Page 1

Га3ета з

вихо~ІІ'І'ь

кІІ'fтІІІІ

17

1937

8

СЕРЕДА, 15 ЛИПНЯ 1992 РОКУ

року

.N'2 57 (8300) 1 крб. 50 коп.

Ціна

Громадсько-nоn1тмчна raseтa &роварщими НАПЕРЕДОДНІ

Виробництао і puн"oвfJ сьогодення

Є

ЗАПАСНІ

мів, головних інженерів, і жаткарів господарств рівнинів і спеціалістів

ІІІІІІІІІІІППUПІІІUПUІІUПUІППІDПU_.ПІІПUUІ

служб.

верстатниками. Але й зараз

сьогодні користується ве-

ми

мог­

JІИКИМ ПОПИТОМ, ТОМУ В&· пІ иємство иезва-

ТОЮ Маю

врацює біJІЬш-менш стаfJlJJЬиo. -ось і у черВНі у діючих цtнах було виготовлено товарно! продук-

ЧОЛОВіК . на увазІ

лунальників тощо. . І ВСЕ ж таки повюс­ тю сьогодні ми не може­ мо бути впевнеІ_Іими У

-

токарів,

фрезерувальників,

сверд-

ції на 16 мільйонів карбованців, на 6 процентів

завтрашньому днІ. .І ось чому ми зв'язанІ к~о­

зросла праці

республік колишнього Союзу, Чимало комплек-

у порівнянні з першим півріччям минулого року продуктивність

-

мИ

орендне nіДпри-

ємство,

тому

всі.

виробничники

трудитися

ще

наш~

защкавлею

якомога

адже

всі

кра-

працюємо

па ' один котел.

Самі ж

внрішуємо, як краще винористовувати свої прибутни. Скажу, що останнім

часом

чимало

трачаємо

на

ладнання,

розвиток

монтуємо

бо

до-

розширюємо

Могильова,

тощо.

Вал­

Враховую­

сьогоднішню

неста­

більну ситуацію, нt:. має­ мо твердої гарантіІ, що не буде проблем з номплентуючими деталями.

Ось не

тепер,

знаємо,

напринлад,

ян

вирішити

болюче питання з шасі для автонранів. На іх постачання у третьому кварталі у нас була до­ мовленість

з

nідприємст­

вами ;Та'1'і1:стану .та Ро­

сії. · и r,здалегщь перерах · а.шL за них нош­ ти, алt 'Ш'tраїнсьний на-

розкочення

Ціоналt.ний банн не проПуj '(""' аШі А рахуНКИ.

ли

чи

ЧПУ тич

а

- вс

довгомі них ЇВ,

U

о

незва

г.ал

а

всі

е

гі

виготовля

У

П

ан1чному

чи

на

ху,

опоряд-

жувальні тут роботи,

вже

робни

і

нового

послугами

своїх суміжників. було

і

незручно,

І

А це

до-

рого.

ступного

місяця

ше

виробництво

рюється новим

і

розшн-

поповнюється устатнуванням,

нам потрібні були надри. Тому набрали групу з хлопЦІв,

що

в

і

армії,

відслу~или

навчали

їх

у

Ниївсьному nриладобу­ дівному технінумі. Сьо­ годні 16 учнів атестоваНі уже

nрацюють

у

нас

На­

планує­

проби! вироб­ иицтво і для випуску но­ вого 80-тонного автокра­ А

ред

взагалі

собою

дання наш

у зв'язку з тим, що на-

роз-

автокрана.

на.

наристуватися

є

донументаЦія

місЦі,

доводилось

зонре-

сьогодні

внеоні

щоб

«Броварча-

НС-4574-І

світовим

ле­

зав-

прагнемо,

автокран

нець» дав

-

ставимо

відnові­

стандартам.

Думаємо, незабаром ц~ так І буде. Уже сьогодНІ він ним

О.

користується попитом.

вели·

заступник

директора

з

виробничих питань кра­ нобудівного заводу

«Стріла».

Сінажують калитянці

Учасники

семінару

оглянули

поля

місцевого господарства, на яких ви­ рощено чудові врожаї ранніх зерно­ вих

лі,

культур,

а

цукрових

дів

і

також

площі

нормових

побували в

нартоп­

нореІ:Іепло­

загоні жниварІв,

на

тону. Думаю, неріввини і спеЦіаліс­ ти багатьох господарств району мог­ ли

позаздрити гоголlвчанам,

ню

хазяйнувати.

нули

того

дня

Бо

куди

їх вмін­

не

гості села,

загля­

скрізь по­

бачили порядок, відчули і відданість справі. . Ось, приміром, на нартопляНІй плантаЦії працював екіпаж Миколи Васильовича Малаша із Петром Ва­ сильовичем Архиnенком. Механізато­ ри

налають

картоплю

<<невсьну>>.

Ножен гентар їІ видає більш як по центнерів бульб. Хлібороби ,lf~­ дають їх на ринку по 18-20 кjрб~­

110

ванщв

за

ніЛограм.

Нинішнього року

'

в

господарств~

нинів

до

вирощують

господарства

запасів

фуражу

цукрові

і

буряк~

чудова добавна

для

гроr.уrдс~.юї

·,

худоби.

Хлібороби

радгоспу

<о:Гогол!Всь-

кий» одними із перших у піДготувалися до жнив-92. зусиль

доклали

но-технічні

для

цього

праЦівники

районі Чимало інженер­

разом

із

го­

ловним інженером М. І. Нривоносом. Усі 18 комбайнів стоять на лінійЦі ГОТОВНОСТі. Чотири іЗ НИХ працюва­ ТИМУТЬ на носовиці зернових, а 14 комбайнів на обмолоті. У Сі ма­ шини повністю уномплектовані, за­ кріплені за механізаторами Зернові вирощено на nлощі гентарlв. жай

15

за

1660

зібрати уро­

робочих днів

і при високій

якості. Можливості для цього є. Про зберігання врожаю зерно~их культур танож подбали заз~алепдь. Зонрема, переобладнали сІносхови­ ще nід закритий тік. У ньому змон­ тували плющнлку. Тепер частин~ зернофуражу

згодовують

в

плющеному

худобі.

виглядІ

Тварини

охоче

поїдають цей корм і помі:но nідви­ щується продуктивність дІйног~ ста­ да. Отож, nовчитися У. гоголІвчан, думаю, є чому. Тут ум1ють високо­ продуктивно працювати, еноном~ти у

велиному

ють

і

людську

малому,

працю,

а

також

ЦІНУ­

шанують

тру­

дівника.

НА

ПЛЕНАРНОМУ

засіданні. ви­

ступив начальник сtльгоспуправлmн.~ районної, державної адміНістрацн

І. С. Рудак.

гажем знань

важна Він

і

Людина з велин~м ба­

і трудових

вельмишанована

ознайомив

навиюв,

присутніх

n~­

в райою.

із

станом

справ майже в усіх галузях сtль­ ськогосподарсьного виробництва. ;,а­ Г.

АНдРІЄНКО

швидно і янісно зіб­

зернових

культур,

нлинав

донласти

мансимум

зусиль

'ІІІ JНІЄТЕ ВН, ЩО...

при­

пасти якнайбільше нормів на зимо­ во-стійловий період для худоби. Як сказав він, у районі озимі зернові нультури вирощено на площі 10941 і ярі 5144 гектари. БіологІчна оЦінка врожайності свідчить про одержання

на

ношному

з

них

по

:35-40

центнерів зерна. При добрій організаЦіІ робіт є можливість у кожному

господарстві

провести

жни­

ва за 15-18 робочих днів. У добру путь, хлібороби!

· Дирентор радгоспу <<Гоголівський»

своїх дав

друзів-земляків.

геть

про

все,

Він

що

їх

розпові­ цікавило,

з відкритою душею показува~. ~им прантично займаються спещатсти всіх служб і в Цілому весь колектив господарства. Так, нормовиробнич­ ники вже заскиртували 2500 тонн сіна при плані 2400 тонн. Причо­ му, 80 процентів його внеоної якості. У ями закладено 7300 тонн сінажу при плані 4500 тонн. Ножен гентар

сіяних

трав

видав

у

серед­

ньому по 280 центнерів зеленої ма­ си. У господарстві винонано план сівби усіх культур, На збираю~! зернових

працюватиме

два

мехаНІ­

зовані транспортні загони. За нож­ ним номбайном закріплено два тру­ дівнини. Кожен з них може прац~--в_ати і на номбайНі, і на автомашию,

о·~нільки більшість жниварів п ацівники автогаража. б йнів уномплектовані

це

-

Шість ном­ подрібнюва­

чіми для соломи. Створено ланни дjІЯ скиртування соломи, підготовни площ до

сівби озимих

Заступник

ра

культур.

генерального директо­

агрокомбінату

<<Десна>>

по

меха­

нізаЦії В. О. Мороз розповів про стан підготовки техніни до жнив-92. Він віДзначив добру організаЦію ре· монтних робіт у радгоспах <<Гоголів­ ський», <<Жердівсьний>>, <<Русанів­

ський», імені Щорса. На жаль, до­ нині не всі комбайни готові до вихо­ ду в поле в радгоспі «3аворицький». На полях працюватиме 90 жатон. З АНАЛІЗОМ робіт на заготівлі грубих нормів для худоби та з іН­ шими

насущними

завданнями,

над

вирішенням яких повинні працюва­ ти в кожному господарстві район:у, виступив перший заступнии гене­ рального

директора

агрономбівату

«Десна» П. М. Талавіра.

Він

під·

креслив зокрема, що особливу ува­ гу слід приДілити збиранню врожаю

насінників багаторічних трав. Іх ви­ рощено на площі 3510 гектарів. Необхідно закрити всі канали для втрат насіння. Тр а також стежити за висотою зріз лин. Оскільни

солома

є

додатіt

мом для худоби повинна

ри.

Ян

переви

і

зосередив

жниварів,

На

м

грубим

в

а

поп редні у

на

гу

не

сантимет­

ист па.ючі, ві~

на

оплат1

харчуван

семінарі

кор-

стерні

1vва и

·

в

виступи

пращ

полі.

танож

го-

лова рай ..гроnостачу М. Ф. Должен­ нов,

неруючий

районни

ремонтно­

трансnортним піДприємс вом В. О. Черніков, дирентор Налитянеького комбtнормового заво стирецький та інш·. був

·

пройнятий

про своєчасне

ня

вирощеного

на

добро.

1

Хліб

.

она­

Ножен ною

з турбо

соколнісне збир

рожаю.

-

це

Бо

хліб

життя.

... на

світлотехнічному

заводі торшер

новd Дерев'ІІ· ні елементи разом з аба· журом з тканини роб­ лять його досить приваб­ ливим. Зараз ВИГОТОВЛЯ· ються дослідні парті'і цього

освоєно <<ВізИТ>>.

торшера,

тьому

кварталі

дуRція

г. поляков

у

тре·

нова

про·

надходитиме

торгівлю.

35ІРАМНІО ВРОІАІО­ ОСО&ЛІВУ YBArY

Хлібороби дали слово

ЖУРАКОВСЬКИП,

врожай

Жниаа-!J2

Вони займають площу 40 гектарlJ. Добре доглянуті рослини набираюtь ваги. Отже, буде цунор для труJ(lв­

варіанти,

уже

рати

А. Т. Косенко був за енскурсовода в

ма

мо зробити два крани. Готуємо

то

ці

сіль­

вперше

змонтована лінія хромування довгомірних штоків. Тепер Ці роботи винонуватимемо у себе, на а

Броварсьному району

<<але», готуємо для себе

запасні

у

питання

для того, щоб

ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІПІІІІІІІІІUІІІІІІІІІІІІІІІJІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ.ІІІІІІІІІІІІІ.

Ан­

Налінінграда,

виробництво. Тан, уже встановлені і працюють верстати для

гlдроцилі

,_

чи

ноштів ви-

підприємства. Зараз своїми силами будуємо новий гальванічний цех, оновлюємо в цехах об-

датнове,

муємо з Ташкента, гограда

з

на>> М. С. Адамковнч.

туючих та відливок отри­ Москви,

семінар

госпуправління районної державної адміністрації І.. С. Рудак, генераль­ ний директор агрономбікату <<Дес­

перацією з багатьма ПІдприємствами колишніХ

дижана,

комбайнерів району, ке­ відповідних

Л. В, СлободІІВЮн, начальщш

ли б забезпечити 30 ро~g­

::ючидіа всі труднощі,

Відбувся

та УкраІни по

ПІІПІІПП•ІПІІППІППІПІПІІІІІUПUІІІ

кранобудlв•Стрі.nа•

у рад­

підготовки та проведення збирання врожаю зернових культур, У ньому взяли участь Представник Президен­

варІанти Продукція ного заводу

жнив-92

госпі <<Гоголівсьний» відбулося зі­ брання керівнинів, головних агроно­

А

у

минулого

місяця тут почали внго­ 'l'овлятн нові рнріЖКові

люстри із мит~. Вони НИМИ

с

li •

eJW~IJ!'i,..~

1

і а

ьок,

в

якому

та всі бажаю­ придбати сві­

Чі можуть же

.

від·

вершк ве

масло

вар­

тістю по 120 карбован­ ців за кіJІограм (тобто без торгівельної націН· кн). У планах дирекції цього

-

заводУ

відкрит­

тя у Броварах фірмового магазину, який зміr би постійно забезпечувати нас свіжою молочною nродукцією. Остаинє сло­ во тут за міськвиконко­ мом, ЯКИЙ його чомусь не каже. Не виключено, що такИЙ магазин швид­

ше з'явиться у столиці, і тоді кнJІНН щодня їсти­ муть

масло,

ну тощо

сир,

з

смета­

броварського

молокозаводу.

* * * ... переможницею

кон-

курсу краси «КнївсьRа красуня-92~ стала 16·

річна броварча ніка

Ординсь

міської

у

сер д Водно ас

.NQ

5.

-

володарка

ерудицію

-

і п

та jнт

Півдевно-Корей ма назвала

юну

найчарІвнІшу. чат <<МІс са же,

що

ВерР.І іj(я

ли роніка

нзу

ект.

а

за

А

фір­

Віку як

ред унг•.

д'В· От­

не говоріть, вай­ дівчата живуть

красивіші

у нас

в Броварах.

ступному

В на­

номері

газети

обіцяємо нашим читачам зустріч з красунею 1\Htii·

ua.

Добірну

інформацій

підготували промисловості

тів

реданЦії

<<Нове

ВіДДіЛИ та

лис­

газети

ЖИТТЯ>>.

ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ

Понад

план.


2

crop. 8

15

липня

1992

р.

Колонка журналіста

ЯН НА

Як тобі жвветьсJІ, ...........IIІUUIUIІUUIIDIIIIIIIUІOНIIIIIIМIIIHUIIIDUO'

JІ:ЕОДВВО? ц

Е ЗАПИТАННЯ чи не щодии ставлю безспІвно пере.-; людь­ ми, яких бачу у переповненому автотранспорті, ка ву­ пиці, біли напІвпорожиІх полиць магазинів. Дивлюс,. на жі­ нок, які завж.-;и поспішають І ніби одна з одною змагаються у яеренесеннІ вагк,

на чоповіків з баіІдуже-нІнкимн об .. иччАми

і так же беsспІвно отримую відповІді: важко, важко, важко •.. А очі, які очі у пюдеіІ ваших зараз! Невеселі, засму'ІеиІ. Скільки в них тривоги, невпевненості, . Так, нелегко нам живеться тепер, незважаючи на суве­ ренітет І неsаJІежиІсть держави иашоТ мо.. одоТ. Нелегко, бо тривожно І убого. І чим АВJІІ, тим більше розуміемо: ми не бу.-;емо АІіІсно вільними, доки не виберемосв Із злиднів, доки не

почнемо жити гІдно. І держава наша стане сильною лише ТО,ІІ,(, КОJІИ СИJІЬНИМИ будемо МИ. Добре, ЩО ПОЧаЛИ МИ це розуміти. То як тобі живеться, людино?

Як засвІдчує реальнІсть, останнім часом найменш оплачуваною та

соціально незахищеною категорією

виробничників у вашому місті є автомобілісти па­ сажирського автопідприємства NQ 13209. Наша га­ зета уже писала про їх проблеми. Тут був створе­ нпй страйковий комітет, який направив пакет своїх вимог в усі інстанЦії, починаючи ному і навіть Президенту України.

від

мІськвикон­

А було це 28 травня рону 92-го. І пакет той мі­ стив 15 пунктів. І значилася в ньому та фатальна вибухонебезпечна дата 1 липня. Саме цього дня, не отримавши жодної відповіді від авторитет­ них адресатів (правда, побував тут напередоднІ за­ ступник Представнина Президента обласної адмі­ ністрації О. О. АндрІяка), автомобілІсти, як і по­ переджували у своїй заяві, застрайкуаали. І ми, пасажири, сповна аа ці два дні змогли відчути, які ми безпорадні без таких звичних, навіть не завжди надійних, часто «хворіючих» автобусів. Аналізуючи надзвичайну пригоду місьнрайонно­ го масштабу, сьогодні все більше розумієш,· що

страйну могло б не бути. його б і не було, якби ...

Якби до проблем нолективу пасажирсьного автопід­ приємства належним чином поставилася місцева

~ РОЗУМІЛО,

що тепер

нелегно живеться не

О ше місцевИм автомобілістам,

ли­

але й медикам,

педагогам тощо. Набагато менше прожитковог~ мі­ німуму, чисто символічно, заробляємо і ми, МІсце­ вІ

обласного

територіально-виробничого

об'єднання автотранспорту та Унраїнсьної держав­ ної корпорації автотранспорту «~кравтотl?анс». Але перевозять автобуси згаданих об єднань 1 к~р­ ;юрац!ї броварчан та жителів Броварського рано­ ну. Тому, думається, місцева влада, з~кема за­

ступник

голови мІськвинонкому

В.

М.

Г

не один рік веде питання транспорту, м~

нь,

що

перши­

ми операт11вно вІдреагувати на біль воді . Упевнена: цей страйк не був би 'Р'аким три­ валим якси хтось з представників мі нкому

аідраз'у, дізнавшись про таку НП;-J\_містІ, п иїхав Еа аитопІдприємство, до страйкуЮчи\, ЗУС.'!' вся б з ними. Заступнин же голови мІсьИ~и!f>нкому ~- В.

f.

Гонтарев 1 липня вів лише розмову набінеТІ ди­ ректора автопідприємств~. До людей 1~ін так і не

ПіДіЙШОВ... Це обраЗИЛО lX.

н-

Ось так по суті штучно ... мІськвинонкомом У Бро­

варах була

створена

вибухонебезпечна

ситуацІя.

ЛІба це допустимо, особливо у таний скрут~ий час, коли

люцинl

і

так

щодня

доводиться

вирІшувати

'<!!мало елементарних JКиттєвих проблемІ Прикро:

добиватися

елемеитарного

водІям

дово­

дит:~оСJІІ

ca:v1e таким шляхом, пtдводячи !Іас, паса­ жирів. але все ж таки радує те, що_ м~ нІби по­

чали пронндатися від стрюиноrо сну 1 вІДстоювати свою людську гІдність. ІJ И ІНШЕ, що теж безпосередньо стосується кожного з Бас, автомобілістів та_ знову ж тани міськвиконкому. Уже кілька місЯЦІВ через неза­

довільний стан дороги автобуси маршруті!! NQNQ 33~ та 1 не доїжджають до заводу алюміюєв~х будІ­

вельних конструнцій. І добре, що робітниюв цього

підприємства на зміни возить заводський автобус.

Але тут, поруч, знаходиться __хімчистка, нуди з ;сі~ Броварів їздять

люди.

Як

ІМ

в діяль­ державної адмІнІстрації відкошІ во­ на існує. Але не думай-

добиратися сю.., І

що

наїждженою

лією.

Спочатну,

.Хіба можна стІпьни випр ву ат терпіння людей, навІть у таких дрібниця~? ·,Іба можна грати­ ся з вогнем, особливо зараз, колі і так в усьому

ьІдчувається соцІальна напружені<\ть? Ян тобі живеться

людино? Я\< бачимо, нелег·

с.о:ї на жаль, чимало проблем ст~орені на місці, штучно... . Щодо наболілих питань автомоб~лІстів, то вони оули

уж~

тани

розглянуті

у

після страйку лише

місьнвинqнномі,

праада,

3 дипн~· у присутності

О. О. Андріяни та представнинІв а топtдприємства. 1 uловне, що останнІ бажають самое Ійно заробляти собі зарплату. Було вирІшено й- та mІськради народних депут озглянути пит я анплат автопІдприємству о пенсацій за перевезеІ вя пасажирів та пІльгави в.

вІтлана ПОТУРНАК.

Цінавило

все:

і

прак­

знання

ді:Іь­

ничними інспекторами ок­ ремих норм діючого :зюю­ нодавства,

і

органами муваннями

та

умови

11Ііл!Ції.

фор­

громадсьного

самоврядувания. тові

і

\fюбу­

пра!(івників

Словом.

спентр

.,

взаємодія

влади

питань,

увесь

так

чп

тів було записано: <<З ме­

стрітися

де

одним

із

посилення

дальності внутрішніх

пую\­

відпові-_

працівників справ за ви·

нонання обов' язнів,

служб о в и х зміцнення

СЛужбової

ДИСЦИПЛІНИ

провести до 1О червня атестацІю дільнич­

1992

інспенторІв ... »,

н:-.:х нали

думни

про

залу­ право­

мочність такого крону. Але уважне прочитання

шостого розділу Положен­

з

дільничними

інспекторами,

провести

довелщя

аж

три

засідан­

ня

комісії.

Побувати

ме­

ні

вдалося

лише

од­

ному

а

з

них,

тому

про

веденого

підеумни

снладених

та

ще

розмови

проведення

анцІї

і

те

сторін.

погляди на од­

ж

питання

двох

З одного бону

_!_

райвідділу внутрішніх справ, інспенторів мілі­ ції.

З

-

другого

пред­

ставнинів державної ад­ міністрації та Рад народ­ них депутатів. А це все рі'3ні люди, різні в них підходи, різне бачення си­ оцінка зусиль працівни­ ків міліції. Та один пози­ тивний фактор, сподіваю­ ся, не буде заперечуFати ніхто: подібний захід до­

зволив

якось

розбурхати

вакуум заспокоєності ян з одного, так і з іншого бону, цес

t:ти:vтулювати зміцнення

ронної

про­

правоохо­

роботи.

роботи.

Ска­

жу тільни, що Представ­ ник Президента своїм роз­ порядженням

місію

по

цієї акції. Ціла група дільничних інспекторів міліЦІї підтвердила свою високу професійну нвалі­ фікацію, продемонструва­ ла глибоку обізнаність із криміногенною обстанов­ кою ла

на

створив

но­

затвердженню

місцях,

чітку

засвідчи­

взаємодію

рівнинами

з

не­

радянських

господарських

та

органів,

громадсьни;vt

антиво~І.

Серед таких

правоохорон­

ців

насамперед

слід

на­

звати А. М. Мельнина зі СвІтильного, М. І. І-tо­ стенна із Русанова, В. Ф. Головача із Г.Кердови, А. Ш. Шамілова із Рож­ нів, В. П. Велідченка із Налити та інших. У них і

рівень

розириття

злочи­

нів досить-тани високий, і профілантика на рівні, і, головне, є добрі нантанти з

населенням,

має

Не маю наміру аналі­ зувати всієї проведеної

пІдготовчої

їх

ДО

не буде

-

Ді.'ІЬН!ІЧНОГО

спентора.

а

і

правоохnрnнюІх

до

всіх

в

його

іі іН·

псобі

машнні

ПіДХОДІІТИ

НЯ

ОДНі<-~Ю

ІЮЮ.

]~ритерії

Ні:

рівень

інспентор, та

бо

різ-

ПіДГОТОJШ!І.

стаж роботн. дільниці. що чинів

ІІі

Мір­

спеІ\ИфіІіLl обслугnву<:

тяжність

зло

правопорушень

..

Усе це накладає специ фічні особливості на їхню діяльність, вимагає різно­ бічного підходу до оцін­ ни роботи співробітНІша 'ІІіліції. Але тан, як пра­

цюють на сьогодні А. О. Аузян у Богданівці. О. і\:І. Бурлаченко в Погребах та Зазим'ї, В. П. Трухан у Нняжичах, В. І. Тка-

в

наш

що

час

теж

неабияке

·у

дільничні

тори,

таних

офіційно-про­

тональних

даних

додам

ще й власне спостережеn­ ня. З онремими із назва­ них працівників міліції я знайомий давно. І то~ІУ

Рудні

деякі інспен-

не

вольняє.

А тому

ному

них

із

вказа.1и

їх

та

де р ж а в н у

міністрацію

за

жовтні не

НОfЕ­

строк.

недоліни.

того

виправити,

ме~1О

ми

часу і

що

треба

спостерігати­

цією

роботою.

проведемо

повтор­

затвердження

дільничних

У

цих

інспеІ;то;Jі н

на посади. Не хотілося б тільки. щоб із ни:>юсr, і: них

довелося

бо

ж

люди

прощатпся.

вони

непог <1-

ні. А втім їхня подальша доля у їхніх же руках. Ш,о ж, очевидно, у за­ ступника глави державної адміністраЦії є підставн для таної заяви, адr~:с об­ становна у районі сІСІ<t­ лася внrай тривсJіІша. ПЕРЕД ТИМ. ЯІі :>а­ кінчити

ці нотатни, хотів поділитися ще де­

\)0:1добра.

виправдав

ВіД

НЬОГО

Ч.'ІС'·

І;о;vіісії. Та хіба таЕе

становище ті.'1Ь!іІІ у Бог­ ;ІLlНівці'~ ЩЕ 0/\ІІА серііо:>на щ:•ичина,

що

заБажає

!:Sоті

;]ЇЛЬНИ'!НОГО

ТОра.

--

ле;ююї

ро­

іНСПе!;­

відсутність

уваги

і

на­

підтрим­

Ю1 :3 боку сільсьюІх народних .1епутатів. можна

говорити

:заціІшвлену

Рад Я1:

про

Т<ш~·

участь

lІів влади, якщо ричах, Мокреці,

орга­

Заво­ Погрс::­ бах та деяких інших ес лах голови Рад не зна­ ють, чи~1 навіть зай:>.Іа-

протqнола])(и

Цf,

насjім­

перед, катастросnічн~~~ро­

внут­

тому,

Ради,

та об­

управління

М.

В.

цьний. ОНРІМ

офІЦійних

тистичних

даних

злочинності

Яш­

ст~­

про

та

рІ­

пра­

воnорушень у населених пунктах, їх розкриття,

користуються

ритетом

у

що

авто­

громадян не

саме

намагаються

·,,іплятися до людини но­ ли треба й ноли не треба. Вміння вислухати, зробити ня вислухати, зробити правильний

нали но,

вже то

висновон,

гостро

а

потріб­

застосувати

й

на-

ни

в

інспектори,

рознривають

І

ЧИМОСh.,_ ЩІГадує

І\0-

рабель без руля і вітрил, якого вітри та хвилі шаr­ да.

в

так

усебіч, же

а

само

номан­ в

усе·

біч тягне все, що бачитІ,: той виламанийіз наютн ілюмінатор, той дошну. а той, гляди, іще щоt.:ь ..

Отак із нами зараз. Важ . ко перелічити, що не бе· руть сьогодні. Будмате­ ріали,

овочі,

норми,

ю;

во­

злочини.

-

останнє

_:jільничних

взаємодія інспенторів і

гро:~Іадсью!х

правоохорон­

них організаціІ"!. Ні ДІІД. ІІі ІіОМЇСіЇ ПО бОрОТЬбі J П!!ЯЦТВО~І, суди

Ні

ТОВарИСЬ!\Ї

практич~rо

ПrІгнша?

те;І;

не

ініціатнrш. справі

А

про;ш.lяrиь

нті~т

:;'юзи:шся

:JаГрОЗ<l

діють.

110 :з бm;у го.1ів інс:пеюори ;,Іі­

·;х роGотн Р<ц. Та іІ .Ііції

не;

Баіідужість

у Цііі реа.1ьна

ЗНИЩЄЕІІЯ

органів

самоІJрядування. її спро­ бувала сформу:новати го­ лова

Богданівсь;юї

ра11ІІ ра

Т.

І.

сі;Іь­

Згоннин.

<.По­

енту:Jіаз~ІУ.- говорн!Іа

пона. - - )JИ!Іу.!а. Бс:т їатІІО :1ара:1 ~~ Т!(JВ.5f;~ОЧ1 а:.ІІ1 ніхто

хо;rитJ, ..

не

'"·

Справсд:lІІВі слона? Справедливі .. А.Іе, Jiil ща­ стя,

є

ще

лю:(ІІ,

ністрацією,

з

засідань.

рішніх справ. Очолив но­ місІю заступник глави а~­

районної

ються

її

йомлення

пають

вень

слова

ПОЧ\',1!1

яними роздумамиr1\і.о впалн в оно. nісля· учасІrі в роботі комісії т~ озн~­

справ

аДМІНІ­

так і райвідділу

мІнІстрацІї

іІіuДІІОГО

жіння

НИНі

державНО!

ласного

ін

;І :!рОблю, ІіОЛИ Б СlІДить агроном?,,_

такі

нн

а

1\ІОЖе

І1іlfЮДНО<О

<<А ЩО

ад-

задо­

дали

на

до

би

значення.

До

ченно інші

В. Ф. Головач. та, пев­ вен, й Інші названі спів­ робітнини внутрішніх

інспекторів,

нуди увійшли я~. предст_а~­

страЦІЇ,

::aT}JИ~laTH

Ми pn:JyMi<:!ІIO, говорить М. В. Яніцькиіі -і що не можна до всіх

стання нільностJ дрібних крадіжок. Дерярва наша

ІІИНИ

що і;"ут1, на дачі. tї!t:liТO}J \ІіЛіІ\Їі ІН;

::рада'І<І

:1

готові

вироби і сирошшу... Оtь принлад. По тШ же са"Ііі1 Боrданівці навесні нур­ t.:.\ ють авто~юбі.lі із гноє~1.

органів.

можу засвідчити. І той же l\1. І. Н:остенно, і той же

дІльничних

госппродукцію.

цІлном

І можна бу­

до б просто .· дивуватися, якби !х не вининло зов­ сім. Бо тут мали пере­ не

Не будь ДОВір'я

57 (8300)

БЕЗ ВІТРИЛ?

навно­

подібної

явище

-

занономtрне.

роз­

дані повноваження ось критерії, за яЕюш сьогодні судять про люд­ сьні яності ~lіліціонера.

ЯК ПЛИВТИ В .КОРАБЛІ

торів мілІції, нонтрелює їх діяльнІсть», вІдкинуло будь-які сумнівни. А втім

в

повіді голови номісії М. В. Яніцьного. ОТЖЕ, про підеумни

на рівнІ району державка адміністрацІя «затвер­ джує дільничних Інспен­

ло

про­

суджу

зі

протоколів

на

останньо~Іу.

заходу

основному

ня про місцеву державну адмІнІстрацію, де чорним по білому написано, що

яЕі

грома;(і

вище,

ні;-І;

ведена

:m

оплату

Повторюю.

t.::rу­

став:Іяп, І(е.

аІ;цін.

про­

державною аі\Мі­ вюишнала не­

однозначні оціню!. Та го­ головне, r-Іабуть, що І\Сіі ~шхід

нровс.:~ено.

;~:ас:~ІО

тr·нер

, що ьнf пі;ца­

спеціва

він даt.:тr, ре

І<t

чу. І не І\(9flc:r,, / !k :1ав

тра, а вн;е {<:.ьо~·о ІІі, <Щ<І\с e!\OJ!OM\ 1·

jJO:Шa,;J

;heJJIJII

H<t

t.:Мерті

!IOcTi,

ІШШО ..

ДЛН

всіх

j)ОЗ!'

на

-

І,

Л

І

ПО\! 110;зJJO<JIJIJ­

r. 'ІіИЇІ.

І.­

i\Є/)/IiaRll,

.

сіль-

КРИМ ІІІА ЛЬНА ХРО 111КА •.•.....•.....~ ...•.... "_=-;;.~··········=· . .;:········································:оо···········

ціни скачуть' а

дачники

дІІв на дачнІ ділянки, розташовані на Бровар­

не

найбІльше

постраждав браварчании М В. Набока, із дачного

бу-диночка якого невідомJ винесли

котел, бір

опалювальнии

газовий балон,

інструментів

nонад

14

на

на-

суму

тисяч нарбован­

ців. за останнІ місяцІ та­ ка

вартість

украденого

майна із дач є найвищою. Пошесть крадІжок із дач

не

обминула

і

злодії

поживилися

О, і

бетономішалкою та чотирПостраждали

в попередні, продовжува­ лося паломництво зло­

Чи

чах,

діїв і члени

Минулого тижня, як і

щині.

розташована в Нняжи-

qa

ниян.

У В. І. Ткаченна, чия да-

від

наркомани

невідомому

знинло

рів

мет

напря,

пог

90

них

евої

асбестов

сітки,

лиха Не думала і не І·ада­ ла Н. 1\'І. Глушко, що від малої іскри може бути так багато лиха. Затопи· ла вона піч - <<буржуй­

· ет

29

НУ>>

в ч

и.

війсьнового

Тр~ нра і

НИХ f!JіЛЬН бетономІш сітки

для

автомашини То

охорона?

вона

сама

вантажити

вивезен­

чи

іншу

куди,

дивилася

разі

н

злодії

Значить,

технІку. ється,

ної

ечах

використали

ня

-

у,

на

несеш.

лехи та йо­

і

:

і

Не

ПО;\ІіТИ.lа,

ЯІ\

через якийсь час загорі­ лася нрівля її тимчасо­

100 воло

та багато

А

зло-

садово-дач­

ного товариства <<Залі­ ське>>, із території яко о у

Мала іскра,

завітали!

ма віконними рамами.

ПJІаЧуТЬ

ІВ заводІв пласт­

дороги.

тично

тою

ження,

"

мас І заводабудівного комбінат ~ І. Н. То~аря та М. І. Дударя відреlVІонтувати · г ану дІльницю

комісію

інанше пов'язаннх з діяль­ ністю людини в міліцеїt­ ському нашкеті. Звісно, детальне обговорення всіх цих моментів потребува­ ло часу. а тому, щоб зу­

знову ж тани міськвиконком уже скоро як не може проконтролюва ~ винонання сво­

і змусити директ

ІЮ-

коли-

Представнином Президен­ та України на Броварщи­ нІ Л. В. Слободянюном було прийнято розпоряд­

піврану

го ш рішення

вона

лсгно,

речами? І

проходила

туаЦІї". а значить, і різна

журналісти.

Зрозуміло і те, що мІсьнвиконком не в змозі ви­ рішити наболілих питань автомобілІстІв це в

номпетенцІї

діль­ мtлі­

нІшою анцІєю ностІ районної

хреститися

влада і вчасно відреагувала на них. У першу чергу хтось з її nредставників (за логіною, це ж тане зрозуміле і елементарне) мав протягом червня по­ бувати v ({олективі (і ие раз!). Поговорити _з людь1\Ш, вислухати 'іх І:арешті. Упевнена, тодІ б тут розхмарилося і грози б не було.

атеста­

цІУ стали чи не найпоміт­

те,

ІІІІІІІІІІІІІІІІІ І ІІІІІІІІІІІІІІІІІUІІІІІІІІІ ІІJІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ

МЕНЕ,

цІя і затвердження ничних ІнспенторІв

життя,

сН О В Е

в

Чи,

пита­ таному

може,

допомагала

унрадене?

х

r

22-річної виявле­

кі.т:о~рами

овок,_ шприци,

бинт інші предмети, що необх дні для виготовлен­ ня

та

вживання

марноти­

ків.

Затриманих передано у військову комендатуру Києва, яна й проводитиме слідство у цій справі.

вого

приміщення.

споруд­

женого на дачній ділянці поб.'Jизу Рожнів. Вогонь спочатну цим

<<справився>>

приміщенняс.І,

згоріло

ущент,

а

із ю;е

потіс.І

перекинувся на сусідній сарай. що належав бро­ варчаш~і Т. С. Білоши­ цьиій. Сарай таконt не вдалоrя

врятувати.

Бачте, нехтують

як

буває,

правилами

типожежної безпени ...

Ішли про­


сН О В

Ж И ТТ Я:.

f

- Чим відріЗШІєтьси нинішнє увравлІJІШІ сі.ІІЬ· ського госводарства від попереднього? -

Нважаю,

вах

переходу

f'ИХ

ВіДНОСИН,

риннових

обхідна стема

що

в

до

умо­

ринко­

у

саМИХ

відносинах

не­

янісна нова си­ управління сіль­

ськогосподарсьним

ви­

8

15 липня 1992 р.

ток

сіл

і

сільсьногоспо­

дарсьних

йону,

підприємств

здійснення

ра­

еноно­

господарювання

ління

і

підпри­

є.мництва,

створення

них

для

умов

рів­

розвитку

будуть

займатись

фінансовими

органами,

податновими

інспенЦіями,

ВіД

комерЦійними

державленням економіч­ них відносин на селі, ме­ та яного надання всім товаровиробнинам одна­ нового

права:

вільно

поряджатися

роз­

результата­

ми своєї праці. Виходячи тези уже між нинішнім

із Цієї різниця

lr попереднім сільгоспу,

переднє

управлінням яке

районі до

існувало

в

року. По­

1982

управліНня

ського

є і

сіль­

господарства

своїй

роботі

в

спиралось

комп­

вислови­

доцільне

створи­

систему

управ­

сільськогосподар­

сьним районі

виробництвом у управління

питання

управ­

можливостей для всіх товаровиробників сіль­ І'Осппродукції незалежно роз­

за

єдину

цього,

иоординацією взаємовід­ носин товаровиробнинів з

власності,

ти

(:ільсьного

спеціалісти

колективів

району

різних форм власності і господарювання. Онрім ління

форм

ленсу лись

.'іаСЯ

рівних

трудових

агропромислового

мічної земельної рефор­ ми, розвитон нових форм

робництвом, яна б займа­ створенням

нів

!Іри

господарства.

обговоренНі

цього

висловлювались

абсолютно різні зору, створений ІШ

тому

точки три ро­

агропромисло­

фінансовими

номпаніями:

вий номбінат <<Десна" не зміг у повній мірі об'єд­ нати виробництво, заго­ тівлю, переробку і тор­

сприянням

міжнародно­

гівлю

баннами

му співробітництву та зовнішньо - енономіч н і й діяльності підприємств і організацій аграрного сентора.

Тобто,

буде

робитись

все можливе, щоб стабі­ лізувати енономічну си­ туаЦію в сільсьному гос­ подарстві

і

наростити

ви­

робництво продовольст­ ва на основі більш пов-

в

єдиний

мисловий занінченим

агропро­

номпленс з цинлом ви­

робництва. Через вузько­ відомчий підхід до його силаду тан і не ввійшли заготівельні, водогоспо­ дарсьні, будівельні орга­ нізаЦії, господарства пта­ хопром;у

і

живпрому,

племоб єднань, що знахо­ дяться на території райо­ ну і технологічно пов'я-

в

ди робОТИ, НИНіШНЄ Ж завдання

на

фуннціо­

ність товаровиробників. :3гідно з цим, а також виходячи з тих завдань і фуННЦЇЙ, ЛіННЯ

НИНіШНЄ

госпо­

дарства відійде віД тих нс.мандно - адміністратив­ них методів роботи, буде стояти не над хлібороба· ми, а поруч з ними. Не навчати

(хоча

і

це

деко­

.:ш треба робити) а бути їх помічниками. Психологічна перебудо­ ва

,

у

цьому

І-:ерівників

напрямку

і

спеЦіалістів

rбуде НеЛеГКОЮ, але іНШО­ ГО виходу немає. Ще

·

один пн -

обов'язон захист,

вання

управлін­ відстою­

інтересів

йону

перед

АПН

ра­

різними

ві­

домствами.

Хочу

сназати,

равління подарства

органом

стає

управління

ставиином

пред­

держави,

відповідними

при

аг­

номплен­

повноважним

:rене ми

гос­

єдиним

ропромисловим сом,

що уп­

сільсьного

наді­ права­

одночасному

під­

вищенні персональної відповідальності спеща­ :Іістів управління за роз­ витон продовольчої сфе­

ри.

При цьому слід наго­

Jюсити,

ня

що

на

управлін­

панладається

нення

здійс­

нонтрольно-інспен­

ційних

фуннцій

з

питань

землекористування,

ринарії, ду, яності

вете­

держтехнагля­ продунтів хар-

r-чування.

Скільки вровідних спеціалістів входить до

-

уnравління?

Апарат

-

сільсьного

силадається

Лістів. входять ші

управління

господарства

15

з

питання,

ються мічного

що

району.

номпленсу

В

загальному

це

забезпечення

проведення

літини

стосу­

соЦіально-еноно­ розвитну агро­

промислового

плані

спеЦіа­

В їх обов'язки найрізноманітні­

по­

галузі

сільсьно­

го господарства,

перероб­

ної

в

державної

промисловості,

робна дію

та

механізмів

зації, сприяння виробникам в д?сягнень НІчного

її

в

реалі­

товароосвоєнні

науново-тех-

прогресу,

турній

роз­

приведення

перебудові

струн­

в

Цій

сфері енономіни, участь у виконанні системи захо­ дів щодо забезпечення економічної самостійності Унраїни.

t--

Виходячи спеЦіалісти разом

нами

з

із

цього,

управління товаровиробни­

повинні

забезпечити

збалансований . економіч­ ний і соЦіальний розви-

роЗВИТОК

ність поголів'я корів на 1700 голів. Знизилась

54), .

технологічна

і

виконавсь­

на дисципліна. Це по­ перше. По-друге. Нега­ тивно

позначилося

на

сільсьногосподар с ь ко м у

енвівалентність

виробництві

погіршення

забезпечення

технічними

матеріально­

засобами,

не­

Цін·

на

сільсьногосподарську і промислову продунцію. Зрозуміло, що в такій ситуації ня:

вининав

а

яна

питан­

перспектива

розвитку галузі? Але перспентива є. Судіть са­ мі. З метою подолання нризової ситуаціХ, що снлалася у господарстві,

ня необхідних

сільському на створен­

енономіч-

r.

винориставня

потенЦіалу.

що

це

нам

наяв­

Думаю,

вдасться

зро­

бити.

- Що зроблено дп:я забезnечення усnішного вроведення жнив, інших сі.пьськогосводарськвх

ро­

біт'!

Сьогодні

ребів

Це

в

хлібо­

наnружена

час,

ноли

занінчити чевих

необхідно

абробітон

культур,

збирання річних, трав

і

пора.

ово­

провести

урожаю одно­ багаторічних

заготовити

достат­

ню НіЛЬНіСТЬ HOj)MiB, _,ГОТуваТИСЬ, ЯН СЛіД,

ІІіДДО

жнив.

У

цій

мічній

снладній

ситуаЦії

що

господарства

но

піДготувалися

готівлі ня

еиоrю­

вважаю,

нармів

непога­

до

і

урожаю

за­

збиран­ зернових

культур. На цей час за­ готовлено 51 тис. тонн сінажу, 10 тис. тонн сі­ на, 12 тис. тонн ранньо­ го силосу. Зроблено віД­ повідний запас паливно­ мастильних

матеріалів

на

період збирання урожаю зернових нультур, яний силадає 1200 тонн ди­

зельного палива і бензину, дарствам на

680

тонн

Надана госпо­ району прантич­

допомога

в

ремонті

вузлів, агрегатів до :зер­ нозбиральної техніІШ. Як !Jезультат, із ком­

157

байнів ти жаю,

готових до робо­ одиниць. Вва­

130 що

стан

підготовки

зернозбиральної

техніни

дає

впевненість

що

роботи

по

в

тому,

збиранню

урожаю будуть проведені вчасно і на високому рів­ ні,

До речі: радгоспам ра­

заві з основною

ланною

сільсьногоспода р с ького виробництва радгоспами. Струнтура організаЦії

і

стиль

роботи

АПН

вузьно

<<Десна• по

справи

залишився

спеціалізованим

стан

робництвом

справ

з

ви­

продунції

тваринництва.

На районному ранні було прийнято

-

шення

про

розпуск

зіб­ рі­ агро­

комбінату «Десна•. Але і нниі він діє. Ваша дум­ ка

так.

з

вриводу цього?

Але це Збори

зовсім не представни-

Набінет

України

постанову,

яною

всім

жаві

рими. АПН

СіЛЬСЬКОГОСПО-

!!!

Мі-

прий-

згідно

номпенсуються

сільськогосподарсь-

товаровиробникам

в

госппщприємств.

Е

господарства

ви надаєте

вереваrу? - Вважаю,

що

так

ставити питання неправомірно. Адже надавати перевагу

якійсь

формі

гос-

повертатись

до

: ти і ту

економіч-

овочіввинам

Налинівці.

У

значить:

нінЦі

старої

грівання

номандно-ад'міні-

стративної

силового

системи,

до

методу вирішен-

з

є

не що

НіНЦЯl\Ш

Так і в неймовірно

здорожчали

газ для обі-

лодну

елентроенер­

гія,

ня проблем. Реформування у сільськогосподар-

у

народі

• поговірна: <<Нуди • нинь, усюди нлин>>, не сходяться. них. Вирай

знову

номбіна­

<<Тепличний", що

подарювання на землі і власності на землю-це

теплиць

пору,

міндобрива,

в

хо-

насіння

та усе інше, що потрібне у господарстві. Внаслі­

ському виробництві не одночасний ант, яний по команДі здійснюється за рік чи за п'ять років.

дон цього та з інших причин знизилась вро­ тайність городини на грядках закритого грун­

Це процес створення таного середовища ведення сільгоспвиробництва,

ту. А їх У комбінаті не­

змінюватись

віДповідно

Н? до 500~ ~онн помrдо­

реформуванні

не

ма~а пл?ща: до 40 ге.н­ тарш шд сн~ом. Hpr~

тог~, є теплищ, внр~Тl ПОЛlетиленовою пшв­ кою. ~ почат~у рону в них зrбрано 1 реашз<?ва­ рш та опрюв, що на 1~00 :rонн менш~ проти вrдпоюдного перюду ми­

пtдхо-

цього

результати

відомо

нулогоо рону.

Але відрадно. те, ~о впр?довж останн~х роюв

віД

П_?ЛlП_шилась

яюсть аво­

всім.

ЧіВ, їх фантично вирощу-

ганяти чи драматизувати.

вання ~rмпрепаратrв. Ян­

до

тар іХ витра:али бІльше

-

Цей процес не треба підМи все

одно

ють

прийдемо

Але . свою

мВ:йже без ~астосу­

що ~!іНІШе на коже~ ген-

необхідності вибору

· 370 нілограмщ то тепер кожен І в Цілому по 15, на вира-

долю

повинні

ли

снладних

Якій формі влас- Е них умовах, нестатнах ності на землю і формі : доводиться нині працюва­

кої продунції, буде про-

не освоїв

у

-

пращвник радгоспу пови-

водитись частнова компексація витрат на па-

КЛІІН''

районі налічуєтьсся е КОЛеКТИВНИХ СіЛЬ- і

збитни від продажу дер-

сільськогосподарсь.

ВСІОДІ

t:

дарського виробництва І!! бачу в розвитку фермер- е сьних господарств (яких ~

маємо

плодаовочевим об'єднавням системи <<Ниївплодо-

нен вирішувати сам. Ми

дат~

томатів ще =щуванНі ше а буває що і

мен­

без

реальне =~ ни~ обходяться.

право п:рацrвникам ~.амим вирішувати,. що lM

Беручи цей фантор до уваги, комбінат з своєю

матеріа-

роби~и. ВИХ?дячи іЗ влас-

=продунцtєю

що були передбачені техніко-економічним обгрун-

всім сільськогосподарсьним товаровиробникам У

д~Чі батьюв-реформатоРіВ ПJ?О майбутнє ~грар-

положенням на раДі номGінату. На мою думну,

новних видів продунції, що

сьогодНІ нювати

вулого місяця він за америнансьНі долари реа­ І лізував понад 300 тонн

овочгоспу'>, яний тан

тих

туванням

це _

і

і

функцій,

затверджені

uдна

із

причин

того, що більшість агро-

номбінатів на Унраїні са~юро~шустились і зали-

шилось їх не більше десmи.

Але сьогодні, згідно з

Законо~r

України

підприємство

господар ва

1

м . уть

в

про

сільсьно-

ливно-мастильні

та

об'єдн~

· асоціації, фір но бін ти, нонцер и, е ц об .д ння пов нно бу добровільній основі то ров обнинів, без вин нанн державних

електроенергію

розрахумну на тонну ос-

сільгоспреалізу-

ється державі. Суми бу-

немалі, тільки

конфе-

ренЦіях, засіданнях ради підприємства питання

дбало дві машини НіЯ1> в

о

я им

в

-

осно-

оміки.

р

З

озробле-\,.

дпо д

н У д.~'іг ша~с, забезnечи

оль О>> і <<Сна­ обни тва ШвеЦі ав моб· · ян <!

~ржує

янщо

людина

двома

гекта-

10-50

жівками.

землі, йде У ферме0 и, "J"lB зуnири, може дати раду собі

едбачено

ити скорочення поголів'я корів і наростити його до 23200 голів, поліпшити селенційно-племінну роботу, якість кор-

й господарству, щоб вижити, -:- це добре. Але не У ВСіХ це вийде. Бажаючих взятись за фермерство в районі не так і

веденні приватизації тва-

боятись не потрібН?.

може

Номбінат ма

~~ ... альні умови.

важаю,

вирішИ-

ти проблему зайнятості людей. Так що подаль-

конкуренЦІї

жиuваютр, нанбільш

ян

е

с,

н

такими

і. (

і · бU(

ж

Внаслідон

значної

однієюванта-

недобору

кільності продун-

Ції недоодержано багато грошей, що, безумовно, '!Іегативно позначилося на заробітну номбінатівЦів. Але, незважаючи на це,

багато. Є люди, ЯКі лише називаються фермерами. А.ле Фермерства умовах

при-

тажщ ма­

завести ·

ви нашої

розвит-

ринництво

розглянути

люту господарство

ку тваринви

ється дальшо

на.

висоноянісних помідорів, огірків. За одержану ва-

ції. "ідомо, найкр щі

на

зборах,

!d11

повин~і роз яслюдИНі закони

вий енономічний важіЛь, ~рати~- , ди вирішать Белина увага приділяіСЦЯХ/ Головне, кож-

мів, створити належні умови праЦі для твариннинів. Зрештою, при про-

своіх

них вщ~осин на сеЛl.

за

фун Ці". Виходячи з цього, зібранні було реномендовано нолентивам

господ~рств

вийшов

них. lНТереСіВ: а не із по-~ світовий ринон. Тан, ми-

n:po з~, приватнзащ • подат,ову систему, І січень-травень біля 500' · -~ мерст~<;.і А яку формлн. крб. А це І!ажли- . · · !госп~рювання. об-

дуть

пщприємст- ,.;го

вони не страйнують, як це роблять }'t'fi4ї бу­ сів авт~Пjі(ІІ~єм c:v.

В

~g 13209 т~ .. ?ц~r:; ню~

ви-

іНШИх

нa-r;eгopJt

правило, району, а працьовиті, • невтомно

~.11

а

і

r

п •д. ують ~ •,·рудитись.

Т~:!ьни тре_ба оціню-~ ян У Сахарі.

.

про доцільність входжен-

ший розвиток тваринниц-

енергій!Іі, іНіЦіативні лю-! хоч у тештt(ях тепер -

<<Десна>> і висловити свою точну зору на си-

питання не лише енономічне, а й політичне.

вати . Х1 ЦИВіЛlЗовано, а н~ Мірнами 20-30 ро-

ним господарством.

йону

доовочівництва, при

управлінні сільсьного господарства доцільно ство-

дарської продукЦіХ.

Ційну групу

<<Бобрицький'>,

ня піДприємства в АПН

стему управління сільсьНа мою думну, щоб не загубити систему пло-

яні б займались технологією овочівництва 1' реа-

править

з

суті

на врожай непогані. По оцінЦі спеЦіалістів на сьогодні біологічний уро­

збір зернових культур складатиме 45-48 ти­ сяч тонн. Це дещо по­

няв

ким

рити

що в цьому році валовий

умов

<<Десна>> залишились ста-

йону необхіДно буде зі­ брати 16418 гентарів зернових нультур. Види

жай зернових ну ль тур становить 30-35 цент­ нерів з гектара. Думаю,

них

ністрів

а

подальший

.

дять. у нашому суспільстві це вже було, і яні

~ ІІІІІІіі ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ f ІІІІІІІІІІІІІtІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІlІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ ного

І нарешті,

,,КУ ДИ НЕ КИНЬ,

і і

до реальної економічної ситуаЦії 1 матеріальної бази. Силові методи в

нача.ІІЬник Ігор Степанович РУ ДАК.

ного

рослинництва

тваринництва.

яне б дозволило аграрним вщношенням, різним формам господарювання бути дикамічними і

При районній державній адміністраціі діє увравп:інви сі.ІІЬського госпо­ ПОЛЯКОВОІ відnовідає його

дарства. На завитании нашого вореспондента

управ­

сільського

тонн. Причина: господар­ ства розпочали рік при менших запасах нормів і особливо концентрова­ них. Скоротилася й ніль­

.ЗМІНА ВИВІСКИ ЧИ~ ..

поставлені

нальній основі через ено· номічні методи управліН· ня, які передбачають господарську доцільність і номерЦійну зацікавле­

продунщІ

Наші інтерв'ю

більшій мірі на номакд­ но-адміністративні метовиконуватиме

тонн, м'яса 213 тонн, ЯЄЦЬ 39,7 МіЛЬЙОНіВ штук, овочів 2000

технологічно-номер_ спеціалістів

в нільності 3-5 чоловін,

тва має перспективу. Це Нині господарства

ра-

працюють над ви.

ди.

н~в. Є сьогодні

на

Порівняння можливо і не зовсім точне, але во-

всіх

но

РіВНях упра~ління гарячі

добре

умови

харантеризує

роботи.

Овочівни-

рішенням реробни

проблеми песільсьногоспо-

голови, . нотр1 за розпуск радгосшв 1 тане інше.

заводів

у

радгоспах

револю~1йним. методом, а ~- за валюту.

димерський'>

«Требухів-

наше завдання полягає в рот . по вирощуваf1НЮ тому, щоб ми роз'яснили . огірюв, ~?б добитиt;;я за~ хліборобам, як привати- ПЩJ.Н?ваноі врожаиносп

Тан, проведена частиаво ренонструнція консервних

«Велино-

сьний• . в наст пном роЦі розпочнеться У буді[_

Але перехід

j

н~ стараються, щоб до кшця_ вироб~ичого . сезо-

від однієї ну Зібрати і реаЛlзувати фор_ми господарювання ще ~е менше 4000 тонн до шшо~ треба робити не .J овочш, причому частину

еволющйним.

І сьогодні . проведуть ще

Словом,

один обо-

лізаЦією плодаовочевої продунщї. Взагалі, це -

ництво- консервного заводУ в радгоспі «Русанів-

:зувати власність rосподарств через валогування

вів.

тиме Дитяче харчування,

ва. Створити РіВНі умови~ ~~>>. вир~д;~~:~ніпра~~;~:

справа трудових коленти-

у яне

~хо~ит~

об'~днання

.. ВИРіШувати

іМ і ТіЛЬНИ іМ. -

Яка

перспектива

дальшого розвнтку ськогосподарського

робництва?. ." н ИНІШНІи справ тут

нритичним.

я

чень-червень ~кавну

·

сільви-

стан

б

назвав

Так, за сі-

у

заготівлю

дер-

наді-

ський"· який

виготовля--

в радгоспі іМ. Нірова бу-

де введено в дію

переробний цех.

м'Ясо-

Ведеть-

ся робота по встан~вленню

на

молонозавоДІ

до-

датнових технологічних ліній для розширення. .

асортименту кисло-молоч--

ноХ продукціІ.

Є задумки про ство-

рення

в . господарствах

ишло менше проти тако-

району сшльних

рону

вартнерами по переробці

го ж nеріоду молока

минулого 9630

на

ємств

із

підпри-·

зарубіжними·

анціонування

фермерст- ; площІ в·«за_нритого

для всіх форм

рювання Моя

:питання

·

овоЧіВ з ножного квад.: ратно_го метра корисн01

господа ; гідропонним спо~обом

. .

. -~ теплицях під снлом

позиція з цього тана

грун­

роднини

ди, яних

дев'ятої

очолює

у

го-

брига-

агро-

· · . ···

- необхід- ном-технолог Г С Зве· · · І :но припинити· ігнорував- рєва, 1 треть01 бригади . . цеху NP 2 де бригадиня ~ожл~вості і необхіД- ! ром Д.- І. , Товстоног. Тан НоСТі ВіЛьного, конку- • саме трудяться і овочіврентного різномаїття різ- ~ нини бригади· N2 13 в

:них форм ня на

на неХ.

господарював- Е плівнових

земл

і і.

теплицях

: чоЛі з бригадиром власності ~ Прутас.

на

О. І.

А. ГАВРИЛЕНКО.


8

4 стор.

липня

15

ві.

процеси

демонратиза­

ції І гуманізації ОСВІТИ ПО· значи:шся і на органІзацІї роботи дитя чих дошкІль­

них

закладів

району.

Протягом навчального ро­

ку методична робота в районі була спрямована на вирішення таких проб­ лем,

як

охорона

здоров'я

життя

дітей,

ефентивніші форми прове­ дення освітньо-виховної ·роботи :1 дІтьми. Так, у дитсадку села СвІтильне була nоказана організація роботи з. діть­ ми у формі гри, організованої трудової діяльності

з

усією

групою.

проведення

свят

не

!Ш дошнІльнята, а й рослі nрацівники дочка І батьки.

Протягом року

І

семінар­

впливу

вихо­

вателя на особистість. У

процесі

проведення

Дуже вдаJІо бу монетрова

методичних об'єднань для

вателів

вихователів, музкерівни­ ків дитячих дошкільних закладів були розглянуті

показали

такі

питання.

як

вихован­

ня любові до рідної зем­ лі, праці на ній, вивчення

народних

традицій

тощо.

Відповідна увага приділя­ лася гуманізації педаго­ гічного

ню

процесу,

вІкового

дуального

nоєднан­

та

с.

у

ота B~J-

ни

,

свої

д

ос

ності

в

тньо-виховвда-

напередо·

-

л.ається на сторіНках га­ зет, звучить із передач

радіо та те.пебачеиия. І в цьому є своя неоО­ хідність, адже байдужість

окремих господарників мщніша за камінь, і зруй­ нувати її не можуть ні­ які

заклики,

ня,

застережен­

звертання

до

совісті.

Хіба не свідченням цьому

На

належному

бу ло

рівні

підготовлене

і

про-

ведене методоб'єднання для музкерівників дитя-

чих дошкільних закладів педагогами села Мокреця. Тут

були

залучені

до

є 734 nожежі, що стали­ ся на Ниївщині мину лоrо

значна

їх

кіль­

І.:ість,

випавши

саме

період

жнив

заготівлі

та

обернулася

на

міль­

йонними збитками. Судіть торік вогонь знищив

аернові на площі 178 гек­ тарів, а також 125 тисяч тонн кормів. Вдумаймося ці факти. Ось чому

nрацівники

держпожежваг ляду

t:тання нії

збиральної

цього

року

особливою

ністю

і

ка

чека

ь

ане окоє-

р бл т

у е

них залеж е, б г не знищ пл и аці хлібор · е в е від нас за. ежит . овний тягар м є ля и на nлечі госnода икі , ля котрих збереження · а на nо­ лях, токах, в коморах має стати одю-ш з головних

завдань. Що для цього слід зробити? Перш за

все

великі хлібні

маси­

ви 'треба розбити на ді­

лянки ножна,

цо 50 гентарів залишивши між

ними

nрокоси шириною 8-10 метрів і nрооравши вздовж прокосу смугу

завширшки

4

метри.

Там, де ниви наблил~е­

руху

пІшоходів

лісти,

та

також

має

бути обкошене і оборане.

•НОВЕ

ЖИТ'r-'1»

котрі органІзовують

роботи.

Ножен

трактор,

комбайн,

жатку,

автомо­

біль слід обов'язково об­ ладнати іскрогасниками, захисними протипожежни-

відбувається трібно вати,

своєчасно

обертові

~

частини

пр

А.

-

л

дотриман­

ктромереж. Скир",....-~-.ш::..~ треба оборати, одити, забезnечити озахист. Натегорич-

.

забороняється сnалю­ ня стерні та пожнив-

ни

,

решток.

А

коли

так,

що

вже

пожежа

вининла,

ходи по її гасінню. самперед треба

ся збити помогою

ва

С:ТІІJІІІІкu

rантв.

На­

намагати­

полум'я за до­ вогнегаснинів,

води, мітел, піску, мішко­ вини, швабр, а також ви­

нлнкати

ду.

пожежну

коман­

Щоб обмежити поши­

рення вогню, зону горін­ ня треба швидко обора­ ти, а для цього поблизу жнивного лану має бути напоготові гами.

трактор з плу­

І.

нагляду.

Х'УТЬКО, держnож-

інсnектор

17 XlliTRJI 1937

сереАа,

вийшло

мають бути вжиті всі аа­

f~~ raзera.

субота.

роКу,

Ре.аакцІа ве ЗDИАВ ПІІ,ІІІ.ІІВ8 ПОВІІ•Ьо авторІв 3а то•вІеть внвІІцавих fактІа вІАВ8ІІІ.ІІ.аІІr.нІсть rLІІ•н

участь

році

ее-

.хованців.

занять

всі

бралн

nедагоги

nрацювали

вихователі

ди сти

цих

Середня місячна зарплата 6-8 тис. крб. Звертайтесь, будь ласка, за адресою: ·місто Бровари, вул . Радгоспна, 1. Тел. 5-34-78,

вимог,

но

5-45-98.

твор­ жаль,

над цим

працювати

нюючи

· зв' язки

робота

якої

мована

на

БРОВАРСЬКОІ РАЯСПОЖИВСПІЛКИ

ви

терміново потрібні на роботу: бухгалтер;

необхід­

в

касир.

новому

році,

Оплата за домовленістю. Тел.

зміц­ сnря-

Броварсь{.<ій спеціалізованій пересуаній ме­ ханізованій колоні .N!! 1 об'єднання «Украгро­ легконструкція» потрібні на постійну роботу: монтажники сталевих і залізобетонних Іюнструкцій 3-5 розрядів; електрогазозварники 3~5 розрядів;

~анізацію

q/

Н. }(риМЕЦЬ,

Тема роботи шюл дуже актуальна: <<Розвиток ло-

методист нету

мислення в про-

райметодкабі­

райвно.

слюсарі-монтажники Заробітна плата від крб. на місяць.

111116 НЕ ТРАОІІІСІ

Проводиться

виnадки

навіть

виготовлення.

може жеж.

використання

трифазних

електродвигу­

і

зварювальних

ратів,

а

також

вим

з

корnусом

Загрожує

ни і обі

метале­

ше

і

ближче,

й

ніж до

о

nовіт­

струмом,

яка

nід

на­

nругою.

Робити це дозво­

ляється

лише

після

того,

ЯІ\ nотерпілий буде дійно відокремлений струмопровідних

частин.

Забороняється nідніматися

вітряних nередач,

на

дітям

опори

ліній а

на­ від

також

по­

електро­ на

дахи

будинків, де проходять електричні проводи, гра­ тися під nовітряними лі­

ніями електропередач. Не давайте доступу Дітям до проводів, електроприладів і відкритих розетон.

При

виявленні

електро­

1 бу ло

·

ч

назад здійснюється автотранспортом експеди­

цїі.

Звертатися за адресою: м. Бровари.

відпущено

259209 ТИ·

ловат-годин

f

,

елек­

246893 тисячі кіловат­ годин. Середній тариф за кіловат

-

дорівнює

годину

1

ЗагуUлС'ІІС

ІІ

сьогодні

карбованцю

За

з них

43

rинз

на виробництві. За ак­ тами додатково реалі:ю­ вано 978 тисяч кіловат­ годин елентроенергії.

-

Незважаючи труднощі

лектив мереж

пустив роботі

на

району цього

ко­

електро­

року

аварій,

не

у

ня споживачів.

ftv~

м:~ЬІившо,

них nроводів електропере­ дач, аварійних неполадок в трансформаторних під-

старший йо у

інсnектор

війни

N'• 519232 6.!2.1985

року,

иед!Асиим.

Сергія.

середньої

забезnечив

електроnостачан­

обірва­

Вітчнзняної

Відділ освіти Броварської районної державної адміиі· страції висловлює щире співчуття вчителям Калинівської

складного електро­

надійне

Великої

до­

браку

госnодарства,

інваліда

КРИВОШЛИКА Оnанаса Миколайо;.

Учителі та nрацівники І(алІІІrівської СШ. ВІtпускннки школи 1992 року та їх батьки висловлюють щире співчут­ тя ВАЛЬЧУКАМ Петру ГригороВИ'ІУ та Галині Григорівні, учителям школи, в зв'язку з тяжкою втратою трагіч­ ною смертю їх доньки 3 о J.

всі

сьогодення,

ІМ я

Дирекція. профком і трудовнА колектив ращ·осnу сВе.,и­ кодимерськиі\» висловлюють щире сnівчуття nрацівинкам paдr·ocny сім'ї ОНАШК:ІВ з nриводу трагічної смерті їх

електро­

енергії, причому

посвідчення

видзие на

Броварс"КИJІІ мlськсоцнбезом за

вважати

цей час складено акт за безоблікове

використання

груnи.

внча

36

копійкам .

1О 1

вул.

Горького І, відділ кадрів. Зупинка автобусів «Біла діброва» (Пекарня) Тел. 5-15-08.

о ергії, то за відnовід­ й період цього року -

8-1 О

на

nроводу

ку ,~айоном

.N2 60

токарі II-IV розрядів. Режим роботи двозмінний. Середній місячний заробіток 4500-5000 карбованців- Поїздка на роботу і

і електрич-

минулого

OT!lijи•BI ам

арка-

підходити

знаходиться

ЕКСПЕДИЦП

на постійну роботу потрібні:

розпо­

півріччя

~~

е­

ряної лінії електропере­ дачі, що лежить на землі. Не можна торкатися до людини, ураженої елек-

іrричним

ПОШУКОВО-ЗЯОМОЧНІЯ

Нi:Jt~t_wv'Цифp. Якщо за

і

лише

ще

дільчих щитів

житт

б

тися,

по­

підстанцш,

двері

Княжичі,

не­

чи

них ~раратів.

ь

метрів

відкривати

ре

Хат·

nричиною

виnадків

електричних

тощо.

ний

елекnро

апа­

електро­

інструментів

стати

с.

517-21-58.

Це

Слід пам'ятати, що категорично забороняється проникати за ого:(ю~у

електроустатку­ та

нів

звертатися:

Телефон у Києві:

провідни­

(<<ЖучкамИ>>).

щасних

хараІ<­

здійснює їх доставку.

заnо­

некалібровами­

ми металевими

Нрім того, небезпечні самовільний доступ до

заміни,

тимчасово,

біжників

та

вання

5-44-65.

не ремонтуйте її. Не доnускайте

по­

троnриладlв, nошкоджених

діючого

або

роз'їзний

ТОВАРИСТВО «ЗАСМА» реалізує стінові блоки роаміром 40 х 20 х 2fJ сантиметрів шлакові, арболітові. керамзи­ ·тові; перегородочні блоки (40 х 20 х 10): І. блок замінює 7, 2 стандартні цеглини, а та­ кож фундаментні блоки, панелі, перекриття і

ном домової (квартирної) електромережі, самостійно

ками

власного

5-44-41

за

тис.

по те.1е­

Щоб не сталося лиха, постійно слідкуйте за ста­

аналогічних обставинах, і причини їх однакові. Які ж вони? Це не­ кваліфікований монтаж їх

За довідками СПМК-1.

електромереж

фонах

nовторюються,

що трапляються вони при

електроnроводів,

доплата

станціях слід негайно сnо­ вістити дисnетчера райо­ ну

3-5 розрядів. 4 тис- крб. до 8

тер роботи або відрядження.

лиха Аналіз електротравма­ тизму свідчить про те, що з рану в рік нещасні

4-02-48.

із школою,

також

освІти.

до-

О РОМКОМБІНАТУ

індивідуаль­

навчальному

мето-

-

дитячих

і

ДІЛЬНИЦЯ

ЦИПОМ·

од-

надмірністю

шкільних закладів Г." О. Ворона та О. А._ Хеило. гічного

їх

особливості

Саме

до-

'1uколи

були

норм

у мі ях збереження со­ ло . Не бажано скирту­ Ії поблизу доріг, лі­

80ЛОШИНЕНКО.

ВИJЮДИТЬ З дв1 вподу:

не

солома.

иnожежних

області.

Реда&т•р

щоб

одне із обов'язко­

прав

ня

змащу­

слідкувати,

намотувалася

вих

по­

а також варто регу­

лярно на

тертя,

Засновники ко.11ехтив редаJЩіі газети, ІіjЮварсr.кі міська І районна Ра.ІІ.!І иаро.аивх .ІІ.епутатlв Киівської

Газета

nроведенні

ганий технічний стан у надвірних будівлях, вико­ ристання nобутових елен­

ми пристроями. Частини машин і механізмів, де

rрамадсько-політвчиа

-

но-вікові

транс­

цілодобову охорону nолів. А тепер щодо техніч­ ного оснащення техніки, залученої на збиральні

ні до залізниць і шляхІВ,

хлібне nоле

А.

порту. Правильно роблять ті керівники та сnеціа­

до наших побажань

в

У

Стежки і тимчасові доро­ ги необхідно закрити для

ПРИСЛУХАЙТЕСЬ

самі:

Ільїна.

мінарських

коnії

з

структур,

враховуючи

Н.

зав дуюча

01 carr1e

закладу

ки, керівником

передового nедагогічного досвіду в Калинівці та Налиті, нерівникамн яких

•Бережіть хліб від по­ жеж» !з року в рік з'.ав­

нормів,

була

уроків

не всі nедагоги організувати ди­ ференційоване навчання,

роль за ефективністю засвоєпня знань кожною дитиною.

здійснювався конт-

-

заняття

далеко вміють

шнільного закладу. У цьому навчальному

малят,

дІтьми,

зовані

витку здібностей чості малят. На

роботи

ви­

дні жнив, цей заклик

І

ячого

не

дидакти­

дисциплінарних

винористали методичnрийоми заохочення

намагалися nідібрати най-

рону.

~зн-..__д

nедагогів

відсутністю умов для роз­

ло ні

Розкриваючи ці та ін­ ші nитання, nедагогічні нолективи дитячих садків

'Улітку,

Багатьох

57 (8300)

приймає на роботу таких спеціалістів: мулярів 4, 5, 6 розрядів; малярів, теслярів та штукатурівДільниця працює на орендному підряді . Зарплата нараховується за залишковим прнн-

і

:1адовольняють

семінарУ,~ оводилися на

дк~М ~ Маnи

знання

вміння.

ної

хованні та навчанні дітей.

СЛ'УЖБА

Ди

nроведені

індиві­

підходу

В.

ит

проде-

набуті

методики,

--·---RІІНІ-ИІІІІПІІІІІІІІІІІІІJІІІІІІІІІІІІІІІІ.

шляхів

тику

номанітністю

середжені на пошуках но­

вих

-

шкільних

ГУМАНІЗАЦІІ ОСВІТИ

вихован­

БРОВАРСЬКА РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНА

слухачі метод­ намагають­

ся впроваджувати в nрак­

практикум по формуван­ ню технічних навичок ліn­ лення з глини. Заняття

ня. Всі форми її були зо­

нетрадиційних

форм навчання і

об'єднань

НА ШЛЯХУ ДО

забезпе­

ро­

ВиховатеJІі шкІл, семінарів,

навчальпого

nрацював

освітньо-виховної

боти з ді тьми».

до­ са­

.tІІІІІІІІІІІІП ІІІІІІІІІІІІІНІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ•

чення умов для їх різно­ бічного розвитку, викори­

стання

цесі

тіль­

8

Оrолопzввив

ІІПІІІІІІІІnпnІRІІІІІІІПІDІПІПDПІІПІІІІІ ДОШКіЛЬНе 8UX01JQHHIJ fІІІІІІDІІІІІІІІІІІІІІІІІІІflІІІІІІІПІІІІІПІІІІІ, БУРХЛИВІ зміни. що відбуваються в суспІльст­

ЖИТТЯ»

сН О В Е

р.

1992

чук

·

школи

Галині

дочки

3

ВА~ЬЧУК:У

ГригоріВНІ

з

Петру

приводу

Гриrо.ровичу,. !!АЛЬ.:

трагІЧНО!

смерТІ

ІХИЬОІ

о і.

ра­

Р~ор л. волошmпвко.

електромереж.

WN-

АДРЕСА РЕДАКЦІІ: 255020, Київська область, м. Вровари, вул. Киівєька, 154. 1еІІафоки: реJІ.автора 4·03-76; застувввка ре,~;актоtа, BIJUІ.Iay сусвІдr.во-пнІтвчІІоrо ІІІІІТТВ 4·04·111; ВІДDОВ1JІ.аІІІоИОfО секретара - 4·21·34; ВідАІІІІв: сІ.ІІЬСІоІІОГО rоеводаропа 4·~3 ?6; ПpOMIICJIDBOCTI І ІОцІаІІЬНИJІ ПІІтавь 4·112·92; .ІІИСТ1В І МАСОВОТ роСІотв - 4-04-81; ВІ.І.ІІ.ІІІу РІ.ІІ.ІОІВформацІТ &·13·91.

вуб.ІІІІІацІІ. РуІІОІІІІСІВ 118 ПОВ8(ІИ8110. несе автор. JІв•уаавІІв s •ІП'ІЧ&ІІВ -

Броварська

.ІІ.РУКарвв

АдІІка .ІІ.РУІІарв1:

Інденс Друк кований

Обсиr

аркуш_

Тираж

пркміраикіа.

КкІвмхоrf оІІпсвоrо управІІІвнв пнІграфІ І ПВ:ІІІІІОВОІ торrІвІІ!.

Квf8.. ІІа оСІІІас.ть,

81285.

вксоквй.

Замовлення

у

справах

N'• 3668. ви.ІІ.аввн•т•,

11. Вровари, ву.а, КнТ•с:•u, 114.

АРУ·

4.790

#57 1992  
Advertisement