Page 1

Пролетарі всіх краІн, єдпаitтеся!

Під

(

НЕДІ~ІЯ

12

ний народ

липня

1953 н!

Оргаll Броварського районного комІтету КОМУІІІСТІІЧ ••' .артІі УкраїНIІ та районної Ради депутатів ТРУJlSlЩИХ, (ИЇІСЬКUЇ об .. астl

В

р.

10

творить

тіСному

нраіна

59 (964)

Ціна

u~ріВНIfЦ180l\f

J.lомуНіСтичної

згуртований навколо уі

свою

єднанні

впевнено

бойового велику

партіі,

і

і

коп.

народу

продовжує

у

Комуністичної партії Радянського Союзу

ти

лев ум

і

партії

Радянського підрив

t

1

обговоривши

Прези;:(ії ЦІі-тов.

,

заслухав-

доповідь

свій

шлях

Президії Верховної Ради СРСР

Зважаючи на те, що

танніп "'Іас

викриті

sa

ос-

1.

Зняти Л. П. Берія 3 пос-

злочинні та першого заступника Голови

Цими днями ві,1бувся Пленум ні і антидtржавні дії л. п., Урядом і Комуністичною пар­ антидержавні дії Л. П. Берія, Р М·· . ади. ~НlCTP1В Центрального Комітету Кому- Берія, які БУJIИ спрямовані на тією Радянського Союзу, приВ­ спрямовані на підрив Радянсь-

ЦІ'" І.~ПРС

наШа

будівництва.

Про Пленум Центрального Комітету

Союпзу .

справу.

вперед-славний шлях побідоносного номуністичного

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

ністичноІ

тіСно

радянсь­

історичну

уряду

твердо

партіі,

прапора,

СРСР

.

. і s пос-

держави в няв рішення-вивести л. П. кої держави в інтересах iHoseM- та МШІСтра ВНУТРІШНІХ справ

Радянської

інтересах іноземного капіталу і Берія із складу ЦК КПРС і ного капіталу, "Президія Вер- СРСР. . виключити його з рядів Кому- ХОВНОї Ради СРСР, РОЗГJIЯНУВ. ... 2. Справу про sлочинНl дп виявилися У BlPOJlOM~~X спро- ністичної партії Радянського ши повіДОМJIення Ради Мініст-

MaJIeHKOBa І бах

поставити

МЩІстерство Сою~у, як ворога Комуністич­ рів СРСР

У цьому

питанні, Л. п. Берія переда.ти на розг-

......... --------------------------------НЕЗЛАМНА ЄДНІСТЬ ПАРТІЇ, УРЯДУ, РАДЯНСЬКОГО НАРОДУ

Г. М. про злочинні антипартій- внутрішніх

справ

СРСР

над ної партії і рз.дянського народу. постановила:

ляд Верховного Суду СРСР.

---------------------------------

Сповнена

не3.1аиної

КОГУТ- до зростання авторитету нашої Ради Міністрів СРСР і з поста

Міністра внутрішніх справСРСР . 2) Справу про sлочинні дії Л. П. Берія передати на роз­ гляд Верховного Суду СРСР. Викритий нині ворог народу Берія різними каР'6РИСТСЬКИМИ махінаціями втерся в довір'я, пробрався до керівництва. Якщо раніш його злочинна антипар­ тійпа і антидержавна діяльність БУJIа глибоко прихованою і за­ маскованою, то останнім часок, знахабніаши і розперезавшись, Беріл став ро~шривати своє справжнє обличчя - оБЛИ1fЧЯ злобного ворога партіІ і радян­ ського народу. Така активіза­ ція 3JОЧИlIНОЇ діяльності Берія

ності і ТВОРЧИХ сил, Радянська країна впевнено tlie вперед по шляху будівництва комунізму. Перетворюючи в життя рішепня ХІХ з'ї~ду, Коиуністич1fa партія Радянського Сою~у під керівництвом свого Центрального Комітету забезпечила могутнє піднесення в усіх га.1Іузях народного господарства. Здійснюючи величні завдання комуністичного будівництва, радянський народ ще тісніше згуртувався навколо партії і

країни, до серЙО~НІОГО піднесен­ ня всесвітнього руху за збере­ ження і змїllнеНІІЯ миру. Інша картина в імперіаліе­ тичному таборі. Тут-дальше загострення sагальної кризи капіталізму, нестримна експан­ сія і політика зухва.10ГО дикта­ ту з боку американського ін­ періа.1lізму, зростання супереч­ ностей між капіталістичними країнами, ~убожіння широких трудящих кас, яке все поси­ JIЮЄТЬСЯ.

уряду. НеУХИJIЬНО зміпнюється економічна і оБОРОІІна могутНІсть нашої Батьківщини, доснгнуто значних успіхів у гаJlУЗЇ дальшого поліпшення шиття робітників, колгоспників, інтелігенції, всіх радяuських лю-

Весь хід світового розвитку свідчить, такии чином, про неухильне зростання сил демо­ кратН і соціалізму, з одного боку, про загальне ослаблен­ пояснюється загальним поси­ ня си,] іиперіаліСТИЧНОГJ табо­ ленням підривної антирадянсь­ ру, 3 другого боку. Все це вик­ кої діЯJIьності ворожих нашій

дей.

JIикає глибоку

серед державі міжпз,родних

тривогу

реакціЙ­

Мп маємо могутНІО соціаліс- іИf'lеріа.lістів і обуиов.іЮЄ різку них сил. Активізується міжна­ тпчну індустрію, всебічно роз- активізацію реакційних імпе· родний імперіа.лізм-активізує­

винуту важку ПРОМИСJIовість- ріалістичпих сил, їх гаРЯ1fкове ться і його агентура. Свої підлі махінації, спрямо­ основу основ соціалісти'!ної еко- намагання підірвати зростаючу нокіки. НеУХDЛЬНО йде вгору могутність міжнародuоrо табору вані до захоплення влади, Берія

наше машинобудування, забез- миру, демократії і соціалізму і, печуючи всі галузі

господарства

почав з

того,

що

намагався

народного насаиперед, його провідної си­ поставити Міністерство внутріш­

сучасною

техні- ли - Радянського Союзу. Імпе­ ніх справ над партією і урядом,

кою. Ве.:1ИКИХ успіхів досягнуто в РОЗВllТКУ передової радянсь· кої науки. Високого рівня досягла наша JIerKa і харчова промисловість. Вона має тепер

ріалісти шукають собі в краї­ нах демократії і соціалізму опори в особі різних відщепен­ ців і РОЗКJIадених елементів, активізують підривну діЯJIьність

МОЖЛИЕість задовольняти зрос- своєї агентури.

таючі потреби міСЬКI)ГО і сіль-

Сьогодні в «Правде) публі­

ського населення на основі кується повіДОМJIення про Пле­ провадженої партією політики нум Центрального Комітету Ко­ зниження цін. Відбудоване за муністичної партії Радянського піС~1явоєнні роки сільське гос- Сою~у. В цьому подарство в біJIЬШій мірі, ніж говориться:

ті йому.

Як тепер

BCTaHOBJIeHO,

Берія

під різними вига.даними приво­ дами всіляко гальмував розв' я­

повідомленні зання

ДО війни, забезпечене найно-

«Пленум ЦК КПРС, sаслу-

Всі ці успіхи-результат міцного сою~у робітничого KJIacy і селянства нашої країни, результат міцніючої дружби наро-

хавши і обговоривши доповідь Президії ЦК-тов. Маленкова г. М. про S.іІочинні антипар­ тійні і антидержавні дії л. П.

вішаю технікою.

використати органи МВС в цент­ рі і на місцях проти партії і її керівництва, проти Уряду СРСР, висував працівників у ~IiНlcTepCTBi внутрішніх справ за ознакою особистої відданос­

J

найважливіших невід­ КJIадних питань в га.лузі сіль­ ського господарства. Це роби­ JIОСЯ для того, щоб підірвати КОJIГОСПИ і СТВОl'ИТИ труднощі в продовольчому постачанні краї ни.

Різними підступнпии прийо·

дів СРСР і неухильного зиіц- Берія, які були спрямовані на мами Берія намагався П1діllва­ нення корально-поліТllЧНОЇ єд- підрив Радянської де ржави в ти дружбу народі. СРСР - ос­

ності радянського суспільства, інтересах іноземного капіталу і резу льтат послідовного прове- ВИЯВИJlИСЯ у віролоиних сиро­ дення в життя виробленоl Ко-

МУllістичною парrією ПОJIітики.

Радянський уряд, тверхо і п()слідовно прова~ІЯЧИ політику

нову основ багатонаціональної соціалістичної держави і голов­ бах поставити Міністерство внут­ ну умову всіх успіхів братніх рjшніх справ СРСР над Урядом ра,дянських республік, посіяти і Комуністичною партією Р~дян­ рознь між народами СРСР, СЬКОГО Союзу, прийняв р~ш~~­ активізувати буржуа~но-націо­ ня-вивеСТll д. І;І. БерІЯ 13 налістичні елементи в союзних складу ЦК. КПРС 1. викл~чити республіках. й.?го з РЯДІв. КОИУНlСТИЧНОI пар­ Б JДУЧИ змушеним виконувати

миру, неоднора;\ово заявляв, І що всі нерозв'язані, спірні питання міжнар()дного ЖllТТЯ можуть бути розв'язані шляхои Т11 Радянс?ког\) С~Ю3У, я.~ ~opo­ переговорів між заінтересовани- га КОМУНІСТИЧНОl паРТll І раии країна~ш. Ця заява sустріла дянськог~ народу).

"

ленна всіх народів.

ПОВІдом­

одностайну

підтримку і схва-

ПреЗІІДіЯ

Нова мир- СРСР,

ВеРХОВНОІ

РОЗГЛ~НfВШ~

на ініціатива, проявлена Радин- лення Ради Jll.НlCTplВ ським урядои, привела до даль- цьоиу

шого зміцuення міжнародного

питанНІ,

~аJIИ

СРСР У

постановила:

1) Зняти Л. П. Берія

3 пос­

С'rановища Радянського Союзу, 'Іа першого sаступпика Годови

Неспростовні факти показують, пішне будівництво комунізму в що Берія втратив обличчя ко­ нашій краІні. муніста, перетворився в бур­ Всякий працівник, який би жуазного переродженцп, став пост він не займав, повинен на діJlі агентом міжнародного бути під неослабним KQoHTpOJIeM імперіа.lізму. Цей авантюрист партіl. Партійні організаціІ по­ і найманець зарубіжних імпе­ винні регу.lЯРНО перевіряти ро­ ріаJIістичних сил виношував боту всіх організапій і відомств, плани захоплення керівниптва діЯJIьність всіх ке рівних пра­ партівю і країною s метою фак­ цівників. Необхідно, в ТОМУ тичного зруйнування нашої Ко­ числі, взяти під систематичний MYHiCTJl1IHoI партії і заміни по­ і неОСІабний КОНТРОІЬ діяль­ літики, вироБJIеноІ партією за ність органів ~IiHiCTepCTBa внут­ багато років, капітулянтською рішнjх справ. Це-не тільки ПО.lітикою, яка привела б в кін­ право, але прямий обов' н:юк певому підсумку до реста.ра­ партійних організацій. ціІ капіта.лізму. В усій роботі па ртійних і 3авдяки СВ06часним і рішу­ раj{ЯНСЬКИХ організацій необ­ ч);{м заходам, вжитим Президією хідно всемірно підвищувати ре­ ЦК КПРС, одностайно і пов­ ВОJIюційну цильність комуніс­ ністю схваленим ПJIенумомЦент­ тів і всіх трудящих. Поки іс­ рального Комітету партії, ЗJIО­ нує капіталістичне оточення, чинні антипартійні і антидер­ воно sаСИJає і засилатиме в жавні заміри Берія БУJIИ вик­ наше середовище своїх агентів риті. Ліквідапія злочинної аван­ ДІЯ підривноl діяльності. Про тюри Берія ще і ще раз пока­ пе треба пам'ятати, ніКОJIИ не зус, що всякі антирадянські забувати і завжди трима.ти на­ плани зарубіжних імперіаІіс­ шу sброю відгостреною проти тичних сил розбивалиr.я і роз­ і_періалістич:них розвідок та биватимуться об незламну мо­ Іх найманців. гутність і веJIИКУ єдність пар­ '3 усією рішучістю необхідно тії, уряду, радянського на.роду. додержувати партійних принци­ РаЗ0М із тим, з справи Берія пів добору працівників за їх повинні бути здобуті ПОJIітичні ПОJIіТИЧНИІІИ і діловими ИКОС­ уроки і sроблені необхідві вис­ тями. новки. СИJlа і непереможність на­ Сила нашого керіВІІИllтва шої партії - в її тісному і в його колективності, згуртова­ нерозривному зв' язку з масами, ності і монолітності. Колектив­ з народом. 3авдання полягає в ність керівництва найвищий ТОМУ, щоб зміцнювати і розши­ принцип керівництва в нашій рювати цей зв'язок, ЧУJIО ста­ партії. Цеl принцип повністю витись до запитів трудящих, відповідав відомим ПОJIожеННЮrf ПРОЯВJIЯТИ повсякденне піitлу­ Маркса про шкоду і недопусти­ вання про поліпшення життя мість KYJIbTY особи. «3 непри­ робітників, КОJIгоспників, інте­ язні до всякого КУІЬТУ особи, Іігенції -всіх радянських JIЮ­ - писав Маркс, -я під час іс­ дей. нування Інтернаціоналу ніколи Священний обов'язок партії­ дальше sміцнення нерушимої ні звернення, в яких визнава­ дружби народів СРСР, зміцнен­ JIИСЯ м\)1 заСJIУГИ і якими мє­ ня нашої багатонаціональної не допускав до огласки ЧИСJIен­

ні набридали з різних країн, -я навіть ніколи не відпові­ дав на них, хіба тільки зрідка ~a них вич:итував. Перший вступ Енгельса і мій в таємне това­ риство комуністів відбувся під

соціа.лістичної

держави,

вихо­

вання радянських JIюдей в ду­

сі пролетарського інтернаціона­ JIізму, ріmуч:а і неприми­ ренна боротьба ~ усіма і вся­ кими проявами буржуазного на-. статуту буде ціонаJIіs_у.

тією умовою, що s викинуте все, що сприяє забо­

Мобіліsуючи творчі сили на­ радян­ ські, профспі.lкові, комсомоль­ ські організ(!'ції повинні спря­ мовувати ці сили так, щоб у повній мірі використати наші резерви і можливості ДJIЯ ус­ пішного здіttсненнл завдань, поставлених ХІХ з'їздом пар­ тії.

бонному схилянню перед аВТI)­ шого народу, партійні,

прямі вказівки Центрального Ко­ ритетами». Тільки колективний мітету партіІ і Радянського уря­ політичний досвід, колективна ду про sміцнення радянської мудрість Центрального Коміте­ законності і JIіквідаціІ деяких ту, ЯКИй спирається на науко­ фактів беззаконня і сваволі, ву основ} марксистсько-ленін­ Берія nавиисно гальмував здійс­ ської теоріі, за.безпечуІОТЬ пра­ нення таких вказівок, а в рл­ вильніст. керівництва партією .l(і випадків намагався Іх пе­ і країною, непохитну єдність і згуртованість радів партіІ, усрекрутити.

(ЗакіичеИВ8 НІ 2-ій CТQP.)


СТА

І

А

О

R

Ц

і2 лйtlнЯ

t

НЕЗЛАМНА €ДHICTЬ ПАРТІЇ, УРЯДУ, РАДЯНСЬКОГО НАРОДУ (3

а кін чен н я)

Хлібопоставки­

нашої ностайністю схвалив постанову довжуваtIа справи Леніна нели­ П.1енуму ЦК КПРС. Такі ж рі­ ItOfO Ста.піна та їх соратниКІВ. Під керіВНИІІТВОМ Комуніс, Постанова Пленуму Централь­ шення прпйнлті об'єднаним ного ItOMiTeTY Іtпрс зустрічає пленумом Київського обласного тичної партії, тісно згуртова­ одностайне і гаряче схвалення і міського Ko~iTeTiB партії ра- ний навколо її бойового пра­ всієї партії, всієї БраїllИ. Об'єд­ пора, радянський народ тво­ зоя з активом, а також в ряді рить свою велику історичну наний П.іенум Московського інших партifiних оргавізаllій. справу. В тісному єднанні пар­ обласного і міського комітетів Створена 50 років тому гені­ тії, уряду і народу наша країна КПРС разом ~ партііінпи акти­ альНІВ{ Леніним, Комуністичвом Москви і Московської об­ впевнено і твердо продовжує ласті, ЯfiИЙ відбувся вчора, ви­ на партія Ра1lЯНСЬКОГО Союзу свій шлях вперед славпиti словив своє глибоке і гнівне виросла в гігантську силу, за- шлнх побідоносного комуністич· обурення зраДНИllЬКОЮ дія.lЬ­ гартувалася в боях під керів­ ного будівництва. пістю Беріл і з цілковитою од- ництвом Леніна, учня і про- (Пере.о •• "пр.вды 8 аа 10 липня) пропаганди.

політико-виховної роботи в ма­ сах. Вивчати марксистсько­ ленінську теорію не по-начотницькому, ве догмаТИЧНО,добива­ тис~ засвоєння не окремих формулювань і цитат, а

суті

все­

перемагаючого, перетворюючого

світ

реВОЛЮІІЇnНОГО

Маркса

ЕE:lгельса

-

вчення

деніна-

-

державі

Сталіна-таке завданнл

Необхідно рішуче поліпшити справу партїttної пропаганди і

3ді11СНЮЮЧИ свої зобов'язання пе ред Батьківщиною, колгосп «Більшовик», с. Рожни, пер­ шим у рааоні присту пив до здачі хліба НОВОГО врожаю держаВІ. ІІа броварський пункт «Заготзерно» 9 ЛИШІЯ достав­ лено перші 60 пудІВ жата ви­ сокої якості. г. Косовська, заві.Іуюt{~ лабораторією.

•*• Включився в хлібопоставки колгосп іиені Ворошилова, с. Тросщина. У держанні засіки здано 490 пудів хліба. І. Великий.

Радянський народ одностайно схвалює постанову Пленуму Центрального Комітету КПРС

•*•

бовці київського заволу (Черво­

Слово трудящих Москви

1955 рок!

ний екскаватор». 3 повіДОIІ­ Пона.д 300 пудів хліба ново­ ворожі іІії Берія і заявили про автозаводці ще тісніше ~гyp­ ленням в цьому питанні вис­ го ВРОЖ:1Ю здав державі КОД­ свою готовність віддати всі си- ту ються навколо Цlt партії і тупив секретар Центрального го~п (Зоря;), с. КУlаженці. ли справі переможного комупіс- Радянського уряду, підвищать Комітету КП У &раїни тов. І. Д. І. Сидоренко. ТИЧllОГО будівництва. пильність і уиножать CBUЇ ус­ Назаренко.

1О липня на, московських ~aBoдax імені Володимира Ілліча, їиені CTaJliHa, «RaУЧУКJ>, «ІірасНЬІІі богатЬlРЬ», «Серп и молот», «Борец», «Трехгорвая мануВиступаючи на зборах аnто- піхи в праці за sдійснення фактура) і б(Lгатьох інших від- ~aBoдцiB, шліфувальшІК ТОВ. грандіозної ПРОГl'ами комупіс­

ворог

•*•

народу

Перші 1ОО пудів хліба НОВО­ тичвого будівпицтва в нашій Берія, -сказав f своєму виступі робітник інструментального го врожаю здав державі ко!­

булися багаТО':ІІодні збори, па Привалов сказав:

яких робітники, інженери, тех-

-Зак.DЯТИЙ

- Робітники нашого заводу, країні.

цеху комуніст т. ЛозинськиП,- госп імені деніна. А. Викаренко. с. Семиполки.

ніки і СЛУіІ\бовці були ознаtlом- як і весь радянський народ, 3бори вилились в могутню хотів продати наш вільний налені із рішенням Плен~му ЦІ\ глибоко обурені підлими ВОРО- демонстрацію єдності трудящих, род в рабство iHo::.eMHO?llY капіКПРС. ЖИМИ ;rіями буржуазного пере- їх тісноІ згурт()ваності наВКОІО талові. Не вийде! У відuовідь Ті, що виступали на зборах, роджеНlІЯ

з гнівок говорили

Беріл,

У

відповіlЬ Центрального Комітету КПРС і ва підступи ворогів ми працю­

про пі;rлі І на рішення Пленуму ЦК КПРС Радянського Уряду.

ватимемо не

Мітинги на підприємствах Києва

3 величеЗНП}l обуренням тру-

Увечері

об'їж~чик доповів,

.по вашо! веJlикоІ Ііомуністичної що на cJIiCHitt) жпто набрало

Багатотисячниfi иітинг ві;(- рія,-сказав він, -хотів пере- партії і рідного Радянського BOCltOBOЇ СТИГJlості. Другого дня

дящі Радянської У країни, ЯК і бувсл на київському машино- творити Радянську країну в Уряду.

весь радянськиtl народ, дізналися про злочинпі антипартіtlні і антидержавні дії Gуржуазного переродженця, зрадпика і ворога наро"у Берія. Скрізь на мітингах і зборах радянські ЛlO-

ВИСОКі темпи

покладаючи рук,

ще тісніше згуртуємось навко-

будівному заводі «Бі.llЬШОЕИК». 3 ве.1ИКОЮ У"(1ГОЮ вислухали присутні повіДОИ.'ІеНІІЯ секретаря Центральпого Комітету ІіП У країни ТОВ. о. І. Кирпчепка про постанови Плен}тму

ко.понію каllіталістів, а нас, радянських JIIодей, ~робити рабами. Не виtiшло і ніколи не вийде! Великиtl ПРО.IlетарськиЙ письменник Олексій Максимович ГОРЬКИll говорив: коли во-

3бори проЙш.!lИ на всіх підприємствах Києва. В приItнятих ре~о.пюціях трудящі столиці УкраІни одностайно схваЛЮЮТЬ рішення Пленуму ЦК !іПРО і Президії ВеРХОВНОІ Ра-

рано враниі впtlшли у ПО.'Іе

ЖНИllі, а під обід вирушили і косарі. У роботу включились і комбіновані сіножатки, на лкі сіли Роман Л ЧНИБ і Василь Мичак. , . 3а 4 ДВІ-на день раНІше,

ДИ та8рJЮТЬ ганьбою пі4ступні ЦК КПРС і Президії Верховної рог не sдається-його ~нищу- ~и СРСР та зобов'язуються ще І ніж планували, жито на ~,OO дії

го

підлого агепта міжнародпо- Ради СРСР.

імперіалізму

- Берія, що

ють. Так наш

Слово бере С.:Іюсаl'-складаJh- так робитиме

посягав на GllHicTb партії, на ник т.

fd.Ha.ra.

Схвильовано

дружбу народів, на колгоспний звучить його промова.

лад.

народ

робив і ~ більшою енергією працювати гeKTapa~ постаВJено у 1l0,ЛУКШ­ на благо і процвітання лю- ки. 3акш,уємо збл рати 1 пше-

HaHa.li.

На збори, присвячені поста-J би мої соціалістичної Батьків- ницю. У ~Ш~ ~a жнивах - ре-

нові Пленуму ЦК кирс, приtiш- ЩИНИ.

зультат СОЦl?ЛІСТИ'lПОГО ~MaгaH-

-Мерзенний авантюрист Бе- ли робіТНlIКИ, інженери і служ-

(РАТАУ).

ня за, висоКІ темпи, за те, щоб не допустити втрат урожаю.

Жаткарі кожного дня збирають на півгеКТара-гектар більше норми. Степан ПРИХОДЬБО, СР.мен По~авчора відбувся пленуи Доповіда1f і товариші, що вис-І сили, яка )(orJla б захитати СРСР про віддання 110ГО до су- Нестеренко, Григорій llищай, райкому liП У !tраІни раЗОIІ 3 тупили на пленумі, таврува.1И незламну єдність партії, УРJlДУ, ду. Докладемо всіх сил, щоб Іван Карпенко та інші косарі активои районної партitlної ор· ганьбою підлого зрадника інте- радянського народу. 5дійенити грандіозну програму JJ,ають по 0,60-0,65 гектара

Пленум райкому НП України разом 3 партійним активом району

ганізаllії, присвячений обгово- ресів партії і народу ,мерзенноренню підсумків

у відповідь на заклик Пле- комуністичного будівництва- при завданні

Пленуму ЦК го найманця иіжнародпого ім[]е-

0,50. ПеревіРЯЄ140 поста- роботу в'яза:rЬНИІІЬ О.nеІ\сандри ЦК ІіПРС. Криваль, Тетяни Горбахи, О.nек­ сандри Л IШИК. Робота в них також виступи­ спориться - на нічне заЛІІша­

така наша відпонідь на

КПРС, Присутніх було 140 ЧО.lо- ріалїзму,тричі проклятого Беріл. нуму ЦК КПРС - здобути з нову ПлеНУМІ вік. Переважна більшість s Вопи висловлювали глибоку справи Берія політичні уроки

НИХ прибула ІІа пленум безпо· подяку Центральному Комітето- і зробити необхідні висновки І На п.пенумі сереllНЬО з колгоспних ланів. ві нашої партії за Tf, що він для своєї дальшої діяльності, - Jlи тт. Пазенок, Павловський, Там тисячі колгоспників, меха- зірвав маску з небезпечного і продовжує прuм(\вець, -ми по· Хазан, Башкатов, Кучер, 3уб­

нізаторів, озбросні деся~ками підступного ворога, підкреслю- троєио нашу енергію в боротьбі рицький, Погребінський, Соко­ комбайнів, тракторів та іншою вали веобхі.аність підвищувати за успішне в.ирішення головного JIепко, 3айцев, Пучков, Дво ро­ потужною технікою, яку рідна ІІильність. Ще тісніше маємо завдання в галузі сільськог() вий.

Радянська

держава

. господаРСТВit, поставленого ХІХ так щедро ~гуртуваТІІСЯ паВКОJО ленlНСЬ- з'їздом нашої партії. Невтомно

.

Велику YBa~y бу.lО

ПРИДlле-

постачас соціалkТІІЧНОМУ сільсь- ко-tталінського Центрального працюватимемо в ці дні над н.о на пленrМl ~~вданн,ЯИ. па~= коиу господарству ,ведуть зараз Комітету нашої партії, самовід- тим, щоб у стислі строки і бе~ Т~ПНОІ opгaНl~aЦll у ЛlКВІДа~ll труповий

бій

за те,

щоб

у даною llраllею на всіх ділянках

втрат зібрати

урожай,

достро-

Вl11"тавання Оf1'ре'·их ІІІ

n

KOJlfOCOl в,

стислі ст~оки і без втрат ~ібра' комуністичного будівництва ще ково виконати план хлібопос- проведенню sбиральнOl, ~Лlбо-

ти врожай, достроково розр~ху- бі.JIьше зміllнювати вати ся

s

державою

по

\J

могутність тавок та поставок всіх іпших поставок та

ХJllбо- любимої Батьківщини.

'

.

продукТІВ СІЛьського

господар-

_

'

поставок

шших

J

увагою

відь і зачитану

доповідачеи- КОЛГОСІШИКИ аРТlЛllмеш Ленша, топ.пею, повний достаток КОР- паРТІuно-оргашзаЦl НОІ та Ідео-

- З

ства. Викриті були ДІ'· ства державі. Забезпечимо зразГНІ'вом І' обуреннй'. ..n~ "~ недоліки на окремих

ники плеНУ~ІУ вислухали допо- наляся ки,

КО~У.Н.ІСТИ?

І, ВСІ ковий догляд за овочами і кар-

ному

гектарі

поставлено

по

полукіпків жита, пше­ ниці буде не менш як 20-22 центнери. На току заГУ.lа, мо­ лотарка. Дорідне ~epHO нершо­ го намолоту пішло в ~асіки.

серІіозні ділянках

_

жодного

30-35

.

секретарем райкому КП Украї- с. П.lоске,-ГОВОРИТЬ секретар мів для громадського тварин- логічної роботи. ни т. Ратушним постанову Пленум у ЦК. Ii~PC про злочинн~ а~типа~ТlЙНІ та антидержавНІ ДІІ БерІЯ. О;щостаf1~О, трива.:ш-

незв' язаним

ПРОll\тктів сільського господар.

поставках. 3 веЛП'lезною

учас-

ють

стебла. Снопи-тугі, акуратні. На стерні-ані колоса. С.павниIl урожай. На КОіІ\­

пержавні

М. Лисенко, ГОJlова

КОJ1ГОСПУ.

А. Кримець, секретар парторганІзації.

Колгосп "Більшовик·, с. Рожни.

партіttвої органі lаціІ Т. Рябов, ництва. Пленум райкому партії pa~OM -про ПЦЛІ дії мерзенного -Вся наша партіі1на органі- ~ активом, говориться в приtt­ норога партії і пароду Берія. зація і колеКТІІВ будіве.Ilьників, НЯТОllУ пленумом рішенні, од­ Найианець імперіалізму Берія -говорить комуніст-робітник ностайно запевняє Цеитральниlt

Хроніка

Президія Верховної Ради СРСР призначи.па тов. Кругло­ ва Сергія Никифоровича Мініст­ ки пленуму постан~ву Пл~ну. муністичної партії-натхненни- схвалюють рішення Пленуму наша партil1на організація ще ром внутрішніх справ Союзу IІУ ЦК кирс, в ЯКІй ПОВНІстю схвалюються свосчасні і рішу- ка і opгaHi~~aTopa всіх наших ЦІі RПР'J про виключення з тісніше згуртується Ніtвколо РСР. чі заходи, вжиті ІІре~идісю перемог у бориьбі з(t коиунізм, членів партії підлого зрадника ЦК ІНІРС, ще вище піднесе ре-

)lи оплескаии ЗУСТРІЛИ ~'часни-І намагався підірвати єдність Ко- Т.

Центрального по

Ііомітету

ліквідації

Ііостяниfi,

одностайно Комітет КПРС у ТОМУ, що вся

КПРС силу і міць Радянської дерjRа,- нашої Батьківщини,

злочинних ВИ, КОJГОСПНОГО .1аду. А.1е не- НОГО відщепеllllЯ,

буржуаз­ волюціЙну пильність і боєздат­

агента

іно- ність своїх рядів,

віддасть

антипартійних і антидержавних хай sпають ті, КОНУ служив земного іиперіалізиу Берія~ рі­ свої сили виконанню дій Берія. зрадник Берія, що немає такої шення Президії Верховної Ради Х \Х з'ї~ду партії.

всі

рішень

Редактор

с. ПОГРЕБІНСЬКИЯ.

--------~--------------------------------------------------------------

Адреса редакції: с. БРQвари, Київської області. ВУ.l. Кірова

ІН

01493

IРОІарс.ка раіооа "РУК.РВ KнIacNoro

--------------------------------------3u,

oo..ac.oro )'IІРUЛШIl8 J СПРІJІХ ПО.JI1rрафlі та lи.uJВJlЦТI.

1190-ItIО

59 номер 1953 рік  

59 номер 1953 рік

59 номер 1953 рік  

59 номер 1953 рік

Advertisement