Page 1

всіх

Газета виходнть З

квітня

17

1937

СfРfДД,

року.

КВІТНЯ

11

краін,

РОКУ

199()

єднайтеся!

.I\fo f58 (7967)

_ __

ЦІна

коп.

:J

Орган &ро.арсьного МІСЬННОМУ НомпаРТI~ Унраїни. МІСЬНОЇ І районної Рад народних депутаТІВ НИlвсьноlобпасТ1

г \.

І 11

І

І І

І

ОРГКОМІТЕТ по проведенню за­ гальносоюзної благодійної акції «Тнж­ день милосердю) в Київській області звертається до всіх, хто не байдужий до чужого горя, хто здатен Діл()м відгукнутнся на потребн одннокої, немічної людинн і допомогти верну­ тися до активного життя іиваліду. Всіх вас Радянський фонд милосердя і здоров'я заклнкає до співчуття . і співучасті. Дорогі земляки! Вдумайтесь у безпристраСНі цифри иашої сумиої статистики .. В иашій Кнівській об­ .'Іасті 9877 літніх людей одинокі. Більше 6 тнсяч чоловік потребують сторонньої допомоги. Крім того, тут мешкає 50391 учасннк Велнкої Вітчнзняної війни, близько 10,8 тисячі інвалідів війни і людей, що хворіють иевнліковни­ мн недугами. За цими фактамн сто­ ять долі, обділені людською тепло­

користь знедолених співвітчизників. (.Кудн ж витрачвються коштн, які жертвують колектнви ПіДПРНЄМСТВ і організацій, окремІ броварчани, пе­ рераховуючи Їх на вказаний раху­ нок?» з таким запитанням наш ко­ респондент звернулася .до завідуючої

тою,

міськсоцзабезом

співчуттям, а. часом

і

і

профспілковими

ні

привернутн

гу

цим

хлібом

рух пе-

часи.

відчуваючи

на

ссбі активний опір адміні­ стративно системи. падки

тя

командної Не поодинокі ви­

незаконного

закрит­

кооперативів під різни­

ми благовидними привода­ ми. Для захисту майно­ вих, професійних та інших законних

прав

і

кооператорів,

інтересів орендарів.

і

споживчій

Ній

договір­

основІ.

Відбулась обласна

І

Київська

установча

спілкова

проф­

конфереиція,

яка затвердила Статут об­

ласної

профспілкової

ганізації

кооператорів

обрала обласний Головиою спілки

метою

яка

та

комітет.

працівників

рації,

ор­

проф­ коопе­

об'єднує

на

трудовою

праців­ умов

організація

кування.

на

-

поліпшення

жемо

СРСР

не­

ферме­

коикретного

спілки

відпо­

чинку, медичного ~a побутового

обслуговування,

санаторно

-

курортного лі­

Спільно

ниць,

ми

вирішити

будівництва

змо­

питання

своіх

здрав­

піонертаборів,

жит­

ла.

При

обномі

працює

профспілки

госпрозрахункова

них

кооперативиих,

-

дер­

кооперативних під­

привмствах

і

об' єднаннях

(в тому числі в колгоспах

ЛУГО­

при

порушеННі

зако­

кооперативним

ємствам,

так

права

і

підпри­ окремим

орендарям.

юридична

надається

допомога

безплатно.

Нами створюється кабі­ нет реабілітації та ПРОфі­ лактики

на

ють подяки

рахунку

за

чуйність,

добросо­

вісність. Наприклад, Ользі Петрівні Таран із Гоголева, яка обслуговує

захворювань

чле-

Світильного. Валентині ІванівнІ Ро'манеико Із Требухова. Для наших соціальних працівників

11

групи,

придбали

багато їзднти по селах.

УкраїНський' філі8J1

інваліду

ми

12 велосипедів, адже їм доводнться Торт

райсоцзабез

витратив

ців): Ім безплатно завезено палнво. Зараз розпочато оранку городІв. З8-

учаснику

везення добрив і гною_

війни М. Є. Сергієнку, який нещо­ давно став НОВОСeJIОМ, ~агоУСТРОїти квартиру, otЦI~ц її меблями.

'.' Із розумінням поставнлнся до по­

бажання внести посильний вклад

їжу.

І останнє.

треб десятн немічних, одинокнх лю­ дей сусіди, які готують їм гарячу

Якщо у вас з'явиться'

у

художиіх

колективів

парку

14

Це Р. Ф. Музира із ЗалІсся

П. Д. Лопата Із Семиполок.

справу милосердя, відвідайте благо­ дійний концерт у парау Перемоги, його планується провести силами

Н. Г:

Марченко із Бервицl, О. С. Кропива із Калити та інші. Із фонду милосер­

квіт­

дя цим небайдужим людям виділяє­ мО щомісяця по 45 карбованців.

ия.

lІів ків

ПОРОЖНІ, А nIАnРИЛАВКИ?"

профСПіЛки працівни­ кооперації, де будуть масажист.

інші

психотерапевт

спеціалісти.

працівників передбачено.

кооперації що І1ервиННі профоргаНізації, на відмі­ ну від існуючого в галузе­

вих

профспілках

мають

право

порядку,

самостІйно

80

розпоряджатись центами

ходять

коштів.

від

внесків, центів

20

лише

щомІсячно

ховувати хунок

які

про­

перера­

профспілки

НИЇВСЬКОМУ

облвідділенні банку СРСР.

Житлосоц­

за

соціальному сплачуються

встановле­

Постановою

Міністрів

го

виконкому

СРСР

від

Ради

N'Q 1181

р ..

30.12.1989 хунок 690547

реєстрацІю.

орендарі,

в

на ра­ тому ж

ках.

райкоми

де

ство­

(міськкоми)

райко­

профспілки

працівни-

кооперації?

Рішення

або перехІд

профспілку

в

працівникІв

кооперації

приймається

на

зборах (кон­

загальних

ференції) п~рвинної проф­

спіЛl\ОВОЇ

організації

перативу.

Пр(}тонол

KOO~ проф-

ті працівники,

працюють

в

трудовому

не є членами мають

коопера­

договору

профспілку

і

к'ооперативу,

право

вступати

в

кооператорів,

одночасно членом галузевої

профспІл­

ки.

Отже,

якщо

зробити

руху.

в

внесок в

кооперативного

поліпшення

у

завдань,

перед

хочете

захисника

свій

добробуту, тих

ви

надійного

зміцнення

Який же порядок ВСТУПУ ків

передбачено

тивах за сумІсництвом або по

!іоопераТОРlв.

рахунок

про вступ

обком

прОфСПіЛКИ

Тобто

що

іншої

до

в

Статутом

будучи

районах,

на

«ін­

профсПіЛКИ.

кооператорів

В

рені

і

звертаються

безпосередньо (райком)

йо­

ОкреМі

фермери

дивІдуали»

відділеНнІ Житлосоцбанку.

тих

про

членство в двох профспіл­

по

тарифами.

ними

ЙОМ на профобслуговуван­ ня, витяг Із Статуту ко-

над­

в

страхуванню

До протоколу додається заява профкому про при­

шення

обкому

Внески

коопера­

на проф­ раніше.

оператнву (вказати напря­ мок його діяльностІ) і рі-

на поточний ра­

695047

,N'Q

де

тив знаходився -обслуговуваннІ

про­

ПРОфСПіЛкових

і

спілкових зборів направ­ ляється в обком (райком) ПРОфСЦілки працівників кооперації та в ту проф­ організацІю.

профСПілки

певні

иа одяг, взуття, постільну бі­ лизну для 150 одиноких престарі­ лих громадян (понад lЗUО карбован­

cYMIf

,,8IТРИН.И

нодавства про коопераЦіЮ) як

приклади.

магає

і

різних питань (в тому чис­

фермерам і «індивідуа­ лам». 3 питань трудового

жавно

П.

ються мІв.

з

ДЯЩИХ,

різ­

та до­

мати

і

коштів

інститу~ «ВКТІ будмеханіЗlщія. ви­ ділив грошову допомогу (по 100 карбованців) трьом громадянам, які І..роживають за межею бідності. Автопідприємство М 1063 допо­

вказані кошти перерахову­

допомогу

кооператорам,

в

М.

свіжі

профспілки

лі

таьнх

про благодійні в~ески багатьох тру­ дових колективів Броварщиин. Ось

юридична служба, яна на­ правову

зараз

70450'1 немає. Ми вже неодноразово повідомляли

дає

добрОВіЛЬНИХ засадах тру­ працюючих

КОСТИНИ

Статутом

діяльністю, в правовиї за­

фермерів та «індивідуа­ лів» створена самостІйна незалежна ПРОфСПілка працівникІв кооперації Ук­ раїни, яна взаємодіє з fcнуючою Сt{стемою проф­

допомоги. Вони закріплеиl за 34 соціальнимн працівннками. Багатьом із них підопічні регулярно надсила­

Справи "ооnеративні

та

рів і осіб, що займаються

праці,

нак

на

соціальної

екстрасенс,

кооперації),

а також окремнх

ника,

стане

справ

працювати

залежно від їх діяльності,

хист

І.

КОСТИНА:

І.

колективах,

індивідуально

- У Броварському районі налі­ чується 340 одиноких немічних пен­ сіонерів, які потребують сторонньої

ють 15 одиноких престарілих rpoMaдян та інвалідів. Це обходиться у 7,5 тисячІ карбованців на рік. Од­

Одне з найпершнх завдань фонду турбота про престарілих, одинокнх громадян, інвалідів, дітей­ сиріт, всіх тих, хто потребує і мо­ ральної, і матеріальної допомогн. Так, із остаиніх надходжеиь 4 тися­ чІ карбованців рада вирішила вико-

громадських

орендин;{

В.

відділом

В.

.'

зараз не найкра­

добрих

райсоцзабезу

'·.ваш ····ПОМlчНиК щі

естафетн

помоги ВОГО.

ПрофсnілкаНооперативннй

милосердя

М. П. ЛУГОВИИ:

виділено біженцям із Баку. Безплатне харчування за рахунок фонду милосердя і здоров'я одержу­

-

організаціях, учбових закладах, ра­ зом із радами трудових колектиВів

реживає

тt\ждень

початком

створені у

,

кому

престарілу А. С. Розовик та' П доч­ ку іиваліда з дитинства О. Д. Розо­ вик, ОJlьзі Іванівні Мерецькій із

Давайте ж відчуємо себе єднною сім'єю і разом будемо ділитн за­ гальиі турботн. Нехай. чужий біль відізветься глнбокнм і бяагородннм почуттям жалю. Нехай відродиться у наших серцях майже вичерпане джерело людської великодушності. колективах,

ристаl'И для матеріальної допомоги броварчанам. .Ще 2.900 карбованців

повии­

тих,

людям.

Нехай

завідуючого

трудових

до

вік, каліцтво чи хвороби не дозволя­ ють активно працювати. Добровільні Вilески иа рахунок 704501 в облас­ ному управлінні Житлосоцбаику t:Pt:P будуть спрямовані на допомо­

насущним.

Групи сприяння фонду,

комітетами

увагу

собою

свого

вирішення які

ставить

профспілка

працівників кооперації,

вступайте

А.

в

наші

-

лави.

ВАСИЛЬЄВ,

заступник голови оБНО­ му профСПіЛІ<И праців­ ників кооперації.

В місьнрайгазеті «Нове життю) М 41 ві,. 13 березия ц. р. під такам заголовком надруковано матеріал рейдової бригади Київського обласиого штабу «Комсомольського прожектора.). в якому повідомлялося про порушення правил торгІвлі.

3 міського управління торгівлІ редакції повІ­

домили,

що

факти

Завідуючій відділом М 42 «ГосптоварН» приховування

мила

в

основному

підтвердилися.

«Залізні товари.> магазину тов. Кривошлик С. Л. за

О.fOJIошено

сувору

догану

і

позбавлено премії за лютий на 1 ОО процентів. Директору госпоб'єдиання тов. ЄвлаМПієвій Є. В. за ті безконтрольність щодо роботи мате­ ріальио віДПОdідальиих осіб оголошено зауважен­ ня і позбавлеио преміальноі доплати за лютий на

процентів.

20

Продавця першої категорії магазину М 9 «ПродтоварН» тов. Волоху В_ І. за допущеие обрахування покупців поиижено:ot на посаді до продавця

сяці,

на

а

100

другої

також

"атегорії

позбавлено

'Іроцентів.

строком

на

преміальної

три

мІ­

доплати

Виконуючому обов'язки завідуючого М8гази­ ном Nv 9 «Продтовари~ тов. Притиці В. П. за беЗКОИТРОЛЬНість щодо роботи матеріально Bj;\повідальиих осіб оголошеио догану і позбавлеио преміальиої доплати в ЛЮТО~ІУ иа 20 прОцеитlв. Продавця другої категорії магазину М 28 «Гастроном» Андрійченко В. Н. за порушеиия правил торгівлІ, що виразилося в обрахунках покупців, поинжено иа посадІ до продавця тре­

тьої категорії строком на три місяці і позбавле­ но преміальиої доплати в лютому на

1оо

процен­

тІв.

Враховуючи неодноразове притягнеиня тов. Андрійченко В. Н. до ДисциплінаРНОі відпові­ дальності за порушення правил торгівлі піднято клоиотання перед профкомом дати -згоду на П

звільиення з роботи по ст.

41

п.

2

КЗпП УРСР.

Завідуючому магазином.М 28 «Гастроном» тов. Лисько В. І. за низький рівень виховної роботи в колективі, иевиконання фУRкціОНаль­ них обов'язків і розпоряджень вищестоящої ор­ ганізації, безконтролЬНість щодо роботи мате­ ріально відповідальних осіб оголошено сувору догаиу і позбавлено премlальноі доплати за л~ тий иа 100 процентlв_


2 СТ"Р.. 11 квітня .990 р.

«Н О В Е

• .N9 58 (7967)

ж и ТТ Я»

Проблеми виховання Два

справДі. треба душі крича­

ти. Наче вони і не вчать­ сп в школі . А ми спокійно на

все

дaє~lO

це

дивимося

собі

і

не

не

за­

чому

ж

звіту.

мислюємося.

в

смисл учительської праЦі. де її результати. І душ;> не болить за бе :шадійно втрачений труд. У

чому

яке

у чому ·

процвітає

.

педа­

переко­

справжнього

виховання шнола дітям дає .

:\1и.

телі.

не

душу

вчителі.

вміємо

ДИТИlllj.

вузі

побачити

самі

вміЄМО

своїх

Не вчили

й

не

І!е

вихова­

не

переконувати ванців.

вихо­

І\ЬОМУ

на

погоджусь

з

авторкою

р . ),

в

лює

якій

вона

:\

біль

вислов­

приводу

вихо­

вання дітей в НІколі. Я

добре

школу,

не

зв'язкІв

тепер,

на

з

чально

-

Бать­

перекладають

справу

на

ла

батьків.

на

._.

деться

бота -:І

школу,

шко­

Не

ве ­

індивідуальна

ро­

УЧНЯМИ.

Та

й

\І10же заЙматися цим

тель , ний

вкрай

учи­

перевантаже­

годинами.

має обов'я:зки рівника. ВіН

випадку

чи

до

того

ж

класного ке­ у кращому

бачить

своїх

два-три

ви­

ра:m

ІІа

Ми постійно lІаголошує­ мо: учитель повинен бутн глибоко ерудований . А чи

Кожного дня радість

цесІ

дітьми .

об.lQiЧЧЯ

нлад у. ніст-ю

-

в

створенню

за­

:Іа­

ховатеЛін вона вважає ЛЮ­

дянІсть і роаllиває

рухові

питан­

домашнього

на цій якості професіЙНі :!Діб­

кожного.

У ДошкіЛЬНій установі ств~реlJИЙ один і:з кращих в МіСТі методичний кабі­ нет. У ньому є всі умови для підвищення фахової майстерності вихователів.

ють

.:

НllхонаllllН

ро вої

зваНі

виховні

часто

:заходи

то

всіх

працівників

вана

на

ров'я

:!д{)­

на

стеми

усіма

В

маленьке

свято,

якого

нею

чих душах

заслуженому

ста­

нервової

Світлана Іванівна прово­ дить :шняття :\ фізИчної

ftінуваль­

:\

який

чав

1

працюват,и

С!

по­

береа­

культури

в

ня 1990 року. Медична сестра Л. А. Галата ква­ Ліфіковано робить ослаб­

;Jалі

леним

культури.

дітям фізпроцедури,

фіакультуру . безпечені :закладі

за­

вихова­

ням

нає

кожен

ранок

1:\

свят

сутній

ний

ран-

добре

відвідують кати,

контроль

ува­

РО :З УМО­

дітей.

достатню

дошкільного дуть

~laTe­

розваг

го

закладу

забезпечені

обхідним

стерео­

для

бу­

всім

не­

гармонійнО­

РО:ЗВИТКУ.

с.

КРУГЛЯК

інспектор

дошкільного

виховання

міськвно.

Л. член

педагогіч­

:іа

і

КУРЮНА.

раДИ:І

народної

освІти.

наванта-

~-- -- -_._----

поводять дитячнА

малювати?

-

медико

--~----------,~------_.----------~~~ Чи

та

про­ фіз­

належна

розвитку

Маючи

апа­

фіЗИЧНИМ

ріальну базу і , турботли­ вих шефів. можна БУТІ! впевненими. що вихованці

музика, яка добре впли­ ває на дітей . На занятті ДіТИ постійно в русі, їм дається достатнє фізичне навантаження . Тут при­

В ДОШКІЛЬному

працює

спортивному

використовується

одноразовими

шприцами.

спортивному

Н<І

м аЙдаllЧIІНУ. Під час ведення гімнастики,

масажІ та лікувальну

Ясла-сад

та

з

приділяється

вому

во­

но

фіакабінет

дихального

Поруч

себе

СЗАОК?

Будемо

за

СТОіlО.М

Чи

багато

нашІ у

--

відвертими

маленькІ

бать кІв не_

е

дІти,

часу.

котрІ

щоб

з

якихось

навчити

Їх

причнн

гпіВ8ТН.

не

танцю·

дуже.

Тому таинА велнкиА інтерес виклнкалз недІльна школа естетики j хороших манер для дошкІльнят. яка вІдкрилась у Мнколаєвl при ПалацІ кулЬтури І технІки Чорноморського

суднобудІвного заводу. На перші заняття приАшлн сюди більше сотнІ дІтей. досвід­ ченІ педагоги у формІ захоплюючої гри нав чають Ух азІв етикету. хореографі. образо­ тиорчого мистецтва. ЯК то кажуть , З8 плечима не НОСИТИ , а в життІ з надобнться .

шко­

для

Ур6к Урок

малювання У

класі

веде

Людмила

хороших

Богомолова .

провод.ИТЬ

MaHt"n

Вячеслав

Богомолов. Фото

«галочки» . Діти не хочуть відвідувати їх . і старші змушені :залучати УЧ1lів ті них силою . І в дитя­

перебу­

рухи

координова­

стан

вихованням

га

ни з нетерпінням чекають .

ною апаратурою.

і

рату .

групами.

Кожн~ ;~аняття :3 фі:ЗИЧНОї культури для дітей це

:що­

ДИТИНИ.

:!

l'i ~l lIaCTIIK I I

ДОlllнільними

спрямо­

:Jміцнення

КОЖ1l0Ї

НОНОЇ

робота

дитячому закладі обладна­

навча1l­

проводить

Фі : НІЧIІО

ДИТННИ.

НЯ має бути .тісно пов'нза1Іе :з вихованням. А тан ла

наВIІЧКИ,

точними,

впливає

тей? врешті-решт,

іг­

системи , поліпшує діяль­ ність серцево-судинної си­

Оскільки ОС 1l0ВНИМ завдан­ :!акладу

рухливі

ними . Веселий настрій ді­ тей під час ігор позитивно

тель з фізичної культури С. І . Доценко. Вона почи­

дошкіЛhllOГО

розваги,

ри. В результаті у дітей :закріплюються необхідні

З належною діяль­

навчально

Ціль­ доснгає

процентів. На постійно включаються спорТИВНі іг­ ри , ігри-естафети. спор­ гивНі

ня Ьроведення капітальне· го ремонту. Протягом ро­ ку ~робили шатровий дах. вшФнують якіСНИЙ рр. MOlfr приміщення. Завідуюча доlllнілыllмM ~іак:nадом Н. С. Райська велику ~'Baгy приділяє

:заняттях

прогулннках

нав­

дошкілыlгоо

Моторна

на

70-75

про

це завжди так? ЗВіДН!! ж тоді будуть :знаНIIН в Jli І,

ність

ЗміllИЛОСН

вирішуються

ності

женням.

;Jазнала

виховному

:зміЦllеlllllO

:з батьками.

виховання

сучасну

пориваю

t

ваючи

:JНаю

установа

дійСної переБУДОВІ!

ТИllіку в грунових кімна­ тах. Основною рисою В/І'

за­

мітки « Крик душі» (< Но­ ве життя», .М 44. 1990

тн ча

зв'язку

тиждень.

священик. ян тонко вміє торкнутися найпотаf;мні­ шої струни д у ші. І цілком

:\ то­

матеріальної ба з и. естетичному оформленню.

ІІавчилися.

прихожан

відбува-

xapaKTep~·.

хованців

своїх

і

зміни. ТО косме­

.\11111улu

illКОЛа відірвана від життя. а життя віД школи. Немає тіснОГО

А порівняйте інше (може . це й не до речі). як впли­ ває

Зу~тріЧі ~

коли

ються які

ки

досвіді

в

підтверджу­

що

тичного

багаторічному

що

«застої».

ють.

3nА? нався.

зла.

сьогодНі

учителями

КОРІНЬ

гогічному

корінь

нашому шкільному житті? Школа. мабуть . перебуває

ще в

1.1<1

ж

Р()f{l1

го часу, ЯН цей дитсадок взяв під ОПіНу домобудів­ ний комбінат . ВідтоДі ди­

О.

нічого не аали­

відпочинку. І болить ду­ шається . воНи не <:тають ша, коли бачу. як пово­ п1с.11я таких :Іаході·в кра­ дятЬ' себе учні в школі' і' щими. поза нею . Чого тільки не Треба перебудовувати почуєш: лайки, БРУ'lа,"ьНі вчителя (а якщо слова, образи старших . самого ДіТИ не вміють дивитися він' сам цього не зробить . кінофільми. Там, де тре­ то ХТО?), поставити ближ­ ба плакати . вони 8міЮТЬ­ че до дІтей, батьків. під­ СЯ . Що це таке? Неосві.­ няти авторитет . Тільки ВІІ­ ченість. Хто ж винен в цьому? Школа насам­ хований учитель у найви­ перед .

щому РОЗУМіННі цього сло­

А порозмовляйте із 'ва може старшокласниками. ПоЦі­ ну. кавтесь. які в них інтере­ си,

які

знання,

що

ють ,

що

день

сьогоднішній.

І.

.

учитель вІдмінник

чита­

думають

виховати

про

вІти

Тут.

Люди­

ГНИДЮК,

пенсіонер. народної ос ­

УРСР. Народ зодчий мови. мова зодчий народу ... діал~ктнка. А, може. красиві слова? Може, не ва,то поетнзуватн , «засіб комунікації»? Чн право­ мірно його любнти або не любити? Ці запитання

• І

новими

О В

чужому

свото

fI

явити

не ,цураАтесь ...

Ці слова великого Коб­ заря не втратили й сьогод­ ні свого значення, бо пи­ мови

стоїть

досить

же

секрет,

не

в

наш

час

гостро . що

Ад­

не

так

вже й багато корІнного населення У країни ДОСНО­ нало

знає

свою

мову_

А про тих, ХТ!) приїхав у свій час до нашої рес­ пуБЛіКИ з різних кінців Радянського Союзу , і го­ ворити не доводиться.

ни й хотіли мові Тараса

Лесі

Во­

б навчитися Шевченка і

Українки ,

та

нІде.

навіть словників неоБХід­ них немає. Звичайно , мож­ H~ прочитати «Кобзаря» і

«Лісову

І ,

І

І

І

і

· клаДі,

пісню»

але

переклад

не

в

пере-

найкращий передасть

всІєї краси мови , душі народу. Бо він. як килим навиворІт.

знаН!IЯМИ,

свою

го народу. мові надано

научаАтесь

тання

рotclюються мов

3 УКРАїНСЬКОї 11

КУРСІІ

11

Tal(a

малюнок

Знати мову народу, на

повагу

до

цьо­

УкраїНСЬКіЙ в нашій рес­

публіЦі

статусу

держав­

ної.

потребує

від

Це

документацію_

Враховуючи

побажання

жителів нашого

міста

що­

-

Якщо говорити про ВИТQНИ, ТО вони на ріДНІЙ

СУМЩИНі. де мене . малого. чарували

своєю

:!агадко­

Мlсreчок і сіл Курмани, Погожа

зом із мІським народної освіти

віДДіЛОМ організу­

ця .... Особливо вражав Ро­ мен, який всупереч Шев­

ють госпрозрахунковІ кур­

чеНlІові та іншим авторам,

си :j української мови.

чом~сь

місяЦі

навчання

ви

За

іllтеНСИВIІ~ГО

отже. НУРСИ. лективНІ

заяви від

по телефону:

референт нізації «Знання».

Ромен, Крини­

називають

РомНами.

Так

от,

нинІ

давно

цю красу, склали мої пра­

на

Приймаються

зацій і установ.

навколишніх

нашІ

-

шановНі

запрошуємо. вас

імена

друЗі,

ово­

лодіти українською мовою ЩlстіJlЬки , щоб вільно СПілкува:гися, читати. на-

вІть писати нею.

ВIС'ГЮ

підr.nчено : Ромен це КИЇВ у мініатюрі. Тан са­ мо стояв ВіН , білокам'я­ ний .. над Сулою, ще й ви­ блиснував банями церков . І. мабуть. дивлячись ІІа

з'можете

ко­

оргаНі­

Довідки

4-24-15.

Н. ЗАЯРНА, місьної орга­ товариства

пунктуацІї ... Важливо було

ків

рити

У

принципову

д1дн: пісню:

«Ой

ІІа

горі

ромен цвіте ... ». Змалку судилося меНі відчути не тільки красу, а Й" силу рідного слова. По t:елах за старих часів iCHyflaB особливий інсти­

тут

::-

наРОДНі

Це ~ули люди,

адвокати.

наділенІ

ПРИРОДНИМ

розумом .

Зві­

дусіль йшли до них за по­ радою знедолені і скрив­ джеНі . Таким порадником був у Курманах мІй бать­

ко ГригорІй Миколайович. Якось побилися дядьки за межу. « На межі, каже

він їм, іІ10ГЛИ

ваші' закопати

-

прадіДИ СІ{арб.

Пошукайте його по старих пеньках». Заходилися дя­ дьки шукати . добре по­ працювали заступами. Аж ось і притомилися, сіли перекусити. усміхнулися, заговорили та й ударили по руках. Я пам'ятаю стиль і мовні особливо­ сті батькових рекоменда­

Цій. бо часто записував їх власною рукою . Дмитре Григоровичу, художня

чена

книжка,

мовІ,

-

присвя­

явище

не­

-

старої фотографії або встановлення. забутого імені . ЦІкаво можна на­ писат!\ -про будь-що. А са­ творів

нас діти. поштов­

слівця.

Але

старалися

що нині

щиною. жали

ному

з

І

коли в од­

віршІв

назву Млини.

села що :\

фігурує

нині

тьєво. біль , і

-

ження

й

я

вживаю

Климентові чиєїсь волі

як

ТО надія

Клїмєн­

В цьому і на віДрод­

розквіт

рідного

слова.

Чи

-

налинове»

не

стане

початком

рідного серіалу? - Гріх було б .

пересічне. Не кожен пись­

пивши,

менник знаходить поезію у прадавнІх коренях окре-

до

ще

нарешті,

джерело ,

нього.

не

ДJ!Я

на

«Диво своє­

натра­ цілю­

при

НатомІсть

того.

перева­

«прокльони»

такого

типу : «А щоб вам добре жилося!». « Експедиція» Ельвїі надихнула мене на вірш.

-йомий

Той. хто ще не зна­ із книжкою, може

вона

що

лише

призначена

для

україн­

я прагнув піднятися

над наЦіональним. Багато віршів являють собою міжмовні перегуки. Мені хотілося чу

наповнити

книжку

ськими НЯТТЯ

дитн­

загальнолюд­

Цінностями. «рідна

мова»

По­ саме

до них і належить . Добре, якби «Диво калинове» за­ цікавило

усіх

дітлахів,

і

не тільки українЦів. Судя­ чи

з листів,

які

сподівання,

одержую,

наче б т о,

справдилися.

припасти

наступної

цьому

уникати

зветься нецензур­

ців .. .

«клумачний словник». Прикро за нашу мову, за

крилатих

Че.lібі закортіло дізнати­ ся, як лаються українЦі . І от що Цікаво: наші пред­ ки не цуралися міцного

ського

«термін»

і

кому мандрівникові Ельвії

подумати,

наших дітей.

при­

подорож у світ

хом до цієї теми був ви­ Падково почутий від сусід­ хлопчика

не

сказати,

слів . Мовна тематика не­ вичерпна. Взяти . скажімо, лайку. У давнину турець­

можна розповісти про тек­

пі:шавальних

що це

ще

можу

мож­

стологічні розвідки , пошук

ме

назви але

фразеологізмів

ливість цього. Уперше по­ ЧУВШИ оповіДі Іраклія. АндрОНікова. я був враже­ ний. наскільки Цікаво

чекають від Безпосереднім

книжки думав,

пові­

nЛЕНАRмо ДИВО КАЛИНОВЕ

до вивчення української мови , міська оргаНізацІя товариства «Знання» ра­

два

НОJПI читаєш книжку укра­

ЇНСЬКОГО поета Дмитра БІлоуса «Диво каJПIнове» (<<Веселка», 1988). що здОбула цього року Держав­ ну. премІю УРСР ІменІ Т. Г. Шевченка_ Кореспон­ Д9т РАТАУ зустрівся з Дмитром Григоровичем І .опросив його розповІсти про цю багато в чому не8Вичайну зБІрку вІршІв, загадок, шарад про щову.

ке­

рівникІв підприємств і установ. спеціалістів воло­ діти нею, вести необхідну

той самий , а барв немає_

землі якого живем, це не тільки збагатити себе

а й ви­

туман.

МИХ слів, У гамі відмінків.

частин мови і навіть зна~

М.

Бесіду вів ЦІВІРКО.


сП О

Е

8

Ж И ТТ Я:t

квітня

11

1990 р.

.. я

не

продуктивності

ратую

застару систему Нж~ дна гостра

боротьба

лання

так

-

ністративно ного

адмі­

управління.

цього тричі

чотири

водилась

І

подо­

бюрократич­

стилю

Внаслідок останні

аа

аваного

роки

за

про­

реорганізація

із

Р АПО в АПО, а потім ,агрокомбінат «Десна».

~ожного :rшсь

ня

разу

проводи-

відповіДНі

штатів.

в І

скорочен­

За

цей

час

відділ тваринництва ско· ротився З п'яти ДО двох чолові к, зовсі М лі квідо­ вано

інженерну

по.

службу

ТРУДОМіСТких

проце·

сах у тваринництві. Пі­ шли з агрокомбінату до­ свідчені спеціалісти Є. В. Соколов, С. О. Вишневський, М. П. Талах та інші,

які

" _І~еgти

могли

при-

сільському

~CTBY ристь

б

госпо­

неабияку

ко·

..

Хuчу тача.

попередити

що

я

«стару»

не

за

(трьохешелонну)

систему

управління

добрим

десятком

ючих,

чи­

ратую

з

ревізу­

контролюючих,

глядаlOЧИХ,

на­

наказуючих

і... невиробляючих ніякої продукції організацій, які He!VIOB спрут обплели сво­ Ї!VIи щупальцями хліборо· ба і в його турботах зна· ~одять своє щастя. Я за

союз

аграрних.

:VlИслових 'Га

нов

на

уста­

економіч-

ної аацікавленості

зитивних

в по-

зрушеннях

ял ьності

окремих

госtlо-

не бу-

ла. для нас. тваринників. мета одна

розробляти.

-.

впроваджувати

і

цьовувати

f'ехнології,

а

ж

ми

В

відпрагосло-

маємо?

минулому

лей.

Від них.

звітністю,

в

району

нете-

7370

згідно

зі

народилося

мертвими становить

що й попелу не за­

більше

20

ремонтних

не­

телей надходить в інші господарства району. Та

ще й яких! Що не нетель - то 1500 --1700 карбо­ ванців. Правди гий не

час

ніде

таланило

ром.

С.

діти,

з

ось Плаксю.

пішли

вгору

таки

ди ре кто­

Та

Л.

;\ов­

пухівчанам

запросили

справи

...

Перше діло. щоб по­ ліпшити янІ сть нетелей. довелось (не без допомо­ ги агрокомбінату) підви­ за

кілограм

орендарі

хочуть

одержувати гроші не тільки за телиць, а ще й

за

економію

кормів

та

до-

ро-

низькопродук-

тивні. Бо коли ввести 30

первіс-

тон, то загальна продуктивність дійного стада

скорочення

витрат

на

ут­

римання непотрібних Сllе­

ж головний закон сьогод-

нішнього орендаря!

Бригаду орендарів

лила

Марія

Краплина

"

очо-

Василівна

кухарка за працівник TOpriB'

фахом.

--

орендарями

«клепати»

гриве-

ники.

Ну,

з

кормами

особливого

має

чим менше

_

жив,

клопоту

тим

більша

тут

не-

зв а­

еконо­

живої

маси

аж

-

підскочив

на

.

не

~итання

-

CKOPOTJ;I-

ти УСІх-усіх, щоб не заЗІ'

хали

на

«чужі»

гроші.

Одне тільки ТР!fВОЖИТЬ: як же бути з обл1НОМ? «А

1,2

навіщо

що «поки

зовсім

за

Та

не

не

як-

ореl:Jдаприказкою

грім не вдарить

мужик

fчить

«Пухівський»

жердівські

рі живуть

ся»

«Жердівнетельному

телят.

-

перехрестить.

(в разі потреби виру­

з

біди

требухів­

ський спецгосп), то інша справа у орендарів пу­

хівського ни ж тільки

спецгоспу. бо про

пояснити,

що

продукції

му

і

при

гарантувати

її

цьо­

високу

якіСТh.

Лумаю.

ЛИ

настав час.

відсутність

для

ко-

ТРЛhНIfХ

Во­

«дбають» не підвищення

телиці

"ком61 lІа16р18" )hi-l..'IІ,. 1І~'хіВСькоlU IІрофанацією захворіли й інші господарства, можна I-/d

сказати,

послІдовники.

«Кращими!>

з

них

є

коо­

перативи радгоспів «Жер­ дівський» та «Зорю.>, де на муки залишено ,'538 і

тел иці,

1292

відповідно,

ріст

по

на

яких,

одержано

і

379

354

при­

грами,

а на телицях 12-мlсячно­ го віку і старще по

грамІв, та ще й при цьому людям регу­ лярно видаються премії. Невже. керівники цих

204 -- 260

господа'рств, справ

по

ЗlіаЮЧи

не

стан

вирощуванню

ремонтного

молодняка,

провал ять ся

від

соро­

му

крізь землю разом зі своїми економістами? Бо ж вони першими пе­ рейшли на самостійність і керукугь за своїми про­ грамами. Доять. правда, поки що двіЧі на день, а от годують ху добу уже

раз

на

добу,

І

скільки

таке неподобство IlР(),lОRЖУRаТИСh?

може

приучування

поїдання

пристосовані ня

для

їхнІ

і

не

зажадали

де

племінні

поділися

телиці?

І

чому вони не мають ні батька, ні матері? А тут

ще

й

контроль

з

приміщен­

молодняка

користання них

1l9·fi РЩИJlас" зауважити. що

агро­

номбінату ... Який там агрокомбі­ нат? дивується Сергій

ну

цього

року

значно

ви­

по­

таких результаті'В

є відсутність стійних корів:

готовка

цехів сухо­ погана під­

корів,

особливо

нетелей, до розтелу; з ме­ тою економії фонду зар­ плати на більшості ферм відсутні нічні скотарі та денні чергові доярк~ по прийому родів та дог ляду за

ші

новонародженими в пер­

години

їхнього

ви­

недоброякіс­

кормів"

Якщо до цього додати, що в більшосТі госпо­ дарств ремонтний молод­ нлк

вирощується

В

анти­

санітарних умовах, то ні­ чого дивного не буде, що мертвонароджених

році

на

в

загинуло

дорізано

1378

та

санбойню,

як

брак,

Тобто

1096

загальне

вІдходу

молодняка

відгодівельних

складає

госпо­

.')072

го­

написав

Тому,

на

мою

думку,

життя;

у

газету

про

ради і

те.

чі пайки в броварському магазині .N9 16 інвалідам ВеJПIкої ВІтчизняної вій­ ни, які мешкають у райо­ ні, незручно і не під сн­

лу.

снль

запитує

ральнІ

них

рішиJПI

голова

попиту

продмаги

в

пlд­ цент­

віддале­

прнрівняннх.

березень 7 квітня. 3 16 квІтня торговельне обслу­ говуваиня І~валідіа І гру­ пн

проводитиметься

у

ннх

вдома. В. В. Кудренка за березеиь обслуговуватн­

16

муть

за­

вдома

тим

асортн­

ментом продуктів, який є в салоні-магазині. За кві­ тень пІльговики UUeвчен­ кового

радгоспів.

це ПИтання не

завезення

товарів

ЗгІдно із графіком, ін­ валіди ВеJПIКОЇ Вітчизня­ ної вlйJПI із ШевченковогО маЛи одержатн: пайки за

людей зопроводитн

транспортом

з

року

ннх сіл для обслуговуван­ ня Інвалідів Великої Віт­ чизняної війни і осіб. до

графіком.

Доставку бов'язаJПIСЯ

нинішнього

внщеного

КО, збори райОНИОї ради ветеранів війии j праці запропонували правлінню райспоживсПілки з грудня мниулого року організу­ вати торговельне обслуго­ вування пільгової Ka'leroріі населения району в

твердженим

товаро­

Дацеико

органlзуватн

Ва,­

салоні .N9 згідно із

І.

продовольчих

Володимнрович.

-

ветераНіВ.

старшого

3.

квітня

Як повідомив редакції голова правління райспо­ живспілки В. І. ГУЗЕН­

магазині БРОJlарlв

Чорноморець

радн

знавця

«Чи не можна зроби­

-

Ф

дянську,

тн так, щоб нам не AOB!Jднлося витрачати час і здоров' я на такі по­

їздки?»

Д.

місцеві

Тому правління райспо­ жнвсПілки зобов' язало ди­ ректора бази В. А. Обо-

що одержуватн продоволь­

Однак

лови.

одержуватимуть

товарн

вн­

ту

в

районної

.NQ

11.

підвищеного

попи­ продмазї

місцевому

потрібно припинити амбі­ ції про самоврядування і перейти

до

самовідпрацю­

вання

технології,

перед

вирощування

насам­ ре­

\юлодннка.

І хороші пр.иклади Було

якби

б

у

не

читача

снлалося

що

вміють

молодняк.

в

районі

вирощувати

Для

прикладу госпо-

кільна

дарств.

несправедливо,

враження,

Так,

в

радгоспі

«Заворицький»

працює

прекрасний майстер своєї справи Раїса Лугівська,

яка

доглядає

телят і

до

від

понад

15- денного

передачі

R

70 віку

старшу

групу.

Вже пішно

Знайомтесь: подружжя Грохольськнх, Обоє багато

кілька працює

років ус­ сімейний Надії Словачев­ радгоспі «Краси­

підряд

літ трудяться на птаХОфабрнці

Антоиівна

СЬКОЇ в лівський,).

-

Недавно створений сімейний підряд Юрія та ЛілІї Палійчу' ків у птахорадгоспі «Се­ миполківськиЙ». На ви­ сокому рівні вирощується молодняк в радгоспі «Го­ голівський». Добре дба­ ють про ремонт дійного стада в радгоспах «Руса­ нівський», імені Щорса, «Заплавний». 'Га разом з тим хронічно погано ви­ рощується він, крім на­ званих

раніше

«КиївськіЙ~.

НадіЯ

робітJПlЦЯ яйцескладу , Іван Антонович

-

тракторнст.

На їхньому рахунку немало добрнх справ за роки праці на підприємстві. Увесь цей час ТРУДЯТЬСЯ Гро­ ХОЛЬські

наполегливо,

роботу

свою

виконують

на

совість. І в сім'ї у них все .1адиться. Жнвуть в мирі та

злагодІ,

діток

нову квартиру,

внховують,

Одержали

тож раДОСТі

тепер

нещодавно

додалось.

Не·

хай же вона ніколн не покндає вашу РОДИНу. Фото М. Семннога.

госпо­

дарств, в радгоспах «Боб­ рицький» та « Великоди­ мерський,) .

Щоб вище,

виправити

яне

стано­

складається

перехід

систему

на

. дог

в

н з

утримання

би. організувати ництво стартерних

худо­

вироб­ комбі­

кормІв для телят не менш

як <20 тонн та ріДкого замiJшика незбираного мо­ лока 70 тонн на добу. Це лише частина питань, які потребують

термінового Здійснення відкриє

вирішення. наміченого

перспективу

рашнього

завт­

дня.

О. КОВАЛЬ, головний зоотехнІк-се­ лекціонер агрокомбіна­ ту

«Десна,).

е

м

н

ю

в

а

т

р · ш

р

у

'Т!

І

а

На пропозицІю иашого читача М. К. Корняша .Вулицю Коро­

-

леика

кованІй

пІшоходам.,

б

вулицІ

ЦЕВ

опублІ­

лютого,

одержала листи контраргументами.

редакцІя

броварчаи з Так, житель

Черняховського

ввв жає

С.

РЯ Б­

нетактовннм

ввтн на сусІда, не шнсь В ситуацli. А мешкаllцlв вулицІ

кн­

розІбрав· вона для Черняхов­

ського, яка бере початок БІля залlзннчної станцlі, також не· спрнятлива:

вулнця

дуже

вузь­

ка,

навІть тротуарІв тут немає. а пІшоходІв йде чи ие. БІльше, нІж по Короленка, поруч за­ лlЗНИЦJl, впрнтул вулнця Ди­ Мнтрова

з

Іитенсивним

автотранспорту.

кооператнвиl

лежного

1200

ДодаАте

гаражІ

боку,

де

машин враиці

з

надру~о.q~()го

реб а

т

м

Завер­ цехову

.'

П()8~рmа1()ЧIІЄ",

тваринництві, перш за все потрІбно розпочати бу дівництво телятникІв, збудувати п'ятнадцять нових приміщень І в де­

шити

гіршилось. Основними при­ чинами

та

профілакторіями.

po60TI~

СЛіД

сІна;

Наш ЧИтач із Шевчеи· КОвого В. В. КУДРЕНКО

в'яти провести капі­ тальну реконструкцію. Побудувати чотирнадцять родильних приміщень з

Чому

племін­

Хіба що перейти на бички? А яка різниця, бичок чи телиця все одно м'ясо. аби грошІ. ОТ тільки б спонсори не пояснення:

вимо гам и

до

наведу

ПQслlДОВВИkИ

пІйла,

холодним,

раннього

за­

ра нІхто не прочитає рощування ремонтного мо­ лодняка загалом по райо­ у вусі чорної телиЦі.

отямились

кормокухонь

прокислим , а часто й роз­ веденим водою відвійок,

дарств

К()l\1плрксів.

перший життя;

випоювання

без

жадати не тіЛЬК!-І чіткого обліку і дотримання тех­ нологічної дисципліни, а й відшкодування збитків за низьку якіСТh первіс­ ток, одержаних із не·

в

приготування

число

повинні

пра­

одержа~ня

їхнього

телят.

спонсори

облІк,

• "Клепаю~ь ~ гривеllИКИ'

всі

нам

Ні?», - підказує Марія ВасилІвна. «І то правда,). - погодився Сергій Лу­ нич. Але тан же можна дійти до того, що й номе­

зважують

міСяць

в

життя;

опла1'а

за

телят

телят

директор

коли

року

ПPJiросту

\10НТНОГО

процрнта.

протягом

низька

доярок

намагаємося

І Іх ПОСЛІДОВНИКИ

ОТ ВИРІШИТИ б ще од-

і майже половина

господарстві

ЦІ

нехтування

КОМБІНАТОРИ"

з них повинна вибракову-

та

дуже

днів

Зовсім ні. Ми вам, ша­ новний Сергі ю Лукичу,

"ВЕЛИКІ

Воістину «великі комбінатори».

радгuспі

тисяч.

сім

технологічний

лограми. Це означає, що якість нетелей дуже

;-'

року ще

.') .- 6

по

6-8-разового

перші

1548,

5391 первіст- від радості Сергій Лукич. .572 з ~дoє~ Згодував вранці' тели­ ДО' 2000 кілограмІВ І цям 30- 40 тонн кормів. 21-07 голів-до 3000 кіло- Оа потім їх зважив. І тут грамів при середній про- же тобі результат ..РУЮ'~~НОСТі .~opiB < п.о 30-·40 тонн прибавки. А першlИ лактаЦll 336.3 ю- це ж гроші! І всі наші!,).

ський"

в кінці

замість

.. ~

враховано

телят,

58 (7967)

_'" ". lJ7.

Побажання

випоюва н н Я

новонароджених

здано

красота!

знизиться

а

премію

дворазове

минулому

тивності в минулому

району

ванців,

й

наявність маститів, особ­ ливо у корів сухостійного періоду; три-, а то й

крім

за циганським методом підготовки коней до продажу. «Ба, та яка ж це

таких

бо оренда зараз це! ... Так, оренда це

один із способів підви­ щення заробітної плати, і боже вас упаси від дум­ ЮІ, щО агрокомбінат про­ ти того. щоб ваші орен­ дарі одержували щоміся­ ця по ,'>ОО 600 карбо­

та

пущеної безгосподарності. По молочній продук'

процентів

міс­

ної

ціну

нарощування

як

їхньому

лема:

щити

рощуванню

ватись

на

ство­

живої ваги з 2.60 карбо­ ванця до 3.50. Та от виникла нова ди­

Все це є наслідком грубого порушення технологічної дисципліни по ви-

низька,

ці,

канонаду

кожен радянський колектив. у тому числі й орендний. разом з під­ вищенням заробітної пла­ ти мусить збільшувати виробництво тваринниць­

були Марія Василівна запропонувала застосувати нову орен дно обгрунтовану «методику»

ці оцінено ку. З них

,

си­

римо,

а

833 телят, що мія. А щоб нетелі 11,3 процента. більшої ваги, то

телиць

проти

лишиться

взялися році

господарствах

розтелилося

ми

Ян-не-ян.

прогресивні лі за покликанням. Керує для

Та

адміністративної тану

дарств святинею повинне С. Л. Плакся. за фахом стати додержання тех но- агроном. Вони добре по· логічної дисципліни. А розумілися між собою і що

цієї стеми

ді- ціалістів. Будь ласка! Це

;з.арств і флого регіону. Та яка б влада

__ о

Лукич.

nро­

інших

основі

не­

телей, а ще й за доста­ ток молочної продукції на прилавках магазинів. процентів

роки тu'рпься

своїх

стор • • .м

:3

рухом сюди

пРОти­

маАже

всІ

виіжджають,

а ввечерІ повертаЮТЬС8 цІєю. АО речІ. незаасфальтоваиою. ву-

лицею.

цього ие

и

Ясна рІч, ЩО мешканцІв раАону екологІчний стаи

задовольняє

таТНСIІ

І

спонукає звер­

в

усІ Інстанцli, дого суттевому

СПРИЯJlИ

якІ б полІп­

шенню.

Несправедливим

зицІю

М.

канець

К.

ВУJlицl

називає

Корняша

по­

А

меш­

Димитрова,

Інва­

лІд вlilни І групн М. 1. КУЛА­ I(овсы(R.. Адже якраз по BYJlHЦI KOpOJleHKa, де є тротуар, людям ходнти зручнІше І без­ печнІше, нІж по вулнцl Черня­ ховського.

А

якщо

порІвнювати

машин, то, мабуть, іх проходит.. по ву­ лицІ Димитрова'. «Отже, змІ­ нювати маршрут автобуса'" 332 • Експрес. недоцІльно., роб­

KIJlLKlcTb

наАбlJlьше

лять

ВИСНО8ки

ВІДДІЛ

І

наші

читачІ.

ПРОМИСЛОВОСТІ

СОЦІАЛЬНИХ ПИТАНЬ ЖИТТЯ.,

сНОВОГО


стор.

4

j І

квітня

~

Червоне

~

Жовте

«НОВЕ

- •• ~~_3елене ___J

;-·ТехоrJlIlIl·· ·····nРО"оВllеТЬЕIl на представляєтьсн державтоінспенцію) .

При ставни

собу своїм

З 1 січня в нашому ра­ йоні проводиться чеРГ0вий державний технічний огляд

!lIIХ

засобів.

Ще

раз

нагадуємо.

що

підлягають

лежні

ки,

індивідуальним

яка в

використовуєть­

порядку

ної

чи

неможливостІ

до­

спенції

транспортного

за­

строн

діяльності

громадян.

раз

ріК.

у

,.

поря

проведення

ВОДИТЬ

(з(іір,

власннків

техогляд

а

техогляд

місць ляду що

проведення

згідно

техог­ графіком,

з

району

на

індивідуальних

Нині

рік.

1990-11

но

засобу

суми

спла­

збору

в

проведенням

огляду

щорічного

по-

;:taTHY; меди'lН\' довідну встановленої форми про здатність управління транспортним засобом; - довідну про ~хніч­ НІІЙ стан засобу (при йо­

наявності).

виданий

або іншими

ємствами,

гараж

р-пу

огляду

Рада

Сільсьна

АТП-І002 гараж

р-пу

естакада гараж

р-пу

Налита Налита ТребуХіВ Семиполки Велина Димерна Літки ШевченковІ' Русанів

гараж

р-пу

Гоголів

естакада

Бобрин Плосне Зазим'я Пухівка Нрасилівна Монрець

пл.

Р-ПУ/К-ТУ АТП-І002 сільська Рада гараж

площ.

пож.

гараж

р-пу

депо

естакада гараж

р-пу

шноли

гараж

р-пу

естакада гараж

р-пу

гараж

р-пу

р-п «Заплавний»

11.00 11.00 14.00 14.00 13.00 10.00 14.00 14.00 12.00 12.00 14.00 11.00 12.00 15.00 11.00 12.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11,00 12.00

16.06.90

відділення

начальник

до

17.06.90

11.00

12.05.90

14.00 12.00 11.00

27.05.90

11.00

30.06.90

11.00

З

ПОЧАТН~Г

ррну до ад­

відпові­ управління

транспортом

у

лено

зі

нетверезо­

му стаНі Броварським ВВС притягнуто 129 во­ ;:tiїB. Із них ,'53 позбав­ посвідчення

льного

на

про

винні

із БеJ?ВИЦі.

Всі вони керували мото­ циклами без посвіДчень і в

НОНКУ

нетверезому

Строком

стані.

на

два

Р\ЖИ

І!Озбавлено прав керущщ­ ня мотоциклами Олек­

сандра МИНОЛі\йовича Бу­ лаву із Налити. Станісла­ ва Івановича Сидоренка із Великої Димерки І жите­ ля Руса нова Дмитра Анд­ рійовича Литовченна.

роз­

стосонно

приводу

тра гічної

обста­

скорочен-

ПІДСТУПНА. леГКОВАЖНIСТ.Ь

А

транспортних

вони.

на

пригод.

превелиний

•,Нова"

жизнь~

-

орган

про

з

що

можна

таними

гово­

ди-

голова

«СОJQЗ». що розташований У БР9варах. Він прийняв

спиртного.

на

посаду

Івана Івановича Лисенна з НняЖцч. Цей горе-водій був позбавлений посвід­ чення странам на три ро­ ки .1а управління тракто­

томоб'іЛЯ. яний рухався по

ром в нетверезому стані.

вулиці Леніна, і в результаті сталось зітннення,

Не маючи нонтролю. І. І. Лисенко. вживши спиртно-

І

Броварского

городского

Газета ВЬІХ'ОДИТ с 17 апреля 1937 года. выода:: вторник. среда. пятннца, суббота. RРОlІзрська

Jll!ука,рн!!

" і

Так

сталось

Норним,

і

радгоспу

Михайло­ яного

дерево

на

зу­

авто­

приводу

ВИСЛОВЛЮ.:

Телефоии:

вІдповІдального

соціальних

іиформаціі

-

4_03-76;

сеllOретаРIІ.

питань

-

нок

в

шину. лиці

одер­

дружина.

яка

.

тілесні

пошнод­

перелом

ребер.

... По

даному випадну деться слідство.

ве­

І. МИСЬКО.

.ІнстІв

ГОСllодарства

І

масовоТ

- 2101.

тану

кінці

ж

ма­

січня­

по ву­

19

«зникла»

машина ЗАЗ-968. в люто­

му що

від будинну NQ 9, на вулиці Марії Ла­

гунової,

теж

викрали

« Запорожця». Звичайно,

нічним

зло­

діям не обійшлося це без­ нарно.

За

вчинені

усіх

злочи­

ристуватися

иа­

послугами

платних

СТОЯНОК.

зовувати

чергування влас­

ників машин. у нічний 'Іас СТОЯНОК

ни~и

володар

ного

автомототранспорту

повинен пам'ятати. він відповідальний за

що не­

ухильне

ви­

мог

дотримання

правил

руху,

викладених

транспорт, лених

нерідко

рює

незручності

цям

будинків,

спранедливе

Нодексу

злодієві за

ві~ПО~.~­

вчинеНІ

Неважка

зрозуміти,

прикрощів

власникам

але

і

~ll.

завдають

машин

не

злОчин­

вперше

пра­

державтоінспек­

нагадують

володарям

індивідуального транспор.­ ту, що при щдсуТНОСТІ

гаражного

І

боксу

Дирекція.

слід

ко-

партійний

і

водії

транспорту

ні

про

ємств

справах

видавннцтв,

11. &ро•• рв,

адмі­

державного

при

керівників

для

потуран­

автопідпри­

створюють

В'Іинення

умови

крадіжок

розуномплектування

січні

лишали

цього

і

тран"

спортних засобів. В

на

132

порушення,

рону

час

за місцем

без

Буглак,

в

нагляду

проживання

дії автобази

М

П.

~

за­

автотранспорт

нічний

А.

2

во­

М.

А.

Лип'явна,

водії АТП-І052 В. Г. Нонопук. Б. І. HapЦ~Цb. водій РТП В. І. ПаВflен­ ко. В лютому ВQДій ДЕЦ-Є93 А. А. СеврfOК, вадій АТП-100;j О. П. Ноба. Особливо багато і СПР\l­ ведливих нарінань на ац­ ресу водіїв нооперативів, які

ігнорують

рішення

міськвиконкому

приводу.

з

цього

Це передусім

во­

дії кооперативів « Нлен»-­

А.

--

М.

Д.

ти,

Петрук

іншим що

накові

для

Ум

пора

вимоги

мувати

«Дари

В.

Без­

« Пам' ятник» -

смертний, всім

« Меркурій»

Маринін,

і

їх

обов'язок

та

і

зрозумі­

2акону

всіх

од­

дотри­

прямий

КОЖНОГО.

О.МАРЕМУХА, державтоінспектор міського відділу внутрішніх справ, старший І лейтен,tНТ міЛіції.

проФспілковий

комітети

раДfОСПУ

імені С. М. К:ірова висловлюють щирі співчуття ветерану радгоспу, член КПРС Г. С ТАРАНУ з приводу перед_ часної

смерті

його дружини Галини МнколаТвнн.

,

Редактор А.

парт111ного

життя

-

154.

4-04_61;

- 4-23_26; віДдl.lУ промисловостІ 4-04-81; віАді.lУ радіо­

роботн

ВОЛОШИНЕНКО . Індекс

поліграфії і книжкової вул, КВї.с"ка, 154.

торгівлі.

61285.

Друк офсетИtI й. 06ся г ~ дpy~ кований

аркуш_

Тираж

примірників. Замовлення

oo..c:n,

мешкан­

нарінання.

УРСР

ністративні окремі

зе­

ство­

Однак, незважаючи це, ігноруючи статтю

ланів»

ному

на

винликає

їх

не всіх ще' спіймано, але в.они повинні знати, що

дальності

зако­

насадженнях,

Г.

KO~­

в

Хотілося б наголосити й на тому, що залишений без нагляду в нічний 'Іас

Попов,

УНИКНУТИ

дорожнього

нодавстві.

Н.

не

HOif~

.

lНДИВlДуаль­

В.

і

об­

протиугон­

пристро~ми.

нии

---

Тому

мотоцинлів в місцях

його

С.

с!\їльни вірьовка не в' єть­ ся, все одно кінець буде.

органі­

транспорту.

ладнати

ни притягнуто до кримі­ нальної відповідальності 13 громадян. Можливо.

5-13-91,

Київського обласного управління у ЦIІКIl АрукаllВі: КIIЇKМtC

('повнення

лікарні

редаllOтора.· вІддІлу

сі.lьсыtгоo

віддl.lУ

без

викрадена

Київська область, м. Бровари, вул. Київська, sаСТУПНИllOа

час

ВАЗ

Гагаріна

ції

ження,

зали­

житлових

була

в

му,

йОГО

біля

від будинку М

цівники

-

які

нічний

викрали

ці,

тракторист

знаходилась в кабіні трак­

Вlддl.lУ

4-02-92;

шались

П'яний

тора,

255020,

-

машин,

жав черепно-мознову трав­

а

весняно-літнього місті значно

в

тих

яких

передчасної смерті колишньої працівниці ОМЕЛЬЧУК Ольги ПетрІвни співчуття рідним і близьким покійної.

редаllOтора

ки

шляху Михайлівна - Гре­ бельни. UЦоправда. дерево врятувало лише відносно.

Колектив Літківської діЛЬНИЧ1l0Ї лікарні гли60КО сумує І

АДРЕСА РЕДАКЦIJ:

і

трапляються

Петром

вичем

нас­

зросла кількість краді­ жок автомобілів. Лише за три минулі міся~~ цього рону на теРИТОРll міста було вчинено 23 крадіж­

неТlІе­

тракторист

трантористом'

пинило

тракториста

радгоспу « Русанівсьний» Григорій Миколайович Хамбір управляв своїм МТЗ-80 з причепом. ВіН не побачив зустрічного ав-

батька.

в

а 'не зустріЧНі ав­

«Зоря»

кооперативу

вам залишилися в живих '10ТИРИ пасажири. Вживши тракторист'

з

беЗВіДПО­

цов.

«Жигулів»

рива

розгулю­

відповІдальніСТЬ, а

томобілі.

ності

водїя

стані

горе-водіїв

відальними особами, ЯК Мщ.:аЙло Петрович Нрав­

",омитета Коммунистической партии УкраинЬІ, город­ ского И раЙОННОГО Советов народнЬІХ де!1утатов Киев­ ('кой области. (На украинском ЯЗЬІке). Редактор А. ВОЛОШИНЕНКО.

Дии

'РИ,ТИ

танням періоду

з

Трьома днями раніше від будинку NQ 302 на вули­ ці ниївській любителі по­ живитися за чужий раху­

Добре ще. що на шляху

навпаки зростають. Лише .1авдяки майстер-

висловлюють щирі співчуття БОНДАРF.НКО Вірі Григорівиі :і її

А

жаль. не скорочуються, а

-

«десерт»

пригоди

дерева,

авто­

що

машина

карбованців.

ЄтЬСЯ.

числі

розукомплект~'­

вання.

ВЛНСМ

БУЦЬКИИ, райвідділу

його нерівник М. П. Нрац­ цов оштрафований на 1 ОО

".11.111111 ". r r І r r I1I1111 'lІ.і 1111I.ulll..... III .. (1 ttrl't І ІІІ ІІІ' ня

їх

Тан. в ніч на 24 січня ц. р. від будинку NQ 11 ПО вулиці 50-річчя

вав по рідному селу t K~ ли його розібрав ХМіЛЬ. заїхав в сусідський l1ар­ кан. після чого з м\сця

понесе

тому

нраді­

11.00

скоєння

:Jаїзд водія не КОНТРОЛЮ-

в

ПРИГОД,

23.06.90

«жигуліВСЬКОГО.

прак­

спортних машин,

попе-

будинків.

і

які

руху,

шляхово-тран-

11.00

тннують видачу шляхових листів на місяць, а ниїзд

радгоспу.

дис­

10.06.90

майор міліції.

го. а на

відповідальних

шляхового

нагляду

резому

!(ірова

смерті

а

стовп

висоної

за­

11.00

пригоди почав тікати. РУВ затриманий і відправлеllИЙ в медвитверезник За

осіб

суворі - заходи по­

І'ада трудового колективу, комітет профспілкової орга_1

нізації радгоспу імені бухгалтеру радгоспу

совІсті

лінування.

стабілізувати

зупинив

сусlдсьний паркан. Ця дорожня пригода в янійсь мірі лежить і на

питання

примусове

Тані

мотоциклістів жите­

вича Білоуса

занонодавства

пошноджено,

трактора

антиалкого­

глядатиметься

вання транспортом і 76 оштрафовано на ,суму 15 тисяч 200 нарбованців. Тан, штраф у розмірі 200 карбованців накладе­ ІЮ

порушення

на керу­

лів Зазим'я Володимира Васильовича Радченка і Миколу Олександровича Барбона, жителів Погре­ бів Василя Петровича Марченка і Оленсандра Васильовича Негоду, Олександра Арсентійо-

«Жигулі»

Протягом року з ними буде проводитись про­ філактична робота, а в ра­

є

09.06.90

ж_==

міністративної дальності за

важ­

завдання

Характерно,

08.07.90 03.06.90

із

розв' язан­

ВОДІ1В, пішохо­ інших учасників

та

жак,

державтоінспекції

внутрішніх справ,

(довід-

11.00

нультури,

Одним

редження

В.

підпри­

залученими

технічного

10.03.90 11.03.90 17.03.90 17.03.90 24.03.. 90 25.03.90 31.03.90 07.04.90 08.04.90 14.04.90 21.04.90 22.04.90 28.04.90 28.04.90 29.04.90 12.05.90 13.05.90 19.05.90 20.05.90 26.05.. 90 02.06.90 24.04.90

міс­

громадсьного

цього

дів

наше

стало

аспектів

ципліни

техпаспорт (техта· на транспортний за­

з

ЩQб

Бровари

безпечення

про­

накресле­

передової

ня

танож:

повної

заходів,

порядну.

транс­

квитанцію про

немало

ливих

естанада

життя.

сподівань_

Оез нагляду

9нес-

Налинівка Богданівка Нняжичі Требухів Заворичі Рожни Жердова, Тарасівка

і

Яищо автомоdіль

ПРОПОНУЄТЬСЯ:

зразкового

Сіб;

го

свої

том

представлен­

на

зв'язну

ливого

дій

БроваРІ!, вул. Юрова. вівторок. четвер :І до 20 години і в СУ­ боту -- з 9 до 17 години. Можна прийти до

автомототранспорту

Броварському

Бажаємо їй

чудового ЗДОРОВ'Я. бадьорості, щас­

місто

посвідчення

при

транспортного

СТО

по

огляду

на·

м.

j'ЯЗНУ

ні

ту

технічного

Василівиу.

днем

26 16

I:ЛЯду.

паспорта,

-

річного

ювілейннм

жінок

родження члена своєї ради Красну

Валентии~'

з

рада

транспортні

ГРАФІК

портних засобів лише після пред' явлення влас­ нином (або від ЙОГО імені представнином ) особисто­

лан)

представили

вітає

місьна

тепло

вста-

ДержавтоіНСI., НI\IІІ

водія.

інше.

транспортні засоби на ог­ ляд. Це жителі сіл Бели­ на Димерна. Нрасилівна, ТребухІв, Зазим'я, Гаго­ лів та ряду інших. Одні

один

проведення.,

го

із

го працівнин державтоін­ спенції робить в техніч­ ному паспорті (талоні) запис «несправний», яний засвідчується підписом і осопНСТIІМ ІІІтампом. -

Броварська

пропонуємо

Тому

засоби або документа ці fO на технічний огляд для відповідної відмітни в техпаспорті (талоні) н прийом ні дні державтоін­ спекції за адресою:

відрядження його виду­

письмову заяву. після чо­

порн;\­

3 поважних

представити

про­

В 1989 році в нашому районі багато власнинів

для

відповіДНОС1 і,

плату

з

та

причин.

після по-

власника

тривалого (відпустни),

незнання

інші--

державтоінспекці­ 31 липня. Волода­ засобів з()бов'яза­

новленим

Ти

днів

вернення

не

через

ну,

причин.

техогляд

жанНІ

не

встановлений

з поважних

тягом

державтоінспенції

Огляд транспортннх за­ собів власників прово­

ні

у

проходять

обслугову­

вання

диться єю до рі цих

засоби.

державтоін­

ВІТАННЯ

індивідуальної

трудової

.N2 58 (7967)

.... 0;.:':.'....

кооператив-

траспортного в

представлені

на місце огляду ходом (через не-

ти

на-

власникам автомобілі, автобуси. мотоцикли (в тому числі моторолери) і причепи 1 раз в два роки. Для усіх цих видів техні­ ся

ТраНСПОРТНІ

в

справність, відсутність запчастин та ін.) у вста­ новлений стран власни­ ни зобов' язані предстаШІ

автомототранспорт­

огляду

ЖИТТЯ»

- - - - - - - - - - - ---------_. - _ . _ - - -

~"I""II""""'I""'IIIIIIII'I J

-

р.

1990

N. 1744.

15.85&,

#58 1990  
Advertisement