Page 1

КОМ У НІС ТИЧ" О,

ОРГАН 'РОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ МІСЬКО' І РАНОННО' РАД НАРОДНИХ Газета виходить,

квітня

17

*

року

1937

58 (7345)

*

ДЕПУТАТІВ

Вівторок,

ПАР Т

11 УКРА'НИ,

КИ,ВСЬКО,

ОБЛАСТІ

*

14 кrsітня 1987 року

Ціна

3 ко •.

·~----------------------------------------------------------------------------------------I

ПЛЕНУ М МІСЬККОМУ ••• КОМПАРТJІ УКРА'НИ ••= • в суботу, 11 квітня ц. р., в залі засідань міськвиконкому =

відбувся черговий пленум міськкому Компартії України. :

Пленум о б говорив

кому

партії

А.

Д.

·

доповІДЬ

Фролова

першого

«Про

секретаря

завдання

МІСЬК·.

.

міської

тіАної організаціі по поглибленню перебудови, ню роботи з кадрами в світлі вимог січневого

пар·

р.)

(1987

в обговоренн~ доповіді виступили В. П. лохов партбюро

заводу

«Торгмаш:.,

І.

Х.

,

сек·

-

Довгодько

тракторист радгоспу «Літківськ·иЙ:., В. Б., Федорець -

-

П' яти РІЧ К А:

х І І

~!

В житm

порошкової

•• •• ••

Завершили останні приготування до весни у відповідності з роз­ робленими планами по· сівної кампанії хліборо· би радгоспу «:Красилів­ ський». Z ось на поле

за- :

вийшли

З обговореного питання

і

агітації обкому

пленум

прийняв

Ком-

.

:

3

щі

8 8 8

тепличниць М. Кнапець, Н. Чайної, В. Поставlтюи та інших. Колеитив спов­ нений бажання достроко­

. :

во

постанову.

Звіт про пленум буде надруковано.

.

ДО УВАГИ У п'ятннцю, 17 квітня ц. «Нове життя:. внповнюється

р.,. міськрайонній 50 років.

газеті

прошуються керівннкн і членн робсількорівськнх постів, редактори стінних газет, активісти преси.

Збори відбудуться в залі засідань (Гагаріна, 15). Початок о 16 годині.

міськвиконкому

тонни салату.

В.

ОСАДЧИ~, цеху

.

Вийшли 8' поле

8 8

••• : •• ••• • •• •• •• ••

Трудівники радгоспу «ЛІт­ кІвський» по мерзлотало­ му

грунту

почали

підсі­

вати багаторічні трави . Цей БИД робіт вони ви­ конали на площі 94 гек­ тари.

Старанно на

пlдсівl

потрудились трав

механіза­

тори .Володимир Юхимо­ вич Носальський та Та­ рас Іванович Кабан. Вони

8

З цієї нагоди відбудуться урочисті зборн, на які за­

прода­

раннІх ово­

начальник

8

АКТИВІСТІВ Г А3ЕТИ

плани

тонн зеленої.' циБУЛі,

110 32

8

--------------------------------------------~

державІ

чІв. Лише з .нашого ви­ робничого підроЗдІлу вже надійшло до ролу ТРУДЯ' щих 148 тонн огірків,

8

.

ВІДПОВІДНУ

вино~ати

жу

Полякової.

(.

помl·

бригади С. Г. Юхнениа. ці зеленІ вІтамІни ви­ ростили дбаЙЛИВІ руки

гектари ..

Фото

урожай

лектив цеху М 1 радгос­ пу-комбінату «Тепличний». Іх зІбрали тепличниЦі з

доручено наЙдосвідче,ні· шим механізаторам. Се­ ред них Микола Фе· дорович' Нагорний, ЯК;.о· го ви бачите на фото. Він перший у радгоспі вивів агрегат. у поле, посіяв редиску на пло­

ва виконкому Мокрецької сільської Ради, П. М. Єгорова.

завідуючий відділом пропагандн партії України О. М. Коваленко.

агрега·

Перший

дорlв вІдправив цими дня­ ми ··в магазини Києва ио­

нати їх треба в стислі строки, високоякісно. Тому проводити сівбу

металургії, 8

голова раАкому профспілки працівників торгівлі, В. Г. Шевченко - токар ремонтно-механічного заводу. В . роБОТІ. пленуму взяв участь і l,!иступив з промовою

сівальні

tРУДJJЩИХ

ти. Настали нелегкі буд· ні хліборобів. Весна за­ тягнулася. Обсяг робіт досить великий. Z вико·

В. М. Зволь - голова міськвиконкому, Л. В. Слободянюк : - голова райкому профспілкн працівників агропромнсло,: вого комплексу, 1'. П. Мележик повар комбінату гро- 8 мадського харчування, В. М. Троценко завідуючий: міським відділом народної освіти, Л. С. Хабарова голо- •

-

До CTOJlY

Сіють красuлівці

: промжитлобуд:., секретар первинної парторганізації, Л. С. • Добровольська - верстатниця деревообробного комбінату, : І. С. Рудак голова райвиконкому, М. М. Кваша - : секретар парткому радгоспу «Гоголівський:., І. Г. Борзен, • ко -І викладач СПТУ-4, секретар первинної парторганіза· : цП, М. М. Розгонюк - секретар парткому Київської пта- : хофабрики, К. М. Ворушuлін - перший секретар міськко· : му комсомолу, В. В. Кузнецов член бюро обкому Ком-: заводу

ДНЕМ

• : 1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..:

ступник начальника виробничого відділу тресту «Бровари·

партії 'України, печовий

ЗА

ДЕНЬ

3'їзду IfПРС-

поліпшен-:

Пленуму ЦК кпрс.

ретар

,

виконували

доведені

нор-'

МИ виробітку на 115 про­ центІв. Зараз у господарстві

8 8 8

проводиться

заириття

во­

логи.

А.

I--------------------------------------~.

ЛЕБЕДИНЕЦЬ.

І • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~• • • • • 8 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Про затвердження складу окружних виБОрчих комісій по виборах до міської Ради народних депутатів Рішеиuя .жісьuвuuонnо.жу М На підставі ст. ст. бори до місцевих Рад

Закону УкраІнськоІ РСР про ви· иародних депутатів УкраїИСЬКОї РСР

24, 26

викоиавчий . комітет міськоІ Ради народних депутатів вирішив:

Затвердити склад ОКружиих виборчих комісій по виборах до міської Ради иародних депутатів в склаДі таких представ­ ників громадських організацій, трудових колективів: БРОВАРСЬКИИ ВИБОРЧИИ,ОКРУГ ~

1

Голова оиружно! виборчо! иоміс!ї КОВАЛЕННо. о.леКСіЙ Іванович, помІчник сталевара

-

від первинної партійно!

ганізації дІв

ордена

заводу

Дружби

порошкової

лургії імені БО-ріЧЧЯ коУ України.

ор­

наро­

иомlСIї

ЩЕРБАК

нович,

помІчник

заводу

віД первинної комсомоль­ ської організаціІ ордена Друж­

би народів заводу ПОРОШИОВОї металург1І ІменІ. вО-річчя Ра­ дянськоІ Україии. Секретар окружної вибоРЧОl

-

імені

порошкової

БО-рІЧЧЯ

металургії

Радянської

Ук­

раїни ..

мета­

-

Іва·

від первинної паРТіЙНО! органі­ зації ордена Дружби народІв

Члени

Радянсь­

Заступник голови окружно! виборчої комІсії ВАРЛАмо.ВА Любов Максимівна, ИОМlРНИК

Микола сталевара

о.3ЕРЧУК

о.льга

оператор

від

ВасилІвна, первинної

профсПlл.f\ОВОЇ організації орде­ -на Дружби народів заводу по­ рошкової металургії ІменІ 60· рІччя Радянської У.нраїни. ДУЛЯ

Те'М.На

шиніст крана

-

Іванівна,

рошкової металургії імеНІ рІччя Радянсьиої Уираї'Ни.

но.ЛЕСНИК ївна,

заводу

імені

профСПІЛКОВОї організації орде­ на Дружби нароДІв заводу по·

60·

Микола­

-

вІД

иомсомольської

орга­

нізації ордена

ирана

Дружби

порошкової

БО-РІЧЧЯ

народІв

металургії

Радянської

Ук­

раїни.

СЄРОВ

В~чеслав

Васильо-

; вич,

помічнии столяра вІД первиН'Ної партІйної органІ­ зації ордена Дружби наРОДів заводу пороШliОВОЇ металургІї

БО-РІЧЧЯ

Радянсьиої

Ук·

раїни.

ГРИЩЕНКо. о.лександрович, первинної

Володимир слюсар вІД

партІйної

організацІї

ордена Дружби нароДІв заводу порошкової металургії ІменІ БО­

рIЧЧ'Я

ма­

вІд первинної

Тетяна

машинІст

первинної

ІменІ

комісії:

88 від 9 uвіmuя 1981 ропу

Радянсь.чої

України.

ГАНЗІй о.лена Іванівна, ма­ шинІст

крана

-

від первинної

профспіілиової оргаНІзації ор"е­ на

Дружt5и

нарОДІв

заводу

по·

рошиової металургії ІменІ БО­ рІЧчя Радянсьиої Уираїни.

тресту буд».

«Броварипромжитло-

Голова оиружної виборчої ,иомlсlї МИКАЛ АнатолІй Ми­ хайлович, Інженер вІД пер­

ГНЕННо.й ВІНТОР Іванович, старший Інженер вІд пер­ винної профсПIЛиової організа­ ції тресту «Броварипромжитло­ буд». ЖДАНЄЄВ Вадим Ностянти­

винної

нович,

БРОВАРСЬКИИ ВИБОРЧИИ ОКРУГ ~

партійної

4

органІзації

тресту «Броварипромжитло­ бу~». Заступник голови окружної

виборчої комісії ЧЕНКо. Вlнторlя

МИХАйЛИ­ Мииолаївна,

tнспеитор-вlд первинної проф­ спlлиової - оргаНІзації тресту

«Броварипромжитлобуд». Сеиретар оиружної виборчої

комісії

ЧЕЧУГА

Минолаївна, первинної тресту буд».

Валентина

lяспентор

-

від

партІйної організації «Броварипромжитло­

Члени комісії: АБРАМЕНКо. Тамара Генна­ діївна, інженер від ,первин­ ноУ

ИОМСОМОЛЬСЬКОЇ

органІзації

-

Інженер

вІд

первин­

ної партІйної оргаНlзаЦіlї трес­ ту «Бровари,nромжитлобуд». КИР'ЯН о.леиСlй Володими­ ро.вич, іНСТруктор від пер­ винної ИОМСОМОЛЬСЬКОЇ органі­ зації тре<:ту «Броварипромжит­

лобуд•. ЛАВЛИК

ВІра

ФедорІвна,

Інженер вІД первинної пар­ тійноr оргаНІзації тресту «Бро­ варооромжитлобуд» .

ПУСТОВОйТ лодимирІвна,

Валентина Во­

інженер

-

Перви.нної комсомольської нІзації тресту житлобуд».

вІд

opra-

",Броварипром­

(Далі буде).


* 14

2 сmoр.

1t,lmн.'я

IgB7 po~y ,•••••••••••••• , ,.Н () В Е Ж И Т Т Я" •••••••••- •• - •• - •••••••__.............1

Про утвореННІ окружних виБОРчих комісій по виборах до Броварської районної Ради народних двпутатіВ ХХ СКJlикання та затвврдження СКЛ8J1У комісій Рішення райвuн,онн,ожу М ( 3ак1НЧeRU. Початок в .м.м 56-57).

ською організацією держплем­ заводу • ПлоскlвськиЙ.. . КОВАЛЬЧУК Варвара Іва­

МОКРЕЦЬКИИ ВИБОРЧИИ округ.м 61 Голова окружної виборчої комісії ДАВИЧ Іван Йоси­ пович первинною партійною організацією радгоспу "За­ плавний •. Заступник голови

виборчої

комІсії

окружноі

СУЗІКОВ

-

Микола Юхимович первин­ ною партійною органІзацією

радгоспу сЗаплавниЙ •. Секретар окружної виборчої комісії ІВАНОВА Людмила МихайлІвна -первинною проф­ спілковою організацією пу с Заплавний •.

радгос­

комсомольською

ганІзацією

радгоспу

НИЙ •.

ДМИТРЕНКО

-

колаївна

ор­

• Заплав­

АНТ,оніна

трудовим

Ми­

колекти­

вом радгоспу «Заплавний •. ЛИЗОГУБ Микола Михайло-

--

вич

трудовим

колективом

радгоспу «Заплавний •. СОСНОВА

Марія

Олександ­

рівна первинною партійною uргав1зацією радгоспу • Заплав­ ннй •. ТКАЧ

-

ОлеКСій

трудовим

Миколайович

колективом

тійною

-

первинною

організацією

окружної ГЛУШКО

--

Кузьмович

62

первиниою

пар­

ОлексіУвна -- первинною пар­ тІЙною органІзацією держплем­

• ПлосківськиЙ •.

Члени окружної внборчоl коміс1і СУКА Ч Галина Григорівиа­ радою жінок села Плоске. БІГУН Віра ГригорІвна

-

вич

-

Катерина

первинною орг.мtlзацією

племзаводу

БОГУШ

держ-

• ПлосківськиЙ •.

КОРОТЕНКО тонІвна мольською

Ан­

комсо­ держ­

«ПлосківськиЙ:!>.

Леонід

КОСТЯJlтино­

п~рвинною

профСПіЛКО­

вою організацІєю держплем­ заводу «ПлосківськиЙ

•.

КЛИМЕНКО

-

лійович

Василь

трудовим

вом Плосківської СШ. ЗІНЕВИЧ

Анато­ колекти­

Валентин

Григо­

-

рович. первиниою партійною організацІєю держплемзаводу

• ПлосківськиЙ:!>. ПЛОСRIВСЬКИИ ВИБОРЧИП ОКРУГ .м 6з Голова окружної виборчої комісії БУ ЛАВЕНКО Петро Іванович первинною парТіЙ­ ною оргашізацlєю держплемза­ воду • ПлосківськиЙ •. Заступник голови окружної

виборчої комісії ІЛЬНИЦЬ­ КА Галина Павлівна пер­ винною партійною організацією держплемзаводу «ПлосківськИЙ., Секретар окружної виборчої

комісії

ФЕСЮК Тетяна Ми­

-

колаївна первинною мольською організацією

комсо­ держ­

племзаводу • ПлосківськиЙ •. Члени окружио'і виборчої комісії КАРПЕНКО Микола Тихонович

-

трудовим

колективом

держплемзаводу • Плоскlвський •. . ВОЛОХА Віра Миколаївна первинно}О профспілковою органіЗ<tцією

• ПЛОСКівськиЙ:!>. ТОПІХА

рівна

-

держплемзаводу

Тетяна

-

первинною

Іва­

комсо­

МОЛЬСЬКОЮ оргаНізацією держ­ племзаводу с lIлоскіВСькиЙ •.

ПОГРЕБІВСЬКИИ ВИБОРЧИП ОКРУГ .м 64 Голова окружно"! виборчої комісії ТАТАРЧЕНКО Ле­ онід Архипович первинною

виборчої ЩЕНКО рівна

комІсії ГАННУ­ Валентина Володими­

-

трудовим

Погребівеької

колективом

середньої

шко­

ли.

Секретар окружно'! виборчоІ комісІї НЕГОДА .Людмила

Іванівна первинною комсо­ мольською органlзацlєю радгос­

пу іменІ Кірова. Членн окружно! виборчо! комісі! БОНДАР~НКО Володимир Миколайович трудовим ко­ лективом радгоспу імені Кіро­

кою орга.нізацією радгоспу Іме­ ні Кірова. БАЦАН Катерина Петрівна - радою жінок радгоспу імені Кірова. ЛИТВИНЕНКО Людмила МиколаївнaJ- первинною проф­ спілковою органlзацією радгос­ пу імені Кірова.

виборчої Віктор

колективом

нович

Володимир

пар­

.ПлосківськиЙ:!>. Секретар окружної впборчої комісії. КИРІй Катерина

племзаводу

кий •. СТРОКАЧ

Анatfолl­

колективом « Плосківсь­

на

винною комсомольською· орга­ нізацІєю держплемзаводу

трудовим

йович трудовим держплемзаводу

Пан­

тійною орraнізацією держплем­ заводу • ПлосківськиЙ •. Заступник голови окружної виборчої комІсії _. АРЕНДАР Григorшt Михайлович пер­

заводу

держплемзаводу

с ПлосківськиЙ •. ЖМУРКО Микола

ва.

Радгоспу

ПЛОСКІВСЬКИИ ВИБОРЧИИ ОКРУГ .м

Голова У.омlсlI -

оргаНізаЦіЄЮ

рад­

• Заплавний •. ,

первинною партійною

ТКА ЧЕНКО

госпу с Заплавний •. ЧЕРЕДНИЧОК Микола телійович

~

партійною організацією радгос­ пу імені Кірова. Заступник голови окружної

Члени окружної виборЧОї коldсlї БІЛОУС НадІя Петрівна первинною

нівНА

Олександ­

первинною комсомоль-

-

ЛЕГКИй

-

Тетяна

первинною

вуличним

Віталіїв­

Захарович

комітетом

вулиці

імені Щорса села Погреби. КАРСИМ Петро Іванович радою BeTep.мtlB війни і радгоспу імені Кірова.

-

праці

ПОГРЕБІВСЬКИИ ВИБОРЧИП ОКРУГ .м 65 Голова окружної виборчої комісії КЛАДУН Сергій Се­ менович ною

-

первинною партій­

організацією радгоспу іме-

ні Кірова. , Застуn.ник голови OKPYJКHOЇ виборчої комісії КАСІЧ Га­ лина Миколаївна первинною партійною організацією радгос­ пу імені Кірова. Секретар окружної виборчої комісії МАРЧЕНКО Люд­ мила Францевна -- первинною

комсомольською

організацією

радгоспу імені Кірова. Члени окружноі внборчої коміс!і ТКА ЧЕННО Валентина нІвна

-

трудовим

Іва­

колективом

ПогребіВСької середньої школи. КРУПЕНКО Га.пина Іванівна - вуличним комітетом вулицІ iMeнl Суворова села Погреби. ПОТАПЕНКО василь Івано­

-

внч первинною профспілко­ вою орг.аflізацією радгоспу іме­ ні Кірова.

ГОМОЛЯ

Петро

Єлисейович

-радою ветеранів війни і пра­ ці радгоспу імені Кіроваl. НЕГОДА Василь Іванович вуличним комітетом вулиці імені Кірова села Погреби.

БОНДАРЕНКО нович

-

Микола

трудовим

Іва­

колективом

радгоспу іме.нl Кірова. ПУХІВСЬКИИ ВИБОРЧИИ ОКРУГ .м Голова комісії -

66

окружної виборчої ТРУБА Іван Михай­

лович первинною партійною ОРГВJнізацією радгоспу • Пухів­ СЬКИЙ •.

Заступник голови виборчої комісії Світлана Василівна вим колективом ХіВСЬКИЙ •.

окружноІ КРУШй - трудо­

радгоспу

«Пу­

Секретар окружної виборчої комісії ТИМЧЕНКО Костян­ тин Іванович первинною

партійною оргаНІзацією радгос­ пу

Члени окружноl виборчої комісіІ ДЖЕБКО Валентина

Григо­

первинною комсомоль-

10 хвітня 1987 роху

радгоспу

ДОРОШЕНКО Володимир Васильович трудовим ко­ лективом радгоспу « ПУХIВСЬ­ КИЙ •. МАРЧЕНКО Тетяна ПетрІв­ на

-первинною

комсомольсь­

кою органІзацією радгоспу «Пу­ ХіВСЬКИЙ •. МАРЧЕНКО Мщ<Ола Петро­ вич первинною партійною оргаНізацІєю радгоспу • Пухівсь­ КИЙ •. СЛЮСАР Олена Петрів'на первинною

комсомольською

ганізацією

радгоспу.« Пухівсь­

ор­

кий •.

ТОПОЛЬСЬКИй Дмитро Іва­ нович первинною партійною

« 1}ухіВ­

організацією· радгоспу ський •.

ВИБОРЧИП ОКРУГ .м

Голова комісії -

67

окружної виборчої СТЕПЧЕНКО Мико­

ла Миколайович

первинною

-

партійною організацією госпу сПухіоськиЙ •.

Засту.пни·к

голови.

виборчої комІсІї Оксана

окружної

,.-

Василівна

колективом

рад­

НІМЕНКО

-

трудовим

радгоспу

«ПухІВ­

ський •. Секретар

окружної виборчої ВАР АВА Віктор Ва­ первинною партій­

комісІї сильович ною органІзацією радгоспу «Пу­ хівськиЙ •.

Члени окружноі виборчої комісlІ певинною номсомоль­ організацією радгоспу

.пухівсыкн ••. ПИСАРЕНКО Зінаїда Іванів­ на первинною партійною ор­ ганізацією радгоспу «Пухів­ СЬКИЙ •. МАРЧЕНКО Григорій Васи­

-

льович

трудовим

вом радгосщу МОВЕНКО нівна

-

колекти­

«Пухівський •. Надія Митрофа­

тру;цовим

колективом

.ПухIВСЬКИЙ •.

радоГоспу

СЛЮСАР

Анатолій

Мико­

лайович -- первинною комсо­ мольською організаЦією радгос­

пу .ПУХіВСЬКИЙ •. ЯШНИК Софія Петрівна первинною партійною організа­ цією радгоспу «Пухівський.; ПУХІВСЬКИИ ВИБОРЧИИ округ.м 68

Голова комісlI -

окружної виборчої КАЛЬЧЕНКО Ми-

кола Петрович первинною партійною організацією paдroc­ пу • ІІух1вСькиЙ •. Заступник голови окружної

виборчої комісії ЩИНОВА Олен~ Сергіївна трудовим колетивом радгоспу сПухів­ СЬКИЙ •. Секретар окружної виборчої комісії КРИВАКІВСЬКА Світлана Михайлівна пер­ винною партіЙНОю органІзаціЄю радгоспу .ПухіВСI>КИЙ •. Члени окружної виборчої комісії ДУНАЄВСЬКИй Володимир Сергійович первинною ком­ сомольською організацією госпу .ПухІ,вськиЙ

рад­

•.

МАРЧЕНКО Любов ОлексіїВ­ на

-

трудовим

колективом

радгоспу .ПухівськиЙ •. ПИСАРЕНКО Лариса Пет­ рів.на первинною комсомоль­ ською організацІєю радгоспу сПухівськиЙ •.

ПОПЛАВСЬКИй Олександр Антонович первинною пар­ тійною організацІєю радгосп-у .ПухІВ:СЬкиЙ •. il10ХИЛ Віктор Миколайович

-

первинною партІйною орга­ нІзацією радгоспу «ІІухIВСі?­ кий •.

ШКАВЕР А нович

-

Володимир Іва­

первинною комсомоль­

ською органІзацією .ПухівськиЙ •.

радгоспу

ПУХІВСЬКИИ ВИБОРЧИИ ОКРУГ .м 69 Голова окружної виБОРЧОі коміеlї ШИТий Микола

первинною

партійною органІзацією плем­ птахорадгоспу «Броварський •.

Заступн.ик

голови

8 ибо.рчоІ к,омlСП

-

з'ацlєю

пер­

-

оргаНі-

плеМIJтахорадгоспу

« Броварський •.

Секретар окружної виборчої комісії ТЕРЕЩЕНКО Гри­ горій Дмнтрович первинною партійною організацією плем­ nтахорадгоспу «Броварськи·Й •. Члени окружної виБОРЧОі комісії: КОНОНЧУК Микола Мико­ лайович трудовим колекти­ вом плеМ[1тахораДГOCnУ варський •.

КИСІЛЬ

-

Галина

трудовим

«Бро­

колективом

МОСТОВЕНКО

Іван

Проко­

-

«Броварський •. ПИНДЮР А СвІтлана Арка­ діївна первинною комсо­ мольською організацією плем­ mахорадгоспу «Броварський •. ШИТА Любов Миколаївна первинною

окружної

U1ЕВЧЕ}і-

ІЮМСОМОЛЬСЬКОЮ

органІзацією

племптахорадгос­

ПУ «Броварський •. ШИТИЙ Вік.тор

Якович

-

первинною партійною організа­ цією племптахорадгоспу «Бро­ варський •.

РОЖНІВСЬКИИ ВИБОРЧИП ОКРУГ .м

70

Голова. окружної виборчої комісії ГЕРАСИМЕНКО Микола Олександрович -- пар­ ,комітетом

-

трудовим колективом

радгоспу

«JlіТКіВСЬКИЙ-.'.

КАРПОВА Валентина Мико­

лаївна

--

т.рудовим колективом

Літківського Філіалу КИЇ'ВСЬКО­ го виробничо-художнього об'єд­ нання імені Т. Г. Шев·ченка. КОВРИЖЕНКО Микола Ва-

-

сильович

трудовим

колек-

тивом радгоспу «ЛітківсЬ'КиЙ •. ст,рАТЕйЧУК Микола Пет" рович

-

трудовим

колективом

«JlітківськиЙ •.

радгоспу

РОЖНІВСЬКИП ВИБОРЧИП ОКРУГ .м Голова комісії кович

--

громадським

Заступник виборчої ШЕНКО дою

71

окружної виборчої rOJIIН Василь Сав­

ним комІтетом села Рожни.

жінок

голови

села

'вулич­

вулиці

комісії Галина

ЛенІна

окружної

ПАСТУ­ Іванівна-ра­

-

Рожни.

Секретар окружної виборчоУ комІсії ЛИСЕНКО Михайло Семенович -- партійним комі­ тетом радгоспу «Літківський •. Члени окружної виборчої комісії: ЗАХАРЧЕНКО Ніна Іванів­

--

на

трудовим

радгоспу

колективом

«ЛіткІвський:!>.

МАНАЄНКО

. нович -

Борис

трудовим

Валенти­

колективом

радгоспу «ЛітківськиЙ». , ОНОllРІЄНКО Віра Дмитрів­

-

на

трудовим

колективом

радrоспу «Літківський •. ПАСТУШЕНКО Тамара китівна

-

організацією

колективом

воду

трудовим

держплемптахоза­

«РУДНЯ:!>.

Секретар комісії Федорович тивом

колекти­

вом ЛітЮвського Філіалу Київ­ ського виробничо-художнього об'єднання імені Т. Г. Шевчен­ ка.

ПРИХОДЬКО Микола Тимо­ ФІйович партійним коміте­ том радгоспу «Літківський:!>. САВУЛЯК Юрій Васильович -- первинною партійною орга­ НізаЦІєю РОЖНіВСЬКОї восьми­ річної ш~оли.

РУДНЯНСЬКИИ ВИБОРЧИП ОКРУГ .м 72 Голова окружної виборчої

окружної виборчої ШЕВЧУК Сергій - трудовим колек­

держплемптахозаводу

.Рудня •.

Члени окружної внборчої комісії:

БАБИЧ

-

Микола

первинною

нізацією «Рудня •.

Павлович

партійною

орга­

держплемптахозаводу

ЖИТНИЦЬКИй Володимиир

Григорович первинною пар­ тійною організацією держплем­ «Рудня •.

птахозаводу

КАРПЕНКО Тетяна Андріїв­

-

на

первинною

комсомоль­

ською організацією держплем­ птахозаводу «Рудня •.

МИКОЛАЄНКО ЛіДія Мико­ лаївна первинною партійною

організацією держплемптахоза­ воду «Рудня •.

САХНО Галина Романlвна-­ труд<>вим колективом племnтахозаводу «Рудня

держ­

•.

ТУНТАРЬОВ Віктор Мико­ лайович первинною комсо­ мольською

організаЦією держ­ п.nемптахозаводу «Рудня •.

. РУДНЯНСЬКИИ ВИБОРЧИИ ОКРУГ .м 73 Голова окружної виборчої

комісії ДЖУ ЛАй Василь Павлович -- первинною пар­ тІйною орга'нlзаЦією держплем­ птахозаводу «Рудня».

Заступник голови окружної виборчої комісії ДЕДЕНКО Василь Федорович пеРВflН­ ною

партійною

органІзацією

держплемптахозаводу «РУДIfЯ». Секретар окружної виборчої

комісії· ХВОСТИЦЬКА Со­ ФіЯ МИКО,ТJCрвна. -- трудо.Вим колективом

держплемптахозаВQ­

ду «РУДНЯ:!>. Члени окружної виборчої комісії БУРГАРТ Лариса Мусіївна

-

первинною

комсомольською

організацією держплемnтахоза­ воду «Рудня».

ВЛАСЮК

-

вич

ською

Василь

Степано­

первинною

комсомоль­

організацією

держплем­

птахозаqодv «Рудня:!>. КРУН Анатолій Миколайо­ вич пер.винною партійною організацією

держплемптахоза­

воду «Рудня». СКОК Валентина Василівна - первинною партійною орга­ нІзацією

дерщплемптахозаводу

«Рудня». СКОРОБАГАТЬКО

-

Пантеліївна лективом

Галина

трудовим

«РУДНЯ:!>.

СКОРОБАГАТЬКО

-

Юріївна вом

ко­

держплемптахозаводу

Олена

трудовим

колекти­

держплемптахозаво~у

.Рудня

•.

РУДНЯНСЬКИП

ВИБОРЧИП ОКРУГ

.N2 74

Голова окружної комІсії -- КОВШУН мир

Іва<нович

-

ви50РЧОЇ Володи­

первинною

партійною організацією держ­ племптахозаводу «Ру ДНН». Заступник голови окрvжчої

виборчої

комісії

--

КОСТЮК

вчителів

РУДНЯНСЬ­

Катерина Іванівна

колективом кої

середньої

трудовим

школи.

Секретар окружної виборчої комісії КОМПАНЕЦЬ Юрій Григорович

Ми­

держnлем­

«Рудия:!>.

Заступник голови окружної ,виборчої комісії КУЦЕНКО Тетяна Захарівна трудовим

радгоспу

«Лі т:ківськиЙ •. Заступник J;'ОЛОВИ окружної виборчої комісії КРИВАЛЬ Любов Дмитрівна радою жі­ нок села Рожни. Секретар окружної виборчої комісії ~ ПИЩАЙ Галина Степанівна партійним комі­ тетом радгоспу .ЛітКівсь«иЙ •. '{леви окружної виборчої комісії: ХАВРО Галина Миколаївна - трудовим колективом рад­ гому «Літківський.: ДОВГОДЬКО .1~~H Харитоно­ вич партійНkм КОМ,ітетом радгоспу «J1ітківськиЙ., ЗАХАРЧЕЦКО Тетяна Анд­ ріївна

ною

ЧУМАК Борис Ми­ первинною партІй­

-

птахозаводу

плем­

пович первинною партійною організацією племn'тахорадгос­

-

комісії хайлович

Михайлівна

lJтахорадгоспу «Броварський •.

тійним

ЩИНОВА Людмила Микола­ ївна СЬRОЮ

КО Тетяна ЛеонідІвна винною КОМСОМОЛЬСІ>КОЮ

пу

ПУХІВСЬКИП

Миколайович

«ПуХ1ВСЬКИЙ •.

piBRa! -

ською організацІєю «Пух1вськиЙ •.

комсомольсь­

Микола

від

87

--

первинною

ком­

сомольською організацією держ­ племптахозаводу «Рудня:!>. Члени окружної

виборчої комісії ГОРДІЄНКО Галина на

кою

--

первинною

організацією

Іванів­

КОМСОМОЛЬСЬ­

держплемпта­

хозаводу «РУДНЯ:!>. ЛЕОНЕНКО Надія Петрівна - первинною партійною орга­ нізацією

«РУДНЯ:!>.

держплемптахозаводу

.

МАКАРОВА Ганна Василів­ на первинною партІйною ор­ ганізацією держплемптахозаводу

.Рудня •.


"Н О В Е

• ............._...............................

Ж И Т Т Я"

•••••••••••• 8J /4

"вlmня

*3

року

/g87

сmвр.

Про утворення окружних виборчих комісій по виборах до Броварської районної Ради народних депутатів ХХ скликання та затвердження складу комісій Рішення райБUХОUХО,м,у .м ПРОНЧАТОВ

нович -

Валентин

Іва­

первинною партійною

організ<зцією

держплемптахоза­ «Рудня».

воду

ПОНОМАРЕНКО

-

Василівна тивом

Людмила

трудовим

колек­

держплемптахозаводу

« Рудня». СКОК

Василь

на партійним комітетом рад­ госпу «l'усанівськиЙ». ВіРИЧ Сергій А!ндрійовичколективом цеху механізаціЇ радгоспу « РусаНіВСЬКИЙ». МАРКУЦЯ Лідія МихаЙлів-·

том

Павлович

трудовим колективом держплем­

-

на

радгоспу «Русанівський». СВІТИJІЬНІВСЬКИИ

ВИБОРЧИП ОКРУГ

птахозавоДv «Рудня». РУСАНІВСЬКИП

Голова комісії. -

ВИБОРЧИП ОКРУГ .N2 75 Голова окружної виборчої комісії ЖУК Іван йосипо­

Пилипович

вич

парт1йним

-

радгоспу

Заступник

голови

виборчої комісії Марія

комітетом

« Русанівський» .

. ..

окружно І

-:- BEPC~M{ - КОМІ і .

Миколаївна

том комсомолу радгоспу «Ру!.:С1 нівськиЙ».

Секретар ОКРVЖНОї

комісії -

ХОМЕНКО

Михайлівна

виборчої Валентина

колективом

-

тійною

виборчої Григорій

первинною

органі:!ацією

пар­

радгоспу

голови

виборчої комісії

окружної

ТРУШ Вік­

-

тор Григорович трудовим колективом радгоспу «dорю~. Секретар окружної виборчої

комісії

Ш МА ТКО

-

Павло

Максимович первинною пар­ тійною організацією радгоспу

«Зоря». Члени окружної

виборчої комісії ГРИШКО Ольга Іванівна

ху РОСЛИlfНицтва радгоспу «Ру­

трудовим

виборчої комісії СОЛОВЕй Микола Омелянович колективом цеху бу­

-

колективом

ГЕРАСИМЕНlЮ

дівництва радгоспу «РусаНіВСЬ­ кий».

ної

СОЛОВЕй

Петро Андріяно-

вич партійним комітетом радгоспу «РусаНівський».

МІЩЕНІЮ

-

мович

Микола

Макси-

колективом

ханізації

радгоспу

цеху

ме­

«РусаНіВСЬ­

кий».

КАРПЕНlЮ рівна

Надія

Григо­

колективом цеху. тва­

-

ринництва

радгоспу

«РусаНів­

ський».

БОЖКО Михайло Григорович

партійним комітетом радгос­ «Русанівський». ХАМ БІР Лідія Павлівна­ комітетом комсомолу радгос­ пу «Русанівський».

-

пу

РУСАНІВСЬКИП ВИБОРЧИП ОКРУГ .N2 76 Голова окружної виборчої комісії рійович том

-

ГУЗЛО Микола Анд­ партійним коміте­

-

радгоспу

«РусаНівський».

Заступник голови окружної виборчої комісії ОВЧАРЕН­ КО Ольга Петрівна проф­ спілковим комітетом «Русаdівський» .

радгоспу

Секретар окружної виборчої комісії КУЦ Валентина Павлівна трудовим колекти­ вом Русанівської середньої

КОВТУН

-

первинною

вич

-

зації

колективом цеху механі­

радгоспу

«РусаНіВСький».

РЯБА Надія Іва'Нівна лективом

радгоспу

цеху

ко-

-

тваринництва

«Русанівський».

ЖУК Євдокія Євдокимівнапрофспілковим комітетом радгоспу «Русанівський». ЮРЧЕНКО Микола Іванович

-

- комітетом комсомолу госпу «Русанівський». СОЛОВЕй

Олександр

рад­

Ми­

хайлович партійним коміте­ том радгоспу «Русанівський». КОВАЛЕНКО Валентина Ми­ колаївна трудовим колекти­ вом Русанівської середньої школи.

ПИЦАН трудовим

ВИБОРЧИП ОКРУГ Голова комісії -

онружної ТОПІХА

.N2 77

виборчої Петро На­

умович радою ветеранів вій­ ни та праці села Русанів. Заступник голови . окружної

виборчої комісії бов Григорівна цеху

-

тваринництва

ВІРИЧ Лю­ колективом радгоспу

«Русанівський» .

Секретар окружної виборчої комісії СОЛОВЕй Іван Де­ мидович партіЙ'Ним коміте­ том радгоспу «РусаНіВСЬКИЙ».

Члеии окружної виборчої комісії ГУ ЛИй Іван Гордійович­ партійним комітетом радгоспу « Русанівський». ВІРИЧ Галина Іванівна­

профСПіЛКОВИМ комітетом

рад­

госпу «Русанівський». МІЩЕНКО Катерина ДмитPiBHa комІтетом комсомолу радгоспу «Русанівський».

r

:КОСТЮК

Галина

Тимофlїв-

партійною

-

на

Ніна

орга­

Максимівна­

колективом

«Зоря •. СИЛКО

раДГОСПУ

Олександра Василів­

первинною

комсомольсь­

кою організацією радгоспу «Зо­ ря».

ЮРЧЕНКО

-

тиславівна

Валентина

Рос­

первинною

ком­

сомольською оргаНізацією госпу «Зоря».

рад­

СВІТИЛЬНІВСЬКИП ВИБОРЧИП ОКРУГ .N2 79 Голова

IФМlСll рій

окружної

-

Ілліч

тійною

виборчої

ПИЛИПЕНКО Анд­

-

первинною

організацією

пар­

радгоспу

«Зоря». Заступник

виборчої КО

вим

..

голови

комісії

Надія

ОКРУЖНОl

ПРОЦЕН­

-

-

Федорівна

колективом

трудо­

радгоспу

«Зо­

ря».

Секретар

комісії

Федорович

тійною

окружної

виборчої

ДЯЧЕНКО ГригоріЙ

-

-

первинною

організаЦією

пар­

радгоспу

«Зоря».

Членн окружної виборчої ;коміСії: ВОЛОШИНА Олена володи­ мирівна

-

первинною

мольською

комсо­

організацією

рад­

госпу «Зоря». ДЯЧЕНКО Віра Андріївна1"Рудовим

пу

-

колективом

«Зоря». КОРСУН

радгос­

первинною

rордійович

партійною орга­

лович

вич

первинною

-

~

радгоспу

Микола

трудовим

Михай­

колективом

«Зоря».

СВІТИЛЬНІВСЬКИИ ВИБОРЧИИ ОКРУГ .l'IR! 80 окружної

радгоспу

Члени окружної виборчої комісії: КУКШИН Василь Михайло­ пеРВIiННОЮ

комсомоль­

ською організацією Семипол­ ківської птахофабрики. НОРЯКО Ігор Петрович первинною

комсомольською

ор­

ганІзацією СемиполківсьноІ птахофабрики. КОРНІЄВСЬКА Ніна Михай­ лівна первинною партійною організацією Семиполківськоl ІІІтахофабрики. ЗИКИИ Володимир Петро­ вич первинною партійною організаЦією радгоспу імені Мі­ чуріна.

ХМАРСЬКА Ольга Степанів­ на трудоjiИМ колективом Се­ миполКівського радгоспробкоо­ пу.

ВАСИЛЕНКО Галина Іванівна колективом бригади.l'lR! 2 Семиполківсьн,ої птахофабрики. СЕМИПОЛКІВСЬКИИ ВИБОРЧИП ОКРУГ .N2 82 Голова окружної виборчої комісії ПЕЧУР А Володи­ мир

Павлович

-

первинною

парт1ИНОЮ організацією Семи­ полкі:вської птахофабри'ки. Заступник

голови

окружної

виборчої номісії ПОСВ$J­ ЩЕННА СофіЯ Анатоліївна профспілковим комітетом Се­ миполнівської птахофабрики. Секретар окружної виборчої комісії БА'l'ИНА Мотря Ів.а­ нівна первинною партІйною організафєю СемиполКівської птах.офабрики. Члени окружної виборчої комісії: ПЕЧУРА Анатолій Володи­

-

первинною

комсо­

МОЛЬСI>КОЮ організацією Семи­ полківської птахОфабрики. БАВИЮН Григор1й Петрович

-

ською

первинною

комсомоль­

організацією

радгоспу

імені Мічуріна. ДМИТРЕНКО Валентина Во­ л.одимирівна

-

первинною

організацією

пар­

радгоспу

імені Мічуріна. ТАРАЩУН Володимир Мак­ симович профспілковим ко­ мітетом СемиполКівської пта­ хофабрики.

виборчої

ШВА ЧНО

Ніла

-

Іванівна

комісії КОВАЛЕННО Петро Кузьмич первинною партій­ ною організацією радгоспу «Зо­

колектнвом

ря».

- первинною партійною орга­ ніззцією радгоспу імені Мічу­

Заступник голови окружної виборчої комісії - ШИНКАРЕН­ КО Олександра Василівна­ первинною партійною організа­ цією радгоспу «Зоря •.

Секретар .окружної виборчрї комісії ТКА ЧЕННО Василь Михайлович трудовим ко­ леК'Тивом радгоспу «Зоря». Члени окружної виборчої комісії: БЛИЗНЮК Степан Володи­ мирович первинною партій­ .ною організацією радгоспу ·«ЗО­ ря».

ЛИТВИНЕНКО Світлана Ва­ силівна 'трудовим вом радгоспу «Зоря».

ПАВЛОВА Раїса рівна радгоспу

ТРУДОВИl\f «Зоря».

ТИЩЕНКО

колекти­

Олександ-. колективом

МИl\ола

lВ\іНо-

центральної

конто­

ри радГ9СПУ iMefti Мічуріна. ОСТ АПЕЦЬ Марія Петрівна

ріна.

СЕМИПОЛКІВСЬКИП ВИБОРЧИИ ОКРУГ .N2 83 Голова комісії -

окружної виборчої КРАВЕЦЬ Віталій

СерГійович первинною па.р­ тійною організаціЄю радгоспу імені Мічуріна. Заступник голови окружної виборчої tюмісії ШИРОКА Віра Юріївна трудовим ко, лективом СемиполКівської се­ редньої шноли.

Секретар окружної виборчої комісії КОРОТКОВ Микола Петрович - 'первинною партій­ ною

ні

ТОПОЛЕНКО

-

організацією радгоспу

іме­

Мічуріна. Члени окружної

виборчої комісіІ:

СRОРОБАГЛТЬКQ

Сергій

.

тивом ТребуХівської

рад­

Секретар окружної виборчої

Воло­

первииною

ком­

сомольською організацією рад­ госпу імені Мічуріна. БУ ЛАХ Тамара Яківна­ комсомольською

комісіХ.

рій

МИl\ола

БОРЩ

Олександр

Григоро­

вич первинною партійною організацією радгоспу імеНі Мічур'іна.

ДВОР АК

Зінаїда

первинною

-

Вікторівна

партійною

орга­

нізацією радгоспу імені МіЧУРі­ на.

ВАСИЛЕНКО Валентина Олексіївна громадським ву'­ личним комітетом вулиці Лені­ на села Семипол!ки.

ВЛАСЕННО

-

Данилович

ГРиГО­

партійним

-

комітетом радгоспу річчя СРСР.

імені

60-

Членн окружноі виборчої комісії

ор­

ріна.

середньої

шноли.

ганізацією радгоспу імені Мічу­

.:NV 81

Голова окружної виборчої комісії КРАСІН Іван Анто­ нович --- первинною пар,+ійною організацією Семиполкlвської птахофабрини. Заступник голови окружної виборчої комісії МОСТІ­ ПАН Валентина Дмитрівна колективом бригади Nq 2 Семи­ полківської птахофабрики. Секретар окружної виборчої комісії ДВОРНИК Петро Гордійович -:- первинною пар­ тійною ОР'ганізацією радгоспу Імені Мі:чуріна. .

-

організацією Мічуріна.

димирович

ропу

1987

первинною комсо­

---

мольською госпу імені

первинною

СЕМИПОЛКІВСЬКИП

вич

Петрович

ор­

комсомоль­

ВИБОРЧИП ОКРУГ

тійною

тильне.

ПРОЦЕННО

комсомольською

ганізацією радгоспу «ЗОря». МАРЧЕНКО Микола Борисо­

мирович

Петро

нізацією радгоспу «Зоря». КНИШ Петро Васильович партійною організаЦією ра.дгоспу «Зоря». . КОНОВАЛОВА Ольга Сер­ гіївна радою жінок села Св і­

Голова

РУСАНІВСЬКИП

Миколайович

нізацією радгоспу «Зоря».

школи.

Члени окружної виборчо'і комісії РЯБИй Михайло Олексійо­

Іван

первинною

Микола

Іванович трудовим колекти­ вом СВітильнІвської восьмиріч­ школи.

колективом віДДlлка радгоспу «Зоря». РУДОБАБА Галина Янівна­

радгоспу

«дОРЯ».

-

вич

nбіmня

10

Nq 1

сьною органі;зацією «Зоря».

.N2 78

окружної КОРСУ"Н

«Зоря». ~аступник

це­

санівський». Члени окружної

KOMlTe-

профспілновим

бід

87

ОВДІЄНlЮ Олександр Івано­ .вич комітетом комсомолу радгоспу .іменІ 60-річчя СРСР.

ІЮРНІйКО

НОВИ,!... ~

Олександр Іва­

колектцвом

цеху

ме­

ханізації радгоспу імані 60-річ­ чя СРСР.

САДОВА Аліна

Всеволодів­

на комітетом комсомолу радгоспу· імені 60-річчя СРСР.

БАБИЧ софія

колеRТИВОМ

Єгорівна

цеху

_

тваринництва

радгоспу імеНі 60с річчя

СРСР.

ЖИТИНА Мик,ола Гаврило­

СЕМИПОЛКІВСЬКИП ВИБОРЧИП ОКРУГ .N2 84

вич партійним комітетом радгоспу імені 60-річчя СРСР.

Голова окружної виборчої· комісії КОРКІН Ві·ктор Григорович первинною пар­ тійною організацією радгоспу імені Мічуріна. Заступник голови окружної виборчої 1К0місії ПЕЧУРА Катерина Олександрівна

лективом цеху механізації рад­ госпу імені .60-річчя. СРСР ..

первинною

комсомольською

ганізацією

радгоспу

імені

ор­

Мі­

чуріна.

Секретар окружної виборчої комісії КОЛЕНКО Микола Миксимович первинною партійною організацією РаД­ госпу імені Мічуріна. Члени окружної виборчої комісії: ФОКІНА Марія Федорівна - трудовим колективом Семи­ полКіВСЬКОЇ середньої школи .. МАРТИНЕЦЬ Володимир

Васильович сомольською

госпу

первинною ком­

-

імені

організацією

рад­

Мічуріна.

ВЛЕЗЬКО

Микола

Іванович

- первинною партіЙRОЮ орга­ нізацією радгоспу імені Мічу­

БАРАН Єва

Надія

Михай­

лівна первинною партіАиоЮ, організацією радгоспу імені Мі­

комісії

Афанасьєва Валентина Мико­ лаї,вна

-

первинною

мольською

-

організацією

колентивом

цеху

ків радгоспу імені

рад­

тваринни­

Мічурi1tа.

ТРЕБУХІВСЬКИП ВИБОРЧИИ ОКРУГ .N2

Голова

окружної

85

виборчої

комісії ОВЧАР Володимир Іванович партійним коміте­ том радгоспу іменІ 60-річчя СРСР. Заступник

голови

окружної

виборчої комісії - КОВБА-· СИНСЬКА Ніна Іванівна трудовим колективом Требу­ хівської

середньої

школи.

Секретар окружної виборчої комісії ВЕЛІДЧЕНКО Гали­ на ЛавреНТlYвна партійним комітетом радгоспу імені 60річчя СРСР. Члени окружної виборчої комісі! ІГНАТЕНКО Ніна МуСіУвна

-

трудовим колективом Требу­ xiBCbIКOЇ дільничної лікарні.

СОМ Надія Іванівна ра­ дою жінок села Требухів. ЮЩЕНКО Галина Микола­ ївна партійним комітетом радгоспу імені 60-ріЧчя СРСР. КАРПЕНКО Анатолій ВітаЛі­ йович комітетом комсомолу радгоспу імені 60-річчя СРСР. ПРУДКИй Анатолій Андрі­ йович 'Колективом цеху ме­

ханізації радгоспу імені 60-річ­ чя СРСР.

ЛЕВЧАКо.в АфанасіЙ Івано­

вич

-

Васильович

партійним

комітетом

радгоспу імені 60-річчя СРСР. ТРЕБУХІВСЬКИП ВИБОРЧИП ОКРУГ .NЬ 86 Голова окружноl виборчої комісії ХАРЧЕНКО Василь Петрович колективом цеху механізації радгоспу імені 60річчя СРСР_ . Заступник голови окружної виборчої комісlI ЛОБКО Ні­

на Петрівна

-

трудовим колек-

МИ­

- . партій­

ним комітетом .радгоспу імені 60-річчя СРСР.' .

Заступник голови. окружно! виборчої комісії'- КОРНІйКО Раїса Сергіївна - І громадсь­ ким

ці

вуличним

комітетом

вули­

Шевченка села Требухів. Секретар окружної виборчої

комісії

КОРНІйКО

-

димир

Михайлович

Золо­

партій­

-

ним комітетом радгоспу ва-річчя СРСР. Члени окружної

імені

виборчої комісlі

КОЛКО Микола колективом

Сергійович

автопарку

імеНі 60-річчя

радгоспу

СРСР

КАРПЕНКО Володимир Ві­ талійович комітетом комсо­ молу

СРСР.

радгоспу

ПАСІЧНА

імені

Ніна

60-річчя

Миколаївна

комітетом комсомолу· рад­ госпу імеНі 60ріЧчя СРСР.

-

ПИНИЦЯ ОЛЬГа Сергіївна­

ської

нолективом

Требухів­

дільничної лікарні.

КОЛКО Любов

комсо­

г·оспу імені Мічуріна. ПІНЧУК Тетяна Макарівна

ГРІНЧЕНКО

-

ха~ло

трудовим

чуріна.

ко­

-

ТРЕБУХІВСЬКИП ВИБОРЧИП ОКРУГ .l'IR! '87 Голова окружної. виборчої

ріна.

ДУШКЕВИЧ

ЯкІвна

.

Михайлівна

партіЙним комітето.м радгос­ і'меНі 60-рlччя СРСР.

-

пу

СЕНДЗЮК Ярослав АнанІ­ йович партійним комітетом радгоспу іменІ 60-Річчя' СР·СР. ТРЕБУХІВСЬКИП ВИБОРЧИП ОКРУГ .N2 88

Голова

комісії

окружної'

димир

виборчої

ГРІНЧЕНКО

-

Михайлович

Воло­

-:- партій~

ним комітетом радгоспу 60-річчя СРСР.·

Заступник голови виборчої комісії Валентина Семенівна тивом цеху госпу імені

імені

,

окружної ПРУДКА .- колек­

тваринництва рад­ (;O-РіЧЧЯ СРСР.

Секретар окружної ви60рчоІ

КОМіСіУ том

ПРУДКИй Анатолій

-

Іванович

партійним

-

радгоспу

коміте­

імені

СРСР.

ва-річчя

Члени окружної виборчої коміСlI

ЛИСАК Єва Іванівна

ра­

-,

дою жінок села Требухів.

СОЛОВКО

Микола

І'ванович

партійним коміт.ет.ом uадгоспу імені 60-річчя СРСР.

-

ЖИГУН Є-вдокія Петрівна­ колективом

радгоспу

цеху

тваринництва

імені ,60-річчя

ЧАйКА АнтонІна на партійним·

.

радгоспу

імені

СРСР.

Михайлів­ ,комітетом

вО-річчя

СРСР.

МЕЛЬНИЧЕНКО СеРГій Ми­ 'колайович комітетом комсо­ молу

,радrocпу

імені

СРСР.

ПІШИй Сергій

-

комітетом

госпу

60-річчя

Васильович

комсомолу

рад­

імені 60-Річчя СРСР. ТРЕБУХІВСЬJ(ИП .

ВИБОРЧИП ОКРУГ .N2 89 Голова окружної виборчоУ комісії

ЛіДіЯ

РОМАШЕВСЬКА

Федорівна

-

комітетом радгоспу річчя СРСР. Заступник голови

виборчої

номlсН-

партійним імені

60-

окружної

КАПЛУН

(Заків"іеRIUI аа 4-Ш стор.).


* 14

стор_

4

"вlmня

РО"У

1987

'••••••••••••••• 1

() в Е

Ж НТТ

11* ••• ц •••••••••••••••••••••••••••••••_

••••••••••.

ПРО утворвннн окружних виборчих комісій по виборах до 6·роварської районної Ради народних депутатіВ ХХ скликання та затверджеННR складу комісіЙ Рішення райБUnОUnОJnУ (3ак1ІАеRНЯ. Початок иа 2-3 C'l'Op.). ЛідІЯ ІванІвна лективом чьої

ТРУДОВИМ ко­

-

Требухlвської

серед­

школи.

Секретар

окружної

виборчо!

комІсії .,... ГРИГОРЧУК СтепанІвна радою села ТребухІв,

Ольга жінок

рович -- профСПіЛКОВИМ комі­ тетом радгоспу іменІ вО-річчя СРСР. ГАНЖА Микола Гнатович­ партійним комІтетом імені вО-річчя СРСР,

САМОФАЛОВА НаталІя Ми­ хайлІвна комІтетом комсо­ молу радгоспу імені вО-РіЧЧЯ СРСР.

ТРОЄЩИНСЬКИП ВИВОРЧИП ОКРУГ .N!!

Члени окружно! виборчо! комісі! ТИМЧЕНКО Натер на Степа­ нІвна загальними зборами села ТребухІв,

ДArВИДЮК

-

вич

Василь

партійним

Макаро­

комІтетом

радгоспу ІменІ 60-рlччя СРСР. ВИСОЦЬНА Ганна ПавлІвна загальними зборами села Тре­ бухІв.

ПОЛЬОВИFI

-

вич

Вштор

комІтетом

Федоро­

комсомолу

радгоспу ІменІ вО-річчя СРСР. НОМАР Василь Іванович трудовим колективом ТребухІв­ СЬІКОЇ

середньої

школи.

КР АСНОЩОН Петро Петро­ вич комітетом комсомолу радгоспу і,менl вО-річчя СРСР.

ТРЕБУХІВСЬКИR ВИБОРЧИR ОКРУГ ]ОА Голова комІсії -

Іванович

окружної ПИНИЦЯ

том радгоспу СРСР,

Імені

коміте­ вО-рІччя

номlсlІ ДенисрВИЧ

ОНРУЖНОї

-

виборчої

ЧАFIНА Анатолій партІйним номl­

тетом радгоспу СРСР.

іменІ

вО-рІччя

ВОРИСЕННО трудовим

Ніна

ІванІвна

нолект~вом

іменІ вО-ріЧчя

:ХЛРЧЕННО

-

Тре­

Надія

СРСР.

Іванівна

комітетом' НОМСQМОЛУ радгос­

пу імені вО-рІччя ОРСР.

'МАНЕЛЮН Степан вич

-

колен1'ИВОМ

pa~y

Федоро­

авТО!Іарку

і'меНі вО-рІччя СРСР.

ОНСЮТА Ніна ОлександрІВ­

на партІйним номlтетом рад­ госпу ІменІ 60-рlччя СРСР.

ТРЕБУХІВСЬКИП

ВИБОРЧИП ОКРУГ ]ОА

91

Голова окружної виборчої комісії ЧАЛЕННО Борис Васильович партійним комі­ тетом

СРСР,

радгоспу іменІ-

вО-річчя

Заступник голови окружної вибрчої комісії ДЕМ'ЯНЕН­ КО Антоніна Федорівна ко­ цеху

тваринництва

радгоспу іменІ вО-річчя СРСР. Секретар окружної виборчої номlсlї ДІДУСЬ ВіКТОр Іва­ нович партійним комітетом

радгоспу імені вО-рІччя СРСР. Члени окружно! виборч'ої комісії

Заступник

СТЕЦЕННО

-

Антоніна Олек­

колективом

тваринництва

радгоспу

вО-річчя СРСР. ПАВЛІFI

Степан

цеху

іменІ

Григорович

партІйним .номітетом радгос­

пу Імені вО-рІччя СРСР. НУЦЬ

голови

виборчої комІсІї

цеху

. де­

окружної

НУЗЬМЕН­

-

КО Надія Яківна трудовим колективом Троєщинського гослрозрахункового цеху Бро­ варського виробничого дерево­ обробного об'єднання.

Секретар окружної виборчої комісії -- ВОРЯХОВА Тіна

--

Петрівна

тійною

первинною

організацією

пар-

Троєщин­

школи

..

ЖИЛА Людмила

-

трудовим

щинського

Олександр

Володими-

ганізацією радгоспу імені Юро­

---,

вуличним

комітетом

вулиці імені Леніна села

Тро­

єщина.

ФЕДОРЕННО рівна

-

Налина Дмит­

трудовим

Троєщинського

колективом

госпрозрахунко­

вого цеху Броварського 'вироб­ !ничого деревообробного об'єд­

організаЦією

Троєщинського

госпрозрахункового цеху Бро­ варського виробничого дерево­ обробного об'єднання.

НІЮТЕННО Микола Івано­ вич -- первинною партійною орга'Нlзацlєю ремонтно - буді­ вельного управлІння НИївського облмісцевnрому. СТАВИЦЬНА Тетяна ІванІв­

-

на

трудовим

Троєщинського

колективом

госпрозрахунко­

вого цеху Броварського вироб­ ничого деревообробного об'єд­ нання.

ТРОЄЩИНСЬКИП ВИБОРЧИR ОКРУГ .N!!

ського

Голова комісії -

окружно! виборчої ЛИТВИНЕННО Ми­

кола Іванович первинною партійною організацією радгос­ пу імені Юрова.

Заступник голови окружної виборчої комісії ДРОВО­ ТУН СвІтлана ВікторІвна іменІ

колективом

радгоспу

Юрова_

Секретар

ОКРУЖНОї

виборчої

комісії -- ОХРІМЧУН Юрій А!Ндрlйович первинною пар­ тійною ОРГaJНізацією радгоспу імеНі Юрова,

Членн окрУЖНОї виборчої комісії СИДОРЕНКО

-

Микола

трудовим

хункового цеху

виробничого ХОНІЧ

ВІк­

колекти­

госпрозра­

Броварсьного

деревообробного

-

нівна

трудовим

цеху

НадІя

єднання.

ВИБОРЧИП ОКРУГ Голова комісії -

радою вете­ праці радгоспу

ЮровaJ.

Заступник голови окружної виборчої комісії БУГАЄН­ НО Марія Спиридонівна-­ трудовим ського

колективом

Броварського

виробничого де­

реВООбробного об'єднання.

Секретар

окружної

ДРОВОТУН

-

на

NQ 2

Віра

ХОНІЧ

Марія Олександрівна бригадою Юрова. АНДРУСЕНКО Любов .Олек­

- Троєщинською N2 2 радгоспу iMe'Нf -

том вулицІ Троєщина.

вуличним

-

NQ 2

АндрІївна

АРfкария

села

Андрій

Антоніна

трудовим

щинського

Григоро­

Василівна

колек1'ИВОМ

Троє­

госпрозрахункового

цеху Броварського виробничого деревообробного об'єднання.

НЕНРАСОВА

-

торівна

Світлана

трудовим

Вік­

колекти­

вом Троєщинського госпрозра­ хункового цеху Броварськог6 виробничого деревообробного об'єднання.

ТРОЄЩИНСЬКИП ВИБОРЧИП ОКРУГ .N!!

95

Голова окружної виборчої комІсії ЄРЕДЕННО Михай­ ло Володимирович первин­

вого цеху Броварського ничого деревообробного

вироб­ об'єд­

нання.

окружної ГОЛОВА­

ТЕННО Віра Василівна

довим колективом

-

-

радгоспу

тру-_

Троєщинсь­

госпрозрахункового

цеху

Броварського виробничого де­ ревообробного об'єднання. Секретар окружної виборчої комісії ГОЛОВКО ГalЛина Олександрівна

'партійною щинської

первинною

організацією середньої

Троє­

школи.

-

--

трудовим

колективом

нання,

Людмила

Гри­

-

горівна трудовим колекти­ вом Троєщинського госпрозра­

-

Броварського

деревообробного

Валентина

Арсе­

ніївна трудовим колективом Троєщинського госпрозрахунко-

Заступник

жінок

Любов

Олексіївна

о'кружної ДІДИН - трудо-

села

первинною

пар­

РaJДГОСПУ

Члени окружно! ввБОР'ІОі комісіl

головного

Південно­

Лідія

ІванІвна­

колективом

.

ПЕРЕВОЗНЮК

-

Михайлівна

лективом

радгоспу

Олександра

трудовим

ко­

ШевченкІвської

се­

школи.

ДУДЧЕННО Володимир Володимирович трvдовци колективом автопІдприємства 1052 тресту «Укрелеваторм.лин­

ПІДДУБНА Вале'НтинаОлек­

-

ву ..

громадським'

личним комітетом. вулицІ ЛенІ­ на села Шевченкове. ' ГУРИН

_

Микола Андрійович

радою ветера'НІв вІйни і пра­ Шевченкове.

села

[Jji

ШЕВЧЕНКІВСЬКИR

ВИБОРЧИП ОКРУГ JIi

97

Голова окружної виборчої комісії - БУХАМЕТ Олександр Олє.К'Сан.дрович

партійною

-

первинною

організацією

радгос­

пу «Бобрицький.. ЗастуІІНИК

виборчої

..

голови

комісії

окруЖНОl

НРУТІй

-

Василівна

ною комсомольською

-

-

радою

жінок

-

ШевченкІвської ли.

ХОРОШУН

вич

-

Бобрик.

радгоспу

Федо­

колективом

Валерій

ШИНКАРЕНКО

Микола­

Володимир

Ана­

толІйович первинною ком­ сомольською органІзацією рад­ госпу «Бобрицьк.нЙ •.

ГЕР АСИМЕННО

-

дopLвHa

мітетом

рад:госпу

МАЗУРОН

-

Любов

Фе­

профспілковим

кий •.

організацією

Мнколаlв'На

комсомольською

радгоспу

ри:ць.кИЙ..

с Боб-

.

ШЕВЧЕНКІВСЬКИR ВИБОРЧИR ОКРУГ ]ОА Голова KOMi~1ї -

ко­

сБобриц,.­

НІна

первинною

99.

окружної вибор<lої СЩЕННО Волсщи­

мир Миколайович

-

радою ве­

теранІв війни І праці села Шев­ ченкове.

Застулнин

виборчої

голови

комlс1і

окружної

НОМПА­

-

НЕЦЬ Лlд.1я ВолодимирІвна -трудовим колективом Бобриuь­ іКОГО радгоспробкоonу. Секретар окружної виборчої

комісії

ГОЛУВЦОВ Микола

--

-

Васильович

топарку кий •.

КQлективом

радгоспу

ав­

сВ06риць­

Членн окружноІ виборчо! комІсі!

на

НЕДІЛЬНО Раїса МакарІв­ - радою жlнон села Шев­

ченкове.

НОВШУН

Валенткна

Мико­

--

Павлос

станції

Ніна Васи-

НаталІя

громадським

Іванів­

вуличним

комітетом вулиці Радянської села ШевчеШtове. roЛУБЦОВ Петро Васильо­ вич

-колективом

радrоспу

шко­

колетивом

відділення

Іван

«БобриЦlЬXИЙ •.

.ГУДОЧЮНА

середньої

трудовим

поштового

нолекти­

радгоспроб­

колективом автопарку

НОЛИВАП

на

Василь

трудовим

скла­

лаївна -- колективом засолза­ воду рад!Госпу «Бобрицьний •.

Надія ДмитрІвна колективом

--

радгоспу

села

Члени '. окружної виборчої комісі!

ІЮЗЕЛ

трудовим

ДУ ЛИВ' ЯНИН

первин­

ШевчеНlИове.

трудовим

-

органІза­

цією радгоспу «Бобрицький.. . Секретар окружної виборчої комісії ІЛЬНИЦЬКА НаДІЯ Іванівна

матерІального

Вобрицркого

йович

монтаж'>.

сандрівна

Петро­

колективом

ноопу.

Західної залІзниці.

КОЛИВАFI

Олександр

трудовим

ду Південно-3ах1Дної залІзниці. НОМПАНЕЦЬ Натерина Ва­

НQЮ організаціЄю головного ма­

трудовим

-

вич

вом

НАКАЛЮЖНА Галина Ми­ хайлівна первинною партій­ теріального складу

радою

рицький •.

силІвна

Члеии ОКРУЖНОї виборчої комісії

КЛОЧОН

-

Шевченкове.

ЖУНОВ

Секретар окружної виборчої комісіІ КОТ Володимир Ми­

-

98

Секретар окружної виборчої комісії ГІРНИН НадІя Іва­ нІвна первинною партІйною організацією радтоспу «Боб­

рицький,>.

колайович

рад­

окружної

--

Миколаївна

вим колективом радгоспу «Боб­

редньої

голови

комІсії

Тетяна

монтаж,>.

-

автопарну

окружної виборчої йОВЕННО Михайло

виборчої

«Укрелеватормлин­

Заступник голови виборчої комІсії

ко­

Нузьмович первинною пар­ тійною органІзацією радгоспу «Бо6ри~иЙ •.

Голова окружної виборчої комісії САТИР Микола Іва­ нович первиН'ною партійною організацІєю автопідприємства тресту

колетивом

Голова номlсії -

ШЕВЧЕНКІВСЬКИR ВИБОРЧ ИП ОКРУГ .N!! 96

1052

вуличним

ШЕВЧЕНКІВСЬКИП ВИБОРЧИR ОКРУГ .N!!

госпрозрахункового

ПЛЕХАНОВ

Троєщинського госпрозрахунко­ вого цеху Броварського вироб­ ничого деревообрбного об'єд­

цеху

виробничо­ об'єднання.

цеху Бров.арського виробничого деревообробного об'єднання.

рович

Кузь­

-

Ніна Миколаївна колективом Троє­

« Бобрицыкй'>..

Члени окружної виборчої комісІї мович

МИШНО трудовим

Катерина

Заступник голови виборчої комІсії -

кого

цех.у Броварського го деревообробного

громадсьним

мІтетом вулиці Бобрицької се­ ла Шевче,Нкове. РИБА Володимир Васильович

госпрозрахункового

«Бобрицький..

Троєщинською бригадою радгоспу імені Юрова,

КУЛІШ

-

госпу «Бобрицький •.

коміте­

Будівельників

ТИЩЕННО вич

єщинського

Михайлів­

Троєщинською бриг().дою радгоспу імені Юрова.

сандрівна

Володимир

тійною організацією « ВобрицькиЙ,>.

Члени окружної виборчої комісІї

виробничого об'єднаlННЯ. ЛУЦЕНКО

Ta'l'OВ Киевcнo4t оБІІаС'І'И. (На ~CНOM sюьше). PeД8lkrop Е. ФЕДЯF'I. r&ee'l'a рьrxоди'Т с 17 anPМR 1937 ГО\ІІіІІ. дим вЬСІОАІ;: В'l'QPIfJllК, среде, ПЯ'l'ница, оуббo'l'а. ;,

виБОРЧОl

комісії НУЗЬМЕНКО Олек­ сій Олександрович -- первин­

хункового

• НОВАЯ жизиь.-opf'е:и еров8рсНОГО ropo.дCио­ го JIOII\II!II'e'I КОММyIOfC'l'КЧ~ П8/РТИИ у юра1ilН ЬІ , гороДClЮl'O И P8Ao~ro Соeeroе иародных депу­

Троєщин­

госпрозрахункового цеху

СТАРОСТЕНКО Михайло Андрійович трудовим колек­ тивом ремонтно - будівельного управлІння Ниї.вського облм1с­

ВровAJЮька

-

первинною комсомоль­

ською оргаНlзацДєю радгоспу «Бобриц.ькиЙ. , ЛИСЕНКО МарІЯ Григорівна

-

окружної виборчої ОНИЩЕНКО Дмит­

ро СергійОВИЧ ранІв війни і

iMeНli

.N!! 94

-

лІвна

Миколайович ~ радою ветера­ нів вІйни і праці радгоспу іме­ ні Юрова. НУ ЛІШ Людмила Віталіїв­ Rai-ТРУДОВИМ колективом Тро­

щинського

ТРОЄЩИНСЬКИП

вироб­ об'єд­

нання.

ви­

робничого деревообробного об'­

імені Юро ва_

це~прому.

колективом

Броварського

ШАБАНОВА

колективом

це­

ІГНАТЕНКО Дмитро

об'єднання, трудовим

госпрозрахункового

ху Броварського виробничого деревообробного об'єднання. ВИНАРОВА СвІтлана Семе­

ною партійною організацією Троєщинського госпрозрахунко­

93

вого цеху Броварського ничого деревообробного ПЕРЛОВСЬНИFI

ПАЛIFI Ольга Дмитрів'На трудовим колективом Троєщин­

колективом Троє­ госпрозрахункового

uвіmня 198і ропу

ва.

Дмитрівна

~exy Броварського внробничо­ го деревообробного об'єднання. ГОРБАЧОВА Світлана Олек­ сіївна

ІванІв­

ною партійною організацією радгоспу iMeнd Юрова.

Члени окружної виборчої комісії

торович

хівської середньої школи,

--

госпрозрахункового

вом ,Троєщинського

ШИБІКО Тетяна ВІкторівна -- трудовим колентивом Требу­

сандрівка

виборчої

Броварського виробнJfчОГО ревообробного об'єднання.

Марія

первинною партійною ор­

вого

ЗЛЕННО Ольга Єв­

трудовим

лективом

92

ЛЕЛЕFIНО Петро Олексійович первинною партійною

бухіВСЬкої середньо! .д.нюли. НОВАЛЬ МаРіЯ Іванівна колекrrивом цеху тваринництва радгоспу l:\feHI вО-рІччя СРСР, КУЗЬМЕННО Петро Мннола­ ЙОВИЧ -'- партійним комітетом рщwoony

го

-

10

Троєщинського госпрозрахунко­

нання.

Члени окружно! виборчо! комісі!

-

окружної

-

ДАВИДЕННО на

тухівна первинною партІй­ ною орга.нізацією Троєщинсько­

90

Заступнин голови ОНРУЖНОї виборчої но мІсії СОМ Ніна ФедорІвна ко.мlтетом номсо­ молу радгосп,у іменІ вО-РІччя СРСР,

Секретар

Голова

комісії

ської середньої

.виборчоІ Михайло

партійним

-

радгоспу

8і бід

.;W

автопарку

«Бобрицрк.нЙ.,

ГІНКУЛ

Олена

Георг1Увна­

первинною

комсомольською

ганізацІєю

радгослу

ор­

сБобриць­

кий •..

ФЕДОРЕННО Іван Іванович колективом цеху мехмай­ стерні радгоспу сВобрицькиЙ •.

-

ГOJIова вв:кomcому районної Ради

народних депу-татів

І, РУДАК.

Секретар виконкому районної Ради народннх депутатів О, РАЧИНСЬКА.

...

Редактор

АДРЕСА РЕДАКЦIJ: 255020, Київська область, м. ""НЩIМ, вул. Київська,. 154 • Телефони: редактора - 4-03-76; вІддІлу партlйного життя - 4-"61.; BiAnOBIAallobKoro секретаря, відділу сільського r_cnoAapCTBa 4-02-92; KOpec!eC»tA~aMlcцe80ro ра­ діомовлення 5·13-91; заступнина редактора, відділів промис.пОВОСТі, листІв і масо­ вої роботи 4-04-81.

€.

Ф ЕДЯ Н. ІНАекс Друн

'nРУНОJlaНИЙ

14,005

61285.

офе«иий.

Обсяг

арнуш.

'I'JIраж

примlриикlв.

Замовлення

]\А

1590.

#58 1987