Page 1

ом

58 (4783)

11 197§ р. Ціва 2 КОП. ГАЗЕТА IИХOllИТЬ

3 17 КВІТН" 1937 РОКУ oprAН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТП УКРАІНИ, МІСЬКОІ І РАНОННОІ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

pjx:a'"тирj..::ви.

удар.о!

прац:l.

т;>уДlвнккам

заважають села

Номилекс

вчасно

диться

роБІт

нинІ

в

прово-

ра.дгоcnно­

~'f:I80ДИТИ веснянІ польо- МУ саду. Механізатори ..-роботи . Проте напере- закрили вологу на площІ :кІр погодІ ХЛІбороби рад- 11 О гектарІв, внесли геро rociry ~ сТребухlВСьКиЙ. бїциди на 30 гектарах. вамагаються зробити все НинІ тракто-рист Іван .%ІМ того, щоб у маМут- Дмитрович Сом ПРОllОllU>омуодержати

високІ

дить

800жаf кормових культур. Щодня вони доставляють ва пом по 360~400 тонн

дискування

Всього

вже

вивезено

тонн.

ли

вих бурякІв .

участь

з

ЗмІннІ норми

Іх було nвme

ОДlfоріч- І кормів У 1979 роцІ т-а

О

12

він · виконує на 11 -

процеlfтlВ. Також ЕО " ячменем

сlви

вІДпо­

по.;

зернових

"У.lТЬТУР на площІ

5

ЗА

перед

ними

ген-

40

старший

диспетчер,

про ,адої

Успішно справилися 3 квартальним планом

50-рІччя

СРСР.

32()0

За

цей

тонн

3500

час

9

пІдприємство

свинини

при

тонн.

Перевиконання

з~вдання

доtягнуто

за

«Авангард:> імені Кірова

ТехнологІя виробництва свинини на комБІ­

подІбного

схему

перевиконання

планових зав.:!ань,

тваринники вжили ряд додаткових заходІв ло оздоровленню поголів'я, зменшенню захво­ рювань серед молодняка. зБІльшенню' припло­ ду: З

вагомими

показниками

завершили

пер­

ший квартал чимало роБІтникІв пІдприємства, окремі виробничІ пІдроздІли. Хорощих успІ­ хів У соцІалІстичному змаганнІ досяг цех вІд­ rодl!lлі (Н8чальникВ. Омеля) . третя дІльни­ ця ' цеху вІдтворення поголlв'я (начальник А. Нончаковський).

..;...1,0 +0,1 -0.9 о

lQ7 10.2

+0,1 -0.2

9,б

9.2

-0.1 -0.5 -0.3

8.б

8,5

«Зоря:. імені Докучаєва

8.3 8,0

-0.4

.,КрасилівськиЙ:>

7.7

-0.1 -1,0 -0.7

.,Жер.!івськиЙ" 7.6 імені Мічуріна 7.5 «БО6риuький:> 7,3 .,ЗаП.,авниЙ:о б.б «ВМИКО.!І!меР~ЬКІ!А» б.4 Всього 110 району 8,7

Ю. НАГОРНИй, заступник директора комбінату.

-1,5

10.8

«Рудня:> «Пухівськи!!:о «Гоголівськи!!:> «Літківський:> .,РусанівськиЙ:> .,3авориuькиЙ:>

І щоб досягт»

-2.2

12,3 11,7 l і l.4

імені Шорса Племзаво.!1

раніше.

натІмає досить чІтку

порівняно з показни­

«Требухів ський:>

ра­

~"НOK пlдвnщення здавальної ваги свиней. Середня аага кожноУ з них склала 125 кlло­ rpaMIB - ' на 13 кІлограмІв БІльше, ніж пе­ редбачалося

-

ком' на uю дату торік) «Плосківський:> 14.4

О

-О , Ї

-'1.4 -1.0 -,-.0,6

з

кожним

весняним

днем

повнить­

ся потік мІнеральних добрив. посІв­ ного зерна. машин. пального І мас­ ТИJJ. щО надходять У нолгоспи і рад­ госпи Ниївської. ЧернігIВСЬ1\ОЇ, ВіН­ НИЦЬКОї.ЖИТОМИРСЬНОї. Сумсьної та Інших областей. ЗалІзничники Пlв-

денно-ЗахІДНО! прискорити

жlВ.

магІстралІ

просування

прагнуть цих

ванта·

Вагони. щО' прибувають з ванта­

жами для ceJla. негайно на пlд'їзнl

подаються

колП. Розвантажують їх

за прямим варіантом: BarOH -

авто.

моБІль

-

колгосп. що скорочує про­

сто'! рухомого складу .. у

НИКИ

березнІ

Зd.Вданн"

по доставцІ

мінеральних добрив ' у цІлому по за· лізницl перевиконано три тисячі тонн.

БІльш

як

на

Також розробмно КОМП.1екс захо­ дІв по своєчасному І повному забез­ печенню перевезень посІвних ванта· жlв І врожаю нинІшнього року . В пер­ шому кварталІ понад план вlдправ'1С'

но 290 тисяч тонн зерна. в тому чис­ .'уl близько сто тисяч посІвного. Хоро· ші результати дає співдружність лізничників з сумІжниками.

за­

(РАТАУ),

:...- СЕЛУ

Достроково завершенІ колективом Московського 'автозаводу іменІ Лихачо­ ва постаВf\И ГРУЗ0виків землеробам південних ра­ йонів

країни.

якІ

присту­

ПИЛИ' ДО посівних робіт. Автомобі,1ебудівники пов ­ нІстю

винонали

заявки

1\0.'1Госпlв І радгоспів на перший квартал. У відпо­

відь

на

постанову

ЦК

НПРС І Ради Міністрів СРСР <ІПРО додаткові за­ ходи

ло

підготовцІ

веденню

вих

весняних

робіт

колектив

У

1979

І

про­

польо­

році,>

підприємства

з

випереДit;енням графІна веде також відправку на село І запасних частин до автомобілІв.

ВИБОІ

-

АВТОМАТ

Звичний маршрут «зем· ля

-

надра»

змінили

шахтопрохідник >В. Нели· пинський І його товаришІ по бригадІ . ВОНИ запиши· лись на поверхні. посту­ пившись своїми обов ' яз­ ками у вибої перец авто­ матикою. Вперше на шах­ тІ ІменІ На.'1ініна (Донець­

ка

область)

ходку

почато

про­

вертикального

ство­

ла без

присутностІ

робіт­

ників У вибої. Таку мож­ ,1ивість стема

віДКРИ ,1а

нова си·

керування.

!ТА.Р·С

-

господарст­

РАТАУ).

суБОТ~.

Від ОДИІНИЦЬ до мас... Високий вІдлІк по­ чав Великий почин: Від

АВТОМОБІЛЕБУДІВ­

У

• ТЕМП диктує ВЕСНА

<s:червоних

НОВИНИ ДНЯ

молока

умов

ва І життя~. ЦІ слова В. І. Леніна Н3l'lавжди стали епіграфом для

КРАЇНА РАА:

у rGtnoAaptTBax району (перша. граф.а - Hag.oeHo на квітн" и. р. (кт на корову)

друга

планІ

стичних

ФОТО А. Зарічного.

ДАНІ раАtlльгоспуправлlння

по виробництву І реалlзацН м'яса роБІтники радгоспу-комБІнату сНалитянськиЙ. ІменІ одержало

-"ашинu..

.ТВ сНове життя ••

РАХУНОК РЕЗЕРВІВ

квартир

здадуть

будІ­

субот-

ровільний почин роб!!' НИ­ "ів У розвитку rrродуктив­ ності праці. у переході до ново'! трудової дисциплі­ НИ, У твореннІ соціалІ­

н.у роботу техн()логічного обладнання. На фото: В. Р. ТАЛАШ за наладкою ткацької

член корпункту газе-

гектарlв.

ко­

роцІ вироблено промисло­ во'! продукції на 794 ники саме тО'му мають мІльйони карбованців. за­ величезне Істор.ичне зна­ рО'блено І передано у, чення, що вони поназу­ фонд десятої п'ятирічки ють нам свlдО'мий І доб­ БІльш як 163 мільйони ~Номунlстичні

робіtники ' Підприємства, ' старанно готується до комуністичного суботника. Адже його обов' я­ !ОК sаздалегідь sабезnечити надіЙI{У і ритміч­

весна. добитися

Н. КОЛЬЦОВА,

тарІ!!. посІяно редиску на

IІлощl

випробуванням.

ставить

15,

повік.

цеху ' Гоголівської сrрічкоТ.кацької фабрики, яку обмуговgЄ · itQ.мічник .майстра Віктор Ро.манович ТrrА'liш. ~ Працюючи за почином харків'ян, він ро6.ить усе для того, щоб не дО1Ц/I:Тtt!ГИ' найменшо­ го простою жодноі машини. Зараз він, як і усі

пlдсія- щедрих урожайних нив.

зрІдженІ

озимих

1Ікl

О нинІшня

СУБОТНИКА

го. Тепер иа Всесоюзиий перєвезуть залІзнични­ леніиський комунlстнч­ ки... А всього на Всесоний суБОТFlНК виходить юзному комуністичному майже 150 мільйонів чо­ суботнику в минулому

По-ударно.мУ трудиться {завжди перевиконує . гиробнuqі завдання колектив дільниці ткацького

напереКір аер.

ви. робlТку I~

60 РОКІВ З ДНЯ ПЕРШОГО

муністів 1 безпартІйних, веJІЬНИКИ, І майже ПіВто­ в ту далеку весну 1919- ра мІльйона пасажирів

.:tодатковl заходи по ' за­ безпечен;ню збирання врожаю. заготІвель СIЛьсьКо.; господа.рських продукт'в

Виногра;!10В. Д~ B.~~ТЬ

,.

sе:

«червоної суботи»

"J)3;KTOpa Т-74 ВолодИ'мир вІД1> ' аа .неl вони ' пообlця­

СергIЙОВИ1J

(ТАРС).

=

Е

2

Високий рахунок

10 і

ли на вирООничlЙнара.Дl

тут . вОдlЙ 1979/80 року... У

Оренбурзького

сорти соняшнику І цукр<r.

КОМУНІСТИЧНОГО

НИМИ ' на' плоЩІ 160 гекта- успішному ПРО8Є)lенню рl1!; СумлІННОЮ пра.цею · зимІвл.І худоБИ в період

s1Д3Н8чаеться

спорудженнІ

12 КВІТНЯ -

У господаРСТlІі заН1Щ'М постанову ЦН НПРС І Ра180JlGry на площІ 1050.:хи МІністрів СРСР сПро

гаторl'!FlIТР~ВИ

у

НамАЗу ,

хх ки господарства обговори-

ге·кТарlв, 8 тому числІ на баг,~орІчн1U травах' 78о тектарlв;на зябу 120 гекта"р18~ІlIДСIJlНОба-

І

бавовни І ШІ.l0~lаЕріалів. ФранцІя одержує та­ кож з СРСР коней, новІ

органічні добрива' Із тва:- БІльше гекта:рIВ. риНницького комплексу. Цими днЯми трудlвии­

25986

Л

лІ дОбрив та Інсетицидів, збудує в нашІй кра'!нІ фІрма сРон·Пуленк •. ФранцузькІ фІрми бра­

саду;

площі

в

Понад ш1сть мІльярдІв газопромислового 1 YCT~ карбованців становнть l.rIіТ/1СЬКОГО ЛIСОПРОМИСЛо. радянсько - французький вого комплексІв, здlйснкr тоаарооборот за останнІ вали поставки устатку. чотири роки. Це БІльш як вання для багатьох пІд­ у два рази вище вІд рІв­ приємств хІмІчноУ, мета.. ня торгІвлІ за попереднв лургlйноІ, харчово'! 1 ряо п' "тирІ ччя. Д'! Іншнх галузей промие~ ДІловІ контакти з ра­ ловостІ. ФранцІя експор.. дянськими зовнІшньотор­ тує також в СРСР пле. говельними органІзацІями мІнну худобу. насІння тепер пІдтримують близь­ ранньостиглоІ кукурудзи.. ко 300 французьких З кожним роком зро~ фірм.· Іх спlвробі'l\НИЦТВО стає Інтерес у дружній rрунтується на принципах кра'!нІ І до продукцП про, рІвноправностІ І взаємноУ мксловостl Радянського вигоди. сприяє економіч­ Союзу. Серед великих кому І технІчному прогре­ радянських поставок-­ су двох краУн. гІгантський гІдравлічний Серед радянських парт­ прес в Іссуарl зусиллям нерів найБІльшІ фІр­ 65 тисяч тонн, металур­ ми ФранцІ'!. З фІрмою гІйне устаткування для «- Пешіне- Южlн- Нюльман •• першо'! черги комплексу

При завданнІ 8,9' гектара вІн щодня виконує цю

:куря:чого послlду, а також роботу на

1

наприклад. пІдписано уго­ в Фос-сюр-Мер . Збlль~ ду про будівництво в шується експорт з нашо\ СРСР алюмІнІєвого комп­ кра'!ни верстатІв. автомо. лексу. Ряд заводІв по ви­ БІлІв, тракторІв, КО~lбаЙ. робництву рІзних хІміч­ нlв, оптики. ~IЄД;; ' ;HOЇ 1 них товарІв. у тому чис­ вимlрюва.1Ь!ЮЇ тс\: ні!ш,

ЩОБ НИВА БУЛА ЩЕДРІШОЮ ЧастІ дощі

r

тор

КВІТНЯ

рів

взаЄМОВИГIДНОl

аростаВВJl

СЕРЕДА

q ет.ве . . ртий

. ..

CfJCfl-ФРАНЦIR:

lJРQЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, eIlHA1fTECli

<s:перших комуністичних суБОТників.... від ударни­ ків соціалістичної будови і ударних бригад першої п'ятирічки, перших зу­ стрічних планів розвива­ лося

наше

змагання.,

підкреслюється

нові

-

в

поста­

центрального

КО'мl­

тету

НПРС

річницю

«Про

Першого

річного

плану

на ро;:сного

50-у п'яти­

розвитку

господарства

СРСР». В сутІ «червоних су­ бот» особливо яскраво проявляється

господаря

пО'чуття

країни.

ляється те. що

В.

прояв­

І. Ле­

нін називав турботою «ря­

дових

робітників...

охорону

кожного

про пуда

карбованців.

Та,кпм

є paXYH~OK тІль-

ки торІшньої суботи

<s:червоноІ

•.

Нуди пІшли кошти, за­ рОбленІ У'! учасниками?

Рада

МінІстрів

СРСР

прийняла постанову про Іх РО3ПОДІЛ.

109,2 млн.

карбов~н-

ЦІв вирІшено направити на будівництво лікарень, госпіталів для ІнвалІДів

Велико!

Вітчи' зняної

вій­

НИ, родильних . БУДинків, полІклІнІк. аМбулаторій та Інших об'єктів охорони здоров·я.

110,4 млн . карбован- на будІвництво ди­

цІв

тячих

дошкІльних

дІв та

закла­

сільських шкіл. млн. карбов.а,нці.в

14,3 - на будІвництво в 1980 -1981 роках у Крас.нодарськО'му

краї

першо~

черги

Всесоюзного трудо­

вого

оздоровчого

табору,

учнІв профтехосвіти 2,5 тис. місць.

Багато

об'Єктlв на

кошти вже продовжує

тись

у

на

цІ

споруджено t споруджува"

нашІй

республіці.

Особливо численними є інших продуктів .. ... Ад­ будови 3 «дитячими» ад­ же не заради гучних слів ресами. У Львівській об­ вийшли на роботу шіст­ ластІ, . на,прикла.д. на ку­ Моршин вlднинЮ десят років тому 15 стом­ рортІ санато­ лених робітникІв депо функцlокуватиме дитини на :\Іосква·Сортувальна. І не рій матерІ І сусідньО'му за· ради дзвінких маршІв 500 мІсць, в хліба, вугІлля,

оркестр:в

ro;rHi йони.

заJI1за

виходять

та

сьо­

на суботники міль­ «Діло, більше ді'

ла!»

Здавалося б: лише один день. Чи багато встиг­ неш? Багато. Тільки в на· ш і й респуБЛіЦі за один робочий ~южуть

день енергетики виробити

571

мільйон кіловат-годин електроенергії. а маши· нобудів]'{ики виготови·

ти 499 автомобілів І тракторів. Більш як

385 100

знаменитому

Трускавц[

дитячий санаторій «Джерело., а науководослідний Інститут педіат­ рії І акушерства в столи­ цІ УкраїНИ одержує у СвО'Є

часний

розпО'рядження

клінічний

су­

корпус.

.. .! зн:)ву весшmе . небо над країною. І новий KBI~ тень к:шче на

чудову

вах­

ту. сЧервона субота» пр" \ІНОЖУЄ свій високий ра, хунок.

!.Е>ЬТАУ}.


*

2 стор.

11 квfтня 1979 роху

НОВЕ

ЖИТТЯ

ЛеКЦіііну пропаганду-на нк;сно 8uщufJ cmYn;Hь·!I§~~~

ПереJ( 8УЮlторією - вчений у в!дпов!дь на рІшення полІтичних знань-l0 на- радгоспах

.Жердlвсь-

липневого (1978 р.) Пле- укових працІвникІв інсш- КRЙ»,

НУ'МУ ЦН НПРС радянсь- ТУТУ. Нрlм того, товарист-

«Гоголівсьний~,

.ТреБУХ;ВСЬНИЙ:l>,

«Плос­

Ні люди беруть новІ пІд- во практикує створення кl5СЬКИЙ», Імен! Щорса ВИЩеНі соЦІалІстичнІ зо- тимчасових груп, члени спІвробітнИ'Ки інституту

бов'язання,

виступають яких читають окремі цик- В. С. Дюденно, О. І . Но­

за достронове ВИ'lюнання ли лекцій з різних галу!Народногосподарських пла- зей с!льського господар-

валь, М. С. Гавриленно, І. І. Нузьменко, В . М. Сі­

нів четвертого року І!'я- ства 1, зокрема , тваринтирlчни і всієї П'ятирічюr ництва. в цілому. Це дасть можВІдомо, що одним Із лив;сть піднести на ви- завдань, яні липневий

tЮнуров. Вони не т!льни нонсультують спеЦІалІс­ т:в господарств, виступа­ ють перед ними з ленція­

щий рівень добробут на- Пленум поставив перед ~1И, але й poJ'v, зміцнити могут- СlЛЬСЬКОгосподарс ь ким и рішують

практично ви­

ряд

питань,

Н і сть нашоХ . Батьк!вщини. оргаlнізац ! ями, було збlль- с' !ТрЯ'мованих на збільшену

своїй

промовІ

на

шення

виробництва

м'я-

ня

виробництва

П .1еНУ~lі Генеральний сек- са. В цьому напрямну на- м'яса,

молона

вlдтво·рення

пого:

ретар ЦН НПРС, Голова уковці інституту ПРОВОПuезидії ВерховноІ Ради дять велику науково-оргаСРСР товариш Л. І. н!заЩйну і пропагандистБрежнєв не випадково ську роботу. Значних ус·сказав, що дальше підне- п і х і в У виведенні нової. сення сільсьного госпо- групи сільськогосподарсьдарства невІд'ємна ких тварин м'ясного на-

лів'я велиної рогатої ху­ доби. Велику лекцlйно-пропа­ ган,:щстсьну і орган і зацій­ ну роботу зд і йснює кан­ :,идат наук С. Т. ЄФ;мен­ ко. До речі, вІн розробив

частина JМ : ЧНОГО

всебічного прогресу

еконовсієї

прямку домоглися донтор сільськогосподарсь-

план розвитну справи, яний

іКраїни, І саме в цьому п о вИнНа полягати головна мета організаторської

них наук .В. Ю . Нf>Д ,lАСІ, нандидати ' наун В. П. Лукаш, В. І. СОКОЛ , О . Н.

господарствам району на !lінець п'ятирlчни вийти по на ,доях молока на кож­

ститут у

грамів.

"Іа ідейно-пол і тичної робо"ІИ номуністів у трудових ,нолеюивах.

Це

дання

ставимо

ми

ж

зав-

в

племlнної дозволить

На Броварському заводі «ТоргмаШ7і створен.иа обчислювальниt'1 центр . Крім роз­

робки і впровадження автоматизованої систЄ!оfИ управління завода-\{, він призначений

для експлуатації галузевої АСУ J'кооnсnілки і АСУ Київської облспоживспілки. Автоматизовuна система управління торгівлею дозволить найближчим часоАС більш глиб!жо і оnеративlіО аналізувати потреби в товарах і повніше задовольняти заf!!/ТIl Tpyдi8Н1~Ki8 . На фото: 8 одному з цехів

Фото Б. Удовиченка.

Марченко та іншІ. ну фуражну НОРОВУ на Працівники нашого Ін- лvбіж 4-4,5 тисяч! нlлодобре

розуміють,

11'0 в умовах інтенсифіна-

Бюро

первинно!

ВИ ВАС овслуговую-:rь?

орга-

центр роботи наших бій- uri тваринництва. переве- нізації товариства «3нан-

дення його на промисло- ня» зараз заве;>шує атесц : в ідеол огічного фронту. ву основ". нез". І'рна · 'расІ .

Первинна

т ов ариства

«3нання»

раїнськаго С .l ї днаго

дення

."

рО.1Ь

Ун- племінної

інституту

тац ю

'"

селенц:ї та но

справи.

науново-до- тому ми зараз

.

..

.

докладає- Причому

доби є методичним

цент- ліній,

сільськогосподарсь-

розширення

.... шзаЦll

вхадить

'ф'

J-iваЛl !Кованих . яю

боту

ПРОВОДЯТЬ

серед

49

високо-

ро'зро б ни

селенЦії

з

добору

тим,

значну

ро-

надоїв

щоб

У

досягти

тисяч

-5

TeMV, яка - "'ого профІлю n

нау нової діяльност!.

Внаслідон тано! атеста-

нlло-

ців,

Ідеологічних

яких можна

бій-

реномен1

прац:внинlв грамів молона від наро- ~~~~. ~~Н'Н;~я O~~~~~~IB ~~ колгоспів, дер- ви це питання стоїть республlнансьних органі-

'ських

не т і льки в

комплексів не ли- наунових

ше в нашаму районі; але

й за йаго межами. О с н о вна увага

в

дlяль-

н ес ті тавариства надаєтьспец і алізації лекторіВ,

чіТКО~IУ

наших

пошvків.

але

зацій

тавариства

ганди.

Завдяки

маваній

А

.

І

роботі

цілесцря- тання

дозволить

поліпшити

науновнів

рівень

Віннічуна,

В.

П. Дем ' ян-

диференцlюван- чуна, М. Я. ЄФlменно та

п ' єю

нинів

леКЦlИнаї

До

гаН;jИ

створено

пропаганди. З чорно-рябих

метою створено три сенції

пропа-

для

лекц І йної

сі .1ьсы\господар--

значно

лекцій-

пропагандиl-ДQМОГТИ.СаД амусенк, . Т . ної ся її дієвості.

.

Інших

«Знан-

І НЯ>'>. Тана постановна пи-

в центрі ленційної ПРЩІа-

ню тематичних напрямкІв секиїї .

центрі

.. С ВОІМИ

Я. ГОЛОТА,

ел І вер

голова

бугаїв-пл ід-

..

ганlзації

здІйснення се[,0 б ати в зоні.

науновими

пеРВИННОl ор-

«ЗиаННЯ:l>

ro

досяг-

товариства

Українсько-

науково-дос л І дного

1нституту

· ських знань входить 21 неннами вченІ щедро дІлект о р, приро;щичо-біоло- ляться з твариннинами г:чнаї 18, пропаганди району. Часто бувають у

розведення

та штучного осіменlння велнкої рогатої худобн.

--

ув

назують продавці Жердlв- пу

V заДОВОЛ8НИИ Пилипенко),

сьного

лах

люди

критично

ставлятьСЯ

й

радгоспро

шли

б

нооп

і

звітно-виборнІ

ри уповноважених

б

ДалІ

з 0-

ту

у

виступив

В В Ступак . . . ' ін відзначив, що магазини радгоспробноопу .об-

роту

План

процента. вилися

Успіщно

із

за-

П'ЯТИ меш-

через це трапляються пе-

бобулочних виробів. Ф. П. Ш'

п

евченко

працювати- сьної

удосноналенням

нах

р а ди в обслугоорга-

гівлю

торгівлі

Ш

апов дь голови правІди л ння оповнил висту-

п

і

Так

П

П

х

"

У

.'

В ЦlЛому

ЗуБОРИ . упов,.

паиовиюв

борах.

били

коопу задовільною і доручили новообраному

правлінню на чолі з В. В.

.

.

хорошу

ро-

понупц!в продавцІв Л . uп.

по

та Г. Ванужердівського

з РуднІ В. Ф. Мансимець

польових та- звернув

увагу працівни-

3а рІк вони зро- нІв прилавна

137 виїздів

на

безпо-

Ступаном

вирішити

Принлад

у

магазину.

роботі

пи,

газину у Рудні.

ня

у Збори прииняли рlшен, спрямоване а ня

на

Д

аль-

постанови

ЦН НПРС І Ради МІн1ст,

покра- рів СРСР про поліпшен~

торгівлІ на фер. · І продали това- мах, на необхідність буПОКУПЦІВ рів на 38,3 тисячі нарбо- дівництва у селІ нового середньо до м і сць ро б оти щення

ванцІв.

ви,

знали роботу радгоспроб-,

гостями на тваринницьких продмагу. Уповноважений ш~ викон н у

TO~

тання з будівництвом Ma~

ни торгівлі були частими

ермах,

В' ІН

спра- боту, чуйне ставлення до

'

про

за отівлl яєць Працівни Пилипенно г . - ленно з Ф

магази-

итрии

розпов в

102,2

завданням

аюч . і

акти

за попереднім за~

новажених

І

Ф

. оргаНІзувати

задоволений.

був'

'

евченнового.

НІ'зовуватиме свою роботу

споживач

наВІВ

орушення правил радян-

мовленням

Д

товарообо-

винонаний на

над

так, щоб

В

слуговують БІльше з половиною тисяч

Ступан

І методів вування часелення,

1978

голова

правління

канців.

В.

госпробноопу

допов!дд ю про робо - форм

кооператорів

В.

пайо- певнив, що колентив радме

РОЦІ'

В.

(В. І. Чичинал).

про-

винів.

3

книжнового ребої із завезенням хлі,

Голова

ня

робіт-

по- кому профспІлки

торговельного

говування

радгос-

населе

об л

с Уі

ння. R. КУДРЯ; громадський кореспои~ дент.

••

дів. Проте було б непоправною милкою

вваНlати,

що

в

наш

по­

час

не

таку назву від імені міФологічної «бого­ людини» Ісуса Христа, який для віру­

ючого в головним об' єктам поклоніння.

треба вести активної, цілеспрямова­

У багатьох

ної атеїстичної

іслам. Мусульмани

оцінювати

пропаганди.

впливу

церковних

Недо­ посту­

країнах світу поширений

пов'язують виник­

нення цієї релігії а діяльністю

леген­

сизм, синтоїзм

. своєю

тощо -

реаlщій~і за

суттю. У постулатах

дарного пророка Мухамеда,

має в ієрархії друге місце після аллаха. Віруючий повинен визнавати єдиним

концепцій і релігійноТ моралі редак­

богом аллаха, а Мухамеда його пос­ ланником; п'ять разів на день молити­

природу і суспільство. І якими

ція запланувала опублікувати

ся і виконувати

ралізаторськими

релігійних цикл

І атеїстичних бесІд.

сплачувати

М АРКСИЗМ

розглядав релігію як систему і.ТJЮЗОРНОГО відображення .яВИЩ життя. К. Маркс підкреслював,

«... всяка

релігія. в не чим

іншим,

.як фантастичним відображенням .у го­ ловах людей тих зовнішніх сил, які

панують над ними в їх повсякденному

-

відображенням, у якому зем­

ні си.'Іи наб} вають форми неземних».

Виходячи З цього положення, вчені­ матеріалісти виділяють такі ознаки ре­ лігійної віри. По-перше, сліпа переко­ наність у реальному існуванні н1Ідпри­ родного, нього і

емоціональне

ставлення

впевненість у TO~!y,

визначає долі людей. Найпоширенішими

до

що воно

ритуальне

податок;

омовіння;

дотримуватися

по­

сту; відвідувати паломником Мекку. Іслам розділяє всіх людей на «право­ ві;;9:ИХ» і «невірних», вується

реакційними

що використо­ силами

для

-

причина страждань

очах усе більшої кількості її прихиль .. Знижується також рівень релі~

розповсюд­

женню

с'вітогляду,

гійності мас і ступінь їх релігійної ак..

ленінського вчення про

тивності. 3 кожним новим поколінням став все менше послідовників «бо,олю"!

матеріа.'Іістичного

марксистсько

-

фразами

б мо­

церква

не

прикривала своє єство, її існування в перешкодою на історичному шляху прогресу.

П ІД

ВПЛИВОМ ідей марксизму-ленІ­

нізму, які прокладають

собі до­

. ників.

дини». Останнім часом

зафі,совано Ю

гостру нестачу осіб, які прагнули б стати прОфесійними служителями куль .. ту, Ось офіційні дані Ваті кану. Лише З& періо.ll; 8 1964 по 1969 рік від св.. ну священика відмовилося ііЗ тисяч

450

цією на всій планеті, релігія в цілому зазнала глибокої · і безповоротної кри­

звільнення всезростаючої кількості лю",

значить, страждати;

-

бажання;

для

чоловік. Окремо слід 8уПИНИТИСЯ

:ІІа

фактЮ

зи. Цього не спроможні заперечити на­

дей від впливу релігії і церкви на осо..

віть теологи. Один з них, американеЦl,

Систе ЖИТТя. Це добре видно на місце.

Х. Ліндсел, визнає:

«Сьогодні цеРКВ:і

вих

вивішує сигнал біди».

Криза релігії

і

церкви

в одним

у

s

звільнення від страждань треба' позбу­ тися - бажань; шлях нунення бажань

виявів загальної кризи капіталізму­ останньої експлуататорської суспільно­ економічної формації. Основними при­

полягав в нас.'Іідуванні буддизму, який

чина~1И занепаду боговір'я є поширення

може привести віруючого до «нірване».

радикальних,

прогресивних

гіюlИ вважаються християнство, іслю! і буддизм. Християнство ВИНИКЛО в

Під цим TepMiHO~1 розуміють стан віч­ ного блаженства, злиття із всевишнім духом, абсолютний спокій.

всьому

початок

ПС!1ШОМУ столітті нашої ери і одержало

в ціломv

ряді моментів. Падає престиж церкви J$

ки Ky.1JbTiB перешкоджають

ре.'ІЇ­

світовими

Криза релігії' ВИЯВJrЯЄТЬСЯ

релігії на

дискримінує жінку

Південно-Східної Азії розповсюджений буддизм. Центральне місце в цьому вченні займає догма про чотири святі «жити

виток якого обмежув вплив духовне життя людей.

рогу в непримиренніЙ боротьбі 8 реак­

як нібито неповноцінну істоту. у країнах Центральної, Південноі і

істини:

світоб~

націо­

палювання релігійної, расової нальної ворожнечі,

роз­

ного удару по ідеалістичному

ченню; загальний к}'льтурний рух, роз..

кожної з

них дійсність відбивається, як у кри­ вому дзеркалі. Служителі і прихильни­

патів і просто забобонів на несвідо­

критики

який ' зай­

І коротко охарактеризовані світові реЩГll, 1 національні віровчення і удаізм, індуїзм, КОНфуціанство, дао­

мих громадян, на дітей не МОНІна. З метою роз'яснення основних поло­

Нlень атеїзму,

еПIГIЯ-ОПI у

до

релігії, пере ваНІна частина не сприй­ має і не визнає ї'і догматІв та обря­

житті

Шевченн!в- ють вчасно автомашин 1

продмагу

Нещодавно у Бобриць- Номпанець), ному

.БоБРИЦЬНИЙ:l> М. Д.

сьного продовольчого ма- Смально зауважив , що газину (завідуюча Л.К деякі радгоспи не виділя-

~

Більшість. населення Броварсько­ го району невіруюча, У місті І се­

що

б

цlї проведено чітну спеці-

групу

споживач

U

фронту.

буал!зацію лентор:в за гапрограм, лузями знань, вид ,лено

ленторів, найближчий час 4

радгосп і в, жавних сільсьногосподар-

ся

планів

бійців

на

.

стосується

пле-

мі'нних господарств. Снла-

}іих І природничих ЗНЮІЬ дання v. раИУ ОНJ' . До с кпа"у ., .. орга" - гаlВ.

колентив-

Що~

ножний лектор

виступає

створення нових і вдаско-

н : ння великаl рогатоі ху- налення існуючих порід І po~!

ЛЄНТОРІВ,

заслуховуючи

Ca..;te ідеалогічного

розве- ма маКСЮ!У~f ЗУСИЛЬ дЛЯ

та штучного OCIMe-

.

J

органІзацІя тає і

обчислювального центру.

СВІТІ,

яким

змін

з

прикладах.

році в Броварському районt новонароджених через купіль

1976

980

хрещення пройшло

156.

Наступного ж

року з 982 явлених на світ малят хре .. щено тільки 98, тобто на 36 процентів менше.

у

1976 року в місті Броварах вступи"

поклав

ли в Ш.'Іюб понад 430 пар. Вінчалися мо.lоді .'Іише в ОДНО~ІУ-€ДІІНО~!У випадку.

Ве.'ІИКИЙ Жовтень; науково-технічна ре­ волюція; що завдала особливо відчут-

А. І!

1977 ~oцi пі8 ~!ieць не ста.'1а іКОі\-


НОВІ!

Р і/ш е N и. Х Х У

,'1,'у

кп Ре - . НІ 11 тт 11 !

~-----

-

- --

---

-

П' пІти"

ЖИТТ" ----- -

ЯКЩО

- --

---------~

-

-

-

СЕЛЕКЦІЙНО­ ПЛЕМІННА РОБОТА

рови 8 81ддІлеиия ДJrJI оте­

rocпоДtajpC'1'Ві

лення,

прово.диться

оскільки,

як

шжа­

першоt п'ятирічки, першу чергу, треба

намагаilO­

р!1.ЙОИ1

ке

контрольне

га.нізО8аНО переві'РКУ при­

Пита'ння годівлі худо­ tx вла~НіЙпродУ1(ТНВНОС- чи.сь підвиЩJm! товар­ датвост1 пере!,сток до ма­ би мають тісний зв'язок ті. При цьому доІння, нерегу­ необхідно ність моЛ'Ока,. зменшують шинoorо " 'племінною 1 селекц!й­ звернути увагу на рівень його ВImОЙКУ теЛЯТIІ:М, лярно п,роводять.ся конт­ ною роботою. При цьому :важливо рац!онально роз­ !Под!ляти корми м!ж д!й­

мм

стадом

кор!в

монтним

даними

річних ро­

1974-1977

МQJIОДНЯК

lВав щодня за~льною

1

ре­

молодняком.

Згідн,о 1 З звітів за іКи

і

недоодержу­

р!зних кормів пожив нІс тю в

кормову ОДИlницю. Середньодобові прирос­

'NI

за

весь

щvвання

пер}од молодняка

перевищували :в результаті

ra

кор!в отеленні

:peДHЬOlМY НОРОБИ rи

не

виро­ не

500

грамів. цього ва­

при першому становила в се­

415

тако1

кілограмів. низько!

можуть

дати

ва­

висо­

надоІв

З-х

протягом

місяців

характерними

телички,

за

нетелі,

теJrнологія

осіменінні

330-340

досягла

кілограмів. Як­

що

взяти

що

тварин

до

уваги

рекомендуєть­

молока.

при

винятком

яв-

тивно

позначається

на

КраІЦих

господарствах

додатково

одержа-

оскільки

вже

зараз

складає

жить

10-15

май­

ності худоБИ в результаті

селекцИmо-племін­ ти 90 кг м'яса, 900 кг мо- же в кожному' радгоспі тако1 лока і одне теля. Чистий маточне пorолtв'я нале­ ноУ рОботи може досягти цьому

карбованціВ.

140

до

ліній,

ре-спубліках.

СкладеlНiИЙ

Як

в

оборот стада до

lНСТИ1'уті для

1985

а

200-250

поголів'я з лока на

Така переміщення

впроваджуєть- нетельиих 'господа.рств

не

ся нині у Прибалтійських контролюється.

те,

ся осіменяти в 16-МіСЯЧНО­ МУ віці (для прискорення обороту стада), то для до­ сягнення потрібно! живоl 'Маси середньодобові при­

жирності

підлягають продуктивних якостях МО­ ре,сщУ6л!:ки від них одер­ осіменін- лодня:ка. У господарствах жують молока на 500ню. Це дав високий еко- же райоlНУ, навпаки, се­ 550 кг більше. В умовах нашого ра­ номічний ефект. Від кож- лекційну роботу проводи­ ноУ новотільноl корови ти стає дедалі важче, йону прИlба,вка продуктив­

доход при

/П'Ои

ня

ного браку, обов'язковому

Пра,ктнка свід.чить, що найбільшою продук­ тивністю відзначаються яких

якІ норми.

значенні молочноl дуктнвності худоби.

можна

ма.са

лактаціУ,

ЗВі.сно, що за таких виДосвід роботи 6іm.шос­ ефективну селек­ про- тІ спецroспІв по вирощу­ У'Мов ванню нетелів у нашій ціЙJно,племtину роботу у Щоб мати можливість краІні побудова.нИЙ на ТО­ ра~roсt11ах вести важко. В селек­ відбирати кращих первіс- му принципі, що телички, перспективі роль ток для ремонту дійного які надійшли в cnецгос­ цlй.Н<НІJlеМінноl роботи у стада в достатніх кіль- ПИ, повертаються у ті ж справі збlльше.нн.я вироб­ молока значно костях, необхідно подба- гоcnода~тва, де воНИ і ництва ти про те, щоб угоспо- на,родиляся устільностl зросте. Великі иад!! мн дарствах більше ува,ги 6-7 місяців. Та;ка орга- покладаємо на потомство приділял,и збереженню нізація нетельного гоcnо- голштино-фризських биків. молодняка. До того ж, дwрства має на меті уник­ Ці короои по продукти'в­ треба зробити так, щоб у нути споріднеlЮГО разве­ ності вигlдиа відрlз'няють­ ЧОРНО-РЯlбих. В нас стало правилом: усі деН'Ня худоби, що нега­ ся віід є

:ких ,надоУв п-о першій, а ІВ багатьох ВИПІ8дках і 'в ~осл!дуючих лактаціях.

жива

8ООте~ічнl рольнІ ДОУН'НЯ і визначен­

перших порушуючи

показує

практика,

з,більшення'

надоУв

к!лограмів мо­ корову. Це СО­

лідний резерв молочного цеху району. Для пол!пшення пле­ МінноІ роботи у радгос­

ро- важливо досягти найбільш пах

в

ку вказує на те, що заплановані темпи ремонту

масового розтелення ко­ рів в осLнньо-зимовий' пе­

хідно

ня виходу телят на

ріЗІНОМ3Jнітних корМіВ. По­

доч!.рН'l.

кість

перспективі збільшити племінних

необкільгоспо-

стада можуть бути досяг- ріод, коли в госп,одарст­ дарств. Очевидно, було б створити два нуті при умові збільшен- вах є достатня кількість доцІльиим

100

господарства

рад­

сПлосківськиЙ •. рости ваги худоби за цей корів до 90 гоЛіВ і пере- ки що основна кіЛЬКіСТЬ госпу придаТ1НИМИ в :період повинні бути не в,едення у нетелі не мен- розтелень худ06и відбу­ Найбільш

лютому-бе­ цьому відношенні є рад­ !мені Щорса і зале­ РОоДжених телиць. При резні і частково в квітні, гОСПІН жить в!д УСП!ШНО1 роботи цьому рівень введенн,я що співпадає з найбіль­ плеМП-ТaDrозавод СРУДНЯ •. Всі ці заходи спрям 0спецгоспів, як! займають­ первісток вже в 1982- шим дефіцитом і найгірза роки ся вирощува:іНЯМ нете­ 1983 роках повинен до- шою якістю кормЬв. Це ва,ні на те, щоб п'ятир!чки лів і перв!-сток. тим біль­ сягти 30-З2 процентів. не дозволяє провести роз­ ОДИІН'адцятоl кількість ко­ ше, що за останн! 5 ро­ За та,ких Уl\ЮВ ми зможе-, дій новотільних корів до збільшити

650

нижче Тут

ше

грам!в. багато що

80

процентів

новона- вається

у

Нів намітилася тенденція мо проводити більш гли- максимального рівня про­ зниження надоІв по лого­ бокий відбір первісток, ДУКТИВНОС1'і. Навіть в по­ лів'ю первісток в цілому добирати тварин з най- слідуючий літній період :по району. кращими племінними у багатьох радгоспах не На даному етanі ІЮки якостями. Вибраковка ко- вдається підвищнти на­ що

не

вдалося

скоицент­

рувати підготовку пер­ вісток для молочнотовар­

рів досягне 22-24 про- доУ внасЛідок зИ'Мово-вес­ центів, в тому числі 10 няного недогодовування.

-15 проценТіВ за За останні 8 рокІв кіль­ чистопородноІ хуних ферм району на од­ низькою продуктивністю. кІсть Важливо вирішити ще доби у господарствах ра­ ному комплексі. Тому у ножному радгоспі доціль­ Н'О створити контрольні іКорівники і там орган ізу­ іВати OцLHKY первісток по

!!!

о.дне пита,ння: у нетельні йону зросла більш ніж в

5

зра.зу ж після виходу кош

!!2!

зз

'2&JШ

народу на пара. Статистичні дані .пно свід· чать про поразку старих У боротьбі з новими, радянськими обрядами. Об' єктивні, закономірні соціально-еко­ номічні процеси підривають підвалини релігії в усьому світі. Це змушув цер­ ковних діячів з~liнювати політичну орі­ внтацію, модернізувати ідеологічні установки. Релігійні організації нашої країни пройшли еволюцію від чорно­ сотенної антирадянщини ~ лояльної

позиції по відношенню

до Радянської

влади.

У

РАДЯНСЬКОМУ відділена

СОЮЗІ

церква

від держави, і школа

від церкви. Rоuституція СРСР забезпе­ чув широкі права і свободи громадян.

Стаття

52

2,5

господарства молодняк разів, а ИJIасної-в повинен передаватися раза.

гарантує свободу совісті, тоб­

то право сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, відправляли релігійні культи або вести атеїстичну пропаганду. Забороняється розпалювати

ворожнечу і ненависть у зв'язку з віру­ вання ми.

В нашій країні немає обліку насе­ лення за ознакою віросповідання. Про­ те, законодавством передбачено реєстра­ цію релігійних товариств і груп. Смисл

її ПО.'1ягає втому, що об' єднання вірую­ чих бере на себе зобов'язання дотриму­ вати правопорядку і водночас бути під захИ~ТО~1 радянських законів. у БРDварах цррКI1У відвідують на

На

жаль,

:

!!2!Z2

LS:

в

!

Ч

99 процентів старі люди. Як правило, вони віком старше 60-65 років, при­ чому в більшості своїй це жінки. На­ віть такий конкретний факт

свідчить

про загальну кризу релігії. Але іНКОJIИ

люди через

необізнаність

які

даватимуть

поvyшують

законодавство. у грудні 1978 року на одному крупному підприємстві міста була влаштована фотовиставка, на якій експонувалася фотографія із зображен­ ням картини невідомого художника «Христос оживляє немовля». Знімок був ;виконаний у такому ракурсі, що по

за

5.000'

кі­

лограмів молока, і довес­ ти Іх" кіЛj>кіс,ТЬ У стаді, до процентів.

20

В, ЄФИМЕНКО, старший науковий спів­ робітник' Українського НДІ розведенвя і штуч­ вого осІменlиня вепкої: рога тоі худоби, кандидат clльськогоспо­ дарських

ЖОоДному

:

рів,

ла'ктацію понад

м.

'

m..

або просто лісопилка­ таку назву він м,ав напе­

редодні першоl ки.

ноl

дільниці,

Т,ут діяло тількн два

ВідмІнно CИJlOlВИ'Й, У яких працюва­ леКТИв дві пилорами,

І. Ф. Сl­ npи~адоч­

М.

трудиться КО­ комун1стично'l

цирку­

ІІіраці

цеху

холодильни­

ків. З початку ПНJIоточний його рахунку

року на більше

лярна і маятникова пили.

обрІЗНИЙ

і

очолює

майстер К. Нзз­

міtpчук.

цехи: лlсоПlНЛЬНИЙ і паро­ ло

СТОЛЯlрі керують

яку

досвідчений п'ятиріЧ­ своєl спраrви

1ООО

промислових

холо­

РОВЕСНИК

дильних камер великих малих розмірів.

ПЕршоl

тивноІ

Зразки

верстати.

н,я приводили в

камер

ЛИЧИ'НИ

оновився за Іх

Тут

ні конвєйєрні І

за

щитів

1JiИТ0товляє

зміну

140-180

що значно

більше

8'Становле- усmшного викона,ння

напівав- вищених

тома.тичиі лінії: та багато

логічного

бригада

В. В. Гpi'lцана.

деревообрОбНИЙ но'р'ми. Багато роБИІТЬ для

комбінат.

іншого

п,отоко­

показує

роки п'ятирічок, зокрема, ШТУН,

дев'ятої:,

на

рух два Вона в залежності від ве­

малопотужні локомоБІлі.

Розрісся,

високOt11родук­

прац!

обладнан- столЯ\рів

Ike

1

ВіЙ лiJн1І по складанню щитів для холодильних

П'ЯТИРІЧКИ

06ладнан'Ня

лектив

комсомольсько­

бригади,

Repve

по якою

ПіД­

зобов'язань ко·

сучасного техно- молодіжноУ

молодий

ко­

пе,реробці дере'БКНИ і ви- мун!ст В. д. Онуфрієв. пуску зисокоякісноІ про- ПDацюючи на витот08ле,н­ рvкції. Все це дало МОЖ- ні кутових панелей, брига­ ли.вість

комБLнату в де- да

виконує змінні

норми

кілька десятк!в разів у на 135-140 процентів. !ПорівНЯНН'і з першою п'яПрнплив н,ових сил mрічкою збільшити пуск продукціІ. Так,

ПОВИIreН вигоrовити 5.750 ного плану штук промислових холо- ,РОД1ЮГО

розвитку на­ господарства

дильних наме!) з яких СРСР.. Вони докладуть майже половИну з дер- багато вміння й енергіІ, жаlВНИМ Знаком якості, щoq уСПішно ВИRонми зо­

З8 тисяч

гарнІтурів ку- бов яза~я

хонних меблів

іншоУ продукціІ.

четвертого

та багато року пятирічки, заверши­

разом більше, як

Всього ти річний на

МільЙоні.в ка,рбованціВ.

16

грудня і

за.вдання

ПЛ'8JR

дО 28

додатково

до

випусти~и

та

Цех кухонних меблів реалізувати вироБІВ на но1Юбудова десятоІ 200 тисяч карбованціВ. П'ЯТИРічки, тільки торік за,безnечити не меl1Ше 70 зданий в експлуатацію. За своєю вир06нкчою площею BLн дорівнює кол'ншньому лісcmильному зав о-

процентів приросту про­ дукціІ за раху'нок підви,.. щення продуктивностІ Праіці, дов,ести виготов­

ду. Тут, встановлено 11РИ лення

поток ові лl'Ніl

ПPQIМисловкх

та багато дильних

!Іншого' технологічного уста'tкУ'8аННЯ, завдяки чому колективу цього п1дрозд!лу 1 вдалося досяг-

холо­

камер і кухон­

них меБJ1'lв з державним Знаком якості дО З3 про­ центів. І с.воє п-рагнення вони піДКРІПЛЮЮТЬ до6-

ти з'начних успіхLв не ли- рими трудовими

ділами.

продукціІ,

продук­

ше у збільш~нні випуску Ква,ртальний план по ва­

!!2!!

РЕМОНТ

а й ПОJ1iІПІІЄН- ЛОВ0ІМУ

випуску

на

102,9

май-'

scz

LS

&

машину дефек'1lНY вlдо­ мість складає ном!сія, І запасн1 деталі видають ланці тільки вLдпов!дно

ВЕДУТЬ

цієІ відомості

ЛАНКИ

r

ви- енергії викликала у дере­ на- вообробНИКів постанова

ПРИRлад, в четвертому ро- ЦК КПРС сПро 50-у річ­ ці деСЯJТOІ П'ЯТИРічКИ він ницю Першого п'ятИ'річ­

но нухонних меблів Z2Z2

1

графіка

рем0ІНТУ.

Зм!нений

Тисячі тракторІів кол- прийому госп!в і радгоспІв Ризько- ремонту

1 поря док

машин.

Якість

комісія

оцінює

присту- зразу ж, як

пити до польових

зарекомен­

му wці буде виготовле- процеха'ГАВРИЛЕНКО

Бровари.

го району готові

справи

ні УІ ЯRості. У нинішНЬО- ціІ виконали

ваук.

['IJ '!!!! LS

своє!

на-

себе звати дЄ/ревообробний дували якими комб1нarr виробничого БТ)игад, об'є,цн.а.ння сБроваримеб­ В. М. Нзйдан, Лk:onИЛЬНИ!Й завод, р.ик,ко.леКТІМІ

зув практика, у багатьох зВ8JЖУВ8fнн.я ко.рів, не ор­ го<;подарствах,

більше, lIiж у про же удвІчі 1978 роцІ. Справжні'ми майстрами то, в

roворити

підприємства-ровесники,

РЕЗЕРВИ МОЛОЧНОГО ІІЕХУ 2.

року

1979

!!2!"

СЛІДАМИ

НАШИХ

SИСТУПІВ

Зволікає ПМН·15 ""''' 41

І

13 б

t7 '",.. ВД ерези& ц. р. сНового життя~ иа-

тІльки трак- друковано статтю иачаль-

рОбіТ. тор або комбайн залишає ника виробничого

управ-

Ремонт йде з виnередJl1ввя водопровідно-канаженням графіка. майстерню. На кожну ма- nlзацlйвого господарства

Ініц!атори республ.lкан- шину видається гарантій- М. І. Сазоиова. У ній бу-

ського змагання

за зраз-

кове підготовлення ки до посІвних

техні-

робіт

_

ний талон або паспорт.

Дефе,КТИі

машини, які

відомості

JlО піддано

крнтиці

на йонииі ВУЗОJl

ра

-

зв'язку за

потребують невиконания робіт по про,

суті являв собою релігійну пропаганду. На іншому заводі мені довелося зіткну­ тися.. з такою ситуацівю. Молодий Со­ бітник, наслідуючи, мабуть, моду, яку

механІзатори цього райо- ремонту, тепер склада- КJlадаВНlO ВОДОПРОВ;J!.;{~ ну оргаR1зЬ"Вали бригадний ються з участю представ- пере.;ЛlIJКИ по ВУJlИЦі Га­ метод ремонту, який ви- ник!в раЙС,ільгооптехmки. гаріна.

навіюють пропагандистські центри із Заходу, одяг куртку із зображенням

готують

Ісуса. У розмові з хлопцем виявилося, що він, на жаль, навіть не підозрює про існування статті 24 Положення про

релігійні об'вднання УРСР, якою забо­ ронені подібні дії, незалежно від того, свідомо чи несвідомо вони вчиняються.

Очевидно, пропагандистам, агітато­ рам, політіНформаторам слід посилити критику рмігійної ідеології, активніше

роз' яснювати питання правового регу­ лювання релігійної діяльності. Б. РИСОВ, заступник rолови виконкому

нодавства

СJlухач

по

коміс1І міськ­

дотриманню

про реЛігІйнІ

республікансько!

JleKTOplb-атеІстlВ.

М. Вровари~

зако­

культи,

ШКОJlИ

правдав 'себе

в кожному На облік взят! всі резер-

господарств!.

ОднІ ланки

траКТОDИ,

На виступ

вИ запасних ча.стин, наЯ'В- повІдав

другі н! в колгоспах

і

радгос-

,

газети віл"

иачальвик

комбайни, трет! - навіс- пах. Це дозволИJ1lO розпо- ВУЗJlа зв язку ні машини І землеобробне чап; гарантійне постачан- Jdвськвй:

І

Д

рай"

.

Д

lT~

знаряддя. Механ!затори ня господарств иео6хідниСДJIЯ підкmoчения при­ БИКОНУЮТЬ певне коло опе- ми деталями, зменшити Іх м1щеввя нового ВУЗJlа рацій і добре освоУли Ух. дефіцит. зВ'язку до водопровІдної: Є

ще

одна

позитивна

Г. БЄЛОВА,

якість на кожну кор. ТАРС. __ .....методу: ______________ ...;;.____

з НОВОСІЛЛЯМ, ХЛІБОРОБИ! Запити шого

щодо

найвимогливІ· комфорту

'родянина

ГО-

задовольнить

ПDичорноморське

село

Кам'янка ОчакІвського району МиколаІвськоУ об-

ласті. ний

Тут

створено

комплекс

комунальних,

пов·

житлових, культурrшх,

побутових ~игод.

у республІЦІ розв'язується

'10

забезпеченню

сім'Х

мережІ ІІіста упраВJlіния водопровідно - каналізаrосподарства ви-

ційиого

дмо технічні "умовн

на

~сП1mно БУДlвввцтво перемички завдання дІаметром: 150 мм по ВУ,­ кожно! JlВЦI

впорядкованим

бу-) вець

-

ГагарІна.

Викоиа­

СМУ-58, підряд­

Динком з присадибною ДІ-! ник ПМК-15 виконав пе­ і приміщеннями ремвчку Д 1 аме тро м для худоби 1 птиці, осо-І 1ОО 111111.

лянкою

бистого транспорту, Нині Броварський раЙВУЗОJl на УкраІні в нові будин- зв'язку неоднораз о в о КИ щороку переселяється близько ста тисяч Сімей КО.тJГОСПНИКів 1 робітників

радгоспів.

{.РАТАУ).

звертався в ці організацІІ проханиям викоиати ро­ боти згідно з технічними

:)

І умовами.

Однак

~qoiЦ lІе вжнто~~

ніякщ


"

*

стор.

квітня

11

року

1979

НОВЕ

ЖИТТЯ

НОЖНОІ ~льй()нами

.есни перед серйозно поставИJЩСЬ до JIИ, ЩО право на працю ИRlfами цехів І дIJlЬRИЦЬ. випускникІв пlдгоl'ОВКИ жvрналу. А це впевненість у ' ЗаВ­ УчнІ школи М 7 подіІпкlл постає питання: оформити кожну сторl.нку трашньому ДRi. Ного га­ JIИJl'ИОЯ своУми думками .:,ним бути?. Допомогти для нього було не просто. рантує Нонституцlя - Ос­ про майбутНІ професіУ, ;чнЯ'М обрати в!рний Але Із завданням всІ нов-ний Закон нашого дали Ім соцІальну оцІнку. IJlЛЯХ у життІ, пlдготува­ справились добре. Про це життя. Про грандіозний роз,И Ух до працІ почесне свідчать вже самІ назви Представники mкОЛіИ мах будівництва у роки евзння раД$ІОнськоІ школи, есіх державних та громад­ еьких органів. Неруючись настано,ва-

~и І]артії та уря1(у,

місь­

!КИЙ відділ народно! освІ­ '!'Н, педагогІчні колективи шкІл надають великого 8начення

питанню

трудо­

!lЮГО виховання та Пр<?Фе­ СійноІ орієнтації дІтей. с.вlдчення цього нещо­ ;D;a'BHO проведений місяч­ !НИК профеСіЙНОЇ орі,єнта­ цП. За цей ча<; учні зу­ <:трічалися

Із

передовина­

:ми виробництва. побували !на заводах, фабринах, пи­ или твори про професії, які хотіли б обрати. По вакlнченнl мLcячника від­ бувся усний журнал, який IІІРовели

старшокласнини

сторінок:

<Праця,

гаран-

3

М

роз.повlлн, де можна

СЬОГОДНІ УЧЕНЬ, ЗАВТРА -РОБІТНИК

На

,

Нонституцlєю.

(СШ МІ), «В світІ про­ фесlЙ. (СШ М 2), .я б у роБІтники пішов, хай ~!eHe навчать. (СШ Ng 3), «Рівняння на робітничий клас. (СШ М 5), «Та за­ водсьна прохІдна, що 'в люди

вивела

мене.

(СШ Мб) .• А твоя дум­ ка? (СШ М 7), «Адреси .::І€сятоІ п'ят и річ н и .. (СШ N9 8).

міста .Ми 34втра ро­ Учасники усного журt)іТНИЧОГО класу, надійна налу середньоУ шноли еміна його •. шкІл N9 1 на прикладах довеНолективи усіх

набути

ту

чи

Іншу

спе­

ціальність.

Про чудові шого

ЯКОС't1

-

сучаснина

ва­

моло­

.::Іого БУДІвника комунІзму, про дин~тії, якІ трудять­ ся на заводі порошновоУ металург!І повели розмо­ ву учні школи N9 5.

Учасники журналу з шноли М б розповІли про внпуснників, якІ починали свою трудову біограФію

робітниками цюють

нов,

і

тепер

уряду, В якій дається стайванської кризи. в принципова оцlика р1- 1958 році. шенню уряду ННР про Рішення китайського припинення чинності ра- уряду про припинення дянсько - китайського до- чинностІ радянсько - ки­ говору про дружбу, союз ,тайського договору в су­ і взаємну допомогу від куіІОСТі з Іншими крока1950 року. Односторон- ми пекінського керівни­ ня ворожа 'акцІя Пекіна цтва, зауважує газета не єне~поДіванкою .. пише , «Юнге вельт. (НДР), яс­ чехословацька газе Т ' а но говорить про лІнію на

лис.я

начальником

нач€м

та

ек­

скла­ заводу

не­

комунально- !

го обладнання В .

В.

Нор­

слюсарем

цеху

М 3 заваду порошкової металургії ІменІ БО-Річчя РадянськоІ України, од­ ним

з

представників

бітничоІ

династії

ро-

,

Гор06- '

чунІв ~ С. В. Горобчу­ ком. ГостІ розповІли про свої професії, Іх роль на І виробництвІ І запросили учнів

пІсля

школи

йти

закінчення ,

працювати

на

УхнІ пІдприємства.

О.

пра­

МУЗИЧЕНКО,

уста­

меТОJJ;ИСТ

нач~ль-

кабlвету.

нерlвниками

органІзацІй,

ла

спериментально цеху

СВітова . rромадськ1сть ННР у період війни 1950 8 великою увагою зустрі- -1953 рр. у Нореї, а

усного

школярІ

дальнОІГО

Юні

Клуб ЮЮJХ муиl1<етерів БудиlUСУ піонерів Ленінградського району сто­ ..tutIl України працює вже кілька років. до нього приймають хлопчиків і дівчаток, які мають перший юнацький розряд ~ фехтування, добре вчать­ ся. Клуб має свій статут, емБАеМУ. Ного девіз - «Відвага, Батьківщина, честь>. Тепер тут тренуються 120 школярів. Вихованці клубу юних мушкетерів успішна виступають на ресnублl­

мушкетери

І(анських і всесоюзних змаганнях. спортсмени-розрядники.

Серед них г майстри

спорту

заяву

Радяиського також лl.д

сРуде право..

В

час так

званої

ост ан- дальше ускладнення і ПіД,

ні роки . політична лІнІя р'ИВ відносин між двома китаЙСЬКОl верХіВКИ св і- кра,їнами, яну планомір, домо націJ1ена проти но проводить Пекін. СРСР та ' інших братніх АналІзуючи позицІю соціалІстичних кра'ін. Ни- Радянського Союзу, зару-

нішня агресія Нитаю про- біжна преса ти СРВ ще раз підтвердила, що головною лінією

визнає, СРСР

літиказ.радисвітового со-

І

одностайно

що дО

ставлення договору з

пекінського режиму є по- ННР завжди бу ло ЯСНИМ

міськметоІХ­

~~~~~----------------------------------------------~---~~~~~~~~~~~~ СПОРТ

ТЕМИ

зустрl- '

сторінках

журналу з

МDКВAPOДJII

ВСІО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НЕСЕ ПЕКІН

десято! п'ятирІЧки, про комсомольськІ ударнІ бу­ дови розповІли старшо­ к.ласники шноли N9 8.

стандартного

тована

БЕСІДА НА

ціалізму, етичного

руху,

політика

воєнwих готувань сП,

підкреслює

На фото: sліва юний спортсмен n'ятик.ласни1С Вадим МІРОШНИ­ ЧЕНКО; внизу - йде тренуванн..я. ФОТО П. ЛеЙКа.

з

радянської

газета.

оснільки

принципово!

позиції

І агре- укладених

щодо

Радянським

Союзом договорІв

Світова преса особливо вказує тепер" що, нез важаючн на, всі зусилля пекінськихвластей, 3 пам' яті к~тайського народу не вдасться ВНТРаВИТИ ТОЙJЗКТ' " ЩО' радянськокит ський договір відіграв . після, йог,о підписання ве.л~чез~уроль . Д,1Я

СРСР і

послІдовним,

антиімперіалі- випливало

і

взя-

тих на себе зобов'язань, яких в1.н неухильно до. дерЖуе. сДальшим проявом ан­ тирадянської стратегі'! Пекіна. назвала японсьна газета «Майніті. денон­ сацію китайсьними вла­ стями договору з СРСР. Демократичні сили япо.

захисту революціЙних за- ні'і, зазначає газета, роз. воювань ' китайсь'Кого на- цінюють цю акцію як ви­

роду,

для

завдань

розв'язання яв прагнення

,еконо~IЧНQГО

І

створення

Нитаю до

воєнного

союзу

культурного

будівництва, з ТокІо І Вашінгтоном, ЯК

Виконуючи

зобов'язання, фанту, що Пекін остаточ-

якІ постали що

перед

ним. нове підтвердження

того

но скотився на позиції союзу з I~ШGріалlзмом

випливають здогово-

ру, СРСР з самого початну твердо І послідовно виступав на захист інтересів ННР на свІтовІй арені, ефективно допома-

проти соцІалІстичної си­ стеми І національно -виз­ вольного руху . Вся відповідальнІІТЬ за припинення чинностІ ра­

гав молодій народній рес- дянсько- китайського допуБЛіцІ дават.и відсіч говору лягає на китайсьспробам втручання в її ку сторону, І СРСР. зросправи з бону імперіалі- зумІло, зробить з вказа­ етичних

сил,

це

мало

ви-

них дій

Пеніна

відповідні

рlшальне значення дл.й висновни, вІдвернення прямої lмпеЕ. БАБЕННО, ріалістичної агресі'! проти олгядач ТАРС. '!!!!

ГОЛУБИЙ

16.15

ЕКРАН

16.45 17.15

СЕРЕДА 11 KBITHJI прог'РАМА ЦТ

!. О5Мультфlльми -Ключ до скарбів>, -порося в цирКу>, .Снlrоаи,ок>. 9.35 Худ,ожнlА фІльм .CTporaви>. 5 серія. 20.40 Клуб "інопод,орожеА. ПО

14.30 14,50

_ труд, _

закіи,еннl Новини.

новини.

«Твій ТВОЯ та>. ДокументальнІ

8МСОфlль-

ми _Пору, з rероями>, «Северянка> , .Квіти Чер-

15.30 15.55 '6,25 16:55 ]8.15 18.45 19.00 %1,00 21.35

НЯТКИ>. Рідна природ,а. Концерт фо.1ьклорнога аисамО.,ю заводv вантажННХ автомоБІлІв м. Стараховіце.

(Польша).

Від,rукніться.

сурма,1!

~' ро,исті збори. пр"свя,ені ~ню космонавтики. Трансляція КОЛОНltOго залу

,

БУДИНlУ

спілок ;

«До зірок> . Концерт радянської піснІ. еСьогод,нl у саlтl>. Чемпіонат СРСР 3 фут-

болу:

.Динамо>

еДииамо> Програма

Концерт.

(Київ)

(ТбілісІ). .Час>.

присвя,енlЙ

Дню космонаатики. д,а,а

,

_

Колонного

Перезалу

Будинку спІлок. По .акlн-

ченні

IнформаційниА

1'8.00 18.30 19,00

Ім

салютувала

Москва.

До 35-рі'ЧI! визволеННІ! м. КерчJ вlд, німецько-фашистських ,аrарбникі_. ПоезІя. С80"{ 8іршl 'ита. о. Ющенко. М. В . Гоrоль І Полтавшина. До 170-річчя 3 дня народження письм~нннка.

Закон

І

ми.

фільм,концерт. Інформаці Ана програма .Актуальна камера>.

19.~0 Л, СмlлянськиА. «Сад,>. Тел.ноаела. 20.40 На добранІ... дІти!

21.00 21 .35

Програма .Час>. Кубок СРСР з

(М.). хокею:

- .Дина3 період. 22.10 Мультфільми д,ля д,орослнх. По закінченнІ - но.Сокіл> (Київ) мо> (Мінськ).

вини. ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ Для вас. батьки. (М.). Б. ПОЛЕвоА Повіст," про справжню людину>.

8.10 8.40, 9.40 8.10 Учням ва.

.•

пту.

РосіАськ.

Стилісти,нl

мо-

ресурси

синтакснсу. (М.). Німецька мова . кл. В. KaTa~8.

10.10, 17.00 10.40, 11 .40 4 -Син полку> . (М.) . 11.10 Мистецтво Древньо1 12.10 Студентам·заочникам.

'! З!!!!!!!Д!!

!е'!!!!

Mo>~MIHCЬK).

20.45 21 .00

І,

"

д,и. Документальний фільм

В.

з

2 перlо·

TeJle.

Моцарт.

Концерт

ом

20

д,ЛI! фортопlано s оркестром. (Леніиr~д). ХудожнlА телефільм сМоя

21.40' справа>. 2 серll!. (М.), 22.45 ДовІдкова служба.

ЧЕТВЕР,І2 КВІТНЯ ПРОГРАМА ЦТ 8.00 Програма <Час~. 8.40 Гімнастика. 9.05 lSідгукнlТЬСЯ. сурма .. 1І 9.35 ХудожніА телефІльм .Стро-

етичній

14.15, 17.30 пає

економіцІ.

(М.).

«Сьогод,нl

у світІ>.

д,о

вузІв.

синтаксису.

м. в. Гоrоль .Мертві ду-

'І'''''И

15.55 Дл. маJlАТ. Срібннй 4З81-

19.00 Кубок

шl>.

ночок.

20.45 2! .00 21 .40

Росlй<ька

(М,).

функці'!.

.Сокіл>

перетину

СРСР

IКнїв)

ггафіка

s

-

хокею:

.Дина-

ти

І

••

4:

ради

газе­

На добранІч, дІти! Проrрама .Час>. (М.). ХудожніА телефільм .ЛюПЛаН~ТИ

дина

s

(М . ).

По закІнченнІ

Земля».

-

но­

вннн.

ПРОГРАМА

НА

14

якостІ

т~леба.;

Ро"бітниqої

киА план ГОЕЛРО. 16.ЗО РосІйська мова. На будовах П·lІтнрl КIІ.

17.00 17,30 18.00

Метал

І

..

будова.

ОБЛАСТЬ

Улюб"енl

вІршІ.

ЛенlнськиА унІ8ерситет мlльЙонl8. сКоиституцlя СРСР. Права І оба_'.зкк радянської

люд,ини>.

титрами

ПольськоТ

НародноУ

пепервl

-

Рес-

Концерт.

В

Екран

19.00

"Д ,lfМJ:l3Н:' .

20,00 20.25

IнформацlЙннй

Республіканськоі

станцlr

19.00 ІнформацІАна

програма

.Актуальна ' камера>.

Вечірня

про

«ВІдплата» .

Намlбlю

с ,.lтl

з

бlзне<у>. (М . ).

казка.

,

10вариськнй мат, во­ JltАбму: з610на СРСР sбlрна Куби. (Сверд,­

року універмаг райспо­

' універмагу.

де ви 'зможете -придбати все необхідне до вес­

няно~лі тньогосезону. ДирекцІя yнlBepMaгy.

ПостlЙJlО дІючому будівеJlЬНОМУ поїзду М

НА

2

ПОСТІИНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ:

e.kOHOMict-ltретенЗіоніст, екскаваторннки, бу л..'дозеРIІСТВ, автокранІв ники.

Звертатися на адресу:

м. Бровари, вул. Маши­

нобудівна, 18, віддІл кадрів ПДБП-2. Телефони: 19-02б, 19-674, ' Ухати автОбусами ММ 121, 3 ДО зупинки «Тор!'. маш., N9 б до зу'пинки «ПДБП-2 •. АдмінІстрацІя.

-

Броварському хлІбозаводу

ПОТРІБНІ НА

Ки"{вшина. Худ,ожнlА фІльм Ванюшина». Довlд,кова служб

.1979

терейні вироби, парфюмерія.

JI()ВСЬК).

ПОСТІИНУ РОБОТУ:

rазоелєктроаварник 5-го розряду, тракторист 3-ro розряду.

.Дlти

Одинакам надається гуртожиток

..

АдмІнІстрацІя.

Заступни!! редактора

8

УТ

' юних техиlкl..

сту дента-,ао,ника.

Переда,1

циклу

8ИПУСК .Cьa~oд,HI у свІтІ> . ПРОГРАМА

«ДаремнІ прикро­ (Чехослова,чина).

18.00

квітня

15

~--_'!!!

Просимо завітати . ЛО нашого

12.10 Студентам-заочникам. ВН­ ща MaT~MaTHKa. 2 курс. 14.15, 17.30 Для тнх, хто всту'

ші>.

і

ае:±!

живспілки проводить виставку-продаж про­ мислових товарів, де буде представлено в широкому асортименті верхній одяг, три­ котажні 'вироб~, взуття, радіотовари, гад ан-

пає до вузІв . Математика. rOBH>. 6 серІя. ЛоrариФ.,I,на функцІя. 10.50 Адреси молодих. ' По ,акlк, 14.45 Таоя ЛенІнська біблІоте­ ченнl - новини. ка , В . І. ЛенІн . • ВелнкнА 14.30 Новинк. ПО'ИН> . (М.). 14.50 Документальиl фІльми д,о 15.15 Два оо"ві Qання на одну ДНЯ космонавтики. тему. (М . ). 15,45 НароднІ мелодl"{. 16.00 Сторінки історІї. .леIlIIlСЬ- 15.45 XVD.,>I<HiA "'!.ом, І, суб-

Для тих, ХТО всту- публІки в СРСР.

мова. Стилісти,нl ресурси

rpoMaAChKO"{ чення

18,30 ВеселІ нотки. 18.45 -СьогоднІ У с_lтl •. 19.00 Людина. Земля. ВсеС8lт. 20.55 19.50 Художній телефІльм 21.40 13.25 Політи,на економІя. .Строrови>. 7 сері •. Снстема госпрозрахунко- 2',.00 l,рограма .Час>. 23.15 ВИХ вlдно<нн 8 соціал 1- 21.35 Захрнття ДнІв культури РусІ . 1нженериа графік.. І к)рс. Аксонометрн,нl по_ерхнl.

з

І знову взуття! Засlданн. Республlканськоrо

.СlмфеРОПОJlЬ>.

(4.45 Наша БІографі.. РІк 15.55 Для малят. СрІбний д,з.lПРОГРАМА ут 1971·Й. (М,) . но'ок. 10.00 НОВИНИ. 15,45 У,ительськl уроки. П040В- 16.15 СьогоднІ - День І<ОСМО10.15 Для дітей .Лис Микита>. жений день у школІ. (М.). навтики . ДокументальниА 8истава. 16.15 О. М. островськнй .• Гро· телефіЛЬ:,1 .ГОЛ08ниА кон1З.15 фіЛЬМ'концерт .Танець з.>. '(М , ). cтp~'ктop>. життя МОР . 18,00 Екран студента·,аочника. IS.15 концерт фортепlаивоТ му· 1'1.40 Шкільний екран . ' 8 1<1І. І курс. Виша математика. 3НКИ. РосіАська література. Опуклість. угнутість та 18,30 Космос кличе. Репортаа І випуск

19.30

.

до В ГИЧ

КолеКТИ8

Держ, ПТ,ахозав,ОД

бових курчат 110 .цЬН1 ,

.

ся

поста,аННА

А\lнсільrоспу

УРСР

'Ю6 rлибоке

ilО_НОМУ

Гордієнку

ко"{ втрати

11, 14, 18, 21,

здІйснює продаж до-

0,25 коп. за голову. ЗвеР1ати, 30 квІтня цього рону.

2б, 28~

Республlкансь.

коТ ба ... мат~рlально-технlq-

ного

еРудня.

І

_ИС.llОВ-

спів,уття

ro-

привод,у

тАж-

Інженеру з

-

збуту

<мертl

матері

Г.

С.

йоrо

ГОРДІЄНКО

Харитини ОпанасІвни.

Дирекція. Спецlа,n1зовавlй пересувнІй 'механізованІй копоНі

.NIr 508 тресту .БроваРИСільбуд» НА ПОСТІИНУ РОБОТ . ' У:

ПОТРІБНІ

І'

мamив с:тиавтокрвиІв, котків, екскаваторів, авто-

грейдерІв,

СJlюс:арl -моторнстн,

Звертатися ва адресу:

лургі!!, 4-а, СПМН-508.

шляховІ

робітники.

м. Бровари, вул.

1\leT~-,

l'

""

АдмІністрація.

'" -""~;;:Я' ~;.--"'0:;:: ;Р:;;:О;: ~O:K:M:"'" '", ;:ш~'А;;;;:-1 ' ~;л~~:;::::о;:":;;; :;~:::;:K7:'~~4~'7~'I-'~ ;:::т: :И:О:И:- ~ і

І

Коммунисти,еской партии УкраинЬІ, ,город,екого в райониого Совета наР"дНblХ Aeny,amB КиевскоА е(\ластк. Газета аblХОДИТ ва украинском ЯЗЬІке.

11.

BYJl.

5,РОВАРи,

2551J2(),

Кн! веЬl<а.

154.

81д"ПОВід,ального секретаря, 8lдд,lлу

lІеlта мl<цевого ра410МО8лення _ масовоТ роботн, фотокореспонд,євта

CI.1bChKoro recn04apeTsa, ropfcnoB19.3,18: 8lдAJill. ПрОIlИCJIОВостІ, _ 19.4.S1

У вІвторок. сер<,ду,

"",ГНИЦЮ І C~OOTY, Ооеяг 0.5 Формаry

,.,.."......,..." _:-_,...".....,,...,....,.~_....,~~,,.,~~~.,..,...,~~..,,..~ ....... ~~~..,...,.~,. __ , __ -I-~ rазетв е:llР88да». Індекс 61964. Броварська а,рукарня КИlвського облynравління 8 cnра.вах ваа.ЗВННIlТВ, поліграфіІ і книжкової торгівлІ, вул. І<Шас'Ька: ~54. 4?-.г "'" Зам.- 2129-~1 Ї.320.'.....,....,....#.."..,.....,.-:"~..,..,

58 номер 1979 рік  

58 номер 1979 рік

Advertisement