Page 1

Га:аета

1-7

квітня

ВНХО~ІІ'!Ь

СУБОТА, 18 ЛИПНЯ 1992 РОКУ

року

1937

.N2 58 (630 1) Ціна 2 крб.

Громадсько-поn·ітмчна· rаита ·&роварщмии

Пові,~оилеппя / 24 липня 1992 року-----------------------------,~, о 10 Доповід~є П. П. Зубченко ні ранку в великому залі ви он/ · член постійної комікому- відбудеться Х сесія Б оварської міської Ради народи

сії по народній освіті. / / 4. Про надання пільг в ооодаткуванні.

2.

Про бюджет Про

місtа на

Доповідає Т. П. Толмачова зав. фінвідділом.

бюджету

перереєстрацію

Доповідає Т. П. Т

мачова

-

ДоповІ

зав. ф · відділом. 3. Про хід ре ізації в місті ЗаІ<qну України «Про мови в

ачальник

Украjні».

ресурсів.

Різне.

6.

Сесія районвої Радв

дощі

зачастили.

Проте і за таких умов у

.

радгоспі « Б обрицький• д бр 1 о е орган зували заго-

кормів на стійло. _;.

перІод

для

худuvи.

·

же припасли тут поцад

5500 тонн сінажу плані 2500 тоінн

nри

ди народних

заступнина

голови

стійної планово-бюджетної А. В. Деменка її учаснини дили

звіт

про

Було прийнято рішення і про утворення секретаріату районної Ради та затверджено суму витрат на його утримання, створено коле­ гію районної Ради у складі її голо­ ~и. заступника· голови, гощв постій­

по­

комісії затвер­

винонання

бюджету

району за 1991 рін. Затверджено бюджет району на нинішній рін по прибутнах у сумі 521405,1 тисячі нарбованЦів і по видатках у сумі

них

Підключили

до

тисячі нарбованців. Визна­ чено, щq фінансування видатків про­ водиться

у

межах

доходів

із

фактично

одер

а­

жо

т­

застосуванням

ного режиму економії. При встановлено, що граничний дефіЦиту бюджету не може

щувати _п'ять

1

J,Ік передбачено б на

маса

коштів

фінансування сфери

ня.

'

та

При

комісії го

соцІа

"

соЦіаль

цьому

адміністраЦія, ві Ради народних

айон а

іли епута

н

виробництва,

тримання

податионого

нонному

ни

затвердила

до­

про

коштів,

направлення

додатково

при

Було,

виконанні

державного бюджету у 1990-1991 роках, та прийняла до відома інформацІю про виконання

наказів виборЦів, даних райради ХХІ скликання.

_про

а

також

депутатам

одноголосно

Требухlвсь-

районної

держав-'

Б. Гамалія,

профспілки

міськр~нного

го­

працівни­

Г. В. -Титареву,

на­

відділення

екіна. У зв'язку зі зростангу роботи комісії до штату ключ~ посаду секретаря посада м окладом 3650 щв. ,

при;няли

також

зокрема,

дострокове

регла­

прийнято

рішення

припинення

депутат­

ських повноважень депутатом рицького виборчого округу

І. С.

.N2 19

Рудаком; залишено оплату

за

ням;

вирішено

окремі

питання,

по­

в'язані з використанням земель. На цьому Х-а сесія районної Ра­ ди народних депутатів свою роботу

обра-

зю .інчи.1а.

Подружжя Руденків

-

педагоги. На- допЬм(_~~ їй Вячеслав Володцмирович.

та.ля Миколаївна викдада~· х.і вич ію .У ~чиСШ . ор, IQ!.~~ристи регулярно ходять в по.і'J'У 6, а ІЗячеслав Володим а · ещодавно «найдосвідченІші~ з тель фізкультури у цій з інституту принесли в

школі. у~~

е у

."-!- в. :~$2· ч ь у обласни~. змаганщtх, ян1 C.y.ji Переяслав! Хмел~ниць-

своє. ~ахопл~ння туризмом. т ристичнии клуб, щtим керує Н ля Миколаївна, об'єднує близьно 200 учюв. А

бул t!pe · ані туристичною nоїздкою до Занарnаття. А. ГАВРИЛЕНКО.

.

врожаю.

механізатори

тарІв

На

;зернових

культур:-

жнивах-92

комбайн

сінажної маси за-

шею.

На трансnортуваннІ

в

тран-

. П~илена

увага

до

кормІВ позначається на продуктивностІ гр?мад-

ської худоби.

лона зростають.

Як відомо, провідних

подарстві

навісні чотири К?мбай-

ни Cl\~5 <<Нива• Ця

1 одни

«дон-1500~.

техніка

заздалегідь

укомплектована, а також закріплена

торами.

за

механіза-

Так, на

«Дон-1500•

комбайні

nрацюватиме

на

ударну

пра-

цюХлібороби завчасно поб

Д али

також

товку

врожаю.

нового

лІнійці

СТОЯТЬ

ноочисні

ПіДГО-

до

На

ТОВНОСТі

нож

про

току

уСі

машини,

агрегати

го-

зер-

а

та-

АВМ-1,5

у

·

~g:ІІО~~~~;:ія ст:~~:;о за-

у

гос-

того,

культу-

ри вродили добре. . РадУ~ вагоме . колос~я _азимо~ пше щ «~Ирон_Івсь-

кої-61•,

<<ПОЛІСЬ~О~-82•

<<донськ

всі

мо

рдикової• .. Є

л во

і

не ~ен e_l як нерІВ

одержати

35 ~ент1 за-

ерца на круг

.

сипати на І фураж для го-

діВлі тва~н

2400 тонн

колайовича

би

механІзатори

зернофураж.

зусил" _для

щоб всі зерновІ

зерна. Н ім того, 250 тонн доб рного насіння

одним

із

чимало

екіпаж у складі Олекср.ндра Вікторовича Ял-

тихова і Ностянт.ина Ми-

кормів

є

працюва-

Надої мо-

роли

Нраснова.

тррік

першість у

Ці

вибо-

буде підго овлено до сівозими

і

ярих

куль·

тур під y~l!t!ttн~~

змаган-

Hl жниваріВ. І НИНі вони Поки ц~

матеріал

готувався: до друку,

н

громадськИй кореспондент П. RУДІН повІдомив: на поля радгоспу вийшли першІ жнивні екіПажі.

Отже,

·

Перші Косовицею

меню

озимого

почалися:

гектари його

Я:'І·

жнива·

зернових у сБобрицький•.

радгоспі Перш

поклав.

у

покосн В. І. Яреме · . СлІдом за ним вийшли на підбирання: ва Олександр Вікторович Ялтихов та Костянтин Вікторович Краснов, пе­ реможцІ

минулорічних

жнив. Досвідчені затори за першу

зміну

комбайном сДонвамо.потИJІи 30

1500• тонн

механі­ робочу

добІрного

зерна.

Тепер в пlдбираННJІ і обмолот валків вклю'ІИВ-

ще одни майс,tе~.. ~~:

оІ ниви Володйм~

~очо~~врацює.

~~rnц~ro року

.

він

має

вJ.цмінн

помічника ~ива-д тнкласннка му

не

ріа

·

лише

ред

.,

ймаtоть на току. - Готові включитися в роботу всі вісім ком­ байнів, розповів го­

ловний

1нжене_р

Мартинюк. у

В.

О.

для цього

-

господарствІ

чимало

доклали

зусИJІь.

Бобрицькl

хлlборобІі

яко

настроєні зібрати уро•аі:

св

без

· знання ot

б атий , а й допои пІзнати красу рідного краю, не­ простоУ і почесноУ профе­

сії хлібороба. Зерно урожаю"9'2

покоси

Вони

втрат,

до

копоєка.

розуміють,

цього

що

залежить

~хвlй добробут, бутив

нашоr

держави.

не

в~

лише

а ~ м..-~

·

моло~оІ

П. RУДІІі.

при-

кому

;!'ам

о

Повняться сінажні траншеі НА ПОЛЯХ радгоспу імені Нірова кипить робота, йде заготівля кормів для громадської худоби. Планувалося закласти на рік 5100 тонн

сінажу. день

вже

На

господарст{І.о

7 500

вибороли третє МІСЦе' і

варська

припасла

.

на НСН-100 уже загото­ вив 1700 тонн норму, а також М. К Мінич (НСН) 1506 :гони. Добре трудяться на косовиці В. М. Легкий,

сьогоднt·шн. О. Бокач, Ц. А. ГрицЮк,

тонн

Цінного корму. Найкраще -працює

-к НАГОРО)І,-к-ПОДОРОЖ ·

першу

надходитиме

нладали щодня

тонн

Заво­

ветеринарне обстеження бджолосі­ мей у відповідності з прейскурантом Цін, затвердженим облветуправлін­

У зв'язку з вступом у силу Зако­ ну України <<Про представника Пре­ зидента України• сесія припинила з 1 червня ц. Р. діяльність виконав· чого комітету районної Ради народ­ них депутатів, його відДіЛів та уп­

равлінь,

нового

КІ' лька

настроєні

нули Цілий ряд інших питань, по­ в'язаних із життям Броварщини.

видат­

одержаних

контори

мент рфботи ра~нної Ради народних депутЩгі:в ХХ{ скликання!. РОО!ГЛ:Я­

райви­

на

райкому

Депуtати

занонодавст­

рішення

глави

міністрації А.

..

А. І. У ням о.б Ради : комісі1 карб~

ва.

Сесія

хліб

дн1··в на т1·к

через

тимуть чотирм жатки ЖВН-6, зернозбиральні

державно­

управл~ня СJІуЖои безпеки України

ав іння, і під­

суворого

старшого

Базир, директора

чальника

приємства і органі ції ають забезпечити жорсткий р м економії, вжити заходів до пі ' ення ефек-

тивності

.

лову

дер

· ,·

а

до складу·

нотаріальної

ків агропрому

на

У.

введено

аступника

ьс

т

Натомість

нотаріуса

.

н -к ль х

зерна,

положен­

кої середньої школи Р. М. Овдієнко,

\

о у

затверджено

Слободянюка.

ц, му роз ір пер

ж т~м. ос

спр

та

бають, вимітають останні центнери минулорічного

прав реабілітованих, вивівши з її складу І. С. Рудака, Н. І. Білнму, В. Г. Данчука, О. М. Рака, Л. В.

вІдсоткІв '\видати

частини.

комісій

комор 1·, яиn иажуть, 'виrр 1·• n

готувалися до збирання врожаю ранніх зернових культур. По 200-300

ня про цей консультативно-дорадчий орган. Сесія внесла часткові зміни до складу комісії з питань поновлення

548847,5 них

директора рад­

госпу <<Гоголівський• А. Т. Носенка.

районної Ради народних депутатів. Після доповіді завіДуючого ф~!Jансо­ вим відДілом А. І. Сотниченка та співдоповіді

депутатів

Іще в радгаспній

зиму

ого ячменю, який до- · ~- паливно-мастильних з ів уже на 40-гектарній ./Jі1атеріалів для жнивноУ п ощі. Плануютьі,д ржатехніки . ВІ часто виходила з лати щонайменше 40 у · й ду техніка, в окремі дні це тнерів. зерна з ' ожно-. пога~~~а вігор=~~ч~~ на косовищ механlзато~, го гектара ./ '\ б · ри ледь наполовину ви- ...., · , :. · . }служ а радгоспу, яку конували норму. Все ж Всього в гос . дарствІ 1 очолює Іван Іванович знайшли вихід з Ціє'f сидо _збирання -/'716 ген- __/ Полковниченк~. доклала

її зайнято деся-ть автоса-

ла заступником І·одови районної Ра­

засідань Х сесія

уваги.

тут

максимум

е з

москидів

Мину.'!ої n'ятниЦі в залі міськвиконному віДбулася

".огс

n

ft: ·Іяють

іц200 · биратимуть врожай ози-

роботи механІзаторів, які

депутатІв

Ви~обництву

пр

на

пер'?ого ук_осу трав. Хоча 1 в цьому госnодарст-

туаЦії.

ва родвих

й

тут

тонн, хорошого с на.

_

вІдділу

мельних

ще

в

є Л. М. Захленюк

вИсокі

лася Іх реалізація.

В и

ристування.

Корми

сіл~ські

і м'ясопродукти утрудни.. А

и

прав

Через

роздрібні Ціни на молоко

тівлю "

-

нині

трудівники.

/

затвердження

про виконання за 1991 рік.

СНЛАДНИРІ період пе~ реживають

/

деnутатів. Сесії пропонуєтьс такий порядок денний: І. рік.

- - - - - - · - ЖНИВА-92

бригада,

є

а

нажної. маси, зlбрано'і з природних угідь. Ножен

гектар

видає

сонавитих

·по

215 трав

рів

О. М.

В. М. Гребе

ни

угідь

центнерtв.

ють

Слід відзначити, що найкраще працюють на подр1бн~нНі зелеІюї маси

в.

Слобод!'!НЮК,

ЯКИЙ

на

.га). жнива-

9

Ул!!о ..~

·

Зі

норми

тонн,

значної

кіровЦі

т І

В.

М. . гура,

. частини

заготовля-

. високоякісне· сіно, частина іде на заклад­

розпо.ч~то

·корму мо

в

з

ниту

масу

затори

закладку

Троєщині).

луків

годівлі

Пря­

возять

на

соко­

ферму

тварин.

для

Механі­

працюють

в

одну

ЗМіНУ, ЩОДНЯ, В ПОЛе ЇМ вивозять безкоштовно га­ рячі обіди,

забезпечуюі)ьоді'і

Раус 1 В. Нолесник,

замість _передбачених 120

А.

,(Wp~y

·

с ановить итмlчну роботу

б

4900 тонн сі-

центнерів

я~і .п евик~ують

ьо ~н

6000 тонн, силосна тран­ . шея в Погребах - 1500

Зустрічаються нощі, -g:дже

не

І. труд. все

·глад­

ко, але ,Ух намагаютьсЯ якомога ..щвидше вирІШУ'­ вати Зараз у

не

час не чекає. цю гарячу

можна

линки.

гаяти

Н.

ні

rtopy хвІt-

БАРВОR,

ку сінажу в силосні транщеї (вже запов_нено

студентка факультету журналістики Юt!ВсІ>К9-

ТрИ в

~о ....Уніве~ситету.

Зазим':і

-

nонад

1_


2

стор.

8

18

·липня

р.

1992

сН О

8 f

Ж И ТТ Я1

8

58 (8301)

• НАЙКРАСИВІШІ ДІВЧАТА

1 б . 00 1б . О5

формаційно-музична прог­ рама.

ва. Кіноnрограма

1 8 . 4 5 Сnівають діти.

вечір, сусідонько•.

1 9. З О

"Хто ми .•

••

l

Навряд

§

чи. зможе :пQСь спростувати

подорож по Дніп

це твердження після 't'Oro, як учеввця '11 класу БСШ .N9 5 Вероніка ОРДИН~ СЬКА стала красунею Кивва-92, і навряд

Чи можна

це

розЦінювати, .

як

щасливий випадок, хоч Віка зізнається,

чи була б можлива ця· перемога, уваги всебічному,

і

полі зору жюрі бу

і культура пове-

дінки,

ва

~

і вміння

сп іл

лектом,

З п'яти

щирістю,

.безпосе

днlстю,

~

17

§

S

1 7. 2 5

Мультфільм.

~

17 .З5

Охорони а грамота.

18 . 05

Футбольний огляд .

казка.

холодної

ки Південно-Норейської фірми, яка віД-

крила у Ниєві своє представництво, назвали Верон іку Ординську « Міс Самсунг• і подарували їй всі своУ nризи. Влада, учениця БСШ N'2 9, виборола звання « ВіЦе-міс• . Незабаром ми побачимо телевізійне шоу <<НИївська красуня». А поки коротне інтерв 'ю з переможницею конкурсу.

була

яскраво фарбу

щодо

зорієнтована

свого майбутнього.

І раnтом ця перемога

у

;::?:~ки? Чип;:~:

· мрієш? Стати фотомоделлю, знІматися в кІво?

Ні, плани

. -

змінилися.

ремоrа

принесла

впевненість більше

мої не

н авпаки,

пе-

мені

в собі і ще

бажання

домог-

тися своєї . мети, одержати вищу освіту. Ну, а

якщо

мені

запропонують

ЗНЯТИСЯ В КІНО

Ф отомоделлю,

я,

ЧИ стат"И

звичаи-

·но, не віДмовлюся.

Чому

б не спробувати. Але це

не головне.

У тебе багато дРУзів. Які критеріІ у вибоpl іх?

-

-

Так. Друзів у мене

багато. І ціную я іх

за

чесНість, nорядність, щи-

рість, доброту. МоІ дру-

зі не можуть •1ицемірити, на на покластися. ~r.

їм.

-

зрадити,

них мож-

Тим же

ьЩ<ювJдати

Що ти ІІкладаєш у

поняття сучасна дівчина? Багато

молодих

вважають, дівЧВВа _

доступна, JІR

жуть,

без

людей

що сучасна це розв'язна, терер

ка-

кQ'мплексtв.

Тобто можє :.:smsти, а то

роз

молодіжним

ти

м.,

1 е тf,к

Можливо с

-

і вважають молоді л~ДИ.

~

S S

а;х?

_1

,молодшою

схожими на інших,

бути

S

/ Олею. Мама багато чому

ми. Завдяки їй Дей л На рн ег і мuя настіль-

~

м ене

~

си-

ти такий самий~

ий

в 'язати,

во:та

одя -

допомагає і ~

мені роСІібратися в будь- і ~ якШ

ситуації, у

нас з '

макіяж чи зачіс . вони дуже поми яют ся.

нею немає заборонених ; тем. Звичайно, всю до- !§

Но бути

е-

Мо разом. І ТОДі у МаМИ

а

вання з на ми.

В кожній люди

повторне,

Дівчині,

вбивати,

по ин-

щосі СВОЄ,

а

його

Під гримом .

особливо.

не

мо

замасковув~·и Саме

та у

дівчину помітять і, пе ·кенана, оЦінять. Ось е я вкладаю в поняття с~-

часна.

ДІвчина . . Сучасн~

значить оригІнальна r

-

в одязі, І в поведінці, і в

машню

роботу

більше

часу

--, Віка!

бажала

ми

для

роби-

спілку-

А що б ло-

ти своУм

§ ~ ~

S

S

ровес-

~

спрямованості . Не можна

S

нвцям? _ Бі.'Іьше впевненості в собі, сміливості, ціле-

І1ЄреоЦінювати й

себе але

недооЦінювати ' теж!

1 9. 4 5

Вечірня «азка.

"Нова студіА" представ­

~ ~ ~

§

22

смокче і легко можна : ~ в атити віру в себе. Ми !§

2 'Z . 2 О

часним

вважаю

судження!І'!,

актуальними

я і

зараз. ~рехрасне і внсоке - ВІЧНе. ка,

-

Розкажи, будь лас-

npo

свою

reІS~ ts!zcтe><:-• -

сІм'ю?

}'

'J&cy бра'!:»

і,

інакше

сіріс ть

життя

~

22

ніхт цього зробити не І~ змаж ~ · J~

'

жи

я ц11швим.

.

За

нас

:~

7.00 НОІИНІІ. 7 . 2 5 Студія "Політ 8.00 Прем'є.Р.а худ

2 З. ОО'Новмни . . 2 З. 2 5 "Юрмала-9 2 •. Нічна му­

1- . 1 5 1 . 55

~

~то А. -_..

, , ~ , ·""'- '

\

_

__)

11

зична програма.

5

~ t· .,f-o {J ,)4t-' HiiQ

І : ! І • Іі ff •

]J

,'.. ~~wf ·. : ) ~D

МО..С ІІИQ І

Щ О Д~~'"'~МИ

fe ,"! ei)JЧ t! ІH4a

"Гонки по вертикалі". Ху­ дожній телефільм. 2 серіІІ.

1 5. 4 О • Дитячі мрії" . Прем'єра фільму. 11 серія. 1 б. ОО Студія "Рост•. "Кенгуру " .

проrрами УТ

~· :, ,tр ;н.-,)•

:,,": ·.· ~ · , . .. "." ..... ~

Стелла•.

Екзотика. Уік-енд на кінці землі . Ура, канікули . "Розклад на п і слязавтра" . Художній . фільм. 1 2. 4 О Селянське питання. 1 З.ОО Вісті. 1 З. 2 О Із заn у Конституційно гос ду Росії. 15.00 Простір+. 1 5. ЗО Мульті-І)ульті.

І з залу Конституційного ду Pocit. 5О Д . Бортнянський . Onepa "Дnt(іД" . •

П ередачі

"Гонки по ве!

1 9. ОО 'Тема • . 1 9 . 4 5 ВечірнІІ казка. 2 О. ОО Новини. · 2 О. 4 О Прем'єР. а худо•нього телефільму Квартира~ . 5 серія. 21. 1 О Фермата. 21 . З О П'ять кіпець. 21 . 55 Прем'є.Р.а ·худоJІСнього

Багаті rеж плачуть• .

культури.

Нон - стоп рандеву. Розва­

І

Багаті

дом).

09.45 10.55 11 . 1 5

ноз.

са і повинні робити своє {~

Укрте

4. 2 5 5.

дожній тепефt З О Міжнародним

фестиваль ".СІ

базар•. ДеІfь

фільму Багаті Кі коnанорам Вечірня казк О . ОО Новини .

8.4О 9 .4 5

О. 4 О Прем'є.Р.а худ

1б.ЗО Там-там новини . 16.45 ТІНКО. 1 7. ОО Російський балет без Росіі. 17 .ЗО "Неоnалима купина " . 1 В. ОО Парпамснтськ.ий вісник . 1 8.1 5 Київська панорама . • 1 8. З 5 Концерт дитячої само діяльності. • 1 9. ОО Вісті. 1 9. 2 О Свято ко:о.ен день . 1 9 . З О "Пацани•. Художній фільм . 21 .ОО Розповідь про несnокій. О . Слісаренко . • • 2 2. ОО Вісті . 2 2. 2 О Ю . Ли ма нов . "На початку б уло слово". Тел е ви става.

фільму Кварт Чорний ящи•

Прем'є.Р.а худ·

фільму За ІСОІ З. ОО Новини. З. 2 5 Юрма,nа-9 2.

07 . оо В і с~і . 01 . ?:; Час ділових лЮдей . \1.7 . ~ 5 Момент істини. О В. 50 Дозвілля. Увага, знімаю . 09. О 5 Російська енциклопедія . ' О. Пушкін і доля російської

жальна nрограма . • . ОО Вісті. Астрологічний nрог­

ноч1 чесноти, які щнилися віками, наперекір су-

(

9.45 ·мультфільм. 10.05 Брейн - ринг. 1 1 . ОО · новини . 1 1 . 2 О Дитячий музи 1 2. ОО Св11то у Menix 1 З. 1 О Тепемікст. 1 З. 55 Блокнот. 4 . ОО Новини (з CYJ

0.25

19.00Вісті. 1 9. 2 О Свято кожен день. 1 9 . ЗО Детектив по понеділках. "Запожоtиця•. Художній фільм .

2 і . ОО

Фільму

Новини.

Час діnоІіІІх .людей .

1 7. ОО ТрансРосефір. 1 7 . 4 5 Обличчям до Росії . 1 8 . ОО Музичний антракт. 1 8 . 1 5 Киrвська панорама . • 1 8 . З 5 Г . Тсnеман. Концерт для скрипк11 , фагота, гобоя. та ка ме рного оркестру. • 1 8 . 5О Теnебіржа інформує. •

алізувати свої можливос- 1і, ~

Короткометра

ній теле~ільм •

ження•

"Папі руси•. Документаль·­ ний телефільм . 1 7 .40 Студія ·nолітика• показує. 1 8. 1 5 Прем'є.Р.а художнього теле-

ОО .2

в;сті . •

О 7 . 5О Б і nа ворона. О 8 . З 5 Дозвілля . Друзі наші, кішки 08.50 Заnрошеі«ня . О 9 . 55 Документальна nанорама . 1 О 2 5 Здрастуйте! 1 1 О 5 Денний сеанс . " Фуете" . Художн ій фільм. 1 2. 4 О Селянське nитанtІЯ. 1 З . ООВіст і. 1 З . 2 О Із заn у Конституційного суду Росії . 15.00 Манера . 1 5. З О Озирнися, Росіс. 1 б. 1 О Муnьті - пуnьті. 1 б . З О Там-там новини. 1 б.45 ТІНКО . .

водночас жІНочна, добра,

А взагалі в~ і жі-

2 З . ОО

" Гонки по вертикалі" . Ху­ дожній телефільм . 1 серія .

01 .оо 07.2 О

45

О.

.ОО Новини .

фестиваль "Споа'Іtнський базар•. День Росії.

Фільму

Прем'є.Р.а музичного теле­ фільму Зірки російського балету•. 2 серія.

05

го музичн'ОГО У'

. 2 О Р4.нков~.ІМна . З О '"Ранок•. ·· . 5О Му!Іьтфільм. 8 . 00 Новини. 8. 2 О Прем 'є.Р.а худе

дожній телефільм. 2 серія, Мі•народний музичний

1 7. ОО 17 .25

20.00 НовинИ. 2 0. 4 0 Прем'Єf!3 хУдОжнього фільму 'Квартира•. 4 се­

S судженнях, яка залиша-\ Треба ставити перед со- ~ ється собою_. намагається І. бою високу мету 1 іти до ~ створити св_1іt образ, і неї. Лише так можна ре- і ~ щи~а.

1 5. З О

Чайка•.

ляє . .. У перерві

.

Багаті И* nлачут.,_• .

дом}. . . 11 . 2 О Я радий зустрІчі з аа ми. 1 З. 1 О Саіт rрошей.Адама Сміта. 1 З. 4 О Блокнот. · · 1 З . 4 5 ВідnочиваІf.. 1 4. ОО Новини ( з сурдоперекnадом). . 1 4 . 2 5 "Гонки по вертикалі• . Ху­

§

. сестричкою

шити ,

фільму

ту". Музичний телефільм. 2 серія. 1 О. 1 5 Марафон-І 5. 11 .ОО Новини (з сурдоnеремпа-

фільму

гатися,

наслідувати,

фільму

ОО .

когось

ться

.негадано•.

09 . 05 "Зірки російського бале­

базар". День Біn()русі. . ОО Новини.

вини .

на ннигz. Мама навчила :,; ~

намага

серія .

~естивалі. "Слов'янський

2 2. 2 О

Живу з батьками і

-

1

·

рія.

скромних, природніх. Бадівчат

дожІ< ій телефільм .

21 .15

~и~~ч~іІ~~~~~~~.ть~: ":а~~~/' ~вч~~~ку:ает~~я і ;о~~:ь~ ,:IS~

ху ються зовсім {в .rнших. Жіночних, Ь<ірядних, гато

них країн .

1 9. О 5 Прем'є.Р.а художнього

ити 1"\..асть в домашнІх спра-

« е

Народні казки і nритчі рі :І~

1 В . З5 НЕП .

ІІРИСУТНІ на конкурсі представни- ~

обов'язково-

отже

1~

П,Р.Ограма.

Привіт, Маріє! бірІСОВИЙ тур фе раїнеької пonym 2.t0 ХудОJ!tНій фіnьІ

.05. ОО \іовини. 05.20 Ранкова гімнастика. 05 . ЗО "Ранок•. 07.5 О Мультфільм ; 08.00 Новини ; ' О 8. 2 О Прем'є.Р.а художнього теле-

з сурдоnерекла­

дом) .

троянди.

обов'язково сті'\неться диво . Пам'ятаєте Ассоль, яка вірила в диво? І прекрасний капітан Грей одного дня знайшов її. Ось так і у неї. На кіностудії дирекЦія конкурсу «Нрасуня Ниєва-92• запропонувала 16-річній ВероніЦі взяти участь у ньому. Перший тур ·конкурсу проходив на теплоході << Віктор Глушков»> . 12-денна

:класі,

~

вона\

креслювали чистоту юності, тож ВероНіка затьмарила всіх суперниць, одягнених від Нардена. Так, як квітка ромашки з краплиною вранішньої роси затьмарює красу випещеної, манірної,

1 . З5

(Англія) і біг-6«

одягла дон. ьку в чудові вечірні туа.лети, \

Це

~

Спадщина. Виt

О. З О Маленький кон ' 0.45 Надобраніч, 1 1 . ОО Дніnро. Ін фор•

джаз-оркестр ~

§

~

Концерт при св

Інерція руйнува

З . ЗО УТН . З . 4 5 Джазові вітраJ

А потім був. другий тур конкурсу,\! знову перемога. Заслужена. Здобути h

у центральний будинок школяра· м. Ниt::ва. Тут не могли не помітити артистичних зДІбностей Віки. Ії запросили взяти участь у зйомках розважальної програми- «Ступа•. І тут nочалася

У математичному

М . Мозговий.

1 5 . З О Міжнародний музичний

~

·з за

плаття. І хай вони були переробЛені з П с.уконь Віка була чарівна, неповторна, оригінальна. Бо вони лише піД-

й випити,

засnужений артист України

S

заво-

сильнішим. Воно привепс броварську школярку в театр-студію <tРамп~• при , Жовтневому палаЦі кулвтури, а згодом

Віка! Ти навчаєшся

ОО . 4 5. "Ой, Прут- ріка•. Спіаас

1 4. 2 5 "Гонки по вертикалі" . Ху­

мама.

9 .1 О 9. З О

20.40 Ай nr kиїв інформує. 2 О, 4 5. На."обраніч, д1тн! •• 21 .ОО ,Іюnро. Інфо,.,.~І4tнНд ttp8rpaмa. 2.1 . З.!і Р.,кnама. , 21 . 4 О kінофільм • Театр Парад­ жанова•. 1 і Z серії. 2З.20 УТН . . 2 З. З 5 Телефан ,міт-парад.

Концерт фортеnіанної му­ зики. ГраЕ; Тадеуш Кернер (Польща- США). 2З.О5 УТН. 2 З. 2 О Художній фільм "Сама у човні" (Німеччина). .

14 . 2 О

допомогла

ли. Розвиток фе на Кіровоградщ 7. 5О Музичний філь~ дуємося" . 9.00 УТН.

.

" Кобзар Остаn Стахів" . 1 9. З О Студі«8.."1 грудня" . .

22 .З5

нічний оркестр Д

·

19.00Y't;H. 1 9.1 О ФІльм-концерт

21_З5 Кінозустрічі.

7

діомовної комnа1 . ОО Програма муль1 "Пісочний годин лик та його горе

17.20Хочу, щобмійr

барви. Кон­

церт симфонічного оркес- . тру Львівської філармонії.

21 . ОО Дніпро. ІнфорtЛП.і'fАна · nрограма.

§

ВеронІЦі

але потрІбно вірити в неї і жити перед-

На добраніч, -9-.іти!

1 4. ОО •Новини (

·

фа мІнор. Внкон•

·

1 8 . 00 Прем'єра документального фільму ... А що росте без . фільм"). 1 8. 1 5 Оркестрові

про Ігорів похід" УТН. Музичний фільм

б. 05 М. Тутков~~й.

S

ерудицію та інтелект. Приз гляда ких симпатій одержала інша браварча ка, Влада Диваєва

Вона буває· у кожного в житті,

2 О. 4 5

§ § §

тему.

ювала серця жюрі, а з ними і п

Вона активна учасниця художньої самодіЯльності у школі, піонерських таборах, незамінна ведуча вечорів. · Захоплення танцями виявилося най-

Реклама.

Документальний фільм "Шляхами

у липні" . б.ОО УТН.

коріння" ("Галичина-

20.40

~

доброзичливістю, чистотою юнос

настнкою, з семи синхронним плаванням, а у шостому класі з'явилося ще одне захоnлення бальні танЦі.

-'

§

І вже тут юна броварчанна с\оІм 1нте-

художньою гім-

·чуттям прекрасного, тоді

S

сЯ з людьми

трямувати розмову на будь-w

зокрема

естетичному, вихованню дітей.

років Віка займалася

~ ~

S

кою мовою), і навіть Диск~увати, під-

коли б у сім'ї Оuцинських не приділяли стІльки

морю

робуванням НіЖ Гом 12 д'Нів в

(до речі, Віка спілку ла6{1 і англійсь-

що не розраховувала на перемогу. Навряд

а Чорному

була складнішим другий тур. Адже

2.50 З. 05

nах•.

.Громадсько­

nолітичний відеотижневик.

зики•.

2. 2 О

оркестру.

1 9.1 О Фільм-концерт "До6рий

·

Свічадо. Науков вальна відеоnрог рМJ< та одна дtвчt

1б.ООУТН. 1б.О5 Канап . •д• . 1 б. 5 fi Музичний фільм "Комnози~ тор Геннадій f'ладков• . 1 7 . 5О Мультфільм "Король -чере­

19 . 00УТН.

рама.

1 .50 Концерт гурту "І

Кінозустрічі. · Мультфільми "Казка для Наталки", "Повернення до. мовичка•. 1 2.1 О УТН. 1 2. 25 Ноаі мелодії армійського

10.50 11 . 5О

гій Параджанов•, "Арабес~ ~и на тему Піросмані".

З восьмої до де І формаційно-музІ

О. ЗО Художній фіп~м'

теринстао.

1 8 . О О Пам'яті Сергія

у

. ОО

09. ОО Художнім фільм "Іноплане­ тян ка•. · 10.20 Доброго аам здоров'я .

1 б. 2 5 Концерт оркестру шта6у Прик. ВО . _

ЖИВУТ"Ь

8. ОО

08. ОО З восьмої до дев'ятої. Ін­

УТН. Говоримо українською. Періодика •.

наnро~а.

·rонкм по ве дожній теле4!

.ОО Вісті . Реклама . Час ділових Правила грІ

. 20 .25 . 55

8. З 5

Зоnо:r11й Ос1

сі;кий конкур 8 . 50 Тема з вар~< 9. З О К-2 nредстс 2. 4 О Селянське n З .ОО Вісті . З . 20 Із залу Коне ду Росі і . 1 5. О О Козирна даІ 1 5. ЗО Тверський~ 1 05 Хрмстиянсьr 1 б.ЗО Там-там ноr

r..

1б.45ТІНКО . Мульті-пуnь ТранеРасес

1 7. ОО 17 . 1 5 1В

Схід. · . ОО Обличчям д

1В . 15 1 8. 55 19.00 1 9. 2 О 1 9. З О 1 9. 50 О. ОО

Оnозиція. Реклама . Вісті. Свято каже· Київська па Телебіржа і

Прем'єра т та-Барбара' . 50 /-іічю~~ТО

0 1 . 55 Рскла..nі. 2. ОО Вісті . 2. 2 О Концерт ан

Донець ~ о~ ф


""о в f

життя

18 липня 1992 р

58 (8301)

1

1 4 .,оо Художній

"Ферріс Б.юnер бере вихідний•. Коме­

дІя ПР'? весепоrо nрогульника.

і. Ін­

З восьмої до дев'ятоt. Ін­

08.00

О 8. ОО З восьмої до дев'ятої. Ін­

09. ОО

ІНа-

а..

рама.

рама.

Народні талант11. Ан­ самбль "Оріяна•. З О Художній фільм "За да ни­ . ми карного розш~ку".

ета-

09.

nі му-

1 О. 4 О МузичнИй фільм Буфона­ 1 О. 51:1

е­ Іва

да•.

Корифеї джазов01· та паn­ музики. Рок-гітара.

09. ОО "докумеитальний телефільм • • . Тому, ІІі,О люблю• ("Ук­ ртелефільм ). О 9. З 5 Камерні твори С. Прокоф'

УТН. Фільм-концерт "За байра­ ком байрак". 1 З. 05 Документальний телефільм "Три храми на мо'ій долuні" ( "Укркtнохроніка"). 1 б.ОО УТН. 1 б.G5 Для дітей. Веселка.

фоІІі8,мф~ гелера­

раїни. ,мів

"Коз-

, :

1 б. З 5

Телефільм "Соната" ("Ук­ ртелефільм").

1 7. ОО

почу­

рства

17 .З5

•з ра-

А. Караманов. Концерт NЗ

з· для фортепіано з оркес­ ТІJОМ.

Земля у нас одна. За ма­ теріалами конференції ООН у Бразілії "Навколишнє се­

11 • 1 О

од.

1 іна

радіо. 19.00УТН.

етій від­

1 9.1

r1

а.лю ук­ музики. І ждано-

1 б. 05

1 7.

Фант-лото "Надія". Ес-

минула•.

· ("Київнаукфільм"). t 2. 05 Естрадний концерт. 1 2.25 УТН. 1 2. 4 5 "Бембі". Вистава Одесь­

.

традна програ·ма для ді 2 5 Зона. Робота правоохо­ ронних органів на Донеччи­ ні.

1 З. 55 1·4.40

1 8.1 5 'Хореографічні новели. 9.00 УТН. 1 9.1 О Програма мультфіn~омів · "Як кіт Васька до т~етього В. Винниченко. "Дияволь­

ська спокуса•. Вистава Дніпропетровського росій­ ського музично-драматич­

ного театру.

20.45 21 . ОО

2 2.

.ленда )десько­ ца.

програма.

21 .З5 21.45

1 худож­ • наеод­

·

Хроніка МВС. Молодіжна сtудія "Гарт".

2З.15УТН.

).

2З.ЗО Вперше на екрані. Худож­ ній філ~м •у смузі прибою".

На добраніч, діти! Дніпро. Інформаційна

.

Продовження вистави "Диявольська спокуса". З5 Мелодії екрана.

19 .ЗО 20.40 20.45 21 . ОО

2З.1 О УТН. 2 З. 2 5 Співає Київ.

nлачуть".

Прем'єра художнього теле-

фіЛьму "Багаті теж плачуть".

09.45 1 О. 5О 11 . ОО

клуб. І у.

У рубриці "Др~га зустріч". Документальнии телефільм. 1 З.1 О Теnемікст. · 1 З.55 Блокнот. , 1.4. ОО Новини (з сурдоперекла-

11 .20

~рекnа­

tлі". Ху­ З сері11. ~чний нський .їни. показує.

плачуть".

ого теле­

б серія.

>го теле­

-

таємно".

аа музич­

а.nі~-· З 'серія.

.

.q,ом).

Точка повернення". Художній телефільм. 1 серія. 15.ЗО Сьогодні і тоді . 1 б. ОО Разом з чемпіонами. 1 б. 2 О д.итячий музичний .!<луб. . 1 7. 2 О ... До ШІстнадцяти 1 старшІ. 1· 8. ОО Прем'є.Р.а художнього телефільму Багаті теж плачуть". 1 8. 45 Лючано Паваротті - подія. 1 9. 4 5 Вечірня казка. 20.00 Новини. 2 О. З 5 Прем'є.Р.а художнього телефільму Квартира". 7 серія. 21 .05 Максима. · 21 .З5 Вечірній альбом. 2 2. 05 Закриття Міжнародного музичного фестивалю "Сло в'янський базар•. У перер­ ві -2З.ОО Новини. ОО. 55 "Точка повернення". Ху­ дожній телефільм. 1 серія.

1 4. 2 5

ого теле­

.

Кінопанорама. Мультфільм. · Новини (з сур~оперекла­ дом).

1 1 . ОО Новини ( з сурдоперекл::~•. дом\. 1 1 . 2 О Клуб мандрівників ( з сур. доперекnадом). 1 2.1 О Танці, танці, танці. 1 2. 5О У рубриці "У світі тварин•. · Документальний фільм. 1 З. 1 5 Бридж. 1 З. 4 О БІзнес-клас. 13.55 Блокнот. 1 4. О О Новини ( з сурдоперекла­ дом).

"ТО'\Ка поверненнІІ". Художній телефільм. 2 серія. 15.ЗО Хіт-тол-шоу "50х5О"•.

О 8.

'

'

55 Радіо "Труба". 09.25 Uенто.

, u. u:~

Новими. Авіакосмічний салон. Людина і закон. Прем'єра телефільму дnІІ Дітей "Пригоди чорного красеня•. 2 серія. .

1 8.З5 ТБ "Нева•. Хто з нами? 1 8. 55 Театрааьні зустрічі. 1 9. 4 5 Вечірня казка. · 0.00 Новини. 20.40 ВІД представляє •.. 2 2. 1 О XXV латні Олімпійські ігри;

ОО. 1 5 0.1 . 1 5

Футбол. Збірна Італїі­ збірна США. У перерві 2 З. ОО Новини.

Інтерфест-9 2. "Точка повернення•. Ху­

дожній телефільм.

2

серіІІ.

!Й.

3серосій­ Іористів.

09.55

Вісті. Час ділових людей.

Бізнес і політика.

Р..оздуми про конкурс бале

ту "Арабеск-9 2 ". Ура, канікули. "Чесне ча­

рівне•. Художній фільм. 11 . 05 Нелізнаний Всесвіт. ·11 . 5О Денний сеанс. Художній телефільм "Санта-Барба­ ра". б 2 серія. 1 2. 4 О Сепянське питання. 1З.ООВісті.

и.

ня.

~ійного су-

1 З. 2 О Із залу КонституційноГо су

с. ограма.

1 5. ОО

ду РОСІЇ.

Термінал.

15.ЗО Мульті-nульті.

:ії.

ь.

ма. • Імує.

ільму "Сан­ серія.

ий_wQ.

nю "Віола" І

dОНіЇ.

*

j

..

Піnігрим. Там-там новини. ТІНКО. ТрансРосефір. Програма "Ключ". Парламентський віс11ик. Студія "Нота бене". Реклама. Вісті, К11ївська панорама. • Телефільм " ... ВизвОІ!І1 нас від лукавого" ("УчРе­ пефільм"). • 20.05 П'яте колесо. 21 . 55 Реклама. 2 2. ОО Вісті 2 2. 2 О Сторінк1о1 творчостІ М. Стельмзха. • 23.05 Танцює Т. Танк1н3."

1 5.4 5 1 б.ЗО 1 б.45 1 7. ОО 17.45 1 8. ОО 1 8.1 5 1 8.55 1 9. ОО 1 9. 2 О 1 9. 4 О

~аnекий

·

'"::''

11 • 4

Передача, присвячена па­

програма.

14

Інститут nю,.-..,,..и

Уваrа: десятий моnодіжний Прем'єра художньо-пубnі-:. ЦИСТИ'ІtІОГО фільму "Люди­

на чи диявол?• Фільм 1 • . О О Новини (з сурдоnерекла-

·

дом).

ЗадзеркаnлІІ. Художній те nефіnьм ·легкі крокм•. 1 б. 05 КВН-9 2. Чвертьфінал се­ зону "Олімnійські іrри•. 17.50 Мультфільм. 1 8. ОО Прем'єра художнього філь­ му "Приватне життя Єлизавети І Ессекса•. (США). 1 9.4 5 Вечірня казка. 20.00 Новини.

1 4. 2 5

2 О. 4 О

'''·'~'.....

. ~

Вісті. Реклама. Чае ділових людей. Студія "Нота бене•. ЧП - надзвичайна приго-

Репортаж ні про що.

2 О. 55 Урочисте відкриття XXV nіт

ніх Олімпійських ігор. Тран СЛІЩіА 3 Ісnанії. ОО. ОО Юрмаnа-9 2. Нічна музич­ на програма.

01 .15 "Древо ВаснеЦових•. До­

да.

.

08.55 Дозвілля. ТБ-атеnьє. 09.1 О Документальна панорама. 10.00 Мистецтво відображення. 11 . 05 Муnьті-пультf .. 11 • 2 О ТеІіетеатр Росії. І. Кадом. цев. "Мауглі". Вистава. 1 2. 4 О Селянське питання. 1 З.ОО Вісті. 1 З. 2 О Із заn У. Конституційного ду РОСІЇ. 1 5. ОО Простір+. 1 5. ЗО Перший тайм. 1 5 . 4 5 Подорож у підземелля. 1 б.ЗО Там-там новини. 1б.45ТІНКО. 17 .ОО ТрансРосефір. 17 .ЗО ПоліТ8ідділ. 1 8. ОО Так і живемо. 1 8. 4 5 Екран кримінальних пові­ домлень.

1 8. 55 19.00 1 9. 2 О 1 9. 4 О 21 . 1 О 22.00 2 2. 2 О 2 2.

Реклама. Вісті.

Київська панорама. • Свічадо. Науково-лізнавальна відеопрог~ама. •

Музичний фіпьм Вірую". • Вісті. Із залу Конституційногосу дJ. РосІІ'. 5О Пізні побачення". Худож­ ній фіпьм.

«Росія..

п e.;e~''"''~J\ ,~,т,",~

01. оо Вісті. 07 • 2 О Документальна

08.38 01.00 09.30

панорама

Якщо вам пісnя •••

Bipwi

амери­

канських поетів. 09.5 О Мульті-nульті.

1 0.00

Новини

14,20 1 5. ОО

(

·

і nритчі різ­

ВІдеока'наn "Плюс одинад-

12.00 Музичним антракт. 1 2. 1 5 Пілігрим. 1 З. ОО Вісті. 1 З. 2 О Денний сеанс. "Вертикаль•. Художній фільм.

14. З5 Фермер- фермеру. 1 5. З 5 Вінілові джунглі. 1 б. 05 Паризькі діалоги. 1 б. ЗО Джентльмен-шоу. 1 7 . ОО Золота UІnopa. , 1 7 . З О Парламентський вісник. 1 7 . 4 5 Театральний роз'їзд. 1 8. 55 Реклама. 1 9. ОО Вісті. 1 9. 2 О Київська панорама: • 1 9. 4 О Кімозустрічі. • · 2 О. 4 О Е. Сігел. "Історія кохан­ го українського музично­

драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка. • ОО Вісті.

Фільм-балет "Тіні забутих

тепепрограм "Тет-а-тет".

18.25 Мультфільми. 1 8. 4 5 Художній фільм "Зворотна тяга•. Гостросюжетна стрічка з житт11 пожежників.

20.55 Вrдеомузика. 21 • 1 5 "Шпигунські історії". До­ кументальний фільм. 1 серія. 2 2. 1 О "Склянка води". Художній телефільм. 1 ~-

.

з сурдоперекnа-

.•

1 9. ОО

це

душ.

1·5. ЗО 1 б. ОО

Відеомузика. Дитяча година ( з уроком французької моІІи). 1l."J>O Англійська мова. 1 рі!(. 18.ЗО Мультфільми. 1 9. ОО Художній фільм • Той, хто мене береже". Драматичний

•.•

детектив.

І

21 . ОО Відеомузи ка. . 2 3 • 1 5 "Шпигу~сь~і історіі". ,{tо­ кументальнии фІльм. 2 сер111. 2 2. 1 О "Склянка води•. Художній телгфільм. 2 серія."

сУБОТА, · 25 лиnня~

1 2. ОО Мультфільм "Пітер nен• · 1 З. 1.5 Художній фільм "Байки зі

склеп у•. Гостросюжетна стріч­ ка.

1 4. З О

Відеомузика.

;14 .40 Культура російського за1 рубіжжя. 1 б. 0~ Біблія - ПОГІJ""' на Світ. б

07. ОО 07. 2 О

Вісті. Чемпіонат сві.ту з баскетболу серед професіоналів НБА. 08.20.Ескулап.

О 8. З О Телекросворд. • 09. ОО "Суперкнига•. Мультфільм. 22 серіІІ.

09.25 Ати-бати ••• 09.5 5 XXV 11ітні Олімnійські

Велосипедний спорт.

ігри. 1 ОО

км. шосе. Командна гонка.

Чоловіки. ПnаваннІІ. Спор-

.

тивна гімнаСТІ\К8. 1 4 .. З О Запрошення до гри. 1 5. 4 О. Чемпіонат світу з автого­

1 7. 1 5

нок 'V класі "Формула-1 ". Домашній екран. "Намис­

то для моєї коханої•. Художній фільм. · літні Олімпійські ігри. Велосипедний спорт. Групо­ ва гонка. Жінки. Плавання. ОО Вісті.

1 8. 2 5 XXV

1 9. 1 9. 20 Обличчям до столиці. Пуб­ ліцистична програма. • 1 9. ЗО XXV літні Опімпійські ігри. 21 . ОО Міжnарадний конкурс hо­ пулярної музик~t "Юрмала-

Гала-концерт. Вісті .. Міжнародний конкурс попу­

92". 22.00 2 2. 2 О

лярної музики ·ю~мала-9 2 ". 2 З. 2 5 Художні'й фільм Проща­ вайте, фараони"'. •

·

я•. ·комеді11 про nepeєene~tt~я

Новини. Променад в Марjїнськом.у.

Прем'є.Р.а художнього тепефіл~tМУ Прощавай, Рафаелю". . 20.00 XXV літні Олімпійські ігри. Бокс. Стрільба. Плавання. 21.00 Підсумки. 21 .45 Н.ині. Релігійна програма. 23.00 Ноамни. 2 З. 2 О IOfN nіТІІі Олімnійські ігри. Важка атлеntка. Сnортивна гімнасntка. Бокс. Велоспорт. О 1 • 2 О ЗвннувачуєтьсІІ оперета.

-

п-·ятниця~11йnня

1 з.зо Муnьтфіnьм~. .. 1 4. ОО. Художній фіnьм "Ти -

Діаnог.

ЛІІє

ня•. Вистава Чернігівсько­

nредків".

1 5. З О Відеомузи ка. 1 6 .ОО Перший тайм. 1 6.1 5 "Суперкнига•. Мульт­ . фільм. 2 О серія·. 1 б.45 Російська мова. 1 7. ~ О Іспанська мова. 1 рік. ·1 7 . 4 О Іспанська мова. 2 рікt 1 &,.25 - 21 .15 Студія

"Зоnоті розсипи•. "Нижегородський розгул11й". • 1 5. 2 5 Клуб мандрІвників. 1 6. 1 5 Панорама. 1 6. 55 Уоnт Дісиеі! nредстав-

1 7.45 18.00

· .

ЧЕТВЕР, 2з лиnня 1 1 З.25 Мультфільми.

~,;траnьоа. 1 З/, ОО Прем'єра документального телефільму "Заnовідники дикої природи". Фільм 9. 1 З.ЗО Прем'є.Р.а художнього теле­ фільму Марі< і Софі". Фільм 9.

цІІть•.

2 2. 2 2. 2 О

серія.

Художній фільм "Хто ця дівчина?• Детективна комедія.

і

6аскетбоnьний огляд НБА.

ЛмстІІ трави.

"Не стріляйте в білих ле­ бедів". Хvдожній телефільм. 2

21 . 1 5

1 4. ОО

08.25.Можливо все. Нові імена. ІХ Міжнародний фестиваль телепрограм народної . творчості "Веселка•.

дом).

Мультфільми. Художній філь"' "Блакитна

лагуна•. Робінзоніада на тро­ мила Герасимова".

кументаль.ний телефіnьм.

07. ОО 07.20 07.2 5 07.5 5 О 8. З 5

18.45 1 9. ОО

.

пічному острові. "Народний цілитель Люд­

08.55 09.45

1 4. ОО

СтудІя

телепрограм "Тет-а-тет".

Плавання. Велосnорт.

м'ІІті Л. Гумільова. О "Крещендо". Музична

1 2. 05 1 2. 4 5 1 З. 05

.·-ка.

20.45

'~:-:;,,,;:

1 0.1 5 Під знаком Пі. 11 • 05 Народні казки

"Дивовиж­ ні історії". Пригодницька стріч­

11 • 1 О Нове ~околіннІІ вибирає. 1 2. ОО XXV літні Олімnійські ігр11.

'

Музичний кіоск.

І<а••аn

07 .ОО 07.2 5 07.5 5 08.55

~ ~·,

22. nипня

СЕРЕДА,

18.45-21.15

них країн.

ьумеранг.

1 О. З 5 1'1 . 05

І

1 З. 4 О Мультфільми. 14. ОО Художній фільм .14А НІ. :В..ім.Q!о'~ика.

Сnіває Н. Суржина. Арії з опер.

-.;'

струменти та їх історії"t 08.40 Як досягти успіху. -.

1 4. 2 5

17 .ОО 1 7. 2 5 7.40 1 G. 1 О

людей старшого віку.

Об. ОО Г.одина сиnи дуХу.

ного фІльму "Музичні Ін-

ванням М. Некрасова.

Мультфільми. Відеомузика. Художній фільм "Хто ця дівчина?" Детективна комедія. У головній ролі Мадонна. 21 • 1 5 "Не стріляйте в білих ле­ бедів•. Художній телефільм. 1 сеоія.

21 . З 5 Надвечір'ІІ. Передача дп11

І· канап.;.. ',,, ,Qсmанкіно ' ' ',, ,' '

, дини. • 07 .ЗО Мультфіль~, . 07.40 Спорт для всіх. 08.1 О Прем'~ра.науково-попул•р

них ІНСТрумеНТІВ ПІД керу-,

"Ранок".

nрограма.

-

··

,

1 б. ОО Мистецтво відображення.· 1 б.ЗО Пілігрим. 1 7 . 1 5 ФранЦузька мова. 1 рік. 1 7 • 4 5 Французька мова. 2 рік. 1 8.1 5 "До Богородиці щиро ... • 18.·55- 21.15 СтуДіІІ

зон•.

О б. З О Суботній ранок дінОtІОї ліо-

кестру російсь~их .ніІрод­

Мультфільм. Новини:

програма за листами гляда

чі в. 20. ЗО Мультфільм "Пригоди -в ко. роnівстві•. 21.00 Дніпро. І,иформаційна

01·.оо Ритмічна гімнастика.

09.05 ... До шістнадцяти і старші. 09.45 Лімпопо. 1 О. 1 5 Концерт В. Норейки і ор­

Іго теле­

вальна відеопрограма. УТН. Програма мультфільмів, 19.ЗО Зичимо щастя. Музична

19.00 1 9. 1 О

2 2. З 5

МульТфІпьмИ.

Художній фільм "Куджо•. Екранізація оповідання Стівена Кінга. . 1 5. ЗО Відеомузика.

теnепрограм "Тет~а-тет".

07 .ЗО Тир~ж спортлото. 07,45 З ранку раненько.

Багаті теж пnа-,

. ВІВТОРОК'," 21 ЛИПНЯ

1 З.ЗО 1 4. ОО

t В. 55 19. з.о 1 9. 4 5

ОО. З5 ТV-шанс.

.З5 Від міста до міста. 2З.15 УТН. 2 З. З О Арт-майдан •. Музична

Новини. Ранкова гімнастика.

·дію •.• • _ 14 .ЗО Ceno і люди. 1 5, зо· Кукурік і К"nредставляє. 1 б. ЗО Маю честь. 1 7. З О .Свічадо. Науково-пізна-

• .

програма.

Тет-а-тетn.

~0.05 Мупьтфіnьми. 2 О. З О Хуt~ожній фільм

ми.

О Канаn "д•. О Художній фільм "Брат, знайди брата• (кіностудія ім. О.Довженка). 1 З.З5 УТН. 1 З .55 Відеофільм "Повернути t'а-

11 .1 1 2.1

Тиждень. • 2З.ЗО Вперше на екрані. Худож­ ній фільм "Театральнмй се­

21

05.00 Новини. 05.20 Ранкова гімнастика. 05. ЗО "Ранок•. 07.50 Мультфільм. · 08.00 НовинИ. О 8. 2 О Прем'є.Р.а художнЬDго те

08.00 УТН. О 8. 1 О Ритмічна гімнастика .. 08.ЗО У неділю вранці. Інформаційно-музична nрограма • 09. з. о Програма Кубинськогс>те-. nебачення. · 1 О. 2 5 Свято танцю. Перший на­ ціональний чемпіонат з . бального танцю між юніора

2 З. ОО

Пnе11да. Реклама. На добраніч, діти! Дніrц>о. Інформаційна програма.

фільму

05.00 05.2 О 05.30 07.50 08.00 О 8. 2 О

Доброго вам здоров'ІІ.

прогуnІІнка•.

чуТЬ 11 •

а.-~

кої хореографічної школи і Одеського театру оnери та балету.

Сік землі. Театр музики, пісні і танцю "Зоряни•. 1 5. 4 5 По сторінках м,.vльтфести­ . • валю "Крок-91 • 1 б.5ІJІВідродити душу. Художни­ ЦІ! Ніна Денисова. 17.20 Реклама. 1 7. 2 5 Говоримо українською. Відповїді на листи. 17.45 Сонячні кларнети. Само­ діІІльні художні коп,рктиви Рівненської області. 19.00 УТН. 1 g. 1 О Фільм-концерт •весела

класу перейшов•, Кошеня з вулиці Лизюкова•.

1 9. ЗО

21 . З 5

Програма мультфільмів

ків з екстрасенсами•

'

конкурсу.

Творчий вечір поета Мойсея Фішбейна. 2 О. З О Ліричні мелодії. 20.45 На добраніч, діти! 21 .ОО Дніпро. Інформаційна

а.ступає

nьм.

·

із субтитрами "Дев'11ть ро­

-лауреатів міжнародного

програма.

"Як Іван-молодець царську доньку рятував", "Справа

1 9. ЗО

Відеорепортаж-концерт·

12.45УТН. 1 З. ОО Світлиця. 1 б.ОО УТН.

редовище і розвиток".

О Музичний фільм "Відрод­ жена пісня". 8.ЗО Нагірна проnовідь. Блаже­ ні вбогі духом. Укра1нське християнське телебачення і

ман•.

студентів музичних училищ

1 8.1

(.

фільм •у моїй смерті прошу звинувачува­ тиКлаву К'. •. 1 О. 20 Циркова програма. 11 . ОО Науково-поnулярний фіn.ьм

1 О. 1'0 Художній фільм "Таліс­

тюшка" ("Укркінохроніка").

12.20 1 2. 2 5

. зики. 09.05 Художній

ва.

11 . 5О документальний фільм "Ба

АОрож

УТН.. Ритмічна гіl.Інастика. 08.ЗО "Привіт, Маріє!• Третій відбірковий тур фестивалю української популярної му-

08.00 О 8. 1 О

формаційно-музична прог­

формаційно-музична прог­

прог-

15.40 ВІДеом,рика. 1 б.ОО Студія Рост". •1 б. З О Мистецтво відображення ' 1 7. 05 Італійська мова. · 1 7 ·З 5 Про бізнес і про себе. 1 8.05 ДозвІлля. Домашній клуб. 1 S. 2 О Тема з варіаціями. 1 9. 05 У світі тварин. 20.;05 Студія телепрограм

1

серІя.

-

:

11 б.ЗО Що означают~о ваші імена? ІТВО "Астра•'представ­ ляє: "Через терни •.. " Творчий вечір nоета Льва

,17 .45 1 8.15

Оwаніна.

Студія , телепрограм "Тет-а-тет". 2 О. ОО Багатосерійний телефільм "Втілення мріІ"~ б се~ія. 20.25 Художній фільм Пробуд­

20.00-22.30

J!І:ення•. Лірична драма.

НЕДІля,

26

лиn·ня

1 2.1 О'МуїіьтфІnьми. . 1 2. ЗО. Художній фільм "Рене­ . гат•. Пригодницька стрічка. 1 4. ОО XXV літні Олімпійські ігри. Бокс. Велоспорт. Стрільба

1 б. ОО Прем'єра науково-nоnу­ nІІрного фільму "Музичні ін­

струменти та їх історія•.

· 1 6. 2 5 Муnьтtіnьм . 1 б. 50 Радіо Труба•. 17.20 Професіонал. 1 8. ОО Воскресіння. В гост11х у А. Ба11нової.

18.45- 21 .45

СтудkІ

.

.,еnепрограм "Тет-а-тет":

1 8. 4 5 Мультфільми. 1 9. 1 О Художній фільм "Садівник•. Комедія.

2 1 . 1 5 Баскеrболений огляд 21 .З5 Від~ОМУ~'!Ка. . 21.45 "Росія·модода•. Художній телефільм. б серія.

і Транеnюється по ЗО-у канаnу

.


4 crop. 8

лмnня

18

1992. р.

,,РІІНКОВІ

}~~--.

ВІАНОСІНІ" ! Розвилка в центрі ста- ~

рого . міста.

ченка.

Парк

Шев-

І

зупинка,

) }

Тут, за огорожею,

автобусна

РАНОН,

води,

. цього

які

літа

.

так

,

самі.

1

що виростили і вони

.

роздобули

біля

.

Тут

гастроно-

часто

мерії міста, і ніхто землі

· 50-

А ВіЗЬМі ву лицю ~Л СМ. Був тут

.базар. ело •

нритт

сочниці,

столи з ца-~

Ба

р

господарству

майже

занрили.

(Т ер тут ·Ведетьсй-' буд н во). Територію об-

.

и

огорожею,

аляються

ті

~ f\ бабусі товар

з

за

самі

яною

столи.

і

тут

тан

на

асфальті.

вар

ций

То­

прямо

з

·На

Може, слід було б nо­ ставитИ ті столи, що nід­ пирають огорожу з бону будівельного майданчика,

Але

з нього

т та смак

..

його, от био вишні з кісточками чи без них та

· маJІИИу

залити

rарячим

сиропом, який готують з ро ахуику один кілоrрам · 1 200 гр. води на

у ж кількість ягід. За­

продовжуємо

їздити до наnа\'~_Р'~

і гарячим сиропом яго­

'

ди

3

~- ~-~ ~

витримують годин, після

вротяrом чого ва-

рять до· г-отовності.

Д~ ГАМАЛІП.

дами без

на

життя,

дітей,

для

бажано

спілнуван-.

ня.

АБОНЕНТ

.N'v 45

Для створення сім'ї ІНІ­ діюсь

зустріти

друга:' Мої

156

надійного

· дані: зріст 55 ронів, ено·

см, він

номіст, живу в Броварах. матеріально і

безпечена,

АБОНЕНТ .N9 43 Броварчанна, 43 рони, зріст 160 ем, матеріаль­ житлом

дітей ром

немає. добра,

на,

забезnечена,

За

харанте­

щира,

хазяйновита,

поряд­

працюю

енономістом. Маю надію познайомитись з поr.я ним

чоловіном,

з

ною різницею у

і,

створення сім' · АО

і

вІк.

.

я

1

НТ

П'я

ро

ий

44

чоло-

см, брю-

4

нет.

росія ин,

не ь

ровар в,

матеріаль­

мешна-

но

житлом

забезпече­

ний, бажає познайомитись з симпатичною жінною

років,

35-40 повноти,

з

середньої

темпераментною,

різнобічними

ми

та

сучасними

інтереса­ погля-

житлом

~

1?2 1 м,

46

зріст

раїнец~ .. інва-

ЛlД/ J ИТИНС ва.А не

за­

прац~.

AБOHEJa"""1t/9 і 37 років,

.

1

фlЗИЧНИХ

,

а шнід аю, ма

вих звичон ріально та

жит ом забез ечений. Був би .. ади знайомитись з

о

. ду

,

щирою

кщо є дитина, бу-

ставитись,

ної.

АБОНЕНТ

Мені

·жін-

50

як

до

рід­

.N9 47

ронів. ·Живу і

працюю в Броварах. Діти дорослі, у них свої сім'ї.

Маю неспонійну вдачу, nочуття гумору, оптиміст­ на

за харантером, не люблю сидІти, снлавши руки. Янби зустрівся ца

моєму шляху надійfІий, віДвертий, непитущий чо­ ловік, була б рада рОЗді­ nити з ним горе і радість.

«як

Ярич.

в

.....

вІ.І.воІJІАuьвіі:ть

вони

зачерствіли

серцями,

то сил і любові

лінню

Нрим,

'

оговтався,

!:му

віддають

про

~ я~ _ра

iusтop.

аб.

'

ати

листу­

Прохання

Cf\.P. 49.

підписаний

пр

е

магазині

.сті.

ені

_

при за-

вам

про

епістолярне

-

живе!

s читачами -

~люсар КВП ·і А,

рЬбітники будівельних rrрофесій.

три

нар-

Так

розчулив!

Божецка,

Я, звісно, анадемій не нінчав, підсумував той. Але дещо в нолективному госnодарстві нуменаю. Якщо ми всі гуртом не nідтримаємо

буде чого в nідуть до ме­

ощею

м2 ·(І поверх,

15 раАои «Торгмаш») І авто~бІль ЗА -968 М в робочому стані на дво- чи трикімиатну ква~ру з

домовленістю

З пропозиціями звертатися 'ко елефону: ·j

.

99-2-69,

Броварській спеціаліЗовані" пересуаній ме­

ханізованій колоні .Ni /1 rоб'єдн'а1:1ня сУкраrро­

леrконструкція:. пот~б ні на посіНіну роботу:

монтажники сЩf:тл их і залізобетьяних кон· струкцій 3-5 роз дів; •р електрогазазна ики 3-5 розряДів; ·,_ слюсарі-манта ники 3-5 розрядів. Заробітна плr/та в"і.д 4 тис. крб. до 8 тис. '

кр

б.

на

І

.

МІСЯЦЬ;/

_

ПроводитьсЯ/ доплата за роз'їзний харак--.,.

ar/o відрядження.

тер роботи

За довід'fми СПМК-1. І .

звертатися:

с.

Княжичі,

J

БАХ ОБ'ЯВ ДО ГАЗЕТИ ТЕЛЕФОНУ Колект в промба у сту

Б

АН

смерт~ ії

ДЗВО­

4-21·34.

Броварського акціонерного комерційного Агро­ •Україна» внсловлює щире співчуття економі· Галині

Іванівні

з

приводу

тяжкої

втрати

-

чоІІовІка,

І

хлібозаводу

спі уття робітникові заводу Б исовичу з приводу тяжко·і

аисловлює

глибоке

. КРОПАЧОВУ Володимнру втрати смерті матерІ.

PtAaRТOP А.- ВОЛОШИНВВКО.

<;::.- v:\Af~\~-:ь

Індекс кований

І(вtв•ь•оrо

обоІасвого

-.

61285.

. Друк висок.А. Q6cяr аркуш. ·Тираж

АРУ·

8,6811. ~

примірників.

Замовлення

.w.ру&аJІІІИ

або

4-07·0j

~-·.,

Володимир

Sроварська

вул.

/

• МІНЯЮ однокІмна,~~ квартиру

-

колгосп, то не те що місто не нагодуємо, а й самим сноро красти нічого буде. То ж я особисто ---" обома рунами за нолгосп. Бо люди n р 1:1 в ч е н і

м. Бровари,

5.'·

ЯКУБОВСЬRИ}J.

\столяр,

виговоритись.

не.

за.-

Віктор ШУДИН,

Звертатися за адресою:

всього

що

селянською

Пишіть!

.

на роботу потрібні:

\ -

і дали можливість Заброді

мистецтво.

Живемо ж янось.

ян монре

марною,

ОГОЛОШЕННЯ

·

Ш.о аж сльози на очі навернулись. Одним словом, раз Руд11й сказав, що треба аа нолгосп, значить за нолгосп ... Чоловіни в знак згоди мовчни кивали головами

-

з

керівнин НІДу на громадеьних :іасадах.

не

бованці. Тан зачепив усіх за

нонверт

досвідом. А перше звернення До нашого нлубу роз­

бага­

і вночі, я rіослав, було, так далено, де Манар і

кваt::кою, нотрий нолгоспну роботу береже і вдень

JІвстувавви

Юльна

ам Ялтин­ дружби: 334233.

і~~а'льної

лта-33,

ІІА.І.І.ву ра.w.ІоІвtормацІJ ~ 6-13-11.

несе

зможуть"

БРОВАРСЬКОМУ МОЛОКОЗАВОДУ

красти. Не колгоспі -

з

уб

адати

підростаючому поко­

горить, ніхто ні за що не .відnовідає. Все рівно в кінці року спишуть. Та й хіба ми могли б беа нолгоспу отан теревенити? поставив питання руба. - Я уже не вчорашній, - запально продовжував Заброда. Свою політи· ку нащот колгоспу змі-. }шв на всі сто вісімдесят. Докуменав усе-тани. Самотужни. Лише рін тому Ониська Припуту,_ отого, ще

цію

І світ дізнається про вас.

левізору. себе колпробував встряову Пилип Мі-

усі

бізнесмени інофірмамИ.

можна

умовах,

КОІІОСН

Не в госпи, -, ти в . няйло. - А Чим тобі погано? - зразу ж відрізав Грн-

Роблять

о

Г. АНДРІЄНКО.

ся. Т~й и в

-

ін

м.

повість

плю-ра-лізм, ледве вителят не пас. Шr- й поковнляв неслухняним язипередив: «Підставляй свої ком незвичне слово Гриплечі, снільки тобі влізе. цьно Заброда. - Хух! Шдтримуй колгосп. А я Вонапридумують всяних прийду вночі і турну. заграничних слів, -переМені ще й допоможуть». вів дух і вів своєї далі. А оце якраз проснулась __: лай будуть і ферме- в мене свідомість. Та що ри, і одноосібники. Нехай. там говорити, за нолгосп Але нам треба всім, виступає і Пантелеймон оповІдач хитро примруРудий. А то дуже ро­ жив одне оно, підстазумний чоловін. Правда, вити плечі і втримати занщпіло йому сісти в нолгосп. Бо завалиться. депутатсьне нрісло. Ви ж Ноли він тільки зав'язуповинні пам'ятати, ян агівався, це отоді, ноли іував ;нас на польовому голодом людей заганяли ста. н~ 1 поспівчував . нам, в нього, то батьно мій Q_jназа~о пляшна горілперелянався. А тоді і-/ ни повинна ноштувати в

цько.

з

згідно з поштовим тарифом України. Янщо вам не

обов'я:.;­

незалежної України.

Я за всі форми власності. На те воно й

у ра

нантанти

а чне ~аЙО!'fстІІ>. ~Омит

ський

педаго-

нинішніх,

екстремальних

-

тіє"

особисті

співробітництво

1елефоии: ·реАакто,а 4-cJ3-76; зветувинка реАактоtа, вІ,І,АІ.Іу сусвІльно·DО.ІІІт...еrо 81Иf1'8 4-04-81; BIADOBIAIIo'IWOГO секретари 4-21-84; ВІЦІ.ІІв: сІ.Іі.ськоrо ГОСВОАВрства f-23 ?6; nромисловостІ І 80цІао~~ьвнх витань _,. 4-llt-IZ; псШ І масоноУ роботи - 4-14-81:

РеА'Ктер .А. ВОЛОШИНЕНКО. ВИХОАН'rЬ З \7 ИВ'ЇТИR \.937 .po&J, Ди1 вІіжо.w.у: серца, e!!f:.

'fellatcт. 8RUЦeJrп 4іuтів аа ИОР18ц:І rаитв.

Всі

31

-

забувають

Петрівна

860111 PYll/11

усі

танож

вання і

Вони щодня чотири ра­

.Людмила

РІАUЦІІ ве SU&AR ПОАІІІИ8 ПОІВЦІІО авто,Ів ауб.іІІ&ацІІ. j>уаоавсІв не DOВICJrUIIO.

8&

нухарі.

своІ

Гу.м.орес"а

чого,

на

а

Ба-

· виконують

тячого закладу

Газета

·

і

сказати

гу­

:3

тані

вийти

АДРЕСА РЕдАКЦІІ: 255020, Киівська область, м. 6р()вари, вул. Киівська, 154.

сНОВЕ ЖИТПІ:О rро»аАсwwСвОАітв;чва rasua. Зквоввихн •о.~~ектна редакціІ rаsетв, Броварські 01\сьиа І · ti•lloutla РаАв ва)ІОАІRх .w.евутатів Киівськоі області.

-

1

приготувати

нолишньої системи повну 'байдужість, безгосподар-

но

є

теп·

поставляти Броварський молач­

завод.

ноштів,

знання.

адрес для листув ння з країнами уф~х н тинентів,

Миколаїв-

іжинського

Через

Очолює здружений спільною метою колектив працівниць дошкільного ди­

МаЛИ­

янийсь непотріб? . От ан ми ·й господарює. мо. взявши у спадон від

досвІдом.

меню

ДlТеИ.

ксіївна

народних

Поштовий зв'язон допоможе в майбутньому здійс­ нювати гостинні візити на основі безвалютного об­ міну. Ви дізнаєтесь, ян поїхати в гості за нордон.

зи готують смачнІ страви для дітей.

.,4lІ!ІІJД!JІqІі/ коJІір і

де б'ув базар? Снільни ж вони гнистимуть · там, JІІн

проте

ни

м'ясо,

ДАРИ ЛІТА . ВАРЕННЯ «МАЛИНА\ З ВИШНЕЮ•

танож

машин.

ність,

у

а

вихованка

Сумлінно

радгосп

вирощуються в

Г

11Цсу,

доводйлося ще пнсати за нордан, то ми поді'лимося

дитячому закладі давно не пахло. Утримання однієї дитини господар·

поча­

торгівля.

продають

які

е Віра Іва-

віт. а

,

витративши на уроки іноземної мови

енергії,

на Ганжа, Ніна Петрівна Ов,чієнко, яка біль!Йе 20 років свого життя від-

другоtо

універмагу

Жваво

Нині

картоплю.

ці­

питах

сака вода">. А рибою у дошкільному

лися «риннові відносинІ4"> З

молоко,

лярно

Гага­

само

дітвори

в

на Фенюк. Пі5мічницями вихова­ тельок працюють Валентина Давидів­

лицях господарства. А от сметана, сир бувають рідко. Іх повинен регу­

Ріна. Між універмагом і Гастрономом нолись стоя­ ли столи. Тепер ЇJС знес­ ли

.

рlДНИХ

дала дітям.

нації

На фоні сплеску нантантів з Заходом ви самі перенонуєтесь, що ваше майбутнє і майбутнє ваших дітей . без з~·ань іноземної мови збіднене. Одним з нращих способів вивчення іноземної мови друж­ нє листування. Воно принесе вам нових друзів, ці· нав! подорожі, сприятиме розширенню світогляду.

на більшісё!· вихователів

Зінченк

бич,

-

суму

CBOlX

ЯК

Оксюта,

культуру

ти ми не вважаємо особистою справою, а тому за­ кликаємо ножного протистояти цьому.

гічного інститут_і;Rіодмила Миколаїв­

він

карбованцІв

продуктИ:

овочі,

на

про

Тані величезні інтелектуальні і матеріальні втра­

тобто

ви'ховуєть·ся

має спеціальну~віт .

дитсадон

чималеньку

суми,

~опійок за дитину.

75

«Ромашці">

ЮТЬ

р

багато а подвір'ї ба­ альтанки. пі­

виділяє найкращі свіжі

спосте­

рігати і на вулиЦі

ДО

нівна

А обійшовся

Для харчування

асфальту. можна

у

карбованець

у

судять

ІJr назавжди, втрачають набуті

Багатодітні сім'ї

цієї

навчання,

!.!~мало

~б~оанівна Бабич. Вони можуть б~и . с онійними з.~ св.оїх ма~ят ~ Іх

«Випуск­

спорудив

півмільйона

старих цінах).

продають свій

Подібне

Радгосп

на власні кошти.

ши

дітей працівників радгЬспу та сільських· установ. Четверо своїх ді· ток, одне одного менші, Аню, Настю, Максимка і Діму кожного ранку приводить до садочка робітниця Ва­ лентина Леонідівна Овдієнко, трьох - Віру, Надійну і Наталочку-робітниця тваринницького комплексу ~2 2

к~бін

світла, чудові м лі, гато зелені, обла:д

копійок.

половину

Нині

мовами

лому. Тисичі наших школярів і студентів, занінчив­

145

машка">-ЧИ нен кра сі дитячих дошкіль их· а л · йоні. Він двопове хо й, тут

ти столи, зробити накрит­ тя, і нехай собі торгують

. річчя

яннайкраще.

СкаЖу, що дит

постави­

бабусі нві~ам.

1

никам» були вручені пам'ятнІ пода­ рунки, оув організований «солод СТіЛ». ·

проходять

не подумає, щоб на Т9МУ клаптику

себе

50

платять

І. Скидан та інші тепло дякували

чували

депутати міськради, слу- ~ жителі

ванці

боту про їхніх дітей, для яких вони створили всі умови, _щоб малята по­

стившись на ящика)!:, які І му.

дитячого

працівникам дошкільного дитячого зак.ладу і дирекції- радгоспу за тур­

1

прямо на асфальті, вмо-

груп·

Всім відома істина, що за рівнем володіння іно­ земними

СТВУ обХОДИТЬСf! у 25-26 Крб .. а батьки сплачують тільки З карбо­

32

груп, працівники дитячого комбінату. Діти співалИ, танцювали водили хо­ роводи. Матері О. ·в. Мельниченко,

тувалися і продають кві­ ти, ягоди. зелень та іншу

Розмістилися

старших

виnуску

комбінату <<Ромашка» радгоспу іменІ 60-рІччя СРСР перетворився у справжнє свято. У музичному залі ЗібраJ1ИСЯ «ВИПУСКНИКИ», баТЬКИ, юнІ вихованці двох ··с е р е д н і х

і не працювали. Між кІосками ·бабусі прилаш­

городину,

присвячений

вихованців

поряд автоматИ газованої· ~­

іде

.N2 58 (8301)

ваш світогляд.

!ШК ШДФШд

.

бону

Ж И ТТ Я:t

Листування розширить

1 ~~а>ФІІНl!ШЩіlм­

НІ ІСФІІ6ТІ .);

';

«НО В Е

8

~-·

·-

уаравлJвви

вD.Іfrl!aф\J І UR&І:OIJOT 'I'Oilrlhl.

у

справн

N• 3607.

виАв•иицтв.

А.І.Реса .UYII:&PRI: Квr.бка обо~аст•, •· В,оNрв, ау.іІ. ltв'llleua. tK.

#58 1992