Page 1

ПРОА~МРI lIсlх 1Сраін, .днаlJrгсJl!

ЗБИРАННЯ - СПРАВА СЕЗОННА, І ВОНО НЕ ЛЮБИТЬ ЖДАТИ. ЗІБРАВ ВЧАСНО Bk1rPAB, СПІЗНИВСЯ В ЗБИРАННІ-ПРОГРАВ. u

ЧЕТllЕI)

17 ЛИПІІЯ

1952 Н! Орган Броварського райкому КП(б)У та райради депутатІв трудящих, Київської областІ

р.

58 (857)

Ціна

10

коп.

и. В. Сталін.

з ЧЕСТЮ ВИКОНАЄМО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, ДАНІ ТОВАРИШЕВІ СТАЛІНУ!

НА ПОВНИЙ ХІД РОЗГОРНУТИ ЖНИВА, МОЛОТЬБУ І ХЛІБОЗДА ЧУ! Підхопити патріотичний почин требухівців

Змагання знатного машиніста країни Миколи Бредюка з машиністами колгоспу імені Хрущова, с. Требухів

Депутат Верховної Га:щ СРСР, І бота ПОВIІШІа бутп ~осер('джена лауреат Стазінської премії,зшtт- в полі-тJ,Я~ де вирішр:пся нпn машпніст КРilїІШ ~l. 11. ~араз ГО.10ВIІС заВ,J.йшш--темпп

Бредюк впклика.в ~lexillIi3(L~OpiB і ~~iCTb ::!бllР3./ШЯ, . MO.1?TI)~!I, колгоспу імені Хрущова, с. Ірс- ХЛІUОПОСТ~lВОК !tf'Рffiаш. ~ СПlIlІ­ бухів, на соніалістпчнс ~~Iaгall- ному ВПК~lІаІІIlIO .НЬОГО завдан­ НЯ ~~a скорочеllШI строкіВ

мо-

НЯ

~Iac

uутп

І1ІДlIОРЯДКОВ~Шil

ЛОТhби і активну учасТІ. в ДО-І робота агіТаторів строковому ~авсршеIlIlі. здачі на ТОI\.ах, бі;НІ

Jіuрати ШІШЛКО і uез втрат песь УРОіІ{ап, ДОСТРОКОВО НІ/КОнатп зобов'.н:ltlш/Н ІІеред };а.Ті>l\івщнною-таКШІІІ J.У~ІJ.ШІ іІ{Ивуть тепер КО.1І'О('ШIlII\ІІ TpeuyхівсыIоїї аРТЇ.1і і:lІсні ХРУЩОП,L. ДО ILI>ОГО :.Іаклш\аruть лr.СНТI\И

траIIСП,Lрантїв, :ІО:\Уllгів, стінні ІШГОТОВІІВ

Бідьшовиньке С.10ВО і ОСОl'ИС­

їяепі Хрущова

3 пе.1l~че~І1ЮІ TlIft ІІРИК.l(~,~ I{OM~їIiCTa~ І\ОМСО­ піднесенням прпtlнп.'1И 1 1ll.J.1I0- молыl,' aГJТaTnpa зtlВіІ\J.1І маІ;

ВС.111

n

НОВНУ

ГОТОВІІІСТЬ

ВСІ

;~aco6II збнраншr. На ІІО:ШХ бу-

дуть IIpal~IOBa1їl два КОJІ6аППІІ відп кошtреТНIІИ ~обов'пзаІIJIШI ПlШ.lІОЧllе :ШiLЧСНШІ в бороть()і "СталіІІСlth-6», одпн ("a~oxiдна виклик )IUКОЛIl Бре:tІОl\а. за успішне ВШ\Оllашш ІіОіБIІО- ппі-і, трп ~ІЬJОТЗРКП, жаТЮІ, І\інСправа честі і об?в' Я:Ю!~ всіх го заВ;ЩН.II.Я llа~тії і yp~:~y .. ~ ІІі граuлі та ін. ПраВ.lі/ІІІЯ арті-

КОЛГОСШШі\ів і ~IСХJ.ш~аторш Р3,- llhOjIY иожна. б~ до щ.е p~i.~ ш­ .1і заЗ:ЩJегі.J.Ь BII;{iJIIJO КОЛГОСІІ-І tlопу і в першу чергу ~ІlШlПІІі('Тів реІ\онаТIІСЯ I~IД ЧJ.С СlIIОЗUПРз'IІ~ шшів Л.lН роБОТIІ бі:ш

иолотарок,

І\О.1ГОСI~П~І!{ів. ~IO.'IO- !ІН I~

РУ,са.Ш,ВСhI~~jIУ

ТИЛЬНИХ БРllГ(L!!,К~~1Uаfiнер~в, Трй I:lell~ .СТ.Іl.'1Ш?

феріВ-КОlliIlОГО, І\ОИ}' BlДBcдe~a ~aTOI:!В 18-1 I\O~~lpl

I\O}lIJaft-

І\О~l'ОСIIl вів, ИОЛОТіLРОI", ЖіПОI\, траl\ТОР-

IlР!lКла~О~1

КТОРІІстів, іІ\а.п\арш, КОС~llJlВ.ШО- 1\0~1~ І.llСТІВ, Б?~IСОj.IОЛhlOВ,

ап­

ШІХ і КІННИХ ВО.10І\УШ, В тра.нсІІортніі1 БРІІгаді, ІІа оранні під

ЩО,l.lI.Я ВП­ ОЗЮШНУ .•lюдп добре обізнані

конкретна ді.1ППlіа роuоти ІІа ;юll КОШ~ в,~.lIІ )II~ Д~,l 1l0Р·\1И І ~o­ ранні, молотьбі, У TpaH~IIOPTY: СЧЮКОІ.о І.lII"ОIl,\,lII ІІостаВЛ~ІІе ванні sepH:L па ~J,Г?ТШС.11~Н~ пер~;х І~І1~Ш І ЗЙП.J.аIIl.Ш. пункти,-не гаючп Jll ?;[ІІ1Сl . ~І~tС.lI_Л~ ІО Ш JI\)JIK.l~J:. ~allI~­

ІІНn прнклtll ~11\\('Юlа I~ОВilJЯ, Грінчеlll\а,

.Jaxapa

МеДhlIllчешш.lіОіБшIfi на cr.OCjIY посту, Bi~b'leMO, НІ" ВОШІ, КОН-

кретне зобов'Я:ШШШ, і lсuиваі1- ~р.га~Il.зов;ша" за

МОСЯ всі)lа СІІ.lаИlI

ііого

рів

plttlOllY

ВUРУШП.1и

:tOТIJUOH~

розпочаТll

ниfi хід касове

ІІа

l\івшового

вчора ІtшіЗйнії Шllрше РО:\ГОІШС~ІО бо­

а І честю ШII\онаг.мо

1

взяте

:1

3uбо­

ІІОВ- В'JIЗ'~.І.ІІИ~ перо, ве.ШКlНl вожде~1

зuирашш вро-

паРТll

І

ІІароду

таю. Вся масово· ПО.1іПl 'Іна ро- СТd.,іНЮl!

І'О.їГОСП\, Здilчі хліГ';L дерil\(Lві. ОСІ) ЧО~IУ ~Ш :.І ра.ді!'Тю ПРПЇі~Іа(;ИО шш.лик вих КУ.lИУР. В ньому роні 1\0.1- тов. l;реlЮІ\а ІІа соніаліСТИЧІІС ГОСПІІПІ\ІІ і jІехйнізатори ;ю()ре ~l.Іаганuя і (іереио ІІа себе таl\і попраЦlОва.1ІІ, щоu ;\ честю зобов' язаІІІІЯ: ІшконаТll зоuов'н~ашІЯ, нзнті повністю обладнtlсио :(ва кри­ пере;~ TOBapIIllle~1 СтаJіIШИ. ТПХ і 0]11ll 3 HaBico~ иеханізо­ ІІа ПО:ШХ

llйllІОГО

товаРllшем

Не thого;щі-завтрй, розпочп­ І!tlпі ТОКІІ З тпк, щоu уже па наюпс.н jI\IlIIВ'1. lIiL ЗUІІрtlІші TPCTift деШJ піс.1Я початку ко­ НА ЧЕСТЬ ВІДКРИТТЯ ВОЛГО­ ВІЮіКllЮ бу lIУП) праПIІIR!lТП З СОВlщі IІРIlСТУППТIl до ~ІО.10тьбlI; I\О~lбаftІ]І[, які :~()cpyТl) U.Ш;\І)l\О на всіх токах організуг.мо ро­ ДОНСЬКОГО КАНАЛУ 60 ПlЮI~('І1тів зерПОВlIХ ку.'lИУР. (юту Ti.lbI\II за пого;щшшм гра­ UОГД<lllіВСh!~а і'lені На озпаиrпупаНlIЯ відкриттп морквп, На ~87 rrl\Tapax Х:lі() СІ{ОСІІМО фіком, IIраl~ІОватииеио В;ІСІІЬ і Волго-Донського KaHa.lY іиені Аи;1ресва-69 нентнеріп кар­ ПРОСТlIМИ ~ІаUIIІІІаЮІ T;L ВРУ'ШУ. вночі; В. І. Jlепіна колгоспи })аііОIlУ ТОПJЇ і ОПО'Ііп. ІІа}і, jIilШIlIlіСТJJI, ТРI'БLL шшц­ о:щочаСІІО з модотьuою про­ Всього ДОСТ(1R.1('ПО uy.10 КІІЯ­ 13 лшшя оргаlIі;~УIШ.;ш Червону lіО itoro ОUМО.ІОТИТІІ. ваДПТIJ~е~IО О'ІІІСТІ\У зерН<l і за­ Н('НТІІррів валку ранньої картоплі і свііІ\ПХ ШНІ б:Ш3ІJ!іО G()U Вi;t прискорення ~IО.lоп.(jІ1 нс­ бе:шечпио вчаСIlУ вj;щрапку 110овочів кпянам. CBiTl1JbHiBCbKa ранньої ЮLРТОIlлі і свііl.. IІХ ово­ лпкоlU мірою ЗLLJеil\LLТП~lе УСІІіх го па ~аготівельні ПУЮ\ТlІ да чів. артіль імені Ма.1енкова і тре­ ~OCTpOKOBOГO ВШ\ОІ!(1НШІ П:ШIlУ всякої ІІОІ'ОДП; з. Короленко, бухіВСhка імені Хрущова в Hct1 товарознавець день доставп:ш ПО 65 центне,. П.l0 ..1.00ВОЧТОРГУ". рів капусти, СТО..1ОВОГО буряка і

про те,

що

голова

КОЛГОСПУ

імені ДИМІІтрова, с. В.-Дииер­ ка, член ВІ\Пlu) т. Бобко І.И. ДО3ВО;ІІІВ собі самоправно паді­ лити садпбою в 0,15 га гр. :Малолітка о. Прп иеревіРIlї, яку пропів раftСільгоспвіД;J.іл, факт цеІі підтвердпвся.

Бюро райкоя~' КП(б)У прпfi­ ВВДО до відому повіДОИJення

вп КО Н У В(1ТШI е ~1O ~Bl і 11 ІІ і JI(Ч І ~1II НС ,tеlIШ як If(L 125 проItеllтів і цим са~IllМ :~скономюlO за IIU-

ріод МОl0ТЬuп G30 .1 !(lJІІІІО;lIIі в; оБМОЛОТІІМО весь ХJіб, скоше­ lшtl ПРОСТІ/ИИ иаlllпшаш і вруч­ ну, ~a 18 РОUОЧIlХ днів. Це дасть І\О.1Госпові МОil\.1ивіСТh ДОСТРОІ\ОВО ВШ\ОІІаТП П.1ап хлі­ боздачі деРіІ\аві -110 :1 серпня. TaKI1ft наш СІ\РОШШП ВК.1а,l У спра.ву да.1ЬШОГО з.tіЩІСШш. иогутності люБШІОЇ l;аТhкіВЩІІ­ нп, у СПРі;ВУ ПОUУДОВІІ комуніз­ му в пашіп І;:раїllі. Максим КОВАЛЬ, Олексііі ГРІНЧЕНКО. Захар МЕЛЬНИЧЕНКО­ машинІсти молотарок !(олrоспу ІменІ Хрущова,

Зібрані перші гектари озимини

----------------в бюро райкому КП(б)У

До редакції раі10НIIОЇ газети «Стахановець» на;titlшов ЛПСТ

"Київська правда".

Зобов'язання машиністів колгоспу імені Хрущова

ІІіll\сріШIllIlТПОИ паРТШІІОЇ ор- Jo:~pil:ilr; uar,tТIlii урожаil ЗСРНО·­

виБІркове,

сьогодНі-розго~ну,.ти

ВІІГОТОВЛСІШН

ПІЮПОl11.lась .0ЧIІСТІ\(l

ра~юм 3 КО.lГОСIIІшка~ш в ІІО.1С, І ііове соціа:ІіСТІІЧllе З)lагашш!

щоб

u

Н?ГО,l,IlННШІ на на }спіШIlС ПРОВl';J,СШІН зби- ! про

I\Ojl'T- ~еРIlа І ('l\o(:ttaClIa. В1дпраВl\а . ~СОЛЮТШL ." : 1101'0 па заГОТlвеlhIll пуш.;ТlI за НlCTlВ, КОИСО~IО.lЬUШ, U.lIIЗhІ\О ) _. . б· ОВJЩЬПІХ йгітато- ВСШ\ОI ІІОГОДІІ. lЛhШ"

полови, СПОРУДІШ цe~leHTHi бун­ в ЦЬО)ІУ роні бу,tr. opral1i;\OB.iIl(L кери Д.lЯ ПіLДХОДffiеппя з-пір; мо­ молотьба в І\О.1госпі ,:lIрйlЩ», ЛОТl1РКІІ зе~на та автоиаТІІЧНОГО Чсрнігівської області, ;te знат­ зважувtlІШЯ і навантажування нпй машпніст країШІ )1/ІКоза ііого па аВТОjІаШПШІ. Всі меха­ Б редюІ\. вперше застосував по­ lІілш ПРИВОДПТИИУТЬСН в дію ГОДШШlIП графіl\ на jI0.10TbGi. Тов. БреДIОК не 311U3ІJIШСЛ 3 лсв'птыla е.1еl\ТІЮМGтораии. Це дйС:Ь артіді. МОіБливіСТh відпові;щю. ІІа л.ру 1'І1 fi іІіе ;lеllЬ ІІрО те, ЩЩНЯ ЗВl.lhНЯТІІ д.'ІЯ впItопання він по радіо ро:шог.ів іншпх робіт не !llснше ЯК GO ЯК у пьоиу ропі ГОТУЮТhСЯ до в КОJl'оспі !\О..1ГОСПlІІшів, а в ці:ІОИУ за час елеКТРОИОJОТЬ()П MO.10TbUII :.ІеКОНОМIIТIl понад 10 «llраl1Я». 3НJ.ТІшfi jІ:.lШП\lіст по­ обіпяв меХйllізаторам арті.1і i~leIIi ТIІСJlЧ ТРУJоднів. lїОJГОСІІНIIIШ apTiJi іиені Хрущова поБУВilТlI в ппх IItL TO~ Хрущова ГОРДЯТhСЯ СВОїИ рйціо­ І\ах. Він ЗtlЯВІШ: -л і наш 11а.ШIlпіст ,1p JTOЇ НЙ.1ізtlтором: -аолоті рукп в нашого Мак­ молотаркп ТОВ. }rороз ВПl\Jlll\lil:­ спма JІКІІ\lовича, - кажуть -но­ мо ваших jlexalJi;\aTOpiB ІІа со­ нп.-аа що він не взявся, uіаJ1істичпе :'\~lагаІІІІЯ 3(L СКОРО­ обов'язково доведе до t:інця. ЧР.НIIЯ строків jlO.;ІОТhбн і аІ\ТlШ­

llеу- І Р'lф~I"Оjl, 1110О ОJІІОЧ,lСІІО З МО­

ХИЛЬНОГО в ІІІі О Jlаll ШІ ! А" 'бідьшість

ТПСЯЧІ

для ДО збирtlIlНЯ, ~tО.lОТl)би та :lла чі

3 :\,Ш,1а/lIlШIІІ і Пl'ШIllt.lIl I10p~la- Він СЮlопіддано трудиться пад ну участь n .'I.OCTPOI~OBOJIY ;\3.вер­ мп ВlIробітку. Тенер в арті.'Іі ТШІ, щоб нолегшптп пашу шеппі ЗД(Lчі x.1iUll, леР:І\аві. запершуІОТЬСЯ (\СТJ.lші прпготу- пращо. Так ~tlРО:lИJоея соніаЛІстпчне паІІІШ до ВІІХО,1У ІІа ;\бирашш l\Iill\СЮІ НКЮІОВИЧ СІ\.QНСТРУЮ- змагашш ~Іеlапінторів 1\О.1ГОС­ lll~ пп I\О:Ігоrпу І jl('Ш \: p~ ЩО/М~ ВРОіlіаlO. вав ;~ траl\ТОРНОГО KY.lbТIlВaTOpa НУ імені Хрущова :~ JlellYT<LTOM СЛІД .0CO~JlIBY. y~:~try. ЗІ:ерп,УТ? В Нl>O'IY році ТІ){~бухіВСI)!іі піДЖИВЛlOвача, що даJО МОlliЛІІ­ ВеРХОПІІОЇ l'а:ш СРСР, л:tуреа­ Нй, ЧIТК) 01 Н ,ШУ.lаIllЮ . Нр,lItl, /іОJГОСПНІ!І';1[ прнл.і:шIOТЬ ве:ш- віСТІ> СВОІ:'1асно ц.і]іІ\ИВИТП про­ тоя CT<L.liHCbI\OЇ прс~\і1, :шаПIllМ за~е:\ІІе'lIlТIІ, ЩОU ІІа В('.ІХ TOKa~ !~y увагу l\1l'Х,lIlіJ,щії pOUiT. Сйlші КУJ/>ТУРИ. 1l0M}' llаJеіІШТЬ маШІІністом країіІІ1 :\1 11 КО.10 10 POUOT~ бу.1й, вдень І ІШО'lІ ТПОРІ/а jпіl(іаТІІва ЇХ СПРШІОП(l- і рздіопа.lізаТОРСhка ПРОIlозиція Бре,J.ІОКОМ.

годшш Ha(,.1i;[~їIaTII паТРІОТJlЧОлексія

траНСII()РТСРИ

у БРllга;1.ах, ПlзеТll, брига;ші « l)orioBi .1ИСТ- П01ачj спопів, ІІнеЮlаТlIчні ТРУ­ хліU(1 дертаві, і ВІІ(' .10BllB бй­ 1\0m,ai-іllОВ.І1Х І\ll:>. Цій мсті піДIІОРЯЛlіоваШl вся UII ДJЯ СКІІртуваllНЯ соломи і іІ\ашш ПОСЛУХйПI по ра:Ііо, Ш"

хліба деРіl\аш. Ilатхнеш Зllа- aгpeгaTlВ; рооота РС1І\uлеГltl, ~IllСОВО-ПОJіТІІЧllа ро()ота, яку мепноІО :ІОдісю в іІ\Ilтті нашої нкі :~оuовlнзані Иil.ШГО,J.llТІІ бе;\­ проваДІІТЬ П(1ртіt1uа оргtlнїзапія СОЦlаJIlСТПЧIIОЇ })аТhІіїПЩПIIIІ псрсuїt1ШІі"і ВІІХЇ:( ЩОД('ІШИХ КО.ЧОСПУ. запеРШСПIlЯМ ('УДЇІШИІ.lТва j ввс- стіllг~зет, БРIll'~УlllХ ПО:lI)О~ОК, jltllпва-паfiві;щові]а.Jьвішпїі деШIЮI в СКСПJуатащю ПСРВСІІ- ЛІІ(',ТЮВ ТРУД,ОВОІ слави: рооота період сіЛLСhкогоспщаРСІJ!\ПХ ЦЯ ВI'.1иких бу]оп ]іО}lУllізиу активістів Іі.lубів, l,і6ліотrк, робіт. І требухіВСІJкі КОЛГОСП-Волго-Донського СУ;ЩОIl.1ав- агіткулиБРНГll], гу,ртків ХУДОіІ\­ ШІІШ ра:Юjl ;\ М('Х:ШізатораЮI! пого канаду i~ICHi В. 1. ;!еllінз, НЬОЇ саj/ОJіШІьності. jldШІІІшо-траКТОРIlОЇ СТ<l.lJпії нри:

машиніСТІІ МО.10тарОI\ КО.3ГОСІІУ

рання, модотьби та Х.1ібозда,і транспортера Д.1Я pO;~BaIIТaiI\eH­ деРіІ\аві. 3начниft вклад у цю ня :~ аВТОjlаШlІІІ зер"а в l\О)IОРИ. справу вніс Мilшпніст-раціона­ Недавно віl()УВСН раlіОlIеРСІ\­ .1іЗі1ТОР )ldІ\СЮI JIІ\ІІМОВПЧ 1\0- лик иеханіЗ,Lторів І\раїIШ. В ва.1Ь_ Він провів ве.1IШУ роботу, ніП ВЗЯВ ГІМТЬ і тов. I\ОВ(1.1Ь. щоб jlСХlшізуваТil всі трудоміст­ Tpe6yxiBchl\llft )lttШПllіет ро:шо­ І\і процеСIІ ІІа токах, ~OKpCMa вів про те, Я!\. арті.1Ь ГОТУСТІ,('Я

ІІа вибіРКОВІІХ ді.1ЯІшах БРІІгад<l I\O~IYllirTa В. ~IaTBiI;HKa жат;1(Lві:LУIOЧОГО раtlсільгоспві,1;1 і.l О J-I І\аШJ і вручну зіUра.1а перші т. ]їре~IQЯ ~l., що са~IОІІРз'вне () гектарів О~И~ШПll. Вчора IlОСріШСIllІЯ т. })оока скасовано. ;~a TtlBIIJa перші І\ОПlІ ІМ своШ грубе порушсння Статуту сі.1Ь­ площі брига:щ I\aIllIlI:raTa в члс­ ськоІ'осllо~щрсыоїї арті.1Ї І1а Т. НІІ ВКU(б) jlремеш\а. Нас­ Бобl\а наl\ЛtЦСІІО партіtlне СТЯГ­ Jі:rуючп ПРllклад передовиків, нення і попереджено, що за ПРПСТУПИЛП до збирання вро­ поюорсuня UY:(h-5ІКОГО пору­ жаю рілыlчіi брнга:щ M9X~ З і 4. шення Статуту сї.1hсы\госпо-­ І. Носок, дарської артілі він буде при­ секретар пзрторганізації колгоспу i~1eHi Ста:Ііна. ТJlГПУТІІft до бї..1ЬШ суворОї від­ С. Калита. повідальності.

J

ПеРIІ!ОЮ почала зuпратп жп- ша чаСТlllIа RО.лоспнпків пере· то ІІа впбіРІ\ОВІІХ ділянках ріль- ВИКОНУЮТЬ норми.

нuча БРllгада

~

5.

Сьогодні

І. Мехед.

впііШЛlI Ш1 жнива всі КОЛГОСІІ­ НІІКlI

. с. Музиченко.

ІtомбаПнер Фсдореш\о ПОlав l(о.1ГОСП імені Калініна, збпраТІІ пасіння ВЇJ:сяпині ЛУ· с. Літкн. гової. Завтра він переІ\ЛЮЧUСТh­ ". Почали зuпрання 03ІІМІІІІИ ся на збuрання озиуппи. В. Саливон, ріДhничі бригади І"ОЛГОСПУ «БіЛЬШОВИКі), С. Рожни. У полі редактор щоденної стінгазетн праЦІОють2 il\аткп-са~ОСКПДКІІ, "Ленінець-,

27

косарів.

3 першого

дня біJIЬ~

с. Семипо.'1КН.


СТА

2

ПАРТІЙНЕ

Розстановка і виховання (На

звІтно-виборних

Чотирнадцять І\ОИУНЇетїв на­ лічує наша парторгапі~зацін. З них 5 працюють брпгадпраии тракторнпх бригад, 1- IIO~Ii ЧНІІ­ ком бригадпра, 3-иеханікаМІІ, 1- ко.\lбаfillеро~r; агроном, iHiI~e­ нер, директор МТС і ~аступник. Така розстановка комуністів пає МОЖЛІІвість ОХОПИТJI партіЙ­ нии ВПЛlIВОМ всі ВІІрішальні . піЛЯНКІІ роботи МТС. За час від минулпх звітно­ виборних зборів нами одержа­ на від держави значна кіЛІ>­ кість нових маШИН,і тому-то ga-

зборах

Х

А

Н

О

В

Е

Ц

Ь

липня

17

ЖV1ТТЯ

КаМ'янець ді.lьська

БобрицькоТ

-

По­

область.

В Чемеровецькому

кадрів механізаторів

парторганізаціТ

року

1952

.раЙОНі вступила до ладу Летавська

МТС).

міжколгоспна

сомольської організ;щії, яка зрос.ld. ШL Н чоловік. Ці та ряд інших досягнень булн відзначені в звіті секретаря ШLрторгапізації т. Коипан ця М., у виступах 9 комуністів. Але основна увага збltрів була Bocepeдa~eHa на неВI[-

впробнпцтві комуніст-брпга­ дпр т. Федоренко, який припустив ці(;ї весни порушення агротехніки.Гострifi критиці був підданий на зБОРіLХ І\омуніст­ технік по механізації трудо­ містких процесів у тваринництві т. Мовчан. Він безвідповіда.'1hНО

рішених ще :~авданнях, на не-

поставився до ремопту самохід-

доліках у роботі. поУ сінокосаРIШ і впаслі.Док І\омуніст, агроном т. Оно- цього нею викошено ~aMICTЬ пріt;НКО, якого гостро критику- 1000 гектарів лише 90. Вик­

гід­

роелектростанція

потужністю

в

420

кіловат. В її будів-

,'

ництві участь

брали

шість кол­

госпів КаМ'янець­ Подільської і Тер­ нопільської стей.

обла­

На знімку: загаль­ ний вигляд нової гідроелектростанції.

\

Сіно

державі

-

ва:ш на зборах за припущене риті були серПоз~і недоліки і На 91 процент виконав річНе UРИСТУППJIП ще до сінозданим грубе порушення агротех- в роботі комуніста - інженера нпй план здачі сіна державі ~i к~лгоспи-великодпмерський ніки при пос(tдці f> гектарів мтс r. Коливая та ряду інших. великодпмерськип колгосп імені IMCНl Димитрова, красилівський

багато зріс обсяг роботи МТС. І\УКУРУД~Ш В колгоспі імені Партзбори зажадали від пих Кірова. Ще день-два, і закін- імені Жданова, пухівськпй імені Будьонного, ~. Мокрепь, визнав комуністів негайно виправити чать вивозку сіна русаніВСЬІшtl Ватутіна.

Відповідно збільшився і колек­ тив механізаторів, який партій­ на організація покликана нев­ томно виховувати ідейно, дбатп про те, щоб кожен з них під­ вищупав свою ділову кваліфі­ кацію, відмінно викорпстовував багату вітчи~няну техніку. Поліпшення РЯДУ наПва.жлп­

вішпх показників у роботі .мтс, порівшшо з

минулим

роком,

свідчить про деякі УСІІіХІІ пар­ тійної організаціі у більшовиць-

кому вихованні кадрів механі­ ~aTopiB. На більш ВІІСОКОМУ ідейному рівні проходпли пар­ тійні збори, заняття в rypТIty

партійної освіти, семінари агі7аторів. ПокращаJlа робота КОМ-

Ціна втрат на збиранні

врожаю

свою вину 1 разом з тим заз- ці недоліки. пачпв, що парторганізація ще В прийнятому

колгосп імені Сталіна і бобрпцьпартitlними кий імені Сталіна. Перший

ДУіlіе слабо контролює роботу І зборами рішенні зазначені за­ доеТ,LВІШ на пуuкт кожного агронома ~ITC по під- ходи }l-JIЯ поліпшення внутрі­ сіна, ДРУГІІП-"':'150. впщенню свого ідейного рівня і дідової кваліфікації. І пе цілlto~1 вірно. Ряд бе~партitlних агрономів, механіків, 8 брига;щрів тракторних брпгад недостатньо: а то і зовсім ніде не вчаться, хіба тільки час від часу бувають на виробничих парадах, семінарах, курсах. Довгий час комуніст брпгадир т. Грицюк посідав перше місце, а цього року перехідний Червоний прапор МТС перейшов ~ його бригади в іншу. Не відіграс ще авангардної ролі на

партitlної, агітаційно - касової роботи, організації біЛЬШОВИЦh­ кого виховання кадрів механі­ заторів. ПартНїні збори зосере­ ДIIЛИ увагу всіх комуністів на боротьбі за успішне проведен­ ня збиральної, молотьби, під­ готовці і проведенні осінньої сівби', на активній допомозі колгоспам у виконанні плану хлібопоставок державі. К. Буча, заступник директора МТС по політчаСінні. с. Бобрик.

П. Ковшун,

бухгалтер райконтори r.Заготсіно".

133 тонни І

с. Бобрик.

По району Концерт сатири

R rYMoPY

віпбув­

ся в районному будинку культу­ рН, якиіі організували ДJlЯ трудя­ щих районного центру артисти Української держестради. В про­ грамі-по!:ітичпа сатира,

пісні та інше.

жанрові

П. ГОНЧАРЕНКО.

***

ва "Колгоспник· сіл Гоголів,

Зростає попит на книги

колгоспах Русаиів

1а інших взяли участь у B~JlOrOH­ ках на lJ Т(1 25 кілометрів, які проведені в Броварах.

у змаганнях на

кілометрів

10

першим фінішував колгоспник ру-

санівської

артілі імені

Сталіна

-М. Мищенко з часом

19 ХВЮІИН І 35 секунд, на 25 кілометрJв-М. Миненко-45 хвилин 20 секунд.

70 краЩИ.І в~~осипедистів низо- ПереМОЖl~ЯМ

вих оргаюзацш ДобрОВіЛЬНОГО сільського спортивного товарист-

при

Семиполки,

змагань

грамоти.

вручені

В. КАЛЮК.

Слідами наших виступів

І Біб.lіотека нашого сільського тів Ста.lіпськоІ преміІ. Впсокої

"Посилити партіАне керівництво оБГ0ВОРИЛ1l стан к,дубної роботи і роботою клуБІв" -під таким заго- намітили заходи до її поліпшення. Спеціальна листівка під ~3a- l\лубу СllЄ'fематично поповнює- думки вона залишилася про ловком у газеті .Стахаllовець" ЗаВідуючий відділом KY'nbTOCBiTголовком <ІЦіна втрат на зби- ться поліТІІЧНОЮ і художньою книгу «Жатва7> Г. Ніколасвої та від 22 червня бу.lа вміщена ко- ніх закладів т. Кулеба з роботи

ранні врожаю (Цифри і факти)>> літературою. Днями придбали випущена ~гiДHO рішення бюро ще на 400 карбованців нових райкому КП(б)Уредакцією раЙОll КНІІГ. ної газети «Стахановець» і роЧИМ далі, тии більше ~pocзіслана всім

керіВІшкаи

агіт- тає серед

колгоспників ІІОПИТ

колективів, редколегіям щоден- на книги. За останніх 6 місяних стінгазет колгоспів і jlTC пів колгоспниця В. Пасту шенрайону. ко прочитала 12 творів лауреа-

БЕСІДА АГІТАТОРА

ЛЖЕТЕОРІЇ АМЕРИКАНСЬКИХ ЛЮДОЖЕРІВ А меРІІКi:tПСhкі імперіа:.rістп намагаються поневолити і пограбуваТll весь світ, нав'язатп пародак свої фашистські ІІОрЯДКII,

свої людожерсьКі погляди. З цісю метою вопп провадять шалепу підготовку нової світової війни проти Радянського Союзу

ке жпття не приховаєш і не прпкрасиш! І ОСІ> різні буржуазні лжевчсні -Фогт, ІІепделл та інші, ВИКОНУЮЧll волю свОїх

хазлїв, намагаються переконати трудящих аJІсрикаllців, що у псіх їх бідувашІЯХ ВИНlшfi не ttапіталіЮI, а Р03МНОіl\ення

«СІІЛЬНЬІе ДYXOII~ Д. Медвєдєва. Серед нових 1fитачін - причіп­ лювач Г. Вітров, їздовий Г. Шипта( ветсанітар Г. Коваль­ KOffieH з них прочитав по 5-б книг. І. Швачко. с. Жердова.

увільяеllНЙ.

но-освітніх

таким заголовкuм

був

червня лист

колгосп

ліки в роботі райвідділу культурзакладів

виконкому

райради депутатів трудящих,

КУ.1ЬТУРИ.

Бюро райкому КП(б)У і виконком райради депутатів

трудящпх

близько

13

~більшусться, заявлнють ці підлі ~lракобіСІІ і роблять звідси впсновок: pa~ земля не може прогодувати всіх, значить, треба БУДЬ-ЯКІІМІІ засобамп скоротити кількість населення па зеилі. ОДИН пря"о ПрОПОНУЄ знпщптll

міJьйонів без робіт- не менше

700

500

на

тисяч аJrерикаuських фер- настануть мир і загальне

газеті

с.

про

Княжичі.

повідомляє,

що

під

уМіщений

"Стахановець"

Щорса, артілі

колодяаь· -

від

12

іllені

Правління в

кол­

госпі завершується зараз споруд­ ження артезіансьь:ого колодязя.

ших капіталістичних країнах це марення н'tбирас великого поширення і вихваляється як найновіше наукове досягнення. Книгп Фогта, Пенделла та ін-

ні америкаНСЬІШJШ імпері'Lлі.тамп, не. пові. Ще більше ста років тому анг лійськпtl піп Мальтус, запеклиЙ ворог труДЯЩИХ, намагався довести, що

соціалізи, знищена експлуата­ ція людини людиною. 3 лікві­ дацією капіталі~му ЗНИКJlа і основна перешкода до ТОГО,щоб усі трудящі жили в достатку.

ших «учених» людожерів наппс.ані і видаються на заиовлення і в інтересах америкаНських мільярдерів і мі.1ьПопе-

ВІІнув.аТНШIИ масового голоду і ЗЛИДIllВ є пе експлуататори, а самі трудящі в зв'язку з їх ЧІІслеllllістю. Великі вчителі

Вільні радянські люди саllі буду­ ють нове життя в своїх спіль­ них інтересах, і це життя з КОШНІІМ роком стає все радіснішим і щасливішим. Як ні намагаються амери­ канські імперіалісти приховаТІІ цю правду за допомогою всяких лженаукових вигадок, вона знаходить шлях до ~BiДOMOCTi тру­ дящих усього світу. Тим-то на­ роди все рішучіше виступають ПРОТИ іиперіалісти'lНПХ паліїв війни, які намагаютьCJI вверг­ нути людство в бойню заради баришів мільярдерів і Jlільйо-

рів. Робиться це для того, щоб обілити сучасний імперіалізи, відвернути трудящпх. від класової боротьбll проти експлуа-

1

робіпшчого класу :Маркс і депін у своїх працях ВПКРИЛИ }Іальтуса і його послідовників -мальтузіанців, як піДЛlIХ при-

cBiTvBOЇ війни, «(обгрунтувати» ~.еобхідність застосування ~acoolВ масового винищення МЩ)ного населення. Прибуток, паtlвищиtt прп бу-

таторів. Справnшя, прогресивна наука давно довела, що людство має величезпі ПРОДУКТIlвні сили . .яКЩО ці сили правильно ток-ось ЄДПlІа мета, до якої ВИl\ористатп, то ВОНІІ вже те- нерів. Тим-то зростає і ширить­ праГНУТh експлуататори. Зара- пер можуть забезпечити існу- ся в усьому світі ненависть до

мі:Іьйонів чоло- ДІІ прибутку імперіалісти

них і напівбезробіТНІІХ. Понад віІ\, і тоді, МОВЛЯВ,

* *

.ПодбаRте аа

ря- в

ду сільських клуБІв і райбудинку

і країн народної де).{ократії. В людства. таторів, виправдати звірства аме- с:.rУіІшпків І\апіталізму, як підтой же час вони не шкодують Кі.1ькість голодних ротів рпканських іJlперіалістів у Ко- роблювачів науки заради інтедоларів на те, щоб затуманити :зростає, але І\і.1ькість землі не реї і підготовку ними нової ресів пануючnго класу експлуа.-

свідоміс.ть мільйонів простих а.\lериканців, ffiИТТЯ яких під ЯРМОМ капіталістичних монополій давно стало гірше від усякої І\аторгп. Відоио, ЩО в СполучеНІІХ Штатах А~lеРПКІІ на.'ІіЧУСТhСЯ

*

респонденція т. Маньчева М., у якій викриті бу:ш серйозні недо-

чи- вання не

2,5

мільярда

людей, сучасних американських JlЮДО­

::зеМJі нять страхітливі злодіяння. Вся- що Il(tселяють землю, а в

ба- жер ів

наЙJlIотіших

-

ворогів

бла- ке народне лихо-війна, голод, гато раз більше, і в дальшому людства.

мерів розорені і поневіряються годенство. Другий радить під- епідемія-все БJ1аго для іипе- весь час зростатимуть. ЯскраСили демократії і соціалізму разом з сім'ями, не маючи ні дати стериліз~.ціі, тобто кастри- ріалістів, абп тіJlЬКИ воно да- вим прикладом TO~IY с наша Ра- могутніші ніж сили реакції і зеилі, ні пристаНОВІІща. Десят- руваТІІ всіх жебраків і бідня- ваЛ0 добриfl барпш. Наведені дянська країна. Щорічний чис- імперіалізму. Замишляючи бе­

ки мільйонів робітників і СЛУffi-1 ків. Тр~тШ оголошує злочин-\ вище висловлювання реакцій- ТПЙ прпріст населення в СРСР І ~YMHi плани касового винищен­

бовців живуть У вічному страху цямп лікарів, які рятують лю- них американських учених ще становить більше трьох мїльПо- пя трудящих,

американськиtt

перед загрозою бути вики- дей від хвороби і передчасної раз показують, що в погоні за нів чоловік, і при цьому мате- імперіалізм Пде назустріч влас­ нутими на вулицю. Понад 14 смерті. Четвертий закликас до прибутком аllерик~нські мільяр- ріальпий добробут народу неу- ній загибелі. млн. негрів зазнають страхітливих утисків і знущань. За вбивство негра у хва.:ІенНі американськїй демократії вбивці не несуть відповіда.1ьності. Та-

масового ЗlІИщення дітей... РаДЯНСЬІ\Їfi лю,;щні подібні кровожерливі вигадкп ~дадуться маренншr божеві.JЬНОГО. В Сполучених Штатах Америки і ін-

дери і мільйонери втратшш людські почуття і розум, перетворилися в найнебезпечніших ворогів людства. Людожерські ідеї, поширю ва-

хильно підвищується. Так відбувається тому, що в нашій країні ліквідований клас екс­ ПJуататорів-капіталістів, помі­ щиків і куркулів, збудований

Д. Двnов.

Редактор

С. ПОГРЕ6IнськиА.

Адреса редакції: м. Бровари, Київської обла~ті, вул. Кірова

ВИ

01495

6РОlарська РlЙонва lРукара КuiJcbKoro об.lllСВОГО ;упраu1вu І свроаж пошграф1і та JИAUВИЦТlа

811І.

904-2120

58 номер 1952 рік  

58 номер 1952 рік

Advertisement