Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ

КРАІН,

ЄДНАf1ТЕСЯ/ ом

Демонстрація

58 (3384)

П'JIIТНИЦЯ

5

ДРУЖБИ І БРАТЕРСТВА У нумачеіВОМУ вбранні, у вес- ної політини КомуНістичної пар­ няному НIВЇТУВСІІнні прийшов на тії, про всенародну піДГUТОllk-У

землю нашої Вітчизни П~ршотравень. ОВЯ'ТО весни й праці

ВіДзначається в нинішньому році пІД знаном J11і~ГОТОВНИ до знаменної дати 50-річчя утво-

РІК

!рення

ВИДАННЯ 33-й

·

СВІ' тле,

шло

по

радісне

П Р а П О Р .О М свят0'

радянській

свято ПеРШОl1равня. люди планети

_ Всі чесні

прислухалися

кремліlВСЬНИХ

ЛеИ

прой-

землі

цей день до у,роЧИСТОГО

ЗВОНУ

усіх зусиль, щuб з честю ВИКО­ .нати соціалістичні зобов'язання,

ПреНіраона й урочиста цього !Взяті на д'ругий рік п'ятирічки.

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕПКОМУНІСТИЧНОІ . ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИlВСЬКОI ОБЛАСТІ

П 1Д

СРСР .

до 50;річчя утворення СРСР. йдуть послаІнці орденоносно'і КИЇІВЩИНИ трудівнини полів 1 ферм, яні сьогодні донладають

в

перед-

куранті,в.

· ·

ПЕРШОТРАВНЕВИВ

НА КРАСНІВ ПЛОЩІ

Попереду колони M~CTa-гepOH Киє,ва манети двох ордеНіВ Леніна і медалі «Золота зірка». У святнових шеренгах прохо­

них С1ВЯТИУВань. На фасадах бу-

дЯ'Ть

днаніВ портрети Маркса, Енгельса, Леніна, керІвникІв Комуністичної nа:ртії і Радян-

раЙО'НіВ столиці УнраІни, яні ОвоjjМи невтомними рунами і до­ питли:вим розумом при м н о·

пара, нти, що

славлять

мудру ІРЮЮТЬ

честю втІлити

в -життя

сучасні

партію нО'м,у'НіСТіВ, ге,роїчний ро- числюваЛ1>ні

всіх

десяти

плани

машини,

'l'раулери,

ство, нашу радянсьну інтеліген-

верстати-а,втомZlТИ,

десята

година

ранку.

Шд

морСЬ!(і

пові~ряні

лайнеРІ!,

но в і т 11 Є

цію , .непорушну радяи - 'Jvста'11К'"ВЮI!НЯ . . . дружбу . . J ' •

трудящих нашої планети.

ство·

елентронно-об-

бlТНИЧИЙ клас, иолгоспне селян-

'НЗірО'ду, готовНіСТь трудящих з сьних народіВ, солідарність УСіХ деВ'flТОЇ п'ятирічки.

трудіlВНИНИ

сьного уряду, занлини і транс- жують багатство нраїни,

1И І 3 М У

творчих БУДИI1В, Єд'ність партії і

МІТИНГ І ДЕМОНСТРАЦІЯ

чудового весняного ранну була СТОЛИЦЯ Y~paїHII:. ВСіІма барва,МИ воселни переливався Хрещатик тра'ДИЦійне місце народ-

Разом з робітниками у пер· .. n "'

UЮ'I'раВНе/ВИХ колонах ироиують вчені рoonубліки,

які

ВНОСЯТЬ

На п.10ЩУ вступають спорт- БУРХЛИВі оплосни присутніх на ваго\'llИЙ вклад у прискорення СМе/НИ - чемпіони світу, зимо- цеН11ральну трибуну ПіАНімають- темпі'в hayhO'bo-теJGНічного про-

Тут, на l\Jpасній площі, Країна

Рад салютувала Дню міжнарод- КО, О. М. Косиrін, Ф. Д. Кула- вої олiмn:iади в Саппоро, чем- ся член ПолLтБЩрО ЦК КПРС, гресу, дальший розвиток народної солідарності трудящих у бо- ков, ' К. Т. Мазуров, А. Я. пїони країни і Європи. перший секретар ЦК КП Укра- ного ГОСilIодаРСl1ва, плідно праротьб! ЦРОТИ імперіалізму, за Пельmе, М. В. Підrорвий, Д. С. Яскравими були гімнастичні іїни П. Ю. Шелест, член Політ- цюють над розробкою aKTyaJ1bмир, деМОКlPатію і соціалізм.

.. . Головна площа

Rраїни у строгій баІ1атобарвності вбранНЯ. На велиному червоному поЛО11нищі - порт,рети МСІІРкса, J"чгельса, Леніна.

ПОJlЯВСЬКИЙ,

М.

А.

Суслов,

вправи Д,і.теЙ.

бщро ЦК КПРС, Голова

Ради

них питань марксистсько-ленін-

О. М. ШелевІв, Ю. В. АвдроПо Красній площі пройшли МіністрЬв УРСР В. В. Щерби- ської теорії і практики комуніпов, П. Н. Демічев, М. С. Со- т.ворЦі YJPOжаю. Кумачем впи- ЦІ>КИЙ, член ПОЛітбюро ЦК КП стичного буДівництва. Цент­ ломеНЦев, Д. Ф. Устинов, І. В. сана цифра середньорічного збо- 'У:країни, Голова ПрезидП Вер-ральною магі'страллю міс т а Капітонов, К. Ф. К~тушев. Ра- ру зерна ІЮ країні,. наМіченого ховної Ради УРСР О. П. Ляш- проходять діяч! культур!!

зом з НИМИ на трибунІ - ви- п'ятирІчною, _ 195 мільйонів ко, tнші керЬвниии Комуністич- ; письменники, художни.ни, анто1972 року значні радянські воєначальни- тонн. 'ної партії і уряду республіки. ри , композитори. блИВі прикмети, і вони знай- ки. Відбувся урочистий мІтинг, Зasер'шує демонст,nацію труТоварищ П. Ю. Шелест звер· З трибуни палко Бітають СТУ ' яскраве віnображення В Пірисвячений Першому травня. ,... тається з ПРОМQВОЮ до киян, дентів, серед яиих цредставн'іІ' ... Т дящих СТОЛИЦі колона москов-

у Першотравня

\<ОВОМУ вбраННі площі. В цеНl1рі иомпозицlї на фасаДі

історичного

музею -

епло зустрінутий присутнІми, з промовою виступив член

постать ПоЛ1тбюро ЦК КПРС,

.радянського робіт.нина на фоні

Голова

сьиої комсомолії.

до всіх трудящих республ1ии. ВІд імені ЦК КП України, Пре-

... Святковий похід на Красній зидії Верховної

Ради

ни народів багатьох країн ЄВР:Jпи, Азії і Африни, що здобу-

і Ради вають вищу ОСВіТу в КИЇ,ВСЬНІІХ

ПрезиДії Верховної Ради СРСР плоЩі тривав кілька годин. Це Міністрів УРСР він сердечно вузах. Уро'{истий похід ТРУДіВ. · Й ого промову булах:вилююча манІфестаЦіЯ поздоро h б ажає HIfKi.B столиці республіки заВСIJгер б а країни. С оюз Р а,дянсьиих М . В . П щгорнии. . вляє"ІХ "СВЯТОМ, Соціалістичних Республік всту- з величезною увагою слухали ЄДНОСТІ! радянсьиого народу, йо- їм нових. ус,пі~іil У боротьбі за u

пає в овоє 50-річчя.

Підготовна до ЮВlілею нраїни

ВіДбувається

ВПЛИlВОМ

мільйони

р,адяНlCЬКИХ

труДЯЩі багатьох краІІН

під благот.ворним Г,римить MOry1\He

ідей і рішень

ХХІV «ура!»,

:з'їзду КПРС.

:mучать

людей,

го зrwraвaнОС'ГІі навноло ленін-

виконання рішень ХХІV з'їзду

світу. ськоІ парт.ії, рjmyчOOl'1 наполег- КПРС і ХХІV з'їзду КП Укра-

ТИСЯЧОГOJlосе JIИ8O . Jnlмюватн вжиття істо- їни.

здраВИЦі

на f:h%.Иa.JOpeCJIЄКНЯ ХХІV з'Узду

честь Комуністичної парnІ . Ра-

Могутньою хвилею прокочу- длнського Ооюзу, її ленlІЖ:ЬКQtо

ються над площею оплески, го- ЦеІГТ,рального Комітету. Присутлосне «ура!». Лунають вигуки: ні спЬвають пролетарський гІмн ,«Слава КПРС!», «Ленінському «Інтернаціонал..

Почииається

шують учаоники фіЗКультурноl'O

параду.

ПеРШО11равнева демонстрація

демонстраЦіЯ в Киє,ві з новою силою проде·

l'рудя;lЦИХ. Шд r.Y-КИ урочистих

По сходах М~ВЗOJIею підНliма- маршlВ одна за

МО'НС11рувала

'ною проходять іІІаність

монолітну

унраїнського

згурто-

народу

ІО'І'ЬСЯ піонери і жовтенята. Во- колони трудящи . В обрамлеННі ни Щ)У'Іають кеpiJвнинам na.ртlї червоних стяГі,в по,Р11ре'l'И і уряду букети КlВ1T.J:B. ПотІм вІд- В. І. Леніна, ЧJJенw ПОЛітбюро

навколо КОМYlНlістичної партії, її Централь:ного КОМітету, 6е:з' Memнy вІдданІсть безсмертним

показала, ЩО сьогодні

з'їзду КПРС і ХХІV з'їзду КП

Центральному КоМ'ітеТОВі КомуПід звуни маршу тисячіучас- БУ'ВСЯ СВЯТІШ)ВНЙ M8Jpm трудово! ЦК КПРС, ТРУДОВі ралорти про ленІнським ідеалам, готовність ністичної партії -слава, слава, никim МіТИНГУ проходять повз СТОЛИЦі. Cвotм пepmотравневик успіШне викО'на'{ІНЯ передтрав- с.воєю звитяжною працею втіли­ слава!». Мавзолей В. І. Лен:іна. На пл 0- походом Мооква перековJIИВ() Іневих зобов'.яза~ь. ти в життя накреслення ХХІV На центральну т,рибуну Мав- щу вступають машини головної

золею піднімаються Л . І . Б режвєв, Г . І.

УІ

пtд-

Оформлення !'>агатьох

колон

товариші колони. ЯСКІРЗВО оформлені пан- ІІІРИЄМС'М8Працюють краще і .розповLдає про РОЗКВіТ економі- України, достроково завеРШIІТIІ '''паранти роз - , роблять більше, ніж раніше. ки і культури республlи-сестер, завдання дев ' ЯТОІ. .п, ЯТИРІЧЮІ. . Воровов , ІНО, макети, 11ран..... .

В. В. ГриmИИ, А. П. КИРИJlеи- новідають про розмах наших (ТАРС). торжество ленінсы\її національ(РАТАУ). --~--------~~~--------~--~--~--~~~~~====~==~~--------~~~ УРОЧИСТО, У цвітінні садів,

немов повінь, відшумів ·на Вро­ варщині

Першотравень

-

свя­

ТО j'lшру, праЦі і весни. Радісно, з хорошим настроєм відзначили

його трудящі району. В місті і селах відбулися збори, присвя­ '].~i Дню міжнародної солідар~Ti трудящих у боротьбі про­

ПЕРШОТРАВЕНЬ ВА БРОВАРЩИНІ хом до вершин

комунізму, бо- рунки святу ~ершотравня, по·

Про свої

трудові

цях

м,іста

і

центральній

площі

імеНі Т. Г. Шевчениа урочисто проходили

колективи

здобутки механічного. і

ремонтн()-

експериментал~­

РЮТЬСЯ за втілення в життя рі- рошиовики УСП1ШНО упоралися І на честь 50-річчя у. творення І ного заВОДІВ нестандаРТНОІ о . . ,. ·Союзу РСР . П комуналЬНО'ГО обладнання, дошень ХХІV З 'їзду КПРС , готу- з завдан ням першого кварталу І ершого травня слідно-експериментального за-

ються до відзначення 50-річчя по реаЛізаЦії ПРОДУКЦії, ДОСТРО- раПQртува.:lИ H~

утворення Союзу РСР. Широку

магістраль

запов-

с~ятиовій де- ВОДУ тресту «УирелеваТОРМЛИIl' ково вииокаJПi квітневий план. M~HCT'paЦII роБІТНИЧІ иолентиви буд», заводобудівного иомбіна3 гордістю кроиують робітни- зб аВОД1IВ торговельного . машино- ту мебльової і фабрики дитя­

т імперіалізму, 'за мир, демо­ иратію і соціалізм. Першого травня у місті-су­ путнику Києва пройшли мітинг і демонстрація, в яких взяли участь більше десяти тисяч тру­ ДЯЩИХ. З святковим вітанням звернувся до них перший сен ре­ i'ap міського комітету партії Ю. М. Соколов. Вагаточисельну демонстрацію броварчан відирили худож­ ні номпозиції і скульптурні гру­

ної Ватьиlвщини і 50-річчя Все- них ЗОбов'язань, взятих на ли для потреб СІЛЬСЬНОro госпо- організацій і YCTa~oв міста Во­ союзної піонерської організації честь 50-річного ~Вілею С<?юзу дарства Бли:зы\o 90 тисяч НОВИХ ни продемонст.рували свою' від­

ківщини

талургії. Готуючи трудові пода- вич

нили молодІ господарі міста -

учні шиіл.

Іх багато,

ленінським

шля-

холодильнинів,

яні

уд!~ваIf{НЯ, електротехючних ви- чо~о тринотажного одягу

механіlзованої

пере.

~олонн

п'яти тисяч. Школярі доповіда- го кварталу і ивітня по випус- МОІНТНОГО, т,РУД!JвНИКИ ~~oгo, ви- NQ 15 «Сільгосптехніни» рад' ли про те, як юна зміна ГО'ТУ- ку ПРОДУКЦії. Це їх перший вне- конуючби заlвда~ня.па'~Тll та уря- госпу 'імені Кірова та баіатьох ється до славного ювілею рlд- сок у здІйснення соціалістич- ду, у ерезнІ І ~ВІТЮ виготови- ,інших підприємств буд>іlвельних

імені В. І. Леніна, про успІхи В РСР. В

навчанні.

Твердцй,

упевнений

СВЯТКОВІЙ

колоНІ -

ветерани ви,~бництва, які BiД~

крок ~ли

святкових нолонробіТНИЧИХ нолективів ... Першими .~ДYTЬ люпи, траНСШl!ранти, нотрі розпо­ дИ ВОГНЯНОІ профеСіІ - .. трувідали, ян трудящі нашої Вать­ дівники заводу ПОРОШКОВОІ ме-, ідуть

ки заводу

більше успішно виионали план першо- роБІІВ, плас'Тичних мас, ШИН0 ре- сувної

роБОТl!іа

піДПРИЄМСТВІ

БІЛь:п е 25 .'рОИ~В,.. уда,ірник~ ноМУН1СТИЧНОІ праЦІ Григоріи Васильович Отрощенно, Іван Петрович Налита , МRкола ВlктороОстапенко та

інші.

атмосферних шин.

даність Комуністичній партії і

гаroчисельною

ність

Колишуться знамена над ~:J.-, Радянсьному нолоною. ТРУДІВ'

ників тресту «ВрО'ваРИСlЛьбуд» . Попереду п~хідний Червоний прапор Ради Міністрів Союзу РСР та ВЦРПС. В С. ВЯl1Ко.вих колонах по

урядові,

якнайшвидше

готов·

втілити

II

життя рішення ХХІV з'їзду КПРС і XXIV з'їзду К01llпартії Унраїни, завдання другого POI\Y дев'ятої п'ятирічки. А. ГАВРИЛЕНКО. __


i'~-q'q'--Q~~~""~q~,·_-,·,·,q···

Історія .ПраВДЬ!. нероз­ ривно зв'язана з героїчною історІєю КомунІСтиЧНОї пар­ тії Радянського Союзу, з революційною боротьбою ро­

! 5 травня - День преси

біrничого

клаоу ,

всіх

трудя-

На вІдзнаку виходУ першого иомера масової робlтничої газети «Правда» (1912 року) наша країиа щороку 5

респуБЛI,ки. На Україиl видається 2041 газета, 103 журиали. Середньорlчиий разовий тираж республІкансь-

иалістІв І полlграфlСТjВ, робсІлькорів І читачІв, усІх трудящих Радяиського Союзу. ' В. І. Леиlн вбачав у газетІ колективиого пропаганднста,

партІйних - 4314 тисяч, обласиих комсомольських 1576 тисяч примlриикlв. Разовий тнраж журиалlв пере- \ вищує 9 мІльйонІв примlрникІв. КрІм того, вндається поиад 400 перІодичних збlрникІв І бюлетенІв. На YKpaIнl працюють 37 журнальннх та книжковнх видавництв, акІ у 1971 роцІ видалн 126,7 мІльйона примlрннкlв рlзноr лІтературн.

,вийшов 5 травня 1912 року. «Поставивши щоденну робіт,мичу газету, - писав В. І. ЛенІн. - петербурзьк! рОбіТники ЗДіЙСНИЛИ велику,

а 1971 р.ік У респуБJJlцl було розповсюджено 60 мІльйонІв 28

Володимир ІллІч

!равия святкує Деиь преси. Це - традицІйне свято жур-

агІтатора й оргаиlзатора мас. Розвиваючнсь за його заповl-

тамн, радянська преса стала бойовим помІчником партії у здlйснениl велнчних планІв реВОJlЮцlйиого оновлення свІту, справжньою всенарод-

ною трнбуною. Цьогорlчннй

День

преси

вІдзначається в умовах, колн

в краІнІ розгорнулося змагаиня за успІшне втlления в

й ішень ХХІУ з'Узду

жнття

КПРС .

ких газет становить 7877 тисяч примІрникІв, обласних

по

тисяч

примlРlUllКlв

газ

ет

еличезнІ завдання стоять

В

перед працІвниками преси У дев'итlй П'8ти~lчцl. В Дирек-

друкованого слова величезний. У Радянському СоюзІ внходить близько 9 тнсяч га-

народного господарства СРСР на 1971-1975 р.оки передбачено збlльшитн ви-

зет І понад 6 тнсяч журнальннх вндань 58-ма мовами на-

родІв СРСР. Іх разовий тираж у 1970 р. становив 297 мІльйонІв примІрникІв (газет -понад 140 мільйонІв, журналІв понад 156 мільйо-

\ , , ~ \ \ \

редньому БІльш як по 4 прнМlрнuки газет І журналІв. Набагато зросла передпла-

~

дичних видань. 3агальний тираж кннг і брошур, виданих в краІнІ, становить понад 6,5 мlльярда прнмlрникlв, у тому чис-

та газет і журналІв, особлн-

во на селІ. СІльськІ трудІв-

никн одержують понад 107 мІльйонІв прнмlрннкlв перlо-

\

~

~

лІ БІльш як мІрникІв на

мІльярд прнсуспlльно-полl-

1

тич нІ теми. ТІльки за

1969

роки тираж творІв В. І. Ленlиа та книг про ЛенІна І леиІнІзм перевнщив 76 Мlльйоиlв примІрникІв.

-1970

\ 3а ці роки зріс попит на лl\ тературу братнІх соцlалlс\ тнчних краІи. Уі переклади видано у нас в 1966-1970 роках тиражем 72 мІльйони

~

прнмlрникlв. 3 кожннм

\

роком

зростає

був

ЛенІн, І

до ВеJiи'КоrO -ЖоВтня, і після нього

ВіН

редаІЩЦ

очолював

«Пра'ВДЬІ», повсяк-

денно спрямовував нІсть.

роботу

Володимир

її Дl'яль-

Ілліч

був

неперевершеним · редактором і публlцистом.Більше тися-

чІ його робіт опуБЛі"овано в «Правде». Ле.нінські статті.

люційних і соціалістичних перет, вореннях нацІОЇ країни.

ДЬІ» , вони були комуністам керІвництвом до дії. вlдігравали величезиу роль у рево-

ЇХ оформлення . ОднІєю з характерних рис нашоі преси є їі міцний зв'я-

I• • • • • • • _

Вони й тепер становлять величезне іДейно-теоретичне багатс'І\ВО партії. «Правду. ЛенLн назвав

-

Із нувся

цим запитанням звер­ наш кореспондент на­

газет разовим тиражем

гаЛI:>НИМ

НАШ

1

тиражем

Так . бо друкар у якійсь мірІ причетний до кожної профеСll, яка Існує на ,землІ. Він полІграфІст, тобто працІвник тІєї галузі промисловостІ, яка виготов­ ляє друковану продукцІю, зокрема газети й журнали, у кожному номері яких сл а­ витьсл труд космонавта, хлІ­

виходять 58 мовами народів Радянського Союзу. «ПраВДЬІ»

В

друкованого

б

няттям: невиднмІ стражі дру­

кованого слова? Бере у РУКИ газету чи­

тач

1

полІграфІст,

рІзниця. Друкар

і

вже

є

бачить те,

що невидиме читачу: П оформлення, друк. верстку, точнІсть до найменшого ви­

:vtipy вІн

два пункти. Саме це

може

8иразl

і

«прочитати»

обличчя

о

2

ленінзму.

~в'язку з

у

неро:зривному

редакЦія

широкий

преси,­ марксизму­

читачами. з трудя­

щими масами. ті

нагородже­

У своїй робо­

спирається

авторський

на

актив.

пп Р А ВД ЬІ 4'l

У газе'l'И ба,гато вірних друзів - робітничих І сlЛЬСЬЮIХ

кореспондент, tв, авторів з-поміж

новаторі'в

виробництва,

і

9600 тисяч п'римірників. Друкується «Правда» не тІльки в - Москві, а Й у 42

цівни~ів,

діячів

жав .

номерів

лять газету злободенними темами, дають багатий мате-

партії. бойовим аГі'татором І організа'тором нароДіНИХ мас. 3а видатні заслуги в револю-

го вrручання. «Правда» регулярно J1lРОВОДИТЬ читацьКі конференції, соціологічні до-

інших мІстах краї-ни. Вона Йіде в 120 зарубіЖних дер-

3 перших

своїх

«Правда» виступає пристрасним пропагандистом Ідей

держаВНIІХ

КУЛЬТУ:РИ . Щодня

пра-

науки

І

до редак -

Ції «правды) надходить при-

близно 1200 листів.- Листи І кореспонденції читач.ів жив-

ріал для а-налізу і роздумів, нерідко вимагають негайно-

заводі

ГРОМАДСЬИИЙ

торго-

маШIІНОчільне

иих допнсувачів, снстематнч-

питання життя це-

КОРЕСПОНДЕНl

краІн, несе сотиим мlльйоиlв людей правдУ про соцlалlс-

імперІалІстичних

травня і дия пре· СІІ їй присуджено I,lерше місце иа за' ВОДському огляді стінгазет.

тнчие суспІльство, про радянськнА спосІб життя, про

На фото: редко' легія ,Ливарника»

будІвництво комунІзму в на-

за ВИIlУСКОМ свят-

зорями, синя хустина ночі, гас­

ЮТЬ понад 200 тисяч постlй-

ються

но проводять масовІ робсlлькорівськl реЙдн.

ху. Напередодні сВят Першого

Наша преса дає рlшу~ вІдсІч ІдеологІчним диверсlйиим

актам

шlй краінІ. Вона допомагає партІ! виховувати нову людниу, яка поєднує в соБІ рнси полІтично свІдомого І ви-

сокоосвlчеиого

кового номера. Зліва направоредактор, секретар цехової парторга-

трудІвника,

полум'яного патрІота

нізації

it інтер-

оцінку своєї роботи.

друкарю треба

багато знати ... - 3вичайно, він має бути свого ,родУ універсалом:

ти

і

шрифти,

матеріал,

і

зна­

проБІльний

розміри

карсьКІ я

машини.

форм,

обов ' язково

Ось

тому

вlдвідую

На

гур­

допо-

могу приходить журнал «По­ ліграфІст» , відповІдна лІте­ ратура, журнал .НТО СССР. тощо. Адже сучасні дру,карн1

-

це

пІдприємство,

промислове

де

застосову­

ються фотомеханІчнІ і галь­ ванотехнічні процеси, рlзно­ маи:lтнl верстати і машини,

автомати

І

агрегати,

Леонід

засоби

технІки.

Олексійович

І.

Ле-

ред-

колегії заЛIІВНIІК В. і, Туровець і табельниця Л. М,

тlї, широко пропагує безсмертне вчення великого Ле-

Отже,

П.

щенко, члеНl1

націоналІста, моБІлІзує тр,удящнх на успІшне здlйснення DeЛИЧНИХ накреслень аар-

-

злободенні

Овдієнко та стар' ший майстер цеху О, Є. Жирнов .

vAVAIlYи/~АУAZc

вимагає кміТЛИIlості. уважності, вміння і.. .

знань, навіть

теРIlіння. А те терпіння прояв­ ляється у надзвичайній точнос­ ті: треба мати натреноване око, щоб У найкоротший строк зробити приправку друкарсь­

кої форми і налагодити авто· матичний пристрій. Саме все це

притаманне

спеціаліСту

ви­

сокого класу Л. О. Шкуропад-

обслу­

ському. В його особистому зо­ бов'язанні на другий рік де­ в'ятої п'ятирічки записано : щомісяця норму внкоиувати не менше як на 112 процентів . І він слова дотримує в січні виконав на 140,5, лютому 173, березні - 167,8,квітні і47 процентів,

- Розкажlт", будь лаCJ(а, про себе, Леоніде Оле_СlЙо­ внчу.

- У друкарню прийшов Y~HeM. Серед моІх учителів

нуть вогві в будинках велико­

димерчан. А в його вікні до глибокої півночі горить світло.

Володимир

Петрович

побув

лекцією у робітників

з

теплиць

Мічурінського відділку радгос­ пу, розповів

їм про останні події в нашій країні, за рубе­

жем. Як . громадський

корес­

пондент він не міг не написати до міськрайонної газети, про

був І Микола Олександро­ вич Гороховський, друкар, з

те, чим живуть, за що борють­

яким і нині змагаюся. Пра­ цюю вісІмнадцять рокІв. Ба­

дев' ЯТОЇ

гатьох

уже

навчив

друкарсь­

ся трудівники в другому РІ>

п' ятирічки.

про людей,

яких

Писати

він

добре

кІй справі, цій особливій професії, як я гадаю. Не­ давнІй учень- Петро Браж­ ник , котрий шле привІтання своєму колективу зІ служби в армІї, пише, що повернеть­

знає, для нього велика радість.

ся

Цікаві матеріали, зарисовки, іНф9рмації про життя велико­ димерчан часто з'являються на

в

Л.

друкарню.

О.

активну

Шкуропадський участь

у

бере

громадській

роботі , Він заступник сек­ ретаря партійнQЇ організації. На честь свята Першого трав­ ня його ім'я занесено на ра;

ЇIOННУ дошку пошаии і в Кни­ гу трудової слави друкарні .

Це

Лише вІдмlяна якість. стало Вашим законом.

Могли б . сказати, що востан­

нє друкували? - Номер газети «Нове ЖИТТЯ., присвячений Першо­ му Тlравня. На мою думку, вІн виконаний добре в полі­ графІчному вlдношеННі.

А коли

в газеті

з' являється

кореспонденція, односельчани читають її із захопленням, бо вона

написана

їх

земляком.

сторінках газети . Велика ра­ дість для нас, працівників ре­ дакції, коли громадський ко­ респондент, Володи мир

Петрович 3абережний сам за­ ходи'гь в редакцію.

Знаємо, що неодмінно щось цікаве розкаже. Часто радить­ ся,

пропонує.

Такий він, громадський ко­ респондент

«Нового

життя».

П . ДЕСНЯК

Л. ЗЛОТНІКОВА.

поиснитн,

що саме . розумІєте під по­

-

газету

двома орденами Леніна. Сила «ПраВДЬІ». ЯК і

Володимира Петровича 3а­ бережного добре знають у Ве­ ликій Димер ці. В цих краях почина.1JОСЬ босоноге дитинство, тут встановлював Радянську владу, вчителював, звідсіль пішов на заслужений відпочи­ нок. Здавалось все для людей віддано, і тепер можна спокій­ ним бути. Та він не з тих. Над селом висне, розшита

слова.

Ви могли

маРI(­

па,ртlйних

-

газета ливарного цеху «Ливарник». в якіїI висвітлю-

говує автоматичні друкарські машини ПС-А2 і Лібрекс. Це

-

році

ся торжество ленІнських настанов. НинІ обласнІ й мlсце вІ газети республlкн ма-

лістами графіСТИ жІ

цьому

місце посідає стін-

електронної

полl­ стра­

Тираж

будування

бороба, сталевара. Тому День преси разом Із журна­ святкують І - невидимі

158,6

но

В ЧllслешlOМУ загоні ІІІІЗОВОЇ преси

ОСОБЛИВА ПРОФЕСІЯ

-

• РІ q q.l.l'

м~льйона примірникІв. Вони

громадсь-

ток техмІнІмуму.

ІНТЕРВ'Ю

О

8

до

велыІгоo

ропадського.

Шку­

147,3

мільйона примІрників і бли­ зько 4 тисяч журналів за-

на

паперу, досконало зltати дру­

ОлексІйовича

великого

всІєї радянської у вірності ідеям

зок з широкими масами тру-

передоднІ Дня преси до дру­ каря БроварськоІ дру,кврнІ

ЛеонІда

життя

бі'тничих оргаНізаЦіЙ з ро­ бітничими газетами. Такий час настав. У нас в нраіні видається понад 8,5 тисячі

IJ'iIII_..____..___

Особлива професія. Так

в

трудящих

І розвнваЄТЬСIІ преса нашоі нІна. '~ _ _ IIZ5ГD r .. ~!2~ZiL_J_. ._ _Fllllnlllil~illllaallll••I2I!IrAY/LO'DA!l!25ZlllaааZi[l;QИIІИІ. .- - - - _. ._ _ _ _

-

ні

сис'тсь:ко-лені,нського вченнн, в кому:ністичному вихованні

ційному рус.і, в боротьбі за слl'дження, звертається до перемогу соціалізму і комучитачів з проханням висло• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~ • • • • • • • • • •• • • • • • • • • •

\

може сказати космонавт, хлІ­ бороб, сталевар. М08 профе­ сІя особлива? чи має пра­ во так сказати І полlграфlст

нізму, в пропагандІ і втілен­

першою ластівкою тіЄУ рево­ люцjйної весни, коли вся Росія вкриється сІткою ро­

дящих. У розвнтку робсlЛьких засад яскраво ВИЯВЛ8ЄТЬ-

се-

ідейним

«ПравдЬІ.

пуск книг, тиражІ газет І журналІв, далі полІпшувати

корlвського руху,

в

ОрганІзатором і

кері, вником

виступи, док,ументи визначали політичну лі,нію «Прав-

шlй

припадає

став святом раДItНСЬКОї преси.

тивах XXIV з Узду КПРС по п'ятнрlчному плану розвитку

нlв). На кожну сІм'ю в накраіиl

(Повн. зібр. 'І'в.. т. 21, стор . 407). День на,родження щоденної БІльшовицької газети

v

креслень партії, який охопив усІ верстви Jlаселення, всІ ко-

лективи трудищих. У нашІй краУнІ Інтерес до

без перебільшення можна оказа' ти, історичну справу.

І

вого здІйснення веЛИКIІХ на-

ос творення І наполегли-

t

переДІІлатІ

ЖrФнаЛIВ вlдображаЄТЬС8 той па

суспільст,ва. Перший номер «ПравдЬІ»

Н

журналІв. Щороку на УкраІн І в и пу ск а Є т ьс я понад 120 мільйонІв ПРИМіРННкlв кннг .

а CTop1Нlкax газет І

щих нашої країни за повалення капl'l'алlзму і створення соцІалістичної держави, за побудову комуністичного

ГАЗЕТА

на

читача-

стор.

О

ЗАСЛУЖЕНА ШАНА Вже десять pOКlIB минуло вІДтодІ, як АнастасІя СерГІївна Гаврилова почала працювати листоношею. Кожного ранку вона виходить з третього поштового вІд­ дІлення І неее людям листи, газети та журнали . Ії поштова сумка не вмІщає всієї кореспондеlЩlї. Адже 1700-1800 ПРИМlрник'lв газет І вона

жу:рналlв доставляє

передплаТlни-кам,

о

що

живуть

НОВЕ

на

ву-

ЖИТТЯ

лицях Новій, Ма'Рlї Лагу,нової,

50

років

ставленІ на вулицях у найбільш зручних

комсомолу та Інших.

мІсцях.

Багато старань доклала листоноша, щоб якомога БІльше залучити передплат­ НИНі~ і 'J{a мlськраАо.нну газету. Тепер вона розносить 280 nрим~ник,lв «Ново­

Велику шану заслужила Анастасія Сергіївна і в колективІ поштових пра­ цi,BH~iB, 1 серед пере.дплатників. Вона

ГО

життя

•.

Недивлячн~ь на великий обсяг роботи, Анастасія СерГіївна сумлінно виконує своУ обов'язки. Во'на на дІльниці пер­ шою запровадила нов.иЙ метод доставки газет у групов.1 поштовІ шафи, якІ роз-

о

П'итиици, ' Т

5

TpaBНJt

удостоєна

почесного

звання

ударниці

комунlСТИЧНОУ l1\Раці. А її П(~ртрет зна­ ходиться на ДошцІ пошани обкому профспілки зв'язк1вців. А. КАГАРЛИК, заступник начальника райониого вузла зв'язку.

1972

року.

Q


• •

ОКіРізь.

МІЛЬИОНІВ ВИТИ свої зауваження і пропозиції щодо поліпшення газети, взяти участь у конкур-

«Правда.,

органи

преси,

ЯИ

і

інші

висвітлює

участь

піхи ленІнської національної політики, її міжнародне зна­

денні місячника благоустрою та озеленення міс­ та беруть пра­ цівники житло­

чення.

щення якостІ п.родукції, широке застосування сучасних

По всій планеті розносить «Правда» всеперемагаючі ідеї ма1рксизму-ленІнізму, пропагує досвід комуністичного будівництва в нашій

тН. На її сторінках активно

ліпшення

да» послідовно

ологія мунізму

сів . Радянські люди одностай-

сах, обговореннях інших проблем.

«Правда» ИПРС, трибуна

бу за неухильне зростанн~ ефективності виробництва 1 продуктивності праці, ПіДВИ-

тих або

орган нашої

ЦИ пар-

MeToдilВ організації праці, виробництва і УП'Равління, по-

пропагуються переможні марксистсько-ленінські ідеї, виК'ривається БУlржуазна іде-

Широко

використання ви-

відображаlOТЬСЯ в

но

газеті питання економІчної і соціальної політики партії,

схвалюють

висновки і

hayhobo-теХНіЧНОГО прогресу, розвитку радянської демок,ратії, виховання нової люДИ'НИ.

День у день висвітлюєть-

нальне і соціаЛl>не визволен-

виконання

ціалізм.

ДQВій антивності

нолгоспного

селянства,

гання

у широкому розмаху всенародного соціалістичного зма-

ра-

данської інтеЛігенції на здій-

снення .рішень ХХІУ з'їзду газета

звертає

парт.!ї

на

ви-

забезпе-

насамперед

цlативу робітників,

витку економіки.

ників,

систематично

Иожним

пл а-

кожним

нього ювілею СРСР. ДО цього великого свята дружби і

села на виконання плану деіВ'ятої п'ятирічки, на БОРОТЬ-

братерства всіх народів нашої країни готуються тепер

.

садять

нарядила

дерева

в

му

вбрання, теплом розбудила по­

району,

ЛЯ,

проблемні

покликала

натхненної

хліборобів

праці,

до

про

шкільне

статті,

щодо ліквідації

принесла

своїм

.

.

магає

йому

нізм.

Місячник блаrоустрою

номером,

«Правда»

партії,

продовжується

вира-

будувати

С.

карю

йонної

щих

СОRОЛОВ,

радгоспу

М. Броуну чому

-

ській

пропозиції

Не

бітничим

читачі «Нове

му

пое­

гумористам.

«свою

там,

сільським

корес­

прозаїкам,

Своє натхнення

в листах. У г~зеті життя» читач має колонку»,

яка

ції, статті, інформації, поетич­ ні

тача».

твори.

Активні

помічники

нашої газети завжди тримають

Сьогодкі,

вістря своїх пер на пульті сьо­

редакція

годення, йдуть в ногу з часом, поступ

ках газети

ти і ВИНОСИТЬ подяку за допо-

комуністичної

доби, висвітлюють на

1\ІОГУ шам:

сторін­

«Нове життя» со­

ціалістичне

змагання

мі КП України, С. Приступку

-

читачів

про

кові

інформують

найновіші

події

телю

Громадські кореспонденти завжди підказують нам чима­ ло цІкавих тем. Щоразу, коли редакційна пошта приносить нові листи, ми знаходимо в них матеріали на різноманітні

ПРИЄМСТ·ВО,зна1'И

і .від­

чувати його проблеми, людей «зсередини» 1'ак

:важливо

для

ДOCTOB~PHOГO відтворен­ ня життєвого факту.

Особливо, .коли

ти

-

,робкор.

Перш, ніж писати

-

1'реба знати. Му,дрі слова. Для найлІпших лІте.раторl,в вони стали правилом

і

дев.lзом .

Во перед 1'ИМ, як узя­ ти

до ,рук перо,

твердо

хочеш

сказати

Листок поле, вагу

ба, ну

що

людям.

лише

робіт у якій

то стіл,

lllрацює

то він

за яким

вечорами,

бо вдень Валентн~ Єщенко, один із антив­ дописувач,ів

нашої

газети, робітник. Він­ електрослюсар

порошкової

його

заводу

металур­

кореспонден­

Ції ПJЮ життя комсо­ мольцІв заводу, цро їх ;роботу, навчання і доз-

заво,ц,у

ці­

...

знайомі

нашим

читачам.

Валентин комітету

член комсомолу

Чистий листок папе­ ру. А ще ннижки, га­

заводу. г,ромадська ро­ бота дає .змогу ближ­

зети,

че пізнавати людей ,1 стає

конспекти,

дунції

реп ро­

вподобаних

о

ма-

П'ятииця,

запити доброю

5

травня

друзі!

державного

верситету ІменІ Шевченка.

уні­

Т.

Г.

зможу,

зумію,

думає.

Двадцять. чотири а

так

чи

мало

уже,

з,роблено.

Зринають у пам'ятІ слова .улюбленого пое­ та Василя Симоненка: «Жити спІшити треба». Здається,

стаю

таю

дужчим,

коли

Симоненка.

1972

року.

що чи­

наліста

-

не :поле.

незасія­

Попереду не­

рий іспит перед самим собою.

НОВЕ

покликані організувати і спря­

Тут у центрі села, біля сіль­ ської Ради і магазинів, шляхи

вуличні

комітети,

громадськість робіт

по

де­

сіл

на

не

блаl'О­

прогрейдеровані,

Багато

соціалістичного

вулицю.

Його

від

виконкому

ходи

по

Гоголівської

наведенню

санітарного але

належного

стану

виконання

чистоти,

j цих

заходів

проходить дуже повільно.

Бдагоустрій населених пунк­ тів-це справа не одного дня.

А тому виконкоми сільських Рад депутатів трудящих, які за час місячника не виконали накресленнх заходів по благо­ устрою,

рішення~

повинні

за період травня

їх

3ДlИСНИТИ

-

червня.

Ідучи назустріч славному ювілею 50-річчю утворення СРСР, громадськості району потрібно розгорнути широке соціалістичне змагання за кра­ ще

село,

кращий

населений

пункт, кращу вулицю і садибу. С. ТОВСТЕНКО, заступник голови

викои­

кому райрадн депутатів

рів парканів тощо.

«АГРЕГАТИ

благо­

дящих (голова І. М. Тимко). Хоч тут і складені хороші за­

Русанові посаджено близько 500 дерев, посіяно газонів 200 квадратних метрів, відре­ монт()вано 270 погонних мет­

НАШИХ

по

сідьської Ради депутатів тру­

Добре організована робота по проведенню благоустрою в селах Русанів, Богданівка і ін­ ших. 3а період місячника в

СЛІДАМИ

кращого

устрою села слід будо чекати

чоловік. 3а цей

500

паркани

поламані, будинки не побілені.

рядку».

легкі вступні екзамени в університет і суво-

о

Нічого не робиться. по бла­

вулиці ім. llIевченка присвоєно назву «Вулиця зразкового по­

жу.р­

же

гоустрою і в селі Світильному.

щу

високу

О. АПУНЕВИЧ.

сільських

радгоспу. Такий

в селі Велика Димерка.

трудящих, які

місячника беруть вуличні ко­ мітети. Виконком розгорнув соціалістичне змагання за кра­

книги, Лl!­

-

виконкомам

подвір'я

посаджено близько 1000 дерев, 500 кущів . При­ ведені в належний санітарний стан вулиці і подвір' я школи. Активну участь в проведенні

прийме· життя.

а ввечерІ

стан

період

літера ­

благоустрою.

Провідна роль у цій роботі на­

ло участь

за­

проведенні

вабливий вигляд мав 'rериторі:f:l

чатку місячника в ньому взя­

Вдень у Валентина Єщенка - ,робота у ро­ бітничому колективі, сток паперу

в

В цьому селі, особливо непри­

Ради депутатів трудящих (го­ лова С. П. Коноваленко). 3 по~

Екзаменатори оцІнюють балом знання з

,відповідальність

ті

по­

робіт по благоустрою виступив виконком Літківської сільської

лююче.

мови,

району

в належний

торії установ і організацій. 3а

змагання за кращу організацію

ділився

kпитна

населення

не приведені

санітарний стан вулиці і тери­

винні посадити багато дерев, кущів, квітів, очистити вулиці і двори від сміття і бруду.

Ініціатором

думами майбутнІх тем 1 сюжеті'в. Він чітко усві'Домлює, якою по­ ви.нна бути людина. котра б~е до .рук пе­ ро, аби сказати слово вагоме, потрІбне, хви­

тури.

но жодного дерева і квітів, мешканці села не беруть учас­

хи,

устрою.

Чекаємо ваших листів!

історії,

важливих

Рад. Воно

період місячника не посадже­

проведення

1,

Інтересами,

з

Iliд час місячника сільські Ради при активній участі

путатів,

директору вечірньої

сво'і-ми

одним

веденню місячника.

мувати

заводу,

Валентин

Инижни, конспекти 1 безліч запитань, сум­ нівів і хвилин невдово­ лення собою. Чи

-

ка в селах Красилівка, Велика Димерка, 3аворичі, Плоске, Світильне, Княжичі і інших. Так, у селі Красилівці (го­ лова виконкому сільської Ра­ дИ В. М. Дорошенко) до цього

населених

місцевих

Рад депутатів

Пишіть нам частіше, дорогі

школою для майбут­ нього газетяра. Вален­ ти,н Єщенко думає ВС'l'УillИ1'ина факультет журналістини Ииївсь­

-

ж

року

часу не прогрейдеровані шля­

дежить

М. Воробей завідуючій Co~ болівським сільським клубом.

РОБКОР .•І ного

цього

школи робітничої молоді ;М

вчителю-пенсіонеру села Гого­ лева, С. Перехресту ветлі-

засіяти

колоса, запах хлі­

ненку

Требухів­

ко завідуючій громадським відділом шкіл, Г. Медведенну­

живе,

гії.

позаштатно­

ської середньої школи, О. Бож­

лярсьних НlMHaTa ,

'них

мета­

телемай­ вихова­

директору

знаючи

наче

«музику» цеху, слова

-

чому

вілля, за'рисовки про кращих вироБНИЧНИКіВ

паперу, котре

можна

мусиш

знати,

гуртожитку,

КОПИ ти !Він

порошкової

«Плосківський»,

директору цього

-

дії районного товариства охо­ рони природи, М. Божку­ генералу у відставці, С. Носку -- завідуючому оргвідділом міськкому ЛКСМУ, М. Миро­

му фотокореспонденту, І. Осад­

розповіді про товаришів

ПОВА ЧИТИ своє під­

це

заводу

робітни­

-

лургії, О. МlпloКУ стру, П. Гопованю -

і факти.

теми:

методкабінетом

рай іНО, В. Єщенку

,.,;)виків та новаторів виробни­

радгоспу

роботу по проведенню місячни­

було обговорено на сесіях ра­ йонної та сільських Рад депу­ татів трудящих, де розроблені і затверджені заходи по про­

всього

агроно­

Г. Литовченку голові Рож­ нівської сільської Ради, А. Па­ гребовському голові прези­

В. Перповському

завідуючому

головному

робітникові

інструктору міськкому ком­

сомолу,

''1ртійних з'їздів, досвід пере­ оперативно

в роботі таким товари­ В. Турпітку голові

партійної комісії при міськко­

на

честь 50-річного ювілею утво­ рення Союзу РСР і боротьбу за перетворення в життя рішень

цтва,

преси,

поздоровля(!

3 святом всіх активістів газе­

відтворюючи в матеріалах мо­

гутній

День

в

щиро

Кремін­

господарства, Г. Вerepi - пра­ цівникові рай об' вднання «Сіль­ госптехніка}), М. Сайку го­ ловному зоотехнікові радгоспу «Красилівський», В. 3абереж­ ному вчителю-пенсіонеру села Великої Димерки, М. Ков­ туну вчителю Гоголівської середньої школи, Р. Литовчен­ ну начальнику штабу до заводу пластмас, ~. Шарапову - керівникові літературної студії імені Дмитра Чепурного,

иомері.

Найбільш актуальні листи друкуються в «Колонці чи­

-

П. Вопосі

подаєть­

ся майже в КОЖНОМУ

вони перено­

сять у зарисовки, кореспонден­

Н.

завідуючій районною

-

расенку

початкуючим

Вl)І,ДlЛОМ

насіннєвою інспекцією, А. Та­

перелічити тем, які порушують

та

відділом,

є

організовано

трудя­

1!J72

благоустрою

у роботі

родного суду, заступнику заві­

дуючого

квітня

1

гоустрою

районного на­

rn.1JOBi

депутатів

пунктів району. Питання бла­

правового виховання, С. Крав­ чуку

з

денню

юристу, завідую­

-

Ради

огодошено місячник по прове­

Щорса,

громадським

нові образи, теми, сюжети ро­ пондентам,

імені

Незадовільно

3а рішенням виконкому ра­

кому-

завІдуючнй кабінетом історії «правды>..

життя,

недоліків.

подвір'ї.

Фото П. Теплюка.

ського народу, активно допо-

по роботі, про їх славні діла, дозвілля і культурний відпочи­ нок трудівників міста та сіл

зелене

дерева

й кущі на своє-

жає думи і сподівання радян-

СПАСИБІ, ДРУЗІІ ту,

дерев.

цівники ЖЕК-l

І• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

't\расуня-весна одягла на вишні, яблуні, груші білу фа­

са­

На фото: пра­

за націо-

рядком

ВІ леНJнськоі

рік півстолlт-

публінує матеріали, які мобілІзують трудівників міста і

ративних

Ві,рно служить великій спра-

КОЛГОСП-

інтелІгенції.

1972 рік -

та

ня, за мир і дружбу між народами. за демократІю і со-

ну цього рону. «Правда» акІ І І тивно п дтримує творчу н -

ЧИТИ якісний поворот У роз«Пра' вда»

і

наРОДНОГОСПОДaJРСЬКОГО

ИПРС. Особливу увагу труз'їзду

за успішне

п ' ятирічки,

вулицях

дибах посади­ ли сотні деко­

інтернаціона-

НИМИ В боротьбі

житлових

будинків дитячі майданчики, на

Газета викриває підімп~іалізму і його

трудящих,

дІяльнІсть пар-

тьох

основі І про-

агресивну суть , озброює революl\iйні СИЛИ всіх континентів ясним розумінням завдань, що стоять перед

зрост.аюч:ій політичній і тру-

тійних організацій по мобілізації сил роБІтничого класу,

могу

лізму. ступи

експлуата­

контори міськради. Вони впорядку­ вали біля бага­

бореться за

ХУ .з'їзДі профСпіЛОК, прагнуть успішно втІлити в життя накреслення партії. Це яскраво ·виявляється у все

ся в газеті

дящих

летарського

завдання, висунуті в промові товариша Л . 1. Брежнєва на

прове­

Ng 1

згуртованість світової соціалІстичної співдружності, за єдність міжнародного кому-

ністичного руху на марксизму-ленінізму

-

во

у

ційної

країні, історичні рішення ХХІУ з'їзду ИПРС. «Прав-

робничих фондІВ. 1 капітальних вкладень, економію труДових і матеріальних ресур-

ідеологія антикоі антирадя.нщини.

Активну

під­

готовку до нього, показує ус­

трудящнх.

ВИСТУПІВ

ПРОСТОЮЮТЬ»

ПІд такнм заголовком у га­ зеті «Нове життя» від 15 квіт­ ня було вміщено трнвожний

ретар парткому І. Забо~отИИЙ. критнчннй матеріал обговорено на засіданні техи1чноІ ради рад­ госпу. Фактн підтвердилисJЇ. Го­ ловному інженеру рад..оспУ

Г.

Скорнні вказано

на несвоє­

на першому відділку картопле­

часну пІдготовку завантажу­ вальної технікн. Були вжнті за­ ходн, щоб прнскорнти облад­

саджалкн

снгнал з радгоспу

«Великоди­

мерськнЙ». Пшлося про те, що не

нання

двох

на повну потужиість,

простою­

вачів,

якнми сталн

вали,

внтрача­

вати

лося

бо на

внкористовувалнся

багато

часу

ручне

картоплесаджалок,

завантаження зокрема

СКМ-6, картоплею. Як повідомнв редакцІю

ЖИТТЯ

о

сек-

картоплезавантажу­

СКМ-6.

довано

ЦИМ

простої,

обслугову­

було

зросла

лікві­

продук­

тнвність праці, вивільнилося 12 робітннць вІд завантаження картоплесаджалкн.

о

3 стор.

О

.


Бесід

__а

мl

.._арод_і

тем_

у дні підготовки до знаАtен­ ної дати

СРСР

Київському

Центрального музею ніна

Весняні бої пролетарІату

50-річчя утворення

-

у

філіалі

І. Ле­

8.

оновлюється

Перше травня День міжнародної солідарності тру­

експозиція

ряду залів, організовуються ,зу­

сТ!, і'l !

з

старими

дящих.

Квітень

інституту

культури про роботу з'їзду, на якому

було

прийнято

рішення

про утворення СРСР . Фото Ю. Мосенжника.

(Фотохроніка

РАТАУ).

комплексу

НОВОГО

гни сприятиме масового фіЗ­ руху. Водночас

пі~несенню культурного комплекс

ставить

спортсменами

займається ванням,

і

перед

,всіма,

фізичним

нові

хто

вихо­

завдання,

вищі

І.шмоги .

Ян організована спортив­ наробота на вашому підпри­ ємстві , у вашому радгоспі, у вашій школі? ::3апрошуємо до розмови фаХіВЦІВ 1 аматорів спорту, lНlЮJадачї!в фізнультурР1 і тренер1В, усіх, ного хвилює проб л ема q>ізичного вихо'ван­ ня.

На

заводі

порошкової

ме­

талургії спорт віддавна у пошані. Рона ми <рормува­ лись заводсьні спортивні тра­

диції. Нещода'вно ПО'JaВ дія­ ТИ спортивний номплекс «Ме­ талУІРГ» , збудований молод­ дю

заводу.

ширенню кі'в

і

Це

лав

сприяло

На

заводі

спорту.

розпочал ась

СП3іРта,~іада, приовячена 50річчю утворення СРСР. Щоб успішно

провести

І\ІОЛЬЦЯМ

слід ще чимало по­

працювати

над

її,

номсо­

завершенням

спортивного комплексу. Най­ ближчим часом треба здати в енсплуатацію футбольне поле з гумовобіТУмними до­ ріж/<ами, тенісні корти, ВО­ JJейбольні і баснетбольні майданчини, городни. Із пус­ ном нової спортивної бази на заводі ЗроСТУТЬ масові старти фізкультурників . Усі заводчани

готуються

зараз

до здачі норм l'ПО. Для при ­ йому норм СПО СТ.ворена спе­ цІальна

комісія

і

суддівсьні

Найбільш

масовим

стартом буде весняний крос , присвячении

відкриттю

сезо­

ну. На бігову д~іжку ви­ йдуть усі робітники і служ­ (:ювці вати

заводу. сезон

ветеранам

ту

Г.

-

Нраво

відкри­

надається

завжди

з аводсьного

Гаштову, Я.

1'.

І.

М.

Яницькому ,

А. В. З гурсьному , В . Н. Петрову . tlелину попу ляр­ ність має і осінній нрос на приз «:30лота осінь», коли на

старт

виходять

представ­

юши усіх вікових груп. жди

захоплююче

традиційні

Зав­

проходять

л ижні

гонки.

На

це своєрідне зимове свято з апрошуємо найсильніших лижників з усього району.

Майже кожен праЦівник заводу братиме участь у за­ водській спартан!аді і всі займатимуться Б одній із фіЗНультурних груп на спор­ ТИВНОМУ номплексі. Хотілось би залучити до спортивних секЦій усю молодь.

моти і 1ІІедалі заводського виробництва . Нагороди отри­ м ують тако ж наймолодший і найстарший із учасникін :зм агання.

Белину увагу спорту і фі­ з ичному

вихованню

приділя­

ють диреюор заводу и. Г. J:)ольшеченко, секретар пар­

тійно'і організації ротенко,

.ц .

А.

О.

голова

Ко­

завному

Шинкаренко .

тільни тивні

11.

Бони не

органі з атори, а й ак­ спортсмени-аматори,

учасники

всіх

спортивних

з магань.

к і лька роНі в підряд номанди заводу не

з нають

поразок

змаганнях

як

з

у

районних

таких

видів

легкоа тлетичний

крос,

лижні гонни, легка ат­ летика, настільний теніс, стрільба. Щорону завод ви­ ходить

жаль, у

контант

досить

із

постlИНИИ

переможцем

у загаль­

нокомандному заліну район­ ної спартакіади. Чимало на-

радою

виховання

нію » і

взяли участь

зма·

нах капіталу. Робітничий клас дає відсіч політиці зради його класових інтересів, яку про­

лок країни вирішила провести

водять угодовці з-поміж проф­

небачений в історії весняного наступу загальний страйк. Йо­

спілкових босів . В умовах капіталістичного л аду с трайки 6 випробуваним засобом класової боротьби про­ летаріату проТІ! гніту монопо­ лІН. Невипадково зусилля

-

пора

доріж­

пора

здачі

зма­ нових

М.

демо-

КОЛОМІЄЦЬ ,

член коМітету комсомолу

щих у країнах капіталу.

пропозицією

трудящі

мета­

П · ЯТНИЦЯ. Перша

17.00 - ДЛЯ - Сьогодні -

5

ТРАВНЯ

програма-цТ

дітей. .Лічилочка » . 17.30 День преси . Передача.

присвячена

БО-річчю газети .Правда». Новиии. 18.10 Документаль· телефільм .Шахтарі». 19.00-

18.00 lІІ!іі

Програма « Час.. 19.30 - Чемпіонат СРСР · з хокея : ,Дннамо, (Москва) . Спартак» (Москва). 21.45 Кольоро· в е телебачення. ТелефіЛьм .Завтраш· !l Я г азета.. 22.00 .По концертних за,'ах Москви.. 23.25 Новини . Друга

програма-УТ

ТелеВізlйиі вісті . 11 .10 Фільм-концерт ~Музичний рейс .. 11.35 - Шкільннй екраи . Українська літера·

11 .00

-

т у ра д л я у чнів

О.

9

Кобилянської .

. Земля» .

!передJча,онОІЇ

,ксенії

po::'O:~~:т'KO:Hx~:~a~9~; І силу. бадьо-

Р і сть 1 спрнтвlсть спортсмени доБРОВільноrо спортивноrо ТОБагатьом шанувальнинам пое­ варнства «Аванrард».

тичного слова добре відома творчість Бориса Олійника, та­ лановитого українсьного поета, лауреата літературної премії імені М . Островсьного. У

·нНИЖці

випущеній

« На

лінії

видавництвом

тиші»,

«ДНі­

ПРО», містяться вибраНі поезії Б. Олійника 3 шести поперед­ ніх збірОН і нові вірші, написа­ ні останнім часом, а також пое­

МІ! «Дорога» і «Рух».

П.

Голованя.

НАША АДРЕСА:

255020.

м. БРОВАРИ, ,вул. КиїВСЬІКа, 154.

с-мерт'і,

її

страйу"'

конгресу

прийняти

з

закон,

який би обмежував право Ю1. страйки і зобов'язував проф­ спілки погоджуватись на при­ мусовий урядовий арбітраж.

На

спроби монополій обмеправа робітників тру­ дящі відповідають дальшим згуртуванням своїх лав; і свято Перше травня стало ма­ ніфестацією єдиної волі міжна­ родного робітничого класу . жити

С. ЛОСЄВ,

(ТАРС). Телефільм

«Кавказець родом з цада» . « Екраи молодих» . (Діалог Рига). 16.55 Наш а афіша.

13.15 17.00 -

київ

Те л еиарис

.Робкор

. Правдь, '.

(Дніпропетровськ). 17. 15 Для дітей . Художні й телефільм .ПрощаЙте. коза і велосипед». 18.00 Військово-патріо­ тична програма ,Синам». (Донецьк) .

18.30 -

Концерт

Молдавії.

19.00

майстрів

мистецтп

Програма

-

.Час».

Сьогодиі День преси. 20.0n 50·р і ччя у творення СРСР. .у КО.1і др узі в». Танці народів СРСР ._ ВІІконаниі ансам блю « Дружба ». (Львів). 20 .40 -'- «На добраніч , д іти! » 20.55 - « АНДЖе.1а Девіс » . 21 .15 - Ін·

19.30 До

формаційна Художніti

рія). ма

програма

фільм

Вечірні

23.40 -

.Вісті ».

«Журна л іст».

но~и"н .

21.45 (1 C~­ Прогr'-

передач .

·ОШl1lllllllПшшuuпmUUI1lIIIШIШIIIIІІIІІIІІI до

УВАГИ

ЛІТСТУДІЙЦІВ!

Чергове заияття літературної студії імені Дмитра Чепурного відбудеться

8

травия

міщенні

класу . • ТворчиЙ Ш.1 Я Х

11

об

годинІ

ранку

в

при­

редакції.

Редактор Є. ФЕДЯП.

12.15-

Кол,еlJ(.ТИВ Б,равар,еької це:нт­ р,а,~'ыю'її ощаlдlНО'Ї каси 5400 оЕНіЮЛОВ'ЛЮЄ ГЛ'И'бо:ке слі,в,ЧlУТТЯ з.а&I.!ІІУ'ЮЧі:IЙ ОIЩЩ1l:к.ас ою ЛИ'ГВИ­ ,ненко Нел';, Пет.рі;!В<Н.;, з ПР,И;В'ОД: У

Фото

на

американського

неОфашист­

НЯ. Художній фільм «Анютина доро· га » . 11.40 « Комуніст і час» . 12.10 П р ограма документальних фільмів: . Створити людину" • • 2х2=Х. _ 12.30 - НОВИНІ!. 16.20 - Бесіди про спорт.

поетичніЙ орбіті

право

у США так звана рада зар, бітної плати звернулась до

продовжують

проти

спрямовані

зараз на те, щоб всіляко обме­

жити

9.35 - НОВИНИ . 9.45 - Для школя, рів. .Сигнал». (Передача з Калінін­ града). 10.15 Кольорове телебачен.

монструють свою

правлячого класу

ну Японію. Поє;щання економічних і політичних вимог характерне для багатьох виступів трудя­

Б.JIАRИТВИЙ ====:=ЕНРАН====

спортивної

заводу порошкової лурrії.

за

і нейтраль­

ства поліцією сеМІ} комуністів. у ФРН на спроби реваншист-

норм ГПО. Готуватися слід ретельно. Здача нових норм ГПО повинна винлинати значне поліпшення фізично­ го виховання, роботи.

скасу-

ської небезпеки, що посили­ лась у країні. В Уругваї про­ ведено грандіозний страйк про­ те сту проти звірячого вбив­

нами.

гань

за

безпеки,

виступати

легноатлетичними

також

японо-американського

ються

пізніше

« примирення » в краї­

тисяч робітник;ів і служ­ бовців. Напередодні ж 1 Трав­ ня Генеральна Рада прОфспі­

заробітної плати провели 21 квітня мільйони текстиль­ ників Італії. одночасно іта­

приз.наченого терміну . Дуже потрібен стадіон із хороши­ МИ

мільйон

1

пропаган­

300

лійські

день-два

Лід натиском масових висту­ пів трудящих розвіюються ство­

вже

гання. Часто вони розпочина­ на

сяця .

День боротьби на захист пра­

молоді,

організовувати

цього року загальний страйк , що тривав півтора мі­

ва на працю і за підвищення

силлями і постійно дбати про краще

вали

рювані буржуазною

кратичну, мирну

фізнультури і районною ра· дОЮ ДСТ «Авангард». Ми ПОВИННі спільними зу­ фізичне

фей. Відчутним ударом по всій антиробітничій політиці кон­ сервативного уряду Хіта 6 і

дою міфи про « класову гармо­

договору

завод~~ки~

міською

скасуван­

весняному наступі цього року

вання

заряд ба­ підвищує праце­

не

страйком добилися

в Японії було відміttено рух більш як 19 тисяч поїздів. У

виступили

Фі:жульту­

Наближається

Бже з бірні

спорту,

На

ДСТ

вирішальним

го учасники не обмежуються економічними вимогами, вони

і спортом дає

дьорості, здатність .

В Англії суднобудіВНИІ\ІІ Верхнього Клайду впертим

переконлива перемога англій­ ських гірників, які організу­

сменіІВ .

Переможцям вручаються гра­

віДПОRід~­

ня робітники дев'яти найбіль­

та інші. Новостворена спор­ тивна база сприятиме підви­ щенню майстерності спорт­

Адже заняття

прОфспілок

ня рішення про закриття вер­

цева, Г. Васюк, В. Бандура, ~. Гончарун, В. Приходько

рою

ратифіка­

СРСР і пнр

місяцем весняного наступу трудящих Японії. Все нові й нові загони робітничого класу вступали у боротьбу. 23 квіт­

ших спортсменів ста ють призерами області, учасни­ ками реcnублінанських зма­ гань. Ьеликий вклад у пе­ ремогу вносять В. і\удряв­

спор­

М.

С!)іСуну,

роз­

фіЗНУЛьтурни­

ша,нувзльнинів

бригади.

був

:Jірвати

ють політичним страйком.

ших залізничних компаній про­ вели страйк у відповідь на від­ мову підприємців задовольни­ ти їхні вимоги про підвищення заробітної плати. Цього дня

НАПЕРЕДОДНІ НОВИХ СТАРТІВ Запровадження

nагато

країн

права.

УСОВ на зустрічі в Аlузеї роз­ студентам

І

тичних

сил

І\іlO догонорів З

трудящі капіталіс­ дедалі ширше розгортають боротьбу за свої

комуністами.

На ФОТ0' делегат І з'їзду Рад Союзу РСР С. М. БІЛО­ повідає

rЬІШХ

,к,ол€ктив Бфо.ва;Р-СЬJЮГО ра­ ЙОНІНОІГО В'ЩІдІ:'Л'У ВІНУТ р,:шні.х сnр,а,в В<!llC.ЛОв..mює г лн,бо'ке сп·j В­

чуття ОП!!lв,роб:тниIК У Бо,р,wcy О .~еЮС,:IЙ.CJiВИіЧ'У

м,а ,тер і

.дYCM€P'Тlї; ЙОГО

Рома;н,і:вни .

Олексія

Дят лов у з ПРИВ О -

бат, ька,

Кли:ментіЙовича.

Адміністрація. партійна організація. райком профс !І і ,1К меДИЧІІ"Х І

працівників

районної

л ікарні

сповіщають

про

члена КПРС. лікаj>я-хіру р га

11

перед ч а с н у

CMe pT~

ФАRНИЦЬКОГО

Бориса Марковича

і висловлюють глибоке співчуття сім'ї і рідннм покійн о го. 1._________________________ •

.НОВАЯ ЖИЗНЬ»

-

орган Броварского горкома

комм у ннстической партии УкраинЬІ. Советов депутатов трудящихся

ТЕЛЕФОНИ: редактора 19-3·82, заступиика ре· Д.вктора 19-4-47, відповідального секретаря, відділу с.льського господарства, кореспондента місцевого радіо-

городского н районного Киевской области.

\ мовле9НЯ роботи.

19·3-18. відділів фотокореспондеита _

ІНДЕКС

~

Газета у

61964 .

виходить

BtвTOPOK,

п'ятницю І

промисловості .

середу,

суботу.

масової

19-4-67.

~ iIiiIII'iWQI iI8I"~ ~ Броварська друRарня, КиівсlоКОї області, вул. Київоька, 154. Телефон - 19-4·57. Зам.

--

1975-9650.

58 номер 1972 рік  

58 номер 1972 рік

Advertisement