Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ

КРМН,

1'! НВ/ТНН - ДЕНЬ НОС/lОНАВТИНИ

ЄДНАНТЕСЯІ ом

58 (4578)

Космос на службі ЛЮДИНИ

СЕРЕДА

12 КВІТНЯ

12

1978 Р.

день

ни

Щна2 КОП.

в

рону

1961

польоту

носмічний

нмавжди

ВИХОДИТЬ З 17 КВІТНЯ

як

РОКУ

день

зв' язку.

-

нього

люди­

торжества

ність

яснра­

МІСЬКOJ І РАJЮННОІ РАД НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ КИJВСЬКОІ ОБЛАСТІ

. нови

тичну

для

ПОЛЯ

єння

Бв!к~в~,~~,~~му. !!~,!~~ СААимо0 РАННЮ 10 дання стоять

перед праЦів-

нннами ферм нашого району

до згодовування.

ли спеЦіаліСТИ нашого району

продати державі 78 тисяч тонн молока, 23,5 тисячі

цК Kl1P~ і Ради Міністрів t;PCP «Про додаткові захо­

тонн

207,6

м'яса,

господарств постанову

-мільйона

ди по стимулюваиню перехо­

штук яєць. Успішне подолання намічених рубежів вели-

ду спеЦіалістів сільського господарства на роботу ке­

кою

рівнинами

мірою

залежить від

то-

відділКtв,оригад,

\

ферм та іиших підрозділів ~ середньої ланни вирооиицтва ~

вони безпосередньо вирішують всі пнтання виробництва.·

у колгоспах і радгоспах». ~ відповідь на постанову зоотехнін-селенЦіонер плем-

відоме прізвище Героя СоЦіалістичної Праці, tiригадира молочнотоварної ферми радгоспу «Русанівський» Марії Захарівни пильтяй.

3вонНіна перейшла працюва- ~ ти бригадиром птахоферми \ Х2. 2. НаслlДУЮЧИ її прик- ( лад, старший .ветлікар цього ж господарства комуніст

птахозаводу «Рудня»

Надія (

Трудовий шлях вона починала дояркою. нині ж очолює

Ніl\ТОР бригаду

колектив

шнх днів вони переноналися,

комсомольсько - молодіжннй ферми.

Ії

діяль-

ність не обмежується одними господарськими справами. Вона знаходить час і для

депутатської Захарівна -

ної Радн

роботи. Марія депутат обл ас-

народних депута-

тів,. пропагандист і агітатор; І

иа

все це

у

неї

знаходнться час,

1

завждн

жодної

справн чи ТО пов' язаиої 3 господарством, чи ГРОМ.адської ~ вона не залишить иа піВДОРfJзt, а виконає з

Радченко очолив по вирощуванню

молодняка птнці. ~же з пер­

яна це відповідальна і ціка­ ва рооота. Тут для них від­ крилося широне коло діяль­

ності. І сьогодні вони роб­ лять все для того, щоб як­

найшвидше оволодіти багато­ гранною

Майстерністю орга­

ЗвичаЙні, здавалося б, 6іо­

графії

людей,

що очолюють

повістю.

господарського . виробництва,

Жовтневої

радгоспу

які

«Плоснівськнй»,

очолюють

Андрій

Революції

бригаднри

Іванович Малюга

Петро Іванович

Лише за трн

нього року надоїли

від

в

та

Булавенко.

місяці ниніш-

господарстві

кожної

корови

їх внсокі моральні якості, душевна краса, гармонійне поєднаиня особистнх і су­ спільних інтересів.

Але

є

бригадири,

ції,

мало працюють з людь­

ми, не сповна віддають себе велиній і благородній спра­

ві

боротьбі

-

виконання

за

успішне

плаиових

завдань

і соціалістичних зобов'язань. Тому й показникн роботн

проти

очолюваних

відповідного

періоду

праці, широка гласність соціалістичного

змагання,

стійне прагнення

якиайнраще_

по-

працювати

Звідси _

ви-

СОкі показники. Вмілим керівником 1 орга-

ними

трудових

нолентивів низькі. Так, на тваринницьких фермах рад­ госпів «Жердівський», «Боб­ рнцьний», імені Докучаєва, «Красилівсьний» помітна плинність кадрів. Тут про-

тягом

зимівлі

відповідальио

до

худоби

стави лис я

використання

кормів, запаси часио

без-

наявних

яких перед-

вичерпалися.

Надворі квітень. Відповідальннй місяць у роботі

Rізатором виробництва зарекомендував себе бригадир молочнотоварної ферми рад-

тваринннків. Наближається до нінця стійловий період утримання громадської ху­

ла Охрімович Гурин. Очолю-

класти багато

госпу

ваний

«Заворицький» ним

Мино-

колектив одер-

жав за три місяці по 687 кілограмів молока, успішно винонавши

харчування.

Зиачно

щодия одержувати прибавки. Грудневий

(1977

р.)

Пле-

нум ЦК КПРС звернув ува­ гу на те, що в сучасних умо­ вах велике значення має під­

вищення

організованості

1

посилення контролю за вико­

імені

Кірова,

«Авангард»,

«Гоголівсь-

кий», «Требухівський» та інші. Майже щодня тут одержують вагомі прибавки молока. Наявні у господарст-

нанням

плановнх

завдань,

дальше

зміциення

внробии­

чої і трудової дисцнпліни. У спішне здійснення цих' иа­ станов у значній мірі зале­ жить і від бригадирів, від

вах корми використовуються

їх

раціонально,

робничим процє<:ом.

по-господарсь-

тру Jівннки

почали

са.1ИТI1

польоти

ціалістичними нраїнами за програмою .Интерносмос»,

автома-

створення

орбітальних

вих станцій

з

«Снег-3».

довго­

з

наунов­

готується

запуск

супутника.

маненка і Г. Гречна, яні не­ давно

призначення

завершили

снладну

велину

програму

f

наунових,

ЗД1Иснюють радіо- і теле­ зв·язон. ведуть геологічну

науново-технічних і медино­ біологічних досліджень на

розвідну,

борту

нозувати

допомагають

погоду

і

прог­

врожай,

станцlI

встановивши

«Салют-6», ренорд

винонують безліч інших «до­

лої роботи в космосі.

ручень». Дослідження Землі з носмосу має на меті роз­ в'язання снладних проблем

космонавтики

Досягнення

трива­

радянсько~ завжди

спря­

мовані на пізнання і пран­ тичне освоєння сил і за­ нонів природи в інтересах ЩQДRНИ прщі, миру на зем­

світового значення: вияв­ лення і врахування ресурсів

планети, вивчення нлімату, розвитон транспортної мере­ жі і систем далекого радіо-

•.

здійсне­

Епохальною перемогою ра;::{янсьноІ науки і техніни є політ носмонавтів Ю. Ро­

Сотні супутнинів найрізно­

І. КЛІЩ,

спільно

Індії

другого

науно­

Франції

з а п у с ксупутнина

цями

типу «Салют».

манітнішого

ученими

но

що дозволяють вирішувати важливі завдання.

ранніх

!,артоплі

є

тривалих

ГОСПО,lарства

по

кос­

Одним з нар;::{инальних напрямів радянської носмо­ навтини

запу­

досяг ла тисячі. Плодотворно ЗДійснюєть­ ся міжнародне наукове t технічне співробітництво радянсьних учених в галузі космічних досліджень з со­

ба­

ших.

сортів, яка заїlчатиме П,10ЩУ 70 гектарів. Першю1И вивели кар­ топ.lесаджалки 8 ПО.lе механіза­ тори Петро Іванович Уривський та дмитро МllхаЙJlОВИЧ Денисен­ ко, Вони посадили картоплю на П,10щі більше 20 гектарів. агроном

належить

носмічних

СРСР

Загальна кількість «Космо­ сів'> нині стала ювілейною,

тичних станцій до Місяця, Венери. Марса і чимало ін­

УРСР.

каРТ()JJ:ІЮ

океану,

завдань

року в

1977

монавтини перший супут­ нин, перший політ лю"ИНИ, перший вихід її у відкритий носміЧний простір, перші

ВНРОЩУ­

ВДНГ

етапних

стовповому

лі.

(ТАРС),

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!~ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!~_!!!I !!!!'!!!!!!!!!:!!!!!!!!~

ЗВЕДЕННЯ

у

про хід сівби ярих КУЛЬТУР та інших весняних польових робіт у господарствах району за станом на 10 квітня 1978 року

стислі

(в процентах до плану)

Назви

,..::r;.- ""<>

госп"дарств

" ~ "" (-~~

""

с-

... :r"

о:

«Заплавннй» «Бобрнць!шй» «Плоснівський~ Племптахозаво;:t «Рудня» «Красилівс!>ний» «Пухівсьний» і'мені Кі рова

33 32 28

96 90 82

28 26 26 26 26 24 21 21 20 19 19 16 14

74 103 100 77 36 100 94 87 88 75 61 81 32 77 67 40

«Авангард»

«Велинодимерський~ «Зоря» «ТребухівсьиИ'Й» «Jlітнівсьний» «РусаНіВСЬНИЙ~ імені Мічуріна імені Щорса «Жердівсьний» «Гоголівсьний» «Заворицьний» імені ДQкучаєва

1~

10

8

с

о

Посіяно

d; 'g ==~

.;:'"

<> <>

'"

..'""

'g~

=>< <і"

~=

ГОА

13

72 18 71

13 20 11 13 33 17 8,7 14 60 333

34 60 82 112 88 100 100 18 59 97 35 27 35

Хлібороби

=><::~::: :;;::;: ..... :;;'

38

станція

47

eM~

0"-

високому

100 83 10()

провести

22

«Гоголів­

максимум зу­ строки і на

агротехнічному весь

комплекс

рівні

весняно­

польових рООіт. Шириться змаган­ ня серед механізаторів за високо­ продуктивне використання техні­

88 100 72 73 91 93 100 100 100 100 100 87 84 100 82 36

ки, за якісне виконання доведених

з~вдань. На сівбі ранніх ярих зер­ нових культур у госп-одарст!!і

зайнято вісім підготовлений

агрегатів. У добре грунт ляг ло насін­

ня ячменю та в,і1!са на площі

325

гектарів при плані 425 гектарів. Попереду у соціалістичному зма-. ганні серед механізаторів іде ком­

сомолець Віталій Жовтуха. нормі ває

14

При

гектарів він щодня висі~

насіння

тур на

ярнх

площі

зернових

куль~

гектарів.

16-17

Ус;ього хлібороб

засіяв

уже

64

гектарн площі. НІ передовика piB~ ня:ються інші

38 Т7

и

к

радгоспу

ський:. докладають силь, щоб У стислі

:::{=t';

l{ИLвсьне об' єднання

nтахофабрин Центральна дослідиа

о

р

т

~.~ ~

механізатори.

Р. ТАРАН.

100

диспетчер.

вагомі

працівники

радгоспів

гатьох

на

щено більше сотні косміч­ них апаратів. Ян завжди. ве­ лику частину їх становили сУ.путнини серії «HOCMOC~.

на­

розв'язанні

для

зуснль, щоб

відповідальності в усіх пан­ ках партійного, державного 1 господарського керівництва,

ферм

Нині

на

нрюНl

у

Землі.

носмосу.

нос­

тут

населеня

пран­

сьогодні

слід до­

підвищнли продуктивність тварин порівняно з відповідним періодом минулого року молочнотоварних

курси

саме

вже

ие знизити надоїв молока, а

завдання першо-

го кварталу нинішнього рону по виробництву та продажу державі цього цінного про-

дукту

доби. Тваринннкам

Нашій

ванню каРТОП'1і !1Ш1Т)JО Михайло­ вич денисенко, Іван '\\ИКО,lаі'!ович Бур'ян, Петро Іванович Урив­ ський та МI1КО,'ІСІ Ізосипович Журба В311МКУ закінчили спе­ ціальні

що

зоряного

пріоритет

Ланкові

110

яні

вузьно розуМі~ТЬ свої функ­

по 1356 кілограмів молока, що на 86 кілограмів більше минулого року_ На кожні 100 гектарів сільськогосподарських угідь вироблено його по 601 центнеру. На фермі цього радгоспу відчутна висока організація

Uб:lасті, ланuк

наша

зроблено ОСНОВОПО.'Іожні НРО­ ни в цьому напрямі,

ГUСIІО.1арствами

трудові колективи ферм. Та

усією серйозністю і приици-

дена

механізованих

Шзатора.

за ними на повен зріст роз­ нривається велнч трудівнн­ Ків соціалістичного сільсько­

Добра слава ли~е про роботу колентнвів двох бригад молочнотоварної ферми ор-

Чернігівської

з

праву

батьнівщиною

освоєння

восени було вивезено в cepCJ.Hboму по 5О тонн uрганічних :lоGрив на комен гектар. Ilрuзе,lII сорто­ насіння

по що

безпосередню

шляху космонавтини з'яв­ ляються віхи. встановлені радянсьними піднорювачами

родилися перші наунові ідеї

ТЬОМУ році .'\ссятої п'ятирічки по 170 центнерів картоплі. J,ля ЦЬО­ го € всі ~IОЖ:lІ1вості. На [І;ющі, BiJ.IJCJ.CHiii lІі:l цЮ КУ,1ЬТУРУ, ще

обмін

є

люди тим,

монавтини,

Хлібороби РаДОСIlУ ,,3аIJОРИЦЬ­ кий» зобов'яза;lИСЯ ВllрОСТИТИ і зібрати з кожнuгu гектара. в тре­

го, як працюють колентнви ферм, бригад. Адже саме

Далено за межамн району

країна

КАР топ л

З велнкою радістю зустрі-

в третьому році десятої п' ятнрічки. Вонн зобов'язалися

пишаються

снористають­

КОРИСТЬ

Щорону

го­

Всесвіту.

Радянсьні

ян их

гігант­

людства,

справи нашого номуністич­ ного будівництва,

ризонти для вивчення і осво­

3

майбутніх

ся прийдеШІНі поноління, а й дістаємо

неозорі

космосу,

завоювань

плодами

досягнень

природи,

віднрив

вивченню

для

сьних

над

гарІним,

~ ВІСТІ

по

радянсьиої науни і техніни, перемоги людсьного генія силами

навнолиш­

ми не тільки занладаємо ос-

Легендарний політ, здій­ снений громадянином Ра­ дянсьнorо Союзу Ю. О. Га­

OprAH БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ,

охорона

середовища.

Розширюючи нашу діяль­

простір­

залишиться

вою подією в історії земної цивілізації. Цей день уві­ йшов в усі налендарі світу

ГАЗЕТА

1937

нвітня першого

вмілог6

керівництва ви-

ГОТОВНІСТЬ НОМЕР ОДИИ Колективи

всіх

виJЮбни­

чих підрозділів тресту «Вро­ ваРИСільбуд» розробили про­

граму дій на 22 квітня день ЛеНінсьного комуиіс­ ТИЧ!ІОГО суботника. БУДі,вель­ нини

сповнені

тру дитися

рішимості ПQ­

висонопродуктив­

но і винонати значний обсяг роб:т на важливих об'єктах п·ятирічни.

За

даними штабів

з

про­

ведення суботника, яні ство­ рені в усіх ПМК і на дослід-

но-енооериментальному

заво­

Rар60вмщlв. 'ВодіІ 102 авто.

ді буді,вельних нонструнцШ, усього в «червону суботу~_

мобіЛіВ перевезуть

працюватиме понад

жів.

2210

ро­

бітнинів, інженерів, техніків тресту, у тому числі 117 за­ водчан_ Заплановано випус­ тити ІІіромислової продукції

на

тисячі нарбоваІЩіВ:' кубіЧНИХ мет.рів збірних залізобетонних конструкцій, 150 тонн асфальтобетону, 100 кубомет'рів бетону 'ошо. На 38 новобудовах буде зайнято 1228 чоловік на 66 більше, ніж під час ми­

4,8

55

нулорічного суБОТНlІка. Вони ВlІнонають БУ:1' не.1ЧіО-МОН­ тажних робіт на 42 тисячі

940

народногосподарських

тонн:

вантаА

Таним чином, у фонд дє" ситої

п' Я'і'ирlЧКИ

ми

nepє~

рахуємо 7.тнсяч

760

карб~

ванців.

Крім

Toro, . nрацівник~

тресту займатимуться благо­ устроєм міста, вони облад.. нають один спортивний май­ ;jанчик, висадять 155 дерев

і 465 нущів. Буде танож 3Ї­ "ірано 8,5 тонни металолому! М. САДОВНІКОВ, секретар

парткому

трес­

ту 4Броварисільбуд».


ПЕРШОЮ перевіркою дієвості кожного

ним

механІзатора,

відповІдальностІ

за

учителя П. М. М. ~. Шульги,

усвІдомлення

долю

майбут­

ТРУДІвниками

нього врожаю, вмІння комуністІв особи­ стим прикладом повес'ТИ за собою ко­ лектив стали веснянІ польовІ роботи.

слухалося

м

кликав

1978

за

зауваження

врожай

на

ню

«Знання. партійних

по широкому документІв,

а

В.

го

заводу

торговельного

машинобу дування. За ми­ ну лий рік вІд впровад­ ження у виробництво ра­ ціоналізаторських

зицlй

підприємство

жало

економічний

в сумі

213,5

пропо­

тисячІ

одер­

ефект

дала

рацпропозицІя завідуючої централь~ою лаб~рато­ рією Р. Д. НеводІно1 про впровадження ново! тех­ нології покриттів виробів. НQвовведення

начальника

бюро нормування матерІа­ лів Л. Й. Дубровського про унІфІкацІю деталей дало економІчний ефект на 12 тисяч карбованців. Начальник вІддІлу мате-

пlВ1'Ора

раза,

червоний

БерЛіН.

нять стів,

щувальних

на

Приємна звістка надійшла иа Но­

проЩіту металу на інший,

більш дало

14

економІчний. тисяч

Це

карбован­

ців умовної економІї. Ва­ гоми:й внесок У справу дальшого технічного про­

гресу зробили також І ін­ ші

новатори.

Виходячи;

НПРС,

завдань,

у Листі ЦН

Ради

Міністрів

ВЦРПС

ВЛНСМ, і

Із

І

винахідники

нашого

оцІнкою «відм;н.но.

здано ·в

експлуа­

тацію широкосмуговий стан гарячо! прокатки «2000.. Пуск цього агрега­ ту,

виготовленого

кра,маторськими

машинобудівниками,

дасть

можли­

вІсть зб:льшити виробнйцтво прока­ ту в країНІ при~лизно на третину. У портфеЛІ

ства

-

замовлень

пlд:nриєм­

зая·вки на два стани

«2000.

дЛЯ

ПНР І СРР. Вони будуть виго­ новокраматорцями в коопе­ рації з машинобудl.wшками бра1'1fIХ

ЦН товленІ

рацІоналІзатори

воду у третьому

вокраматорськнй машинобудІвний за­ вод іменІ ЛенІна з Індії: на мета­ лургійному заводі в мІСТІ Бокаро з

за­

році де­

сято! п'ятирічки зосереди­ ли всю свою творчу дІяль­ ність на рацІональне ви­

користання

країн.

-

ти-сячу

ВЕЛИКОВАГОВІ великовагових

по­

їздів провели в нинІшньому роцІ ма­

технологічно­ шиністи Норостенського локомотив­ го обладнання, пІдвищен­ ного депо Швденно-Захlд,ноІ залІзни­ ня продуктивності . праці, ці. Завдяки цьому додатково пере­ зменшення матеріалоМІСТ­ везено понад 500 тисяч тонн ва·нта­ кості і поліпшення якості

жів.

продукціІ.

С. СОЛОДКИП. гqловний інженер за­ воду.

.

заліз­

TplfНaд­

t

КЛИЧЕ СПЕЦІАЛІСТІВ ВИРОБНИЦТВО Близько двох тисяч агрономів, ін­ женерІв, зоотехніків очолили рlзиl підро~lли господарств республІки

tIlсля опу5л1к.увf\ННЯ КПРС

п~танови

ЦК

Ради МI'нlС1'рів СРСР сПро

1

додатковІ

заходи

по

вІдкри1'О

практикуються

«зелену

маршрути

дружби спільно з локомотивними бригадами БlлоруськоІ магІстралІ. В

дощувал ь н і

стимулюванню

Прага. Професія мо­ ряка

стає

дедалі

лена від моря, вона завдяки співробітни­ цтву з Іншими соціалі­ стичними країнами ус­ пішно розвиває свій м()рський флот. Нині

суден гордо несуть

15 над

морськими

рами

ної

прапор

нІсть

-

nlдрозділШl

тисяч

тонн.

вироб­

ництва в колrоспах І радгоспах •. Тепер кожен другий керІвник се­ вищу або середню спецІальну освіту. В нинІшньому роцІ багатотисячну ар­ м:ю сІльських спеціалІстІв поповнять ще

чО1'ИРИ

вік.

Свою

з ІЮловиною Тисячі

IОваліФlкацію

чоло­

керІвники

цієї ланки піДВИЩУЮТIt у спецІальних

постІйно-діючих школах.

В сlльсько­

гос'пода·рських вузах І технІкумах без вІд

В1Jробництва

навчаєть­

ся поиад дві тисяЧІ бригадирІв, за­ вІдуючих фермами, Інших працівни­ KLв колгоспів 1 радгоспІв. (РАТАУ).

просто­ сухопут­

республіки.

гальна

лан·ки

по­

пулярнішою в ЧССР. Хоч Чехословаччина на сотнІ кілометрів відда­

переходу спеЦlалlсТі,в сІльського гос­ подарства на роботу керІвниками віддlJll(lв, бригад, ферм та Інших

середньої

но­

ПРАПОР ЧССР НА МОРСЬКИХ ПРОСТОРАХ

мІльйонІв

6

Вели­

популярністю

дянські

вели·коваговнх поІздlll

до ст а.в ити

установок

установки.

тонн вантажів.

вІдриву

Вели.ковагови.м вулицю.,

ЦЯ'lь тисяч

додатково

провести

ос­ до­

ристуються в НДР ра­

peдHboro пlдроздlлу в колгоопах має

у ДОРОЗІ Першу

вирішили

рес­

електротязі.

кою

В. НЕВРАТ.

ничники

полях

В цьо:wу році

меліоратори мають воїти експлуатацію

УспІшне проведення посІвно! К8МПІ­ иlУ ..- запорука майбутнІх успіхІв у BJt.. KOHa~HI иародногосподарських планІв 1 соцlалlcтичних зобов'язань третього ра­ ку десятоІ п'ятирічки.

ВІДМІННУ ПРОДУКЦІЮ

на

публіки.

ренеПЛОДіВ.

коростеисьиі

мо­

загін спеЦіалі­ які успішно пра­

цюють

30

иових з кожного ген.тара площ, по 210 центнерів овочІв, по 600 цент.нерів ко­

році

Випусн

ному училищі у Фюр­ стенвальді. Вони попов­

Перед трудІвниками полів радгоспу «БООрицькиЙ. у нинІшньому роцІ стоУть завдання зІбрати по центнерІв зер­

ниН1WНЬОМУ

40-

лодих спецІалістів у га­ лузі меліорації відбув­ ся в аграрно-інженер­

гек­

тарах. підсІяно багаторІчні трави на пло­

ЗАМОВЛЕННЯ НА

на­

РЯДИ СПЕЦІАЛІСТІВ ЗРОС'ІАЮТЬ

УКРАІПА: ПОВИНИ АВИ

РЛJJlНСЬКА

в

(1976-1980

вІдзначили наполегливою роботою. На поля вивезено 23,4 тисячІ тонн орган:ч­

вим­

поставивши

кіловат-годину надпланової електроенергії з початку ни­ нішньоІ п'ятирІчки рр.) І мІльйонну кІловат-го-· ДИНУ в цьому poц~

заним, ТО правильний підхід дирекцll радгоспу, партійно! І профспІЛКОВО! ор­ ганізацІй сприяє успІшному його вирІ­ шенню. Так, у першІ днІ не працювала !дальня на тракторній бригаді, але пІсля втручання aДMLнlcTpaцl! наСТУПI!О­ го ж дня для механІзаторІв вже готу­ валася Ужа. ПершІ дні квітня хлІбороби радгоспу

850

виго­

цІональну енергоси­ стему 600-мільйонну

готовка до проведения весняних робіт дає CBO~ позитивнІ · наслідки. І якщо якесь питання І виявляється нерозв' я­

а

устаткування

тату,

Що ж, своєчасна, цІлеспрямована пІд­

- СьогоднІ ж, - говорить М. Д. Смалько, про успІх В. К. Луценка ми розповІмо у «блискавці •. з тим, щоб досвід передовика CT3JB надба·нням усіх радгоспних механізаторІв.

рІа ль но-технічного поста­ чаННfI Н . В. Голоцуков за­

СРСР,

-

R.

щІ 52 ГЄК'1'ари, посІяно 501 гектар яро­ вих, в тому числІ зернОІІ!ИХ 350 гекта­ рІв. Ножен день темпи робіТ зросtают!>,

пел.

чених у соцІалістичних зобов' язаннях.

ка рбованцlв

П.

.,.-

штабі по проведенню весняно-польових робіТ квітня стало вІдомо про успІш­ ну роботу на культивації грунту меха­ нІзатора В. К. Луценка, наступного ранку секретар парткому А. А. Бєлlков,

також

поставлених

чі

вологи­

2ZJ

кар­

економІч­ 40.8 тися­

закриттІ

них добрив, закрито вологу на

роз'яснен­

бованців замість 100 тн­ сяч карбованців, передба­

Найбільший ний ефект -

.

у

не

товлене в Радянському СоюзІ. НОJIектив ТЕС до­ бився чудового резу ль­

М. І. 3у6он І Г. М.

на

ленню результатів трудового суперни­ цтва на «ЕкраНі змагання,.. Як тІльки у

І

експерименталыі-­

В. В. 3ахоруйко, А. Ф. Ли­

куваННІ грунту

НонституціІ

для людини працІ ВОНИ вважають за

пили до його трактора

по­

-

вироб­

кооперування

країн членів РЕВ у гал'узl енергетики. Вста­ новлене на ній основ­

лик, П. В. йовенко, В. І. Гу.няк, на дис­

пlдсlві вІвса денне зав­

перевиконав

полІпшення 'пропонував заміну в кон­ певного виду якості продукції вагомий струкції внесок роблять рацІоналІ­ продукції одного профІлю затори

добрива

-

Обіух на

грації, а також ничого

М. Г. Брикун, иа оранцІ грунту Гарбуза.

ВАГОМИЙ ВНЕСОК НОВАТОРІВ робництва

ново!

мунією КО1\!пленсної програми соцІалістич­ ної економічної Інте­

комунІст І. І,

цюВtaти в країнІ, де створено всі умови,

2ZJ

вищення ефективності . 6.И­

проект

обгово­

трактористи І. В. ОБІух,

ханізатора з трудовим успіхом І прикрІ­

това ри­

пулярнзацlY досвіду переможців соціалі­ стичного змагання. Уже сьогоднІ можна ві~значити успішну діяльність Ідеологіч­ них праЦіВНИRів: комунІста Г. Т. Чуп­ рини, бригадира тракторно! бригади,

~-. справу дальшого під­

жваве

голова робітничого комІтету М. Д. Смалько виїхали на поле привітати ме­

дання для агітаторІв, політінформаторів, ства

механізаторів

4

Партійні керІВНИки радгоспу подбали

органlзацlї

у

успішної реалізації Py~

-

нято Прапор Трудово! Слави. Належна увага в радгоспІ приділя­ ється засобам наочно! агlтацlУ, висвіт­

адресу

про ідеологічне забезпечення ходу по­ сівної. Були визначенІ конкретні зав­ первинної

Бухарест. Теплова електростанція «Мін­ тія-Дева» один з численних прикладів

Всі непогано трудяться, та хочу все ж назвати кращих членів механізо­ ваного загону, які вивозять мінеральнІ

вІла блискавка, на честь механІзатора біля центрально! контори радгоспу пІд­

партійного комІтету, який поки що не вирішив питання про створення партій­ ho-комсомоЛItСЬКИХ 1 партійно-депутат­ ських груп. Адже це була б надІйна опо­ ра па рторганlзацlІ в проведеннІ весня­ них роБІт.

лектор:в

ний агроном радгоспу Міщенко вІдповідає:

озна­

М. Л. Дяченко на дискуванні грунту під овочі денні норми виконує на 11 О -115 процеliтlв. Про його успІх розпо­

року.

критичне

Тищенко

Накалюжний,

дання

колек­

Добру справу зробив комітет KO!"lCOмолу, який організував три МОЛОДІЖНі посівні екіпажІ. Водночас треба висло­ вити

голов-

-

респуБЛіКи, ві,ДЗ'начили, що жити І цра­

І.

комсомольцІв ста­

високий

В.

-

.

тиву в боротьбІ

запитання «Хто краще працює?

У вІдповІдь на турБОту парт І! МИ вІдпавІмо натхненною працею, дали слово механІзатори І .JIерші ж днІ робо­ ти показали вІрність слову. МеханІзатор

Свої завдання на період сІвби визначили

всього

В.

щаст:я.

також комсомольська організація, на­ роднІ контролери, громадськІ організа-

силою

віддІлка

схвалюючи

рального І матеріального стимулювання.

спря:'tlOвуючою

СОUІАЛІЗМУ ЯСКРАВИП ЗРАЗОК СПІВРОБІТНИЦТВА

проведеннІ весняних польових робіт. На

заступник секретаря партІйно! ор­

рення. У своїх виступах член НПРС І. Ф. Сірик,

ваних ланок, закрІплено технІну, озна­ йомлено трудІвникІв Із заходами мо­

ли

робота

всіх ланок партійноl організацІІ, авак­ гардна роль комунІстІв І комсомольцІв дозволяють досягати непоганих темпІв у

свІжІ газети,

йоми~ трудівників весняного лану з про­ ектом нової HOHCTwry"Цiї УРСР, щО ви­

механізаторіп, на

16

2

ганІзаціІ

затверджений склад механізо­

комунІстів І

у КРАЇНАХ

иапружених

ТРУДОВА НАПРУГА ЗРОСТАЄ

ПеDeД почаТНОl\1 польових робіт у рад­

11

реалlзацl1

цІлеспрямована

~~~:!; Парr:l:Й.е ас.жеже..

питання

ціУ.

успІшно!

планІв. І саме

журнали, оперативнІ данІ про виконан­ ня механІзаторами денних норм. Так, у червоному кутку тракторноІ бригади

торіВ.

яких був

чення

станах.

но необхІдну лІтературу,

«Про органІзацІйну та масово-політич­ ну роботу партійного комітету радгоспу в період весняних польових робіт». На цьому ж засіданні парткому був затверд­ жений план масово-політичної роботи на період посlвноІ кампан!І. П1знlше він обговорювався на вІдкритих партійних зБОlJах, а також у колективах механіза­

госпі . пройшли збори

польових

створено червонІ кутки, в яких пІдІбра­

кампан!і комуністи І комсомольЦІ рад­ госпу «БобрнцькиЙ,. виступили Ініціа­ торами змагання за досягнення найви­ щих показннкlв у роботІ. На це І спря­ мована вся оргаиlза1'орська та масово­ політична робота партійної . організаціІ радгоспу. Ще у серединІ березня на за­ парткому

на

Велику роботу провели naJ)Тi~a f профспілкова оргаНlзацІУ для забезпе­

Слід вІдзначити, що в обох бригадах

З самого початку цІєї вІдповІдальної

сіданні

Байбарзи, облІковця якІ виступили перед

Іх

за­

вантажопідйом­

близько

230

У рамках РЕВ Чехо­ словаччина спеціалізу­ ється на будівництві пасажирських і ван­ тажних суден типу «рі­ ка море» І постав­ ляє їх іншим країнам соціалістичної спІв­

-

дружності. Взамін во­ на одержує океанські теплоходи, якІ приписа­ нІ до морських портів

НДР, Польщі І Радян­ ського Союзу. (ТАРС).

Старанно rотують плоші під по" с:аАКУ картоплі У радгоспі «ГOГO.1iB~ ський:..

Механізаторам

потрібно зорати

1200

господарства

гектарів. Ci~

тракторів напружено працюють про­ тягом всього с·вітлового дня. Про. Довжуеться робота і вночі. З повною віддачею працюють трактористи Вік.

тор Федорович МеЛЬНI1К, Іван Тимо­ фійович Ситюк, Микола Єгорович

Шусть, Юрій Пилипович

Харченко.

Не відстають від них і механізато' ри Аркадій Мнхайлович Міщенко та Богдан

Іванович

Єлисеєв

На фото: групова оранка. Фото М.Семииога•

о

2

стор.

о

о

НОВЕ ЖИТ1'SI

о

Середа.

12

квІти.

1978

року

о


ТВАРИННИКИ! ВИЩЕ ПРАПОР ЗМАГАННЯ! .. ----- - -----------------

НА

~

Завдання радгоспів • І

на

Доярки.

(1977

р.) Пленуму ЦК

КПРС, працівники ферм господарств нашого району успішно провели зимівлю худоби і досягли нових успіхів у виробни­ цтві й продажу державі продуктів тваринництва. Так, вало­

2

ве виробництво молока перевищило на

Юхименко О. В. (<<Плосківський») Цапка К. І. (<<Плосківський»)

тисячі тонн план

Маринич €. Ф. (<<ПлоскіВСЬКllй»J Ступаченко К. О. (<<Плосківський») Карпенко К. Г. (<<Плосківський»),

430 тонн - рівень минулого року, - відповідно на 78 І 14 кІло­ грамів. М'яса понад квартальний план вироблено 310,5 тон­ ни, яєць 1 мільйон 368 тисяч штук. Перевиконано та­

надій на фуражну корову

Сорока О. Г.

Вова Л. С.

Журибіда С. Ф. (<<Требухівський»І Касян Л. М. (<<Плосківськ:ий») Какун К. Т. (<<Плосківський») Лисенко П. М. (<<Плоск,і'оський»1 Мельник Г. Х. (<<Плосківський:»), Гурська Н. В. (<<Плосківський»)

кож квартальні народногосподарськІ плани продажу державІ

всіх видів продукції. поставлено

таке

(<<Авангард»)

(<<Требухівський»J

радгоспами І птахоФабриками району

Міщенко д. П. (<<Плосжі.вський»!

завдання:

14І9

358

1388 Харченко Г. Ф. (<<ПлоокіоськиА:.1 1370 Сікорс&ка М. В. (<<Плосківський:»' 1354 Миколаєнко О. Р. (<<ПлосківськиЙ:.І 1352 Гнип М. Н. (імен! Щорса) 1348 Остапчук А. М. (імені Щорса} \328 Макортецька е. М. (<<Плосківський») 132\ Купріянчук К. Г. (<<ПJЮсківський:») 1319 Панек Г. Ю. (<<Плооківський») 1318

323 333 311 333 305 332 311 288 320

Топіка Л. П. (<<Плосківський:,)

&

~ ~

>--

~g~:i~

Мироновська Т. С. (<<Плосківський» І

першого кварталу І на

На квітень перед

іЬ t{ :s

roсподар~

Топіха Г. Я. (<<Плосківський») Миколаенко Г. С. (<<ПлоскіВСI>КИЙ»} Кабанець В. В. (<<Плосківський»), Лесик В. М. (<<Плосківський») Волоха О. І. (<<Плосківський») Кривець €. М. (<<Плоскі&ський»1

Перетворюючи в життя рішення ХХУ З'ЇЗДУ' КПРС і ХХУ

з'їзду Компартії Украіни, грудневого

иаЗВI!

Бесараб М. Я. (<<Плоск!вськиl!:.} Носко О. П. (<<Жердівський» )

року

1978

МаJlюга Н. М. {«Пnooківськиl!:.І

ДОЯРКИ

птахофабрик

• КВІтень

РІВНЯТИСЯ

НИХ

1904 1846 1836 1819 1799 1725 1723 169{) 1684 1646 1633 1623 1582 1554 1508 1494 1472 1454 1444 1443 1430 1426 1420

390 499 427 429 428 333 390 366 393 237 259 309 374 373 367

ПТАШНИЦІ

П таш~иц,І

'o~>.~>r

назви

l,

'J

о:Е",,,,,,,- ~

.. ",,,,_i!

g.:t:.=І~>-~ ""~~~S

господарсТІІ

Власенко Т. І. (Київська} Репетунова Л. О. (Київська}

Олешка М. М. (ППЗ «Рудня»} Шеломіна К. І. (Київська) Лаевська К. Я. (Київська) Пономаренко Н. С. (ППЗ «Рудня:.) . Криченко У. О. (ППЗ «Ру.аия»»

369 354 345 342 342 352 331

868,5 1763,7 1439,S 1200,3 1185,1 1028,9 217,8 984,7

74,4 73,5 73,4 72,6 71,6 71,4 70,0 68,4 68,2

Лупан А. О. (Київська) Петричук Н. П. (Київська} Вакуленко Т. С. (Київська) Ліпатіна І. П. (Київська)

360

0...0";>"~i5~~"

t:O

1060,5 63,6

67,0 65,0 65,0

Бобка К. К. (Богданї.вська)

208,8

161З

виробити 7500 тонн молока, при умові одержання серед­ ньодобового надою його на корову по 9,8 кілограма, 2 тися­ чі тонн м'яса, 18 мільйонів штук яєць.

17

продати державІ 6800 тонн молока, мільйонів 550 тисяч штук Я8ЦЬ.

.

тисячІ тонн м'яса,

2

Надої зростають Працівнини молочнотоварноІ ферми радгоспу «Авангард» з неослабною увагою вивчають проект новоУ Нонституції УРСР, матеріали Пленуму ЦН Номпартії УкраУни, доповідь члена Політбюро ЦН НПРС, першого секретаря ЦН Номпартії УКраУни, Голови комісlI по підготов ці проекту НОНСТИТУЦі! УРСР товариша В. В. Щер-

нулІ місяцІ в ГОСl!.одар~твl одержано від НОЖНОl корови по 918 кілограмів молока, що на 115 нілограмІв більше проти відповідного періоду минулого року. Значно вищо! продунтивності тварнн добилис я доярки Ольга Григорівна Сорока, Уляна Миколаї'Вна Новаленко, Галина Семенівна Дужик, Ніна Максимівна Лисак та іншІ. Вони

бицького, з яною В і н вистуодержали з початку року по пив на Пленумі. На мітингу," 1200-1500 кілограмі'В моякий відбувся на фермі, лока від кqжно! корови; На-

тваринники заявили про гарячу п і дтримку проекту О сЗ акону респу б л і ки. новного . й і 'у і яка в дружні см. народ Вб ратів досягла за роки Ра.. б

доУ зростають.

розквіту. Цей важливий політичний .документ дав кож-

трудовими здобутками. Нині щоденний надій молока від

ДЯНСЬКОl

влади

ному новий

ударною

енергіl,

кожно!

12,5

викликав прагнення працюва-

ти ще краще, ще ефективнІше. З

успіхами у тваринЛ Г 3 ощуванню нетелів . • аР в 3 М ворицька, доярки . . 0-

корови

становить

Тваринники

кІлограМіВ.

перевиконання

планів 1978 року І п'ятЩ>іч-

І'

гильна, Н. В. ванчук, мехаН!К орН!ико, О . О . затори В. О.

.•

новими

кілограма.

часом довести

кожним днем шириться

І

працею,

зобов'язалися

змагання тваринників за ви-

конання

3начними

людей працівники молочнотоварно! ферми віДповіда"'ть .,..

Рогач. Своєю славною працею вони сприяють дальшому nід-

8ищенню

найближчим його до 13

ки в цілому. Так, за три ми-

продуктивності еро-

мадського тваринництва. На фото: в. 3. МОГИЛЬВ НА, В. О. КОРНІ йКО,Н .. ІВАНЧУК, О. О. РОГАЧ,

М. ЛИСАК,

А

зоотехв1к трехього вІд-

Л. Г. 3АВОРИЦЬК .

дluа.

Фото М. Семивога.

UI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• • • • •• • • •

ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ввробввцтва І продажу державІ продуктІв тваривmщтва

господарствами райову за ставом ва

1

квітия

1978

року (за даиими

мІсько! 1иформац1йно·об'ІИсmoвuьвоl станцІї державно! статистики)

Продано

::.

~ :r; ~ ., = g :11 ~:11$ ~ ~~ ІІІ

ііі

О

Назви

гоеподарста

о

=... ~ .. <{О

"о.

:c~ «Плосківськиl!~ «Тре6ухівський:,

імені Щорса «Авангард:. імені Кірова Племзавол «Рудня~ «ПУХі8СЬКИЙ:' «Жердівський:. « Гоголівський~ «Літківський:. «Русанівський:. «Завориuький:, «Зоря:. «Бобриuький:, імені Мічуріна «Красилівський:. «Заплавний» «Великодимерськиі'!:. імені Докучаєва Київське об' єднання птахофабрик Р алгосп-комбінат

«Калитянський» 50-річчя СРСР

1356 1217 963 918 909 842 828 780 760 735 689 687 660 640 615 606 566 538 520

~.~& ~ ~f

+1 ~ ~

+ 86 +132 -12 +115 + 66 - 15 +538 + 93 + зо - 77 - 69 + 6 +20 - 20+ 6 - 52 + 52 + 64 + 19

-

імені

тах

11

ІІІ о

t{

;:;;!

1-< ..

87,2 88,0 89,0 80,4 85,З

«І

~ 5=::с~ =:~ +I'~i ~

~=

91,З 8З,1

:.: о а

"'о "о.

87,0 0,2 98,8 91,3 91,3 89,5 89,1

!I1)OЦ~В-

плану

~ '~8.

,д"

76,З

В

до

кварталу

j~~------­

о;

5 .. ..... -., "'= =:f

100,2 8,1 92,9 83,7

І

601 69

+65 + 4 41З - 6 113 -48 82 + 8 271 - 4 47 +44 331 +48 249 +21 296 -З2 298 -26 259 + 6 264 +11 259 -ІЗ 189 +,8 268 - 2 180 +22 210 +37 168 + 2

-

42 6 24 101 91 42 7 15 17 8 2З 2З

+22 -6 +18 З8 -5 + 5 +11 61 +5 -25 -1 +10 -7 + 4 +4 -1 .... 5 -2 -2

14 15 12 29 22 -5 13 + 5 28 - 6 52

-

....

58

-3

..,.

.

-.'"

145,8 48,2 127,5 300 500

222,8 69,4 245,9 103,2 103,3

1З9

17\,8 207,8 99,З

133,9 120,8 114,2 100,5 109,3 109,6 98,6 109,6 99,0 108,7 92,2 107,7

126 161,3 87,8 165,5 252,3 113,4 115,4 186,2 167,3 340 116,5 151,7

-

Т «рг.-

радгоспу

ництві відомі бригадир по ви-

На піклування партіІ й уряду про благо радянських

не увалого

заряд

ТрудівниКгІ

бухівськuй» і односельчани nишаються своїми передовиками.

РАЦІОНАЛЬНО ВИКОРИСТОВУВАТИ КОРМИ !і3акінчилася

зима.

та

рИННИНіВ

ня худоби триває. Підсумки

роботи

ють першого

тваринники

109,9

«НрасилівськиЙ.,

попрацювали

Вони

мінусу-

по середньодобовому

дою молока на корову

кварталу свідчать. що в цілому .відно Ііа

-

на-

відпо-

1; 0,5; 0.2 кілограма. - незадовіль­

непо- Причина цьому

гано і досягли певних успіхів. Так, план виробництва молока

на годівля тварин, бідність ра,. цІонів н.а поживні речовини.

виконано на 112,1, м'яса 106, яєць -- на 102,5 процента. Зросла продуктивнІсть громадськоУ худоби порівняно з відповідним періодом минуло-

Якщо заглянути в план ВИкористаЮІЯ кормів, то у радгос­ пі «Бобрицький. на квітень Іх залишали достатньо. Фактично ж у натурі кормів бракує. Си­ го року: молока вІд корови на- лосу, наприклад. на 1 квітня доєно на.14 кілограмів, а від повинно бути 1110 тонн, а на­ курки-несучки одержано на од- справді було 600 тонн, кормо­ не яйце більше. Завдання по вих коренеплодів 660 тонн, продажу продукціХ тваринни- залишилося ж лише 41 тонна, Ц'І'ва виконано. сінажу 630 тонн, а фактич-

На фермах господарств району зросла нІлькість поголів'я великої рогатоУ худоби на 1405

но було 250 тонн. У радгоспі «Нрасилівський": власних концентрованих кормів,

голів, у тому числі корів на голів. За перші три місяці нинішнього року розтелилося 7070 корів І 1663 нетелі. ПО-

сіна, кормових буряків немає, а запас силосу на початок міся­ ця становив УСЬоГО 200 тонн, сінажу 250 тонн. У відповіД­

рІвняно З

ності

512

першим

кварталом

ж

з

планом

витрачання

минулого року від 100 маток кормів, сіна на цей час повинно одержано на одне теля більше, було залишитися 75 тонн, сіна­ а від 100 корів на 3. телят. жу 488, силосу -- 1363, Цілком закономірно, що із кормових коренеплодів 870 зростанням роз.телів повинні тонн. Вийшло, як у тому при­ зростати 1 надоХ молока. Проте слів'ї: «З осені густо, а на вес· показники роботи перших днів ну ....,.. пусто •• квітня свідчать про протилежТаке становище з витрачан­ не. Надої не тільки не підви- ням кормів і в багатьох інших

щуються, а, навпаки. падають. господарствах району. Тому їх Яка ж причина цьому? Ана- нерlвникам і спеціалістам слід лІз показує, що в господарствах немає достатньоУ кількості високоякісних кормів - ~jнажу, силосу. кормових буряКіВ тощо. А чому так сталося, що

зробити з цього відповідні вис­ новки. Не можна залишати ху­ добу навесні на голодному ра­ ціоні, бо це призводить до ве­ ликого зннження УІ продуктнв­

безпечені на зиму необхідними

продукціІ.

кормами,

осторонь

потрапили

в

за- ності

таке

1 безповоротної Не

І

можуть

партійні

втрати стояти

комітети

скрутне становище? Відповідь може бути лише одна: внаслlдок безгосподарності, безвідпо-

радгоспів, які зобов'язані дати відповідну ОЦінку цим негатив­ ним явищам і вжити дієвих за­

відального

ходів для успІшного завершення

ставлення

до

тих

розрахунків і графіків, що були

149,9

РИЦЬКІ:І~.,

стійлове утримав•. ,імені - Мlчуріна.

-

радгоспи, які восени були

85,5

ие ностІ худоби У радгоспах «Бобо

снї!нчилися зимові турб9Тf;f тва-

зроблеНі

у

ножному

гоеподар-

стві перед постановкою худоби на зимове стійлове утримання. Низький рівень продуктив-

стійлового

утримання В.

худоби.

ПРУДКИИ,

старший зоотехнік районного управління сільського господарства.

91,3 .... __------------------------------------.--------------------------------------------------------------------,--------------------------_. 3 Середа,

12

квіТНЯ

1978

року

НОВЕ

ЖИТТЯ

стор.

-


СПОРТ:

ШАХИ

ГШЕРТОНІЧНА XlВороба захворювання,

людей похилого віну.

ЧЕМПІОНИ ОБЛАСТІ

на

-

виступили

вчителі

Із

Гіпертонія

причин

од­

-

IН13алідності

серцево-судинними

розвитку хвороби

функції

лю­

захворюван­

спати

набувають порушення

вищих

відділень

центральної

сіб

роботи,

ендокринні

порушення,

Основною

ознакою

хвороби

є

менше

восьми

годин

на добу,

сприяє повноті, перевантажує серце й ускладнює порушений обмін.. Іжа пО­

чинок після роботи. Під час ві.дпуст·ки реномендується додатковий сон вдень

!инна

підви­

раз не п:дляrає сумніву можливість ви·

могу

у

ру З

рахунном

розвитку г:пертоні чної хвороби на ран-

ми розвагами, які ставлять перед нерво-

но розпізнати і почати лікувати це за-

но

господарів

Наступні вивалися

шахістами лика

та

турн;­

3: 2.

зустрічі

тан:

щений артеріальний кров'яний тиск, За-

Ірпеня,

Білоцерківського

району

зані,нчилися

ремогою спортсменів.

пе-

цри лікуванні ставлення до своєї хво-

броварських За тур до

кільНістlt

a,цOPOB~"

граміlВ біл.ка на день, м'ясо і рибу вжи-

відуванням кі,но, грою в шахи й інши-

хворювання. Найбільший ефект дає диспансеризація хворих за м:сцем проживання чи роботи. Не менш необхідне

з

Нагар­

години. Не слід зловживати від-

1-1,5

довготривалої з.атримни

ній стадії. Тому дуже важливо своєчас-

роз­

змагання

чи

достатню

ГіперТОНіЯ І П профіпактика

ку­

міста і району. Після на­ пруженої боротьби наші спортсмени здобули пере­

лікування

вміщувати

повноцінних білнів і вітамінів: 80-100

ВА:JПОГО

с rоро.;вж

.вА

ріння, алкоголізм.

нашого

не

си:тему, корисні перед сном. Важли!ве значення має і правильне харчу.вання. Надмірне харчування

Сон має бути спокійним. Нрім цього, потрібно забезпечити правильний відпо­

нервової системи, психо-емоційне на­ пруження, нервові навантаження, конф­ ліктні ситуац:ї, переїдання, 'сидячий спо·

ша­

RИ (+34 +25" С) можна органtзyn, ти і вдома, Вони заспокщоють нервов1

ВажЛИ1ЮЮ умовою уоп1mнoro m~!І:И­ ня є сон. Під час сну відНОВJ'lюється нормальна фуннЩя центральної нерво­ вої системи. Хворому реномендується

в

Причини виникнення гіпертонії­ найрізноманітніші. Велиного значення у

Цернві, взяли п' ять І<оманд.

хісти

головних

поширене

-

зустрічається

нЯ'ми.

серед працівнинів освіти. У поєдинну найсильні­ ших, що в:дбувся у місті

Успішно

із

дей

Завершилися фінальні змагання області 'з шахів

БілШ участь

частіше

вати у вареному вигляді, бульйон, ДО того ж із пісного

готувати

зайнятися рибною ловлею, рукоділлям, садівництвом (без великого фізичного навантаження).

(20 грамів), не їсти солqного. Загальна

корисніше

здійснювати

прогулянки,

обмежи1'И

раз

м' нса, дозволяється

вою системою підвищені вимоги. Знач-

на тиждень. Слід танож

вжнвання

т!варинних жирів

кількість рідини, вжита за добу, ма8 становити 1,5 літра, якщо немає задиш.

На ранній стадії захворювання інко-

ни і набря,ків. Іжу

краще

приймати

роби самого хворого: без песим:зму, але й без легковажності, Слід обережно оцінювати свої відчуття, не потрібно, ян що в цьому немає необхідності, часто вимірювати артеріальний тиск, оскільки це призводить до нервозності і ускладнює

ли досить вивести Х!ворого із травмуючої його обстановни і забезпечити психічний спокій, і артеріальний кров'яний тиск знижується. Хворим на першій стадії корисні катання на ковзанах, лижах, опортивні ігри (без з.магань). Са-

кудо судин і таним чином підтримують гіпер-

,відстоювали інспентор районного відділу народ­

Сприятливо впливає на хворих спокійна обстановка в сім'ї і на роботі, доб-

ної

розичливе ставлення

наторно"курортне лік~вання рекомендується хворим гіпертонією І і ІІ стадії (якщо немає болю в серці і задишки) на

тон:ю. Тільни поєднання правильногCt режиму праці, БіДIJІОЧИНКУ, раціонального харчування з мединаментозним ліку-

фіналу бровар чани

завою­

вали звання чемпіоні.в області,

ши

значно

своїх

випередив­

сynернинів.

Честь

міста І

освіти

перебіг хвороби.

району

нандидат

у

по.винні

майстри спорту СРСР М. В. Лиrвиненно, вчи­ тель міської середньої

шноли .NQ

місьної

17.00

8.55 9.25 9,50 14,30

ми:

«ДІла й ДУМИ',

стер», ДУМКИ

кестр

.МаЙ-

Ян

19.00

Традинь:

19.30

вголос».

листами».

18.41 Д;

Каб,левськиЙ.

-

ченні

Сим фо­

10.40, 11.40

12.10

!

РАТАУ).

............................ ,....... І Броварському комбінату громадського

ні,

інженер по холодильному обладнанню,

вузів.

І

люнків, барв,

«ПроЛісок~, гаЗООб-1

насири.

Звертатися

за

1

••

наглядом

лінаря

дасть

ба-

і продовжить працезда,тність.

Г. СТАРОСЕЛЬЦЕВА,

асортимент

зволить

r

не-.

широний І

тканин

і. оо

..

..

до- т

підібрати ПО-І

купну до вподоби.

i.................~~.:::~:~:.....

t

до нашо- І

магазину,

~

д~.p~~ц~~... •

••

«Орля.

11.00 11.15 11.40

ництво 70-х початку рр. ХІХ ст.).

телесту-

12.10 К. т.

професором

Концерт

оркестру

18.15.У

кожному

-

малюнку

життя..

сонце».

кінченнf

к.

т.

По

1.

дача

кл.

16.15 4

таєв.

про

(М.).

Література. «Син

16.50 .Ленінськиil

Інстру-

серія.

«Повість

справжню людину». (М.). Студентам-заочникам.

В.

ПОЛКV» •

план

ментальної

Ка­

мону-

пропаганди

дІї..

17.15 18.25

Передача 3. (М.). Російська мова. (М.). Екран студента-заочника. 1 курс. Хімія. «Комплексні сполуки. влас.ти.вості комплексних еоп!). ЛУК».

19.30 20.15 20.30 21.00

Музична

програма

.за

вашими листами •. (М.), Вечірня казка. (М.). «Київська орБІта>.

Н.

Паганіні.

3

скрипки

21.30

ХудожніА

23.40

Довідкова

ге

Концерт

дл.

оркестром.

телефІльм

дихання>. І, 2 служба.

«Дру­

серlУ.

Заступник редактора С. ПРИСТУПI(О.

за-

Новини,

........_ ......········.._.._....···········

г--

і

і

До уваги керІвникіВ підприємств,

l

РОБОТУ:

планово-технічного

головного

1 -

кл. Природозн." ство. -Jlк звірІ весиу ау. стрічають.. (М.). 10.00 Науково-популярниl фільм. (М.). 11.10, 14.30 Г. БЕЛИХ, п. п антел"в. «РеспублІка ШКlД>.

Екран лікарю. «Реитгенологічні методи 1.0слідження органів дихан .. НЯ'. (М.). 15.00 Для тих, хто вступа. де ВУЗів. Математика. 15.ЗО ДраматургІя' І театр. «Ми. стецтво режисера>. Пере.

80-х

грама «Вісті>. 19.ЗО Екраи молодих, «Погляд у майбутн.>. 20.35 «На лаиах республіки •• 20.45 «На добраніч, дІти!> 21.00 Програма «Час', (М.). 21.ЗО Художній телефІльм «М06

9.00,

12.10 13.30

КИТВСЬКОГО

народних

(М.).

Б. Полевоіі.

ПРОГРАМА УТ НароднІ мелодl1'. К. т. Для дітей, .Сонячне коло». К. т, Новиии. ДокументальнІ тел,Фlльми «Незаичайна фабрика», «Новосілля». К. т. ШкІльний екран. 8 кл. Історія. «Народна воля. (революцІйне народ-

премі'" 1978 року в галузІ образотворчого мистецтва і архітектури. «Москва і москвичі>. «Один за всіх, всі за одного. (,lенінград). Новини.

Дарницьке ремонтно-будівельне '"Управління тресту «Укррадгоспрембуд»

відділу

10.00 10.30

ми.

8.40, 9.40 2

10.10, ІЗ.ОО Англійська' мова. 10.40, 11.40 5 кл. Література.

новини.

-

ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ НаУКОВО'популярнl ФІ"..

8.10

9.10,

Музична закlиченнl

ментів. Соліс.т А. Мокренко. 2 відділ. 1З.10 К. т. А. М'ясткlвськиА. «при свІтлІ СОИRшиикlв>. Телевистава. 17.20 «На шкільних широтах». 17.40 Документальний те"ефільм «Жити на землІ». 18.00 Любитtлям балету. 18.30 Телtфlльм «ВІктор Малигін та ilого справа>. 19.00 К. т. ІнформацІйна про-

організацій, установ і населення! Якщо вам потрІбно провести будь-які земляні роб0-

: ти, з'ясуйте у виконкомі Ра· : ди народних депутатів, чи : не проходять на місці намІ· • чених робіт підземні кабель-

ме­

мулярів,

*

І

з

18.00

«Томас

НА

-

СРСР

доктором Фізико-матема_ ТИЧНИХ наук ГУСЕВИМ. 9.55 ХудожнІй фільм «ТихИй Дон>. 2 сері". 14.ЗО Документальні фільми: «Слово про ВОДУ., сЛікар землі>, .Курс попе· редній., «Створіть пісНЮ:t. 16.35 .Шахова школа>. 16.05 Піснl І танцІ народІв СРСР. 16.25 На здобупя ЛенІнської

(М.).

слюсарів ханіка,

t

якості. Завітайте

адре-

і

дІї

16.50 17.20

до

«ХвилІ>.

ЗАПРОШУЄ

Уельса

юнкорів

машиніста ТЛ-3,

t

v .. ' наинраЩОl.

збірна

2З.15 «Калейдоскоп>. програма. По

зБІрна ФранцІї. (Велико· британія). Ф. Мендельсон. Концерт ДЛЯ скрипки 3 оркестром. Вечірня казка, (М.). - Київщина>. Документальний телефільм «Далеке-близьке». ХудожнІй фІльм «Людииа на СВОЕМУ місці.. Довідкова служба.

юрисконсу льта,

яскравістю ~

прантичні

вступає

інженера відділу,

t

дррогі,

го

: сою: м. Бровари, ВУЛ., : Ниївсьна, 148.

!

штапельні

хто

Фізика.

Мюнцер>,

шерстя-. лляні,'

тканини, що відзначаються багатством ма-

в

продавці, буфепшни,

Пропонуємо шовкові,

бавовняні,

газоелектрозварник,

'

тканин.

тих,

15.30 «Здоров' ••. 16.15 6 кл. ІсторІя.

ВИСТАВ-;

КУ-ПРОДАЖ

ПОТРІБНІ НА ПОСТШНУ РОБОТУ:

(на ПівстаВ-

Для

Універмаг ,Броварсь- t

проводить

харчування

Студентам-заочникам. На­ уковиА комунізм. «Політична система соціалІ ...

15.00

~.

ної райспоживспілни 15 1 16 квітня 1978 р.

(М.).

Художній фільм із субтит­ рами «Капкан', (М.).

~

~..,.....,..,,~~-:-..,.~~..,.

Ботаніка.

Ісуцвіття».

13.30

значений інтеграл>. Міжнародний турнір

8.55 Зустріч

етичного, суспільства».

... .. .. .. .. .. .. ..............-,

Запари.

КВІТНЯ

НА ОБЛАСТЬ

Науково-популярний

фільм.

вання по вул. Радистів (біля бензоколонки) від­ крито пункт по прийому ~

селІ,

~~f~анню

•в' я

Швеції збіриа (СТОКГОЛhМ).

П'ЯТНИЦЯ, 14 КВІТНЯ ПРОГРАМА ЦТ

закін­

НОВИНИ.

кл.

5

«Квітки

11.00, 12.00

новИНИ.

склопосуду.

13

20.15 20.30 21.00

держав­

По

Т.

19.45

21.30

науки>. (М,). кл. Література, В. Катаєв. «Син полку>, 9.10,11.10 «Російська мова». 10.10,13.00 Іспанська мова.

том громадського харчу-

на

те­

8.10 «Життя 8.40, 9.40 4

. ~:::a:c:K::::::~~t

ветеран комсомолу О. І. НІКІТІР;' дІлиться спога­ дами про '*вореиия перших

К.

ЧЕТВЕР,

Довгаля.

І

під

жаний рез.ультат, поліпшить стан 3Доро-

не

«Рент· І 18.ЗО ПОЛЬО8а пошта «Подвнгу>. дослід. 19.00 ХудожиіА фільм «Тихий І • Дон». 3 серія. Екран студента-заочника. 21.00 Програма «Час>. 1 курс; Вища математика. 21.30 ДокумtнтаЛhНИЙ фІльм «Асимптоти графіка функ, -Другого не дано>. цП. Загальна схема до· 21.45 Міжнародна Т08ариська слідження функції та позустріч 3 хокею: збірна

регБІ:

Виступа. 22.05

Київської

-

19.00

заводу.

«Дебют>.

ПРОГРАМА

шахти «Центральна> В, М.

молодІ. На фото:

інструмен­

фІлармонії.

ченні

дира гірничо-прохідниць: кої бригади кривбаськоі

став центвихования

т.

ної

ПРОГРАМА УТ 16,40 «Золоті Зірки Украіни'. Кlноиарис про Героя Со­ ціалlстичноі Праці брига­

по

бути

будова її графіка. Первісна функці. та неви-

Севастопольського

квартет

-

Дніпропетровськиll музеll ІІОМ­ сомольської слави іменІ Олек-

17.20

К. т. ІнформацІйна про­ грама «Вісті». Г. Мамлін. «АнтонІна>. Вистава Закарпатського

22.30 К.

19,10 !)'дожній фІльм «Тихий Дон>. 2 серІя. 21.00 Програма «Час>. 21.30 «Поезія>. 22.30 Сцеии з опер. По закІн­

слюсар

мають

лікарю. генологічнl методи

.На добранІч, дІти!. Програма .Час>. (М.). 21.ЗО Продовження вистави «Антоніна».

irtчна поема сВесна». Говорять депутати Верхов­ ної Ради РРФСР.

18,50

Р, есторан

морі

ження органів дихання».

20.45 21.00

телебачення І радіо. (Таш­ кент). ЗустрІч юнкорІв телестудіі «Орля> з професором доктором фізико-матема­ тичиих наук Гус"вим. Новини. Лtнlнський уиlверситет мl.,ьЙонlв. «Роздуми над

18,00 18.15

нухонні робітники, натирач підлоги

в

16.50 Екран

атру.

літератури.

(Фотохрміка

Змага-

музично-драматичного

16.00 • ВинахІдник>. 16.30 Концерт хору Vзбецького 17,00

народннх

морського

На здобуття ЛенlнськоУ преміУ 1978 року в галузі

15.30

!7

А.

дружби>.

тракторобудіВНики і Алтайського

тів

сСел.екціонеРИ:t,

«АкадемІк

В. МИКОЛАЄНКО.

Фото

Нушання

довгими 1 не частими, при теплій тем-

17.ЗО Республіканська фізикоматематична школа.« Еле­ менти векторної алгебри>. Передача 2. 18.00 К. т. До,. дІтей. Пароль «Дружба>. 18.ЗО «Народні таланти>. Ор-

ЧЕТВЕР, ІЗ КВІТНЯ ПРОГРАМА ЦТ «ВідгукнІться, сурмачі!> Р. Шуман. «Карнавал>. Художній фільм «Тихий Дон>, 1 серія. «ТвіІІ труд ТВОЯ висо­ та>. ДокументаЛhні ФіЛh­

впер­

осередкІв

СЯЦі,в.

краю.

ше.

комсомольських

«ОрБІта ються Харкова

В обласних змаганнях броваРСЬНі спортсмени до­

сандра Матросова ром патріотичного

ванням

кож ПlБденних, за винятком жарких мі-

-

питання з лікарем про працевлаштупературі води й повітря, Частину водзавідуюча терапевтичним віДДіленвання. них Іпроцедур - теплий душ, ножні ванням районної лікарні. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~e~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

серед­

таного успіху

курортах середньої смуги СРСР, а та-

унинати'

діагнозу гіпертонії хворий повинен про-

ньої шноли М 6 Р. Д, Горохівсьна. Слід відзначити високу організованість наших шахістів, велину волю до перемоги, добре розумін­ ня сучасної теорії шахів.

сягли

і

думати службову обстановну і вирішити

майстри спорту СРСР С. Г,. Мельник, вчитель ТреБУХЇIВСЬНОЇ середньої шноли М. М. Піцин, гра­ ючий тренер В. Ф. Чиж, вчительна

себе

конфліктних ситуацій. При встано.вленні

нандидат у

8

Х ворі

оточуючих.

стримувати

4-5 раз:в на день, останній прийом за 3-4 години до сну. Лікування гіпертонії несумісне з рінням і алноголем, як! призводять збудження нервової системи, спазмі.в

і нІ лінії зв'язку і ному вони

бригадира бригади опоряджу­ ваЛЬНИінів, інженера групи інженерної підготовки будівництва, кранівника НБ-l ОО, кранівника НБ-160 М, механіка ВГМ, майстра, спеціаліста по радіозв' язку І

і

належать, На замІських

: :

ну

траси

підземні

позначені

стовпчиками

!: вальними : : :

обслуговуванню АТС-5, столярів (для роботи на базі), бетонярів (для роботи на базі). Управління постійно веде власне будівництво житла. Ннні на квартобліку перебуває 5 чоловін, які будуть забезпече­ ні житлом в 1978-1979 рр. Є бази відпочинну на береЗі Чорного моря і гирлі ріки Десни. Звертатися за адресою: м. Бро­ вари-1,вул. Будьонного, 14 (по­ руч із світлотехнічним заводом). Адміністрація.

:

І

:

діляннах

лінії

1

зв'яз-

замІрними попереджу-

знаками.

'1eВRa, 18 (ТВСМ4), фон 25-90-64.

теяе­

м. Козелець Чернігівської

області, вул. ROMCOMOm.· ська, 10, телефон 2·14-73, виробнича дІльниця .NЬ 9.

Без дозволу виконному З

вІдміткою в ордері виробни' чої дільницІ 1 виклику пред-

ставника

підприємства,

обслуговує

яке

кабельну

лінію

зв'язку,

вико-

міжміського

нання робіт в охоронній зоні

ВІдповідно .Правил охорони ліній зв'язну~. затверд·

кабельної ся.

жених постановою Ради МІністрів СРСР вІд 22 лнпня

За пошкодження набель­ них лІній міжмісьного зв'язку Указом Президії Верхов· ної Ради УРСР від 15 груд­ ня 1969 р. встановлена крн­ мінальна вІдповідальність. Технічний вузол союзних

1969 р. N9 567, на виконання робіТ 8 охороннІй зоні підземних кабельних лінІй міжмІсьного зв'язку потрІ6-

лінії

забороняєть­

',_............................................................_ но одержати

письмове

: годження за адресами:

м. Київ-ЗО, БУJIЬвар Шев-

:

• •

~

по-

маrістралей зв'язку, ,і теяебачення.NЬ 4.

~

НІ У ч н і на друкарську машину.

~ ~

• #~~~~~~#~~~~,~~~~#~,~~~~~~~~~~~~,~~#~~~~~~~#~~~~~~~~3C~q~~'.~~~~~~~

Коммунистической партии УкраинЬІ,' ГОРОДС'l.ого и районного І «НОВАЯ

COBernB

жизнь.

иаРО4НЬІ)

Газета

-

орган

4епутатов

вы<дитT

нв

6роварского Киейскnй

украинском

горкома

области.

ЯЗЬІке.

НАША

АДРЕСА:

м. вул.

БРОВАРИ, Київська.

І ВідПОВІдального секретаря, вІДДІЛУ СІЛЬСЬКОГО господарства, кореспои· І· ТЕЛЕФОНИ:

255020. 154.

редактора -

.

дента

масової

19·3-82; заступника редактора •

.

МІсцевого роботи.

.

раДlOмовлезнв

,

93 1

І·· 8;

-

фотокореспондента'

-

ra~eTa

19-4·47:

19-4·67.

.

.

ВІддІЛІВ

І

промисловост,

І б У

виходить

В1ВТОРОК,

П ятницю

Обсяг

газети

.

серед.

су оту.

0.5 формату .Правда •.

". -- -- -. -- -- -~ -~ ~~ -~""''''''''''''''''':-~':-~4''~ ... .:r-,,,..'''''''''''''~'''''''''''''''''''''''''''''' ."..".....,...."...,.,...,...~~~ ... .,...,.~,..,..,.,..,.~~~". .... .#,..:--".~ ......... ~;;{~ 6i964~ Бр:вар~ьк; друкарня Київського облуправління в справах ВИ.'lавниuтв, поліграФії і книжкової Т~'і!lJlі, вул. Київська, 154. Зам. 1915-11.360.

58 номер 1978 рік  

58 номер 1978 рік

58 номер 1978 рік  

58 номер 1978 рік

Advertisement