Page 1

Пролетарі всіх краrн. єднайтеся!

Рік

видання ХХІІІ.

Новий тріумф радянської науки ПОВІДОМJІЕННЯ ТАРС

ВVДІВНИК

Протягом останніх років у Радянському Со­ юзі nровадяться науково-дослідні і дослідно-кон­ структорські роботи по nідготовці nольоту лю­ дини в космічний простір.

IIMYDOO~IV

Досягнення Радянського Союзу у створенні штучних суnутників Землі веюІКоЇ вагtt і розмі­ рів, успішне проведення виnробувань потужної ракети-носія, здатної вивести на задану орбіту супутник вагою в кілька тонн, дали змогу при­ стуnити до створення і nочатку виnробувань

Ор1·ан Броварського раноиного комітету Комуністичної

космічного корабля для тривалих дини в космічному просторі.

партії України та ранонної Ради депутатів трудящих Київської області

.N2 58 (1965) 1<Вівторон, 17 травня 1960 рону.

«Впорядкуймо

сільський

травня 1960 року в Радянському Союзі здійснено запуск космічного корабля на орбіту супутника Землі. За одержаними даними, ко­ рабель-супутник у відповідності з розрахунком було виведено на орбіту, близько до кругової, з висотою близько 320 км від nоверхні Землі, nісля чого відокремився від останнього ступеня ракети-носія. Початковий nеріод обертання ко­ рабля-суnутника Землі становить 91 хвилину. Нахил його орбіти до площини екватора дорів­ нює 65 tрадусам. Вага корабля-суnутника без останнього стуnеня ракети-носія становить 4 тонни 540 кг. На борту корабля-суnутника вста­ новлено герметичну кабіну з вантажем, що імі­ тує вагу людини, і з усім необхідним обладнан­ ням для майбутнього польоту_ людини і, крім того, різноманітну аnаратуру, вага якої з дже­ релами живлення становить 1477 кг.

*Ціна 15 коп.

ста- Заворичах, Русанові, на ливарно­

тримкv. На недільник вийшли мо-

лодь і дорослі робітники. Зробле-

но було багато: приведено в порядок футбольне поле, лініНки

посипані піском, а навкруги посаджено понад 200 дерев. у всеозброєнні зустрів спортивне літо

фізкультурний

колектив

села

:~рокатному заводі. Не відчуває­ rься початку спортивного літа У ес. В.-Димерка і Пухівка, де в свій час було чимало цікавого і повчального.

Де-не-де організаторська робо­

ra підмінюється прийняттям _резо­

люцій, рішень і постанов, які зде­ більшого залишаються на папері. Така доля спіткала постанову правління райспоЖивспілки від 9 грудня

минулого

року

артілі,

де

проведено

і

готуються

цікаві спортивні за-

ходи. Є чим похвалитись і калитянським фізкультурникам. Тут за участю громадськості створюється міцна спортивна база. Почали працювати окремі секції. «В цьому, каже голова •Колективу· фізкультури В. Самодій, ми завжди відчуваємо конкретну допомогу керуючого відділком О. М'язя, партійної організацІІ,

гарячу підтримку всіх наших починань з боку комсомольців».

Інакше і бути не може! Центральний Комітет КПРС і Рада Міністрів СРСР в постанові про перебудову керівництва фізичною культурою і спортом в країні особливий наголос зробили на ролі громадськості, на партійне керівництво спортивно-масовою роботою. І дійсно, успіх забезпечений там, де· душею спорту є комуністи і комсомольці, де партійні організації постійно цікавляться і вникають у діяльність колективів фізкультури. Але, на жаль, так ще не всюди.

Візьмемо для прикладу радгосп ім. Щорса. Тут працює багато молоді, яка любить спорт і бажає ним займатися. Однак похвалитися княжицьким і красилівським фізкультурникам

поки

що

немає

чим. Запрошені на обласні змагання штангісти не прибули, не з'явилися на районну пульку і футболісти. Сталося так тому, що бюро партійної організації і його секретар т. Бон,цар П. роботою колективу фізкультури не займаються, ініціативи молоді не підтримують. Такий же стан у

ж це, з дозволу сказати, юридич­

не ч,1енство? ..

З кожним днем спортивне літо все відчутніше вступає в свої права. Пожвавлення настає на стадіонах, бігових доріжках, у спортивних містечках. Травень і червень місяці змагань і спар­ такіад в районі та області. До них слід всебічно під­ готуватися. Починати треба з сільських спартакіад, які в мину­

лому році в ряді сіл пройшли до­ сить успішно. Не гаючи часу, необхідно укомплектувати команди і забезпечити їх формою. Кожен колгосп і радгосп, кожна пром­ артіль і підnриємство повинні ма­ ти свою добре обладнану сnор­ тивну базу. Всіма формами і засобами слід широко пропагувати спорт серед населення, залучаючи до участі в ньому нових ентузіастів цієї справи. І тут слово за комсомоль­ ськими організаціями. Вони по­ кликані добитися того, щоб ко­ жен юнак і дівчина стали членами

спортивного

товариства.

Успіх вирішують кадри. Між тим, перші заняття в районній школі громадських судів та ІН­ евекторів спорту фактично зірва­ Лися. Треба гадати, що райрада Союзу

спортивних

товариств

і

ДСТ «Колгоспник» зроблять з цього певні висновки. Іх обов'я­ ..юк поліпшити організаторську роботу на місцях, надавати ко­ лективам фізкультури конкретну і ділову допомогу, вміло поширю­ вати передовий досвід. За нові усnіхи в сnорті, товариші фізкультурники!

......

nередачі на Землю даних про роботу встанов­ лених nриладів і для точного вимірювання еле­ ментів орбіти. Живлення наукової і вимірюваль­ ної аnаратури суnутника здійснюється за допо­ могою хімічних джерел струму і сонячних бата­ рей.

Оброблення nерших даних, одержаних з ко­ рабля-суnутника, nоказало, що встановлена на ньому

станції

аnаратура

працює

nровадять

нормально.

регулярні

Наземні

сnостереження

кораблем-супутником.

за

О 6 годині 11 хвилин корабель-суnутник nрой­

шов над Москвою.

О 7 годині 38 хвилин за московським часом

радянський корабель-суnутник пройшов над Па­ рижем. Над Ленінградом корабель-суnутник прой­ шов о 7 годині 43 хвилини. О 10 годині 36 хви­ лин за московським часом корабель-суnутник про­

летів над Нью-йорком.

Візуально корабель-суnутник можна буде сnо­ стерігати в районі міста Владивостока 15 травня о 21 годині 12 хвилин у наnрямі на Південний

.....________ Схід.

чотирьох великих держав.

СРСР і особи, що його супрово-

Разом з ним прибули члени ра- дять, поїхали в посольство СРСР.

дянської делегації міністр закор-

донних справ А. А. Громико, мі­ ністр оборони Р. Л. Малиновський і особи, які супроводять главу Радянського уряду. На аеродромі Орлі М. С. Хрущова зустрічали від імені французького

уряду

міністр

без

портфеля Роже Фре, співробітни­ ки міністерства закордонних справ

та

інші

офіціальні

особи.

15 травня в Парижі в Єлісейському палаці відбулася зустріч

ходять у містах

і селах країни,

Сергійовича

(ТАРС).

У цей же день відбулася зустріч Голови Ради Міністрів СРСР

між Головою Ради Міністрів СРСР М. С: Хрущова

И. С. Хрущовим і Франції генера.'!ОМ

з прем'єр-міні­

президентом стром Великобританії Г. Макміл­

де

Голлем.

ланом.

Розмова стосувалася пи­

Розмова, яка відбулася, стосува- тань, які являють взаємний інте-

рес для урядів СРСР і Великобри•

тан 1· 1··

-

в

зв язку з

нарадою

у вер-

хах.

(ТАРС).

РАДЯ·НСЬf<ОГО

На мітингах і зборах, що про-

Микиту

r.

І верхах.

ГОЛОС

Хрущова.

Зустріч М. С. Хрущова з генералом де Голлем і Макмілланом

На трибунах для публіки зібралося багато парижан, які прий­ .тrася питань, що цікавлять обидглаву Радянського І ві сторони в зв'язку з нарадою у шли вітати уряду.

че вітали

--------

НАРОДУ

Знахабнілих діячів з держ- ди Безпеки Організації Об'єдна-

департаменту США треба приму-

них Націй.

радянський народ палко схвалює сити зважати на закони інших Ця пропозиція викликала одрішення п'ятої сесії Верховної країн, на прагнення всіх народів ноетайне схвалення присутніх. Ради СРСР, одностайно підтримує до миру. Американські палії вій- Провалився розрахунок аме­ внутрішню і зовнішню політику ни повинні зрозуміти, що на риканської вояччини на бсздар­ Ра,~янського уряду, висловлює го- будь-яку агресію наш народ від- ність, - заявив на мітингу ко­

товність добитися ще більших повість нищівним ударом. лективу Сталінського металургіііуспіхів у виконанні історичних Почуття і думки присутніх ви- ного заводу зварник тов. Елаже-

рішень ХХІ з'їзду КПРС.

еловив на мітингу колективу Ки- вич.-Їх шпигунський літак наша

Гнів і обурення викликали у ївського заводу «Ленінська кузрадянського народу бандитський ня» котельник тов. Чернишенко. пu;rіт американського літака над - Тільки вороги миру і воронашою Батьківщиною і зухвалі ги нашого народу, - говорить

намагання

уряду

ракета збила з першого пострілу, а тих, хто був натхненником ці­ єї авантюри, викрито як ворогів миру і прикуто до ганебного

Сполучених він,-могли послати літак з шпи-, стовпа.

Штатів Америки виправдати по- гунськими

. ціл~м:и

напередодні

Радянські

люди

одностайно

заробітної

(ТАРС).

плати

робітників

і

СІlужбовців.

- На все це, - каже колгоспющя Галина Гаценко, ми відповімо новими трудовими ді-

пра­

порами СРСР, М. С. Хрущова проводжали керівники Комуністичної партії і Радянського уряду, міністри СРСР, керівники центральних відомств і установ, маршали Радянського Союзу та інші офіціальні особи, а також представники трудящих Москви. Серед проводжаючих були іноземні диnломат~, коресnонденти ра­ дянської і 3арубіжної преси.

імперіалістів на обговорення Ра-

Нам,

як і людям всього світу, найбільше потрібен мир, для -бесіди про рішення п'ятої.. тому і ми гнівно засуджуємо пі­ сесії Верховної Ради СРСР. Він ратський політ американського розповідає про величні досягнен- літака над Радянською землею. ня нашої країни, скорочення ро- Ганьба агресорам! бочого дня, відміну податків із І так в усіх бригадах, в цехах

експерти.

державними

Крім nередавача «Сигнал», на кораблі-суnут­

нику розміщено сnеціальне радіообладнання для

На аеродромі М. С. Хрущов На всьому шляху від аеродрому рів СРСР М. С. Хрущов прибув У зробив перед мікрофоном заяву. Орлі до міста десятки тисяч жиПариж для участі в нараді глав Потім Голова Ради Міністрів телів французької столиці гаря-

* * ка.* -

Для участі в нараді глав чотирьох великих держав вранці 14 травня з Москви в Париж відбув Голова Ради Міністрів СРСР М. С. Хрущов. Разом з ним вилетіли члени делегації, радники і прикрашеному

19,995

flpuбymtnя М. С. Хруи~;ова в Париж

В городній бриrаді перерва на обід. Її агітатор використовує

Від'їsд М. С. Х рушо ва в Париж

аеродромі,

давач «Сигнал», який nрацює на частоті

мегагерц як у телеграфному, так і в телефонному режимах nередачі.

14 т]1авня Голова Ради Мініст-

калін заявив:

У зв'л.зку з поїздкою глави уряду СРСР М. С. Хрущова на на­ раду глав чотирьох великих держав у Парижі Рада Міністрів СРСР включила до складу делегації на вказану нараду міністра закор­ донних справ СРСР А. А. Громико і міністра оборони СРСР Р. Я. Малиновського. Призначено також радників і експертів делегації.

Внуковському

--------

метичної кабіни не nередбачається, і кабіна піс­ ля nеревірки в надійності її функціонування і ві­ докремлення від корабля-суnутника, як і сам корабель-суnутник, по команді з Землі почнуть сnуск і nриnинять своє існування при входженні в густі шари атмосфери. На кораблі-суnутнику встановлено радіопере­

вітряне шпигунство. наради кершниюв чотирьох вели- приєднують свш голос протесту На мітингу в першому інстру- ких держав. Ми одностайно ви- до ноти Радянського уряду і за­ ментальному цеху Московського магаємо винести питання про аг- суджують дії уряду США. заводу «Динамо» токар тов. Сме- 1 ресивну вилазку американських (РАТАУ).

Про склад делегації СРСР на нараді у верхах у Парижі

На

Заnуск nризначено для опрацювання і пере­ нірки систем корабля-супутника, які гарантува­ тимуть його безnечний політ і уnравління nо­ льотом, nовернення на Землю і необхідні умови д,lя людини в nольоті. Цим заnуском nокладено початок складної роботи по створенню надійних космічних кораблів, що гарантуватимуть безпеч­ ний nоліт людини в космосі.

про ·захо­

(голова колективу Д. Мостепан, ди по поліпшенню та розвитку фі­ громадський інструктор П. Ку- зичної культури і спорту в сіль­ дін). Про це свідчать перші ус- ських споживчих товариствах і пішні зустрічі футболістів. про вступ РСС в юридичні члени Літо найбільш сприятлиІ'Jа ДСТ «Колгоспник». Пунктів в пора для розгортання масового nостанові багато, а виконаних спорту, дальшого поповнення ря- майже ні одного. Між іншим, де­ дів фізкультурників. Це добре які юридичні члени цього това­ зрозумі.1и на заводі холодильни- риства (кошоспи ім. Кірова, ків і у Літках, у промартілі імені «Червона Україна», радгосп імені XIV з'їзду КП(б)У і у Рожнах, Щорса та інші) заборгували ве­ у Гоголівській текстильній пром- лику суму членських внесків. Яке

різноманітні

лю­

15

СПОРТИВНЕ ЛІТО діон!». Цей заклик партійної і комсомольської організацій першого відділка радг.оспу «Богданівський» зна~Ішов гарячу під-

nольотів

Після одержання з корабля-суnутника необ­ хідних даних буде здійснено відокремлення від нього герметичної кабіни вагою близько 2,5 тон­ ни. В даному запуску nовернення на Землю гер­

лами в боротьбі за висоІШЙ уро-

жай.

]

-

Jllfи від

рішевня сесії, -

текстильної промартілі. Передова доярка колгоспу г. Харченко від свого і імені своїх подруг заяви­ ла, що всі вони ще з більшим за­ взяттям боротимуться за високу продуктивність тваринництва.

Г. Медведенко,

душі

схвалювмо

додає її сусід-

агітатор.

с. Гоголів.

Брошура з матеріалами п'ятої сесії Верховної Ради СРСР В Держполітвидані ;v'PCP вий­ шла з друку українською мовою

брошура з текстом доповіді та за­ ключного слова товариша М. С. Хрущова на п'ятій сесії Верхов­ ної Ради СРСР «Про скасуван­ ня податків з робітників і служ­ бовців та інші заходи, спрямо­ вані на підвищення добробуту радянського народу». В ній вмі­ щено

ни,

також

прийняті

І СРСР.

сячним

постанови

Брошуру

Верховною

тиражем.

і

зако­

Радою

видано !ОО-ти­


БУДІВНИК КОМУНІЗМУ

2

Вівторок,

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Приборкати знахабнілих агресорів! У нашому

колгоспі

масовий мітинг

\\

відбувся j ня проти американських аrресо­

протесту проти

рів, урядів тих країн, які нада­

агресивних дій США, що послали

ють свої території ~ля америІ}ан­

на територію Радянськ·ого Союзу літак з розвідувальною, шпигунською метою. Один за одним виступають представники інтеліген-

ських баз. - Ми о~ностайно, - закінчує вона, схвалюємо внутрішню і зовнішню політику Радянського

ціі села, колгоспники. Вони одно- уряду і підтримуємо вимогу, щоб

На довомоrу агітатору

плата трудящих­

яскраво відображають піклув::~ння партії і~

і

реальна,

тя.

зобов'язалися ще краще працюва-

красивішим

ти, своєю самовідданою

життя

-

говорить евипарка

R.

діі,

Пархо-

роботою

менко, - свідчать про те, що мі- зміцнювати любиму Батьківщину. літаристичні кола США всіляко Присутні на мітингу одностайнамагаються

перешкодити

нам

ство. Не вийде, панове! Є у нас щоб приборкати

паліїв війни. Як і весь радянсь­ кий народ,

резолюцію, в якій

дУ,

висловлюють

протест

проти

американської вояччини. С. Музиченко, редактор багатотиражної

ми, працівники тва­

газети.

с. Літки.

ринництва, висловлЮємо обурен-

САМОВІДДАНОЮ ПРАЦЕЮ ЗМІЦНЮВАТИ ВІТЧИЗНУ Нема і не може бути

виправ-

процента,

виготовлено

дання підлим діям провокаторів

вої продукціі на

війни

бованців. В цеху

-

одностайне твердження

радянського народу. Такої думки

змагання

за

надплано­

140 тисяч кар­ розгорнулося

звання

колективу

і колектив райпромкомбінату.' На комуністичної праці. НайкраПUfХ мітингу протесту проти сваволі показників тут добилася бригада американських властей шліфу- комсомольця В. Сервецького, яка вальниця А. Федоренко, робітник Н. Тютюнник і ряд інших від

майже в півтора раза перевико­

нала

чотиримісячне

імені всього колективу засудили Бригада провокаційний політ американського літака над територією Ра-

дянського Союзу.

В прийнятій

Д.

комуністичної

Ковтуна

завдання.

nраці

виконала план на

138 процентів. З новою силою

розгортається

резолюцн працівники райпром- соціалістичне змагання на честь комбінату просять уряд і надалі наступного Пленуму ЦК КПРС.

вести рішучу боротьбу з поруш- Багато ро.бітників, як-от: Г. Пет­ никами наших кордонів, винести ренко, r. Кравець, · о. Шмаль,

питання про агресивні дії на об- А. Федоренко, виконують норми говорення в Організацію Об'єдна- виробітку на 140-150 процен­ них Націй. Вимагають найсуворі-

шої кари льотчику-шпигуну.

тів.

Збільшується кількість раціона-

Одностайно схвалюючи доповідь лізаторських

Микити Сергійовича Хрущова на

V сесії Верховноі

пропозицій. Шість

із них уже застосовані у в~роб-

Ради СРСР і ництво. ЕкоІJомічний ефект прийняті на ній закони, наш ко- 45 тисяч карбованців.

лектив зобов'язався достроково, до 5 грудня, виконати річний план

по всіх показниках і виготовити

Колектив у ці дні бореться за те, щоб поряд із збільшенням ви-

понад завдання продукціі на 700 пуску продукції народного вжит­

нарощувати виробництво тисяч карбованців. 4-місячний ку електропроводів для авті>мобіль­ план виконано на 103,4 процен­ заводів. Нема та, виготовлено додатково про­ них і тракторних дукціі на 210 тисяч карбованців, сумніву, що зобов'язання другого продуктИвність праці зросла на 5 року семирічки будуть достроково процентів.

виконані.

Попереду йде цех електровиробів. План виконано на 111,8

В. Ковбасинський, секретар парторганізаціі.

У БОРОТЬБІ ЗА ЗДІЙСНЕННЯ ВЗЯТИХ 30БОВ'Я3АНЬ У одному з nунктів постанови

грудневого Пленуму ЦК КПРС вказано: «З ••етою підвищен~я

ха, А. Опанасенко та М. Тttачен­ ко.

Оскільки в цій справі не було ніякого досвіду, І!ирішили посЛМ'И організаціі тійних організацій за виробничу секретаря парТІиноі діяnьність радгосnів поширити на І. Бушуєва на один із київських «Червоний екскава­ первинні парторганізаціі радгос­ заводів пів чинність nостанови ЦК КПРС тор», щоб ознайомитися з робо­ Повернувшись, він від 26 червня про створення на тою комісій. підприємствах комісій по контро­ розповів, як вони nрацюють. nю господарськоі діяnьності». Комісія по контролю за техні­ У nершому кварталі були створе­ кою почала з того, що nеревіри­ відповідаnьності

керівних

пар­

ні три комісії і в радгосnі «Зо­ ла підготовку ря»: по здійсненню контролю за

вико-ристанням механізмів і авто­ тракторного парку, по якості

nродукціі і зниженню іі собівар­ тості, по здійсненню плану роз­

витку тваринництва. КОМІСІЮ ВХОДИТЬ

ПО

В кожну

5

ЧОЛОВіК,

очолюють іх комуністи Л, Воло-

машиІt, інвентаря

уряду про безперервне зростання добробу- ~· ту нашого народу, підтверджують миролюб­

давно

ну зовнішню політику Радянськот держави.

Познайомся, читачу, з вміщеними нижче

безробіт­

фактами, що характеризують два способи

жит_тя. Грудящі нашої краіни,

Все кращим і в с і х

1

ра­

ладу,

його безnеречній перевазі

.

........

Сиорочувться

В

робочий

початку

день

.

опублікованому цього

року

всіх

робітників

і

службовців

на

4,7

і

робітників

і

~

-

~ротесту проти

шести­

-

спроб

щення

Для

заробітної

поступовому

плати

скасуванню

робітників

і

службовців,

·

самперед низькооплачуваних.

рІВ проти ня

повного скасування

податків

1966

року приблизно на

74

зростуть

до

вартості,

ство­

Розмір прибуткового податку в США порівняно довоєнним

часом

21,6

зростає

МІльярда в

за

рахунок

1951

зріс

році. Оподаткуван­

населення

з

низьким

За даними американської статистики,

з

центів заробітної

на-

плати

робітника

60

про­

забирають

податки, квартирна плата і транспорт. А треба ж ще купувати по високій ціці медикаменти,

о~лачувати послуги лікарів і т. д. В результаті шсля численних виплат у робітничій сім'ї зали­

до

мільярди карбован­

шається тільки близько чверті заробітної п,1ати.

ців на рік. У нашій республіці вже в нинішньо-

1960 150

робітника

і середнім прибутком.

!lрибутки робітників і службовців в резуль­ татІ

знак

США, за період з 1946 рік відношення реальної заробітної пла­

з

підви­

податків

на

примусити

У 10. раз. У 1960 році податки з особистих при­ бутюв населенн~ досягнуть 43,7 мільярда дола­

щення матеріального до­ бробуту народу важли­ ве зн~чення. матиме здійснення в цій семирічці по

лосили страйк

адміністрації

ничоі дослідної асоціації

Сорок видів податків

скасовано

заходІВ

місті

80

збільшилось по­

дальшого

в

довоєнного періоду більш як у шість раз. В Ірані життєвий рівень народних мас знизив­ ся порівняно з довоєнним періодом у чотири ра­ зи. процентів населення країни неписьменні.

рівняно з 1953 роком на 27 процентів, молока і молочних продуктів - на 40 процентів, риби і рибопродуктів на 29 процентів, цукру на 37 процентів.

буде

заводу

Альберт Лі (США) ого-

реної його працею, скоротилось на 11 процентів. Водночас прибутки монополій зросли проти

За рахунок все зростаючих прибутків ра­ дянські люди почали краще харчуватись і одяга­ тись. У 1959 році споживання м'яса і сала в

Податки

які

зарплати.

аниж.увться

за.

душу населення

на­

ЖиттввиА рівень За підрахунками Робіт­

американського

на

році,

Іх працювати значно довше від встановлених восьми годин ·на зміну. У відповідь на відмову робітників дати підписку в тому, що вони під­ корятимутьсн всім наказам начальства щодо ро­ бочого дня, заводчики викинули за ворота під­ приємства сотні робітників. Один з верховодів Уолл.:'Стріту, губернатор штату Нью-йорк Нель­ сон Рокфеллер, заявив, що робітники не повинні вимагати скорочення робочого часу або підви­

ти

розрахунку

минулому

ного

шилась у 1959 році порівняно з 1940 роком у два рази, а реальні прибутки селян зросли в 2,2 ра­

рахунок держави,

У

або аа ворота

доходу реальна заробІт­ службовців, з урахуван­

за

(М. С. Хрущов).

Підкоряйтесь- Робітники м'ясоконсерв­

1956

пільг

завтрашньому

існували колись.

по

виплат і

.ку

дні тяжким гнітом давить на народні

мільйона чоловік. Саме враховуючи наявність величезної ре'Іерв­

збіль­

ням

ц. ін; невпевненість людей проц.і в своє­

магаються нав'язати робітникам умови праці, що

Зростання На основі безперервного nрибутхів трудящихзростання національно.го плата

податки, панує без­ робіття, відбу­ вається роздування

шукають роботу в промисловості, підприємці на­

годинний робочий день. До кінця 1962 року на­ мічаєтьсg перевести робітників і службовців на 40-годинний робочий тиждень, а з 1964 року при­ ступити до поступового переведення робітників і службовців на шести- і п'ятигодинний робочий день. Це буде нанкоротший робочий день у світі.

на

"по­

зростають

ноі армії безробітних і розорених фермерів,

переведення

семи-

країнах

стійно

приклад, у США налі­ чувалось повністю безробітних 3,8 мільйона чоловік, або 5,5 процента всієї робочої сили, а на початку 1960 року -

За минулий рік чисельність робітників і служ­ бовців у нас зросла на 1,7 "мільйона чоловік і нині становить 56,3 мільйона чоловік .. Це зро­ стання супровадиться скороченням робочого дня і збільшенням заробітної плати. За два останніх роки переведено на скорочений робо,ий день і на нові, кращі умови оплати праці робітників і службовців ряду галузей важкої промисловості. На І квітня цього року близько 16 мільйонів чо­ ловік працювали. по 6 і 7 годин на день. У цьо­ завершено.

капіталістиЧ-­

бич трудящих

народу.

му році буде повністю

У

них

маси".

.......

Беаробіття

на по­

відомленні ЦСУ говори­ лось: «В 1959 році, як і в попередні роки, без­ робіття в країні не було». Цей лаконічний рНдок якнайкраще характеризує соціалістичний спосіб радянського

прогре-

над капі­

талізмом, який відживає свій вік.

(М. С. Хрущов).

життя

все

сивне людство ще і ще раз переконуються в не·здотінній життєвій силі соціалістичного

с т а є

дянських людей".

суспіль-. схвалюють дії Ра~янського уря­

будувати комуністичне

все необхідне,

но прийняли

буде

сесію

V

М. С. Хрущова і прийняті на сесіі закони~

вже немає і ніколи

не

народ

року.

1960

Під п'ятою капіталу

Верховноі Ради СРСР. Доповідь товариша

як номінальна, так

нізацію Об'є,-:(наних Націй. У своїх виступах колгоспники

провокаційні

.+!

Невою історичною віхою на шляху до ко­ мунізму назвав радянський

ка, висловлюють гнів і обурення на адресу підлих авантюристів. Зухвалі

-

травня

життя

У Радянському Союзі "неухильно зростає заробітна

питання про агресорів було по­

-

СПОСОБИ

. ...... .

У країні рідній

стайно схвалюють вжиті Урядом

заходи по знищенню чорногО' кру- ставлено на обговорення в Орга­

Д В А.

11

17

У Франції робітники і селяни виплачують со­

му, році населення одержить додатково по­ над мільйонів карбованців, а з повним ска­ суванням податків приблизно мільярдів карбованців.

рок видів податків. Робітнича сім'я витрачає на ~од~тки білБше, ніж. на одяг, взуття, транспорт

Грошові прибутки колгоспів збільшуються порівняно з роком у раза і становити­ муть у році мільярдів карбованців. Видача грошей на тру.L."Одні колгоспникам зрос­

основну

те

урожаю.

-

1960

в

три

з

1953

9

154-158

лишком

тролю дів

були

усунені,

за

узятІ.

масу

К:ореі

селяни,

населення,

йде до чотирьох

виконанням

партійної

разом

Південній

платять

які

40

становлять видів

різ­

них податків. На сплату іх і купівлю добрив, що ввозяться в країну із США по високій ціні

рази.

заторів.

зв язок,

У

3,5

працівників майстерні і механіНедоліки

1

захо-

організації і ди-

а це в значній мірі сnрияло про-

рекції радгоспу

веденню nольових робіт, зокрема завершенню nосадки картоплі на 750 гектарах.

трудомістких процесів у тваринництві. Неабияку наполегливість проявила комісія, щоб прискорити

по

механізації

п'ятих

зібраного

селянина~

мів уже здала, готує ще

200.

У

минулому кварталі було виявле­ но кілька

десятків

маловісних

свиней - по 70-80 кілограмів, підготовлених для відправки на м'ясо. Відгодівлю продовжили, і

в процесі весняних робіт ви- водопостачання ферм. ЗамістБ де- нещодавно 60 кабанів здано ваявилося ·також, що окремі трак- сятикубометрової водонаnірної гою по 114 кілограмів. тори, машини використовуються башти буде бО-кубометрова, що Роль комісій величезна. Вони

не на ·повну nотужність не тіль- дасть можливість повністю забез- допомагають партійним організа­ ки з-за технічних неполадок, а і печити водою не тільки ферми, ціям практично перетворювати в . а і парликове господарс'l'во. 3а- життя рішення ХХІ з'їзду RПР С тому, що несвоєчасно шдвозилось в поле зерно, що було раз з ініціативи комісії виготов- про дальший розвиток сільського ()ДНією

з пrачин

затягування ляється ще одна тракторн.а ло- 1госnодарства. Саме тому необхіА­

строків сівбИ ярих, в тому числі пата, а також 5 просапниюв.

до весняних польових робіт. Бу­ і кукурудзи. Висновки комісії обло виявлено, що частина інвента­ говорили на бюро nарторганізації, ря не відремонтована, зокрема не провели нараду бригадирів- і меВжи·rо заходи по укомплектовані ка~топлесаджал­ ханізаторів. ки, не змонтована лоnата на ліквідації nорушень агротехніки, тракторі «ДТ-55», не вистачало закінченню у найближчі дні сівборін, не відрегульовані сівалки. би ярих, З()Крема кукурудзи і овоЗауваження і nропозицн комІсн чів. Велика увага надається конобговорили на виробничій нараді

Провели nевну

роботу і інші

ко·місіі. Так, комісія по тваринництву багато зробила, щоб організувати відгодівлю свиней по методу Ярослава Чижа. Тепер на обладнаній площадці працює Га­ лина Волоха, яка зобов'язалася І відгодува'1'и 1000 свкней. 250 середньою вагою по 107 кілогра-

но надавати їм повсякденну до­

помогу,

спрямувати

їх

робо­

ту. Бажано час від часу проводи­ ти наради, семінари комісій, де б вони могли обмінятися досвідом своєї роботи. А. Зарубін, інструктор райкому

К:П Украіни.

с. Світильне.


Вівторок,

17

травня

БУДІВНИК КОМУНІЗМУ

року.

1960

НАПОЛЕrЛИВО ТРУДЯТЬСЯ колrоспники У чудовий

час ми

живемо.

Рішення п'ятої сесії Верховної Ради СРСР, доповідь Першого

з

ГОГОЛІВСЬКІ МЕХАНІЗАТОРИ ПОКАЗУЮТЬ ПРИКЛАД Добре навчшшся сіяти і виро- \сіють кукурудзу на щувати кукурудзу ланки комплексної механізації колгоспу « Червона Україна», с. Гоголів.

гек­

15-17

тарах при нормі 12. Тракторист точно по прямій лінії на однако­ вій швидкості веде машину, не

секретаря ЦК КПРС і Голови Ра­ ди Міністрів СРСР Микити Сергійовича Хрущова викликали

культуру на зерно, були забезпечені точні квадрати, що дало

забезпечує правильні квадрати; машиніст стежить за тим, щоб

нову

а1ожливість проводити

на визначену глибину висівалось

хвилю

тру дового

ня .

3

ся

радянські

піднесен­

великою радістю довідали­

Торік на площах,

де сіяли цю

обробіток

,1опускає зупинок

,її; чим

саме

посівів машинами беа застосуван-

насіння

запуск

ня ручної праці. Це і вирішило в

грунті.

космічного

основному долю вроа;аю. Незважаючи на малосприятливе літо, ланки одержали по 25 центнерів зерна і по 230-250 центнерів зеленої маси з качанами молочновоскової стиглості з гектара.

Не поступаються в роботі та­ кож трактористи Василь Деркач, Антон Шевель і машиністи Ва­ си.'!ь Таран і деонід дисенко. Во­ ни перевиконують норми виробітку, якість сівби добра.

Перед початком сівби в колгоспі відбувся семінар-практикум механізаторів району по квадратно-гніздовій сівбі кукурудзи . Лан-

данки комплексної механізації посіяли вже понад 700 гектарів кукурудзи на зерно. Роботу вони І продовжують . На зерно, силос

нятком площ, які ще залиті вес­ няною водою . Щоб одержати ви­

ки комплексної механізації. артілі

та зелений корм артіль

сокий врожай,

туру швидко і якісно,

люди

про

Іfашоюr Батьківщиною

корабля на орбіту супутника Зем­ лі. Які чудові подіі відбувають­ ся! Хочеться працювати наполег­ ливіше, ще більше принести ко­

ристі рідній Вітчизні. Колгоспники яку

очолюю,

бригади,

нашої

одними

з

перших

в

артілі ім . Калініна, с. Літки, за­ вершили посадку картоплі, за ви­

внесли по

під цю культуру

тонн

30-35

гнойових компостів,

40-42

по

торфо­

забезпечили

тисячі кущів на кож­

ному гектарі. Картоплю декілька раз

заборонуємо,

добре

догляда­

тимемо.

зобов'язалися

посіяти

цю

куль-

на всій

площі забезпечити точні квадра ­

ти . Тепер вони р оботу .

провадять

Наподегливо

близько

.'!ИВОЇ

і добре загорталось

1600

у

гектарів цієї важ­

де в.Іесли

тонн торфо-гнойових

по

рядний обробіток в

двох

посівів тільки

напрямах.

М. Тимко,

ніст Леонід .lІисюк. Вони щодня

1\ОЛГОСnНИК.

компостів,

закінчила сівбу кукурудзи на зер­

но. Ланка комплексної механіза­

ції, очолювана Василем Скульбі­ дою, сіє тепер кукурудзу на си-

лос та зелений корм худобі. Че­ рез день-два механізатори завер­

шать роботу. В урочищі «Кому­

нівська» посіяли також

гек­

20

тарів кукурудзи в суміші з лю­

пином. На кожен гектар дали по

20

кілограмів насіння кукурудзи

і по

120

кілограмів люпину.

Гаряча робота в овочеводів. Закінчуючи сівбу огірків і садін­ ня помідорів, вони почали бо­ ротьбу з бур'янами. Ланки Гали­ ни Ільченко і Галини Омельчук перший

раз

закінчили

прополю­

вати ранню капусту і цибулю. На

діл.ян~ах

нема бур'янів,

Люблять

у нашому

культурі ціну.

Завдяки

О. Костенко,

збори

дуктивності тваринництва.

нича і кормова бригади на низин-

Так,

наприклад,' за 4 місяці і 10 днів

виробили по на

1ОО

41,5 центнера м'яса

гектарів угідь.

У цьому році гектарів

матимемо

кукурудзи

гектарів більше,

150

ніж торік .

бов'язалися одержати по

350

Зо­

цент­

40

нерів зерна на кожному

гектарів і по

250

на

-

з

1ОО

центнерів зе-

леної маси з качанами молочно-

на силос та

40

тонн торфо-

всі працівники сільського госпо­ дарства

ному колгоспі і радгоспі науково

досвід промислових

обгрунтованої

Адже

сміливіше

на

фабриках

запозичали підприємств .

і

заводах

здавна існує правило: перш ніж

вих її частин є застосування най- замовляти верстати, обладнання, більш досконалої технології вирощування

культур

сільськогосподарських

і утримання

максимальною

різні пристрої і розставляти їх у

тварин з цехах, розробляється

кукурудзу

вручну. З метою одержання праквадратів

ділянки

технологія

механізацією ви- випуску тієї або іншої продукціі.

роз-

маркірували.

Посіяли і по садиди

більш як на

кукурудзу

гектарах . На

100

решті площі роботу закінчимо за

3-4

дні . Після цього грунт за­

боронуємо .

М. Лисенко, агроном

колгосnу

«Більшовик». с. Рожни .

в'язиому утриманні

чення має запровадження в кож-

ти і розпушив грунт у міжряд­

грунт

дях редиски . Робітниці городнь· оі

ціях.

на

корів треба

3-4

картопляних

Н. Мироненко, керуючий другим відділком.

Радгосn «Великодимерський».

Швидше садити пожідори Городники

почали

прополку

очолює І. Юрченко.

Внаслідок

ранніх овочів. Поряд з цим вони безконтрольності окремі колгоспсадять помідори. Добре організо- НИ"І. · · .... садять ПОМІДОРИ ЗрІДЖено, вана справа в третій бригаді . Тут

r.

розсаду доставляють несвоєчасно,

що призводить до простоів.

А. Гулий, агроном

Однак не в усіх бригадах так. Взяти,

наприклад,

бригаду,

колгосnу

імені Сталіна. с.

яку

Русанів .

.Місця районів, що змагаються, в області на 57 процентів; Києво-Святошин •

У газеті «Київська nравда» за

14 травня надруковано зведення npo хід виконання піврічного nлану державних заготівель і закуnок тваринницької продукціі no районах області за станом на 10

ський район, з яким змагаємося , на І місці : виконано nлан заго­ тівель молока на 72,5 nроцента, м'яса - на 101,5 і яєць- на 75,7 nроцента ; Борисnільський район

травня .

на

19 місці: відnовідно моло, ївщини на 9 місці: виконано nлан ка - на 47,4 nроцента, мяса заготівель молока на 58,7 прона 81 ,7 і яєць - на 61,5 процен­ цента, м.'яса на 86,2 і яєць та. h'аш район серед ЗІ району Ки-,

Технологічні карти відобража-

великої роботи. Головне полпгає

роздатчики корму, бульдозери для

сування різних машин.

ву прогресивну

прибирання

цьому можна більш

гру­

пові годівниці і поїлки, а також гною, доїльні

пло­

Завдяки

точно пла-

щадки і т. д. Отже, залежно від

нувати затрати праці

способу або технології утримання

на площу, а й на одиницю про-

тварин змінюється і набір машин.

дукції.

Міністерство сільського госпо­ дарства УРСР, разом з науково­

рахунку. Застосування

дослідними закладами,

розробило

примірні технологічні

карти ви­

рощування основних сільськогос­ подарських

культур і утримання

дні

планта­

в тому, щоб керуваrиеь тироко запроваджувати

-

прово­

розпушувати

ють економічні показники тієї або іншої роботи, порядок засто-

мати зовсім інші машини

гекта­

205

вдруге

дять цю роботу. Через

тами.

ви.'Іьних

трактористи

почнемо третій раз

ти

Для забезпечення такого вро­ жаю внесли по

перша ріль­

садять

рах,

закінчив прополку ранньої капус­

них землях, де не може працюватрактор,

нування картоплі на

тур. Тракторист Олексій Рубанка

своєч.асно підвозять розсаду, якіс­ но висаджують її в грунт, брига­ дир Варич стежить за робо­

гектарах.

150

завдань семирічки важливе зна-

господарства. Однією із складо-

квадратно­

рити темпи роботи,

можна було б уникнути, ко.1и б

ведення

зерно

зерна, добилась підвищення про­

виконання

системи

на

Одночасно з сівбою кукурудзи

...................................

бур'яни

на

почали обробіток просалних куль­

гектар.

гніздовою сівалкою. Щоб приско­

валові

В КОЛГОСПАХ І РАДГОСПАХ дострокового

на

данка комплексної механізації, яку очолює Іван Захарченко, сіє кукурудзу

збільшила

ТЕХНОЛОГІЧНІ КАРТИ Для

гнойових компостів

по ·х1~

а

Закінчивши перший раз боро-

ренню посівів її за останні роки

зелений корм на

бригадир nершої брИгади.

розши-

в

.

а

булю.

артіль

грунт воскової стиглості

розпушений.

кощоспі

кукурудзу, знають цій важливш

...................................

бригади прошарували вручну ци­

БУДУТЬ ЗЕРНО, НОРМИ ДЛЯ ХУДОБИ

60

На фото: дослідне садіння картоnлі новим агрегатом. (Фотохроніка РАТАУ) . Фото h'. Цидільковського.

безпечать правидьні квадрати, що

тракторист Захар Тимко та маши­

ху в роботі. На добре підготовле­

ШJМ добрив і садіНН!!М картоnлі.

кудьтури. Механізатори за­

Бригада добилася нового успі­

ному грунті,

тоnлесадильний агрегат. його сконетруювали наукові співробітни­ ки Українського науково-дослідного інституту електрифікації і ме­ ханізації сільського го с подарства. Агрегат одночасно виконує n'ять операцій, nов ' язаних з nередnосівним обробітком грунту, внесен­

матиме

цю дасть можливість проводити між-

трудяться

Київська область. На nолях Бучанського радгосnу Києво-Свято­

шЙнського району проходить виробничі внпробування новий кар­

не тільки

Це набагато

введення

в

полегшує

колгоспах

госпроз-

вирошуванні

ними і передо­

технологію при

сільськогІ)сподарсь­

ких 1;у,1ьтур і утриманні худоби.

Треба пам'ятати

також,

сільське Г(ІСПодарство

що

має свою

специфіку, зв'язану, насамперед, з

техноло-

погодними умовами того чп і!І­

гічних карт дає можливість поліп-

шого року. Отже технодоrічні кар­

шити

ти треба

організацію праці,

знизи-

ти собівартість продукції .

Відомо,

що наша

засгосовува.ти

творчо,

залежно від об'єктивних вимог.

республіка

Враховуючи потреби сільсько-

тварин . Що являю · rь собою технологічні карти, скажімо, по ви-

за грувтово-кліматичними умова-

го

ми поділяється на шість зон, в

промисловість

зи? В них послідовно показано всі виробничі процеси, починаючи

відності з їх особливостями провадиться спеціалізація сільсько-

торів, комбайнів та інших ма­ шин, необхідних колгоспам і ра _л-

госнодарс·rва,

соціалістична

робничих процесів і найменшими

І залежно від цього замовляються

затратами праці і коштів.

і в певному порядку розставля- рощуванню і збиранню кукуруд- яких є окремі підзони. У відпо- збільшуві.Lтпме виробництво •rрак­

Грудневий Пленум

ЦК КПРС

підкреслив, що одним з головних

ються верстати і устаткування. В багатьох колгоспах і радгос-

завдань є тепер виробництво і пах часто робили інакше. Тут, від вивезення гною на поле і кін- господарського поставка сільському господарству як правило, спочатку одержують чаючи транспортуванням подріб- застосовується тракторів та інших машин і механізмів у розмірах, що забезпе-

машини, а потім уже думають про те, як іх використати. А це

нених стебел до місця силосування, визначено агротехнічні стро-

з кожним

роюш

~

виробництва, госпам дл~ завершення комплеІtспевний набір ної механізації і впровадження

культур, визначається напрямок передової технодогії в рослиннирозвитку тваринництва тощо. цтві і тваринництві .

чуватимуть комплексну механіза- не дає можливості застосувати ки проведення тієї чи іншої робо- При розробці технологічних карт ШИрока механізація всіх галу­ дію всіх галузей сільськогоспо- найдоцільнішу технологію вироб- ти, а також зазначено, якими все це треба врахувати. Карти зей сільськогосподарського ви­ дарського виробництва на основі ництва. Взяти, наприклад, тва- тракторами, сільськогосподарсь- слід скласти по всіх культурах, робництва на основі технологіч­ технологічних карт.

Слід сказати, що до останньо­ го часу недостатньо приділя.т10сь

уваги

технології

ринництво. Відомо, що прив'язне утримання великої рогатоі худоби, зокрема корів, передбачає наявність індивідуальних годів-

/ кими

машинами або знаряддями виконуватиметься кожний виробничий процес, скільки потрібно обслуговуючого персоналу, який

сільськогоспо- ниць і поілок, переносних доїль• має бути виробіток агрегату чи

дарських робіт. А між тим цього них апаратів тощо. При безпри- машини за зміну.

які вирощуються в тому або іншому колгоспі і радгоспі, для всіх видів тварин, які є в господарстві.

них карт сприятиме достроковому виконанню завдань семирічки, збільшенню виробництва сільсь­ коrосподарської продукції і зин-

Розробка і складання техноло- женню її собівартості. гічних карт

--

це лише початок

С. Павленко.


6УДІВНИК КОМУНІЗМУ

4 У

ВІвторок,

БЛАГОУСТРОІМО НАШЕ МІСТО І СЕЛА

р~тднянськпх

22

ШRО.JІЯрів

ЮНІ КРОЛІВНИКИ В

рахунок

вюtонання

року.

1960

З метою виявлення кращих і окремих велосипеди­

У .кожній команді повинно бути 5 чоловіків або 5 жінок. Загальнокомандна першість

того зобов'язання наша школ!}.

стів, дальшої популяризації велосипедного спорту редакція

здала

районної газети і райрада Со·

мі очків, набраних заліковими

юзу

учасниками,

60 кролів вагою 170 кі­

доrрамів. Зараз

фермі є штук

-

на шкільюи

40 кродематок і 260 '

22

змагання

про·

травня ц. р. районні з

велоспорту

на

приз

газети

Взяте

В змаганні братимуть участь команди колективів фізкуль­

зобов'язання по кролів не тіль­

ки виконаємо, а й перевико-

наємо,

прнемсто і шкіл району. До­ пускаються до змагань особи не молодші 1944 року народ·

говорять вчитеді і

-

ження.

ють школярі . В процесі прак­ тичної роботи і

Змагання по

спостережень

ганізми, їх біологічні особли­

"

...•..•..•..•..•..•..•.,•. ,•. ,........ ,.!

вості в поєднанні з властиви­

з а зразковим виг

ми їм умовами життя.

ВИСТУПАЮТЬ ЛАУРЕАТИ ОБЛАСНОГО ОГЛЯДУ

u

зустріли хору,

а

присутні

і

ВУ ЛИЦІ

!

місь~>ого

типу.

Деякі

вудиці стають невпізнанними. Але КОЛИ ПО,'\ИВИШСЯ під НОГИ, настрій

ви­

твій псується.

окремих

Все,

що

вважає­

ться непотрібним на подвір'ї, де­

які мешканці викидають за воро-

Родіменко. Учнівський хор сильний то­ му, що діти люблять пісні,

·

На знімку:

провадитимуться

на

дорожних

маши­

Фото В. Полотняка.

Слово не повинно розходитись з ділом Коли громадськість міста ви-

О. Федорук,

11

походу за вона

підтримають

щень, де стоїть худоба, і рідина

мешканці всіх вулиць. І дійсно,

тече на вулиці.

переважна бідьшість домовласни­

' горнувся похід за благоустрій на­ І ших сіл, слід звернути увагу 11а

І

ініціатором

те,

що

псує

вигдяд

лиць.

наших

ву­

О. Джмелик.

с. Требухів.

ків ЧИ\Іало зроби .'Іа за цей час.

Взяти хоча б вушщі Шевченка і Гальбича. Тут виді.1яються са­ диби А. Щербака, Ю. Щербака, М. Щербака, М. Овсієнка, П. Ди­ лендика, О. Щербака, М. Приходь­ ка, М. Лебединця, Г. Лебединця, Г. Селика, Г. Гутника і багатьох інших, де посаджені декоративні

БЛАГОРОДНИЙ ВЧИНОК

і фруктові дерева, наведено зраз-

відповідно

У .л іспииів

ки

останнього

три

Команда, яка займе перше місце, нагороджується пере· хідним кубком та дипломом І ступеня;

команди, які займуть

місця, нагороджуються

11-111

дипломами відпові2,но до зай· нятnх місць.

Заявки на учасників змагань повинні та

бути завірені

представником

СЛІДАМИ

дівник комунізму» від 5 травня ц. р . ) громадянин Г . Чепак nи­

виконати їх

таке завдання

-

поставив перед собою кожен з нас. Протягом весни посад­ жено нові дерева на десятках

гектарів, закладено розсадник,

посіяно

rеІ>тарів

15

кормових

різних

культур.

Важко

всіх перерахувати,

хто відзначився в роботі. На­ зву

в

першу

чергу

наших

У листі під такою назвою («Бу­

сав

про те, як

правн.~

торгівлі

в господарстві декілька років.

Це

-

К. Драна,

В. Крук,

Г. Кузьмик, Н. Грикун, Г . Хи­

лько, І. Романенко, М. Юр­ ченко, Г. Масич. Пильно несуть службу охо­ ронники А. Нежданов, І. Пар­ хоменко, І. Половко. А. Кравчук, За.~іського

лісо·

художньої

Груnа доярок богданіоського відділка радгоспу с:Богданівський» звернулась до редакції з скаргою про те, що вони довгий час пра·

цюють без вихідних днів. Цю скаргу було надіслано голові ро· біткому радгосnу т. Бобку Л. «Так, відnовів т. Бобко, ці факти мали місце, за що вин­ них покарано. Зараз признзче:Іі підмінні доярки, і працівннки ферм користуються вихідннчи

-·-

Дивіться

самодіяльно«ті

гоголівців в Плосківському клубі. М. Андрієнко.

Трактор­

те.лепередачі 17

У наших російських братів =

ри «В.~адими­ рець· Т-28», у яких знято nередні ко· леса . Нову маши­ ну

для

інших ких

оранки

та

енергоміст­

робіт,

можна

за

Д.митровська газета .Путь Ильича• повідомляє:

які

не

виконати

допомогою

ного

од·

трактора,

створнпз

під

рівництвом

ке­

канди­

дата технічних наук М. А. Якобі група співробітниі<ів Всесоюзного науково-дослідного інституту ме­ ханізації сільського госnодарства. Управляє машиною один чоловік. На дослідному заводі інститу­ ту

виготовлено

ри.

В

тимуть

цьому

три

році

таких

вони

внnробування

тракто·

nроходи·

на

Закав·

казькій та Середньоазіатській ма· шиновиnробувальних станціях і на

Армавірській

дослідній

станції

інституту.

На фото: трактор-тандем ВІМ. Фото О. Кузьміна.

===12

12--Но в е

у верстатобудівнннів Колектив заводу фрезерних

верстатів здав державній ко­ місії

три дослідних

зразки

____................

а

верстатів нової гами, випустив чотири

верстати

з програмним

управлінням і серію спеціаль­

них верстатів-півавтоматів. Раціоналізатори підприємства

старіших міст Підмосков'я, розповів про роль і значення міста в житті стародавньої Русі. Голова міськради А. Кам-

заняття відвідало 100 слухачів -- робі1ників артілі і мешканців навко;шшніх сід. Для них прочитані лекції про бо-

шонков

ротьбу партії за високу ідей-

першому кварталі понад

у

112

тисяч карбованців.

"Вчора і завтра Диптрова"

ТакііІ темі був присвячений тематичний вечір, який від­ бувся в Будинку кудьтури ек­

скаваторного заводу.

Науко­

вий співробітник краєзнавчого

ність радянського

за тісний зв'язок літератури і

хроніка школа

мисловості.

церт

художньої

школярів

С.

м.

Альошин

людям».

Середа:

ри у вихованні трудящих, про

районної бібліотеки А. Хохло­ ва зробила огляд літератури,

музику та на інші теми. Пе­

Жовтня»;

ред

хроніка

присвяченої місту.

виступили столичні артисти.

Творчі ранортп

Комуніст А. Асонов ке­ рівник автобази заводу мосто­ вих залізобетонних конструкцій

-

за два роки

підготував в

автомобільному гуртку ферів третього класу.

шо­ Багато

60

з них працює зараз на цій же

автобазі.

Ще одпв універептет У

клубі

почав

домив, що Дмитров є одним з

університет

висілка

працювати

«Гагат» ще

один

культури. Перші

На сцені фабричного Пала­ цу культури з творчим рапор­

том виступив духовий оркестр

Яхромськоі

прядильно-ткаць­

кої фабрики. Він виконав уривки з опер Бізе «Кармен», Глінки «Іван Сусанін», увер­ тюру 3уппе до опери «Позт и

крестьянин»,

твори

рад.ян­

ських і зарубіжних компози­

торів.

Солістка

художньої

О. Шишкова.

-

учасниця

самодіяльності

самодіяльності

20.20 -

Києва;

«Все лишається

-

Спектакль

А співробітниця

Шко.11а Асонова

на·

Львівського

українського драматичного театру ім. Заньковецької.

у семиріччі.

університету

в

11.35 -

«Манаиа». h"овий грузинський ху­

про роль радянської літерату­

слухачами

в про·

дожній фільм; 18.;su-телевізійна хроніка «Новини дня»; 18.40-кі­ ножурнал; 19.00-заключний кон­

мистецтва

народу,

11.10 -

«Телебачення

господарстві»;

мистецтва,

життям

дня»;

передового досвіду

ні роки, познайомив присутніх

з

телевізійна

11.00 -

«Новини

з перспективами його розвитку

музею Ю. Дорошевський пові­

еСТРОНТЕЛЬ КО~УНИЗМА»

конкретних при-

будися у Дмитрові за остан­

винахідники зекономи:ш

на

кладах показав зміни, що від­

ТРАВНЯ

Вівторок:

родному

два

стяг·

Слідами иеопу6лlкІ)ваиих листів

була відповідь на дружний виступ

це

накладене

нення.

с . Плоске, які дали в сільському Будинку культури концерт. Це

тракто·

в госпмазі

славних жінок, які працюють

ків

-

йому

Бобрицького робкоопу продали зіпсований керогаз, який потім відмовились замінити. Голова правління робкоопу т. Лукашенко повідомив, що факти, зазначені в листі, повністю підтвердились. Громадянину Чеnаку керогаз за­ мінено на справний, а на nродав· ця І. Пилипенка за порушення

Тепло зустріли глядачі учасни­

сnарених

і

"Як я купував керогаз"

ДНЯМИ».

тандем

лікарем

команди

НАШИХ ВИСТУПІВ

Обмінний концерт

.пасть.

плюс

очки.

Великі і почесні зобов'я­ зання взя.'Іи на себе лісники нашого господарства. 3 честю

майстер

об­

учасника

штрафних

гаряча пора

мисливського господарства.

~\осковська

до

зайнятих місць. В разі відсут· ності в командІ залікового учасника їй нараховуються оч·

.,...............................................................................................................................

ділка працюють на будівницт·

....................................... .

визначається по найменшій су­

, станція для чоловіків - 25 кі- подаються в судійську колегію ! лометрів, для жінок - 10. в день змагань.

робітники від·

примі- бу;Іа певна, що її

3

Вважаємо, що зараз, коли роз­

і цінними подарунка'Ми.

ст<~не

зразковий районний центр,

ві» поробили рівчаки

музику, .завжди охоче йдуть на співи. На обласному ог­ ляді шкільної художньої са­ модіяльності хор, його керів­ ник О. Пацюк !fагороджені грамотами, а кращі виконавці

Калита

во якої зараз ведеться.

та, на вулицю. А більш «кмітли- стушша

Л.

школи.

бу;щшш

с.

~ nриміщеННЯ - баня, будіВНИЦТ·

ше колгоспни~>ів споруджують но- і ві

у

до ладу ще одне nобутове

!

!

виконавців Н. Пономаренко, М. Петруню, .Г. Пономаренко,

вчителька В-річної

Незабаром

Красиве наше село. Все біль- Ї ві бані.

відділка школи.

також

ЯД

n

КОЖНО І

Хороший концерт дади для

Тепло

шосе

нах. Старт окремий. Склад команди необмежений. Ди·

вони краще пізнають живі ор­

робітників першого радгоспу учні на111ої

«Будівник комунізму».

тури колГоспів, радгоспів, під·

і

учні. На фермі регудярно чергу­

ступ

спортивних товариств

водять

молодняка.

вирощуванню

J

травня

травня-районні змагання з велоспорту на приз газети "Будівник комунізму"

команд

взя­

17

хроніка

«На

18 ТРАВНЯ 11.00 - телевізійна

«Новини

будовах

дня»;

11.10 -

семирічки».

Хроні­

кально· документальпи й фільм; передача «В районі імені

11.50 -

18.30 -

«Новини

телевізійна

дня»;

18.40 -

кіножурнали; 19.00 - останні віс­ ті (Москва); 19.20 - передача для школярів «Повість про ма· тір»; 20.00 «На будовах семи·

річки». Хронікально-документаль­ ний фільм; 20.45 «Адам хоче бути людиною» . Новий фільм; 22.05 - «МуЗИЧНИЙ СЛОВНИК».

Редактор

В.

ПИНДЮРА.

Ігнатенко Олександр Григоро­ вич , який жиnе в с. Троєщині!, порушує

справу

про

розлучення

з Ігнатенко Наталією Архипівною, я.ка

живе

там

же.

Справа слухатиметься в нарсу­ ді !·ої дільниц-і Броварського ра­ йону.

орган Брова,рскоrо райкома КП Украи.нЬІ и райсовета депутатов трудящихся. Гор. БроварЬІ, Киевской области. Адреса редакції: м. Бровари, Київської обласrі, вул. Київська, N~ 158. Броварська районна д;рукарня обпаоного управлін·ня культури.

Зам.

2003-3300

58 номер 1960 рік  
58 номер 1960 рік  

58 номер 1960 рік

Advertisement