Page 1

РУБЕЖІ

П'НТИРl ЧRИ,

ДерЖавним

ПЛfіНОМ

- виплавити понад 107 мільАонів тонн

- виробити 650 мільярдів кіловат­

сталі;

електроенергії;

1968

у

-

видобути понад

-

173

годин

ро ц

.

1

передбеtчено:

-

видобути t)\111

РІк ВИJІ.анн•

Продетарt 11сtж rrpafк, єдн,айтеся!

29-1

СУБОТА

телевізорів.

дружбу,

співробіт·ниц·rво і взаємну допомогу між Польською Народною Рес публіІ\ою і Угорською Народ ­ ною Ресщ·блікою.

ТРАВНЯ

2

мільйона штук

5,7

БУДАПЕШТ. Тут відбулось підписання Договору про

18 1968

8ftnустити

ПІДПИСАННЯ ДОГОВОРУ ДРУЖБИ

16 58 (2752)

Щна

виготовити

близько 586 мільйонів пар шкіряного взуття ;

нафти;

кубометрів газу;

ТРЕТІЛ

PIR

мільйонів тонн

мільярди

u

р.

Після підписання Договору Jf. l\ад11р і В . І'оІІу.1ка обмінялися nромовами, в яких підІіреслили, що новий Договір буде важливим кроІtом у зміцненні нерушимої

коп.

дружби і братерських зв'язків двох народів, у посилен­ ні іх спільної боротьби ~а cll'j)aвy миру, де'dоt; ратії і прогресу.

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАІЮННОГО КОМІТЕТУ КП УКРАІНИ ТА РАИОННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТР)'ДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ ВИДАНО БРОШУРОЮ

RICTI 3 TP.VДОВОГО ФPOH1'Jl' -

Надій

свід·чена доярка .

Наста .1а пора велнкого •ІО.~ока. В боротьбу за ІбЇ.1ЬШе'ННЯ ВІІрООНІІЦТВЗ ЙО· усі

дні буде

·-

ЗрІС •ВКЛЮЧИЮ!СЯ

найблюк'Чі

по ІПу,ду від корови, за­ nевюІла своіх nодруг д.о­

.

У

Культива,тори на плантації

ТВЗрИ·Н­

ШКИ рад-госnу «Красидів­ :ький>>. Є й перші нас.1ідюr.

Корів ·вона утрюtує в зразк-ово.:~~у стані, с.1ідкує, щоб :поанkтю поіда.ш кор~rн. За всіма ви~югаю1 з оо­ ТЄ.'('ffі і

п ідготовляє

розте.1у,

корів до

правильно

роздою є

іх . Тї прн•к.1а д нас.1 і дують і інші доярки . Так , Г. С . .'v\ар­

'lише за оста·нню п'ятнден­ молока по госпо­

чеико , Г . І . Рогач, К. О. Б і ­

НІ'р<:11ВУ зр:с на

.1еНІко, М. Р . .менжега, Г . П.

QУ .на.дН'r ІІів

-

900

кілогра­

по о.;що;tу кіл·.)гра~rу

іЗ .корову добавилося.

Попереду йде колектив ІІ·олочно,товарної ферми !І.Р'f'ІГОЇ .бригади, де щодобо­ в-і •надої збільши.шся :Ja 1,3 кіrограма .від ·tюрови

наалять

7,9

й -говорити,

і ста­

кілогра:~~а. хороше

Що

на .,аго­

!lИВ роботу брІrгадир фершr М. М. Мо· скаленко, тю1у і наслідки такі.

Пав.тен,ко мають щодоби від кожної

заюріn.1еноі короан

по

.кілограМІ~в ;Іодока.

g._...11

Довести

таке

nеред

\ЮГО і .вось;щго

собою

-

КатерІFНа ІваніІІ'На

до:stрки

і

ус­

НА ФЕРМІ

У боротьбі з бур'янами широко застосовуються гер-

Закіичивwи

сівбу

за

ярих

550

провадиться

досходове

Xopowi,

ще

пи.тю~у. А ось

до

дружні

Тут

міжрядного

Перwе

сходи

і

третього

приступили обробітку.

спущування

дитиметься

тут,

весе.1ю~~111

на

повну 12-13 го·

25-35

поли-

гектар і в. Уже

одержали 'життєдайн у 1<0,10-

вн-

гу

'

по.шва.тьішків

з

третього

травоня

150 гектарі·в пшен н : 1 і , 80

гектар і в .ко·нюшІr.ни, іІрІІ•с т у ­ ш-t.1!! до nо л ив у овоч !·в . Ро­ бітннкн заобезnечені спецодя­ ro~r. організовано гр · Jчадське харчува:н ия .

До ч о тнрьо•хсот

гаторі·•ші

трави.

Насо с·н у

станц і ю систеш1 N~

.

р о з-

18

вонІІ

t

Нарла

в

цьому

одержання з

nолів

бо­

роцІ

гектара

на

за

гек гар і в

:

ЗЗ ЦІ Д!І!.

-

Нривий Ріг .

стра.1ь

бере

свій

вого

р одоввща .

r азо­

М. ОІ:JЛ ЕУХОВ,

147

на

прово­

глиби-ну

14

інженер-гідролог.

І\\!

трофеїв

ПО·

тисяч

ондатр,

десят­

шкурок

інших

Невичерпна нпадова народних баrатств СРСР є 1шні єдиною краї­ ною у -св<іті,

яка

nовністю

забез'!Іечена власнюш мі:н е ­ рально-сирО'Вн.нними

са•:\ІИ

д.111я

і)есур -

зсиоволен.ня

по­

тоЧ<ннх nотреб гьромис .ювос­

ті

і

Та.к,

її

дальшого

за запаса:~~и

корисних

коnали·н

розовнтк у .

15

вид і в

-

в у rі ,~-

на вода. Для цього на кож­

природного

ному відділку

вже переоб-

одному

культи­

ватору.

М. ІВАНЧЕНКО

плити, ПОЛЕГШУЮТЬ

боротьби не

газу ,

"Нікелю , коба.тьту , ~ІО.1·: бдену ,

яу,

св<Ін.цю,

во.т;,фра­ боксит і в,

сурми,

ал-мазів, с і J>'КИ,

ТИl'У і

а~бооту

-

а:па­

Ра.дянсь-

кий Союз зайе\Іає n е рше ;-tі с­ це у світі. Щоро.ку широку nрогорам у гео.1о!іічннх

дос.ті :1жеаь ви­

кон ують біЛЬШ ЯК тисяч експ еди.ц і:й і

.lеСЯТЬ п а.ртій,

близько 40 і·нспrт у тів ; .1а­ боратор- : й . У розв і д у ванні корисних ко.пали.н >айнято б.тиз ько nівомільйо·на чоло-вік,

у тому числі 107 тJІІСяч сnе­ ціалІістів. В останні роки

.відкрито різні великі родо­ вища в Сиб і ру, на Дадеко­

'МУ Сході, у Середній і · Каза;х.ота-ні.

A:Jii

Найзнач н іших у.опіхів до­ с ягнуто

гьри

розві.дуванні

ро.довищ нафти і газу . Одер­

жаний

тільки

приріст

запа.сів природн·ого

га.з у

.дан·і

У

в

1967

майже

под·в о ї:в

запаси

його

1967

році

з

в

році розві­

СРСР .

РаJІ;яаський

Союз ви.йшо.в на перше місце .в овіті за розвіщаними запа са.:~~и природаого газ у . Про це розпО'Ві·далось на прес-

КОІнфереІІJції, яка відб у,тась у

Москві.

газосилІ.кат.

Спі.вробі тники го

ста­

буді·вельний

-

матеріал

засобом шумом

дешевий

Всесоюзно­

науково-дослідного . Ін­

<< Теплоізоляція•

ро зробили

9 тисяч шк у рок сабо­ 6.5 тисячі колонків, тисяч

своєї

ристуванні.

ституту

ТАИГИ

:\ІИСЛИ'ВСЬКИХ

втрачають

Ефективним

З тайги повернулися здобувачі хутра . Баrатий нині промисел. Серед

над лі в,

<< Мо­

ШУМ

Магі­

Ш е белІН с ького

ХУТРО

не

ЩО

початок

бі.1я

волок­

форми цри тривалому ко­

круг .

Закінчено укладання труб га з опроводу Нременчу к

нового

матеріалу

центнерів

50

легкої nро­ привели до

Нова синтетична речо ­ вина має, як бавовна, властивість фарбуватися звичайними водарозчинни­ ми барвниками. Вироби з нього

11р удівники

і

лан~.

гектарів.

зе рна

текстильної мисловості

нистого

Рисоводи Херсонщини та Нриму завершили сів­ б у рису . Цією кул ьтурою з асіяно понад 22 тисяч!

рються

І:JЛИЗНЮКИ Дослідження вчених ІНСТИТУТУ ВИСОІЮМОЛеКу­ Л.ЯрНИХ сполук АН СРСР Лені.!Нградського інституту

створення

ЗАКІНЧИЛИ СІВБУ РИСУ

усьо:uу наша

«МОЛАН» І БАВОВНА­

технологію ви­

робництва

газосил!.катних

плит,

здатні

раз

які

зм еншити

в

п'ять

виробничі

шуми.

В інститут! також ство­ рено

механізовану

лінію

для виробництва лерфQро­ ваних плит з гіпсу І :>'Ііне ­

ральної

ля, за,, :зних р у.д, ;rарганцю ,

по

.вають

150-річчю

з дня народження Маркса.

звірків , якими в світі с лавитьс.я країна.

ГАЗОПРОВІД КРЕМЕНЧУК­ КРИВИН РІГ

дин ·з а добу. Щодн: я

і•нш1rй K ;J ; ;raт.

сантиметрів. Одночасно в грунт вноситиметься аміач-

ладнано

ви.кори-сто·вують пот v жність. по

•nо.1ьовоі дороги,

·ПОЧЗЛа оПОЛІІВЗТІІ 00!1\Іі і ба-

тре­

боронування.

nepworo

відділків.

щрисвяченому

Зрошуємо поля

гек­

картоплі з'явилися на план-

рики аблад,нана кімната­ профідаІКТорі•й . Тут установ­ лені .тіку.валь.ні п.рилади, зокрема УВЧ, •Рl'уrн-о-квар­ пові ла:~~ш1 та і·нші. За про­ фі .1а•кторіє:~~ закріn.тені до­ св : дчені медпраці,в•наки . Во­ ІІІІ кваліфікова-но обс,туго­ вують тваринюІкі.в .

М. ЛИСА Ч, робкор .

літератури випустило ок­ ремою брошур о ю доnовідь товариша 1\1 . А . Суслова «Карл М&р~>с геніаль­ ний вчитель І вожд ь ро­ бітничого класу» , яка бу­ ла зроблена на урочи с то­ му засіданні в Москві,

посівами. Всю

картоплю на площі

тацІях

рядках.

.

Спека неймові·рна, з n і в-"<НЯ дме гарячий вітер, н е -

тарів уже двічі заборонова­ те

в

Юр ія Стеnановича Герuака ·n осівів ,. радг осnі зр ос 11 •111

культур, механізатори рад· госпу сЗаворицький" .uиро­ ко ~згорнули роботи по

На мо,10чоно-товар.ній фер ­ мі Калит.янськоі птахофаб­

В . ЗАГ)'МЕННИИ, rоловниА зоотехнік.

лин

городини .

Бр11гада

обробіток

зараз

бригади на

тарах

бшюку ють на сонці краn ,шнн водн . Це :nрацюють дощ ува.1ьні у стан-овки па по.тях .радооn у «ТребухівсьКІІЙ» .

міжряд;ний

но,

Овочівницькі

площах просапких культур, де вже проведено спушуван­ ня міжрядь, приступили до ручного прополювання рос-

неначе .зо:всі;,

Поча.1и

догляду

не забари-

з початком міжрядобробітку. Вони спушили грунт на 190 гектарах посівів картоплі і 210 гек-

Рай~ужнюш

Скидан.

борони,

і

іПравор)"Ч

головині! зоотехнік.

доярка

ПРОФІЛАКТОРІ Я

лнсь ного

- сучн

М. САИКО,

сьо­

Торік вона -одержа.1а від кожної корови ло 2850 кі­ .1оrрамі·в молока. У спішно стартувала і в юrнішньо~ІУ році. За стано;І на 10 трав ­ ня Катерина І .ва•ні.вна вже має по 900 к ілогра~tів моло­ ка на корову , а що.з.о'іовІІЙ надій довела до ІЗ кілогра­ мів.

Механізатори

поставитr

пішно їюг-о внконуют;, .

корів:шків.

Правофланrо.ва

пустили

метрином. На боронуванні і міжряд­ ному обробітку посівів заА­ нято wість агрегатів. Най­ кращих показників у роботі добиваються троактористи Василь Савнч Волоха, Вік­ тор Ничипорович Д>Іченко і Василь Гнатович Дяченко.

щоб знищити прорість. Вже забороновано два рази картоплю на всій площі в 250 гектарів і один раз 75 гектарів овочевих культур на заплаві Трубежа.

-

кі"1огрюІіВ

за•ІЩаН'ня

зе.ння кор.;rів, випасання ху­ скота.р і третього,

план'rаціі

біциJІ.и. Ними вже обробJІе· но 80 гектарів, у тому числі моркву на заплаві про­

щодобо:ві :•адоі

/0-'11

П у ДО

,.

ківський" почали зразу )І( після сівби. Спочатку" на

.мо.1ока 11 ціл-ому •ПО радгос ·

Дабре органі-зували nідве­ доби

Боротьбу s бур'•иами на посівах просаоних культур хлібороби радгоспу сПлос-

Видавництво по л ітичної

вати.

значаються вання

Вони

для

при­

влашту­

шумопоглинаючих

стель.

КИСЕНЬ ДЛЯ ДОМНИ

Потужний блок БР-2 став

кисневий до ладу

на заводі «Запоріжсталь» .

Тепер продуктивність .кис­ невої станції пІдnриєм­ ства збільшиться вдвічі.

Нисень будуть більш ши­

роко

застосовувати

не

тільки в доменних печах, але і в прокатному виробництві, а та.кож

в

елек­

тростале.плавилмшх

цехах

суаіднього

заводу

<<Дніл­

рос.пецсталь >).

(ТАРС) .

(РАТАУ).


Почалась

ПІІІІПІІІППІІІІІППІІІІІІІІПІШІІІІІІПШІІІІІІІПUПІШППІІШІІПІПІІІШШІПШІІПІП

11

Жабінський,

РАДЯНСЬКЕ

Jl

БУДІВНИЦТВО

рєв та інші. Не замовчу­ вали вони і хиб, що є в 'роботі нерівних місцевих органів. Пройдемося і погляне­ мо на вулиці села. Деяні

Сьогодні і завтра

громадяни

сміття

села.

Нещодавно в селі від­ булося спільне засі;:J;ання виконномів сільсьної та

Броварської

район н о ї

Рад депутатів

трудящих.

Основне питання, що

роз­

глядалося тут, це благо­ устрій села та його даль­ ший розвиток. Доповідь про це зробив голова сільради І. М. Тимно. Про винонання

плачових

завдань доповів

дирентор

стрічково-тнацької ЮІ М. Т. Кроль.

фабри­

Голова сільради розпо­ вів про новобудови. про поліnшення

життя

лівців,

про

· б.1агоустрій,

·роботу

виконкому

гого­

та

по­

Зробле­

багато

ро­

биться і зараз. Між цент­ ро~1

села

і

радгоспом

<< ПлосК!tвський»

будуєть­ ся асфальтовий шлях. 'І1риває ренонструкція і дальше

процесів

на

стрічково-ткацьк.tй фа б­ риці. Вона будує багато­ ква,ртирний житловий бу­ динон, устатновує вироб­ цехи

новими

склад­

ними верстатами. В цент­ рі села обладнано буди­ нон побутових послуг. Перед будинком сільра­

ди вже

занладено фунда­

мент, на яному внеочіти­ ме пам'ятник-обеліск на честь вої.Н'іІв-односе.1ьчан, котрі віддали життя за рідну Бать~івщину, їх ПІрізвища будуть навіч­ но викарбувані на ньому. Про ці та інші досяг­ нення

говорили

виступаю­

чі А Л. Вансович,

В.

l\1.

Ще одна сім'я Цього дня щедро світи­ ло сонце, грайливо пере­ моргуючись з букетами кві11ів,

тим, свої

які

хто

несли

дівчата

сьогодні

з'єднує

життєві

дороги

в

од­

ну. Мова іде про нове по­

дружжя

Олю

Жуч'ж

та

Георгія Купрія. Молодята працюють на заводі порошкової мета­ лургії майже по чотири роки: Оля лаборантом І~ентральної заводської ла­ бораторії, Георгій -елек­ трообмотувал~с>ником. Рос­ те завод, ·ростуть і лю­ ди. Змужніли й поноха­ лись «винуватці>> ниніш­ нього

свята.

А:ктивістам громадсько­ го життя, кращим вироб­ нични~tам О. Жучок та Г. Куіlрію адмІністрація заводу

сьного

в

день

комсомоль­

весілля

ключ від

вручила

нвартири

та хо­

лодилЬІник <<Кристалл». В міцну сім'ю радян­ сьного народу

влилась

ще

одна. Тож побажаємо їй радості, щастя, світлої долі.

догляд

ще

за

по­

рема

депутати,

яні

стерігають все

це

спо­

пасив­

но.

Відом·а істина: про благоустрій села слід су­ дити по тому' яний його центр. А центр Гоголева - яскраJВий цьому докір. Деякі 'вулиці у нас на­ с11ільки звужені, що на

нИх абсолютно розминутися

не

може

травспор т.

Ронамн будуємо стадіон ... <<розмовами». На терито­ рії, відведеній для стадіо­ ну,

пасуться

нози.

Говорилося на засідан­ ні і про інші недоліни. ЗвrrнУвачутпн в усьому тілt>ІШ

сільраду

непра­

вильно. Багато в винні підприємс'!1Ва,

ПІаНОВНІ

люванням

нього

ченають

дзв1'Нка

та

них екзаменів. У класнинів

не

•вони

вчалІ>ний

·змовкають

рін .і

на­

познайом­

ляться з малюками, яні прийдуть їм на зміну. Одним словом, дітям

ніколи скучати.

Багато у

них

захоплю­

цікавих,

часу,

М.

жать прикладом того,

Г. Чорноусько,

Р.

П.

Мороз, Р. І. Пеняк, М. А.

потрібно

зон з школою. Якби

Це вони на-

В засіданні взяв участь виступив голова рай­

і виконно:vІу т. Білокінь П. П. Сnільне засідання ви­ нонном1в прийняло роз­ горнуте рішення про бла­ гоустрій села.

МЕДВЕДЕНКО, корес­

У цій антивності наших ве­

лина робота пед<J.гогів. Адже дитячу енергію тре­

наснільки

була

дісне

шноли.

сьогодні

Батьнівщини,

нашої

про

з

нам,

робота

Тож низький

ун­

рібну роботу.

Л. заст.

ПРИЛЕПОВА,

директора

по

О. ПОПЕЛЬНЮК,

секретар комсомолу.

комітету

кожну

корову

одержали по мів молока.

ви­

і ціrшвий

тваршшиr;І

кі.1огра

3240

Хороші резудьтати

po!Jo

ТИ )' НИХ і В НИНіШІІЬЮІ; році. Надій на корову а< перші чотири місяці стано·

вить

кілограмів молп·

1085 а

в

,\О:Яроr;

.N!! 5.

f!еред

xy,'(oua чор породи. Торік Я

но-рябої

ка,

ховній роботі, секретар парторганізації школи

педаго­

розкривали

дітьми великий світ.

всі

ші, за вашу велику і пот­

їх старання, а й першонласнинів,

пліч-о-пліч

зв'я­

високопро,lуr;

тивна племінна

ефективнішою

б виховна

подякувати не тільки вчи­

гами

йк

видат­ лін вам, шановні товари-

них людей ~раїни Рад, нашої області і району. Та сьогодні хочеться телям за батьнам

тримати

допомагали

про героїчне минуле і ра­

Щирими друзями шноли є батьки учнів 1-А нла­ су В. Г. Мирончук,,Г. П.

ступник голови райвикон­ кому т. Товстенко С. І.

так

Молочно-товарна фер\1 відділка імені Кірова є о;( нією з провідних у радгос11 «Великодимерський>>. Ту утрим-ується

слу-

Минолайчун.

чення.

закладена

праве-

ходІв. Батьки-активісти

які

вихованців

мои-

.

здоров'я,

ючих справ. Радує нас, що хлопчики і д1вчатна з велиним ентузіазмом ви­ конують громадські дору­

чому їхні

виготовЛРн:ні

працюють вчителі перших клаоів Н:. Ю. Рудник,

ти 'РУЧНУ Та ОЛіІВеЦЬ, З ЇХ випуск­ розпові!дей діти дізналися першо­

закі·нчать

у

тажів, манетІв, в

вчили малят міцно трима­

остан­

розмови про rой день, ко­ ли

магають

наочних посібнинІв,

Самовіддано, не шкоду-І деннІ ранків І Інших засил,

молочна

Названі товариші допо­

ти їй організованості. ючи

пор а

ших.

батьки

Багатий на овята травень. Піонери Броварської .середньоІ школи N2 5, відзначивши Пер­ шотравень t1. День Пере­ моги, чимало зробили, щоб гідно відсвяткувати день народження піонер­ сьної організації. Випуск­ ники-десятикласники (а в цьому році у нас бу­ де перший випусн) з хви­

На засіданні виступили секретар райвиконкому т. Різаненно Н:. А., за­

громадський

Спасибі,

кері,вники.

Г.

Пшенична, М. Г. Черни­ шова, В. В. Ворошилов, П. Є. Доля, 1-Д нласу В. А. Євич, Ф. І. Кратюн, А. П. Німко і багато ін­

ВІСТІ З ОДНІSІ ШКОАИ

групах

він

rшj)e~rю

набагато біі!ь·

uшіі:. Так, наприклц, Уля·

на Проr;nпівна Ба;тр нцої· Ла ПО 17 -і 7 ІіЇЛОГ)JЮІіВ, f~ лина Савівна Юхта -~ ІН

16G. ГалиІіа Павлівна Ми 1282 r;i,mpa·

р01188Jф

турбус-:п.сл

Лобно, Л. Н .. Воробйова, О. С. Реко, 1-Б кла~;у В. Н:. КудрЯІнченно, 0. ll, Ко наш, 1- В. класу. 5 ~ 'r; А. ц .., : ~('' \

прr

рахунку піонери Броварської середньої школи~

tі-щеиНJІ nро;т;тнаноrт Aiitнoro С'І'аДа fірнга,111р фе]J· ~ш Іван Артемович Сr•лют; Він дбає. про те, шоб pouo· та ,ЙІJІІІа 'l.rtкo, алагrц:~:ено щоб сумро вш;онувавсs

N2 5.

розпорядок дня.

ба вміти спрямовувати правильне

русло,

...

Багато

в

надава-

хороших

справ

мають

на

своєму

Зокрема, вони розповсюдили серед пасе­

.1ення

художньої

.1ітератури

Особливу увагу

більше як на

в

це!·

час тваринники прщі.Іяютf

карбованців.

300

На фото: кращі розповсюджувачі Білуга та Тамара Нагорна.

го,1івлі й випасанню худо­ би, щоfі одержати яr;о~Іога

Шра

більше мо.1оr;а. Ііорова:., за­

Фото А. Ко-нка.

пондент.

раз дається по

50

ь·ілогра­

~rів зеленої маси ;Іа .~снь

по

вдосноналення

виробничих

ничі

про а

садженим. На сором, є у нас і тані активісти, зок­

нішній Гоголів. Та хіба тільки це?! Чудові люди­

багато,

і

ву лиць,

менше-про

побутові підприємства, радгоспробнооп, середня, 8-річна та дві початкових школи. Все це сьогод­

но

Тут хмиз.

ми дбаємо

озеленення

бів імені Т. Г. Шевчснна,

комісій.

дорогу.

каміння,

Мало

У Гоголеві, крім рад­ госпу, республікансьно г о значення стрічнаво-ткацька фабрика, молокозавод, філія Літківсьної фабрики художніх виро­

стійних

винид а ют ь

на

цегла,

сеп а

тру.дівники

В. Г. Лаза­

МЕТОДИЧНА РОБОТА З УЧИТЕЛЯМИ ГІДНИИ ВКЛАД у справу будівництва нового суспільства в нашій ~раїні вносять учителі. Не ви­ падково на ХХІІІ з'їзді ,КПРС часто згадувалось про їх самовіддану і блаrо,родну працю.

У зв'язну з рішенням з'їзду радянської

дань.

школи

Зокрема:

постало

ряд

перед

учителями

невідкладних

зав­

поглиблення знань учнів 'із загаль­

ноосвітніх предметів, пошуни нових ефективних ме­ тодів і форм навчально,виховної роботи, поліпшен­ ня і удосконалення методичної роботи, яка заJЗжди є головною ланкою в досягненні міцних і грун говних знань. Життя і практика показують, що в тих ШІЮ­ лах, де методична робота поставлена ка належний рівень, кращий і результат ·навчально,виховної ро­ боти.

Методична робота з учителями важлива .'!ан­ ка підвищення їх ідейно-політичного рівня та nеда­ гогічної майстерності. Основною формою таної ро­ боти вважається індивідуальна робота вчителн над підвищенням фахового рівня, участь в роботі шкіль­ них, міжшmльних методичних та предм·е11Них к_омі­ сій. В кожній шнолі є положення про методичну ро­ боту, керуючись яким керівники комісій планують свою роботу. Основне завдання у роботі шnіл:..них, міжшкіл~:;них методичних і предметних комісій в четвертій чверті я~найкраще завершити навчаль­ ний рін. А тому ножному вчителеві треба вдумли­ во, творчо організувати повторення вивченого ма­ теріалу, Підготовну до перевідних та випускних ен­ за:vІенів. Продуктивно працюють методичні та пред­ :ІІетні комІсії в опорній Броварській середній шко­ лі N'2 1, середній шнолі N'2 2, По~ребсьній восьми­ річній, Гоголівській середній і інших. Наслідко:о.І такої

праці

є

те,

що

вчителі

перших-четвертих

nлаоів школи N2 1 тт. Черненно О. Х., Яковенко Г. П., Репалюк П. М .. Романова М. Я., Недашків­ сьна Г. С., Полотняк К Г., Харченна М. 0., Костюн М. Д. протягом останніх років працюють без друго­ річників,

а в цьому нШчальному

році

домоглись

того, що більша частина учн,ів учиться

на

<<4»

і

<<5». Вчителі десятих класі·в цієї ж школи доповіді та реферати з наукових .питань ал~:;них

питань

метадини

винладання,

готують та аюу­

напри:<лад;

<<Аюивізація учнів на уроках математини», <<Як працювати над творчими мініатюрами у 8-10 нла­ сах», <<Зв'язон 'викла•дання хімії та зоології з міс­ цевим виробництвом» і ряд 'інших. Вчителі діліІться досвідом роботи за новими програмами з історії, мови

та

літератури.

Учителі тт. Бойнян А. Г., Тупалава Л. О. згідно нової програми з російської літератури провели кільна цікавих уро~і'в з позакласного читання: <<Книги, в яких розповідається ПJЮ мулшість піоне­ рів і комсомольців», <<Всім смертям назло».

Але, на жаль, в ряді шніл робота коміоій ще на .низьному рівні. Ш~ільні предмеmі комісії свою ро-

надоєного

У планах відсутні питання

про стан винладапня та якість знань учні;в з дано­ предмету, вивчення системи роботи вчителя са­

го

моосвіта та допомога в роботі молодим і ти'.! 'вчи­

телям, котрі по11ребують практичної допомоги.

У Пухівській,

Велинодимерсьній середніх та і,н­

ших школах не оформлені методичні куточки. Ма­ теріали куточків повинні б знайомити нас з мето­ дами

навчання,

розкривати

типами

<<секрети>>

уранів

та

підготовки

їх

структурою,

вчителя

до

концзнтро­ на кідоrрам

молока.

Середній денний на,1ій на

б?ТУ пров?дя~~ у відриві від потреб школи, у робо­ ТІ нема ЧІТНОl системи.

грамів

300

ваних кормів

ура­

rщрову

тепер

станоВІm.

по

фермі 1 О, 5 кілограма "nлo­ r;a. А такі дояр1щ як ~'- П. Бааир та Г. С. Юхта, на­ доюють щодня по 15 кі.1о­ rрамів.

Особливо слід відзюtчип самовіддану

працю доярІ;~

У. П. Базир. Прийнявши на

нів, розповідати про планування різних видів шкіль­ ної роботІ;~ (з досвіду учите.1ів, нлаоних керівників,

початку року групу

виховатешв

домої на весь район .1оярки

груп

подовженого

дня,

піонервож<~тих).

Дуже цінно, що в Броварсь!іІій середній шнолі (завуч Прус Є. М.). ШевченківсьІіІій сер~дній (директор Кудін П. П.) працюють шкільні методич­ ні набінети. Центром методичної роботи в районі є районний методичний набішет. Всі форми методич­ ної роботи в районі rrіJдпорядковані одній меті: нав­

Jo-<2 1

чання

педагогічних

їх ділової

надрів

нваліфінації,

уроку та якості знань

в

напрямну

піднесення

підвищення

ефективності

учні,в, дійова і спрямовуюча

робота опорних шн:іл та шкіл передового вивчення

і

оформлення

впровадження

районної

досвіду,

досвіду,

організація

постійнодіючої

та

педагогічної

виставки.

З метою впровадження в практину досягнеш, пе­ дагогічного

досвіду проводяться сем.іна,ри-праюи­ ку:vш. 15 квітня. зібравшись у ГоголівсІ,кій серед­ ній шнолі, диреюори поділились досвідом роботи по питанню контролю і керіВ'ництва роботи шно.1и. 26 квітня у Требухівській шнолl заступники дирек­ торів восьмирічних шкіл ве.'!и мову про під го rовку' до перевідних та випускних екзамені•в. Одним із шляхів збирання педагогічного досвіду в районі є методичні естафети. В кінці нвітня в методнабінет пов.ерну лись з шніл естафети · <<Мій досвід>> та <<Використання технічних засобів у нав­ чанні», в яких колективи шкіл висвітлюють педа­

гогічні зерна овоєї роботи. МетодиЧІний кабінет органІзовує педаг.огічну

виставну

у

приміщенні

постшводіючу середньої

шно­

ли N2 5. Чуйно поставились до цього шноли міста та Калині•вська восьмирічна. Директори інших шкіл ченають

нагадування.

Тепер перед кожним

диреюором поставлено зав­

дання до 20 травня висвітлити кращий досвід роботи вчителів на стендах. Методична робота у шнолах району спрямована на вирішення завдань, поставлених перед школою партією і урядо.VІ. На­ дійний тисячний педагогічний колеюив району на­ полегливо працює наД питанням виховання людини майбутнього, озброєння її глибокими, мЩними ~ван­ нями з основ наук. І хочеться, щоб тут не було відстаючих, щоб вклад всіх був вагомим, вІдчутним.

М. КОРОТКА, методист райметодRа6lвету .

високо­

продуктивних корів ві.(

r.

ві­

п. Гарбузи, вона П'JJИ;(і­

ляє ій повсякденну увагу, старається не тільки утри­ мати завойовані її попере,1ницею рубежі, а й добитн­ ся ще кращих успіхів.

Для

забезпечення О,\ер­

жання високих

надоїв

на

весь період літнього утри­ мання худоііи

ро:1роб.1ена

на

конвейєра. До ,\ЯТЬ

культур,

трав,

48 45 -

вхо­ о:т~ш

ііаг.нuрі•І­

ЛІОІІІІІІУ,

вико-вівсяної

20 -

15

ші,

нього

Гf'Іітарів

68

них

відjш;у

схема зеленого

СУ\Іі­

гектарів куь:урп:т.

У літній час всі к•ІJJОВІІ перебувають в таuорі. А І(е теж

є

хорошим

стн\Іулом

для підвищення їх щнщ·к­ тивності.

Утриманню

МОЛСІ,lНЯІ\3

приділяється така ж веш1 ка увага, як і коровам. Для поповнення

,1ійного

ст<ца

на фермі вирощуються ШІІ~­

мінні телички а свого гос­ подарства

та :~аІ;уп.Існі в

інших областях. В літнііі період вони переfіуваюп. в таборах, випасають їх пе­ реважно

на

штучних

пасо·

вшцах.

М.

ГУГЛИЧ,

зоотехнік-селекціонер.


у партиз~~ському ·І rPo'fiiJi~{oгo лІсІ

u 0 ,.•_ 11·тет

ВІйСЬКОВОПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

ІЮМСО\ЮЛу,

n

штаб дружини імені с. с. lІІматка Світиттівської восьмирічної школн орга-

Да~~ в~!~~~~~А~та~~г~~~ит~~f~~~ітчиз-

jl\1:

няної війни. Наш односельчанин

і !Іі

номуніст

ці

Федір

освітили шлях

ІІ!І в БасансІ,ких лісах.

'\Шйбутнє.

у

про т. Хилька:

Ліс зустрів нас привітНа партизансько~ІУ клашш шепотінням мо,lодого довищі піонери і RO:VICO.lистя, неповторни~1 ди- мольці ще раз поклялися ханнюІ струнких берізок вірно служити рідній

і гордою поставою дубів. Величезні букети веспяних квітів, урочисті обличчя червоних слідопи-

Батьківщині. А потім зав'яза.'ІОСІ> знайо:ІІСТВО з піонерамн сусідньої Чернігівщини. Обмін думка-

ті.в ще

ми, планами...

раз

шдкре;;лили

силу суму за героями. Це

О.

бували

ж вони у грізні роки тим-

1

, _ _ ,..:>-_.0' __ -~

<<Сержант-комуніст Ф. Х. Хилько ветеран Вітчизняної війни. Він хоробрий, винахідливий і умілий в бою. Діючи в розвідці, Хи.'Іько захопив двох <<язи­ ків>>. Іншим разом вступив у ,рукопашний бій з де­

сятьма німцями. Сімох знищив, а трьох полонив. Фашисти з укріпленого будинку відкрили сильний вогонь. Хит,ко повзком підібрався до будинку і підпалив його пляшкою з горючою суміщшю. Но­

І ли німці почали зали':'lати палаючи.й будиJ:ІОК, ~'(и~ь-

ГОНЧАРЕНКО,

.-.--------=---....,-- j старша піонервожата.

~

'

АІ\'fИВНИИ ВИРОБНИЧНИБ

ко з автомата розстршяв

до десятка

птлерІВЦІВ.

ІІр"одов_жуючи вибив~ти німців з будинків, відважНІШ во1н гранатами 15 фашистів.

1

вогнем з автоl\1ата знищив ще

За бойові подвиги Ф. Х. Хилько

нагороджений

В ПуЛJівській школі кіl'.шату бойової трудової слави. В ній стенди: <<Вони захищали за­ воювання Жовтня>>, «Випускники нашої шноли воІни Радянсr,кої Армії» та dJнші.

у

інтересом слухали діти розповіді колишніх штур­ мана Г. К Нримця, роз­

На­

-

будинну,

де

відниfіа вої,

тим,

класів.

хто

не

дожив

днів

І.

І

яка

го лейтенанта Бориса Нлинова, який загинув у

1943

році при форсуванні р. Десни в районі Пухівни, Дорою Іванівною. Вона надіслала декілька фотогра­ фій !{ликова. ~·чні листуються з воїнами. випускнииамн шко.1и, проводять урочисті лінНіни біля могили за­ гиб .lих воїнів, вечори 1революційних пісень, зустрі­ чі з учасниками війни. Попереду цікаві походи по місцях бойовf)ї с.1ави.

О, ВАЩЕНКО, старша пlоиервожата. НОМУНІЗМУ~.

медпунктом

ТЬСЯ ТІІ\1, ЩО .цеЙ Гj})'ІІТ Є СПрІІЯТ.1ІІВІНІ 'середОВИЩеМ Д,1Я проростааня ве.шкої кі.1ькос11і бур'янів і розшюження шкідників, особливо щют,я,ника. За даними Ук·раїнсько­ го на'укаво-дос.тідІюго інституту захисту рос,тин, :і',ред'НЯ чнс.тенність дрот.яника на осушених торфовищах .Іапла­

вн Трубежа доходнть до а

на

оюрюшх ді.т,янках

штук на квадратний .\Іетр,

20

-

більше ста-.

Разо\І з ТІІ\1 грунт Сfмьно 'Зароста,є бур'я.нами. Так, у ІКінці тра 1 вня І964 і 1965 років :на квадра11но~rу \Іетрі бу.то від 200 до ЗОО ,паросТ>кі.в бур'яну (череда, .1обода, гі.рчак). Крі~І того, торфовf~ща зао\Іічені ,бага:тор'•Jнюш бу.р'яна\Ін.

Щоб знаіітн

ефектнвний

метод бо,ротьби з дротяни­

ко~І. на зап.тавних п.ющах, відведених у ках

д.1я

-внр·ощування

високого

,врожаю

і960-1964 ро­ кук.уруд1ІІ

на

сн.юс, у ра,дгоспі «Бобршrький» 'проводилися cпet1iammi дос.тідн. Д.1я боротьбн з ~;ІJротяюшом були ,випробувані -12- і 15-'проаенпшіі дуст ге.к<:ахлорану, ,50-п;роаентниіі З\ІО'Іуваtшй .порошо,к гюнtа-ізо\tіру гексах.торану, fЮ-[Jроаентнніі кон.центрат е'tу.тьсії, ЗО,процен.т,ннй 3\ІО­ чувашІіі шJро,шок і 10-прощонтнніі дуст ге.птах.1ору, :';0-процентннй конце11111рат еtу.1ьс'ї і 25,проІІеwтннй З\ІО· чува:нніі парашок діль;ірнну, 40,процентннй конц.:;п·рат ечул~>оії БІ-58 (фосфа\1•ід). Засто.сування дустів ге.ксах.тора,ну на торфовшца:х ш.1нхоч обробкн ·на.сін.ня, .р.яд-кового внесення з \Ііне­ ра.тІ-JІІИ\111 :добривами і суці.1Ь!ЮГО ,внесення в грун r по

140

кі.тогра\1іов на гектар 25·ІПІроцен11ного дусту не да.1о

Не .ви,пра'вдало 'себе також ,внесення в .г.ру•нт пі~д ча.с сівби кукурущзи 1,5 .к-ілограма 11рипроцев11НО•го порошку гептахлору разом •з 50 кі,логра\Іа:І1и на ге-ктар супt>рфос­ фату і з 2-пр.оцбВТНJІІМ гюІма-гексах.юрано·\І.

Прн застосуванні цих •заході-в урожай :зе.1оної маси 'Під.внщувався на 20-25 'прсщ-ен11і;в порі,вняно з ко-нтро­ а

ПОШКОДЖеННЯ

всього на тнвність

15 цих

·куК)!ру ДЗИ

д:рО'ТЯІНИКО\1

ЗНИЗІ!.lОСЯ

,процентів проти контро.тю. НезнаtЕна ефек· за:х.одів

поя•снюється

,ве.тнІкою

пог.lина.ть­

ною 'В..1аставістю торфу, то\Іу що 'ПОрошкові прелJрати швидко вт,рачають т'оксичність для шкідникі,в, а.1~ за­ .lншаються доступнн\ІІІ д.l•Я ,рос.тин в ,рік внесечан і в насту,пні 4-5 рокі:в. Найбі.тьш ефективними вия.вилнсь нові 'пр~наратн, ~Jсоб,шво гептахлор, гюtма•і,зо~І'Ір ГХ, ЦГ і дільдр•t,н.

Найвищий .врожай 'К)lКУР'У'дзн ·Одержано в радгоспі '<БобрІщькиіі» у

196З році

-

,по

628,6

,центнбра з гек­

rара під час 1По.тьо~ого виробничого досліду, при засто­

:уванні 60.,проце<нтної ем~ульсії гептахлору в дозі З кі-

холо­

Громо­ радянсь­

Протягом тижня прове­ дено воєнізовану гру на місцевості, в якій взяли участь вихованці третіх

до

перемоги.

Гра

парадом

закінчилась

жовтенятських

війсьн.

С. ШМІЛОВИЧ, старша піонервожата міської середньої шко·

дять

призовників

радгоспіІВ <<Требухівський>>, <<Великоднмерський», <<Русанівський>>,

початкову

проходять

військову

готовку

в

пунктах

радгоспів,

під­

навчальних

під­

заняття

них

мас,

сягу,

чувається

статути,

здають нор­

комплексу

<<Готовий

можна

Цього

сказати

про

пункти радгоспів << Заво­ рицький». << Гоголівсь­ кий>> , де , на жаль, не від­

ціативи

вогника

у

uій

і

іні­

важ.'іивій

справі.

шоферів, мотоциклістів, трактористів та інших

спеціалістів.

них пунктів.

року

організа~

Зараз

навчальних

нізації

пунктах

ДТСААФ

на

Т. БАРИЛО, працівник rромадськоrо відІІ.ілу військово-пат­

орга­

готу­

ють спеціалістів з різних технічних професій.

При

холодильникІв,

Нерівники господарств, партійні організаціІ, вете­ рани в-ійни, організаціІ ДТСААФ покликані по~ всякденно Т~"рбуватись про чітку роботу навчаль­

цього

Організовано

обробці ІПооів\1атеріалу).

пупитах

<<Красилівський». не

ми

на

заводjв торговельного ма­ шинобудування, пластич­

приємств і птахофабрик. Тут юнани знайомляться з основами військової справи, вивчають При~

ції ДТСААФ району під· готували великий загін

рІотичноrо

прохо-

виховання

r83еТИ «Нове ЖИТТЯ».

З ДОСВІДУ

кукуру•.'!іЗУ яе .1і\rітує вирощуrван:ня. 'і•нших культур у на­

щ,о,rу :тачно з'ІеншІ!ІJ!ася і кільк:сть дротіІнІІка. Збіль­ ШСНІІЯ дози гептахлору до 6 'Кіло,~рамів 1на тонну оброб­

сту1ПНі роки.

.тюваного

кукуруд,зи на заплаві Тру,бежа ·бу,~ІІ продовжені в рад­

зерна

да.1о

зниження

.врожаю

і

юІенше.ння

дії препара1'У на дротяника. В 1962 р1нtі .сjяли ку:курудзу на площі, де бу.и ·на кожнюtу к.ва.тратно~І·У (\Іе11рі 25-40 ,J;ротяників. Пі-сл.я передпосі,вної обр·обки ·зерна е\Іульоією гептахлору по­ шкодження С'Х·Оді·В складало. 15 процентів. При загуще­ •ній ря;JJковій сів1бі це забезпечу-вало достатню гvстоту насаджень. Але кукур)!J:За розвивалася 'Повільно, бо 6у .1а забур'янена, хач провадили 4-5-разовwіі \Ііжряд. ний обробіюк. Середня висота куюурудзи стаfюви.н 110-130 саrнти\1етрів. Зібрали врожай еило,сної маси 120 центнерів з гектара. На п.1ошах, де вноси.ти на кожний гектар 2 кілогра­ \ІІІ січа.зину, кукурудза досяга.1а висотн 150-170 сан­ ТІІ\Іетрів. Бур'янів ~Іайже ,не бу.ю. Пошкодження рос­ :шн др'DНІНІІКО\1 бу.111 ·ВТ·рІІЧі \ІЄНШі. Провсцився ІПо.тьовнй дослід на фані рядового п·хіву. ВІІОСІІ.lІ! сі\Іазнн з розрахунку :}-4 ;Кілограми на гек­ тар (по •препарату). Спостеріга.ти за ростом і розвит­ КО\І бур'янів на площах, де в минулі ро:ки вноситr l!ОГО.

Дос.1ідні роботи по вир-ощуваонню

,високого врожаю

г-оспі ·«Завориц~>киіі». Торік ми одержали на кожному з 10 гектарі1в по 947 центнер:,в силосної маси. Затрата ручної nраці була мі:ні;мал~>на.

Насінн'я .к;укурущзн обробдяли

.наІJів·сухим сопосJбО~І

препаратом емулЬІСН 6О1процент:ноІго пmтаJМора із •роз­ ·раХ)'Нку З Nілоrрами ІНа rонну ,насіння. Розчинили .з кі­ логра\ІИ ему.тьсії 60-шроцентною rептахлору в 15 літрах ·ВО\J.И і оброби.ти ним насіІНІіІЯ. Краще цю роботу прово· дити ~tашинюю «ПУ-З». ПереконаІJшся, що про'травлене зерно 1не чіпають :навіть nраки. Для знищен;ня бур'янів внесли на •Гекта•р 4 ,кілоr,рами ,сімазину. Робили це та•к.

Препарат розчинили в 450 літрах -води

і

тракторним

обприскуваче\1 ОНКБ обприскали площу ІПеред ;:івбою ,ку,к;у ру дз и.

А'г-ротехніка .вирощу,вання .ка.чанисюї ЗІВИЧай:на. Пжмцу виорали ІНа зя;б rл111биною ,в ЗО ·сантиметрі~. Весною про­ вели дворазове днскувааня болопноІИ ,дисками БДТ-22.

Поті.м пустили водоналивні котки. Сімазин ВJІесли .на 10 гектарів. На 9 контрольних гектарів йосо не вноси­ ли.

Сіятr 1причіпною КJ'<~УJ>УlІІ.Зосаджалкою на гл.и(jнну сантимеnрів. Нор.~Іа. вас:•ву З5 ІКЇЛ·Ограмі,в. Сорт «Одеська-10» і гі,брид ФБуковІtНІСька N2 3». Мінеральні tдобрива ,в1юсили за доломо'!'ою дітака nе­

4-7 J\ілІ,І-:і<'ТJ,

pCI('Th'iR 360 рОС.1ІІН

на иnалратний

МРТр

--На:зва бур'янів

Після

внесении еІма:шна

..

.,...,:::

-.о

познти·вни-х ·наслідків.

ле\!,

(при

О.

допомагала

"~~~~~г І ВИРОЩУВАННЯ КУКУРУДЗИ НА ЗАПЛАВІ тонну

заводу

А.

Виконуючи вимоги но­ вого Закону про загаль­ ний військовий обов'язок, багато допризовників і

Фото В. По.тютняка.

·на

своєю

завідуючою

навчальних пунктів

тал

менко.

.югра\ІІІ

Громо­

з

ким воїнам г.ромити фа­ шистських окупантів. У гостях у піонерів були наші шефи воїни одно­ го з підрозді,лІв Червоно­ прапорного Ниївського Бійсьнового округу.

Тільки за перший !іВар­

нічного заводу токар Олексій Кизименко. Моло­ дий виробничник активіст громадського жит­ тя. Включившись в соціалістичне змагання на честь славного 50-річчя Ленінського комсомолу, він систематично перевиконує змінні завдання, ,'\обиваеться відмінної якості виробів. На фото: кандидат у члени КПРС О. Иизи­

врожаю :кукурудзи та іІНІJІІХ

нині

дильни~Ів,

до захисту Батьківщини».

Внрощуваншт .внстюго

Г.

разом

дочкою,

вою

Мовчана,

А.

Поліпшувати роботу

3рід:нився з робітnичою сім'єю ремонтно-меха­

просапннх ку.lt>І)р на осушених торфовищах утру"\ІІЮЄ·

Ф.

партизанки

в

рони війни був розташо­ ваний штаб командуючого І Унраїнським фронтом М. Ф. Ватутіна, у Нали­ нівці біля пам' ятника-мо­ нумента бійцям 227 пол­ ку війсьн ННВС і ки'tв­ ського ополчення відбу­ лась піонерська лінійка «Слава вам, хоробрі!>>, у Семиполках ми відвіда­ ли будинок, де в роки громадянської війни роз­ міщувався штаб легендар­ ного Миколи Щорса, а в Літках віддали шану

комсо:vюльці свято оберігають могилу

загиблих во:інів, ведуть розшуки тих, хто тут похо­ ваний, листуються з шf\ільною подругою молJдшо­

«ЗОРЯ

-

І терани війни. З _в_е_л_н_к_и_м___л_н_м_ 1,

* * * створено

трудової

ВЕТЕРАНИ

походи

Цікаво пройшли у нас протягом тИmня уроки мужності. Замість вчителів у нласи прийшли ве-

вчитель.

' \ ; \ \ \

проо,ели

щасливих

ордено'\1 Слави ІІІ ступеня, меда.1юш «За відвагу>> і <<За бойові зас.:І~ТИ>>. С. УДОД,

Піонери і

ми

В

линівка Семилолки Літ ни. У 'І1ребухові піонери по­

року капі­ Сидоров писали

світле 1 тан П. Сотников і лейтенант В.

дні

па­

героїв.

'І1ребухів, Бровари

візували похід по місцях вали правду на своїй рід-~ Харитонович вирізни фронтових газет. партизанського загону, що ній землі і, вмираючи, В армійській газеті від 3 січня 1945 діяв у рохи минулої вій-

тиждень

по маршрутах Бровари

його знають як скромну і працьовиту людину. Та не забуваються ті буремні роки, тяжний солдатсишй шлях. Як пам'ять про них зберігає Федір

часової ОІ('у'Пації відстою-

проведено

м'яті загиблих

Харитонович Хильно, повернувшись після пер~моги додому, весь час живе і трудиться в Богданівці,

~===~==~~,!

УРОК ВЕДУТЬ

В нашій середній шко­ лі

-~

Череда ·і .тобода 660 7 12 ЩнрІІІЦЯ 20 З 7 Гірчак ІЗ 1,7 2,1 В 'ЮНОК ПО.1І>ОВ"'ЇІ О,З 0,2 З 4 Кропива 0,2 0,8 І Пирій 0,1 1,2 1,5 На всій л.ющі кількість стебе.1 ка•Іанистої на погонно"у \Іетрі бу.1а 4-8. Ро.звнва.1нся вою! нормас~ьно. На контро.тьннх же площах (без внесенІ>я сі\1азнну) через 20-25 дні:в кукурудзу бур'яни почали ,пригнітати . Досвід 'Показав, що в .на.ст,упно~ІУ році піс.1я внесен­ ІНЯ с-і"азн:ну забур'ннен:,сть пл-ощ .значно зменшилас,я .поріВfІ•ЯНО З <КОНТр·ОЛЬНИ'ЮІ . .Ра;ЗОМ .З ТИ\1 Не ПО'Мі'ІаЛ•ОСЬ в рості і розвfІ11КУ вико-,вівса, коренеп.1од:ів, ка;ноп.ті будь-якого пІри,гнічеин.я .. Навпаки врожай 1цих куль­ тур під,вищtшся. Таким чин-о\1, застосу.ва,ння З-4 кіло­ грамів сі,)ІазІшу (по препарату) на торфовищах під

ред дис.куван;н,нм. На .кожний rен:тар іх припал.о: З цент­ нери оуперфосфату, З центнери 40-;процеwг.ноі капійної со.1і і 5 центнері~в пирітнОІГ·о огарку. Сівбу nроводили

з

29

-прав,н.я 'ПО

водо.налианим

2

·лиrnня. Площу зако11кувади важким

тpaKTQjJІHII'M

'К011КОМ.

Піс.тя с.і'в,би більш ні.ЯІКDІГО д·о.і'ляду за ІПОСіІВами не п.р·оюдили. На пл-ощах, де 11носили гербіцид сі,мазин, poc,lИJII! досяr.ти ~вис·оти

5~8 сантиметріів.

4,5

~метра

Утворилось

1110

і

2

товщини стебла

качани

молоЧІНої

с rиглості на сорті «Од&ь:ка•ІО», а на ~гі,бриді «Буковин­

ська

N2

З»

-

мо"юч.но-воаковоі стиглості. &ур'яніn на

п.ющі 1пра:ктично не було. Врожай ·становив рів з ·гектара.

За ньо\Іу

947

центне­

так.ою ж техrнологіею Іви,рощуватимемо у

f!ІLНЇШ·

році куюурудзу на ,силоІС уже ,на

150

гектарах,

а на зер·но на ІЗО. МеханіІзовані данки М. Бондаря, О. Лн<жЕІви,ча, М. Конопл-і, М. Черед~ичка. розпочи­ нають оівбу 'ку~урущзи на за,пла.ві Трубежа. Вони дали ,слово ·вироатити вwс-окий врожай качанистої, ІЯКа зна<t\1'0 поповнить кормовНІй баланс для 11варинниц11ва радгоспу.

І. МІЩЕНКО, rоловний агроном радrоспу «ЗаворицькиА»,


Рейд­

раз про чайну ...

Q!e

перевірна

В МИН~'ЛОNІУ РОЦІ чайну ре:.юнтува.ш в чин і ш­ Іьому ремонту ють . .Подейк ують .Ію~шетентні товариші, цо ремон1ЧШКІІ на цей раз щось у тну ть. Може, кажуть, 1а .1. ІПросторіший п ане, а ТО' навіть :к·отлеш і шніце ­ lі (!) з ~~·яса жаритюtу т ь. Додають ІНЗ <десерт деяк і ПQдробнпі : б у ц і ~по о·в·очі свіжі 1 Подаватн~Іуть, а в бу ­ реті с ит.ро появить с я. В-сяке люди кажуть, о дне .:лово, -к а рту ють .

А ·ось оце ,.--- ·вже ,серйозно, ~ближче до реальної дійс­ юс ті . <<.І'ІІ\н, м ешканці Б·ровар ''В Зайщев і Сtтро·кач, за­ іШ.1ІІ 12 1\іВіТНІЯ 'В чай·н у ПО СІІЇІДЗТІІ . За~ІіСТЬ КОТ.1еТ НЗМ

1 о да.1н як: с ь печерІrчнІFЇш, зліплені ,з х;Jі•ба та кар гоп.1 і .

" ', я оо:.І .навіть . не 1пах ло . Шеф-к у хар .з а·пев І tяв, що кот1ети , як к от.1ети . А .оф іціантка вибу хнра : « Не по ;щбає­ rься їдьте в Київ». Так і :ВІІ<йш,щ :з становища пра­ ~івникн чайної. За>Іі-сть тоrо, щоб поправити -свої хар­ •юв і оправи, воІІІІ ШВІІденько облають, J]рисоро ІІ.1ять 1юдину : « Бач , ЯІКИІЙ вередюювий . Дома жі,нц і своїй прим­ хи б у деш ,пока зува т и». Ота.к годують. І те, що є, в

ro pm

з астря.не .п і,с:ш со.1оних .приправ·ок.

В он о б можна ,j в Київ -поі. хати, та ті.іьки не зідв і·ду­ в ача~І . а .кухарю!. Повчиш<:я, .я.к ·го11увати . І як '!ода­ ватІІ. В .нашій же чай.ній, Іні:би 'В старій .корч, мі :- <Іапи­ тнс.я оце .поки, а поїсти ·смаЧІно - 1не рооганяй-ся.

ПРИ ОТРУЄННІ ОТРУТОХІМІНА ТАМИ

сервованою :проду,кціею.

Для боротьби з шкідни­

Про {; анітарний стан чайноа 1, зокре~Іа допоміжннх при!І-Ііщень, навіть говорити :не хочеть·ся. Всюди sа­ .1яються порожнІі {;К.1ЯНКИ, брудний папір, недогриз'<н х,1і­ ба, рибні віщходи, у ·Ванній, що <прюначена для чІ<тrя овочів, лежить .м'.я<:о. -М'ясору,бка не очище н а від з а ­ лишків .по врзн ішній роботі. Стіни, ск і.1ьки ~я.гне f1)1Ка . списані

різ.ІЮ~Іанітюt.\ІИ бухга.лтерськнчи

що

ча~то-r усто

в.ідвіду, вачі

широко

на

~~е

а

пи·сь~юв:,й фор~Іі . Такі сІігна.lІІ доходять і до кер :• в : шків ·громадського харчування . Проте жодних рішучих захо ­ дів. Кни•rа скарг .~шиу.:юго <року переповнена ·нарі•<а•:ня­ ~~~~ ·на адресу ча.йної. Тепер поя·вилас ь :но ва ІКНІІга , ста-. ру

<< СШІСЗЛІІ » :

в-горопала, що ІМИ :Хочемо

Ну,

думає·мо,

хоч <на

гарячих

т~

-

Не дозволю!

х_одо?-них

закричав, :загоро,джуючи

ва.ги,

руєннІ

нення

фото-

І

-

етюли

шено зітхн ув , а.1е ! За sагаш1 пидьн.у"вав . Д t ИІСНо, за та­ кн х у.мов треба , кликати : на допомог ~ . ~?же, то?-і _б шеф"юухар ·не чннив 1перешкод .реидовtн UІеречірЦІ?

.

давно

подає

зад, nісля чого трохи під­

німає пу,

лого

9 оо

Перша

_

.

nрограма

Гімнастика для всіх. (М : ).

_

.

ТелевІзІАНІ новини.

9.45 -

(М. ) ІО оо •З днем народження». Музична розважальна лр~ 1 ·рам~ (М . ). 10.30 - •Здоров'я» _ Науков.о-nоnулАрна nрогра.

ма. {М. ). 11.00 - сДжерело». Фольклорнии клуб. (М). 12. о:~ •Кето 1 Коте» Художній фільм. (М.). 13.30 - СуботиtА pen Р таж. «Як лроаоджають оарVnлави». (Перм) . 14.00 - •Зн:1~~::· Науково-лізнавальна програма. (М . ). 14.45 - сМузични~ . · (М . ). 15.15 Наша афіша. 15.20 Кіножурнал •Пtонерtя». І !і 30 Телевізійний журнал сСтарт-68». 16.30 - Програм~ .:ол ьоровогі> телебачення. (М . ) . 18.00 - •Клуб кІиомаид~Івии кІв». (М . ). 19.00 - концерт. (М.). 20.00 - ~а мtрид анах :.'kраїни . 20.30 До 56-річчя nрикордонних вtА~ьк. •Застава в горах• . Художній фільм. 22. 15 сОрк_естf? t ди_ригент:· Вистуn симфонічного оркестру Московсько• . фtлармонІt . Дир • гент к. Кондрашни. (М . ). 23.20 ТелевІзtйнІ новини. (М.). 23.35 - Півщдиuи лісні. Естрадний концерт. (М.). 00.05 - На велогонці Миру. КІ иореnортаJК . . (М . ). Друга

сМаіібутнІ

18.20 -

програма

чарівники• . Телевізіііинй

Фільм.

19.05 -

сЗеленніІ вогник•. Кінокомедія. 20.15 - сТихнА ранок•. Телtві­ зІІІииА 'фільм. 20.30 - сНа добраніч, діти!». НЕдІЛЯ. Перша

19

• 6

t

t ~

• • ;

! 1

10.45 -

нас;

(М . ).

сСалют,

лІоиерія!•

15.05 -

сПобут і

иовн.ни.

Раnортують

(М;>·

ліонери _ кра11~и .

Релорт~ж з Красн.~t _ ллОJ:ЦІ,

бальних танців» .

16.00 -

ми» .

присвя­

Для воТнів Радянсько• АJІмІї І Фло­

Прохання до цих -податк і в ,

Друга

програма

дівчинка• .

народної музики».

ньої самодІяльності

-

Москви

кольоро­ Ін,..рна­

Художній

Внетулають учасники

лауреати

<: уванн-я ·всіх

ленінізму .

Історія

заходів,

д а, ~І·іста і району.

з

на\Ііченнх

по

..................___ ..............-

ПІДПРИЄ:\1.СТЮ:

і

диnломанти

слюсарі

шкіл

основ

марксизму.

КПРС. с ПартіА на чолі захисту соцІалістич­

ноТ ВІтчизни» . (М.) . .19.00 Першість СРСР з футбола: •Чор­ номорець» ЦСКА. В перерві реклама nередач. 20.45 ІнформацІАна nрограма •Час• . (М.). 21 .15 Наша nрем 'єра .

сПокійник з Меденбурга•. ТелевізійннІі спектакль. (Перша час­

3-5

старший

~

3-5

госпо~арстві,

за

·,

t..

••••••

у

(Львів).

22.30 -

Щоденник

НАША АДРЕСА: м. БРОВАРИ,

вул. Київська,

фестивального тижня.

•НОВАЯ комитета

ВИКЛИІ\аТІІ

l

блювання .

Цю

процедуру

реко:v1ендується

рази .

2-3

повторити

Після

цього

дають потерnілому 1 -2 ложки (столових) актнво­ ваного вугілля, ро1міша­ ного В СКЛЯНЦі ВОДИ. Піс ­ ЛЯ надання першої допо­ JІюги необхідно викликати лікаря або фельдшера.

Г. ДОГАДІНА, санітарний пікар .

Редактор Є. ФЕДЯИ.

!

.tt

ПОТРІБНІ

і

9

до

і

17

год. Ал. -

Бровари, вул . 1\ІІЇВ-

l\t .

!

.t

• .....................................v

•••

І.

.........

ПРОЛ\КШ\БІНАТУ БРОВАРСЬКОІ

роботи в

швачки-мотористки, обі з нані

t +

РАИСПОЖИВ С ПІЛКІ!

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ

••

з

ро-ботою

І Іа

швеі'І­

ІІІІХ \І ЗШІІ н ах з е .1 е ктрІІЧІІЮІ прwводq~t. і механіки ІЮ

ре~Ю І ІТ)'

ВКЗ.ЗаНІJХ

~ІаШІІН.

За довідка~ІІІ зnерт а тнсь в конт о р у пр о \ІК О \Ібі­ нат у

( б і.1я

бойн, і ) .

..

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .~~ • • • • • • • • • • • ~~~ . . . . . . 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

БРОВАРСЬКОМУ ЗЛВОДОБУДШНОМУ КОМБІНАТУ

авто-

а.в.топі ДІпрн;очства

..

ІІа адреау : ~~ . ~Бровари, ву.1 . Металургі<в ,

N'2

І і

N2 41

до Р,І\1З .

..,..

ЖИЗНЬ• орган Броварского районного кn 'УкраИНЬІ 11 райониого Совета депутатов трудящихся І(ІІеаскоА об.uастІІ .

22.

Іха-

П ОТ Р І Б Н

ІНДЕІ<С

154.

вантажники, електрозварники,

З-18, вІд­

.... ................................." ................................................................................................................. -

4-57.

За.\1 .

арматурники,

такелажники,

1873-6464.

~

слюсарі,

електрогазо3варники.

61964.

-

1:

бетонники,

+

Газета виходить у вівторVк, четвер І суботу.

ТЕЛЕФОНИ: редактора З-·82, застуnника редактора, від-, токореспондеита - 4-67, відповідального секретаря АІлІа (nартійного JКитт•, nромисловості, масової роботи) І фоділу сільського rocnoAapcтsa 4·47.

Телефон

марганцев.:ншс­

лого КаЛіЮ

:на пост.і·йну роботу

Звертатися у ві .ці.1 кадрів

154.

розчину

рятую­

у

КОМІрНИК,

сантехнік .

ТІІ а.в,тобуса~ш

Броварська друкарня, Київської області, ву .1. Київська,

шлунок.

nотернілому

водіїв ІІІ класу . (стр·ок ІНа·в·ча:НJНІЯ 6 мі-с.), мотоциклістів (строк навчання 2 ~1k ), радіотепемайстрів (строк навчання 6 міс). Адреса к.11убу : ч. Бро.ва.ри , в у л. Квївськз, Зупн Іr.ка автоб ут а << райвіft<:ЬІ\:КО~Іа т» .

~~~~~~~~~~~· ·~·' ...............................................................................,................................................................... ......., тина) .

промити

цього

БРОВАРСЬКИй СПОРТИВНО-ТЕХНІЧНІ-ІИ КЛУБ ПРОВОДИТЬ НАБІР НА КУРСИ

чі с яць ,

09034

досвідом

попадання

треба дати кілька склянок води або слаборожевого

ська, 154.

розрядів,

3

ск л янку

• • • • • • • • • • • • • • • • 118111888 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

розрядів,

економіст

на

Дирекція t ~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·

........... --1 ........._. . .

на постійн у роботу : класів для роботи на автобу·сах. автобусів (середній заробіток 80

автоелектрики

їх або

розчино~І чайної

солІ

дується

Для

при­

реса друкарні:

.tt

бюдже т у <:е-

кр'іі. за місяць),

третього

(0,5

Звертатися щоденно з

!

дер­

ПОТРІБНІ

водії І і 11 кондуктори

очі ,

УЧНІ ДРУКАРІВ.

Райфінвідділ.

........... ~ ...............· · · - · ·.........-

в

в друкарський цех

в н если

БРОВАРСЬКО.щ.· АВТОТРАНСПОРТНО.\\У

програма

Слухачам

18.30 -

розрахуватися

тка

на nостійну роботу

і

жавою. Це забезпечить овоєчасне і якіс.не Фі·нан­

фільм .

Наша афіша. .16.30 Для дітеіІ. В. Лівшиць сС.1 он і Зоя• . Лялькова вистава. (Чернівці) . 17.30 - ТелевізІАні вісті. 18.00 Дл11 дошкільників і молодших школярів. сІ ере­ (Донецьк) .

своєчасно

попала

2 -процент.ним питної солі

ТЕРМІНОВО

І~,+-~~~~~~~~~~~~~~ -·~·~

худож­

16.25 -

мок•.

гро\Іадян, які ще не

го , закінчується 30 травня 1968 р . Не за,бу дьте доплатити по 4 коп . починаючи з березня .1968 р .

конкурсу ім .. В. Андрєєва. _(М.). 20.15 - .•Іде. містом людина». ТелевізіАниіІ фільм. 20.30 сНа добранІЧ, ДІТИ!» . ПОНЕДІЛОК. 20 ТРАВНЯ Перша

.JIOi.x

зня­

чистою

БРОВАРСЬКІй ДРУКАРНІ

і

строки

жається насту, пний строк І червня.

зіАний фільм . 20. 15 - сСім днів» . МІжнародна nрограма. (М.). 21.00 - с Весе.1і хлол•ята•. Музична кінокомедія. (На замоа. лення глядачів). 22.30 •Вечірні зустрічі». (М. ). •Просто

травня,

с трок 20 травня), по сільськогосподарському податку першиїt строк мину<в І березня і наб .1ІІ-

ціоиальиніІ клуб студентів. (М.) . 19.00-•Камертон доброго и~­ строю». (Одеса). 19.40 •Від трьох . до дванадцяти». Те.•евt­

дітеіі.

і 15

РАй АГЕНТСТВО «СОЮЗДРУК >> НАГАДУ€ ПЕРЕДПЛАТНИКАМ журналу с Перець•, що строк доп.1ати за цей журнал, в зв ' язку із збі.1ьшевням об'єму і підІвищен.н.юt вартості ію­

10.05 ( М.)

сГотуємо~ь до ~онкурсу

.15.20 -

ту. сіuлях до злету». (Куйбишев) . 16._30 Програма вого телебачення. (М . ) . 18.00 В ефtрі •Молодість•.

17.50 - Для 19.00 - сСвято

15 березня

насе-

ТРАВНЯ

чений Дню народження ліоиерськоt організацІІ tменt В. І. Ле­ нІна. (М . ). 12.00 - Для школярів. •Роби. з нами, роби як мІІ, роби краще нас». (НДР). 13.00 -. сТЕК-68» . 13.30 - Для шко. .•яРі І . •Оnерація с.СірІус-2». (Леиtнград). _ І4. 00-•Завжди . наnо­ готові!~. Театр-алізована вистава. присвячена Дню народження nіои.ерської організації імені В. І. Леніна. (М . ) . 15.00 Наша афіша.

прибуткового податку з

чи

отруту

або

.-·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~~~у~~~

.tt

ап.1ати податку 3 будівель і 3емелької ренти 20 березня і 20 КВіТНЯ ('наб.1ІІЖаЄТЬСЯ ОСТаНІІіЙ

.............. . -

nрограма

Телевізійні

9.45 -

Вітчизно!»

.1ен.ня мину.11и

9.00-Раикова гімнастика для дітей'. (М . ). 9. 15-Для школярів .

•Будильник»

сСJІухаА

що строки сплати

ДІі­

от.рути через рот рекомен­

щеле­ і,

розширилась,

1!

РАйОННОУ

РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ Н А ГАД У €,

*.·

рот

води

водою

чий перестає вдихати йому повітря в рот з тим,

........_ ................__..,.._...................., _,..,......,..,_••••_,..,......,..,_.......... •

ТРАВНЯ

нитню

змити

nромивають.

ложки

ту ливши свій широко роз­ h1ритий рот до його носа, робить повний видих. Ко­ ли грудна клітка потерпІ­

~ --.о·••-••.......,•н•

18

його

закриває

ШТУЧНОГО

води). У випадках

нав­

КОРЕНЯ.

бі.к і знов .виставляємо ·на продаж.

ФІНАНСОВИй ВІДДІЛ

стає

ДО

ватою

човина

отрутохімі­

допомогу,

ди­

ниною. Якщо отруйна ре­

від

З ОДНОГО

Фото В. Полотняка.

завбачливо поча•в Береловськии . ­

СУБОТА,

ти

організм.

звільнити

встановиться

швидше

ня треба негайно зробити штучне дихання : той, хто

Як посrоїть, то.ді ми Qбертаемо капу-сту, кусочки риби на ~другий

і

не

струменем

Для цього потерпілого треба негайно вивести з отруйної зони на свіже повітря

ро­

бити понс. При попаданні отруйної речовини на шкіРУ необхідно якомога

по­

колішки збоку від нотер­ пілого, якомога більше відкидає його голову на­

Пнльн·іше пр1щавившись 1д0 тих {;11рав, котрІ мали nе­

-

в

за все по­

в

необхідно

хання, треба ро·зстебнутн потерпілому комір, осла­

припинити проник­ отрути

забрудненого

р о бити контро.1Ь1юго зваж у вання. Берелоа~.?'-кии полет­

~ Тут прот.яги,

перш

ди­

~1 е нш

за хвилину. Штуч­

дихання

ступити

При припиненні дихан­

Проте це. < невелик~й •гріх , і ми «логодІ!J!ись:. не

що

оргннізм.

слід

не

хання. Перед тим, як при­

nатами одягу .

.шсь .1ІІШе одн :J r с; - якGн к у хар і зайвого в страви не по­

реважити, .не .впізнали. :Вони так 'Виоохли, вrратитt сві:й товарнай вигляд.

о тr у й­

знаходяться

отруєння.

широкою сш1ною Шефа для .контрольн-ої ш~реві,рки. Боя­

А вт.ім ствердж увати не · будемо.

в

допомогу

трІбно

ЖІІТе , поділнте і зробите відповідні .висновки . Звнчай'НО , ШІ 6\' .1Н пев·н!і: порції вже ·ГоrувашІсь за

доrю~ю­

дати негайно, не чекаючи медпрацівників. Кожний повинен знати, що яким би отрутохіміка­ том не було викликане

Наші

•Не •дозвол ю . Ми · вам д амо всього по n'. ять ІІюрцШ. Зва­

к.1а .111 .

лого

ПрИ

бути

бити безперервно, ритм.іч ­ но і доти, поки у потерпі­

ТИ на місцях роботи з от­ рутохімікатами. При от­

3ав. ві.ІІділом шкіл райкому комсомолу.

.стр а в зробfІМО потрібне Іділо. В.з.яли три шнщел1, юлька рнбо-.конtСеР'вно-калустяюtх порці.й_ і попрямувал.и з усі:~_; tщм хар'•tем до контрольних вагt·в. Прот·е .воиов.шчии оптнм і з\1 бу.в даре!І1оНІ·tЙ . В.ін .відра:зу 'РІ1ЗбИJВея об :непо­ хнтнокам'я:ну фі,гуtру шеф-~ухаря .Береловськоrо:

--

подати

допомоги

...

видачі

ти

речовин

штучного

має

гу

не

аптечці першої медичної ДОПОМОГИ, ЯКа ПОВИНtіа бу­

л а•в ок . , виявилось, ·та'М с тояла 'пор() ЖІІІ Я п .1ишка . Отак хитро :з~ІепІку.вала ·буфетннцн . Д J .1 : нрн к инула.сь, ніби не

Частота

20-30

НИХ

ч е рс ::

вдуІВання повітря в л е гсні потерпілого :11ожна р о бнтн

тн отруєння. Іl,рацівники с ільсько го господарства, зайняті на роботі з отру­ тохіМІік а тами, повинні в~Іі­ першу

(пасивюr/1:

(пасивнніі)

.пров а дити

хання

ПU l l<J.Д a EHi

по­ л е­

ніс. В разі недостапн. о ї прохідності носовнх х одів

через рот.

Медикаменти для подання

сІІ.1ІІ продавщищю Петрен.ко подати меНІзурку для пере\Ііру, .вона швиденько .вІІЛ И•l<l rо:рілку 'кудись за при­

краще

невиконаннІ правил техні­ ки безпеки може наступи­

турою обс.1угову-вання .

8. ТУРШТКО, начальник райониого штабу сКП:о, В. ЧУКАНОВ, депутат міськради. Г. ТИМЧУК,

отруєного

отруйнІ І є небезпечними для здоров'я людини. При

Хочеться .вірнти, що дирекція ко~І,бінату ·грома:~;~ ького харчування порад'ує ·відвідувачів чайної не ті.1ь:ки но­ вою обновою, а й спра•вжньою турботою, ;вІfСокою ;.;у .1ь­

Т епер про те , що .побачила рейдова ІЗ 11равня і як її з устр і ли в ча.йніЇІ. Один з члені~в ·бригади зробив кон трольну закуш~у ;в ~бу феті триста 1 Грамі·в <«украін­ с ької » гор ілки , ·п;:)JІЧ О:ІІУ .в < <U.Bi» ру.ки. Коли ми fJОТІ'ро­

гень

видих) . Видих

застосовуються

отрутохімікати . Юль.кІсть і а с ортимент їх з 1\о.rІшим роком збільшується. Біль­ шІсть з цих препаратів

розрах уІ ІКа\ІІІ .

с.каржа,тьоя

щоб дати можливісп, вітрю в·Ільно вийти а

ками і хворобами рослин в сільському господарстві

НедоброяК!і.сне приrоl'ування ;м'ясних страв ста .1о по­ стіі'J.Іш~t ·с упутнико~І в д і яльнооті чайної. Досить с к а­ зати,

т~~~~~А І/ Перша допомога

11

Дивний, .проте оригіна.11>ний метод «омолодження» с т рав. Щоб цього не ІІІрнrrус.кати, не ·багаrо й треба. Л~tш з ас к .1ити · в і тр~ну, к:у;дн ~тавлять та.рідкн з коі-!­

Одинокі чолов іюІ забезпечуютьс я г у ртожнrко\1

j

пропискою. За

дові•дкюш

в у зол, <відділ

звертатися :

ка,дрів

І хат~.' автобусоч метро цево1

..,. " . , _

~~-

Бр о вари,

зз.водобу.дівноrо

-

про"-

ко>~u і на ту .

Бровари N~ І до кін-

з упинки.

_ " _ . . , .:>'.:>'Q# .q # .:> , . " .,...,. q ". , . , . " .

~

~ : 4 ~

~ ~

,.,.,j

58 номер 1968 рік  

58 номер 1968 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you