Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАТН, ЄДНАНl'ЕС>І!

ВІВТОРОК

1956 року)

1956

ярди карбованців строком на

розвитку

1956 року) 20 років.

Облігації позики і виграші І!О

2.

народног()

на суму З2 міЛh­

них звільнити

ві.'.!.

народного

господар·

РОК)1).

млрд.

пудів,

значно

та

HapOДHoГtJ

1951;

інших

продуктів

тваринни­

цтва.

Комуністична партія іРадян,

року). ПовіДО~lЛення про цей 31хід уряду зустріло одностайне схвалення радянських людеі'r. Віддаючи в позику рідній держа­

сыийй уряд постійно піклуютьея про задоводення матеріальних і культурних потреб трудящих. 3

ві

кожним РОКО!І збільшуються Аег­

свої

заощадженн.я,

вони

тим

самим допомагають перетворенню

жавні

в життя величних планів кому­

будівництво, на освіту, охорону здоров'я, соціальне страхування.

ністичного будівництва, наміче­ них у Директивах ХХ з'їзду КПРС по шостому п'ятирічно.~У плану

розвитку

дарства СРСР

народного

на

госп;)­

1956-1960

роки.

Як відомо, основним джереЛ\JМ

доходів бюджету нашої держаВ]1

є невпинно зростаючі надходжен­ ня від промислових підприємств, транспорту, торгівлі, сільського господарс'гва. ці надходження

етановлять У державному бюдже­ ті 1956 року майже 85 процен1'ів. Поряд ;j цим важливу

рою,

відіграють Т'ікож державні по­ зики. Де--справді народні пози­ ки. ВОПИ використовуються дер­ жавою

в інтересах

народу,

Д.l;1

ЙОГО процвітання і щастя. Передплачуючи

нову

позику,

радянські люди добре знають, що Їх кошти підуть на дальше збільшення виробництва металу,

вугілля, машин,

нафти, товарів

електроенергії, народного

спо­

живання.

Значну частину

коштів,

яd

асигнування

на

житлове

Кошти населення, дані в позику державі, дадуть можливість спо­ рудити більше жилих будиmtіu, шкіл, КJІубів, лікарень та ішпих

яти успішному розв'язанню наіі­ важливіших

народногосподар­

ських завдань, що виражають к,)­

рінні

інтереси

держави,

всього

соціалістичної радянського

на­

роду.

РаДЯНСЬЕl J!()3ИКИ розміщають­ ся серед населенн.я в строго доб­ ровільному порядку. Обов'язок. первинних партійних організацШ, прОфспілкових

і

КОМСОМОЛЬСЬКИХ

організацій розгорн}:ти у зв'язку З випуском нової позики широку

масову роБQТУ, роз'яснити трудя­ щим її значення, щоб усі робіт­

ники, колгоспники, інтелігенці;І взяли участь у. передплаті по­ зики.

В дружній і організованій пе~

.

редплаті, що розгорнулася в Мlс-

це

вро-

з НОВОЮ СИ.'ІОІО демонструють свою

жаііності всіх сільськогосподарських кудьтур, дасть можливісп,

любов до соціалістичної Батькі'3щини, свою рішимість успіШНі,

уже в цьому році багато зробити

перетворити

для виконання надто важ.п:ивого завдання шостої п'ятирічltИ-,~Овести в 1960 році валовий збір зерна в країні не мешп як до 11

програму комуністичного буд ів ни­ Цтва, намічену в історичних рі­ шенн.ях ХХ з'їзду КомунісТИЧ'Н()l партії Радянського Союзу.

в

життя

величну

---~.~---

Таш"ентсь"і Roдектив

Ташкентського

ре-

та.

верстати Верстат

призначений

дл І{

ИОllтномеханічцого заводу тресту

енергетичних будов, легко пер~­

«Середазгі,в;роенергобуд»

возиться на звичайній

вив

пеPillИЙ екземпляр

свеРАЛИJIьно-раАіального

вигото··

HOBoro верета-

води, фабрпг.и, залізниці. EKOHJ' мічно і організаційно аміцнюют[,­ ся колгоспи. Ось чому я охоч:: віддаю державі свої заощадження і закликаю всіх наслідувати мій

заявила:

-

~Іи знаємо, куди йдуть на­

ші ааощадження. Тому я з радіс· тю переДП.1ачую нову позику і вношу всю суму готівкою. Тут же Домна Юрченко ставитт, своє прізвище в підписному лис і'і і всю

вантаж·

ній автомашині. (ТАРС).

суму передплати

вносить

Плакат роботи художника Б. Березовського. в';Jпущений дер · жавним

видавництвом

оБРI\ЗОТQОРЧОГО

Як тільки

стало

відомо

пN

випуск нової позики, в рільни­ чих бригадах, серед тваринників арті,lі ім. Ворошилова, відбу.'ІИСЯ збори. І~u.'!ГОСIlНИКИ і спеціалісти

одностайно

схвалили

рішення

ють облігщії новuї позики. Зоотехнік

Леонід

Ф. КОСТИРЯ, бухгалтер.

Бригадир

-

заявив:

Ми, колгоспники, як і Be,~"

шкодуємо

ддя

своєї

любимої

йдуть на дальший розквіт рідної

бригади Іван Гнатенко

1956

відпочинку.

В

Декреті, датованому

1921

ЦЬO~IY

13 TpaBH.Q

року, були визначені прин­

ципи організації будинків відпочинку,

вказувалось,

будинків

повинні

що

для

ци~

відво,в;ити;"

заміські дачі, колишні поміщиць­ кі

садиби,

встановлювались

ое­

новні правила направлення тру­

дящих на відпочинок. Тепер в СРСР налічується Іо­

над три тисячі здравниць (санСІ­ торіїв і будинків відпочинку). В

За

сільського

дарства Воронезької строково,

.11

травня,

госш·

області до­ виконалп

державний план заготівель і за­ купок молока першого піврічqя. Здано і продано молока державі 79 тисяч 630 'rohh-на 47 ТІІ­ сяч 875 'rOHH більше, ніж за Bi~­ повідний період минудого року. Колгоспи обдасті добилися н цьому році дальшого підвищення

У шостій п'ятирічці передбачається да.1ьше розширення сіт­ ки санаторіїв і будинків відпо­ чинку. До 1960 року порівняно з 1955 роком число міст у са· наторіях має збільшитись на 10 процентів, у будинках відпочинк~ -на 13 процентів. Будівницrво нових здравниць 6уде розгорнутu

в центра.'ІЬНИ.'\: і північних рай;)­ нах Європейської частини СРСР, на Уралі, в Західному і Східному Сибіру, на Далекому Сході, в Се­ редній Азії і Казахстані. (ТАРС).

модочноі продуItТlIвності худоби: 2 1 жовтня 1955 року по 1 трав­ ня 1956 року виробництво мо­ лока збільшилося в 2,3 раза П}­ рівняно З минулим роком, ві); І;ОЖНОЇ корови надоєно по 909 кі­

колгоспники

просуваються в глибинні

нову

позику.

М. Нікіwин, голова

сільради.

с. Троєщина.

На колгоспних полях півде hних областей України з'явилися дружні сходи кукурудзи,

цукро­

вих

та

буряків,

ших

соняшника

просалних

культур.

госпники і механізатори догляд посівів.

ін­ КО.1-

почали

В ГОJlопристанському раЙОПl Херсонської області на культи­ Baцiї міжрядь заїlняті десяткч тракторних агрегатів. Перевико· нуючи норми на обробітку соняш­ ника і кукурудзи в 1,5-2 рази, механізатори Пам'ятнянсьrиї МТС добиваються високої якості робіт.

Чітко визначились зелені KBai~­ рати на полях колгоспів Кірово­ градської облас'гі. Посіви СОНЯ"І· ника в бідьшості сідьгоспарті:lеіі забороновано,

розпушення

провадиться

міжрядь.

друге

ПочаЛО~і,

шарування ЦУІ.РОВИХ буряків. ~' Помічнянській МТС )!іЛЯ цієї МР'­ ти підготовлено 14 спеціальНі1Х агрегатів. Високого виробітку до­

мою.

дарському році.

(ТАРС).

області, 1.1 також майстри ВИСІ)­ ких урожаїв з Луцького району та інші, які зібрали в минулому

ни Полісся. Велику допомогу МО-

році понад

лодим буряководам Полісся пода-

ків з гектара.

ють агрономи, які приїхали СЮДIJ

передплатили

всі

но за цсіі час у минулому госпо­

кі­

буря~и -Ганна' емирнова, Марія Кожа" райо-

маїlже

дограмів бідьше, ніж було надо!:­

476

Допомога молодим буряководам На Волині в розпалі сівба дук- -на період сівби 3 Хмельницької тисяч гектарів. Цукрові

години

бився на такому агрегаті т. Шу~­ тик, який щодня обробляє по 1() -12 гектарів замість 8 за НОї!­

,lОграмів МО;10ка, що на

------

рових буряків. Площа під цією КУ.'lьтурою розширяється на 11

перші

просапних КУЛЬТУР

році J! них побуває більшf,

Видатна перемога трудІвникІв clJlbCbKoro господарства Воронезькоr odJlacTI Трудівники

гар:штіf>l')

Почався оОроОіток

сання В. І. Леніним Декрета про п'яти мільйонів трудящих. будинки

послужить

передплати вніс г()тівкою.

про будинки відпочинку років з дня підпи-

підкрrс·

~:;::::::==================

*

35-річчя Ленінського Декрету 35

рільничої

.1ИВ, щО успішна реа.lізація НО!l(lї

Батьківщини. Адже наші позю:и

===============~

Минуло

третьої

Семенов, тирічки. Тов. Гнатенко всю СУ}ІУ

вносячи готівкою всю суму перел;-

радянський нзрод, нічого не п~­

с. Русанів.

дянських людеїl.

І швидкого ЗДlИснею{я шостої п'Я-

артілі була повністю завершена. На нову позику підписалися B~i

ли готівкою.

держави, ЗРОС'тання добробуту ра-

уряду і заявили, що всі придб,,- І ПОЗИКИ

П.'Іати,

КОЛГОСПНИКИ і всю суму сплатн-

мистецтва.

*-----------* На &.JIaro иарод''У

готівкою. За кілька годин передплата в

запитів трудящих. Нова позика п()кликана спри­

тах і селах нашоі республіки, ЯІ> і всієї країни, я&Найяскравіш::: виявляється .патріотизм радн!!­ ських людей, їх висока політичн;! свідомість. Тр~'дящі міста і сма

підвищення

відБУЛИС:1

ша чудова Jlатыівщина •. Стають до ла;(у !Іові е,lег.тростанції, за­

закладів ,ll,ЛЯ задоволения зроста­ ючих культурних і побутови~

одержить держава від реалізації 'позИ1\И, буде направлено на те, щоб ще краще оснастити сільськс господарство машинами, даги йому більше хімічних добрив. А забезпсЧ'Ить

бригадах

Топіха. - Від усієї душі вітаю ви­ пуск нової позики. Ми бачим(),

збільшити

ної

розвитку

випуск Н'.І­

ко

виробництво м'яса, молока, вовна

позики

Ста.1іна звістку про

Висловлюючи почуття глибок')Ї любові і відданості Комуністи'!­ ній партії, доярка Домна Юрчен­

.'Іа ПОС1'3НОВУ про ВИПУСК Держав­ господарства СРСР (випуск

з)"­

арті.'Іі іме!;і

приклад.

в інтересах держави і народу Рада Міністрів СРСР приння­

схваленням

як деда.1і бі.lЬше СИ:І набирає на­

З. Затвердити подані Міністерст.вом фінансів СРСР

1956

Одностайним

стрі,1П КО.'Ігоrпники

У третій рі.1ьничііі бригаді· на

рами.

ства СРСР (випуск

в и сон а організованість

зборах виступив бригадир Стешн

оподаткування державними і місцевими податками та збо­

умови державної позики розвитку

успіхи в госnодарсь"о.му і "ультурному будівництві.

КОП.

15

збори.

СРСР Рада Міністрів Союзу РСР постановила: господарства СРСР (випуск

р.

робничих

ня заходів по дальшому розвитку народного господарства

Випустити Державну позику

1956 ро"у). Дружною передплатою на nози"у радянсЬ"і люди nроде.монсmрують свою готовність боротись за нові

вої Державної позики. В усіх ви­

З метою залучення коштів населення для фінансуван­

1.

народного господарства СРСР (випус"

ТРАвна

ЦІна

про випуск Державної позикк розвитку народного господарства СРСР

постановила випустити Державну nози"у розвит"у

15

Орrаи BpOBapeLOrO райониоrо :во_ітету RоиуиіеТИЧНОі партіі 'Украіни та районноУ Ради депутатів трудиших RиtвеLRОі оБJIаеті

у Раді Міністрів СРСР

сування заходів по дальшо.му розвит"у народного господарства СРСР Рада Міністрів Союзу РСР

(І352)

59

СТЯХЯИОВЕUЬ (випуск

з .метою залучення "оштів населення для фінан­

РІ......... ХІХ

700 центнерів буря­

Повним

ходом іде

шаруваНН.~І

цукрових буряків у Семенівсько­

му, Кобеляцькому і Кишеньків· ському paїlOHax Полтавської ofiласті. В колгоспах обслужуваннх Іванівською МТС, кожний трак­

торист обробляє ділянку, яку ві" засівав.

В КО.'Ігоспах провадиться підсад­ ка рослин на зріджених посіВ1ti просапних культур.

(РАТАУ).

(РАТАУ).


СТАХАНОВЕЦЬ

2

Вівторок,

15

травня

1956

РОКі

в ногу 3 життям В конторі колгоспу, ,'1ьового

приблизно в 1,7 раза. В цьo~y відіграють свою роль і такі Зl\­ ходи, як державні позики.

біля по­

тракторного стану,

в

мl)­

хані 'Іній майстерні, на фермі і у віддаленііі бригаді М 4 з'~!­ вився черговий НО:.іер газети «3а комунізм». Стіннівка відразу привеРНу.ТІа увагу читачів. Чи~ саме? Перш за все заГО.'lОВКО\1 великої триколонної добірки; (~ Радянські

державні

державні позики, крім веЛІ!­ чезної загальнонародної кориr.­ ті, приносять І значні доходи кожному громадянинові.

За післявоєнні роки населен­ ню Української РСР виплачено виграшів по позиках, включа­ ючи вартість погашених обліГI\­ цІй, понад 8 мільярдів карбо­

ПОЗИКJf_

сприяють Юlіцненню еконо)(іК:І нашої країни, підвищенню доб­

ванців. Тільки в 1955 роцІ населен­ нJO республіки виплачено виг­ рашів по позиках на суму 1 мІльярд 918 карбо­ ванцІв, у 1956 році буде про­ ве ..еио 33 тира.' по Держав­ них позиках, в тому числі 6 тира.ів погашеин

робуту трудящих».

Матеріали,

добірки,

надруко­

MIJlbAoHIB

вані на машинц,і, мають виразні, хороше Оформлені заголовки. На" першою заміткою стоїть «Дер­ жавні позики СРСР». Тут чита'! знаходить цікаві ЦИфри

••.

Далі в заміщі «Нові виграші,) розповідається про тих КОЛГОСП­

факти.

СУ шості А п'ятирічці обсяг промислової продукції в СРСР

ниstв, які глибоltO усвідоuюють величезне

загальнонародне

зна­

збільшиться на 65 процентів. Це чення державних пози&: Так, означає, що в 1960 роцІ, остан- літній колгоспнu Іван: Василь:)­

ньому

році

шостої

п'ятирІчкн,

в нашlА країні буде вироблено вич С'Щ)окач не лише са)( охоче промислової

продукції в три рази більше, ніж в 1950 роцІ. За п'ятиріччя національн~А доход зросте .на 60 процент~в,

реальна зароБІтна плата робlТ-

підписується ів:шим

на

сусідам

позики,

радить

а

це

іі

роби-

ти. І це не випадково. І. Строкач

/за останній

час к.ілька . .

разі!)

ників і С,lJуЖбовців на 30 про- виграв по оБЛІГ,ЩІЯХ позик поцентів, а натуральні і грошові

передніх років.

доходн колгоспників на 40 про-

центІв. Для

виконання

дальшому

розвитку

промисло-

Радянська

держава

Далі

робитьс!(

узагальнення:

сКолгоспники сільгоспарті,1і ім. Леніна, с. Плоске, та ме­ ханізатори на своїх загальних зборах взяли підвищені соціа­

лістичні зобов'язання: вирости­ ти в цьому роцІ стопудови" урожаА зернових, по 200 цент­ нерів картоплі, по 300 центне­ рів овочІв, по 40 центнерів ку­ курудзи

з

кожного

Виконати зважаючи ливості

гектара.

це ' зобов'язання,

на кліматичні

весни,

буде

особ­

нелегко .

Але тісна співдружність КО,l­ госпників і механізаторІв, їхня висока трудова активність до­ поможуть здобути трудові пе­ ремоги._

Далі йде матеріад «Петро Во­ лоха та його діла». Тут і малю­ нок з підписом «Волоха в різни.{ позах». 3 тексту матеріалу ДQ­ відуємося:

сПетро Волоха виїхав трак-

тором у ' поле

І не

працює, а

В добірці вміщено перші повістрів народ постанову Ради Мі-

народного

·В замітці під заголовко)( «В тракторній бригаді» ГОВОРИТЬСR

про колективне слухання по ра-

. .

б

Т

матеріалу

назад

Одим з додаткових джер~л

нашого бюджету є надходжеll-

ВІн

години

також

роботу.

кинув

на

Чим

хорошим

відзнаЧ'.аЄТЬСІІ

цей номер газети, випущений в день

оголошення

постанови

пр.>

Державну позику? Перш за все,

.'1ювана ко)(уністом А. Теплюк.ом, підняла на сторінках газети ті

питання, які всіх найбільше ці-

ХОРОПlу справу

лен,'

ро&ить JlОa1l0ДЬ Вже кілька днів

цвіте

чере­

муха і бузок. Всюди п'янким за­

Тут посаджено 2500 декоратив­ них і 800 фруктових дерев. Ч,J­

пахом сповнене повітря. Весна JJ

тири тисячі

повному розквіті.

Руса нові і 1800-в Мокреці .

Иде

травень.

як

державні

позики

сприяють

~двищенню матеріального і культурного рівня життя

трудящих,

підвищенню дооробуту народу . Хороший агітаційний матері:ш

ріа.'lами, що висвітлюють хід боротьби за виконання зобов'язань, взятих

Ф ермами,

б ригадамн,

колгоспом,

заголовки

о

Ф орм-

l'

ланками.

Газета

повідомила

змагання

про

трактористів.

xi.~

редкодеl'ЇЇ, що вона в даному номері, як і ще в деяких, мало Mk-

. б до ре

посаджено

Ij

Природа наче показує людям всю свою красоту. Вона в найкращо­ му вбранні.

В насадженні дерев допомага­ ли своїм старшим товаришам і піонери . Особливо це слід скаЗ1t­

І дуже радує всіх ще й те, ЩО

ти про піонерську дружину Бро·

серед старих дерев і кущів зазелс­

варської середньої школи. Ії ся­

ніли іі ті, що були висаджені в цьому році. Тільки руками юна-

дами було посаджено тисячі де­ рев і кущів.

ків і дівчат в нашому районі пQ-

Взагал,' треба сказати, щО OI~-

дереві кущів. Коли б ці дерева .;Іа зроблена силами УЧНІ·В.

. .

ця ВІдвела РОЗПОВІДІ про тих, ХТО

працює на

польових робс.-

тах, чию робо'гу можна постави -

Добре ти в приклад.

OCOI.-J-

поставити одне від одного на ві ,1-

ливо хо'гі.'lОСЯ б відзначити вий-

тири ря~и дерев довжиною Bi~ Поштової площі в Києві до площі

неРІВ шкіл.

ня від населення по державДві колонки в цьому номері карикатурз. д. алі 1 метра, то - утворилося б них позиках.. стандартної газети зайняті матР,- Сдід дише зробити один закид Д алі в замітці розповідається,

дерев

ними ознайомився. Га- саджено 92 тисячі декоративних НQвна маса нових насаджень бу,

зетv ПРI{краш~'ЮТЬ добр е . J "

4. •

"\.r,

3

.------

------~

ТРI!

Сподіваємося,

агітатор-агроном колгоспу В. БуртовиА чита,~ Фото М . Страя .

комору, а сам кепкує, сміЄТI.-

СА.

ди були проведені і в бригці читач .: ~~

Н а з нім к у:

дояркам і свинаркам газету «Правда».

в

господарства в сумі 347 міль- ДІО 1 о говорення постанови. ут кавили. Всі заміт&И граМОТНQ ярдів карбоваців, що становить взяли участь агітатори Г. Чорно- написані. Воки конкретні, стие· . б юджет- у с" б Ільше половини ВСІХ ько, ш. Ж уравель. Т аю. б' еСІЛІ'"1 наче саМІ просяться, що б

них асигнувань.

с. Красилівка. Працівники молочно-товарної ферми колгоспу ім. Жданова, борючись за успішнє виконання взятих зоБОВ'язаНh. ·уже одержали по 1150 літрів молока від кожної корови-на 634 літрн більше, ніж торік на цей же 'Іас . Значна заслуга в органі­ зації дійового соціалістичного змагання між доярками належить агітаторам, які систематично провадять з тваринниками бесіди, читають їм газети.

мнеться, вІдправив шість мішків

посівного

виділяє ністрів про випуск. нової позики. оперативністю. Редколегія, 0'10-

величезні кошти. Так, за державним бюджето'lt на 1956 рік передбачені витра-

ти на фінансувания

гектарів.

1300

що це Аому так не минеТЬСА •.

завдань по домлення про те, як радісно зу-

вості і сільського господарства

виорати 1700 гек.Т<lрів, П. Воло· ха і М. Мищенltо на «НА ТІ »-

'10-'

ім. Т. Г. Шевченка в Бровар~х:. Ще більше висаджено фРУКТІ)' вих дерев. Площа під новозаКЛ:l~ 60 ,9 гек.,'І;енимисадами заllмає

ку активність комсомольців і пі/). Л" - . Т еб х'в ь'· )'1' I'l'КlBCLKQ' 1

Вся ця велика

l'

Р

У 1 С

,,'

почесна робl)-

та провадилася під гаслом підгт). товки до Спартакіади HapoiIi!J СРСР. Вона продовжується

і з3.-

тара. Мододь посадила також 4 раз. Молодь допомагає впорядк"J

. . «,М'1- зробида редколегія, нагадаВШIi Але в ціломvJ номер зроблеН-J парки і сквери, розбила 157 вати наші села. Її силами вже льионні суми виграшів » . Тут знову прізвища тих механізато- вдало. Газета зуміла вчасно від- клумб для квітів. збудовано 68 волейбольних Manговоригься: рів, що взяли підвищені соціалі..:- гукнутися на важдиві питання, Вся ця робота проведена в ос- данчиків, 10 - баскетбодЬНИХ, сЗа шосту п'ятирічку валова тичні зобов'язання. Так тракго- не С1'ала вижидати ПО"И ПО~І"І' новному під час декадника лісу і 43 комплексні майданчики "J , '" "саду. Добре організувала його футбольними полями, 7 тирів. продукцІя всієї промисловості, ристи І. Литовченко та 11'. l1'а_ ПРОИ"Д'уть а ПІ'ш а розташованої на території Ук11 n. , ..1 В ногу З НIl- комсомольська організація KO·~D. Черненко, міститься

.~

в

другш заМІТЦІ

раїнської

РСР,

зБІльшиться кун

на

«ДТ-54»

зобов'язаЛИ~JІ

ми, в ногу 3 життям .

госпу «Більшовик»,

НОВЕ В ТЕХНОЛОГІІ ТРАКТОРНИХ РОБІТ ПО ВИРОЩЕННЮ КАРТОПЛІ Центральниіі Комітет КПРС і Рада Міністрів СРСР в своїй Пl)­ станові

«Про

ництва

і

овочів»

збідьшення виро(1-

заготівель картоплі поставили

цівниками

перед

сільського

іі

пр;t­

господар­

* *

гічну С\СМУ проведення трактор­

завідуючий BI.uIIOIl механlзаці1 J(иівського фlllаlУ Всесоюзного hayko8o-АОсІІАНого ІНСТІТУТУ

топ.lі, яка 13 лютого 1954 por.y бу.'l3 ОЩ'блікована в «Київській

П.

НАСТЕНКО,

СПlРТОВОі ПРОМИСІовостl.

* *

ства відповідальне завдания­ в найближчі два роки створити в країні достаток цих продуктіз. В постанові вказується на від­ ставаНІІЯ агротехніки вирощуван·· ня картоплі. Затягуються строки

грунт залишається

садіння, несвоєчасно і недоброякісно провадиться обробіт.ж міжрядь, допускаються ве.тr:икі втрати при збиранні, внаслід.ж

сходів,

нео6роблеки'і

гано впдиває на розвиток рослин.

Деякі головИ- колгоспів недооцінюють

картопляного

що

при

вирощенні

поля

і аг­

обробіТОI, до

призводить

появи

до

за­

кар­

правді». В процесі дальшого виз­ чення ЦЬОІ' О питання було

біля кожного куща. Це дуже по­

рономи

них робіт

вне­

сено ряд По.1іпшень до схеми.

Перед тим, як розповісти про них,

згадаємо

ддя

повноти

вик­

ладу загальні ПО.'lоження схеМ/І . Щоб заб~зпечити повну механі­ зацію обробітку картоплі, поса,~­ женої квадратно-гніздовим спо­

Шlощі, створення собом, необхідно перш за все ви­ корки і втрати вологи. OTPfj- тримати прямолінійність між­ ки, г.'ІИбина і кількість роз­ рядь у двох напрямках і додер­ чого багато колгоспів одержують пушувань міжрядь часто вета­ жати встановденоі Г.'lибини пQ­ низький урожаіі цієї цінн)ї НОВ.'Іюються без урахування ста­ С3дКИ на всій площі. ltУ.llЬТУРИ. ну посівів і наявності вологи в Перед садінням треба відпові,\­ Незважаючи на 're, що в !)с­ грунті . Чимадо колгоспів, наПРif­ но підготувати поле. Після вес­ танні роки широко впроваджено клад, широко практикують під­ няної пере оранки чи культива­ квадратно-гніздовий спос~б са­ гортання картоплі навіть To~i; ції провадиться боронування в діння картоп;хі, який відкриває коли мало вологи. А це завдав ве­ два сліди впоперек оранки з обо­ великі можливості для механізо­ ликої шкоди врожаєві. Картопля в'язковим зарівнюванням РiJЗ­ ваного обробітку міжрядь, все ж ви)(агає 10ГО, щоб поле завжди вальних борозен. JIк.що є пиріfi у багатьох колгоспах посіви об­ перебувало в розпушеному стані, чи інші бур'яни, то площі c.:.tiiI робляють лише в одному напРЯМ­ чисте від бур'янів. обробити культиватора)(и та бо­ ку. В ряді ж випадків при pOJВіділ механізації Київського ровами. пушуванні міжрядь у двох нап- філіалу Всесоюзного haYKOBO-АОСходи ltаРТОП.1Іі з'являються

роках допускають такі великі запсні

зони,

що

піСШІ

ТОl'О

бур'янення

слідного

інституту

спиртової промисловості розробlilВ TeIHO.1IJ-

через 22-30 Анів після саАінпя. В цей час аКТIІВНО проростаЮ1'Ь

с.

РОЖНІ{.

секретар райкому ЛКСМУ.

бур'яни. Отже, найефективнішою

правило, частіше,

є боротьса

в зонах з недостатнім зволожен­

3

ними саме в той п~-

ріод. Досліди показали, що ПР')хід борони в один слі,!!; на 5-6 днів після садіння картоплі зни-

а на легких,

. ням-рідше.

Дворазове борону­ вання дає надбавку врожаю Hi,~ 10 ДО 14 процентів.

щує понад 80 процентів бур'янів. За даними Всесоюзного науко­ Те ж боронування, проведене чс - во-дослідного інституту спиртонсі рез 12 днів, знищує лише 20- промисловості, одержаних 3 п'я­ ЗО процснтів бур'янів. ти різних досдідних станцій, в Коренева система бідьшос'!'і бур'янів у стадії 3-4 .'Іисточків проникає в грунт на таку Г.'lиби-

тому чисді і 3 І\иївськоj, ВИДНО, що триразове боронування посі·

ну, що не піддається

жай від

звичайної борони.

дії зубціп

Бур'яни

ВЖIJ

настількивкоренилися, що добре

ву до появи сходів підвищує вро·

20

до

41

центнера кар­

ТОШlі 3 гектара порівняно 3 ДІН,­

разовим боронуванням.

приживаються навіть при зна'І"

Однак багаторазове боронуван ·

ному їх пошкодженні. Ось чому боронування посівів картоплі в пізні строки не дає бажаних на-

ня має і недоліки, бо воно зна'ї­ но ущільнює грунт. Щоб JI'~ збідьшувати числа боронуванr"

слідків. Зовсім

інша картина в а, навпаки, з" ".ен шити ','х . ,atte . .рапочатковій стадії. Дотик зуба бо- зом з тим забезпечити на.1еЖНlІJr рони або навіть легке перемішу- догляд за посівами, peKOMeHД}'Є~(1 вання

часток

ГРУН'І'у

порушує

перевірити у виробничих умовах

точку росту бур'яну і він гине.

таку нову систему обробітку посі-

Для кращого знищення бур'янів і збереження вологи в грунті проміжок між першим і другим боронуванням не повинен переви . щувзти 5-7 днів. Кількість БQронувань за період від садіння ,11;0 розпушування міжря,1l;Ь має бути три-чотири, в залежності

вів картоплі. Секційним навісним: культиватором КОН-2,8 в ОДНІ)­ му агрегаті з дегкими боронами провадити обробігок веРХНЬОІ'} шару рядків посадже ної картоп­ лі, для чого в процесі садіння чотирирядною картоплесаджаль­ ною машиною позаду агрегату

від забур'яненості площі і наявності опадів. На важких грунтах боронування проваАИТЬСЯ, як

залишати маркерниЙ.с.'1ід посер!!­ дині між третім і че~веРТІІМ РЯАItами. Він служитиме 6pi"'I~


Вівторок,

СТАХАНОВЕЦЬ

15 травн" 1956 року

3

ЗАБЕЗПЕЧИМО ВИСОКИЙ УРОЖАЙ КУКУРУДЗИІ

*

*

Розширюємо посіви

Рівна , як на AO~lOHi, лася

розмаркірова .

по

Крім ручно І'"

голова колгоспу ім . Сталіна.

Книш .

вчора,-ГОВОРИТЬ

тракторист.

Не знаю , що і робити, ,ІІ;()­ повідав вже і голові т. Чуднов­

-

тракторною БІJИгадою, що обс.л')· ­

Дейнека. Їх трактор «ДТ-54» нр. знає простоїв. Працюючи позмін­

ському,

ж)'є колгосп «Червона Україна»,

но, трактористи вдень садять

відповів бригадир.

с . ГОГО.'lів, наша бригада разом :J рі.1ЬНИЧИМИ бригадами ММ 4, ~,

гсктара каРТОП.'1і, а вно­ чі ОРЮ1'ь по 7-8 гектарів при нормі 6. 120-Н)0 процентів­ такий аміннии виробіток на на­ різуванні борозен для садіння картоплі тракториста Андрія Вреус а , що водить машину «Уні·

рів К)"КУРУД:JИ з гектара, одержа­

ти по 180 центнерів &артоплі, виробити на кожен 15-сильниlt трактор в

оранку по

переводі

850

на

умовну

І'ектарів.

Механі затори, всі

один, бо·

.11&

рються за виконання взятого зо­

fiов'язання . ШИНУ

Використовуючи

ма ­

IWBHY

п:)­

«Вєларусь» на

тужність,

Костянтин

Кроль

І

Микола Осьмак сіють по гектарів при нормі 22.

24-2:)

високої

показу­

прод}-ктивності

ють Іван

Науменко

та

ЗраЗКl1 СтеПil!\

п"

6-6,5

13

гектарів,

норму.

переВИКОЮl.ВШї1

Лебідчики

Петро

Миро­

нець та Павло Дейнека швидко

переноr,ять натяжні дебід&и, ГРІІ­ горій Марченко щ)авильно

уста ­

близько

500

над 1ОО гектарів картоплі. КО.'lе&­ тив нашої БРИГ1ди докладає всі, зусиль, щоб вии­ переможцем

у

5,

дотри­

даного

С.І!)-

ки

посіяти

Br,i

ярі,

З(Jкрема

ку­

ти

вирости­

високий

уро­

ярі зернобобові.

Г. Марченко, обліковець.

Фото М . Строя .

на ньому,

за.'1ишають

чотири і

при дальшому обробі'l'КУ. Перева­

встановлюють їх по центру ряд­

га

ків картоплі .

На кожній

секції

тому , що кожна ЙОГО секція з'є :~­ нана шарнірно і має своє опорне

монтується по одній стрілчастііі дапі посередині і по .в;ві БРИТВІ:

колесо. Тому він добре пристосо­

по краях. Глибина обробітку ря.~­ ків Rстановлюється в межах 5-7 сантиметрів у залежності від глибини загортання бульб. Для успішного обробітку вирішалыи

вується до мікрорельєфу і забе:J­ печує

додержання

встановленої

глибини обробітку.

Через

8-10

днів після садін-

ня картоплі можна приступити;l.О

значення матиме

обробітку верхнього шару рядків. При пеРШIИ КУ.'Jьтивації слід маркера з:\ проходом агрегата

.'Іініііність -ведення трактора ~I" при садінні, так і при всіх Ha~­ тупних операціях догляду. Отож

віднов.лює'l'ЬСЯ .

До появи сходів

треба провести дві такі культивації з

.()дночасним

ділити ПОСl'іііних людей для

сувора

цій справі повинна

СІЮТЬ люпин

Honrocn ім. Пеніна. Колгоспни­ з

механіза­

гектарів без­

аДКО,10ЇДНОГО люпину на зерно 'га

зе.1ениЙ

корм

Д.'lЯ

громадської

худоби. Сівба продовжується.

А. Викаренко. с . Семиполки.

***

ім. БуАЬОННorо. Погектарів кормового лю­

Honrocn над

150

пину посіяла тракторна бригаj{3,

прямо­

приділяти:;;)

особлива увага.

В. Отрох.

кількості вологи глибина розпу-

,

має

сантиметрів.

сантиметрів порушується корене­

ва система рослин відразу з ків . Для відиовлення

чимало

4 б~

її вимаГh­

часу.

Отже,

танню

.ують так: з п'яти сеlщій, що 6 ЧОВИИ.

рослинами пожив них ре­

впоперек

оранки

на

гли­

CXO,ll;iB

Vl-боронування

при

наявності бур'янів або грунтової корки.

VІІ-коли

добре

позначатьr,я

г;(ибо&е розпушування в двох на­

сходи, робити перше розпушуваif­

прямках краще

ня . Розпушув&1IWI В ,ll;РУГОКУ н;}­

валом в

вому

5-6

робити з iHT~)(J­

днів.

розпушуванні

За

даними

при трира :ю­

міжрядь в

обох напрямках О,J;ночасно врожай

177

центнерів з гекта­

ками-221 центнер. Для колгоспів і радгоспів, яr.і не мають достатньої кількості навісних культиваторів КОН-2 ! КОН-2,8В, слід рекомендувати уже перевірену теХНОЛОІ'ічну схему тракторних робіт, яка СКjІЗ­

дается 3 таких операцій: І-пі,ltготовка поля перед с;\··

.-інням каРТОП.lі )(aвuшoю СКГ-",

4~,8

495 251 411 707 469 459 294 347 355 586

500 541

5-6 дні.!). УІІІ, ІХ-до кінця вегетацП провести розпушування міарJЦh прямку робити через

двічі в двох напрямках (з інтер­ валом 5-6 "нів для кожного но:.­ прямку). Для колгоспів і радгоспів, які мають

наВІСНІ

К08-2,8, елі,l;

НаАоено Н8

1 корову в кг

На

100

Г8

земельннх угl .. ь в цнт

4200 4000 3800 3800 3000 3800 3350 3000 3350 3200 2800 3000 3200 3100 3000 2800 3000 2400 2800 3000 2600 2600 2600 2700 2800 2800 2600 2600

2165 2105 1933 1918 1917 1916 1758 1757 . 1678 1644 1609 1607 1564 1498 1367 1351 1290 1203 1193 1187 1184 1178 1167 1148 1132 1058 1026 947

240,2 413,1 183,3 236,0 107,3 293,4 243,8 213.0 194,6 134,3 143.1 105,3 219,5 73,2 67.0 139,8 136,8 52,4 86,4 119,0 92,1 90,4 107,5 131,0 120,3 104,4 112,0 50,0

3000 3000 3000

1530 1525 1527

142,5 136,0 138,3

ром КОН-2,8 рядків картоплі ІІа глибину

5-7

сантиметрів з од­

ночасним боронуванням.

V~оронування сходів.

ПРОI!1\­

ІІІ, ІУ, V~оронування посі· вів ПРОХО,ll;НТЬ через кожні 5-(і днів і не менш як 2-3 рази_

14-16

становив

над рядками картоплі пристосо-

,ll;ИТЬСЯ

картоплі

Одночасно розпушувати між­ РЯД,J;Я в двох напрямках не слі)., бо при захисних зонах в 10-1 ~~

вити

правило,

приступити до першого розпушу-

економнішому витрачанню груп­ тової вологи і кращому викориr.­

П-садіння

бину не менше 12 сантиметрів з суворим дотриманням прямоліній­ ності рядків.

ЯЕ

Таким чином, при дворазовому вання міжрядь. В періо,ll; пров~­ ра, ири розпушуванні ж з інтер­ обробітку рщ&ів культиватором дення його, як правило, в груа. валом в 5-6 днів між напрям­

Культиватор КОН-2,8 ,ll;ЛЯ обробітку верхнього шару грунту

ім. Ворошилова ім. Леиіна Київська МТС Бучанська МТС

стано··

шувань ,

міжрядь.

14-16

ім. Шевченка (Яблунька) ім. Кірова

в два сдіди впоперек оранки .

треба проводити на глибину 810 саНТИJlетрів. При достатнШ

досліJ:НИХ станцій,

менше

ім . Жданова «Червон~ партизан» ім. Маленкова «Шлях до комунізму» ім. Ватутіна ім. Мічуріна ім . Молотова «Комуніст» «Більшовик» ім , Сталіна (Білог()родка) «Зоря комунізму» ім . Щорса ім . Шверника «Жовтень» «Перемога» «Нове життя» ім. Калініна ім. 13-річчя Жовтня ім . Сталіна (Гатне)

меться нестача її, 'розпушування

Якщо на самому початку пол­

не

(Музичі)

тобто переорювання поля або ГЛIf­ бока культивація, загортання розвальних борозен і боронування

ви сходів утвориться корка аБО' з'являться бур'яни, варто провсс­ ти одне суці.1ьне боронування легкими боронами . Як тільки ,11;06ре позначаться ряжки, необхідно

на глибину

Каrановича

«Виноградар» ім. Шевченка ім . Хрущова ім. Булганіна

3060-

В'.'8НВIІ Н8 рІк

ГJlибина наступних розпушувань теж залежить від нявності вологи в грунті. Якщо відчувати-

боронуван-

картопллие поле Ді! появи сходів, сантиметрів. Це створить сприят­ безумО'вно, буде ,~обре розпушен'~, ливі умови для розвитку моло;,оі чисте від бур'янів. кореневої системи, сприятиме

Со•.

ПО РАНОНУ

ням. Це збільшить доступ повітря до бульб і знищить бур'яни біля кущів, де піСJIЯ появи CXO,ll;iB ЛО проходитимуть робочі органи культиваторів при розпушуванні

часним суцільним боронуванням,

ім .

с. Мокрець.

тиметься

(інтервал між першим і другим ті є достатня кількість ВОЛОГI!, обробітком 8-10 днів) з одно- тому розпушування слід робити

1187 1153 1168

. "аЗ9И колrоспів

на­

О. Борщ,

629 618

ї4

82 71 56 71 60 75 51 51 56 76 77 77

про вадій 1І0.801(а ПО KOJlrOCnax району за період з І 1І(08ТИ. 1955 року по 1 трави. 1956 року

дня вони міняються . Велика за­

диспетчер Бобрицької МТС .

754

646 440 376 771 441 854 994 458 839 790 517 476 631 604 341 614 634

ЗВЕДЕННЯ

0.)-

сіння. Механізаторам іноді дово· диться чекати 2-3 години, по­ ки доставлять його у поле.

КОРОВУ

'і Kle80-С8I1ТОШIВСltIlОМУ ра.Оlі, з 1111. з.arаеМОСІІ

служування сівалки, майже що­ тримка буває і з підвозкою

91 100 87 78 61 72 95 82 80 82 92 102 81 62 65 71 58

944 936 915 862

ПО РАНОНУ

на

H~

корову

977

ПО Броварські А МТС По БОбрнцькій МТС ·

БРИІ'адири ріль­

200

в КГ

1622 1533 1410 1376 1327 1310 1312 1306 1286 1275 1248 1246 1198 1197 1174 1155 1150 1034 1000

Калита, ім . Сталіна

багато часу простоює із-за того,

торами посіяли

РОКУ В кг

Плоске. ім . Леніна Гоголів , «Червона Україна» Рожни, «Більшовик» Св і тильне, ім . Маленкова В.-Димерка, ім . Юрова Требухів, ім . Хрущова В . -Димерка, ім. Шевченка Княжичі, ім . Щорса Бобрик, ім . Сталіна В . -Димерка, ім. Леніна В . ·Димерка , ім . Димитрова Зазим'Я, «Шлях Ілліча» Мокрець, ім. Будьонного Гоголів, ім. Молотова Красилівка, ім . Жданова Тро€щина, ім . Ворошилова Семиполки, ім. Леніна Погреби, ім. Юрова Пухівка, ім. Ватутіна Богданівка, ім . Андр€€вз Жердова, ім. Леніна Кулаженці, «Зоря» Заворичі , ім. Юрова Рvдня, ім. Кагановича

Агрегат

якою керує п. Чередничок.

о. Гаценко сіють в артілі «Червона Україна) жан.

I.S

проте до НОРМН далеко .

ки у Сllівдружності

БІльше проти 1955

Русанів, ім. Сталіна Літки, ім . Калініна

10

нобобових культур, посадили nI)·

Тракторист М. Стасюк і колгоспники ю. КнріА 1 а

полягає

Тільки 11 гектаріп,

нс виконано норми. травня бу.'lО посіяно

гектарів ярих зеl)­

курудзу,

культиватора

сівадкою

«СКГК-6 » , а,lе ще жодного ра:зу

новлює і фіксує мірний дріт . Разом з колгоспниками посіяли

ва-в стислі стро­

цього

Вже четвертий день як в КО.'І­ госпі сіють кукурудзу

ничих бригад не спромоглися ви­

мати

трактор:,

-

по-старому,

що правління і

дою М

просапного

справа

Почали сіяти кукурудзу. Tpa~­ тористи Іван Ситюк і Володимир ОсьмаІ': за півтора дня посіяли

змаганні з брига­

для

а

версал».

ти

тиром

Зав'яза­

- Час І'арячий, сіяти тіль­ ки б, та, мабуть, буде так, як і

Зnагоджена робота КОJlгоспникlв І lеханlзаторlв

цієї ж apTi.li, зобов'язала~я зібрати високий урожай зерно­ вих, у TO~Y числі по 30 центне­

Мален­

лася розмова.

с. Калита .

6 і 7,

ім.

сівалку «СКГК-6». Пї­ бригадир тракторної

бригади Степан

С. Саііченко.

Вступаючи у змагання з П'ЯТJЮ

розкину­

нушкін вже ог.'lЯНУВ машину, п,~ ­

ревірив дійшов

За 1-шу Ае­ К.АУ ТР8ВНЯ

1

В кг

кукурудзяна

колгоспу

з початку РОКУ Н8 ІСОРОВУ

кова , с . Світильне. Ще дуже 1>а­ но, а тракторист ЄВ.'Іампій Іва·

садіТIНЯ, сіятнмемо KYKYPY,ll;3Y сівалками .«СШ-6» . КОJlГОСПНИКИ і механізатори змагаються за те, щоб посіяти кукурудзу за 8-10 робочих )!;нів.

маиuутня

плантація

ному полю рільнича бригада, якою керує п. Швачко. Площа ЖИIl­ мння 60Х60 сантиметрів, насіння ві,ll;каліброване.

В роботу ВК.1ючаютьCJI інші рiJIьничі бригади.

Назви сіл і колгоспів

простоює

пшениці, яка загинула . Насіння повністю вистачає. вручну

Ниоєно молока :

Агрегат

При плані 325 гектарів вирішили мати 400 гектарів куку­ ('удзи. Розширюємо площу під цю культуру за рахунок пересів), Пе ршою поча.'13 са,ll;ИТИ кукурудзу

ЗВЕДЕННЯ про надІіі молока по колrоспах раііОНУ за 7 місяців і 10 днів rocnOAapcbKoro року в тваринництві

It)'льтиватори

рекомеН,ІІ;увати

:J

порядку виробничої практики та­ кий порядок робіт на вирощенні картоплі. І~підготовка поля. п..:.са,ll;іння, 3 залишення::!'

маркерного слі"у. Викоги ті Ж, щО виltJl&дені вище. ІІІ, ІV-обр06іток культиваТ1)-

VІ-перше глибоке

розпушу­

вання міжрядь (на випаД9К ство­ рення корки провадити одночасне

боронування в одному напрямку) . Вимоги ті, що в першій схе1іі. vп, VІІІ-розпушування між­ рядь.

Звичайно, наведена вище схе­ ма тракторних

щенню картоплі ,ll;ЛЯ

всіх

робіт

не є

по

виро­

Dецепто~

грунтово-к.ліматичню(

зо'н. Застосування її має БУТl1 погО'джене з умовами району, колгоспу. Тому технологічні Itarlти повинні скла,ll;атися з участю агрономів, кеханізаторів відпо­ відно

,1;0

умов кожного Itолгосщ· ,

навіть кожпого поля зокрема .

Технологічна карта дисцип.~і· нує і бригадира тракторної, і бригадира ріJlЬНИЧОЇ бригад, би в ній визначепі строки й порядок робіт. Користуючись нею, дуже легко

проконтролювати

виконан·

ня виробничих процесів . Д01'ри:rrуючись ПОСJlідовності і строків робіт, колгоспники і пра­ цівниltи МТС .JJ;об'ються значного підвищення врожаіності кар­ тоцлі. (сJ(иJ8ська правда-).


СТАХАНОВЕЦЬ

4

кдубі вечір

зустрічі

магеріально

деся- І Всі

1'ИКШ1СНИІ.ів З мододими к.олгосп-

господарські

-

можливості для цього

в

нас ~.

ника~!И. Виступає учень ВИПУСІ:- lIотрібні .'Іише кадри. І нас над­ звичайно раДУI:i, що освічені юна­

ного класу 3азимської середнмї ки і діВ'Іата, випускники деснтишко:ш Микола МашевськиЙ.

річки, Talt дружно віДГУКНУЛИf~q

Він говорить:

на заклик іти працювати в КМ-

-

госп.

Питання, куди піти післа

закінчення школи?-постало пt)-

ред нами не сьогодні. Адє в міру наБЛИЖ~ШІЯ екзаменів . хви.'ІЮЄ

lНіЖНОГО

воно

С.1НВО Н<lД<1єrься молодій

ГОСПНИІ\і,

все більше й більше. І це законо­ мірно. Адже ми обираємо той чи іlШIИИ шлях, яким ітимемо потім все життя. Кожний

:\

нас пови­

нен зайняти в житті таке Micц~, де він повністю проявить свні сили, де він зможе наЙбі.'Іьше да­ ти Д.'ІЯ наРОі1У і ВітЧ'Изни. Я, Н:І­ прикдад, 'І'вердо вирішив працю­

-

-

Наша ланка

кол­

вихованці В она

()' " :IЬ31 \,е.'ІЮК.

ШКО;1И

десятикласника

колишній

каже:

комсомоль,

сько-молодіжна. Вона дуже друж­ на. Всі дюблять тут працювати І скажу по щирості, нас дуже ра-

дує те, що по всіх роботах в ГО­

роднііі БРllгаді наша

ланка

йде

Jlопрреду. Скажу й /ІРО еебе. То­ рі!;. Я вироБИJlа 235 трудоднів, ;1

435.

ІІЬОГО року не менше

І знову бурхдиві довго не

вати Н<1 комоспних llНдЯХ. Мрію

сти-

говорить

так.ож,

що

чесна

вигів в ім'я Батьківщини.

резко,

ще

краще

працюв.l­

ти. В цьому році я зобов'язалася одержати по 22 поросят від кож­ ної е811номатки і обі)В'язково до­ тримаю сдова. 3ак.'ІИК:lЮ вас, Т:)­ ваРlІІні деСЯТИRЛ3СНИIШ, іти пра­ цювати до нас, на фер~lИ.

Ще не стихли оплески, а ВЖt~

п(}чинає

говорити

учениця

класу O.тrьгa Покидь&о. Вона г)­ ворить, що партія і уряд поста­ види іСТОРИ'fllі завданнн-підне(~­ ти і р()звинути "а,1і наше сію,­ ське l'осподаРСТВIJ. Для виконан­ ня цього ilав,з:<lННЯ Mal:i)!O віддата

Від самого свого виникнення галерея є осереддям

Один за одним з'являються па

СЬКОІО

трибуні юнаки і дівчата,

літні

JIЮДИ і старі. Всі вони говоряг.,

на одну Te~IY. Найчіткіше її сфор­ мулював у CBOЄ~IY виступі голова колгоспу трщцятитисячник

Ва­

сидь IларіОНОВИ'1 Павелко.

-

Наш кодгосп може і пови­ нен в найближчий час рік-два

вийти

число

в

дективних

передових

господарств

ко­

району.

ня

7

класів вона пішла на ферму.

її не слухалися,

вередували,

:ІIJ

віддавали -молоко, а іноді навіт!) намірялися бити рогами. Аде тут Ганні прийшли на допомогу то·

вариші. Вони розповіли, як треба поводитися

з

тваринами,

як

у

них слід завойовувати поваг}'. Минув час, і Ганна відчула від своєї роботи велике задоволенн,!. В такому ж

свинарк.а

дусі

Ольга

виступає

Березко.

зустріч відбулася І в юній уяві lшасника

В комсомольськІИ організаціі КО.'Ігоспу ім. Калініна 68 чоловік.

носять в кишенях лості.

довго

десяти­

звучали

сл:)­

чекає від нас Вітчизна!}).

зрі­

радіОВУЗUЛ

мий

12

травня, в Київському Дер·

жавному музеї українського ми­

стецтва, відбулось ювілейне засі­ дання, присвячене сторіччю Дер­ жавної Третьяковської галере!, 3асідання організоване Міністе!)-

ством ку.1ЬТУРИ

УРСР,

Спілкою

радянських художників Украіни, Київським

Державним

українського

мистецтва,

ським Державним музеєм

ського

мистецтва

яковська

...

КИЇВ- ковська галерея і українське об-

роеій - разотворче мистецтво}).

----

наРОАНОТ

демократlУ

збираються

голос диктора.

Далі

ще нафти, площа якого становить тисячу квадратних кілометрів.

запаси нафтового РО,J;овища

3а оцінкою китайських геологіs,

більшого

загальні запаси нафти в ЦЬОМ}-

Китаю.

Лао­ чуньмяо в районі Юйминя-наїl-

Їм, бачте, незручно йти на рядо­ ву роботу в колгосп,

бо й вони

Б. Назаренно. с

Лїтки.

гато

довелося

попрацювати

і &ОлишніИ учень школи Янови'~, що навчається в Київському тех­ нікумі зв'язку, і тепер проходи'rЬ виробничу практику у Гоголеві.

У квітні в Румунії було СТВО-

ськогосподарських

ДО

яких ВСТУПИ.'ІО більш ЯК 26 ТІІ­ сяч селянських сімей. У тому ж

місяці близько 25 тисяч селян­ ських сімей вступило в існуючі

-о-

колективні господарства і тов:" ..

ІвтаJlОJlОlУ І\ОМСОМО1ЬСБкі організації району приділяють велику уваг)'

збору металолому. В цьому po!~i вже здано його для мартенів Д~-

сятки тонн. Лід час недільника

силами комсомольців і піонерів у

1

травю! в Румунії налічу-

8.933

ських господарства і сільськогосподарських товариств, які маюг~

1.600

тисяч гектарів землі.

адміністративні і державні цен'г-

мп промисловими об'єктами кра­

До недавньог() часу Албанія вважа.lась єдиною -країною в ев-

їни

-

імені

текстильним

Стадіна і

Куди їй на роботу? Ви ж бачите .•. ще дитина.

Мал. Бе-Ша.

Церіку.

Досягнення yropcbKoi кінематографії За останні роки угорська кіне- часної Угорщини. Переважна матографія добилася великих ус- більшість картин, випущених у піхів. Реконструйована Державна минулому і в цьому ро'ці, відпо­ кіностудія випускає зараз до 10 віАае на гострі, хвилюючі питая­ художніх фільмів щороку, не ня, поставлені практикою соціа-

-

ПО інших селах району.

хронікадьно-докумен-

ражних &інокартин. Основна те-

Н. Шкуропадська.

ма художніх фільмів-життя су-

Адреса редахціі: с. Бровари, І(иівськ?і області, вул. l(иівсьха,16 6ро.арои. ра.овна друхарв. 1(8Івськоro оБЛ8СИОro

комбінаТО\J

споруджуваним

тепер нафтоперегінним заводом у

лістичного будівництва.

(ТАРС).

2,5 тонни. Непогані наслідки І та..'Іьних та інших KOPOTKOM<JT-

-

КО.'reJ'ТИВНИХ сідь-

ропі, яка не мада задізниць. 3араз заліаничні колії сполучаЮТІ, столицю Тірану з морським пор· том Дурресом, з MicTO!t[ Ельбаса­ ном, а також з двома найбідьши­

Требухові заготовлено 4,5 тонни, рахуючи Русанові

На

Розвиток транспорту в длбанії

збудовано нові шосейні шляхи.

HBAllbHIK оо а'ОРУ

родовищ

Вмика увага приділяється в Албанії розвиткові ч)3нспорту. Вже в перші післявоєнні роки були відбудовані основні шосейні MaricTpaJli, що зв'язують головні

нах Північної і Південної Албанії

учитель.

Семиполках-1,5,

тавариств,

ри країни. У високогірних раііо­

Г. MeIlBelleHKO,

нафтових

І

їм,

щоб заltінчити всі роботи до Дня радіо. Велику допомогу подав тут

3

ростаннн ЧИСJlа С JlьськогасподаРСЬКИI коопераТИВіВ Румунії

на цигарки, в кіно і вважаЮТІ"

різні шк.ідьні повідомдення, Ш)­ редаються команди для фіззаряд­ ки. Організовано серію переда'!. « Напередодні екааменів». Радіов),зол обладнано силами учасників технічного гуртка. Ба-

обслі,J;ування

якого БУ,J;е закінчене в цьому ро­ ці, в кілька раз перевищують

бі.тн З

пере-

,J;етальне

хуа, . в Джунгарії (Північнии Сіньцзян) відкрито нове родови-

Ідьченко, Микола Костенко і Bi~-

Мимоволі

ВИСТ)'­

музеfШ зробив доповідь на тему «Треть)!­

годують, одягають, дають гроші

виховують білоручок.

скарБНИЦІ!

мисте­ цтва О. Т. Кнюх. Співробітник музею П. І. Гов,~я

Рафалина

що це так і потрібно.

-

мистецтва»

ного музею українського

ся.

байдикують.

І\иївським

пив директор Київського.. Держав­

й батьків. Адже дехто з них ВВЗ­ жає,· що дочка чи син ще встигне наробитися. Собі іноді відмовля .. ють, а 18-19-річних І'У.'ІЬТЯЇВ

теж

галерея

вітчизняного

Ій 19 років. Торік вона закінчила 10 класів і до цього часу ніде не працює. Запропонували їй піти в ;Іанк)" але вона відмовила-

Юрченко

і

художнім. інститутом. 3 доповіддю «Державна Треть­

валось

тор

І.

ВіданачеННJI 1-00.ріЧЧJl ТреТЬJlКОПСЬRоlrаdереl

риства.

Бондар,

І.

Фото Е. Євзерихіна.

роботу. Однак є в нас і білоруч- зації, яка недостатньо праЦЮВ[І- дається черговий випуск радіо- рено понад 880 пових колективгазети. По радіо також роблягь них сільських господарств і сім, .. ки. В~яти хоча б Ганну Булах. ла з вказаними товаришами, 11

Варвара

іноземЦІВ

відВідувачі галереї оглядають картину

Як повідомляє агентство Сівь-І районі,

Мені здається-вина в цьо'tlУ репродукторів і слухають знайо-

не тільки комсоммьськоі органі-

екскурсантів­

країни,

Нове родовище нафти в Китаі

' Багато комсомо.lьців, які в МИНі- сорому нІЯКого в них немає. включилися '6

нашої

(Прескліше РАТАУ).

Зазим'я.

рільництві, будівмьній бригаді. по селу, катаютьсн на лодках; І «Новини Дня}). . Сотні учнів .'ІУ, теж активно

з нім к у:

~

Бі.'Іьшість з них самовіддано пра- Весна-гаряча пора року. «Увага, увага!-говорить ра­ цюють в різних галузях колго~п- Люди працюють в поді, а ці діостанція Гоголівської середньої ного виробництва-тваРИННИЦТЕі, «атестовані» ледарі розгулюють школи. Послухайте іНформацію ді роки закінчили сільську шко-

н а

в краУнах

ШКільний

атестат

Мільйони

Левітана «У омута».

учениця.

с.

скульптури.

стрів і радянських художників.

о. Яковенко,

і

Вона

кожного

ва з ВИС'І'упів промовців: «Десн­ тикдасники! Залишайтесь в рід­ кому селі. Перетворимо його jJ квітучий сад, поповнимо загони майстрів ВИСОКИх врожаїв. ЦЬОІ'l)

білоручок

Про

ще

цього вечора.

графіки,

приїжджих з різних кутків

познаїІОМИЛИСЯ тут з кращими творами видатних російських май­

_

ходилися всі по домівках. Хороша

живопису,

москвичів,

відає про перші кроки своєї ca~ І вили учНі cepeДHЬO~ шко~и. Спершу було важк.увато: корови

галереї

представлено визнач!!і твори російського дореволюційного і раДІОI­

сутні подивилися п'єсу «СоКОЛИНіl

заДОВО.'1енняи І раДІСТЮ ро::­

засну­

передового

справжнім масовим художньо-освітнім дентром. У залах

ніх шкіJI.

3

років з дня

po.::i~CbKOГO мистеuтва. Лле лише з радянського часу вона сталз

свої сиди і ми, вихованці ерред-

' .

100

Москва. В травні цього року минає

вання державної Третьяковської галереї.

Всі виступи пройняті щирістю. висота» що її майстерно поста-

мостійної праці. Після закінчен·

**===========

ОП.13чується. Торік О.'Іьга виро­ била· 1ООО трудоднів. Це також зобов'язує нас, продовжує О. Бс­

Доярка Ганна дитвиненко розпо-

Дружними ошесками зустріча­ ють присутні в залі ці слова Миколи Машевського.

року

ця тваринників в колгоспі щедро

да.-І от сьогодні я остаточно

майбутніх корів і биків.

кі можливості ддя трудових под­

1956

Третьяковській галереї 100 років

шини. Щоб повністю Їх ВИКОРИССлово надається те.'Іятниці вирішила: ·за.'Іишаюсь працювати тати, потрібні знання, досвід. 1l 30Ї К.арсим. Вона розповідає, на- в колгоспі. Мене кличе поле, і я Думаю, що роки навчання в ШІИ- скільки відповідальна, клопітли- йду туди. Тут я, вірю, що знай­ лі сприя'гимуть тому, що ми зу- ва і почесна ця робота: догляда.· ду своє щас.тя і радість. міємо володіти прекрасною тех- ти і вирощувати день за днем Після урочистої частини ПР'І-

нікою. Тут відкриваються шир·)-

'травнн

пра­

піс.'ІЯ деся-rирічки етати механі- хаЮ'Іі оплески, що свідчать ПРО _ Я бачу, що нас ждуть If:t тракт()ри l' "'0.11одностайну підтримку і схвадення заторо ".... , В07И'ГИ '" '" . колгоспних полях, говорить байни. Наші ;Jаводи дають ci.тrь- присутніми цього рішення Оль,'11 учениця 10 класу Варвара Нег)-

ському господарству чудові ма- Селюк.

15

~=========*

На вірному, хорошому шляху В

Вівторок,

Ред.актор І С. ПОГРЕБІНСЬКИИ.

138.

----------------------------------------~---

упр.влlВНи культури.

з

...,

1991-2БОО

59 номер 1956 рік  

59 номер 1956 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you