Page 1

СУБОТА

4 серпня

2001 р. N!! 58 (9259)

Виходить з

17 квітня 1937 року

Ціна договірна

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністраціІ

Завтра ЗАЛІЗНИЧНА

день

ста1щія

залізничника "екс­

паІЩ<'М та іншими праІ~ів­

живе за

прес" не тр е ба марнувати

никачи Олексій Аксентійо­

розкладом: треба відправи­

час на пої:Ідки до київських

nич особисто п ер<'nіряв пра­

кас. Однак :1ароблені у Бро­

nилІ,ність заземлення, на­

варах

Бровари щодня

28

ти в обидві боки по ктропоїздів, дати

еле­

" :н~лене

бо завдяки системі

Тра!І :І ИТОМ

АійнісТL закріплення болтів

світло" пасажирським далf'­

ілуть н а рахунок Півде нно­

і гайок на стрілках під ' ї : тих

кого сполучення, прийняти,

ЗахіЛІЮЇ :Іалізниці.

колій. До речі, нещолавно

розвантажити

чи заванта­

КОІІІТИ

А Тетяна Степанівна Ле-

ли на залі з обетонні, що

внику товарні вагони.

:тачно подовжить строк

VРИТМІ

Колектив, очолюваний

Олексіоr Акr< ' нтійоnи­ Чf'М Янкоіч, чітко вико­

нує

свої

обов'я:~ки

з

тим, щоб якісно :~аб е з­

печувати І~<'Й нaйGiлJ,JJJ масоnпй ВИ/\

і

/\Оступний

трапспортних

п е-

ПОВСRИДЕННИХ

трИN~ятирічним стажем

ИПОПОТІ В

які одержувала в проце­

ВасилІ, Миколайович Да­ нилов.

п о при­

ці

зараз йде косовиця лише ранніх зе­

персоналу, надійність робо-

липня ц.р. вж~ зібрано

на

ми клі є нта:>Іи

сполучf'юmх сягаr:

тис .

КІ\іЙ, який nідправляс свою

фактично пролапо

пролуюфо, таШБУ-50 і рай­

-

БроварСІ.кий

тис.

ШРБУ , що, навпаки, одер­

грн. Це о:тачас, що НО % па­

жуюТL GуNІі! Теріали . План

сажирів ї:І/\НТЬ ":~айцн:чи",

/\ОХодів за сім місяців :1 ва­

до того ж :тачна їх кіль­

нтажних пер евезень у

кісТL відносиn.ся ло пільго­

майже

698

. ТИ

r: будів ельні

завод бу/\іnелr, пих копстру­

Ізиків . Для пр'икладу: на та­

зерна. З них

УСІ.ОГІ> СКЛа/\ІІОГО ГОСПО­

16,2

млн. тонн

рнових і з~рнобобових, можна реа­

млн. тонн складає

льІю передбачити, що наші селяни

зберуп..

чено урядовою про1·ра\юю «Зерно

ЇІІі ВСЬОІ'О було Зі6раІІО

України-2001 р.".

:1 начаЛJ,ника

і закін­

[іаmтапськнч. Нистача є ро­ Gоти і прибиральник а:ч, ко­

трі слідкують за чистотою

про хід .

. ІІрОЖІІІО . 8ВрНІІВІІХ /СУЛІt'Іур у rо~подорпвох ройону но ~ ~ерnн• ~ОО 1 року.

території , паnіть амброзію

...

Отже, сво е професійне

Незважаючи па те, що па­ чальник стаІщії у складі ко­

1\dВ 280 грн., нині ж тільки \8 грн. Накладно для :~алі:~­

місії якра:1 проводив щомі­

нуть у звичному ритмі по­

сячний огляд колій та при­

всякленних клопотів . Поба­

Скошено всього

свято залізничники зустрі­

ниці, чи не так? Щоправда,

строїв сигналі з ації, цент~ ­

жаємо ж їм бе зперебійних,

лізації , блокування,

безаварійних та прибутко­

ТОВ "Бобрицьке "

кісТL бажаючих придбати

кож контактної мережі, по-

вих рейсів, усіляких гараз­

ПП "Тур" (В.Димерка)

дів па роботі і вдома!

ТОВ "Шевченківське"

а та­

·

ТОВ "Сад"

Наталія ЧЕМЕРИЧЕНКО.

ТОВ "Войтівське" ТОВ "Колос-2000"

1111

ТОВ "Укра'іна-аrро" ТОВ "Булавка" ТОВ "Оболонь"

В/ТАЄ/1110, ІІЛАДІft:ІІАІІІ! nрекрасно на Всесвітніх олімпійських завершилися

ТОВ "Агро-2000" ТОВ "Добродій" СВК "Зоря"

виступив юнацьких днях, що в ІспанїІ,

ТОВ "Красилівське" ТОВ "Десна-агро"

ПП "Придеснянське"

наш земляк Владислав

ТОВ "Русанівське"

Ревенко ~ренер В . М. Шульга). Иому не було рівних у секторі стриб­ ків із жердиною. І ре­

ТОВ "Требухівське"

зультат

Кооп-в ім . Щорса

ВАТ а/к-т "Калита" ДПЗ "Плосківський"

посланець

АФ "Богданівка"

Броварів показав до­ сить· пристойний

-

ТОВ "Світ"

5

Радуга

метрів 1О сантиметрів. Ця перемога нашого

ВАТ "Пт. Ф-ка "Київська" ВАТ "Рудня"+(Семип.)

спортсмена своєрі­ дний подарунок рідно­ му місту з нагоди річниці

ТОВ "Зазим'я"

10-ї

Незалежності

України. Інф. "Нового жипя".

СПГ "Заворичі"

У перші хвилини після повернення на рідну зем­ лю чемпіона світу з плавання ОлегаЛІСОГОРА його щиро вітали земляки - керуючий справами міськ­ виконкому В.В . Абраменко та завідуючий відділом з фізично! культури і спорту міськради О.Г.Чигирин.

11

WOK''

ДПСГ "Заліське" ПП "Пухівське" Племоб'єднання

Броварський ППР Всього по р-ну

Обмолочено Урожайність

га

Назва господарства

влітку значно зросла кіль­

тином Григоровичем Koi>,r-

МЛИ. ТОІІІІ

га

2

з

4

план

ф-т

всього

всього

918 470 416 145 837 170 470 290 427 636 170 950 530 271 270 1190 691 1362 1170 1386 229 270 146 45 1930 297 705 96 1 зо 72 243 17123

290 170 169 70 565

210 170 169 60 565

21,8 20,9 17 9 18,6

55 12 235 80 45 500 292

55 12 180 60 45 500 242

22 12,5 12,7 24,2

86 305 312 750 819 838 86 50

86 305 290 570 624 838 86 21

1

зо

зо

45 1355 86 376

45 1355 56 376

40 20 50 7731

20 15 32 7017

10 28 17,2 21,4

і

ПРИЕММО ІДИВУЕ •••

ковбасні вироби, що 'Іх по­

І'О

ЧерніІ·івсJ,КОІ 'О і'Юлоко:>аво­

"Шоку", добре обладнано­

лиа ко ~ шанін. Вона заре­

ду, ліК L' ро-горіЛ'Іані

в иро ­

му с у •rасничи торговсльни­

фахом

комсн/\увала себе як сер­

би ДонL~І\ЬКОІ'О "АЛІ.нн­ су", КОН/\ИТ е рс~,кі в ироби

~~и м е блнми і холодильни­

тові

ввічливо і

культурно

ками, нро що не мож е буги

обслуговувати

покупців.

Крі!ЩИХ ІІі ' І"ІИЗН>ІНИХ ВИрО­

й мони на ринках цієї по­

Ще кіл~,ка працівників бу­

бНИКіВ. Післн освнченнн нового

літнІ,ому СІl е копю 'і пори. Ти ,,, більше. що денкі Іtро­

дуть трудитиси у кафе, що незабаром відкристьсн. На

"Шок" . За задумом засно­ вників

(ТОВ

"ФілСП"),

вона новинна си~шоліJува­ ти ЗДИВуваНІНІ

ІІОКУІІІ\іВ

у

йозний і надійний партнер

якісної і недорогої про/\ук­ ції. І, лійсно, ХОЛО/\ИЛJ,Ні нрилавки

нонОІ'О маr · азину

11риваблюють

та

ти

ІІ е ренаІ·у

ненелн•Ікочу

ла,

що

у новому

знайшли

15

собі

закладі

роботу

за

чоловік, котрі го­

ро:>~1аїттнм

торІ·о вельІюІ·о ~иклалу ІІер­

зв'нзку із надниJІ.КИі'ІИ (он­

дукти тут коштують навіть

пер с пективу розрахований

ковбас на буі\1.->Ікий смак.

ші покупці зробили тут свої

дешевше, ніж на лотках.

і літній майданчик.

товими) І\інами на продо­ ВОЛJ,'Іі товари. ЗокреІ'Іа,

Молочну

вам

нокунки. Порівнюючи ціни

Директор магазину Лідін

за11ропонують з киї н с J, ко-

на товари, вирішили віма-

Михайлівна Свнтс1.ка дода-

11родукцію

що

це розбита

веде до

нового

~rагазину. От нкби шанов­

ста•rає Черкасt.ка продово­

"Галактон"

на колесах),

1\Орога,

ІІапер елоNІі нро<jюсійно­

:1аноду

14,8 19,5 16 27 23 19,3 15,1 31,6 13,1 10 19 18 27,5 24 13,2

І'О свнта працівників торІ·і­ влі у місті на вул. ГаІ 'іІріна було відкрито новий :>ІаІ·а­ з ин із вромовистою назвою

:v~лн : тонн зерна, як намі­

Л<•онідоl'І Дем'яновичем За­

раніше денний виторг скла-

Дуже зручно броварчанам,

24,4

35

чуючи ко,\іЙІІИ'\1 майстроl'І

нано.

спілкувалася і з ним. Разом

24,5

найбілІ,ІІІ якісн~ нродовол1.ч~ збіж­

викосили

із <:>..лектромеханікоІч Валеп­

мли. тон11. Враховуючи, що

жя- ОЗЮІа І!ІІІ( ' ІІИ]\Я. А торік В Укра­

завдапня помер олин для

наючи

тис . грн . вико­

квитки на пасажирські по­

-9,7

-

колективу. Причому, почи­

cy:vri

ї:~ли далекого сполучення .

31

ларства : Іалі :тичної станції

кій :~упинці, як Парникова,

ШІІІІ! І

зерна, у то:чу числі о з имої пшени­

як за весь минулий рік. Станом на

що

органі :І<Щії

21,2

відсотків

64

пека руху, те хніка б(~:шеки

зауважил а .

сячний ПЛ<ІІІ на при:vrіських

квитків лиш е на

з

касир,

бутках колектпnу. Адже мі­

45

Жниварі України

пром<·нями

11лощ намолотили стільки ж зерна,

нів з вантажа~rи. Основни­

грн., а

Усі поясн е ння ,

СОНЦЯ, 1\ОВО/\ИЛИ: сач е бе:І­

слут на пасажирСІ.кі пере­

G'c

Президент України Леонід КУЧМА.

вченко, старmий товарпий станції щомісяця обслутову­

ве:~ення [Jоляч<'

JO.j' річниgі ЇЇ Неза.~~ежності.

1 серпня 2001 року

м о так, екск урсії під па-

ють в сере/\ньому сто ваго­

ТИl\1,

дарунок Україні до

сі цієї непростої, с каже­

ЩО

3аНеПОКОСНа

Бажаю нових здобутків~ примноження внеску у трудовий

лії :-..1ашиніст тепловоза із

не/\аnнс полорожчання по­

сюк

тий урожай і напружено праgює на його збиранні.

ж е проводив маневрові

лаючими

сир Ол ена !\ 1 Іих,tйлівн<t Си­

Прийміть мої вітання з вагомим успіхом - намоАотом 1 міJІьЙона тонн зерна! ІJ!иро дякую всім~ хто виростив бага·

їхньої експлуатації. Тут

р<'nе:юнь.

Так, старший Gімmшй ка­

ШАНОSНІ ХЛІБОРОБИ КИіВЩИНИ!

тут :1аміпено де рев'яні шпа-

жити і відправити за:\rо­

лосвілчтrим фахіnцс:\r

В УКРАІНСЬКОМУ КОРОВАЇ МІЯЬЙОН ТОНН ЗЕРНА КИЇВЩИНИ!

Єдине, що псує настрій відвідувачі в (нк піших, так

ний А.Г.Фіщев ("Торговий Ді!\1 "Лі:>а") відремонтував 'Ії

ГІО'ІаТОК

(біл>І ЛіТНJ,ОІ ' О

чайданчика універ~1агу), то й

інші ІІі/\ІІрис~щі, гадаю,

ВЗ>ІЛИ

б З

IIJ,OI'O

ПрИКЛад.

Отак, спільними зусилля­ ми і ІІі!Ве/\СМО лад На централІ.ній вулиці. Тоді б і дороІ'ёt за покупками ста­ ла біЛJ,ш присr-ІНою.

Наталія ЧЕМЕРИЧЕНКО.


неsв

(9259)

ПОНЕДІЛОК, 6 серnня

УТ-1 •Сnадкоємцям на па­ м'ять•. До 10-річчя Неза­ лежності Укра·tни 15.00 УТН - •День• 15.15 Погода 15.20 Телемаркет 15.40 Надзвичайна ситуація 16.15 М/с •Розповіді дядечки Бобра•, 19 с. 16.30 До 10-річчя Незалеж­ ності Укра·Іни. • Таланти твої, Україно!• 16.50Телемаркет 17.00 До 10-річчя Незалеж­ ності Украіни. Т/с •Чорна Рада•, 9 с. 17.55 Закон є закон 18.00 УТН - •Вечір• 18.15 Погода 18.20 «Саме Той» 18.45 •Спадкоємцям на па­ м'ять». До 10-річчя Неза­ лежносТІ Укра·Іни

14.55

18.50 Телеслужба •Милосер-

19.40 Т/с •Нова жертва• 20.25 Х/Ф •Версія полковни­

12.З5 •За лаштунками• 1З.ОО •Балет- кохання моє• 13.ЗО Телемагазин 1З.45 Закон є закон 13.50 Мультфільм 14.00 Православний кален­

22.00 Репортер 22.35 Х/Ф •Вогняна

19.1 О І що в упаковці? 19.25 Бізнес-простір 20.00 "Телефортуна• 20.40 ВечІрня казка 21.00 УТН- Панорама 21.40 П<~тання дня 21.45 Світ спорту 22.00 Погода 22.05 •Сnадкоємцям на

дар

14.05 «Тік• 14.25 •З без ... •

коментарями і

14.З5 Х/Ф •З Новим роком!•

16.30 Мультфільм 16.40 •Тема з варіаціями•.

Рєпін 17.ЗО •Ім'я• 18.00 • Таємниці і скандали• 18.ЗО • Палацеві таємниці• 19.00 Т/с •Скажені гроші•, 13 ІЗ

20.00 "Таємниці портретного фойє,,

20.ЗОСТН

20.45 ки·Івські ділові новини 21.00 •Розваги для вас• 21.ЗО •Вісті• •Магія кіно• •Венето•. •Поема про матрац•

7 КАНАЛ 10.05 •Казка лірника Сашка• 10.20 •Глобальні поради• 10.25 Музика на ТVТ 10.З5 •Шоу самотнього холостяка~~

11.ЗО Телемагазин

12.05 Торгінформ 12.20 •Добрі НОВИНИ» 12.ЗО Новини Європи

07.00 •Прихована камера• 07.35 Х/Ф •Моя мила жерт­

17.05 Торгінформ 17.20 •Добрі НОВИНИ»

ва•

09.05 Т/с •Професюнали•, 5 с.

10.05 Телемаркет 10.30 •Хіт року• 10.З51 що в упаковці? Дит. прогр. •Олімпійська галерея• 11.00 Телемаркет 11.30 Х/Ф•Таємничий острів• 1З.ОО Телемаркет 1З.20 •Ракурс•. Вернісаж А. Антипа. Художник, скуль­ птор із Горлавки- на сто­

10.45

Л<~чних і світових площа­ дках

1З.45 Міжнародний фестимоновистав

•ВЩгомін• 14.00 Перерва 16.00Т/с •Район Сансет•, З66 с.

Т/с •Таємний агент Нікіта ІІІ•, 48 с. 17.50 Х/Ф •Вона закохується• 19.ЗО тсн 19.50 •ТСН. Проспорт• 20.00 •0, щасливчик!• 21 .ОО Х/Ф •Петровка, З8• 22.З5 •Каламбур• 2З.1 О Телеслужба •Ситуація• 2З.25 тсн 2З.45 Т/с •Шв<~дка допомо­ га•, 97 с. ОО.З5 •Вілен Калюта. Реаль­

17.ЗО •Яхад•- разом• 18.00 Грацїі вщ •Гравісу» 18.20 Торгінформ 18.40 •Тому що я жінка•. •Право на безпеку• 19.10Нім. мoвa•AIIesGute!•, 9 вип. 19.ЗО •М-стиль• 19.55 •Ворожка• 20.00 Торгінформ 20.20 •Заглянь у майбутнє• 20.ЗО •Саме Той• про себе 21 .ОО СІТ 21. 15 • Казка лірника Сашка• 21.25 •Глобальні поради• 21.ЗО Музика на ТVТ 22.00 •Калейдоскоп• 22.05 •Чиясь зірка• 22.ЗО Концерт •ВU1ьний птах• 2З.О5 Телемагазин 2З.10 Музика на ТVТ

16.50

ІСТV

06.00 Муз. ранок 07.00 •Перехрестя• 07.ЗО Мультфільми 08.20 М/с •Невгамовні• 08.45 М/с •Справжні монстри•

Т/с •Квантовий стри­ бок• 10.00 Т/с •Мілагрос•, З8 с. 10.50 Т/с •Милий ворог•, 66

09.10

с.

11

ОО,

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 18.00 •Факти• 11.40 •В робочий полудень• 11.55 Х/Ф •Дуенья•

не світло•

УТ-З

07 ОО, 08 ОО, 09 ОО Новини 07.05, 09.05 Погода 07.1 О •Джентльмен-шоу• 07.40 М/с •Пригоди Льолека

1З.25 •В робочий полудень• 1З.40 Х/Ф •Посмішка клоуна• 15.1 О Мультфільми 15.45 М/с •Ква-ква гвардія• 16.10 М/с •Нові пригоди

1 Болека•

08.10 Т/С •СпецпЩрозділ •Па­

гномів»

сифік». Історія продовжу­

16.З5 М/с •Невгамовні" М/с •Справжні монст­

ється~~

17.00

Х/ф •ПрофесІЯ слідчий• 10.15 М/Ф •дикі лебеді• 11.10 Ток-шоу •Моя родина•.

09.15

ри''

·

17.ЗО Т/с •Чи боїшся ти тем­ ряви?" 17.55 Т/с •Квантовий стри­

бок"

12.00 НОВ<ІН<І 12.1 О Інтерспорт 12.15 т /С •Даллас»

18.45 •Факти• 19.00 Х/Ф •Коли святі

1З.О5 За київським часом •Лу.Іза Фернанда•, З4 с. 14.05 Телемагаз<~н 14.10 •Шлягер• представ­

20.45 •Факти• 21.05 Х/Ф •Камера• 22.55 •Факти•

ляє ... ''

14.50 Телемагаз <Ін 15.00 •Золоті намисто

ки·Ів-

щини>>

15.ЗО Телемагаз <Ін 15.З5 •Пульс• 15.55 Схуднення за методом академіка Смєлова в ме­ дичному центрі •довіра• 16.05 •На ранковому nр<~ЙОМІ»

16.40 Т/с

•Лу'Іза Фернанда•,

З5 с. 17.25 Торговий ряд 17.ЗО За київським часом 18.00 Новини 18.1 ОТ /с •Марія Сел есте• 19.00 •Чекай на мене• 20.00 •ПодробиЦІ•- •Час• 20.50 Інтерспорт 21.00 Погода 21.05 Х/Ф •Серцебиття• 22.45 Т/с •Секретні матеріали•

2З.З5 •Подробиці•. Підсумки дня

2З.55 Х/Ф •Супершпигун• ТЕТ

07.05 Мультфільми 07. З5 •Розваги для вас• 08.00 Християнська програма 08.ЗО СТН-тижневик

09.00 •Чорний квадрат• 09.ЗО Закон є закон 09.З5 •Моделі• 10.00 Телемагазин 10.15Х/ф •МісяцьбU1я озера• 11.45 Телемагазин 11.55 •Влада факту•

СТБ

07.00 Прогноз погоди 07.05 Астрологічний прогноз 07.10 •ВІZ-ТУ• 08.55 Телемагазин 09.05 Т/с •Антонелла•, 138 с. 10.00 •Вікна у світ• 10.30 Телемагазин 10.55 •ВІZ-ТУ• 12.05 Телемагазин 12.ЗО Х/Ф •Тарганячі біги• 14.00 •Вікна. Новини• 14.15 Телемагазин 14.З5 •ВІZ-ТУ• Т/с •Манекенниці в

16.00

раю•,5с.

17.00 •ВІZ-ТУ• 17.40 •ВІZ-ТУ• 18.25 Телемагазин 18.40Т/с•Антонелла•, 1З9с. 19.15 •Вікна. Столиця• 19.25Т/с•Антонелла•, 1З9с. 19.50 •Вікна. Новини•. Спорт. Погода 20.20 Х/Ф •Блакитна прохолода•

22.00 •Вікна. Бізнес• 22.20 Х/Ф •Зона• 00.05 •Навколо спорту• 00.35 •ВІZ-ТУ•

марши-

06.30 Репортер 06.З5 Підйом 07.00 М/с •Бридке каченя» 07.25 Підйом 07.30 Репортер 07.З5 Підйом 07.45 •Телепузики» 08.10 Підйом 08.20 •Єралаш• 08.ЗО Підйом 08.40 Репортер 08.45 Підйом 09.1 О Київський репортер 09.15Підйом 09.25 Т/с •Грозові камені 11• 09.55 Т/с •Таємний світ Алекс Мак", 7З с. 10.20 Аншлаг• Аншлаг! 11.20 Х/Ф •Фіктивний шлюб• 12.55 Х/Ф •Свято Нептуна• 1З.40 Дом. фітнес •Хауз фіт• 13.50 Х/Ф •Джентльмени удачІ•

15.15 М/с

•Оггі і кукарачі•,

52

с.

15.40 МІс •Норман Нормал•,

2 с. 16.10 М/с •Пуччіні», 6 с. 16.З5 •Єралаш• 16.50 Т/с •Біле Ікло•, 6 с. 17.15 •Новий елемент• 17.45 Т/с •Сімнадцять миттє­ востей весни•, 1 с. 19.00 Репортер 19.25 Погода

Украї-

ніжка>>

22.45 Т/с

•Курортний роман•. •Осінній блюз• •Подробиці•. Підсумки

08ЗО стн 09.00Т/С•ЗимоваВ<ІШНЯ•,

12

с.

дар

09.40 •Чоловіча програма• 09.55 Економічний вісник 10.25 •Бард салон• ІЗ ТризубимСтасом па­

лежносТІ Украіни

на зламі

ТИСЯЧ ОЛіТЬ>І

12.25 Телемаркет 12.45 •Спадкоємцям

на па­ м'ять•. До 10-річчя Неза­ лежності Украіни 12.50 Погода 12.55 Закон є закон 14.55 •Спадкоємцям на па­ м'ять•. До 10-річчя Неза­ лежності УкраІни 15.00 УТН - •день• 15.15 Погода 15.20Телемаркет

15.40 У/Ф •Залізниця: ХХІ ти­ сячоліття»

•Розповіді дядечка

Бобра•, 20 с. 16.30 До 10-річчя Незалеж­ ності України. • Таланти твої, Укра,·но'• 16.50 Телемаркет 17.00 д/Ф •Микола Вінграновський• 17.55 Закон є закон 18.00 УТН - •Вечір• 18.15 Погода

18.20 •Саме Той• 18.45 •Спадкоємцям

на па­ м'ять•. До 10-річчя Неза­ лежності Укра·Іни

18.55 Футбол. Ліга чемпіонів. Третій кваліфікаційний раунд. •Шахтар• (До­ нецьк, Україна) - • Бо­ русія• (Дортмунд, Німеччина) 20.50 Вечірня казка 21.00 УТН - •Панорама• 21.40 Питання дня 21.45 СВІТ сnорту 22 ОО Погода 22.05 •Спадкоємцям на па­ м'ять•. До 10-рІччя Неза­ лежності Украіни 22.1 О ВІдкриття VI Міжнародного фестива­ лю телепрограм •Окса­ митовий сезон» 2345 •Хіт року•

07.30 Х/Ф •Вона закохується• 09.10 •0, щасл<~вчик'• 10.05 Телемаркет 10.30 •Хіт року» 10.35 І що в упаковці? 10.45 Зірки, на сцену' 11.15 Телемаркет 11.40 •Модний час• 12.1 О •Перехрестя• 12.40Телемаркет 1З.ОО Французька година. 14.00 Перерва 16.00 Т/с •Район Сансет•, З67 с.

•Великий кайф•,

4

с.

17.40 Т/с •д.д.д. Досьє де­ тектива Дубровського•, 13 с. 18.З5 Т/с •Усі жінки- вЩьми•,

4 с. 19.ЗОТСН 19.50•ТСН. Проспорт• 20.00 Т/с •Крит•, 1 с.

21.00 Бх/ф •Ворон-месник• 22.45 •Біла ворона• 2З.20 Телеслужба •Ситуація• 23.З5 тсн 2З.55 Т/с •Швидка допомо­ га•, 98 с. 00.45 •Невщоме кіно. Про друзів-товаришів• УТ-З

07.00, 08 ОО, 09.00 Новини 07.05, 09.05 Погода 07.1 О •Самі з вусами• 07.40 Мультфільм 07.50 •Родина від А до Я• 08.10 Т/с •Рятувальний пат-

•Чи бо·Ішся ти тем­ ряви?• Т/с •Квантовий стри-

бок• 18.45 •Факти• 19.00 Х/Ф •Біг проти часу• 20.45 •Факти• 21.05 Х/ф •ЗеМЛЯ-ПОВІТРЯ• 22.З5 •Факти•

22.50 Спорт 2З.О5 Х/Ф •Дружина пішла• ОО.З5 •Російські гірки• 00.45 "Гаряча сімка"

10.50 •Київ класичний• 11.15 Х/Ф •Пригоди Петрова і Васечкіна•, 1 с. 12.ЗО Закон є закон 12.З5 Телемагазин 12.45 •Познайомимося збли­ зька,,

13.10 Телемагазин 13.25 Кращі концерти

•ТЕТ•. Ансамбль танцю •Кияно­ чка''

14.15 Телемагазин 14.25 •джаз-степ-танцклас!»

14.55 Закон є закон 15.00 Телемагазин 15.1 О Телеенциклопедія 15.ЗО Телемагазин

15.45 Мультфільм 15.55 •Земля і небо Києва• 16.25 Закон є закон 16.ЗО стн

16.50 •Все про податки• 17.10 •Світ. Україна. КИ.ІВ» 17.З5 «МіСЬКі НОВИНИ»

17.55 Х/ф •Усе ЖИТТЯ» 20.20 Вечірня казка 20.ЗО СТН 21.00 •Розваги для вас•

21.ЗО •Вісті• 22.00 •Команда + ТУ• 22.ЗО •Венето•. •Поема про матрац•

22.40 Х/Ф •Грішники• 00.10 •Решето•. Ретросnек­ тива. •Другий подих•

7

КАНАЛ

09.05 ГрацїІ від •Гравісу• 09.ЗО •Заглянь у майбутнє• Вистава •день наро-

09.40

дження кота Леопольда• 10.40 •Приватна справа» з О Мариніною 11.00 Торгінформ 11.20 •Саме Той• про себе 11.50 •Доживемо до понедІлка~>

12.20Торгінформ 12.40 Тележурнал • Т иждень• 17.05 Торпнформ 17.20 •Добрі НОВИНИ» 17.30 •Шлягер• представляє ... '' 18.20 •Заглянь у майбутнє• 18 ЗО Програма УХРТ 19.00 Ст<~ мул 19.15 Торгінформ

ЗО Репортер 06.З5 Підйом 07.00 М/с •Бридке каченя» 07.25ПЩйом 07 .ЗО Репортер 07.З5Пщйом 07.45 •Телепузики» 08.10Підйом 08.20 •Єралаш• 08.ЗО Підйом 08.40 Репортер 08 45 Підйом 09.10 Київський репортер 09.15 Підйом

09.25 Т/с •Грозові камені 11• 09.50Т/с •Таємнийсвіт Алекс Мак•, 74 с. 10.20Т/с •ВоІн у часі•, 1 с. 11.1 О Х/Ф •Сильніше крові• 12.45 М/Ф • Человечка нама1З.45 Дом. фітнес •Хауз фіт• 1З.50 Х/Ф •Версія полковни­ ка Зоріна• 15.20 М/с •Мишеня Лапіч•, 1 •Норман Нормал•,

з с .. •Пуччіні•, 7 с. 16.З5 •Єралаш• 16.50 Т/с •Біле Ікло•, 7 с. 17.15 Т /С •Чащвник І І• 17.45 Т/с •Сімнадцять миттєвостей веснИ», 2 с. 19.00 Репортер 19.25 Погода 19.40 Т/с •Нова жертва• 20.25 Х/Ф •Ловкач і Хіппоза• 22.00 Репортер

22.З5 Х/Ф •Забщіонена лю­ боВ>> Посм1хнпься,

00.20

знімають' • 00.45 Зона ночі 01.55 Х/Ф •Сильніше крові•

ОЗ.20 Х/Ф •Заборонена любов• СТБ

07.00 •Вікна. Столиця• 07.10 Прогноз погоди 07 15 •ВІZ-ТУ• 08.00 •Вікна. Бізнес• 08.20 •ВІZ-ТУ• 08.50 Астрологічн<~й прогноз 08.55 Телемагазин 09.05 Т/с •Антонелла•, 1З9 с. 10.00 Телемагазин 10.25 Х/Ф •Блакитна прохолода•

12.05 •Ви практично здорові• 12.З5 Телемагазин 1З. 10 •ВІZ-ТУ• 14.00 •Вікна. НОВИНИ» 14.15 Телемагазин 14.З5 •ВІZ-ТУ" 16.00 Т/с •Манекенниці в

раю", 6 с. · 17.00 •ВІZ-ТУ• 17.40 •ВІZ-ТУ» 18.25 Телемагазин

СЕРЕДА, серnня

8

УТ-1

08.55 ВічнІ істини 09.00 Телемаркет

20.ЗО Новини Європи 21.00СІТ 21.15 •Казка лірника Сашка• 21.25 •ГлобальнІ поради• 21.ЗО Торгінформ 21.45 •Заглянь у майбутнє• 21.50 •Амазонка• перемагає

10.00

ІСТV

06.00 Муз. ранок 07.00 •Факти• 07.02 'Гаряча сімка" 07.12 М/с •Черепашки­ ніндзя~>

07.45 •РосійсьКІ гірки" 08 ОО, 09.00, 11 ОО, 12.00, 1З.ОО, 14 ОО, 15.00, 18.00 •Факти• 08 02 Мультфільми 08.20 М/с •Невгамовні• 08.45 М/с •Сnравжні монстри•

09.10 Т/с •Квантовий стри­ бок• 10.00 Т/с •Мілагрос•, З9 с. 10.45 Т/с •МИЛІоІЙ ворОГ», 67 с.

11.40 •В робочий полудень• 11.55 Х/Ф •Дружина пішла• 13.З5 •В робочий полудень• 1З.50Х/Ф •Коли святі марширують•

ранку, УкраІ-

но!»

ртлото

•За лаштунками• 20.ЗОСТН 20.45 Київські ділові новини

21.ЗО Питання дня

21.00 •Розваги для

21 .З5 Експосвіт 21.55 Світ спорту 22.10 Погода 22.15 •Спадкоємцям

го»

УТ-2

07.10ТСН 07.ЗО Х/Ф •Інспектор карного розшуку»

09.00 Т/с •Кріт•, 1 с. 10.05 Телемаркет 1О.ЗО •Хіт року• 1О.З5 І що в упаковці? 10.45 Дитяча лінія 11.00 Прогулянка з •Акцентом• і не без моралі 11.20 Телемаркет 11.45 Бізнес-простір 12.15 Сільська година 1З.О5 Вісн<~к податкової слу­ жби України 1З.15Телемаркет 1З.З5 •Цей надзвичайний СВІТ ... » 1З 55 •Хіт року• 14.00 Перерва 16. ОО Т/с •Район Сансет•, З68 •Великий кайф•,

5

с.

Т/с •д.д.д. Досьє де­ тектива Дубровського•,

18.З5 Т /С •Всі ЖІНКИ- ВіДЬМИ•, 5 с. 19.ЗОТСН 19.50 •ТСН. Проспорт• 20.00 Т/с •КрИТ•, 2 с. 21.05 О. Хепберн ух/Ф •Любов серед ЗЛОДІТВ» 22.50 •Комедійний квартет» 2З.25 Телеслужба •Ситуація• 2З.40ТСН 00.00 Т/с •Швидка допомо­ га», 99 с. 00.45 •Невідоме кіно. Пара­

на па­ м'ять•. До 10-річчя Неза­

лежносТІ УкраІ·ни

11.30 «Хіт року» 12.00 Телемаркет 12.20 •Спадкоємцям

на па­

м'ять». До 10-річчя Неза­

лежності Украіни

12.25 Погода 12.30 Закон є закон 14.55 •Спадкоємцям

на па­ м'ять•. До 10-річчя Неза­ лежності Украіни 15.00 УТН - •день» 15.15 Погода 15 20 Телемаркет 15.40 •Крок до зірок• 16.15 М/с •Розповіді дядеч­ ки Бобра», 21 с. 16.ЗО До 10-річчя Незалеж­ ності України. •Таланти твої, Укра"іно'• 16.50 Телемаркет 17.05 Нова колекція 17.40 І що в упаковці? 17.55 Закон є закон

18.00 УТН - •Вечір• 18.15 Погода 18.20 •Саме Той» 18.45 •Спадкоємцям

УТ-З

07.00, 08.00, 09.00 Новини 07.05, 09.05 Погода 07.10 •Прокинься і співай!• 08.10 Т/с •Рятувальний патруль •Гавайї• •Додатковий при­ буває на другу колію• 1О. 25 Супутник •Планета Здоров'я". 10.55 Мультфільм

09.15 Х/Ф

11.1 ОТ/с •Харнблоу• 12.00 Новини 12.10 Інтерспорт 12.15 Т/с •Даллас»

21.15 •Казка лірника Сашка• 21.25 •Глобальні поради• 21 .ЗО •Бути жінкою• 22.00 •Моя зірка• 22.40 •Калейдоскоп• 22.45 Молодіжна телеслужба 2З.15 Телемагазин ІСТV

ляє ... » 14.50 Телемагазин 15.00 •домашнІй лікар• 15.20 Телемагазин 15.25 •Люди і долі• 15.55 Ще раз про ожиріння

в центрі

16.05 •КИЇВ ДІЛОВИЙ» 16.40 Т/с •Лу'Іза Фернанда•, З7 с.

17.25 Торговий

ряд 17.ЗО За київським часом

18.00 Новини 18.10 Т/с «Марія Селесте• 19.00 Т/с •Гнів ЯНГОЛІВ• 19.55 Суперлото 20.00 •Подробиці•- •Час• 20.50 Інтерспорт 21.00 Погода 21.05 Х/Ф •Купіть наших ДІТеЙ>>

Клуб •Золотий гусак» 2З.30 •Подробиці•. Підсумки

22.45

2З.45 Погода 2З.50 Т/с •Незнайомці• 00.45 Концерт •Seal•

09.10

Т/с •Квантовий стри­

бок• 10.00 Т/с •Мілагрос•, 40 с. 10.45 Т/С •Милий ВОРОГ», 68 с.

1З.15 •В робочий полудень» 1З.ЗО Х/Ф •Біг проти часу• 15.00 Мультфільми 15.45 М/с •динозаври ки• 16.10 М/с •Черепашкиніндзя•

16.З5 М/с •Невгамовні• М/с •Справжні монст­

17.00

ри•

17.25 Т/с

•Чи боїшся ти тем­

Т/с •Квантовий стри-

бок• 18.45 •Факти• 19.00 Х/Ф •дилетантка• 20.45 •Факти•

21.05 Х/Ф

•Свій хрест• 2З.40 •Факти•

23.55 Спорт 00.1 О Х/Ф •Стрейнджер» 01.25 "Російські гірки" НОВИЙ КАНАЛ

14.00 Х/Ф •Ловкач і Хіппоза• 15.25 М/с •Мишеня Лапич•,

2 с. 15.50 М/с •Норман Нормал», 4 с. 16.20 М/с •Пуччіні•, 8 с. 16.40 •Єралаш• 16.55 Т/с •Біле Ікло•, 8 с. 17.20 Т/с •Чарівник 11• 17.45 Т/С •Сімнадцять миттєвостей весни•, З с. 19.00 Репортер 19.25 Погода 19.40 Т jc •Нова жертва• 20.25 Х/ф •Злочин СТОЛіТТЯ» 22.00 Репортер 22.35 Х/Ф •Цифрова людина• 00.15 •3Х4•

00.45 Зона ночі 02.20 Х/Ф •Пацани• востей весни», З с.

СТБ про

матрац''

07 ЗО •Вісті• 08.00 Християнська програма 08.30 стн 09.00 Т/С •Зимова ВИШНЯ», 1З с.

09.ЗО •Команда + ТУ• 10.00 Закон є закон 10.05 Телемагазин 10.20 •Укра'tнський пацієнт» 1О.З5 Телемагазин 10.45 Закон є закон 10.50 •Безсмертні скарби УкраІНИ» 11.20 ТелеенциклопеДІя 11.40 •Моделі• 12.05 Телемагазин 12.15 Телемагазин 12.ЗО Д. Хворостовський. •Спів - це стан душі• 1З.25 •Магія кіно• 1З.40 Телемагазин 1З.50 Мультфільм 1З.55 Закон є закон 14.00 Православний кален­ дар

•Все ЖИТТЯ»

на•

•Венето•. •Поема про

матрац•

ри»

ОЗ.50 Х/Ф •Цифрова людина• 05.20 Т/С •Сімнадцять миттє-

ТЕТ

17.50

ніндзя•

07.45 "Російські гірки" 08.00, 11 ОО, 12.00, 1З.ОО, 14.00, 18.00 •Факти• 08.02 Мультфільми 08.20 М/с •НевгамовнІ» 08.45 М/с •Справжні монст-

17.55

1З.05 За київським часом 1З.15 Т/с •Луїза Фернанда», З6 с. 14.00 Телемагазин 14.05 •Шлягер• предстаЕІ-

14.05 Х/ф

06.00 Муз. ранок 07.00 •Факти• 07.02 "Гаряча сімка" 07.12 М/с •Черепашки­

ряви?•

16.ЗО Х/Ф •Заможна нарече­ на па-

10.ЗО Т/с •Я люблю його, мамо!•, З с. 11.ЗО •Моя зірка• 12.15 Музика на ТVТ 12.ЗО Телемагазин 17.00 Т/с •Я люблю його, мамо!•, 7 с. 18. ОО Мовна вітальня. Урок 18-й 18.ЗО •Ескулап• 19.00 •Один на один з ..... 20.00 •Хіт-новини• 20.З5 Торгінформ 20.50 •Добрі НОВИНИ• 21.00 СІТ

11.40 •В робочий полудень» 11.55 Х/Ф •Стрейнджер•

джанов»

07.00 Мультфільм 07.20 •Венето•. •Поема

11.00 УТН - •Ранок» 11.15 Погода 11.20 •Спадкоємцям

7 КАНАЛ 10.05 •Казка лірника Сашка• 10.20 •Глобальні поради•

с.

Концерт джаз-оркест-

РУ Яна Табачника

•Вітражі• 22.ЗОСТН 22.45 Експрес-інформ 22.55 Х/Ф •Баки і Б'ю• ОО. ЗО Молодіжна телеслужба

22.00

07.00 Телеслужба •Ситуація•

16.50 Т/с

вас•

21.ЗО •Вісті•

на па­ м'ять•. До 10-річчя Неза­ лежності України 22.20 Чемпіонат Європи по спідвею. Півфінал 22.50 Концерт Адамо в ОтмпїІ 2З. 55 •Хіт року•

УТ-1

06.05 •Доброго ранку,

с.

20.00

20.50 Вечірня казка 21 .ОО УТН- Панорама

дня

09.ЗО Т/Ф •Галич - столиця князя Данила Галицько­

Стриженов

19.00 Т/с •Скажені гроші•, 14

медичному •довіра•

18.40Т/с •Антонелла", 140с. 19.15 «Вікна. Столиця» 19.25Т/с •Антонелла", 140с. 19.50 •Вікна. Новини•. Спорт. Погода 20.20 Х/ф •ВірНІСТЬ» 22.00 ·Вікна. БІзнес• 22.20 Х/Ф •Тотальна сила-2» 00.05 •ВІZ-ТУ•

06.05 •Доброго

22.ЗО Програма УХРТ 2З. ОО Молодіжний канал •М•

вас

18.00 Мультфільм 18.10 •Я- пам'ятник Собі!• О.

Третій кваліфікаційний раунд. У перерві: Укрспо­

14 с.

16.10 М/с

19.З5 •Будуємо по-новому»

час»

18.55 Футбол. Ліга чемnіонів.

17.40

с.

15.45 М/с

19.45 •Заглянь у майбутнє• 20.00 Торгінформ 20.20 •Добрі НОВИНИ»

22.00 •Престиж• 22.15 •Все про податки»

м'ять». До 10-річчя Неза­ лежності України

НОВИЙ КАНАЛ

06

лювалая''

09.ЗО Православний кален-

м'ять». До 10-річчя Неза­

руль •Гавайї•

15.З5 Телемагазин 15.45 •ВОГНі •БорИСПОЛЯ» 16.00 •Недільні зустрічі• 16.45 Т/с •Лу'Іза Фернанда•, З6с. 17.25 Торговий ряд 17.ЗО За київським часом 18.00 Новини 18.1 О Т/с •Марія Селесте• 19.05 Т/с •Гнів янголів• 20.00 •Подробиці•- •Час• 20.50 Інтерспорт 21 .ОО Погода 21.05 Х/Ф •Крильце або

07.ЗО •Вісті•

08.55 Вічні істини 09. ОО Телемаркет 09.20 Футбол як футбол 1О. ОО Но ва колекція 1О.ЗО •Бути жінкою• 11.00 УТН - •Ранок• 11.15 Погода 11 .20 •Спадкоємцям на

16.50 Т/с

17.55

ТЕТ

07.10ТСН

НОВИЙ КАНАЛ

17.25 Т/с

35 с. 14.00 •Хіт-базар• 14.35 Телемагазин 14.40 Молодіжна телеслужба 15.10 Телемагазин 15.20 •Інтер'єр•

07.05 Мультфільм

07.00 Телеслужба •Ситуація•

00.55 "РосІйські гірки" 01.05 "Гаряча сімка"

1З.О5 За київським часом 1З 15 Т/с •ЛуІза Фернанда•,

ри•

дня

УТ-2

2З.10 Спорт 2З 25 Х/Ф •Магазин •Імперія•

ніндзя•

16.З5 М/с •Невгамовні• 17.00 М/с •СnравжнІ монст­

08.00 Християнська програма

06.05 •доброго ранку,

рують•

15.25 Мультфільми 15.45 М/с •Динозаврики• 16.1 О М/с •Черепашки-

12.00 Новини 12.1 О Інтерспорт 12.15 Т/с •Даллас•

00.20 Х/Ф •Любов і мафія•

УТ-1

16.15 М/с

•Двійник• 10.З5 •Вікенд• з І. Зінченко 11.05 Капітал-шоу •Поле чу-

00.00

ВІВТОРОК, 7 серnня

11 .25 •Християнство

09.15 Х/Ф дес•

буря»

но!»

11 .05 Телемагазин 11 .1 О Музика на ТVТ

УТ-2

13.15 Т/с

В.

22.ЗОСТН 22.45 Експрес-інформ 22.55 •Чоловіча програма• 2З.10 Х/Ф •Біг у часі•

па­ м'ять•. До 10-рІччя Неза­ лежності України 22.10 Футбол як футбол 22.50 Телеверсія •Цар Едіп• ОО. 15 Погода 00.20 •Хіт року• 00.30КонцертМ. Сарду

«Сnокуси»

ка Зоріна•

22.00 22.15

дя•

валь

12.1 О Телемагазин 12.20 Закон є закон 12.25 Телемагазин

07.00 •Вікна. Столиця• 07.1 О Прогноз погоди 07.15 •ВІZ-ТУ• 08.00 •Вікна. Бізнес• 08.20 •ВІZ-ТУ• 08.50 Астролопчний прогноз 08.55 Телемагазин 09.05 Т/с •Антонелла•, 140 с. 10.00 Телемагазин 10.25 Х/Ф •Вірність• 12.00 «Імпреза• 12.40 Телемагазин

Укра'І-

но!»

08.55 Вічні істини 09.00 Телемаркет 09.15 Мультфільм 09.50 Нова колекція 10.ЗО •Не все так погано ... •

11.00 УТН - •Ранок• 11.15 Погода 11 .20 •Спадкоємцям

на па­ м'ять•. До 10-річчя Неза­ лежності УкраІни 11.25 Ток-ринг 12.1 О Телемаркет 12.ЗО •Сnадкоємцям на па­ м'ять•. До 10-річчя Неза­ лежності Украіни 12.З5 Погода 12.40 Закон є закон 14.55 •Спадкоємцям на nа­ м'ять•. До 10-річчя Неза­ лежності Украіни 15.00 УТН- •день• 15.15 Погода 15.20Телемаркет 15.40 Муз. фільм •Сумувати

нетреба•

16.15 Мультфільм 16.ЗО До 1О-річчя

Незалеж­ ності України. •Таланти

тво·,, Україно!•

16.50 Телемаркет 17.00 Нова колекція 17.25 •Саме Той• 17.55 Футбол. Кубок

УЄФА. Ц..СКА (КИІВ, Укра·Іна) •ИокеріТ» (ХеЛЬСІНКі,

Фінляндія). У перерві: УТН - •Вечір• 19.50 І що в упаковці? 20.00 Резонанс 20.20 •Створи себе•. А. Попович

20.40 Вечірня казка 21.00 УТН- Панорама 21.40 Питання дня 21.45 Світ спорту 22.00 Погода 22.05 •Спадкоємцям на па­ м' ять». До 10- річчя Нез а­ лежності України

22.15

Концерт популярних

укра1нських виконавців

23.ЗО •Хіт року• УТ-2

07.00 Телеслужба •Ситуація• 07.10ТСН 07.ЗО Х/Ф •Будні карного розшуку•

09.00 Т/с •Кріт•, 2 с. 10.05 Телемаркет 10.ЗО •Хіт року• 10.З51 що в упаковці?

10.45 •Крок до зірок• 11.15 Телемаркет 11.40 •Хто в домі хазяїн?• 12.05 Нова колекція 12.20 Мультфільм на замов­ лення

13.05

До 10-річчя Незалеж­

ності України. •Обрані ча­ сом•. Вертинський 1З.З5 Телемаркет 1З.55 •Хіт року• 14.00 Перерва 16.00Т/с •Район Сансеr»,

369

с.

16.50 Т/с

•Великий кайф•,

6

с.

17.40 Т/с

•д.д.д. Досьє де­ тектива Дубровського•, 15 с. 18.З5 Т/с •Усі жінки- відьми•, 6 с. 19.ЗО тсн 19.50 •ТСН. Проспорт• 20.00 Т/с •Кріт•, З с. 21.05 Х/Ф •Екстаз• 22.50 •Прихована камера• 2З.25 Телеслужба •Ситуація• 2З.40 тсн 00.00 Т/с •Швидка допомо­ га•, 100 с. 00.50 •Невідоме кіно. Перед іконою»

УТ-З

07.00, 08.00, 09.00 Новини 07.05, 09.05 Погода 07.10 •З легким паром!•

У гостях уМ. Євдокимова 07.40 •Ел ка і кореша• 07.50 •Родина Від А до Я• 08.10 Т/с •Рятувальний патруль цГаваї»

Х/Ф •додатковий прибуває на другий шлях• 10.25 •Життя тварин• 10.55 Мультфільм

09.15

11.05 Т/с •Харнблоу• 12.00 Новини 12.1 О Інтерспорт 12. 15 Т/с •Даллас• 1З.О5 За київським часом

1З.15 Т/с •Луїза Фернанда•, З7 с.

1З.15 •ВІZ-ТУ•

14.05 •Хіт-базар• 14.40 Телемагазин 14.45 •Крила• 15.15 Телемагазин 15.20 •Сім, сім - струни ди­ тинства•, 1 ч. 16.05 Телемагазин 16.15 •Оплески, оплески ... •

14.00 •Вікна. Новини• 14.15 Телемагазин

16.40 Т/с •Луїза Фернанда•,

14.З5 •ВІZ-ТУ• Т/с •Манекенниці в

16.00

раю•, 7 с. 17.00 •ВІZ-ТУ• 17.40 •BIZ-ТУ• 18.25 Телемагазин

18.40Т/с•Антонелла•, 141 с. 19.15 •Вікна. Столиця• 19.25 Т/с •Антонелла•, 141 с. 19.50 •Вікна. Новини•. Спорт. Погода 20.20 Х/Ф •Вербувальник•

22.00 •Вікна. Бізнес• 22.20 Х/Ф •Розгніваний утікач• 00.00 •ВІZ-ТУ•

В. Кузьміна З8 с. ряд 17.ЗО За київським часом 18.00 Новини 18.1 ОТ /с •Марія Селесте• 19.05 Т/с •Гнів янголів• 20.00 •Подробиці•- •Час• 20.50 Інтерспорт 21.00 Погода

17.25 Торговий

21.05 Х/Ф •дисбат• 22.50 Програма Ю.

Рогози •Колір НОЧі» 2З.15 Телецентр моди

2З.45 •Подробиці•. Підсумки дня

00.05 Х/Ф •Зброя масового знищення•


4.08

NgS8(9259) ТЕТ

07.00 Мультфільм 07.20 •Венето•. •Поема

про

матрац•

07.30 •Вісті• 08.00 Християнська програма 08.30 стн 09.00Т/С •Зимова ВИШНЯ», 14 с.

09.30

Православний кален-

дар

09.35 •Чорний квадрат• 10.05 •З коментарями і без ... • 10.15 •Усміхнений ювілей Анатолія Демчука», 1 ч. 11.15 Х/Ф •Пригоди Петрова і Васечкіна•, 2 с. 12.30 Закон є закон 12.35 •Познайомимося збли­ зька»

13.00 Телемагазин 13.15 Кращі концерти

•ТЕТ•. Р. Паулс і Л. Вайкупе 14.10 Телемагазин 14.20 •Вітражі• 14.50 Телемагазин 15.00 •Душу до душі• 15.15 Закон є закон 15.20 Телемагазин

15.З5 •Царська ложа• 16.15 Телемагазин 16.25 Закон є закон 16.ЗО стн 16.50 •Сnоживач• 17.00 •Киянин• 17.З5 •Лакмус життя• 18.00 •Міські НОВИНИ• 18.20 •Автомобіль- хіт тися­ чоліття•

18.40 •Тік• 19.00 Х/Ф •Любов літньо·І людини•

20.20 Вечірня

казка 20.ЗОСТН 21.00 Розвагидля вас» 21.30 •Вісті• 22.00 Програма •Спорто­ логія• 22.15 •Венето•. •Поема про матрац•

Х/Ф •Звірі• Кращі концерти • ТЕТ •. С. Пенкін

22.25 23.55

КАНАЛ

7

09.05 ГраЦІ-і від •Гравісу• 09.ЗО Вистава •Фецра• 10.ЗО •Приватна справа• з А. Мариніною 10.50 Торгінформ 11.10 •Хіт-базар• 12.15 Торгінформ 12.40 •Жіночий світ• 17.05 Торгінформ 17.20 •Добрі НОВИНИ» 17.ЗО •Заглянь у майбутнє• 17.40 Грацїі від •Гравісу» 18.00 •Ноосфера• 18.20 •Заглянь у майбутнє• 18.30 Програма УХРТ 19.00 •Стимул• 19.15Торгінформ 19.З5 •Заглянь у майбутнє• 19.45 •Сюрпризи від •ЧІЗа• 20.00 Торгінформ 20.20 •Добрі НОВИНИ• 20.ЗО •Меподром• 21.00СІТ 21.15 •Казка лірника Сашка• 21.25 •Глобальні поради• 21.ЗО Торгінформ 21.50 •Заглянь у майбутнє• 22.00 •Престиж• 22.10 •Ваше здоров'я• 22.ЗО Програма УХРТ 2З.ОО •ділові люди• 2З. 15 Канап •М• ІСТV

06.00 Муз. ранок 07.00 •Факти• 07.02 'Гаряча сімка" 07. 12 Mjc •Черепашки­ ніндзя»

07.45 •Російські гірки• 08.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 14.00, 15.00, 18.00 •Факти•

08.05 Мультфільми 08.20 М/с •Невгамовні• 08.45 М/с •Сnравжні монстРИ•

09.10 ТJc

•Квантовий стри­

бок•

10.00 Tjc 10.45 т;с

•Мілагрос•, 41 с. •Милий ворог•, 69

с.

11.40 •В робочий полудень• 11.55 Х/Ф •Без свідків• 1З.ЗО •В робочий полудень• 1З.45 Х/Ф •дилетантка• 15.25 Мультфільми 15.45 М/с •динозаврики• 16.1 О М/с •Черепашкиніндзя»

16.35 М/с •Невгамовні• 17.00 М/с •Сnравжні монст­ ри•

17.25 Т/с

•Чи боїшся ти тем­ ряви?• 17.55 Т/с •Квантовий стри-

бок• 18.45 •Факти• 19.00 Х/Ф •Невдахи» 20.45 •Факти• 21.05 Х/Ф •Інферно• 22.40 •Факти• 22.55 Спорт 2З.1 О Х/Ф •Той уночі• ОО.ЗS •Російські гірки• 00.45 'Гаряча сімка"

НОВИЙ КАНАЛ

06. ЗО Репортер 06.З5 Підйом 07.00 М/с •Бридке каченя• 07.25 Підйом 07.ЗО Репортер 07.З5 Підйом 07.45 •Телепузики• 08.1 О Підйом 08.20 •Єралаш• 08.30 Підйом 08.40 Репортер 08.45 Підйом 09.10 КИІВСЬКИЙ реnортер 09.15 Підйом

09.25 Т/с •Грозові камені 11• 09.55 Т/с •Таємний світ Апекс Мак•, 75 с. 10.20 Т/с •Воїн у часу•, 2 с. 11.15 Х/Ф •Жінка з минулим• 12.45 М/Ф •Загадка сфінкса•, •Ніка Самофракійська•. •Геракл в Адмеда•. •Про­ метей»

13.40 Дом. фітнес •Хауз фіт• 1З.50 Х/Ф •Злочин століття• 15.15 Mjc •Мишеня Лаnич•, з с.

15.40 М/с •Норман

Нормап•.

5 с. 16.05 М/с •Пуччіні•, 9 с. 16. ЗО •Єралаш• 16.45 Т/с •Біпе Ікло•, 9 с. 17.10 Tjc •Чарівник 11• 17.З5 Т/с •Сімнадцять миттєвостей весни•, 4 с. 19. ОО Репортер 19.25 Погода 19.40 Т jc •Нова жертва• 20.25 Х/Ф •Орел і рєшка• 22.00 Репортер 22.20 Погода 22.З5 Х/ф •Два ЖИТТЯ» 00.20 •Живий звук• 00.55 •З х 4• 01.25 Зона ночі 02.55 Х/Ф •два життя• 04.З5 Т/с •Сімнадцять миттє­ востей весни•, 4 с. 05.50 М/Ф •Прометей•. •Ар­ гонавти»

СТБ

07.00 •Вікна. Столиця• 07.10 Прогноз погоди 07.15 •BIZ-lV• 08.00 •Вікна. Бізнес• 08.20 •BIZ-lV• 08.50 Астрологічний прогноз 08.55 Телемагазин 09.05 Т/с •Антонеnпа•. 141 с. 10.00 Телемагазин 1О. 25 Х/Ф •Вербувапьник• 12.10 Телемагазин 12.35 •BIZ-lV• 1З.10 •BIZ-lV• 14.00 •Вікна. НОВИНИ» 14.15 Телемагазин 14.З5 •BIZ-lV• 16.00 Т/с •Манекенниці в раю•. 8 с. 17.00 •BIZ-lV• 17.40 •BIZ-lV• 18.25 Телемагазин 18.40Т/с •Антонеппа•. 142 с. 19.15 •Вікна. Столиця• 19.25 Т/с •Антонеппа•, 142 с. 19.50 •Вікна. Новини•. Спорт. Погода

20.20 Х/Ф •Під маскою беркута~)

22.00 •Вікна. Бізнес• 22.20 Хfф •Голий КОСМОС• 00.00 •BIZ-lV• П'ЯТНИЦЯ, 1 О серпня

До 10-річчя Незвпеж­ ності України. • Таланти твої, Україно!• 12.ЗО Відкриваємо Біблію 13.00 •Право• 13.35 Телемаркет 1З.55 •Хіт року• 14.00 Перерва 16.00 •Парк автомобільного періоду» 16.35 Т/с •Космічні хресто­ носці•, 8 с. 17.ЗО Х/Ф •Останній невин-

12.10

ний»

20.00 Т/с •Вулиці розбитих ліхтарів• •Кримінальна країна•. •Останній пострUІ• 21.40 •0, щасливчик!• 22.З5 Т/с •Авантюрист•

21.05 д/с

2З.ЗО Телеслужба •Ситуація• 2З.45ТСН 00.05 Х/Ф •Посібник дпя за­ міжньої жінки»

УТ-З

07.00, 08.00, 09.00 Новини 07.05, 09.05 Погода 07.1 О Клуб •Золотий гусак• 07.50 Мультфільм 08.10 Т/с •Рятувальний патруль •Гавайї•

09.15 Х/Ф •Без року тиждень• 10.25 •Сміхопанорама• 10.55 Мультфільм 11.05 Т/с •Харнблоу• 12.00 Новини 12.10 Інтерспорт 12.15 т;с •Даллас• 1З.О5 За кИІ'вським часом 1З.15 Т jc •Луїза Фернанда•. зв с. 14.00 Муз. час 14.30 Телемагазин 14.35 д/Ф •Намисто Славути­ ча•. До 1О річниці Неза­ лежності України 15.05 •Автографи• 15.35 •На варті• 15.50Телемагазин 15.55 •Конкурент•

16.ЗО •Ліки майбутнього• 16.40 Т/с •Луїза Фернанда•. З9 с. 17.25 Торговий ряд 17.ЗО За кИівським часом 18.00 Новини 18.1 О •Епка і коре ша• 18.20 Розиграш машини ли­ пня від •Славутича• 18.25 Ток-шоу •Моя родина•. •Романи заміжніх жінок• 19.15Т/с •Гнів янголів•

20.00 •Подробиці- - •Час• 20.50 Інтерспорт 21.00 Погода 21.05 Капітал-шоу •Поле чу­ дес•

22.05 Х/Ф •Роб Рій• 00.25 •Подробиці•. Підсумки

08.55 Вічні істини 09.00 Телемаркет 09.15 Мультфільм 09.35 д!Ф •Борис

ТЕТ

Лятошин-

10.30 Мед. тижневик •З6,6• 11.00 УТН - •Ранок• 11.15 Погода 11.20 •Спадкоємцям на па­ м'ять•. До 10-річчя Неза­ лежності України 11.25 Телемаркет 11.45 •Сnадкоємцям на па­ м'ять•. До 10-річчя Неза­ лежності України 11 .50 Погода 11.55 Закон є закон 14.50 •Спадкоємцям на па­ м'ять•. До 1О-річчя Неза­ лежності України 15.00 УТН - •день• 15.15 Погода 15.20 Телемаркет 15.40 Нова колекція 16.15 До 10-річчя Незалеж­ ності України. •Ізбранні часом•. •Меж двох по­ стрілів•. Лесь Курбас

16.50 До 10-річчя Незалеж­ ності України. • Таланти твої, Україно! • 17.15 Телемаркет 17.25 •Надвечір'я• 17.55 Закон є закон 18.00 УТН - •Вечір• 18.15 Погода 18.20 •Саме Той• 18.45 •Сnадкоємцям на па­ м'ять•. До 10-річчя Неза­ лежності України

18.50 І що в упаковці? 19.00 Ток-ринг 19.45 •Золота Фортуна• 20.45 Вечірня казка 21.00 УТН- Панорама 21.40 Питаннядня 21.45 Світ спорту 22.00 Погода 22.05 •Сnадкоємцям на

па­ м'ять•. До 10-річчя Неза­ лежності України 22.10 До 10-річчя Незалеж­ ності Укра·Іни. Телевиста­

ва •Закон• 2З.40 •Хіт року• 2З.50 •В ніч на суботу• з О. Роміною. •Гаряча десят­ ка•

УТ-2

07.00 Телеслужба •Ситуація• 07.10ТСН 07.ЗО Х/Ф •Анничка• 09.00 Tjc •Кріт•, З с. УТ-2 10.05 Телемаркет 1О.ЗО •Хіт року• 1О.З5 І що в упаковці? 10.45 Естрадна прем'єр-ліга 11 . 15 Телемаркет 11.40 Життя без влади діабету

08.02 Мультфільми 08.20 М/с •Невгамовні• 08.45 М/с •Сnравжні монстри•

Т/с •Квантовий стри­ бок• 10.00 Т/с •Мілагрос•, 42 с. 10.45 т;с •Милий ворог•. 70

09.10

с.

11.40 •В робочий полудень• 11.55 Хф •день прийому з особистих питань• 1З.ЗО •В робочий полудень• 1З.45 Х/Ф •Невдахи•

15.20 Мультфільми 15.45 М/с •Американський хвіст»

М/с •Черепашки­ ніндзя• 16.35 М/с •Невгамовні• 17.00 М/с •Сnравжні монст­

16.10

ри•

17.25 Т/с

•Чи боїшся ти тем­ ряви?• 17.55 Т/с •КвантовІ-Ій стри-

бок•

про

матрац•

07.ЗО •Вісті•

08.00 Християнська програма 08.ЗОСТН •Зимова ВИШНЯ•,

09.00 Tjc

19.00Х/Ф •Цей чокнутий Нат•

20.45 •Факти• 21.05 Хф •Катастрофа• 22.40 •Факти• 22.55 Спорт 2З. 05 Хф •Байки зі склепу. Лицар демонів ночі• "Російські гірки" 'Гаряча сімка"

00.35 00.45

НОВИЙ КАНАЛ 06.ЗО Репортер 06.З5 Підйом 07.00 М/с •Бридке каченя• 07.25Підйом 07.ЗО Репортер 07.З5 Підйом 07.45 •Телепузики• 08. 1О Підйом

08.20 •Єралаш• 08.30 Підйом 08.40 Репортер 08.45 Підйt.м 09.10 КИІВСЬКИЙ реnортер 09.15 Підйом 09.25 Т/с •Грозові камені 11• 09.55 Т/с •Таємнийсвіт Апекс Мак•. 76 с. 10.25 т;с •Воїн у часу•, З с. 11.15 Х/Ф •довга дорога до­ 12.50 М/Ф •дванадцять МІСЯЦіВ»

13.50 Х/Ф •Орел і решка• 15. 15 М/С •Мишеня ЛаПИЧ», 4 с. 15.40 М/с •Норман Нормап•.

6 с. 16. 10 М/с

15

с.

09.ЗО Закон є закон 09.З5 •Познайомимося збли-

•Пуччіні•, 10 с. 16.З5 •Єралаш• 16.50 Т/с •Біле Ікло•, 10 с. 17.15 Т/с •Чарівник 11• 17.45 Т jc •Сімнадцять миттєвостей весни•,

зька»

10.00 Телемагазин 10.15 Закон є закон 10.20 Х/Ф •Волга-Волга• 12.00 Телемагазин 12.1 О •І все-таки романс• 12.40Телемагазин 13.10 •Решето•. •Rock

5 с.

19.00 Репортер 19.25 Погода 19.40 Аншлаг! АншлагІ 20.25 Х/Ф •Діш nонеділка• 22.00 Репортер 22.20 Погода

Land

22.З5 Х/Ф •Американський

1З.45 Телемагазин 13.55 Закон є закон 14.00 Експрес-інформ 14.1 О Православний кален-

00.20 Х/Ф •діти кукурудзи-2• 01.45 •Бівіс і Баттхед• 02.15 Зона ночі

перевертень у Парижі•

Ladies•

дар

14.20 •І прийшов час ... • 14.50 Кіногороскоn 15.15 Х/Ф •Любов літньої людини•

ОЗ.45 Х/Ф •Американський перевертень у Парижі• 05.20 Т/с •Сімнадцять миттє­ востей весни•, 5 с. 06.25 Х/Ф •довга дорога до­

17.45 Мультфільм 17.50 •Венето•. •Поема npo матрац•

18.00 •Таємниці і скандали• 18.25 •ЗS хвилин джазу• 19.00 Т jc •Скажені гроші•, 15 с.

20.00 •Таємниці палаців• 20.ЗОСТН

СТБ

07.00 •Вікна. Столиця• 07.10 Прогноз погоди 07.15 •BIZ-lV• 08.00 •Вікна. БІзнес• 08.20 •BIZ-lV• 08.50 Астрологічний прогноз 08.55 Телемагазин 09.05 Т/с •Антонепла•. 142 с. 10.00 Телемагазин 10.25 Хф •Під маскою берку-

20.45 Київські ділові новини 21.00 •Розваги дпя вас• та• 21.30 •Вісті• 22.00 дІс •Хроніка надій 1 12.15 Телемагазин 12.40 •BIZ-lV• ілюзій» 13.10 •BIZ-lV• 22.30 стн 14.00 •Вікна. Новини• 22.45 Експрес-інформ 22.55 •Бард-салон• з Тризу­ 14.15 Телемагазин 14.35 •BIZ-lV• бимСтасом 23.20 Х/Ф •Пістолет з глуш­ 16.00 •BIZ-lV• 16.50 Телемагазин ником» 00.40 •Зустрінемося ввечері• 17.00 •BIZ-lV• 17.40 д/с •Підводна одіссея 7 КАНАЛ команди Кусто•. З5 с. 10.05 •Казка лірника Сашка• 10.15 •Глобальні поради• 10.20 Телемагазин 10.ЗО Т/с мамо!•,

•s:l

люблю його,

4 с.

11.ЗО Мовна вітальня. Урок 19-й

11.50 •Калейдоскоn• 11 .55 Музика на 1VТ

18.40 Tjc •Антонелла•. 143 с. 19.15 •Вікна. Столиця• 19.25Т/с•Антонелпа•,14Зс. 19.50 •ВІкна. Новини•. Спорт. Погода 20. 20 д/Ф •Присуджені мо­

рдона•. М. Мозговий 19.00 •Один на ОДИН З ... » 20.00 Музика на 1VТ 20.З5 Торгінформ 20.50 •Добрі НОВИНИ» 21.00 СІТ 21.15 •Погляд з Америки•

Траса •Дружби•

16.25 Польова пошта пам'яті 17.00 Прогулянка з •Акцен­ том•, і не без моралі музе'І•.

17.20 •Лувр. Година в 1 ч. 18.00 УТН - •Вечір•

18.20 Вікно в Америку 18.50 Нова колекція 19.00 Х/Ф •Зовнішні ознаки багатства•

20.40 Вечірня казка 21 ОО УТН - Панорама 21.40 Світ спорту 21.55 Погода 22.00 •Сnадкоємцям на

па­ м'ять•. До 10-річчя Неза­ лежності України 22.10 Всеукраїнський мо­ лодіжний фестиваль •Пе­ рлини сезону•, 1-2 ч. 23.20 Щоденник фестивалю •Оксамитовий сезон•. 1 вип.

2З.З5 Погода 2З.40 •Хіт року•

УТ-2

СУБОТА, серпня

дя•

12.50 •Людина і закон• 13.20 Спортарена 15.00 Т jc •Вулиці розбитих ліхтарів•

16.00 Х/Ф •Площадка• 17.45 Х/Ф •Сьома мішень• 19.З5ТСН

20.05 Х/Ф •Удар свободи• 21.50 Т/с •Авантюрист• 22.45 Бокс по-справжньому. Е. Моравіс- І. Чі

23.45 Х/Ф •Че Гева• 01.25 •Парк автомобільного перюду•

УТ-З

07.00 За київським часом 07.30 •Дім, що чекає хазяїна• 07.55 •Вогні •Борисполя• 08.10 •Пані. панночка, паня08.25 Торговий ряд 08.ЗО •На ранковому прийомі»

09.05 Погода 09.10 •СамІ з вусам"'" 10.10 •З бадьорим ранком!• 10.40 •Не час• 11.00 •Смак• 11.20 •Музичний кіоск• О. Гончаренка

11.50 Т/Ф •Про Фіму .. 12.15 •Світ казок 1 пригод... •Неймовірний Джин•

1З.45 •Життя тварІ-Ін• 14.15 •Вчасно• 14.30 д;с •СвІт сафарі• 15.20 •3 легкою парою'• У гостях уМ. Євдокимова

15.45 Х/Ф •Поліцейський" 17.25 •Інтеллект-шоу І_GЕвріка•

18.20 Хjф •Подеійн~<tй вибух• 19.55 Суперлото 20.00 •ПодробИЦІ» 20.20 •N-кілометр» 20.35 .. час• 20 50 Інтерспорт 20.55 Погода 21.00 •Городок• 21.ЗО Tjc •Далекобійники• 22.30 Х/Ф Р. Поланського •дев'яті врата• 00.45 Х/Ф •Крутий полщейський• ТЕТ

но!»

08.50 Телемаркет 08.55 Вас вітає гуморист Риба 09.00 У гостях у Дрьоми

07.05 •Вісті• 07.З5 •Розваги дпя вас•

08.ЗОСТН

07.30 •Доброго ранку, Украї­ М.

матрац•

22.40 Х/Ф •дикі ігри• 00.05 Х/Ф •І корабель пли­

... » 7

ве

КАНАЛ

10.05 •Казка лірника Сашка• 10.15 •Глобальні поради• 10.20 •Бути жінкою• 1О. 45 Молодіжна телеслужба 11 .15 •Шоу самотнього холостяка»

11.45 Світ науки 12.00 Хіт-новини 12.ЗО •дикий світ Америки• 1З.ОО Мовна вітапьня. Урок 20-й 1З.ЗО Час розваг 14.00Телемагазин 14.З0 •Один на ОДИН З ... » 14.45 Музика на 1VТ 15.30 •Моя зірка•

16. 15 Музика на 1VТ 16.55 •Калейдоскоп• 17.00 Музика на 1VТ 18.00 Сапон •Des Miserables• 18.45 Музика на 1VТ 19.00 Вікно в Америку 19.30 Телемагазин 19.50 Музика на 1VТ 20.00 •Квпейдоскоп• 20.05 Музика на 1VТ 20.З5 Торгінформ

20.50 •ДобрІ НОВИНИ» 21.00 СІТ 21.15 •Казка лірника Сашка• 21.25 •Глобальні поради• 21.30 Ток-шоу •У гостях у нок

ІСТV

07.00 •Факти• 07.02 •Перехрестя• 07 .З5 •діалоги про риболов­ лю•

11.00, 12.00, 1З.ОО, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00 •Факти• 08.02 •Відбій• 08.15 Мультфільми 08.45 Т/с •Молодість Герак­ 08

ОО,

ла•

09.ЗО •Російські гірки• 10.00 Х/Ф •Казка про загуб­ лений час• 11.20 Х/Ф •За законом джунглів•. 1-2 с. 13.40 Х/Ф •Цей чокнутий Нат• 15.05 Мультфільми 15.30 М/Ф •Ападдін• 16.20 Т/с •Клеопатра 2525• 16.40 т;с •Джек-урвиголова• 17.05 т;с •Апьф• 17.ЗО Х/Ф •Сьома монета• 19.00 Х/Ф •Безстрашна гієна• 20.40 Хjф •Жорсткий шлях• 22.30 Тележурнал дпя чоловіків •Кентавр• 22.50 Х/Ф •Злодій і стрипти­ зерша•

00.20

нка''

09.00 •Створи себе• 09.20 Православний

УТ-1

22.ЗО •Венето•. •Поема про

ку-

харІВ•

кален-

дар

09.25 Х/ф •Честь скаута• 10.55 Молодіжна телеслужба

"Гаряча сімка"

НОВИЙ КАНАЛ

08.00 •Новий елемент• 08.25 Мультфільми 09.30 Т/с •Слщопити•. 1 с. 10.00Т/с •Таємний світ Апекс Мак•, 77 с. 10.30 •З х 4•.Найкумедніше домашнє відео 10.55ДІ'>м. фітнес •Хауз фіт• 11.1 О Х/Ф •ДІти понеділка»

12.45 Х/Ф •Людина-амфібія• 14.20 Мультфільм 14.30 Х/Ф •Принц і жебрак• 16.25 Х/Ф •Чвара• 18.05 Т/с •Горець•. 21 с. 19.00 Репортер 19.30 Х/Ф •Офіцери• 21.20 Х/Ф •Найманець" 23.40 •Плейбой• nредставляє. •Роман•

01.20 Т/с •Едем• 02.10 Зона ночі ОЗ.40 Tjc •Голод» 04.05 Х/Ф •Офщери• 05.35 Х/Ф •Найманець• 07.15 •Живий звук• СТБ

08.05 АстрологічнІ-Ій прогноз 08.10 •BIZ-lV• 09.00 •BIZ-lV• 10.20 •Вітер із півдня• 10.40 Астрологічний прогноз 11.00 д/с •Підводна одіссея

•36,6о•

12.00 УТН - •день• 12.10 •Спадкоємцям

на па­ м'ять•. До 10-річчя Неза­ лежності України 12. 15 Сільська година 13.05 •Саме Той• про себе 1З.З5 •Ми пам'ятаємо Ваші імена ... • 14.00 Мультфільм на замов­ лення

•Сnадкоємцям на па­ м'ять•. До 10-річчя Неза­ лежності України 15.00 УТН - •день• 15.10 Погода 15.20 До 10-річчя Незалеж­ ності України. • Т апанти твої, Укріііно! • 15.50 Кордон 16.15 •Обранці муз•. Народ­ ний артист України Б. Сташків, 1 ч. 16.45 д/Ф •Води Версаля• 17.20 •Нащадкам на Згадку•. До 1О-річчя Незапежносп

14.50

Украіни

на па­ м'ять•. До 10-річчя Неза­ лежності України 18.25 •Бути жінкою• 18.55 Футбол. Чемпіонат УкраІ·ни. •динамо• (КИів) - •Металург• (Запорож­ жя) 20.50 Вечірня казка 21.00 УТН - •Панорама• 21.40 Погода 21.50 •Спадкоємцям на па­ м'ять•. До 10-річчя Неза­ лежності України

22.00 Світ спорту. Футбол. 6й тур 11-го чемпіонату УкраІни у вищій лізі 22.1 О Всеукраїнський мо­ лодіжний фестиваль •Перлини сезону•, 3-4 ч. 23.ЗО Щоденник фестивалю •Оксамитовий сезон•, 2 вип.

2З. 50 •Хіт року• УТ-2 Бокс nо-справжньому. Е. Моравіс - І. Лі 08.00 •КомедійнІ-Ій квартет• 08.35 •Біла ворона• 09.10 •Лото-забава• 10.05 Телемаркет 10.15 •Реальний сектор• 10.45 •Золота Фортуна• 11.45 Щасти вам! 12.15 Фільм-концерт •Над наметами місяць, як се­

07.00

режка•

Відкриваємо Бібmю 1З.ЗО До 10-річчя Незалеж­ ності України. • Таланти твої, Україно!• Севасто­

13.00

поль

15.00 •СВ-шоу• 16.00 Х/Ф •З коханими

не

розлучайтеся•

нської ліги

19.45 Х/Ф •Леон-кіппер• 21.45 Т/с •Професіонали•, 6 с.

•Таємничі історії• Д. Харитонова. •Справжня історія Привиду і Пітьми• 23.15 Х/Ф •Скарби Сьєрра­ Мадре•

22.40

УТ-З

07.00 Молодіжна телеслужба 07.30 •На своій землі• 08.00 •Недільні зустрічі• 08.35 Торговий ряд 08.40 •Інтер'єр• 09.05 Погода 09.1 О •Городок• 09.40 •Прокинься і співайІ• 10.25 •Вікенд• з І. Зінченко 11.00 •Караоке на майдані• 11.20 •Смачно• з Б. Бурдою 11.50 •Мелорама» 12.20 •Показуха• 12.50 •Планета Здоров'я• 13.20 •дикі зірки Гоппівуда» 13.50 •Випадковий свідок» 14.20 Х/Ф •Вірні друзі• 16.00 •Брейн-ринг• 16.50 Tjc •Далекобійники• 17.45 •Сміхопанорама• 18.20 Х/Ф •Командир щасливої •щуки•

2З.20 Х/Ф •Пістолет •Пітон З 57•

тний бік медалі

17 .ОО

дІс •На nерехрестях

планети Земля•. •Таї­ ланд•

17.45 Х/Ф •Трест. що лопнув• 19.00 •Вікна. Новини•. Спорт.

ТЕТ В. Шушкевич. •Сnочатку було Слово• 07.ЗО •Вісті• 08.00 Християнська програма 08.ЗО стн 08.55 Православний кален­

07.05

дар

і закон• 12.ЗО •Ім'я• Кращі концерти • ТЕТ •. Група •На-На• 14.00 •Київ класичний• 14.20 •Світ авіаціІ і туризму• 14.50 •Музей кіно• 15.30 Т/с •Справи сімейні•, 4

1З. ОО

с.

16.00 •Зустрінемося ввечері• 16.30 •Сенсація• 17.00 •Правдиві голлівудські ІСТОріі• •Венето•. •Поема про

17.50

матрац•

18.00 •Дітвора• 18.30 Конкурс •Міс Київ2001• 19.15 Х/Ф •Повітряний ВІЗНИК»

20.30 СТН-тижневик 21.00 •Український пацієнт• 21.20 Блеф-клуб 22.00 •Нікітінські вечори• 22.30 СТН-спорт. Тижневик 22.55 Х/Ф •Платиновий трикутн~<~к•

00.25 •ХІт-базар•

7

КАНАЛ

ГраціІ від •Гравісу• 09.ЗО Торгінформ 10.00 •Місто дітей•, 2 ч.

09.05

11.00 Х/Ф •Фантоми• 12.40 Торгінформ 1З.ОО •Саме Той• 13.30 Грацї1 від •Гравісу• 14.00 Торгінформ 14.20 •Добрі новини• 14.ЗО •Пригоди свободи•. 2 с. •Доживемо до по-

15.30

16.00 Торгінформ 16.30 •Саме Той• про себе 17.00 •Шлягер• представляє

... »

17.50 •Вісник податково·І служби•

18.00 •Таврійські ігри• 18.30 Торгінформ 18.50 •Добрі НОВИНИ» 19.00 •ГіДНО» 19.ЗО •Хіт-базар•

20.40 Торгінформ 21.00 СІТ 21.15 •Казка лірника Сашка" 21.25 •Глобальні поради" 21.ЗО Торгінформ 22.00 •Будуємо по-новому• 22.20 Торгінформ 22.40 Світ здоров'я - •Бік­ Кікв))

2З.00 •МІКС" ІСТV Муз. ранок 07.З5 •Гаряча сімка•. Підсумки тижня 08.00 •Відбій• 08.15 Мультфільми 08.45 Т/с •Молодість Герак­

07.05

ла•

09.30 •М-файли• 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 16.00, 17 ОО, 19.00, 20.00 •Факти• Х/Ф •Апачи• 11.ЗО Х/Ф •Ель Сід• 14.З5 Х/Ф •Безстрашна гієна• 16.1 О Мультфільми 16.45 Т/с •Клеопатра 2525•

10.01

17.05 т;с •Джек-урвиголова» 17.30 Т/с •Апьф• 18.00 Х/Ф •Покровські ворота•

20.15 Х/Ф •Штурмовик• 21.45 Tjc •Вигнанець• 22.25 •М-файли• 22.55 'Російські гірки" 23.25 Х/Ф •Кобб• НОВИЙ КАНАЛ

украї­

13.00 •BIZ-lV• 14.З5 Телемагазин 15.ЗО •BIZ-lV•. Кращі хіти ХХ тисячоліття 16.ЗО •Вікна. Спорт•. Зворо­

12.00 •Людина

неділка•

17.25 •Перехрестя• 18.00 УТН- •Вечір• 18.15 Погода 18.20 •Сnадкоємцям

17.20 •Повне мамаду• 18.00 КВК. Кращі ігр~<~

09.00 •Дитяче коло• 09.30 •Мій цирк• 10.00 Телемагазин 10.15 •35 хвилин джазу• 1О. 50 • Влада факту• 11.05 •Вокзал мрїі• 11.З5 •Моделі•

20.00 •ПОдРОбИЦі ТИЖНЯ• 20.45 Погода 20.50 •Джентльмен-шоу• 21.25 Х/Ф •Капина червона•

11.ЗО Економічний вісник

ріка•

ньоі імператриці•

команди Кусто•, З5 с. 11.55 •М-стиль• 12.З5 •Лабораторія малого бізнесу»

12.00 д!с •Індаба•, 19 с. 12.ЗО •Решето•. •Небесна

цею•

20.50 Х/Ф •Благодійник• 23.20 Х/Ф •Коханець остан­ НЕДІЛЯ,

2З.ЗО Телемагазин 2З. 50 Музика на 1VТ

09.25 •Повне мамаду• 1О. 05 Телемаркет 10.15 •Хіт-новини• 10.40 Резонанс 11.00 Модний час 11.30 «ЧіТКО і ЯСНО» 12.00 Надзвичайна ситуація 12.30 Телеслужба •Милосер-

Х/Ф •Вік-енд з вбив­

16.ЗО стн 12 серпня 16.50 Кіногороскоп 17.1 О •Споживач• УТ-1 17.25 •Лакмус ЖИТТЯ» 17.45 •З коментарями 1 07.ЗО •Доброго ранку, УкрііІно!» без ... • 08.50 Телемаркет 17.55 «МіСЬКІ НОВИНИ» 08.55 Укрспортлото 18.15 •Чорний квадрат• 09.00 •Шоу самотнього холо18.45 •Київські мініатюри• стяка• 19.15 Телепресс-клуб 09.30 •Крок до зірок• 20.00 •Киянин• 10.00 •Наше військо• 20.ЗОСТН 1О.ЗО •Телефор туна• 21.00 •Розвагидпя вас• 11 .05 •Хто в домі хазяїн?• 21. ЗО •Вісті• 11.ЗО Медичний тижневик 22.00 •Сміхоностальгія•

Дмитра Гордона•. Е. Ха­

07.35 Т;с •Лессі•, 42 с. 08.00 •0, щасливчик!• 08.50 •Рецепти веселих

Погода

19.15

зька•

22.30 Сапон •Des Miserables•

періоду•

08.00 Мультфільми

11

д/с •Хроніка надій і ілюзій• 14.00 Х/ф •Єлисейські nоля• 15.20 Телемагазин 15.35 •Право• 16.05 •Познайомимося збли-

13.30

07.00 •Парк автомобільного

рем•

21.00 Х/ф •Човен• 2З.З5 •BIZ-lV•. Нічнийкаприз

12.ЗО Телемагазин

17.00 Tjc •Я любЛІD ЙОГО, мамо!•, 7 с. 18.00 •В гостях у Дмитра Го-

13.1 О •На сьомому небі• 1З.45 Класік-прем'єр із Т. Миленіною 14.20 •Надвечір'я• 14.50 •Сnадкоємцям на па­ м'ять•. До 10-рІччя Неза­ лежностІ України 15.00 УТН - •день• 15.10 Погода 15.20 •Не все так погано ... • 15.50 До 10-річчя Незалежності України. •РеліквіІ і храми України• 16.00 До 10-річчя Незалеж­ ності України. •Регіон•.

09.З5 •Доки всі вдома•

дому•

16.ЗО Х/Ф •Три товариші•

09.ЗО •Зірки, на сцену!• 10.00 Міжнародний фести­ валь дитячо·І творчості •Золотий журавель• 10.50 Мультфільм 11.15 •Хіт року• 11.45 Дитяча лінія 12.00 УТН - •день• 12.10Погода 12.15 •Сnадкоємцям на па­ м'ять•. До 10-річчя Неза­ лежності України 12.25 До 10-річчя Незалеж­ ності України. •Творча nапІТра Печерська• 12.45 До 10-річчя Незалеж­ ності України. • Таланти тво·І, Україно!•

18.10Погода

18.45 •Факти•

1З.45 Дом. фітнес •Хауз фіт•

07.00 Мультфільм 07.20 •Венето•. •Поема

ський»

ніндзя•

07.45 'Російські гірки" 08.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 18.00 •Фак­

дому•

00.45 Х/Ф •Лиховісні небеса•

но!»

ІСТV

06.00 Муз. ранок 07.00 •Факти• 07.02 "Гаряча сімка" 07.12 М/с •Черепашки­

ти•

19.ЗОТСН 19.50 •ТСН. Проспорт•

дня.

УТ-1

06.05 •Доброго ранку, Украї-

21.30 •Глобальні поради• 21 .35 •Аnтека для душі• 22.05 chnoн •Des Miserables» 22.50 Музика на 1VТ

07.45 •Церква Христова• 08.00 Мультфільми 09.30 Т/с •Слідопити•. 2 с. 10.00 Т/с •Таємний світ Апекс Мак•, 78 с. 10.30•3Х4• Посміхніться,

11 .1 О

вас

ЗНІМаютьІ

11.40 Світ індійського кіно 14.15 Х/Ф •Про кота ... • 15.35 М/Ф •Мапя 1Карлсон• 15.55 М/Ф •Карлсон повернувся•

16.25 Х/Ф •Чорний принц• 18.05 Т(с •Горець ... 22 с. 19.00 Репортер 19.30 Х/Ф •Хто я?" 21.50 Х/Ф •Міньйон• 23.40 Спецрепортер 00.15 Х/Ф •Шалені коровки• 01.40 Світ індійського кіно 03.45 Х/ф •МІНЬЙОН• 05.20 Х/Ф •Про кота ... • СТБ

08.05 Астрологічний nрогноз 08.10 •BIZ-lV• 1О ОО д/с •На перехрестях планети Земля•. •Таї­ ланд•

10.55

д!Ф •Присуджені мо­

рем•

11.ЗО •Імпреза• •Лабораторія малого бізнесу• 12.1 О •Ви практично здорові•

12.00

12.40 •Bit-lV• 14.25 Телемагазин 15.05 •Зелена зона• 15.З5 •Ні nyxy ні пера!• 15.55 Х/Ф •Вік-енд з вбивцею•

17.25 19.45

Х/Ф •Благодійник• Х/Ф •На кого Бог по­

шле•

21. 15 Х/Ф •діаманти шаха• 23.25 Х/Ф •Дівчини з пе­ редмістя•


N958(9259)

3 мисnивським сватом, дрvаіІ

плодових насаджень. Батьків­ щина цього виду Японія, Китай, Корея. Розповсюджений на те­ риторії Туркменії, Казахстану, Азербайджану , Вірменіі, Грузіі. У 1973 році його вогнища вияв­ лені в Криму (м.Севастополь), Донецькій , Запорізькій, Одесь­ кій, Херсонській областях . По­ шкоджує близько 300 видів пло­ дових, лісових, декоративних

Минулої суботи в Будинку мисливця в Броварах відбувся урочистий пленум регіональної

ну,

ради УТМР з нагоди 80-річчя

трагічну істо-

Українськ01·о товариства мис­

рію

ЛИВІ\іВ та рибалок.

нення,

Ніде правди діти: багато хто

часом

і

стано­

влення і роз­

й досі іронізує у розмовах при

витку УТМР

згадці про цю організацію, про

районно"! мисливське-~~~~~~~~~~~~--------------------~

1\Іисливців.

1\Іовляв,

губителі

nрироди, вариnри і т. д. А про­

рибальської

S,

нині однією зі ск.\nдових час­

ради

лисок

тин ді >ім. ності УТ\ Н'

1\tа бутt.,

преміями, пам'ятними зна•tка­

2,

чи не ІtайІІонулярнішо·І, найма­

ми УТМР, вімали належне тим,

пілок- 10, курі11ок сірих

совіша·, з ус іх громадсt.ких ор ­

хто в рі зні роки керував район­

У ДНі ВіДКрИТТЯ ПОЛІОВіНІШІ

ганізацій в Україні. А головне

ною мисливською організаці­

проnускна сnроможність угідь

ж завдаНІt>і полягає у відтво­

єю,- К.А. Строю, А.І. Дворо­

ренні,

та

вому, Г.А . Горохову, І.Ф. Двор­

регулюється nугівками на кон­

Самки шкідника дуже плодючі і відкладають до 300 яєць . Сам­ ка невелика , безкрила, яскра­ во-рожевого кольору, вкрита бі­

фауни. Ну і, зви•ІаЙІІО , прави­

ніку, А.~. Копичеву. Після уро­

кретне місце (обхід,

лим

лІ, ному

•tисто сті

збагаченні

флори

використанні

її

ба­

гатств на благо сусnільства . В ИСОКИ~ІИ,

oct.

С ЛОВіІ\ 111

грамотами,

грошовими

у•tасники

пленуму

розглянули і ділове питання: як

За І\И,tи. на ІІ е рtІІИЙ nогляд крИ СТ\,СЯ

що (це 1\-">і тих , хто люfіип,

кепкувати): Бровар сt.кі1 ріtйра­

провести відкритrя полюван­ ня на периату дичину в сезо­

ні

року.

2001

Встановлено терміни: поча­

да УТ\1Р- це чотири єдин і ді­

ток полювання о

лІ .ниці, за якими закріnлено

пня, закінчення

56

18.00 11

сер­

листопада.

25

10,

голубів-

б, норців великих

-

курочок водяних

-

15, -

-

широким

З.

сектор,

КУЛЯМИ, СОбакаІ\ІИ 1\СІ\ІИСЛИВСЬ­ КИХ nорід та собаками б ез пас­

портів установленого зразка.

го водосховищ- до ЗО грудня

без nрисутності єге ри .

Серед них 2З - ІІ О' І tх ні ••лени УТМР. Це, зрештою,

{і() ти­

-

С>іЧ ГрН. рі•ІІ\01'0 ДОХОДу.

р.

району З веЛИКИ\ 1 lliNH'CeHHЯM

Отже, із ~tисливським свнто't

Днями полювання є субота,

вас, дру з і . І - ні пуху, ні ІІ!'раІ

неділя, середа.

HopNa

На своему ІІ .\t'Іtумі ~rи сливці

Михайло ПРИМАК,

відстрілу пернатої ди­

голова БроварСІ.кої райоІtІЮ-І

чини одним мисливцем за дею, полювання

не

nовинна

УТ\1Р.

п е ре-

виробничо;=~, r~Колектив управління комунального

ІШІІ nІДІІРиємто ІІJКМА"

ІІІ

виробляє й реалізує високоякісну

господарства поздоровляє

продукцію за низькими цінами:

колектив Броварської ФЕГГ

- плівку поліетиленову різної тов­

Зичимо здоров'я і ща­ ляких жипєвих гараздав.

Хай прихиляється до Вас людське добро, ласкою ві-

тас доля, вірою й падісю

і

зустріч.аr: депь. 1Цо6 доб·

j

рим. усм.іхом. Ви завжди сяяли, щоб обм.ипали Вас

тривоzи .•лі, щоб сили і і падїі додавалися вііJ дру·

дроту;

-дошку шпунтовану для nідлоги ;

ДІ'У31.

KIAJIIФIKOUHI СІОІІІРИ

КЕРІВНИКАМ

0РfАНІ3АЦІЙ ВСІХ ФОРМ

ріалів із деревини організаціі-за­ мовника. Оптовим - покупцям знижка 10%. Можлива достав­ ка транспортом виробника . Тел. для довідок: 4-23-53,

Відnовідно до листа ви ко нав­ чо't дирекціі Фонду со ціального

всіх розмірів, цемент, ДВП, ДСП ,

ті, плитку облицювальну та дnя підnоги, рубероїД, радіатори

А

них

захвор юв ань

N202- 106

в ід

5 .07

України

О 1, Бровар ­

ським відділенням Фонду до

15 серnня 2001

року завершуєть­

2.

ся приймання особових сnрав nотерпілих н а виробництві до

1 квітня 2001

року .

При йма нн я сnрав nроводить­

ся щоде нно з

8 .00 до 17.00 за

ад""сою : м . Брова ри, вул. Га га ­ рін~,

26

( буд инок побуту " Юві­

ліс. озеро. Тел.:

рожі (20ли стів) . Тел.:

Субота з Неділя

(увечері) .

r

рного товариства "Переробник" , код ЄДР ПОУ 20074408. адреса: Київська обл .. Броварський р-он , с. Зазим'я , ад­

Заяви від кредиторів приймаються

ліквідаційною комісією протягом двох місяців з дня публ ікаціі оголошення .

без обід­

8-00 до 15-00 без обід­

-

-~ У зв 'язку з ліквідацією ВАТ « Канді» і переходом повноважень до голови лікві­ даційної комісіі nідnис Тобілко М .Г. вва­ жати недійсним , а печатка ВАТ « Канді»

Ідентифікаційний код N~0 135 4504 втра­ тила свою юр идичну с илу .

вихідний день

Втрачений акт на nраво nриватної

Н аша адреса : м.Бровари . вул . Димитрова .

ДАЧНА ПРИВАТИЗОВАНА

6,7

СОТКИ . Ніжин сь­

ки й напрямок електрички, станція

"Заворичі ",

8-00 до 18 -00

-

ньої перерви

6-46-99

когос nодарського закритого акціоне ­

1 - го серпня фірма надає з на­

ньоtперерви

5-95-89.

20-30 хв .

28

(район залізнично ­

власності на землю, виданий Зазимською

го вокзала) Т елеф он для довщок :

с ільською радо ю

(8 ~ :?,94)

tм · я ~икого Дмитра І гнатовича, Вf!ажати

·,.,.,

ходьби . " Вре ­

4 - 14-23.

25.07. 1996 р . за N~7 на

неді й<;_ним .

лей ний " ) кім . З, 2-й пов е рх, тел. :

мянка ", све рдловина . підведен а

Ки­

Втрачений сертифікат на землю КВ

5-30-69) .

лінія електропостачання , nлодові

івська область, Броварu•• ий район,

N~0056234, зареєстрований за N~665 від

дерева,смородина,малина.Неда ­

с.К няжичі, вул.Слави . коr; Є ДРПОУ

леко ліс . Тел.:

15. 11. 97р .

00860487, вважати недійсною.

пл юк Ганни Мин івн и. вважати недійсним.

Начальник відділення фонду. "НОВЕ

ЖИ.ТТЯ" -

Броварськuх міськоі

"~•··~u~·n~i~il!!!!~}j

рм, ра\Іонної .а.ержавної м~.uнliarJ~paІllii.l ma С ПІВЗАС НОВНИКИ

ААРЕСА:

paAu,

ра Uо нн а

держаА мін іс m раu ія .

Свідоцтво ІІ(Ю дср)ІІ авІІу

рсєс:тра ціІV KJ N 259 ,<t:.! 10. 12. 199 7р. ІН4 екс

61285

07400,

BAl

Кuївська об11., 111. Броварu,

- Факел »

,

буІІьв . НезаІІежносmІ,

КСП « Богданівське» на ім'я Те­

2.

ВіААЇЛU : соu і ал ьнu х

сі льськ L>. numaнt .

<:

'<'cnoAapcm вa 4-02-92;

,.,, m•в

масов о ї poбomu

бу х. алm ерія : npuu oм 01 о-.' " " " " '·

+ + + +

2.

Звіт реалізаційної комісії.

З. Звіт спостережної ради. Реєстрація учасників зборів відбудеться 10 жовтня 200 1 р. з 12.00 до 1З.45 . Для реєстрації необхідно мати документи, що nа свідчать особу. а представникам акціонерів- доручен­ ня відповідно до чинного законодав­ ства .

Довідки за тел.:

5-35-88.

~ Втрачений державний акт на nраво вла­ сності на землю серіі 11-КВ N~090 191 , вида­ ний З азимською с ільською радою 17.01 200 1р . NQЗ 14на ім'я КОВАЛЕНКО На­ талії Олександрівt t и, вважати недійсним. ШJ Втрачену колову печатку суб 'єкта nід­ nриємницької діяльності - фізичної особи ПУТЯТИ Віктора Андрійовича. ідентифікацій­ ний номер 2432908657, вважити ttедійсною . [!) Втрачене свідоцтво п ро право власнос­

J\истування з читачами

-

на с торінках lа зети .

За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

~~ Загублене пенсійне посвідчеtmя серіі

P-NQ148530, видане Київським обл. військ­ ·коматом 1987 р . на ім 'я НОВИЦЬКОГО Вік­ тора Мечеславовича. вважати недійсttим.

'''

Втрачене с відоцтво про державну ре­

єстрацію ВК "Хамелео н" за NQ 1096, видане Броварським міськвиконкомом 24.03.95 р ., вважати недійсн им . [!] Втрачене с відоцтво консорціуму "Агро­

стромпенопласт " про р~єстрацію , видане Броварс ькою райдер~адміністрацією за

NQ202 від 27.08.91

року, вважати недійсним.

Ut. Втрачене посвідчення

працівника міліціі

на ім 'я Трущельо ва Михайла Васильовича вважати недійс ним .

lІ.рук o ф ce mнu u . І Ар уков а нuu ар куш .

управління у с nра вах пресu

4-23-26.

За точність викладених фактів відповідас автор.

вича, вважати tіедійсним .

ВіААрук о ван о в ЗАТ "БРОВАРСЬКА АРУКАРНЯ"

npu мu c л o в uc mt 4 -04-81;

Редакція не завжди поділяс позицію авторів.

~ ЗаrублеtІе посвідчення ветерана праці , серія A-IV NQ 45121 7, видане 17.04.1996 р_ Броварським відділом соціального захисту населення tta ім ' я КО ВАЛЯ Ві ктора Івано­

Об с яг

'8 РеАакmор: 4-03-76. Засmупиuк реАакmора : 4-21-34. і

мі ська t раUонна

'~ Втрачену печатку

5 -36-05 .

дження розподілу прибутку.

майна 10.01 .1993 р. NQ28 на ім' я СЕМ!=НЦЯ Василя Івановича, вважати недійсним.

n'ятниця з

• ПЛОСКИЙ ШИФЕР для ого­

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт дирекціїпро роботу ЗАТ "Сві­ тлотехніка - Катех" за 2000 рік і основ­ ні напрямки роботи на 200 1 р. Затвер­

су) СЗАТ "Переробник" ліквідується.

1 ООО(ти­

Режим Qоботи : Пон е ділок

км від Броварів . Поруч

На виконання рішення загальних збо­ 23.07.2001 р . сільсь­

14 годині

При разовій покупці товарів за

чні знижки по всіх видах товарів .

r ДВОПОВЕРХОВА дАЧА з на ­

З повним текстом цього документа бажаючі можуть оз найомиться в зага­ льному відділі райдержадміністраціt за адресою : 07400, м. Бровари, вул. Гагаріна, 15.

р. о

нерів за адресою : Київська обл. , м . Бров ари, вул . Ч калова, З.

11

ністрацїі від 14 березня ц. р. N28 1 " Про посилення заходів по недопущенню інфекційних захворювань, спільних для людей і тварин, на територіі Бровар­ ського району".

10 жовтня 2001

відбудутьсЯ загальні збори акціо­

ті на житло, видане фо ндом комуtІальtюго

3

. .. : ..... ;..: ..;.. :~ .

ПОВІДОМnR€, що

мінбудівля (майданчик кролекомплек­

по м . Бровари безоплатне.

двірними будівлями в хорошому

ДІ-ЛЯНКА

Безоплатна погрузка товарів .

сячІ) гривень транспортування

...•.. : ..:..., . : . ~.. ~.. : . ~· · ·:· .:. .

червня 2001 року за N~5/37 роз­ порядження голови Броварської адмі­

ЗАТ "СВІТАОТЕХНІКА-КАТЕХ"

Усі форми розрахунків .

готівку на суму більше

·•·•n·•;f }OiJIIIIIIItC·R·•·;;· 50

Тра нспортні перевезення .

З . По с луги автос алона (мийка

4.

РАЙОННИМ УПРАВЛІННЯМ ЮСТИЦІЇ ЗАРЕЄСТРОВАНО:

рtв акціонерів від

автомобілів)

6-95-62.

стані за

ТАКОЖ:

Пиломатеріал та р оз пиловка

на замовлення покупці в .

страхування від нещас них виnа­

дків на виробництві та nрофесій­

-

чугунні,цвяхи фасовані та інwе

YCJ.OrO 600 наімеиуаан• 6удматерІапіа. 1.

Теп.:S-22-42~

--=~

фарбу І розчинники в асортимен-

Проводимо також зварюваль­

ляка, виготовлення деревомате­

&РОВАРСЬКОfО РАЙОНУ:

~

сталь оцинковану і чорну, кутники

ні роботи воріт і хвірток . Організація приймає замов­ лення на розпиловку лісу-круг­

ПІДПРИ€МСТВ, УСТАНОВ, вnАСНОСТІ М. &РОВАРИ ТА

І

Колектив ВУКГ.

РІАЛІ3УЄ:

ливих людей . Виготовляємо столярні вироби: вікна, двері, наличники . плінтуси .

nІдnРИ€МmУ nОТРІІНІ НА РОІОІУ

wwwww•;wrt

на благо наwо'і України" .

«СІUІАД-МАfАJИН ІУДІІUІЬНИХ МАПРІАІІІІ сНІКРА»

- цвяхи будівельні в асортименті; - млини дробарки для підприєм-

зів, вііJ родипи, вііJ зем.лі.

~

~ !L

·~

-дошку різної товщини; -дранку будівельну;

•'

WJIAIOIDOКИ, ПІНОІJІОКИ.·

процвітання та плідної праці

- рамки огорожі сітчасті;

_... J)P.IIJIA1A ВІД sqOІ:PIIJ .•. КІРАМNІУї СИJІІКАТНУї

всім міцного здоров'я,

ленові будь-яких розмірів ; - сітку "рабицю" з оцинкованого

_-_ ._·_ ·

···•о&отадn•• воДїs ~ -.· ·-·_· КАТІrОРІЕІО-иЕ"• ·•····•·····•·

-'············uonOИYEMO ЦVJІУ Г .•.,.·_·_ ·_ ·_·•·_ ·_

ВАТ "Київоблгаз" з 35-рІчним ювілеєм та бажає

щини;

-кульки, мішки , вкладиші поліети­

сливого довголіпя, в~і- ~

карантину рослин по

Броварському району .

з

нар і з 11 ою

Заборонено також nолювати

2001

Ярослав ГЕЙКО, агроном-інспектор з

зброєю, набоя~tи :1 кnрп''ІЧЮ та

на лісових озерах та болотах

1200

нальотом

шкідника.

УВАГА! Забороня сп,сн ІІ ере­ бувати в уг імнх з

у•· іДJ. Київського та Канівсько­

мисливців Бровар ів та району.

восковим

небезпечного карантинною

стрілочних карток .

П е рВИННИЙ МИСЛИВСІ,КИЙ

колектив, що об' сднуютt.

розповсюдженням .

жете сприяти розповсюдженню

уро•шще) , що додаюТLсн до від­

На території водно-болотних

41

плодах. Будьте обачними з пло·

Червчик Комстока характери­ зується високою живучістю і

ІІсре­

4,

тис . 1·а мисливських уrідь . Це

-

;

дами граната та хурми. Ви мо­

нів, кращих nредставників рай­

куликів~

качок

джується з листям шовковиці в період відгодівлі шовкового че­ рв'яка. Найчастіше в нашій зоні

ні рослин виникає ушкодження пагонів, опадання листя, плодів .

організації. Вшанували ветера­

ство~!.:~ •·убитсл>і'ІИ природи є

3,

покоління за рік. Червчик Комстока розповсю ­

культур. При сильному заселен­

те, cn~1e бороп.fіn з браконьєр­

-

сцях під опалим листям, корою, в грунті. Може давати 2 4

він розповсюджується з плода­ ми граната та хурми . Тому осо­ бливу увагу звертайте на білі валоподібні утворення на цих

вищувати: гусей

-

17 парами воскових відростків. Знаходяться яйця в яйцевих Ові­ саках (мішках) у затемнених мі­

Червчик Комстока небез­ печний карантинний шкідник

Газеmа инуn,•ш-n ..

з

17 квітня 1937 р.

дні BUXOAy : сереАа, субота.

ma

інф о рмації Кuїв с ької

облАержаАм інісmра uії .

За м .

30 19

Тираж

2 185 прим .

#58 2001  
#58 2001  
Advertisement