа.лІки.

.Про велику користь в:д мехаяі­ Якщо зацН свідчать та1кі цифри. картоплі .раніше на перебира•ння 5962 ви1JРа·чалося .піtсля . копа-н,ня 2439. На ка,рбова•н•ці., то тепер транспортування хартооші від сор­ витрати

пуfІІКТу

тувальяDІГо

з.мен­

ши-Ішся в п',ять разів і стано'Вдять 650 ІКар·бованціІв. На за~иття ка­ ля, <ПЗІдаючи з такої висоти, :JВИ­ гатів 1680 витра.чалося в!J'У'Чну Тоді Ікарбованц:. в, а тепер 90. пошооджува.лжя. чайно J'ІСТЗ"Іювили · додат.кові -т.раІJюпо·рте· Уже в цьо:му ІРОді :на перебираи­ рИ·J'ІКЛадІЧИІКИ, ВИІГОТОВJІені ·із СІПИ­

СИН'С~ІКИЙ ра::ЮМ .З Г.ОдО!!ІНИМ іІНЖе­ роз,роби.1и Куликом О. НеІрОМ проехт

спИ!СаІНих

Запровадьте це у себе

матер,іалу, посівного пrl.дrото·ВІКа· у картопле­ заванта.жеІ!ІІНЯ бульб ·Саджа.~юІ пі~ час са·д:-ння

чима.1о

.-.---~

кагати,

на

.та

пун­

навантажува.1ьного

використа,но

пода· вузл::в і деталей . Та1к, .для чі великої і середньої Jщртоп:лі ви·

нава:нта­ бульб, бік перебИJрання женн.я ї.х :на а,в:томашини д.~я від­ пра,вки

досять рок:ів.

При бу:д;і•внищ1ві ка·ртоплесорту·

роботи,

справи. Та•кі ТР'Удомk·ткі

-

ка.ртоп.1і

перебнрання

час

Під

б іля пун•кту зосе.реджуєтюя бага­ то зе•м.lrі. На транспортерах, •виго­ то•влених у гоопода~:рст,ві, во.на по· а да€ться на пе;вну ві:ддаль вбі,к, потІм rвивоз.иться автомашинами.

з·Іпід надхОідиrь яка ка;ртоплю, комба•іінів, без зат:рати ру•чної лра· Ці навантажувати її ,на аtвтомаши­

карбованці•в

620

·за тр аІЧе.1ю

:ка ртооІЛ·і

н аІс:.:·н н О·Ї

ня

т:льки

1! п'ять

-

разів менше, ні·Ж раніше. Якщо у витрача­ минул.і •рОІІШ в радrоопі на

лося

зшванта.же,ння

.са;джалок

картопмю 2·800 карбованІЦів, то в •НИ·нішньому році тільки 200. Всьо­ Ж

ІГО

ЗеІКОІJЮМЛеНО

вов'В<Щенню nозитивно

16600

ЗаВДЯ'КИ

НО·

карбованців, шо

•вІПлинуло

на

зниження

n>родуооції, соб:вартості це•нт,нера для ін­ ви1в:.%нило баrгато людей ших

робіт.

МеХан.і,зац•іЮ КОМІПЛСІКС'НУ Тшку ни д.1•я 'від:прав.ки державі, а та­ технічної •аіІд силу зд~:•йснит.и в кожному Г·ОС­ на. 'каrатуваІНІНЯ, ІКОЖ до по­ на •КІРОх.м·алІ>ні заводи, подаІр•С11Ві нашОІГО .району картоплі на зимове збері­ чатку з•биср·анн,я в,рожаю ка.ртоплі. а •rюсаLПJІ'ової М. ІВАНИЦЬКИИ. ган.ня.

щогодини ·со·рту­

вати до ЗО тон:н картоплі і за~ван­ тажУІвати нею а.втомашини. Щоб •пу1нкr n·р·а·цюва·в безперебійно, не-

СЛОВНИК АТЕЇСТА

єва:НІГелLя :з'ІЯВилис.я з І столітті.

гещди й м:іфи, як і взаrалl схи­

Шляхом зіста~влень, досліджень, наrукооцl дівив<Іення теІОС·ту

ратурою, т:wвність

Але фа·кти ов.Іtдчать

про інше. І ляння перед

біблІйською лі.Уе·

ТІВСJІРч:у акооовують зат·умаюоють людей,

. . ДУША ~ .?дне '3 головних лога І. Сєченов.а. Вш довш. йшли висновку, що євангелія їх сві·доМІість, є перешк~ою в поня:ь ретгн, яне . уособлює І що духовне, П<:ИХlЧНе житm -пю- .написані. пізніш. е ......:. орієнтовно боротЬІбl за краще життя. ЄВАНГЕЛЬСЬКІ ХРИСТИЯ­ п~иХ'Jчн~и в~Ія. в оргаюзму, пси- дини має чисто ~емне похо~жен- ,8 rсередюrі И с'І1ол:і· ТТJІ. су,перечнос- НИ-БАПТИСТИ (ЄХБ) -церкЄвангелі•я повні мозоn приня, а орган. душ_ І ХІчну дІя•льнІсть людини. З.Гідно з релі<гійними nовчан- Х?ди;ь в дІю ~lіД вп,:шво• м зо.в· гей 1 нісені· тющь. Так, •В одній ва, яка винИ'Кла в результаті

1

нями, душа є окремою сутні•с- НІшнпх факторів, яю явл~ють 1\НИІЗі говqритЬІся, що Христос об'~наНІН:Я баІПтИ'С'Тlв, блИJЗьких До них євангеліс·ті·в 1 n'ятн,де­ 11ю, незалежною ІВі'д тіла і про- с?б0 J<?. н;би пош;овх для вщпо- нарDІДИІвая в Іудеї, в •іншій що у ·місті В!флеє.м.і та і'Н. У с:ЯтнИ'Ків. Як і всі протестаНти, т~лежною маrrер~альному світо- вщно 1 дJ..яльностІ організм~. ВченІ!я І .. Сєчен~ва знаишло тОІЙ же час нема жодного лоси- ЄХБ не визнають ікон, хрестів, в1. П~·няття душ1 тут нерозрив-

но з~ ~зз:не з . у• яв:~~еннями. про П?тоибl":РНИІЙ сют: ·в1руючому наююють Іду:м~. що душу. люди одержують В!ІД бога, що 'ІНІН же,

далншин роЗ<виток 1 nогл'!блення в прац~х І. Па.влова 1 численних •учюв його школи. Створена. ним нау,ково обгрунто:В'ана

Хрис·та, лаНІня .ка очевидців би піджощноrо ф'Ікту, якИJЙ тверджував, що автори еваНJГевідомі їм лій о:пиоують ІПодії,

мовляв, і 'забирає її пdсля емер-

тоор1я про вИІЩу :нервову д1.яль-

особисто. Довещено тахож,

ті

людини,

жиrггю>

дати

щоб

«.вічне ність спростуваІЛа домисли про

в загробном·у світі. Та-

д~у як

ІПро

ЯІr~сь

євангельські опові.ді, nритчі,

що

'3Ш1еречу­ моЩіІв, монашества, ють культ богородищі, свя:тих, білМllІіІС'ть -християосьниос абря­ дів і та,їнств. В

центрі

«'ВЧення~

ЄХБ

л·е­

ne- жн·ть Ійра .в «ОПОК'У'І'ну жертву•

є домислами і

Ісуса Хіриста. Для «·врятува•ння

мJ.фів, які формуtВаЛИІСЯ 3адовго

ВЇ'рУ!ЮЧИХ .піти ІВ дУХовну ІПІусте-

літ~атури 'в ми ІІювооаві"ІІної євангелLях найібlльш чітко вmвнецротивлекня ідея npo лена 3ЛУ насильством, про загробну не менш :віJІ.дяку іВІЬчнmм блаженсТ!ВОм . Ці

ради Всесвітньої складу до балтис·'11ів. Об'ЄtАНання трьох ІРелі>гій-них наІІІР.І!ІМ!:В маоо таку мету: згур­ тувати НШВЗІні· общНІНи навколо

<<надмате-

пере,кази та rін.

ке тлу.мачення ;Душі ІВИ:НИ!КЛО в ршльну~ ~убстаНІцlю, В~ИJІа У складовmми 'ВИГа-

той час, ·коли люди ще не знали

церновюfК·l'В ІГрунт для

пІсих:ічних явищ. Початок суто науковому спрорелі1 г]йно-і·деалістичетуванню них ' положень ІПро божестнене походження дУші поклали робо-

'І1ВОри, що ЄВАНГЕЛІЯ належать до періоду .перв-існого християнства і розповідають міфі<m~ого про «земне жит.тя»

lX

ча•стиНІами

різних дУШі» баІптооти в·имагають вLд

бО'в· я:tа:вся вИJр· оотити на .коЖІному . особливостей будови свого тіла док про «?ожественне» поход- до і!ІОяв:w єва.~Lй. лю і ЗЗІМІК:нутися у кол.і членЬв ювадІІJатному метрі в пар;никах по По:Рі•вняно з і•ншими книж:ка- peJJІLt1lйнoї общини. ЄХВ входить і ·не вмі.ли ІПояснити природу ження •ду:ШІ.

10

кіІІІОІІ1рамів овочіІв. ВvдІ3Начають­

ся в ,роботІі ро,біrrниlІ)і

r.

.Кизименко, ко, 1\Іа.. зі'Й, У. Кришин

Н. Петрен­

r.

О. Ка·СЯН, які та інші,

зна:ЧІно ш~ревmюную·ть ро·б·ничі заІВ'даНІня.

СІВОЇ

ви-

О. ГОНЧАРЕНКО, бригадир-парниковод.

ти вида•тного російського фізіо-

( Продовження. 3, 4, 5, 6, 7, 14).

Четвер,

21

травИJІ

Поч. в .Nt.М

1970

року.

2,

І.су. са Хрwста . Щдомо

рі·зних іІщеї, як .і ;рооповLдна частИІНа, теІОСтів ІП'ІЯ'І.1Дес.ят як церковнаєваНІГмій, ЧОТИІРИ з fІОКИХ нва- олужшли й служать жаютЬІСІЯ канонІ.wимя: ·від Мат- кам знаряддям одурма:нювааmя, мас. ІЮНеволення духовного фея, Марка, Луки та Іоа'ННа. в євюwельсьRі лецеркозники, Слі.па ІВіра TБeiWJ'l'Ь Як·

НОВЕ ЖИТ'1'11

о

виробити €1ди:ного керівництва, ефехтивн!tші 3асоби впливу на віруючих для ПОІШИРе'ННЯ релігійної jДeoлorlY. (Дап.і буде).

з ctop.

о


~""""""~"""-"""~~"""""""""""""""""~

ЩАСТЯ

t ,.....нА БРОВАРСЬКИй ЗАВОД ПОРОШІЮВОІ МЕТАЛУРГП t 'fl J НА ПОСТІЯНУ РОБОТУ ЗАПРОШУЮТЬСЯ: t /' ..",-') токарі, слюсарІ-ремонтники, ·

на довгі роки! У

ЖВ"І'Т8вому

;

калевдарі

молодих димер'Іаи

Шпака

Rlmнs

позначитьсн

весна

1 t

подружжs

вітав

молоде

депутат

сі..пьськоІ

l

з 23 травня 1970 року проводить

/ \ f"•

І

асор ти1мент телеtв:з !Ур:; в,

ХТО ГОСПОДАР? .Якось Щу з данькою ПІРИJстан ­ ційн ою ВУ'лищею, і раnтом Ів.о,на ~ДИІв01вано ІК·аже: ~Таrгу, погл~.нь

ак'ілмш М•етзшу ІваляєтьСя .і ні­

хто н€ ЗібИІРаєІ>>.

П~рш за ·все я був змушений по червоніти, хоч .до с,уті заnи­ таНІня ІІІРЯІМО'го 'В'~дношеtння аж нrіІяоого .не маш . Н а жаль , це не

-

ВИ'НЯ11КОВИІЙ :ВИІП<J,ДОК

Це

ТрИ­

.ВІаЄ рОО< аМИ. ТОНІНИ ІІОТОіВИіХ ДЛЯ •ВИ!ІJО6НИІЦ'І1Ва ЗЛИТКІЇВ СКИ:НІJТО []і~ укі-с бі,л.я залі•зниці станції

Бравари, в бruгно. Це добро роз­ ни:дано і .вбито ІВ б,ру.кІІВ.Ку ло в•с.ій териюр:і ї дІВОХ окладів, ло­ чwнаючи вl·д заліrзннчшо.го п олот­ на ~{)

пар алелЬІн ої

вулиці,

в Ід

акла~ду рruйюп оJюшсіJJі·лки до за­ ЛІ!ЗІннчного пеjр е'Uзду Щ е,рба ко.ва.

л рову л.ка

J

Хто ж йому гоапмар? Чутки

·

йдуть, нІби марнущть цю дОtРо­ гу

про.миоІЮВІУ

ди

сиравину

торrовельног.о

заJЗо­

машиноб.уду­

ІВ·ання і неетаН!дар11ного Іюму­ Іfюль:но.го обла,ди.аІНІНЯ . Так чи ні?

Можливо,

1г а.зета

ДQПОмож е

знайти ;в.ИНJУІВ а тця.

С. ДЕМЧЕНКО, мешканець

-

ООіцянці

міста.

третій рік

Т~ргуюч!

органіІзації

ва доаr1

~\\у-'

рі

і

ТРИВА€ ПЕРЕДПЛАТА НА ГАЗЕТИ І ЖУРНАЛИ

НА ДРУГЕ ПІВРІЧЧЯ

иа;wіІв, вихо­ вшн•о. А це є Щ)ичи:оою не чого маrrеріальн~від3.ль­ ІЇНШОГО, ЯК ПИ!ЯІЦW!а, СЇ:М6ЙІНИХ

разстановці

атрі·чають:.оя

і

таwі

сисrемі

праЦ!ІвнИни,

~с:Каі}ЩаJf1в,

xyлilraІltC'11Ba

аморальних ІЯ'вищ.

і

і'lШІИХ

Порушення

ІН1от.рі чере:З свою безвІІдповJ.д'ащь­ •Торгі:влі 3rn,даним.и товарами за­ ніІсть, пору:шенНІЯ правил раWJн­ фі•НІСоІВа.н.і ;У магазИІН-ах N2N2 26, сьІюї торгівлі ганьблть усе те 27, 2, 13 ЗІМ•ішrrоргу, .в кафе ПОЗИТИ;ВІНе, ЩО ~оqуто

ВелИІІ\ОІДимерсЬ'fюго компрометують .роб:кооцу, 'В магаоонах села Лі·т­

МИ зусмл..ями, :щоравИІЙ тqрг.ЬВЛІі:

ВеЛЇііІ\И­

колек·т.и.в

пращLвнИКі•В

« Ба.рВ'і·нок"' rra

ІКИ

деяких

інших

Нещо~ашю

гро­

'.І зм!Шrорзі

на ІНЯ

гр.ама цИ'6уІл1 :та кІлограма яб­ л,ук у м8/Га:зин1 N2 29 змLЩrор­ гу прода-вець illY'ME1ЙIK{) Марія Юхимівна обважНІла покуіІLЦів

Fеругова

JІорука,

ІПрнхоВ)'1вання ювою

чергу

оорл.моваJН:а

негати.в.но

ється на діяльноат:і

леRтІtВу.

а

:ко­

Це Оі!jрИЯЄ fСра"ф.Ж·RаМ,

poo11parr.aavJ, обкр~аJНІням. Чи nQPa ло~ласти край ЦЬОМІУ,

цунерО'К,

не час праіЦLВНИІ\ІаМ

маrа3Ину

в

nознача-

всього

нідпавіtдно на 140 та на 190 гра:М,ів. ВіДпу,СІl\аючи 500 гра:м.ів ІПрОідавець

.на

це

не чи

зМJішrоргу

М 2 Драна ЛіІДіоя Г!ригорі·в·на •ЗНЯТИ З себе ЦЮ TeМJlfY ЛЛ.ЯМу "fІ rнедаважища 15 граміІв. М. НАJІІС, Цри контроль!Ш.й за.нуrщі wспектор райвl,tW.лу ввут­ трьох екЛІ.янок пИІва автомат ма­ ріmиlх справ.

ПрQІЩу допомогти мені одер­ газину N2 23 недолив 231 rрам. жати зИІМаве па•льrо з Бровар­ Більше третини! Мех.аІН!і.·н Оснач ського пооу'[номбі на11J, ю>е я ЛеоніrД Іванович, що вІWІавідає з,да•ла на пЄІр елицюв а н.нІЯ 15 З<Іі ,роботу anapa'l)ypи, віІдпооів: тра.вwя 1'968 ро.ку. Номер кви­ «А:втомат •в-инен :~>. ЛІвтомат ма­ Раrніше ry жерді·всЬІ}{О'М'У мага­ та•нщн 479065, закрійник т. газиНІу N2 31 (:nродСІІВ€ЩЬ Хиж­ кутачок, Шшхк . tНJЯІК МИRола Федорович , а меха­ !ЗИн.і був ['ОСJюдарчий Н ез·важаючи н а мої пр{)~аJННЯ НІі•К той же Оона'ч) у нажну де можна кушити ;вила, лоо.а·ту, ПращюПрИІСКО,РИ~И роботу, nраІЦіІВНИКИ ак..тт нку .н~лИІва~ [10 50 грам1іІв ІЦВІЯХИ, граблі, крей,ду. .ваІВ один nро~авеЦь і ді•ло а~ельє году.в.али обіцЯІнна.ми, як [JJIІB a•. бачите, два роки! Я неаднораз о­ Прич.и'Н а? Теж литай1: е автома­ ро.бИJлооя.

цює

...

Обі•ЦІЯ'ного, кажуть, т,ри ро.ки щду~ь . М енІ ВІЖе щеба;rато за ли­

т а! .. РОІбІmнИІ~И :3ЗІводу торговель­ .ного машинобудуванн~ пиш.али за ли.П'ку РУІКУ буфетницю їдальні N2 2 комбj.нату громащ­ СЬІЮГО ХСІJРЧіУ•Вання Пшибилко Ксенію Митрофа!иівн:у. Ії ІПІРИ­ ттщуто

шилоея.

Д. ЛИТВИНЕНКО, ЗаМОВІDІЦJІ.

с. ОвІтил ь:н І в.

до

крим~на·льоої

Тепер чоти•ри продавЦі І теnер за цвsхаІМИ І г.раблями ТІреба їхtати або на стакцію Но­ брик за 6 іl\Іі.лометр!Jв а{5о до Ниєва. Так і nостуnають уже КtЛЬІІ\а рОКЇ:В ЖЄІМіВЧаRИ, У,КЛіН­ НО дякуючи за «ту.рбоtт,у• R€р.іВ­ ВІі,дІІо­ 'НИкам · Бобрицького радгоопроб­

.'ВіJІаЛЬІНОСТі.

:косщу.

І. ШВАЧКО,

•Продавці ПРQДОВОtЛЬЧИХ rова­ р.і в г,ру~о .по.рушу'Ють урядову

rр_ом.

листоноШІі ,

коресповдент.

г.ромадськ і

;розпо&сюджу,вач і

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. ... ..... Броварське .райаrентство сСоюздрук,..

...........

t~·-·-·-·-·-·-·-·-···-·-·-·-·-·-·-···-···-·-~ 1 ·~ БРОВАРСЬКІй ФАБРИЦІ ", ' / t •• .ВЕРХНЬОГО ДИТЯЧОГО ТРИКОТАЖУ "'-.~ І

НА ПОСТІННУ РОБОТУ ПОТРІБНІ: _", заст. rолов·ноrо бухrалтера зі стажем роботи,

.,.,.,

в'язальницІ, у~~.,ицІ ІІІ'язальниць, швачки, учениці швачок.

Cr.

Ра(fіна, 7. АдмІнІстрація фабрики.

t

.........................................................................................

•• '\

n

+

fpP_gj?AACЬКOtМY АВТОТ,Р.АНОПОРТНОМУ ПІДПРИ6МСТВ.У 09034

"-' r__•_'l

~

НА ПОСТІЯНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ:

6.1

t ~~~~~Ії 1, 2, 3 класІ.в .для роботи на вантажному t l і пасажиреькому транспорті,

+ t + + +

кондуктори, автослюсарІ всіх розрядів, учні автослюсарів, м.уJІJІрі, ,підсобні JРОбітники,

учні на ~уреи шоферів .при Переяслав•ХмельницькіА автоІ8Колі.

За д;ооЩ)кам и звертатися н а ащресу: м. Бровари, вул. Металург і в, 22, АТП 09034, в:дділ ка·дрів.

................................................................ . Адміністрація.

·~

•••••••••••••••• + •

1

/'

• • • • • ••• • • • • • • • • • • •

• • • •

БРОВАРСЬКИй З.АІВОД ХОЛОДИЛЬНИКІВ

Ч Г' "1 Гf.ttдrocпaм,

'11" ~ r(Г

в 1 д n У с ·К А € органі за.ЦІям і окремим громадянам

В >Необмежен:й КіЛ·ЬК'ОСТі

·

• •••••

v/

ДРОВ'ЯНІ ВІДХОДИ НА ПАЛИВО .. ~ Пр·одаж - щодня з 8 дЬ Іб години, К\)'Ї•М <:уботи 1 не.ді.лі.

>"'

По цвяхи ••. до Києва

;во к~що .не бі л ьше три:дцяти Іра.зІі,в звертала·с ь в комбінат, ·вІдJПОІВІЬдь кож е н ра·з чу.ла та•ку: 1закрі:йник Ш:па•к да·вно не пра­

зв'язку, •сільськ і

Адреса: м. Бровар.и, :ву л .

недост<ІR,

ЗАЮНЧУЄТЬСЯ:

преси :п ідприем.ств, ·ра\діrос;п:·в, у~ст анов І шк і~ .

HЗ.UHOC'l'i

Ма,дсЬlfість району лроое.л.а ,К.!ль­ великосо КОН11РОЛІ:іІно.го аnар.ату ка р еЙJДі'В з метою вия:вл еНІН.я 1 ІВ·се ж вLд~нjjй Належний кон­ лапередження фак'l1іІв обм.!рю­ троль за ІЦатри:МанНІАІм правил ванНІЯ, ООважунання, обрахуІВан­ торгіІвлі, ІІІІ:дбором 1 ро3Станов­ іН~ ПОКУІІ1ІЦLВ, ПQрушеННІЯ ПQІРЯ'д­ ною · кадрJв, збереженням со­ Н1У реаліG·ащії .в.ино,горілч аних Ці.3Іл:істwЧІної ~власності. Саме ІВироібіJв у сИІстемІ Бро·варського -че;рез безконтро.1Мf,Ість 1 безвtд­ !ЗІМІШТО(Ргу '1\а райспожНІВСПІ.лки. повІ;Дальність т,ут· ІІр.ИЖН1Лася

Що ж поюіІЗаІJІ•а п€jрев1рна? При ю:ттролннLй · закупцІ к~ло­

ПЕРЕдіПЛАТИ

-----!

ПередіІІVІату ІПри·йма.ють : ра.йагеtнтет·во <GСоЮ'Щ'JJ'УІК>>, віддІілен­

торгавель­

При

РОКУ.

- 31 тр?ня, 14 червня, ..І(. • республіканські rазети - 18 червня, .._ ~·... обласні rазети 22 червня. 1"'-

на

них уста<оовах району.

Дрmшщци.

ОФОРМЛЕННЯ

1970

на центральні rазети -

нашото

них осіб. Qдінак в ІЦій

~

на центральні і республіканські журнали

nос'танову лро лормок то,ргі•влі району за мИІнулий рlк l nер­ ІВИІН'О-іІ'Qрі.JJчани.ми вИІРобами:. У ший кв.артоал НИНLШНЬОГО ДОбИ­ .нa.llliИ.x мwгази:наос до десятої го­ ЛИІСЯ чималих y.oriixLв у вИко­ ІЦИІни іранку в ІНеоібмежекій ~lль­ наІН/Ні плані,в товВjрОООігу, піДбо­ ко.сті &4ФlуснаєтЬІСЯ горілка і

ва1НІНі

І:н.

._

ЛИПКОРУКІ

СОРОМ

радюпри·иМа"І :,в та

....................................................... ...................... ............. СТРОК

Z

~•

Пр_осимо від'відати ·в~сr,а·~,к<у-Іпр~д а.ж; _'де ·?уде ~о·к азаио ши­ рок-ии

роки!

СМІХ,

:

tJ"

ВИСТАВКУ-ПРОДАЖ РАДІОТОВАРІВ .

.."

лодвта, ва ц1й дорозі. Добра

Z

Адміністрація заводу.

··f··..:;;~;~·,~:~~··~·;~·~·~·;,~:;·;:~~~~~·~·~~·~·~;~........

Ради М. С. ЧЕРНЯЄВА. Тож· хай щаСТН'І'Ь Вам, мо­ і з..паrоди с1мейвоІ

'І'

І

t

-~~~~~~~м~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

святковим кольором. КоJІИ спалахвуJІН сади біаою по­ вІнню, во101 об'еднали своІ серцs У- далеку дорогу. Хлі­

бом-щаетам

І

Зверта т ися на а.дресу : м . Брова.ри, щюм вузол, в'і дділ кад· рів ЗПМ. ~· .

t

ви­

І І

робітники без спеціальності (чоловіки І жінки).

; 'J1'

медичноУ

сестри УJІ8НН Косенко та ро­

біТJІІІRа васнла

електрослюсарі, мулярі, покрівельники, штукатури,

r,f·-•_/t

t t -t

Дирекція заводу.

• •

7. \

~ Ь

• • • • • • • • • • • • •

• • •

о

• ••

БРОВАРСЬКОМУ ШИНОРЕМОН1іНО.МУ ЗАВОДУ • ПОТРІБНІ НА РОБОТУ:

_арший інженер технІч,ноrо ,постачанн11,

>JГ

ІНанснст,

технолог експериментального цеху,

~

амон.роб, мулярі, теслярі, слюсарі по ремонту .устаткування, шорохуаальникн автопокришок (зоаІрnлата цїв за м іІс.я;ць),

вирІзникн місt(евих пошкоджень (.за,р!11Іата 'lІІіІВ За ІМ.ЇС•ЯіЦЬ), прикатни·ки автопокришок ( за рп.1·ат а місяць),

170-180

іК а рбо•ван­

150-170

,к,а 1рбован­

ІКарбова н·uів з~

180-200

вул.канізаторники автоп{)Крншок (,з·а1рn ла1" а

150- 180

к а1рбо ·

ІВ а:нців за ,м іояць),

-

ре рв і

п ередача

«На

добраніч,

ді

23

С)'БОТА, Перша

22

П 'ЯТНИЦЯ, Перша

17.05 17.30 -

лець ».

- Дли 18.30 -

ТРАВНЯ

Телеальман ах •Подв и г» . Телефі льм сНародн ий

17.40 -

Телевізі йні

в і с ті .

(М) . умі·

18.00

школир ів. сСпів а й аагін» . « Пошуки , знахідк и, відкрит· тя ». «МіСтам чи сте n овітрй. » . 19.00 Мистецький ·альма на х сЧерем <иІ• . (Чернівці). Молодіжна про · гра м а «Ді алог». ( 1\иїв Дніпроп ет· ровськ ) . Ест афета новин . (М) . Укра їнс ьке кол ьорове тел еба · чення . «Українськи й ром а нс• . ( П ере· дача ч етв е рта ) . •М истецтво

-

19.45 -

21.30 -

-

20.45 -

22.30 -

оперети » .

«Друзі

зу стр іч ают ьс я

24.00 - Н а велого нці 00.10 - Телевізій н і віст і .

ВУ». (М). (М) .

Друг а

зн о­

Мир у.

програма

17.55 -

18.00 -

Наша афіш а. Фес· ти в аль молоді «Київська вес н а •. КіІІонарнс сЧукоккала • . 1\ои ц.ерт с и мфоніч ної музики . В пе·

19.0U 19.30 -

ТРАВНЯ

В

програма

9.00 - Гімнастика дл я всі х . (М) . 9.30 - Н ов ини . (М) . 9.45 - Пе реда ча •Здоров 'я•. (М). 10.15 Кон церт Во·

програ ма

рон езького молодіжно го анса мблю «Лада » . (М) .

11 .05 -

афі ш а.

фольклорного На ш а

11.00 -

«М а йстер

11.15 -

м а шинного

доїння ». (Х а рків). «Ска рби народу» . Т ел ежурнал. (Льві в ). « П о мі р кує мо разом » . сНо 8 а кварти ­ ра» . Художні!! філ ьм сМа к­

12.00-

12.30 с имко» . 13.45 -

Кольорове телебачен­ ня ДЛ Я дітей . еВ есел і ХВИЛИНКИ». Ест­ р а дНИЙ концерт. (М) . Народ­ ний телеуІІ іверситет. (М) . Гра · ють юн і м узиканти . сНа м е­ ридіана х

Украї н и».

Телеф іл ьм

18.00 18.30 18.45 -

Е страдний ко11церт. (Львів) . Тел е нарис «Зоряне кам і!fНЯ ». «Пі сІІі пер емоги » .Музична

nрограма . (М) .

та 11т

його

рі я ) .

(М) .

п е рерві

~

«Н а

велогонці

Мир у»

(М). Друга

nрограма

1.00

і Е кран студента - заочн и ка Д ругий курс . АнгЛійська мова. сОrляд вивче н их гра м атичних тем •. І І .35-Фі зи ка .

« З акон

теплового

внпромінюван

12.45 -

ня . Ква нтова теорія світл а• . Ма рксистсько-ленінська філософія сСусПіЛЬІІО · еКономіч н і формації ЯК сту

п ені

сусп ільного

Вища

np\)rpecy» .

математи ка.

13.20 -

сФормула

Остра

градс ~окоrо• . 15.55 Кольорове теле \4.30 б ачеІІІІЯ . Художній , філ ьм •Перша л ю 15.55 бов> . (М) . 17.05 -'Наща а фіш а . 17.10 16.25 17.05 - Л і топи с - Для дітей «Ч а рі вн і череви ч ки• « Рік 1 93б» . (М). 18.00 - Новини. (М ). 18.05 - Телете

пі вві ку .

теми .

чення . «Весняна прогуля11ка•. 1\онцерт радянської п існі . (М) . Чемпіо на т світу з б аскетбола. (Югославія)

22.30 -

ТИ! »

20.20 - Н а міжІІ а.родні 20.45 - Тел ефільм «Ад"ю· (4 се­ 22.00 - Кольорове телеба ·

(М) .

а тр

МІІІІатюр

«Н а ші

сусіди>.

18.45 -

(М)

20.30

«Майстерність молодих• . ~ «На добраніч, дітІІ!• Фес тиваль молоді «1\нївська весІІа».

превосхо;ІІІтельства •.

20.45 -

Реркrор

6,

р

Ари

_м. Б. ОВ · · • Київська, 154.

сНОВА51 ЖИЗНЬ»

комитЕ'та

КП

ayJI.

ТЕЛЕФОНИ:

вІдділіа

редактара

-

19·3-82,

УкравІІЬІ

орган Броварского раІоиноrо .

и

районноrо

Совета

трудящ•хся КиевекоА област•. ·

ааст.

{партіАвоrо жит-111, промиспоаості,

-

редактора,

масевоІ ро·

1. боти), ІІетари

Аепутатев

.,

ФВАJІИ.

=

фотокореспондеита-19-4-67,

- 19·3·18,

ІНДЕКС

Газета

~ t/"

. ДО

УВАГИ ВЛАСНИКІВ СОБАК

І 23 травня (в суботу) з

7

до

10

rодкни ранку буде прGво­

JІ.Итнсь реестр а.ціІІ І щеплення собак проти сказу в таких міс-

цях м. Броварів: На вул. Шевченка, .Нt 2 (.райветл і.каІ\)Н.Я )

-

сr3ІРИЙ ,рай о}І мі ­

ста, бли.жче до житJЮоого .м·аІСиву.

На вул. Островського (з боку •JJYJІ . Чкалова ) ста, що ро:зrrашован111й за заVІ і>зничною •КОЛ>і€Ю.

-

р·а йо.н

м:·

·

На вул. Короленка (з бо.кs ву.п. ІПооьової) житло в-ий масив і .р•айон, що розташований .м·і•ж вул.. ДНІмит.ро·ва і житло· ВИІМ

М'З'СИ'ВОМ .

61964.

'<='Я ~ попере,щжання .

Адміністр·ація БрGвареькоrо нuьних підпр иемств .

комбінату

кому­

вІІ:В:ОА8Та.

У вівторок,

четвер І суботу. вІАПОВІАальноrо

ІІІІІІІІІІІІІІФ ІІІ

Щ~!WІіРСЬКа д~~>укар.ня, Киів.ськоі обла,С11і, вул, Київська, 124. Телефон,_.,lt9-+6Т.

~r~~~~·~~~~~~q~~~~·--~~~~-~-~~~~

СобЗІк и, я1кі 1не бу.дуть щеп.ле·ні tn,роти ска.зу, з н ищу>ватимуть­

сеІІ-

відді.ІІу с:І.tьс:..к. rocпo.v.a~t9-•·67,

ІІtfІІ88,11~11881tt~ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ1НІІІІІІІІІІ1111181111І888tІІІІ88188111111

Зверта.тися на а·дІресу : м . Б1ров аІ!Щ ІПром·ауІЗОJJ , відділ кадр і.в БШРЗ .

Реєстрація і щеплення собак .проти · сказу є обов'язковими.

.... ... ................................... ............ ........................... " ' ' ' '.1;.8........ ~~"'"''' ................ _................ .

НАША АДРЕСА:

вставники зварювал ..них камер (за рплата 140- 150 карбован­ ц)в за м і·сяць), виймачі зварювал~онкх камер ( з ар!пл ата 140-150 ІКарбоваІнців ·з а м•:сяІЦь), прибиральниці.

Зам.

llllf 11111111111

2120- 7000.

АдміІІістрац1я, партійна , профспілкова організації, колектив Бровар·

2

ського будкомбінату N! Інсловлюють глибоке співчуття токарю комбІІІату Федосе11ку Володимнру Іллічу з приводу смерті його матері •ЕАОСЕИКО Maplt Мкксмаtви••

~

59 номер 1970 рік  

59 номер 1970 рік