Page 1

П'ЯТНИЦЯ.

КВІТНЯ

12

РОКУ

1991

М

Ціна

57 (8164}

хоп.

5

Орrан &роаарс-.ноrо 810!І.НІІОІ8У Номnарт1І Унраіни. м1сьної 1 раіІонноі Рад народних деnутаТІв НиІвсьноІ oбnacn

У М/СЬННОМІ НОМПАРТІГ J'НРАЇНИ

'СуОотнии

3 НОЖНИМ трудовим буднем весна все владні­ ше нагадує про себе, все нагальніше квапить хлібо­

милосердя

робів,

nрийняли постанову про проведення ника милосердя.

присвЯченого

квітня

20

року весняного ~убот­

1991

121-й річниці

з

дня

агротехнічні

народження В. І.

нати

Леніна.

життєвого

Броварщини. захищених

.'ІОІі

.ІІі ста та раііон v постановляють: 1. Провести 20 нвітня 1991 року весняний tуботниІ\ милосердя, nри­

рівня

особливо

верств:

населення

його

найменш

одиноких

всіх жителів міста та району взяти активну участь у суботнику, і в пер­ шу чергу на своїх робочих місцях.

чок. 40 дітей-сиріт. Вштикає тривогу

тивам,

й

стан

устаІ'Іовам

та

частину зароблених коштів перерахувати

обстановкою.

рахунок

Майже

иожна

друга

соціального

захисту

використовуватнея

виплати.

УРСР,

соціально

Тим

встановле·

не в змозі

:Jахистити

більше.

повніс­

всіх

що частину

номпенсації

повинні

нош­

вишуку­

вати місцеві Ради народних депута; тів та колективи підпр'иємств. У не­

.далекому

а

також

і

мей,

4.

:шачних

нош­

очікує

інвалідів . Рекомендувати

секретарям

них

ним

і

иезахищенних

верств

населен­

ня. Першим кроком для створення цього фонду стане nроведення 20 квітня 1991 року суботника ми.r-о· сердя 1 nерерахування зароблених коштів на рахунок фондів соціально­ го

захисту ца nідnриємствах

нізаціях

і

та

ти

сф~ри

необхідні

умови

нів трудових

орга­

загальноміськрайонноrо.

рів.

Бюро міськкому Номпартії Украї­ ни та h-оuрдинаційна рада профспі-

установ

для

чле­

школярів

на

· колективів,

домогосподарок.

завжди.

разі

з

досвідче­

працював

душею.

з

ста­

Отож

олійною

вітамінами

мовиться, бойовий, робо­ чий, це вже приєднав­

3АТРИМКИ

нізованої щуванню

НЕ БУДЕ"

редь­

худоби.

молока не

раціону

н.і

в

І

щоб,

фермських

сяrнуІв

Щоб якому

знижув&лися,

доробон працівнинів

4000

nродунції

а

зрештою,

середньорічний

від

нілограмів кожної

ко­

рови.

~

,,3А НАМИ·

видавич

навпани.

створи­

роботи

од­

госпо­

сівальний

пЬ.і!е

громадської

немате­

виробництва

у

надої

Реномендувати адміністраціям, партійним та профспілновим органі­ підприємств.

агрегат

чення

5.

ріальної

вивів

у

Ось так місцеві земле­ роби вже нині дбають перш за все про вбага-

для продунтивної праці.

заціям

тижня

перших

кою.

парторганіза­

цій, пі;щриємств, радгоспів та уста­ нов провести необхідну роз'ясню­ вальну роботу по залученню трудо­ вих колективів до участі в суботни­ ку та забезпеченню їх усім необхід­

із

вівса

сі­

У зв'язку з цим виШІкає гостра необхідність створення спеціальШІх фондів для соціального заХНС'І:У на­ селення і насамперед малозабезпече­

культури.

за досить короткий відти­ но,к часу засіяв восьми­ гентарний нлин сумішшю

керівникам,

первинних

четвертого

дарстві

ян

пенсіонерів,

малозабезпечених

. прагнуть

й

інші

.ранно,

координаційною

одиноких,

багатодітНих та

проб­

нас

розв'язання потребує

дітей-сиріт,

цієї

майбутньому

безробіття. леми тів.

вико­

ний механізатор Ігор Да­ видович Омельянченко. І,

радою профспілок за поrодженням з трудовими колективами на соціаль· ний захист населения і н:асамперед

іРУдЯ­

та

ни:v~

насе­

ІІі урядом

цього

... Минулого

на суботнику на спеціальний

лення, відкритий при координаційній раді профсnілок за .М 700578 у Броварському відділенні. АГропром· банку. Перераховані кошти будуть

Номп~нсаЦійні

·ярі

організаціям

дитина перебуває на диспансерному обліку і потребує оздоровлення за межами області.

для

строни

відщілка радгоспу <<Г.ого­ лів.ський>>. Вони дружно ро.зпушують ріллю, сіють

Рекомендувати трудовим колек­

3.

здоров'я

громадян І насамперед дітей у зв'яз­ ку з неблагополучною екологічною

тів

сонцем

весняно-польові

трудівники

свячений 121-й річнищ з дня на­ родження В. І. Леніна. 2.. Просити трудові колективи,

грома­

дян. пенсіонерів. дітей-сиріт, багато­ дітних сімей. інвалідів. По місту та району налічується понад 880 одино­ ких п~нс\онерів, 900 матерів-одшю­

щих.

всі

До

РІІНІ\О!Нlх нцнuсІІІІ. ре­ роздрібних цін привели до

зниження

тю

і

роботи.

lkpcxt;) ,to форма

теплом

заfіліІкає не гаяти ниніш­ ні дорогоцінні дні. Щоб в стислі і в найноротші

Бюро місьюtому Компартії України та координаційна РІ!да профСпілок

Омельянченно

Для

цього

Ігор

через

до

розмови

затрат

Як

тряхне,

повідав руючий

лос

поля

при зуQтрічі не­ четверtим відділ-

спеЦіально

допуска­

тільюr то

І.

грунт ми

чи.мося

на

дзи

зерно,

на

Д.

про­

переклю­

сівбу

кукуру­

та

на

си-

... І.

ном радгоспу << Гогопів­ сьний» В. М. Багнюк. -

Ми

меха­

ручної праЦі

- двадцять два гектари . суміШшю вівса з горохом, розмового

член

ланки по виро­ кукурудзи без

Омельянченко. Техні­ на працює безвідмовно. Та й помічник мій сі­ вач Петро Безпалий старається. Так що за нами затримни не буде.

'буде засівати решту нор­

На

знімках:

ДО ЦИН . вгорі

Омельянченко

ні

своїм помічником П. Без-

цих

дом

культур,

вони

щоб

зго­

дозрівали

одночасно,

І

аби

а

не

поступово.

увесь

час

ний. соковИтий корм. Настрій

Да-

у

nалим;

норови

ви.сокопожив­

д.

зі

ємо тану паузу у висіван­

І.

одержували

тиж~ень-другий

ся

під

внизу

вантажеЮІ.н

Фото

н~с .. як

час

за-

сівалки. автора.

пенсіоне"

благоустрої та озелененні міста і сіл району.

ІІІІІUІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ8ІІІІІІІ

.Розпочапися Ленінські дні У міськкомі Компартії України відбулос.я:

засіДацня:

робочоі

rРУПІІ

ідеологічної комісії за участю dредставцикіа ІіІіських партійноі та комео­ мольсьної організацій, товариства «3навнІІ», культосвітніх зак~, ради

ветеранів партії,

ua юсому обrоаорено й заоrверджено nnau

проведення заходів, присвячених·

121-й рlпІЩі з дня

Леніна. ЦІІ\1 з

10

лентивах,

загальноосвітНіх

провестн

-

Ленінські

єдmшй

систе:>~і му:

Ті•>.

ІІ.lаііо.>І Ііl'Рl·;(Gа·н~но у n~pinд по 22 квітня в rрудових ко­

партійного

«В.

І.

дні.

політдень Ленін.

ході

їх

заняття

навчання ленінізм

на і

шкільної

нери.

в

те­

партії,

члени

провідні

мі.сьиого

лектори

не ри,

щюіі;1уть

молоді

Же

в

по

комсомол

і

піо­

Орrаf"Іізаційне

період заплановано

е~>снурсій

вручення

та

прийом-у

школярів

у

від­ пі~

комсомольських нви·.

·

·КіВ.

нультурно­

У день

політичного центру «Думка>>. Буд~ також розгорнуто. чи:тання ленцій, проведення зустрічей представників

бібліотеках будуть оформлені ви-' ставки, бібліографічні огляди худож­ ньої та науково-по.пулярної літерату­ ри на тему: <<Ленін у нашому жит-

ШІіО.1ах

номсомольсьних

організащій

цей

проведення

комітету

ленторської групи. створено.ї ·при м ісьииомі партії, з членами трудових иолентивів, учнівською мо·лоддю. У міських, сільських, шкільних

У

в

міський краєзнавчий музей, де будуть:ся е.ис.ку.рсії. прийоми у

сучас­

НісТЬ». У ньому візьмуть участь не лише Ідеологічні працівники, але й ветерани,

т(Jл>

збори

піонерсь;ких

школах

У

та

Оч>і\І

урочисті

ntдrотовІСН іа

народжеина В. І. ' '

-

'

народження

В.

І.

Леніна

22

квітня в мі·сьному комітеті партії заплановано провести урочисті збори ветеранів Комуністичної партії, а о 17 годині біля пам' ятнина

В.

ків

І.

Леніну

тру до вих

закладів,

мітинг· представни­

-

колективів,

ветеранів

навчальних

партії.

У трудових колРКТ!іНах, відбудуться інші ;щ:,оди по

ванню

пам-'ятІ

В.

І.· Леніна.

· шнолах вшану­

·

Відбулося: перше засі­ дання новообраної ради Ііулнчних і будинкових комітетів житлових

та · nравлінь но:шератнвів.

Першим застуnником голови обрано Анатолія: Івановича ХОРУЖЕНКА (вул. Ломоносова, 32, те­ лефон 4-09-65), секрета­ рем ради ..,... Катерину

засідання

Заступинки

rолови

та

керівники комісііі ради:

-

По забудові та бла­

гоустрою Леонід Олек­ сійович ПАЩЕНКО (вул. Маяковського, 71, телефон 4:00-83);

-

по

культурно-масо·

вій роботі

ців

за

серед

місцем

мешкан­

nроживан­

ня Тамара Петрівна ТОЛОЧКО (вул. Киівсь-

Федорівну ОЛЯНИЦЬКУ (вул, 50-річчя ВЛКСМ, 11-а, кв. 2. телефон

ка,

5-18-13).

4-00-48);

188,

кв.

11,

телефон

ради

по екології та сані· тариііі очистці міста Дмитро Миколайович ДАРДА (вул. 40-річчя Жовтня,

телефон

13,

5-30-37). На

засіданні ради роз­

глянуто

по

JІрактичні

проведенню

заходи

мlсячШІ-

ка блаrоустрою, який розпочався у Броварах.

М.

ФЕДОРЕНКО, r~лова

ради.


2 стор. 8 12 квітня .J991 р.

с:Н О В Е

удалося

ло

кої

перевірки?

ред

те,

з·розуміло,

чим

інтерес

ви·

міської

в

ході

з'ясу­

виявляється не

прокурорсь­

що

Насампе­

на

не

хоче

ки

з

роз.криття аварій із тра­ гічними насліДками. По

дорож­

одно:УІу

керівниками

ніх

окремих

та

служб. На початку цієї публі· кації я вже згадував про

увагу

пеку

трапляються

порушення

яких,

питань

дорожнього

р.уху

на

випадки,

вимог

-

діючого

Із кожним роком у Броварах збільшується

ного

-

рій,

засудж-ених

kількість спортних

місцях. неспраsні

використовують транспортні за­

чого відділення міськ· вщділу внутрішніх справ. Найхарактерніші з них

дян

ють

соби.

в

шляхово-транпригод .. Якщо

сп'яніння.

спиртне

Це

розпива­

на

робочих

з,начній

мірі

стосуєть.ся

автомобілістів

автобази М 1063.

.N'2

статнє

13262,

уково-технічних

і

ні

одержало

46

на­

управління

правил із на

ми засобами на строк від

перед

1 . до 3 У чі

міськвідділу

ніх

·справ

справи

слід·

внутріш­

кримінальні

про

транспортні

шляхово­

пригоди.

Ось

водій

.квітня 1990 року НамАЗа В. _Федо-.

ренко

наїхав

О.

на пішохода

Нопиловського,

кот­

рий від одержаних травм помер. Через три дні з цього фанту було поруше­ но

кримінальну

справу,

·а ще через п'ять днів виконуючий обов'язки слід· чого М, В. Пасько при­ пинив її. Вивчення ж справи

nрацівниками

кура'l'у.рц

місті

та районі

мину­

лого

року.

втш.

«герої>>

них

Ось

із та

ПІРО

А.

Тараканчиковим викрали

жав

Вро·

І.

автомо·

що нале­

Новалеику

знаходився

варчани С. Альошин. засуджений у СіЧНі МИНУЛОГО року і направлений для від·

на

пере­

кравши

машину,

у

би]еЛі1>

техніки

Тульську область, Литощ А. Середа,

В. О.

369

Блонсьюrй, ленна,

О.

ли на

тресту

Ви,

мабуть,

Правда,

після

27 липня. цей зло­ чинний «дуеТ!> ОПИНИВ· ся у дворі будинку N2 14 по вулиЦі Єсе­ Тут їм . «Сподо­

юна.

бався»

мотоцикл

ИЖ,

який, .зрозум·іло. забрали собі.

вони

Уже в серпні Альо­ шин з Литошем. nобу­ вали

непроханими

тями

у

Н.

Самсонова,

жителя

вулиці

лова.

Це

<<коштувало!>

гос­

Сверд­

rосnодарю

1425

карбованців. У Литоша аnетит до чужого добра вияstm-

вИ·

«Вос­

Тільки

й

ночі

це

жі

радгоспу вони

-

ЗИЛ-130.

знаходився

графії якому

у гара­

імені

Ні·

nрихопили

магнітолу.

О. Блонсьного, немає й вісіМ·

надцяти.

.... У ніч на 30 лип­ ня 1990 року. разом з А.

Середою та Є.

раканчиковим

вулиці Чапаєва і вкра­ ли у господарів цінні ванців.

року

мотоцикл

А ЦЕ вже з багатої

1 no карбо­

повезла

що

він

.

Та­

вліз

J?·

у дачний будинок Єгорова, ничого

члена садіВ· товариства

«Трудовик». могли,

Все,

вони

з

що

нього

винесли і завдали збитків господарю на

552 карбованці. · ... Мешканцю будинку .N'2 11 ву лиці Ноцю­ бинського,

від

ще

«дісталося»

нічних

більше

Елонський та

ванесли

«гостей»

-

серед воді1в. а також при обставин

причин

скоєння

і

шляхо­

во-І!'ранспортних

механізаЦії

будів­

пригод.

ти

на

у і

ду про

далеко

не

другорядних

питань.

не

уря­

посилення бороть­

би з аварійністю на авто­

Більше ники

М

того

тих

же

АТП

2,

керів­

-

автобази

1063,

.N'2

JІПравління

механізації

будівництва, АТП-13262, фабрики <<Дружба» не

· повідомляють

державтоіН· спекцію про заходи вnли­ ву до порушників.

Недос'!1атньо застосову­ ються у Броварах і сан.к­ ції, передбачені Указом про

адміністративну

від·

повідальні-сть посадових о,сіб за порушення пра­ вил

дорожнього прикро,

руху.

але

Як

чимало

трапляється

незадовільне

і

в

ми

справ

че­

ут.ри­

мання доріг та залізнич­ них переїздів. І тут ДАІ

й

та

про

випад­

несвоєчасного

пору·

кримінальних

жертвами.· Так,

мінальна

справа

рожньо-:-.jJансnортній

годі,

в

спорт,

при­

Нуцен.ко,

шена тільки через чоти­ .Ри дні після самої ава-

,'му

ще

аж

через

НерМко, ціл~ом

дні.

рішення

припинення

про

ти, що на

доводилося

втручатися

пронура-турі

.віДміняти

Ці

і

. постаftови.

Торік нами було відмі­ нено 6 таких постанов. '· Можна назвати й іншІ

етапі,

в

ОДНО·

домі·,

на­

нас і нашИqс

ближніх

небезпека

кожної можемо

миті і смерть знайти nід ко­

лі·сьми біля.

чийогось

М.

х~ра~тернІ недоліюr. Це неякісні огляди місця пригощи, низький рі,вень органі.зації слідства на першому

великому

qp

ви­

кримінальних

Таді

органів.

ЖИВЕМО

лювати свої вчинки та поведінку на вулиці, nрикро і гірко буде зна­

nовторюю,

безпідставио

носилися

справ.

З

йоrо

представники

зва якому місто. ·І щоб було це життя без­ печним, давайте контро­

рії. А першочергові слід· чі дії nочали вюшнува· тися

.

правохоронних

ми

автотран­

інДивідуальні

власники,

пору­

пра­

підприємств, органі.заЦій, де

ЄІ~сплуату~::ться

до­

якій загинув гро­

м~дянИІн

ро­

qНаліз

відповідальні

цівники установ,

кри­

по

прокуратури

ни:ки.

справ, і особливо це сто­ сується аваріЙ З ЛЮДСЬКИ· ми

насам­

молодіжних

дав широку інформацію для роздумів. Та значно більшою буде користь тоді, коли над нею за· МИСЛЯТЬ·СЯ і зрОбЛЯТЬ ВіД· повідні висновки не лише водії міІСТа, але й керів·

їх,

розкриття

шення

підПJШЄМ"

вимоги

це

втрати

Трапляються' ки

переві­

організаціях

До

утруднює

транспорті.

не

цих

в

виконуються

РЕJЗ

до

ж

У ее

розслідування аварії.

протилежному:

згадуваних

ствах

аварій

увага

зводить

колективів.

Переконали1ся ряючі

та фінсаЦії · речо­ до•казів.

у

правил

бітни 'І ИХ колективах. Проведений працівника­

кінцевому результаті при·

руху.

керівників

Саме цим· і зумовлювала­ наша

збору вих

Здавалося б, такий стан справ мав схвиЛюва­

ся

Сиіпьии

автомо­

ГАРНИК,

про.курор

Гонорар прошу

недис.

хуватн

циплінованість самих слі-дчих... А звідси і не-

у

чекає

міста.

перера.

місьннй

· Фонд

милосердя.

йому

Середа

зІІитків

на

Протягом

пepmoro

припасів та вибуховиХ ре­ човин. Почастішали ви·

кварталу до мlcьROro від­ ділу внутрішніх справ

надійшло

заяв

200

1

ПаДКИ

по·

· на

відомпень про скоєні зло­ чини. При перевірЦі 159 Із них факти пlдтверди­

JПІСЯ

по цих

1

порJ1Пено справи

злочинах

року,

висновок:

різно­

вйдність nорушень

норм

діючого

то

можна

бистого

-

59

гання

і

-

18,

вживання

«ВАЗ~2106». ю~ В. КОСТ n старший слідчий

кварталу

Протягом ри

факти

Злочинець

ред

радіоапара­

тротилові

. тував ка.

на вулиЦі

Норолен­

Експеримент

чився трагічно: рові відірвало

закін·

горе-сапе· кисть ру­

ки.. Справа розслідується. Якщо ж говорити npo іНШі ВИДИ ЗЛОЧИНіВ V nо­ рівнянні

з

ком,

то

nротягом

без

у

крадень

собів, з ків

транспортних

4

до

2 -

із

хуліганства.

У сфері економіки за­ реєстровано 26 злочинів. Із них 10 випадків спекуляції, 5 - пору­

минулим

ро-

ВЕСНЯНІ

. МОТИВИ

шень·

правил

торгівлі.

СЕЛА ...

'

певнога

по

квартири

Злочинним

·

-------

ву·

сво·

і

бра­

фермі

nоро­

варчании Журавель, кот­ Рий Иіде не nрацював, систематично пиячив. Він викрадав

сят. жив

.

nромислом

радгоспу імені

Нірова займався

на

Частину з них сма­

1

споживав сам, реш­

ту обмінював на са­ могон. Зараз Журавель теж .заарештований. , Сам себе покарав І жи­

тель Броварів

Логвинен­

ко,

:невідомих

котрий

у

за·

випад­

постав

гуртожитку

цим

першо­

го кварталу з 20 до 3 зменшилася кількість ВИ·

судом.

на фермі

чоти-

зберігання вогнепальної та холодної зброї, боє-

звідти

туру,

придбав

го знайомого він виніс килим вартістю 500 кар­ бованців.

збері­

незаконного

на території

Осіб

шашки. Майданчик для випробовування він влаш·

лицt Нрасовського винрав п'ять пар взуття. А пе­

першого

виявлено

·

трансnортного

викрав

чук

нарко­

речовин 6 ви· Якщо nротягом останніх років у Броварах розбійних напа­ дів зовсім не фіксувало­ ся; то в 1991 році маємо <<в активі• вже два такl

із

місця проживання і ·за­ нять, громадянин Новаль­

осо·

тичних падків. кількох

-

Людина

майна громадян випадків, держав­

ного майна

хроніки.

Лебідь

перед

з.лочинних.

стосується

принлади

nідприємства у нічний час заліз у автомобіль і

розширилася. Якщо то· РіК кримінальний кодекс порушувався по 21 стат­ ті, то в нинішньому -

посягань

деякі

ремонтно

законодавства

вже по 30. Найбільше

Ті·

січня ц, р, громадя­

25

періодом

зробити

Вна­

чотирьом

завдано

кримінальної нин

минулого

основі.

пошкоджень.

Ось

Якщо аналізувати стан ЗЛОЧИННОСТі В ПОРіВНЯННі

ЗЛОЧІ1...НіВ

цього

лесних

проводиться

відповідним

nобутовій

громадянам

розсJІІдування ..

з

СІ<ОЄННЯ

слідок

кримінальні та

злочини.

карбованців, обі· tфавши автомобілЬ

nоросята?

коштуватимуть Служба ·о2

1100

мввс.

склалася

розслідуванні

ління

по

на нічні промисли біо­

заліз·

4597

їм

японську

зом з одну з липневих ночей

речі на

8

рова.

Альошин ра­ В. Литошем в

ли у будинок ~q

Лазо

у автомобілі

ресів!>,

кватирку

що

ще не весь «УЛОВ» ці­

затримання,

через

23,

єї врожайної

слідства 1 засудження у них бу де більше спільного. А почалося все із загальних <<інте­

... 0.

~Q

1990

непростої

що

управ­

бу·

Боженка. А по

ход-ЗМ».

тепер,

"Обстановки,

«взяли»

вулиці

крали

поміти­

ли, що всіх їх. крім одного, об'єднує хай і тимчасове nо­ няття: «Ні.де не пра-

·цює>>.

вони

динку

серпня

цятехмонтаЖ>>.

тієї

робіт­

-

«ЛЮ·

більШе: того ж дня, 13

<<Тепли·

сві.дчен:ня

нанес·

велосипед у дворі

цюють, Є. Тараканчи· нов, слюсар дільниці .М 3 управління меха­

відмінена.

господарю збитків карбованців.

Потім

Нова·

які ніде не пра­

нізації

і

хресті ву лиць Ниївсь­ кої та Чапаєва. Обі·

покар(lння

бу~ання

справи

Я на;:~вав лише окремі Фанти. Ножен із :nих '-

Середою

біль М-2140,

nрипинення

була

Бобком і непов­

Є.

вони

вечірньо-ніЧ·

<<Подвигів>>.

М.

нолітніми

слід­

чий розслідував її по.вер­ ХОІВО й однобоко. А тому безпіД'ст~вна постанова

ся ще більшим. Разом

Ця злочинна група своїми діями особ,пиво була відома у нашdму

про­

показало:

<<Бровари>>,

шляховото

приклад.

23

ЖЕО

ництва тресту <<Укррад­ госпсnецбуд». Саме з їх­ ньої вини допущено по 7-14 порушень прави.л

безпіДставно

nрипиняють

чоловік

ні.сть дотримання доро.жнього руху

транспортни­

років .. ряді випадків

гос­

Таким чином, можна зрЬбити висновок, що найчастіше аварії скою­ ють молоді ро-бітники. А. отже, ДАІ необхідно ак­ тивізувати роз· я сню в аль­ ну роботу про необхід·

тілес­

шляхо,вого руху. 133 них позбавлено права

нарадяому

ники.

притягнуто

пор,ушників

в

Шtсть

засобів

пошкодження.

повідальності

ава­

народни­

подарстві. Із 17 засудже­ них сім ·віком до 30-ти і 5 віко:УІ до 40 роrків.

За минулий рі.к до від·

3565

винуватців

нятості

. недо­

використання

установ,

на вік грома­

ми суда:v~и, та рід їх зай­

виїзд

неоперативність.

керівни­

підприємств.

організацій,

слідчих на місце пригоди,

АТП

2,

АТП М

несвоєчасний

серед

й

ки

ло

Загап~иі "інтереси''

є

законодавства. допущені з вини працівників слід·

їх тяж~і: лише минулого року 6 громадян загину­

(Укрінформ).

читачів.

певен,

коли на роботу вони ви­ ходять у стані алкоголь­

наведу

в 1987 році їх було за· фіІ{совано 24, в 1989 32, то торік число аварій зросло до 44. Наслідки

Мал. :В. Петренка.

випадку

кілька ,Фактів.

автотранспорті,

ІІІІLІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІJ 11 і ІІІ! ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІаІІІІІІІІІІІ

такому

з.афіксовано в 1987 1990 ранах. Хотів би ще звернути

було

комунальних

підприємствах Вроварів слабка трудова дисциплі­ на серед водіїв. НеріДко

до

8 .N2 57 (8164)

стосун­

на висоті:

псува1'И

боротьби з порушеннями законодавства про без·

прокуратури

.

ж

вати

кликаний

'

Що

ДЛЯ ТОГО, щоб чита· чам <<Нового життя»· ста­

ЖИТТЯ»

~

;\;Тал. В. Петренка.

(Укрінформ).


«НОВ.Е' ЖИТТЯ» 8

12 квітня 1991 р. технікуму

р·Е РЕ Г И НЯ

с

і

працювали

Якось дивилася по те­ лебаченню попvлярну молодіжну передачу. Там

лаймовірні розлучення. Про одну таку родину

приводилася

й

тистика

сумна

про

кількість

ста­

всезростаючу

розлучень.

психолсгі чна

місність,

несу­

втручання

бать­

Але

ж.

для

ють

вибачте,

того людИ

долі.

ЕІС'

щоб

хі(~а

поєдну­

долати

труднощі,

тv

ж

ВJ\lштованіс~ь разом

А ся

з НИМ>>

вижити

складному

хіба

ці не­

адже

просТІше

нашО!УІУ

у

житті.

мало

розлучають­

цітюм

<<влаштова­

побутом.

з

подаро­

ваною батьками і добре мебльованою квартирою? З~~ачить, іншому?

справа у

чомусь

так.

Зізнаймося

самі собі: чи виховуємо своїх дочок. пам'ятаючи, що вони майбутні дружи­ ни. господині. матеРі. чи вчимо їх бути терплячи­ ми. люблячими? Чи вихо­ вуємо

в

чуття

відповідальності

своїх

синів

по­ за

сЛабшого, поваги до жін­

ни. великодушності? У сім'ях, де діти традицій­ но

виховуються

саме

в

сучас­

родинах

них

їхньої

їхніх

онуІїів.

справа

Дочки,

одруже­

І.

саме

у

думаю,

вихованні.

Подружній

стаж

Матвійовича

Іллі

та

Ганни

Силівни-55 років. Ганна заміж пішла 18-річною. Та. незважаючи на свій юний вік, вІдразу припа­ ла

до

вподоби

свекрусі:

шанобливо ставилася чоловікових батьків мама

навчала

шанувати

ще

старших.

куховарити.

і

не

-

вміла,

лялася,

як

придив­

свекруха

ро-.

бить, намагалася зробити не гірше. Та помічала і лише поблажливо посмі­ халася.

У

т.ридцяті

вступили

до

всі

разом

колгоспу,

коли не шукали на стороні, все

ні­

роботи життя

Рідну

Ганна ми

землю

адже

таку

Це

для

ня

і

в

все

лю­

довгого

пора­

радо

свого

Матвійович

відразу включився у від­ будову рідного села Пу­ хівки. Спочатку працю­ вав завідуючим фермою, згодом аж до об'єд­ нання колгоспів був головою колгоспу імені 7-го з'їзду Рад. До само­ го

виходу

на

nенсію,

а

це більше 20 років, пра­ цював у будівельній бригаді. Тяжке горе спіткало сім'ю. коли старша дочка Люба ІІіс.·rн аакінчення

в

усьому,

тож

завжди

лікуван­

зустрічала

Ілля

поваги.

пам'ятала. що їй допомогла виг леді ти. допома­

силу.

Пермі v червні року щаслива роди­

воїна.

атмосфера

турботи.

завжди свекруха

життя.

тяжкого

і

прожила Ганна із свекрухою! Вона любила і поважала її. як свою матір. Вона

гала

нення

вирізняє цю з-поміж інших.

років Силівна

шилися

на

ра­

щось

40

чекали

всіх

і

є в ній

особлива

дітей

Після

Та

теп.1а

чоловікових

разом.

дорогу

ав­

що

дину: сина, батька, чоло­ віка. Були однією міц­ ною сім'єю і такою зали­

.

всіх і горе.

таке

батьків. Вони для неї бу­ ли найдорожчими людь­ ми,

v

як

дість. родину

у

в

сім'я. Життя її не було зовсім безхмарним. Таке,

СиJJівна з дітка­

жила

на

вміла:

се­

навідником.

-

nоратися

рідному

фашистських варва· Служив в артилерії,

1945

біля худоби, метка була, старанна. За все це вдяч­ на була своїй матері. А ·Що

захищати

до

змалку

у

лі. А коли почалася Велика Вітчизняна війна. Ілля Матвійович пішов від рів.

Висоцьких,

і

Саме

розповісти

молоді.

ма·

ЗАВЖДИ злагода панує в сім'ях Ганни Силів­ ни та Іллі Матвійовича в

ків. не

хочv

ній

При­

чини найрізноманітніші. Побутова невлаштова­ ність.

спрямуванні.

загинула

томобільній катастрофі. Ольга закінчила з від­ знакою будівельний тех­ нікум, працює в одНій з організацій v Броварах. Як бачимо, звичайна

я

tl І І І І І ІІІІІІІІІІ і IIIIIIIIIIIIIIIE~"IIf! І і І ІІІІІІІІІІІІ ~ ІІІІІІІІІІІІІІІ такому

8

З стор.

коли

мала

платила

вдячністю,

їй

турбо­

навіть

коли

жеться в

родину

бусю, них.

часто

сім'ях

теж

більше

ДоЧка

марно

стала

для

Олі.

справжньою

по

до гос­

злагода.

радіють

Най­

старень­

кі. коли до них приїздять

правнуки: Сашко, Дарин­ ка і Маринка. Для малю­ ків це теж найбільша ра­ дість. Де ще стільки во­ лі, як на прабабусиному

ми

пройшов

приїздять

подарству. І слід сказа­ що в їхніх молодих

такий

не

ра­

ти.

городі,

душевної

справжню

допомагають

живе.

ЛЮДЯНОСТі

домо­

принесуть

Внуки Іллі Матвійови­ ча та Ганни Силівни Сер­ гій та Люда дуже люб­ лять своїх дідуся та ба­

А як побивалася, коли свекруха померла! Догле­ діла до смерті і свекра. І приклад

де

стільки

як

її

v

казок

затишній,

білій, уквітчаній незви­ чайної краси українськи­ рушнинами

хаті,

а

де

У

чисту,

затишну

навчила

в

своєї

nринесло

щастя.

Все

її

і

справжнє

добре,

що

цоважати

ловікових цього,

сім'ї,

їй

батьків.

погодьтеся..

чо­

а без не

цьому

домі

добротою

і

ІІІІІІІІІ81•ІІІІІІІІІІІІІІНІІІІІ'

лівського культури

Миколайович та Ніна Володимирівна ПUJІІ­ ЩУКИ. Фото

І.

кореспон­

••

денІІ'.

IJ НІІ~ІІІІІІІІІІІІІІ ,, Н ІІІІІІ 111

біля

м'якими. ми

Доцнна.

дихає

П. БРЕУС,

громадський

дайте

Краси-

будинку Володимир

любов'ю.

мо­

же бути щасливою сім'я. Хіба гонор, суперечки,

все

самодіяльності

осе­

робила Ганна Силівна для свекрів. вона робила й для своєї дитини. вона

це

На знімку: активні учасники художньої

ще такий борщ смачний ПОКУШТVЄШ Та 1ІИРОГИ! лЮ Висоцьких люблять заходити й сусіди Па­ расковія Зотівна Заїка, Софія Антонівна Німен­ ко. Параскавія Миколаїв­ на Петренко та інші. Бо

берегинею

57 (8164)

дість? Врешті-решт все це обернеться проти неї самої. проти її дітей, які в майбутньому не змо­ жуть створити гармонію в сім'ї.

тою.

ЩедрОТИ,

жінка

свого,

дзеркала

ніЖН!і~Ш

наносьте

І

руха­

одну

з

3(інкв

цих

мас ак.

1•

ВІТАМІННА Розтерти з

однією

кою

жовтон

столовою

олії,

ловини чайної

один додати

лож­

сік

по­

апельсина і ложни медУ.

1/2

Нарешті

нається оновлення в прираді і незабаром розквітнуть сади. Най­ легше дихається, най­ краще мріється о цій

· На

хвилин. Рекомендується для сухої шкіри.

З

Можна качині ч:и курячі. Приготовлені шийки натирають пер­

цеУІ чи

і

сіплю.

перлову

мішують

на

салі

лени:vrи

і

у

Склада­

сково.рідну.

дають

трохи

смажать

ховці

в

до

води

гарячій

і

ду­

готовності.

Підсмажити капу•сту,

шену,

· на

можна

змішати

женою

з

це

тити через :vr'ясорубку або по:.r'яти. Ноли е

пара,

додати

яй­

борошно, замісити е тісто. Розділити

,. ~:.Jщ.

сформува­

ти JJ.r,OCKІ' пиріжки з капустою.

с:v~ажити

ОЛіЇ

ЗОЛОТИ'СТО·КО­

ДО

рИЧНеВОГО

на

КОЛЬОру.

ПАШТЕТ З КВАСОЛІ

Відварити

н.васолю, через ;11' я­

nропустити сорубку. Дрібно

зати з

цибулю.

квасолею,

додати

оцту,

порі­ Змішати

посолити,

перцю.

заправити

Паштет

готовий.

трохи

олією.

Спро­

буйте приготувати цю просту й оригінальну страву

не

ПОШhОДу-

є те!

З. м.

ГАМАЛІй.

Бровари.

неда­

освою­

жінці,

адже

у магазині тепер не знай­ деш Ні білизни, Ні одягу.

Тому

конкурс

особливо

пропус­

в

доведеться

кожній

ла,

Звари-

що

Ціл­

лекому майбутньому цей призабутий народний про­

серед

за:здалегць.

.,

можливо,

рес

зроби­

картоп:rю.

ком

викликав

пnпсрчити.

на

майстринь

неабиякий

інте­

мешканців

се­

серед

мо­

найкращою

май­

лоді.

Отже. стринею

стане

та.

котра

за 60 с~кунд випряде найтовщу, найдовшу та найтоншу

нитку.

Перше місце зайняла Параскавія Андріївна Оцун, яка за 60 секунд виготовила

ною 4 метрів.

нитку

довжи­

метри 28 .санти­ ІІІJн товщинІ 0.4

ІЮ:Іа

о

витрима­ кілограмів!

найближчих

ниць

<<Прядки».

сма-

:vюжна

тн

конкурс

мисел

та

Своїх

Нещодавно у Саболів­ Ці бу ло проведено вечір­

вати

олії

:1-Іі:Jі:щ·тра ла вагу

прядку

ква-•

цибулею

:.юрквою,

~Все

до-

ЗРАЗИ КАПУСТОЮ

З

ти

начиня­

шийк1-1.

ють

ві;(

м'ясорубці

потрошка:vш

ють

Збережіть

nере­

і дрібно по­ або переме­

на

сухої

рівні

жінка

метр

1

СЕКРЕТІІ

супер·

сантимет­

ви.пряла

сантиметр, Параска

справді

Вона

Зі

догляд

час

роботи

розмовляла

чя

справи

:.шчну.

а

під

все

за

облич­

допоможуть

жінкам

Намагайтеся хороший

настрій

смучуватись

ві

зберігати і

не

через

Пам'ятайте,

що

зморшки.

по­

це

-'-

за­

дріб­

Тому

ОНОПРІЄНКО.

А щоб шкіра бу ла чис­ свіжою

куватися

й

20

на

6

спіл­

дотепними. і

лю.дьми,

одержувати

·тобто

максимум

зитивних емоцій.

по­

Гуляйте

в будь-яку погодУ,

навіть

1

ст.

прекрасно

варити

липи,

чайної

поновити

чином:

сиЛи

після

таким

душу

одяг­

ложки

по

психіку. хвилин. ніяких

Уявіть, легка,

красно.

тіло,

Відпочиньте У

голові

думок

що що

у

і

ви вас

15

немає

проблем.

молода, все

nре­

А після цього сі-

хви­

20

фею.

це

Все

залити і

лож.ку

шал-

перетерти

нанести

шию

на

ро-

цвіту,

окропом.

кашку чя

ложки

2 1

Теnлу

на

_20

і

облич­ хвилин.

розрахунком>>, щоб <<На­ жити в сім'ї капітал>>, знайомтеся в суботу з

чайні

змішати

з

кою меду, крапель

і

сиру

столовою

лож­

нанести

обличчя

на

З

БІЛКА

1

Бі­

чай­

ну ложку лимонного соку.

20

в

-

твор­

.то тіль­

неділю.

ЯІ!{що

в

стосунках

-

ловне

сімейних

для

вас

го­

душевність

супутнина. спорідненість душі тоді кращий день для зна­ йом,ства понеділок. Якщо. ж для вас ·ГО­ ловне в сім'ї сеис і до того ж до душі сімейні суперечки, сварки з:Робіть це у вівто,рок. Для. тих. хто хоче бачити в своєму · май­ бутньому обранцеві

друга, .найкращий день

-

середа.

А

жіннам,

чуть

мати

яні

хо­

СОЛіДНОГО,

респектабельного

чоло­

віна, за яким «ЯН за кам'яною стіною», по­

знайомитися

в

-Ну, а якщо хочете знайти суnутника для цриємних

прогулянок,

не

маєте

тоді' ваш день

наміру,

-

n'ят­

ниця.

Для жирної шкіри.

на

чим союзом ки

хочете,

бу ла

поки

ЛИМОНА

лок :,збити і додати Нанести

сім' я

на

шкіри.

І

що.б

обранця­ ж

Рекомендується

сухої

я.кщо

якщо вас ІІІриваблює легкий флірт і ство­ рювати міцну сім'ю ви

додати кілька

для

майбутніми ми,

четвер.

ложки

олії,

трі:бно

СИР НА

і

<<позу мумії>>.

і

Таку

липового

лаванди,

хвилин.

розслабте

меду

борошна.

машки,

шию

прийміть

До

додати

Для нормальноУ шкіри.

Взяти

ніть легкий зручний одяг

Повн1стю

і

лин.

2 спробуй­

сумі­

хвилин.

відвару

масажують

роботи

бу­

окропом

теплого

обличчя.

Після

хвилин.

ложку

залити

у дощову. Водні а~розол1 шкіру

облич­

рівних частинах

ромашки.

зини. ші

рум'яною

музику,

з

Ці-кавими

те

на

суміш нанести на

хорошу

В.

віДповідає так. Якщо маєте намір вступити в шлюб «за

заварити Теплу

у

ба

2

Для жирної шкіри. Змі­

геть

сум!

бажано частіше слуха­

жІнки.

шию

1/2

-

ХіВ

і

вівсяного

ти

ру­

чя

зай­

справді

ВіРТуОЗНОСТі

це

окропу.

нанести

квіти

року.

тою,

У

суміш

пори

будь-якої

враження. що між паль­ цями майстрині струмує чарівна нитка, яка дов­ шає сама по собі. На­ СПрава

Все

ми

ганий настрій

Вся

ну.

склюіною

зірок

день знайомства? На­ півжартома відомий астролог Ta:v1apa Гло­

11·

мати"й-мачухи,

попередУ

розташування

тим'яна,

чайні ложки борошна льо­

n,ривабливи­

з

це не так.

мальви,

залпшатнея

ниці.

людьми,

швидкою

Активний

шнірою

невимушено

працювала без напруги, руки ніби самі робили свою справу. Було таке

вес­ знати

шати в

майстер.

знанням

виготовила

за

себе

відпочинок на свіжому повітрі, достатня кіль­ кість овочів. ретельний

Андріївна

великий

вітамІНІВ про

стомлюваністю.

яка дозволила своїй под­ рузі випередити себе на

1

дає

перш

нитку

завдовжки 2 метри . 83 сантиметри, третє Ка­ терина Антонівна Оцун,

Нестача

-

ною

Друге місце зайняла Мотря Дмитрівна Кореи­ яка

Взя­ листя

КР І С

а

літо, і щастя. і обо­ в'язково кохання! Чи має значення

випередила

46

Рів.

дюк.

шкіри.

меліси,

порі,

ТРАВ

частини

м'mи.

с~1аженою

цибулею.

варени:vш різаними

Для ти

Гречану

кашу

з

ЛІКАРСЬКИХ

настала

справжн'я весна. Почи­

обличчя наноситься на 15

ГУСЯЧІ ШИйКИ

аІркп

хвилин.

Зважте на це, дівча­ та і жінки! <<Налинонь­ ка» бажає вам саме цією весною зустріти своїх суджених, які б виправдали найвибаг­ ливіші дівочі мрії.


4

стор.

8

12 квітня . 1991 р.

сН О В Е

ПРАЦІВНИКАМ БУДИНКІВ І

КУЛЬТУРИ

ні, на монорейковій дорозі . Вартість робіт згідно з будівельними нормами та правила­

ТА

КОНЦЕРТНИХ ЗАЛІВ!

Кооператив га_рантує якість виконаних ро­

Якщо ви бажаєте підвищити якіст~:> прове­

біт

монтаж, ремонт, ладнання (35 мм) .

Для листування : нійна,

·

налагодження

·

місійного

магазину

.1'6

торгового залу

І,

вартістю

часу .

розташованого

252038,

м.

у

149, відеомагні­ 8300 карбованців.

з І 0-00 до 3 20-00 до

внутрішніх справ по те.Л.

від власників

приймає замовлення

4-03-09.

від

автомобілів

підприємств

і

сТЕПЛИЦЯТЕХМОНТАЖ•

електромонтажників;

Організ1;1ція

будує власний

8-А, телефон

м. Бровари,

вул .

будинок

Qул .

-

-

електрозварювальники

на

монтажники

контактно­

2-4 розрядів, заробі­

немає.

.

тел. 5-23..в2, відділ кадрів.

ПРОМКОМБІНАТУ БРОВАРСЬКОІ потрібні:

Водій н·а .автонавантажувач . Сезонні робітники по продажу квасу.

Звертатися на адресу:

м. Бровари, вулиця

Красовського, 22. Промкомбінат Броварської РСС, тел .

4-02-48.

Леда,rОГLЧНИ·іІ

Адміністрація.

БРОВАРСЬКІЯ

висловлює кіївні

головний спеціаліст сантехнічного відді­

лу з спеціальності «Теплопостачання 'і ко­ тельні установки», місячний посадовий оклад - 260-280 крб.

з

КОЛеКТІfВ

співчуТТя

п,риводу

Т,рудовн.А

щире

см.еІУГі

колектив

сnїочуття

·зооим ' яНІСЬКОЇ вчительц і

її

середньої

БУРЯК

МаІ> і ї

ШКОЛИ

Кор ­

матерІ .

радrоспу

ПОХИЛ

Віктору Миколайовичу їх батька . •

з

Соф.ії

сПух,і.вський •

ОлеКОВ'ІІДРіВНі

nриводу

тяжкої

і

вІf'Словл ює

ПОХИЛУ

втрати

-

с мерті

·

Кол~тнвн відд.ілу rоловного екергетик.а заводу порошкової мет-алургії , ц~ху N• 9 А усього заооду висловлюють

І

щире

сnівчуття

КУПРІЮ

:1аступн:ику

головного

Георгію Мих.а•А.nо~ІІ'Чу, смерrrю матерІ.

енерrетІІКа

сім'ї

Aoro

у

. заводу

зв'язку

з

перед,.асиою

Звертатися на -адресу: м . Бровари, вул. Га-

Адміністрація.

ЩІфі

ДНОКЛАСНИКИ.

КолектІІІІІ шляхооо-екс:n.nуа'ІІа.ці.Ашо ї дільни,ці N. 693 в словлює щире співчуття інЖенеру КИСЕЛЮ Костян·тнн Ю;оокм.овичу з rт.риооду смерті Аого батька Юхима Павловича .

СПЕЦІАЛІЗОВАНІЯ

ПРОЕКТНІЯ МАЯСТЕРНІ ТРЕСТУ · с:ТЕПЛИЦЯТЕХМОНТАЖ:. на роботу терміноао потрібні . висококваліфіковані спеціалістИ-проектувальники: начальник сектора будівельного відділу, посадовий оклад 260 крб. за місяць . ;

-

залізобетонних

. Внпуокккки Броварської середньої ШКОJІИ N• 7 1977 l)ot<y глибоко сумують з приводу передчасної с меJ>Ті КУДРЯЧЕН КА Костинтика Володимировича і ·висловлюють щи.рі оnівчуття Aoro 8іАНИМ і близьким .

Наша адреса: м. Бровари, вул. Металурrів,

4,

ст~левих і

2

• ' иедіАснимк.

ються будівельні матеріали. З місцями в ди­ тячому садку проб.пем

КС-3575;

Втрачене поев ідчеи.~rя про право на п ільги і~валіда Вели ­ кої Вітчизняної віАн.и. серія XVI N• 143260, вид,а·не Бро вар· ським міськраАвіАськхом,а'І'<>м '· на · ім'я Н і меН>ка Миколи Тро· химовнча , а також посвідче.nнtЯ учаснКІц.і В.ЄлНІКої В і тчизняної віІІ1ки, серія. Д М 7.14545, вида•trе Брова· рським міськраАвіАськком·атом на ім'Я НіІмен·ю З і·tr.аїди Олександр і вн·и. вважати

Робота в 2 зміни. ЗабудовнИкам відпуска­

..

автокран

конструкцій 3-5 розрядів; електрозварюва.пьники 3-5 розрядів: ---: теслярі-бетонувальники 3-4 розрядів. За довідками звертатися на адресу: м. Бро­ вари, вул . Красовського, 18, ПДБП-2, відділ кадрів, теJІ. 5-21-27. Ухати - автобусами N!!N!! 331, 327 До зупинки с:Торгмаш» . Адміністрація.

ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ ТРЕСТУ «БРОВАРИСІЛЬБУД:. терміново потрібні: - формувальники 2-4 розряДів, заробі­ ток 280-350 крб;_ ~ арматурники 2 розряду, заробіток 240280 крб.;

зварювальну машину ток 250-300 крб .

на

маш!fніст на автовишку ВС-22-01 .

БРОВАРСЬКОМУ ЗАВОДУ

АдмінІстрація.

-1. 2.

t:IM'J.

БРОВА-РСЬКОМУ ПОСТІЯНО ДІЮЧОМУ БУДІВЕЛЬНОМУ ПОІЗДУ .М на постійну роботу потрібні: муляри 3-5 розрядів;

Кутузова,

5-31-39.

РАЯСПОЖИВСПІЛКИ

І 1Х

Оплата відрядна. За довідками звертатися на адресу: м. Бро­ вари, вул . Красовськоrо, 1б, СПМК-580. ' Іхати автобусами N2N2 331, · 2 до зупинки «Торгмаш~. АДМІНІСТРАU_ІЯ.

-

За довідками звертатися: с. Княжичі Бро­ варського району, управління механізації, відділ кадрів. тел. 4-04- І 7.

для малосімейних.

Звертатися:

організацій

автокранівники

-

-

роб<;>та у Броварах.

об'єктах

УРСР. За роботу за вахтовим методом здіЙ­ снюється доплата 75 процентів тарифної ставки.

БРАТИ

у

шс .1сt:ті ..1о .

рядів;

ТРЕСТУ с:ТЕПЛИЦЯТЕХМОНТАЖ»

мулярів. на

з tІу ..нн.ї•.

кишені

слюсарі-монтажники 4, 5, б розрядів; газоелектрозварювальники 4, 5, б роз-

ремонт:

на постійну роботу терміново потр-ібні: - машиністи баштових кранів БК-100

будівництво

в

- інженери-наладчики по наладці асtІіра­ ційних і вантажних систем, електротехніч­ ного і технологічного обладнання; електромонтажники 4, 5, б розрядів;

УПРАВЛІННЮ МЕХАНІЗАЦІІ

об-

ладнання;

веде

задумане

а

роботу, пов'язану з відрядженнями, потрібні:

на постійну роботу запрошує:

СПМК-2

на

двигуни . марки ГАЗ-52, 53, ЗІЛ-130. Години прийому з 9.00 до 16.00. Звертатися за адресою: м . Бровари, Радгоспна, 1. Тел. 5-34-78; 5-45.-98.

БРОВАРСЬКА СПМК-2

-

і

горіло ,

БРОВАРСЬКІй СПМІ(-580, яка спеціалізується по монтажу елеваторів, комбікормових заводів, млинів, на постійну

двигуни марки ГАЗ, У АЗ, ВАЗ, «Москвич»;

мввс.

зварювальників;

жилось

все

СЕСТРА,

ня повідомити в Броварський міський віміл

.монтажників сантехнічних .систем

щсtс ..1и·во

15-00; 23-00.

КИІВСЬКИЯ ОБЛАСНИЯ РЕМОНТНО-ВИРОБНИЧИЯ КОМБІНАТ

-

роки мина.ют1., го ~1ова не t"ИRit:' , хіtй ро_стуть, душа не . cт~tpit:' , щоі1

.,.внуки

Хто бачив чи . щос.ь знає про злодіїв, прохан­

ТРЕСТУ

Хай

Київ , вул. Лі­

nраці

550-50-58 483-57 -бб

Мико­

Бажаfмо довгого в іку, щастя fіез ліку . м·Щ))' І сОнця в кожне віконце, ..-в і жо• · о х .'Ііба на стnлІ , чиL·то·,· води І нінкої біди .

на постійну роботу потрібний вантажнИк з окладом 250 · крб. Звертатись за адресою: м. Бровари, вулиця Радгоспна, 1. Тел. 5-45-98.

ко­

Броварах по вул. КиївсЬкій, тофон сАкай11

nо :щоровдяємо ЖУРАВЛЯ лу Михайловичu.

КИУВСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ РЕМОНТНО-ВИРОБНИЧОМУ КОМБІНАТУ

приблизно о 12.30

невідомі · особи украли з

3 ювілейним днем нароДження

механізмів

Чекаємо R <шшх :Іамов .:Н:'fІІ,!

ДОПОМОЖІТЬ ЗНАЯТИ ЗЛОДНВ

року

своїх

17.

Телефони:

кінооб-

Механізм'и ·посування завіси кінотеатраль-

27 жовтня 1990

тривалого

дію

Наша адреса: м . Київ, вул . Серафимовича, 15-а, кінотеатр «Старт».

на виконання таких робіт: - виготовлення, монтаж механізмів авто­ матичного посування завіси на сцені, автома-

-

безперебійну

протягом

Кооператив «АКУСТИК» укладає договори

тичного аашторювання вікон;

та

16 57 (8164)

СОННЧНІ

ми .

дення заходів та кіносеансів за допомогою технічних засобів, звертайтесь до нас.

ЖИТТЯ:. е

Редактор

гаріна, 22, відділ кадрів. Тел. 5-42-77.

А.

ВОЛОШИНЕНКО.

~~~~~~~~~~~--~~~==~~~~~~~~~~~~~~~~~~== АДРЕСА РЕДАІ(ЦІІ: 255020, І(иівська область; м . Бровари, вул. І(иівська, 154. Телефони : редактора 4-03-76; заступника ре~tактора, аІАдІ'"У nаІУГІАноrо житти - 4-04-61; вІдповІдального секретарк - 4-21-34; вJуІлів: сільського rоопо.~tарстаа - 4-23-28; промис .. оаостІ 1 соцІапьии" питань - 4-02-92; листІа І масоаоf роботм - 4-04-81; аІдАі'"У радІоікфор­ мацІf 5-13-91.

сНовая жизи..., орган Броварского городекого комитета КоммуввстическоіІ партии УкраинЬІ. город­ ского и раАсжвоrо Советов кародКЬІХ депутатов Киев· скоА обаоtта. (На украинском язwке).

Редактор А-. ВОЛОШИНЕНІ(О. Газета вЬІходит с 17 апрели 1937 rода .

Днк aW:tOAA: вторник , .. с~еда,

пяткица,

суббот а. Броварська

друкарня

~иївського обласного уnрав.Іtіння у сnравах видавництв. nоліграфії і Адреса друкарні . Київська областh, м . Бровари, вуJІ. Київська,

книжкової

154.

торг і влі.

Індекс

Дрfк

61285.

офсетний.

Обсяг

і

дрУ·

ковани.А аркуш . Тираж 18.в:;1 примірни,ки .

За.r.юалеиия

N.

1474.

#57 1991  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you