Page 1

ПШПИСАНtiЯ СПІЛЬНОЇ

ПролетарІ всіх Kpalii, єонаl1nш:я!

.~'.".".i'.".".".".".'

РАДЯНСЬКО-АРАБСЬКОЇ ЗАЯВИ ~

СТЯХАНОВШЬ Орган Броварського районного комітету Комуністичної Київської області травня

18

IІЦІна

15

коп. і

НЕПРИМИРЕННІСТЬ ДО НЕДОЛІКІВ­ РИСА

СІЛЬКОРА

Комуніст А. Теплюк, як

наної

Арабської

Республіки в

Заяву підписа,1lИ Голова Ради Міністрів СРСР М. С. Хрущов і Президент Об' єдна ної Арабської Республіки Гамадь Лuдель Насер.

МІТИНГ ДРУЖБИ

,

15

~ ! ~

сівбу огірків -

роботу, а він пиячив. Це викли- Голова Ради Міністрів СРСР М. С.

посереднім

учасником

борртьби

.Радянські

для того, щоб доступними 1И засо- ТПl виявили

І тому-то його листи,

бами

часом

спеціальною

-

листівкою

симпатії до арабського

і

! ~

~

матеріал

як

мадську думку навколо п'яниці, ність.

для

u

колгоспної, так і районної газет.

вийшов

-

орбіту,

проведення

атмосфери

що має

і

нахил

науко­

космічному до

площини

-

1880

км, час обертання супутника навколо

І 06 хвилин.

Супутник

був

відокремлений

від

ракети-носія,

яка

ру-

Третій радянський штучний супутник Землі має конусо-

подібну форму з діаметром основи 1,73 метра і висотою 3,57

-

1327,

кг.

супутнику

встановлено

апаратуру,

яка

дає

можли-

вість на всій орбіті провадити наукові дослідження. З метою залучення широких КІЛ . иаукової громаДСЬКОСТІ. світу до спостереження за третім радянським штучним супутниJtом Землі, на його борту встановлено paдio~epeдавач, який безперервно випромінює на частоті 20,0005 мегагерц телеграфні посилки тривалістю

великою потужністю випромінювання.

150-300

мілісекунд, з

Робота наукової і радіотехнічної апаратури, встановленої

1_

нику встановлено сонячні батареї. Супутник і ракету-носій буде видно в промінні Сонця під

час його сходу і заходу.

Третій радянський штучний супутник Землі - новий етап У проведенні широких наукових досліджень у верхніх шарах

атмосфери і у вивченні космічного простору - великий вклад

ОАР ГамаЛh Аdдель Насера ~ радяиських вчених у світову науку. • 16 травня Президент Обtвдна" ~1.".II.II.!I.JI.II.II.I'.H.II.".11.1I.'I.H.II.II.II.II.'I.'І.ІІ.І'.;І ".ІІ.ІІ.ІІ ,.ІІ.ІІ ІІ.".ІІ.ІІ.І(.О JJ.JJ.JШ "А б "Р уб' Г НОІ ра СЬКОІ есп ЛІки амаль Нові підприємства хімічної про lІuсловостz' ••••

разом з

іншими

••

....

....

./УІ,

Капроновий гігант на Десні

ме з дикоростучого плавневого : очерету 25 тисяч тонн целюлози В західному передмісті Черні-' з а рІК. . Н а иого б' . говабудується один з найбільаЗІ наМІчається . ших в країні завод по випуску спорудити спеЦІальнии цех ВІU

U

В нуковськии аеродром U

б

при ули

виготовлення

тканин,

учасникими рейдової бригади видно, що це все-наслідок низь- товариші К. Є. Ворошилов, Ф. Р. хутра і автокорду.

тт. Малюгою Ф. і Строкачем Г. кої трудової дисципліни, зокрема

11'

ltОЗЛОВ,

А . І . М'ІКОЯН, НАМ . . у-

для стінної і районної газет. Ос- серед механізаторів, незадовільної XITДIНOB, М. А. Суслов, М. С. новні факти, що наведені у листі, організаціі праці, а в стінгазеті Хрущов, заступники Голови lIре-

З

штучного

..

весняних польових робіт не випущено жодного листка «Трудова слава», «Колгоспний перець», хоч секретар парторганізації тов. Івашко запевнив, що макети для випуску таких листків придбані.

сількори мовою конкретних Фактів Ряд наших колгоспних стінних показують, чому колгосп в ціло- газет обходять також за останній му відстав на посадці картоплі час мовчанкою випадки пияцтва, і відставав у перші дні на сівбі не надають дійової допомоги гро­

ХІ'МІ'кату дл я приго тування смол,

з яких одержують локно

.

штучне

одержала

Палецкіс, М. Рахматов та інші офіціальні особи. Голова Президії Верховної Ради СРСР К. Є. Ворошилов і Президент Об'єднаної Арабської Республіки Гамаль Абдель Насер об-

першого в СередніИ Азії заводу ний для виготовлення вогнетриполімерів. Тут готуються до ви- вів. пуску першої продукції - ста­ Завод пластичних мас ють до ладу цехи по виготовлен­ уСталlно ню штучного оксамиту і замші. в Сталіно споруджується за­ На підприємстві Ііамічено нала­

мінялись промовами. Присутні на годити Dиго'говленu.sr аеродромі зуетріли Їх виступи ної продукціі. палкими

Потім

оплесками.

повітряний

корабель

різноманіт­ вод пластичних мас. Він виробля­

Будівництво в Херсоні

тиме лінолеум,

облицьовувальні плитки та іншу продукцію. Вже

збудовано виробничі корпуси ос-

Більше

активності,

товариші

сількори! Особистим прикладом в

що не включила».

роботі, пером допомагайте партій­

Виступ рейдової бригади доп 0-

ній організаціі увсемірному по-

передової

бригади на посадці картоплі і усу- ширенні досвіду передовиків, роз­ недоліки,

що

заважали

сівбі ку!'урудзи. Енергійніше

шла робота, і

14

гортанні соціалістичного

на

. Пl-

змаган-

ня, у викритті і усуненні всього

травня колгосп

того,

що заважає,

перешкоджає

виконав план сівби кукурудзи на трудящим У виконанні взятих зобов'язань.

зерно.

••

••

J

Останні вісті з колгоспів бригади,

яку

очолює

П.

Корнус,

КОЛГОСП ім. СТАЛІНА, село РУСАНІВ. Вчора в Москву на Всесоюзиу сільськогосподарську

на 6 гектарах пропололи столовий буряк, завершують очищати від

виставку

бур'янів цибулю иа

виїхала

одна з

передо­

вих доярок артіJlі Ганна Іванівна Топіха. І. Топіха, секретар

КОЛГОСП

«ШЛЯХ

ІЛЛІЧА-,

с. ЗАЗИМ'Я. Для вирощення на м'ясо і поповнення племіННОГQ стада з інкубаторно-птахівничої станції завезли

10400

качеият. В. Барбон, пташник.

***

КОЛГОСП ім. СТАЛІНА, село

КАЛИТА.

Ланки

комплексної

7

€.

гектарах.

Матвієнко,

колгоспниця.

колгоспу.

* 181 *

во-

Проектується б УДІВництво .

Тут почато будівниц'l'ВO целю-', новних цехів підприємства. мадськості села у викритті вогнищ «ТУ-104», піднявшись у повітря, лозного заводу, який виробляти(РАТАУ). (ТАРС). самогоноваріння. Все це-прояви взяв курс на Каїр. t1 зниження бойовитості, браку необ­ хідної сількорівської гостроти в техніuи Новини роботі деяких редколегій.

нову сівалку, але в роботу поки

нути

авод ПОЛІмеРІВ двох підприємств, які виробляПuблизу сrолиці ~'збекистану тимуть ,3 ропи сивашських озер про це і згадки немає. З .. початку зидії Верховної Ради СРСР Ю. І. Ташкента піднімаЮ'І"ЬСЯ корпуси магнезитовий порошок, потріб-

такі: «Першою закінчила садіння картоплі на 57 гектарах третя рільнича бригада, яку очолює І. МаJlюга. Роботу садильного агрегату організували у дві зміни, і це забезпечило успіх ... » Далі

міг поширити досвід

на

супутника є

шарах

молока не тільки не збільшились, ХОВНОІ"Р ади СРСР'І Р ади М"lНІСТпорівнюючи з квітнем, а зменши- рів СРСР, виїхали на Батьківщи- капрону. Основні і підсобні цехи скозного волокна. Раднаргосп пла­ лись на· 3 кілограми. від корови. ну. підприємства займуть десятки нує у найближчі роки організу3 матеріалів, які вміщені у сьоДля проводів високого гостя на гектарів. Продукція його піде на вати виробництво форфуролу -

ті з двома іншими колгоспниками годнішньому номері нашої газети,

Артіль

верхніх

хається по близькій орбіті.

На

!!

ну. Але, як і личить сількору, жодного гектара Ц,І'Є"І культури. У ре б ували в СРСР' з ВІзитом дружвін також непримиренний до пеРШІИ ПОЛОВИНІ' травня надої БП'" Бе ри на запрошення реЗИДll

регульована...

штучного

у

ду. Поряд з електрохіміЧНИМIІ джерелами струму на суп ут-

надбанням всього колгоспу, райо- 75 процентів, тут ще не посіяли державними діячами ОАР, якіпе-

кукурудз_и. «Тракторист К. Какун, який працює на «Бєларусі», та машиніст Г. Какун не виконують норм, бо пізно починають роботу. Сівалка «СШ-6» як слід не від-

проведено

народу,

(ТАРС).

люк прагне якнайшвидше зробити виконав план сівби кукурудзи на Абдель Насер

-

Землі

путника

Колгосп ім. Димитрова цього Від'їзд Із Москви Президента ~

недоліків. Характерним щодо цього є лист т. Теплюка, який він написав декілька днів тому у співдружнос-

року

на супутник)', управляється з допомогою програмного прила-

ся в ході соцjалістичного змаган- ж села недопустимо відстав на ня, трудові перемоги окремих сівбі окремих К,ультур. У той час колгоспників, ланок, бригад Теп- як за станом на 15 травня район

1958

палКІ'

якии наНІС шкоду колгоспу.

Все нове, хороше, що народжуєть-

травня

метра без врахування розмірів виступаючих антен. Вага су-

дошкуль- побажали йому нових успіхів у' ~ наспіх написані декілька рядків «Колгоспний перець», ною карикатурою створити гро- боротьбі за свобuду і незалеж.., ~ про те, що робиться на полях, найцінніший

15

За початковими даними найбільша висота орбіти над по­

люди .від усієї ду: па МІТИНГУ

Союзі

градусів.

верхнею Землі

б

ту. ~OHa нічогісінько не :робила І

сільського господарства.

65

екватора

ПОМІтила цього о урливого фак- Абдель. Насер.

партія і уряд перед трудівниками

досліджень

просторі. Супутник

люди вийшли на пили ПершииU секретар ЦК КПРС,

.

ставить

Радянському

Метою запуску

кадо обурення колгоспників, а Хрущов і Президент Об'єднаної за успішне вирішення тих вели­ редколегія стінгазети наче не Арабської Республіки Гамаль чезних завдань, що їх

року в

вих

колгоспники плосківської артілі що мав місце 12 травня у вели~ го Союзу і Об'єднаної Арабської . . . ім. Леніна, з перших днів весня­ кодимерському колгосП1 ІмеНІ Республіки. · Б Л них польових робіт в полі - там, eHlНa. Pl,(гадир С. Рудя зірвав На мітингу з про\tовами висту~

де вирішується доля врожаю. Він

nовідо,м.llЄННЯ ТАРС)

(3

у відповідності з програмою Міжнародного геофізичного запуск третього штучного супутника Землі.

травня в Кремлі відбувся І ~

не тільки бачить, а і сам в без­

~

штучного супутника ;JeMJЇ

результати переговорів між уря­

дом Союзу Радянських Соціалістичних Республік і Урядом Об'єд-

!

~апуск третього радянського

~

заяви про

А ось факт іншого характеру, мітинг дружби народів Радянсько~

всі

!

ра.

року.

1958

травня в Кремлі відбулоеь

I.JJ.II.'''II.JJ.II.II.'I.J~

Нова веJlИКй. nepeMota раДянськоТ науки

зв'язку з перебуванням в СРСР Президента Гамаль Абдель Насе­

партії України та районної РаАИ Аепутатів ТРУАЯЩИХ

н."іяя,

15

підписання Спільноі

j.IJ.'I • .

***

КОЛГОСП ім. ЖДАНОВА, с. КРАСИЛІВКА. Бригади .м.м 3 та 4, очолювані комуністами О. Пожидаєвим та П. Тетеруком, завершили перше боронування картопЛІ. Овочеводи розпочали шаровку столового буряка на 12 та

моркви

на

10

гектарах.

В.

Буртовий, агроном.

1. Харків. На Харківському тракторному заводі завершено виготовлення дослідного зразка вузькогабаритного гусеничного трактора. Він оснашенийнезалежним приводом вала відбору потужності, має шість швидкостей вперед І дві -назад. На ньому встановлено дизельний дви­ гун потужністю в 40 кІнських сил. Порівняно з гусеничним ,рактором «ДТ-54» вага новоі машини в два рази менша. Трактор нової конструкції можна широко застосовувати на глибокій оранці, механізованому обробітку міжрядь виноградників, на цитрусових плантаціях, ягідниках і в лі­ совому господарстві. Роздільно-агрегатна гідрав лічна система створює вигоди трактористові в управлінні навісними сільськогосподарськими знаряддями. На фото зліва: новий трактор «Т-44». 2. Київ. Конструкторське бюро заводу «Червоний екскаватор» розробило 12 зразків змінних на­ ,вісних знарядь і пристроїв для екскаватора «Е-153»: кілька конструкцій ковшів, призначених для вантаження важких кускових матеріалів, зерна, коренеплодів, торфу, мінеральних добрив, піс­ ку, вапна; оригінальні ковші для риття котлованів, траншей, мілких канавок, а також спеціаль­ ні захвати для вантаження колод, установки стовпів. Екскаватори з таким комплектом навіс­

них знарядь і пристроїв широко застосовуватимуться в промисловості, сільському на будівництві. На фото справа:

огляд ковшів для вантажен ня зерна.

(Фотохроніка РАТАУ).

господарстві,

Фото Є. Андрєєва та Н. Цндільковського.


СТА'ХАНО8ЕЦЬ

2

МІСЦЕВЕ РАДІОМОВЛЕННЯ­ ПОЛІТИЧНА РОБОТА

Листи про nартійно­ nOAimu'tHY роботу

Багатьма

передовиками

Недіпя,

сіль- рисного, цінного вони У відведе- не працює.

І це, на

жаль, не

па інтелігенції, і ряд з них ви- мотні. Сталося це тому, що пе-

му з них слід налагодити переда­

ступає з лекціями з різних питань

редача місцевої

чі коротких іНформацій

поточної політики,

тут тривалий час поза увагою і

ніки.

тех-

Люблять колrоспники

іНформації

слу~ контролем партійної

була

організації.

підприємствах,

хати також виступи своїх дар 0- Не утворена була, як-то слід бу- передовиків, БИТИХ дітей, які вчаться тут же,

про хід

соціалістичного змагання. в кол­

госпах,

ло зробити, редколегія, яка б від-

членів

виступи

Товариства

для поширення політичних і нау­

в Требухові, в філії Київського повідала за зміст матеріалів, що кових знань. Провадити це слід, музичного училища. передаються по радіо. як правило, 2-3 рази на тижНеважко собі уявити, наскіль-

У зазимському колгоспі «ІІІлях

ки вдячні були б трудящі села, особливо ті, що не мають можливості бувати в клубі, в якому, до речі, вкрай малий зал, щоб, знаходячись у себе дома, послухати

Ілліча» у свій час була редколегія місцевого радіомовлення. Підготовлені і відредаговані нею «Останні вісті з бригад і ферм колгоспу», «Сільські і колгоспні но-

1958. року.

На честь 40-річчя ВЛКСМ

ського господарства славен тре- ний для Місц.евої іНформації час І тільки в Требухові і Зазим'ї. бухівський колгосп «Жовтень». слухають одНІ ЛИ'!lе оголошення, у нас 13 радіовузлів в тому у селі живе і працює значна гру- та і ті дуже часто зовсім безгра- числі 12 у колгоспах. На кожно­ науки і

травня

18

день по

м ОJода

епту ;ііа"ст ка

Ще навчаючись у семирічній: школі, Валя Ошова з захоплен- І

ням виро~ува~! KBiT~, ~~ку~удзу І на

ПРИШКІЛьнlИ

ДОСЛlднlИ

ці. Ії ланку завжди

ДІЛян-

відзначала І

вчителька природознавства Федо­

ра Мусіївна Земляк.

Влітку, піРо

час канікул, ішла працювати в: рідний колгосп пасти свині. - Закінчу сім класів, буду свинаркою,

часто

говорила

Валя своїй матері.

10-15 хвилин. КеруваВийшло, проте, не так. Коли ти всією підготовкою до виступів перед мікрофОНОМ повинна редко­ вона прийшла до голови колгос­ легія, до складу якої мають увій­ пу т. Бараніна, він сказав: ти пропагандисти, агітатори. - Дамо тобі, Валю, ' роботу, Передача по радіо місцевої ін­ обов'язково дамо, тільки не

іНформацію про хід робіт в кол- вини», «Огляд щоденної колгосп- формації важлива ділянка свинаркою. Звільняється телят­ госпі, лекцію або виступ найкра- ної стінгазети» / люди слухали з політично-масової роботи. Вона ниця. От і підеш на її місце. щих учасників художньої само- великим інтересом. Це все було повинна бути весь час під нагля­ І Валя стала телятницею. 3 діяльності. А можливості для цьо- до того часу, поки' колгоспна пар- дом партійної організації .

го тут Є -

в колгоспі свій радіо- тіина організація приділяла цьо-

В. Пиндюра,

вузол і майже у кожній хаті ра- му увагу. Зараз тут ~дколегіі діоточка. немає, а радіовузол із-за всіляких

завідуючий відділом пропаганди агітації райкому

Але замість всього цього ко- технічних причин

часто зовсім

перших днів поринула в свою ро­

боту. 25 телят випоїти молоком, переМIІТИЙ: ситий, міцний, здоро­ доглянути важкувато, та Валя й вий. А доглядає Ошова QaCTO не не шукала легкої роботи. Правда,

КП Украіни.

часто турбувалзгь мати,

А як в інших парторганізаціях? Близько

років

16

я в лавах

нашої партії і в міру своїх сил завжди

брав активну

участь у

партійному

житті

-

виконував

різноманітні

партійні

доручення.

у даний час я пенсіонер, не пра­ цюю, і якось-то так сталося, що

і не беру належної участі в гро­

мадсько-політичній роботі. Розповім, чому це так. Перебу.­

ваю на обліку в партійній органі­

деяких побутових питаннях, але І конюхів. Бесіди проваджу тільки більш ні про що не піКЛУЮТЬСj(. на загальнополітичні теми, бо з

поскаржитись

-

директор

гала порадами .

Аш: найкращим

порадником

стала книжка з

Ba:ri

25, як встановлено 35-40 телят.

вирощування теЩіТ)і.,

Адже міг би я, як офіцер запа- виробничим життям підприємства

Часто допомагають Валі в ро­

В грудні 1957

у

над молодняком. Особливо високої

року

Ошову

думки вона про Марію Єлфімову

нізації і дирекції перевірити ту нас відбуваються. ви вже можете побаЧИ1'И її біля чи іншу ділянку господарської Питання це мене глибоко ціка- своїх улюбленців - годує, напу­ діяльності стайні, де основна ро- вить. Я ХО'1'ів би знати, яку ває, чистить. Валя вже виростила

бота -

вирощування і догляд за участь беруть у партійному жит- і передала пастухам

кіньми. Проте моє прохання дава- ті комуністи-пенсіонери,

які

на

чення чомусь відхиляється.

стайні т. Кулаківський М. і се­ Партійна організація доручила кретар парторганізацїї т. Громо­ вий І. QaCTO допомагають мені у мені бути агітатором серед групи

оргаJfізаціях району.

по нормі, а

сільської бібліотеки «Мій досвід І боті піонери, які шефств ють

су, людина, що пробула 25 років мене не знайомлять. Можна було прийняли до комсомолу, і вона в кінній артилерії, бути корисним б про це дізнатися на партійних ще з більшим вогником стала для того, щоб від імені партuрга- зборах, але вони нерегулярно у працювати. О 5-й годині ранку

зації Броварської держстайні. Не ти мені час від часу таке дору­ обліку в інших первинних парт­ можу

допома­

дорослих

понад 70

телят.

ученицю

вчитель.

Колгосп ім . Леніна, с.

Жердова.

Н а

з нім к у :

Валентина

Ошова напува€ теля, зліва Марія

-

піо­

€лфімова.

Фото М. Гор6атеllка.

чисто, затишно. Молодняк, немов

Н. Апіwев,

класу .

І. Швачко,

нерка

Приємно зайТ1І у телятник

3

Мрія адійсuuласit

член КПРС.

Віля токарного верстата неве-

в агітколективах І віддІленнях Товариства

вправним рухом

він затискує ві доручити самостійно працювати

для поширення полІтичних і наукових знань

головку

болванку,

тує

сталеву

її, вмикає

Швидким,

тапенко. Зараз є така ,Думка, щоб

ликий на зріст юнак.

рих-

встановити

йому

певний

розряд

на верстаті.

електромотор, і

У минулому місяці комсомоль­

с. Ппоске. ВідБУБtя семінар висока. Парторганізація зобов'я- знань О . Косих прочитала в сіль­ з-під різця, немов спіраль, поте- ська організація ПРИЙШfЛа ' Мико­ агітаторів. За дорученням пар- зала агітаторів провести на ці ському клубі лекцію на т'ему кла металева стружка. Минає не- лу у свою сім'ю. Він дав слово тійної організаціі я ознайомив теми бесіди у всіх бригадах кол- «Героїчний шлях ленінського багато часу, і

присутніх з постановою травнево- госпу ім. Леніна. го Пленуму ЦК КПРС «Про прискорення розвитку хімічної промисловості і особливо

виробии-

Цтва синтетичних матеРі'алів та виробів з них

для задоволення

***

П. Рябов.

РаЙпромкомбінат. В цехах . про.

ведені rtерші бесіди

-

«Творчий

М· ихаила

письменника

Г. Медведенко.

потреб населення і потреб народ- присвяч.ені постанові травневого ного господарства».

рення розвитку хімічної промис-

Виступив на цьому семінарі також комуніст, голова колгоспу т. Журавель М., який ознайомив агітаторів з тим, як в окремих

ловості і особливо виробництва синтетичних матеріалів та виробів з них для задоволення потреб населення і потреб народного тес-

бригадах, ланках виконується подарства». Виготовлена таItOж комплекс весняних польових ро- відповідна наочна агітація. біт. Він звернув особливу увагу

на те, що на

молочно-трварніі

фермі пор.ушується за останціі час графік надоїв молока.

Активність

6. ПаIJllllИО.

6 робочих годин молодий токар гуртках, зокрема стрілецькому, Микола Комар . систематично читає художню і Ш олохо- Це мій, - говорить він, - технічну літературу, газети.

шлях радянського

аГітаторІВ, ва».

Пленуму ЦК КПРС «Про приско-

• • •

с. Р УАНя. З . Г адкова прочитала

в залізничній школі лекцію на тему «Як виникла віра в богів»; Я. Тарахан прочитав лекцію про атом і атомну енергію.

А. Ше.чtНко.

**•

с. ТребухІв. Jlікар-епідеміолог

К. Фрич прочитала для колгоспниН. Ииспенко.

наступного

40-річчя ВЛКСМ.

Трудовий шлях Миколи школи

тільки

прагнення цію токаря могли

йому

артілі,

ви- після роботи він завжди допоможе

-

його

набути кваліфіка-

З~ Кп адова, секретар

досвідчені

спеціалісти

Промартіль ім.

хоч: він не Ми бачимо цих товаришів на ро­

Важко було від

тив авторитет серед людей. Крім

70

уповноважених,

йшло на збори близько госпників

'100

і колгоспниць,

при­

нізаціll,

rотуючись

до

новиться воду.

критика

-

родина

виступаючих.

від

2 до

осудив лінно працюють і поводять себе

що сильно переживав від кожного назвати в газеті їх прізвища. виступу.

Д. зазіхнув на декілька дощок,

Закінчилося тим, щО М. дав слово що лежали на колгоспній садибі. зборам, родині своїй, що ніколи Хоч злочиli важкий, але вирішили :більше він не дійде до такої гань­ обговорити цей факт на зборах. Обговорення негідного вчинку Д. би.

Громадська

думка

-

велика

сила.

•. секретар

Шевченко,

парторганізації.

Колгосп ім. 40-річчя Жовтня, с.

Рудня.

4

- 10,

метрів.

Диище і

вишка

для

стрибків

у

В наступному році иад ба­

сейном буде споруджеио спецІаль­ не приміщення зі всіма службами.

40-річного

викопано. Довжина басейну буде метрІв, ширина глибина

Воно в холодну погоду опалюва­ тиметься .

Це

займатися

дасть

водним

можливість

спортом цілий

рік. Р.

\

Сошко,

секретар

комсомольської

організації

деревообробно­ го комбінату .

м.

Бровари .

Парк імені 40-річчя ВЛКСМ

кол- свою поведінку, але видно було, так, що я не вважаю за доцільне

М. Товариською, але досить різ­ була

того, щоб він прилюдно

сум­

-

з'їзду

стіни будуть зацемеllтоваНі. Вста­

ко. Тому-то комсомольська орга­

боті, в людних місцях села. Вони 25

нього добитися корінним чином змінилися

14

Будуємо водний басейн Багато молоді иашого комбіна­ ту ВИІІВЛІІЄ бажаННIІ займатися во,дним спортом, але... де? Іхати иа Десну чи Дtlіпро далечень­

На зБЬрах уповноважених

його до того, що він став поруш- викликати на збори,

парторганізаціі.

КП(б)У.

Я. Солошенко, Г. Рожко, М. По-

-

Дехто був такої думки що і І. перетворилося у серйозну розмову

ником трудової дисципліни, втра­ працює в колгоспі, а на стороні.

кою

ству.

керівники

цьому

непоправний п'яниця та дебошир, про обов'язок кожної радянської ювілею ВЛКСМ, вирішила свої­ колгоспу, що обрані згідно Стату­ а тому, мовляв, говорити з ним людини пильно оберігати соціа­ ~и силами спорудити водний ' ба­ сейн. Партійиа організація і ди­ ту сільськогосподарської артілі, про те, щоб гідно себе поводив лістичну власність. рекціll схвалили иашу ініціативу. вдома і на людях, тільки марПройшло вже кілька місяців обговорили поведінку колгоспника ВідБУЛОСIІ 2 молодІжних не­ М. Систематичне пияцтво довело нотратство часу. Вирішили, проте, після того, як ці збори відбулися. дільиики. Частtlну котловану вже року.

конати і інші роботи по господар­

здійснилося. Допов

один ще

середньої матері принести води, паливо, ВИ­

розпочався,

-

-

У додаток до цього

цікавий момент. До початку або

пускника Броварської

ків артілі «Жовтень» лекцію на с. Гor,.I •. Член Товариства для теку «)lеsинтерія та її профілак-

Громадська думка--велика сила минулого

подарунок на честь

.. • •

на семінарі була поширення політичних і наукових тиха».

Було це наприкінці

валик для пря- ще краще працювати, підвищува­

комсомолу»; В. Гаценко - «Подильної машини готовий. ти ділову кваліфікацію. М. Комар долання релігійних пережитків в 20- 25 деталей виготовляє за бере активну участь в клубних свідомості людей»; Г. Мирська

На

відзнаку славного

ленінського комсомолу

ceJla

закладено

парк,

ювілею

в

центрі

якому

В

цьому

році

Краще

збудуємо

також

працювати

дст

волейбольна

В. Кришин, секретар комсомольської організації.

площадку.

стали

тивні секції

футбольна,

легкоатлетична.

при­

своєно назву Ім. 40-річчя ВЛКСМ . танцювальну

зокрема

спор­

«Колгоспиик.,

Колгосп ім. Щорса, с. Княжичі.


НІ.іnа,

t 958

травна

18

СТАХАНО8ЕЦЬ

року.

3 .

§ .

,)

'1

Ч

~$'

3

а?

~-

~--~ia--~;a~OM курських KYK;~;;;~!\ Хорошу

ініціативу

виявили

трудівники

сільського

госпо-

дарства Курської області. Щоб створити міцну кормову базу для громадськоі худоб., і добитися ще вищої її продуктивності, вони зобов'язалися одержати в по

300

1958

Товаришу! До ,,'нця травня слід .мати по 1150 "ілогра.мів .моло"а вІд "орави. На 15 травня є 930. УспІшно ви"онати зобов'язання-справа Нllшоf честі і обов'язо".

році не менш

.~ ~

***

як

центнерів зеленої маси кукурудзи з качанами з кожно-

1'0 гечара на площі

160

про

тисяч гектарІв.

ЗВЕДЕННЯ наАій МОАока • колгоспах

за станом на

Трудівники Курw.ини звернулися з закликом до працівни­

ків сільського госп'одарс;тва країни наслідувати їх приклад і включитися в соціалістичне змагання за вирощення високого у нас в бригадах відбулися з приводу цього бесідн. Я, як ariTaTOp, провів ГОJlОСНУ читку звернення у другій бригаді. Наші

закінчили. Наше зобов'язання - зібрати не менше 300 цент­ нерів зеленої маси і качанів на кожному з 70 гектарів. На зерно посіяли 90 гектарів. Боремося за те, щоб одер­ жати її по 35 центнерів з кожного гектара. € 40 гектарів на зелений конвейєр, яку сіємо в суміші з вівсом та горохом. Це збагатить зелену масу білковими кормами. Щоб ліквідува­ ти знеосібку у вирощенні кукурудзи, всі посіви закріпили за постійними ланками, рільничими бригадами. Цим самим під­ вищиться їх відповідальність. Торік у нас чисті пари гуляли, не використовувались.

Львівська

с. Плоске.

'tl..

-

!~

_.,._..:<' ___

Низький врожай к'укурудзи зі б- живого тягла. Механізатоnи та .. їздові через день-два повністю

ці. А все тому, що посіяли її піз­

закінчать боронування. Наступна

но, не вийшли квадрати. Це при-

робота - перший механізований обробіток міжрядь.

робіток,

кукурудза не

встигла

7

Машиною «СРН-4» гектарів ранньої і

посадили 3 гектари

дозріти. середньої капусти, 12 гектарів Нинішнього року посіяли куку- помідорів. Відмінно працюють .рудзу на зерно значно 'DJ:'аНіше ~ трактористи Василь Деркач, Ва­ краще, причому

на вс1И

учили­

селі Червоному Золочівського району, проходить перепідготовку на п'ятимісячних курсах група майстрів виробничого навчання училищ механізації сільського господарства п'яти республік

рала наша артіль у минулому ро­

на було проводити міжрядний об­

При

сільського госпо­ розташованому в

3,

для полегшення- праці колгоспників

звело до того, що маиже не мож­

область.

щі механізації дарства N~

Щоб збільшити запаси зелених кормів, тут посіємо У декіль-

Колгосп ім. Леніна,

площt І силь Крикун і причіплювачі Ан­

Російської Федерації, України, Вірменії, Грузії і Азербайджану. Майстри вивчають нові сільсько­ господарські справу,

машини,

основи

слюсар ну

металознавства,

обробІТОК. -3 гектари овочів.

Зараз ПРОВОДИ~ІО першІ' розпушування грунту.

Вперше

за;Jровадили

ні посіви. На курудзі

12

1:5

по::адшш

ущільне­

гектарах по кугарбузи,

а

на

гектарах, де огірки, llосіяли

кукурудзу. Завдяки

цьому з од-

нієї і тієї ж площі одержимо знач-

ханізації

N2 3

водить

тнчні

сільського

господарства

А. Я. Левчун (в центрі) про­ з

групою

заняття

тора

тракторного

курсантів

пр ак-

по вивченню трак­

«ДТ-24»

Владимиреького

заводу

імені Ждано-

ва.

(Фотохроніка

РАТАУ). Фото К. Бузині на.

Боронуємо картоплю Наша бригада зобов'язалася зі­ 40 центнеріl! кукурудзи центнерів картоплі з

садкою упоралися. Зараз тракто­

270

Ф. Заnозний, бригадир рільничої

гектарів-

бригади

П. Андрєєв,

більше, як торік. Щоб не допусти­

голова

ти забур'янення, підготовили для

с. Гоголів.

колгоспу

«Перемога».

N2 2.

Колгосп ім. Щорса,

с. Княжичі.

обробітку культиватори з повним

-- :

'!:'r.:a

«Червона

Україна»

В.-Димерка. ім. Димитрова Бобрик, ім. Сталіна Світильне, «Червоний прапор» Семиполки, ім. Леніна

ro~

0,,-

Мс::

1227 БО 1152 48

Требухів,

1098 4б 1066 49

Жер дов а, ім. Леніна

52 46 42 43 45

970 55 967 36 941 47 927 41 916 50

..

908 36

«Жовтень»

Мокрець,

ім.

1058 1032 1025 1002 986

.

~

;:

Назви сіл і колгоспів

І-го

Травня

906 870 869 863

76 5(' 60 35 8БО 46 857 38 851 34 840 35

Кулаженці, «Зоря» Плоске, ім. Леніна Калита, ім. Сталіна, В.-Димерка, ім. Кірова Пухівка, ім. Ватутіна Заворичі, ім. Кірова Рудня, ім. 40·річчя Жовтня Богданівка, «Комунар» Гоголів, «Перемога» Троєщина, «Дружба»

779 772 759 712 950 915 930

По Броварській МТС По Бобрицькій МТС По раАону

Декілька фактів і

41 34 40 17 42 39 40

висновок

Ранок 16 травня. Ланом ру- не посіяно жодного гектара ку­ хається трактор «КДП-35». На курудзи, у другій бригаді ще не причепі

картоплесаджалка посаджено

15

гектарів картоплі.

«СКГ-4». Біля машини, як і треДивний спокій панує також і ба, два причіплювачі. Але хто? в першlИ комплекснlИ бригаді, Один з них ... агроном колгоспу яку очолює т. Павленко. Якщо

т. Хоменко.

з польовими роботами тут спра-

Що сталося? - запитуємо. Замість нього відповідає тракторист д. Радченко: - Бригадир т. Товстенко «забув» виділити до машини чоло-

вились непогано - усе впора­ ЛИ, то з посадкою городини негаразд. Наприклад, у парниках давно вже переросла розсада по­ мідорів, а до висадки її ще не

-

віка. А щоб агрегат не простою- приступили. вав, за причіплювача став това­ }lИШ

агроном.

Дійсно, димитровчанам, в тому числі і агроному т. Хоменку, сьо­

сів ярих, декілька

днів підряд

механізатори орали, кому завгод­

Чому ж маринуєте пів мет­

-

рову розсаду?

-

запитуємо.

Відповідь сміхотворна:

«Утри­

муємось, побоюємось морозів».

В ОС'l:анній час через технічні неполадки на чотири дні вибув трактор «КДП-35». 15 травня без будь-яких причин

прост()яв

трактор «Бєларусь». Серед меха­ нізаторів

дуже

низька

трудова

дисципліна. Цими днями тракто­

рист Микола Гузенко самовільно залишив роботу. Факти ці самі по собі характеризують

організатор­

но, городи. Звідси й наслідки: СЬКІ І ділові якості бригадира люпину на зерно посіяно лише 96 тракторвоі бригади т. Тарана. гектарів з 145 за планом. Досі Знайомимось з роботою тва­ ринників. Середньодобовий надій що з'являються тріщини під час на корову в квітні становив 11 випалювання, то обмазування пов-' кілограмів, а у травні ... тільки

----------------4•• ----------------

набором робочих органів. Нині вдруге боронуємо картоплю. У полі працюють трактор і 15 пар

Вигідний спосіб випаJюваннл цег JИ Останнім часом в ряді колгоспів республіки

почали за-

стосовувати дуже простий спосіб випалювання цегли, якиА

ОСВОЮЄМО 'болотві землі Щоб збільшити виробництво

КОРМІ'в для громаДСЬКОІ-

..

рист Дмитро. Маляренко боронує годні треба добре поспішати, щоб менше 50 трудоднів, дає можли­ картоплю. Позавчора і вчора він надолужити прогаяне. А прогаяно вість вести міжрядний обробіток розпушив грунт і знищив бур'яни багато. Вже з перших. днів по­ вздовж і впоперек. Всього посади­ на 45 гектарах. льових робіт тут було порушено Підживили 48 гектарів пшени­ графік використання механізмів. МО овочів машиною 70 гектарів - на 30 гектарів більше, ніж ці. На кожен гектар внесли по у перші погожі травневі дні за­ торік. 70 кілограмів аміачної селітри. мість того, .щоб всю техніку ки­ Овочеводи пропололи перші 5 Посіви ще краще зазеленіли. нути на готування ріллі під по­

цибулі.

Картоплі в нас

с

ному гектарі економиться щонай­

но більше продукції. Па цих площах кукурудзу абеРt:МО у пов- гектарів ранньої капусти і гектар ній стиглості.

Гоголів,

На фото: викладач училища ме­

Машинна кожного гектара. З сівбою і по­

посадка вигідна тим, що на кож­

Княжичі, ім. Щорса В.-Димерка, ім. Леніна Зазим'я, «Шлях Ілліча» Погреби, ім. Кірова В.-Димерка, ім. Шевченка Літки, ім. Калініна Русанів, ім. Сталіна Красилівка, ім. Жданова Рожни, «Більшовик»

педаг~гіку, методику виробничого навчання, психологію.

квадРатно-гніздовим способом, що тон Логвиненко та Микола Лис­ брати по ііа сть МОЖЛИ~іСТЬ I:I~POKO за~о- топад. Вони щодня садять по 2,5 і по 140

вадити мехаНl?опаНЮJ

с::"

ІооІи:.

CW')g~

подарства Курської області посилюють боротьбу за вирощен­ tlЯ високого врожаю кукурудзи. Сівбу цієї культури на силос

І. НАКАЛЮЖНИЯ, агроном.

~ <>

".

.~

-<О

колгоспннки за прикладом працівників сільського гое·

ка строків 35 гектарів кукурудзи в суміші з вівсом та горо­ хом. 105 гектарів парів зайняли під посіви вики у суміші з горохом та вівсом.

..• " - - ....= ..

сіл і колгоспів

.

врожаю. кукурудзи.

району

15 травня 1958 року (о кг на корову)

торюють.

не потребує капітальних затрат. При цьому бригада з 6-7 чоловік може виготовити за літо до 400 тисяч штук цегли. Нижче друкуємо консультацію про те, як зБУДУllатиспро-

худ'оби,

лому, сухе бадилля і т. ін.

. .

щену ПІЧ І випалювати цеглу новим способом.

крім 1176 гектарів кукурудзи, що посіяли на запланованій площі

Заготовлену і підсушену цеглу- ними

на ребро;

причому

7,8 кілограма:

Як паливо використовують - Чекали, поки жито підросДрова, .вугілля, т()рф, комиш, со- те, - п()яснює зоотехнік т. МиВ

ипа- ка,

-

тому зелену масу поча-

Лlо.вання цегли починають при ли давати лише 15 травня. Але для слабому вогні. Цей процес (так згодовують н коровам стільки,

на зерно, силос та зелений конве- сирець укладають на підвищеному створення склепіння над кожним зване обкурювання) триває 32- як козі. 16 травня для підвозки

йєр, артіль вперше цього року посіє 20 гектарів цієі культури на заплаві Трубежа. Площа вже підготовлена. Бригади зобов'яза-

місці в штабель (піч) висотою 2,5 каналом печі третій і четвертий -3 метри, шириною 5 метрів і ряди укладають з виступами на довжиною 6-10 метрів, залеж- 6 сантиметрів всередину топки. но від кількості випалюваної цегМіж цеглинами другого і трелися зібрати на цій ділянці по ли (20-40 тисяч штук). тього ряду печі залишають заЗG350-400 центнерів зеленої маВнизу, впоперек штабеля зали- ри в 4-5 сантиметрів. Між 7 і си з гектара. шають наскрізні канали, які замі- 8, 9 і 10 рядами і вище, через

40 годин. Потім отвори топок з одного боку закладають цеглою і замазують глиною, а з другого - посилюють вогонь, підтримуючи й ого ще 30 - 40 годин. В ре-

визначено тільки непристосовану для цього підводу, яка за одну ходку на віддалі 2-2,5 кілометра доставляє лише 200-250 кі. зелеНОІ- маси. І це на лограмlВ зультаті загоряються шари вугіл- 120 корів!

ля між рядами цегли.

Нарешті,

***

За рахунок освоєння осушених няють топку печі; Їх ширина в кожні два ряди, насипають шар топки і з другого боку закладаНеподобства - кричущі. Вони болотних земель вирішено поса- основі 40 сантиметрів, а висота дрібного вугілля товщиною 0,5 ють цеглою і замазують глиною, можуть звести нанівець наполегдити також 10 гектарів кормової 55 сантиметрів. Biдcтa~ь між -1 сантиметр. а верх печі засипають шаром су- ливу, самовіддану працю всієї

1-

картоплі «корнеа». топками - 0,5 метра, а вІД перДля зменшення втрат тепла хоі землі в 4-6 сантиметрів, за- маси чесних колгоспників артілі. Рільничі і городні бригади при- шоі і останньоі топки до країв рівномірного випалювання піч лишаючи прогалини для можли~ Не прогаяти жодної години! ступили до обробітку посівів. печі - 25 санти~еТРіВ. Кїлькіст.ь облицьовують сирцем знизу в ВОГ!) виходу газів.. Партійна організація (секретар Тракторист

Г. Хожай

прополов топок залежить ВІД довжини пеЧІ. півцеглини і починаючи з

ранню картоплю. На боронуван-

9 ряПісля випалювання цегла 3- т. Івашко), та і саме правління При спорудженні печі сирець І ду до висот; 1,6-1,7 метра, - 4 доби «доходить», а потім 4 до- колгоспу, яке очолює т. Прима,

ні цієї культури на інших пло- ставлять на ребро,

а нижній і в чверть цеглини.

Між облицю-

.D R D би остигає. Весь процес разом з Н' айкра- верхнlИ ряди - плазом. ()жнии І вальною стінкою і піччю залишаще організовано роботу в третій ряд кладуть впоперек поперед- ють зазор в 3-4 сантиметри, викладкою печі триває 10-12 щах зайнято живе тягло.

бригаді, М. Заєць.

яку очолює

комуніст нього, досягаючи цим перев'язки який

О. Нестеренко,

колгоспник артілі «Червоний прапор».

с. Світильне.

цегли і стійкості печі.

засипають

Стінки топки утворюються· од- шлаком.

П

попелом

або діб.

отім бічне облицюван~

повинні повести рішучу боротьбу проти порушників трудової

дис­

ципліни, мобіяізувати людей, тех­ ніку на те, щоб негайно випра-

П. Вlnенц, інженер

вити становище.

Головколгоспбуду

ним рядом цегли, укладеним пла- ня добре обмазують шаром глини

Міністерства сільськorо гос­

зом, і чотирма рядами, поставле- товщиною в один сантиметр. Як-

подарств_а УРСР.

М. Тищенко. Кoлrоcnім.димитрова,

с. В.-Димерка.


На подвір'ї Калитянської семи­ школи

класах

чистота й

якось

порядок.

особливо

затнш-

чому

підходити

до

цього

треба

особливо вдумливо. Кожний вчи­ тель

мусить брати для повторен,

урочнето. Уже сама обста­ новка тут викликає в учителів і

1іЯ ті ланки програмного матеріа·

учнів

ливішими. При цьому не можна до"ускаl'lІ переваН1 аження учнів домаШllіМIІ завданнями. Це, на

110 і

піднесений,

наче передсвят­

ковий настрій. І це цілком зако­ номірно. Лічені дні залишнлись до початку екзаменів. В Калитянській школі до закін­ чення.

навчального

року

почали

лу, що зараз є для нього наЙваж·

жаль,

спостерігалось

в

окремих

старших

класах

тнсь

рення.

Під час екзаменів особливо ви­ проявляється,

як

працював

учень протягом року. Вони пока­ зують

також,

НЯМИ той чи

як

працюв&в

інший

з

уч­

педагог. Ось

чому екзаменаторам, їх асистен­ там, членам і головам екзамена­ ційних комісій слід звернути ува­

гу не лише на якість знань окре­

мих учнів.

Треба

узагальнення

робити

про

класи,

певні

про

за­

своєння ними тих ЧИ інших пред­ метів,

розділів

навчальних

про­

грам. Такий аналіз допоможе на­ далі усунути неДОІІікн, не допу­

ститн їх повторення. Дуже добре роблять, н·априклад, вЛітківській школі. Тут завждн десь в кінці навчального

року

проводять

на

засіданні педради підсумки робо­ ти за чотири чверті. На жаль, так

роблять не скрізь.

В ряді шкіл

підсумки роботн за рік підводять лише в

кінці

серпня.

В цьому році навчання в

10

5-

класах продовжуватиметься до

кінця цього місяця. Що повинио бути зараз головним? Перш за все, повторення матеріалу. При-

і

в

того,

щоб

учні

дотримували

розумного режиму дня. В Літків· ській школі ряд класннх керівни· ків (наприклад, Г. Моця) провів бесіди з дітьми і їх батьками про те, як найкраще скласти учням

розклад своєї роботи під час підготовки до екзаменів.

В деяких семирічних

школах

року.

Нині

в

школах

проводяться

село.

Н поперЦВі рок. Вtl8ШоМУ селі проведен.' sвачиаробота по озе· Лененню вулlЩЬ і ШІІяtів. Але

-

~HТЬ Аерева

Щодо

подбати. щоб вони внрoc.uи. не за· гинули.

Це

розуміють

учні. Тому вонн під свій нагляд головних

і

наші

вирішили взяти насадження на

кількості

і

те

електричне

сигнал

40 -

даної

реле,

букви.

яке

несе

Таких

реле

по кількості букв алфавіту і

цифр. Спеціальний пристрій пере.! творює

сигнали в телеграфний код. Телеграфний апарат, підклю,

чений до читаючого автомата, пе· редає кодируваний

призначення

без

текст

участі

в

місце

людини.

наук М. П. Гліклих (зліва) і на­

В дальшому апарат може бути пристосований

для

уковий С~івробіТНИI( А. А. БУРЛІІ­

автоматизації

ка

переВІРЯЮТЬ роботу «читаючої машини».

набору в друкарнях, розмноження 'друкованих документів.

вузmв

(Фотохроніка РАТАУ).

На фото: завідуючий кафедрою телебачення, кандидат технічних

Фото А. Фатєєва.

шляхах.

А. Компанець.

Колючі

с. Рудня.

~ла :кого при:краса1

весняних пригод

3

тривалості І

букву від іншої і на виході вклю·

це .!Інше поло­

BlUta .llїла. Дуже важливо також

СТІНи

троє

маленьких

лисенят.

тами.

м~йстерні

рядки

І госпу ім. Леніна, що суворо осу-

Бо?рицької Д~ло негідний В\lИНОК С. Ю. Р):­

..

. .

практикується така важлива ФОР_IЗРОБИТИ ПОМІТКИ на них І випус· _ тити В ліс ма навчаЛЬНОI роботи, як опис . І 3 б . й екскурсії учнями. . а олотии .

Уже багато років в Броварсь· кій і Требухівській середніх шко' лах

не

провадиться

закінченню

свято,

По

навчального

року.

інспектор райвідділу народ­ ної освіти.

П. Копоницький

.. -

непогана

прикраса

т. Купиро

стіни,

не така вже хор 0-

-

ша.

для

•••

ми, двері та інші вузли з де­ рева. Завершується будівництво

обіду не працювали зарахува­

для

і

"О г о л о 3а

с.

Ю.

m

е и и а:

результаті

люди

Заклали плодорозсадник забезпечити

розширення

«Марксизм- в найближчі роки садів колгоспу

Цілком

правильно

к-пу~.

ник плодових дерев. Садоводи ви-

. Г: ~yrOBa.

й

для

всіх

конторських пра­

документ,

-

і

Оформляти

його не можна за рецептом ста­

зр~било рого

правління великодимерського кол-

народного

прислів'я:

«Хто

як знає, так і тачає».

СліАами неопублікованих листів

садили 10 тисяч штук дичок-яб·

лунь, _700 черенків чорної ізоло·

... ~

Записати так, щоб це було нау­ кою рів

Правління

і колгоспників, закладено розсад­

ви-

попередити

цівників. Рішення правління, збо­ Іюлгоспникам разом 10 трудод­

овець.

Щоб

оголосити... так далі.

до

ти за р-к Руді с. Ю. трудодні

кошари

cP-K~, cK-ПУ~;

садибі колгоспу,

систематичне

в

як

звати наше рішення якимось-то оголошенням і вивісив його на сміх людям на центральній

пияцтво і зрив наряду посіву огірків 12 травня бригадиром Рудею

• телятиика

чення,

за те, що дозволив собі на­

Для машинно·тракторного пар­ ку споруджується стан. Закладе­ н{) фундамент гаража на 20 місць, кузня, ремонтна майстерня. Сто­ лярі виготовляють віконні ра·

корівника,

сПрацівнику контори (зазна­ прізвище) за те, що безграмотно оформив рішення правління, вживав знайомі тільки канцеляристам скоро­ чити

парт~рганізації

нів.

Влашт"вана' v спеЦІальна І ставка книг ЦІЄІ б'б . І Лlотечки

ща в СВІТЛІ науки».

сторінках

ня:

Плакати ці, кажуть робітники,

Новобудови

Такі заходи варто б запланувати і провести всім школам. І. Репалюк,

ний інвентар до І-го квітня~.

Можна погодитись.

а для секретаря

багатотиражноl газети

присвяче­

му І десятком трудоднів. Але Ііе сВідремонтуємо трактори до заважало . б на нашу думку на

23 лютого~. о но ' . ' сВідремонтуємо зернові і си- ~ му з ;ергових З~Сlдань правлосні комбайни, весь причіп- Лlння прииняти ще І таке рішен­

лят молоком, а згодом і ~'ясом.

різні екскурсії. Але подекуди ана-

І. І. Скворцов-Степанов «Бла- виникнення життя на землі».

М. В •.Ме.ДвеАЄВ «ПСИХІЧНІ яви-

наше

читання

електричних імпульсів аналізую' ча частина апарата відрізняє одну

ліз їх підсумків робиться поДІТи ВИРІШИЛИ тримати ЗВІРКІВ, верхова. Зокрема, дуже мало поки вони .підростуть, .а потім

Л. Ппющ «Наука і релігія про

роздуми>~ • 'П • П ав е' ПНlн «qИ Є б? ог.». . .

ПРlІКРасить

для

Десни

І. І. Скворцов-Ст,панов «Дум- ленінізм про релігію».

гочеСТИВI'

також

двох

сту.

чає

Через кілька днів біля стадіОIlУ

апарат

машинописного. і друкованого тек·

нутись по допомогу до середніх Іх розмістили в «живому куточ­ шкіл. ку:. школи. Спочатку годували ма·

течку по атеїзму, видання ДержГ. А. Гурєв «Про віру у безп~літвидаву 1958 року. смертя душі».

ки про релігію».

дачів.

електронний

біт. В таких випадках варто звер·

популярну бібліо- про життя і смерть».

В. І. Ленін «Про релігію».

На цовоспорудженotIу сі.л-ьСЬКI)· му стадіоні відбулися перші "у­ стрічі 8OJIейболісті,в і футболістів. За ходом .змагання команд уиаж­ ,но слідкувалн більше двохсот гл!'·

НИКІв Одеського електротехнічно, го інституту зв'язку створила

Учні Рожнівської семирічної школи врятували під час розливу .~TC . ще ДОСІ прикрашеНІ плака-І ДІ. ~e гріх, що вдарили по "ьо­

Популярна бібліотечка по атеїзму Бібліотека райк~му КП УкраїН. А. Іпьїн «Наука 'та релігія

~

1958

ще невистачає потрібних приладів для проведення лабораторних ро-

••• ни одержала

у благоустроїсела

розпоЧнеться будівництво басеЙ· ну -.I(JIfI любителів 80ДіЮГО Літківської середньої школи. Бу· .спорту. І<рім того, ковиА став ли дні, коли тут учням давалося випадках

готуватись заздалегідь. Завуч т. Буряк насамперед добре спла-· стільки завдань, що на виконан· нував і забезпечив методичне ке­ ня їх потрібно було б не менше рівництво в підготовці до екзаме­ 7 годин. В останні дні навчання в шко­ нів. Вчителі B~aCHO закінчил'И по­ дачу учням нового програмного лі і особливо під час підготовки матеріалу і приступили до повто­ до екзаменів дуже важливо доби·

разно

травня

о.деса. Група науковнх праців·

н о в е

Напередодні екзаменів річної

18

3*

?

5

В

Недіпя.

СіАХАНО8ЕЦЬ

4

Д о рай~~ної газетн «стахано-, цію, що листа обговорено на ви-

ТИСТОІ смородини, б . , висіяно насіння вець:. н ад1ИШОВ ЛИ~Т'. у яком~ робничій нараді. Вжито заходи я лунь І персиКІВ. вказано на р яд неДОЛІКІВ у ро б ОТІ . , сВперед до KOMYHiJ"'y~. місцевого телеграфу. І по виконанню праЦІвниками зв яз-

колгосп ім. СталіJ!8,

БІБлІотекар.

с. РусаlllВ.

Начальник райконтори зв'язку ку правил, які регламентують ро-

т. Рosд'яконов О. повідомив редак- боту телеграфу.

~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~

Президент США Ейзенхауер «Обидва уряди, - говориться в галузях між обома країнами, до Заяві, - відзначають з великим Їх взаємної вигоди і ~ метою визнав, що однією з причин во­ задоволенням цтво,

співробітни- служіння справі. загальног() миру рожих виступів проти Ніксона в в

усіх

З 29 квітня по 16 травня в напад на Сірію. Тепер ми п~даємо Латинської Радянськ~му Союзі гостював Пре- велику економічну д~помогу

Республіці

привернути

Америки симпатії

метою

ють цим країнам своє панування.

Монополії США перетворили краї­

з

де з'являвся Ніксон, й~го зустрі­

ри з керівниками Радянської Союз і Об!вднана Арабська Рес­ чали бурхливими демонстраціями держави. 15 травня в Москві бу­ публіка висловлюють глибоке за­ протесту проти політики США, ло підписано Спільну заяву про доволення тісними взаємовіАН6СИ­ градом каміння і гнилих фруктів, результати переговорів між СРСР нами, які постійно розвиваються. шіювками і вигуками «Ніксон! За­ і ОАР, яка, безсумнівно, послу­ В Заяві вказується, що уряди до­ бирайся геть!». мирного жить зміцненню дружби, співро­ держуються принципу Американська газета «Нью­ бітництва та взаєм~розуміння співjснування держав, ие~алежно Иорк таймс» так змальовувала від їх суспільних систем, засуд­ між обома країнами і буде важ­ зустріч Ніксона в столиці Вене­ колоніалізм, Зд,кдикають ливим вкладом У справу збере­ жують всі держави, які мають

Півд~нної

населення

цих краін до Сп~лучених Штатів. публіки (ОАР) Гамаль Абдель і підтримуємо з нею взаємно ви­ Але поїздка привела до цілком Насер. Він зробив поїздку по гідні т~рговельні відносини. протилежних результатів. Скрізь, У Спільній заяві Радянський нашій країні і провадив перегово­

ження і зміцнення миру.

«незадоволення населення країн Америки економічною політикою Сполучених Штатів»,

та прогресу».

політику Американський віце-президент риканських країн на імперіалістів США, які нав'язу­ Ніксон зробив поїздки по країнах

П'РОГРЕСУ

зидент Об'єднаної Арабської Рес- Об'єднаній Арабській

тісне

розвивається

НІКСОН У ЛІ\ТИНСЬКІЙ І\МЕРИЦІІ

в ІНТЕРЕСНХ 3RГІ\ЛЬНОГО МИРУ І

яке

атщlНУ

суели Каракасі:

;

~ики. Але це лише частина прав­

Їх

сиро­

і ЖОРСТOltо експлуатують

на­

виконують

латиноаме-

волю

американських

селення. Тільки з 1954 року по імперіалістів. Народи Латинської 1956 рік американські капіталіс­ Америки ненавидять своїх поне­

імперіалістів США ти вивеЗJIИ з Латинської Амери­ волювачів ки 2,2 мільярда доларів прибут­ і посилюють боротьбу за визво­ лення 'від ЇХ ГНІТУ. Яскраве свід­ ків. К(lлонізаторська політика США чення цього

веде

до безперервного погіршен­

ня економічног~ становища країн

ТІОїздки

лі.

м. Бровари, Київської області, вуn. Київська, Jlj'g

ганебний провал

-

Ніксона

в

латиноамери­

канські країни.

А. Мепікнн.

«Сотні розлюто­ Латинськ~ї Америки, до розорен­

РОКИХ мас населення

Адреса редакціі: ;

'обт~ тим, що Сполучені Штати рабують країни Південної Аме­

І ". США не тільки грабують, але й поневолюють народи Південної винну базу американської про­ Америки, наl!'ЯЗУЮЧИ їм як пра­ диктаторів, які мисловості, безсоромно грабують вителів різних ни Латинської Америки в

ваних демонстрантів, пустивши в ня, голоду і злиднів їх 180-міль­ Радянський Союз завжди про­ і во.цневу зброю, припинити ви­ ~iд каміння і палКи, напали на йонного населення. В надзвичайно являв почуття щирої дружби до пробуВання цієї зброі. СРСР і живе і працює машину, в якій був віце-прези­ тяжких умовах народів Арабського Сходу. В тяжкі ОАР ціЛІC1JМ, задоволені розвwrком латиноамериканський робітничий дент ... Три шибки в закритій ма­ для них часи ми простягали їм економічного та. культурного' едів­ клас. Стогне під гнітом крупних шині Ніксона було розбито камеруку допомоги. Наш народ рішуче робітцицтва і торговельним обмі­ поміщиків та іноземних капіта­ виступив на захист Єгипту, який ном між ними. Уряд ОАР вислов,.. нюками, завбільшки з велику ди­ лістів селянство, позбавлене най­ ню». головнішого землі. В Арген­ став у 1956 році жертвою англо- лює подяку З приводу вкладу РаТакий ворожий приііом, вияв­ тіні, наприклад, 80 процентів франко-ізраїльськоі агресії, смі- дянського Союзу в програму ін­ лений. Ніксону, є відповіддю ши­ сільського населення не має зем­ ливо викрив імперіалістичну змо- дустріалізації Об'єднаної Араб­

ву і відвернув у минулому році ської Реєпу6ліки.

r

Редактор С. ПОГРЕБІНСЬКИА. Попсуйко Га.1ина Климівна, яка живе в с. В.-Димерка, порушує справу про розлучення з чолові­ ком Попсуйком Володимиром Тимофійовичем, що живе там же. Справа слухатиметься в

ному суді 2·ї дільниці

народ­

Броварсь­

кого району.

138.

Броварська районна друкарня Київського обласного упраВJIіння культури.

3aM.2309-25(1)

59 номер 1958 рік  

59 номер 1958 рік

Advertisement