Page 1

СЕРЕДА,

13

ЛИПНЯ

РОКУ.

1994

,N'q 58 (8539)

ГАЗЕТА &РОВАРСЬКИХ МІСЬКОЇ ТА РАІОНН8і PAJt ИАРОАНМХ АЕПУТАТ18

-

ВИБОРИ ВІДБ7 dИCJI

ИАЕ ПРИВАТИЗАQІІ Недалеко той час, sоли nитання

що придбати

-

~ra свій nриватизацШ.иий майновий сер.lИфіnат·t .вирішувати, не nvl'ср.пить звот.кання:. Доведе1·ься краще

ак

використати

nраво:

які

nідnриємств,

акції

дбати

своє

самому

чи

при­

приватизу.ют..ся,

У РАйОНІ 3а: Макаровича КРАВЧУКА Леоніда Даниловича ЛеоніДа КУЧМУ

чи

п'ятдесят тисяч, який .має кожен l'ромадлш~н Ук­ раїни, після 31 лиnня 1996 року nросто анулюєть­ до­ .мав ся. Але оскільки майже Ніхто з нас не

статн:..ого досвіду в новій сnраві, то навчатися оу­ ти власником дuведеться за nepeJiroм п()j.фІ:. Такі висновки можна зробити .з розмови коресnондента Укрінфор.му з начальником Уnрамlиня методології і .розр.ооЮІ .державних проІ1})ам nриватизації Фонду державного майна України А. А. Отченашем. - Аватолі.ю АнтоН ;)БИЧУ, населення столиці і великих J.н.дустріаль.них мJ.ст У.краЇJJн перебуває не­ щодо приватизації. В мов в інформаційному nолі цих містах розташовані великі nіДприємства, офіси ті, А .посер.едиицьких фірм, nроходять ау.кціони.

хто живе в .невеликих містах або селах?

ба­ з Інфо.р;\Іування населення і є одним гатьох завдань фонду. Ми видаємо «Государствен­

-

НЬІЙ бюллеrень по приватизациИ>> і газету <<Ведо­ вичерпну мости приватизации>>, де можна знайти інформацію. передбачає року Програма .приватизації 1994 продаж акцій акціонерних товариств у три хвиш. З 1 бе,резня почалася перша: приватизуються 150 підприємств. Зазначу, кожен може брати участь у товариПР"ІJ:банні акцій будь-якого акціонерного обрали ви я.к нашої держави. Після того, '\':'1fT, в який бажаєте вкласти .свій сертифікат, мо­ щоб номером, ~те зателефонувати за вказаним додаткову

яке

вас

підприємство,

.про

інформацію

Цікавить.

Далі. Надіслати заяву на придбання акцій до приватизаційної комісії обраного акціонерного то­ вариства. Ії бланки є .в кожному поштовому відді­ його треба заповнити правильно, ленні. Гол.овне без помилок, і рекомендованим листом надіслати на адресу комісії з продажу акцій. наочності

Для

припустим.о,

що

приватизуються

цуttро.вий завод і швейна фабрика. На акЦії цук­ рового заводу виявилось набагато більше бажаю­ ючих, ніж фабрики. Значить, акція цукрового за­ а карбованців, водУ може коштувати 1 ОО тисяч 50. Підкреслю важливу де­ шнейної фабрики. таль: кожен свій приватизаційний сертифікат може вкласти в 3-5 і навіть 10 .підприємств одночасно. Протягом п'яти місяців після почат.ку

передплати

ви одержите з комісії три бланки прИватизаційного платіжного

доручення

і

договору

проект

купівлі­

продажу. На їх .підставі в ·місячний термін опла­ чуєте замовлені вами акції в найближчому відді­ лені Ощадбанку. Оплату буде здійснено з вашого

Зараз з'явилось чимало посеред.ницьхих орга­

-

~. вкі проnону.ють свої послуги .. васелеин.ю. ~tвжіть детальніше про особливості ІХ роботи?

Якщо хтось вирішив, що для нього б~де кра­ посередницькій ЩЕ'- передоручити свій сертифікат боку, з одного о1• анізації, треба розрізняти, інвестиційні фон­ Дt..;ірчі товариства, а з іншого, ди.

Спочатку про перших. Довірчі товариства одер­ жали ліцензію на початку цього року і на сьогодні їх yffie налічується понад 50. Вони розміщені і в столиці, і в усіх обласних центрах і містах та

виступають як довірена особа. імені

вони

будучи

власником

одержите

ви

купувати

акції,

сертифіката.

В

можуть договір

на

від вашого

Тобто,

подання

водночас

обмін

на

не

заяву

посередницьких

послуг. При цьому ви можете етавити свої умови. Якщо мати на увазі інвестиційний фонд, то тре­ ба знати, що він випускає свої інвестиЦійні серти­ фікати, які продає всім бажаючим. Одержані кошти він

вкладає

в

майно

підприємства,

яке

приватизу­

ється, а виручений прибуток розподіляє між своїми

Життєвий приклад: інвестиційний фонд купив ак­

Ції молокозаводу, хлібозаводу і 1м' ястюмбінату. Сталась надзвичайна пригода і, скажімо, м'ясоно~~­ бінат

зазнав

збитків.

Але

фонд матиме

сумарюш

прибуток від наявних у нього молоко- і хлібозаво­ дів Отож, ви все одно одержите свій відсоток до­ хо

Зазначу, що аюиви фонду мають бути вкла­

деwJ не

менш як у десять

підприємств.

БесідУ вела Людмила НЕЧАЄВА.

С.Рач:иисьху

за О.

ки війни там загинув ко­

день кооперації для праЦівників .міського

М.

М.

спо­

їх

всіх

заснуван­

дня

з

річницею

весь І товариства. НЯ· кооперато­ цей час наші ри завжди й в усьому за­

Та хіба

Прудкої.

нас,

живчого товариства, буде особливо пам'ятним" ад­ іЗ 50-ю він же співпав

Марченко,

М.

Г.

нами

перелічиш,

наших

трудівників! них Імена багатьох із ювілейний називалися в ті не­ день. І згадуючи немов

люди

дні,

легкі

мо­

свою

в

поверталися

своєму

й вони Хоча лодість. перебувають зараз на за­

служити обов'язку людям, захищати інтереси Броварщини. споживачів про­ Ці п'ять десятиріч

сивочо· але такі близькі лим вет·еранам і нинішні живе якими проблеми,

вірними

лишалися

напо­

знаком

під

йшли

легливої праЦі і в історію вписано т.овариства було сотні не десятки, коли Писа­ славних сторінок. пишуть

і

,ли

історію

цю

колектив.

- бух­ тиву товариства О. П. Литовчен­ галтера Наліс,

М.

Л.

товарознавця

ко,

завіДуючих магази-

завтра.

Люди

одержали можливість по­ спілкуватися в невимуше­

ній обстановці, поділити­ ся наболілим, просто ра­ зом поспівати за святко­ було Це столо.м. вим єднан­

дУХОвне

справжнє

людей-однодумців,

ня

свя­

це

подарувало

яким

'міського

керівництво

то

товариства,

споживчого

Спасибі їм за це! Спаси­ бі за надану можливість

сивочолими

вет•еранами

кооп.ерації.

-

все

це

не

.могло

робить

колек­

працювати

споживчої

М. Я. Ли­ Г. М. Бабич, сенко, О. Г. Хилька, Г. А. Яхна, М. А. Ігнатенка, і членів

як

дукції, і зрослі в кілька сот разів ціни, і платіжна купі­ не позначитися на вельній .спроможності на­ селення. Але керівництво

нинішніх

як

жити,

роздумами,

зустрітися, спілкування

слів На святі чимало глибокої вдячності й по­ ваги бvло висловлено на

адресу ·й наших ветеранів

і

минуле,

про

спогадами

Так, труднощів нам за­ змен­ І раз не бракує. про­ шення виробництва

криза

працівники.

наші

відпочинку,

служеному

і

позначена

нодумців,

Міжнародний

Нинішній

од­

зустріч

товариства

споживчого

усе

повніше

по­

.задовольняти

людей,

треби

аби

можливе,

м.ожливості

для

вишукує здешев­

лення продуктів і товарів.

Важко це дається? Страш­ но важко, але наші проб­ леми нам і розв'язувати,

радість за із молодих

Тобто, тими людьми, які ось уже п'ять десятиліть перебува­ й перебували даруючи

виду,

на

ють

тисячам жителів Бровар­ нової від щини радість

споживче

наше

багате

так

яких

на

душею,

ми

щедри­

людьми,

з

.зу­

від

просто

покупки,

стрічі

товариство.

Л. КРАВЧЕНКО, працівник міського

спо­

товариства.

живчого

Кримінальна хроніка

Не дадуть макові дозріти

.ву ло

.маковими

я.кнх

Шкода, звичайно, але багатьом із наших земля­ ків не

й

знову

цього

поласувати

та

налисинками

через А все із маком. При­ .клятих наркоманів. «білої до ст.растившись смерті>>, вони днями про­ гулюються вулицями сіл, заГЛядають за сторожко nаркани

-

чи

вирощує

господиня мак. А. вже як стемніє

виходять

зовсім,

на свій зло'ІИЮШЙ nроми­ сел, нівечать nосіви маку, вптоптують городину. І ні собаки їх не лякають, ні загроза

потрапити

до

рук

хазяїна. розшотованого досві­ Навчені гірким років, nопередніх дом намагаються

часто,густо що

стерег­

урожай

ти майбутній

і

трапляється,

.затримують

неnроха­

них нічних гостей.

Нерід­

робити і ко це вдається міліції. співробітникам TaR, цими днями у Кня­ за'ЕJ)нмано було жичах

двох кшш-нероб

-

міВ,

голі.вками,

вага

660

гра­

складала також

а

Олек-

Покаталась Лариса на тракторі .•. Невідомо де і m оnи­ киянка нилася ЗО-річна кабіні в В-.ко Л.ариса трактора, але факт зали­ шається фактом: оnівночі на відібрана вона була й зуmuщі автоб.усній доставлена в Семиполків­ сьху дільничну лікарн.ю з

-

мозковою

тр.ав­

мою та ранами тіла. По­ й змогла терnіла тільки ЛОЯСІІПТП, ЩО ЇЇ ВИКИНУЛИ із трактор,а. Більше вона нічого не пам'ятає.

княжнчанці А от М,ко добре відомо,

Г. хто

...

ци­

курlині

nри

гарки 42-,річноrо місцево­ го жителя А. Висоцького в

виникла nожежа

визволення

ється

у всенародне

-

криття,

його

nере­

майно.

знищено

А затим вогонь .переки­ нувся на сарай Г. Загруй­ ко та ще на один сарай, що

пенсіонерці

належав

М. Михайленко. У остан­ ІНьому приміщенні <<.червоний nівень>> зжер за лі­ чені

хвилини

перекриття

покрівлю, півтонни

та

сіна.

завдав їй тяжких ушкод­ і-і ріДНИЙ чо­ жень. Це ловШ П. М-ко, який так

nог.ані,

велося госпітал:ізувати до неврологічного відділення

чоло­ тн. А от дорослий вік забувся про це і р.оз­

побив J\РУЖRНУ, що ту до­ центральної райлікарні.

Що із

плата

вогнем

знають

не

жарти

навіть

забарилася.

яскравим

Особливо

цьогорічне

ня

п'ятдесятиріччя

визво­

Німецького

з-під

ленин

бу­

святкуван­

ло

ярма. На свято до біло­ багато з'їхалось русів з визволення учасників усіх куточків колишнього Радянського Союзу.

запро­ На свято були шені делегації з міст-по­ братимів, з ким дружать, досвід

запозичують

у

сьо­

будівництві білоруси.

мирному годнішні

стали близькими

Давно

Слуцького

трудівники

ра­

На йону та бро.варчани. святі в Слуцьку від Бро­ мі­ варів були депутати ської Ради А. Я. Теплюк, І. З. ПетреНіКО, І. К. То­ кар, М. К Федоренко та цих рядків.

автор

броварчан

Делегація

делегаЦіями

із

разом

від

Москов­ Серпухова м. .ської області та м. Чка­ лова Нижнєновгородської області побували у війсь­ колгоспах ковій частині, району. Разом з случаиа­ мо­

на

квіти

поклали

К. Жукову,

Г.

ді­

були

святкових

на

концертах,

спортивних

змаганнях,

оглянули місто

з його та ознайомились здобутками. Зустрічі всі були :(руа;­ німи, хвилюючими, брат­ Під впливом ба че­ німи. ного депутат М. К Федn­ вірша,.

написав

ренко

якого прочитали в той же ху­ пісні день на святі

дожніх де

та

крівл.ю

свято

лоруса.

якої вогнем було пошкод­ ії

.свято

пам'яті

свято

кожної сім'ї, коЖного бі­

на

жено

вилива­

свого

внаслідок

кухні,

літній

дати

побратимами

присутНіми

точніше, жежа. А якщо смерч то ніби вогняний із над одиією nронісся Від не­ ву лиць Пухівки. обережного поводження з вогнем

відзна­

щорічне

Тому чення

ника

І від .неї виникла по­

медичні

шnрици.

черепно

цигарочку

їх

забиті

і

спалені

ли

господарі.

гили загиблих, до гіам 'ят­

Запалив кочегар

з

сумку

року

,вдасться

nирогами

вилучено

попелищ<rми,

бо разом з домівками бу­

ми

і Ми­ сандра Теnляк()Ва хайла Антоненка, в яких

і

так

яких

з

багато

залишились

щаслива

ця

тисячі

сотні і

ли знищені

.сіл,

бу­

Німцями

сім'ю.

свою

землю,

.свою

захищаючи

по­ бо така наша доля про dтіjйно піклуватися людей. тривала Кілька годин

житель,

четвертий

жен

РАДИ НАРОДНИХ ДЕ­

12829.

-

І ЗГАДАЛИ МОЛОДІСТЬ ВЕТЕРАНИ •••

люди

пайовика:.~и.

виборців,

22476

визволення

своє

німецько - фашист­ віД ських загарбників. У ро­

ПУТАТІВ. Із СЛОБОДЯНЮК. Перекоиливу перемогу отримав ЛеоиідВолодимирович 37882 виборців, акі взяли участь у голосуванні, за Л. В. Слободяшока від­

дали голосн

липня Білорусія свят­

3

кувала

- 20052 чоловік; 16525 чоловік.

ОБРАНО І ГОЛОВУ БРОВАРСЬКОІ РАйОННОУ

особистого рахунку. Якщо з якихось причин виник­

ли труднощі, необхідно звернутися до Центральної комісії, яка працює в Фонді державного майна.

ВІ СВІТІ ІОі,АТІ/1/І

У дру.гому ту.рі .голосу.вання ПО ВИБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА УКРАІНИ ви­ прийшло дільниці вибор.чJ. бори відбулвся у місті і районі. У Броварах на 54,24 відсотка виборців, у селах району 62,3 відсотка. У МІСТІ проголосувало за: КРАВЧУКА ЛеоНіда Ма.каровича - - 15798 чоловік; 15988 чоловШ. Даниловича КУЧМУ Леоніда

дору'Шти це nосерtЩНикам. Ящо ж цього не ста­ .кетьсп:, то приватизаційний рахунок в один мільйон

дістати

доrовІ.рва

ЦІва

колективів

проводяться

щорічно

мальовничому

в

свята

району

озерах,

Рудницьких

ку­

точку Случанщини. Треба що случани віДзначити,

і працювати, і вміють співати. В них не було за­ професіональ­

,прошено них

творчих село

кожне

колективів: показало

своїх талановитих ків і танцюристів, кантів

та

співа­ музи­

гумористів.

три дні на Проведені Случчині в Білорусії ще

раз підтвердили вірність і нерозривність у дружбі українЦів, сів.

расіян,

білору­

П. БІЛОКІНЬ, голова районної ради ве­ теранів війни і праці.


І

е

--.

Середа,

13

липня

еН О В Е

року

1994

них депутатів тепло ві­ тає весь трудовий ко­ лектив го

шиноремонтно­

-

заводу

провідних

ОДНОГО

З

підприємств

міста ювілеєм.

з

30-річннм

Ми поділяємо з ва­ ми, шановні друзі, труднощі економічного сьогодення і твердо ві­

Не так давно на шиноремонтний завод їхаJІН гінці з усіх об.JІастей республіки. Не було відбою і иід власників легкових авто. З кожним роком нарощувалнея обсяги виробництва і пік його при­

пав на

умовах

-

женерно

техніч н н х

-

О.

гує,

8

нам

є.

зрілий

1964 ,8

вчив

кової

навіть

липня

Перший

мільйон

другий

мільйон

п'ять

мільновів

го)

років.

(кожно­

затрачено

три

JІНШе

роки.

8

Всього

за

роки

Існування заводу для потреб народного гос­ подарства відновлено

шість

мільйонів

починаючи

шин,

з

томобіли жець»

ав•

«Запоро-

і

шинамн

закінчуючи для

велнко­

вантажних автомобілів.

,8

Завод

лістом

в

в

монопо­

Україні

виготовленню

стосунки.

Цікаве

по

що

наш

до

го.

8

Переробка зно­ шених шин (за рік 1500 тони) лежить в основі

виготовлення

tзолу. вельні

Щорічно буді­ галузі Україин

отримують мільйонів

8

ці

робіпюї плати. - Питання

об­

а

не

щоб

заробити Але

на

в

до двох квадратних

цієї

не

плати,

з

часом

Всі

рахуJвати

J:tУ.

І

хто

не розуміє:

нею

ганою

ж

ному

ти

нашу

з

Не

робітників,

допустив

брак,

викласти

чималу

тисяч

Причому,

але

ки~ од­

який

довелося су-му

її

не

Хоч

входить

і

у

-

опро­

при

виго­

товленні ізолу;

ОСВОЄНО

ВіДПОВ-'

,імпортних

лег­

шин;

освоєно

накла­

протектора

американській

на

установ­

ці АМФ; впроваджена

томатизована

обробки

8

У

ав­

система

документів. числі

перших

підприємств Ук­ раїни зусиллями своїх

150

спеціалістів

завод

впроваджує

Заходів ції

по

комплекс

приватиза­

споживає

електро­

плати

платити,

а

це

можливість

з,меншує

адміністрацїі

формуванні

завоДІ

вдвІЧІ

перевищує середній по

промисловості лікИ.

приносять

во­

щомі­

Іх

фонду

за-

орга­

у

нас

рахувати:

а

робив

цьому

Мех.анізм

не

що ж

за

еліта>>,

словами

як

інши­

кажучи,

ро­

дають... про

веду? - Таке,

що

Вн

я

мо­

тили ти,

можливо,

бу­

-

присвя­

працівни­

ків до виконання своїх обов'язків ... - Вважаю, що це ви· адже

ми

фор­

муємо у людей нов-е стаа­

раз

конкрет-

обов'язків,

зрештою

<<С11ари­

пристойні,

але

респуб­

нашим

назують:

вони з

купінельна спро-

можні,сть людей різко впала. Так, в магазинах вдосталь веього одягу, продуктів

харчування.

розумінням

цю

благородну мету.

Але

ж

їх

було

виставках

Різниця

багато

досягнень

зараз

ровлення

добробут

недорозвиненого

капіта­

лізму. Проте від пояс­ нень цих <<ізміВ>> не лег­ ше потрібна конкретна

на,сам.перед,

ми

дбає­

мо про найменших, дітей та 'В'Нуків працівників під-

приємства.

Вже

сез·ОН

вони

ються

в

рі

Криму,

біля

моря.

посилене

товно.

табо­

путівок,

харчування,

-

диться раз

у

·теплог.о-теплого

Вартість

проіёзд

третій

оздоровлю-

все

це

,батькам

Коли

обхо­

без'кош;

ми

першин

запропонували

ко­

ня:

то а

було чи

не

побоюван­ почнеться

конфронтація між мо­ лоддю, для якої питан­ ня це актуальне, і тими, в кого діти вже дорослі ... Але

потрібно

віддати

трачати кі:в.

В

і

про те,

Отож,

а

ви­

хочеш­

потрrбно

кошти

і

самих

на

ви­

оздо­

робітн~­

середньому

за

рІК

з різних джерел праців­ никам заводу виділяєть­ ся понад 50 путівок на

лікування та

в

санаторіях

профілакторіях. Дбаємо і про відпочи­

нок наших людей. базу

на

Маємо

Десні.

Великі

кошти

ємо і на ·нормальних

витрача­

забез:печення умов для ді­

тей, які· знаходяться У нашому відомчому садку.

Почну

з

цифр.

щомісяця утримання

тисяЧ як

ми

тісному

нолективом

також

БаТІ:іКИ

платять

за

малЮ'Ка

сто

карбованців,

тод1

фактичні

взяли

в

·витрати

тобу·сами

та

доставку

ССJJдивного

матеріалу.

Господині ють,

що

добре

навіть

зинах,

які

поруч,

можна

магаємося ми

і

товар за Отож на­

закупити

достуnними

продУкти

кінці

п1дприємства,ми

з

іншими

заробіт­

прафвників

на

за­

і

кінцями.

що

і

проф­

адміністрація

можуть

вирішити

проблем, бо пропонувати

не цих

можемо за­ матеріальні

лише

на

ту

еуму

прибутку, яка зароблена колективом. Тому фраза часів

заст.ою

го

суми.

порівнянні

їх

з

Зрозуміло,

блага

ціна­

Це також допома­ нашим робітникам

звести

ком,

за

харчуваН'Ня

реалІзовуємо

воді. гає

знамага­

придбати

один і той же різною ціною. більш

у

знаходяться

лічної

наших

чим

оренду

антамобілями

працюватим·емо

ки

свою

вантажними

становлять більше міль· йо·на. Є багато пільго­ вих катеrорш, які не сплачують і цієї симво­ У

в

допомагаємо

житимемо>> кожно·го

з

«краще

-

краще

набуває нас

для

конкретно­

значення.

І.

СТРИЖЕВСЬRИR, голова

села

що

не

вихід

починаємо

що

приводить

профкому.

не

його

ми

не

Хоча

.майже

та.

говорить.

нас

Отож

ми

ВіДПОВіДНО

і

ви­

nартнера.

років

6

ці

до

·

відходи

ПіДГОТОБЛЯЄМО

відправляємо.

ВзаміІ'І

старі

НІИ

як

до

вантажних

автоши­

легкових,

так

і

автомобі-

лів. Вони високоякісні, враховуючи прекрасні дороги Європи, мало зно­ шені. Відновлюємо і про­ даємо як на внутрішньr­ му ринку, так і еКІСпq тує.мо до тієї ж сам

Німеччини.

немає наг.альної потреби. Розширюємо виробницт­ во. Налагодили випуск

за

нам них за

контак­

тому

тримаємося,

тою, як

-

Такі

вигідні,

1

ми

зреш­

німецькі колеги

нас.

поливу, гуJІІи

ДІ

співпрацюємо з одиією з німецьких фірм. В про­ цесі нашо,го виробництва залишається гу,мова крих-

ти

для

їх

знаходимо

для

цьому

в

біль­

резуль·татив­

г1дного

пен­

я~що

у

виявляєть­

ні:сть для ,колеRтиву? Ось головний критерій. Поки

пра­

лкщину,

ал(

конкрет­

то

випаrдків

нічого

Яка

авіль­

на

при

посміхатися,

що

ще

вважа­

свого

доводиться к,аву,

Оа:м факт створенwя. спільного пІдприємства

Білорусії. rмашинобу­

стараємося не це місце нову

земельний масив. Наші шефи удобрили його, зо~ рали. Ми забrопечили ав·

<<гаряче»

робництво.

софаліз му,

здобутки

маємо

допомога.

нас

не-хочеш,

в

були

розrвинутого

у

якому

мені ними

Інтерв'ю

для

М.

скла.

<< Пухівський »,

радгоспу

І з

так!

модою.

рахувати,

ся,

прихо­

сію. Ми брати на

провів

ГОМЕНЮК.

НайrоJІовиіwий капітал Я

в

з

можемо,

Не забуваємо що

тому,

тіЛьки

там

і

Працюючи

чергу

МіJ1ЬЙОІІРИ, IJIB•••

Поки

ділянок.

контакті

для

не

нас бажання швидко, без значних з·усиль заробити.

замовлен­

жодного

аначні, що можна б було відмовити­ ся ві'д тих же городів, дачних

ледь

шості

лиюе Біло­

Тепер

Вже

змен­

іноземного

одержуєм·о

настільки

поста­

вилися до розв'язання проблеми. Отож Частина нашого бюджету йде на

ча·сі·в.

поодинокі

ущільнювальної

на-

не

но

·Сівалок,

шлангів

виконання С'Іюїх

вони

коли

приємство,

заробітної пла­

ставлення

сільськаооспода ре ь ко г о

Щ.ИІХ

шукає­

для

Контакти

ємно

Цівншоа. Правда, сповіду­ Є'ТЬІСЯ іНШИЙ ПрИНЦИ!П природнє вивільнення. А це може бути добровіль­ ний перехід на інше під­

Пилиповвчу,

часу

пити

-

вироб­

лення до

за

ро­

для нас у цеху ат­ мосферних шин, які ми достачали виробникам

нили

це без­

ло рокі'В п'ять тому, а за­ платимо

стали

бізнесу.

плату.

відвантаження

правдано,

припинення

дять

по­

Є й інші

Словом,

приклад,

Казах·стану.

велосипе­

будемо

можливості

ставниками

Місце святим не отож потрібно ви­ готовляти щось інше, або звільняти працівни­ ків, зменпtуватн їм зар­

замооника.м.

темі

до­

буває,

<<гола»

їм

родну мудрість, скажу, що поганий той директор, який не пив каву з пред­

за­

-

за­

мІсяЦі?

робота

багато

жи­

ють, що воно й так пере­ б'ється.

досягнення

Євгене

-

ми

ми

збавляти темп Чого ва,рте, на­

дівники

результату,

а він видимий

про~у.кції таке поняття,

він

такий:

ництва,

є.

дитячих

і

Чер­

вироб­

шення падіння обсягів ви­ робництва. - Перефразовуючи на­

краще

нам

розгортає

оодить,ся в роботі.

ня із Росії, Українські ж

залеж­

ставка відносно невели­ ка, основний заробіток

набігає

отож

підП!риємств

заду:ми. мо

яких

підошви.

стачати колеса.

них залишилася. Ми ли­ ше заrконеервували об1ладнання, чеmємо Щ>а­

якою но!Жний сам може ви­

у

дів,

ці виробництва пракrгИJчко згорнуті, потреба ж в

бага­

ність від реалізації. Роз­ роблено чітку шкалу,

так вже й багато, але во­ Є

було

пряму

зтідно з праЦівник

на

відкладаючи

РУ'Сі,

ки і звели їх, по суті, у два відділи: постачання у

надіями

з

ництво

наш

культиваторІв не України, а й Росії,

то. Тому ми провели ре­ форму управлінської лан­

ставлено

звузився

для

виливаємо

нігова

те,

СуміжнИІни

заскленНJІ

І для цього. Всту­ ТаКО?К В КОНТІаКТ іЗ

Одне

що

найстрашніше дуже

ми

ана­

то

для

взуттєвиками,

.

говорити.

реманенту

соціалістичного Тут нічого не· І таких <<інже­

ни

про­

з

нерів»

нас

мовлення,

інженера

званого

перебійна

цехів.

Ка'М» У НаС трудИТЬСЯ багато надрових робітни­ ків, стаж я:n:их обчислю­ ється десятками років,

а

нашому,

про

·завтра,

та·к

начальники

що праКТИЧНО ВСі працівники нашого заводу стали <<мільйонерами>>, нескла.дні піДрахунки по-

що

логічні

вуть

у

НіЗ<ацП змагання. попишеш.

-

пили

зупиня­

виробництва

Це

балконів?

боти

успіхи чи

'Конкретного

НЕЗВАЖАЮЧИ на те, належне

цію,

Рівень за~обітІ!о~ на

які

на

праrктично

ЮТЬІСЯ

що

колеRТиву

сяця додому більше трьох мільйонів карбованців, заробляють більше, ніж

ву

лективу провести таку ак­

підприємства.

8

'ВСі

розумієте,

у

то

рино:к.

та збуту. Іх заробіток по­

ся

ен~ргію, за яку потрібно

як Союзу, та·к і України.

як:

заміна шкідливої сировини азбесту

-

-

основному

замовлення

логії,

дання

виходя­

можливос­

бітники наближені до ке­ рівництва. Ім і вигідніші

на

кових

В

ми

свідомість

Вперше на заводі за­ проваджені такі техно­

лення

реальних

розуміння, що прес, який працює на хо­ лостому ходу, зношуєть"

прогрес.

каолін

заохочувати

<<робітнича

важко,

людей

продукції.

технічний

на

делікатну

робітника,

з

ри,

.карбованців.

він

тестував.

по­

зала­

давно

держа­

ни непогано заробляють, в середньому В'ід мільйа­ ·на і вище. Є так,і майст­

тих,

сnільну

так

змогу

ки.

коши­

своєю

працею

у

при­

б'ємо

вали

Були б гроші? .. Так, ·саме так. І це добре розуміють робітни­

вчим~·~я

спільну

ходу:

тей.

велику

ми

таку

свого

-момент

колективу

у

чи

починання,

піДвищення зар­

але

несуть

втручається

мо

робітники лідтри­

конкретний

шеню.

так.

акфонерів

мої

впливу

по

справу, як формування фонду заробітної плати на вашому підприємстві? - Після того, як ми набули статусу акціонер­ ного товаТриства, ми має­

до­

управ­

і більше

це

раді

чи

ва

вважалась,

робіТНіІШ

В основі розвит­ підприємства є

ку

вони

·В

почути

того,

не дають

8{)0

ступінь

ІНТЕРВ'Ю З ДИРЕКТОРОМ ШИНОРЕМОНТНОГО ЗАВОДУ Є. П. RРУГЛИКОМ

твердження,

б

ріс

зиш

визначити

і

такої

гідроізоляційно­

метрів

рин­

а

складні

продукції, як шини ат­ мосферного тисху та

ізолу

яким

азам

ВХОДЯТЬ

Еrористь.

На відновлення наступ­

них

з

економLки,

мують

автошина

12

через

нас

Насамперед,

ШВИ!ДКО

які

працівниками?

ФуикціІ іх розмиті, немає чітких, ко.нкретиих !КРИ­ теріїв. - Дійсно, важко б бу-

НОВІ ЧАСИ­ НОВІПОШУКИ

хо­

в

можна розв' язувати будь­ які проблеми. Мене ди­ вує: людей ніхто ніколи

рядові

Іх відновлено через 12

-

що

~олектwв,

Часто

року.

років,

накуль­

.самим

вірити,

нічого.

Перша

ннмв

колек­

Але

це

не

інжеверно-техніч­

порівняння

жання

відновлена

ювілей

здоров'я, сім'я, незалеж­

-

ляти виробництвом. Мов­ ляв, у нього лише ба­

ЦИФРИ І ФАКТИ

свій

ж

словах, а на ділі. А тепер про діло, ваше виробництво ... Вкрай складне питання. Коли в РосИ, де є 'своя сировина (а її ·ми одержуемо лише звідти),

вже

Завжди

ми

ло

але

нее

все

грунтування.

ІЩЕНКО.

відомих

-

робити з них ВИ!робництва

не на

Зрооуміло, що будь­

хотілося

З ІІОВагою гоJІова Ради

зустрічати

(:;

ність ...

-

чя.

доводиться

найкраща Іюра.

четься

працівНИКів. Міцного вам здоров'я, успіхів у праці, житейського терпіння і благополуч­

з

тиву LІиноре:ионтного заводу. Якщо провести ана­ логію з життям людини, то 30 років це чн не

робничу Ця віра

страції, професійних якостях робітників, ін­

мало-помалу,

магаємосн господарів

роботу, майстерність. - Ми все більше гово­

рили про контроль карбо­ ванцем поведінки робітни­ ків. А як же бути з ти­

виробництві, настрої людей. Ось в таких смадиих

яке

на творчих економіч­ них пошуках адміні­

Потім

ну

причин, почався спад, який негативно позначився на

римо у вашу міцну ви­

перспективу. грунтується

рік.

1990

.N! 58 (8539)

1 Т І• 8

ш и н о р е м о н т н о м у-30 р о н і в. В і та Е МО!

&р о в а р с ь и о м у БРОВАРСЬКА МІ­ СЬКА РАДА народ­

Ж И

давно

знав,

що

на

підприємстві

функціонує

фt.:Іьдшерський пунк>. Уявлявся він мені, як ма­ ленька німната, де ·медсестра перев'яже палець, дасть таблетку від головного болю ... Насправді ж все виявилося набагато соліднішим. І в робітничоNІу сt;редовищі, і офіційно фельдшер­

ський пункт ім~нується <щехом здоров'Я>>. Пояс­ нення давав ф~.1ьдшер В. П. Бру.нарський. .._ Що б там не говорили, а від нашото вироб­ ництва

видішиться

повів він.

щ,

кисень

і

не

-

озон,

роз­

АдміЕістрація, профспілковий комітет

чесно

:зізнаються,

То~1у

крім

шо

виробництво

(>Хсрснних

заходів

на

наше

шкідливе.

робочих

місця-х

ве.1и.сш уваг.1 придJляється і лікувальному напря ку :збереження здсров'я. Великі перепади темпер тур сприяют;, розвитку респіраторних захворювань

Наше ДJ

завдання

простуд.

а

rрохи

Звичайно,

душ

дати

ПРІ>П~.1яти

опірність

тоді, коли

турботу

самі робlтники. 1ш.1и скz.жу, -

Illapкo,

інші

хоч

піДвищити

організму

вже

нежить

раніше.

повинні і реб:л~...шу,

Це

---

Лінувz.ти їх не

про

своє

здоров'я

До їх послуг, я не пе­ НіО<МІПлекс водолікування.

підводний

ма:саж,

можемо

на­

відзначити,

що

проц~дури.

і

нестнщіалі.ст,

але

хочу

добре вно:~ш:нжтоuано заво,дський лікувальний за­ клад і ф:зіотерапевтичною апаратурою. Принаймні найбільш

г.с,пврЕні

захворювання

тут

лінувати

юожна.

Не потрібно внетоювати черг робітникам і в стоматполіклініці. Тут працює лікар-стоматолог. Поки що у його розпорядженні стареньна машина, а.тн~ пройде ;;е так ба.гато часу і ... ---- Ми nридбаємо сучасну стоматологічну уста­ НОІШУ. Головна її перевага полягає в тому, що пацієнт майже не віДчуватиме болю, пояснює В. П. Ьрунарсью-Ій. Правда, вона досить до­ рога і обійдеться заводу у кругленьку суму: 300 мільііонів нарбованців. Це три автомобілі <<Таврія• чи третина місячного фонду зарплати всього за­

воду. Але на такі витрати потрібно йти, бо в цево~tУ реау:;ьтаті йдеться про найголоrвніше здоров'я наших людей. М.АНДРІИЧУК.


с.Н О В Е

Ж И ТТ Я»

8

стор.

3

.Ni 58 (8539)

Середаt

8

липня

13

року

1994

Ду.мки вголос НРОЧИ'fАВ у <<Но­ вому житті• звернен­ ня

міськрайоm10У

Не треба нам "раю''.

орга­

нізаціІ Компартії Ук­ раїни до .виборців Бро­ варщиии, і CRJiaJIOCJI .вр.ажения,

що

комуністи

чи то 110 не

не

чи хо­ усвlдомлюsати,

.в яккй мо. За

ми час живе­ демаrогічннмн

nl)O

роздумамн

те,

жити далі, не чується ні·Іоrо окрім О,JЩОГО

жання .ну

за

стів.

же

років.

80

май­

Чим

це

закінчилося,

а

бачать

усьому

Образа

ж

світі.

JІЮДе.й

ми,

із

гачів

є

то

не

хоч

здоро­

повинні

і

мар~tсист­

нас,

але

-

ви

розпалюєте

є.

за ло­

комуністи

в

людях,

ви­

.бачайте, QОсяцькі інстинк­ ти. І те, що тепер ви обурюєтесь <<розтлінням, nідлtст.ю. що

його

є

;насильством»;

шюпили

.суспільство,

результат

вашого

прав­

ління.

Леніна)>,

І

у

'чиновництва.

тому,

адмінlстративиоr.о

пишучи Ці ряд-

і

госnодарського

хату

у

нас

рати

з

фундаменту,

з

даху,

же

почали

тому

рухну.ти

ЧОГО ПОЧИНАТИ? Розпочинати треба із

3

розби­

nравооосоронних

а не

органів.

Правdох.оронні здатні навести

органи порядок

будівля

і

&іх

мо­

накри­

на

ти.

с

авді, народний конт­ ~обровільні народні

Р

Дрj ІНИНИ рИ

Та

зелене

Точка зору

перешкодою

шляху

державот.ворення

і

прове­

дення реформ.

ЯRОЮ ПОВИННА БУТИ ВЛАДА? Влада повинна бути сильною

і

ні.

Щоб

це

на

повинна:

служити

люди­

було так,

во­

1. Бути демократично обраною. 2. Бути підзвітною ви­ борцям і перебувати під їх

контролем.

У нас немає механізму .зворотнього зв'язку з ви­ бщщf!1\1.и. Народ віДчуж.е-

!'J

І!(

ваt якб: ли

влади,

не

Ішли-

неї. Було б добре, . 1v1ep і депутат!_і бра'"Jбов'язання перед

виІ \ЯМИ про добровільне складання із себе відrювід~их повноважень за

вимогою

чверті

і

відповідно

десяти

вЩсотків

виборців.

Нрім того, необхідно не менше раз на тувати перед

за

виконану

місяць з ві­ виборцями

роботу.

Ро­

бота мера і депутатів має регулярно

ся

у

висвітлювати­

депутатській

Ці мі.сцевої вим

колон­

газети,

місце­

радіомовленням

і

телебаченням.

НеобхіДно на практиці здійснити священне пра­

.,

во людини на вільний до­ ступ до інформації з усіх питань

приватизації,

поДілу

державного

ла.

"~·-ельних

мат

_.>НОЇ за

що цею.

є

роз­

жит­

винятком

державною

ганізованою злочинністю по

та

тих.

таємни­

вже

муністи, то влашту.ва'І'И

щодо

того,

неза­

чому

хочете .референдум що нам бу­

За

контролю

за

і

привати­

ся

до

орга­

,ні.зацій. Далі

котрі

складають

бі.жьшість

.лі:І:оства,

«до

ти

утворенню

сили

об'єднання

-

мадян

солідарної

для

захисту

соціальних,

гро­ своїх

професійних,

культурних

та

інших

ін­

тересів.

Солідарна сила пра­ образ громадянського сус­ пільства

вах.

Сюди

риства прав

у

сучасних

увійдуть

умо­

това­

покупців,

захисту

споживачів,

кредит­

ні спілки, вільні проф­ спілки, об'єднання приватних підприемців. На нинішньому етапі їх ВПЛИВ буде СИЛЬНіШИМ від

впливу

політичних

партій. Після того, як буде орrаЦі.зовано належ­ ний .контроль, можна приступити

до

наступного

вирішення

блоку

пи­

тань:

1.

Проведення

і

іНВРНт~­

ВСЬОГО

1RИТЛОВ0"0

иежитлового

мі.ського

фонду, земельних нок. іншого· майна

діля­ кому-

конують

господарства

Проведення

перевір­

пр11ватизованих

тих,

що

за

світовими

З.

контролю

ненням

постш­

за

доходної

попов­

частини

міського .бюджету. Здійс­ нення дійового контролю за

діяльністю

ємств

вування.

4. Провести ст.рацію в.сі~

Серед поповнення

-

слід

повинен

цін­

заходів бюд­

вдатися

до

розвитку

-

стоянок

знизити скорити цтво,

менше

.залиша­ а решта державі.

слід

Прийняти

для

-

наш

депутата

О. В.

ОКРЕМО стоїть питан­ .ня

про

роботу

апарату.

міськвиконкому. нас

на

Ножен

.власному

досвіді

з

гіркому

пе.ре.:::відчився.

скільки сил і зд.оров'я забирає звертання з будь­ якого

д.ріб'яз.кового

тання

до

пи­

столоначальни­

ків, яке приниження дово­ диться

терпіти.

Приклад. них

актів,

Скільки довідок,

різ­

форм

потрібно

зібрати,

.стати

квартоблік?

на

мужньо долаєте

щоб Ви

перешко­

ди,

терпляче вистоюєте чергах, ковтаєте пілюлі

в

після

чергового

футболювання>>.

«Від­

Я

розу­

міста

отримати

свою

'Магають

інст.ру;нціУ.

правильно

було

користування ресурсами.

не ·Магнітна і не

Ліверпуль. Кооперативні гаражі займають .ве:Ликі площі. Необхідно перейти до бу­ дівництва багатоповерхОt­ вих гаражів. Перехід до

. Цлатних

не

громадянин

до

земельну ділянку. Щоб здійснити це,. потрібно заборонити будівництво у м.істі енергомістких про­ мислових монстрів. Бро­

вари

форму­

Мію, що це не примхи працівників житлової ко­ місії. Цьо.го від них ви­

і

земельними

Кожен

би

Вер­

бюджету

місцях,

Новікова.

міста, створити міський інвенстиційний фонд. Ощадливіше треба ста­ витися

про

коли

наказ

кордоном.

програм

Ради

місцевого

ці важливі закони

довгострокових займів шляхом випу.ску обліга­ цій, ·утворити консорціум для здійснення конкретних

роз­

Оподатковувати

наявність

міського

ховної вання

лише прибуток.

подати

і

можна

поповнив

перераховуєт~я

діяльно­

інших

Суттєво

ється на

перереєсуб'єктів

за

.рівні

2/3 надходжень

.нерухомості,

паперів

так

бюдж~т міста закон

знизу,

сті. Всім .суб'єктам під­ приємницької діяльності'

валюти,

це

витку Броварів та орга­ нізувати · фінансування для її здійснення.

громадського

харчування, торгівлі та транспорту у.сіх . форм власності, дотриманнА ни­ МР цін і тарифів;

жету

державному

підпри­

автОіМо(Ї~льних теж

поповнить

бюджет. вартість житлове

.м.ожна

Щоб

і при­ будівни­

заяву.

Всю

зобов'язана

кови-

подати

іншу

роботу

лише

виконати

йо­

служба.

Ми живемо

в одному

місті. На цій землі ми знайдемо евш останній притулок.

ріоти, своє

Ми' всі

бо хочемо життя

Не

-

пат­

зробити

кращим.

покладаймо надій, .

що хтось за вас вашу роботу.

зробить

Встань,мо і йдімо! В.

;використати

модульний метод ··ЛИ.;заrальні роботи

А

б

столоначальнику

го

Але чому після

член

с.піJІКН

nанування

що,

ради

СЕРЕДА, правління

«Врятування ••

країн

і

лІ-кування

н; найрозвиненіШИ}

Європи?

ших особах. Та чи не ~И· діли комуністи при вла.в..

80 років? То для чого нЕ

люди гроші

і

)зовсім

вас

захворівши:

кордон,

чи

Звісно. зир,

гласить

чайнР важку державі,

.

муд­

лечится

да­

народна

<<кто тот

лечится

цих

адже,

знаєте:

дом

влади

до

наро­

спихати

людей

їх і

на

зрадників,

не­

котрі

оо

політикам

пошиву

повести

не

вашо­

змуче­

ний народ. до того, на чо­

прихо­ будуть у

нам,

перед

І не варто

вдасться

із

А

знову

пролізли до партії. Ні,

роб­

му він

партійних <<босів» різних ма.стей і «лінсану.прИ>> і « 4- і -управлінню>, і «Феофанії>>.

;хоч~те

дом свої гріхи. чесних

лячи цей фінт із необ­ хіднt.стю безплатної ме­ ·дицини,

ко­

надзви­

ситуацію в

ви

спокутувати

А втіМ, що вам за­

мислюватися,

такий

прийти до влади у. всіх її ланках. Але не •. вдасться це, бо треба спочатку

даром».

Вдумайтеся у зміст

майбутнє?

нинішню

до

немає нічого безплатного в цьому світі, адже, як

рість,

маючи

як

МИJ-Lуле

в

Бо

звертатися

медиків.

вда,ле

.переносити

з.v1ушені збирати їхати чи то за

приватних

слів.

w

б вистачило

Так, .ви переконуєт< обирати .майбутнє у ва

має­

для

тяжко

ром,

якої

посади

до

партіІ заробітну· пла

тану

рівні

років

80

Номпартії

Не .секрет

нам

обпікся.

<<раю>>,

ністи.

Не

· Не

треба

панове

кому-

треба! г;

ва-

·

ПАВЛІН, -лікар.

Не отруюйтесь!

меш­

опрацювати .програму

побутового обслуго-

трішечки

не таю>. На перший по­ ГЛЯд,. дуже добре .вигля­ дало ось те <<безплатне».

або найме спеціалістів.

На· практиці

мав

ту,

але

залишит

ві.д

приналежності

навчання

так,

на

виконає

незалежно

у

«в~е

упорядку­

відбувається. Перспективним для ви­ рішення проблем міста є прІИйняття закону про столицю У.країни та сто­ личний округ. Тоді на

цінами.

Організація

ного

смак

виборцям.

нас і тепер є. Щоправда, як казав Шельменко,

будівельники,

канець сам від.повідних

ватизації; об'єктів дер­ жавної власності. Оцінка вартості .майна у валюті

за

квартири

свій

при­

вище

То що, зно­ Сірком на

внутрішнє

вання

та

підлягають

платити

світові ціни. ву станемо

а

міський

ризацРf

повернути­

«холопства».

раїну

сус­

лам.поч,щ,>.

.ки

них

слід відновити діяльність груп народного контролю, добровільної дружини самооборони та охорони порядку. Сприя­

до

іншого: ні в

не

ни .магістральних нафто­ проводів, змушуючи Ук­

про

партій,

хоче

разі

Щоправда, рядовим шо­ дям,

.ба, бо це <<безплатне>>

.від

t

Ц(аЛ: .!<

;t

1

декларацію

від

громадських

марк­

починаючи

Гадаєте, Росія не усві­ Д.О\тлює цього? Ще й якІ А тому й перекриває кра­

<<СуСП\іЛЬСТВ.:І рівності~.

боротися за безплатну ос­

цину?

самперед

термін

представників

народної

шим

безплатну медицину н рівні відсталих краї Африки. То чи не чесні ше б було, якби кожен

віту та медицину. Але ж за це і боротися не тре­

основоположники

від .вас,

нlнця відстоювати ленін­ ську іДе !І) про лобу ц J·>~y

у .місячний

рухі.в,

<<.справді

які

аби· тільки здо­ блага? пропонуєте

.мо .ми таку аідсталу меди­

якому

в

залучити

комуністи,

.nрив'язі,

. бути сумнівні ; Далі! Ви

частку народного добра. За такий .Іоозунг ~амі

с<rмі вже соціалісти по­ турбуються, а вам би на­ належало

за

ків:.>? Та й хто в Україні виступає проти цього? Але більшість. на відміну

соціалізм

.підпрwємницької

комісіях

Ім

ли б .ВаС «ДО СТіНКИ>>. А ян нанажете розумі­ ти ваІІ «глибокоаргумен­ тований» прин~ип про необхідність «віДновлен­ ня економічних зв'яз­

дувати соціалізм чи капіталізм. Чому не гово­ рити пря.мо: <<Будуймо

комунізм!».

каnі­

Маркса і закінчуючи Во­ сипом Сталіним, постави­

перечні, як декому вида­ ється. Якщо ви ІііЖе ко­

.зацією. Оскільки ниніш­ нtи депутатський корпус малочисельний, до роботи

ділянок.

допомоги

такі

ВЛААА ПОВИННА СJJУІИТИ JІІJАИНІ

про­

серйозною на

не

є

сизму,

про­

------------------·

так

ходить небачене пограбу­ :еання народу. Вакханалія беззаконня. зростання зло­ стали

правоохорон­

органах.

світло

приватизаЦії

чинності

в

поря­

У міськраді утворити ко:v~ісії по боротьбі із ор-

Це

для пройдисвітів. Під прикриттям званої

буде

якщо

.контро­

лю були ліквtдовані. відкрило

них

іНШі .структу­

громадського

.вулицях,

док

грами

2.

зловісну назву баи.кр.у.тст.во?

що ~тару

передвиборної

то

хочуть

Навіть аргументи ва­

шої

при

соціалізмі.

приватизаЦії:.>, за якої кожний отримає істинну

міста.

ськоr.о корпусу «вивести із піке• .мtст.о, яке, як і вся держава, с.котмося до тієі межі, щ.о .носить

ЩО МИ МАЄМО?

ж

аби ви

продовжувати

нального

Чи зможе дружня команда дирен,тор­

Біда в тому,

Ба!

чи

го фраnм:енту програми комуністів. ВіН є по суті прокапіталістичним. Що

дурити людей брехливими обіцянками про можли­ вість .побудови «раю>> на землі. Не буде ЧЬQго.

переважну

ВИБОРИ мера і депу.татtв до міської Ради від­ булися в біJІЬШій частині виборчих округів. Влада залишилася

я хочу одного:

переста.1и

аналізувати

€еред

.зу.нгів

«продовжу­

справи

вони

Це саме серед них рахунон приваGливих

~лаг

позбавили

нв.ніmІІіх

маємо,

при

думати

ких

ком.п.артlйинмн к.витка­ ~н на •sравч;rків• та щJІЮщів• звучить ли­ ше, як заздрі.сть ~о .сильних світу цього, котрі~ прнхоп~ІВШН владний пиріг разом із

ІРн.мJн.аль.нимн

якщо

ки,

комуні­

ську облудну ідеологію с.пр_!!.fімає на віру. Не знаю, скільки та,

Зараз не лІШІе в нас, в

ми

можуть

глузді

хоче

годівин­

ці

що

говорив,

вина

ситуацію,

бати• із неї так, як це .робили єдиновірці ни­

прнвлас.неиня

не

-

жити

ції... ' Перейді.мо ще до одно­

*іН'

не розуміти цього. На жаль, компартійцям тре­ ба приховувати це розу­ міння, а5и одурманювати інших. Тих, хто сам не

«сьор­

комуністів

І

вому

до

нішніх

тому,

пряма трохи

прнлашту.ватися

і

би хто

але в

проові­ іншого, ба­

ці­

«кормушкн•

Як

як

будь-цу

н

*Ві

їм

головне б жити гід­ но! Так, як живуть у Фінляндії, Швеції, Фран-

панове комунІсти!

панове

бачать, ~"УІfЬ .

де

талізмі

Безперечно,

для

-:tог.о,

щоб виросткти. хороший

урожай, захистити рослик від хвор.об .і шкідників, отрутохімікати ...

доводиться .застосовувати

ПЕРШ ЗА ВСЕ, що таке пестициди? Це хімічні препарати,

що

використовую-ться

для

захисту

рос­

лин і тварин від збудників хвороб, шкідІшків, для знищення бур'янів, боротьби· з .гризунами. та кома­

хами. Будь-який пестицид це зброя взаємогост­ ра. Він здатний поряд з користю ·для господаРства завдати непоправної

те

найкраща

шкоди

запорука

.станні отрутохtмікатів

здоров'ю

безпечності

-

люди.ни. Чере>

при

виkори­

·це знання основних яко­

стей отрутохімікатів, правила їх зберігання, вико­ ристання, профілактики отруєнь ними та, при не­ обхідності, надання .медичної .допомоги.

На

часі проведення

проти

колорадського

ня надійшли

хі•мічної обробки

жука.

В

високоефективні

шерпа, аррtво,

картоплі

nродаж для

ампулні

населен­

препарати:

цимбуш. Це .мало-і середньотоксичні

препарати. Але слід пам'ятати. що вони також мо­ жуть .викликати

Щоб

гострі

уникнути

і

'Хронічні

цього.

потрібно

отруєння>

викону13ати. еле­

ментарні правила безпеки: роботи проводити в, ран­

кові або вечірні години, коли температура та швид­ кість рута

повітря може

жену

мі.нlмальні.

проникнути

шкіру,

тому

в

Слід. пам'ятати, організм

працювати

через

·СЛід,

.. що

от­

непошкод­

захистивши

її:

в комбінезоні, рукавицях: · чоботах, .в . косйнщ чи шапці, а не пронодити обробіток в купальt-"''>~У ко­ стюмі,

як

це •можна

ще

побачити.

Оскільки основяий шлях, яким nотрапляють от­ рутохімі.кати в організм, це органи дихання,· то працювати слід в протигазі чи .в респіраторі, марл,евій пов'язці, захистивши очі окулярами. Піс­ ля проведеної роботи одяг потрібно замочити в

гарячому содавому розчині на

0,5-1%

6

годин і

випрати.

Перед

проведенням

таких робіт категорично

за­

бороняється вживати ал.коголь,. так. як він посилює дію отрути .на організм в .десятки разів.

Інфекційні

хвороби та перевтома також допомагають пестици­ дам в їх згубній дії. Осооливо чу.т.ли.внми до отрут є діти .та ваr.ітні жінки.

·

Ноли ви, працюючи з отрутохімікатами., від-чули перші ознаки отруєння, а це; запаморочення голо­ лови, головний біль, нудота потрібно негайно зупи­ нити роботу, вийти з зони дії отрутИ і якомога швидше

звернутися

симптоми хання,

набагато

навіть

до

лікаря,

суворіші:

тому

.судоми,

що

наступні

зупинка

ди­

смерть.

Пам'ятайте також, що ручні роботи після п.рове­ деШUІ обробітку рослин слід пр.оводити через 7-10 ,JЩів, збирати врожай через 20-30 днів .. Всі ці поради є в інструкції, яка надається при придбанні отрутохімікатів. Коли ж ця інформація не задовольняє,

слід звернутися до станції захисту

рослин м. Бровари або до спеціаліста з захисту fюслин. Така посадова особа є в кожному госпо­

:іарст.ві. - Слід також .nам'ятати, що, .збільшуючи норму ви­

витрати

пестици.ду,

ви

можете

е.поживаткму.ть овочі та фрукти,

отруїти

людей,

що

тому що залишки

отр.уТН саме .в -них і .зберігаються. КріМ тоrо, такі ,рослини, як кріп, петрушка, го­

рох, квасоля, цибуJІJІ.nеро взагалі заборонено об.роб­ ляти

отрутохіМікатами.

ІІ.

RУРІЛЬЧИR,

завідуюча тонсинологічним відДіленням Броварської СЕС.


t стар. 8 Середа, іЗ липня 1994 року

сН О В Е

О.tев~андр ЧЕРНИШОВ

Нам пишуть

Спомин біJІий біли• .1ебедем пливе ...

СПЛИВАЮТЬ

Далеко вже за південь, але ще й

і

·

JІагідність прощальна. Але вершечки rpyml і

скроні

сивl,

-

ПJІРчі

і

плечі

ласкаве

ледь-лед•,

але

черешні,

натомлені

--

сонце

ще

і

золотить,

золотить.

А повпта плющем огорожа в пн­ лхщі виблискує сріблом. Під дрі­ мотне гудіння джмеля темніє обрій нес:оІІtітно

мрі.яний

і

в

душу

спокій.

--

гр.яиа заграва

ВJІНВаєтьс.я

Ось-ось

заrрав

і сонце

за­

ба­

покотнтьс.я

ВІІИЗ.

І

тільки

півень

у

погордою,

.як оте

1,

штанях, заJІіЗ

але

на

стару

уразJІИВо не пасує до цієІ вечоровоІ гармонії.

СПАДАЄ прохолод~ий ве_чір На стомлені гарячІ плечl Опісля: денних заnо~зять .

Безлюддя. Злагода 1 спо:юй В задумі стишено-глибоюй Примари"'МІРії мерехтять. Римовано шепоче тиша,.

А тіло п'є цю благодать.

.

ПО

В цей лаг1ДНИЙ погідний веЧll:й

І

Здається, вірш мій недоречн благо лиш одне

1

КАРООКА ТИША

Думки, мов джме_лики гудУТЬ. На

серці гра

А ночі-ноченьки п яню. чаклує диво-черве~~-

l

х~елю.

Слова твої заздалегщь Ловлю... Передчуваю...

.

А на дУШі щемить, болить.

Тебе так мало знаю. Твої слова це ще не ти ...

ти і сама це знаєш!

Судомисто

стрічаєш?

.

Не кутайся в тумани сшв Там видно .не далек?... . І я любив слова хм1Л~Нl, Тепер

мовчун

запеклии

твіЙ смуток хочу я пір.нуть,

у

.карооку

-

тишу

Куди з тобою? В добру путь? чи знов по бездоріжжю? ..

Думки,

мов

джме~ики

І

в

старих

гудуть,

І

я

один,

і

ти

І

солод-хміль пили

ми

весною,

,

одна,

Як діти, грались ми любов ю Куди ж пішла

до

дна.

ти за літами,

де загу,билась у житті? Тебе

я

згадую

тебе

ночами,

лиш

я

шукаю,

А

ти

далека

Пливеш Я<~ИШ

в

і

-

СМУТОК

СИВИНИ,

ІЦоб знов у снах мені наснитись

час

нежданої

в

очах

зими ...

СТОДЗВОНЯТЬ

метушливі бджоли. І"удуть розважливі джмелі, ІЦо скочив ·в гречку в чужім nолі Старий будяк та й захмелів ...

бро­

ГАРАЖНИИ планУє

КАСЯНА

(м.

складається

з

тів

і

співу

аматорrв

кий

добився

чання,

Бровари).

родного

ваних

нолориту

А

коли

1\ІНйки,

<<Заповіді

женств»,

глядачі

тість

велич

ПРОДАЄТЬСЯ

зву­

Вище

лович

та

нов,

-

без

Боско­

Марія

Любов

І на соняху верхи, Босоніж у дитинство По·вертаюсь у сні. Пригадаю оскому

ніхто

Від вишень і черешень, Пригадаю найкращі

Ній

nромжнтJІобуд>>, 2-й Телефон д;~я довідок:

Мель­

Теле-

ви-

сцену,

на

роботу

страхо­ най­ не­

поверх,

кімиати

35,

36).

5-45-38.

видане

не

Київською

облдержадміністрацією

році на ім'я Деркача ЖАТИ НЕДійСНИМ.

захоплення.

в

1992

Миколи Васильовича,

ВВА­

стихла заключ­

<<Вітальна», друга,

не

минає третя,

залишає знову

Це

тріумф

І\ер;1шrцтво,

та

Еtдд·Л>

своїх

справ

нідд:лення

щиро

карного

співчувають

розшуку,

ЮРЧЕНКУ Вс;Jс.~и~;иру Павловичу у ною СМІ:ртю його батька Павла Микитовича.

гримлять

був

увr.сІо особовиІ\ склад Бров.а·рського міського

внутріІJІІІіх

на'Ul.'Іt~ннка

справж­

заступнику

майору

зв'язку

з

міліції

передчас·

броварських

митців.

пісні.

радгоспу.

ВТРАЧЕНЕ ПОСВІДЧЕННЯ учасн.яка лік1 ції наслідкіп аJ•арії на ЧАЕС .N2 183692 серія

Публіка

викликала на

оплески.

кадрів

запрошує

Максимова,

приховуючи

Мі·сць,

віддіlJ

Селіва­

:Красуля.

кінця

на

у

:Jааежно від освіти, з досвідом роботи і без нього. Чекаємо на вас з надією і гарною ДJІ.ІІ вас пер­ снективою за адр~сою: м. Бровари, вул. Київська, 290 (приміщення хуртожнтку тресту <<Бровари-

:Коропиш,

Євген

хвилина,

енергетик.

<<САЛАl\ІАНДРА>>

Сергій

І ось вже

ветлікар,

головний

ви~щ nредставюшами чоловіків та жінок на вигідніших умовах щодо заробітної плати -

присут·ніх

СОЛіСТИ

конавців

го,1овннй

сівів.

ЖіНКО»,

Тетяна

«БРОВАРСЬК

НЕ СТРАХУВАННЯ працівнвків, майна підпри­ ємств, водіїв і аІІТО'Іранспорту, вантажів та пере­ везень, ІСОШтів від інфляції, сІльrоспкуJІЬтур 1 по­

горла.

Халаімова,

Ду.дников,

...

91!1-5-69-

проводить на RІІJідних умовах страхуваННJІ: ді­ тей, підлітків, nризовників, дорослих, сімей, додат­ кової пенсії, rрошовнх внесків від інфляції; майна, будіRе.1ь, тварин гроlІ'tад.ян, А ТАКОЖ КОЛЕКТИВ­

клу­

до

Віра

ниченко,

Телефон

СТРАХОВЕ АІЩІОh~РНЕ ТОВАРИСТВО

які вико·нали nісню «Ой, Надія

(Торгмаш).

Рожівка) на постійну роботу запрошує на

::.Sвертатпск фон 5-04-65.

нічого

-

Михайло

ХОД1МО,

трудяки

«Південний>>

-.. --

Бог».

і

розміром

бухга.'Ітер, заn. JКммайстернею,

бла­

цього мистецтва

залі

рам

посади:

фраг­

сшв1

Зачарували

у

віконних

ПЛЕМПТАХОРАДГОСН (с.

на­

слухача

Проте

підступив

тільни

бульвар Не­

«САЛАМАНДРА~

церковному бок

вигід­

с1н (6 штук). телефону: 5-08-34.

n1 40

8

урочис-

враження

тямлю.

обопільних

ПРОДАЄТЬСЯ кnпіта!ний гараж в коопера­

тиві

від почутого: «Я у цьому не

набір

м 20 с:н х 1 :Звертатися по

1

співу.

Ось

при

залежності, 14 (приміщеННJІ тресту <<Броварипром­ ЖІІтлобуд~. 4-й nоверх). ПРАВЛІННЯ КООПЕРАТИВУ.

завмер­

і

цеху

сторін.

Довідки по те.1. 5·03-75. Наша адреса: 2.55020, м. Бровари,

ли, ніби вбираючи в себе органну

фарбувального

них ~)}ІОвах

духовного

твору

га­

п.1ощ)· на о ;у дь-якому поверсі і в пtдвальному приміщенні; 1\ІОжна також викупити недобудовану частину nрпг.Ііщення в цілому або nоверх чи де­ кілька поверхів; можна вкласти фінансові кошти в будівництво nункту технічного обслуговування,

викону­

звучав

великого

приміщенн.я

грудень 1995 року,

Фізичні і юрн,ІІ.ичні особи можуть замовити будь-яку кіJІькість місць; можна в цілому потрібну

творів.

мент

«ЛІСНИИ~

експлуатацію

цього необхідно nодати заяву, укласти договір, за1шативши нст;vІtни.іі і перший: пайовий: внески.

за­

чистого

в

друга І'РУдень 1996 року. У зв'язку з цим про водиться набір в ч.'Іеин кооперативу на друrу чер­ гу -- .як фізичних, так і юридичних ucio. ДJІ.ІІ

хорис­

справжнього

КООПЕРАТИВ

ВІІедення

ражів у дві черги: перша -

керівнююм

що

Запосіли вгорі. Невимовна самотність серед гамору й крику. Мов у панцирі туги Я замкнувся в собі ... По піску золотому,

Солов'їні

до

незворуш­

воду алюмінієвих буді­ вельмих конструкцій. йо· го керівник В. І. Стоць­

І жирують злодюги. Недолугі нікчеми

сумна.

загравах-зоря.ницях.

крі,ЗЬ

тьмяніє

була

Присутні, насамперед, були захоплені виступом етнографічного ансамблю,

колись:

шт.аненятах.

Жебракують

Шукаю боліоно-да,рма ... Ходжу один у наші·м гаю,

Сім'я

телеві­

крини ця 11 ЗАЧАРОВУЄ СЕРЦЯ

і

зу·стрілись

вітаємо,

НіlіоJш-ніколи ти не хворіла, щоб ніlю:Іи-г.іколи ти не старіла, хаіІ .1аекаво тобі світить сонце, хай стукає щастя у ножне вікон.це .

11

пильн'іше, ·направо

ЗІНЧЕН-

що6

дужих.

U~одня

r АЮ

З Оl:обистим свято·м тебе ми благ :,;сіх тобі ми бажаємо,

Юрій :Кузьмович Чміль, а концертмейстером Віта­ лій Іванович Стоцький, не могла залишити бай­

Коли самотній до не~тями Uілую губи, ой, чуж1 ...

екра.нів

де художнім

По п1ску золотому (Припі<кає нестерпно!) Босоніж у дитинство Повертаюсь у сні, Наче в красний Великдень Доброта й милосердя ... А прокинусь і обачу Перевернутий світ: Щось потворно-жахливе Зачаїлось у буднях. Р(')хка заздрість і злоба По сусідських дворах. І нікпму не треба Ні молитви, ні правди. Задихається слово

І місяць нам за сві·дка.

на­

ною. Та сталося диво. Майстерність колективу,

Я •не був хуліганом Хоч жилося убого, Але з Богом в душі ...

на серці гра сошлка. 1 Та ми ще не єдина суть.

* * *

Щиро nітає~tо з днем народжеННJІ КО Люд~шлу ІванІвну (с. КрасИJІівка).

І не­

пощастило

колентиви,

варчан

А ще груші сусідські (І немає паркану! В картопляних городах Гарбузи на межі ... )

...

R

своє

аудиторією.

з

зна•ні

:йдуть натомлені коні По крутому узвозу, Червоніє на гривах Вечорова зоря ...

Чему ж припливи німоти

мав

Захаровича.

зорів давно і повсюди ви­

верхи,

ж я втратив оком

було

вечора.

віДразу

речув

білий

Потопаєш в пшениці, Повернувся ліворуч :Ку.нурудза як ліс ... Ген, на схилах дніпрових Справжній ліс верболозу. 'lам вода не напитись! П'єш і п'єш із Дніпра ...

божевільні -солов 1

підбавляють

Не

:Кинеш

них

оволодіти

ПІС:К'У золотому,

llридивлюся

Що

з

сві·тлою

БайдУжість слухача, який бачив·перебачив, чув.-пе­

білий,

соняху

того

Василя

Спасибі, татусю, спасибі, дідУСЮ, За '.ЦИрість сердечну й турботу про .нас, За руки твnї. що не знають спо·чин.ку, Готові на rюміч прийти пов·сякчас. Хай r;овняться дні твої радістю й миром, Зоря світаннона не раз ще зійде. Віт'lєм,,, р;дний, вітаємо, милий, В1тасмо вrі ~ ювілеЕJм тебе. Др~·жина, дочки, зяті, онуки Оля, Альона та Ірина.

Бо­

Т5орів

20

~ІАЗУРЕНКА

напо·вню­

пов'!'орне з·вучання, стрій, нолорит.

Заберу•ся на хату, Де ловив я жар-птицю,

сошлка.

Ми вдвох шукаєм наш~ путь l місяць нам ~а с:~ндка.

Нам

кожен

Босоніж у дитинство Повертаюсь у сні, Пригадаю оскому Від вишень і черешень, Пригадаю найкращі Солов'їні пісні ...

мовчать ...

-

на

Щиро вітаС]}JО з 50-річчям від дня народження ~-:охаиого чоловіка, доброго тата, ласкавого дідуся

та

<<Святий

душа

Понад

Лебедем пливе: Ти мене любила, .fi кохав тебе. А літа і крила Буйні, молоді! Нас несли щосили ІЗ неземні світи ... Снігом білим, білим Весни замело, Надломились крила А було... Було ...

І серце дише в ритмі Вlрша,

і

виконано

Украдений колись з неволі, У стайню в-же не побіжить ...

СПОМИН

дні,

є·ть.ся величною радістю.

І слуха скрипку мимохідь, Ср;блець-туман приліг у полі І кінь сполоха·ний стоїть -

звучить

же>>,

Ще трохи і душа над гаєм На .крилах музики злетить. О, як ця скрипка серце крає, І душу кличе в дивосвітІ 3аІJмерло перекотиполе

з

більмо на оці, так

ні

Здригалось серце в такт смичка.

безтурботио-галасJІИвнй

розірваних

червоною

драбину

Я СЛУХАВ скрипку не в палаці, А у гаю біля ставка, Де замість збурених овацій

N2 58 (8539)

8

СОНІ'ІІІ ВІТАННІ

все бачу сцену :концерт­ ної зали у :Кончі Заспі і на Ній самодіяльний народний за•служений хор Бро.варського районного бу1динку куль:тури <<:Кри­ ниця». 'У йог.о виконан­

Етюд вс вечір. Прохолодний оксамитовий: спориш лоскоче босі иоm, а теплінь зем.1Jі струмить, .як вмиротвореиість

Ж И Т Т Я»

=

Редактор А.

А. ВІКТИЧ.

-.-~.~--~==~~~~~----=~~~-=~-=----~

ВОЛОШИНЕНКО.

255020, 154. ~--------------~--~------------------------------~~~~~==~ • 61285.

сНОВЕ ЖИТТЯ:о - газета Бров.арських місьКDі та раІоІUЮї Рад на·родиих депутатів. ЗаоІЮВИИJІ,К колектив ред.акції rазети, Броаарськ;!

АДРЕСА РЕДАКЦН: ТеJІефони: f'І!дактора

,.ісьu

життя

і

районна

Ради

народвих

депутатів.

4·02-92;

Редактор А. ВОЛОШИНЕНКО. rааета виходить з 17 КRітня 1937 року. Дві виходу: середа, субота.

-

4-04-61;

ва

l'u.aвlltla

ttoplвaax

ва

rазетн.

'аІІА.ІІІІ

по.ІІІиа

поsвц110

u~

j

секрепра

СОЦіа.ІІЬІІИХ

ПНТВВЬ,

-

4·21-34; aiul&ia: .1НСт\а

ра.w;ІоІвформаЩt

вуб.аІкаЦІІіІ.

РукооисhІ

ва

пuертаамо.

Київська область, м. Бровари, вул. Киівськ_а, :sаступвика редактора, вІд.w;ІJІу сусnІ&ЬНО·DО&ІТИЧИоrо

4·03·78;

І!Ід;повІда&ьвоrо

ЩІОМНОІОВІ>С"І"(

------------------------------·-------------~-------За W'ІВІст" DMKJI8.:ІeJIHX фактів BIJUJOBiP,8.1ЬHIC'I'Io. несе 0110р. ЛІІстуааВRа S ЧИТ8'18ІІВ -

Wf.aьu

_

-

і

масовоТ

сІльськеrо

роботи

-

господ;арсnа

4·04-81;

"

-

Ві)І;Д(.ІІу

IH3..QI~

Броварська

Адреса

~

.w;руаарва

АРУКІ.рвІ:

китвськоrо ПО&\rрафІі

Кв"ІвсьІLа

oбJІacDOrO І

І

про

державну

КІ м 17. Індекс високиІІ.

Друк КОВІаНИЙ

аркуШ.

Обсяг Тираж

примірники.

уnрааJІІВИ/1

ІLНИЖІІОВОі

обаасть,

Свідоцтво

страцію

торrіалІ,

Замовлення

у

•· Броаарw, вуа,

справах

Квіасьu.,

N•

~

8И)І;8ВІІІ

ІМ.

І

Pef.·

др у-

3.534

#58 1994