Page 1

~~~!!!!!!!!!1!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~· ПРОЛЕТ АР І

·

ВС ІХ

Б РО В А Р С Ь КО ГО М І С Ь КО Г С1 · 1( О М І Т ЕТ V .К О М У Н І СТ И Ч Н О І · П А Р Т І Т У К РА І Н И, РАЯОННОІ РАД НАРОДНИХ Д_ 6ПУТАТІВ КИІВСЬКОІ 0 . 5ЛАСТІ

()РГАН

МІС-ЬКОІ І

Газета ввход1ІТЬ . а

17 ·квітвJІ 1937

року

ВКОИОМІЧВ.А СJІУЖВА CEJIA s

BиeтynaJO'IJI

ка

Вееt(Іюзвtй

ПІСЛЯ тривалого nохо­ суха

більш

ВИСОКі р~'бежі у авробВИЦІ'Ві Продукції рОСJІИННИЦ· rва

і

.

твІірнввицтва.

ОеобJІИВого зИачениІІ -надається . ефективному ви­ ІІОристіuпІю створеного ва eeJІl потевціаJІу, пlдви­ щеиИJО відда'Іі ресурсів. А цього · не можна досяг­

тв · без пtднеееввя рівня · всlєі · економічно і роботи, ПІИрокоrо ·

вnроваджеввJІ

rоспроарахунку,

колектив­

воrо пtдрJІду, ввкорветаІіНя Інших ековомічвих ва· жеJdв, удоекоиапtвИя управJdния 1 rосподарськоrо

у Jіьому папрnі:ку · в райавt . зроблено вже чима­ .1!0. СтвореВВJІ аrропромисJІовоrо о"б'єдвавви, лікві· тресtівеькіА систеМІ, rеаами,

що відчува.'Іася

пoJ,dn~лif

· спроствJІИ 1

· уnрав.лtвви

првскориJІИ

· при

створено

радгоспу

грунт

n!дсох роботу.

nосl:вІв.

ще

як

слІд

дуже стримував nроте П не при. ПИНJ'І.'ІИ. . . За велюшм ланом .03\t·

·по~

гекта·

по

·

в

кожному, ·а

також

·

НайбІльшим

. внщ)обу­

ванням Д.1Я RОЛе}(ТНВУ віддІлка нинішньоr · весни. безперечно. буде садіння

Імені Докучаєва, «Гого.'Іівський•. · )' . тому ж таки •ЗІівор~цьком~·· Ііедоо.-ерЖали від 1О до 2-1 тися­ чі . карбованців nриб)"ТБів через низьку якість мо-

картоплІ.

.

яRа

займе

292

необхt;що nІдгектари. Поки достигатиме грунт.

,У ряді радгоспів екоиоміощі і бухгалтерські с.'Іу­ жби випустили . з-пtд свого контролю взаєморозра­ хунки з партнерами по аrропромисловому коІІшлек­ су, через що госnодарства терnлять великі збитки. · Подібних прикладІв можна привести. на жа.ІІь: багато. І це говорить про те, що І'tІИ rповиа не пря­ вели в дію · навІть тих резервів, що лежать, як - ка­ жуть•, під рукою . .Тут, очевидно, потрібнІ зусилл::~

готуБати на.с!нний матері­ ал. У !іартоплесховищІ заздалегІдь nеребрано

300

тонн бульб. а на

no.'II,

Гатному ся основна

ка··

де МіСТИТЬ· R!лькtсть са­

дивного матерІалу.

-

ли­

не JІИUJe е~оно.містlв. ti і Іх ~tктнву економічних рад, бІОро економічного аналізу. Треба повсюди

ше

і в.qумJІИво Працювати над ти~t. щоб СJ'Орочувалися аатрат~ - ІІJІ~ці. коштІв, . щоб rncnn\)зpaxyиoк 38ЛУ· чав · до боrnтьби за економію 1 бережливість усіх

третину заnланованої ·пло­

120

стачить

·

тонн.

Цього

nринаймнІ

ви­

· на

щІ . Отже, nотрібно при­ скорити перебнра~' НЯ І сорr:1вання будьб за фрак·

новий

зразо!(

nожнць .

Новинка

сnодобалася

споживачам . Ножиці одер­

.

жаJІН

високу

оцІнку

про­

фесіональних закрійників. ·· Крім того, вони стануть

діями. На доnомогу робіт; ня садіння картоn:J!., Ця ннкам

прийшли

через

сі л ь в иконко- відді л ку

. і н ши х ор- б лнзьно

гані з аЦій . Залуч ен о до р о-

а

боти

Т· ЕіО!{

чи м а л о

n енс і о нері в .

які о хоче в ідгуюІ у.1І І LJ-І на

у

треба

тисячі

гектарів .

nот у жнІ

я1·ь

трщ т ори

маііже

ІІссnра нні .

всІ

ОтJІ:е.

1\ О їО

вр о ж а ю.

а .~е

обсяг робіт.

І

ло.:Іь о в и х м о ж­ ливостІ проводяться І Hd Інших вІддІл ках ., Ane д .1 я

всІх

весню: их хоч вони

no

найважливІшИм

дання~t є

п

своєчасний

зав·

На ють

·

щоб

nри

ТЕПJІЮК

·

робллтІ>

якомога

ше

. виконувати

ИJІ

на

повні­

замов.пеи­

виготовлення

А.

кг­

вирn­

ВИСТУПАЄ

3

У

.

ЗАРІЧНИП .

ФОЛЬНЛСРНV.й

ПІДЛІССЯ

Шдлlському

сІ:rь-

ському клубІ створено но­

вий

ансамбль

. лорний . тою

фольк-

-

Керує його ребо­

завід)·юча

клубом

О . К Осьмак . До сtшаду Кf)JІективу ввШшло бідьше десяти сІльських трудів­ "ІІНць:

Перші вистуnи ансамб­ лю . відразу приверну.1и ~· ваrу

глядачів

їнськими

·

-

укра­

костюмами,

предметами свщ;рідиІстю

побуту села, кснцертів­

вечорниць.

Фольклорний

ансамбдh

з успіхом виступав у сво­ єму с~лі, а також в Ми­

·

знімку:

перебира ­

картоп.1ю

роСіlтиицl

стрічкаткацької фабрики .

хайлівці, Гребельках. Ку­ лаЖІtицях. Незабаром з обмінним . концертом ко­

Лектив nоїде у Rрасилів­

по­

чато!\ І усnІшне проведен-

ширвжитку

~·ее,

сто­

у мо в!, л кщо .:~обрипа вчас­ но 1 рівно м ірн о розю1дати перед ора Ішою. Сnрава в r i:vr . що в госnодарств! не ви стачить с воєї технІ­ к н , а тому трудіЕ: ннка'>І

на й ширший

ху

бІв, які у торrовельні!'t мереЖІ користуються nід· вищенИм поnитоІІІ .

ВІ!Орати

господарстві. Тут госnхі.\ІЇЯ>.),

виконано

приrоді доІІtашнім май­ стриням . Працівники це­

несвоє·

сортувальний пункт. нео;t~Іін н о зобов ' н :ншІ доЗа своїми масшта fа~tи nомогти технІкою кер!вни­ перший вІддІлок найбіль- ЮІ райоб'є;tнання «Сіль­ ший

·у:

ко л еюи- ж робот а може зво л ікати­

ви пІдприЄмств 1 у с та н ов ся ще й

схо­

кілька од~нарних. З не­ терпінням чекаємо, щоб швидше nочати сівбу.

60-рІчч:t

Радяж:ької України роз­ робляють ряд ІІОВИХ ТО· варів ; Зараз, приміром, у серІйне виробництво за­ пущеІJо

робкооnу,

ки

іменІ

кравецьких

му ,

каже бриГадир. Підготували дороботи два arpetaтli по три сівал­

· порошкової

заводу

метаJіурrії

І все ж цю роботу м о жтреба прис~;ор и ти. ночасно · вносячи в грунт на l ПоRи що n ер ебира и r І я мінеральнІ добрива. бульб тут ве.:tет ься ли ше - Нам треба За три :чо· вручну. А поруч чо:-..~усь тири дні nосіяти всі ,ярі, стоїть без дІї nот у т н ий

ланок,

асорти­

рів длЯ народу, nрацівип­

аптени,

nідсІваннІ

розширевию

кн

ні,

на

со­

зобов'язання

менту .і збІльшевию това­

дорожать

годиною .

одинадцяту

підвищені

ціа.лістнчиі

се ла Гоголева ·стр і чі{()- час н у пІдгото в Rу !'ру нту. ткацькоr фабрики, JІН,ар- Адже лише на nершому

nоr·о­

патрІотич.

на

п'ятирічку

рів. А коли грунт розтав; робота ця дещо загаль· мува.лася . І все ж механі­ затори nродовжують її, :кожною

В. МЕНЧННСЬКА.

взяJІИ

грунту.

268

супроводі хобзи .

НасJІІдуючИ

rу~е­

мІнеральну

кількох

ну ініціативу передових .· пІдприємств країни, які

~lдділку почало­

внІс

автор

НОЖИЦІ ДЛЯ ИРАВЦІВ

· · тому

Васильович

мерзлоталому

бітком

щоб вони с.Ііовиа використаJІИ переваги такої орrа­ иlааціі праці. ВисоJцІй обов~язок економІстів добиватися сувороrо - дотримання реЖиму еноиомії, боротиси з безrоспо.-ариістю J · марнотратством. Тут ще зустрl­ чаєіьси · баrsто недоліків. Приміром, у paдrocnJ •ЗаворицькиА• навіть піеля · підвищення закуr.:оч­ них -цін ва продJІЩію не зумlJІИ JJіквідJваJІИ зб:нт­ ково~ті rосводарства; у радгоспах ·імевt Мічуріна.

трудівників noJilв 1 ферм~

.

·

. . ~а

останньою

цопу'лярИІQ: пJ,сень, В. Д. Єфааов иодіJІИВся спога­ •амн, виконав сво і твори

.•

:,

~челарусь~

.

режв~ер,

ратами зябу , в . далині; рухалися чермні, блакит· нІ , жовті цАtRи трак·

ГригорІй

своєю

Іх оповідань, колишщ.ого сика · иощ · В . Д .. Єфано­ Ііа. Hlml заслужений ар. rист Українськоі РСР,

1

на

вад

fUOЖ rероя ОДНОГО З СВО·

І не

дів багаторічних трав . О.:t·

трав J r. д. Отже, · rсспрозрахувск дійшов до ви­ аових. трудових об'єднань . І в цьому значна за­ СJІ}Та .спеціаJdстІв РАПО, економі'ІИНХ служб рад. rоспів, партійних організацій. Тепер важJІИво

·

зрІджених

з аnр о шення. Пе р шими р ів шша м р а дгоспу с л !.:t перші два при і іш л и на к а гати і сум - псІт у рб уІЗ ати с я , щоб як· . заборону­ лі І І н о тру д яться Оль г а 1 :а ііш з ндше вийти з тако200 гекта­ Харитонівна Ст а сЮ І \, го с кр у т м ого станоннща . рів озимІJНІІ 1 трав. А Єгор Давидович Тимн о , Н <~ n .1ощі nід Еартоn­ траRторнсr ОлеRсандр Пи­ Ган н а · Іванів н а · Гу сар, :по в ив ез ена ве :шк ~. кІль­ липович пономаренко від­ Ва .r. ентина М и к ол а'ївЕа І-;: сть о рга ніч f: нх добрив. значається високим виро­ Іванова та І н ші. Це добр а запорука ВІІСО-

овочев'Их культур, а · також картоплі, коренеплодів,

пока.

КІЛЬ"

Іх екіnажі за днІ вибірково вали близько .

Нии1шньоІ весвв характерною особливістю ор­ rаіПзацІІ працІ в радrоспах ста~о повсюдне запро­ ваджевви безиарцноІ системи . з погодииввм аван­ еуваии;rм праці чJ!еіПв багатьох мехавtзовавих ла­ вок, які займатимуться . вирощ~"'Ваввям зернових,

таких

ні хоч

зу­

хниrар.

КВВЖRОЮ ДЛJІ МОJ!Оді «ДО батальІону JOO!RX зарах~ -вуеться.;.•; Він представив

агреrат!в

На закритті вологи на nосівах nрацює інший м е­ ханізований загін, там зайнято два:три агрегати .

•Руди~·· Київської товариші Л. К. Бо­

діяльності

грунт!,

ту

було зайнято на nіДсІван­

жою

rуш, М, А. Сочєико; Н. І. Гірввк, М . М. Станіслав­ ський, О . . М. Бевза. Тут навчиJІИся рахувати на­ родну Бопійку; рщадJІИВо господарювати . .

д.'Ія

В

живу на. nлощі

значають вайбільш ІІИГідІІі для господарства і дер­ жави · .·шляхи досяrиеивя поставлених завдань. 3 висовою ефективвtстю, чітко діють економічнt слv­ жби радrоспів •П.посківськнй•, імені Щорса, «Бсб­

умови

тракторних

уже

У багатьох · раДгоспах, на птахофаб1)икцх екомо­ мічнt слу~в ст~и справжніми штабами, які · ви­

всі

вологу

FІого nроsодить cneцlani· зований загін , яким ке· рує агроном Михайло Бо­ рисович Устименко . .. Щн

Таким 'ІИJІОМ, nовс~ди с:rворевt добрі передУJІІО·

створити

закрива­

ли

По

структуру . управти­ ефективність еконо­

ви дЦ творчої роtІотв, більш повного використан­ ня и~иоrо . · матер!альио-техи1чиого потенціалу, DіJаищевва йоrо віддачі.

JІИЦЬКИй•, племптахозаводу птахофабрнхи, якt очотоють

багаторІч·

ся ще наnрикІнці березня

•ВепиИодвмереьІtВЙ• С . . Л. tt.пакся). Така реор~а­

Jdзац1JІ .покпвкаиа попlпшити ВJІ виробництвом, пtдаищити мІки.

n!дживлен·

інш!

Ra

трав на

П. Ф. Волоха),

директор

трав,

Одні

й·

творча

ВІ .N/ 89 З ПRСЬМеІІІІІПtОМ В. І. Дем'JІRеиком. Наш аемлп розповів про робо­

маючи

ШджнвленІ!Я посІвів озимих 1 . багаторІчних

ЩорсаМ. С: ~ОЩDвН,); ;плое~~еьке (о~олив.ди­ очоJІИВ

· них

ВідбуласJІ

етріч с прцівІПЦdв

тракторі.

..;;.,._ . "р4)'4JЇС11Ка. об'ЄЦВ!ІВИJf ПJІОДООВQЧеВНХ rос­ .. (й~о . ;O'lC,uиJ дире!t'rор paдrowy імені (йоrо

на

озимини

3 &АТАЛЬЯОНУ ЮНИХ

ничнt Т-74. ДоІхати туди можна noщt що .пише на

ПОДІ}ІсТВ ~

ВетІкодоереьке

no:nяx.

завданн;r.

nрацювали

ні

J;Iy

·

<JПло_скі~ь~ий•

по

-------

-~

'ному кО:.1!1Фіt,_траі(!ори ти·

Нещодцно uмісtь paЙOJDioro . виробничого об'єд·

ре~tор , - ра,цr~

ха.1ися

конRретн!

новини

Дахно. - ~ - Працюють там ' дев'ять. агрегатів в :основ­

aWrpitml

три '

й

ка

ща . paдrOCJdв 'фІиавеова ·допомоrа, яка 1Іа­ ~$ТЬСJІ r8епОJІ;8рСТВ8М . у . в!дrіоВІ.дНО~Ті З рішеННЯ· lnr. травІіеrцІІ'О (1982 - р.).ПлеВ.уму ЦК RП~С, під-

було

друж· органІзовано роз'І·

коn.

2

- -- - =-------- . . . . . . .:_ - ------ - -- ------

8011

ВЕСНІНО!О

радгос­

« ГоголІвський•

.-

qєва). Ве.1ІИКу рощ. .у ; поJІlцщеВRІ. екоисмічиого ставови­

ва1ІИJІ піrа/tе.овочевих . господарета

механІзатори

вІддІлка

ЦінІ

РОКУ _ _ _ _ _ _.,,

nолі nочалася масова оранка грунту nІд ·ярі зернові, nояснив нам бригцир nepшoJ рlль_ни­ чоr бригади цього в1ддtл­

(рцrьс:п •Заворшu.кий•·, •ЗаплавІПІй•, імевt Доку­

дисципJJіви.

nогода .

. - · СьогоднІ

в

•mJІ певщrх економічНих і техиолоrі'ІИНХ вІПtІог. JІк резуJn,тат . кі.'Іькість збиткових господарств ~тJІГом мвнуJІого року змеишилась з 10 до трьох

внщеІіИи · трудовоІ

дня

' 1984

НІ НОКЛІІК

нарешті,

тори .

рад­

впроваджевви

Того

7 квітня 1984 року •

мИни і чорно -сІрими . кваД­

мех-аНіЗму.

дааtя відомчоІ роз'·єдвавоет1,

ясна

nу но

.

на

1

nершого

економічній нараді

вийти

Субота, ·

{672~}

ло-данн;r настала.

.

ПJІекеу поставJІеві RИВ1 ·зtвжавия

.

~-----•ЗА ВИСОКИА УРОЖАЯ

пробJІем аrропромвtJІовоrо компJІексу, товариш К. . У. Черненко rеворив, що . перед тру~іввика~Іи :коJІrоепів, радгоспів, веьоrо аrропромиtJІового ком­

·

.

• · Nt 57

ку~

Фото

М.

Семииога.

А.

СЕРЕДА.

Іі: . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ВІД

ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТ)'' КuМПдrтн УКРАІНИ,

ПРЕЗИДН ВЕРХОВНОІ РАДИ УРСР, РАДИ МІНІСТРІВ УРСР Центральний КомІтет КомлартП України, Прези;tІя Верховної Ради УРСР. Рада МІніс трІв УРСР з гли­ боким сумом сnовІщають.- що

ня

1984

року на

тяжкої хвороби

79

квіт­

f!омер видатний уче-

ЦЕНТРАЛЬНИИ КОМПАРТІІ УКРАІНИ

ROMITF.T

4

роцІ життя nІсля

ний і }(онструкто.р . ·лІтакІв. член

U}{ Ко:мnарт1І Украlни, деnутат Верхо~­ ноУ Ради СРСР. Герой Соц!а л Істич­ ноІ

Праці.

жавних

.пауреат ЛенІнсько ї . Дер.

rІреr.!Ій

СРСР

І

УРСР .

демік Олеr Костянтинович

ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОІ

РАДИ УРСР

РАДА МІНІСТРІВ УРСР

ака·

Антоно~


2 стор.

*

7 квітня і984 року

сНОВІ

ЖИТТЯ:.

,. Аіtтмано

po:~noчilna

рее.

а весняному пані нор­ уана ІІрмrада аіАдіп-.. paдrocny сКрасМІІІ• ... ..,..., ІІНУ ОЧОІІІОС Іван tp. ..,.... · Прудкий. Ще ne аому rрунтІ вона • 300 rектар._ о:ІИ•

СТИ~УnМ ЗРОСТАННІ

lt8 ..-оний корм І : м­ раt nІІІММеіІtОс 600 retmtltle

е$мммх

:~ерноеоі

~ ·3

rру1:1и .

По­

ЦІІ8 IIIIOifll fІtКf'ІІАН · ПІАСfІОІОТІо кt/НІОWИ"У, ОІІіІі· ~' 118АІі'КУо 3іІІІ,_ІІІОТІо ·.,..ry, . . .

_ __ 1111 -

~СІІО

rоаорит~

~у,

~риrадир,

--

nJ:tawocмo 'ПевttісА саітnоІРІй денІі.

Ре~:~уІІІІІtмо:

-~оrоднІ _ :~аатр~ · •іІІІІІІІІІІМе,

уnущене

амсе

?8М)'

не

И

на­ ~МІо

намаrасмося :~роІІити · якнаА­

t!І\ІоШ4· ОсоІІІ\НІО аІjрtІа'ІІІТІІ сtм

3orylla

8.

та

nраЦІОІОТІо

ХОЧОТІоСА

..... r.•.

д.

1111·

Чуняна; якІ

ІІУ*•

доІІросовІс­

н.о, 3 · noitн-- ·аtма·чеtО смп.

На. 3~1-у: брнrаАІІР

І.

І.

ПРУАННН f:І кормодобувнн­ камн с. ·Дяченком, м. МосмаJІіІмМОМ,' Д. Тмтару. МОМ та І, ·Ф. ІОІІОАК88М-. Фо.то М. Семнноrа.

r.

n.

r.

, У •~•оа~нщ-. ил.н\J ~І·! "~~_юн.,m_ JЩІкамf!.

п яrир!чки цей рІк ІЛА Jl!(f пра.цюваrиму'JІі - на радгосПу •Р'Ус-.нtвС:!!кИА• сnииt Іral'.f.lf. Мny-~r&-

6y~ вирtwа".~иf4. . І ре~еу *•ііа даац пр~~ ('}Скільки_ фундамеf!r_ уеn_І· .n• -JI~~Щf - иа ~и._ р__соІtхуJаІПІ _ і ху аакла_дастІІЦ • Dі~Ф< tt)'ti:YJY.JU l &~щ• ·..--

товцІ технІки до tsecн/!ИQ· гомих резульt-,t1в. Jt[(IJZИ nольових робі! 'fl • JІ'te· Jоб4'Щ~И. n~реІ4ГИ ~~Нl·~ - ·_ ному проаеденнt nоєtвиоІ воt · ~Р•• •PPJ1._Uft иаМ'!lанІї. то nрQфкем r~- n'aцJ.

nодарства

llІНJepщt. · ар~~~

' п•І ,ueploІ . t "РОж.ащет~

. ~YA:JJ,

снонцентрував свою уваrу nо-д~уге. пІд!ІИШИJІ•є• за·

на соц!алІсти'ІНому tма- l'fбlт•• ttl•ta. У ·uцt• rавнІ серед мехаиІ~tато:Р~.і. .!IIJJ~ ІСJСІ ~а.иееи,. н"

.&кІ рементуаац

тР•кто- NlfloeМJ $40--260 но•

що.

_

ри , комбайни. сІвалки то- ~a_&юtt'.

•• мtеІІ:n.

U•

бІльш~. нІж при роботІ ПQ·

Д'о ножноrе з них &ул~ еtІ~мУ~ У лахЩ ne 811! доведенІ У!\!0" змar&R!fll, pe,tnyp~tne · ІІУlІ'V~Із~.

~;~инаrор~ди 3! ~бf'У nJФ JІІ<У &'f~.a~ М. е. Xf)l~lJI. цю. .ХІд PQ~I! ІJІ)е!НІи~ . И~,.~~ус~е· 13 'Cllt!i1J. кoнтpOJІ!QtJ~$ti. А в су~ А ноJОе~І&:РJК' д'Y't!t ту , 24 ·еереІІ.іtя. , ~6н.щr щ~. ,.а •ирощу'J~~·

ост~нн!~ огляд г-Оtо~ностt ФІ~Чf,

C!IJІІIUІ!tMІtt)CJІ ~

всtє'l технІни .{Іе ~.Q' J 2~ ~JІец. litІG lllltYMTW:•

поле. Р~~У л~r.a:r~ tИ!ІtИО• ~~ l'. FI. X•мftJ~ і• ~tP""

!J.

СЯ Н~ОГjіИИМW. ТЬму, ІСfо Xf4Y ll\Jip1i\JІ Щ~ lOt~· ли наст:v?rного .[16.8 npoliQo И-!!ИС-! t ~,.,_ ,.e,p&~t

,!Іився •J!ІогниR• ~Jtll м~хв.яІз~торtв . !сІ -!'МПf !Ючу. •аЛи сШ ІІИ rocпoJІafll. .якІ r_уовнІетю · виконали

~· pt!OJe.~tn-Y ~ бету. '11 ІІtІ tс)ІЦІ •єОАSЛіІ• М . ~nІкаап~~'· АІ~е tt.; цьоr() ЗаJ!е~_атиме 1 ''~

все_. що Ум tiOтptбwe. що6_ »4КRІІ рwосп~~ ~~ржаІJ•

у всеозброєннІ :ryeтplпte• ~их nдаRІІ І Ь: осо6нст~t~ :s !'Іесняним nвлем. Аобробут.

На nочатку ~РО~Ч 111~

~ куль,-ур. Інтенсиsно ведетас.я

-ПОЛЬОВИМ РО&ОТАМ­

IJ

ШИРОКИЙ PQJ:MAX

• Гоnсвна увага -

І:ЗИМИХ

зернОВИХ

ne

е У

мих

8 У ІІІІГОСП81 ПОІЦІІІСІ

flU.)М(ІЩІктувати

робота бу::а про в едена орган \зова-

<< Аван гард•. І~ен! Юрова ,

но.

пт ахсзазод !

у районІ розроблен а струнтура

Kpllt

науново

« Рудня».

че~rу

ЗволІкаЮтЬ

~зоря» .

з важлив l!М агротехнІчни м прийо­

обгрунтов ан ої

ведеться завезення насін ня нунурудзи. нормових буря ні в та бага-

<< Пухівсьний•. «Авангард•. !:МенІ Юрова, ППЗ «Рудня• та Інших.

сипане нас Іння

нагрома~жуют ься

ярих . У

Інтен сивно дн мерсьхий>>:

гос подарепах

<< Зоря », «Русанівський» та деRІЩІ І н ших . Нерівники цих госпе·

тур є догляд за о:-.нм и ми. і

створеІ!Н Я

Вироб-

вже вирує у

веснян их

необхідних . сь ких кло потах .

фондІв з ерн а у раїюн І за.1ишаєть-

ся од ним з о сн овних

раЙ6ІІ

н а род ноrос-

тя

Повним ходом ведетьсЯ во поrи

на

nonяx

нова нультура не може змагатися з нею ло врожайності

та яності

,

Од н им з перших

ступив до

сівби

Jl

дави.о'

.

хлlбор<>б­

тІв_. Clв/Jy ярих . сJІ!д ПРО!'!Одити з

заКРІl7·

Ь)(І!ОЧ3~"м ~несенням

I-J.4

ярих . Р•дгосt'J

трав.

бує ретельного догляду.

хівсЬІШЙ»,

рев, m~rotoв!\016

Господа рства району добре по· працювали на першому nіджив-

Переважна більшість Гf>CRO.tai)CTB провела пІдсів багаторічних траІ!І.

Юрова

та,

СІюіЬ

Провести ~Cq комплекс весня­

·

з~агед~•но

сьІ«}І чЩІ.

шинор емонтного

Як повідомили керіВІІНRR

~оду,

матеріал рейдової бригади воговоре ио 1,1а ~ПiJJJ-HOiнy засіданні ·nцprfJюpo J профс шш :;: nо rо 1\ ї · ' тету , ;щ буЛ!!

R:

заг.р ошеиі старший технолог КОІнбlна:

хлібороб·

1

І 1

. анuано

nіТІ

постfіІ t" ' "

uІал\стичноrо

Адже

механ\заrрр

-••нJЬ.МІІІ.

и'­

викоwати .

ск!л~КІ( 1\УRУРУдзи на са ло~ . за це

зробив Із доведеиагG ааа· Jм ;,арлачено nрамий 3і!Ю•

дання І як nощ,ацюааа б1Т<Іи: ц те. що вире6и· поряД товариш. ТО це ho~ ЛИ. еЦ~ 14 ТНСJІЧ ДО 18 зитивно

втr.nивас

на

Іtогt) тисяч

тонн

~~n.n•тa

результат и праw. Т<;>му Іі КОІ:І<НУ rониу

nолІ стоятиме чик. де можна дІзнатися,

ue

w•

ва

~~~Ta'n!Me

агІтвагон- на 10 коnІйМІ. Ло 18 ти· бу;:Іе ifpQ ся111 ~ми ..... на 20 коnІ·

1 f(ОЖІШЙ йок. а бІЛЬШQ 18-и -

день ч~сrь ~ер~можм ЗО кеnІйf>к. nІ;:ІІйматиметься Черзоци~ /Щ]!nлаf!~!!Ій праnор.

АО

ТtльКк аа nро~умцlІ

ла!fиа з-межє пн~&е А<> ~а·

У нас В умоваІ: с-оцІалJ· po(!St'I'HOl МАТИ

. етичного . змаrаиІі.іJ Цn,tfc~- ще • '1'ИеІІч1

&Т)'ММ,_І!'И

800 карбо·

но. І кожний м~~н !~те)) і!~tщІв з· ФОіі.U:У матtl'tал•·

про це зна~. tцо за nep4: неrо ваохf}ченніr.

винонан н я · нQрм ~111 бУде ti0-18~~~~

за

nё.аlбІіІ

ви~окнй

вІдзначеннА мат~р!ально. Іdнцевий ревул~:~tа! пер,,~· Наnрикл ад. на пactlil ну· ба'!енt і .ІtJill ' ланки . ІІК& куруд зи.

янщо

екіnаж црацюватиме иа вирещеи·

агрегату прот.ягом ~~с~ти ~~ с"очІs.

днІв зас!Мє !LJІОщу в 200 ВваЖаю. ще на сиrоа· гекта рів , то вІн отримав к!wн!А день · у .. радгt>еn1

премІю в сумІ М карбо• ванцІв . а_ на Оf'аІщІ 38 ножний надплановий rектар - 3 кар~ованцІ. І по-дІбн\ ВИН3ГО}'('.!ІИ С 88 кожний вид р~Іт. fimec

сРусІінt~ський• в ~~ n~РеІумоu. Що~ вuкQв•:rк І Пеf>~іІикон.ати nлани 1 єtщtалІстичнt :аобо,·uан· 1111. Чtт"І)ТОГО polf . ХН 8'.u•ptчюr, а, . ГOJІI:IiJRe,

до цьего нрац.я nе~,ІІевн- ц~оого • хf!)чут~t самІ тру'J1І• !\ІВ СТ\1МУЛ~ТЬСЯ . і м• РИf(И. І IIQН1f . AQKJ!8J{YT..

ральна.

НІІnеJ:Іне.

п~мас act~ tfiJt,

що6

~o1ieJІf"t

тако! людини. ямІtt 6и rYy· sав~аннs .:.... sl~~aтu а ло неnриємне вЯзн•нн н П Feln'apa 110 34.5 ~нткпа

заслуг у праці. Т-ОМ'.V мИ · a.epw&flиx. ііІ JІ;енrи•ру й намагйєммя. щеб нІ од. оао""· 410 цепяерІ.s i(v•

на . хоч м~ленька трудоеа курудзr. на си~ t 10 nepeмQra . не лиruал•С':' И8 850 ц,е•тнер!В кор~

помtченою,

цистерну І

вмІст

ие

вt.азиаче- бурJІМІІJ

водою.

розбаМІІІО'rІt

Ш&феро&t

-

6уауtь а ..,.,

€110 риона•t.

f. РЯВКR.

.J,J_!"•_·

rСІJІова -:::--. гоепу

••

СfШП.НИМИ

.. .

3УСИІІ1ІІІММ

Харі.. ntдвищиJІи Qa·

включити лJф!щщlю в ЦJKOЛIJ.)t пере-

ви- розщм ювач 1 nроtхатн по до~"' дес;f4у, JІКt дtят~

с~а(іщодьтних ЛЕП вІд потрІбнІ!! територ!І. Pt?8-- • усіх двана.ІJдяти сус1д· ~~~єтуnу nІскІв . fуркмеи- чин п роникає вглиб mску ні• ІЩtОJщі . Х.рк1ваоJФ) сьнt вченІ заnропонува ли І. засихаючи . нІби uемен 1 flcлropeJІet~кeJ обпастеІ,

роа~н . який щІльн о зв ' я- тує його . ВчецІ ІнстИТУТУ

nустель АІща.емН яаун Туркмен\І nоставили mt та н ня: чи можуть ж-итм р"'vС' ЛИНИ Ra такому rрун ·

1\ОІ:ІІJ)ОJІЄМ \ му . 'Ва nІ•~ та 1нши х ма1'е- тР

профкоnІі 1 .uap:rбvpo зuоду.

Якщо .

nриклаД. кермодобувники

знає . що вІн nовинен сьо- ааrотщІл.ять 14 тисач тонн

годнІ

Аwхабад. Зна йдено на· залишається'

щоrл

Це робктцмет&еJІ 311 '1'1·

змаганнJІ. иоЮ схемою.

копи

3ара3 у нас вже t МOJJC·

~ .......,. І. L> ''"" 1 Прийняті ковхреm рtше.,.. щоде ау" пuцпнкн НС! поверхи пОJrіпшеинн роботи іАа.Ь.нІ. 8nиa'teбарJtан\в. ТехнологІя при111 строки t в~АиовІ.-аJІЬІІ! ва іх ·ВJІ- готуваннЯ новин ки не "оиа·иня. Зараа ро.бета Ї"а.~с)•t . зu...... .....о ,_ .складна Су "' . ' . м\Іп11 ,~ " ' ,~І , Т v· . .·

диться

гострили на гласностІ со.

лtстичне ЗМ/І.Г&ИИJІ І Між

~lйний за хист

·

р\од весняно-польових . ро- но бурJІКИ. бІт. Ос.обливу увагу за· ·

ливІсть роsгорну.-и соцtа·

6АРJСАНИ

.,1 rрома.-е•коrо uр,увІІQІІ Jl. д. - Хуторна 1 кухар-бригадир . ІдальJІІ В. І. Дячеико. ·

Критику

масову р&о таtах. аидtлено ацачиУ еу­

боту nрофгруnи -Ті адмІя1• wry rрешей ІJІІІ ви1\Іr~)І4)­

ною.

ЯК ЗУПИНЯЮТЬ

І)ереЗНЯ

зав од у.

сnрава

fирамі~Jі:.

<<І ДОВГО, І НЕ СМАЧНО~ 14

· ..;..

В. КО~АЛЬЧУК, ІІОЛеаІІJІІ J!rроном райсlльгосп­

О СЛІДАМИ НАШИХ ВИСТУПІВ

Під ТаКИМ ЗаГОJІОВКОМ

робети Дощу­

н~х ІЮ ЛЬОВИХ рОбіт . орrан!аовано І

1нщ1.

лені її. Так . при план І 10380 гек: На сьогоднІ всІ госnо,!Іарства &11 тарів підж ивпен о 10736 гект арІв безпеченІ nерш<>кла сни м наеlниям

ц . р. був надру кований критичний ма­ теріал, в юшr.tу розnовідалося про недо.'Ііки в роботІ нолективу їдальнІ

J!.O

·~л~~КХ установок.

дуже ви баглпва культура 1 потре- · ранні зернові також радго~nИ сПу­ Імен і

мІндобрив.

· Jie м&Jttнa зволІкатИ 1 з обробІr­ кем rf'YJ(<ry ~ еk.Цах. nо!SІлхою де­

« Заплавний•. який nосІяв ·40 re~·

багаторічних

·

кожен гентар необхlднQ )і!но си­ Т-і не мfН(ше 1.5-~ центн ерІв ту­ КІ!! .

районІ ІІІ_ІІІ·

тарІв

Хочетl!СЯ нагада ти про нео бх!д­

ftІСТЬ прямол!ніJ:Іноrо руху агрега­

радгосJf).в

зерна. Водночас озима пшениця -

<< А,~н­

бути nІдГотовленими дР другого ~;~ринореневоrо nІдживл ення азот­ .ввми даtіривами.

nодарс ьних завдан ь. Ози му лше- «Авангард•. « ПлосиІвсьний•. ; е,­ ницю в Київській об.1астІ з давн Іх .тпшодимерський• . Імен! Щорса 'та давен н азиваютЬ о сновною зерно· Інших. вою ку.1ьт ур а ю. Адже жодна з ер-

« РусанІвський• .

камІнн а. БІля стовпІв елект ролере­ дачІ та на обочинах по т рібн о зни­ ЩИТІІ сухі бур'JІни. По л я повиннІ

сЗаворицькиЙ»,

нуль- мової сплячни ,. , а

• Бобрн ць ний »,

paдroenl$

D.•'J(!Cx~P!3a. Вс І цІ пл ощІ повиннІ бути негайно звІл ьненІ вІд води,

Ванитивим резервом в одержаннІ дарств ще не nронинулисІІ> вІд «ЗН· зернових

иор мQІщ_х

меr/'18 еnец!гльно s иготоме11ими ножами а укрІnленням н а . рам!

Зн ачно гірше справи у радгосnІІх

n ал ьне т а масти-

lншм х

Н~ nесІвах езимих є низькі nло­ щІ, ~аJІиrІ водою . Іх необхідно роз· nущи1и на ГJІИ6ину 50-60 санти­

<< ИрасилІвс~кий• .

мінеральн І доб- імен і Докучаєва.

. fii

rард», пле1о1nтахозаsоду 4: Руд н іі•.

Усnі шно вииона.'Іи n.rуани по пІд·

жив.1енню багаторічних Тt'ав у радго спах !мені Що рса. «Велико­

ющтво

ос­

НУJІИУР у - РіЙОНІ nот рІбно . викон а­ ти Значний ~РІГ робіт по пересІву о:mмих. Ц~ стосуєтьсJІІ в першу

nлЄМ•

сист еми с \ воз~Іін _ До весн ян ої сі вби повн іст ю за-

вис оких врожаїв

та

сІвбв РаннІх ярих. багато­

рІчни~ трав

nосІвних площ під урожай ниніш- мом У pa;~rocnax Імен! Докучаєва, m,ого року . ведет ься робота по « Зоря'>,_ «Заnлавний• . _

р и Ба, гербіциди . ла .

мар!{ерами

Ііт-леиням.

Нещодавно рцою Брш~арсьхого ло с ! в\в . НаtІ храще ця роботе. 'бу.!!& Р АПО бул о ро зг.~Р.нуте п ита ння організована у ра::~госnах «'8миr:о­ про пі::~готовху до весняних по.1ьо· димерський•. «ЛІтк!вtький•. 1м~н1 вих робіт. В цІпому у районІ ця , 60 рІччя СРСР. •Жерд!ВСІ!ИИЙ•,

-:r Jрічн их трав.

страцП тракторноУ бриг~- ди за ДобросОІІІсну праu~. ди по розгортанню (:OU!a- Ножний Іа миz ~~•• лістичного змагаю~• в ne- етримати l!lt й 6"1(Qf#tl'•·

е,-•ткJ:І нІлькІсть добри·в. Щоб про­ ·~'1'11 веснянІ nольовІ роботи у стислІ строки, необхідно органl­ ~у"ати двозмІнну роботу екіnажІв. А д.Ч~ цього nотрІбно сІвалки

культур.

освоєнню

~ обсяг робІт на nолях все шир­ ІЩІ- J,1 короткий строк необхідно м-.ершити закриття вологи, як\с· RІ.Vотувати Гі)унт. внести до­

8 Все більше сіваn~оних аrреrатІв аихоам'~ у nt· господарстсах провадять «ремонт» 3Ріджених naci,lt tІJt•

реіУ-'~·

орrан!зацІйнf>

110

сівба ранніх зернов•1х

розглядалосJІ nитам!f~ про иf~»' у Іt!нц"н:х

tq І!t.і!Ьше фІаЛІоНИХ .В:грегат!і ВИ· ае•ь у nоле:

сзи.мому полю. у багатьох rocrioaІІtCTIQ ·~

ШИЛИ ПЇДІ!ШВПІОВаТИ ПОСіВИ

' 8J)ОТруюв&ииJі. З кожним Днем

Дл11 тоrо. uto6 _ ""''"

бу лося зае!ДJНН3 DJI8ІilJiii trІ.ІІРЦМИ:r J!llf6. - І13чУІt• nрофкому pa,!ІrQ<:ny. 1~ JПІ матерІаJІІЦІу аtЦ!ІІаtJ! ..

В н rа ''"'""не

ІІИМИ

11.8·

P!~~'llв заnр~вляють авто- сіння да.1о l!O~pl сходи. ·

.., .

- ·

~"'&КИІЩ 1'0CifP03p8%JR• !«'ВИХ р.е~лиииицьюо І'ІриrаJІ t ланок. ТаЮ JDt(Oo JtR !:Т. •прено сn_І "'-ИИМІ tзу~JІЛJ}МИ

J)аД

PAJlQ

..."

СТАРС-РА-ТА~.


?І О В Е

Ж И Т Т

квітня

7

11»

*

року

t 984

3 стор,

СЬОГОДНІ- ВСЕСВІТНІ-Й ДЕНЬ ЗДОРОВ'Я

&AFATCTBO МАІ&УТНЬОFО

М. .

ПВРLІІС!МУ

JІМЦІ

8)9КЇ8

50

. 8і,.СІtІІТ8

Щороку 7 квітня за· ІнtцІа?ІJОЮ Всеі:вІтнь~ї орrаиІ3аЦ1У ахоrюни ц~ ро в' я

у

всІх

країнах

а•.аt•тр•, Дtн•кичниІ ,ІІхчи•

ВсесвІтнІй день здорев'я. . У ЦІІОІІУ р&ЦІ цей день ПрО!Щ~К!ІІСЯ ПІД JІІІ· зом: ~здоров'я ltітей ~ бara,ef~ майбутнього•. Щоб ще ра~ прре,. нути увагу громадс-..!Юсті · до в•JftJIR•

вої

проблеми

юодств4

~

виннІ

~ти

мальних

здоровими.

жити

умовах. · вчитисЯ І

s

JІІе?ом

n&· мер.

одержати

осаІту,

не

у

цих

цро­

випадках · говорити

. партія

І ,ІІеJІ*Оа

ееровноІСУ

nридІляють постІйwу y,ary· розакtку системи охорони зд~ров ' ІJ. flpie.o на

ства 1

система

дитинства.

тисячІ жіночих

Це

..

nолІпшення

rІм11астика.

дІєтичн~ге

харчування.

ІСтотно

полІпшилась

І

лІнwвально-nрофілактичноr

народження

консультацій І

сім'Я>>,

І

консул»тацП · «Шлюб центри

доро­

да .

3

метою

оздоровленнJІ

ють

створюватися

санаторноrо

на

напІв­

nромйсJІО•

nі.:~приємствах.

nедіатричнІ занлади.

тей на wих до

800

1982-1985

рони. Ме·

Всюди завершу­

того

nед!атричних J!Ільності JІ1·

покоління.

38СТУЩЮК іі.оиу.

на одноrо лІк~рл·

Г. СЛАСТІНА, ~ОЛОІJИОrо лtкаря ра­

З давнІх часІв люди МІ-

.

різнІ одур·

J!ИІ!еть, nertpUJYЄTІJeJІ ува· вино . НеrtоІ'!ноцІнна га,

nаи'.ІІТЬ.

а'яtJJІІSТ!>СЯ

на

-.-

ве.1ине

горе

дит.и· для

ІІаІіуре-

створення ІдІотІв . нІж ал·

ио?.Су nрІtмJщенкt. При ку-

J<Оголь. при йоrо тривало ·

1

днІв.

тиnи nepeбrJІarи

1

Н:Уріння тютюну європейцІ рІккt єтtорІ04тье• тютю- JtІY вживаннІ.· nерейняли · від племен новий Jltll ("' ·• r111!8J I;Uf· у баrатьох дІтей . нароД· острова ГуаначанІ. І ця rаркн t!ЛJЩ!>J,ІО .. .tІтрlв). жених вІд алкоголІкІв, шкідлива звичка мІцно Tm~ettJetИI Jr!IM - J.tf су. ирtи розу,.оаих вад, від· ввійшла в побут.

иІ·,.,

от · ...........

...

"'~....

...

u"

, • .•v..,,. • _ . .. . .

иічаwться

порушення по-

Зараз курить бІльша Ч•· в~t CJJJ)JІnnt> РОJІІКТJС)' N' 11 едінни, психІчнІ хвороби,

етина чоловJиJв. все чacrt·. ХWІР~•ань 8•r'Ji>el opra· 11 ервоаІ ТWі\И, заїі'ання, ше зустрІчаються серед 1111. Saт•!f• ке . n&JММИІ ІСУ· нІчне нетримання сечІ . курu!в жІнки. дІвчата, рити 1 домі иааІтІо 1 ква- еntлеnти'fні приnадкн. , підлІПfІІ. Спочатку

ня викликає неприємнІ вІдчуття . Це пояснюється

курІн· тирJСУ. Ма~еtц Jмrину. по·

трtбt;ю а8о nиуtи курнтн, а!Ю peбllтtt !18 ц ШIIIIMJJ

}{рІм ІІбиткІв .

иатєрІаль н и х присrрасть до

rнм. що організм

щ:юrи-

демУ .

алкоrолю

породжує

rpy·

ltiЄ ·введенню отрути. З Tar •е ary6Jie хо orn-t• часом виробляється зви'J· нІам· J.іг ' 1 •цеrол 11 • ДІ,; Ііа. І!ІІІ 118 ееІ t>PtfiJil 1 си~те· ВсІм добре вІдомо, JІКІ ми. ІJ!t r~МВЮІІІ чином

(!Іст.,, дef:nOr!!ЗM. часто призsоnиrІо до розпаду с:tм'!. І в цих sипади.ах страждають дІти.

ну,

'ІИ nраrнучи андатися до­

отрути містятІ>ся в тютю· на кору rело•иоrе меаку.. найнебезnечнІ щ и ..й 1ЗJIQINifH.If наsІт"

серед них

-

нІкотин. Він

чинить осо6ливо . 3гу6иу дІю на нервову І серцево-судинну системи. орrани травленнв. Ведичезної

коJ

нf.'JІІNІКТ1

.fi81JfJІИ·

ІJ!I'MOJ!IO

На.слtJlуючи

дорослих

рослими. щколІІрІ почина­

При:г."дитІІ -'е nopywtІІJ> юта. курити тютюн чн иоJІмаJЦ.ИGJ роботи Jt{tpи вживати алкоrоль. Це rолевмrо м&nу. ЗJІОJЖИ· сnтн«" розв~tтку баr~тьох ванн;, алкеге~м nриа.ео. аахворювань. Нращє не

шкоди тютюн завдев nло- J!ИТіо

1.10

rmtбoi!H" J!М'3JІІдІа

цочинати. ніж гикорІнюва·

,цу, що розвиваєтьс11. енаехринноІ C:lfcтtttн. ща ти шкІдливІ , звички. Щоб оснІльки нікотин через ІКf'ІЙ sry6иe вtд6иВJетьс• кинути f!урити чи вживз­

плацеиту Із крові майбут- иа веrемстаІ.

ньої

'!

матері

переходит1о

алІ(оголь.

потрібно

Ще в сиеу я•внииу бу· проявити силу волІ. а як­

кров плоду. У матерів, ло помІчено. що дІти п'я- що це не вдаєтьсн. необ·

що курять. вдвІчІ часті· ииць часто х~ріmь. хІдно звернутися до JІіка· ше народжуються недоно- страиtдвюn. фІзнчними t ря. Р. БЕРНОВСЬНЛ., шенІ діти. з природжени" психtчнп~и Jааами. Моло­ ;suf.Ayю'.la вlддJneUJJnм калj•Ітвом. вадами . У иа- дим у ~eeJ.JIЬ каrеrо­ ,11Иf8VЇ лікарЩ. тері розвивається драrіа- рично ••боJФ)Іялось· цити

aat

нак.

нізм

що

проникаючи

людини.

вину- рові~ людинІ неспри!!нпт· турІf,

ю~велике нездужан~

в

вони

орга· початок

не ленням.

запобіжним

щеп· місц!

уколу

зннн;1ють і

щвидко

-

не

являЮть

обов· 11_3 к.ово вщт_ин.·ають ТанІ щеплення вІд. за· нІяноХ небезпеки для зда. д иrтя І ров'я. Щеплення, як За· хворооу. . ля. J!f. · разних хвороб - одне з сіб масоваУ ІмунізацІІ розмвоження ІХ потрІбнІ найбІльши~ досягнень на. . певні умови. ЯІ\1, на наше уки.

щи стя. створюються не завжди. Маючи різнІ захнснІ механІзми. наш оргаІІІзм чинить опІр з .1им невИдимнам. Тан , в

вини.

звичку,

укорІнилосІ>

знають.

носовому

слизу,

ш:тунковому

результат багаторІч- · проти туберкульозу,

якІ

люшу , дифтерП. правця, полІомІєлІту, кІру, а ОС• таннІм часом і прот~ епідемІчного nаротиту; міцно ввійшли в життя.

держави В. І. Ленін. Ше·

ЕфектsпшІсть

со- ля

перемоги

ВеликоІ нІвна.

інфенцІй.

їх

районі

безсум·

різко

про

за~

19!{) разних захворювань, а ті•

Не· року в. І. ленін nІдпиеав якt.

пошкоджена здорова шнІ· дек.рет

соцІалІстично'і ~менщиласЬІ кІлькІсть

nридушують революціУ у квІтнІ

збуднинtв

кок·

них · 1 наполегливих дослІджень. Велику увііГУ профІлактицІ ІнфенЦІйних захІ!ОРІОВань прид!JІИВ основоположник напоУ

ку, nравІ містяться речо• ЖоІІ!тиевеі

батьШі й матерІ. Відомий І;І!МІЩЬJШtt пси х І а т Р Е . Jірепелtн nисав, що нё­ має кращого заеоб~· для

до наших

ВсІ

ватЦІ заразщіх хвороб ливІсть до натуральноІ !JЯ. Іlо~ервоніння. хвороб­ це мі 1 ;роби 1 віруси. Од· віспи. ТііК було зроблено ливість. ррипухлІсть на

с.1 ьозах.

манюючі засоби, щоt> ІJІд- баІ.ІІУІJ<tста. ·10 ДІfТІfНІ. Ко· кяти свІй настрій, забути· лір wкtрІІ стіt бпtдим, ся, втекти вІд дІйсностІ. · темиІютІJ ey61f. Приймання ЇХ входило в Дуте WKLitJJИt-1' АJ'ІJІ ДИ· дІйшло

ІМУНІТЕТ­ захист від хвороб

стші.

яищо dатьии n'книці ... .користовува:ш

.

лікарська допомога,

та П розробка ефентивних мето­ дів профілактики і лікування захво­ рювань матерІ І дитини . Перед пра· ц!.ІІІІИКами закладІв охорони здоров'я цщ;тавдеІ!О відповІдащне І почесне завдання забезпечити виховання фJаично здорового, всебічно розвину·

Післ11 наро~женни дитинн естафе­ ту охорони її здоров'я приймають ється розунрупнtння дІльниць з дQведеннпм

ви1зна

д;ослІджеІІь на

використовуют~~еа

санаторН-nрофІлантор!ї вих

вагІтних

nродовжу·

від;tІлення

типу,

м. с;:вминоrа.

допомоги

коналення форм 1 методів подання медичноІ допомоги дітям. Затверд­ жена Державна програма наунових

дової дІаrностини стану здоров'я пло­

жІно·н у всіх ресnубліках

~ото

У вІnповІдностt з рішеннями XXVI з'Узду 1\IJPC разом Із змІцненням матерІально"!'~хнІчноУ бази охорони :!доров'я дІтеи nередбачено й удос­

медикоr~tнетичних

органІзовані

.

допомоги.

диспансер~оr~

за вагітними жІннаІІJи . Функ­ мережа

1Q

широІ\G використовуються спецІалі· завані види пересувноІ лІкарсьноr

У роботу жіночих консультацій· все ширше впроваджуються науко"о

ЦІонує

пацІсн-

органІзація

ааєт.,ся

·наr.~яду

І ..

юному

ІІедІ•тр д~ьницІ С(ІфІR ПетрІенаа flo· ОГJІRдаС · Таню

санІтар·

здоровоІ

методи

до пІнарІІ 1 ""''

nолІпшення

бази

ноРо стану шнІл .

до закінчення школи.

обгрунтовані

'ropq•• QфQРеЦUІ.с ІІ3мт

лtну·

жінкам і дІтям . що працюють і жи­ вуть . в сільській місцевості. Розви­

дн.11

ВітаnНана

фІ3іЬтераnевтичнІ проце~

норигуюча

· навчально·методичної

матерJJН·

консультацІй І ,цитя·

з

реестра-

Ваnемтина

дцспансе­

чих амбу латорно-полі.клІнІ~них ~а­ :nладІв, яr;І є центром по поnереджен­ ню захворювань плода. по вихованню дитини

" ' анІмках: тор

·

на

міс:та.

~~оелиаа увага звертається на ор­ rанІзацtю в кожній школІ гарячого І

noнah · 2З

-

~. акІ прожнвают~о

t~аЛьна фІзкультура тощо(

qiOpMyJІNiil.8

охорони

на

мини рота.

дури.

здорового пІдростаючого . покоління. У ураїнІ створена І nродоажуе J'<'3виватися

оСІс:nуrо­

'ICIIToi\Q80II.Y мас:мвІ

сnецІалІстами.

вазц.f!о~рофtлантичwоІ допомоги 1 проведення оздоровчих заходів у стІ· ·•ах ~нт.чих закладІв: санацІя порож·

РадJІнсьні люди ствемжуют•: еДІ· . ти наше майбутнє• І все paбJJ•'fll! для того, щоб у наwкх дітей було щасливе дитинство. що8 ство~итм

l{ЛЯ

мцичикм

1.

фІ•

поnікnІніки

риз'ац!І дитячого населення. Прово­ :ит~t<:JJ робота n~ наближ~нюе ліку·

охорону здоров'я rрома.цянам НраІни Рад гарантує · НонституцІ.R СРСР.

ОПТ!!М!ЛЬН! уМОВИ

Іншими

А"ПІчоІ

цороt' • 1 народн~У ~віти проJІедить­ е.R м~мп.леtссна р~бота по ехоронІ здоров'я дітей в дитячих дошкільних иолектн&ах І шко.11ах. спрямована в

доводиться.

У нашій країнІ

А

ВЛКСМ,

К.ЩО,ІІаВМО

ауааннRм saCiesneчeмo -А~

и&І ІhІ3ИУJІЬТУfІИ. rf'ІJІн~рефлексотера­ пtr·.. бальнеолІкування. В QCtalftІI р6ки органами охорони

доІ!жують залишатися дешевою ·робо­ чою силою. Про здоров'я, щасливе дитянет во

М

інтенеивиІ

и~лІи.ІІtнtІІ є етвореин11 віддІлен" вІд· иaJ]Ietro .цtкув~нни. .11& еиладу JІІІИХ цодмtо кабінети ма<:ащу, JІІ·кувал•·

всебі•а~

ни їх в країнах нІшІталу црирече~І на злиднІ. голод І хвороби, позбавле­ можливостІ

ІІІІ.ІІ

Новим наnр•мом у роботі ,цитячнх

розвиватися. Але І сьоr~днІ мІJІ•Й&­ нІ

прово.:~.ІІт-.

ме­

I(I'Jt>t!JІ :rlpyJІroм, иевропатоJІогом, оку.

здо~а·,

пІдростаючого ПОІ\ОЛ!нна.· Всі дІтv

~•етра

t

nедІат~

:t•н.nт• s батьками no nропаrандІ цоровоrо еnособу ЖИТ1'.ІІ. навчають оенев rlrlcнl~кoro вихацння дtтей. Jet І1Тн п•ребувають nІД постійним I(JrJІ~ДCIM жtк•р•. п•рІодично erJІQa'

· вІдз~tачастІІе3

nонрсІ

.)IA"WKY Н. 1 ~. ЩО ПО ВУ•

обов'язковІ що,

незважаючи вс~

щ

нІ

на

вцни!{ають; _

ра теж хороцшй ба· р ' єр на Іщтя.ху мінробі в. Янби цt;.ого не було. люди б давно загинули. ЗахиснІ ресурси людини не обмежуються ,.им, 3 чим вонг народжуеть·

щеплення проти на'Ц'раль· ноУ вJсли. заf!J:І;RНИ · qецу в нашІй країнІ. а НІ! T&ff давно і Hil всІй земнІй нудl, це захворювання по~нlстю лІі~вІдоване. сьогоднІ наша иедици·

nро"одять легше 1 траn· ляються рІдше, ніж У ми~ ІJулому, Установлений · так зва~ ний сналендар 'щеnлень:.4 який конкретно nередба· чає. у якому вІцІ І в якій

механІзми

менr

сироJіатоJ;І.

))Рбнти щеnлення. ~атьки

ооерІг.ают~ нас вІд зараз-

сячному аІцІ. а потім двl·

ся . У . процес! ватнея

1

життя

здатнl

ці щ1

розви·

поповнюватися.

Напrин.лад.

дитина

пере-

несла кІр. <;н~рлапшу

має широкий ~с()ртІf· nоелІдовнQСтl вакцин,

ан/ітоксинІ.в.

. надІІ1но nовиннІ внати .. що в З·мl•

хвороб.

Радянськпй

Перенесла t одужала. Як ду~ке великі в нагороду за випробу· прРВе,ІІенн 11

кnwти для запобіжних

''"

них

які

Іншу ІнфщщЩну хворо6у. уряд

щорІчно

rютрібпо

чІ

через

nІв'Іора

місяця

вид!Jrяе треба приходити до ~Іка• f9Я .-.ли ІмунІзацІІ nроти nолІомІєлІту. дифтерІУ,

вання у неї вироблпетьсв щеrрtень. Вони проводять· прав ця 1 коктошу. специфІчний ІJ>Іунітет. не- сн в нашІІ\: мраІнІ (на 15-мІсячного вІну сnрийнят ЛІНІl<:r~ щодо цього захаорJОваиня.

а з про•

противагу каnІталtстJІ'f· ,.и к!ру. епІдемІчного па• !fІІм дерtКаВІJІІ) _ безпяат· рот!fту. ИрІм цього. у ни•

ІЦляхи JІИробле~tІІR Іму· ко.

нtшнІ.ому роЦІ буде прФІ

нІтету дуJПе ск.11адu.1 І ДосвІд І дослІдженнІ! ".JІ~на рєваІ\дннацІя всІж строк йorQ дІІ рІзний . ІJQК!і~али. що для вщюб· (Ітей до 15 ронів . якІ н• J{lp. вІтрянк~. краснуха. · .ІJЄІПІЯ .чосить висоноrі> І порlли нІром 1 щемюва·

коклюш залюдають nіслІІ ІJа;:tІйного ІмунІтету щеп- Jінс" nроти нього -у вІцf себе доситJt стІйкий INY· лення т~ба робити пов· цо рQку. Дод 4 тново бу>~ нІтет. а ось грип, динs· fop!fo. через nевнІ про· дуть щеnлєІJt проти дифо терlя. дифтерJІІ, "а *'-ЛЬ· мtжии ч~су. А щоб поз· терtУ nІдлІтня в 16 рон!І.J. не оберігають нас наДІ)J! бавити МІJІІМ' вІд зайвих Jfe слІ,д забувати . що го ~ід ПО8ТОріJС')ГО IJUO- У"О.ліІ. CfJ!OJ)eJfl так а•· евоєчасно зроt'іленІ 1 до• рювання. и1 асоцНtоваиt І'І&ІЩІfНR велещ де ~: Ін;!я заrюбlж•

·

Вченt вже д.аІНО .

·

·

n"r-

SІ3н" дІють вJдра:ау npo (j1

Tff

нt.лЬі'ОХ jнфекцtй.

nnи-

щеплення

,

І1ідвнщатr.; ,.

нуть навчнтися cтJPpiQti· ЧJ~м. f!PQ'J'JI коклюrtІу. опІрнІсть орrюlІзмv дІтеn ти імунітет штучно 1 тим д.ифч-ІtрtІ 1 правця. · до заразних ХВОJЮб. Тосамим звільнити m<),~tCfllo м:v до цього питання 1'РЄ· вlд небезпеки ІнфекцІйВакцини Jte шкІдливІ. ких хвороб . Периюму ця а ІСбJЖМЬ 1!111. чиж ~ли вели:юа сnрава частJООВР чезна. Ре;щцП. що спо· в11а.nася

нарю

анr."ійсьному

Дженнеру _:_

лІ·

стерітаJотьсІІ Іtшо.пи п!с.ІІн !<QfiOTKOЧaC· J!J4 підвищення темпера-

І'іа постанитися з RІдnпвІд~льпІстю.

А. СОЛОІЛШПЮ,

В\Н ЩPn.nei!Hfl',

зумів штучно надаrи зл.о·

nовноІО

.'111\ар·епіде~Ііnлоr

'

єJІід~щ:танції.

саи·


*

стор.

4

7 квітня 1984 року

. сПО

В Е

ЖИТТЯ:.

ПОНІ!ІJІЛОК, 9 КВІТНЯ І ЗАtАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА

ЦТ

Мультфfльмн •ЛІто в Мумі-Долі• . «ЯFt г;~.- сенл

8.35

!!а

----•t'ІОВИНІ1

НУЛЬТУРИ

9.10

____._ _

14 , ЗО Новини. ·

сЦя каsкова Док. телефільм

охоронІ nам'ятникІв куль­ тури .' Серед них - 1 n л акат, відзначений дип­ ломом учасника конкурсу

n.zraкaт . В. Цахло nісля . закІнчення: · Ниївського художньо-nромислового технІку-

нниз\ вІдгу кІв працівники заводу << Торгмаш:о,, с а !'.Іо­ дІяльнІ х уд ожники міста, учнІ мІських шкІл.

номсомольсьнІй

бvдовІ

ставка

схвилюва .1а ви­ мого

земляка

в м. НовдорІ Мурмансьної В . Цахла . - запи с ав у обJтасті; 1 тому більшість книзІ відгукІв поет М . робіт nрисвячена зобра- Сом. Сёрдечно дякую женню

чудових

краєвидів

Радянського Заnоляр'я .

за

органі з аЦію

ви с тавки,

а художнику бажаю вели-

Серед нартин . цІєї тема- кої творчої радостІ >> .

тики nривертають увагу До цих nобажань приєд­ «Ноль·ска затока~. «Ти- нуютьсл чис л е н ні відвіду­ ша», «Зимовий день в вачі виставки. Новдор!'> та ІншІ . В. ІВАНИЦЬКИИ, ПлакатИ В. Цахла nридиректор будюшу Rуль­ свячені боротьбі за мир, тури.

У ,rості- з концертом Семиnолк!вська

'І'О·ГО дня · - була

школа

сnовнена

дзвінкими дитячими

голо­

сами . Діти у святковому вбранні йшли до актового залу. Це приїхали з нон­ цертом дитячІ колективи художньої самод!я:льносt! 1з с . Рудні.

Прекрасно сn!мв дитя­ чий хор Руднянеької вось­ мирІчноУ школи. У його виконанні

.ні про _

прозвучали

піс­

У кінотеатрІ «Пr.ометеЙ•

мІського П1 У N'2 4 . ВІдкрила його художній керівник училища _ . М. В. Галушка. Вона говорила про ЦІлІ й

уч.илища був ветеран , партії І комсо­ молу , учасник Великої Вітчизняної

клубу,

про

3 ЛЕЛЕКАМИ

no

дворах

. гул.Ііє госnодаре:.х..

Не

ПовІтка

стара

УІ залило

no

- · ПовІнь ІдеІ . сиривилася -

можуть летІть вони

Сидять

на

з дво:~у.

nорозі дід,

Простлгають руки лелекам:

nлечІ.

«Я б на хату колесо заніс,

І стрІха nромоим До гребеня. А на ньому гнІздо лелеЧе.

Та

спортсме-

400

зайняла третє місце,

КиївЩИНи внйшпи

нулу неділю

для жінОк .

да•.

Rpocy .nосланЦІ всіх союзвийшли 5 травня 1962 року. на честь nіввікового ювілею газети «Правда• . . з тих пір nройшло більще 20 рокІв,· однак нрос _ 1 сьоних ресnуб.1!к

майстер

захід мІй недалено~.

які

Розкошува л и в.11тку.

Вони ще стоять на гребенІ , Перестуnають з ноги ва ноrу.

П'ятдесят

вийшли на

сnортсменІв

старт n'я:тик!-

Серед

команд

міст І

СРСР щу

сходинку

сnравж- nоза

конкуренцією

на дистанц!У 1000 мет- n'яті .

рів

Дівчатка

виявилась 0.1ена Царенко

Найбільша

Савинчева

з Білої

,

,

команди

Прощальна

лелеки

забили

крильми.

Варвара ГРИНЬКО.

сходинку

-

Ольга

сНОВАЯ: ЖИЗНЬ•

ro

Ношман

на третьому

легкоатле-

-

тн МиронІвського району.

Г. КАЦ,

гоповRий секретар зма-

гань, суддя РеспублІ.ії. кавсько1 категор •

-

ГР::~ета

l(нн

Редактор . Е . Rhrvn:rит r. 17

8 На фата: стартуют~о учас-

наw земп11н Із Кн11жич Юрій

ГароІІей. .

днстанціоо

зuоо

Вале-

.вьtхода;

>~TOD!!HH,

cpc,!la,

На

добранІч,

хоро-

1-

сБесІльна

дІтиІ

еСтарІ дРУ~

зІ~ . серія. Новини. 11 ЗАГАЛЬНОСОЮЗНА ПРОГРАМА ЦТ І ПЕРЕДАЧІ НА КИJВ - ТА ОБЛАСТЬ 9 . З5 м. Гоголь. сМертвІ душі•. в .- кл. Наука І життя.

22.45

8.35, 9.05 10.05 АБВГДейка. 10.З5 , 11.40 ДІтература ne• Великої

·

Вітчизня­

· nартій­

,

· нмну , санлІнар" З. о. Єфіменна nриваду смертІ її боат~она Оленсандроа Григаровича ГАПОНЕН КА.

:s

АдмІнІстрацІІІ, nартІй­ на. nрёІфс;nІпнава арганІ­ :sації Браварс~онаї сан­

·еnІдстанцІї щире

виспавпюют~о

сn.Івчуття

водІю

Є. Стеценну І нага бnИ3ІоННМ 3 nриваду Р4n­ таваї смерті його дружи­

8.

Адреса

255020,

редакц!У:

ВУЛ.

м.

БРОВАРИ

КИJВСЬКА.

КИІВСЬКОІ

-

19-3-82: застуnника редактора. вІn,11Ілу партІ!tноrо яідnовІ11алhногn_ "·е><ретапя. вtдnІлv сільсJ>кого rocnnлap. кореr. ІІ с.нrРнта м ; сп<>вогn радІомnиленнл 19-3·05; eJJ;шlnlв

19-4-47:

19 -З-18;

nромисповості,

ОБЛАСТІ,

154.

Телефони: редантора-

життя с тnе -

морів•.

фІльм.

ААмІнІстрацІІІ,

ни.

Редактор - є. ФЕJІЯП.

_

трьох

Муз.

на, npoфcnlnl(a&a органі­ :sацп · Броварс~окої сан­ еnідстанції внспавлюют~о щнре сnівчуття .nамІч­

n'єдеста­

rnna LШтница. су6оuта,

10.20 Камерний концерт . 10.З5 Шкільний екран . 10 . клас .- Фізика. 11.05 Фільм сШлях до сСа. - турна• . І серія. · 12.25 . доброго вам здоров'я. Здоров' я дІтей багат­ . ство майбутнього. 13.00 Новини. 16.00 Новини . 16.10 Ср і і5ний дзвІн.очок. 16.40 •Твоя земля, ро·веснину> . 17.00 Телеф І льм сНа nepe-

15.20 15.25 16.05 •ТелефІльм еВечари иа' хуторІ бІлл Диканьки•. 17.35 Циркова програма. 18.15 ЧемnІонат СРСР з ху• дожньоt гІмнастики. 19.00 _Служу Радянсьному СоЮ'зуІ_ . 20.00 · ВечІрня казна . сТьотJІ Валя розnовІдає ...>. . 20.15 МІжнародна nанорама. 21.00 Час. 21.З5 ФІльм сТериторІя•. 23.10 Новини .

метрІв;

1000

ського району.

ФІШЯй . RЛГ't=> · 1я ~~~7

УКРАІНСЬКОГО

тека . Сnадщина для мІльйонІв. Вишневський nисьменник-комуніст, Новини. сЮТ-84>.

на

орган Вровареного городско- І

евІ,-! .

14.ЗО Вс.

R\льк\сть

.комитета Коммунистической nартии УкраиН>.t. городскоr.о -и районного Со·ветов наро д н ь•х де nу· татов Киевской области . Ша vкраинском изьше).

·у

р!оду

броварчаіtка Тамара лу nошаіш nіднявся Вік­ Н.1им'>ук. . Ії nодруга ·no тор Денисюк з Миронівиоманді

Швеції•.

ної вІйни . 10· нл. 11.05 Російська мова . 12.10 Географ!и. 6 нл. 12.40 Учителю - урок му­ зики .· 2 кл. 13.40 .Природознавство. - ·2 м. 14.00 ' Твоя ленІнська бІблІО-

лію Різнину з Переяслав-

УРСР третю

турнІр з

сКубак

21.З5 - ТелефІльм

1500 - метрову дистанцію Хмельницького 1 в nіД­ найшвидше nробігла член сумку був другим. А на збірної

Міжнародний

хоке.ю

п.

Збірна СРСР збірна Фінляндії. 2 І З nерІоди., У . nерерв\ 22.З5 Сьо­

2І.ОО·Час.

-

броварчанка МарІя Варна- ції .. Наш земляк Юрій ва . на третЄ мІсЦе· вийшла Горобей nрограв Аната­ Цер.кви.

21.50

Добре було Ум з людьми ..•

·із МJірОн!всьного району учаснинів - 70 спортсме­ - 3 'хв~ 35:2 сек . Всього н!в- розіграла nризи на 3 ,5 секунди· їй nporpa:лa трикілометровій дистан­ Ліля

серІя .

nодОРОЖ>.

був

Браварчании

сПрнско.

сРозгін#.

1 21.00

19 . ЗО Телевистава,

14 _ 15 рій Нарасьов зайняв друНайШвидшою тут re місце.

_ років.

з . акаде­

Амосовим.

романом

20.45

.нім джерелом спортивних Андрій Пасічник з м . При­ .та л антІв.

За

Осиротіло лелеки с.'Тухають.

ДІдова nовІнь сnинилася

·

.

rоднІ є одним Із найбільш двокілометровій дистанцІї, масових . Змагань ,

'

Загребельного

вод.

nіднялися адми l:s nризерІв змаrан~о -

ЗабІг у вІн· спортсмени нашого мІста,

змага л ися

М.

Діла І ліоди. Телефі.1ьм

рення•.

xpec"'i

чався високим резуJJьта-- які набрали . в сумІ 235 саетf~:. ~Ін:sа7:.с:f'::а:Р:~е 8м~с~· том - 6 хв. 04 сек. очок. На другому місці - це, Фото М. Семинага~ у юнан!в молодшого команда . Білої · Церкви, віку ,

19.15 19.55

З.

До· нової високої хати .. :. ~

броварчанка районів вnерше на найви- нннн :saбlry на

спорту

М.

СкІльки рок! в _ nрилітали

метр в БроварІв. З першого 1

Алла Донин .

ЗустрічІ

ПерЕ!дача

Дивлячись на nовітку,

до · останнього метра лі-

Вnерще на трасу такого днрувала

роаим.

міком

18.00 С-ело І люди. 18.30 К!ноnрогра~а сВІтчиз. на мол неозора•. 19.00 Актуальна камftра.

ше від усіх цю дистанцію забіг nробіг Петро Хвалько· lз і

Цікаво nроходив ··· 2000

газети •Прав- на дистанцн

Джа-

Як молитву шепочуть крилатим: «ВІЗьмІть, прошу , nонесІtь мене,

сумують,

в ми- МироцІвського району Га- лометровсІ траси. Швіщ-

на бровар- лин! Приходм:о.

ську трасу обласиого фім•у Всесоюзного кросу . н""' на призи ·

з

В.

17.ЗО Закарnатський

про-

спортсменцІ

СРСР

Дід на сонечко подивляютьс__я,

На приз rазети ,,Правда'' БІльmе

а

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Сидять. Да-вно вже не ходять . в обору. Лелеки від діда ради ченають.

Ромивел ДнІnро, розгнІвавсЯ, Хвилею змиє на що набреде.

школярІв

..

мои-авто-м

ПРОГРА ..1А

......-.......................--споРт ............................... . Rів з усіх ·мІст і райоків гравши

Зустр!іt

Г(')ДНІ

РОЗМОВА

росій-

!нстру.

, нібековим . 17.30 Творчість народІв свІ­ ту (Індія). . 18.15 Док . тепефІльм сКерч Пам'ять і слава• . · 18.45 СьогоднІ у світJ. 19.00 Якщо хочеш бути sпо­

---------з ПОЕТИЧНОГО ЗОШИТА-------БАЛАДА

сувенІр•.

_ансамблю

Час . 21.З5 Концерт.

Фото Б. Городнього.

І дІд як лелека в сорочці білій,

вчителька.

агІтбригади

ховаІUlів УЧВЛ!Іща.

Та дІд вже не сходять з nорога.

СОЛОВИОВА,

учасниками

ч.1ени

На фото: П . М. ФерієрІ серед ви­

«Молодий «Ексnедиційна

На дІда благально дивлЯться.

юним ·артистам.

nеред

Г. 8КУША, завідуюча бібліотекою.

секції,

сО~ловський

двічі Геро~м Радя~ько­ го Союзу ЛЬОТЧИКОМ-!<ОС·

учи .1ища.

група•. «Ветеран•.

А л е найбІльше сnода­ балнея · всім виступи Л.

м и р.

розnовіз

які входять до клубу , ВОЇН~' « орлятко•.

гатько.

Л.

На закІячення к :r у бу вистуnили

Секретар . комітету_ комсомолу В. В. Самборський

вяховаиців

П . М. ФерієрІ .

від­

ду у ВелИній ВіУ'ЧИЗНJІІН!й війні .

Л~леки теnер

вааи

що

Велиної Перемоги раДянського наро­

Полящен~о. Н. Жеребець, І. Петренко, В . Скороба­

Батьківщину, про

наtо ,,осила.-

криттJІІ клубу відбулося: у знаменний час перІод nідготовки до 40-річчя

Уже

Ф!сько і О. Пилипенко, ансамб .1ю сопілкарів. ГлядачІ теnло аnлоду­

16.45

секції << Ветеран'>. Гостем

завдання

шк(')ла. сила.

-

~~~~fв. народних

ТодІ ж вІдбулося: І nерШе засідання

в.Ідбуло­

Мамина Знання Новини .

Вист уn

ся nерше· засІдання к .1УбУ «ПатрІОТ'>

Люди з!тхають:

Цікаву програму nред· ставив і в о ка л ьний ан­ с~мбль у ск л ат н . ла~ ренюк , А. Леоненко. Я.

15.20 15.50 18.20 16.25

Перше заняття клубу ,,.Патріот"

nред­ робо-

Енспо зиц!я виклИнала великий Інтерес любителів живопису, якІ відв!дли виставку. Свої враження й побажання за .1ишили в

-«Мене

дельта•. Аст­

npo

раханський · заnовідник.

ОлІмnіада-ВО~.

На виставці також ставлені акварельнІ ти художнина.

на ударнІй

-

неймовІр-

14.50

ПІд таким девІзом у будинку культури заводу <1:Торгмаш~ в цьому році б~дуть органІзованІ виставки робіт самод\я:льних художників, nрисвячен! 40 - р!ччю ВеликоІ Перемоги. Протягом березня тут. дІяла виставка роб!т художника ВІктора Цахла. В ексnозиції Ії nредставлен\ живоnис, графіка,

му nрацював

nолювало•

сЩоденник Кар­

Есnіноли• .

10.20 Qчевидне не. · 11.20 Новини.

<<МІР ТОВІ, ЗЕМJІЕ>>

<":Плакат

лисицю

Фільм

лоса

листіа

І

waco11oi

ІJvбuти

=

19·4-67.

=

І

. Індекс 61 .285. ПРVН ' ІІИСОНИІІ. о'бс.ІІГ І дрvкnяа.

НУ.Й аркуш. Тираж 12700 nримірників. Зам. ·1540. Броварська дрvнарнв f{иївського обласного уnравлІння v сnравах ииnаnниптв_ nолІгрвФІ1

і книжновоТ торгІвлІ. Адреса м . Бровари КиJвськоІ обnастІ

Телефон

111-4-37.

'

255020• 154"1 '

друкарнІ: Київська

eyn.

#57 1984  
#57 1984  
Advertisement