Page 1

Газета

Внходнть

Броварських міської та

районної рад, районної державної адміністроцїі

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---------·-

17 квітІUІ 1937 року

з

Ng 58 (1 0075)

Субс:»тСІІ,

2 0 0 9 рс:»к:у

серп ... я

-· frnJ%fiEiiiiifЧ17JiiГ~,~:J]iillJ.ill1}~m~~=:~=~tff?~-::1:1fENй~:Шi&1RE\ИCiMU&EZl;ш.:):,,::=o=::;:X,=:CEЬ::;=;·,::;:;:[~~~; .....-...•.-•...-.. ..-......-..-...... , .-......-. ...............----.~ - --· W "'= .· "'iЖiW&II'f&I · I'Jiii1!1181'Ji!'Jiii1111&&19&1mwwi'Jii'Ji ---------iilllliiliiiiiiiW"I'Ji

День хрещення Київської

на qaci - зпаrодисені дії

Русі-України відзначатиметься •

на державному рІВНІ

ГоЛова районної державної адміністрації А. М. Мазур провів чергове засідання колегії райдер­ жадміністрації. В залі були при­ сутні заступники голови РДА, керівники районних управлінь, служб та інших підрозділів вико­ навчої влади в районі, сільські, селищні голови, директори шкіл. Про виконання Програми соціально-економічного і ду­

На виконання Указу Президен­ та Украіни Віктора Ющенка від

25. 07.09 р.

М

668 в

Україні вста­

новлюється День хрещення Київської Русі-України, який відзначатиметься щорічно 28 липня, у день пам 'яті рівноапос­

пових понять: спадкоємнісп, ти­ сячолітньої історії України, на­

шої нації і держави: не­ подільність українського народу і його єдність навколо ідеї силь­ ної держави і віри; соборність усіх українців і всіх українських

тольного князя Володимира. Упродовж кількох днів в сто­ лиці України, в містах і селах на­ тривали заходи, шої країни

земель навколо рідної державної

присвячені цій події за участю державних і політичних діячів,

вплив на сусідні зс~tлі і наро:rи: єднісп. нашого державного і ду­

громад різних конфесій. Активну участь в усіх подіях духовного життя взяли

ховного начала. За словами Пре­ зидента, "із хрещенням для на­

мітила, шо підприємства пра­ цювали в стабільному режимі,

участь і наші земляки, віруючі з

історія . Віра створила ідею: єдІІ­

нашого міста і всієї Броварши­

ний

масових звільнень працівників

ни.

приналежність до європсі'tської

розвитку

ховного

півріччя

перше

ц.р. доповіла началь­

управління

ник

за

економіки

християнських

М. А Чернова. Аналізуючи ро­ боту промислового та агропро­ мислового комплексу, вона від­

не

було.

ваність

Про цю важливу подію повідо­

Відсутня заборго­ заробітній платі

мили

по

ника у травні склала 2380 гривень, тоді як по Київській об-

тис. грн., відремонтовано водопровід в с. Богданінка протяжністю 50 м та водонапірна

показник становить

башта, облаштовано джерело в

гривень. Протягом першого півріччя реалізовано продукції на 798,8 млн. гривень, випушено товарів народного споживання на 718,9 млн. гривень. На перше липня

Зазим'я, продовжується будівництво очисних споруд в с. Тарасівка. Виконано роботи по капітальному, поточному та ямковому ремонту доріг з твердим покриттям на суму 5152

ц.р. сільськогосподарськими підприємствами вироблено

тис .

ласті

цей

1930

ЗМІ .

реєстру підnриємницької діяльності, з них: фізичних осіб - 173, юридичних - 31. За їх державну реєстрацію до державного бюд­ жету надійшло 13,3 тис. грн. За перше півріччя 2009 року жавного

працівників бюджетної сфери .

Середньомісячна заробітна плата одного штатного праців-

с.

грн.

у

12

селах

району.

корів - 926, свиней - 67998,

інвестицій - 537 млн. грн.

птиці- 2122,0тисячі голів. Зернові та зернобобові культури посіяно на плоші 22,7 тис.

Про виконання бюджету району за перше півріччя 2009 року доповіла начальник фінансового управління Т. Е. Ру-

гектарів, технічні - 3,5 тисячі, соняшник- І ,5 тисячі гектарів . Житловий фонд району в першому півріччі цього року збільшився на 38,8 тисячі квад-

ратних метрів. Введено в експ-

виконання заходів шодо підготовки

ного містечка Новобогданінкакотедж (36 тис. кв. м) ТОВ "Корпорація розвитку Київської області". Залучено 282 млн. грн. капітальних інвестицій .

2009-2010

жави

організації

та

розпочалася

народу

держава.

~югутня

народ,

наро:r

Наш

цивілізаl!іЇ.

ношІ

був

вірний цій ідеї завжди. Ми- ук­ раїнці.

наша правда. Вона

Ue -

проростає і nовертається завж­

ди. Попри все. Через СlО.lі-гп(.

В.Юшснко ШО

нсність,

вІtс;:овив у:н:в­ іСТОрІІ'І­

ВСЛІІКОІО

НОЮ правдою і справедливістю для України станс утвердження єдиної По\tісної правос.1авно·,

церкви.

"Uc-

справа єдності на­

шого духовного жипя і всього суспільства. Uc - рідний ді\І ля

зидента, для українців цей день

всіх православних християн Ук­

фіксує й означає кілька принци-

раїни",- наго.1осив ПрезІtдснт .

- до нас у rості!

!

В.Є Шульга. В обговоренні всіх важливих питань порядку денного засі-

суму

торії Зазимської, Трсбухівської сільських та Великодимерської селишної ради . Всього побудовано 16 житлових будинків загальною площею 2,8 тис. кв. м, залучено 7.8 млн. грн. У березні

світлофор на території Зазимської сільської ради на суму 145 тис. грн . На виконання Програми соціально-економічного, культурного і духовного розвитку

кістрації активну участь узяли голова райдержадміністрації Андрій Мазур, Великодимсрський селишний голова Анатолій Бочкарьов, начальник відділу освіти Микола Скирта, а також

нинішнього року отримали ор-

територіальних громад району в

сільські голови, директори шкіл.

дери на квартири в будинку для

nершому півріччі цього року за-

У залі панувала ділова, добро-

працівників соціальної сфери в с. Рожни 16 чоловік , у тому

лучсна коштів у сумі 26,6 млн . грн. з усіх джерел фінансував-

зичлива атмосфера. Голова рай- 1 держадміністрації А М. Мазур 'І

ня.

77

тис. грн., встановлено

дання

колегії

райдсржадмі-

Відо;Іtий афоризм "Все флаги

правоохоронних

Одним з основних складових

подякував за плодотворну роботу, закликав до з.1агоджених

органів. Стабільно працювали комунальні підприємства сільських і

економічної реформи є розвиток підприємнинтва, який істотно впливає на структурну

дій, взаємопідтримки, порозуміння у вирішенні нагальних проблем на шляху до успішного

селишних рад, надаючи послу-

персбудову в економіці, робить

виконання

ги з водопостачання, водовідведення, теплопостачання, збирання, вивезення твердих і рідких побутових відходів, обс-

певний внесок у збільшення загальних обсягів виробництва, роздрібного товарообігу, платних послуг, сприяє раціональ-

но-економічного, культурного і духовного розвитку району. З усіх розглянутих питань підписано відповідні докумсн- 1

динкових територій. Проведено

сурсів. На nерше липня uього

луговування будинків і прибу-

свято

цивілізаційний

початку

Інтенсивно вели індивідуальне

працівники

"це

Всі прапори

житловс будівництво на тсри-

та

шо

відзначається у день Святого Володимира - одного із заснов­ ників і покровителів нашої дер­ жавності". На переконання Пре­

Встановлено 7 автобусних зупинок на території Жердівської та Великодимерської громад на

освітянські

зауважив,

шого

його

і

навчального року в Броварському районі доповіла заступник голо1ш адміністрації

251

медичні,

інформа­

ку присутність Києва у світовій історії

де вич . Про соціальний захист дітейсиріт і дітей, позбавлених батьківсього піклування, та про і

луатацію першу чергу котедж-

числі

повідомлень

nривітав співвітчизників із Днем хрсшсннн Київської Русі-Ук­ раїни. У привітанні Глава дер­

яльності- 235 , розвитку діючих підприємств - 29. За поперсд-

німи даними, в економіку району залучено іноземних інвестицій- на 30,9 млн. дол. США В розрахунку на одного жителя очікується іноземних інвестицій - 6583 дол . США Очікуванс залучення капітальних

З

українські

провідні

гентств дізнаємося, шо Прези­ дент України Віктор Ющенко

створено 439 нових робочих місць, у тому числі за рахунок впровадження інвестиційних проектів - 175, створено нових суб'єктів підприємницької ді-

9000 тонн м'яса, шо на 477 тонн більше, ніж за цей час торік. На 10 відсотків збільшилися еередньодобові прирости великої рогатої худоби, а птиці - на 27 відсотків. Поголів'я ВРХ складає 2356 голів, у тому числі

всі

і духовної столиці- Києва; вели­

ному використанню всіх ре-

Програми

соціаль-

І

ти .

Ганна ПРОСЯНОВА.

,

---~-----~~-~------------~-=ш•~ш•~---ш-"m•--шшш~·-•-••J

-

в

офіційно·!

ЖІ!ТС.lіВ

ЧаСТІІНІ1,

гости к нам" стає актуальним

Броварів і гостсіі о•tікує Вагато

нині для нас, жителів Броварів і всієї Броварщини. Саме тут, у пристоличних Броварах, нашій районній столиці, відбудеться об­

цікавинок.

ласне свято Київщини до Дня Не­ за.лежності України. Пройде воно

20 серпня

на броварсь~;шиу Май­

за участю керів­ дані Свободи ниtщtва Київської області, деле­ районів Київщини із гацій з залученням трудових колективів, широких мис­ громадськості, теиьких кіл столичної області. Як повідомили нам організа­ тори

цього

свята.

на•шльники

і районного відділів культури Наталія Багмут і Ганна Унгуряну, нині кипить робота з підготовки до цього заходу. У

міського

рамках

свнткуваннн.

окрім

наметове ~1айстрі в

На ~tаіідані виросте ~~ істсч

r-.o - c.1o6o:.ta

КиївшиНІІ,

проіиуть

творчі

турнірІ!.

різно:~-1анітні

відбудеться масштабна конuсрт­ на

пporpa~ta

-за

У'Іастю

про­

фесійних і СаМОдіЯЛЬНІІХ ІНІКО­ Навцін

(наприк.lад.

феслtва.Іь

духОВИХ оркестрів, КОНІІСрт "Ки­ ЇВШИНа молода" і т. ін.) У святі будуть задінні також

творчі

сил11

нашого

міста

й

району. Організатори не прихо­ вують: буде багато "роюинок". Детально святкову r1porpaмy буде оприлюднено у всіх ~tісне­

вих ЗМІ. П ідготува.Іа

Валентина КОВАЛІВСЬКА.


То радіти, чи засмучуватись?

Дадеко неоднозначну реакцію се­ р:'д населення Придесення, і не ті.Іьh·и в Броварському районі, а й у прилег.Іих селах Чернігівщини вик­ ликав факт здачі в експлуатацію .ноетового переходу через Любич на околиці Літочок. Одні раділи, бо вбачали, очевидно, певний зиск для себе особисто. Інші - важко зітха­ ли: "Все. Пропав Острів".

грудь\ІИ

казкової

краси

луку,

на

захист

працювати в ті часи.

"бродцями", запашними травами з почуттям господаря ситуації. Та

своєї

Uю подію

ших краях журналіст Микола Ди­ вак. Одним слово\1, відстояли

шо

державного

Викликає подив,

чочу ж сьо­

ока

буде

відкриття сезону спортивно-люби­ тельського

годні місцева літочківська влада

так легко розпорядилася вЩдати

Виникає питання: хто ж виграв

худоби.

"в розпил" (а чи не "врозкрай") uю

від будівництва мосту? Відповісти

-

дичини

багато

і пернатої,

різної

1 хутровоІ, 1

копитної. Тут ~tісцеві жителі мог­ ли відчути і відчували себе діть\ІИ

дять

...

на нього і складно, і просто. Одні

ку.

хитро мружать око,

інтересах односельчан

це

контролю

з

полювання

на

ту, 15 серпня о 18.00. І триватиме до 29 листопада включно. А на території водно-болотних угідь Київського і Канівського во­ досховищ -до 27 грудня включно. Полювання здійснюватиметься на

мовляв, знає­

хто тут буде господарем.

гуску- сіру, білолобу, rуменника;

вІд неї свою скро~1ну селянську

байдуже махають рукою, мовляв: скрізь розруха, безлад, каламутна

корчс;ь.

корів, для яких масово загатов­

вода ... (теж красномовний натяк).

ОСЬ - фінал іD,І1ЛіЇ: не ВСТІ!ГЛИ

лявся колись цей кор~t? До речі,

А треті

голубів - з обмеженням відстрілу деяких видів пернатої дичини.

ІНІІухнути. як кажуть, звуки фан­ фар з наго;1и відкриття \юсту, як

він доставлявся в села через Лю­

повітря: пропаде тут наша приро­

бич

кажуть

да, угроблять ... Читач на свій роз­

до ЗІ жовтня включно.

суд може вибрати для себе один з

почалося. До законного відкриття

- не така вже й нездоланною була водна переш­ кода. У свій час у Літках не вберег­

запитання.

полювання

ли пантонну переправу, а в Со­

А нач,

На сіру куріпку й фазана - з З жовтня до 29 листопада включно. На периату дичину, вирощену на фермах і випущену в угіддя "під постріл" - з І серпня по 27 грудня

(або

ше

на

нього

мо, хто, і вже невдовзі час покаже,

Сліпець) і nсз мостів

через нього масово ринув потік машин: "освоєння" Острова роз­ на дику качку ще да­

Інші

-

на диких качок, лисок, куликів,

- впевнено рубають жестом

На перепілку -·з 18.00 15 серпня

варіантів відповіді на поставлене

бо.1івці- четалсвий \1іст. Вірніше,

леченько. а вже зараз чути звідти рушничні постріли, розбуджені

членам районної мис­

ливсько-риб ал ьс ької організації УТМР, залишається хіба шо зас­

озера

нашпиговуються сітками. повітря наповнюється ди~ю~1 ба­

не захотіли вберегти. Бо все одно корови й люди по коліно йшли вбрід. а навіть колісний трактор з

ючого сьогодні обов'язки керівни­

неділя й середа. А для мисливців з

гать, густий травний луг вкрився

навантаженич

причепом

ка Державної резиденції "Залісся"

собаками лягавих порід і спаніє­

\1СрсжІШО\1 "nробитих" доріг ...

теж запросто долав цей чілковол­ ний потік.

О. Є. Міщенка про те, що з будівництвом мосту буде посиле­

лями

Пригадується, трохи більше дс­ сяпt років ТО\1У вже була спроба з

Отже. фішка. чабуть. в тому, шо 'Ісрсз збудований нині міст тепер

но контроль за дотриманням пра­

чини одним мисливцем, як завж­

боку певних структур осІюіти цей

вил

ди, не повинна перевищувати: гу­

Острів. Си,1ю111 військових уже й

легко перебратися на ту безлюдну

флори та фауни на Острові. Бо ця

підготовчі роботи зі спорупження

сторону Л юбича і з вітерцем на

територія

\юсту розпочалися. Та \ticueвi жи­

потужно\tу "Джипі" просто при­

ний, заповідний характер в струк­

тс.1і

Є\tно

турі Заліського господарства. До

не дали.

Образно

19.30, 21 і5 1940. 21.30

З СЕРПНЯ

:j6.00

"'Добр.Jго р;нку~ РJнк~sа молитва

06.05. 07.00 08.00 Новини Об 10, 08. !О Ccoor 06.15 Аграрна краІна 06.20. 07 20. 08.15 Погода Об40. 08 20 Православний кале~-;дзр

07.10 07.15

Ера бІзнесу 07.ЗО Рейтинсова панорама 08.40 Pivot Роіпt 08.45 "'Добре слово"' 09.00 Увагз' Прсф.лак•"ка передавача Першого каналу' 1500, 19.50, 21.45 Погода

16.05 !nдиrо 16.30. Сnдента пuгрібно л~обитИ 17.30 Вікно в Америку 17.55 /С,;ф "Мао сус•дка ку· ни ця"

19.55 Анонс передач ЬКV.Й ВИМІ

ВІВТОРОК 4 СЕРПНR УТ·1

06.00 "'Доброго ран,у'"' 06.00 Ранкова моеитв~ 06.10. Ої ОО, 08.00 Новини 06.15, 08.10 Спорт 1 Об 20 д.грарна країна 06.25. 07.20. 08.3') Погода 06 <10, 08.35 Православний КЗJі•ЗНдар

07. 1О Cnop·r 07.15 Ера б1~~несу

07 35

Б·Jд ма~щ:;:::-І<...:;,.:r:

Рей-тин:-ова погнJ~ 1 J:"с,:О. С3.45 ··доб~ю с::сес··

08 15

09.00 Анонс П9ГJЕдЕ1І.J 09.05, i2.1:J. :5.10.

1З.30,

2115Діловий свІт

09.15, 15.20, 19.45. 2і .45 22.45 Погода 09.20 "Попер9дження" 10.05 ,~.8:оаІ\а.о,ем!Я 10.35. 15 30 Служба PC<'>UJY· ку ~гей Ж~1ї·~ 1риває.

; 1.00 і

1.:?0

Фестиr.аль "КрУ1МСьІ<і

хвилі"

.,12.00 20.50 Ситуаці< 12 20. 19 ОО Укра•нський 8V.M:O

СЕРЕдА

5

СЕРПНІ УТ·1

. 06.00

Діловий світ Світ спорту

Ситуація Новини д/Ф ""Життя Батьків· щин1 - честь нікому" 22.55 Трійка, Кено 2З.ОО Пщсумк~

20.51) 21.00 21.55

1+1 Т/с

06.15

··доброго ранку'""

Об.СО Ранкова "олитаа

06.10, 0700, 08 ОО Новини 06. 15. 08 10 Спорт 06.20 Аграрна .<раІнс; /06.25, 01.20. 08.15 Погода

~ 08.20 їlr~впr;r,заний

07.00. 08

ОО.

09.00, 17

ОО,

19.ЗО тсн

Міс

07.05

"Чіп

і

Дейл

ПОСПІШаЮТЬ на ДОПОМО· Гу'

07.45 ··шість кадрів'" 08 05, 09.05 Х!Ф, "Принцеса. на канІкулах

10

ЗО.

Т/с

18.10

21.15

.\tіж

Х,'ф ··червона спека""

ОО,

08.00, 09 ОО, 12.00, 17.10 Новини 07.10. 08.1 О, 08.50 ""Ранок з Інтером""

08.45 М/с ""Смішарики"" 09.10 ."."ЗрозумІти Пробачи­

""Широка

p!k.J

12.05 Х/Ф ··так буває"" 14.00 ""Фестиваль ··нова хвиля·· · Юрмала"" 17.10 ""Караоке на майдані"" 19.25 ""Погода"" 20. 15 Т/с ""Пово долі""

1О ОО, 1 1.00

20.ЗО Т;с "'Обручка"" Тіс ""ДвІ сторони однІЄІ Анни"

12.10 13.00

··позаочї"

Х/ф

"'Жінка,

що

не

17.20

··чекай на мене"

Т/с "'ДвІ сторони однієї Анни'" 20.00 "'Подробиці""

19.00

21.30

Т (с

"Дві долі.

Нове

ІСТV Факти Об.15, 07 50 Ділові факти 06 25,08.00,09.00 Погода

06.00

14.05

Т.с '"Район Мелроуз'"

Т. с "Ус! жінки відьми"

І635Індиго

16.00

т, с ··не ро,;1ись врод·

18.55 Анонс передач 19.40. 21. ЗО Світ сnорту 19.50 Д/с ··прекрасні уми"' 22.00 ГромадськG варта 22.20 Пра&о на Jахист 22 55 Тр1йка. Кено, Максима

12.10, 04.40

Т/с

·д,вчата

Пл мор"

Т,'с ХІЛЛ З

'"Район

Беверлі

.rн1Ва"

17. 10 19.25 21.15

Т/с ··дтлантида'"

"'Служба д,Іїей"

0615, 04.10

розшуку

07 •JC. 08 ОО. 09 ОО. 17.00, 19.30 тсн 07.05 r./i/c "Чtп і D.е~1л" 07.4.'5. 11.50 ··шість кадрів·· 08.05 Т, 1 с "Райо!~ Беверлі Хілл з"

09 20. 20. 15

т;с '"Повороти

ДОЛі

1С.20,

18.10 РІ~

Ї/с

'"Широка

календар

07.10 Cnopr

Gl. ~5

Ера бізнесу

08.35 P1vo1 Poin~ 08.45 "'Добре слова·· 09.00 днонс nередач 09 05, 12.10. і5.10. 1930, 21.15 ДІловий світ С9 15. 15.20, 1945. 21.45, 22 ЗS Погода 09.25 '•~ . с 'Кліффорд"'

ч.

ІНТЕР

06.10 '"Каскадuри'" 07.00, 08.00. 09 ОО, 12 ОО 18.00 Новини 07 ІС. 08 10. 08 50 ··Ранок з 0845 М 'с '"Смішарики'" 09 то, 17.00 ··зрсзумітv. 10 00·, 20 30 ТІс ··обручка· 11.00, 1900 Т;с "'Дві старо· ни однієІ Анни"

12. l О І З.ОО

"Знак я.:ості" Tjc '"Нее'дкладна до-

помога

1б.ОО Т;с ··каменська-З'"

"Судові сnрави" 'ПодробицІ"' ТІс

""Вулиці

19.55

розбитих

··дві долі.

Нове

10 .ЗО, 15 ЗО. 22.ЗО Служба розшуку дітей

1! ЛО Життя триває ..

1 і .20 Т;'с ··у серцІ океану"' 12 ОО. 14.50, 20.50 Сиrуація 12.20, ~9.00 Укрзінський nиr.~1p

13.05 Фольк·mUS;С 14.00 Мvз. ""

14.25 Bit!:.<.IДHt по-українськи

1500,21.00

Новини

21.00

""Сармат"". Т/с

СТБ Об.25 Т/с Трейс у вогні"" 06.50, 08 ОО, 18 ОО, 22.00

ІСТV Об.ОО Факти Об.15, 07.50 ДІлові факти Об.25. 08.00, 09.00 Погода Об ЗО, 08.З5 ЗОО сеК;'Год

06.35 '"Троє згори··. Т,Іс 07.00. 10.10 ··леся+Рома·.

Сnорт

08.05 Каламбур 09 05. 16.ЗО "'Рqту;Іте

наші

;:;уші"". Т;с

Про·ZІкавє ua "'Херувим"' т:с Факти. День 1З.10 ··загублені-з··. Т 1 с

10.50 11.30 12.45

14.05. 19.55

"'Вулиці розби·

тих ліхтарів-5". Т;с

15.10, 20.55 "'Сармат··. Т/с 17.ЗО, 21.55 "'Агент національної

безnеки"

Т/с

новини

ри··

НОВИЙ КАНАЛ Об. 1О, 12.15 Т jc ··солдати" Об.55, О7.З5, 14.25 т;с "Третя планета від Сон­ ця"'

до кінцs:~"

Х/Ф "'Час вище всьо­

го"'

вбивство'"

08.35

Х/ф "Особистої без· пеки не гарантую" 10.50 "Росі~ські сенсаціГ 11.50 "Фантастичні історї1~

"Битва екстрасенсів"

1З.50 ··док.детектив··

15.00 Т'с "Комісар Рекс·· 17.00 "'Навколо світу" 18.10, 22.20 Т/с "'Доктор Хаус" "'Правила жип"··

"'РосІйські сенсаціГ

НОВИЙ КАНАЛ Об.ОО. 12.10 Т/с '"Солдати" Об.40, 07.20, 14.25 т;с ··третя планета від Сон· ця"'

07.10. 08.20, 19.15 Погода 0745. 19.00 Репортер 08.01), 08.35 т;с ""Триматися ДО КІНЦ~"

М;с ··во,н Редволла'

"Суперлото', ка"'. "Кено" 2З ОО ПІдсумки

17 05 Університет культури 17.50 д/Ф 'Версія 2"" 18.55 Анонс nередач 19 40, 21.ЗО СвІт сnооту 19 50 д/с 'Прекрасні роз· думи

Відкрита зона Мегалот

ва, а третє- юний спортсмен, річний Михайло Дяченко.

Андрій РУБАНО В, член президії райради УТМР,

на

почесний член УТМР.

М/с "Земля до почат· ку часів"

14.20, 1б.55 Тееп Time 15.20 Даєщ молодь' 16.00 Т/с ""Як сказав Джим" 17.00, 20.15 т;с їатусеві дочки"

т;с "Щасливі

17.55, 21.20 разом·

19.00 Репортер 19.10 Спортрепортер 22.55 т;с ··загублені-4" УКРАЇНА Об.ОО Мультфільми Об.ЗО, 17 00, 19.00 ПодіІ Об.50, 17.25 Погода Об.55, 17.ЗО Критична точка 07.З5 Срібний апельсин 08.05, 19.ЗО, 01.45 Т/с ""Ви· ся ки"

09.05 Т/с 10.1 О 11.00

"Безмовний

Життєві сенсаціі хвилини

ку часів"

14.20, 1б.55 Тееп Time 15.20 Даєщ молодь' 16.00 Т (с '"Як сказав Джим" 17.00, 20.15 Т/с '"Татусеві дочки"

18.00, 21.20 Tjc

'"Щасливі

19.10 Спортрепортер 2З.ОО Т/с "Загублені-4" УКРАЇНА Об.ОО Мультфільми Об ЗО, 17.00. 19 ОО, ОЗ.ЗО Подіі Об.50, 17.20, 19.25 Спортивні подіі Об.55, 17.25 Погода 07.00, 17.ЗО Критична точка 07.40 Срібний апельсин

08 05,

19.ЗО,

02.00

Т/с "Ви·

ся ки

09.05, 04.45 Tjc "Безмов· ний свідок 2" 10.10, 15.ЗО т;с ··мая прек· расна няня"

Х/Ф "Метод Xil'<a· 1б.ОО Федеральний судця 21.20 Х/Ф "Танкер їанго"

13.00

Твtпі"

'ТрІЙ·

1+1 Об.10 'Служба розшуку дітеИ' 0615, ОЗ.55 Т/с "Циганське серце

07.00. 0800. 09.00, 17,00, 19.30. 03 15 тсн· 07 Q5 М/с 'Чіп 1 Дейл

поспішають на допомо­ гу··

16.00 Федеральний судця 17.20, 19.25 Спорт 21.20 Х/Ф ··метод Xil'<a" 5 КАНАЛ Увага! Профілактика' 14.00 Програма передач 14.05, 17.20, 21.50 "Погода в Україні"" 14.10, 15.ЗО "Своїми очи­ ма"

14.30 "5 елемент" 15.00, 1б.ОО, 17.00, 18.00, 20.30 "Час новин" 15.20, 18.25, 22.50 "Погода на курортах· 1б.20 "Зверни увагу"

21.00 22.15

Об.10,

"Київський час··

1З.20,

22.50

15.20, 18.25,

"Погода на курор­

тах"

Об.20 "Напередодні" 07.ЗО, 08.20 спорту" Об.З5, 07.45, 08.50, Об.ЗО,

"Час

10.55

··огляд преси"

0б.40,

07.50

"АвТОПІЛОТ·НО­

ВИНИ"

Об.50, 11.20, 1б.20 ··зверни увагу"' 07.00. 08.ЗО "'Час· Тайм" 07.20. 08.10, 22.15 "'Бізнес· час

07.40, 09.20, 12.20, 14.20, 17.20, 21.50 "Погода в Україні""

08,00. 09 ОО, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00. 15.00. 16.00, 17.00, 18.00, 20.30, 2З.ОО

09.20, 20.15 Т/с "Повороти долі""

Т;с

'Широка

ріка··

12.10 Т/с "Дівчата Гілмор" 14.05 Tfc ""Район Мелроуз'

природи

09.00, 17.ЗО Диваки 10.20 Аеропорт 12.05 Школа ремонту 12.55 Погляд у майбутнє 15.00 Шоу Оксани Мзрче ко

1б.ОО Земний репортаж

18.ЗО, 20.ЗО Ім<vс>~м.ац"'"" 1 програма

18.40, 20.10

Сильні

сього

20.45 Солодка казка 21.00 Х/ф "'Загублені

но"

18.ЗО, 19.20 "'ХронІка дня"' 19.00, 22.00 "'Час новин"' 19.25 "Новий час'" 21.00 ··час·· 22.25 ··народний контроль· ТОНІС Об.ОО Клуб 700 Об.25, 20.40 Погода Об.ЗО, 17.00 Твій Хіт 07.00, 08.45 Фітнес· АР.М.І.Я 07.20, 18.ЗО. 20.ЗО Інфор· маційна програма 07.30 ДайджестРRО 07.45, 19.00 Хіт-парад дикоі природи

09.00, 17.ЗО Диваки 10.20 Аеропорт 11.55 Служба розшуку дітей 12.10 Школа ремонту 12.55, 2З.45 Погляд у май· б утн є Шоу Оксани Марчен·

15.00

ко

09.ЗО,

1б.ОО Чудернацькі світи 18.00 Столиці світу 18.40, 20.10 Сильні світу

1б.ЗО ··матор·ТБ""

20.45 21.00 22.45

10.20, 11.ЗО, 12.ЗО "'Прес·конференціІ" 1З.ЗО. 14.ЗО ··5 елемент" 15.ЗО ··не перший погляд" 17.ЗО "Особливо небезпеч-

15.05

т;с ""Усі жінки

-

вщь­

1б.ОО т;с ··не родись врод­ лива"

17.10. 05.25 Tfc

Беверлі Хіллз"

07.45, 19.00 Хіт-парад ди

22.45

5 КАНАЛ Об.ОО Програма передач 18.45

А.Р.М.І.Я 07.ЗО ДайджестРRО

Мангеттені"'

"Час" ""Бізнес-час"

Об.О1,

700 07.25, 20.40 Погода Об.ЗО, 17.00 Твій Хіт 07.00, 08.45 Фітнес Об.25,

18.00 Столиці світу

1б.30 "На межі" 17.ЗО їериторія закону" 18.ЗО, 19.20 "Хроніка дня" 18.45 "Київський час" 19.00, 22.00 "Час новин" 19.25 ··навий час""

ми"

07.45, 11.50 ""Шість кадрів' 08 05, 1З.О5 Т/с ··Район -

10.20, 18.10

Об.ОО Клуб

'"Час новин"

хвилини т;с ··колись

прийде кохання··

1

ТО НІС

і

14.00

14-

Успіхів вам, шановні колеги, у новому мисливському сезоні і в рибальському відпочинку!

концерт

11.00 Грошові 12.00, 18.00

09.00 Х1ф "Просто друзі" 10.55, 19.20 Tjc ··кадети"'

22.50

'"Сильвестр

разом"

14.З5, 21.ЗО Т/с '"Кулагін і партнери"

19.10 20. 15

м;с

Твитті"

14.00 М/с '"Земля до почат·

06.55. 08.10 ""Бізнес" 07.00 Т !с '"Вона написала

12.50

1З.40

свідок""

1З ЗО М/с "'Веселі мелодії"" 13.40 М,1с ··сильвестр

1б.О5 . Tfc 'У серцІ океа"у·· 16.З5 Індиго

22.00 22.45

1З.50 Х/Ф "Кольє для Сніго· в61 Баби"' 15.50 Х/Ф "'Нерозумна зірка" 18.10, 22.20 Т/с "Доктор Хаус" 19.10 "У пошуках істини" 20.1 О "Російські сенсаціГ 21.ЗО Tjc "'Кулагін і партне·

СТБ Т(с Трейс у воrн,.-

06.25 06.50, 08.00. 18.00. 22.00 15.40

"'Правила життя"' Х/ф ··вас викликає

"Вікна-Новини"

життя

Требухова. Друге місце посів Во­ лодимир Пономаренко з Русано­

З,

полювання

рибо­ Бабич з

Микола

10.55, 19.20 Tjc "Кадети" Mjc "Веселі мелоді1~

лиця

09.00

лов-вудочник

13.ЗО

Т/с "Вона написала вбивство"" 08.З5 Х/ф "Максим Перепе·

07.15, 08.20, 19.15 Погода 08.00, 08.З5 Т/с ""Триматися

18.45 Факти. Вечір 19.25, 2З.ОО НадзвичайнІ

14.00 "'Мод>:ий вирок" '5.00 Тіс "'Кріт-2·· 18.20 20.00 21.30

новини

07.45. 08.45 Факти. Ранок 07 55. 08.55. 12.55, 19 10

Пооба'-'ити"

Т/с "'Циганськ~

с,;рце"'

2

Х/Ф

Т/с

··погода··

Х.ф '"Скелелаз'"

їrнером"

06.1 О

Факти. День 1З.ОО Трозаві ворота"",

ліхтарів·5"". Т;с

життя"

15.05

дино-

Х/Ф

12.45

Т/с 17.З5, 21.55 "Агент нац. безпеки". Т/с 18 .. 45 Факти. Вечір 19 25. 2З.О5 Надзвичайні

1500, 21.00 Новини 15.40 М/с "Во1н Редволла"' 16.05 т/с ""У серці океану'" тіні

1 ч.

субота,

й четвер.

Забороняється

07.00

10.55 11.50

- ще

є

качок - 5, лисок - 7, - 10, голубів - 10, пе­ репілок- 15, куріпок сірих- З.

-

господарює член

організації Анатолій Строй. Цього

куликів

Таймир"'

Х/ф 10.55 Козирне життя 11.40 Трозаві ворота",

15. 1О УФ "ДІамантова ру· кз

сей

відтворюваль­

традиційно на Ражівсь­

нашої мисливсько-рибальської

Норма добування пернатої ди­

збереженням

-

ких ставках, де

разу переміг досвідчений

Днями полювання

""Вікна-Новини"" Об.55, 08.10 ""Бізнес"

1б.ЗО "Рятуйте наші душі"".

1305

д/Ф"У заврІв"

Об.ЗО, 08.З5 ЗОО сек/год

07.00 "Леся+Рома··. Т/с 07.45, 08.45 Факти. Ранок 07.55. 08.55, 1255, 19.10, 01.05 Спорт 08.05 Каламбур 09.05 ··день залежності'".

схильна до авантюр"

1З.ОО '"ЛінІя долї" 1З.35 Здоров'я 14.25 ЕксІlерти дозвілля

17.05

носить

Об.З5 "Троє згори". Т;с

ІНТЕР Об. і О '"Каскадери""

07

полювання,

гання з риболовлі поплавковою вудкою

включно.

покоювати себе словам'и викону­

озсра\tИ,

ти

'"Цигонське сер·

це··

Сnорт

19.00

про\tчатися

20.С'0 'ТІОГlереджеІ-ІІ-\Я·-

Yf-1 J6.00

кажучи.

сіном

виків з числа столичних команд! Ось вони - переможці: Віктор Гунявий з Броварів (І-ше місце і в особистому, і в командному заліках), Віктор Матвієнко і Сер­ гій Панченко з Красилівки. Спа­ сибі вам, друзі, за перемогу' Ба­ жаємо успіхів у змаганнях на першість України, що відбудуться 1-2 серпня 2009 року в м. Охтирка на Сумщині. Очолюватиме коман­ ду голова райради УТМР Михай­ ло Примак, котрий теж чудово во­ лодіє мисливською зброєю. Відбулися у нас і районні зма­

периату

легшити доставку сіна з Острова на "материк"? То де ж ті стада

!

броварчани, як кажуть, поклали на лопатки, досвідчених стендо­

наближенням

зроблено? То чому ж багато хто з них осудливо хитає головою? По­

ті(і природи. 13ідпочиваючи на ній c'>'IJJcю і тіло:.!. а водночас маючи

області. Під бурхливе вболівання колег-мисливців з команд інших районів Київшини

дичину. Розпочинається він в субо­

благословенну придеснянську лу­ В

ма

не зашко­

хаїва. У недалекі часи тут випаса­

першості

мої частини відпочиваючих. Особливо гостро постає пробле­

Якшо.

звісно, люди

варшини блискуче виступила на

вандалізму й

недбалості в угіддях з боку окре­

спорудже­

лося тисячі голів великої рогатої Водилося

від браконьєрства,

но ... казино. І не тільки казино. А воно, очевидно, і йде до цього.

Острів. Вберегли.

широко розкинулася між Десною

ШЄІ справи готова залучитися й

Броварська УТМР - в порядку співробітництва, захисту природи

ше коли там якусь "хатинку" при­ мостити в тіні дерев, біля озер ня з карася\111. Подейкують, шо неза­ баром тут, на Острові, подалі від

тримав "на пульсі" і відо:чий в на­

та Любичем від Літочок до Кре­

І

стали

зечлі від непроханих гостей. Про це писала чіськрайонна газета "Нове життя". у якііІ я мав честь

Островом :\Іісцеві жителі нази­ вають

периату дичину в лісах без присут­ ності єгеря, а також перебування в угіддях з нарізною зброєю та на­ боями з картеччю та кулями. Наостанок приє:\ІНО повідоми­ ти, що сформована з числа пере­ можців районних змагань зі стен­ дової стрільби команда Бро­

""Атланти·

да"

19.25 21.15

"Погода··

Х/Ф "'Таксі"' ІНТЕР

Об.10 ··каскадери"

07.00, 08.00, 09.00, 12.00,

сього

Солодка казка Х/Ф '"Скажені корівки·· Домочатці

18.05 Новини 07.1 О, 08.1 О, 08.50

"'Ранок з

Інтером"

08.45 09.ЗО

М/с "Смішарики'

Патріарша

Божест·

венна Літургія на площі у Свято· Успенській По· чаївській Лаврі ··знак якості"

12.10 13.00

Т/с ··невідкладна до­

помога"


14.00 "Модний вирок 15.00 Т/с "Кріт-2" 16.00 Т/с "Каменська-З" 17.00 "Зрозуміти. Пробачити"

18.20 "Судові справи" 19.00 Т/с "Дві сторони однієї Анни"

20.00 "ПодробицІ 20.ЗО Т/с "Обручка" 21.ЗО Т/с "Дві долі. життя"

Нове

ІСТV 06.00 Факти 06.15, 07.50 Ділові факти 06.25,08.00, 09.00 Погода 06.ЗО, 08.З5 ЗОО сек;год 06.З5 їроє згори". т;с. 07.00, 10.10 "Леся+Рома". т;с

07.45, 08.45 Факти. Ранок

ЧІТВІР

60fiiH8 УТ-1

06.00 "Доброго ранку'" 06.00 Ранкова молитва 06.10, 07.00, 08.00 Новини 06.15, 08.10 Спорт 06.20 Аграрна кра·Іна 06.25, 07.20, 08.ЗО Погода 06.40, 08.З5 Православний каюендар

07.10 Спорт 07. 15 Ера бізнесу 08.40 Pivol РоіпІ 08.45 "Добре слово" 09.00 Анонс передач 09.05, 12.10, 15.10, 19.ЗО, 21.15 Діловий світ 09.15, 1З.ОО, 15.20, 18.15, 19.50, 21.45 Погода 09.25 М/с "Кліффорд" 10.ЗО, 15.ЗО, 17.05 Служба розшуку дітей

11.00 Жипя триває .. 11.20 Т/с ·у серці океану" 12.00, 14.50, 20.50 Ситуація 12.20, 19.00 Укр.вимір 1З.10 Крок до зірок 1З.45 м;с "Кліффорд" 14.20 Хай щастить

n~•тниц. 7СІРnи• 06.00 "Доброго ранку'" 06.00 Ранкова молитва 06.05, 06.40, 08.20 Православний календар

06.10, 07.00, 08.00 Новини 06.15, 08.1 О Спорт 06.20 Аграрна краіна 06.25, 07.20, 08.15 Погода 07.10 Спорт 07.15 Ера бізнесу 07.З5 Буд.майданчик 08.З5 Pivol РоіпІ 08.45 "Добре слово" 09.00 Анонс передач

1З.10 Особливий погляд 1З.40 Наша пісня

14.20 "Надвечір'я·· 15.00, 21.00 Новини

8

душі". т;с 10.50 Про-Zікаве.uа 11.25 "Херувим". Т/с 12.45 Факти. День 13.15 "Втеча з в'язниці-З". т;с 14.10, 19.55 "Вулиці розби­ тих ліхтарів-5". Т fc 15.10, 20.55 "Сармат". Т/с 17.ЗО, 21.55 "Агент нац. безпеки". т;с 18.45 Факти. Вечір 19.25 Надзвичайні новини СТБ

··. .

ма

2З.ОО Підсумки

06.10 Служба розшуку дітей 06.15 Т/с "Циганське сер­ це

07.00, 08.00, 09.00, 17.00,

Служба

10.ЗО Експерти дозвілля Вихщні по-українськи

11.05 11.25 11.45 12.20

Темний силует

Кордон держави

Наша пісня 1З.30 м;с "Кліффорд" 14.00 М/с "Воїн Редволла .·.·

9

16.ЗО Пазли 17.05 Другий фестиваль молодих дизайнерів 17.55 д/ф "Google: мисляча машина" 18.55 Анонс передач 19.40, 21.ЗО Світ спорту 19.50 д/с "Прекрасні розуми"

21.40 "Світ моєї любові" 22.25 Автоакадемія 22.55 Трійка, Кено

1+1 06.05 Служба розшуку дітей 06.10, 03.45 Т/с "Циганське серце

07.00, 08.00, 09.00, 17.00, 19.ЗО тсн 07.05 М/с "Чіп і Дейл" 08.05, 1З.О5 Т/с "Район Беверлі-Гіллз" 09.20 Т/с "Повороти долі" 10.20, 18.10 Т/с "Широка ріка" 11.50 "Шість кадрів" 12.10, 04.35 Т/с "Дівчата Гілмор" 14.05 Т/с "Район Мелроуз"

16.00 Фестиваль

"Дикий

"Кривбас" У перерві: Погода

19.50 21.00 21. 15 21.45 22.45 22.50

Новини Світ спорту Фольк-musіс

Мегалот "Лото", "Трійка", "Ке­ но" 23.00 Вільна гавань

1+1 06.05 "Суперкнига" 07.00 "Без табу" 07.50 "Світське жипя" 09.05 "Хто там?" 1О. 15 М/с "Чіп і Дей л" 10.40 Фільм-казка

України

16.25 Х/Ф та

07.ЗО На гостину до Івана Поповича 07.50 Сільський час 08.20 Укравтоконтинент 08.40 Вільна гавань 09.00 Анонс передач

09.05, 11.50, 13.25, 16.15, 21.15 Погода 09.10 Доки батьки сплять 09.15 Пщсумочки 09.30 Антивірус для дітей 09.50 Крок до зірок 10.20 Служба розшуку дітей 10.30 "Співи юних кобзарів" 11.00 Муз.uа 11.30 Стильна штучка 12.00 "Лінія долі" 12.З5 Здоров'я

леген-

14.ЗО Благовісник

пастух"

13.30 "Околиця" 14.00 Аудієнція

з

15.05 Олімпійський літопис

УТ-1

06.00 Ранкова молитва 06.05 Х/Ф "Свинарка

Побачення

"Червона Шапочка"

НЕдІn8 СЕРnИ8

ІНТЕР

06.1 О "Каскадери" 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 18.05 Новини 07.10, 08.10, 08.50 "Ранок з 08.45 М/с "Смішарики" 09.10, 20.ЗО Т/с "Обручка" 11.00, ,9.00 Т/с "Дві сторони однієї Анни"

15.05 Тfc "Усі жінки - в\ць­

дою

розшуку дІтей 10.00 Хто в домі хазя·Ін?

Бангкок"

15.ЗО Служба розшуку дітей

17.40 д/Ф . "Київські мости" 18.20 Кіно.uа 18.55 Футбол. їаврія"

09.50, 13.20, 15.15

лива"

17.10, 05.20 Tjc "Атланти­ • да" 19.25 "Погода" 21.15 Х/Ф "Небезпечний

помога" 14.00 "Модний вирок" 15.00 Т/с "Кріт-2" 16.00 Тfc "Каменська-З" 17.00 "Зрозуміти. Пробачити" 18.20 "Судові справи" 20.00 "ПодробицІ 21.ЗО т;с "Дві долі"

06.ЗО "Корпорація Сімба"

21.З5 Погода 09.15 Доки батьки сплять

16.00 Т/с "Не родись врод­

19.ЗО, ОЗ.О5 тсн 07.05 М/с "Чіп і Дейл" 07.45 "Шість кадрів" 08.05, 1З.О5 Т/с "Район Бе­ верлі-Хіллз" 09.20, 20.15 Tfc "Повороти долІ 10.20, 18.10 Т/с "Широка ріка" 11.50 "Шість кадрів 12.10 т;с "Дівчата Гілмор"

метр

дизайнерІв

ми"

Інтером

1+1

17.15

09.00 Анонс передач 09.05, 13. 15, 15.45, 17.05,

ника Зоріна" 10.50 "Правила життя" 11.55 "Паралельний світ" 12.55 "Слідство вели" 1З.55 "Док.детектив" 14.З5, 21.ЗО Т/с "Кулагін і партнери" 15.00 Tfc "Комісар Рекс" 17.00 "Навколо світу" 18.10, 22:20 Т/с "Доктор Хаус" 19.10 "Зіркове життя" 20.1 О "Слідство вели"

14.05 Т/с "Район Мелроуз" 15.05 Т/с "Усі жінки - вЩь­

06.00 Ранкова молитва 06.05 Шлях до святині 06.45 Крок до зірок 07.15 Т/Ф ··повноліпя" 07.40 Ноосфера 08.05 Світ православ'я 08.25 Фестиваль молодих

убивство"

08.35 Х/Ф "Версія полков-

15.00, 21.00 Новини 15.40 М/с "Воїн Редволла" 16.05 Т/с "У серці океану" 16.35 Індиго 17.15 Кліпи М. Поплавського 18.25 д/Ф "Під скальпелем - жипя" 18.55 Анонс передач 19.40, 21.ЗО Світ спорту 20.00 "Знайдемо вихЩ" 21.55 Особливий погляд 22.25 Далі буде .. 22.55 Трійка, Кено, Макси­

16.ЗО Олімпійський хроно­

УТ-1

"Третя планета вЩ сон­

НОВИЙ КАНАЛ 06.00. 12.15 Tfc "Солдати" 06.40; 07.20, 14.25 Т/с

мед"

СЕРПИ8

"Новини"

06.55, 08.10 "Бізнес" 07.00 Т Іс "Вона написала

04.55 їелеШанс" 06.25 т;с "Грейс у вогнІ 06.50, 08.00, 18.00, 22.00

2З.ОО Підсумки

09.05, 12.10, 15.10, 19.ЗО, 21.15 Діловий світ 09.15, 1З.ОО, 15.20, 17.45, 19.45 Погода 09.20 М/с "Кліффорд" 09.50 "Знайдемо вихЩ" 11.00 Жипя триває .. 11.20 Т/с ·у серці океану" 12.00, 14.50, 20.50 Ситуація 12.20, 19.00 Укр.вимір

СУ&ОТА

Спорт

08.05 Каламбур 09.05, 16.ЗО "Рятуйте наші

15.40 М/с "ВоІн Редволла" 16.05 Т /с "У серці океану",

УТ-1

·

07.55, 08.55, 12.55, 19.10

12.10 "Знак якості". 1З.ОО Tjc "Невідкладна до-

ми

16.00 Т/с "Не родись вродлива

17.10 19.25 20.15 21.15

Т/с "Атлантида" "Погода" Х/ф "Колишні" Х/ф "Повітряна тюр­

ма"

ІНТЕР

06.10 "Каскадери" 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 18.05 Новини 07.10, 08.10, 08.50 "Ранок з Інтером

08.45 М/с "Смішарики" 09.10, 20.ЗО Т/с "Обручка" 10.10, 19.00 Tjc "Дві сторони однієї Анни 12.1 О "Знак якості"

1З.ОО

Tjc "Невідкладна до-

помага

14.00 "Модний вирок" 15.00 Tjc "Кріт-2" 16.00 Tjc "Каменська-З" 17.00 Зрозуміти. Пробачити 18.20 "Судові справи" 20.00 "Подробиці" 21.ЗО "Концерт на Інтері" ІСТV

12.ЗО Х/Ф "Пустуни з вели­ кої дороги" 14.З5 Х/Ф "Закусочна на колесах" 16.50 "Нова хвиля" 19.30 тсн 20.00 "Криве дзеркало" 22.15 Х/Ф "Список контактів" ІНТЕР

07.10 "У Городку" 07.40 "Городок" 08.20 "Картата ротата". 09.00 Tjc "Війна та мир" 17.50 "ПозаочІ. 18.50, 20.ЗО Концерт "70 ро­ ків - політ нормальний" 20.00 "Подробиці". 2З.ОО Хjф Тра РіплІ ІСТV Факти

збоже-

15.З5 Х/Ф "Приємна несподіванка" Х/Ф "Пітер FM" 19.ЗО тсн 20.20 Х/ф "Роман вих\цного

17.40

"Незавершена

п'єса для механічного піаніно" 18.10 Діловий світ. Тиждень

18.55 Футбол. "Металург" "Ворскла" 19.50 У перерві: Погода 21.00 Новини 21.ЗО Наш футбол 22.25 "Культурний фронт" 22.55 Трійка, Кено, Максима

2З.ОО Ера бізнесу. Підсумки

1+1 06.15 "Суперкнига" 06.45 Х/Ф "Пустуни з вели­ кої дороги"

09.05 "Лото-забава" 10.15, 10.40 Mjc "Улюбле­ ний прибулець·

11.05 "Караоке на майдані" 12.05 "Смішніше за кро­ лиюв"

1З.10 "Криве дзеркало"

дня"

22.45

до кінця"

09.00 Х/ф "Божевільна ферма"

11.00, 19.20 Т/с "Кадети" 13.30 М/с "Веселі мелодї1~ 1З.40

М/с

"Сильвестр

і

Твіпі"

14.00 М/с "Земля до початку часів"

14.20, 16.55 Teen Time 15.20 Даєш, молодь' 16.00 Tjc "Як сказав Джим" 17.00, 20.15 Tjc "Татусеві дочки"

17.55, 21.20 Т/с "Щасливі разом

ІСТV

"Світське жипя"

ІНТЕР

07.1 О Хjф "Гремліни" 09.10 "Квадратний метр" 10.00 "Україно, вставай'" 10.ЗО Х/ф "Екіпаж" 1З.20 Tjc "Осінній детек­ тив" 15.10 "Великий концерт на Інтері" 17.50 Х/Ф "Самотній янгол" 20.00 "Подробиці тижня" 20.50 Х/ф "Мара"

ІСТV

06.15 Факти 06.35, 07.05 Погода 06.40 "Альф". Tjc 07.10 "Бетховен-5". Х/ф 09.1 О Квартирне nитання 10.05 Ти не повіриш' 11.00 Козирне жипя

19.10 Спортрепортер 22.55 Tjc "Загублені-4"

Чемпіонів. (Румунія)

УКРАЇНА 06.00 Мультфільми 06.ЗО, 17.00, 19.00 ПодіІ 06.50, 17.20, 19.25 Спортивні подіІ

06.55, 17.25 Погода 07.00, 17.ЗО Критична точка 07.40 Срібний апельсин 08.05, 19.ЗО Т/с "Висяки" 09.05, 04.45 Tjc "Безмовний св\цок 2" 10.10, 15.00 Tjc "Моя nрек­ расна няня"

11.00 Грошові хвилини 12.00, 18.00 Т/с "Колись

Спорт 08.05 Каламбур 09.05 "Рятуйте наші душі".

Tjc 10.50 Про-Zікаве.uа 11.30 "Херувим". Т jc 12.45 Факти 13.10 "Втеча з в'язниці-З". Tjc 14.05, 19.55 "Вулиці розби­ тих ліхтарів-5". Tjc 15.10, 21.00 "Сармат·. Т/с 16.25 "Рятуйте наші душі". Tjc 17.ЗО, 22.00 "Агент нац. безпеки". Т jc 18.45 Факти. Вечір 19.25, 2З.10 Надзвичайні новини

СТБ 1З.50 "Док.детектив"

10.55 "Зіркове жипя" 11.55 "Фантастичні історіІ~ 12.55 "СлЩство вели" 14.ЗО, 21.ЗО Tjc "Кулагін і партнери"

15.00 Tjc "Комісар Рекс" 17.00 "Навколо світу" 18.10, 22.20 Tjc "Доктор Хаус"

19.10 "Моя правда" 20.10 "Слідство вели" НОВИЙ КАНАЛ 06.00, 12.15 Т/с "Солдати" 06.40, 07.20, 14.25 Т/с "Третя планета вЩ сонця" 07.10, 08.20, 19.15 Погода 07.45, 19.00 Репортер 08.00, 08.35 Т/с "Триматися ДО КІНЦЯ"

09.00 Х/Ф "Звільніть Віллі2" 11.00, 19.20 Tjc "Кадети"

наші душі".

Т/с

10.50 Про-Zікаве.uа 11.25 "Херувим". Tjc 12.45 Факти. День 1З.25 "Втеча з в'язниці-З". Tjc 14.20, 20.00 "Вулиці розбитих ліхтарів-5". Т jc 15.ЗО "Сармат". Tjc 16.45 "Пасажир 57". Хjф 18.45 Факти. Вечір 19.1 О Добрі новини 19.25 Надзвичайні новини 21.00 "Максимум" в Україні 21.40 Ти не повіриш' 22.З5 Голі та смішні СТБ

06.20 "Док. детектив'' 06.50, 08.00, 22.00 "Вікна­ Новини"

воліли". Х/Ф 10.15 Анекдоти 10.З5 "Леся+Рома". Tjc 11.40 Квартирне питання 12.45 Факти. День 12.55, 18.55 Спорт 1З.10 "Вулиці розбитих ліхтарів-5". т;с 14.10 12 найкращих шахраїв України

14.50 18.45 19.00 22.00 22.55

"Пандемія". Х/Ф Факти. ПЩсумок дня "Дев'ята рота·. Х/ф Наша Russia Велика різниця СТБ "Сучасна медицина" "Улюблені мjф"

06.00 06.50 07.20 "Еники-беники" 08.00 "Навколо світу" 09.00 "Їмо вдома" 10.1 О "ВусоЛапоХвіст" 10.50 "Улюблені м/ф" 13.00 Концерт М. Задорнова 15.00 Х/Ф "Сім'я" 18.00 "Неймовірні історіІ 11.40 "Мисливці за старовиною". Tjc 12.45 Факти. Світ 12.55, 18.55 Спорт 1З.ОО Наша Russia 13.55 Прожекторперісхілтон

14.25 Велика різниця 15.45 "Дев'ята рота·. Х/ф 18.45 Факти. ПЩсумок дня 19.00 "Поліцейська академія". Х/Ф

20.50 "Пряма та очевидна загроза". Х/ф СТБ "Сучасна медицина" "Улюблені мjф" "Навколо світу"

06.00 05.50 08.00 09.00 "Їмо вдома" 10.10 Х/Ф "Вусатий нянь 11.50 Х/Ф "Недільний тато" 1З.25 ·у пошуках істини" 14.20 "Слідство вели"

15.25 "Док.детектив" 16.00 "Правила жипя" 17.00 "Нез'ясовно, факт

але

писала убивство" єфрейтора Збруєва"

ло Поплавський" 11.55 "Нез'ясовно, але факт" 12.55 "СлЩство вели" 14.40 "Кулагін і партнери" 15.05 Т/с "Комісар Рекс" 17.15 "ВусоЛапоХвіст" 18.00 "Вікна - Новини" 18.10 Х/ф "Вірні друзІ 20.20 "Концерт М. Задорнова

22.25 Х/ф "Левова частка" НОВИЙ КАНАЛ 06.00 Т jc "Солдати" 06.40, 07.25, 14.25 Tjc "Третя планета від сон­ ця

07.10,08.20, 19.15 Погода 07.45, 19.00 Репортер 08.00, 08.З5_Т/с їриматися ДО КІНЦЯ

1З.ЗО М/с "Веселі мелодїІ 09.1 О Х/Ф "Послання в пляшці" 12.15, 19.20 Tjc "Кадети" 1З.40 М/с "Сильвестр і

09.00,

Твипі"

М/с "Земля до почат-

кохання"

19.00 Х/Ф "Вірні друзі" 21. 1О "Вірні друзі". Не в Що­ ма версія"

"Жирний

Аль-

берт"

07.25 Репортер 07.40 Х/Ф "Кільце дракона" 09.З5 Будинок закритий на ремонт

10.25 Зоряні драми 11.15 ІнтуІція 12.15 Іпfо-шок 1З.15 "Файна Юкрайна"

14.40 15.45

Хто проти білявок?

Х/ф "Скуб і Ду" 17.З5 Х/Ф "Нецілована" 19.40 Х/ф "В ім'я помсти" 21.35 Хjф "Степфордські дружини

УКРАіНА

06.00

Мультфільми

06.З0,

09.00, 19.00 ПодіІ 06.50, 09.25 Спортивні nодіІ 18.00 "Паралельний світ" 19.00 "Битва екстрасенсів" 20.00 Х/Ф "Коханий за наймом"

22.1 О Х/Ф їерміново пот­ . рібен Дід Мороз"

НОВИЙ КАНАЛ 06.15 Х/Ф

дочки"

18.00, 21.20 Tjc "Щасливі разом"

19.1 О Спортрепортер 22.55 Tjc "Загублені-4"

КАНАЛ 06.00 Програма передач 06.01, 18.45 "КИ.ІВСЬКИЙ час" 06.10, 10.20, 1З.20, 15.20. 18.25, 22.50 "Погода на курортах" 06.20 "Напередодні" 06.ЗО, 07.ЗО, 08.20 "Час

5

06.35, 07.45, 08.50, 10.55 "Огляд преси" "Автопілот-но-

06.40, 07.50

06.00 Мультфільми 06.ЗО, 17.00, 19.00 ПодіІ 06.50, 17.20, 19.25 Спорт 06.55, 17.25 Погода 07.00, 17.30 Критична точка 07.40 Срібний апельсин 08.05 Tjc "Висяки" 09.05 Tjc "Безмовний свідок 2" 10.10, 15.00 Тjс"Моя прек­

вини

расна няня"

11.00 Грошові хвилини 12.00, 18.00 Tjc "Колись прийде кохання

увагу"

07.00, 08.ЗО "Час-Тайм" 07.20, 08.1 О, 22.15 "Бізнес­ час"

0740, 09.20, 12.20, 14.20, 17.20, 21.50 "Погода в Україні"

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 14 ОО, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.ЗО, 2З.ОО "Час 09.ЗО, 10.ЗО, 11.ЗО, 12.ЗО "Прес-конференціІ' 13.ЗО,

14.80 "5 елемент" 15.ЗО "Феєрія мандрів"

"Стеnфордські

дружини"

07.45 Церква Христова 08.00 Руйнівники міфів 09.00, 17.50 Tjc "Моя прекрасна нянька" 10.05 Кліпси 10.40 Х/Ф "Нецілована" 12.50 Шоуманія 1З.ЗО Ексклюзив 14.15 Аналіз крові 14.55 Зоряні драми 15.50 Іnfо-шок 16.50 Інту·Іція 18.15 Х/Ф "Апартаменти Джо" 20.00 Х/ф "Утікач" 22.45 "Файна Юкрайна"

УКРАЇНА 06.00, 05.ЗО Мультфільми

КАНАЛ

разом

19.1 О Спортрепортер 22.15 Тільки правда?

06.20 "Напередодні" 06.ЗО, 07.ЗО, 08.20

"Час

спорту

06.З5, 07.45, 08.50, "Огляд преси"

УКРАІНА

10.55

06.40, 07.50 "Автопілот-но­

Мультфільми

06.ЗО,

17 ОО, 19.00 ПодіІ 06.50, 17.20, 19.25 Спортивні подіі

06.55, 17.25 Погода 07.00, 17.ЗО Критична точка 07.40 Срібний апельсин 08.05 Tjc "Висяки" 09.05 Tjc "Безмовний свідок-2"

10.10, 15.00 Т/с "Моя прек­ расна няня"

11.00 Грошові хвилини 12.00, 18.00 Tjc "Колись прийде кохання

1З.ОО Бенефіс Ю. Гальцева і Г. Ветрова

16.00 Федеральний суддя 19.ЗО Tjc "Диверсант" 21.ЗО Т/с "Я- охоронець"

06.55, 09.ЗО Погода 07.00 Х/ф "Цілитель Адамс" 09.З5 Срібний апельсин

дня

19.00, 22.00 "Час новин" 19.25 "Новий час" 21.00 "Час" ТО НІС

06.00 Клуб 700 06.25, 20.40 Погода 06.ЗО, 17.00 Твій Хіт. 07.00, 08.45 ФітнесАР.М.І.Я 18.ЗО,

вини"

ця

19.20 Суботній вечір 21.ЗО Жипєві сенсацїІ 22.ЗО Х/Ф "Не називай мене крихіткою" КАНАЛ Програма передач

5

06.00 06.01, 08.00, 1.4.00, 18.45 "Київський час"

06.10, 10.20, 1З.10, 1З.20, 15.20, 22.50 "Погода на курортах·

06.20 "Напередодні" 06.30, 07.30, 08.20, 10 ОО, 13.00 "Час спорту 06.40. 07.45, 08.50, 11.20,

увагу"

09.00, 17.ЗО Диваки 10.20 Аеропорт 11.55 Служба розшуку дІтей 12.10 Школа ремонту 12.55 Погляд у майбутнє 15.00 Шоу Оксани Марченко

16.00 Чудернацькі світи 18.00 Столиці світу 18.40, 20.10 СильнІ свІту сього

20.45 Солодка казка 21.00 Х/ф "Фані 1Елв1с" 19.20. 04.13 "Хроніка

дня

19 ОО, 22.00 "Час новин" 19.25 "Новий час" 21.00 "Час" 22.25 "Територія закону" ТОНІС

06.00 Клуб 700 06 25. 20.40 Погода 06.30, 17.00 Твій хіт 07.00, 08.45 Фітнес07.20, 18.30, 20.30 Інфор­ маційна програма

07.00, 08.ЗО "Час-Тайм" 07.20, 08.10, 22.15 "Бізнес­ час"

07.40, 09.20, 12.20, 14.20, 17.20, 21.50 "Погода в Україні"

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12 ОО, 1З.ОО, 14.00. 15.00, 16.00. 17.00, 18.00, 20.ЗО, 2З.ОО "Час

07.ЗО ДайджестРRО

07.45. 19.00 Хіт-парад дико1 природи

09.00, 17.30 Диваки 10.20 Аеропорт 12.10 Школа ремонту 1З.ОО Погляд у майбутнє 15.00 Шоу Оксани Марченко

новин" 09.30, 10.ЗО, 11.ЗО, 12.30 "Прес-конференціІ' 13.ЗО, 14.ЗО "5 елемент"

16.00 Чудернацькі світи 18.00 Столиці світу 18.40, 20.10 Сильні свІту

15.ЗО "Своїми очима 16.ЗО "На межі" 17.ЗО "Феєрія мандрів"

20.45 Солодка казка 21.00 Х/ф "Потрібні люди 22.55 Домочатці

06.50 "Автопілот- новини" 07.00 "Час-Тайм 07.20, 08.10, 1100,22.15

21.25 22.00 22 25

07.40, 09.20, 12.20, 14.15, 16.20, 17.20, 21.50 "По­ года в Україні" "Новобудова:· 08.ЗО "Бістро-ТБ"

07.50

09.00, 12.00, 15.00, 16.00, 17 ОО, 18.00, 19.00, 20 ОО, 21.00, 23.00 "Час новин

09.ЗО їема тижня 09.40 "Своїми очима" 10.ЗО "Не перший погляд 11.ЗО "Автопілот-тест" 11.45 "Технопарк" 12.ЗО "Вперед, на Олімп'" 13.ЗО "Драйв" 14.20 "Страва від шефа" 14.40 Тра долі" 16.30 "Арсенал"

17.30 "Народний контроль 18.20 "Вікно в Європу" 19.20, 20.20 "Тема тижня 19.ЗО, 20.ЗО "Час інтерв'ю"

06.ЗО, 09.00, 19.00 ПодіІ 06.50, 09.25 Спортивні поДJІ 06.55, 09.ЗО Погода 07.00 Х/ф "Мисливці на приВІІІдів- 2"

06.50 "Автопілот- новини" 07.00 "Час-Тайм" 07.20, 08.10, 11.00, 22.15

КАНАЛ 06.00 Програма передач 06.01, 08.00, 14.00 "Київсь­ кий час" 06.10, 10.20, 1З.20, 15.20, 18.20, 22.50 "Погода на

5

курортах

06.20, 19.20, 20.20 "Тема тижня

06.ЗО, 07.30, 08.20, 10.00, 1З.ОО "Час спорту 06.40, 07.45, 08.50, 12.ЗО

дико1

природи

АР.М.І Я

06.50, 11.20, 16.20 "Зверни

15.ЗО "Зверни увагу"

09.З5 Срібний апельсин 10.З5 Mjc "Чародійки" 11.00 Х/Ф "КоханцІ 13.00 Суботній вечір 15.ЗО Зіркові зустрічі 16.00 Т/с "На шляху до сер­ ця" 18.00, 19.20 Tjc "Глухар" 22.20 Футбольний вікенд

Інфор­

20.30

маційна програма

07.30 ДайджестРRО 07.45, 19.00 Хіт-парад

сього

"Велика поттика" "Час новин "На межі"

"Бізнес-час"

на

1З.ОО "Моя прекрасна няня" 14.00 Х/Ф "КоханцІ 16.00 Т/с "На шляху до сер-

"Зверни увагу"

16.30 "Драйв" 17 ЗО, 04.З5 "Резонанс" 18.ЗО, 19 20. 22 25"Хроніка

18.ЗО,

06.00 Програма передач 06.01, 18.45 "Київський час" 06.10, 10.20, 13.20, 15.20, 18.25, 22.50 "Погода на курортах"

дочки

18.00, 21.20 т;с "Щасливі

природи

09.00, 17.30 Диваки 10.20 Аеропорт 11.55 Служба розшуку дітей 12.10 Школа ремонту 12.55 Погляду майбутнє 15.00 Шоу Оксани Марченко 16.00 Чудернацькі світи 18.00 Столиці світу 18.40, 20.10 Сильні світу

07.20,

06.50, 11.20, 16.20 "Зверни

5

14.20, 16.55 Тееп Time 15.20 Даєш, молодь' 16.00 Т/с "Як сказав Джим" 17.00, 20.15 Т/с їатусеві

06.00

.

новин

1З.ОО Т/с ·я- сищик" 16.00 Федеральний суддя 19.ЗО Т/с "Диверсант" 21.ЗО Бенефіс Ю. Гальцева

маційна програма 07.ЗО ДайджестРRО 07.45, 19.00 Хіт-парад дико1

20.45 Солодка казка 21.00 Х/Ф "Замкнене коло"

700

УКРАЇНА

07.20. 18.30, 20.ЗО Інфор­

сього

ТОНІС Клуб

спорту

привидів"

НОВИЙ КАНАЛ Х/ф

ку часів"

10.35 Mjc "Чародійки" 11.00 Хjф "Мисливці

22.10 "Моя правда" 06.00

21.00 "Час" 22.25 "Резонанс"

ку часів"

10.55 "Моя правда. Михай-

14.00

новин"

09.ЗО, 10.ЗО, 11.ЗО, 12.ЗО "Прес-конференцїІ' 1З.ЗО, 14.ЗО "5-й елемент" 16.ЗО "Арсенал" 17.ЗО їериторія закону" 18.ЗО, 19.20 "Хроніка дня" 19,00, 22.00 "Час новин" 19.25, 01.00 "Новий час"

06. ОО

06.25. 20.40 Погода 06.ЗО, 17 ОО Твій Хіт 07.00, 08.45 ФітнесАР.М.І.Я

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО. 14.00, 15.00, 16 ОО, 17.00, 18.00, 20.ЗО, 2З.ОО "Час

і Г. Ветрова

14.20, 16.55 Teen Time 15.20 Даєш, молодь' 16.00 Т ;с "Як сказав Джим" 17.00, 20.15 Т/с їатусеві

"Медовий

08.15 Х/ф "Сім наречених

Спорт

07.00, 08.ЗО "Час-Тайм" 07,20, 08.10, 22.15 "Бізнес-

убивство" 08.З5 Х/Ф

06.15, 07.50 Ділові факти 06.25, 08.00, 09.00 Погода

08.05 Каламбур 09.05 "Рятуйте

вини

увагу"

Твітті"

місяць"

час"

07.40, 09.20, 12.20, 14.20, 16.20, 17.20, 21.50 "По­ года в Україні"

КАНАЛ 06.00 Програма передач 06.01, 18.45 "Київський час· 06.10, 10.20, 1З.20, 15.20, 18.25, 22.50 "Погода на курортах" 06.20 "Напередодні" 06.ЗО, 07.ЗО, 08.20 "Час спорту" 06.З5, 07.45, 08.50, 10.55 "Огляд преси" 06.40, 07.50 "Автопілот-но­

5

14.00 М/с "Земля до почат-

1З.30 МІс "Веселі мелодїГ 1З.40 М/с "Сильвестр і

07.55, 08.55, 12.55, 19.15

(Донецьк) 22.ЗО Хjф "Влада страху"

06.55, 08.10 "Бізнес" 07.00 Tjc "Вона написала

06.20, 06.50, 08.00, 18.00, 22.00

06.ЗО, 08.З5 ЗОО секjгод 06.З5 "Троє згори". Tjc 07.00, 10.15 "Леся+Рома" 07.45, 08.45 Факти. Ранок

"Тімішоара" "Шахтар"

06.50, 11.20, 15.ЗО "Зверни

прийде кохання"

1З.ОО Т jc "Я - сищик" 16.00 Федеральний суддя 20.25 Футбол. Ліга "Вікна-Новини"

06.05 Факти 06.20, 07.50 Ділові факти 06.25,08.00,09.00 Погода 06.30, 08.З5 ЗОО секjгод 06.40 "Троє згори". Т/с 07.05, 10.10 "Леся+Рома" 07.45, 08.45 Факти. Ранок 07.55, 08.55, 12.55, 19.10

06.55, 08.1 О "Бізнес" 07.00, 01.10 Tjc "Вона на-

06.00 Факти

06.35 06.55, 07.45 Погода 07.00 Автопарк 07.50 Добрі новини 07.55 "Мабуть, боги

ця"

07.10, 08.20, 19,15 Погода 07.45, 19.00 Репортер 08.00, 08.35 Tjc їриматися

ТОНІС

06.00 Диваки 06 20, 07.20 Погода 06.25 Як це робиться? 06.55 ТвІй Хіт 07.25 Чудернацькі світи 09.00 С1м'я від "А" до "Я" 10.00 Школа ремонту 11 ОО За сім морів 11.30 П'ятизірковий вІдпо­ чинок

11.50,

20.30

12.25 Обличчя з обкладинки 12.50 Погляд у майбутнє 15.00 Х/ф "П'ятнадцятирІчний капітан"

16.35 Зелена варта 17.05 Х/Ф "Пишка" 18.25 Сім'' тварин 19.00 П'ятий вимір 20.00 ТижДень моди 21.00 Х/Ф "Замкнене 22.00 22.25

08.ЗО "Бістро- ТБ"

09.00, 12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19 ОО, 20.00, 21.00, 2З.ОО "Час

"Особливо небезпеч­

но"

ТОНІС

06.00, 07.50, 09.40

Як це

робиться?

06.З5 Зелена варта

07.00 Столиці світу 08.05 Сім'я Від "А" до

"Я"

08.ЗО За сім морІв

09.00 Обличчя з обкладин­ ки

новин

09.ЗО "Вікно в Америку"

09.40 "Улюблена робота 10.30, 15.ЗО "Феєрія мандрів" 11.ЗО "Мотор- ТБ" 1З.ЗО "Вікно в Європу" 14.20 "Страва від шефа" 14.40 "Гра долі 16.ЗО, 21.ЗО "Хроніка тижня

17.10 "Палата" 17.30 "Не перший 13.35 "На межі"

коло"

"Час новин"

"Бізнес-час"

07.40, 09.20, 11.20, 12.20, 14.15, 16.20, 17.20, 21.50 "Погода в Укра·ІнІ 07.50 "Зодчий"

Світські

ХрОНІКИ

погляд"

19.ЗО, 20.ЗО "Час інтерв'ю"

10.00 10.40

Школа ремонту П'ятизірковий

вЩпо­

чинок

11.05 Х/Ф

"Діти

каппана

Гранта"

12.55 Погляд у майбутнє 15.05 Х/Ф "Машенька" 16.25 Смертельна дюжина 17.25 Смертельні проекти 18.30 Сім! тварин 19.00 П'ятий вимір 20.00 Тиждень моди 20.30 Світсью хроніки 21.00 Х/ф "Фані і Елвіс"


4 Вітаємо з бО-річним юtrілеє·М"І.::Z'#'

добру сусідку, хорошу ЛІСІДfІrн~~..І з 50-річним ювілеєм заступника головного

яке він відсвяткує

/jj!]](i]f]]/}L/f]Jf]]2J із с. Заворнчі

За щиру й сердечну

iu:!J:;з~®fP-JJGJrл®

турботу про нас ,

Із ювілеєм сердечно вітаєм,

За руки твої,

JlJIJ'J§JJЙ.J?!J fl3JJ!i1®-JJrmil!Jl[j)0ШfJJ'i7

Від щирого серця

що не знають спочинку,

Бажаємо здоров ·я в•д чистих джерел,

-

!ЛliJ[J][ill@f]]fЛ0

серпня.

спасибі дідусю,

районної державної адміністрації

д шзсн1

2

Спа сибі, татусю,

фінансового управління Броварської

здоров'я бажаєм.

Готові на поміч

від власної долі.

Хай довгою буде

прийти повсякчас,

Щоб радІсно й довго в достатку Щоб геря не знали ніколи. миром, веселістю повниться хата, Хай буде сім'я вся здорова й багата. Хай радісні будуть усі Ваші кроки

життєва дорога,

Хай повняться дні

Любов'ю освячена й ласкою Бога.

Ваші радістю й миром,

Хай радісно в серце вона процвітає,

Зоря евітанкова

А Мати Пречиста на крилах тримає,

Господь хай дарує надію й тепло, На многії літа, на радість й добро!

І будуть всІ вісТІ хороші щороку. Наснага

З найкращими побажаннями

шедрість у серці хай квітнуть,

,:

.",.- -.СІІ rСІІ

rриrорій Павnович rоnу6овський

2009

серг.ня

10.00

року з

до

До уваrи а6онентів ВАТ "Укртеnеком"!

8

У зв'язку з нестабільною ситу­ ацією на ринку зерна під час жнив в Київській області' Київське обласне територіальне відділення Антимоно­ nольного комітету України відкрило щоденну пряму телефонну "гарячу" лінію . За результатами досліджень, лінію відкрито задля забезnечення оnеративного реагування органів Антимонопольного комітету України на найбільш гострі проблеми , які nотребують негайного вирішення на ринку зерна та суміжних з ним рин­

47а буде nроводити виізний прийом громадян заступник міського

14

12.00

З

Телефон: 286-80-06 (з 9.00 до з понеділка по п'ятницю). "Гаряча лінія" відкрита для всіх працівників аграрної сфери, які змо­ жуть особисто повідомити про ті nроблеми, з якими вони стикають­ ся" для того , щоб ми могли спільно поnрацювати і ці проблеми вирішу­ вати" · повідомила голова Київсько­ го обласного територіального відділення АМКУ Н . Доктаренко.

жовтня

2009

року змінюється порядок набору міжміських та міжна-

Щоб вийти на міжміську телефонну мережу, потрібно замість nрефікса

"8" набрати nрефікс "О". Для виходу на міжнародну телефонну мережу замість міжнародного префікса "8-1 О" набрати nрефікс "0-0". Крім того , для замість коду

Київської області

Формат набору номера ДО

Оператор мобільного

8-067

зв ' язку , київстар •

Міжміський виклик абонента

14

Виклик абонента у

8- 294

межах Київської області Міжміський виклик абонента

8-0432

м. Вінниця

ЖОВТНЯ

(номер абонента)

Додаткова інформація за номером

"109"

\< :Jну.•ю\ < у часі. Її уже немає з

нариси,

ІІа\ІІІ і ніколи не буде. Боляче пр<1 ttc лушtпІ , бо.1ячс писати.

репортажі читали з uікавістю та захопленням. Вона надавала

і3

слово на сторінках газети всім , незважаючи на політичну на­ лежність , займану посаду чи соuіальний стан автора. Була Надія Василівна частою гостею і в Трсбухові : на заходах

тш'нті Надія ІЗаси л інна

\to'lit

на:.ШВЖ.J.\1

'JlL' ІИШИТІ>СЯ

ТаКОЮ,

якою я 11 ба•tи:т rюстаннє на

за ..:І .tа ІІ:Іі Б;юваре~,кої л ітсра­ турнО-\1ИСТСUhко·! acouiauїi "ПрО.' !іС(1К" 2\ ЧСрНІО·І 2009 ро­ ку: ус,tі:-:нсн,1ю, привітною, в

повідомлення,

З

травня

н сільській бібліотеuі, на святах

п і.:tнсссі ю:-1у настої. Вона слу­ \tL'Іа нанІІ В ІРШІ та піснІ у ав­

в Будинку культури, на перс­ похованні солдатів Великої

року

торсько\ІУ

виконанні і все ШОСЬ ПІІС<Lld-ГІІІСала .10 СВОГО :JartttC!!ІtKt!. а ко.11t піJ.німала го.1ову, и бачн.:а її З<РІу.Jо ваний ПОІ '.'ІУ .: t і !li.J1PY УС\! і ШК:,'. На.:tін Bactt:Jiв!la п:шла тоді з

Вітчизняно·і, на сесіях Тре­ бухіоської сільської ради, і навіть ко,1ядунапа з місuсним

:;; : сіда !-Іня

фо.%К:ї орним ансамблем на Х)Торі Псрсможсuь . Це вона

та

які

заходами,

та на сайті ВАТ "Укртелеком "

митних

які входять до Міжфрак­

~Іатсріал про ш1нічно вкрадені

хто й знав. Нам залишається жнти з ш1м болем і час від Часу згадувати й- uю скромну, муж­

cr.pa-

в трсб ухівuін і тричі nерспро­

ню жінку , яка жила і праuюва­

B;!\ . Оrо·-к і нсчає ·~-:·на нашому

лані сади плошсю понад 300 га, ннасл ідок чого ошукано І 320 власників зс~1сльннх часток­ пtйu багаторічних насаджень. Ilc во на н по.:rробнuнх висвіт­ лила па сторінках "Броварсь­

ла для нас, а сама в особистому

" Пр ~);Jіска"

раніше.

Яh завж;ш . поспішала у •.. •С:: ІНІ!:,О .\1~'

ПСрС,J. JІіТНі\ІИ ~о;аІІіr:\ ; ;;~хІн f[У• то. Немає вже і

І-І(! Jfi ,O\ ty сніл.

[\

скупнх рядках

KiJ~ t \1iH< L: !bHOЇ Хр()Ні«. И Т<! IICKpO.'!C! -ji; І:; ~п и..:<"-'111 ' траrі'іно за­

}:і,() J''

пресі

оnублікунала

кого кур'lра" в сі афери з зем­

ПІНУ.'І<І.

Н:і ; ш:

п,~ршою в

ГриІн,кова була муж­

лtгн:лю.

У

за~новиній

лею н інших селах району . Це nона пі.:rнімала питання на

}!(.'(()

,--: і · ;rті "Ьр[):_;:tрський кур'с:р",

н: пальтах

~Іі>...\'

tH.}_;·u!

нашІ- Іх

t.:~t\~a

: : i:ii:J,\\ ,LII!Cio T:J.

ж

t

pc.Ja ryнt.L'Ia,

BHCHiГJJIOBtl..'lJ1Cb

пунктів ,

газсти

вулІ1ІJь,

житті, очсвІІдно, була нещас­ ливою.

Нехай і ~юї квіти скорботи вплстуться в жалобний вінок, який ліг на могилу нсзабутньої

Надїі Василівни. пам'ять'

Вічна

територїі України.

цює цілод·обово .

територїі

допоможе

зняти

населених

газсти "Броварський кур 'є р",

Телефон

ЖІ!ПЯ-

--

о.t.ІС·)!<' ,:-. : ·. ?. рJЙ{Jю-: с.·

07400,

с;;зе ·. а 5;JОБёрсь<их ~ : ад

Вартість індивідуального nрийому

45

;.').1йо:н-юІ держ;:внс.. .:tJ~мім : ст r: зt ~~·

Бpo r-t arC61( ; .v:сьІ(~ r;;,g;дQШflO

'

І)а~юн~;а pt:1дv;

районна

КІ

noc; держаг;1у реєстозчио

N~

259 від 10. 12. 1997 !: tекс 35064, Д/і Я відомчої передплати

р.

- 61285.

Телефон для запитань

Офіційне

допоможе при захворю­ шкіри та багато

серія ВО1

голови,

При

Ганна ПРОСЯПОВА

з читачами

-

з­

треба

знахарства :

від

20.05 . 1992

мати:

З

р.

яйця,

З

-

землю

з

сараю

та ,

Броварської міської організаuїі Партії регіонів. Керівник організації

-

Воло­

шин Юрій Анатолійович. Юри­

-

дична адреса

Кутузова,

-

м . Бровари, вул.

кв .

20/2

17;

первинну організаuію

N2 18

Броварської міської організаuії Партії регіонів.

Керівник організації

-

Мітіна

Софія Іванівна. Юридична адре­

-

са кв .

-

м. Бровари, вул. Гагаріна,

5

15; первинну

Броварської

N220

організаuію

міської

органі за uїі

Партії регіонів.

Керівник організації- Телешо­ ва

Катерина Леонідівна.

дична адреса

-

Юри­

м. Бровари, буль­

вар Незалежності,

17

кв .

274.

j

.'!?.~~~:::~~:::.~-~--~--~ Продасn.с• nadкa в rармому nанІ.

. ... .!:~.: •.t~;;:~1~~~~~27·1_3,

-~- Втрачене пенсійне посвідчення серія ААА

128377, 29.12.06

N2

видане УПФУ у Броварському районі р на ім'я Поповича Олексія Федоровича ,

~Втрачені сертифікат на земельну ділянку (пай) та Державний акт на право приватноі власності на присадибну ділянку, видані на ім'я Данілава Германа Мінейовича, вважати недійсними.

2. Друк офсетний.

4-03-76.

Обсяг

на сторінки rВзет:м. :: ,

з

. . ....·:.

• . 3113JІііІ'ст peJt.naмн вІдповідалі.нІсть нtІСе 'реІОівМОдв.ІЩJ, .'

.

1 друкований

аркуш .

Віддруковано в ЗАТ

Газета

позицію ввторІа.

Зв точніr;n. викладених фВ:Іtтіа відпоеідвє автор.

• ЛИстуіJ.внн•

N2518958

собі

господарстві

4-21-34; nромисловості і соціальних nитань, відnов ідального секретаря 4-04-81; листів 1 масовсіі роботи 4-02-92; бухгалтерія, nрийом оголошень 4-23-26.

e-mail: newlife@meta.ua • Реда«цІ• не зввждіf поділfІ<:

свідоцтво

обов'язково, святу воду.

Відділи: rромадсько-поліntчноrо життя

С~~lЕ.].:\.СНО~;})Ш кone<.,..~s рr-;дак;_;} їазеп1. держад~JІІНІСТрацt~

Редактор:

rрн.

8-098-274-25-1

вилікує не вроджену

и•атний пансіонат

Київська обл., м. Бровари, бульв. Незалежності,

if

nра­

8-800-300-777-0

в.-енІа

порчу,

вважати недійсним .

.. J10B[

дзвінки

инок в Криму м. Судак, і

член НСЖУ, бібліотекар Трсбухівської сільської бібліотеки .

ше rозпові.:tала rtro передові технології , краших людей міста

Всі

свічки, святу воду. Якщо негаразди в

Надія КОЛЬЦОВА,

А

України.

nриймаються конфіденційно по всій

а,~ 'О ~~'Z7~:D:DQ!

позаштатний кореспондент

охорону довкілля.

пе­

вати безкоштовна телефонна "га­

їй

чистоту

про

факти

ряча" лінія· 8 (800) 300-777-0. За номером приймається інфор-

первинну організацію N2 14 Броварської міської організації Партії регіонів. Керівник організації - Даніч Валентина Олександрівна. Юри­ дична адреса - м. Бровари, вул . Гагаріна, 9 кв. 4; - первинну організацію N2 15 Броварської міської організації Партії регіонів . Керівник організацїі - Радчен­ ко Руслан АнатолійоL~ ич . Юри­ дична адреса - м. Бровари, вул. Енгельса, 1 кв . 65 ; - первинну організацію N2 16

лось в серuях багатьох людей,

також

ної

-

Гриuькової обірвалось на тра­ гічній ноті, що болем відізва­

а

"Контрабанді - СТОП" у Верховній Раді України, розпочинає працЮ­

рення:

лись на території Броваршини. Життя Надії Василівни

nравил,

реміщення контрабанди на або з мит­

"Про об 'єд нання громадян" 28 липня 2009 року легалізовано шляхом повідомлення про утво­

відбува­

(номер абонента)

ційного депутатського об'єднання

равління юстиції повідомляє, шо відnовідно до Закону України

спортив­

0-432

(номер абонента)

раїни,

Броварське міськрайонне уп­

ними

- 4594

мація про nротиправні та коруnційні

людиною окремо в м , Бровари ,

но-мистеuькими

(номер абонента)

діі співробітників митниці, порушення

2009

Прийом буде відбуватися з кожною

святами, знайомила з культур­

року

за

25

іншого ...

та району, вітала нас з ювілей­ ними датами, професійними

2009

рішенням народних деяутатів Ук­

епілепсію, ванні ніг,

фото­

жовтня

www.ukrtelekom.ua

бистого життя,

Її журналістські розслідування,

0-4594 О

14

(номер абонента)

0-67

(номер абонента)

в'яже сімейні проблеми, пов'язані з алкоголем, проблеми бізнесу та осо­

в

після

(номер абонента)

nерестріт , вінець безшлюбності, роз­

неї

"45"

код

Формат набору номера

DOКV

2009

(номер абонента)

8-04494

Київської області (м. Бровари)

Вона

про

власний

..

Приклад напрямку набору номера

нахарка

говорити

новий

вводиться

"044"

Також nри наборі коду міста або мобільного оператора зі стаціонарного телефону перwа цифра ··о не набирається. Наnриклад :

17.00

6

14

родних наnрямків.

ках .

13ажко

-

сім 'я Просянових.

Доки ювтей не насТ';nить столітній.

17

квітиа

Дні

1937

р.

виходу:

середа. ·субота.

#58 2009