Page 1

СУБОТА

31 липня

2004

р,

N258 (9565)

Виходить 17 квітня 1937 року

з

Ціна договірна

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністраціі

Д. ІІ'И В

ПРАВОВОМУ

Як тільки відсвяткува­

nOnl

Певен, що ПОСТlИНl читачі прочитали у попе­

приводу будівництва житлового будинку на зе­ мельній ділянці по вул. Короленка, 63-Л а в N~ 55 від 21 липня листа від мешканців прилеглих будинків з приводу цієї. новобудови. Дійсно, си­ ня громадських і приватних інтересів. На преве­ ликий жаль, як кажуть у народі: «Після бою кулаками не махають». Насамперед це стосуєть­ ся авторів листа-скарги, котрі допустились поми­

звернувся

до

надсилати

свої

громадськості пропозиції

-

2500

гектара.

приводу

вищезгаданої

проблеl\!И,

а

черговій

ХХІІІ сесії також передував мітинг з питань не­ допущення підвищення квартирної плати. Щоп­

равда

зібрання

't1I>'> -

представники Всеукраїнської громадської

_\,Jганізації

поділилося на дві групи:

«Громадський

контроль»

«про­ чол.)

(50

і

«за» працівники комунальних підприємств міста (150 чол.). Вимоги перших недопущення підвищення тарифів на квартплату, другої части­

ни підвищити тарифи, що дозволить вчасно виконати поточний ремонт житлового фонду. У виступах учасників мітингу звучали полярні Д~l­ ки щодо критичного стану,

вому господарстві

що склався в житло­

Броварів.

Безперечно,

проб­

лем більш ніж достатньо. Щоб успішно, у повній готовності зустріти наступну зиму, потрібні кош­

ти. Передбачених бюджетом, а також діючі тари­ фи за квартплату, ледве закривають зарплату працівникам ЖЕКів. Необхідно підкреслити, що депутати виважено і прискіпливо поставилися до цієї важливої спра­ ви. Секретар міської ради Л. В. Горбатюк, яка го­ ловувала на сесії, на пропозицію про зняття з по­ рядку

денного

питання

про

затвердження

зміненого тарифу на оплату витрат пов'язаних з утриманням

будинків

та

прилеглих

територій,

днем

все

більше

намолоченого

на

свій

раху­

госпо­

продовольства

райдержадміністрації ста­ ном на 29 липня в усіх кате­ горіях господарств району ранні зернові культури ско­ шено на площі рів,

у

тому

пшениці ячменю

2004

рік, КП «Служба замовника» виділено до­ 200 тис. грн. на різницю в цінах за

даткових

врожаю

відченому хліборобу Анато­

хліба працюють шість ком­

лія Юхимовичу Пальосі із сином Ігорем. До речі, фер­

збиранні

рання

зернових

приступили

гектарів. На полях ра­ 45 комбайнів. Механізатори намолотили 6860 тонн зерна, у тому чис-

200

і

господарства

району,

БРОВАРСЬКОІ'ЛУ районі триває Удругий етап стратегії подолання

підвищення кваліфікації працівниками цієї служби було направлено

подолання

«Про Стратегію

бідності»

та

відповідно

бітних,

півріччі поточного року. З усіх

22

обговорених

питань ухвалено розгорнуті і конкретні рішення.

Сергій ПРИСТУПКО.

85

безро­

а в оплачуваних громадських

не

сповш\

ви­

загінку.

рати

вирощені

сипати

ХАіб

підготувати

роботах у минулому

році взяли

2003

отримали виплати? Це

-

ня

дінні

та

розвитку

ринку

праці,

збільшення доходів від трудової діяль­ ності, впровадження консолідованої

осіб (що майже перевищи­

гривень, борг складає ВlДПовідно

при народженні ДИТИНИ,

населення

125

клубу «Пошук». Тут завжди можна от­ римати

методичну

корисними

тичними

допомогу

знаннями

навичками

в

оволо­

та

прак­

самостійного

пошуку роботи. Протягом

6

місяців

системи адресної соціальної ДОПОМОГИ

но

тою заробітної плати. Якщо на поча­

тримка

послуг,

соціальна

непрацездатних

під­

громадян

та

осіб з обмеженими фізичними МОЖІШ­ востями, соціальна підтримка сімей з позбавлених' батьків­

дітьми та дітей,

покращився

року знач­

2004

та

соціальних

стан

справ

із

ВИIlЛс\­

ток року заборгованість складала

687,4

тисяч гривень, то на даний час тенден­

ція пішла до зменшення заборгованос­ ті і складає 560,7 тисяч гривень, тобто зменшилась на 126,7 тисяч гривень

ського піклування, поліпшення житло­ вих умов соціально-вразливих верств населення, моніторинг реалізації стра­

або на лістами

тегічних напрямів подолання біднос­ ті ось основні заВДqННЯ, що стоять

інспектором праці було проведено пе­ ревірки на 47 підприємствах району з

перед

питання

працівниками

відповідних

18,4 %.

З початку року спеціа­ відділу праці та державню.г

ТАН ринку праці і рух його С дових тісно пов'язаний із

скла­ соці­

відповідальності,

-

спос­

догляду

за

одноразову

могу на дітей, опікою

4589

сімей

-

110

сі~lей

-

допо­

котрі перебувають під

чи піклуванням. Також ОТРИ­

гроші

одинокі

1873

малозабезпечені

1204

сі­

дитиною до досягнення

нею 3-річного віку,

"Іали

78

допомогу

матерІ

ci~(ї.

гривень було виділено

4

та

тисяч

29

сім'ям загиб­

лих афганців та інвалідам І ГРУПИ за­ гального захворювання та зору

усього

-

районного за

136

бюджету

пільговими

групи по

!!

сімей. За рахунок відпущено

рецептами

на

ліків

cy~{y

42

тисячі гривень.

Немало корисних справ не рахунку центру соціальних служб f\,,\Я !>lПлолі Е рамках

спеціалізованої

служби

«1)',-

інвалідів із сіл району. У квітні П<У,')Ч­

-

20

сільськогосподарських

можна вважати задовільним

по

ОТРИ~1dЛИ

складено

законодавства

річчі

року У нашому районі його

сімей у

160

зв'язку з вагітністю та пологами,

протоколів про притягнення керів­ ників-боржників до адміністративної

дотримання

ально-економічним розвитком. У І пів­

2004

116,7

динний дім». За останній період щю­ ведено два етапи фестивалю "Повір у

про працю. Як результат

структур.

мате­

тисяч гривень. Які категорії населення

ті). Активно ведуть свою роботу члени

зайнятості

за­

комори,

тисяч гривень. Виплачено 54б,7 тисяч

«Про затвердження заходів щодо реа­ лізації у Броварському районі у 2004 році другого етапу Стратегії подолан­ Підвищення

врожаї, у

Галина ПОЛЯКОВА.

-

мей

бідності».

праг­

посівний

ло річне завдання програми зайнятос­

N~

тех­

ріал до сівби озимих.

215

р.

наявну

Хлібороби

порядження

14.04.2004

скла­

можливості

участь

від

ЩО

днями,

прийнятого головою адміністрації роз­

направлене

а

на

подання

до

4

керівників

підприємств правоохорон­

себе», в якому взяло участь

28

ДІТf>Й'

ного року троє переможців цього Ф(""­

ти валю

Ганна

КЛИ;\1і1СЬ,

12

Кукліна,

Тетяна

О.\Є'''СіШ,\р

Лен браАИ У'ИС1J. у

обласному фестивалі.

терігається збільшення обсягів вироб­

них органів про притягнення до кри­

ництва в промисловості та в сільсько­

му господарстві, що в свою чергу закріпило тенденцію до поліпшення

мінальної відповідаАьності. Також су­ довими органами розглянуто 12 справ, із них 9 справ із накладаННЯ;\1

пу двічі отри;чувалн ['V;\laHiTapHY ДШ 1 {'

ситуацій

штрафних санкцій у розмірі

могу

на ринку праці.

характеристикою

Кількісною

зареєстрованого

ринку праці є чисельність незайнятих громадян, котрі звернулися для отри­

на

перше

липня

року

2004

У

міськрайонному центрі зайнятості пе­

ребуває на обліку 557 незайнятих гро­ мадян. Протягом І півріччя було пра­ цевлаштовано

жінок,

та

52

145

470

осіб,

28

257

з них

чоловіків віком до

років

особи, котрі потребують соціаль­

рік збільшено гарантований про­ мінімум

могу В розмірі

профе­

та

150

гривень,

!!

групи

гривень. Допомога на дітей,

-

котрі

перебувають під опікою чи піклуван­ півріччя

На

обчислення

І групи з дитинства отримУ]Оть допо­

курувати на ринку праці.

перепідготовку

для

всіх видів допомог, то відповідно збільшився і їх розмір. Так, інваліди

70

мали

-

85

гривень. За перше

матеріальну

8014

РОТЯГОт\.! ] півріччя ВИХОL,снщі П ДИТЯЧИХ ПУДИIlкін сі:VlеЙ;..ю)"() "1\-

допомогу

сімей на загальну суму

отри­

663,4

за

рахунок

тримки

Згідно

з тим, що Законом Ук­ У ЗБ'ЯЗКУ раїни про Державний бюджет на

ням становить

підготовку,

ти­

передженням.

ного захисту і не здаТні на рівних кон­ сійну

2295

сяч гривень, інші закриті за усним п(J­

житковий

перелік

погода,

останніми

РИНОК ПРАЦІ ІІІ НА НАС ІИСНЕІІ.l

11

на на виконання Указу Президента від

637

зер­

гектарів, у то­

367

нуть У визначені строки зіб­

господарстві

бідності. Це низка заходів, спрямова­

року N~

в

«ММП». Тут вирощено хліб

«Жу-

ПО

ніку. Як тільки пригріє сон­ це, комбайнери знову ЙДУТЬ

фер­

му числі озимої пшениці

ном

затвердили

мерському

у

на площі

2004

також

які

ранніх

культур

ському

мання соціальних послуг та перебува­

а

врожаю

по

ДПЗ

кожному гек­

користовувати

КО;\lбайни «Дніпро-350». Також приступили до зби­

виростили їх на площі 2205 гектарів. Так, у фермер­ господарстві

дає

ні

нових

на

Дощова лася

придбати два нові вітчизня­

культур

тарі.

равушка» цього року зуміло

фермерські

на;\IО/\ОЧУЮТЬ

центнера,

"Плосківський»

«Дніпро-350» доручили дос­

ранніх

йону працює

13 середньому по

«Плато»

комбайн

гектарів.

2800

-

ське»

на

уро

центнера на круг. У ПП

центнерів

новий

гектарів,

гекта­

«Рудня»

41, І

не

байнів. Хлібороби вже ско­

озимої

обмолочено відповідно

15.08.2001

комбайні

«Джон Дір» збирає врожай ранніх зернових культур

поле

Високу

жайніСТL ози"lОї ШllНlщі одержують хлібороби ВАТ

нат «Калита» ранні зернові культури скошено на площі 220 гектарів. е ТОВ «Войтів­

ли на обліку у центрі зайнятості. Ста­

роки,

потужно!,'ІУ

гектарів.

250

пра­

38,7

Загалом сесія пройшла активно, жваво, по-ді­ ловому. Розглянуто низку організаційних та зе­ мельних питань. Депутати ухвалили програму приватизації об'єктів права комунальної власнос­ ті територіальної громади міста Бровари на

об'єктів, що підлягають приватизації у другому

жнивах

ІОрій Андрійович КРИ;\lець із сином Володимиром. Вперше вивести на жнив­

житлові послуги.

2004-2006

На

на

мерське господарство «Жу­

3800

2800 1000

до

сили зернові на площі 250 гектарів, у тому числі ози­ мої пшениці 200 гектарів, ячменю 50 гектарів. До збирання врожаю

числі

-

період

Найбільше зернових ско­ сили механізатори СТОВ «Требухівське» 450 гек­ тарів. а в СВАТ «Агрокомбі­

зерна

За оперативними даними служби уп­

порекомендувала заслухати заступника міського

голови О. С. Дьяченка і генерального директора КП «Служба замовника» В. І. Масленка про си­ туацію, що нині тут склалася. Редакція планує в одному з найближчих номерів більш детально і дохідливо розповісти по суті порушеної теми. Нині хочу лише доповнити, що О. С. Дьяченко, В. І. Масленко аргументовано доповіли депутатам своє бачення виходу із даного становища. Щоб більше не повертатись до цієї теl>Ш, треба відзна­ чити, що при внесенні змін до бюджету С\lіста на

на

цюють три сімейні екіпажі.

служб та організацій.

з

корми

равушка»

диспетчерської

Не знаю, чи це простий збіг обставин, чи бо­ ронь Боже, стає вже нормою перед початком се­ сії біля приміщення міської ради про~одити мі­ тинги. У червні, у день ХХ!! сесії, відбувся мітинг

хлібо­

тують площі і насіння сівби озимих культур.

нок комбайнери.

і

Одночасно

готовляють грубі

га і ячмінь-

2100

сільського

лення. Тож звернення депутатського корпусу, ухвалене черговою ХХІІІ сесією міської ради, можна вважати відповімю на лист-скаргу, з яким редакція зверталась до відповідних міських

25 центнерів, 28 центнерів з

-

-

роби скиртують солому, за­

гектарів. і так з кож­

і

повинен приступати безпосередньо до будівниц­ тва. Мабуть жителі прилеглих будинків не чита­ ють «Нове життя» (від редакції: щоб володіти по­ дібною інформацією треба хоч по діагоналі пр оглядати міськрайонку), на сторінках якого постійно друкуються подібні офіційні повідом­

ячменю

для громадської худоби, го­

-

равління

як генеральний підрядник, виготовивши необхід­ ну документацію, затративши кругленьку суму

се­

ця

дарства

було і починати діяти, а не через рік після того,

у

центнера з

зимово-стійловий

~ння щодо розробки проектної документації на вул. Короленка, 63-А. З цього моменту треба

22,9

гектара, у тому числі озимої

пшениці

гектарів, у

IIIIIIJA об'єктів, в тому числі на житловий будинок

.. о

становить

редньому по

тому числі озима пшени­

записують

з

заува­

зернових

ним

липня

міста

та

Урожайність ранньої групи

тонн

питання. A;vкe відділ містобудування та архітек­ року

району активно включи­ лись в жнива. Комплекс збирально-транспортних

400

лок у правовому полі по суті цього проблемного

30

лі озимої пшениці 6440 тонн, ячменю 4200 тонн.

липня

туація неоднозначна, коли виникає протистоян­

тури міської ради У «Новому житті» від

ли {(зажинки», хлібороби

робіт набирає темпів. Як­ що приміром на 23 липня було скошено ранні зер­ нові культури на площі 800 гектарів, та на 26

путатського корпусу міської ради до броварчан з

2003

...

ЖНИВА НА&ИРАJOТЬ ТЕМПІВ

редньому номері «Нового життя» Звернення де­

проханням

'

ЗАТ

з

спонсорське,ї

П~\­

"Го;\,\андіЯ-УКj),(ЇНіl;)

програ~lОЮ

"Турботu})

н';-] Гу'

малозабезпеченим сім'я,,! надано ОД"'>­ разову матеріальну допо~югу на С):.1У

500

гривень. Учні із таких сіl>Н,Й :>іі6с>

печені

безкоштовним

підручниками, а кових

класів

сніданки. ровлено

За

70

3147

КОРИСТVВ,lНlІЯЧ

lIIKOiU!paM [lочат­

організовано

БЄЗПЛclг!;і

рахунок вееобу'!у П3N"'

дітей-сиріт.

Лариса ЯЇТU,КА, начальник управління ПТИЦІ Ті' соціального захисту пасе ~eHH)!

РdЙдєрж.ад.чіністр"u:і


21

N!!58 (9565) І

понедІЛОК,

,-

2

серпня

УТ-1 но!

6.30, 700, 8.00 Новини 6.50 Смачн~ сім'я 7.05 Ера бізнесу 7.10,8.05 Спорт 7.55 Православний календар

"Динамо" (К). У перерві

19.30

ВІСТІ.

ДІЛОВИЙ

СВІТ

20.40 Трійка. Кено 20.50 Вечірня казка 21.40 Світ спорту 21.50 Ситуація 22.10 Наш футбол 23.00 Підсумки 23.40 УкраІна енергетична 0.00 Контролер ВІВТОРОК, серпня

-" 3

УТ-1

6.00 Доброго ранку, Україно!

6.30,700,8.00 Новини 6.50 Смачна СIМ'я 7.05 Ера бізнесу 7.10.8.05 Спорт 7.30 Будівельний майдан­ чик

7.55 Православний календар

8.20 Украіна енергетична 8.30 Мusіс-бокс 8.45 Джерело здоров'я 9.00 СіЛЬСЬКІ вісті 925. 11.15, 14.00 Для тих, хто вдома

9.45,21.50 Ситуація 950 Зелений коридор 10.20 Суперкнига 10.50. 14.45 Служба розшуку дітей

СЕРЕдА, серпня

,

земля

1О 1О

4

УТ-1

6.00 Доброго ранку, Украіно!

6.30, 700, 8.00 Новини 6.50 Смачн" сім'я 7.05 Ера БІзнесу 7.10,8.05 Спорт 7.55 Православний календар

8.30 Мusіс-бокс 8.45 Джерело здоров'я 9.00 Сільські віСТІ 9.25. 11.15, 14.20 Для тих, 945. 21.50 СитуаЦІЯ 9.50 Концерт "У серці ле­ генда»

10.55, 1445 Служба розшу-

10.35 Грані пізнання 11.00 Діалог 11.40 Болгарія у сеРЦІ моє­ му

12.00.

13.40 За КИІВСЬКИМ

часом

12.10 Мед. центр 12 15 Що день прийдеШНІЙ Н;')М готує?

12.40 13.05 13.15 1320 13.35 16 ОО

НаодинЦІ з музикою Лікар Шлях до успіху Краса і здоров'я Ха-2. Маленькі коме­

ДЇІ

ша Березіна" 17.25 Кімната сміху

18.25 Т/с "Чорний ворон" 19.30,0.50 ТСН 20.00 ТСН Проспорт Право Футбольні діалоги Межа Вісті. Діловий світ Саме той Наголос Експосвіт Трійка. Кено ВеЧІРНЯ казка Світ спорту Відкрита справа Стара колекція Підсумки Пісня року Т/с "Сім'я Кордье, слідчий і прокурор»

17.30 17.55 18.25 18.50 19.10 19.35 20.15 20.40 20.50 21.40 22.10 22.30 23.00 23.40 1.20

УТ-2 7.00.8.30 Сніданок з 1+1 7.02 ТСН

7.35 Т!с "Чорний ворон" Тіс

ЧЕТВЕР,

кохання.

Фестиваль

"ЗОРЯНІ

10.40 Дитяча лінія 11.00 Знімалося кіно 11.40 Діалог ЦИВІлізаЦІЙ 12.00, 13.30 За КИІВСЬКИМ часом

12.10 12.15 12.45 12.55 13.00 13.25 16.00

Мед. центр

17.30 Телефон податкової 007 18.00 Не хлібом єдиним .. 18.25 Зелений коридор 18.50 Вісті. Діловий світ 19.10 Саме той 19.35 Концерт "Маестро Каллас" 20.35 ВеЧІРНЯ казка 20.40 Суперлото. Трійка Кено 20.50 Мегалот 21.40 Світ спорту 22.10 Галерея 22.40 Настільний теНІС Ук-

' - _

серпня

СЛІДчий І прокурор»

УТ-1

6.00 Доброго ранку, Укр",но!

6.30,7.00,8.00 Новини 6.50 Смачна СIМ'я 7.05 Ера бізнесу 7.10,8.05 Спорт 7.55 Православний календар

8.30 Мusіс-бокс 8.45 Джерело здоров'я 9.00 Сільські вісті 9.25, 11.15, 14.20 Для тих, хто вдома

9.45, 21.50 СитуаЦІЯ 9.50 Мультфільм 10.20 Межа 1050, 14.45 Служба розшуку дітей

1100.1500,21.00 Вісті 11.30 А музика звучить .. 12.00 Суперкнига 12.25 ВІтаю вас .. 12.55 Абетка безпеки 13.10 Телефортуна 13.50 СИМФОНІя-реКВІЄМ 15.20 Подорож у дитинство 15.50 Алюр 16.10 Фестиваль 16.40 Університет культури 17.05 Грані ПІзнання 17.~5 За великим рахунком

7.00, 8.30 Сніданок з 1+ 1 7.02 ТСН 7.35 Т(с .. Чорний ВОРОН» 9.05 Т/с "Земля кохання, земля надїі"

Фестиваль

"Море

друзів-2003»

М. Заньковецької 1200, 13.30 За КИІВСЬКИМ часом

Прокинься і співай ' МультфІЛЬМ Бадьорого ранку' Новини 8.10,20.25Iнтерспорт 8.15. 14.05 Народн" плат-

6.05 6.55 7.15 8.00

форма

8.20 т!с "П'ятий ЯНГОЛ" 9.30.22.35 Спецпроект 10.10 МіС "НОВІ пригоди дівчинки з океану"

10.40 МіС "УСІ собаки пот­ раю),

11.35 Єралаш 11.45 Т /с "Жінка з арома­ ТОМ кави"

або

Політична

історія

УТ-2

земля наДЇI))

діІ

16.15, 20 10 Т/с "Люба Ма­ ша БереЗІна»

17.15 Т(с "Таємниці слідствз-2»

18.20 Т/с "Чорний ворон» 19.30,030 ТСН 20.00 ТСН. Проспорт 21.10 Т/с "Менти-4» 22.15 Х(ф "Людина-метелик"

0.50 Служба розшуку дітей 1.00 Х/Ф "Стерво»

Фестиваль

"Море

1100 І голос наш ПОЧУЄ СВІТ 12.00, 13.30 За київським часом

12. І О Київ діловий 12.35 Що день прийдешній нам готує?

12.55 КНУКІМ пропонує. 1310 Музика 16.00 Ха-2. Маленькі коме­ діі

16.20. 20.10 Т/с "Люба Ма­ ша Березіна»

рагдового міста»)

15.35 Т/с "Пригоди у джун-

ут-з

6.05 Я есе про вас знзю 6.55, 10.50 Мультфільм 7.15 Мелорама 8.00 Новини 8.10. 20.25 Інтерспорт 8.15 16.50 Народна платформа

3

окезну"

10.25 М/с "УСІ собаки пот­ рапляють до

раю»

11.10 КраІна порад 1205 Т іс "Жінка з арома13.05 МІстер БІН 1345 Єралаш 14105, 340 ВВС. Справжнє дике

лі-2004

23.20 Азартні ігри у владу, або

Політична

історія

Украіни О .05 Служба розшуку дітей ТІс "Детективи» 1.15 Т /с "Недоторканні» 2.05 Т/с "Мертва зона» 2.55 Т/с "Висоти» 4.05 Камера сміху 4.40 Х/Ф "Внутрішній ворог» КИ-І-В

700, 19.00 Д/с "Водна пла­ нета"

820 КРИМІнал 9.15 Смачно 9.55 МІс "Нов, пригоди дів­ чинки

15.50 Т/с "Агентство НЛС2» 1655 Т/с "Кріт» 18.00 Т/с "Обійми мене» 18.55 Т/с "П'ятий ЯНГОЛ» 20.00 Подробиці 20.35 "Нова хвиля» в Юрма­

0.10

730. 1330. 15.30, 16.30. 17.30, 18.30. 20.30, 23.30 СТН 8.00,21.005 хвилин ТІс "Великі неприємності" 9.00 Х/Ф "ЧУЖІ діти» 10.20 Життя, осяяне красою 11.10 Мультфільм

8.05

ТІс "Чаклун» 12.30 Т/с "Провінціалка» 13.15 Життя без влади ді"-

1130

бету

шоу

14.45 Спецпроект 15.15 ДІючі особи

13.35 Міс "Пригоди Болека

12.50 Люди і долі 13.25 Мультфільм 16.00 Ха-2. Маленькі коме­

13.45 Єралаш 14.05, 3.30 ВВС. Справжнє

і Льолека"

діІ

16.20,20.10 Т/с "Люба Ма­ ша БереЗІна»

владу, або Політична іс­ торія України

17.20 Т(с "Таємниці СЛідСTBa~2»

18.25 Т/с "Чорний ворон» 19.30.0.05 ТСН 2000 ТСН. Проспорт

15.15 Дійові особи 15.45 Т/с "Агентство НЛС-

2"

ТІС .. Менти-4" 22.1 О Хjф "Шаблезубий» 0.25 Служба розшуку дітей 0.35 Х/ф "Маленький Мики-

21.10

6.05 Я все про вас знаю 6.55 Мультфільм 7.20 Камера СМІХУ 8.00 Новини 8.10, 20.25 Інтерспорт 8.15, 16.50 Народна плат­

Т(с "Кріт» Т/с "Обійми мене» Подробиці "Нова хвиля» в ЮрмаЛI-2004

16.55 18.00 20.00 20.35

23.55 Служба розшуку дітей

2.00 2.50 3.55 4.15 4.30

18.40 Телепресклуб 19.30 Т/с "Великі неприєм­

Т/с "Мертва зона" Т/с "Висоти» Камера сміху Мультфільм

Х/Ф "Павутина обману»

киІв

ки»

20.25 Новини з вітрини 21.005 хвилин 21.30 Х/Ф "Прекрасна дон­ на"

9.30 Містер Кук 10.10 М/с "УСІ собаки пот­ рапляють до раю»

11.10 Краіна порад 12.05 Т/с "Жінка з арома­

давай!)

21.10 Т/с "Менти-4» 22.15 Х/Ф "Віола цілує всіх» 0.20 Служба розшуку ДІтей 0.30 Х/Ф "Просто неперевершена"

ут-з

6.05 Я все про вас знаю 6.55 Мультфільм 7.20 "Джентльмен-шоу»

і

8.00 Новини 810.20.25Iнтерспорт 8.15, 16.50 Народна плат­ форма

15.15 Дійові особи 15.45 Т!с "Агентство НЛС2" 1655 Т!с "Кріт» 18.00 Т/с "Обійми мене" 20.00 Подробиці 20.35 "Нова хаиля» в Юрмалі-2004

О .00 005 1.15 2.05 2.55 4.05 4.35

Служба розшуку ДІТей Т /с "Детективи» Т /с "НедоторкаННІ»

Т/с "Мертва зона» Т/с "Висоти» Камера сміху

Х/Ф "Ромі і Мітель на ЗУСТРІчі випускникІВ» ки-ів

700, 19.00 Т/с "Водна пла­ нета"

гол"

9.30 Усе для тебе 1010 М:с "УСІ собаки пот­ рапляють до раю,

11.10 КраІна порад 12.05 Т/с "Ж,нка 3 аромаТОМ кави"

7.30, 13.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30 СТН 800. 21.00 5 хвилин 80S, 19.30 Т/С .. Непридум"­ НІ ІСТОРІІ"

9.00 Х/Ф "Людина у заЛІЗНІЙ маСЦІ"

Справжнє

шоу

14.40, 23.20 АзаРТНІ ІГРИ у владу, або ПОЛІтична іс­ ТОРІЯ УкраІНИ

ні Історіі))

9.00 Х(Ф "Давай, Фредді,

13.05 Містер Він

13.05 Містер БІН 13.45 Єралаш 14.05 340 ВВС

7.30, 13.30, 15.30, 16.30, 1730, 18.30, 20.30, 23.30 СТН 8.00. 21.00 5 хвилин 805, 19.30 Т/с "Непридума­

10.45 1130 12.30 13.10 13.35

Телепрес-клуб Т/с .. Чаклун» Т!с "ПРОВlнціалкз» Споживач

М/с "Пригоди Болека

і Льолека" 14.00 Дозвольте запитати

16.15 Галопом по Європах 19.55 Х/Ф "Червона коман-

ГО». Х/Ф "Пригоди Бура­

ни! 0.10 Т /с ,Лейтенант Ракка» 1.00 Т/с ,,24 години на ви­

тіно»

живання),

7.45, 8.45, 12.45, 18.45, 21.45 Факти 7.50 Ділові факти 7.55, 8.55, 22.00 Спорт 8.Щ 19.10 Каламбур 9.05 Т/с "Пляж. Рятувальники Малібу»

вбивства»

6.30,900, 18.00.2330 Ди700 1.·с "ПРОСТІ істини» 7.30 Т,с "Район БеверЛlХІЛЛЗ"

8.30,23.00 Деталі 9.30 Т/с "Право на захист» 10.30 Т/с "Псі-чинник» 11.30, 1.00 Історіі у деталях 12.00 Т /с "Район Мелроуз» 13.00, 18.30 Крісло 14.00 Мультфільм 15.00 М/с "Веселі мелодіі» 15.30 М/с "Сандокан - тигр

СТБ

7.00 Україна енергетична 7.20 На перший погляд 7.40 Т(с "Пристрасті по-іта­

Малайзіі,)

16.00 Т/с "Прості істини» 16.30 Т/с "Медісон» 17.00 Т/с "Район Беверлі­

8.45 Принцип доміно 10.00 Х(Ф "Мій ласкавий І ніжний звір,)

12.1 О Х/Ф "Головною вулицею з оркестром ... » 14.00 Вікна 14.20 Шоу Бенні ХІлла 14.50 Т/с "Біг Мен» 16.40 Принцип доміно 18.00 Вікна. Столиця 18.10 Рослинне життя 18.40 Т/с "Довга дорога у дюнах»

20.15 22.00 22.30 22.40 23.00

НОВИЙ КАНАЛ 6.30, 18.10 Т/с "Бунтівний шлях-2»

7.20,

М/с

15.45

"Злюки

бобри»

1.30 Хіт-ТБ

лійськи,)

ТЕТ висы 

ICТV 5 15 Х/Ф "Варвара-краса. Довга Коса» 6.35 Служба розшуку дітей 6.40, 8.05300 сек. 6.45 Т/с "Досьс детектива Ред форда»

21.00 Т/с "Право на захист» 22.00 Т /с "Псі-чинник» 0.00 Т/с "Суто англійські

да»

22.15 Х/Ф "Ритуал» 0.15 Х/Ф "Молодий Адам» 2.00 Х/Ф "І це все про ньо-

23.40 Доброго вечора, кия­

Х/Ф "Ми із джазу» Вікна Вікна. Спорт Вікна. Бізнес

7.50 Т/с "Мої дружина І діти',

8.15 Т/с "Тракер» 0.05 Т/с "Неш Бріджес" 10-00 Х(ф "Гостя з майбутньОГО»

11.15 12.15 13. 15 14.55

Т/с "Медихоптер» Шоу І. Найди Х/Ф "МІЙ пес Бінго»

М/с "Пригоди Диги-

МОНІВ')

15.20

М/с

"Нові

мисливців

за

пригоди привида-

МИ,·

17.05 Т/с "Баффl

пере-

можниця вампірів»

18.00 Ціна любові 19.00.0.00 Репортер 19.15,0.10 Репортер. Спорт 19.30 т/с "Мангуст» 20.25 Кунсткамера. Best 21.05 Вікна 22.05 Х/Ф "Допоможіть, моя

10.00, 16.55 Т/с "Вайпер» 10.55 Дівочі сльози 11.50 Т /с "Затока Доусона» 13.00 Візок 13.10, 17.45 Т/с "Відьмак»

19.30 Т/с "Район Мелроуз» 20.30 Історіі у деталях

0.10 Автостиль 0.30 Т/с "Біг Мен»

0.25 Т/с "Нікіта» 1.1 О Служба розшуку дітей

14.00 Дозвольте запитати 14.15 Х/Ф "Весілля" 15.35 Т/с "Пригоди у джун-

13.00 Візок 13.10, 17.45 Т/с "Відьмак» 14.10 Х/Ф "Червона коман-

17.00 Т /с "Район Беверлі-

НОВИЙ КАНАЛ 6.30, 16.10 Т /с "Бунтівний

Хілл З»

ГЛЯХ»

16.35 М/с "Пригоди Рекса» 17.00 Економічний вісник 17.35 Т/с "Привид» 18.25 Без дієт і рецептів 18.35 Перлини класичної

15.50 М/с

19.30 Т/с "НеПРИдУмані іс:

М/с "Чарівний світ Текса Ейворі» "Чи боішся ти

16.10

16.25 Т/с

19.35 Х/Ф "Місце битви Земля»

ТОРІІ»

22.15 Х/Ф "Молодий Адам» 0.10 Х/Ф "Серійний убивця» 1.50 Х/Ф "І це все про ньоГО». Х/Ф "Пригоди Бура­

фронт»

тіно,)

23.40 Хіт-баз"р 0.10 Х/Ф "Давай. Фредді, Д"в"й ' » ICТV 5.35 Х/ф "І це все про ньоГО»

6.40, 8.05 300 сек. 6.45 Т/с "Досьє детектива Редфорд"»

7.45, 8.45, 12.45.18.45, 21.45 Факти 7.50 ДіЛОВІ факти 7.55. 8.55, 22.00 Спорт 8.10, 19.10 Каламбур 9.05 Т/с "Пляж. Рятувальники Малібу»

10.00, 16.55 Т/с "Вайпер» 10.55 Дівочі сльози 11.50 Т/с "Затока Доусона» Т/с "Чаклун» Т /с "ПРОВІнціал ка» Мерія

14.00 Х/Ф "Таємничий ост­ рів»

15.35 Т/с "Пригоди у джунМ/с "Пригоди Рекса» МОЛОДІжна служба Т/с "Прив_д" Поради лікаря Шлях до успіху Вечірня казка "Сони-

6.30,9.00, 18.00.23.30 Ди­ ВИСЬ!

7.00 Т/с "ПРОСТІ, Істини» 7.30 Т/с "Район БеверліХіллз .. 8.30, 23.00 Деталі 9.30 Т(с "Право на З"хист» 10.30 Т/с "Псі-чинник» 11.30, 20.30, 1.00 ІсторіІ У

ки"

Малайзіі»

16.00 Т/с "Прості істини» 16.30 Т/с "Медісон»

20.25 Новини з ВІТРИНИ 21.05 Дозвольте запитати 2130 Х/Ф "Людина у залізНІЙ маСЦІ

10.00, 16.55 Т/с "Вайлер» 10.55 Дівочі сльози 11.50 Т/с "Затока Доусона» 13.00 Візок 13.10 Т/с .. Відьмак» 14.10 Х(ф "Місце битви Земля"

16.05 М/с

Ше­

"Чи

боішся

ти

"Мисливець

за

темряви?),

старовиtюю"

1949 Х/Ф "Містер Бейсбол» 22.15 Х/Ф "Серійний убив­ ця»

0.00 Х/Ф "Федеральний за­ хист',

1.45 Х/Ф "Крадіжка».

Х/Ф

"Фантазіі Веснухіна» ТЕТ

6.35 Служба розшуку дітей 6.40, 8.05 300 сек./ГОД. 6.45 Т/с "Досьє детектива 7.45, 8.45, 12.45, 21.45 Факти 7.50 Ділові факти

вись '

18.45,

14.15 Х/Ф "Дівчина ПОСПІ­ шає на побачення»

15.35 Т/с "Пригоди у джун­ ГЛЯХ»

16.35 М/с "Пригоди Рекса» 17.00 Доброго вечора, кияни!

Т/с "Привид" Поради лікаря

Хіт-базар Вісник роботодавця

Новини з вітрини Музей води Х/Ф .. Стрілець» Киів класичний

8.30, 23.00 Деталі 9.30 Т/с "Право на захист» 10.30 Т/с "Псі-чинник» 1310,

17.45 Т/с

"Мисли­

14.10 Хjф "Містер Бейсбол» 16.05 М/о "Кмітлива Ше­ РОН"

16.25 Т/с

"Чи

боішся

ти

темряви?))

20.00 Х/Ф "Перехоплювач і2» 22.15 Х/Ф "Федеральний захист»

0.00 Х/Ф "Джипперс-Крип­

5.30 Х/Ф "КраДІжка» 6.40, 8.05 300 ceк.jгoд. 6.45 Т/с "Досьє детектива Редфорда»

745. 845, 1245. 1845. 21.45 Факти 7.50 ДІлові факти 7.55,8.55, 22.00 Спорт 8.10, 19.10 Каламбур 9.05 Т/с "Пляж. Рятувальники Малібу»

1000, 16.55 Т/с "Вайлер» 10.55 ДіВОЧІ сльози 1150 Т/с "Затока Доусона» 13.00 Візок

Х/Ф "МИ із джазу» Божевільне ТБ Вікна Шоу Бенні Хілла Т/с "Біг Мен» Принцип доміно Вікна. Столиця Рослинне ЖИТТЯ

Т/с "Довга дорога

20.10 Х/Ф "Зимовий вечір у Гаграх»

22.00 22.30 22.40 23.00

Вікна Вікна. Спорт Вікна. Бізнес

Т/с "Безмовний сві­

1.40 Х/Ф

виходить

за-

шлях-2»

7.20,

М/с

15.45

"Злюки

бобри»

7.50 Т/с "Мої дружина і ді8.15,0.20 Т/с "Тракер» 9.05 Т/с "Неш БРІджес» 10.00 Х/Ф "Гостя з майбутнього"

11.15, 4.45 Т/с "Медикап­ тер,)

12.10,5.25 Шоу І. Найди 13.10 Х/Ф "Допоможіть, моя дружина

виходить

за-

11.30, 20.30, 1.00 Історіі у деталях

12.00 Т /с "Район Мелроуз» 13.00, 18.30 Крісло 14.00 Мультфільм 15.00 М/с .Веселі мелодіі» 15.30 М/с "Сандокан - тигр Малайзfі»

16.00 Т/с "Прості істини' 16.30 Т/с "Медісон» 17.00 Т/с "Район БеверліХіллз»

19.30 21.00 22.00 0.00

Т/с ·РаЙон Мелроуз»

Т/с "Право на захист» Т/с "Псі-чинник» Т/с "Суто англійські вбивства"

1.30Хіт- ТБ

СТБ Шоу Бенні Хілла Принцип доміно Вікна. Столиця Рослинне життя

16.00 16.45 18.05 18.15 18.45 Т/с .. Довга дорога 20.00 Х/Ф "Розбірливий на22.00 22.30 22.40 23.00

Вікна Вікна. Спорт Вікна. Бізнес Т/с "Безмовний сві­

"Крадіжка».

Х/Ф

"Фантазіі Веснухіна» ТЕТ вись!

7.00 Т/с "Прості істини» 7.30 Т/с "Район Беверлі-

О .05 Шоу Бенні Хілла

1700 Т/с "Район БеверЛlТ(с "Район Мелроуз» Т/с «За лаштунками»

Т/с "Псі-чинник» Т/с "Суто англійські вбивства» 1.30 Хіт-ТБ СТБ

7.00 Рослинне життя 7.30 Вікна. Бізнес 7.50 Т/с "Пристрасті по-іта-

Хіллз»

8.30, 23.00 Деталі 9.30 Т/с "Право на захист» 10.30 Т/с «ПСІ-ЧИННИК» 11.30, 20.30, 1.00 ІсторіІ У деталях

12.00 Т(с "Район Молроуз" 13.00, 18.30 Крісло 14.00 МультфІЛЬМ 15.00 М/с "Веселі мелодії» 15.30 М/с "Сандокан - тигр Малайзїі»

19.00 Т;с «Прості істини» 16.30 Т/с "Медики»

8.50 Вікна. Столиця 9.00 Принцип доміно 10.20 Т/с "Довга дорога дюнах»

12.55 Д/Ф "Світ ДИКОІ природи»

13.35 14.00 14.20 14.50 16.45 18.05 18.15 18.45

Божевільне ТБ

Вікна Шоу Бенні Хілла Т/с "Біг Мен» Принцип доміно Вікна. Столиця Рослинне життя Т/с «Довга дорога у

дюнах»

20.15 22.00 22.30 22.40 23.00

МОНІВ'>

15.20

М/с

"Нові

мисливців

за

приг~ привида-

17.05, 1.40 Т/с "БаФФі - переможниця вампірів»

18.00, 19.30 Т/с "Мангуст» 19.00,23.55 Репортер 19.15, 0.05 Репортер. Спорт 20.25 Кунсткамера. Best 21.05 Вікна 22.05 Х/Ф "Арлетт» 1.10, 2.20, 3.30, 4.40 Зона ночі НЬОГО))

НОВИЙ КАНАЛ 6.30, 18.10 Т/с "Бунтівний шлях~2»

7.20,

М/с

15.45

"Злюки

бобри»

7.50 Т/с "Мої дружина і Ді8.15,0.20 Т/е Тракер» 0.05 Т/с "Неш Бріджес» 10.00 Х/Ф "Гостя з майбутНЬОГО»

11 15, 4.55 Т /с "Медикоптер»

12.10,5.35 Шоу І. Найди 13.10 Х/Ф "Арлетт» 15.05 М/с "Пригоди Диги­ МОНІВ"

15.20

М/с

"НОВІ пригоди за привида-

мисливців

17.05, 1.40 Т/с "Баффі - переможниця ваМПlРIВ)

1800, 19.30 Т/с "Мангуст» 19.00, 23.50 Репортер 19.15.0.00 Репортер. Спорт 20.25, 3.35 Кунсткамера. Best 21.05,4.10 Вікна 22.05 Х/Ф "Пляжники» 0.15 Служба розшуку дітей 1.15, 2.25, 3.30. 4.05 Зона ночі

2.30 Х/Ф "Гостя з майбут­

ДОК»)

19.30 21.00 22.00 0.00

15.00 М/с "Пригоди Диг~­

2.25 Х/Ф "Гостя з майбут­

лійськи»

перс»

6.30,900, 18.00,23.30 Ди­ ICТV

11.50 13.40 14.00 14.20 14.50 16.35 17.55 18.05 18.40

Хіллз')

вець за старовиною"

Х/Ф "Лиха біда поча-

ТОК"

лійськи»

8.50 Вікна. Столиця 9.00 Принцип доміно 10.15 Т/с "Довга дорога

речений»

7.00 Т/с .Прості істини» 7.30 Т/с "Район БеверЛlХіллз"

Редфорда»

7.50 Т/с "Пристрасті по-іта-

дюнах»

6.30, 9.00, 18.00, 23.30 Ди­

го"

17.35 18.25 18.35 20.20 21.05 21.15 21.20 23.00 23.40

"Кмітлива

рон»

ICТV

СТБ 7.00 Божевільне ТБ 7.30 Вікна. Бізнес

0.1 О Т /с "БігМен»

ки Малібу»

«(

23.10 Споживач 23.40 Чорний квадрат 0.10 Т/с "Провінціалка»

вбивства,)

1.30 Хіт-ТБ

док»

7.55, 8.55, 2~.00 Спорт 8.10, 19.10 Каламбур 9.05 Т/с "Пляж. Рятувальни-

17.45 Т,'с

Хіллз»

19.30 Т/с"Район Мелроуз» 21.00 Т/с "Право на захист» 22.00 Т/с "Псі-чинник» 0.0 Т/с "Суто англійські

дюнах,)

деталях

12.00 Т/с "Район Мелроуз» 13.00, 18.30 Крісло 14.00 Мультфільм 15.00 М/с "Веселі мелодіі» 15.30 М/с "Сандокан - тигр

16.25 Т/с

дружина

дюнах»

ТЕТ

М/с "Пригоди Болека

і ЛьолеКЗ J )

16.35 17.00 17.35 18.35 1845 20.15

Ше­

темряви?,)

20.20 Поради лікаря 21.05 Новини з вітрини 21.10 Мерія 21.30 Х/Ф "Холодний

11.30 12.30 13.10 13.35

"Кмітлива

рон»

музики

Т/с "Безмовний сві­

ДОК»

да»

5.30 Х/Ф "І це все про ньо-

нета"

Ше­

рон»

20.15 Вечірня казка "Сони-

7.00, 19.00 Д/с "Водна пла­

форма

8.20, 18.55 Т/с "П'ятий ян­

14.10 Х/Ф "Під укіс» 15.50 М/с "Кмітлива

HOCTI~

глях"

ООО ТІс "Детективи» 1.05 Т/с .. НедоторкаННІ»

ут-з

дике

дике шоу

14.40, 23.15 Азартні ігри у

8.20. 18.55 Т/с "П'ятий ян-

друзів-2003»

14.15 Х/Ф "Чарівник Сма­

Францією» 17.35 Алюміній - це сучасно 18.00 Бувайте здорові! 18.35 Без дієт і рецептів

ЗІРКИ гумору

7.00,8.30 Сніданок з 1+1 702 ТСН 7.35 Т/с "Чорний ворон" 9.05 Т/с "Земля кохання,

1400,21.15 Дозвольте за­

лі-2004. Відкриття 19.05 Кримінал 2000 ПодроБИЦІ 20.35 Х/ф "Сестри"

тва-2" 18.25 Т/с ,. Чорний ворон" 19.30, 0.00 ТСН 2000 ТСН Проспорт

20.40 ТРІйка. Кено 20.45 ВеЧІРНЯ казка 21.40 Світ спорту 22.10 Четвер та влада 23.00 ПідСУМКИ 23.40 В гостях. В. Мунтян 0.45 Навколо СМІХУ 1.20 Х/Ф "Метелик на плечі»

і Льолекз»

16.35 М/с "Пригоди Рекса" 1700 Д/с "Подорожуючи

17.20 Т/с .. ТаЄМНИЦІ слідс-

КаЛЛQС"

700 Мультфільм 720 Вісник роботодавця 7.30 СТН 8.00 СТН-спорт 8.30 Х/Ф "Золотий поізд" 11.00 Чорний квадрат 1130 Т;с "Чаклун" 12.30 Київ класичний 13 ОО Вибирай 1330, 15.30, 16.30, 1730. 18.30.2030,23.30 СТН 13.35 М/с "ПРИГОДИ Болека

14.10 КВК-2003 16.35 "Нова хвиля» в Юрма-

Енергетичне поле ВІСТІ. ДІЛОВИЙ свІт Саме той

"Маестро

київ

ГЛЯХ)·

Не все так погано

Концерт

23.05 Справжній детектив 23.45 Т/с "Детективи" 0.50 Т/с "Недоторканні" 230 Т/с "Мертва зона» 3.20 Т /с "Висоти" 4.00 Камера сміху 4.30 Х/Ф "Сестри"

питати

12.45 ввс. Жива природа-2 13.25 АзаРТНІ ІГРИ у владу,

ТОМ кави"

12.10 СВІТ авіації і туризму

10.10

ут-з

ГОЛ»

11.00 До дня народження

18.00 18.30 18.50 1910 19.35

ВIП-lЯ ІСТОРІЯ отруєнь"

та"

23.00 Підсумки 2340 Хjф "Два біЙЦІ" 120 Т/с "Сім'я Кордьє,

10.10

22.50 Х/Ф "Рембо-2" 1.10 Х/Ф "Отрути, або Всес­

ТОМ кави"

Вищий пілотаж Мультфільм Лікар Шлягер Краса і здоров'я Ха-2. Маленькі коме-

УТ-2

1100, 15.00,21.00 Вісті 11.30 Аудієнція 12.05 Хто у домі хазяїн? 12.25 Віт"ю вас .. 12.50 Абетка безпеки 13.00 Сільськ" година 14.00 Суперкнига 15.20 Подружки 16.00 Крок до ЗІРОК 1640 УНІверситет культури 1705 Народна служба порятунку - 01

5

"Земля

земля наДЇI"

10.10

лець

Украіни

16.25, 20.10 Т/с "Люба Ма-

9.05

21.10 Т/с "Менти-4" 22.15 Укра·lна. ВолодаРІ кІ­

рапляють до

КНУКlМ пропонує.

ку ДІтей

, •

"Зоряні

раІНИ

ХТО вдома

_7

наДI1»)

Фестиваль

мости"

11.00.15.00,21.00 ВіСТІ 11.30 Перехрестя 12.05 Надія 12 25 Вітаю вас. 13.00 Абетка безпеки 13.05 Форсаж 13.40 Знак Благодаті 14.20 Милосердя 15.20 Святий лист 15.45 Волейбол пляжний 16.40 Університет культури 17.05 Резонанс

-

УТ-2 7.00,8.30 Сніданок з 1+1 7.02 ТСН 7.35 Т/с "Чорний ВОРОН" 9.05 Т/с "Земля кохання,

МОСТИ»

8.45 Джерело здоров'я 1500,21.00 ВіСТІ 15.15 ЗІРКИ, на сцену' 16.00 Фестиваль 16.30 Університет культури 17.00 Театральна афіша 17.20 Під егІДОЮ Кадуцея 17.40 Саме той 18.00 Украіна. День за днем 18.45 Футбол. Чемпіонат України "Іллічівець" -

-:

0.35 Навколо сміху 1.25 Т/с "Сім'я Кордье, слідчий j прокурор)}

6.00 Доброго ранку, Украї-

-

31..07

Х/Ф "Зигзаг удачі» Вікна Вікна. Спорт Вікна. Бізнес

Т/с "Безмовний сві­

ДОК»

0.10 Т(с "Біг Мен»

НЬОГО»

НОВИЙ КАНАЛ 6.30, 16.10 Т/с "БунТІВНИЙ шлях-2»

7.20,

М/с

15.45

"Злюки

бобри»

7.50 Т/с "Мо'l дружина і діТИ»

8.15,0.30 Т/с "Тракер» 9.05 Т /с "Неш Бріджес» 10.00 Х/Ф "Гостя з майбутНЬОГО»

11.15, 5.05 Т/с "Медикоптер»

12.10,5.45 Шоу І. Найди 13.10 Х/Ф "Пляжники» 15.00 М/с "Пригоди Диги­ МОНI8»

15.25

М/с

"Нові

мисливців

за

пригоди привида-

МИ»

1705,1.50 Т/с "Баффі - переможниця вампірів»

18.00, 19.30 Т/с "Мангуст» 19.00,23.50 Репортер 19.15,0.00 Репортер. Спорт 20 25, 3.45 Кунсткамера. Best 21.05,4.20 Вікна 22.05 Х/Ф "Телепень Таммі» 0.1 О Швидкий гол 1.20,2.35,4.15 Зона ночі 2.40 Х/Ф «Гостя з майбутнього»


з І N!!58 (9565) П'ЯТНИЦЯ, 6 серпня

Цей таємничий світ Фаза Вісті. Діловий світ Саме той Наша ПІСНЯ Трійка, Кено Вечірня казка Світ спорту Концерт .. Тобі, єдиній!" 23.00 Підсумки 23.30 Спорт 23.55 Темник 030 СМlхопанорама 1.20 Служба розшуку дітей 1.25 Єдиноборства 1.45 Галерея

18.00 18.30 18.50 19.10 19.35 20.40 20.45 21.35 22.10

УТ-1 Доброго ранку, Украіно!

6.00

6.30,7 00,8.00 Новини 6.50 Смачна сім'я 7.05 Ера бізнесу 7.10. 805 Спорт 7.55 Правоспавний календар

8.30 Мusіс-бокс 8.45 Джерело здоров'я 9.00 Сільські вісті 9.25,11.15. 1405ДJlЯ тих. хто вдома

9.45. 21.45 СитуаЦІЯ 9.50 Четверта влада 1050. 14.25 Спужба розшу-

ДІі

16.20, 20.10 Т/с "Люба Ма­ ша Березіна" Т/с «Таємниці слідс-

17.20

тва-2»

18.25 Т/с «Чорний ворон" 19.30,0.30 ТСН 19.55 ТСН. Проспорт 21 10 Т/с "Менти-4" 22.15 Х/ф «Ю-571" 0.50 Х/Ф «Світ Уейна» УТ-З

6.05 Я все про вас 6.55 Мультфіпьм 7.25 Сім'я від А до 8.00 Новини

УТ-2

1100. 15.00. 21.00 ВІСТІ 11 35 Модна ПІнія 11.55 Абетка безпеки 12.05 Мультфіпьм 12.25 Вітаю вас .. 13.1 О Суперкнига 13.40 Така '.юда 14.30 Від сузір'я до сузір'я 15.20. Естрада 16.00 Фестивапь .. На хвипях

рапляють до раю"

11.00 Справжній детектив 11.35 LG-еврика 12.35 Т/с "Жінка з арома­

з романсом»

том кави»

раіни І. Козловському

13.35 Т/с "Детектив з пога­

11.40 Якби ви вчились так, як треба .. 12.00, 13.30 За киівським

ним характером"

15.35 Т/с -Агентство НЛС2» 16.45 N-кілометр 17.00 Т/с «Кріт» 18.05 Т/с «Обійми мене" 20.00 Подробиці

часом

12.10 Конкурент 12.40 Шлягер 13.05 СІМ. сім

СУБОТА, серпня

16.40 Вікно в Америку 17.1 О Концерт "СОфіївські

7

зорі"

УТ-1

1740 Перехрестя 18.10 Вісті міжнародні 18.45 КВК У перерві - вісті 20.30 Вечірня казка 20.40 Суперлото. Трійка.

6.00 В гостях. В Мунтян 7.05 Контролер 7.40 Підсумки 8.15 Форсайт 8.35 Православний світ 900. 15.00,21.00 ВіСТІ 9.25 Зірки, на сцену' 9.50 Служба розшуку дітей 10.00 Я здивую світІ 10.30 Місце під сонцем 10.55 Ракурс 11.15 Хто У домі хазяїн? 11.35 Край 12.00 Пляжний футбол.

Кено

20 50 Мегалот 21.40 Світ спорту 21.45 Імена 22.35 Така мода 23.00 Концерт "Зоряний час 0.1 О Навколо сміху 1.25 Єдиноборства

~.15 Спорт і ми

13.00 Характер 1345 Олімпійська понорама 14 15 Для тих. хто вдома 14.30 Класік-прем'єр 15.15 РеЛІКВІЇ та храми Ук­

НЕДІЛЯ, серпня УТ-1

ВИДОМ»

6.45 Мультфільм 7.05 Т/с "Слідчі ВМФ" 7.55 Планета Здоров'я 8.30 Бадьорого ранку' 9.10 Смачно 9.50 Камера сміху 10.25 Кіно-Артек 11.10 Х/Ф "Синдбад І око

7.30, 13.30, 15.30, 16.30, 17.30. 1830. 20.30, 23.30 СТН 800,21.005 хвипин 8.05 Т/с .. НепридумаНI ІСТО­ рІІ"

9.00 Х/Ф "Лиха біда почаВибирай Молодіжна служба Т/с «Чакnун" Т/с "ПровіНЦІал ка" М/с "Пригоди Болека і Льолека») 14.00 Музей кіно 14.40 Музика 15.35 Т/с .. Пригоди у джун­

10.45 11.00 11.30 12.30 13.35

20.25 Новини з вітрини 21 15 Дозвольте запитати 21.30 Х/Ф "Казка" 23.10 Мультфіпьм 23.40 Т/с .. Провінціапка" 1.00 Один у куБІ

Кінгелі"

17.35 18.35

да" МОМ»

13.35

7.30, 13.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30 СТН 8.00 5 хвилин 8.05 Концерт 8.50 Вісник роботодавця 9.00 Х/Ф "Казка" 11.00 Економічний вісник 11.30 С. Ротару. А музика звучить

12.00 Т/с .. Ройон Мелроуз" 13.00. 18.30 Крісло 14.00 Мультфільм 15.00 МіС "Веселі мелодії" 15.30 М/с "Сондокон - тигр

вець за старовиною»

1606 Т/с "ПРОСТІ ІСТИНИ" 16.30 Т/с .. Медісон" 17.00 Т/с .. Ройон Беверпі­

17.10 Х/Ф "Нема чого втра­ чати»

роза»

ну"

22.35 Т/с "Чоловіки - яК діТИ))

23.35 Х/Ф .. Веселі хлоп·ята .. 1.20 Х/Ф "Звен~гора"

23.15 Бокс

по-справжньо­ му. А. Фрейтас - Д. Кор­ ралес

УТ-2

лес

ленець»

6.50 Мультфільм 7.20 Т/с .. СлідЧІ ВМФ .. 8.15 KiHO-"дртек" 9.00 Академія сміху 9.35 Прокинься і співай ' 10.30 Містер Кук 11.10 Караоке на майдані 11.55 Усе для тебе 12.45 Мелорама 13.25 LG-еврика 14.35 ВВС. Жива природа-2

5.40 Х/Ф "ЗВІробій" 7.00 Перехрестя 7.30 Мультфіпьм 8.00 МІС .. Рятувальна

ко-

8.25 М/с .. Кіборг" 8.50 Т/с .. Тарзан" 9.15 Х/Ф .. Кінець отамана" 10.35 Автопарк

деталях

МаЛОЙЗ;I"

ХІЛЛЗ"

.. Ройон

Мелроуз" ,·За лоштунками"

19.30 2100

11 15 Х!Ф "КІнець отамана" 12.45. 1845 Факти 1300 В,З0К 13.10 Т:с "Найтмен" 14.2О Х:Ф "Флетч живий"

1615 Програй МІЛЬЙОН 16.55 Х/Ф .. Блиск слави" 19.05 Х/ф .. Обладунки Бога-

2" 21.05 Х/Ф

ролева пристрасТІ"

2.35 Х/Ф "я сама" 4.20 Х/Ф .. Звіробій" 630.900, 18.00. 23.00

7.00 Х:Ф "Крижана онука .. 8.15 Мупьтфільм 8.30 Полундра ' 9.30 КВК. Украlнська ліга 11.30. 20 30 ІСТОРІІ У дета12.00 Реапьна музика 13.00 О СП-СТУДІЯ 14.00 Х:ф "Йдемо прямо

13.00 14.05

ВІЗОК Х 'ф .. Обладунки Бога-

2..

Мерія Т/с «Синдикат-2 ..

Київські мініатюри СТН СТН-спорт Т/с .. Лейтенант Рак-

Х/ф "Черговий апте­

Т/с

.. 24

години на ви­

живання"

"Банда

старих

знову в сідлі ..

короля))

Д/с "Подорожуючи Францією" 12.30 Х/Ф .. Хоробрий ли­

11.50

цар"

14.00 Квіти С Ротару 15.45 Подолання

М/с

"Рятувальна

ко-

8.10 М/с "Кіборг" 8З5 Т/с .. Тарзан" оо М/Ф "Джек у КраІНІ Чудес"

10.40 Програй МІЛЬЙОН 11 15 Квартирне питання 12.00 Галопом по Європах 12.45, 18.45 Факти

ВИСЬ!

7.00 Х/Ф "ОСІнні дзвони" 8.20 Мультфільм 8.30 Попундра l 9.30 КВК. Украінська ліга 11.30, 20.30 ІСТОРІІ У дета-

піратів»

НОВИЙ КАНАЛ 630. 16.10 Т/с .. БунТІВНИЙ

Х,Ф

.. Але

Полундра

11.15 Т/с "Медикоптер" 12.10,6.30 Шоу І. Найди 13.10 Х/Ф .. Телепень Таммі .. 15.00 М/с "Пригоди Диги-

"Американський

дядечко"

1830 КВК. Украінська ліга 21.00 Кролики прилеТІЛИ 22.00 О. СП-студія 23.30 Super ' 030 Т/с "Американський

за

пригоди привида­

МИ"

17.05,4.10

Т/с

.. Баффі -

пе-

реможниця вампірів»)

18.00 Т/с "Мангуст" 19.00. 1 10 Репортер 19.15, 1.20 Репортер. Спорт 19.25 Ціна любові 20.28 Х/Ф .. Мова тіла" 22.20 Кунсткамера 23.20 Х/Ф "Мисливці за смертю"

1.40, 405, 4.50 Зона ночі 2.55 Служба розшуку дітей 3.00 Х/Ф "Гостя з майбутнього"

Х/Ф

4.55

"Мисливці

за

НОВИЙ КАНАЛ 8.15 Міс "Лапич - маленьке мишеня»

8.40 М/с "КІтПес" 9.10 М/с "Норман Нормал" 9.35 М/с .. Пеппі ДовгапанЧQха)

мають '

СТБ 7.15 Т/с "Таємниці Ніро Вульфа" 9.00 Т/с "Наш Чарлі" 10.00 Т/с "Володар звіРІВ" 1О .50 Т /с "Команда А" 11.50 Д/с .. Світ дикОі при-

10.45 За гроші 11.20 Х/Ф "Ритми пісень" 14.05 МультфІЛЬМ 14.55 Х/Ф "Горбань" 1700 Репортер 17.15, 5.15 Богатирські ігри 18.20 Х/Ф "Одружений хоЛОСТЯК"

роди"

Х/Ф

.. Дорогий

Бо­

12.20 Рослинне життя 1255 Рейс 13.33 Х/Ф "ЗвіЛЬНІТЬ ВілЛІ" 15.40 Т/с .. ТаЄМНИЦІ Ніро

20.00

Вульфа" 17.30 Вікна 17.40 Т/с .. Печера Золотоі

23.50 Х/Ф "Перші 91/2 тиж­

ТРОЯНДИ»

16.30 1700

тебе" нів"

1.45 Х/Ф .. Горбань" 3.30 Х/Ф "Дорогий Боженька"

Т/с .. Медісон" Т/с .. Американський

2335 Х/Ф "ЛОНДОНСЬКІ пси"

НОВИЙ КАНАЛ 8.00 Церква Христова 8.15 М/с .. Лапич - маленьке мишеня"

840 М/с .. КітПес" 9.10 М/с .. Норман Нормал" 9.35 М/с .. Пеппі Довгапан-

Хіт- ТБ

ЧQха"

СТБ 6.50 Красива квартира 7.15 Т/с Таємниці Ніро

9.00 Т/с "Наш Чарлі" 10.00 Т/с "ВОЛОДЗР звірів" 10.55 Т/с .. Команда А" 12.00 Д/с .. Світ дикоі природи"

12.30 14.20

Занадто красива для

для тебе"

18.30. КВК. УКРЗlнська ліга 21.00 Кролики прилетіли 22.00 О. С П.-СТУДІЯ 23.30 Super l 0.30 Т/с .. Американський 1.30

женька"

22.00

6.05 Х/Ф "Занадто красива

Х/Ф .. Врятуй мене" На перший погляд

14АО Колія 15.. 05 Красива квартира

.. Таємниці

10.00 3х4 1ОАО М/Ф .. Буратіна" 11.55 Х/Ф .. БрінкІ" 13.25 Х/Ф .. Одружений хоЛОСТЯК»

15.05 Х/Ф "Проект Х" 17.00 Репортер 17.20 Заборонена зона 18.15 Х/Ф Таксі" 19.55 Здрастуй. ЛІТО І 22.15 Т/с .. Троє диких янго­ ЛІВ"

Ніро

ТРОЯНДИ)'

19 15 Х/Ф .. Убити Дракона" 21.45 Х/Ф Тактичний напад"

'

.. Нові

мисливців

10.05 Усміхніться, вас зні-

дядечко)

17.20

де ж прой­

М/с

15.20

шлях-2"

Т/с

дружина і ді-

смертю>,

Вупьфа" Т/с "Печера Зопотоі

Кролики прилеТІЛИ О С П.-СТУДІЯ

шов сьомий взвод?»

16.00

квитка»

22.00 ВІкна 22.20 Вікна. Спорт 22.30 Подружні зради 23.35 Х/Ф "Анна - королева

16.30 Т/с

л"х

12.00 13.00 14.00

ПІраТІВ"

16.35 Принцип ДОМІНО 17.55 Вікна. Столиця 18.05 Рослинне життя 18.25 Х/Ф .. ЗвіЛЬНІТЬ Віллі, 20.35 Х/Ф "Пасажирка без

17.00

.. Маі

маНІВ»

1145 Х/ф "Зигзаг удачі" 1335 Божевіпьне ТБ 14 оо ВІкна 14.25 Шоу БеННІ ХІлла 14.55 Х/Ф "Анна - королева

Вульфа"

6.30,900. 1800,23.00 Ди"Най-

манда"

9

озера"

ТЕТ

тмен)

7.45

вхІД ВІЛЬ-

23.30 Х/ф .. Хазяйка 1.05 Автопарк 1.40 Х/Ф .. 28 днів" 4.00 Х/Ф .. ЗВіробій"

ICТV

5.35 Х/Ф .. Звіробій" 6.55, 13.10, 3.20 Т/с

дорога

дюнах"

дядечко"

кар"

22.35 Spy Reality ний

ка,)

.. Довга

Т/с

НЬОГО»

по-іта-

ЛlЙСЬКИ)J

ТіС

.. Злюки

8.15, 2.1 О Т/с .. Тракер" 9.05 Т/с .. Неш Бріджес" 10.00 Х/Ф "Гостя з майбут-

СТБ

6.30 Божевільне ТБ 7.00 Рослинне життя 7.30 Вікна. Бізнес 7.55 Т/с "Пристрасті

10.20

М/с

15.45

бобри" ТИ»

дядечко"

кач})

20.50

7.50

19.35 Х/Ф .. Врятуй мене" 21.30 Х/ф .. Вальман" 0.05 Х/Ф "Павук"

16.00 Х/Ф ,,28 ДНІВ" 17.55 Шоу О Степаненко 1905 Х/ф "Автомобіль-уТІ-

Київ класичний

23.50 Х/Ф

7.00 Мультфільм 7.30 СТН 8.00 Концерт 9.00 Споживач 9.20 Х/Ф "Моє кохання" 10.40 Х/Ф .. ЯК вийти заміж

Ди-

ВИСЬ!

рай"

ВІЗИТ Х/Ф .. Товариш по по-

720 .

вбивства» 1.30 Хіт-ТБ

1.30Хіт-ТБ

Томмінакери"

0.35 Плейбой 1.15 Х/Ф .. Еммануель - ко-

16.00 Полундра ' 16.30 Т,С "Медісон ..

ДОРОЖІ"

22.20

Х!ЛЛЗ

8.30,23 ОО ДетоЛІ 9.30 Т/с .. За лаштунками" 10.30 ТІс "ПСІ-ЧИННИК" 11.30. 2030, 1.00 "ІсторіІ У

пях

манд;}»)

КИЇВ

за

СВІТ

ICТV

5.40 Мультфільм

УТ-З 6.05 М/с .. Домашній улюб-

8.05 Аншлаг ' Аншлаг ' 9.00 Лото-забава 10.05 Імена 10.50 Телефортуна 11.30 Хай щастить ' 12.00 Запитай у влади 1235 Естафета 12.50 На своій землі 13.1 О Епоха ХХІ ст. 13.25 Життя без болю 13.35 Світ авіаціі і туризму 13.45 Шлях до успіху

війні"

0.45 Х/Ф "Злочин СТОЛІТТЯ" 2.40 Х/Ф "Читай по губах" 4.35 Х/Ф "Чарівна сила мистецтва)

0.20 Цирк Сонця

7.00 Бокс по-справжньому. А. Фрейтас - Д. Корра­

20.00 Новини 20.15 Х/Ф "Метро" 22.25 Х/Ф .. У любові та на

.. Чарівний

живання"

18.00 18.30 18.50 20.00 20.30 21.00 21.30

19.05 Кімната сміху 20.05 Х/Ф "Служителі зако­

М/с

Гаряча тема Хіт-базар Шлях до УСПІХУ Споживач Телепресклуб Музика Доброго вечора, кия­ ни! 21.30 Х/Ф "Скажи "прощавай" Мегті Кул" 23.00 Сінемо-конфетті 23.40 Х/Ф .. Банда старих" 1.20 Т/с .. 24 години на ви-

зірки гумору 18.15 Х/Ф .. Прихована заг-

Концерт "Моїм дру­

Ше­

17.35 17.50 18.15 18 35 19.15 20.00 21.00

16.00 16.20

21.ЗО

.. Кмітлива

бету

хвиля" в Юрма­ лі-2004. Закриття 17.40 .. Джентльмен-шоу" І

Вечірня казка 20АО Трійка. Кено

.. Перехоплювачі-

М/с

15.35 Х/Ф .. Горбоконик" 16.50 МІс .. Пригоди Рекса" 17.10 Життя без влади ДІа-

15.15 .. Нова

НІ"

Х/Ф

2"

16.00 М/с .. Веселі мульти16.30 Концерт "Хороші піс­

Ди-

ки Малібу" 10.00 Т/с "Вайпер" 10.55 Дівочі сльози 11.50 Т/с .. Затока Доусона" 13.00 Візок 13.10. 17.45 Т/с "Мисли­

18.00 Діловий світ. Тиждень 18.25 Феєрія життя 19.20 Х/Ф .. Ламбада з виво-

КИ))

ТЕТ вись'

7.00 Т'С'ПРОСТl ІПИНИ'· 730 Т с .РаЙон БевеРЛI-

14.10

22.00 Т/с "ПСІ-ЧИННИК" 0.0 Т/с "Суто англійські

8.50 Вікна. Столиця 9.00 .. Принцип ДОМІНО"

Х/ф Томмінакери"

6.30. 900. 18.00. 23.30

Т :с

16.05

Удар у відповідЬ"

Кама­

сутра"

2.15

рон»

15.20 КВК-2003 17.30 Т/с "Коломбо" 19.20 Академія сміху 20.00 Подробиці 20.20 Інтерспорт 20.30 Х/Ф "Коханець" 22.40 Х/Ф .. Саботаж-2" 0.35 Х/Ф "Абсолютна вла­

КИЇВ 10.40, 12.40,

перс"

.. Досьє детектива Редфордз .. 745. 8.45. 12.45. 1845 21.45 Факти 750 ДіПОВI факти 7.55, 8.55, 22.00 Спорт 8.10,19.10 Капамбур 9.05 Т/с .. Пляж. Рятувальни6.45

15.45

Т/с «Привид" Подолання

"Чи бо',шся ти темряви?" 16.55 Т/с "КорпораЦІЯ

0.00 Плейбой 0.40 Х/Ф "Китайська

ICТV 5.25 Х/Ф .. Крадіжка" 6.35 Служба розшуку дітей 640. 8.05 300 сек/год

ГЛЯХ»

16.35 МІс "Пригоди Рекса" 17.00 МІс "Галявина лева

Текса Ейвері"

16.25 Т/с

.. Пригода" 19.55 Х/Ф .. Флетч живий" 22.15 Х/Ф "Джипперс-Крип­

ки'>

13.30 Х/Ф .. Ва-банк-2, або

ального призначення»

13.15 Сільський час \4:00 Для тих, хто вдома ,4.15 Таланти твої, УкраlНО' 1500,1900,21.00 Вісті 15.15 Мультфільм 15.45 Духовний вІсник 16.05 Форсаж 16.40 Милосердя 17.00 СВІТ. Огляд 17.25 Аудієнція

нета"

музики

20.15 Вечірня казка "Сони-

12.30 Корисна розмова

22.50 Служба розшуку дітей 23.00 Д/с "Війська спеці­

B/TYPНlp чеМПІОнату Єв­ ропи-2004

7.00, 19.00 Т/с "Водна пла­

31..07

Чорний квадрат Перлини класичноі

19.30 20.00

13.00 Бувайте здорові l 14.20 Т/с "Синдикат-2"

тигра»

З~М»

8.40 Автоконтинент 9.05 Суперкнига 9.30 Крок до зірок 10.00 Дитяча лінія 10.15 Нова армія 10.45 Територія безпеки 11.00 Подружки 11.25 Модна лінія 11.50 Здоров'я 12.00 Пляжний футбол.

КИ-І-В

Мультфільм

ленець·

20.25

ного призначення»

Камера сміху Мультфільм

700,

УТ-З

6.05 М/с "Домашній улюб-

роту"

6.00.Навколо сміху 6.20 Х/Ф "Веселі хлоп'ята" 8.05 д/с "ВІйська спеціаль-

5.10 5.35

4.20 Х/Ф "Бейскетболл"

та·

НОІ влади

да-

0.30 Х/Ф "Одружена з при­

11.30 Людина і закон 12.00 Приймальня столич­

раІНИ

23.00 Х/Ф "Жива мішень" 0.50 Т/с .. Детективи» 1.55 Х/Ф "П·ятниця. 13 -7" 3.25 Х/Ф .. Райська насоло-

2.45 Х/Ф "Провід під стру­

ні»

валеолога

15.20 Рада 16.05 Дзеркало

Х/Ф "Дев'ять місяців" Аншлаг! Аншлаг ' ТСН ТСН. Проспорт Концерт "XopoU;i піс­

22.15 Х/Ф "Розпечена субо­

УТ-2 7.00 СВ-шоу 8.00 Приховона комеро 9.00 Ранок 1ООО Родом з Украіни 1035 Чітко і яСно 11 15 Оздоровча система

ВІТУРнір чемпіонату Європи-2004

Крихітка Архімісто Музика За київським часом Прихована камера

12.40 13.00 13.15 13.40 16.00 16.35 18.35 19.30 19.55 20.10

«Нова хвиля" в Юрмалі-2004. Закриття

20.35

ТОК»

9.25 Караоке на майдані 10.05 М/с "Усі собаки пот-

11.00 Великому синові Ук­

Долі 17.30 Надвечір'я

Я

ГОЛ»

земля надіі»

СВІТЯЗЯ"

знаю

8.10,20.25Iнтерспорт 8.15, 18.55 Т/с .. П·ятиЙ ян­

10.10 Мультфільм 1О .45 І. Скорик. «Побачення

16.40 УНІверситет культури 17.00 Про нас. Пісні нашої

Ха-2. Маленькі коме­

16.00

700. 8.30 Сніданок з 1+ 1 7.02 ТСН 7.35 Т/с .. Чорний ворон" 9.05 Т/с «Земля кохання,

ку ДІТей

J:l!):J#f)(lfіііШ

23.15 Футбол. ГолІ 0.20 Х/Ф "ЯК я одружився з вбивцею"

2.00 Х/Ф "Брінк" 3.10 Х/Ф .. Проект Х" 4.50 М/Ф "Буратіна"

ІК НЕ СТАТИ ОШУКАНИМИ Намагаючись

купити

ав­

то~юuіАЬ подешевше, кожен

безпечте огляд машини екс­ пертом. На базарі також є

3

такі фахівці, котрі зроблять

!Іас

ризикус

крадену

реБIIТИ~ІИ

НО~ІерюІИ

роБАеНИ~І КОАИ

придбати

аВТU~ІаШИ!lУ

таку

з

пе­

і

необхідну

експертизу.

під­

l\Іожна звернутись до спе­

техпаСПОРТО;\I.

Ціалістів фіР!\ІИ "Сантодор».

~Іашину

вилу­

Не шкодуйте часу та коштів

чать, її власник не ОТРШ\lає

на таку перевірку,

ніякuї

ше

КО'\lпенсації.

uажаlIНЯ

Отже,

заощадити

~юже

спричинити

втрату

їх.

Ча(:то

гроші повну

жертвами

злодіїв, які продають краде­

ні аВТО~ІО6ілі,

стають

неЗil­

ЧОЖlIі ~Іешканці, чесні ГРО­ ~ІаДЯIІИ,

котрі

важкою

працею заробляють на ЖІІТ­

тя. Як уникнути такої неп­ РИОІНоі

ситуації?

Як

при

КУJIівлі

авточ06іля

не

пот­

РіШИТИ

lJ l1ctСП<:У до зло'!Ин­

ців? 1\ Іи звеРIIУЛІІСЯ до на­ чальника Броварського І\ІРЕВ

ДАІ

чайора

~Ііліції

ви

ризикуєте

крадену

машину,

бо інак­ придбати

яку

у

вас

вилучать без будь-якої ком­

пенсації.

-

3.лочuнець,

що

краgеяу машuну,

не

npogae gonyc-

тlШ1Ь, аби її ОГ.llЯgав перт. Чи не так?

---

екс­

Звичайно. Якщо поку­

пець перед оборудкою зап­ ропонує

запросити

експер­

та, продавець-злодій одразу заявить: даю».

Він

добре

досвідчений зу виявить,

тобі

не

про­

знає,

експерт

що

відра­

що !\!ашина кра­

у ~I. Бровари з ініціативи ~Ііськвиконкu,rу та рй­

йонної

держад,rініСТРі'щіі

поліклініки

райлікарні,

В. М. Оксютенка і попроси­

дена. Також можна зверну­

ли даТІІ кілька кuрисних по­

тися

житеЛЯ"І нашuго регіону.

рад з цього приводу

до нашого вімілення. Зага­

-

Перед

~ІОбіля,

-

купівлею зауважив

авто­ Воло­

ди:чир l\Іиколайович, ~-

за-

послуга:-ш

експерта

БЛ<lГодійний

фонд "Здоров'я». Основною ~І('ТОЮ ЙОІ'U Є добудuва зручність та

за

створено

що

дuзволить

якість отри'ча!lНЯ

І хоч у цій благодійній справі

підвищити

чеАИЧНОЇ ДОПО:ЧО!'И

ВНРСОІ, У спрішу розбудови ,Іедичної СИСТРSШ міста й району. Кошти ПРОСІНІО перераховувати на розра­

ХУНКОВИЙ рахунок 2GОО218ЗВ І\[фО

321615 у Брuвар­

ській

"Здоровя»),

265,І І

фІЛ!!

,,_Аваль»

ІФОНД

код

OG4).

3 -

дППБ

ПОIJагою і сподіваIlНЯ),Ш на співпрацю

-

добудові поліклі­

Іван СОКУР,

головний лікар цеllтральноі районної лікарні,

допо"южемо,

ніки беруть участь багато підприсчств, установ, ор­

ПрОКОНСУЛЬТУПІО з усіх пи­

ганізацій гро),идян Броварщини, але коштів не вис­

Володимир ГРИНЬ,

тань оформлення машини.

тачає. Тож запрошус\[о вас зробити свій ПОСИЛЬНИЙ

голова правліННЯ фонду "Здоров'я».

лом

ми

вам


31.07 венеричних Щ ОДО захворювань у суспільстві

склався

~ИТЕЛЬ

....... сіл

пев­

району

ний стереотип. Мало хто поспівчуває такому хво­ рому. Та й са!ll він навряд чи

стане

на

подібну

Як би там не було, а першопричиною пробле~ ми є низькі мораЛЬНl устої, нерозбірливість у виборі сексуальних пар­ тнерів, подружні зради.

них

-

І

це шок,

кожен

У

наших

своїм

закривавлена нестерпно,

зате

дивлячись

на

розпух­

від нестерпного болю не

міг

ворухнути

ність. Справді, на перший

попередньо

RV

взяли

аналіз

не зовсім зрозуміле. Про­

на

те, послухайте рію хвороби.

на). Аналізи були в нормі.

передісто­

лася «алергію> тулубі

-

на руках і

порізав

свого

супротивника

зуб. Розійшлися обоє закривавлені, «з'ясував­

потрапила

на

кров

сифіліс

через

хворого

чоловіка,

вени...

чужу

що

Ось

так

агресію

пос­

траждала жінка.

І

ши» стосунки «по-чолові­

подібних

прикладів

можна навести досить ба­

(реакція Вассерма­

Минув

час.

Жінка

Петро уже

переконувала,

що

ні з ким не мала статевих стосунків.

пояснив могла

лікуванням закінчилося для нього «гаряче спілку­

так він сам собі

висипи. А коли наважив­ ранок рука

пальцями. У лікарні з'ясу­ вали: складний перелом

твердження

рив

А

їй,

коли

що

лікар

хвороба

передатися

при

контакті з чужою кров'ю,

хаб.

погляд

таке

її руках, роз'їдені вапном,

головою, пошкодив йому

рука

пояснював

Петро

агресив­

побутовий сифіліс. Пер­ шого разу аналіз був у нормі, бо тривав інкуба: ційний період захворю­ вання. Довгим і важким

СИФІЛІС

почуттям.

розбиті носи і щелепи на­

ла,

конкрет­

-

випадках

-

І «ЯІОІОВ», І КРОВ, І ...

шкірветдиспан­

фаланг двох пальців. Нак­ лали гіпс, як і гордиться,

них

припущення

дилася. Сифіліс... Саме рана і була первинною сифіломою. Хлопець уда­

чужою

На

сифіліс, що передається нестатевим шляхом. При­

твердило

під­

влаштовувалася на робо­ ту. Чоловік був здоровим.

втішався,

зросла кількість зах­ ворювань на так званий побутовий сифіліс, тобто

неправильно,

здоровою,

дати: ніколи не втрачайте

боліла

нас

виявилася

І ще один випадок. У Марини сифіліс виявили під час профогляду, коли

Хоч

Проте останнім часом у

обстеження дружини, яка

пальці

ли чіплятися до пізнього пасажира. Почали з ци­ гарки і дійшли до бру­ тальності. Тому Петро

волю

го потомства.

ув'язався

-

чому».

кулаки та і статуру, дав

-

що

бійку

потрібно були «ламати» і складати по-новому. Нас­ трій був гидкий, та й здо­ ров'я турбувало. Мабуть, через знеболюючі з'яви-

сера) вирішив провчити невігласів. Маючи міцні

із

особиста трагедія, глибокі переживання за фізичну повноцінність маЙбутньо­

чина?

молодики

у

зрослися

(так назвемо майбутнього

це мораль­

ні страждання. Нерідко

два

шкодував, тоді

сумнівного вигляду і ста­

пацієнта

Хоч, зрозуміло, бувають й

випадки.

повертався додо­

увійшло

недугу.

інші

з

му з роботи електричкою досить пізно. У безлюдно­ му вагоні розслабився і дрімав. Раптом до вагону

скаржитися

оточуючим

одного

Броварського

незрозумілі

вання»

з

хворими

на

ласть до родичів, допома­

Ж САМА першо­ І•А причина - агресія

знову,

гала

їм

білити

вапном

за існуючими в ЦРЛ правилами здав кров на RV, з'ясувалося си­ філіс. Причому, сумнівів

лодого

бути не могло. Аналіз по­

ною

казав 4+. Поки Петро пов'язав причину хвороби зі згада­ ними подіями, відбулася не одна сварка у сім'ї. Та

випадання волосся і рана

рина була свідком траге­

на голові, що довго не го­

дії, залишила справу і ки­

їлася.

ну лася

привела до лікарні іншо­

хату. У цей час п'яний до нестями сусіда зчинив

го,

сварку. Дружина з дітьми

охочого до

бійок мо­

чоловіка.

Причи­

звернення

втекла, собі

стало

При уважному ог­

ляді лікар на тілі.

а п'яний

вени.

Підозра підтвер-

контакті

з

Коли

ж

хочете з'ясувати стосунки у бійці, міцно стисніть ку­ лаки

і

варто?

подумайте:

Та

й

чи

а

чи

завжди

можна передбачити їі нас­

лідки?

порізав

Оскільки

Ма­

ців У районі виявлено особи,

хворі

на

23

сифіліс.

Благополучною епідситуа­ цію

з

захворюванням на

сифіліс

прийнято

вважа­

ти, коли за рік виявляєть­

ся не більше

випадків

хвороби. Висновки робіть самі ...

Володимир ЦЬОВКА,

рятувати сусіда, агресія якого куди й поді­ лася. У мікротріщини на

виявив висип

при

кров'ю.

За минулих шість міся­

ИНУЛОГО року їз­ М. . дила в сусідню об­

філіс бомжами.

ся на операцію на руці, і

пильності

...

·.

пригадала

си­

гато. Тому хочеться нага­

головний лікар шкір вендиспансеру.

VправпіННI з ювілейним днем народження дорогу

дружину, рідну

матусю і люблячу бабусю

Людмилу Іванівну

Де взяти слова, щоб вдячність передати За все добре, за ласку, за любов, За світ очей, що нам дала ти, 1 за тепло, що нам даруєш знов? Летят" роки, мов nадаЮ'lі зорі, Вже внуків necm1l1/l і цілуєш ти ... Нехай же щаrтя неО/J/ядllllМ морем Під вікна.ми твоїми шелесmuпtь. Нехай lto<JiIC не ;/а6увають діти й внуки.

ПІГАРЄВУ. з любов'ю

-

комунапьної

впасності (іраварської

міської ради

аа все. за все Аlи дякусм. маmу("ю. За все вКЛQн.яf .4lOrlJ до СО.моі· зеАUlі.

Вбудоване нежитлове приміщен­

[jj]®[3~Qil!.I]ill@(7

}lехаі1 в ('аоу сnіваНJlllЬ солов"ї.

що 22 липня 2004 року сесією Броварської міської ради затвердже­ но перелік об'єктів кому­ нальної власності тери­ торіальної громади м. Бровари, що підлягають приватизації у 2004 році

чоловік, діти, внуки Віка, Настя, Денис, куми Ельцови, Живолупи.

шляхом викупу:

- вбудоване нежит­ лове приміщення за ад­ ресою: м. Бровари, бульв. Незалежності, 2 площею 166,6 м'; - вбудоване нежит­ лове приміщення за ад­ ресою: м. Бровари, вул. Кирпоноса, 3 площею 104,1 м'; - вбудоване нежит­ лове приміщення за ад­ ресою: м. Бровари, вул. Кирпоноса, 3 площею 243,0 м'; - вбудоване нежит­ лове приміщення за ад­

..

ресою:

І"

села раиону наДIИШЛИ до продажу І

,.

м.

Бровари,

бульв. Незалежності, площею 51,0 м'.

2

ня площею 166,6 М2, щО знахо­ дить-ся по бульвару Незалежнос­ ті,2.

Вбудоване нежитлове приміщен­ ня площею 104,1 М2, щО. знахо­ диться по вулиці Кирпоноса, 3.

Вбудоване нежитлове приміщен­ ня площею 243,0 М2, щО знахо­ диться по вулиці Кирпоноса, 3. Вбудоване нежитлове приміщен­ ня площею 51,0 М2, щО знаходить­ ся по бульвару Незалежності, 2. Претенденти подають конкурсну до­ кументацію у запечатаному конверті з описом підтверджуючих документів, що містяться у конверті. А саме: заяву на участь у конкурсі за встановленою формою по кожному об'єкту окремо: копію установчого документа пре­ тендента; копію кваліфікаційних доку­ ментів оцінювачів, котрі працюють у штатному складі; письмові згоди оці­

нювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписанні звіту про

оцінку майна, завірені їхніми особис­ тими підписами;копію сертифіката

суб'єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного май-

ceplI "ароварсьна минувшина"

Управління

із

15.00

до

Е,

СПіВЗАСНОВНИКИ:

колектuв

ре"акиії газетu, Броварські міська і раСlOнна paAu, раОонна Аержа1\мінісmраuія.

Свідоцтва про державну

реєстрацію хі N 259 иід 10. 12. 1997р. індекс

61285

5-14-82

працівникам віддіпеннн дАІ

щодня

міськвідділу на чолі ГУ МВС України МАЛОЖОНУ Сергію Дмитровичу за їх добру та швидку роботу в пошуках мого автомобіля ВАЗ-2105, який був викрадений.

органlзація

«До6ро6ут»

НАДАЕ позику

30

З повагою­ ЖДАНОВ Ігор Васильович, мешканець м. Бровари.

відсотків

вартості квартири

на

років під

5%

річних.

Запрошуємо всіх бажаючих прийняти участь в будівництві власного житла.

3.

Звертатися за адресою: М. Бровари, вул. Грушевського, 15. Тел.:

ра"" раіІонної ",ержавної аАміністраоії.

Висповпюю ПОДВКV

«Народна кредитна спі.nка

в об'ємі до

5-10-63.

Броварської

НА &УДІВНИЦТВО ЖИТЛА

Броварах у магазині "Книги" за адресою:

та

Тел.:

6роварсько філія

Придбати трикнижжя можна також

міської

У разі повторної участі у конкурсі за умови відсутності змін замість устано­ вочних документів ПОД8ЄТЬСЯ лист-під­ твердження про відсутність змін. Конкурс відбудеться через 14 днів в Управлінні комунальної власності за адресою: м. Бровари, бульв. Незалеж­ ності, 2, після опублікування в газеті "Нове життя» цієї інформації. Документи на участь у конкурсі приймаються за 4 дні до дати прове­ дення конкурсу за адресою: м. Бро­ вари, бульв. Незалежності, 2.

16.00.

rpOMaACbKa

"Історія поселень Броварського "раю"

О В Е

освіти

телефону довіри

Трубежа", "Літописна скарбниця"

проведення конкурсу.

міської ради нагадує про роботу

"Праотча сторона у межиріччі Десни

Броварськuх

вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов·язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт, якщо він не визначений в інформаціl про

І"

книги Iсторико·краєзнаВЧОI

ЛЬВ. Незалежності,

на України; інформацію про претен­ дента (документ, який містить відо­ мості про претендента щодо досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працю­ ють у його штатному складі та додат­ ково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо). Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному ~OHBepTi і повинна містити пропозиціЮ щодо

5-24-08.

[}.іі?/>:і?і .. і . . . . . ·• •· • •• •>і іЧсіJ ААРЕСА: 07400, KUЇBcbKa обл., /14. Броварu, бульв. Незалежності, 2·I)і\\.~:r~=~ё І • РеАактор: 4-03-76. Засmупнuк реАактора: 4-21-34. 8іААілu: соuіальнuх

сільського rocno"apcmB3 4-02-92; nромuсловосmі I~\')f;";i • ~·.· • • ііі?1 і numaHb, лuсmів і масової робоmu 4-04-81; Ц~"'\!IA \І)і }І бухгалmерія; npuuoM оголошень 4-23-26.

• Редакція не завжди поділяє позицію авторів. • За точність викладених фактів відпавідає автор. • Листування з читача..чи - на сторінках zазети. • За зміст реклами відповідальність несе реКла..чодавець.l/іі·~~tl

І

Загублений державний

акт на

право власності на земельну ділянку в

межах Пухівської сільської

серія КВ

NQ 048789,

ради,

виданий на ім'я

ЧЕРТКОВД Олега Юрійовича, вважа­ ти недійсним.

Арук офсетнuU .

Обсяг

1 ApYKOBaHuu

аркуш.

8імруковано в ЗАТ "Броварська Арукарня' управління у справах

npecu

та інформаuії Кuївської 06ЛАержаАМіністраuії.

Зам. Тирзж

2641

1840

прим.

#58 2004  
Advertisement