Page 1

Перебування Л. І. Брежнєва в Румунії 'На 3а!lllрошення Ге:нцр.а:льнlС}­ го

,С~JqJ)етаря

ЦЄlIl'J1pa.JlЬНОГ{l

!вим

~Y

'нялИіСЬ

ВИ,

'1'l>а.в;ня ц.р. в РУ­

17

ідУ,мюаМИ

ТРАВНЯ

1966

Шl'rаmrlЯtX

Ціllа

!роовиmку '(}ІІії:вРО!Уіт­

р. коа,

2

нищma. між СРСР j СРР, .мrж

HJIN візитом ГЄJНераль НИJііс.е к­ Ц~нтрального

58 (2442)

ВІВТОРОК

ВlщбtУ'JDreЬ дРужші ІР()!ЗМО­ пьд 1Ja.c tЯiUlХDОНИ 00мf­

дальш.огOt

м};нП ш;ребlyив з IнеОФЩila.ль­

ретар

М

Мqж fOOВaipmooM Н. Чаушес­ ку і ТODapиnuем Л. І. Брe.жлrв­

1i00miJ1e-ту Ру,м.УіН!СЬКОЇ юомуні.с­ 'IlИ!ЧЖIЇ '!1а:ртії тов. Н. Чауш~­

10-13

Рік виданн. 27-А

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

КlПРС і РІШ тав і'нши.х пи­

K'OMЇrery

'J1a:В:НЯІХ,

КП~ Т. Л. І . lJq}єж·нєв.

я!Кі

ЯВJlЯЮТЬ

вза-єм­

!НИІЙ ilнтetp~.

ф--------------------------------------

Спушуємо мІжряддя картоплІ гект арів . ран Н·ЬО ї к а;р тОІ1.1І!і IраДlrcюпі, «ліllк.іівсый» ~TO

50 в

,в,КРИIJI'ИlCЯ

temho-зеленИІМИ

Х'j'lЩtЗlМ\І!

сх·одів. Поле ЧИlC1'е .в:.д б)1р'Я'НlLв, оо ,механіваlІОрИ ВЕЩУТЬ з IIШМоН нещаідНУ БОРОТblБу. На ці'Й площі ,вже .ТРlf1Чі П'jюведено боронуваlН­ н;я. В іllШИIХ місцях понtЗ!д НЮ 1'€Iктз.р-ів заlбоРОНОІва.н.о два Іра~и.

В третьому l8іідДфЛКУ

ОРГАН БровАрсы(гоo РАНОННОГО І(ОМІТЕТУ КП УІ(РАІНИ ТА РАНОННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ I(иlвсы(l ОБЛАСТІ

.проВtaIДИ'МО тauюж Мlіж.рмний обробіток овочевИIХ кул,ьтур. Во­ .д,jЙ T.paIKrop.a сДТ-20:. ПетPQ дОіВ­ IIxJIдыоo УЖІе ОI1)'ЩИlв ,мфж,Р:ЯI.lIIд'Я на

г OJlOBHB

гектарах Ipa:HHЬtOtї ка,rryсти. Об­

10

'роблено мі'ЖфIЯД.!JjЯ юів,

ЦИlбул·і·

8ІСЬОГО

мо[)юви,

та

і,нши'Х

блиІзыкo

бу;ря·

ЮУЛl>Тур,

I1еІКта,рів.

50

М. ЛИСЕНІ(О,

почали опу­ головний

JUува 'ННЯ Мlі·ЖjРЯДЬ.

агроном

ною.

радгоспу.

------СІВБА кукуру ДЗИ ЙДЕ УСПІШНО

теж

tC~ТИ'lНО

Достатня

кількість

.вологи,

наЙ.кращі результати дає ноодно-

сонця і тепла сприяла швидкому

разове

пРО.ростакню пок.ладеlЮГО в землю насі,IfНЯ, виса.дженої в І'рунт

після сходів. При постійному боpOHYBalfHi посівів повніше ~ни-

розса.ди.

ВООOllЮПРОДУ1Кl1И.В1ІІО ,працЮ€ ,на І Не віlЩJТає :ВЩ свого лаяк.овorо сіl~бі К'У'К!ур~и ла:н.К'ОIШЙ MetXaIIti- . lі . l1ракroч,"ст Пе11РО З,lI.оровeu.~ . зоваlООЇ ЛaJИКи 50rдаНЇВtCblКОЇ Irrra- На сівбі iJ(j~Y'PYA3H н.а СИЛОС .В\ІН хофаlбtрll'КИ Фе.ll!ЇtJ> xIмык•. Він у;же

нв До"устити забур'янвності ПОJlів

-

першого року НОВОЇ ' проведені на Немішаївській доВЕСНА п'ятирічки видалась ді>УЖ- слідній станції, показують, що

ТРУ)l!івинки

'радгоспів

птахофабрик, ділом

і

відповідаючи

на рішення ХХІІІ з'їздів КПРС і Компартії У,краї,ни та сотуючись гідно .відзначитн день виборів до

пер.ееивroнує

боронування

до сходів

і

ми. Саме недогляд й призводить до цього. Зараз увага атрономів, механізаторі,в спрямована на за­

вершен'НЯ ти,м вона

:nооівної

кампанії.

А

часом на тих площах, де поч·ltн·алася, з'явилися бу­

щуються бур'яrни, а врожай кар-

р'я,ни. Так, напри,клад, сталося в

roплі відвишуеться на

радгоспах

11-13

про-

центів. Добре, каприклад, організували догляд за посівами картоплі ме-

«Бобрицький»,

сТребу­

хівський» та ,інших господарствах. Особливу увагу слід звернути

. . С " нqpiМ'П IВttparбlrnlOУ працює BIOCOIIroпоовяв50 reKTap~B Н<З зеjJIlЮ. 8101 ~iICllO. ' з~нн.і вatЕЩ-ЗНКЯ' ззВЖ'ди ВИlКOJiI)'є М. ГАйДУК,

Верховної Ради СРСР, в стисJlli ст.роки провели сівбу ранкіх зер-

н,а

садку картоплі, док.ладають .ах зусиль, щоб в н·аЙближчі диі досіяти кукурудзу висадити

садку її ще до першотравневих щув~нн_ям .ранніх .овоч.і~. Плани по свят і тепер Y'J'Pимують посіви в . здаЧІ ІХ. ДeJ?жавl УСПlшно ви,кочистому стані. Закінчують ТРН- І кують БІЛЬШІСТЬ rocп~дарств. Од-

ОВ01і.

разове

tП.роценті'в.

12{)

нових

робкор.

Наказ виборців

-

служити народові

~HIi

В Ctlрде~НI:'Й обст а'новці п.ро­ ходять З)liстріЧ'і .в АзербаlЙ$Жа н,і,. РРФСР, Укра,їні, TJ1piКMe­ ·н. її, ЛИ'11В'і'Га в jllШИIХ роопу,б-

Ю11Н\дища'Ти

кують

ТЗТlf.

за,

деп 'УТЗТИ'

дя­

АіК IК!раще,

ак­

1'1

'Ге,

останнього

дощу,

особливо який

пройшов

Вони закі.нчили по-

бejюнува.ння

картоплі

Михайло . Марченко і Василь Сулнма з ПуJclвської птахофаб-

12.0.-140

РІчне. завдан-

за~IНЧИТ~ в. наиБЛИЖЧI

вис.адку

ПОМІДОРІВ.

подарства правИЛWlо зроби~и, що застосували гербіциди для ІХ зни-

ствах ДОСІ не ВИСІЯНІ orIPK~, зса~ тягу,?ться_ строки ВИцдКИ ро .

щеНflЯ,

ди ПJ~НЬОобl ка,пусти . .

на

площах, якj

засаджених

займають

7 т~яч

в

картоп-

'Нас

понад

ворицьхиЙ:,. Керівники цього госале

краще

забур'яненості

не

допускати

посівів.

Тому-

гектарі·в. ДосліДЖЄНIН1І, то треба пильно стежити за ни##'..:-.с-

.

__ """", _ _ ,. __..:-__ .,_#'..:-.с-_

в грунт.• В

кладнІ

окр~ми!,!оспо~~-

роти,

е -

невІД:

заПJзнення

з

ви

конан,ням яких" П'РИ'~едеОБДО , зни-

ження врожаИНОСТI. агрономів, овочіВНИ' ків

нізуватн

справу

так,

20 тра·вня закінчити культур. кожному Pa~OM

цим

не

орга-

щоб

до

сівбу такі

Можливості господарстві . з

ов язок

всіх є в

слід забувати

й того, що овочеві плантації най­

'норм-и

На

Розсада

дять не випускати борони з плантацій. Особливо це слід робити

менше піддаються мехаиізоваио­ му оБР.ОБіт,ку. Тут ще багато :руч­ ної прац.і. Тож кожна діля·ика повинна в строк оброблятися. Всю увагу треба зосе·редити на

тому, . щоб

утрнмувати

посі,ви 'в

чистому стані, проводити ,міжрядний об.робіток ОВ'Jчів, ДЛЯ знищення бур'янів використо,вувати

KOМ1C<JlMOIII·b­

IП:ркщентів.

виро­

!.ІоН'1

Проте, якщо говорити в ціло- об~IДКО

6.473 - стілыки КО\lООМОJlЬ,~iB в 'нашому районі. Це JВМ·ИlюrЙ з,аll'і,1t ен ерf1іЙ!н нх б Y\!IJ[BHНiKiB .JC<r.>1ty И:13М'У. Ось Микола Колоїзд (ІН<З. фото влr.ва) в:жє \діва ІJJIOКН !Керує БРlIJгадою f<tOМУlн6сти'ЧНК>Ї IJjpau,i .в t8ИКlOНУЄ

щоб виконати

з

му. про всі посі.ви, то справи не

.JI eniItCb1iO'l О 1іо.мСО.;ПО.ftу

ОЧОJlЮВЗlIliИlЙ

справилися

рики.

ві,t1,1ірuваеmьс.я Х V 3 'їзд

:КОЛ€!К.1'.И,В

на, к,

добре

ЩІ продати дер?КаВI понад 40 тисяч тонн,-треб~ багато ще пот~удитися .. ПередуСІМ з~раз не:

CbozoAni в JJJ ОС1іві

цем

вони

~x здеБІЛЬШОГО надто переросл~.! І тому треба ШВИДJЮ висадити II

,--,,.,,###,,---------------,,,,.,.-----#-,--,

БМУ-З9.

також на овочеві плантації. Треба віддати ·належне ов.очівни·кам:

ЦИ.ми днями, поля вкриваються І зовсім добрі. На значних площах густою щі1'Кою бур'янів. І виявлені бур'яни в радгоспі «За-

лею

(TA~C).

Богдані,вської птаІван Теплюк, .Борис

НовохацькиЙ .

після І

А щоб їх не було, ,науковці ра-

тив,ніше rборотlОСlЯ 313. ,ВИtlrolllання р.ішень ХХІІІ зЧзду

І<!ПРс.

закі,нчують по-

площі, що вже з~ія·tti. Факти

показують, що

дOlВljр'·я, . ділятьс·я

Щ~\І,каl\lН ;про

овочі. в,

Т поряд із закінченням !ЮСівних робіт не слід забувати й_ про

лжа'х, 'у .мtіют а.х і селаrХ краlї­ нн. В Иіборll.і. дають н.аIКЗі3Иt ОІЮ'Ї'М 'КЗlНlдIt!д<Зггз.м, го·вороять про Іх ~иroКИtЙ! обов'язок слу­ жити Iна'РOlдові. у ВИIС'ГYlnа,х п€'ред внбоpt!..\я­

3 к,оЖ>ниі'м днем ШИlрнтbtСЯ lI~'д'I'QIЮВlка до виіборїв 'у Нер­ Х{)IВНу P-аLllУ СРСР. Тепер ло­ ч,ав{;я новий ета,п .в·ибqрчої каl\l1паНlitї . В ,мїtCtTa'x і с·мах кр а,Ї'НlИ про х QДяrr ьз YCl1p і,ч і ви- ' БОРlliіlВ З ка'ндидатами в .депу­

і

ханізатори хофабркки

гербіци,ди.

на

фaro

cцp.aвra 'ви ба-чиrrе передову 11Калю з 6рнгatдlf ХОІмyпDcтИl'lНlOі ~,liЦ'i . гol1ol7liвcыкїї .C'l1j)іtЧ.i<ОВО-1Ж.ЗІЦЬІКоІ фС!іqp~И ОлЬГу Тимко. Енту­ зіаст,каr оп.ра .вляєт,,.оя Із авоїми ви­ JЮбнtИtЧИJМ.И. заt8діЗtНJнЯlМИ 'на 120100 lП!юценrЬв . Так fiфаlЦЮ€ пере­ БЗ'Ж'на білbtШDcть членів ВЛКСМ.

Посіви

моркви,

при.клад,

можна

цілком

чистими,

обробляюч.и

на­

Ті>имати

їх

гасом.

Минає друга декада остан'ньо­ го місяця .весни. За посівною не менш важливе питання в бороть­ бі за одержання високих врожаїв всіх сільськогосподарських куль­ тур догляд за посівами. Хто не допустить забур'янеН6сті посі­ вів, той одержить додаткові центнери продукції.

ФmО А . Козака та І. Барболін,а.

==================~=======================================o

ПІД ЛЕЖАЧИЙ КАМІНЬ І ВОДА НЕ ТЕЧЕ

ВЕСНА .' Ц,,?ГО .)Юку ~РИlйшла ,p~-I'Hepa АіНЗ1'Олі.й l.ваllОIIlfЧ При1Н'lше, НlIЖ ::t&ИЧ3If1tO, ТIfoЖИlIВ xqды'о.. Однн Пlр'ИС1'у.пив до рена tдJBa. По B'CW~y IВИc!llНО. що MOtIfТy llрИ дні TO~"y, :а ДРУI'IfЙ. -

======<> З'їзду

І І

Ж'НІива теж бу, ,"У'1Ь ранні,ми. ...

Для дбаlЙmtвltх

присвячений 3

усіх кін·цlв ра. ЙQНу з'їха­

Лися

позавчора

у

Бровари

де­

легації шкіл Броварщини УЧ'асники змагання «Шляхами героїв, ·шляхами батьк.і ,в ми в комунізм йдемо».

Зліт був присвячений Х V з'їздові ,ВЛ ,КСМ. Урочистий збір

відбувся

біля

братської

могили в . присутності 'ветера­ нів громадЯНСblКОЇ і Вели,кої

Вітчизняної

дено

воєн.

переклик

Тут

прове­

міст-героїв.

Юнаки ,і ді'вчата співають пі­

сень про буремні ЛИХ

роки

мину­

воєн.

Поnм свято було перенесе­ но на стадіон, де підвели під­ сумки

другом

етапу

змагакня .

Його переможці :відзначені перехіi/l:Н.ИМИ вимпелами і Гра­ мотами

'райкому

ЛКСМУ

та

Грамотами обкому комсомолу. •• '

• • • •

t

••

о

•••••

'.'

••

'.'.

гоопода.рниtКі:в

1З1Ка ОібсТЗlВltна тід!,о!("1 HapYlКY _. ,ра.fi'~ше можн-з· Вlпо;>атися ЗJЮ-

ботою і ви:юонати ·овою Іпершу Н-

ха,ltїззroрj,В, stK ,ка,жуть, неп.очаl1И.Й кра,й. Ще llребаремtQtнтytва'Г.и два

ЗЄlРIІЮВ'И'Х і оди,н

чаtOно lЬідіготу,в.аl'lf, зби.раJlblН'У тех'I'ООПQд3ірс1ВЗХ У'же почалося С'інозбlfраIННЯ.

Ще ·и тепер <Жірем:, !КОІм·ба,ине-

-

нас

roJЮВlНИЙ

не

то,рка­

.по ,р,аt:llГOCtПу ще треба ре,юнТУ1Вати 7 С'ИлосооБИJраlJlЬНl!ІХ КОМ-

БЗlЙlнів, 2 жа11<И, п()'наt!t 2{) сї<но,

СIМOCОЗlБЩНlIJlЬ- lКооарок, 4 СТOlГOl<ла,ди і сті,1ЬКИ Ж

Ще Н'€IllIрнва,бл.ивфшу 'I\tЗ'Р1'Иlну ми ШИН'и білtЯ ,ма ЙСТelР'Н і M{)'K.))eцык- ­

Нн ви готуєтесь до СіноабираННR і жнив?

до .ремон:ту ко~бзйн'Їв .м·и

зУ'С11рІЇіВ

ше

реМQIН;ТНИlКа.

==============================- ре,монтну БРИlгаду. З цим ЗГОlдн,і

АJltе чи ~рЇіЗЬ та.к?

l!!.лЬІК'И пристytпае-мо, -

, руп<а

ПQба, чил·и 'В РЗ\дil1OOП'Ї «ЗавqриIЦЬ- го lВ'ЇUUдlіЛIК·а., :де є Вtдпо~іДНtі )l~Ю' щоб зав-: Пр.аВіда, днрекГО·Р 'С30I-М НЗlКазом КИЯ». Т·ут 3 ш«тlt зернов,И'х j(,()M- . ви, і створити та.м спеціаЛblНУ

HЇJ<jy.B ОІ<р6М.ИХ -

них КQ~,!ба.Йнів тут Л3СЬ

тnохи· р.а:Н.I·,ше. НlИІИ" ' КО""'аIЙН" т"и зе"НООЧ'~lі ,"~ t' . . МІ\} ",,,. ' ,, '''"''' ... " ' 'J)р<З!Ктор.ни;х г,ра.бель та -інші збl!- 3а.ЙНЯl'і були "~ Л'?дИ на і,н.- шини, чorrИ.РIf кз:ртоnлекО'Мlбз,ЙlНИ, P,3J11bНi машин.и jj ~lНtВeHTalp. ших .робсуга,х -:- {;ЗодlhННI ~аtprrопЛl, стільки ж сіІнокоса.ро}( та і'lfШИ:Й Щоб пРИtOJ<10ритирежун. доУ тва:рИl'!Н001'ВI, - J<Зt>;ке І'н;же,!lер. ·ін.веwrз,р. . цілbtНQ було б СКО1щеНТ1РУ'І1ати .\lа-

·1ЮВ'ідь ,пе~ .д-ерж.авою. Тож те- ;р'И працюють н·а СJiВбl _'J<;ytКJ1Р·YlдЗИ.

ЛЕ;» 'ВОНи поапilша,ють,

3аВОрl!'Чtа,х. А.1е tдJO сиоосо:sбира.1Ь­

не8ЄC'6JЮ 32100РOlНИlВ ДЗJзаl'И Ї-м ікшу .роботу, бз,йнів не Іе.:дремонтовано ин, женер IHaвїtТb ЗЗJРПЛ<З1'у внрішив І!'е на-

N!.1ОіВНИ.й інж€'не.р

р.аД!'ОСIlIУ Ми-

кола А,нt:JJр:.йовнч К УЦев 0,1 т.а за-

IВ :, д!УЮЧИ,Й

О\lМIЯНОВИ'Ч

м-а,йс:тернею

МИllюла

КОНДlраwИІКО.

Але

'поки чомусь зробити та.к вони .:І.ооі не

що ЖО\:ЦНОГО. Лише He.::taBHO ,два

Н3J8а,жилИ1СЬ.

ПУ1Х1Ї1ВСI>КОЇ IПта':roфЗ:QРИtКи MltКoдa ІР аІХО8'у.в ати за це. Лле ~,еха'lІІіlЗа- «GК-З» ві.з.правили в маЙlСТерню до жнив за,1ИіШИЛ'ОСЬ ТlРОХ!! ВасильовИlЧ G1:рнжен,юк. - Але торів не виютзчае, roж доводить- Р,ЗJЙOlI1НОГО об 'ед наlН ЮІ «СїЛJ>ГОСП- більше мDcSfllJЯ, а ,до м.асовОІГО сі­ ,~р.афiJк ре'мон1'У і н,а'ка'з ди.pencrо- ся ~KOCb ІВИХQДИТИ З СК'Р'У"'ного І 'Гехн;rкз», J<i~ль.ка ..!І:Нlів ТО-МУ. ІПРИСТУ. - ноЗіБИl;>аIН'Нtя _ ще менше. Т,ож

Іра !l\оведеН'і

мехаlніватора.м ше ста'новИlЩЗ .

НЗіn:ри, кі'іщі квіт·ня.

.

З~ріlГаютЬtCя ма,ШИЮІ не

пив

I'to-N>C-

;1'0

ре~юн'ТУ

Н<з садибі Дjpy~oгo ВЩ.дііл·ка в І РOЖJі'вці, де розМіще!I!fЙ ,майже

IЮдарськ()му.КОМlбаЙни стоять 'баIЙ!Н€\Р О.1€1ксіЙ 6PYlдHi, навіть не Оtrнщені B~Д ми- ЩelflКО.

І фаlБРИIКИ, ми 'заста,1И

У С2:МОХОдіі :«СК-4», .наП[mклз.д, ще ,ки ОІдИН сезон, -

.IВесь

м,аrши,НIНО- тра'кторни'й

па'РIК

за Ір()lбо_

roю лише ді8Ох ЧОЛQ.вrк. МИllюла

нулорjtm·ИІХ

Ві:д

ПОЖJIIИl8ИНХ

цасу збli'ра'Н'ня

в

залишок.

~1().;'{)I'fa,p·цi

ПРИlгор()ви.ч К!рИ;В.аJlЬ Л<ЗIГОДИВ свій 'ГНИЕ товстий шщр люпину. Інвен-

СИЛОСОЗlБИІ))ЗJlЬНИІЙ

комбайн «СК- т.ЩJбезJIaJJНО

'Р03КI1..lаниЙ

по

2,6:0., біл.я з~роновО!Го {;ЗJмо.хOtда по.;р'ю і Д'ytЖе поіржавів. «СК-З» 1ІІ0р·а·ооя поМtі'IfН'JIIК іІ<ОомбайОтже, роботи у П)~Xlі.в{'ькИ'х ме-

«СКА» ІВ Мок- іП<УІ1рі.бно БИТIІ на tC1IЮ,1ОХ, :не y.nУ'С­

ipёцы.otMyy Вtiд:дi.ТJКy ~олодий IКO~'- кати час. Бо і"ід лежа: чий Ka::II~HЬ, -

J," IИТРОВИIЧ Мі- IГОЗо.ритwя в наРОДНО\lУ С.1n:в'і, і· B{)~a не тече.

Ця щ' Шl1на П'рацювала l1іль-

ка,же l8'ін . -

Тепerp її пеРЕЩали. мені. Коли ЗtЗ ·

пг,С!ні частини буД}'1Ь, я ЇЇ шви.д: .

!<О

пол atГo,a. жу .

Поча.І1И ре\lОНТ}lвати QДИІН .само·хід і на цеlrnральrнаму <в.іДд'іJll\У в

ЩJИ-

Рейл' ОВ, З ·брIfГЗіДа :

В. І(АБАН -

го.10ВНИЙ аг-

роном раЙсільгоспг.рупи, .В. ЯЩУ·К інструктор рай_

кому КПУкраї,нн, П. ТЕПЛЮК - працівник редакції газети с Нове ЖИТТЯ» •


З ОБОВ'ЯЗАННЯ КОЛеІОТкву НА вищии·· РІВЕНЬ

за.вод.У несТIIJнда!Р'ГНОro КО;l y.Ha'n·bHO'ГO обладнаноНЯ таке :

~~~~н'~:~ш:~о 2g0~~;~~~И~~К~

бути В ІІІМ'ОГИ з'ї'Зд;у па.р1'ії.

ка.'М.и lКо.."Уm.cти· М. Євтушенtro ,

l1Р'уБНОЇ

b-і,ДJювід і ' на

ГОС1;рй, 8ІКтквно .

Є. ~УЗI>МIІ1Ч.

Ч}П1РЕев.а .

р-ішенн,я

З'ї(щ'у КПРС, l1і,дlНОЇ

ХХ'"

З)1С'Тір'і,ч і

Пройшли збори lJЮ-дJЇIJJОВ<ЖУ,

ли ШIІІ>1'~'н.у

QргаJllїзац;ію на

,1\РИl~,ножеНіНЯ досЯІГІІутого , на усп і-ш-н,е ВНКОІн·а:ння взятн'х ЗО'6clв"язань . А зoбo!l'ЯJзЗ1НН'Я високі .і <ВiulJоовідальн<і: ви.roroВІІТИ в ЦЬО:ltу 'JЮ'ц·і 3500 тои.и

l1pa,МIJ .

С,К;РШІЛеного г'азу, 322 IІ<ОТ,lИ .

ШМЯ13'Ї!ЗдJ:.всЬІКі

ДІІ.і вїlдiЗlНа.

ЧЗВYJНIНИ:Х llРVlб, 600

nРО ЦІ

В. Шабанов,

ВО'НИ наUJi.1И-

ви6otрі'в LLl.O Верховно'ї Ра~и СРОР. Fl.детblCЯ про доC"tрокО''Бе ,в1l!КPt:аIliНя ;пj.8р,~qної 'в.lljробНlfЧої програ.ми . .КJBi'i1Нeee завдаffНЯ з-а'IЩД переВИlІюнав. 'риrr-

м;і,чн,о пра:цЮ€ lIl'itд,nри€':-.tСТВО і в

М. ШевчеНІКО.

IlфВинtlої

0Ію'Чl811К1У проход,и.JlИ тексту-

~олав,ок

Х<З' Нlі' ЧНIІ1:-.t .

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ і

НОВО'Ї п'яти-

PlО!ro

ЙlТоИ'~е, , голоВНltм

РІШЕННЯ з'lзду

!1Р'мупщі'я

цих

roВЗіриші

~

резервах ,

на

~

П~ршИ':-.t.и

у пр·опаtrа:н;дистсь-

JreНHi ,на,ЯtIllИИ;Х ще недол ilКi'B, ОСОМ!ІІ.ВО в за6еЗ1Пe<lеІН,нj І!ИСО-

к у робоl'У ВКJlюч.или'с ь a,ri'Taтo.ри. На ' сем.інарі 'з ними ·були

кої

осеб:,цно обговоре'l; за'Во.1аин,я і

з

ЧИС_1З

,Ke~iBHaro

З ЗІВ:Д/,ючн.Й

цех ДЛ·Я 6і!Гy.L\І'ування'Г,JJ'уі6, ЩQ

Лlllше ПQIЧа,ток вмиuюї : т;>иваJ1<) 'Ї ;роботи, 110 ,рОЗ'яс_ченню до_

ск.л.а,дом

І.

Сl1ЯIro.В вltCтупа'х &0-

ДOOOВtiдь

.. .

.,. " _

Сl'а,ршогОо

ОС' .,.~.:--~."......,.. ",....,.,. """".?'.:;f/h~"'~"'''' "'.а"''''' --

..

-

.. .

.

-

І

... ,.,....",.....,.,."

нlfРОАження ВОЖАЯ

Шра І.ван.і.вна Бабич (Требу-

в ~гі'ГПУ~Нl\Ті се<л~ М'о.креЦЯ ЛІОІДНО. СЮДИ ПРИХО,'\Jfть ВИ­ U(}lщі, щоб lil'оанай.ОМИТИJCьіз

-

с.пе<цlальною ліreраі1'}·.р(}ю, 3вЄ іР­

fН~НlНЮІ .цк I\JПРС.ВИlXUД У С'В:Т oЦwro ВQЖJlИiВ(Л'О JtOIЮYМіetн­

та надих:ну'в Л/ЮдеЙНА ще еу;м­ ліIDНІЇ,шестаменlНЯ ~O 'Пlра.ці, .на

ще tJЇJlblШУ 'IWY~BY 'aКТНlaн:ЇJCIГь. ~e все 3в· etрненнlЯ 'lJ.рой,lfJяте тнюотою ' п:ро ЛЮ)И'НУ-ТРІ},Д'іIВ­

як

ців. А;пітarгори )'важ\Н(} з ві'р'Я­ ють , щоб жо:~на ЛЮДИі!lla,ві­ "o~ :BilД 18 рокіт, не зали:ши­

свята

з ,в wб~l}Ц ЯІ'dИ в п ОЛ і, '!Іра K'NJi!>" HO~Y ста,НІ І 1!ІІа Фе~.ах. Доб­ ре ,rЩ>щюють В. Ф . РйГ і д . М . Іі)\'І,Ї'Н\1. У' чмшики Х'УДОJЮНЬОЇ ca~/I(}~і'яJlыfстіi теж ГОТ}"І(УГЬІСЯ до ~!І'Я 'виборів. Cтвop~Ha а['іт'ЮУЛЬ11&рИlга~, Яl\а ,виcrущ;м ' в селах Моощ>tщі' і &іюри,чах. НаЙlбільш акт.ивн.і mвll!~O ос­

ВИlст},'пи

!ІІаШО'Ї

ВИ· К'О Н\1,в.цJ: в заВЖДИ

міс'ЯlЦЬ, а ПРИJ)l'іщetн,ня, ' де жи­

лю'дсы\> >. .

пр овести

СИ за юаlWfД<а1lі'В блоку K~yY­

виборів, ЯНШИ &ra.B .'{Л'Я JПIOд-е-й ,1{.a.j)()o.lH И'd С вят,о "'.

JliЄ<JЮJJОМУ,

П~,~Г(Yl'о!ВлеІНО~У ста­ ні. Alпі'NI:ТОРИ IІ1РОВО~ЯТЬ бес.ї,ди

обгорнутими газетою

в

віil

папір

брошурами

пocnішає

на

поле,

до своїх виборців. Тут агітатор

познаАомить їх із Зверненням ЦК КПРС, пояснить Його суть, розповість про ,роботу радянсько­ го

парламенту.

А на МОЛОЧlЮ-товарній фер,мі чути запалююче слово агітатора Г. В . Чабаи. Не ві,дстає від неї і д. Я. Костенко_

Агітатори 3tlайомлять вибо.рців із біогр~фіями ·і громадською діяльністю тих, за когОо мн буде­ мо голосувати. Це ·ВИ\ll.ат,ниЙ український пнсьмеННJlк_д:рама­ тур,г, лауреат міжнарод<tЮЇ премії • За зміцкення миру між народа­ МН», академік Ак.\демії наук УРСР О. €. КорніЙчу.к і гене­ ральний авіакО'нстру.ктор, член-кО'­ респондент Академії наук УРСР, лауреат Ленінської і Державної преміА , Герой Соціалістичної п,раці О . К_ Антонов.

-

За достойних людей будемОо

голосувати,

-

говорять

жердів­

2

НОВЕ ЖИТТЯ 17 тра,вня і 965 року.

IGI.

О . Г. Цу,ркан насеlfКЮ

к:!ноф іЛЬ;lI:'В.

та В. О . Опа·-

lРег У,l.я.рно

П>J>OВ<U.ЯТ'Ь

ленін-

роводжуються ,ВОО.Н·И демонстру-

СЬКИ,Х щн.ань по M :cцeBO~Y ра,.з;іо:-.t(J'в..лен,н'Ю . В пер,ІШй беСЇ<д'і IВЬра f.вЗJНtШНtа 1I0з.наООм.н.

ва;f!іI IЯ~' д,l.афі;льмів. Пу.н;к:rи .1<еIl :!Н:СblКII Х ЧlІтань Оj>гзніI30аа'lЮ ,в філ.іlї фабр;и,к,и .хУДО'Ж-

ла TP YI:1Ї;В:llilfКiB се.:lа з К'Нигами рesОJlюціЙ.tl'У

М-

ЯЛblНіістьВ. І. Лені'на, я/к.ї во'ни :можуть м-еl>жати в б:tб.:~:Отеці . Тепер жителі се.1'а кО'жної Д;Р}1гоі серecrи м~с,яця СЛ)'хають бес,іlд.И .•1е'Кіі.ї про життя дАj>Q"oї ДМІ нас Л1QДJ\ЮI,

про ЖILТТil В . І. Леlll:'на , СУІ!І-

ньої ВИI\lIIfВКИ 'м . Т . Г. Шев-

ченка Т.3 в маlЙстщ)}ri і НіJlПQlШИ-

в у. PetrуJliЯ'Р'НО проводіЯТЬ 'робо''Гу IПjЮ~<ЗДlСblКі ЗЗСТ}lПоНИIКИ бю.ntіО'Те!(а,ря О . С. При. м И'ч ,і М . М . Жу,р.иvJO , Ц і,к.а18O о:рrаніЗУВЗ ,lа .1еНіїІНCbIК,i ЧlІта·иня «дН'і 'ВeJlil'КОГО

. . . . 11 . . . . . 1111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .++4><. . . . ••• . . •••• . . ••••• . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

аГІтатора

Кипить робота на агітпункті села Жердови. Ним завідує вчн­ тель 1_ € . но списки Ристуються ся

в

Петров. Вже складе­ виборців, якими ко­ агітатори. Приводить-

належиий

щення,

де

порядок

прО'ходитиме

приміголосу-

ва,ння.

Уже багато зробленО' для того, щоб

на

високому

політичнО'му

рівні

і організовано провести .ви_

бори

до

ВерховнОої І.

Ради

СРСР.

ГЕРАСИМЕНКО,

голо ва

с і ЛЬСblКОЇ . Ради .

Вісті ЯКІСТЬ

ОдеСfJКОЇ

Ооб ­

лаС'ТІі зав~р:шили сіябу :К УЮ)' ­ <ру,дзи . Ії lІюаі,я.но б.ПИI3ЬКО ,пів­ :-.tіл ьЙона лектарі в.

На

ви'р.О'щувз'нні

за.стосов у€ться

просал.НIІХ

заОХ ОЧ}1Ва.1ьна

ОПЛЗ·ТІЗ. . ·В <Колгоспах «Прогрес»,

риtCтамза переви;конанн,я змін­ них'

сі<,в'би

·Зtaвда.нь,

і

ВИ'соку

міЖРЯД'НQ,ГО

.

текою.

і

В неї 'ПОСТ;'Й'НИМIf С.' у ­

хач8l:-.tи є ,працігник,и П8Jр'НIІ~КО­ вого ·ГОСПОJll;ЩРСY1!Wl mахофа6ри­

На

,plilX!ym<y Лід:ії LR8'IJ:IRН:И

ГO.1oOCH~

-4

ч И1' !ll.ЧlНЯ

по

КІН ИВlі

«СroрїJl!t~И ве,l'И:КОГО ж.итmя,. . Прооод;ять .цю роботу ,і пра-

ці!В'ники

БоtБРIІUЬКОЇ.

ськО'ї та

3.33И'\I­

і НШ1\·Х 6і6ліотек.

Кожне славо' ЛtJн'і<На

без- І

-

цінни.Й да,р. запо8'~ДЗНИ'Й М8'Й­ бутнФм поколіЮ{6l':-.t . І, ,несучи .до сердець читаlЧів к:ни'ги IlIРО ЖИТНІ :ВОЖЩІЯ репо..1ЮW:,Ї , Й:oro·

ген і a"nbIH,i 'ТІВО!РИ, бібJllі.отекарJ і .доnoмаrnють труді;&НИ:К<:I:-.t бу- І,

І дува·ти 1<О'М:)1Нівм.

С. ЛЮБЧЕНКО,

методиет районtЮї

біб-

:

..:::~:'~.: .................. _ .....! , ПfДllРIf6J1.СТВ

НА ДВОХ ВЕРСТАТАХ Н.а фа:бrpиціВef}Х' НМГО дитя­ 'Юro ТіРWК&raiЖ!ИОГ.о

ритьея

я кіІСТЬ

обрО'бі тку

ЗВГIliIiНЯ

одJИ'y

за

ши·

}-с-пішне

пере1'ВОре'IІНЯВ Жlmя Pc-roри,ч­

нихріmень ХХШ з'із,u' КП,РС.

Однк.'l з ПРGlЯ.Вt~в ЦЬКЯ'О <ПafI'I}'Ю­ Т,ИЧlIfОГО руху є ОВ{)JIО,":'НIfl'Я ро­

Валя Ксугик! ім'я Ц,ЬОГО беосllра,шного п іоиера дооре ВЇ.1 0ме .р,а­ ,д,яНСblКи.м ·ЮliакаlМ і дівчатам . 'Він fI;рос.1авив Йо.го своєю ,мужн :стю ,і Воїд'ва.гою в гр<tзні fЮ!GlВелик.ої 8і-РШЗIІЯIЮЇ віЙJiИ . O~b ЧOOl 'j' ВИ;Х()­ ВlЗ1І'Ц! 5-Г класу міської середньо'Ї школи N2 І З ro.рд:Стю 'СПРИ~НЯJLИ .р і шен'ня 1р.8,ди дружини lIIPO ПРИКJВОЄ!fIllЯ їх зг,юну i~eнi цього іВ:д­ вз,жІюго п іоне;ра. З Il1РИIВОдіУ Ta'кvї зн а:мен<нО'ї події відібувся у,рочистН1Й 'Jбiр З (l'~ОН:У.

ГЬрltЙ,Ш,;l:И IОНlі ленінці ,;ю ~ратськоїмоги.1И, що у ПIIJРК у ,b~·e.Hi Т. Г . ШевченtК.a в uelf'l"Pi :нашого Мlіота_ ЗаmlТУЄТblCЯ lР,шеЮ\lЯ .ради· др)~ж·и.ни . Го,рдо звучаrrь слова піо­ !іер:еьпюї .к..п.ятви. Діти сm~9ають л::оню про Валю КОТИІка . .Бідlмі.нни­ ки .на·вч·аIННЯ к.lliадуть на могилу бук-ети живих IКІ8 і'т.ів. В IІСТ)1ПЗlючі з аЯ'в..ля.ють . що Ім'я ,піонера-ге;pvя, n:РИСВО€Jне ЇХ заroн'у , вони '&Иlп­ РЗВtдають з

честю.

В УРЙЧИСl1ій Л:lllіiW!і ВЗЯ6 участь . ветера,н Великої Ві 'гчизНlЯ.ної c-іIЙіни. П ~ПOJJКОІВН.И'К з.апасу д. С . Каl\lенельсOGI . RiIН поЗ>д().рОВИВ дітей з такою lІИ1дат.ною пО/дією в житті піон.еРСblКОГО ЗЗ!l'ОН'У .і ,поді­ л аВіСЯ з "н'и~и фронтавИl~,и, опога.дами . На фото : у,jX>ЧIІ:С'Т3 лін і'Й1ка піооор,сblКОГО за'Гон у . Серед дітей в це~Vl1р і в етеора,н ві,ЙlнИ, пj,дп(М'ковн.И'к за,паClУ д. С. Каценельсон . Фото А . КОЗЗJКа .

. 't

1іО.Jl'tосnів

з

ПРЕМІІ ЗА ВИСОКУ Ме·хаlН,і.з а1'ОРИ

"

у СГШГА3ЕТ АХ

В.ОПЕНЬКО,

«Зоря .КQ~IУН;'З:-.tУ» та IЇJнши;х І змz,Їл ЬСblЮГО ра,йо'ну t-раіКТО'­

чани.

~е~()ІНС'І'ру,ва~lfн.ям

завідуючий клубом.

слово

зі всієї сили КOJIише гілля ,церев. Ось-ось брюне дощ. Та це не лякає І. І. Швачка_ Із аку.ратно

ЖWМIЯ» Л . І. KY'дlp~ за­ .ВtЩУЮОІа Кали7'Я\НІСЬКОЮ бібv1іо-

« ВечDp ммо­

Все це IПРН~ВЯЧується ДНЮ

Вітер

Яlкі !Готують і про.ВO,rJ.ЯіЬ чле-н,и Л8КТO'JXbIroї ,nР)lІІИ te.oo . Пра~;itsниlКИ гооfo.II:іисыlїї сільської m'б:ьіотек.и машт(J'ВУють .1eНtїtнcbКli читаl!ШЯ п~ред

НайближчИlМИ ДНЯМИ заооа­

телі ,смавt;J:ЛЦУТЬ соої г(}лQ­

насупилось небо .

І

1!,ізувала

і

..,.,...,..",.~"..##.,. .,.~"...."...,...#

ЛНlI\ИИ )'Є!І1іх .

дого ІВИІ(/Q,РЦЯ » і ДИ;"ПУТ «IКра,са

Т, рохи

~

маЮ'l'ьве­

I!I'OBt(lHO

Запалює

.. .,.,...,..,..."....". .,....,....,.

попр а-

К. ДАВИДОВ.

агі'l'Ку.льт-

ц і я. ДQ дНЯ ви.борів ще ~аЙJЮе

в на­

Я,к бачНlМОо. 3~1, : НИ в':.дtб)lваю-

ІВ б:,б.1іотеці ч,и,тання та о()ос'і,ди

ЖWГ11Я

КПРс.

ЦЮВЗl'н над ти.м., щоб оз6роїТИ р іl\lJetI'НЯ'МИ З'Їзд,у всіх Ч .1е;~ iB КО_1екти:в у .

'pa'3(JI:-.t з flЗlРТОр'га,н.iGа'll і Єю .p8/.J.госпу, 6ЧИТе..1Я'МИ школи' орга-

ПI>О

з'їЗ(.1. у

В і НШОМ'У робіТ,IІ>IІ"ІИЙ

БРИJГЩ.'I)f за'ВДlJllКИ майсте-рнО'СТі

ла.С ь 'Н()за ува.гою . Всеf}е~Иін.і Щ)И.\fіщеНIНIЯ 'наачна aгiT~­

ністі,в і 6е00артіlЙiНи.х ,

бі6.1'іОотека:)

проведеlllbЯ

ХХ"1

Належить ще Ч·If\lа .10

воїли П!f)о:граму ;KOHiЦ~])l'iIВ _

пика _

Уже С I\Д1\l~ені ClПИJ(ЖИ .вwбо:р­

до

юу.менrrШ

з червоним

л})ртожитОоК ..,......,....."....".~

Готуючи гі;дн.'у З~l1рі.. знаMeIfН·i" под\'ї !oo-,рЇAlчю з .:пня на:роджеlllИЯ В . І . Л8Н!і'на, 6 :lбліo:reка' Ріі 'нашого !району орга.нізували ЦИ<КЛИ .1е н'!,нсы<l;хx

с їДЬІСblка

ЗЗ:ВQ;юупр.а, вліпн.я KY11К.C,:-.t k ЇLд.альнею. :-.t'іс,ц~ буlд)'!ЄТЬІС'Я

всє, що зроб.1ено,

"ЛЕНІН ЗАВЖДИ ЖИВИЙ"

До 100 - річчя з АНЯ

ХІіВСЬК'а

ПОК..п·а~ к.ра:Й ї,х ПJI>IL~,і ТIІІВ;}ЮlМУ фа:р6у в 8iНJНю , Jюве прwміщенн,я

·~аЙоСТра

чита,нь.

r OT.Y<;~·IOCЬ,

Інщіо-

HaJlb.llO)dJY ДОХО.ll'У.ВJllрООни<цтв у з~р,на· , ЖИ.1'.10ВОМ;У БУ~~I!ІНI1'ЦТВУ , за.робітні'Й плз,ті робітни,к;~в і слу.жООщів. Тут же :ю50'В'ЯзаJllfЯ колеК'Ти:в.у заваду. цифwiї. З.ви:ча,Йно,

ра'з IВИCтупа.п.и ·· пеpeu ' робі11НИ-

.

ПРOtду.ІКJIМ ,

прau:і,

.ри росту в·"пу1СК У ЙОГО п ~о'щУК-

Мі ркою нашої ,рО'боти П'О'8'инні

~.,. ОС""'" ~..?"""'~"""'4 ~,..? ..,..~..:--~".

ЦPOДYКТIIIВHOCTi

Ззвод фактИЧ!но на.рoдlЖlУЄ ться ВЛlруге. Gпщ>уд,жуЄТЬІСЯ

меroдика орга<Н іЗ'ац'і ї бео'~ . Іх rOJIO'C чyrm в уоіх цехз,х, на в(:.іх .діі.п.Ь!ни,ця.х і з~'Їна'Х. Не

Пр'Q.lIyuщ і ї .

c~y ПРОМ'ИСЛОВО'Ї

гаОО БИХ У'СТІЗ.'новсіК.

.\1и ш}вlltнн,і K-РИТИЧІНОо ста ·ви'тись дО ,д,осЯl1НУТО ГО. пЩ!qj}OCЛюваJlИ КО'~'Уlніс'tи . -

ЯlRості

ТИ'ріЧ1НО~У 1I,lа'н,у: по . РОСТУ об- ~

С\клащу : ма·ЙСІ'е!р ли:стоn.рокатної \д i.n bfll!lIti І . ГqРООXJ:'ВСblКИЙ. та ВНlші . В C:lЮЇХ ни 1110НО ,пав':ооують в,и:м.orи в'Ї;:ЩУ 3 Т'D'УДО ВИ:-.tи буДНЯ'~1І\ робіт.н.НIКlrв . з завда,нн.ЯІ~Ш під·п,РИ€МСllва . СIIJме 11ак була побу:ДОв а.на .

-

,

б і льш

гли,бuюю. з:ltїсroВlнішою, пWlятою н<з ВНJш:ий Ірі:вен.ь.

випр<зв-

гаі Нlізація в ч,ас.но поту-рбу- ~

задоволеНІНоЯ 'lЮ11Р еб сілЬІСblКОГО

В МІ\СИ!

~

вала:сь ІЦРО наочну п'ропаlган-, ду LLlСЖУ~.еон'Г:,в з'ї"цу . На B~i - ~ JЮ Зlі см.ЗtКО~ ОФQJJ· :-.t.1ениlХ щитах іП~е<Конливі цифр и Ди ректив з'ї~у ІПО н овому п'я-

чинам, !д,;1Я

ПРИClВlя:чен'ИХ

Док ум.еНl' і.в стає

І ЩЕ ОДНЕ . ПЗ.JЛl.ЙН<І ор-

aJIын1і ЧИ1'ЗJННЯ 'М!l'Тelріаліа з'Ї'зріі''іКИ, він, домщдlЮ З}1пItJШВСЯ ду , псуг~~ 6ес.!:ди, політїифорна .rn~РСПel<Т!lва,х даЛblШОГО ,розма.ц:'ї. Тепер на завод~ лочи,на.ви'Гк;у ЗЗ1&Оду. Перапективи ц,і ють пе,реходrnr:и дО JМ!IW!LЙ ,і досить за,ма'IШИlві: /JіщПіРИє.~тДОП'Оівitдеіі ка а КТУІІІЛьні юми ,во 3 cyro лив8tр'иого стане ~e-

тюрії ,і rnрактНlКИ к.оМ}1Н;ЇСТИЧоНого6у!д~.8lillщтва,. До ~bOгo зал уч.аютЬОІ більш піДГОТOВ:JlеН1і

з'їзду,

п'рon,аган\:нIІСТИ ; агіІТато,р.!! СВО'- \

їх това'Рllшів ПQ роботі .

Р()ЗІпов і,вши. про ос-

новнї за'В;lIjЗIН'Н, я

зрабити J),Л'Я ,перебудовн і }"О!lJі'ш-

~:~є:ВО~~Ді~:Я iIlOB'~'~Ц'i=~~~ ~

п а.рто.р·ган ізації І .

гоcrЮД3jpства , да.nьшО'го поо:l1їіпшен.н, я .nобyrгoв~х у:мав ТРУ;JiЯЩИlХ . Це Т>Р'у6и , ;гаЗ()lв;і JWlОоSК'И, . па.рй8оОідіЯні КІОтли , .деталі для Д:ВОХ і десЯ'ТltбалО'н,ни'х шаофних

ПIЇJдiау;:-.t ,к:а.м

lJ.LlЩдіШОЇ

секретаря

й:деться , в а'гіrrаційЖJ"ПРОпа.га,ндиCJТICЬІК'Ї.Й ,робоТі по роо'яоне.IbНЮ LLl:(JK(Y:MeHT~;B ХХ,,"І з ' їзду KQI:-.t;~lІІti· СТIІ'ЧН ОЇ іІІа:рl'И РаДjЯН<СblКJOГ() Союзу . .пРОоlІІаl гзнда

.риcrа;них

і

діл blн IІІці ,

Ч!аЮ!ТЬСІЯ 1ІІ000іі'ТІн,им РОСТО;l ЧltICла .щ~)J1eIдОl8и· ~і·в . Перш:сть в змаtГЗJІІ<Ні 1іримає ксугель' но-з'варюв,альна ~ільни'ця . Та ІНа паIРllі'й:ни,х збораІХ, ,мен'ше ""оворил.и Пjро )1С!lJіхи, а бі Лblше ЗYlпикялись ііа HeBНJКIO-

~тиву за,воду

.

діні 3~ЗlГа.IfКЯ ,на 'llіJlillJPиє:мстві

Р03ГOjJ.НiУТО' .під raCJ)o~ Щ:ЛОВQЇ

Н,ClЯ чнма.лі, але ЧИ.\foЗJlО СЛіД!

.

. раД'lосn'tв

пла.нта.ціЙ В,ручаютbIQЯ Г.рощов.і П>t)еwії в .ро:ш)рj 2()--40 про­ lH!'Hll:111 ві д іх ос,новного зарО'­

бі-тIКУ. ПРОСО

НА

ТОРФОВИЩАХ

У ,гос.ПОдарствах ВолИlНСblКQ.j області на 10 .днів .раніше , lІ!!,ж у минуло~!у рщі, почали 6в­

бу'

прооа .

культу.г.1У

РQ3i.\t!!ЩУ ЮТЬ перева.)Юно.на

цЮ ТОр­

фUВllщах. У M'ltНy.10<My році 'на та.ки,х угil;r.дях !JjЮСО дало по 25-2ї центнерів з~рна з гек­ тара .

НА

ботою на деЮNIЬК ОХ верс:тз.тах. Першою У в'JI3a,ЛWI-Q.ХУ це­ ХУ }"опішн-о {)C'Boї~B налівавт о­ ~aT робіТ.I!ИЦЯ K{)JIe-с.ни,к. ~Tмix

забезпечили ДООXUlШе оооло-/

~IfНJI 1'еХ1mIWЮ, любов ДО мо­ ві ooeцia.nьнOOTi. В'ва&JWIDI'ЦЯ КоJl~С'ВИ" lIерш()ю f,очал.а П.ра­ Цlовати !ІІа »ЮХ

Bepc1l'a'I'3.X.

(.ТРИКОТАЖН КК,.) .

ЗА ПРИКЛАДОМ ВЕТЕРАНІВ В робіт,нич-ому к{)ле<ктwві за­ ·ВtO~Y

1Н6cтa;!F,.13;j)1'HorO

IКOI~Y­

"'~лыюгo ООл,1l)tн&Н'ня ЧИІ'd,а­ ловете.ра!НІЇ'в Великої Вітчи.з­ ,НJJ1ЮЇвій:н:и. КмишН'Ї фрО'IІ!ГО8ИКИ С . Стяroв, М. Ше:вЧetНIКQ, І . К}"ЗhL'lИ'Ч, І . Г{)'lн)хі~сшиlЙ та :Ї!li'ШЇ! є 'ВІ3ірцЄlМ ви~(жої ДИЩІІІП­

У1іраїни

лі'нова'ноcrгі,

КОЛГОСПНІ , КОШТИ

P.su ,ко.'І'ГООПlів Ра.до~м,иш..1Ь­ СblК<Jiгор,а,йону ЖIІТО~'ИIр<СblКОЇ об.1а,сті спар}'див ~РЗС'ИlRі бу­ ДИlНtКИ для мага'ЗИ'И~;В і передав їх спожи'вкoornераtЦ:ії . Почин ци,х KOJl1l'l()Cl1i:B ·11Їtдl)РИ1м'ал·и гос­ пО'дарстваііНШИХ ра.ЙОНlів . До .so..,р іч'lЯ Р<зIДЯНІСЬКОЇ

.8,1·8-

ДИ 'в СeJlа,,, Пол:roя ВИf>ішено збуду вати газинів ,

210

КОШОСЛНІІХ

д,есят,ки

{)РГaJНlЗОва'НОС'l'Ї',

акrnвн()Ї ,УЧlaJС!і'і в I!'PO~'3..,'I,cь.KO-­

~a­

ї;да.лень.

(РАТАУ) .

МУ житrіКО'леі\'ТИВУ . На ~e<paJUв рі:вняmься всі

ро6ітни:ки, і В пе-ршtY

че<ргу

МЇIНи., які ,не<щ(ца:вн-о де~,оБОлі­

зУівались 3 pJЦrB PaДJIIН:cь.K{)Ї Af).'tIiї _ Заслужetною Il'Юв.аIl'ОЮ

корlOCТУЮТ.ЬІСЯ на 3а'в()ді В. Ко· р­ нач, ,В . JIlабаоов, Г. ДО'Ценко, які

Бі~аЧ'аються

1!И'С()КОЮ

IJРОДу.ктИВ1ІЇ'C'l'Ю траці і якіcrгlO ЩЮдУ'кціі. (.МЕТАЛlСТ»).


J ПU

ШУ

... _..:--..:-- _ _ •

m

-1J Ь ~ Р О б С Z~", ·

Ь

.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ ". _ _ _ •

..:>- _ _ _ _ _ _

ОР'

ня навчального року • школах

u

ховання

'"

,.,.,...,.._#",-..;t"___

,.с,

М.'!. теж '!Рисвячуємо "редакцій, .~

та підготовка шкіл ДОНОВОІ'О року, питання естетичносо вищих

.. ф

IІ1И ПОШТІ. ~ За чотири місяці і десять \

молоді, досвід кра-

8иробиичників,

агітаторів,

днів редакцІя одер~ала 12з6 \

.педагогів,

комсомольських

листів.

ак-

ком

За

неве.вичким

асі .Оон·н

винят- ~

наАРуко;вані.

Як-

\

і.РОБ~~Ь:::~~;';~р:~СТ 3B;~:~;~~;;, І ваших ~~~~~~Ф) ~~:~i~~~ ~~~l~\ JlИСТI·В хапуг, черствоДУхих усІх, кожноі птахофабрики і підГ3Іря:чі за.раз ,дні у р8iЗl rocп -

НIlJХ бу.л:і;вельнRКів. гiдlнo

Готуючись

віДЗJl8JЧIІ'ТИ

ВерхоВ>НОї Р8tди

КОСllЯIІІТКн.а

вкбори

сюка,

ДО

сис:теМ8ІТIf1ЧНО

.

сІяти

чи

лічить Життя. Для таких «ге-

зб кельмою в руках приступ кв УДНИО!!. ЗВОДІІТИ чи став до

роїв» у нас ~ спецІальна рубпика «См.іх і сором».

........тата деталь заточувати. я7~о 'в н.bOrO ладиться в роботі

-

на.пиши

Н

читачу.

ЗУСТРІЧ ТРЬОХ

На цю

з,устрі'Ч

nРl!ІЙlШЛИ

т.pIfBa€

уча·СН!IIК

-

робота •

МIeClНИ!U;Я

до учнів

по.Jfі

з

па.рrr.иваIНСЬ>КОro

ЗМАГАННЯ Ми пі.двел·" .перші П~}lМU<.И змага,ння MeXa'HiGa'ToptiB 618 вrolИIlКИlХ польових робота·х.

.10

.•••••.••••••••.•••••••••.•••••...••••••.....•..••..•.•. ..••......••..•"...

І

а

пі.щk

беТОIІОЗ~'~шувальнIІ'Й .цех !Нашо· му П!',!Щ!>lІІЄм.стау. ЙОГО ,ро6іі­ Н'НКП, с.lужООвці та Ї'нженерно­ теХІНічні пр IЩqв,IJ.IIКИ jfKOCb Вtp,aHII1iї .ВИ.ЙШ,1И на ,недL1ЬЮI'К по ·благоустрою та озелен·е·Н'ню З3'80Д'СЬtКої територі.і. За IЩРОl'КИ'Й час вони ·поса­ дили б.1IDзыоo 120 .:J,екора~щв­ НИ'Х ~epeB і 500 к}'щі1l ВІІ'ИО-

•••••••••• ·13

Заводські культармійці

КОІва,нl!ІЙ

щики

М18люнок,

букет

тю

я

що

HalГalд'Yf!8IВ

бузк>у. Цією

Н3Іг.лядmс­

ХОl'і,в

м:crго-так'и

підl<1РecJlиrr,и: густо

варис1lВЗ та,НІІІЯ

TQjJ'ГO­

вечора

"j)OдlМ·3іГ,

ПОВИ!ll'eн

то,

7""

хоч

,до

Цwм '~yдe зроблена ве.шка .по­ з

Оі.!ІІНОГО

.бо:<У.

ж.и.теля,\!

м:іста, .. з д,Р}'ІГ';1'r-o г~вл,я

~а'тим,е

Тlі lІІірОДОіІЮльчі 'ма·газини, що·в . цеит.рі, ilJ,e буіває :н'а,йбідьше людей, ВIІІМОІга,~,и

,п,ра-цювати

,n.ринзЙl~ні.

10. сл~'га,

В цеНl1рі, З'ви,ч·аАно, більше ;ЦИХ точок, на околlllЦЯIХ ~енше. Але й

поза'

!lи­

чер'r-oвого

маГ88И1Н·а, як це зроблено :не ті.1Ь­

мережею.

п,р-ацюють

нар,еш11і,

C11Bopeh-ня

ки у. KH€iBi,. а й в .інши.х раііщеlllТ­ ,р.ах аблаtOт.і? Якщо не д'() 11 ·го­

наше

ОПОВlІ'Те

ВИlJl~Шиrrи.

проо

В;:Д

ca'~a, тор­

цьо·го

ВИlГО;J,У.

М.МАЛlЧЕНКО, мешканець міста.

ч,асу:·

-~-

рообочий ,ден.ь в більшооті з НИ'Х кі'нчаєтыся чо~tуСЬ о 7--8 годині вечqра. І це в :16т'ні,й ча~! То чи ж !re Іпора, З8lПИТУЮТЬ поtoynці, Ke~.в·fI1НК3IM р.аЙоn.oжи·в-

.В листіВ. Кl8ла UНJИ.ка з РО""к­ lІ,і,в, .H,al;l,p)'lКOB3IНO~'Y в нашій lГа:ЗteJiі

За ЧУЖИ~fИ Колек:тнв другого В>i:.!llдdлка ,ра:д-

I'ОСп.у «liреб}\хіВСЬКIDЙ» зобоВ"JlЗ81ІІ-

'Dlід 28 квітня «ВпоРЯДХуймо

П.lечима

;n:іщ ва'r-oЛ·О8КО'М 'могили дорогих

брокга.д Маlрія ПРУ.дІКа, ОльГ18 КО-

людей», СТ8lВИЛОСЬ пит.аННIЯ П,ро те, що наста:в час ПРlt.весТИ в ,",а­

і 'десwпк.и Ї-ІІІШІІХ.

.:J,ОРOlГИХ усім нам .1кuеЙ. В Рож-

рот.КОШИ€НlКО, Ганна Мельнн"І'еІНКО .1ежli'И'Й ста·н ~lOrrl.lll за С.l:уж,енИL1(,

Ци,ми днями у світильніячан побувала у Гі>СТЯХ агіткульт-

ся ]!ОИlj>ОСl'ИТИ' в ЦbOlМY ,році ВИСО-

позиаliомКJlИ робітник,і·в раДІОСПУ «Зоря» 8 ,планами і трудовими будня,ми свого підцриемства, потім виступили з к·онцер·

сЬtК.и!Х !Су'.'1Ь1'ур. Вже' ч.имoa.rю зроблено: заlк6Н!чеІЮ СіВІБУ зернОІІІИХ і

робіт.JIIЩЬ -на ДОІручених діmжкаtX КИlКа П,~ршOlro roлroaпу, учасни'ка роботи успішно lВиконує tВЗIII'11Ї зо_ПОlllCта'НІНlІ на ЛеІГеlii.:J,а'j>'НО~У ~По-

ка,j>ТОЛ,l:, а також lPalllfi,x і серед_

Відамо, що fWlстав

бригада Броварського шиноремонтного заводу. УЧаснНlКИ її 10М_ В репертуарі культармійців -

КИЙ врож3іЙ всьх сільс·ькorоопода.р-

пісні, танці.

З~РІНобобовIfХ

То був чудовий ,концерт, МАЙстерно виконакий самодіяль-

ІІИМИ артистами_ На 3tlак дружби і подяки ім підНесли квіти. Того ж ДН1І бригада побувала на МТФ, виступи.ши з кон-

ЧИТАЧІ

ПР()ПОНУЮТЬ

мілки· і м·;ськооо спо.живчого ТО­

би

заходьте!

радгоспі

в

!

Я,Кlбlf Я'а ка.рту перен~ н.зше М>ЇС;ТО з усіма бу,д,ів.л-Я'м,и 'Та якби ооі, йосо roproBMыH і ТО'И<'И. ( Оід:Н і ЛИШ TOIJ·r-oве.1ь'Н'і 1'О'lКИ!) за­ Шl1рих'у.вати ltокрatВИL\І олї'8ЦЄМ, 1'0 Б,РООВ8jJ>И м·ал·и б Тo8JКИІЙ розцЯtll,b­

ве.1ЬНО'Ю

1(8:В 0.1.

•......

а

листи

ПИШІТЬ,

nр·а,ду. Зараз клeltи, берези 'І'а лла",учі зerpби Р'ОЗП'І1Стили ДИС­ ТО'tJки і ра:дують з:.р. Добре' попращюва.1И на сз­ дt;,HIHi .~epeB робіТКНК'1! Л. Не­ НУЖІна, А. Тим.цемко, БРНl1аctНр М. Галілейський, а також .МіаЙ­ СТ ри М. Коган та Т. Ча.ІОва. о. ЧЕРНЯВСЬКИй. ЗаеQД залliЗооeroНlНИХ IІ1JЮМИlCЛОВIІІХ 1К00000т.р'у:к.ціЙ.

Сміливіше й актив.~іше, ~oваришу! ЧекаЕМО TBOIX ЛИСТІВ.

Де ж черrовий маrазин1

ВЕСНЯНИЙ ПОДАРУНОК

Пlде ТІЛЬКИ на КОРИСТЬ. У нас

!

-';""-"""""----"'--------'------_o#

• • РІ 3ИІ

Г. КОЛОША, завідуюча бібліо.текою.

жи.ття

немає секретів!

редакції», «Культурні новини» тощо._ Цю сторінку, бачите,

• ХОРОШІ

да·но /Концер'Т.

про

про те, чим

і· стор кках газети з ІН·Шим читачем'враженнями про бачене . .. І почуте, мріями СВОІМИ, 'роз• Ц каж.и про вдачі і невдаЧІ. е . • -

вас обслуroвують?», .«Листи до

за-

Ідуть

пиши

ти жиееш, що тебе і Plруз,ів твоіх хвилює. Поділись на

напиwи.

побутове об-

і

свого колективу -

дакЦJ·ЙIЮЇ ПОШТИ», «ЧитачІ Пропон,ують», «Пnnади спеціа..... лІста», «З життя пайону», «Як культурно-масова"

теж

иаlj>Oд на

гон,у ~a Ба11Ь1Юі'ВЩИIНУ» Ма,р;,я СаlВеЛНВlllа ЧеРlllя€.аа. З ве.1И'КОЮ }ша,roю і i.нт~pe000f CJlУJ(t8л·и ДІ:ТИ' їХ :РОЗПОВЇідІЇ. Гості :ПРИ'Й'IІ!Я'Т!і в почесНІі '11':0IЩрll'. СlІ'лами ІШ'ХоваLчu.ів сьо­ мого 1К:.1аСІУ 8-рііЧ'НОЇ шко...1И бу­

МЕХАНІЗАТОРІВ

~

це,

слуговування, ,~ереведення худоби в літні табори, завершен-

громадяНІСЬ-

Куз.ь:м,1ІІК та ,КОЛИШНЯ

МЕСЬКВВИЧ, роБКор.

подарунок

про

робкора

'" Ваші листи ми друкуємо .під заГOJlов.ками-руб.... ками: «З ре......

КОЇ IвіЙІНи· МИ'Ilрофан Пет.РОВИ1Ч ~ _ _..o> ... .c _ _ oC'" _ _ _

стема,.

ЧУДOlВИЙ

нам

УСТАНО!ІІИ, ТО озброюйся пером

е ладИТЬС;Я, встанови

То,р"вля і

ПОКОЛ ІН Ь

ЖИТЛОВ'і

сходи

приемства, кожного закладу і

рує, псує Іншим настрій і ка-

обробляти,

причину

в .1Ю:ю зрошувальна СІ!-

Г.

,по

еми!.. -

тракторноі

бригади.

ремонт СіИ,10~Ни." траllfшей,IR>ВОдиться

д

та М'иха'Й_1а

бригадир

р,удж.екня м.o.noК'О'1УНКТУ,каlпіб)'lдlllIllКИ, а.вrrorара,ж.

.

хто фальшивить в житn, х.ит-

ВийшO!ll у поле трудар ннву

8ІІJКо,ви'ча . ос~аЛe'!llКа. Г. РУБАНКА,

. Б.ущi.'вe.тtЬН!lКИ 3aIJ(,~КЧI!ЛИ cno:ремОН'Тують

Се~teнови'Ча

І 'рIllГО:>lЯ

р.о.ви'ча ЦbOМll<lY М М

нyюrrь 3МШНІ НОріми. тал,ынo

Ва-

Г\РlІІшка, Михаlїiла ФеДО'-

перевкко-

.

,..

а'1"ВI€IIIKа,

в.\І1ЧІ8

З3lбезпечУЮТЬВlfс'жі те~,п'И і июіcrь робі;)'. Муляр.и Надія М КOlsa.1bМlllхt8JЙлова,ИlroJllа Ч'~1К, МИПЮЛ<l ТкаченlКО, ЮХІІ'М • Г Ве Сел юк, "nJ!.. f'V'J'I11НIЩI а:ll11l1а '· Ф С 11 ЛИ'ЦКQ, ІВ Ilра та едора e~ Н.ОРИ

Миколу

М·

СРСР, ВОJlИ

Стenан{)вltЧа

~УЯЬТУР,

О'ГІЖе, більuDc-rь

С&.lIiі'нн.я

р06і11ННlОів і

бов'.liз8llllltя. Бі.тн.wl.cть, та .не всі.

l'ЬІОМ!Кіні», BO·UH,bB-іЗІеІМ:I.ЯКl:IВ, що за-

о ~,;~ Су"n'чно ПО"""''''''В~~И B"'.... D. • .n.:. " ..... Н!ІЙ п~n.iод догляду за ,пооівам,и та і за~р.а·з трудятьюя м.ехаиізато-"·

Пqj>3ІНенн:я у 'ВОЄНІні ·і ,rnk.1ЯВОЄIИlі ,РОКИ.

в iм<mЇiдa..,ь-

.

ІII:tХ

цертною ПРОГ[Jамою перед доярками.

нг,х, З<JIКIрем,а, це !\ЮГИ.1И заснов-

.ри: Михайло

Дем'я,ненко,

І,ван

·.РОС8і/}ННХ. ПanpіБН'О багато iJIOбо-

ГІІ!НУЛ\! чи Іпомерли' піС.1Я тяжкого

ПО!р.~ШУЮЧIІ це ПИТI8'НIНЯ на сто-

Прнсуmі дуже задоволеНti відпочин.ком. ГpiIH"IeНtКO, Микола Ба61fЧ, Ілля чих РУіК, а ок,ремі Iробі1'!lf.iщ'і (Оль- рі.н.ках pat!ioHHoї га3еl и. а,втор г. ПРОЦЕНКО'га Слюсаренко, ЄвфросИНія КО'- зверта€ уваІГУ ,грома,дсЬіКОСті ВСЬОзаа:lДуюча бібл,іотекою. 'Ою:ен,ко, робітни.ці .рідЬіНИЧИХ О БаІб Є . К го ,району ,про ·ynОіРЯ-!1.к:У'8ан,Н'я мо~ ea'nb, ЛІ1:»Г8 Н,Ч, ВдOlЮ1!J1 УЦЬ г·ил ТЗІКИ\Х .'1lОд.ей, тобто п,ро ВС,ТЗ.

/

}

................. .......................................................................:................... '1............................ ВЕЛИКА СИЛА Тривалий

цас

МО'!<·

,Jецьки,й сіл,ьськи,йклуб п.:дда,ва,вс,я гoor.р·іЙ IК,р'И­

АКТИВ

-

почути

,хеlllВа~ЬОДСЬ/IШЙ

ВИ6l!ВИtВ

церти.

Ї,Х

ГОЛССИ

ТИСТIf

Д6ЮIfCfТ.рували

свою оцени

м'аЛотеРflljсть КLIJ')1бу. Лlllше

першу

д·екаду

КолекТIІІВ

Х'УIДJOжньоі

жа.в

,нещОДdВНО

виявляється,

сїiдlИ.і

За'вqpичі.

~la.leHbKoMY Мокреці чи-

зустріли

--ф-

для

завдан'Н'Я

значtlО

вуть

пере-

слово

план

достроково

здачі

достигають

дав

виконати

ранніх овочів. В. БУРТОВИй,

РlJбкор.

над

мО!Г'илою

НІ!\КIУ, Iроошyu<а.1И -іх

здано зеленої цибулі, щавлю, ревеню та інших культур. У

овочівників

СУПРОВОДЖУІВався

бурх..IJ.ИВИМ,Н оплес·ка,мн. ВелlllКаси:tа актив. Спи.раюч,ись на нього, ВаСIfЛЬ Я1{08И"l ОпенЬіКО

ВИоXJOванщ

М'jщевої

1" ,

баТЬІІ(;ііВ і 'роди,ч,ів,

І у б~рез.

' ·весь колеJCТИВ В'Uщtілrка засУДIІІВ ПО8JElдI:.нку леД3lр.ів і .п;РItМ'УОИВ ЇХ чесно ,ПРl8/Ц'ювати. а AeKOM'V з ІНИ'Х,

на'в П.1агА ПО' дeмOHICТlPY-

не зрозумії.лIllМ.

що

наш

я'ющо

roз.

опеныІо-<сп;р8Jв,ж,нійй боєць "Y.1bТYPHOro ФРОНТУ.

І. ВІКТОРОВ, громадський

і

це ,не

встаІНОВИ­

ли з 'НІ'М,И зв'я,зок. .. ЛершНlМ· у с.П'IІІ9~У захоранен.и·х СТl8jpший леЙ'І'ен-мп Вілен Гео.р,гі,ііОВIІ"І лезIщыкй.. ДЛІЯ вшанування па,м'яті сина-героя .в село з Кірово­ г.paдcbIКOЇ облаСl'і прооула його Мlати. За сотн;і к-іломе:грів ПlРИЇlХала ,Т8ІКОЖ ЄвФІРос,инJIЯ Махай­ л,івн,а Гуса'К08l8, CIIIН якої в:щда,в OBO€ життя В

ВіП.1Н1не,

,аі:д:верто

сказа·в: Іможете йrги на всі чот,"р.и СЮрОНIІ. }іе ПОГ:і'l-l,те fl\Вшу

І сім'ю.

корес.ПQИnНт.

восьмн­

._._._I_._'_._il_._._'_._._...

П.1еЧИіма,

Ось ЯlКу 'В~ДІJOВ~ДЬ HaA'Їc.l,a'B ре-

да,кщj:j з I1іРИВОДУ цього

.КО:ПІ~рса,ючись· н·а салова

рож:ні'і!'сыІїї

,\laTep,iau1Y сL"lЬРз,ди

З8lВдакл..Ь. ШКОД.У собі і радгоспу, лене штаtXJeТ/ІІ~1f і Otчищене, :l-ІО,ГІІ­ а.ле !!ІІЗ І НИИІ там. Треба щоб ЛИ ВіПОРЯд'ко,ваIНlі. А щодо BII~OТ'OB­

ваІННЮ К ;ІНОФІ'ЛЬІМІ'в,ста . '. -

і бо Я1)( З а Б а<т'ыю'зщІІІнІу•• 1 З пркводу цього ві,д;бувся багато.лIOiд.9ИIЙ мі, ТlІІНг. На ньому ВНС'Г}'ІПИЛИ ветерани ВелиКDЇ ,Віт-

j

'НОМо/ селі. ховаютЬіОЯ за

IIЮОО1'ЯЩИ-МИ

cn'СооіЙН·іClінblКО

ж й t<lвітн.і ВlІ1е,рше Зоа l1іmВ'а.lИ!Й ч,ас l1Фев·ипro·

річної шtroЛИ, черВОНі CJI'Ї'д.ОІІИ'ТИ. Це ВоНlИ пішли по c.1Uax ти.х, ЧІ\ІЇ ~Meн.a Iвккар6у.ваIНіі на паlМ',ят­

йдемо з виперед­ женням графіка і в цьому мі.­ сяці. БІльше 200 центнерів

Колектив

висry·

,номер

ю:номе.хаНіlКа

тя за ВIІІЗВOJIеНIН6І нашого села Кали'ти 'В'і,д фа .. ШИСТСIiКИ'Х загарооик:!В, аавж:д.1t :в кв,ітах. Шефе.т­

, ви,конано.

закритому грунті огІрки.

гл.Я,д·ачі

Гали'ни' Б·рИіКСИ, Люби Руденької, Олени Ді­ ДеІНМ), Ка'f'el»ИіНИ Пота .. пекко та Ліди Ту.реііОК Кожен ,в.нконаннЙ н,"'ми

ерщIІцыІомуy

наш з. а,.В~ідУЮЧ'ИЙ,. !<JIY?oM О~ОЛО:!l.:ІІІ . СП~.алЬ'Нqcrю

Б.ра'J1CЬІ:<а Mvrн.ma ВОЇIif.В, ЯlКі В5jЩДали своє ЖИТ­

господарст­

городніх бригад радrоспу

«Красилівський» -прагнуть най­ більше іх ви,ростити і відван­ тажити в маf"азнни. Чотиримі­ сячне

С!У-

на до.1Ю Чер.ні.Й,

новленн'я ІНа HIfX обе.lkків з написа,~и та обнесеlllН'Я ОГО:Р·О'жаМ,IІ.

i:~~:~o~; І ::=~:::~:~:~~:lи:е~У ~: :;:н:~~~~::~:;;~~іиl~~10~~;~~~

МА ТЕРІ ГЕРОЇВ

овочі. Тому_то працівники пар­ і

у

Тепло

каба:т»,

Низький уклін вам,

Що й говорити, у населення Києва великий попит на раН'ні

ва

'ВИ'Ї-)IGД-

.В·Иlп·ав спї;ва,чOlК Н:,ни

Б

TpeT~OM'Y,

«Т~'НаlЯ JЮЧЬ», «Очі іІО­ .1oUJКo'в-i». «Києве М!:,Й» , «СіН';:Ж,"lНка». Не m-еltши'й

)'O!Fix

s

~бс.туго.вуваНН6І І.кср-ІІ'С'І'}·ЮТЬСЯ .вCB~a б.п.3іГа·мlН ІНа- .І\д:же такі .1ЮДи поховані в кож-

Ф. OBДI€H.KO, робкор.

__ "$Н__ ' '_____ ' .>4 __ • __ ''."__ .'' __ • __.... __ • __."__ ... _ ...t4__...... ,.

:-.. . . . . . 1ІІ8.88>-..е • • • ' • • • , . , • • • • • • _ . . .

киян

НИКQВO-тenлич,нorо

зі за

т,ра·вня

С8lМО,!l/:Я.1-ьності

,нашЮІМ:У

у

щода,IИІО саЖ>діЯДЬlНі а;>-

дей, з,д!:бн-и:х .0.рГ8JНIЇІЗУВё!J­ ГИ культур'Не доовіJJ.')Я ТР)12lіВНИlКі·в се.1а. Т,аЮIХ, у

-

КЛ'убі !реіГуля.рно про/Во­ ДЯТЬіСЯ репетlllціі. А не­

і та ім по>дt:6ні) ще жодного \дНIЯ не Пlj>ацювасllt в. .роаС:Х'ГООПІі, X()~ ,і

,гоryєтьс,я до ВИСТ\'"У У ЧУЖИlМк

.пи ба.ЯlН'іс-гів АН.8Jт.о.lія ОпеНЬКI8 і Люба М~щен­ .ко, Яll<lі викон,а.''И «Бу­

тут відібул,ися reМI8ТИЧ' ний ,вечЬр і дlва. кон­

лю­

Ч,iJlН~

КУЛЬ-

т,р'У Д'l/ВН'ИЮВ а~.1:':J,1лка. за-І·' ,Р:!І) кО'!Щер;тна аРОИlгада дгIНИ'~И 11:1І. Вони

м,ало. Сер.ед них ()п;!ваки, ба·ян.:.сти, декла,маIТОР.н. Тепер 'можна ч,асто

Тlщі. І. бу.ло за що, ад­ же, :кjJli,,, JJ,еМО'Н!Сl1руванн·я JQіlllофіЛЬімів, тут білЬ/ше fI:Яlка ,робота не ;вел·ась. Та ось кеР}1вати клу­ бом IПJ:1ИIЙШОВ опраIВЙК'нfi,й енту'З'іаст С,ЖJ€'Ї cn.р,а'8И В8ІСИЛЬ oneHыQ... Поча,в В':-Н з ТОГО', що ;разом з ч.лен18МИ к.лубної ра:дои 'l'аЛ<l,НОВ'И'l'И,Х

ЗН,ачно ПОЛ:I!liШИВ

вз'яли і lНаJші r.oori. СТР·INІУЮЧИ сльози, ХВ'НЛ-ІОЮ­ чись, розповіли' вони 'про ово,ЇIХ lfteЗIa6упн~х /д.іlf'elЙ. - Син ,мі'й, - сказала. ЄвфРОСИlніп МН1ха.ііJf.В· на, ІІ'~ШОВ на фронт nіс.'ІІЯ за'I<1Ї.нчення десяти,­ :річки. Нін люби,в ЗН3i\lJН;Я, люби'В СВОЮВl:lїiсЬіКО'ВУ опец;іальність. І, ЯІК 1{0000ОМОл.ець, паJIІЮI:Й па~р':­ ·от, Jl,o кЙнlІ.ІіЯ 'ВІ!ІКОН;У8ЗІВ сВІЇіЙ ОІБОІв ':ЯЗОК перед лю­

БИІМ6ю Ві"чизною. Я від \дІуші IІ\д'ЯіЧна вчителщі МотрОНі МусіїВікі- соболеll'c.ыюjj" клас ЯIКlOЇ лис­

лення ,і вcr8lнавлення ОІГо.рож ~a обe.rnїсків,ТО tl!.1> 'ЦЬО'оо 'варю -nlри­ с.l'УХ3іТIliСЬ. На ,почаТ'Ку .настуП'но­ го Р<)({У, коли н,а заtГа,lЬН·КХ збора'х сел·а вuм.~шув.атИІ~еться IІ1ИТ3ІН.....' НlЯ ,РОЗПОдlі.l'У КІОШllUВ на. IКy.lbТljlpHO-

пооут{)ВІЇ 1ІІ01',реби та блаIГОj'С'Ilрій, 'ВИ!дїлимо части,ну ,і ДЛЯ ці'Е-Ї

L...·и

мети. 'CnOl!>:'B/lleMOCb, що ДО· .цієї блt8d1Oрwж.но:ї оп,р·ав.и· активно підКl.i1юча'тьоя Р8lдlГООП

і

і'нш4 калet!<-

ТИ1lИ».

ВІД РЕДАКЦІІ. Друкуючи цей матеріал, .редакція споді_ ваеться одержати відповідь ,від своіх читачів І почути іх дум­ ку

з

ПРll'llоду

да.иOl"О

питаНН1l,

насамперед ві-д керівників ·ра­ дянських, па'ртіliних, профспіл­ кових та ;ЇНШИХ організацій.

Адже ня

йдеться

тих,

хто

про

ВW<lиуван­

завойову,вав

для

тується 'ЗІЇ МІНОЮ, ВДЯ"ІІІ·а піонера.~, як·і n:рис,wїли .дРУЖНlн'і ім'я мo.r.о сина. .

нас Радянську владу, хто ви­ борюва. у буремні воєн.иі ро­

На браrncllКУ МOt:'и,,'У бул·и ПOlК.'ІІ/Іlдеl~і 'віRКИ в.ід Ш:·Рl'LЙно-ї, КОІМООМ'ОЛЬСЬ/!ЮЇ і lII\JЮФOП'іююво-ї opг~

ки мир і незаJlежність країни, право. на радість і спок,ій, пра­

!lі~3іЦій

птахофа~ImИ, сільсЬіКОЇ

Ради

і

піонер­

ської ДРУЖИІНИ ШlOOли.

Р03l~0/д'ил.m:ь ми· з МIi1'RIIГY, і кожен з нас в .ду.мlК2!Х гово:риз:

-

ниlзыIfй уклі," вам, Marrepi герої,в, за, ВИXlO­

ва,fllн.я ,сп.равж!tі'х кі·ВЩИJlИ.

ЧНIЗНIЯНОЇ .оо,ЙІН'и тт. ЯреМefI~О і МіщеlfiКО. СДОІВО .н.·I_._il_._

nal'pio1lї:B .нашої сл'ав-но,ї

Р.

Бать­

.. . . . . . . ........................ респоидент_ ~

Пора

зняти

рядкувати іх за Новими обря­ дами,

так як

ВlfMarae

цього

сьогоднішній дetlь.

ШУЛЬГА,

бригадир, наш громадський .0-

~

во на життя!

х.рести, які ще й досі маячать на окремих могилах людей, qия пам'ять усі,м дорога, і упо_

НОВЕ

17

тр.авня

ЖИТТЯ 1966 РОКУ .

3


"'

...... ........... ..... ................. "

.,

"

~5\ ®lЩ оо оо lr{WJ НАПЕРЕДОДНІ ЕКЗАМЕНІВ На·б,,1lI\Жa€ТЬСЯ останНJi.Й д,еНЬ зан'я.ть у ·в.роварtыюїй оере.дlі'іІЙ зOOЧlНlї.Й ШК()IJIЇ. Нез.аба.ром т.УТ скла:д.аrrIfМУТЬ еюзамени бл'ИІ3ь­ КО 800 учнш, З НИХ 196 Q.!lи­ на'дI\JJЯТИ\КIJJасн\І1Ю;'В , 44 .ВОСblМИ­ К Л асIІ.ИlКИ· .

.В ці дін'і .в шкмі на m.!llГOТOВlKa до

йде ді'ЯJ1ЬеКЗ8lмен·ів. · Пе.дЗlГoгiotиlИІЙ ·колеКfГИІВ CnIР'ЯМО­ ЩЄ CJвою роботу так. щоб !ПРВ : ніютю

ОfI!Pацюв.ат,и

'fl'рог.рамнии

мат€!р: аl1l з 'Усї<х пре.'ІОмет:rв . В зв"язку 13 'p<J;ЗВИТКОМ тех­ иdчнorо Inpol'Pecy П~діВищуют<ься

ВИ'МОГlf ІДО ЗНа<НЬ У'чнів 'Вечі'р ­ H~X і заочних ШК; .1. А тому '8 ЦЬОМ.У .році

С,КJlЗ\да'IШЯ

3M~'HeH~!

ПСIjJЯАОІК

еНіза'\fен :'в .

ЗаlРаз

допу<:каТ~\fУТЬіСЯ дО НИ·Х ті ,у'Ч­ ні я.к·і матимуть не біЛblше д~ox ;ріЧНІ'іХ НоеІ.ЗЗlДОВl!ЛI>НИХ OlLi-

о'

НОК.

На.бли\Жен'ня екз~'мен'uв :8оИMalГa€ ,на,ПРJ1Жено'Ї 11Іраці. Най­ блИ,Ж'ЧИ<М часом' учні повинні

з,даТIf ' всі контрольні посьмові, пр акт lfЧIН,і і лабо,ра'roрн і роботи,

пеРе.д!бачені

НЗrвча.~Ь·НИ·\1

планом, скласти воі заw1.rки. Не п!,зніше28 l1Ра. IJIIJIЯ, оста'н, НЬІОІГО дня з ащять, педагоnї'"н і радІ:! КОlісул,ьтаціЙ.н,и,х ПУНК11ЇJВ пов.ннні ВИlріши'Ги ПНlта~ЯDРО ДОIJ)'ICJК до ек3'аlм<ен.:·в КОЖJlЮГО у<ЧІНlЯ

.

зоюрема..

AocrIfВ'ІЮ ,готуЮТ'ЬСя до Шдlве­

денняпіДСУМIl<Jів "а8очалыогоo .роКіУ Жер'діос~1І'Й (заmуюч.и.й т. Багаltlе8СЬ.к\f;И В . с.), ЛІТ­ К' ів~~к",й (зав.і..а;уючиЙ т. Са'l!­ чеНh'О Н. І.) . ТJЮ6Щ1І'НС~И;Й (.Зtаві~уючиЙ т . КУll.а.й М. М.)

..

.:>.:<'q.:"'Н'.,.#.:>"#А.:>"~~;;'--~:,:::H::~::::?::-l Г АЛИНАВ~=:::~::#_---я.,...,...,.-о4---.,. д незважаючн

нінащо,

її

продовжували clкти.

Скільки

-

вдесяте

вас

у лісі?

запитував

-

які пі!!-ко.шувались від СТр'аху, відЖ)вляючись бігти. Вдалині блиснуло бажане люстро води. Стрілою ВGКОЧИлав нього., притаїлась, немов лебідха. Озеро )l.OIJГO Обстрілювалось. Бризки воц долІтали й до. неї. Облава три, вала три дні. Три доби пе!Jeхову.валась дівчина в ,тісах, пробираючись до свого, загону А на четвертиА... - Невже Галина? - остов-

гін готуваВСIІ до бою, вона брала польову сумку, гвинтів_ ку і йшл' а з ним. Тут Гали, на була медичною сестрою: виносила поранених, оомивала і перев'язувала їм рани, хо.вала від німцІв. В о.дин З боїв за ДfНПРо. во.на з по.раненими потрапляє в облаву. Здавалось, що тут їй не втекти від смерті. Адже безсумнівне доведення про :tв'язох з .партизанами по-

В камеру.

менко..

плечима.

Гали,ну кинул.и

Вона ,втратила СВі-

домість, а опа,м'ятавш,ись на

світанку, не зразу

збагнула,

де ' знаходиться. ВранцІ її не

били. Ли,ше зробили суворий допиr і, не почувши

нІчого,

пів ,ко.мlсар ро.ти В. Ю. Нау-

ВІн по очах впізнав відваж-

На час СКJIадання

ну медсестру, кухо.варку, бій-

:

:1Нші ,піJlЬІГИ.

Обов'ЯІ:ІОІК

:

,рl"ати, солити, ламати

обкнпіло кров'ю. А коса, ко-

бійці із партизансько.го загону

менко.

го доnуuекня.

_ За одну ніч, пере" стра" тою, - сказала. - А ми тебе вже були поховали, - промовив тихо, і зрадлива сльоза lIfIала на землю. То було осін,ню 1943 року.

ли під час вико.нання бойо.во.. -. Навколо, ний рукою

немов намальо.вадосвідченого художника, стояв осінній ліс. НаЙр.ізномаllітніші фарби доповнювали одна одну, і ствоР ювалась

картина вічності життя. Гля . нула на все це дівчина і нізащо не захо.тіла по-

Не повірив CBO€-

му зору, то.JЖНУ'ВСЯ волосся .

Вірити, що через якусь .го.дину

вона зно.ву приступила до СВОєї роботи: го.тувала сніданки, обіди, вечері, їздила .по про-

бачитн цієї жити! Але

краси. Ні, як знайти

вихід? Важко. З усіх бокі, в озБJ)()Єні

вартові.

кин,

Ошиn<и,

Но.во.сілки,

озеро:о,

спільній

благала

вона

ноги,

А

коли

школи.

'1

жує

На

березі

ріки

Ст'а.рожили

зга.ду.ють,

що

са/ме т ут оотаlll'НЬОГО емl'iра Бу· ХЗfР"' Сto:да, ЯU<ИЙ TilКalB.дo IООірДОН'У, 'нЗ':щ.оГЗіН;я\в за.гін чер­ "ОНlOаrpi~.іЙ11!ів. Можm!1ВО. що

ДtlадцятОі"О травня . ЦЬОГО року відбудеться Jtільцеподіб­ не СОИЯ'Uteзатемнення. Місяць, перебуваючи в момент за-reм­ нення далеко .JA землі, не змо­ же за.кр.ити СоНЦІІ повttістю. воно с,lJO(терігатиметься у ІИГЛllді ВУЗЬХOfо кільця. На території РадllИСЬКОГО

Союзу кільцеподібна фаза ~по­

стерігаткметься в Красиодар­ с:ькому та Стаaponо.льському

краях, Астраха,кськііі області і Казахській РСР. В іиших раАо­ нах

країни

чаСТ,КОIe

аідбудеТЬСІІ

~онячне

.!ІНШе

затемиеиия.

У Києві почато.к часn<ОІВОГо. затемнен:ня настаие об 11 го­ диtti 37 ХВИJlJltl, наА6ільша йо­ го фаза, .коли закриються

три

чверті діаметра СоНЦІІ, .щбу­ деТЬСА рівно о 13 годині, а кі-

Г ал .... ии'І заrpo -

вклоняєав/вно, за

наблнжали

перемо-

завоювання

Н. ДОРОШ.

ВІВТОРОК,

17 ТРАВНЯ

Перша п,рorpама . 9.55 - BitД­ КРИТГя ХУ з'ї>зду ВЛКСМ . Тра,н ­ сляЩ,я з ,КJpeM.1Ї ВlcbIКOГO' Па л аuу

за-

з'їздїіВ .

КО'ндерт

11.00 -

сыlюї ПІ:с.ні (М.)

раідіЯН-

. 11.30- «По

Ні.д..юриття

таlМ ; з'їзлукоМtCO~юлу » . . .• Т оо

(М. ). 18,

бо.lа м,іж збі'РЮfl\fН

~о.маНUJ. а~f'И ·

ХУ м,о"юдrж:на

. I(·QlНцepT ..

(М)

.

'Пlро.г,ра.ма

«O;.>6;,,~» .

«-Театральні "'устр,jч<і» . Першість СRliТУ ІЗ ша-

. .

ХІВ

е.1евlЗ!I·И'Н.1 В'ІСТІ . Друга програма. 11 .00 _ ТелеХО'])еОl'рафЧГJ,і мі'н~а;гюри' .В>їзіifні НОВИНІ! (М.). 11 .20 _ «М.'с­ -

18,20 -

у lSИ"Ко'Нанні ()ОЛЇJCl1ів

Мі'НСЬ1Юro

O'~p,HOГO те.аТ1ру (lп~ре.1.~~а ІЗ Мі.н-

ська.). 20.00 -

на ЗСірі» . Те.lеві'зіЙни.Й

110

(М.). ІЗ.ЗО _

фільм

«На,м, В житті Еі:,д­

KO<~1!ep'Т ~ЛЯ )Лчас- юркгі ,всі двер.і >'. Телевг.'З'іЙ:ни.й на­

НИll{і'в ХУ з' їЗlДУ ВЛКОМ . Пере- ,риіС (М . ) . ІЗ.45 _ для школярі'В . даlча з К!ремл,ЇВС Ьік,ого Пал ацу «ВесНЯ'на ~аз}(а» . Кон!Церт (пере­ з'ЇЗд ів (М.) . 21 .50 - На ХУ з 'їз- д.ача з Софії). 17.55 _ Про~а­

НаЙ6і.%шиif на Бал.ка.ItБ, х Х~М:'ЧНИЇl KO~lд~HaT .будується .недалеко .від ' ~IIЇcTa К,!>а,йо8JИ ·В РYlмунії. Тут :;щі.Й~нюзаrrl!меться .1Юмллек()н3 перероБК1 .газу .мета,ну. Вже стали до ладу і 'ПQOtа.'!ІИ видаlВа,т'И про­ Д)1К11Jj!Ю оснО!В>ні П:~",Р\l'ємства по ВИlробнИlЦ1'ЗУ ОО<>ТНИ'х д~БРljВ . Фото Адже,рn.рес-Т дрс.

ч·астину своєї

зем,ті.

ПІВНИК ЧИ

КУРОЧКА?

Рд.ніш це бул,о ЗЗlга';JJКОЮ. А тепер же

e.l€!~T.pO/l'Ha

IВИlЗtн'з.ЧИ11И,

м.а'шина

хто

мо­

Е1МJюі,сть

КJ1Р'ЯЧIQТО

яй.ця ПЕ'1ре6ува,ють V ,НіЄP<JiЗ!рIl1В­ . fЮму з;в'язІ<ІУ З ЙОГО фїЗИlк.о­

ХЇlМ'~чною

б~,довою

ному

дл.я

та

біОЛQ-

Місяця

навколо нець затемнекня

ні

-

о

14

го.ди­

23 х·вилинн. Сонячне затемнення

стано­

вить веЛlfКий і,нтерес, бо дасть змогу УТОЧН'Иl'и відомості про

рух

Місяця і ДОCJIідити

Лltвості Сонця.

елеК'~ронно-оБЧIfСЛ.lО­

sаЛIJНОЇ маIШИ·ILИ . Вона, IПОj).ів­ IIЯ'ВЩИ' е.lвкїричні ·параме11jJИ з іНДИllі~уаЛЬН'IfМИ особли.іЮС_ liЯlМИ я:Й.urя, в,lf3на.ча€ ЇlО,ГО жmТ€3да1'Н;СТЬ tЇ

стат ь

ПОТОМ­

OТISa .

,Ви.ltYlПИ;/ЗІСІЯ

З яЙіця півнИ1К ЧИ КУ]}ОЧJ(lа . . Л~lIJіНlг,ра~с~кі біОЛ'ОГ1f lJIIaТaHO­ ВИЛ"', ІДО еJl€IКТ.РИIЧlНИЙ ОІп~р і елек.т,Р,I!"tна

"і·ЧJ/IИ:М.и в.l,а'СliИlВОСТ.я~и . Ці з а­ KOOOlМa,p!НOC11i об ' ЄДІН,а.но В Ц1rф­ .JЮІІЮМ'У ~ОМlIIЛelOOі; РОЗір-06.1'е­

ЧАРІВНИА

ЦіtЗIQQИ'Н -

otoo-

радіовипромінювань

,к.РОВQтеча

з.р,азу

ж

ді ВЛI(СМ (М.). 22,05 - «Ком- ,ма Н81В'чальноro телебз<ч,еIlН.я, В'иС·О\f.ОЛЬІС.blК» (іХ'УДОЖlній філ!>м) . ща математИ'ка. «ОзначеНl"'Й ін. Друга про.гр~м.а. 1.8.00 - .в ефі- теl'рал». Ф;ЗНlк, а . фl(о>нтакт,н,і та ,Р'І - . теле!3ф3lИЮ Г1 :і.!~ГО'1'ОВ.ЧJ : K YP~ тер.\fо,еЛе>Кт:р.И"lн і ЯlВ'ИЩ'М. 19.00си: ФІIЗ~lІКа . « x,B~mbOB1 Iв.,аСТИI30<?Т11 дж. Пуччіні _ «Ч : о-Чіl() .Са'н » . СВl:rrлз. . . K~,a 'HTot&1 влаСТИlВ?С"'1 _С1в:IТ- GпектаlЮlJЬ ,ки:ї:всы'огоo теЗt'гру опе­ ла. :о . ХlIМ!·.я .. «Т~'ОІР І' Я ХІ,М.lЧ,НО,1 БУ -, ри та 'БЗІЛе1'уі.м . Т. Г. Шевченка. дови . О.р,га:И:ЧIНОІ р е:~ОВIfНИ». 19,~ 21.30 _ ~1«()JIOвapoт» .- ТелеВI:з'іїl­ -: сIМ'Я'\f ,ревОЛЮЩ:·I». Ху~ожн.1И! нwй фіЛЬІМ. 21.00 _ ~Ha~Na _ фІЛЬМ. 20.30 - М . вериIкІIвсык1іии .ВИ'рООниц'l1ВУ» . ТеЛ'Є\ВІ',з.ін,ЇlиЇl жур- о.П€iра ~Сл,а'ва » (фр.агме~1'И) . ",ал (lПер'et:I.а<іа з Талліна) , 22.2022.05 «Л:liер ра:')1Р'Н'И'И В·II1'1'.о- «<МУЗіі,ка СЬ:JIГО;ПЗ' » . (,\\,),

!рок »

ІІШЙ ч,ас .в інрозс МOКIТ УЄТЬСЯ орга,н6з~і. .

можна

В

засюс}'вати

не тілЬІКИ на IJовер.хНе8IfХ по­ ;ра.НeJНН1Я1~, .але й при пошкод­ печін:ки,

се.~ез і ~ки,

ни·

профес~.я)

(М . ).

Для Лі,те;>аrrур.ни,й

16.50 -

М. БРОВАРИ,

вул.

К ИІМ вська, 158.

(lпеР€i:IJача з Лен' інтра- ТелеВ1З :,ЙIНtї НСІВИ'НИ (М . ). 17.45 «1ПВИ'Н"I~К МаIР'l!'ні-

.................... " ............ ; • • : РОЖШВСЬІіЕ : ІН!!». М'УЛЬІТИПJI' :~а:l]і ЙlНИ1Й ф: .l'ы,:: : 18.00 - ТелеВі:зій'иі .в ,і'сті . 1-8.20 : 'ЮРФОILЦПРИЄМСТВО : PlішенНlЯ ХХІІ! з'ї, зд,у ~ПРС у .:. ПРОВОДИТЬ і житrn! «Наукова орта'Нlїзщі,я лр.а- • ПРОДАЖ : ці ІВ ,дИ». Репо,ртаж ззаІВОІДУ. : «ТОІчел.ектрощ>ила.д ». 18,45-Між- : кондиційного Ha~Ha ТOlВаРИСhЮЗ зустріч з фут· ; ТОРФУ ;

..........................................-::

:

ПРОДОВЖУЄТЬСЯ

ПЕРЕДПЛАТА иа

районну

Передплатна ціна: на 1 мІс.

19

коп.,

м.іс.

-

міс. 57 крб. 14 ко.п.

3

1

тоноші та громадс\;кі роз· ПО8Сюджу:вачі преси на під­ приємствах, в установах і ,рад­

..........................., .............. госпах.

ТРУДЯЩИХСЯ КиеОСКQIі области.

3-82,

відділів партіАного життя, масо.вої роБОти, сіль-

ськогосподарського, промислового та відповІдального секретаря

-

І

4-67.

_ ..,..,.... ~.~.~~~?.~.I.~~..............~~~::.~.~~~~~~~,~.:,.~:~.~~~'..~:~~:~.:.~.:.~.~.:.; .............. _ .._ Б.роварська друкарня, Киї:вської області, .вул. Київська,

158.

іелефон-

4·57.

tt ........................ ~J

!

Зам. 2295-5102.

'. , І . '

' •• І. 00. 0І.

~

!

КИlНlСЬоІ(IУІ

,

и\\ЕХАНlI30ВАН!УІ ДИСТАНЦІ І І! а Н1\а.жно-;рооваlН:Т а ж у в

all1 ьних

робіт

!

пі вдеНJНО-За хі.л:ної

! !

валізн,1ЩЇ

~

потрібні

!

!

!на

на

роботу

ВАНТАЖНИКИ

ст. Київ-товарна-вул. Фе- і ! дop()~a, .N! 32 і на ст. Ки~в-! ; ПеТРІвка ! ська, .N! 2.

вул.

КОСТЯНТИНJВ-;

!

і ОсОlбам, яосі жи:в:уть В при- і ! roрод,нriй зон'і, забезпечується!

,1====================

ТЕЛЕФОНИ: редактора -

Д' ирекЦlЯ.

t~

коп.,

Передплату приймають рай· агентс.1"ВО «СОЮЗд·РУК», · лис-

: :

населенню .

:

,.. ' ,., , . , ' • • ' . . . ... . . .. , ••• , . " •• • • " . ' 6' •• і

сНОВЕ ЖИТТЯ:.

6

ор!'аіН!rзаціям

t ~ .. "

газету

комитета КП УкраИ!lbl и 'ptЗі!окного Совета депутатов

11

ФЕДЯЯ .

€.

17 .ЗО

·_....·,·;~~~c-;:-..-II:::::~~·~~·~·,=. ::H-:=:~~:···:·~::·=-l ,рок.

Редактор

альманах

да).

ЗУ'

suК/IJ .над і'й.но ОИlр.tп.1Ю€ її KJ.J;a ї. Клей не шк·uдли:вИ'й, ч'€:рез дея­

Цїа/КРИН

(11ВОЯ

СЕРЕДА, 18 ТРАВНЯ

Перша програма. ШК'ОЛЯ:РЇіВ. «ІПа,р'ус » .

пIl'НЯ€'ГЬОЯ, а ЧЕ'1рез 2-3 ХВИ­ ЛИ'НИ нам!щі .рани З'ЯlВJlЯ€ТЬ­ С.Я Н'аЙТO!llша по.п.іме.р,на пл,івка,

Ж~ння,х

(РАТАУ).

КЛЕА

lКJIей, що з'єднує

~И'ві ТJКIаIН'ИіНИ, створила і ВlВIТ­ .роб)'\в a.n а В МкжJквt .nр У'" а ,.n.ioК,a­ :P~B, хімпк:е, і.н.женеj)ів . ЯІК Т1Ї\,1ЬКИ Ііа ло'верхню ПОШ1ЩД­ жеlЮГO міоця HaH€OceHo Ш!liР ffi.I\I€'Ю,

Сонячне кільце

Ви

Німеччина. Тоді сестра і

з.ф і.ша. 16.50 -

За<ра;в:шан

золота .

що

гу, відсroювали Радянсько.ї влади.

з'їащу ВЛКСМ. (відеоза.пис)_, (М.). 22.00 _ 17.40 «ЖоВtГeНlя"а ..:.... д~лета- 23. 10 _

кавн!! тут в

бу.дJі:ВМblНМIКИ Шаф ~рконс~I«JIГO г~р:р()вузл.азнаЙшлн СКЗірб 120 ста РО:ВИJIIJН ИtХ м,онет­ б4льш як п::в:к.і~~ограма чисroго

те,

теж С

Вам, , Галино

той бі,к:, (Хіудо~ій' фL1ЬМ) (М. ) . ЧGСР-СРСР . В перерві _ 'на 13.10 «ХУJ1іОж,ники». Телев із !й- ХУ з'їзді ВЛ~СМ (М . ). 20.35J;'ИІЙ н,з,РИIС (М.). 16.45 - Наша ТелеВlіз,jlЙн,j НОВИНІ!' (1'>'\.) . 2і l,0О _

емі:;> і за.ховав

БУХАРСЬКОГО

знову

ми

CbOrO.ll;Hi мо.сь

•_______________ .,._,.,., _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ "

~~~~~~~I~~~~~,~~,,~~~~~~~#~,~a

~IВи~и ЩilІКДІВ(])Ir(]) ЗQЛОТО ЕМІРА

І

. ПРИХІД.

Нау-

21 рі.К назад їй вклонялись . . . до НІГ матеРІ І дружини тих, кому вона врятувала життя, і, звичайно, жителі села Новосілки, які не раз чули про мужність -дівчини з посивіли_ ми в 21 рік косамн.

.

. Т ж ила _ Н ОВОСIJl'КИ. ,ам 11.. мати . -ІЇ А ле пол і цаl-о розиюхали пр

вихід із с.итуації, бо в лісі чекlUlИ харчІв побратими по бороть§і.

районі,

Одержавши з.вістку про від'їзд · у Н Імеччину, втекла 5 Любо тина, де працювала, у село

Час-

то потрапляла під Обстріл, але завжди намагалась знайти

що. діяв у

Збанацький і Терентій

двічі хоронили і яка після скупих сліз і зітхань приходила в загін. Вона - дочка Країни Рад. Коли почалася війна, ЇЙ було дев'ятнадЦJIТЬ років.

дукти В наВКОЛИШlfі села Жу-

сБігти:.,-маЙнуло. в ' голоеі. І Галина рвонулась. Постріл за постріло.м . сЩе, ще ~ілька метрів. Недалеко повиlПІО бути

-

Т. Ю. Науменка,

Вище_Ду6ечанському

Партизани два тижні вихо.джували дівчину. Вltдужавши,

-ІЙ не тільки

н·іЗQIва~IО<ГО .сК.lадання перевід-

........................................"

тизани, а за витримку і муж-

ність _ команди.рИ заго.нів, які

са пООіліла.

рит ній усі УМОВІ! для .)Юпіш-

:.

жltття

Т{)JIарншам . ЇЙ ТИСЛИ 'Руки пар-

АК подрузі, котру кати схопи-

БОЇ пі~готовки, чіткого і орга-

В. МИШКО,

знайти

вихід, за врятуваиня

зустрілись на Прип'яті, Юрій

а чз-ння Пlра,цюючої молоді, С'І1ВО- .,

директор

За сміливість, за вміння з

будь-якого стаиовища

Хто ж . вона, ця «одна:., я,ку

і Т1:,і'\lНИ.Х , К<JIМСОМOJIblCЬЮfХ і IПРОф­

Ё:.

о.бста8И'Н~, самій ГВИНriВКу~ до рук ХІба це не подвиг.

до.пити,

лісі, ві.дповідь: «Я одна:..

ке~Вflикі.в, пар­

І\ІІ'Х та· ВИ' П'уеК.НИХ екза'\fеиів.

І"винті,вка за

І знову -

ЦJI. Лише по очах . Обличчя

руки,

: С!1'і\1lJIООВИХ ~lJГан'ізаціЙ , під­ : ПР;II'ЄМtC'І1В, уста,нов, фа~ооrnв ~ і IПіах.офа,бр'llК р г.Йону взя;'Ги : пі,д не.ОСJl,а·бни,Й . КО'Н1'роль на,в: ': : :

раиені бійці і

них з !поля бою на своїх худеньких плечах, без спеціальннх доручень пр' нносити в загін секрети , і плани німців, брати, якщо цього вим_агают.

питання, скільки партизанів у

еквамен:,в

f

дала

ках . На перший по.гляд. мо.же здатися, що ця скро.мна жінка не зробила велико.го. подвигу. Але це не так. Під зливою куль доставляти продуктн партнза.нам , внносити поране-

з.вlрячі побої. І знову на за-

на,даєтьс:я до­

дa11Кorвa опл,ачyrва'На 'Bi.ll;n'Y'C1'Ka: (ЩИН.З'АЦЯ"ИlКJlаОНlU<а·м - 20 ,ро_ оочи>х ДIН~B, ВОСI7~foIIlКiJl1ЗОНItКа:м8 робочнх днів . Нащаються і

З

11

Дtвчнна

Зараз Галина Хо.дарченко. живе і працює в селі Семи,пол-

Д О 50-річчя РАД яне ь КО 1 В А АДИ

крім «я одна'», повели на стра-

ту. Галина знала, що будуть

по.з~иомили

сах.

від ок,ри'ків голосом німець. Я одна, твердо промовила партизанка. . Почекай, почекай, ти зі_ знаєшся, скілЬ.Китам вас, тремтів від люті озвірілий фашш;т, і більшlUlО слідів від .нагайки на тілІ моло.дої партизанки Галини Ходарченко. Сьогодиі її не вбивайте, а завтра вона сама розкаже, . хто там ще в лісі, - втрутився місцевий поліцаЙ.

Ледь живу

заl'OНу,

зго.lІ.у боро.тнсь з во.ро.гом В лі-

, ,

о.хриплим

та інші навчаюmо-консул,?та­ ціlЙ'НJi 'n·YlНJКТ.и. У'ЧНЯМ>-ЗЗlОЧ!НіК,ам

го

ко.макдиром.

~ безплатний проїзд по залізни- ~

! ці

! і

! і

ДО м~аurя :роIбoТИ', 'ВlІ!.1.а€ться і

паливна книжка.

ОДИlна'ки

за'бе311еч у ються і

гуртожитком.

•••••• ,.. ... " .......1' •• ••••• 11.1 1.".11.".11.1 1.'1 . .. .

!

~

,..' ' .ІіІ .

58 номер 1966 рік  

58 номер 1966 рік