Page 1

Газета

Внходнть

17 квітня 1937 року

Броварських міської та

районної рад, районної державної адміністрації

з

Субс:»та,.

Ng 58 (9974)

серп ня 2 0 0 8 ' "·--:.;. . """"'--···-'··· ----·-----·-·--····-----··--'·········-·---

2

рс:»к:у

1 :.W!ill~B·Iill' -!llllilll!llllilll!llllillllflllllllilllfiiiB!IIIIiiiiEB-!ill -!5 !ill"'!ill%ШikШ1·&!ill1!ill~B••W!f11J!!!1!]!ill!ill··Ш1··'·Шi·N~!iJ4w!ill'ЧШ1!WФ-i4#Мt!ill·!ill·OO··gщg=»W$,.4Ш1~:МШ1"'1ШiMIШ ..~IЛZ·$8**-&Iдx,Ж!ill!ill-M"*IШ""-IЛ::::::@-@·.···Ш1йim&ШШ-;=41Ш·:Jij~I::>i:..&"',.z·.:k;:;,~:іід=б!Шч=:J§.М.§·=::::&ІШ·"'ІШ*ІШ~=\'О·,:.·tЕ··::::,,:·,Jtй:=:='=··'··:-..:.·.,;:~;.::.-....•••:.7.7.'::::::~:~:-~::::=:~

ІRОАІТИІІИА

3

IYAIItTY'A

ДОПОМОЖЕМО ПОТЕРПІПИМ

ЇС'І"орії су.. асних українс .. ко­ російс .. ких ВЇАНОСИН (продовження)

З. Українсько-російське зближення

2000-2004 р.р;

Наnолеглива nраця російської влади над nросуванням nроекту

У зв'язку із зверненням Прези­

при­

Надаємо також розрахунко­

ЄЕП nризвела до nотрібних результатів, коли на nочатку вересня

дента Украіни Віктора Ющен- ка

міщенні Броварської районної

вий рахунок, на який Ви можете

до украінського народу від

27.07. 2008 року в Броварському районі,

державної адміністрації за адре­

перерахувати кошти:

розпорядженням

15, кім. 122 (тел. 6-23-70), кім. 228 (тел. 5-04-91), кім. 323 (тел. 5-03-42).

2003

р. на зустрічі Л. Кучми та В. Путіна у Ново-Огарьова обидва

керівники досягли nринциnової домовленості про якнайшвидше nідписання документу по ЄЕП на найближчому самміті СНД. Про­ ект ЄЕП з самого nочатку був зорієнтований саме на залучення України до російських інтеграційних заходів, оскільки Казахстан та

Білорусь ще раніше були включені у російську інтеграцію у інших формах, nринциnово мало чим відмінних від ЄЕП

-

Митний Союз,

ЄврАзЕС, Союз Росіі і Білорусі тощо. У кінцевому nідсумку, nід час Ялтинського самміту СНД

( 18·19

виконуючого

обов'язки голови Броварської районної державної адміністрації

Штаб

розташовано

в

сою: м. Бровари, вул. Гагаріна,

О. І. Дармограя, створено штаб з

Прийом

допомоги

МФО

836014

ГУДК в Івано­

Франківській

області

р/р

35427042001468 Код 23805410 Примітка: Благодійний внесок

потер­

потерпілим унаслідок стихійного

питань надання невідкладної до­

пілим від населення Броварсь­

лиха в Снятинському районі Іва­

Єдиного економічного nростору Білорусі, Казахстану, Російської

помоги постраждалим внаслідок

кого району здійснюється що­

но- Франківської області.

Федераціі та України, яка мала встуnити в силу nісля ратифікації

стихійного лиха

денно з

вересня

2003

року) відбулося nідписання Угоди про створення

національними парламентами. Українська ВР ратифікувала Угоду про створення ЄЕП синхронно з Російською Держдумою

2004

квітня

20

року у Вінницькій, Івано­

2008

Франківській,

року.

З боку українського керівництва необхідність утворення ЄЕП ар­

гументувалася переважно економічними обставинами, потребами полегшити достуn на ринки інших країн, посиланнями на стра­

липня

23-27

Закарпатській,

Тернопільській та Чернівецькій

областях.

до

8-00

О.І. ДАРМОГРАЙ,

в примі­

20-00

щенні районного Будинку куль­

керівник штабу

тури

м.

Бровари,

обов'язки голови Броварської

(тел.

5-24-95,

районної державної

за адресою:

вул. Київська,

235 4-15-48, 4-05-87).

- виконуючий

адміністрації.

тегічне партнерство та дружбу між народами. Детальне ж опрацюс

вання усіх наслідків, nереваг та втрат Укра'іни від участі у ЄЕП, як

3fiiP доnомоrи триває

економічних, так і політичних, так і не було nопередньо зроблено, що надавало підстави

опонентам

ЄЕП знаходити тут скоріше

політичні мотиви. Практично ж Україна nригальмувала свій вступ до СОТ, тобто

інтеграцію

в

світову

економічну

систему.

Український

29 та ЗО липня відбулися засідання

внаслідок стихії. Автомобілі будуть

штабу з питань надання невідклад­

супроводжувати представн~:~ки рай­

кої селищної ради проводять роботу

ду на тісні економічні взаємозв'язки обох країн. При цьому, шанси

ної допомоги постраждалим внас­

держадміністрації,

серед

на які-небудь успіхи у напрямку європейської інтеграції дпя

лідок стихійного лиха. Голова штабу

зібрали люди, потрапить до місця

України робляться зовсім nримарними. Більш того, не менш примарними виявилися обіцянки буцімто Росія в обмін за вступ

О. І. Дармограй та голова райради

призначення.

прем'єр-міністр В. Янукович у травні

2004

р. прямо заявив, що

встуn до СОТ України має бути синхронізований з Росією, з огля­

України до ЄЕП погодиться на преференціі (nільги) для неї у сфері постачання енергоносіїв. Так само мало nереконливим видається і

Ю.

І.

Кушніренко зустрілись із

сільськими та селищними голова­

тому

все,

що

усіх

мешканців

своїх

населених

пунктів. Наприклад, депутати В. І.

Скорик та В. В. Кузьменко разом із

Біда гуртує людей. Територіальні громади

Франківщину. Депутати Калинівсь­

населених

31

лип­

1250 гривень.

ми Броварщини, керівниками сіль­

Броваршини

прийти на допомогу. Сільські голо­

селищного голови з виконавчої ро­

які працюють на території нашого

ви

боти, депутат Броварської райради

району,

структурних

на місцях. Це робота не одного дня,

Г. Д. Миронець розповів, що всі

підрозділів райдержадміністрації,

вона розрахована на тривалий час.

бізнесмени, які працюють на тери­

депутатами райради, щоб узгодити

Адже мешканці території стихійно­

торії їхньої ради відразу ж відгукну­

план спільних дій. Було вирішено,

го лиха фактично залишились без

лись, кожний вніс свою посильну

начав створення відносно замкненого простору, більш або

що мешканці нашого регіону нада­

даху над головою.

менш ізольованого від іншого світу, в якому Москва вета·

дуть

проводити відномювальні будівель­

редав взутrя на

ні роботи.

"Мономах"

обиратиме для себе той рівень

участі в ЄЕП, який відповідає їі національним інтересам і може об­

межитися лише рівнем зони вільної торгівлі. Російська позиція полягала в тому, що нижчий рівень інтеграції

має починатися саме з утворення митного, а nотім валютного со­ юзу. В ЄЕП формується регулюючий орган, в якому безnеречно домінуватиме РФ згідно з заnропонованим розподілом голосів

no

обсягам ВВП країн-учасниць. Отже, проект ЄЕП фактично оз­

новлює ті або інші nравила поведінки tномічної, а згодом і політичної. Енергетичні питання

посідають традиційно

спочатку

одне з провідних

місць в українсько-російських відносинах. Україна обіймає російському експорті нафти і понад

70% no

еко·

40%

в

газу. Російські нафтові

підприємств,

керівниками

посильну

допомогу

жителям

Снятинеького району Івано-Фран­

здійснюватимуть

готовність

ня вже зібрали

ськогосподарських

аргумент, буцімто Україна сама

виразили

пунктів

жителями Скибина на ранок

координацію

Потрібно буде

ловка, ПП О. М. Куценко та багато

повідомив, що керівники

інших долучились до цієї справи.

тонн виїхала

21

приват­

конкуренцію постачальників газу у Євроnу, а nереможцем тут мо·

одяг, гумове взутrя, ковдри, матра-

коротший термін перерахують кош­

же стати лише той учасник ринку, який має не тільки великі запа­

ци та інше отримають постраждалі

ти, що будуть папранлені на Iвaнo­

обхідністю

дпя

"Газnрому",

який

контроль

різними

заходами

за

ук­

є

не·

прагне

домінувати на європейському ринку газу. Зареєстрований у січні нспортний консорціум з

2003

р. російсько-український газотра­

використання української транспортної

системи газопроводів очікувала складна доля. Проект консорціуму

виглядав сумнівним і необфунтованим економічно, nолітично, тех­ нологічно. Єдине, що могло його утримати в межах реальності

-

-

Цукор,

мука,

хліб,

олія,

Збір допомоги

постраждалим

внаслідок стихійного лиха триває. Лариса ШАПКА.

Er&fflf'

г

Heqvнce rope

убернатор Київського регіо­ ну Віра Ульянченко допо­ могла

потерпілим

раніше,

ніж уряд. На Київщині існують бла­ годійні фонди, які вже перерахову­

лахам

ють гроші тим, хто потребує допо­

Причому

моги.

тисячі

рожні, а з усім необхідним для нав­

Спершу

-

по дві

шкільну форму та вручатимуть їх

ранці. не

по­

бернатор В. І. Ульянченко щодня підтримує

телефонний

зв'язок із

керівниками цих регіонів. Київщи­

гривень на руки. В обласній дер­

чання приладдям. Із початком нав­

на має намір запропонувати людям

"Рургаз". Але nізніше, на різних етаnах просування

жадміністрації чекають на підра­

чального

допомогу свійською птицею. Фер­

залучення до к\)нсорціуму іноземних інвесторів, зокрема основно­

го сnоживача

"Маяк-камп",

кий селищний голова Г. М. Пузан

20

працюють на їхній території, у най-

газопроводів

тис. грн., ВАТ

необхідності вагою ввечері.

мережею

10

чай.

з продуктами та предметами першої

компаніі прагнуть зберегти та посилити своє моноnольне поло­

розгалуженою

-

"Регіон-2001", "Вік", ПП В. І. По­

ження на українському ринку енергоносіїв. Росіі важливо подолати

раїнською

частку. Наприклад, ПП Корнач пе­

В телефонному режимі Калинівсь­

них організацій та підприємств, які

має низьку вартість транспортування. Саме

Великодимерського

ківської області. Перша вантажівка

на Івано-Франківшину іще в ссреду

си газу для експорту та незначні витрати на його видобуток, але й

Заступник

року Київщина обіцяє

проекту Німеччина не залучалась до створення консорціуму. Робо­

хунки, аби визначити точну кіль­

забезпечити школи, дитячі садки,

мери області передадуть постраж­

та зі створення консорціуму затягнулась через неузгодженість nо­

кість потерпілих. В. І. Ульянченко

інші державні громадські установи

далим людям

зицій між Україною і Росією. Основне nротиріччя • тарифна політи­ ка, контрольний nакет акцій та місце третьої сторони (Німеччини). Лише на nочатку червня 2004 р. внаслідок тристоронніх перего­

наголошує, що йдеться не про разо­

західних регіонів продуктами хар­

живності, яку вони втратили. Кож­

ву допомогу і не лише про гроші.

чування.

на родина одержить кури, свині.

ворів було досягнуто домовленості про ступінь участі кожної із сторін у nроеКТі, хоча nринциnові nитання у сфері уnравління та

Уже у вересні Київщина планує пошити і передати тамтешнім діт-

ту точну

кількість

За нашою областю закріплені три

райони

Іаано-Франківщини.

Гу-

Ганна ПРОСЯНОВА.

власності так і не були вирішені.

спутати

Продовження у наступному номері. Зі свіжих новин

П'ять nарламентарів на запрошення посла США в Україні У. Тей­ лора nобували з робочим візитом у Брюсселі з робочою nоїЗдкою. У своєму інтерв'ю ЗМІ у Кіровограді за результатами nоїздки деnу­ тат ВР від Блоку Литвина Юрій Литвин сказав, що ПДЧ України в НАТО не дає їй гарантіі відносно захисту від тероризму, посилаю­ чись при цьому на приклад Туреччини, яка в НАТО з

1959

року.

Відзначив він ще один нюанс, який стосується українсько-російсь­ ких відносин. Мовляв, зараз Україна займає близько

32

відсотків

російського ринку. То хто гарантуватиме його замінуі як?

Позиція очільника Блоку Литвина nідводить до думки, що га­ рантіі НАТівської колективної безпеки для України, їі незалежності і територіальної цілісності не так важливі, в порівнянні з вище наз­

ваними аргументами. Чи можна з цим nогодитись?

Броварської ра­

йонної ради ДОМОВИЛИСЯ

Епеонард ДАДАМУХАМЄДОВ.

взяти шефство над поет­ ми від повені регіонами. У четвер, ЗІ липня на 20 позачерговій сесії V скликання вони одноголос­ но підтвердили внесення змін до рішення 15 позачергової сесії районної ради V скликання від 10.01.2008 р. NQ 216 "Про районний бюджет Броварського району на 2008 рік" і додатків до нього та на­ р жд

Закарпатській,

Тернопільській

та

Чернівецькій областях.

раЙОJ1У

Івано-Франківської об­

ласті. Крім того, вони одноголосно підтримали пропозицію начальни­

На прохання керівника штабу з

ка фінансового управління райдер­

питань невідкладної допомоги по­

жадміністрації Т. Е. Рудевич про

терпілим внаслідок стихійного лиха

виділення

виконуючого обов'язки голови рай­

ліквідацію наслідків негоди на За­

ході України.

від

держадміністрації О. І. Дармограя

депутати зробили свій благодійний

року у Вінницькій, Іва-

внесок потерпілим із Снятинеького

потерпілим

наслідків стихійного лиха

2008

но-Франківській, Львівській,

23-27

дання допомоги липня

на nозаqерrовій сесіі 300

тисяч

гривень на

Ганна ПРОСЯНОВА.


&орrи зі сппати страхових внесків треба поrашати Своєчасна та у повному обсязі сплата страхових 1несків до бюджету Пенсійного фонду безпосередньо шливає на визначення розміру страхового стажу та

1енсійної виплати .

Наболіле питання опалення і гаря­ чого водоnостачання, як відомо, дале­ ко не нове і є актуальним для дуже ве­ ликої кількості наших співгромадян незалежно від м і сця їх мешкання. Як

·

Більшість платників розраховуються з Пенсійним рондом вчасно . Проте, на жаль, не всі керівники 1ідприємств розуміють, що порушення ними обов'язків Іі сплати внеск і в за найманих працівників не лише поз5авляє останніх частини пенсії, а й зменшує надходжен ­ 'ІЯ коштів до солідарної системи, які мають бути спря­ ~-tовані на підвищення розміру пенсій нинішнім

не крути, але ніхто з нас не застрахова­ ний від того, що в будинку проводити­ муться ремонтні роботи, опалюваль­ ний сезон почнуть невчасно, а гарячу

воду відключать без попередження . Ось тоді і настане момент вибору між централізованою і власною системою подачі тепла. Тут нам доводиться за­ мислитися і зважити всі "за" і "nроти" . Сьогоднішній стан централізованої системи оnалення в багатьох регіонах України вимагає капітального ремон­ ту, що вже саме по собі створює чималі труднощі місцевому населенню . Не обходиться і без аварій в центрах по­ дачі теплоенергії, внаслідок чого не тільки квартири і приватні будинки за­

1енсіонерам . На сьогоднішній день найбільшими боржниками є:

- ДПЗ

"Плосківський"

-

борг

276,9 тис.

грн., керівник

Гопіха Василь Григорович;

- ТзОВ " Бобрицьке" :. борг 255,5 тис. грн . , керівник \1алюга Станіслав Григорович; - ТОВ "АП "С.Т.Р. Україна"

-

борг

120,2

тис . грн.,

<ерівник Деринг Генріх Артурович; - Великодимерське СТ - борг 95,9 тис . грн., керівник

Кузьмик Ніна Петрівна; - Гоголівське споживче товариство-борг 50, 7тис.грн . , керівник Дяченко Микола Васильович; -СТ "Едельвейс" - борг 48,9 тис . грн., керівник Дячен­ ко Віра Михайлівна ; - ВАТ "ПМК-24"- борг 49,6 тис. грн . , керівник Ти­ шенко Микола Миколайович; - Комунальне підприємство "Джерело"- борг 36,2 тис . грн . , - АТОВ "Русанівське" - борг 22,7тис . грн., голова ліквідаційної комісії Костира Юрій Анатолійович ; - ТОВ "Світпром" - борг 11,5 тис . грн . , керівник Насібович Володимир Володимирович ; - КП "Плосківське" - борг 46,7 тис . грн., керівник Терлюк Валентина Василівна ; - КГ Шевченківської сільської ради - борг 26,7 тис. грн . , керівник Піддубний Микола Миколайович ; - КП "Сервіс" - борг 22,7 тис. грн ., керівник Пісьме­ нюк Микола Миколайович; - КП "Красилівське" - борг 14,7тис.грн., керівник Бондарєв Володимир Олександрович . Стан погашення боргів до Пенсійного фонду знахо­ диться на постійному контролі в Кабінеті Міністрів Ук­ раїни. Управлінням Пенсійного фонду у Броварському районі спільно з органами місцевої влади постійно вжи­ ваються заходи по погашенню заборгованості . Кожен керівник підприємства-боржника повинен пе­ реглянути

своє

ставлення

до

стану

сплати

лишаються

страхових

підприємству потрібно додатково витрачати значні суми коштів на салату nені та фінансових санкцій. Управління Пенсійного фонду Украіни у Броварському районі.

"Доброго ранку" .ОО Ранкова молитва 06.05, 07.00, 08.00 Новини 06.10, 06.55, 07.55 Сnорт 06.25, 08.35 Православний календар

07.50, 08.25 Погода Ера бізнесу Ера здоров 'я Рейтингова панорама Ранкові nоради Профілактика 16.00 Погода 16.10 "Обличчя Європи" 16.40 д/Ф "Змова Елвіса" 17.55 Ситуація 18.05 д/Ф ·у nошуках Ат· лантиди"' 19.00 Український вимір 19.30 Діловий 19.40 Погода 19.50

світ

1+1 06.05, 14.50 Tj c " Сваха" 06. ЗО Т j c "Нові nригоди старої Крістіни"

Дісней' "Король Лев" Т/с "Ті, що сnівають у терні" 08.ЗО Т j c "Давай одружи­ мось" 09.00, 18.30 Т/с "Повернення Мухтара " 10.00 "Філ з майбутнього" 10.30 " Караоке на майдані" 11 .30 Т /С "Хто В ДОМі ГОСПО· дар?" 12.00 Т/с "Тато на всі руки" 12.20 Х/ф "Анжеліка і ко­

07.00 07.30

роль"

14 . ЗО їСН " т

"Доброго ранку" Ранкова молитва 07.00, 08.00 Новини 06.55, 07.55 Сnорт 08.35 Православний календар

З5 Київщина

50, 07.50, 08.25 10 Ера бізнесу

світ 21 . З5 Світ спорту 21 .40 Погода 21 50 д/Ф "Рай на продаж" 22.55 Трійка, Ке но 23.00 Здоровий nогляд

Погода

буд. майданчик Ранкові nоради Діловий світ Аграрна країна Погода ЗО Зх4. Домашнє відео 55 Муз.uа 10.ЗО З історіі космонавтики 10.50 Служба розшуку дітей 11.00 Ситуація 11.10 Погода 11.20 " Життя триває· 11.45 "Обличчя Євроnи" 12.15 д/Ф "lvan Marchuk це Іван Марчук" 12.45 Служба розшуку дітей 12.55 Ситуація 1З . О5 Погода

тономного джерела теплопостачання . Індивідуальне опалення забезпечить У вашому будинку підтримання не обхідної темnератури повітря, а також nостійну наявність гарячої води. При цьому власник самостійно ухвалює рішення про необхідність обігріву свого будинку , не будучи прив'язаним до опалювального сезону, а гарячою водою може користуватися круглий рік. Таким чином, оплата здійснюється тільки за те теnло і гарячу воду, що реально споживаються .

Продукція, що nредставлена в магазині , повністю відnовідає вимогам ук­ раїнеького споживача при сnіввідно­ шенні ціна-якість. Тут nредставлені товари різних цінових категорій і ви­ робників. Якість і надійність італійсь­ ких котлів і радіаторів тих торгових ма­ рок, шо вже зарекомендували себе, перевірено на практиці їх никористання багатьма українськими споживачами . Разом з тим , обширність товарного асортименту дає можливість вибрати більш nростий товар, але не менш надійний і функціональний. Колонки, радіатори, конвектори, бойлери, котли різних виробників підібрані виключно відnовідно до потреб вітчизняного спо­ живача і здатні функціонувати в існую­ чих умовах нашої країни. Товари для автономного оnалення вимагають особливо відnовідального індивідуального nідходу під час куnівлі . Не виклю•Іено , що для вибору найбільш оnтимальної моделі, напспоживачеві необхідно

"Сімейні сnрави" Т/с ·коли їі зовсім не чекаєш" 19.30 тсн 20.10 "ТСН. Погода" 20.15 Т j c " Широка ріка" 21.20 Т/С "Остання nОДО· рож Синдбада " 22.20 Т j c "День гніву" ІНТЕР 06.00 "Гід країнами світу" 06.55, 07.55 Уроки тітоньки Сови

07.00, 08.00 , 12.00 , 18.05 Новини

"Ранок з Інте-

ром"

09.00 "Знак якості" 09.55 "Модний вирок" 11 .00, 20.25 Т/с "Вогонь

ІСТV

06.00 Факти 06. 15, 07.50 Ділові факти 06.25, 08.00, 09.00 Погода 06.30, 08 . З5 300 секjгод 06.35 "Медики". Tj c 07.00, 12.00 "Леся+Рома " 07.45, 08.45 Факти. Ранок 07.55 , 08.55, 12.55, 19.10 Сnорт

08 .05, 12.35 Каламбур 09.05 "Іграшки ". Х/Ф 11.25, 15.55 Галілео 12.45 Факти . День 1З . ОО "Доктор Ху" . Т/с "Відмічений смер-

ко-

хання"

робка" "Чекай на мене"

18.20

1З . 15 Здоров'я 14.15 Кіно . uа 14.50 Ситуація 15.00 Новини 15.10 Погода 15. 15 Індиго 15.45 "Обличчя Європи" 16.20 Х/Ф "Велика бійка" 17.55 Ситуація 18.05 д/Ф "У nошуках Ат· лантиди" 19.00 Український вимір 19.ЗО Діловий світ 19.50 Погода 20.00 "Слов 'янський базар". 21.00 Новини 21 .25 Діловий світ 21 . З5 Світ сnорту 21 .45 їаємне братство· 22. 15 д/Ф ·Дизайнер на дотик" 22.55 Трійка , Кено

09.00, 18.30 Tj c

1+1 06.05, 15.00 Tj c "Сваха· 06.30 Т j c "Нові nригоди

07.00, 08.00, 12.00, 17.45

08.30 Т/~ "Давай одружи·

20.00 "Подробиці" 21 .25 Т/с "Гончі" 22.25 т;с "біс у ребро"

14.00

12.10 Святкове шоу 13.40 д/Ф "Встань і йди" 14.15 Х/ф "Як знайти ідеал· 16.05 Х/Ф "Оnеративна роз-

" Повернен-

ня Мухтара"

тю".Х/Ф 16. ЗО "Бандитський Петер­ бург". т;с 17.З5 "Вулиці розбитих ліхтарів". Т 18.45 Факти.

зовсім не чекаєш" Т/С "Остання nОДО· рож Синдбада" 13.20 Т j c "Широка ріка" 14.30 їСН" 15.20 Т j c ·Дочки • матері" 16.20 "Сімейні сnрави" 19 . ЗО тсн 20.10 "Погода"

12.20

20.15 Т/с "Широка ріка" 21.20 т;с "Остання подорож Синдбада" 22.20 т;с "День гніву"

19.25 19.55

Сови Новини "Ранок з Інте ­

ром"

09.00, 13.05 "Знак 10.00, 19.00 Tj c

якості" "Завжди говори "завжди" 11 .00, 20.25 Т j c "Вогонь ко·

12.10, 14.00 д/ф "Встань і йди" 14.40 Т/с "Любов як любов" 15.45 Т/с "Родинний обмін" 16.45 Т j c "Сині ночі" 20.00 "Подробиці" 21.25 Т/с "Гончі" 22.30 Т/С "біс у ребро" ІСТV

06.00 Факти 06.15, 07.50 Ділові факти 06.20, 08.00, 09.00 Погода 06.25, 08.35 300 секjгод 06.30 "Медики· . Т/с 07.00, 10.10 "Леся+Рома" . 07.45, 08.45 Факти . Ранок 07.55, 08.55, 12.55, 19.10 08.05 Каламбур 09.05, 17.40 "Вулиці

розби­

тих ліхтарів". т;с 10.50, 16.00 Галілео 11.ЗО, 16.35 "Бандитський Петербург· . Т;с 12.45 Факти. День 1З.ОО "Доктор Ху". Т/с 14.00, 19.55 "Вулиці розбитих ліхтарів". т;с 15.00, 21.00 "Під зливою

хання·

УТ-1

06.00 06.00

·доброго ранку· Ранкова молитва

06.05, 07.00, 08.00 06.10, 06.55, 07.55 ' 08 . З5

Новини Сnорт

НОВИЙ КАНАЛ

06.35 М/с "Мій друг - мавnа" 06.55, 13.45 М/с "Му і Циnа" 07.05, 07.40 Tj c " Ліззі 07.25. 08.05, 19.1

Сnорт

НТЕР

06.00 "Гід країнами світу" 06.50, 07.55 Уроки тітоньки

ліхтарів ". т;с " Під з ливою куль". Т/с "'Дальнобійники ". Т/с СТБ 06. 15 "' Файли НЛО "' О 7.ОО "бізнес .. 07.05 "У nошуках nригод" 08.00 "Бізнес+ " 08.05 Хjф "Кидали-втікачі " 10.50 "Імо вдома" 11 .55 "Вусолаnохвіст" 12.40 Х/Ф ·повернення в1оt­ сокого блондина" 14.05 Х/Ф "Слухаючи тишу" 16.05 Х/ф "Довгоочікуване кохання " 18.00 , 22.00 "Вікна-Новини" 18.10 "Звана вечеря" 19.30 Х/ф "Молода дружина"' 21 .30 "Кулагін та nартнери " 22.20 " Нез'ясовно , але факт"

21 .00 22.00

Макгвайєр "

мент

10.00 "Філ з майбутнього" 10.30 Т/с "Юні мушкетери" 11.ЗО, 17.20 Т/с "Коли ії

07.10, 08.10

буде вивчити "ази" теплотехніки, щоб не загубитися в безлічі подібних про­ дуктів . У спеціалізованому магазині "Dоmотроніка" кожному відвідувачеві гарантована кваліфікована консуль­ тація фахівця-теплотехніка : тут про­ давці-експерти nроконсультують nо­ купця з усіх питань nідбору, установки і монтажутеплотехнічного устаткуван­ ня, допоможуть підібрати товар, який відnовідатиме всім умовам, вимогам і можливостям споживача.

У магазині продається тільки сер­ тифіковане устаткування, яке забезnе­ чене дозволами на nродаж і ексnлуа­ тацію в Україні . У "Dоmотроніці" всі товари супроводжуються технічною підтримкою nротягом 10 років , яку здійснюють більше 150 інженерів і техніків сервісної служби, представле­ них в більш ніж 100 містах України. Отримати детальну консультацію про продукцію і особливості їі ексnлу­ атацїі, а також розмістити заявку на обслуговування, можна по телефону "гарячої лінії" 8(800) 500 64 30, дзвінки безкоштовні зі стаціонарних теле­ фонів України. Відвідати магазин "Dоmотроніка" Ви зможете за адресою вул. Кірова, 4, тел.:

8 (294) 4-16-60.

==============~

15.20

старої Крістіни" 07.00 М/Ф "Король-Лев· 07 .ЗО Т j c "Ті , що сnівають у терні"

не­

автономного оnалення. У чому полягає nеревага магазину " Dоmотроніка"? Сnеціалізацією мережі магазинів "Dоmотроніка" є товари для антоном­ ного оnалення і гарячого водопоста­ чан ня.

16.20 17.20

07.10, 08.10

на

Безумовно, вибрати газовий котел самостійно, не переллачуючи зайвого сумнівним посередникам - nринцип більшості з нас . В цьому випадку на допомогу nриходить новий формат магази на, який nропонує теплотехніку спеціалізований магазин. Національна мережа магазинів теплотехніки "Dоmотроніка" nроnонує не тільки якісну сертифіковану опалювальну техніку, але і професійну консультацію ця в області

внесків та віднайти кошти на їх погашення. Адже не сплативши своєчасно кошти до Пенсійного фонду

21 .00 Новини 21.25 Діловий

неопалювальними

визначений термін, але і міські установи особливої значущості: лікарні, школи, дитячі садки . У зв'язку з цим жителі міст шукають сnосіб уникнути подібних ситуацій і забезпечити комфортне існування у власному помешканні . Один із варіантів- установка ав-

календар

06.50, 07.50 , 08.25 07.10

Погода

Погода

18.45 Факти. Вечір 19.25 Надзвичайні новини 22.00 "Дальнобійники" . Tj c 23.00 Х/Ф "Адреналін" СТБ 06.15 "Файли НЛО" 07.00 "бізнес" 07.05, 17.00 "Навколо світу" 08.00 "бізнес+" 0805 Х/ф "Молода дружина" 10.50 "битва екстрасенсів " 11 .50 "Паралельний світ" 12.50, 22.20 "Нез'ясовно, але факт 1З.45 "Док.детектив" 14.45, 21.30 Т/с " Кулагін та партнери " 15.15 Т/с " Комісар Рекс" 18.00, 22.00 "ВІкна-новини" 18.10 "Звана вечеря" 19.15 "Правила життя " 20.15 "Російські сенсаціГ

НОВИЙ КАНАЛ

06 . З5 м;с "'Мій друг - мавпа" Циnа" Т/ с "Ліззі Макгвайєр" 07.30, 08.05, 19.15 Погода 08.10 Tj c "Еврика" 09.00 Х/Ф "Еквілібріум " 11.10, 19.20 т

06.55 Mj c "Му і 07 .05 , 07.40

08.45 09.00 09.10

Ранкові поради Діловий світ

08. 10 Tj c "Еврика 09.00 Х/ф "'Гарячі голови" 10.55, 19.20 Tj c "Дем · бельський альбом

12.00, 15.00 Tj c

їриматися

до кінця "

16.00 Федеральний суддя 17.20, 19.25 Сnортивні nодіі 17 25. 19.ЗО Погода 17.ЗО Критична точка 19 . З5 Tj c "Дві долі" 21.ЗО Х/Ф "Відчайдушний "

5

1З . 20 М/с "Сильвестр і Твіті"

13.50, 14.55 Teen Time 13.55 Т/с " Ханна Монтана" 14.15 Побачення з мамою 15.55 Tj c "Молодий вовкодав " 16.55, 20.20 Tj c "ПБДЦ і т . д." 17.55, 21 .20 т;с "Щасливі разом"

19.00 Реnортер 19.10 Сnортреnортер 22.20 Х/Ф "Еквілібріум " УКРАЇНА

05.45 Мультфільми 06.30, 17.00, 19.00 Подіі 07.20, 15.00 Сріб . аnельсин 08.00 Tj c "Клон" 09.00, 20 . ЗО Т j c "Жінка без минулого" " Рідні люди"

КАНАЛ

УВАГА! ПРОФІЛАКТИКА! 14.00 " Програма nередач"

14.05, 17.50

"Погода в Ук-

раїні"

14.10 "Своїми очима " 14. ЗО "5 елемент" 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20 . ЗО ·час новин

15.20, 16.ЗО " Майдан" 16.20 " Погода у світі" 17.15, 18 . З5, 22.55 "Погода на курортах

17.30 їериторія закону" 18.20 "Час економіки " 18.45 "Київський час " 19.00, 22.00 "Час новин "' 19. 15"Rе : акція "

21 .00 21.25 22.10

бельський альбом" 12. 15, 15.00 Tj c "Триматися

19 . З5 . 04.05 Т/с "Дві долі" 21 .30 Х/ф "'Тільки nовернися 5 КАНАЛ 06.00 "Програма передач" 06 .10, 18.45 "Київський час"

до кінця"

дав "

16.55, 20.20 Tjc "ГІБДЦ і тд." 17.55, 21 .20 т;с " Щасливі разом" 19.00 Реnортер 19.10 Сnортреnортер

22.20 Х/Ф "Сус_ір.ка" УКРАІНА

06.ЗО,

17.00, 19.00 Подіі 07.00, 17.20, 19.25 Сnорт 07.10, 17.25, 19.ЗО Погода 07.20, 15.00 Срібний аnель· 08.00 Т j c "Клон " 09 ОО, 20.30 Т j c

" Жінка без

минулого"

10.00, 18.00 Tj c

"Рідні ЛЮ·

ди "

11 ОО Грошові хвилини 12.00 Щиросердне зізнання 1З . ОО

Tj c "Куля-дура"

16.00 Федеральний суддя 17.30 точка 09 .20 09 .30 10.50

Погода Хjф "Золотий ключик"

08 . ЗО Х/ф "Діти Гранта " 10.00 Шоу Оnри Уінфрі 11 .00 Жити смачно 11 .35 Найсм іш н1ша реклам а 12.00 " СвітсьКІ хроніки" 12.20 Школа ремонту 14.00 Провісники ності 15.30 Маєток сурікатів 16.00 Одіссея Кусто 17.00 Хіт-nарад диких рин

18.00 Чиста наука 19.00 Паранормальний 20.00 Tj c "У nошуках

" Час інтерв'ю "

21 .30

"Час: важливо"' "Бізнес-час"

22.ЗО

06 .15, 07.10, 08.10, 22.45 "Час сnорту"

06.25, 07.45, 11.20, 14.20, 17.50 "Погода в Україні"

Я не nовинен був ви­

жити

механіка

19.00, 22.00 " Час новин"' 19.15 "Rе:акція" 21.00 "Час інтерв'ю" 21.25 "Час : важливо" 22.25 "' Особливо небезnечно" ТО НІС

06.00 06 . З5,

Клуб

700 15.00 Спецnроект

06 . ЗО , 08 .ЗО "Час· Тайм"

07.00 Йорданія

06.45, 08.20. 12.25, 16.20

07 . ЗО , 21 . ЗО Я не nовинен

"Погода у світі"

був вижити

07.00, 07.30. 08.00. 09.00 , 10.00 , 11 .00 , 12.00, 13.00, 14.00, 15.00. 16.00, 17.00, 18.00, 20.30 " Час новин 07.20, 10.20, 13.20, 17.15, 18.35, 22.55 "Погода на курортах"

07.40 , 08.45, 22.10

син

07.50, 13.15 Йорданія

на Гранта"

10.00, 18.00 11.00 12.00

1З . З5 Mj c "Сільвестр і Твіті" 13.55, 14.55 Teen Time 14.00 Tj c "Ханна Монтана· 14.20 Побачення з мамою 15.55 Tj c " Молодий вовко-

" Народний контроль " "Час сnорту" ТОНІС 06.00 Клуб 700 06 . ЗО , 15.00 Сnецnроект 06.55 Україна стародавня

22 .25 22.45

" Бізнес-

час " 07,50 "Автоnілот-новини" 08,25 "'Огляд nреси" 09.30, 10.30, 11 . ЗО, 12.30 "Прес-конференціГ 1З.ЗО, 14. ЗО "5·й елемент· 15.20 "Арсенал" 16 . ЗО "Не nерший nогляд" 17.ЗО " Чорний квадрат" 18.20 "Час економіки"

11.00 Ситуація 11.10 Погода 11 .20 "Життя

08.30, 20.00 Tj c

·у пошуках

каnітана Гранта"

10.00 Шоу Оnри Уінфрі 10.55 Служба розшуку дітей 11.00 Жити смачно 11 . З5 На йсмішні ша ре клама

12.00 12.20 14.00

"Світські хроніки" Школа ремонту Провіс ники незалеж-

ності

15.ЗО Маєток сурІкатІв

16.00 Однесея Кусто 17.00 Парад диких тварин 18.00 Чиста наука 19.00 Паранормальний Єгипет 22 . ЗО

11 .45 12.15

механіка "Обличчя Європи "

В/ф

"' Португальська


12.45 Служба розшуку дітей 12.55, 14.50, 17.55 Ситуація 13.05, 15.10, 19.50 Погода 13.15 д!Ф "Рай на nродаж" 14.15 Далі буде .. 15.00 Новини 15.15 Індиго 15.45 "Обличчя Європи" 16. Х(ф "Помилка Оноре де Бальзака" 18.05 д/Ф "Сnравжній гладіатор" 19.00 Український вимір 19.30 Діловий світ 20.00 "Слов'янський базар" 21.00 Новини 21.25 Діловий світ 21.35 Світ сnорту 21.45 Далі буде ... 22.15 На шляху до Па­ ралімnіади 22.45 Мегалот 22.50 Лото, Трійка, Кено

1+1 Т/с "Сваха" Т (с "Нові

06.05 06.30

nригоди

ЧЕТВЕР рерnня

··7;

УТ-1

06.00 "Доброго ранку" 06.00 Ранкова молитва 06.05, 07.00, 08.00 Новини 06.10, 06.55, 07.55 Сnорт 06.25, 08.35 Православний календар

06.50, 07.50, 08.25 Погода 07. 1О Ера бізнесу 07.40 Ера якості 08.45 Ранкові nоради 09.00 Діловий світ 09. 1О Аграрна країна 09.20 Погода 09.30 Х/Ф "Принц та жебрак" 10.50 Служба розшуку дітей 11.00 Ситуація 11.10 Погода 11.20 "Життя триває". 11.45 "Обличчя Євроnи" 12.15 "Maзena-Fest" 12.45 Служба розшуку дітей 12.55 Ситуація 13.05 Погода 13 15 Наша nісня 1 >(а~ щастить 1 лужба розшуку дітей

n(ЯТНИЦSІ Ц серпнSІ

··

календар

06.50, 07.50, 08.1 О Погода 07,10 Ера бізнесу 07.35 Буд.майданчик 08.15 На Олімn! 08 45 РанковІ nоради 09.00 Діловий світ 09.05 Аграрна країна 09.20 Погода 09.25 Олімnіада за кадром 09.30 Х/Ф "Діти каnітана Гранта"

11.00 Ситуація 11.05 Погода 11.10 Олімnіада за кадром 11.20 "Життя триває". 11.45 "Знайдемо вихід" 12.35 Олімпіада за кадром 12.45 Пляжний футбол 1 "Чадвечір'я" 1 овини 14.·• ХХІХ літні Олімпійські

06.00 06.05

C~§Q!A·

9 серnня·

УТ-1 Ранкова молитва

Концерт "Мамо вічна і кохана" 07.00, 08.50 Ігри в Пекині 07.05 д/ф "Пробудження Китаю" 07.45 Світ православ'я 08.05 Форсайт 08.25 "Оріфлейм" 09.00 Погода 09.10 Екіпаж 09.40 3х4. Домашнє відео. 10.05 Король професіІ 10.20 Кордон держави 10.40 Рейс 11.00 Олімпіада за кадром 11.05 Богатирські ігри 12.00 Олімnійські ігри. Щоденник

12,45 Погода 12.55 Пляжний футбол 14.10 Чотири стіни 14.35 Аграрна країна

НЕДІЛfІ

10серпня УТ-1

06.00 Ранкова молитва 06.05 д/ф "Бойовий план" 06.55, 07.55 Ігри в Пекіні 07.00 д!Ф "Пробудження Китаю"

08.00 Сільський час 08.25 Укравтоконтинент 08.45 "Патріот" 09.00 Погода 09.05 Крок до зірок 09.35 Олімпіада за кадром 09.45 Олімnійські ігри. Стрибки у воду Вікно в Америку Олімпіада за кадром Олімпійські ігри. Пла-

10.40 11 ОО 11.05

вання

12.0лімпійські ігри. Щоденник

12.45 Олімпіада за кадром 12.55 Пляжний футбол 14.20 Концерт до Дня будівельника 15.50 Олімпійські ігри. Ве-

07.00, 08.00, 12.00, 17.50

М/Ф "Король Лев" Т(с "Ті, що співають у терні" 08.30 "Давай одружимось" 09.00, 18.30 Т(с "Повернення Мухтара" 10.00 "Філ з майбутнього" 10.20 Т/с "!Оні мушкетери" 11.20, 17.20 Т/с "Коли їІ зовсім не чекаєш" 12.20, 21.20 Т(с "Остання подорож Синдбада" 13.20 Т (с "Широка ріка" 14.30 їСН" 15.00 Т/с "Сваха" 15.20 Т/с "Дочки- матерІ 16.20 "Сімейні сnрави" 19.30 тсн 20.10 "Погода" 20.15 Т(с "Широка ріка" 22.20 Т(с "День гніву" ІНТЕР 06.00 "Гід країнами світу" 06.55, 07.55 Уроки тітоньки Сови

14.50 Ситуація 15.00 Новини 15.10 Погода 15.15 Індиго 15.45 "Обличчя Європи" 16.10 д/Ф "Голий король" 17.00 Олімпійська студія

в Пекіні 17.30 д/Ф "Юрій Мажуга" 18.20 Український вимір 18.50 Діловий світ 18.55 Погода 19.10 "Слов'янський базар" 21.00 Новини 21.25 Діловий світ 21.35 Світ спорту 22.00 "Олімпійський маніфест" 22.55 Трійка, Кено 23.00 Економічний погляд

1+1 Т/с "Сваха" Т/с "Нові пригоди старої Крістіни" 07.00 М/ф "Король-Лев" 07.30, 03.50 Т/с їі, що співають у тернІ 08.35 "Давай одружимось" 09.00, 18.30 Т (с "Повернен­ ня Мухтара" 10.00 Т/с "Філ з майбутньо-

06.05 06.30

ігри.

УТ-1 06.00 "Доброго ранку" 06.00 Ранкова молитва 06.05, 07.00, 08.00 Новини 06.1 О, 06.55, 07.55 Спорт 06.25, 08.40 Православний

.

старої Крістіни"

07.00 07.30

Урочиста

цере­

монія відкриття

18.30 Олімnіада за кадром 19.00 Український вимір 19.30 Діловий світ 19.45 Погода 19.50 Олімпіада за кадром 20.00 д/Ф "Давні Олімпійські ігри"

21.00 Новини 21.15 Діловий світ 21.20 Олімпіада за кадром 21.25 ХХІХ літні Олімпійські ігри. Урочиста цере­ монія відкриття 22.45 Олімпіада за кадром 22.55 їрійка", "Кено"

07.10, 08.10

Т/с "Сваха"

15.00 Олімпіада за кадром 15. Олімпійські ігри. Фехту­ вання

ІСТV

06.00 Факти 06.15, 07.50 Ділові факти 06.20, 08.00, 09.00 Погода 06.30, 08.35 300 сек(год 06.35 "Медики". Т/с 07.00, 10.10 "Леся+Рома". 07.45, 08.45 Факти. Ранок 07.55, 08.55, 12.55, 19.10 го"

15.55 Олімпіада за кадром 16.00 Олімnійські ігри.

07.00, 08.00, 12.00, 17.50 Новини

07.10, 08.10

09.00, 13.05 "Знак 09.55, 19.00 Т(с

якостІ "Завжди говори "завжди"

чекаєш"

12.20 Т/с "Остання подорож Синдбада • 13.20 Т (с "Широка ріка". 14.30 їСН" 14.50 Т/с "Сваха" 15.20 Т (с "Дочки - матері" 16.20 Т/с "Двоє зі скриньки" 19.30 тсн 20. 15 Х/Ф "Смертельна 'зброя"

Х/ф "Танго і Кеш" ІНТЕР світу" тітоньки Сови

22.40

06.00 "Гід країнами 06.55, 07.55 Уроки

07.00, 0800, 12.00, 17.50

лосnорт

Олімnіада за кадром Олімпійські ігри. Що­

денник

19.30 Олімпіада за кадром 19.35 Олімnійські ігри. Дзю­ до

Олімпіада за кадром Олімпійські ігри. Пла-

вання

21.00 21.15 21.25

Новини Погода Світ спорту.

Олім­

пійська студія

21.50 Олімпіада за кадром 21.55 Олімпійські ігри. Вітрильний спорт

09.00, 13.05 "Знак 09.55, 19.00 Т(с

якості" "Завжди говори "завжди" 10.55, 20.25 Т/с "Вогонь ко­ хання" 12.10, 18.05 Ключовий момент

14.00 д!Ф "Встань і йди" 14.35 Т /с ·Любов як любов" 15.40 Т (с "Родинний обмін" 16.45 Т (с "Сині ночі" Олімnійські

16.20 Діловий світ 17.00 Олімпійська

студія в

Пекіні

17.25 Погода 17.40 Олімпійські

ігри.

Гімнастика

18.25 Олімnіада за кадром 18.30 Олімпійські ігри. Що-

Мегзлот Лото, Трійка, Ке но Енергопанорама

М/Ф "Літаючий буди­ нок" 07.00 "Ближче до зірок" 08.10 М/Ф "Пригоди ведмедиків Гаммі" 09.05 "Хто там?" 10.00 "Нова хвиля" 11.30 "Смачна країна" 12.20, 04.20 М/Ф "Велике кіно Кліффорда" 13.45 Т/с "Хто в домі госпо­ дар?" 15.00 Т/с "Тато на всі руки" 15.20 Х/Ф "Ніндзя з Беверлі-Хіллз" 17.10 Х(ф "Ігри в солдатики" 19.30 тсн 20.00 Х/ф "Поліцейська академія" 21.50 "НАША RUSSIA" 22.1 О Х/ф "Велика крадіжка"

06.10

Бокс по-справжньо­ му: Мігель Анхель Котто - Антоніо Маргарито 08.15 М/с "Пригоди ведмедиків Гаммі" 09.05 "Лото-Забава" 10.00 "Нова хвиля" 11.00 "Караоке на майдані"

12.00

тих ліхтарів". Т/с 15.00, 21.00 "Під зливою куль". Т/с 18.45 Факти. Вечір 19.25 Надзвичайні новини 22.00 "Дальнобійники". Т/с СТБ 06.15 "Файли НЛО" 07.00 "Бізнес" 07.05, 17.00 "Навколо світу" 08.00 "Бізнес+" 08.05 Х/ф "Сорок перший" 10.35 "Правила життя" 11.30 "Паралельний світ" 12.30 "Слідство вели" 13.40 "Док.детектив"

12.10, 18.05 Кпючовий момент 14.00 д/ф "Встань і йди" 14.40 Т/с "Любов як любов" 15.40 Т (с "Родинний обмін" 16.45 Т/с "Сині ночі" 20.00 "Подробиці" 21.25 т;с "Гончі" 22.30 Т(с "Біс у ребро" ІСТV

06.00 Факти 06.15, 07.50 Ділові факти 06.20, 08.00, 09.00 Погода 06.25, 08.35 300 сек(год 06 35 "Медики". Т/с 07.00, 10.10 "Леся+Рома". 07.45, 08.45 Факти. Ранок 07.55, 08.55, 12.55, 19.10 Спорт

08.05 Каламбур 09.05, 17.40 "Вулиці

Х/Ф "Коротке зами-

тування

21.00 Новини 21.10 Погода 21.25 Світ

14.10 Т/с

10.50, 16.00 Галілео 11.25, 16.35 "Бандитський Петербург". Т(с

12.45 Факти. День 13.00 "Доктор Ху". Tjc 13.55, 19.55 "Вулиці розби­ тих ліхтарів". Т/с

20.00 21.25

дар?"

14.45 Т(с "Тато на всі руки" 15.10 Х/ф "Поліцейська

Олімпійська студія Олімпіада за кадром Наш футбол Олімпійські ігри. Веслування академічне 22.45 Олімпіада за кадром 22.55 Трійка, Кено 23.00 Ера бізнесу

21.50 21.55 22.25

1+1 "Літаючий будинок"

17.00 "Криве дзеркало" 19.30 тсн 20.15 Х/Ф "Невгамовна

Ан­

желіка"

22.00

"ПодробицІ "Юрмаліна-2007"

ІСТV

06. 1О Служба розшуку дітей 06.15 Факти 06.30, 07.50 Ділові факти 06.40, 08.00, 09.00 Погода 06.45, 08.35 300 сек/год 06.50 "Медики". Т(с 07.15, 10.10 "Леся+Рома" 07.45, 08.45 Факти. Ранок 07.55, 08.55, 12.55, 19.10 Спорт 08 05 Каламбур 09.05 "Вулиці

розбитих

ліхтарів". Т (с

10.50, 16.05 Галілео 11.25 "Бандитський

Петер-

бург". т;с

12.45 Факти. День 13.00 "Доктор Ху". Т(с 13.55, 19.55 "Вулиці розбитих ліхтарів". т;с

14.55 "Під зливою куль". Т/с. 16.45 "Мішень". Х/Ф 18.45 Факти. Вечір 19.25 Надзвичайні новини 21.00 Ти не nовіриш' 22.00 Голі та смішні 22.55 Надзвичайні історіІ ІНТЕР

06.35 Х/Ф "Все змінюється" 08.25 Х/ф "Міські піжони" 10.40 "Доки всі вдома" 11.20 "Картата потата" 12.05 "Квадратний метр" 12.55 "Чекай на мене" 14.25 "Городок" 15.00 Х/Ф "Айвенго" 18.00 Х/Ф "Синя борода" 20.00 "ПодробицІ 20.25 Концерт М Задорнова 22.35 Х/ф "Одна мить" ІСТV

06.10 Факти 06.25, 07.05 Погода 06.30 Автопарк 07.15 "Мішень". Х/ф 08.55 Клуб колишніх дружин 10.00 "Леся+Рома". 10.45 Хвилина слави 12.45 Факти. День 12.55, 18.55 Спорт 13.00 Квартирне питання 13.50 Анекдоти 14.25 "Танкер "Танго·. Т(с 16.45 Х/Ф "Острів МакКінсі" "Модний вирок" Х/Ф "Шина - королева джунглів" 16.00 "Юрмаліна" 18.00 Х/Ф "Велика любов" 20.00 "Подробиці" 20.50 Х/Ф "Жорстокість" 22.50 Х/ф "Солдатський Декамерон"

12.35 13.35

ІСТV

"Хто в домі госпо­

академія"

спорту.

розби­

Х/ф "Потяг до Юми" ІНТЕР "Дискавері"

06.30 07.10 "Квадратний метр" 07.55 "Картата потата" 08.40 "Все для тебе" 09.30 "Перший вдома!" 11.30 д/ф "Дикий Китай"

НОВИЙ КАНАЛ

06.10 Т/с

"Моя американська нянька" 06.35 М/с "Мій друг - мавпа" 06.55 М/с "Му і Ципа· 07.05, 07.40 Т(с "Ліззі Макгуайєр" 07.25, 08.05, 19.15 Погода 08.10 Т(с "Еврика" 09.00 Х/ф "Сон у літню ніч" 11.40, 19.20 Т(с "Дембельський альбом" 12.45, 15.05 Т/с їриматися до кінця" 13.50 М/с "Му і Ципа·

14.00, 15.00 Teen Time 14.05 Т/с "Ханна Монтана" 14.25 Побачення з мамою 14.55 18.45 19.25 21.00 22.00

"Під зливою куль" Факти. Вечір Надзвичайні новини "Під зливою куль" "Далекобійники". Т/с СТБ 06.15 "Файли НЛО" 07.00 "Бізнес" 07.05, 17.00 "Навколо світу" 08.00 "Бізнес+" 08.05 Х/ф "Аварія - дочка мента" 10.50 "Зіркове життя" 11.45 "Нез'ясовно, але факт" 12.45 "Слідство вели" 13.45 "Док. детектив" 15.15 Т/с "Комісар Рекс" 18.00, 22.00 "Вікна-новини" 18.10 "Звана вечеря" 19.15 "Моя правда" 20.20 "Слідство вели" 22.20 "Паралельний світ"

НОВИЙ КАНАЛ

06.55 Фапи 07.10, 07.45 Погода 07.15 "Альф". Т/с 07.50 "Острів Маккінсі". Х/Ф 09.50 Квартирне питання 10.45 Ти не nовіриш' 11.40 Галопом по Європах 12.45 Факти. День 12.55, 18.55 Спорт 13.00 Х/ф "Міф" 15.50 "Водний світ". Х/Ф 18.45 Факти. Підсумок дня 19.00 "День НезалежностІ. Х/Ф "Безмежний обрій". Х/Ф СТБ 06.05 "Файли НЛО"

22.05

06.10 Т/с

"Моя американська нянька" 06.35 М/с "Мій друг - мавпа" 06.55, 13.45 М(с "Му і Ципа" 07.05, 07.40 Т(с "Ліззі Макгвайєр" 07.30, 08.05, 19.15 Погода СТБ 06.15 "Файли НЛО" 07.00 "Бізнес" 07.05 "У nошуках пригод" 08.00 "Бізнес+" 08.05 Х/Ф "Спартак і Калашніков" 10.50 "Моя nравда" 11.50 "Нез'ясовно, але факт" 12.50 "Слідство вели" 13.50 "Док.детектив" 14.30 Т/с "Кулагін та партнери"

15.15 !Іс "Комісар Р.~кс" 17 ОО Навколо свІту 18.00, 22.00 "Вікна-новини" 18.10 "Звана вечеря" 19.25 "Анекдоти" 20.00 "Юрмаліна-2004" 22.20 Х/ф "Снігове почуття Сміли"

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 Служба розшуку дітей 06.05 Т/с "Моя американська нянька"

Макгвайєр"

07.25, 08.00, 19.15 08.05 Tjc "Еврика"

Погода

18.45 Факти. Підсумок дня 19.00 Х/ф "Водяний світ" 21.55 "Пік Данте". Х/Ф СТБ "Файли НЛО" М/ф "Незнайка у Сонячному містІ 08.00 ".У пошуках пригод" 09.00 "Імо вдома" 10.10 "Вусолаnохвіст" 10.55 "Еники-беники" 11.35 "Улюблені м(ф" 13.55 "Анекдоти" 14.40 "Юрмаліна-2004" 16.05 Х/Ф "Втеча" 18.10 "ІсторіІ кохання" 19.10 Х/Ф "Екіnаж" 22.00 "Моя п_равда" НОВИИ КАНАЛ 06.00 Х/Ф "Ще раз на Різдво" 07.25 Х/ф "Зламана стріла" 09.35 Корисна площа

06.10 06.96

10.20 Х/ф "Діти напрокат" 12.20 Будинок, закритий на

17.00, 20.20 Т/с "ГІБДД і т.д." 18.00, 21.20 Т/с "Щасливі разом"

Репортер Спортрепортер Х/Ф "Вхі,І! і вихід" УКРАІНА 06.30, 17.00, 19.00 ПодіІ 07.00, 17.20, 19.25 Спорт 07.1 О, 17.25, 19.30 Погода 07.20, 15.00 Сріб. апельсин 08.00 Т(с "Клон" 09.00, 20.30 Т (с "Жінка без минулого" 10.00, 18.00 "Рідні люди" 11.00 Грошові хвилини 12.00 Щиросердне зізнання 13.00 Х/ф ''Тільки nовернися" 16.00 Федеральний суддя 17.30 Критична точка 19.35 "Яка то мелодія?" 21.30 Х/Ф "Чаклунство" 5 КАНАЛ 06.00 "Програма передач"

19.00 19.10 22.20

08.10 Т(с "Еврика" 09.00 Х/Ф "Вхід і вихід" 11.00, 19.20 т;с "Дембельський альбом ''Триматися до кінця" 13.20 М/с "Сільвестр і Твіті"

12.00, 14.55 Т/с

13.50, 14.50 Teen Time 13.55 Т(с "Ханна Монтана" 14.15 Побачення з мамою 15.55 Т(с "Молодий вовкодав" 16.55, 20.20 Т(с "ГІБДЦ і т.д." 17.55, 21.20 т;с "Щасливі разом" 19.00 Репортер 19.10 Спортрепортер 22.20 Х/ф "Дикі кішки"

УКРАЇНА

06.30, 17.00, 19.00 ПодіІ 07.00, 17.20, 19.25 Спорт 07.10, 17.25, 19.30 Погода 07.20, 15.00 Сріб. апельсин 08.00 Т(с "Клон" 09.00, 20.30 Т (с "Жінка без минулого"

10.00, 18.00 "Рідні люди" 11.00 Грошові хвилини 12.00 Щиросердне зізнання 13.00 Х/Ф "Особливе завдання"

09.00 Х/Ф "До 11.25, 19.20

біса любов 1 " Т/с "Дем­ бельський альбом 12.25, 15.00 Т(с "Триматися до кінця" 13.30 М/с "Сільвестр і Твіті"

13.55, 14.55 Teen Time 14.00 Т(с "Ханна Монтана" 14.20 Побачення з мамою 16.00 Т/с "Молодий вовкодав"

17.00, 20.20 Т(с "ГІБДД і т.д." 18.00, 21.20 Т/с "Щасливі разом

19 ОО 19.10 22. 15

Репортер Спортреnортер Х/ф "Зламана стріла"

УКРАЇНА 17.00, 19.00 ПодіІ 17.20, 19.25 Спорт 17.25, 19.30 Погода 15.00 Сріб. апельсин

06.30, 07.00, 07.10, 07.20, 08.00 Т (с "Клон" 09.00, 20.ЗО Т/с

моди

М(ф "Незнайко в Сон~чному місті" 07.55 "Навколо світу"

06.50

09.00 "Їмо вдома" 09.40 Х/ф "Екіпаж" 12.25 "Моя правда" 13.25 ·в пошуках істини" 14.30 "Слідство вели ... " 15.30 "Док.детектив" 16.05 "Правила життя" 17.05 "Нез'ясовно, але факт" 18.10 "Паралельний світ" 19.10 "Битва екстрасенсів" 20.30 Х/ф "Чоловік для ЖіktКИ

Х/Ф "Фабрика щастя"

НОВИЙ КАНАЛ

06.05 Х/Ф "Мотозагін поліціІ' 07.45 Церква Христова 08.00 М/ф "Астерікс у БританіІ"

09.25 Руйнівники міфів 10.30 Алла! Гараж? 11. 1О Х/ф "Казаам 12.55 Шоуманія 13.40 Ексклюзив 14.15 Аналіз крові

"Час спорту"

06.25, 07.45, 11.20, 14.20, 17.50 "Погода в Україні" 06.30, 08.30 "Час-Тайм" 06.45, 08.20, 12.25, 16.20 "Погода у світі"

07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.30 "Час новин" 07.20, 10.20, 13.20, 17.15, 18.35, 22.55 "Погода на курортах"

інопланетяни"

час"

07.50 "Автопілот-новини" 08.25 "Огляд преси" 09.30, 10.30, 11.30, 12.30 "Прес-конференціІ"

13.30, 14.30 "5 елемент" 15.20, 16.30, 19.15 "Rе:акція" 17.30 "Велика політика" 18.20 "Час економіки" 16.00 Федеральний суддя 17.30 Критична точка 19.35 "Яка то мелодія?" 21.30 "Умора" 5 КАНАЛ 06.00 "Програма передач" 06.10, 18.45 "Київський час" 06.15, 07.10, 08.10, 22.45 "Час спорту"

06.25, 07.45, 11.20, 14.20, 17.50 "Погода в Україні" 06.30, 08.30 "Час- Тайм" 06.45, 08.20, 12.25, 16.20

тах"

"Бізнес-

07.40, 08.45, 22.10 час"

07.50 "Автоnілот-новини" 08.25 "Огляд преси" 09.30, 10.30, 11.30, 12.30 "Прес-конференціІ"

13.30, 14.30 "5 елемент" 15.20, 16.30, 19.15 "Ае:акція" 17.30 Критична точка 19.35 "Яка то мелодія?" 21.30 "Льодовиковий період" 5 КАНАЛ 06.00 "Програма передач" 06.10, 18.45 "Київський час" 06.15, 07.10, 08.10, 22.45 "Час спорту"

06.25, 07.45, 11.20, 17.50 "Погода в УкраїнІ

06.30, 08.30 "Час-Тайм" 06.45, 08.20, 12.25, 16.20 "Погода у світі"

УКРАЇНА

курортах"

07.40, 08.45, 22.10

"Бізнес-

07.50 "Автопілот-новини" 08.25 "Огляд преси" 09.30, 10.30, 11.30, 12.30

був вижити

"Погода

в

06.30, 08.30 "Час- Тайм" 06.45, 08.20, 12.25 "Погода 07.00, 07,30, 08.00, 09.00, 10.00, 11 ОО, 12 ОО, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 21:00 "Час новин" 07.20, 10.10, 13.20, 17.15

інопланетяни"

10.00 Шоу Опри Уінфрі 10.55 Служба розшуку дітей 11.00 Жити смачно 11.35 НайсмІШНІШа реклама 12.00 "Світські хроніки" 12.20 Школа ремонту 14.00 Трипільці 15.30 Маєток сурікатів 16.00 Одіссея Кусто 17.00 Парад диких тварин 18.00 Чиста наука 19.00 Паранормальний Єгипет Популярна механіка

22.30

17.30 "Феєрія мандрів" 18.20 "Час економіки 19.00, 22.00 "Час новин" 21.00 "Час інтерв'ю" 21.25 "Час: важливо" 22.25 "Чорний квадрат" ТО НІС

06.00 Клуб 700 06.35, 15.00 Спецпроект 07.00, 13.10 Зелена варта 07.30, 21.30 Я не повинен був вижити

тист"

16.15 Щиросердне зізнання 17.00 Суботній вечір 19.45 т;с "Дурна куля" 21.30 Х/Ф "Потяг на Юму" 5 КАНАЛ 06.00 "Програма передач" 06.10, 18.50 "Київський час" 06.15, 07.10, 08.10, 22.45 11.20,

Х/Ф "Прогулянка в хмарах" 17.05 Tjc "Щасливі разом" 18.10 Х/ф "Ходять чутки" 20.10 Х/Ф "Співучасник" 22.50 Х(ф "Занепалий"

УКРАЇНА

06.30, 09.00, 19.00 ПодіІ 07.00 Спорт 07.10, 09.40 Погода 07 20 Х/Ф "Малюк-каратист" 09.30 Спорт 09.50 Срібний апельсин 10.30 М/с "Качині історіІ" 11.00 Суботній вечір 13.00 Т(с "Дурна куля 15.15, 21.30 Щиросердне зізнання Х/ф "Завжди говори завжди" 22.20 Футбольний вік-енд 5 КАНАЛ 06.00 "Програма передач" 06.1 О "Київський час"

16.00

06.15, 07.10, 08.10, 22.45 "Час спорту"

06.25, 07.45, 11.20, 14.20,

"Бізнес-

час

07.50 ''Турист.nутівник" 08.25 "Огляд преси" 09.30 "Код життя" 09.40 "Гра долі" 10.15 "Час тепла" 10.30 "Не перший погляд" 11.30 "Автопілот-тест" 11.45 "Час купувати" 12.30 "482" 13.25 "Новобудова" 13.30 "Драйв" 14.25 "Страва від шефа" 14.40 "Ви практично здо17.50, 21.50

15.05

Погода в

Україні

06.30, 08.30 "Час-Тайм" 06.45, 08.20, 12.25, 16.20 07

Погода у світі ОО, 07.30, 08.00,

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 "Час новин" 07.20, 1О. 1О, 13.10, 17.15, 18.50, 22.55 Погода на курор­

тах

07.40, 08.45, 22.13

"Бізнес-

час"

07.50 їурист.путівник" 08.25 Огляд nреси 09.30 "Вікно в Америку" 09.50 "Улюблена робота" 10.15 "Час тепла" 10.30 "Феєрія мандрів" 11.30, 12.30 "5 копійок" 13.15 "Світ нерухомості" 13.30 "Мотор-ТВ" 14.25 "Страва від шефа" 14.40 "Зодчий" 15.20 "Код життя"

Т/с "В пошуках

каПІтана Гранта 10.00 Шоу Оnри Уінфрі Жити смачно Найсмішніша рекла-

ма

12.00 "Світські хроніки" 12.20 Школа ремонту 13.55 Ольвія 15.30 Маєток сурікатів 16.00 Одіссея Кусто 17.00 Хіт-парад диких тва· 18.00 19.00

Чиста наука Екстремальні

подо-

, 22.30 Популярна механіка і рожІ

рові"

15.20 "Будь здоровий" 15.30 "Зверни увагу" 16.20 "Арсенал" 16.40 "Бістро-ТВ" 17.30 "На власні оч1" 18.25 "Час за Грінвічем" 19.00 "Час новин" 19.15 "5 коnійок" 21.30 "Хроніка тижня" ТОНІС

"Погода на курортах"

07.40, 08.45, 21.20

Т (с "В пошуках

каnітана Гранта"

рин

"Прес-конференціГ

13.30, 14.35 "5 елемент" 14.20 "Страва від шефа" 15.20, 16.30, 19.15

у світі"

09.50 Срібний апельсин 10.30 М/с "Качині історіГ 11.00 "Льодовиковий nеріод" 14.00 Х(ф "Малюк-кара-

06.25,07.45,

ТОНІС

06.00 Клуб 700 06.35, 15.00 Спецпроект 07.00, 13.15 Сирія 07.30, 21.30 Я не nовинен

11.00 11.35

13.оо: 14.оо. 15.оо,

14.20,17.50

06.30, 09.00, 19.00 ПодіІ 07.00, 09.30, 19.35 Спорт 07.10, 09.40, 19.40 Погода 07.20 Х/Ф "Жандарм та

17.30 "Особливо небезпечно" 18.20 "Час економіки" 19.00, 22.00 "Час новин" 21.00 10 "Час інтерв'ю" 21.25 "Час: важливо" 22.25 їериторія закону"

16.00, 17.00, 18.00, 20.30 "Час НОВИН 07.20, 10.20, 13.20, 17.15, 18.35, 22.55 "Погода на

Україні"

eJxy"

був вижити Т (с "В пошуках капітана Гранта" 10.00 Шоу Опри УІнфрі 10.55 Служба розшуку дітей 11.00 Жити смачно 11.35 Найсмішніша реклама 12.00 "Світські хроніки" 12.20 Школа ремонту 14.00 Триnільці 15.30 Маєток сурікатів 16.00 Одіссея Кусто 17.00 Парад диких тварин 18.00 Чиста наука 19.00 Паранормальний Єгипет 22.30 Популярна механіка

08.30, 20.00

08.30, 20.00

пляшці"

Х/ф "Планета с.

ТОНІС

06.00 Клуб 700 06.35, 15.00 Спецnроект 07.00, 1З. 15 Ліван 07.30, 21.30 Я не nовинен

07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 1о оо 11 оо 12 оо

"Rе:акція"

у

19.00, 22.00 "Час новин" 21.00 "Час інтерв'ю" 21.25 "Час: важливо" 22.25 "Резонанс"

08.30, 20.00

07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.30 "Час новин" 07.20, 10.20, 13.20, 17.15, 18.35 "Погода на курор­

Федеральний суддя

14.00 жзл 15.00 Х/Ф "Остін Пауерс" 17.00 Х/ф "Казаам" 18.55 Х/ф "Послання 21.30

"Бізнес-

07.40, 08.45, 22.10

час"

"Жінка без

10.00, 18.00 "Рідні люди" 11.00 Грошові хвилини 12.00 Щиросердне зізнання 13.00 Х/ф "Жандарм та 16.00

06.1 О, 18.45 "Київський час" 06.15, 07.10, 08.10, 22.45

"Погода у світі"

"Час спорту"

ремонт

22.40

Т/с "Молодий вовко­

минулого"

06.35 М/с "Мій доуг - мавпа" 06.55 М/с "Му і Ципа" 07.05, 07.40 Т(с "Ліззі

13.15 Жертва

16.00

дав"

15.15 Т/с "Комісар Рекс" 18.00, 2.00 "Вікна-новини" 18.10 "Звана вечеря" 19.15 "Зіркове життя" 20.10 "Слідство вели" 22.20 "Нез'ясовно, але факт"

тих ліхтарів". Т/с

кання"

денник

19.35 ОлІмпійські ігри. Дзюдо 20.15 Олімnіада за кадром 20.20 Олімnійські ігри. Фех-

Т (с "Вогонь ко-

хання"

ігри .

Кінний спорт

07.00

лоспорт

06.00

"Ранок з Інте­

ром"

1+1

Світ спорту. Олім­ пійська студія 17.25 Погода 17.35 Олімпійські ігри. Ве­

20.15 20.20

"Ранок з Інте­

ром

Гімнастика

17.00

12.45 Факти. День 13.00 "Доктор Ху". Т/с 14.00, 19.55 "Вулиці розби-

10.55, 20.25

"Нова хвиля" Т/с "Коли їІ зовсім не чекаєш" 12.25 Т/с "Остання подорож Синдбада" 13.25 Т/с "Широка ріка" 14.30 їСН" 15.00 Т(с "Сваха· 15.20 Т/с "Дочки- матері" 16.20 "Сімейні справи" 17.20 Т/с "Коли їІ зовсім не чекаєш" 19.30 тсн 20.10 "Погода" 20.15 Т/с "Широка ріка" 21.20 Т/с "Остання подорож Синдбада" 22.20 Т(с "День гніву" ІНТЕР 06.00 "Гід країнами світу" 06.55, 07.55 Уроки тітоньки Сови

10.30 11.30

22.20

розби­

Петербург". Т(с

10.55, 20.25 Т/с "Вогонь кохання" · 12.10, 18.05 Кпючовий момент 14.00 д!Ф "Встань і йди" 14.40 Т/с "Любов як любов" 15.45 Т/с "Родинний обмін" 16.45 Т/с "Сині ночі" 20.00 "Подробиці" 21.25 Т/с "ГончІ 22.30 Т/с "Біс у ребро"

22.45 22.50 23.00

партнери"

10.50, 16.00 Галілео 11.30, 16.35 "Бандитський

говори "завжди"

Т (с "Кулагін і

14.45, 21.30

тих ліхтарів". Т(с

07.10, 08.10

Т/с "Нові пригоди старої Кріс тіни" 07.00 М/ф "Король-Лев" 07.30 Т/с "Ті, що співають у тернІ 08.30 Т/с "Давай одружи­ мось" 09.00, 18.30 Т/с "Повернення Мухтара" 10.00 "Філ з майбутнього" 10.20 "Нова хвиля" 11.20 Т/с "Коли їІ зовсім не

18.25 18.30

"Ранок з Інте­

Спорт

08.05 Каламбур 09.05, 17.40 "Вулиці

ром

09.00, 13.05 "Знак якості" 09.55, 19.00 Т/с "Завжди

Новини

1+1 06.05 06.30

Новини

06.00 Сnецпроект 06.35 Босnорське царство 07. ЗО За сім морів 08.00 Магія краси 08.30 Т/с "В пошуках капітана Гранта

10.00 Вивчаючи час 12.00 Діносапіенс 13.00 я вижив 16.00 Вивчаючи планету 18.00 Загадки Сфінкса 20.00 Сильні світу сього 20.30 Битви історіі 21.30 Ганнібал 15.40 Тра долі" 16.30 "ВіП-стажер" 17.30 "Не перший погляд" 18.25 "Народний контроль 19.00, 22.00 "Час новин 19.15 "Майдан" 21.00 "Час: підсумок" 22.25 "Велика політика" ТОНІС

06.00 Спецпроект 06.35 Феодора 07.30 За сім морів 08.00, 20.00 Сильні

світу

сього

08.30, 05.35 Зелена варта 09.00 "Тварини-детективи" 10. ОО Загадки сфінкса 12.00 Діносапієнс 13.00 Таємниця долини царів

14.00 Ганнібал 16.00 Вивчаючи планету 18.00 Кельти 20.30 Битви історіі 21.30 Допомога йде

І

І


Ми запросили Заступника комерційного

свідчить про те, що наші умови можуть задо­

директора АВТОЛЛАНа Вікторію Мандибулу­

вольнити будь-який заnит. З моменту ство­

Волчанецьку, щоб задати ій декілька питань.

рення комnанії нашими основними nринци­

Спа сибі ріднень ка з а ла ску й тепло , За те , що навчила роби ти д обро . Спа сибі за те, що зро стила , жаліла ,

придбати автомобіль, які вигоди я отри­

яльність.

Навчала, терпіла .

мую для себе, якщо обираю АВТО ПЛАН?

відношення до клієнта, сnівробітника ком­

Вікторія Яківна, скажіть, якщо я хочу

перше, nростота в оформленні.

nаніі і до держави. Все це дозволило нам

Для цього Вам необхідні тільки пасnорт та

стати лідируючою комnанією, бути істотним

Щоб соте є літо разом зустрічати, Ми дякуєм Богу, що Ви у на с є, Хай силу, здоров'я Господь Вам дає . З повагою і любов'ю

3%

від вартості обраного автомобіля. Мере­

внеском в розвиток національного авто­

По

-

вИїЗнИИ\ П;ІJИ"Иом ·; rіІо·мдцян, ПРЯМИЙ ТЕЛЕФОННИЙ ЗВ'ЯЗОК 2008

року з

16

серпня

2008

року з

10.00

до

11.00

Ж <ІВНІ1 \ проблем, ніж питання за­ хисту шtкого птаства та звірини у лісових та водно-болотних угід­ дях. Причому захисту від... Ук­ раїнського товариства мисливців та рибалок (УТМР) . Саме так сприймають члени товариства по­

зицію народнихдепутатівЯценка і Коновалюка, сформульовану ни­ ми нещодавно у своїх законоnро­ сктах про заборону nолювання в Україні назавжди (Яценко) або на

3-5

років (Коновалюк). Причому

останній з них ще й угочнив: " ... за винятком

мисливських

госпо­

які знаходяться у при­ ватній власності. Мовляв, ти, дядьку Іване, сиди із своею бер­ данкою на своєму подвір'ї і не ви­ совуйся, а ви, шановний Іване Івановичу, полюйте у своє задово­ лення на своїх "приватизованих" сотнях-тисячах гектарів угідь ... Прості мисливці nолсгщено зітхнули, коли проект Яценка бу­ ло відхилено. А популістська по­ зиція Коновалюка і деяких заці­ дарств,

керівних

кавлених

працівників

Держлісгоспу теж не викликає за­ хоплення у 250 тисяч мисливців України. Голова ВРУТМР М. С. Шуляр змістовно і обrрунтовано, як личить висококласному сnеціа­ лісту-мисливствознавцю, на без­ пардонні зазіхання високоnостав­ лених кабінетних чинущ nрямо відnовів: "Досить "віщати усіх со­ бак" на УТМР!" (газета "Полюван­ ня та риболовля" N2 б, червень

2008 На

р.) останньому розширеному

засіданні президії Броварської мисливської організації його учас­ ники теж гнівно засудили наміри можновладців-товстосумів розва­

лити

лід себе

підгребти

УТМР,

усю мисливську галузь держави, а

нас, простих любитслів природи, позбавити законного права сnіл­ куватися

з

дом сонця

нею,

чи

милуватися

схо­

вечірньою зорею.

Адже щось вполювати - це справа для нас другорядна. Бо навіть уве­

вою з,tйма.;;ись хтось із приїжд­

'

власний

Ви

І якщо

автомобіль.

новий

вирішили nридбати автомобіль, і nри цьому грамотно розnорядитися своїми коштами,

кож, в АВТОПЛАНі широкий вибір авто­

то АВТОПЛАН, завжди радий Вам у цьому

лення . Така неnроста економічна ситуація

мобілів, який може задовольнити заnити

доnомогти.

nороджує невnевненість. До нас приходять

кожної людини. Як саме в АВТОПЛАНі діє захист від інфляціІ7

До салонів АВТОПЛАНу звертатися за адре­ сами:

Перевага

заnитання.

гарне

Дуже

БРОВАРИ:

захисту грошових коштів є іх грамотне вкла­

АВТОПЛАНу в тому, що Ви завжди оnлачуєте

Магамаркет їермінап", фойє, вхід з

дення. До одного з nривабливих наnрямків

частину автомобіля, таким чином "заморо­

боку Льодової арени,

зарахувати

жуючи·· його вартість з кожним сnлаченим

вул. Київська,

куnівлю автомобіля. Вивчивши ринок із nро­

внеском. Тому, незалежно від того, яка буде

БІЛА ЦЕРКВА:

можна

грошей

316, т. (044) 223-99-12;

виділити

ціна автомобіля, гроші не знецінюються,

Торговий Центр, вул. Я. Мудрого,

декілька основних сnособів куnівлі авто. Це

оскільки завжди буде оnлачена частина авто,

т.

куnівля нового автомобіля в автосалоні, з оn­

а не частина суми, яку необхідно сnлатити.

автомобілів ,

можемо

ми

40,

(04463) 3-29-18;

КИЇВ:

латою його nовної вартості одразу, чи по си­

Іншими словами, Ви хочете сказа­

стемі кредитування. Також можливе nрид­

ти, що АВТОПЛАН складається з одиих

т.

бання уживаного автомобіля. Треба врахову­

переваг?

ТК "СІльnо", вул. Драйзера,

ТЦ "Marenaн", nр-т Академіка Глушкова,

21,

вати той факт, що в даний момент інфляційні

Я думаю, що найкраще nідтвердження

процеси сnричинипи істотне зменшення

цьому є та кількість людей, які їздять на влас­

ТК "Квадрат"Сільnо··, вул. Гната Юри,

кредитування населення.

ному автомобілі, nридбаному в АВТОПЛАНі .

т.

А таких людей вже nонад

ТЦ "Городок", пр-т Московський,

куnівлі

-

із

альтернативних

сnособів

це nридбання автомобіля шляхом

ми

Коли

29 800.

nриймаємо

про

рішення

13-Б,

(044) 498-86-93;

т.

(044) 331-56-49; 20,

(044) 206-05-1 О;

т.

23.

(044) 222-62-69;

куnівлю будь- чого, нас цікавить в nершу

ТРК "Плазма", nр-т Московський, 20-Б,

чергу ціна, якість, асортимент, відсоткова

т.

смерт­

ми визначили комnанію -Лідера, яка на рин­

ставка та термін виnлати. В АВТОПЛАНі, nо­

БОРИСПІЛЬ:

шиться

робити

рядовим

ка?

В суботу,

9

серпня з

18-00

роз­

нащі

схвильовані:

трива­

нається саме емоційне полюван­ ня, скажімо на перслітного північ­ ного крижня . Не всі ж можуть поїхати на Київське чи Канівське водосховище, де сезон триватиме

28

грудня

2008

року. Там же

човни потрібні, мотори ... Таким •1ином у нас вкрадено майже міснць болотного полюван­ ня на дику качку. Зате вартість відстріляної картки чомусь збіль­

шена до \ОО грн. (торік була 80 грн.). Де ж логіка? Хто це приду­ мав? Кому це потрібно? Навіщо ж так збиткувати над людьми? Чому не порадилися з ними? Учасники засідання прийняли рішення nросити керівництво облради УТМР підкорегувати свій наказ N2 28-А від 24 липня цього року щодо

закінчення сезону полювання на

nериату дичину в болотних угіддях на кінець листопада. Хоч би для тих, хто купуватиме відстрільні картки для полювання на хутрово­

- 10 і т.д.

Михайло ПРИЙМАК,

голова райради УТМ Р. ,

Андрій РУБАНОВ, почесний член УТМР .

АДРЕСА:

газета Броварських

міської та районної рад,

вул . Киівський шлях,

та захист грошових коштів від інфляції як од­

nаніі, закінчуючи широким вибором авто­

ринок "Зоряний", nав .

ну із своіх nереваг.

мобілів та гнучкою формою сnлати,

все

КП "Броваритеплоенергомережа" запрошує на постійну роботу:

І

т.

Підприємство запрошує ;~#j;;боту

·-~~-~~СІІ для роботи в Броварах.

(ремонт та обслуговування електроустаткування) пропонуємо:

Ми

оформлення

по трудовій книжці, високу стабіль­ ну зjnлату - З.ООО грн . , спецодяг , оnлачувані лікарняні та відnускні, Вимоги: відnовідальність та ба­ жання nрацювати.

Заробітна плати від місяць. Пенсійні внески і

Ten.: 5-43-89,6-28-79.

водіи автотрансnортних

~

&роварах, вуn. Саrай­ ачноrо, 15 тис. у. о. за тку. Ten. 5-59-31.

Хто :Jнайwов техnасnорт на маwнну SHEVROLET AVEO АИ 6282 ВЕ та nрава на ім'• Таран 1988 Мнкодн Мнкопайовнча

засоІіів з категоріями В, С, Д, середІtЯ !

.місячна заробітна плата 3600 гри. !

' Тел.: 8(044)529-11-42, 332-04-35, 8(294)4-68-63. 1

8 (096) 324-80-58, 8 (095) І 285-23-08,8(068)102-59-28. !

Тел:

ЗА1Г ~к.ІWІаз-УQW!r!Ї;;;<смт. Калинівка) запрошує на постійну роботу

р. 3 10-00 ДО 16-00. Вартість індивідуального прийо­ му- 45 грн. Телефон для заnитань 8-098-

274-25-13. Офіційне свідоцтво знахарства: серія 801 NP518958 від 20.05.1992 р. При собі треба мати: З яйця , З свічки , святу воду. Якщо негаразди в господарстві - землю з сараю та, обов'язково, святу воду.

Центр

поштового

зв'язку

електрика з досвідом роботи більше 3-х років. 3/n за домовленістю.

Ten.: 7-90-61, 7-90-54, 8 (067) 964-06-89.

liLШB ОО ~tr ~сі rоповний ovxranтep 3 досвідом роІіоти та nомічник ovxranтepa.

скористатись nослугами, які нада-

l

І ються у всіх відціленнях nоштового

; з~'язку: nересилання поштових І' вІДnравлень; розміщення реклами в об'єктах nоштового

зв'язку,

доставка

11~ Ш ШDШUJJ [Іffi_.~~®fDu

платежів .

N2 9

Особливу увагу звертаємо юри-

КОД УДППЗ '"Укрпошта'" пропонує

дичних

осіб :

якщо

ви

бажаєте

.збільшити кількість сnоживачів Ва-

шої nродукціі, nроnонуємо скорисnослугою - доставка рекламних матеріалів, які nрацівники

татись

Центру nоштового зв'язку достав-

рек-

лять до абонентських скриньок жи-

памних матерІалІВ;

- доставка рахункІв; nриймання

телів міста та району. - ··=···=....~.. ~.=~--=============:!!

~·Втрачений Державний акт на право nриватної власності на землю І-КВ Ng 010035, виданий Княжицькою сjрадою 17.05.2000 р . реєст. Ng 2011 на ім'я Герасименко Тамари Леонідівни , вважати недійсним .

[!і, Втрачене свідоцтво про право і!ласності_ на житло, видане Фондом комунального маина

-

07400,

згідно розпорядження від 26.03.93 р. N9 248 на ім'я Кислова Сергія Олександровича, вважати недійсним.

~ Втрачений Державний акт на право при ватної власності на землю IV-KB Ng 075221 виданий Пухівською сjрадою 22.10.97 р. реєстр N9 774 на ім'я Гурбича Миколи Григоровича вважати недійсним . ~ Втрачене свідоцтво про право власності _ н житло,

Редактор:

комунального

маин

!їоіВтрачене посвідчення учасника бойових)!і і серія М Ng 320276, видане Броварським ОГВІ Киівськоі обл. 21.08.96 р. на ім'я Гайового Олек сандра Володимировича, вважати недійсним .

Друк офсетний .

4-03-76.

Обсяг

4-02-92;

аркуш.

"Броварська друкарня".

newllfe!ii)meta.ua

Jн~•- :J _,...,• ..." - на c'ropiнr.u t~~~~тм. \ < } . •••· ••·••·•. і · .: .•! .і ~~Р.~!'~ .·~~~~~И.~~./І · Р~/1~~~; ..· · ·.

1 друкован11й

Віддруковано в ЗАТ

• РедаІЩІ• не зв- поділн лознЦі,q ввтор{в. • З. то~ніст. енКлвденЮt фвктіг еідповідвЄ автор.

і

Фон.дом

Київська обл., м. Бровари, бульв. Незале•ності,

віщювіцального секретаря 4-04-81; листів і масової роботи бУхгалтерія, nрийом оголошень 4-23-28,

e-mall:

видане

згідно наказу від 25.10.99 р Ng 795 на ім" Раскокової Мьбіни Борисівни, вважати нед1йс н и~ ~ ВтQачений сертифікат на зем ел ьну частк (паи} КВ NQ 0056352, виЩJний Бро в а])ською РД 26.05.97 р., реєстр . Ng 54 на tм'я Бабко Нас Петрівни , вважати недійсним .

Відділи: громадсько-політичного ЖИТТІІ4-21-34; nромисповості і соціальних питань,

СПІВЗАСНОВНИКИ · колектив редакціі газети, Броварські міська і держадміністрація .

l

АТ3Т "Ритм" 3акуnоауІ І TQ КОНеЙ 3Q 8ИСОКИМИ цін',

:Ja вннаrороду. Теп. мо6.: 8 (097) 691-48-68, дом. 4-15-86. nовернути

ШАНОІНІ СПОЖИВАЧІ ПОСJІУr ПOWTOIOfO 31'13КУІ

І

соціальне

страхування.

Продам діnАнку 10 сот.

nроханнА

грн . в

3000

На постійну роботу в газетну друкарню (м. Бровари) потрібен

Te.n.: 4-15-85.

р.н.,

10-В, N2101,

(044) 223-95-68.

е.nектромонтера

Вона доnоможе зняти порчу, пе­ рестріт, вінець безшлюбності, роз­ в'яже сімейні nроблеми, пов'язані з алкоголем, проблеми бізнесу та особистого життя, вилікує не врод­ жену епілеnсію, доnоможе nри зах­ ворюванні ніг , голови, шкіри та ба­ гато іншого ... Прийом буде відбуватися з кож­ ною людиною окремо в СБК Рож­ ни з 6.08.2008 р. по 13.08.2008

ir

районної державної адміністраціі.

-

3Н8ХВРИВ Ев_-еНіН

перенесення терміну

го звіра, який розпочнеться по закінченні "пернатого" сезону. Буде, так би мовити, додатковий стимул для мисливця, економічно вигідно для районної організації УТМР. Та й nотенціального бра­ коньєрства можна буде уникнути ... І, наостанок, в порядку інфор­ мації: днями полювання є субота, неділя, середа. Норми відстрілу - як завжди: качок- 5, лисок - 7, куликів

Салон АВТОПЛАН,

nлатежів, низьких відсотків за nослуги ком­

управміськрайонне БРоваРське юстиujf nоВІдомляє про те, що відnовідно до Закону України "Про nолітичні nартіі в Україні'" 29 лиnня 2008 року легалізовано шляхом nисьмового nовідомлення про утворення: - Русанівський nервинний осередок Народного Руху України. Керівник осе­ редку - Безжан Іван Миколайович. Юри­ дична адреса - село Русанів Броварсько­ го району вул. Партизанська , 76. - Бобрицький nервинний осередок Народного Руху України. Керівник осе­ редку - Омельчук Петро Потаnович. Юри­ дична адреса - село Бобрик Броварсько­ го району nров. Радянський , 4. - Руднянський первинний осередок Народного Руху України. Керівник осе­ Пігнастій Людмила Андріівна. редку Юридична адреса - село Рудня Броварсь­ кого району вул. Чапаєва , 19 кв.12 - Кулажинський первинний осередок Народного Руху України. Керівник осе­ редку - Рева-Задьор Ольга Григорівна . Юридична адреса - село Кулажинці Бро­ варського району вул. Центральна, 48. - Світильнянський nервинний осере­ док Народиого Руху України. Керівник осередку - Сундукова Наталія Миколаївна . Юридична адреса - село Світильня Бро­ варського району вул. Обіуха , 4.

тиме він цього року ли ще до 5 лис­ топада, а не до кінця місяця, як торік. Але ж у листопаді nочи­

аж до

чинаючи з достуnних кожному щомісячних

ління

ня на периату дичину. І знову мис­ ливці

років. АВТОПЛАН nо­

.-------------------.

почнеться новий сезон полюван­

(044) 223-70-69;

зиціонує достуnність nридбання автомобіля

ку Украіни існує вже

ним, власникам рушниць? Бра­ коньєрити? В тюрму садавити їх за незаконно впольованого біля свого сільського подвір'я зайчись­

почуттям

-

у рік, в гривні, а не в іноземній валюті,

ми. Вивчивши nроnозиції в цьому сегменті,

мисливської гідності. Щось ні ра­ зу ми не бачили, щоб цією спра-

·НОВЕ ЖИlТ.ІІ•

4,2%

сnлати його вартості невеликими nлатежа­

себе, і nрироду . Ні пуху, ні пера!

з

інфляції,

полю­

мовл ,• в,

віники, розкладаємо картоплю, кукурудзу, сіль, щоб nідтримати диких мешканців у біді. І робимо задоволенням,

-

вання - для багатих. А що зали­

тому люду думка,

І, щановні колеги, -будьте обе­ режні, як при пострілах, так і з мисливським багаттям . Бережіть і

з

грн. По

338

тому не залежить від зміни курсу валют. Та­

Один

[j..,_овбусться у голову nрос­

ликі морози глухозим'я, у снігову заметіль ми йдемо у ліс, розві­ шуємо заготовлені влітку деревні

це

рівень

від

всій Украіні. По

наслідки якої відображаються на куnівельній

дажу

.

;;.. · ' · Н « "r.,,:rтихджипах" ... Зате по­

зроста·є

-

no

сnроможності абсолютно всіх верст насе ­

вкладення

буде проводити nрямий теле- ·.· •.

ПоАІОвання тіАьки ААЯ 6аrатих? б _.

фортно. І ми гідні цього, також як і гідні мати

Як відомо, найефективнішим сnособом

;

фонний звЯзок з жителями міста кер}'ючий сnравами виконкому КосТАМТИН Ваnентиновнч КУ3НЕ:ЦОВ за телефоном: 5-25-03.

Скл~ІдаС " , :-1 ВріlЖСННЯ, ЩО д;ІН .J С}ІІшх за ;... ,ч ; с : норців у Верховній ~> .1~,. r i.: \i ,. ,~ ; . : . ш насу • нних дср­

третє,

салонів

фіксований відсоток за nослуги комnанії -до

грошові збереження від інфляції.

години в гімназіі ім.С.Олійника за адресою ''

міського голови Васиnь Оnекёаидрович АНДРЄЄВ.

8

дешньому дні, хочемо жити добре та ком­

люди з nитанням про те, як же захистити

· вул.Красовського, З буде проводити виїзний nрийом громадян застуnник \

·

Всі ми хочемо бути вnевненими у nрий­

друге, достуnні кожній людині мінімальні

120

щомісячні nлатежі активно

мобілебудування та українськоі економіки.

-

нараховує

дуже

серпня

-

жа АВТОПЛАНу, де можна укласти договір,

Як відомо, останнім часом в нашій країні

6

На цих nринциnах (рунтується

Да й Боже Вам жити і горя не з на ти,

За щиріс ть сердечну й турбо ту про на с,

.

nами роботи є доступність, надійність та ло­

3 17

квітва:

Дні -:-::,:::.-::·· ··."··=,{;.>/

1937

р.

виходу:

середа. субота.

Зам.

1987

ТИ'раж 2700 nрим.

#58 2008  
#58 2008  
Advertisement