Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАТН, ЄДНАйТЕСЯ!

Окружні

==~~~-о

І

.N11 58 (3963)

Одностайне

СУБОТА

виборчі КОМІСІІ

13

затвердженІ

схвалення

.

На !Підставі статей 47, 48 і 49

КВІТНЯ Активно ·го1'ується JДо ІКомуні­ стИЧІНоrо суботника колектив

заводобудів.ного день «червоної

1974 2

Ціва

иомбLнату. В субО'rи• доби­

« Положення пр о •вибори ,'!О Вер­ ховної Ради СРСР » Президін Ве:рховної Ра.ди Української РСР

р. коп.

Ука~ом від 11 кв ітня

тися висо1юї продуюивності nраЦі та:к вирішиJІИ робІ.тни­ ии. інженерно-теоонІчні nрац.W­ ниии та службовці ·пtд'пІРІІОМ­

с ії по виборах

сТІВа.

У цехах і <На відКритаму ІІІО­ лІтоні · працюватиме бтmь.:ко 650 6етону..вал.ьнин.!іІ, форму­ вальниІКШІ та робітннків інших

спещіальностей.

Вони

зобов'я­

залНІСя БИТОТОВИТИ ДЛЯ НОВООУ· дов рес.публШи 380 кубоме'І1РіВ

збірного заліІЗОбетону номле-ного

ЗМОНТУЮ'ГЬ

на новобудов·і дев ''ятої п'яти.рtч­ ки Б!JЮВарському заводі алюміІfrlєвих нонструюці:й т а

за­

ваді nорошкової метал ургИ

62

Польоним роОотам ПІдготовку до всевародного свята 1-го Травня, виборів до Верховкої Ради СРСР механізатори радгоспІв і птахофабрик району відзначають самовідданою працею. Включившись у Всесоюзне соціалістичне змагавня

трудівJПІків

сільського

господарства, вони

взяли

пІдвищені соціалістичні зобов'язання · по вирощуванню високогQ врожаю всіх сільськогосподарських культур І слово підкрІплюють ділом.

Борючись за 220 центнерів картоnлі на кожному з 850

Понад 300 чоловік .nрац юва­ тиме на бла•rоус1'рої території

лися високого виробітку, відмінної якості на садінні кар-

житлонаго

топлі .

дуть чистот у і nорядок

чук. би

ре'Раховані у фонд дев'ятоУ п'я­ тиріч ки.

Першість у зма ганні посіли тракторист

Шестиря·дною

на

126

--

Екіnаж

Колектив

фонд

f:Літківський»

ються

працівниии

« Же~івсь.:кий».

як

готу­

paд:rocmy

Створе :ни й

штаб no nроведенню суботни,ка . С~ладено коНІКретний nлан. На с убот ~;~ик вийде все праце­ зда1'не населення . Передбачено в цей день обкоnати 800 дерев молодого саду . Механізатори виорють

саджалкою

.вони

'І1ракторист

*

ланкового

тракторно-

взяв

на

зобов 'язання

по

четвертий рік п'ятирічки високі

Ленінського

;rnpaцi .

.гектарах.

польової бригади першо­ го відділка радгоспу

п'ятирічки великого свята

(ТАРС) .

темпи і пність

*

бул ь-

Омелянович

*

механізованої

ланки

Григорія Олексійовича Розсохи та колектив агрегату тракториста Юхима Олексійовича Василенка посіли першість у змаганні серед механ ізаторів Семиnолківської пт ахофабрики. Ножний з них у. визначені строки nосадив картоплю на

55

гектарах, виконавши сезонну норму.

Механі затор цього ж тасnодарст.ва ГриІГорій Юхимович Кулик вніс аміачну .воду на 300 гектарів, Микола Данилович Шульга, працюючи на тракторній лоnаті. на-

вантажує щодня на автомашини no 350-40'0 тонн орга-

нічних добрив. Переможцям змагання неодноразово вручалнея перехідні червоні вимпели і грошові премії .

Михайло

пос адили

Ми•Іюл а

І

тракториста

Усnішно

кол ектив

nроводить

першої

*

*

*

сівбу і садіння овочевих культур

бригади

радгоспу

висаджено розсаду ранньої каnусти,

Вже

посіяно редиску та

інші овочеві культури більш як на 50 гектарах. На сівбі відзначаються .тра~торист. ЛІаниовий по ВИІрощувюІІНю овочів Валерій Павлович Гавриленко, тракторист Іван Іва-

нович Савченко та робітниці овочевої ланки Галини Фе-

дорінни Івченко, бітну.

які знач:но nеревиконують норми

виро-

в ирощуванню

зернов их

та просапних

культур і

успішно

їх виконує.

У

кращі строки і якісно по­ сіяли ячмінь на 158 гек­ тарах , впоралися і з кар­ топлею. В декілька стро­ ків сіємо кормові куль ­

тури на зелений

корм і

силос. Особливу увагу приділяємо вирощуван~

НЮ KOjJJotOв иX буряків, під

якими буде зайнято 50 гектарів . На кожний з них внесли по тонні а~оtі­ ачної води та по шіс ть центнерів мінеральних добрив. Сівбу бурякін закінчуємо. На польових роботах сумл інно працюють ме ­ ханізатори В. І. Скуль­ біда, М . С. Циба, М. М. Попович, ланка Марії

Коваль .

Вони

перевико ­

нують норми виробітку при в исокій якості.

д.

моця.

бригадир тракторно­ польової бриrади .

42

гекта1ри запла,вних земель і пооіюІfь на тридцяти ге.кта.рах трави, продискукль і nрогрейдерують д:вадцять - иіло­ мет.рін дор.і.г .

У нас елених пун-ктах

Добру доnомогу nод ає Киі.в ське будуnравл і нн я енергетиків комбін ату «Київпромбуд» р ад­ госпові сВеликоди·мер ­

Жер'До­

ви і Тарасівни будуть

уnQІряД­

ковані nарки , .посіяні і посадЖе­ ні квіти . наведений в lдповідний сані1'арний стан на території ферми . садиби. вуJmцях

садибних

ділянках.

nосадять тектар

ський» .

•і при­

щодень

Рільни~и

~у;ниці

та

На

шоета

міста БровЗJРЇ'В у міето ююоко.продУ'К'ТИ'В'НОЇ тrраці, .висоmої куль­ госпQДа]}етва .

дооовіддю по перш~му питанню •ВИ'СТУllИВ голова виконкому

:м:і.ськоі Р3ди депута'Гів трудящих Л. І. Павленко, з співдоn(}віддю­

nроІtУ'ІЮР ·Міс·та ю. п. Полтавець; по другому -

rоло:ва комісії

депутат О. П. Свирид.

ДепуТаІТИ rВЗЯЛ.И ЗJКТИВНУ участь У дебатах ІНа ДОПІ)віДі. В ООгооорених питаІJІн.ах ІП]}ийнято ·Ві)ІіПQВЇДІі ріше!ПІ'я. 3·віт щю сесію 6уде надJІІУковано .

знімка х:

право ру ч

( зл і ва ) і т рактор и ст І. О. Крихове ц ь к и й ; в н изу-агр ег а:r в роботі.

сесія (чОТR!І'Надщятого скликання)

2.

во ло гу

гектарів .

а гр оном Л ен інського в ідд ілка М. Г . Дов гань

.місІ>кої Ради ,делута;rів '!'РУдящих з таким парядком: денним: 1. ll'Po органі:3аційно-'rоопода·рсьхі заходи по пер етвор еІНню ту·ри і 3J)азконоrо ГJЮМадськоrо nоря,дІііУ . ПІЮ роботу :rюС'І'іЙ'Н(}Ї комkіі ;комунального

120

-

депутатів трудящих відбулася

тракторо м

закривав

на площі

два

Сесія міської Ради Уч~ра

Так,

<Кіровець-700» механі з а · тор І . О . Криховедький

геwrа•ри пом.ідор ів . Зароблені гроші в CYJMi 510 карбованців бУІдуть nере'Ра ховані у фОІНд n'ятирічни . І . ШВАЧКО , громадський кореспондент .

3

<< Літківський».

Масове пвревиконання норм

Г. АНДРІЄНКО.

комуні.с.тнчного суботннка .

радгосnу' << ТребW'івський» доби-

ДІдусь з машиністом Миколою ОJІександровичем Корнійком на . 121 , Микола Михайлович Овдієнко з машинLеrом Миколою МНІколайовиче.м Прудким на 96 пжтарах.

на пло­

щі майже три теюари, а також зберу1'ь 10 тонн металобрухту. Зщробле.ні ·кошти бущуть nе­

механізатори

Потапович Дем'яненко і машиніст Іван Кирнлович Іван-

.ма­

сиву :промm::лово·го вузла. Вони nосадять 150 .nогонних метрів ЖИВОЇ ОГОрОЖі З ·КУЩіВ , бЛИЗЬІНО 100 декоративних дере.в, наве­

до

і коле к'!'и:ві.в трудящих.

! llі~~шш~~~ ~~~~®ш®n (]l~~шш

гектарів,

Всесоюзно·го

то вар ис · г n

~*~~~~~~~~#~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~#C~&~~~~~~q~~4

тискчу кар6ованфв .

До

пр едста вники гр о -

-

органі з ацій,

МІСЬКОІ І PAROHHOI РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИШСЬКОІ ОБЛАСТІ

цій. Протя['ОМ дня буде виготовле­ но проду.ІЩ!ї більш ніж на 31

в

ма~смшх

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТП УКРАІНИ,

кубометри збі:vного залізобето­ ну та 9 тонн ІметалоконстрУІК­

та

Р::·.~и Націо­

із зеко­

'fоп заводу «Поршень•. Ві­ лу Це}JК'Ву На ЗаБОІд •ГУМО­ ТЄХ!Ні"ІНИХ виробіІВ. Крім тото. своЬm сала-ми робі1'Ники буді­ вет.ноrо У\ІІРЗІВЛіНJНЯ .NQ 2 ЦЬО­

nЇідJІ.риемства

В їх складі

..__________________________ _______________J

цемеяту.

піДІІІрИЄМСТВа

до

нальностей від Української РСР.

Шд час Всесоюзяого субот­ ника комбіна'Г відnравить 280 ifY(Joмerl'PiB збlорноrо залізобето­ ну в Че"РНі'nі·в на будівництво ~ду автозаnчастин. у J\оно­

ГО Ж

року

197 4

затвердила Окружні виборчі комі­

Нолектив личного

парниконо-теn-

відділка

радгосnу

Здали

імені rЩорса вирощує ранні овочі

в

нинішньому

році

на

площі 10 гектарів . У торго ­ вельну мережу столиці nо ­ стачатиме огірки . помідори , цибулю,

петрушку,

та

городину.

іншу

ном

радгосп

пер ець

За

повинен

nла­

прода­

ти державі 1000 тонн nар­ никово-теnличних овочів , У тому числі 43 0 тонн ранніх.

тонн огірків.

700

Але , зва­

живши свої можливості . теп­ личники зобов'язалися зібра­ ти

й

на

200

ньої

відправити

в

магазини

тонн більше .

городини

а ран­

здати

780

тонн.

Узимку в теплицях з газо­ вим опаленням робітниці ви-

160

центнерів оrірків

ростили хороший урожай ци­ булі . Після збирання вро­ жаю на звільненій площі було посаджено огірки й по­ мідори.

На початку останньої де­ кади березня теnличниці з бригад Олексія Федоровича Гладишка та Анатолія Іван:о­ вича Ваніна почали збирати огірки . Висаджено було де-

кілька сортів і гібридів.

зо­

крема

<<алмаатинський -1 ». << сюрnриз-56 •. << ТСХА-2 11 » , << тепличний-40». себе

Але

зарекомендували

краще << СЮр-

nриз-66 » і «ТСХА-2 11 » . Уже здано державі з пло­ щі 25 тисяч квадратних мет­ рів 160 центнерів огірків . Збирання їх по сеиціях nоки що nроводиться через кожні два дні на: третій, а здача в

торговельну мережу

-

що­

дня. Потік nродукції нарос­ тає. 11 квітня , наприклад , було відnравлено в мага зи­

ни майже 5 тонн плодів. Передові тепличниці Ольга Сергіївна П етренко, Ніна Трохимівна Дубова та Олек ­ сандра Данилівна Лесик уже зібрали

no 2 - 2,5

огірків

з

кожного

кілограма квадрат ­

ного метра закріпленої nло­ щі .

П. МАЛЯРЕНКО , керуючий відділком.


Парrlйие «Хлібу все наше вміtНня і майстер­ н!,сть~. Цей лозу,нг, що ст;річає кожного,

стані. Члени :комітету .мають можливість

хто вlдвіІдає

плеМІПтахоре­

порозмовляти з механізаторами, вислуха­

лродуRтор, на час веснЯ:Них nольових ро­

ти їх побажання, поради, обміня.тися ін­ формацією. І, звичайно, на перший план

біт набрав

Пухівський особливої

значимості.

редньо

Адже

в госnодарстві майже половина земель зай.няІГа пLд зерновими, в то:v~у числі 32 проценти - під пшеницею. Знаqні плоЩі ·Відводяться nід Еартоплю та ІVюві

стичне

у

змагання,

соціалі­

механізатори

радгоспу

вl.дношення до

ви:конання дання дання

а перших днів рону повели боротьбу за високі .врожаї четвертого, вИзначалЬІного. -- Партійний комітет радгоспу, розповідає се:кретар В. Ф. Rлимась, -

про

склав

ти

план

проведення

весняних

nитання,

на

що

посівної.

лшю1 иого дієвості. На :ко·жному відДіл­ ку чи фер:..rі поруч із соЦіал:і:стиwим зо­ бов'язанням ви зустрінете дошки, що відображають хід змагання, біля будин·

трантощюму

:ку дирекц1ї радгоспу на честь

рішення

Ців весня<них робіт nідіймається на щот­

Так, мИІНулого

лі пра~пор, .регулярно виходять наленда­ рі 11РУідОВо'ї слави, яні !Називають кра­ щих механізаторtв, mариннІШОів.

'попереднього зас!·

ні

партному бу.1о nоставлено зав­ на настулний тиждень. Зшсрема,

ведення

посадни

npo

агрегатами,

:картоплі

роботу в дві зміни траІн­

польо-

щоб

оперативно

всі питання на мі·оці, за

ІІідсумни змага:ння підбиваються :кож­ 2-J дні, вони проводяться наказом

по радгоспу. Переможцям вручаються перехідні червоні вимпели (вони, до речі, майорять над агрегатами М. П. Нисоць­

трьома

кою, Ю. М. Висоць:ко,го, П. О. Висоць­ кого, м-. А. Висоцнного, Г. З. Різанен­ на, В. !VI. Машевського), їм нарахову­

торіІВ на оранцІ тощо.

Для того,

перемож­

пряме

. мають

тижня ,після LнформаціІ се~ретаря парт­ орга<нізації про хід nольових робіт та про

кор­

Всесоюз'не

а'грегат.ів,

вино,сяться

нультури.

Внлючившись

біля

вирішува­

дорученням

ються преміальні.

Уся

ВЕСНЯНІ ТУРБОТИ КОМУНІСТІВ вих

робіт:

я~~м

передбачалося

цілий

парткому в полі постійно чергують

від.ні спеціаліІСти

ряд оргаюзацшних та ідейно-виховних :>аходів. Перш за все, комуністи госпо­ дарства потурбувалися про те, щоб до­ нести до ножного трудівнина важливість :завдань, я:кі стоять перед хліборобами. Натхнені Зверненням ЦК КПРС, праців­ ники радгоспу взяли підвищені соціаліс­ тичні зобов'язання. Зокрема. на важких піщаних землях пухівчани дали слово виростити по 27 центнерів зернових. 200 - нартоплі, 700 - кормових бу­ ряків. 300 -- кукурудзи на силос. Зобо­ н'яз<:!ння не з легких.

контролю

Однією

її,

проведення

посіву

резервів

стала

керівництву

і

за роботами.

з

дійових

фори

на

садіння

картоплі

орrані:заЦії

комуніст,

член

Минола

Макаро•вич

півтори

день

Треба відзначити. що особливого ана­ 'Іення надає партком правильній органі­ зації своєї повсЯІкденної роботи, розу­

КПРС трак.торист С. С. Шеверун. ному­ ні.ст, шофер І. М. Труба, :комсомолець. тракторист А. М. Марченко та інші. Усі вони власним прикладом за1кликають

міючи, що від цього у

тру.дитися

Комуністи

освоення цілинних

господарства

читали

після на.дру:кування в пресі.

весняні

дні

знач­

поРУ

посівної кампанії

що·тижня.

щодень

понеділок, збираються члени парткому на засідання. які ІП:ро·водяться безпосе-

БРИГАДИР КОМПЛЕКСНОЇ

проводять

бесі·

Майже

,щві

змінні НОІР:МИ

рики ·верхнього дитsrчого трикота­

жу Ольга Дми.трівна Топіха.

якоїсь фкавої

її трудова 'Відповідь на Звернення

й

норисної

зустрІчі.

Чи

господар­

Централь.ного Е&мітету

ства. чи з !ПОліт.інформатором, чи з колентиво:v~ а·гі·тну льтбри,гади. Тут завжди до послуг механізаторів свіжі газети. яні сюди доставляЮться в першу

чергу,

до виборів

Можна

.матеріали

лро

до Верховної

познайомитися з

Одьп~ Дмитрівна

підготов ну

гарді

Ради СРСР.

йде в аван.­

трудові

змг-га:ю'.:.

·виа:начально·го.

дос~гнення

їй

За

вручено

нагрудний зна!t «Пере.можець со­ ціаліс'тичноrо змагання

197 3 po-

1\Jf». Д(}свідчена [робітниця обслу­

основний на,прнмок в організації й :керів­ ництві соціалістичним змаганням парт­ ко'І1у Пухі•ВСЬІНого пле:..штахорепродУJКТО­

го,вує

ра.

ної пращі О. Д.

ПРИМІРНА

КПРС до

соціалістичного

·че'!1вертоrо,

соцзобов'язан­

Все6і·чна турбота про трудівника, за­ беЗІпечення у}'ІОВ дл.я розви:т.ну його твоn­ ось що визнаqає чості й і.ніціативи -

М.

Це

партії, до р&дянського народу.

ня·ми механі·заторів, знайти відомості з аІктуальних .проблем енономіми та ба· гато іншого.

· нраще.

по

,виконує щодня в' язальниця фа-б­

динну тракто.рного стану не відбувалося то з провід<ни:v~и спеціалlетами

3'11а:гання, говорить В. Ф. Rли­ '11ась, пере:дбачає зашючення. Уміло поєднуючи матеріальні і моральні фор­ :v~и стИмулювання, можна добитися ве-

в

З'І1ага.ння,

ня промови ·Л. І. Брежнєва з натоди святкування 20-річчя освоєння цілини. Не буває дня, щоб у затишному бу­

-

ною '11ірою :залежить успіх реку. В гаря­ чу

подарс~>кого

ди, в яких розкривають основні положен­

змі­

ю! добровільно не залишав трактора, за:v~інивши хворого товариша. Адже бу­ ти на передньому краї боротьби за вро­ жай вимагає від нього звання члена Номуніrстичної парт.ії. Добре трудяться кандидат у члени

земель.

транторному стані, біля .ка~ат,ів, зна­ йомлять робітнюйв з станом ннутр1Jгос­

посів·ної працювати на тра;ктор. І він агодився без Jевилини .вагання. БІльше

.промова

й обговорювали її уже на другий

вІн та Л. Ю Я.нименко часто бУ'вають в

Інший, не .:~tенш я.с,кравий, ,приклад. Звернулися члени парт:кому до кому­ н:ста. чJJена мі•сь:КJкому партії М. М. Голооного з пропозиЦією перейти на час

Генерального секретаря ЦК КПРС това­ риша Л. І. Б.Режнєва в Алма-Аті на святкуванні 20-річчя

Секретарі лервинних партійних організа­

центі'В.

того.

зматання

цій, політінформаrо.ри регулярно прово­ дять З робіТіНИКЮІИ беСіДИ, рОЗІПОВідають про новини зарубіжного та внутрішньо­ го життя нраііни. Атітато·ри Р. Л. Бод­

парткюІу В. А. МарчеНІ:\0. Споча11ку вно­ сив гербіЦиди. охороняючи ·майбутні сходи від бур'янів. По 20 гектарів при завданні 16 обходив йо.го трактор за день. Тепер працює на оранці, бо ви­ никла по'І'реба прискорити цей вид ро­ біт. І тут виконує нор'І111 на 130 про­

у

організація

Організаційна робота парт:кому по .ке­

кінчення посіву ярих зернових nерейшов

найстисліші стро:ки. організація двоз:v~ін­ ної роботи, добір та розстано&ка над­ р;в - - ці та багато інших питань ро'З­ глядалися протягом .д.вох минулих иіся­ ців на ;засіданнях партному та парт'ійних Jборах. Новим поштовхом до І!ошу,ну й нико,ристання

по

чі·т:ка

рівницт~ву соЦіалістичним З'І1аганням під час весняних польових робіт пJ..дНІріллю­ ється СИСТе'І1ОЮ іДеЙНО-<ВИХО.В.НИХ ЗаХОДіВ.

соІЦіалістичного з·магання є безпосеред­ ня участь в ньо:v~у комуністів. Після за­

Організація Чіткої, безперебійної ро­ ()оти усієї наявної техніки, мансимальне використання

про­

гос.подарст.ва. lм. нада­

но широ:кі .'11ожливості

ця

зазда.тrегідь 1продумана .і пер~:бачена умова,ми, ЯІНі розробила дирекЦія і номі­ тет профспілки під кері,вництвом партій­ ної органіаащії.

чотири ·в'язаль,ні 'Машини.

На фото: ударниця юомуністич­

ПОЛІЩУК

Tonixa.

Фото

П. Голованя.

ТЕМАТИКА

ЛЕКЦІй, ДОПОВІДЕй І БЕСІД ПО ПРОМОВІ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК КПРС ТОВАРИША Л. І. БРЕЖНЄВА НА УРОЧИСТОМУ ЗАСІДАННІ В м. АЛМА-АТІ, ПРИСВЯЧЕНОМУ 20-РІЧЧЮ ОСВОЄННЯ ЦІЛИНИ

1. Аграрна поJІітнка - важлива скла­ дова частина політичноrо курсу КПРС. 2. Підкорення цілини - великий по­ двиг партії і народу.

3.

Освоєння цілинних і

перелоrових

земель важливий фактор росту еко­ номіки .країни і підвищення народиоrо добробуту.

4. Освоєння цілини - зриме втілення ленінської дружби і взаємодопомоги на­ родів Радянськоrо Союзу, справжня школа

інтернацlональноrо виховання.

Сучасний етап комунlстичноrо бу­ дівництва і rоловиі напрямки аrрарної політики КПРС. 6. Історичне значення березневоrо (1965 р.) Пленуму ЦК КПРС у внроб­

5.

леинl аrрарної

політики

партії на

су­

часному етапі.

7.

Діяльність

радянськоrо

Комуністичної партіі і

народу

по

неухильному

впровадженнЮ комплексної, довготрива­ лої проrрами розвитку сlльськоrо гос­ подарства.

nонад десять

дівництві

років працює

бригадир

комплексної

брн·

гади

nересуаної

.Ni

тресту « Броварнсіл·ьбу д» кому· кавалер ордена Трудового Черво­ Праnора д. М. Лащів. Своє

в

ніст. ного

вміння

рано'І

механізованоУ

на бу­

працювати, свою любов д!? об­

професії

Даннло

прищеплює молоді. Члени комплексної

несуть своє горде ім'я День

колони

у день

вони

Миколаиович

бригади

високО'

будівельник!

-

перевиконують

нор­

ми виробітку. 140-145 процентів - такі rюказники роботи вже стали тут доб­ рою традицією. Не забуаають буді­ вельники і про якість. У бригаді І!е nам'ятають, щоб на якість їхніх робІт бу ..•и

хоч

Своєю

ІІичий

найменші

нарікання.

самовідда11ою

колектив

виборов

працею

робіт­

право

носити

почесне звання «Бригада комуністичної праці•.

Зараз

бригада

Д.

М.

Лащіва

пра­

І1ЮЄ на спорудженні будинку культури у Рудні. Л. Головань.

На

фото:

бригадир

дівельно'{ бригади, МИКОЛАйОВИЧ

комплексної

комуніст

2

ДАНИЛО

ЛАЩІВ. Фото

О

бу­

стор.

О

автора.

Дальше екоиоміч:не зміцнення кол­ rоспlв і радrоспів, пlдвнщеиня матері­ альної зацікавленості працівинків сіль­

8.

ського· господарства

-

один з

rоловних

напрямків аrрариої політики КПРС. Тверді плани і матеріальне заохо­ чення надпланових закупок сІльськогос­ подарської продукціі ефектнвнl еко­ номічні заходи пІднесення копrоспно­ радгоспиого виробництва.

9.

rосподарства ПерехІд сіпьськоrо важ­ на сучасну індустріальну базу ливнй напрямок аrрариої політикн пар-

10.

тії.

11 .. Комплексна

шальний

фактор

госдодарства

механізація переходу

країни

на

-

вирі­

сільськоrо

сучасну

tвду­

стріальну базу. 12. Хімізація, як невід'ємна складова частина інтенсифікації сlльськоrо rоспо· дарства

.

темпів зростання виробництва господарсь~ої продукції.

сільсько­

Зростаюча роль науки в розвитку

сіJІЬСЬкоrо rосподарства і підвищенні йо­ rо , ефективності.

15. Підвищення врожайності - вирі­ шальна умова збільшеІІИSІ виробництва зерна та інших продуктІв землероб­ ства.

Спеціалізація і концентрація ви­ робництва rоловинй напрямок розвит­

16.

ку

тваринництва.

1 7.

У досконалення

форм орrанізацlї

виробництва, поліпшення управління сільським rосподарством важливий напрямок аграрної політики партії.

18.

власності.

21.

Широке залучення

Дальша спецІалізація

і коицеИ'І'·

рація виробництва, поrлиблення міжгос­ nодарської кооперації насущні, ко­

трудящих дf}

активної управлінської діяJІЬВос'і'і важливий фактор дальшоrо підвесеввя екоиоmdки і удосконалевня управJІіння иародНІПn

Меліорація земель важливий шпях забезпечення високих, стійких

13.

14.

ва, зближення двох форм соціалістичної

rосподарством.

22. Розгортавня всена:Родиоrо соціа­ лістичноrо змаrаиня дійовий метод

економіч:ноrо будівництва, моrутиlй за­ сіб комуністнчНоrо виховання трудя­ щих.

23. XXIV

з'ізд КПРС

про дат.шиіі

розвиток соціалістичної демократі!.

24. Визначальне значення виконання й перевиконання план;у 1974 року для успішиоrо завершення дев'ятоІ п'яти­ ріЧЮІ.

25.

Зростання економічної та оборон­

26.

Поворот від

ної могутності нашоІ краіин основа дальmоrо зміциеІІИSІ поJІітичинх позицій СРСР. розрядки

«холодиоі війни• .до

міжнародноУ напруженосТІ

видатвий результат реалізацію

XXIV 27.

надійна зовнішньо·

-

боротьби

Програми

RIUPC

миру,

-

за

висунутої

з'іздом партії.

Зміцнення мир.у і безпеки

-

бла­

сільськоrо rос­

rородна мета радянської зовніmвьоі во­ ліТІШи.

19. Економічні переваги крупиоrо спе­

діють розрядці мlжнародиоІ иапружеиос-.

ріннІ питання розвитку подарства країни.

ціалізованого сільськоrосподарськоrо ви­ робництва.

20.

Розвиток міжколrоспинх і держав­

но-копrосmmх виробничих об'єднань, ропромислових

комплексів

ar·

ІІ1ЛJІХ

дальшоrо піднесення і удосконалення продуктивних сИл сlльськоrо rосподарст-

28.

Рішуча відсіч СИJІам,

ті, актуальне завдання мир і безпеку народів. 29. КПРС - керівна і сила

JІКі проти­ боротьби за

організуюча

радяиськоrо суспільства.

30. Єднlсть партІі і народу - джере­ ло всіх успіхів у здlйсневві історичних рішень XXIV з'ізду КПРС.

~""~~~~~-~~~~~~~іІі!І!іІіІ!ІІDЕ!І<NІ<NІ<NіІІК\1t\~rІRІІRІІ!ВІ!ВІІіІІІІ!ВІ!В~~~~'-"~~~~~11!1'11~ІВІRІІ\ІІІІІ!l'іІІІ!l'ІІіІ!:'ІІ\ІІІІRІІRІІІ!l'ІІІІ18і1і111DІІІІRІІІІІІІ\ІІІІІ);ІКІ1І!В~~

КОРАБЕЛИ ВИПЕРЕДЖАЮТЬ КАЛЕНДАР На Чорноморському суднобу­ дівно.Іtу заводі спущено на воду сух<Jвантажний теплохід «Капі­ тан Василь Кулик» водатонажні­ стю понад 20 тисяч тонн. Корпус

цього велетенського судна сфор­ мовано в рекордний строк -- за два місяці і 16 днів. Три роки то· му корпус подібного теплохода

шевше:. трудилась бригада судно­ складальників, очоЛюваftа Героєм Соціалістичної Праці П. О. Третя­ кдвим. Всі десять членів колекти­

п~ебував на стапелі 5 :кісяців і днів. Під девізом «Більше, краще, де-

ву володіють кількома суміжними професіями. l х праця відзначаєть­ ся не тільки високою продуктив·

20

о

НОВЕ

ЖИТТЯ

Субота,

13

ністю, вдвоє вищою від заплано· ваної, а й доброю якістю. За останні три роки не надійшло жодної рекламації на роботу бригади. У фонд п'ятирічки вне· сено майже 149 тисяч карбованців. (РАТАУ).

квітвя

1874

рову

о


ТАК ЗРОСТАЮТЬ НАДОЇ МОЛОКА ств! становить

імені

радгоспі

У

···~

Звичайно, складовою части­ ною успіху є nевне зміцнен­ ня .кормової бази для гро­ мадського тваринництва . Але я зупинюся на іншому важ­ - добQрі фанrrорі ливому стада. Племінно­ молочного Естонії, з з го молодняка Налінінградської області на­

торік3612 кілограмів молока по 1158,5 центнера на сто сільськогосподарсь­ гектарів ких угідь. а

3065,

-

році

Центрального Звернення до партії, НомІтету НПРС до ·радянського народу, По­ Ради НПРС. ЦН станова СРСР, ВЦРПС і Міністрів ЦН ВЛНСМ про розгортан­

1966-1967 роках У ло. nридбали помlсний молодняк чорнорябої породи в різних Московської об­ радгоспах ласті. Помісні телиці першо­

зма.гання ня соціаліс·ти:чного працівників сільського госпо ­ даль-шому

сnрияли

дарства

виробництва нарощуванню молока. Наші тваринники да­ надій на ли слово довести

З

перший

Минув

нвартал.

роди,

Нількість

їх

господарських

перші

300

сІльсько­ Вна­

nлемІнної

добрі

1970

за

(кr)

днів лактації о

ре­

підтверджую­

ться даними бонітування останні п'ять років.

1969 (кг)

маємо

я.кІ

зультати,

р

Середній надій

ми

роботи,

на

ІІІтуч­

по

тварин.

nроведеної

слідок

гектарів сільськогоспо­ сто угІдь у господардарських

Надої за

станції

осіменінню

ному

dість худоби і зростає nого­ корів.

завезеними в госnодар­

дослідної

або на 288 кілограмів біль­ цей час. за ше, ніж торік продуктив­ Підвищується

лів'я

стадо

ство з племінних ферм, а по­ Центральної бугаями тім

корову.

на

молока

наше

1971

1972

2462

2768

3186

2897

3564

41,5

НПРС

бе­

..велич них з'їзду XXIV

галузі сільського

в

господарства,

nрищеплю­

не

вали любов до ·своєї профе­ сії , не турбувалися про nід­ вищення

ОсновнИІми Іnокавниками вироб­

ничо-фінансового плану

ква­

ділової

їхньої

nереконалися ,

му

результаті

в

кінцево­

дають

найви­

тваринників .

бІциди на 32125 ге.ктарLв, обрО­

на

практиці,

стада

2829

3014

2909

3166

2909

З

2335

2461

2344

2743

3084

32

по

що

спеціальності роздоїти корів nродуктивності високої до любов ЗнаНН!Я, .неможливо. матеріальна до професії сила, яка допомагає створен­

ню високоnродуктивного дій­ ного

(кr) по першій

стада.

М. ГОНЧАРЕНКО, головний зоотехнlк-се­

лактації корів симен­

2069

породи

2524

2083

1943

2369

JJеІщіонер.

16

•,

І

«АБИ З ДВОРУ» Під

таким

заголовком був

надрукований у «Новому житті» .N2 30 від 22 JII0'1'0ro ц. р. якому матер1аJJ, у критичний йШJJося про вивезении сміrrя з

на посіви «Торrмаш» заводу 1мен1 Кірова. озимих радrоспу

Як повідомив редакцію дирек­ тор заводу І. Аrапов, стаття об­ rоворюваnась на нараді начаJJЬ­

в

наголошувалось

уже

га­

зеті «Нове життя~ від в квітня у матеріалі про радгосn <<Заво­ рицький>> .

·час сівби иу­

Наближається

буде

н

частина

нуру:д:зи ,

і

загорнута

в не:достатньо nрогр•і­

тий грунт. Щоб насіІНня не по­ ІІІКоджувалось ГРУНТОВИМИ гриіб ­ КамИ, лот,рібно його додаТІКово дозами оброби:ги підвищеними ТМТД ·з розрахунку 6 ні:лотра­ додавання,м 'гектар з на ,мів

барди

сульфіт'но-спиртової

200-300 кращого

-

грамів на тонну-для

прилипання ТМТД .

Сади ІВІСтуnають у фазу зеле­ .ноrо

ane

ІНонусу,

не

дарства

госnо­

окрем і

їх

до

nоспішають

25620 .гектарів обробітку в боротьбі з основним ciin.rooii.Ry ль тур, 10314 .гектарів захворюванням плодових дерев - саді:в - всього 68060 гек­ - парІІІеЮ, а ТаJКОЖ ЛИ.С:ГО!ГРИІЗУ­

Бага­

працюють

доярок

Радаоос­

nів і ІІГГахофабрик району перед­ бачено в 1974 роцІ внести rер­

загальноосвітньо­ ліфікації , го рівня. Саме ці заходи, як ми

та

І своЄІЧасне вжиття в.казаних за­ іВНСОКОІО •ПОЄДНаJІІНі З ходl!В у аГІротехні·кою є одним із додат­ кових резервl!В n!ДІВищення вро­ жайності сільгоспкуль тур.

виконання

накреслень

одержання

на

сталих висо.ких і збереження місце Займає урожаїв, вели.ке боротьба з шкідниками, хІВоро­ ба,ми та бур 'янами сІльсЬІКо.гос­ рослин. Правильне подарсьних

збільІІІення виробництва мо­ лока і м'яса, не спрямовува­ зумовне

системі заходів,

за•гал'ЬІНЇІЙ

слряомованих

радгоспу по­ про дбали

без глибоких знань у своїй

бої породи

тальської

що

В

тійна і профсnілкова органі­

ли увагу тваринників на

~tом nроти хвороб иартоnлі, ЯіК обробка nрепаратом ТМТД, про

СПЕЦІАЛІСТИ РАДЯТЬ

про­ молочної торів росту дуктивності. Та він міг би і не проявитись, коли б nар­ зації. дирекція не всякденно

Бе.ндика.

засоби захисту рослин

зміну

утримання.

і

Племінне поліnшення ста­ це тільки один із фак­ да -

коналися

Надій (кг) по першій лактації корів чорноря-

Надій

годівлі

років . Серед них О. Д. Салай, Н. М. Турбо­ Н. А. Зеленко, В. Т. :ніст, Горобей та інші. Вони nере­

корову симеитальської по-

усього

на

реагувати

чутливо

рівня

В.

Нраще використовувати хімічні

також

а

1 О -15

Середнm надій (кг) на родн

Фото

--- ---------· --------

особливостей і за рахунок чорнорябої породи , що може

то

на

стада

усього

На знімку: кращий технік по аерозолях М. М . РОЗГОНЮК.

вироrцування телиць,

ремонтних

колектив

1973

корову чорнорябої поро­ ди

ефективний метод найекономніший у промисловому птахівництві.

nІдви­

щий коефіцієнт корисної дії. У радгоспі склався міЦний

и

!{

рахунок

за

правильного

поліпшувалося чистопорідни­ чорнорябої по­ ми бугаями

Як же виконуються зобов'я­ зання? Успішно. За три мі­ сяЩ надоєно по 1060 кіло­ грамів

року

1966

На Київській птахофабриці широкого застосування набули аеро­ зольна вакцинація курей та обробка їх аерозолями антибіотиків і лі­ кувальних препаратів за допомогою струменевих генераторів. Цей

щення їх племінних якостей,

фено­

та

мо­

Ми вважає­

обох порід?

гається

типу.

центнерІв.

1375

генотипу

по

ним

гектарів угідь сільськогосподарських

одер­

закупленого

nідвищеннн різке що мо, молочної продуктивності ко­ рів чорнорябої породи дося­

славської і ІІІведеької порід, а тому стадо було різнотиn­

сто

на

новитиме

рів

го і другого nоколінь дили від холмогорської, яро-

визна­

четвертому,

в

корову

від

ці nодіяли неоднаково умови на продуктивнІсть ко­

nохо­

чальному році n'ятирічки до 4 тисяч кілограмів, що ста ­

корів-первісток,

жаних

ж

завози­

не

госnодарство

ше

ність

Умови утримання і годів­ лі худоби в розглянуті роки різні, але вони були однако­ чорнорябої і корів ві для симентальської nорід. Чому

результатів.

таких

пере­

продуктив­

молочну

лодняка,

як

запитують,

часто

Нас

досягли

господарстві,

своєму

вищує

відnовідного проти на 37 про­ року минулого валове виробни­ центів, то цтво ~ на 42.

вирощених

і

одержаних

ток,

корів у зросла періоду

продуктивність кварталі перІІІому що

корів· первІС­

продуктивність у

молочна

що

вИдно,

лиці,

різкому збільшенню валово­ го виробництва молока. Як­

Щорса.

другому

в

то

молока,

36.

Обидва показники сприяли

як і .в інших nередових гос­ подарствах району, за остан­ ні роки помітно зросло ви­ молока. Якщо в робництво першому роЦі дев ' ятої п'яти­ фуражну корову на річки було мдоєно 2712 кілогра­ мів

З даних, наведених у таб­

голови, а

34

на кінець року буде

<<ХТО Ж ДОПОМОЖЕ?»

бити отрутами

тарів. Для цього nоТІРібНо за­ везти не менше 300 тонн О'11РУ­

ЧИМИ

1

СИСНИІМИ Ш.КіДНИКаJМИ. А

це НаJЙ!КраJЩий nеріод для та·к ТО)Сі·мі!катІв і .гербіциДів 35-40 званаго «голубого. обприс.куван­ назв, які ·nовинні . зберігатись у ня~ розчином 31!ІроІЦентним господарс'І1Вах до їх вижеристан­ бордосьноУ рідини. Добре нала­ ня в складах, що відnовідають годжена ця робота в р<ІІДІГосnах еле.ментІ!рним санітарни·м вимо­ ім. Юрова та ФНрасилівсьниіІі:~. rосrю­ Дворазовим обnриокування.м са­ більІІІості га·м. Але в немає і ді'в у фенофазу «зеленого нону­ дарств таких складів в присто­ су» і «рожевого бутона» фунгі­ отрути 3берІ•гаються сованих тіаних приміщеннях . В цидами та .tнсеtктицидами з.ни­ раДІГосnах «ЗаворицЬІКиіЙ~. «Зо­ щуєтьоя основна маса листогри­ ІВ­ і ря~, і:мені Нір<JІВа, СЄІМШІОЛ·К· зучих і ексних ІШ<ідникJ.в. а та­ ській лтахофабриц.і с.клади от­ кож на дов.гий час захищаються санеп'ід­ рутохімікатіІВ закриті rосло­ !Ке'Рівни•ки станцією, а дарсТІв не вживають відаювідних заходів до їх обладнання.

В цих тОС'ІІ'ОдарС"11Вах повинні окремими відді­ бути с·клади з леннями для зберігання от,руто­ хІміІКатів і :гербіЩид!в, обладна­ ні стелажами. При кожному от­ рутосховищІ nови:н.на бути сан­ відnовідно кімната, обладнана до санЬтарних вимог. Слід налагодити чlТІКий обліІК надходжен­ ня і

отрутохіІМ'ІІИа'ІІіtВ,

витрати

дерева

ві:ц ·парші.

теплої пагоди При настанні (13-15 .градусів) nотрібно nри­ стУІІІиrrи до обnрис.кування nосі­ вів О'ЗИІМИХ КУЛЬТУ1J г.ербіЦида­ ;МИ. В першу чергу про·веети об­ приснуванНІЯ посіВlІВ, засм'1~ених ІЮЛОШИОЮ СИНЬОЮ Та РОМаШКОЮ

непаху.чою,

винористовуючи

бу­

тиловий ефір, 0,3-0,4 кілогра­ ма д і.ючої речовини на ге.ита'1.

обсяг

.Як бачимо,

рОбіт дуже

ІВелики.й,

періоди nередібачається

хімічнІfХ

в о.кремі

збіr їх.

Так називалася замітна, надру- rцоденно вести заnи-си в жу.рна- Щоб В[JОратись з цим завдан­ <<Нове лІ облі,ну застосування їх. ковІj.На в .N'2 49 rазетн ням, добитись найбільшої ефе.к­

жИттю> від 29 березня, в якій

Сезон хімічних ро6іт v ро:mа­

редаJЩії иаповідомив Як зв'язку цеху 7-ro чаnьиик тов. Попов В. 0., ці факти під-

грунтових 'гер61ЦидіІВ (тиnу си­ мазина, атразина, тхана та ін­ ших), які nот.ребують дл-я своєї

тИІВІностІ

гербЩид·ів

і

отрутохі­

мешканці села Заворачів скар- лі. але о.иремІ господарства nо­ мІиатів , ІКожному по.трібно у нарощують їх теМІІІи . гооnодарст.ві створити спеціалі­ ннків цехів, відді.пів та спеціа­ ЖНJШСSІ, що в них немає радіо- вільно лістів заводу. Критика визнана точок. Зволіка.ють роботи по внесенню ·зовану бригаду з nостійно за­ правн.пьною. Сміття було негай­ но зібране з поШв 1 вивезене в а

спеціа.пьно відведене мІсце, попередженl. суворо винні

ВстаноВJJено

на.Jtежнвй

конт­

роnь за чистотою заводскоі те­ риторіі.

твердИJІИсь. Вжито

відповІДних

дП ная,вності

~ологи в грунті.

заходів, 1 до 1 травня будники І Повни·м ходом іде саДіЮІІЯ .кар­ Заворичів бу- ТОІІІЛі, але окремі .гос.nодарства МеІПJ(анців села нехтують та.ии.м :х;Lмічним прийодуть радіофікован1.

МИСЛИВЦІ ЗАВОЮВАЛИ ІІЕРШІСТЬ «ПосИJІити охорону nрирQДИ»,] сесії Верховної Ради СРСР n:po тyrr зві/с"11КУ npo те, що за nідсоЦіалі~стично:го зма<<ПідгодіВІЛя тварин~. «.Берегти заходи по дальшому nоліЛІІІен­ су·МІками 1 раціо­ га.ння в 1973 році Брова,рській ·nрироди зброю•. «Не забувати про зала- НіЮ охорони воїни си риби~; «.Нолишні такий неударники праці» повний nерелl:к загоJЮВіКіІВ доои-

ПередовнА механІзатор радгоспу сЗа­

ворицькиА• ГAJJO

мІнь

О.11ександр

nри

нормІ

щодня

на

ПО.ІІЬОВИХ

робІт

Іванович

ЖН·

12 гектарІв сІяв яч­

n.11ощІ

14-15.

вІдмІнна. Фото В.

о

ЯкІсть

Бендика.

нально,му використанню nрирод­ ниос ресурсів, .вони записали на св.!й рахунок чимало хо·роших

райаняій ор.ганізації товариства

13

кв1ТНІІ

1974

року

о

НОВЕ

При хl!М t.чних роботах суворо дотримуйтесь техн1ки без[JеJ<и. В. ХАРЧЕНКО, начаnьннк районноУ станції захисту pocJJИR.

Ю. ШандИІГа), я.кі посіли відnо­ місця в район!, відно nри:зові Н<tЗВа'В аіКТИJВ!ІСТі·В, ЗУіПИ:НИВСЯ на невирішених nитаннях .

Доповідач і вистуnаючі з три­

ногою говорили про фа.кти бра­ конь.єр.ства,

ЯіКі

ІМали

місце

в

nерше •Місце в об- минулому році. 3 цим ганебним прису1джено ласті з в.рученням nepexLдHOII'O 1 я:вищем треба вести рішучу боВисОІf(ої роть6у. лраІІІора. Чер:во;но•го У своїх ВИІСТУJПах Г. Гороза. на огляді удостоїлись оцmки

художньо оора.в . На трьох єгерсЬІКих дІль­ у вміщених сів, стінніВІках район- ницях обладнано 33 ІМайданчи.ки оформлеяих ної ради товариства мисливцLв солонців, 22 годLвницІ, 22 маrй­ стінні га3ети товариства. Я!КИМ і .рибалок «МислИІВець• (.Редак- данчИІки для nідгодl!Влі rеарин, теж nрисуджено перІІІе місце. на це :рОІЗІІІові.в про ·Саме 4 rкоruювани для водоймищ, за­ А nоряд тор М. Нащеєв). яких готовлено змчну кількість .кор­ розширеному nленумі районної rколЮЧ1Ки, в мисливські rолова ІJ'оварис11Ва nі:ддаються ·гострій .критиці бра- мі•в. Активісти перв.и:нних орга­ ор.ганіза.ції ро:.mовсюджують спеці ­ праІВліІНня А. Дв()'РОіВий. Він узаконм~ри і порушники дисЦИІПJІі- нізацій лІтературу, гальнлв досвід роботи коле.ктиперіодИЧ!НУ аль.ну ни. роботу ве- планати, nроводять бесіди. Вони вів с. Заворичl.в .(голова М. СоНорисну і цІ:ка:ву 1440 членів това- також оформили 17 мисJmв­ болевський), с. Великої Димердуть понад ·КИ (голова І . ГарбУІза\ та заІВорисmа, об'єднаних у 45 коле.к- ських куточкІв. 'ком61нату (голова радістю зустріли добуд1вного З ве.ликою ВИІКонуючи рішення IV тИІвах.

Субота,

КРііІІЛеними тра:кторами і транс­ nортом для nідвезення води.

ЖИТІ'Я

о

П. Понома·рен­ В. Нри.вошлик, ко, І. Гуд:зь, Г. Журбенко підні.мали питаяня, спрямовані на

аJКтwвності дальше пі:днесення членів товарИІСтва. йшлося, зо· фауни, крема, про збережеи:ня а.ктивізаІЦію роботи сеюtій.

,рІшенні на· У nрийнятому нрес.лені шляхи успііІІ:hюго ·РОЗ­

в'язання всіх цих nитань.

Д. КАЦЕНЕЛЬСОН,

О

З стор.

О


д~~D[till ~~[ІО~®Ш!ОО В

Р!"! Ретельно обслідує ПІдкоришник стовбури дерев, визбируючи своїм

ЕСНЯНЕ сонце пес­

тить землю. Скрізь,

куди його

тільки веселе

проникає проміння,

11робуджується

Все

живе

тоненьким, зігнутим, як шило, дзьобом лялечки,

життя.

тяшеться

яєчка

на-

.1ісу.

1устріч теплу і світлу. Відвідайте весняний ліс і ви одержите велику· на­

тонах

Іювільно,

а

потім

усе

заливається·

видимий

співець.

раз у раз

рувато-коричнева

піднімається

пташка

по

дереву.

Як

добре з

гармонує кольором

11

ком».

ко-

КОЖНОМУ лІсІ над землею

в

німаються великІ гілочок, уламків кори,

свою

проспі-вати

ніжну трель. Другий дереволаз повзик. Він теж зустрі­ чає весну і радіє їй по­ своєму: свистить скільки є сили. Пого весняний спів нагадує свист віз­ ників. За це повзика прозвали ко.1ись «візни­

не­

Поба­

вгору

перериває

роботу, щоб

чити його справді нелег­ ко. Це підкоришник або пищуха. Малесенька сі­

оперення

дзвенять

трелі

весняночки.

си­

ну,

шщь. Біля струмка чути дзвінку переливчасту пісню. Аж не віриться,

ми

--

-

строкатий

виступає

концерті

у

пташка.

родичка

польового

ся

з

ши.роким

ним

дятел

співом

її

ба-ра­

ба.нщиком. Дзьобом-до­ потом вистукує він на сухій гілці частий бара­ баНІІИЙ дріб. А на узліссі співають ЖОВТОГруді Ві'ВСЯНОЧКИ-

повнозвуч­

але

слухати

,на.весні приємно.

Незабаром

прилетять

нові численні співці,

ді

і то­

у

Лісових

ження. одній

Про

Протягом дорІжці

години

мурашки

тільки

по

протягли

де­

ніх ярусів мурашника, розташованих під землею. Тут знаходяться камери з

в"ять клоnів, 12 метеликів, 19 жуків, 10 мух, 4 гусеницІ, 10 коконІв метеликів. Якщо врахувати, що сробочий день•

кій

по

доріжок, якими вони тягнуть свою здобич, буває 5-ї І більше, кожному

по

зон

купу

в

усіх

напрямках,

ведуть до ниж­

літньої

яйцями, личинками, коконами. Десят­ ки тисяч мурашок живуть в одній та­ оселІ.

А

лісах.

Мільйони

скільки

їх

мурашок

розкидано сновигають

зрозуміла

ходяться

доріжки,

по

яких

потоком біжать мурашки.

І

в'ється

на

вого

ли

різний

л 1

Чому?

Перша

кою,

невпинним

Доріжки ці

пахучі стежки. Мурашки Ух самІ. ІнодІ мурашина

стежка кружляє

лад.

мурашка

але дороги

пробігла цією стеж­

ще

не

проклала.

По

П слідах пробігла друга, Третя. І кож­

на залишае .свій слід. Запах стежки стає все сильніший, дорога свпоряд­ коваиІшою•, Своїх мурашки теж роз­

пізнають по запаху. Отже, нюх відіграє велику роль в іх життІ. fІого органи розташованІ на . вусиках. Якщо мураш­ ці відламати їх. вона робиться безпо­ мічною. Бачать

мурашки

погано,

слуху

не

мають. Нюх і дотик би «спІлкування• зі

головні світом.

Мурашки мах. Та у

до жалючих ко­ що водяться У

належать мурашок,

нас, жала немає, вони втратили. Але залоза, що руйну рідину, збереглася. ЩеJІепн

кінці

-

иа

брюшка.

гоJІовІ,

Щоб

засо-

давно виділяє от­

Aoro

залоза

отруйна

потрапила в ранку, мурашка

-

иа

рідина

згинаєть­

ся. А отрута-це мурашина кислота, якою комаха вбиває свою жертву.

користь.

со в

1

с а н

За

годин,

18

жука

за

комахи

трудовий

місяць

до

мурашинка

100

тисяч

1

се­

штук

Мурашка, яку всІ знають, це без­ робоча мурашка. КрилатІ му-

-

самки-матки.

і

Вони

великІ крилатІ

недовго.

А вони - це безnлідні . ку, ЯКОJ? ~Іжать мурашкЩ то побач!!-~ самки, бо, як І у бджіл, у мурашок їх !!гнуть

_до

свого

житла

ш-

стачає різноманtтну ~жу,

Варто

лише

двІ

форми.

Робочі

усі роботи в тисячІ, а то

; кожного

мурашки виконують

.літа, а живе по декілька ро­

декілька маток. РудІ лІсовІ мурашки _ найкорисні­ ші комахи. Це треба завжди пам'ята­ ти. Охороняючи мурашники, ми охо-

пораетьс~ ~іля велико! гусеиt.

Найрtз-

сік

- все потрапляє до обіднього столу ,

14.00 -

«Голосую За

рортний

•Екран

кають. Особливо дзвінко спі-

стівкою, покрикувив галкою. ~

як цей артист кудахкав! Здава­

.

лося, ніби десь поруч знісся і

наипое-

поспішає

горобине чарикання я вже й не говорю: цією мелодією він

звикли

вв~жати,

щ~, / вииjать побиті собачата. Про просто

«Ку-

(Одеса).

зловживав,

пересипаю-

чи нею всі інші голоси. П рори­

чим

краща погода, чилt величніший

вались У нього

ехі

гавкання, а то й зовсім незна-

д

котячого

або захід...

й звуки, ніби

лементу

і

собачого

йомі: не інакше, як підслухав

чи побіля льотка шпаківні, сонячний про.мінь відбивае•на його грудях металом, лимонножовтий дзьоб широко відкритий і піднятий до неба, горлечко здуте пузире.м, а сам він

десь в Африці, де зимував. Майже в один час зі шпака­ Attt прилітають жайворонки співці відмінні, дзвінкоголосі. Але для багатьох, особливо міських людей, вони не стільки

тріпає крильцями, ніби своїй пісні.

такт

ний у степовий простір, голубе небо. Шпак же дружить з лю-

Але чи ... пісня це? Шпак у

диною. Ось чому-то шпака зна­

звичайно, ~не

ших, часто вих звуків. У моему

'

опо-,

крt,Іt людини, це н~кому не ВІдамо. Але як тодr пояснити,

неї

ПЕРЕХРЕСТ

світові

вістити крихітний лемінг А то раптом починав вища-ти, як

в

помітні.

сумніва-

-

набір

Жайворонок

ють усі і щовесни

ється». Що ж іще, якщо не пісня? Однак прислухайтеся до

тим

всьому

т~чнtшuи час доби. Цtкаво, чи тдчувають вони цю красу?

у

лісі,

побував. . А з болота приніс ~тіівіть» звичайної чайки, квап­

найрізноманітні-

зовсім

дворі

закОХ(І·

чекають на

пього. Він давно став для нас символо.м веспи, її гінцем. В.

випадко-

БЕНДИК.

На зніJІtку: ~квартирне питання» вирішено ... Фото автора.

другий рік

(Дніпро- зустріч

молодих»·

професію». 15.05 -

сезон починається»·

гу, по-зозулиному тужив, а по­ тім все разом перекреслюваfl

менту пісні їх майже не змов-

сказати, що

С.

луці, в полі, а швидше всього - У заплавах Десни. Тихою флейтою він наслідував івол­

ливе, трохи мінорне ~глюй­ глюй-глюй-глюй» пісочника і майже таке ж поспішливе, але світле, весняне ;вдотья-вдо­ тья» веретенника. Щебетав ла­

Тому можна з певністю

с. Княжичі.

заклично стогнав кроншнепом,

відшукуючи мізерний

чим більше кращий ліс.

мурашників

А

ні ~друзі-однополчани» вступають один з одним У боротьбу за оволодіння «квартирами». Це головне: не буде ~житла», не буде подруги ... З цього АЮ-

цьому,

. вуличини РУХ» • ціла. юрба. мураш~к : роняемо наш ліс від шкІдливих комах.

~оманітиtшt комахи, черви, слимаки, павуки, навіть невеликІ неживІ хребетиІ тваринки, насіння, рослиІІиий

причиною.

весь здригається і з насолодою

гнізді. Матка відкладає й десятки тисяч яєць

зупинитися біля тако1 дороги на кіль-~ ків. у рудої лісової мурашки в гнізді ка хвилин, щоб дізнатися, чим годуються мурашки. Ось несе вона невеличкого жучка. Ось двоє тягнуть ме~елика, ~ялечку. А там, затримуючи

то різко крукав · журавлем. З цим він міг зустрічатися на

над

Сидить такий франт на гілці

плодючІ

бить крила одразу після літання: аби обламує сама, або це роблять робо-

одНІ

причина, виявляється, проста. У шпаків такий порядок: перщuлш прилітають самці. Вісім -десять днів вони ведуть холостяцьке житм, дружними та-

м у натхненніше, радісніше

Самці живуть декілька днів. Самка rу­

щиики, хвоtнки, Інш! будівельний матеріал. Друга. nap!.111 мурашок по-

вчився наслідувати. То він переходив на перепе­ линий бій, .м'яко і недзвінко повторюючи «під-полоть», то

саме в ці години доби? Причо-

Якщо уважно придивитись на доріж- чІ мурашки.

мо:

Звичайно ж все

те він почув, запам'ятав і на-

що шпаки на'йохочіше співають

цього

рашки

самці

дуже

проявляють себе. Тримаються купками, майже не співають і ,Іtало цікавляться шпаківнями. Я помітив це, але якось не за-

. ~u

знищи­

лодну. крила

це

не

наипрекрасюшии,

а

Мурашки часто годують одна одну. Зустрінуться двоє, і пригощає сита го­

т а р и

комnозитора В. Сапелкіна.

з вами nоет XVII з'їзду ВЛКСМ. <Наш су-1 Програма КТ (9-й канал) 15.20 - Програма передач. 18.00 - Наша афіша. \8.05 - Екран - Назустріч 15.23 - •Мамина школа». \5.55 - Ко- студента-заочнИка. Другий курс. Ви­ Ради СРСР.

часник».

льорове

телебачення

15.40 - камерний концерт. (Львів). «Вогнище». \6.25 16.15 ~ «Творчість мільйонів•. (Нове У бачення. Чем_піонат

14 КВІТНЯ

по

итаки

вають :амці, вр11:нці_ та вв:_чері

жука.

петровськ).

НЕДІЛЯ

їх

становить

І

з квІтня по жовтень мурашки од­ ного мурашинка знищують щонаймен­ ше 3-5 мільйонів шкідливих комах. Інший підрахунок дає такий приклад. Під час розмноження одного шІІІдли­

землІ, лазять по деревах, стеблах трав. Від кожного мурашника врізнобіч роз­

особливі: це прокладають

пори

переста-

лезня-шилохвоста, мелодійне ~свіу» качура-свіязя, крик річ­

шпачихи, і в холостяцьких табунцях настає розлад. Вчораш-

мурашок треба вважати ко­ це свідчать спостере­

рисними.

кової чайки.

не

Та ось, нарешті, з' являються ~7:~вчіи~~~ост:іско~z~~~т~еі ~:~

пернатих.

лісу.

дочок землІ,. опалоі хвоі. Це житла рудих лісових мурашок. Інколи вони насноають свою будову висотою до метра. Безліч ходів, що ЩJОнизують

березня.

і

лавині березня. Цього року першого шпака я побачив 11

багатоголосому

концерті

мурашок. Але найбільше вони кишать комах, серед яких багато шкідників

під­

купи з сухих травинок, гру­

лось крякання качки, свист ее­

хвастуна

вав дивуватися і захоплюватися. Серед його власного нераз­ бірливого і непередаваючого щебетання раз ·У {'аз роздава­

бунцяю1 корлt.

11елегко буде розібра­

тися

вони з'являються у першій по-

ського

Кілька років підряд я записував час повернення шпаків. Зараз, перегортаючи щоденника, здивувався: з року 8 рік

ду,нувався

жайво.ронка

польового,

пташиному

ГІНЦІ ВЕСНИ

живе пара шпаків. Я часто слу­ хав пісню-розповідь залихвар­

Спочатку

жайворонка, або як 11 ще називають, чубатий жайворонок. Хоч пісня його і не може зрівняти-

ве­

-

першим

ме­

без уто­

невеличка

ка

волове оч­

Пернатий тесляр

журливу

виводить

теньку пісеньку сіренька чубата посмітюха, б.1изь­

ко.

:1нкий

ніж­

Над польовим шляхом, під,нявшись високо у по­ вітря, висвистує прос­

що народжує її одна з ІІ~Й>~еншнх пт~шок н~-

шої фауни

Милу,

трохи

лодію

спочатку

частіше сріблястим дзві­ ночком

підкоришник

лади

на різні

Концерт пернатих

солоду від концерту пер·

натих співаків. Прислухаймося! На ви­ соких

комах-шкідників Тепер

По сосняках

ща математика. «Означення :к;риволі· нійних інтегралів nwшого та другого роду. Властивості криволінійних інтег-

ЧССР~Швеція. (Фінляндія). В перерві ралі в». 19.20 - Телефільм сЦабуня~. 16.45 :- Музичний фільм «добрий день, - новини. 18.45 - «Зустрічний nлан 19.40 - •Присвоїти звання Героя Ра9.00 _ Програма передач. 9.05 ~ Ко~ зелен1 Карпати!». _17.15 - «Обережно, Запорізької області - в дії». 19.35 дянського Союзу». 20.15 - <Сьогодні Редактор Є. ФЕд.ЯЯ . ьорове телебачення. Ранкова гімнарУ;<•. Заnитання ВlКТорини. 17.25 «В Прем'єра телевистави. Б. Горбатов. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.,._ _ _ _ _ _ _ _ __ 1 етика для дітей. 9.20 - Новини. 9.30- ! t)f я. миру» · У нас в_ гостях_ болгар- сМоє nокоління•. Частина \-а «ОлекДля школярів. «Будильни·к». 10.00 - 1 ськнн альманах «Дружба»._ІІ.40 -Ко-са Гаіідаш і Павло Гамаюн». 21.00- ..............................- • • • • • • • •. . ••••••••••• .. •••• . .~ .с. ужу Ра.цянському Союзу». 11.00 - ( льорове телебачення .. «У СВІТІ росли.н» · інформаційна nрограма «Час». 21.30 -- і> <<Музичний кіоск». 11.30 -- Кольорове. 18.20 ~ к;_онцерт. (К!РОВQГР~д)_. 19.00-:: Кольорове телебачення. Чемпіонат еві- t ПРИ БРОВАРСЬКОМУ ПО-І Броварськиі nо6"~~tІОІІ1ІІТ те.lебачення для школярів_. Відn<?віді ІІнформацшна програм_а «BtcTt». 19.4~ ту з хокея: СРСР-Фінляндія. (Фінлян- f БУТКОМБІНАТІ В ЦЕНТРАЛЬJ : на запитання 2 туру олtмntади з 1 сто- - Науково-nопу:"ярнии ~tльм <<ЕТ'? дія). По закінченні - новини. Прогrа- f D •О О а рії Радянсь_кої Аrмії <Незламна і ле- ди про мораль~tсть» · 20 ·0G - Зустрtч ма передач. • НІИ ПЕРУНАРНІ ЖІНОЧОГО .r .В Д _ _. : rендаJJНЗ». 12.30 _ «Сільська година». з артистам І! Т~ІЛІСЬК?ГО :е.атру оп~ри Пр ограма УТ (4- й канал ) •• ЗАЛУ по вулицІ' КІ'рова РІМ онт,. - -' ~· : ·. 13.30 - Кольорове телебачення. Худож- та б алету tменt палІашвІлІ . . . (харкІВ) . • ,._, ній фі.lьМ «Війна і мир». (4 серія). 20.45 ~ сНа добраН!ч, д1ти!». 21.00 11.00 - Новини. \1.15 - Телефільм • 8НHft ЮвtІІ'- ~~ ., ІЇІ f Іо.О5 ~ Кольорове телебачення. Співає Прогр~ма. «Час»· (М.)_. 21.30 - Ху- •Місто на каналах»· І\.35 - «Партій- • ПраЦЮЄ ПеДіКЮрНИЙ К3бІJІІТ, . - - .....,u І "а~ 'і' " f заслужена артистка РРФСР 1. Богачо- дожнtн фtльм _«НесnоДІване кохання~. не життя». (Комуністи заводу сЕл ек- f ІМf'ОЦІННМХ метмІа J3? q їі'ІІІ8, • ва. 15 _25 _ «.'11іжнародна панорама:.. 22.50 - BeчtJ!Hl новt>ни. Програма пе- тромашина» •червоній суботі»). в_ я.кому ВИКОНУЮТЬQЯ відnо- 8 1 ,...., 11 ~И. · : 15.55 ·-- Кольорове телебачення. Про- редач. (Хаrків). 12.05 - Кольорове телеба- • б '""'"'"І"П' JIUUVI • грама мультфільмів: «Най. най, Програма КТ (9-й канал) чення. •доки б'ється серце». Вистава ВІДНІ РО ОТИ. І !дРес:а. xaй""_rn~i; \\1. 111-~о- f наіі ... ». «Пригоди Болека і Льолека». 18.00 - Наша афtша. 18,05 - Екран Калінінського театру юного глядача. п "".І' І !6.25 - Кольорове телебачення. Чем- студента-заочника.' Другий _курс. Марк- 16.05 ~ Наша афіша. 16.10 - «Хліборосимо ВЇІІ.Відати наш набі- &.\)И, вул. Голо-. 15, бт.-ипіонат світу з хокея: Швеція _ Поль- систсько-леюнськ~ фІлософІя. сНарод робсь.ка весна». (Дніnроnетровськ). f б ( ) ща. (Фінляндія). в перерві новини. - т~орець !c:opt!». Фtзика. «Електро- \6.30 ~ «Шляхами бойової слави». (До t нет. IJIO.It ПО' У11У ж.JfROIIUIЙ 11&0118 . IS.43 ~ Кольорове телебачення. •Клуб магнtтнt хвилt t сnо~оби 1х одержання. ЗО-річчя. визволення Тернополя від иі- • Адміністрація. · ААмІнІстраці1І. : кіноподорожей». 19.45 ~ Кольорове те- Шкала електромагНІтних хвиль». 19.10 мець!'о-фашистських загарбників). • • :1 ебачення. Прем'єра художнього теле- - Кольорове т~~ебачення. М. Берегов~ (Львtв). 17.30 - Республіканська фізи- f • "Іч ільму сАніскін і Фантом ас». (2 ее- •Гон_ за_ та чаршнt яблука». Вистава ко-математична школа. «Рівняння та • 15 • . , f к атнtнського театру юного глядача. нерівності•. (Передача третя). \8.00 _ ·• КВІТНЯ Ц. р, В ПРИМІЩІННІ ГІСІW•-. . · -..-ИНУ •• рія). 21.00 ~ Інформаційна програма : ......--.. - - . . <<Час». 2і.30 _ ко.1 ьорове телебачення. 20.4n - •Киtвська панорама». «Музична естафета юних». {Одееа). f• N2 1 (м. Бровари, вул, Нірна, 10) ОРf'АКJfОВУЄТЬСЯ ~ Чемпіонат світу з хокея: Фінляндія-ПОНЕДІЛОК,.15 КВІТНЯ 18.30 - Реклама. Оголошення. 19.00 • ПРОДАЖ ТОВАРІВ ЗА ЗНИЖЕНИМИ НДР. (3 період). (Фінляндія). 22.15Програма ЦТ (2-й канал) Інформаційна nрограма «Вісті». 19.30 ЦІІІ"НUІІn. Кольорове телебачення. «Про балет». 9.00- Програма передач. 9.05- Ко- За заявками виборців. Художній f В __ м_аrазннl МОЖНа придбати в. широкому аСОрТИМЄНТі.· • 23.15 - Новини. Програма передач. льорове телебачення. Ранкова гімна- фільм «Кожного вечора об оди.надця- : _ • Програма УТ (4-й кана.,) етика. 9.20 - Новини. 9.30 - Кольоро- тій•. 20.50 - «На добраніч, діти!». швеию вироби, взуття, тканини, тринотажні вироби, ~ 10.40 - Наша афіша. 10.45 - Кольо- ве телебачення. Програма мультфіль- 21.00 - Програма <Час». (М.). 21.30 ~ сумки ЖіНОЧі та іНШі ТОВари, рове телебачення .. •доки б'ється сер· мів: «Най. най. най». «Пригоди Боле- «Сатиричний об'єктив». 21.50-Прем'єШа н1 і це». Вистава Калінінського театру юно- ка і Льолека». \0.00 - сОчевидне - ра студії «Укртелефільм•. л. Україн- f НОВ покупц • запроmуqо BiAidJII8П Н8ПІ ИаrІІІЬІ~ f ro глядача. і2.55 - Назустріч виборам неймовірне». 11.00 - Кольорове теле- ка. «Каса·ндра». Телевистава. 23.20 • Пра--'-- райспож--•-. : до Верховної Ради СРСР. сТрибуна де- бачення. Художній телефільм «Аніс- •На ланах республіки». 23.30 - Вечір- • ІW&ІВИА .,.....,."....... путата». (Запорjжжя). \3.30 - Пісні кін і Фантомас». (І серія). 12.05- На- ні новини. Програма nередач. : .......................................................... , ... ,,,. . . . Програма 'цт (2-й канал)

І змаганні гірників Донбасу). (Донецьк).

для школярів. Кольорове телесвіту з хокея:

Дмитро Павличко•. 20.45 виборам до Верховної «Наш деnутат•. 21.00 «Бандури звуки чарІВНІ». (ДИІП!)ОПет­ ровськ). 21.45 ІнформаційииіІ випуск •день за днем».

1

f :

r-.... . .

!

1

v·-

u..._.

1

1

І

СІ І'.ОЬС :0" 47 ~,.,-417'# <С'• _"1'..:"'41J7uQ'~·., # '-:1-с# ' # D~::O'# 1'.-l'zi"~>C'..:"##v#~ I"O_.":Qti'#I'"'ЧI7".1 ~_,.#...:+І..:"'С.:"'.сt К

сНОВАЯ ЖИЗНЬ•

-

орган Броварского горкома

оммунистической nартии УкраиньІ, городекого и

районного

Советов депутатов трудящихся І(иевской области.

.ps.g##C,:C'..:-..,.."".;-o",. . . o#::O'::L"'D

ІНДЕКС

НАША АДРЕСА: 2550\Ю,

м. БРОВАРИ. 154 _

вул. "' "и•~~ька, ·-

ТЕЛЕФОНИ: редактора

-

19-3-82,

• .,'._;,..."gcCC ::0' .-.оо~..:-І'=С>#І l"vC'"vC'"JI

заступника редактора

відnовідального секретаря, відділу сільського господарства,

дента

масовщ..

місцевого

б

ро оти,

радіомовлення

ф отокореспонденrа

,.... \9-3-18, -· \9-4-67.

відділів

-

19--4-47,

кореспои-

промисловості,

У

Газета виходв-n.

вівторок, середу,

j

п'ятницю І суботу.

Обсяг Фо1114ату газети 0,5 сПравд&»,

о ·І#~~~С#~Ь'Ь# "."._,.,..,.,.<C'rtO#CзOчl.ct"PчC"#ІІ.:IcO'.:?"'...:r"L"'ooL""чO'C###CD *L"".ct"'ІooL""•O#O о ·Q 0 ,_,4',_~",,....,...: .... ~

61964. Броварська друкарня Київського облуправління в справах видавництв, поліграфіі і ~нижкової торгівлі, вул~

Київська,

154.

Зам.

1915-10.898.

58 номер 1974 рік  

58 номер 1974 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you