Page 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - ПРОJІЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАЯТЕСЯІ

ОРГАН

МІСЬКОГО

БРОВАРСЬКОГО

Гаsета виходить з

квітня

17

року

1937

ницІ

иvто

розгор­

~оціа.1істичне

rінюІ

за

з~Ісі­

успішне

нання n.1анів rо А 7 об'єДнують

винJ­

нинішньо­ бр и га;) . я•;і чо .1 о ві1-:.

por;y .

68

гобо в·яза .1 ись на честь 112-ї рІчниці з дня н.l· рtц;кення В. І. .1енін:~

·

достроново

n.,·ан о м

справ(!тись

чотирьох

'Всі.

ян

}Іісяц!І!.

один ,

вийдуть

завадобудівники

нінсьни-й

з

на

пе­

ко~tуІїістични'\

суботюш.

Вони

о:ща~rе~ І­

юіь сч~рвону суботу• ни­ соіюпродунтИБJ-ІОЮ удар­ в ою

nрацею.

За

иіми ;ханнми.

попере:­

паливІ.

sеноном.'ІенИх

сировині,

вчите.11 і

Налнтян­

школи

Про

б у де

ІІ03n()відають

}'"країи­

ри,

на

яних

почесними

я ні

цехів,

.1анnк вої­ своі':.: зем-

загину .111

в

ро­

лаганди і агітації м•сі.х­

Учні у

яких

иалlЧУf:­

ться 400 хлоnчиків І д!в­ чатон, зберуть 6лизьк(') ;:пих

ви -

тони

макулатури,

четв'ертн х майже три

саджено 100 дерев, ВО кущів , зібрано 20 тонн

-

дди

а

п' я т н х тонни метало-

МІНЧЕНКО;

~фектRвRу

новнА

6-

црове'денню суботника.

'

В.

яа просу­ завдання боти• нолектив Дарниць­ центів. Бригада бетоІІува,1ьни­ :когЬ РБУ вестиме ро­ боти

15

на

Брnварсько:.Іу

та

у

Інших

.рай-о.нах об.1а>:тІ. Києві. У СВЯТІ

праці

ВЇЗЬ:\ІУТЬ

участь близьно

3.50

~ІуЛ:І­

рІв, бетонувальнинів.- нр 1-·

вІв'ників та робітнин\в інших спеціальностей . В с)­ ІІИ ВИ•КОНаЮТЬ робіт :!а 18 тисяч карбованців. По-ударному зобов' я:5<JJIRCЯ

трудитися

на

зп.~-

денні 90-нварrирноN жит :ювоrо будинr;v по ву­ .лиц1 Енге.1ьса ~1улярн 1!(0:\ШЛеНСНОЇ бРИГади. ОЧ•)­ JІЮВаНОЇ Гриrор .ієм Серг;­ йо~І\чем ТС1шутою . Bot-Іti ;али

слово

винонати

нІв ча

:\•Іихайла

Михайлови­

Михайленка

лятиме

вигото8-

збірний

залізобе­

тон. На зекономлених ~ІатерІалах працюватиме бригада столярів під ке рівництво:vJ Миколи Дмит­ ровrJча Сенчука . Бригада Вінтора l\остянтинович~ Палагеп споруджуватим~ при:\Ііщення ві;щ!.1ення

Державного банку v ДнН­ ровсько:~о~у районі Києва. Зароблені

~~унІстичного

1.900

час

к•J­

суботника

карбованців

вельники

фонд

під

будІ­

перерахують

о:щнадпятаУ

у

щtнмw

ре.

тертьnвих

qастнн

48И•

жениа

лркса.дки

дасть

мож.,И•

· вІсть помІткn продnвжнти Мот оресурс тrхнікм. а нaftN.,.'fOIIco НЇШtt

що

Зf'К(')НОМН:ТИ

-

вrрту

тонну

•"ї~дv

спіль­

І""" ·•••с :sa.вoll,i

JІО

ВсесоюзноУ nіонерсьної органІзації імені В . І. Ле­ нІні!. 11 номсомольці -

і

На виА

краТкІ .

КреМеІІ•

сnо_ рул.жечо

якніІ

XXVI

намІт~•

виробннuт"Ва

коf'фектнвиих

о1ИІІа

""

q е Т'•

ма.с ~1а.,

в

.рішень

КПРС.

:Jбtль-шrння

60-річчя

knЖH~:

м:nтnpнnro

амаористовуЕТІІСА

Нови/І

посадять

ЧеСТЬ

такоТ

невnІ•нан>Іо

piзtcn скnроцуються nРО• корозії. наrар}·. Вnрnва.І•

вІдповіJІнn

честь

дкнrуніа.

""·'"@ собn10 :Jana.xnм fti.

букаа.:tьно

чуЦІ.кому

силами

приrадок

еисо­

.s.o

па•

МаСТИJІ.

онІмках: оnератоІ'

••·ot>l -

НОІ!!ІІ'JГ<"І

nefleJІй•

ком.nлеvtу

кпмсомолtІІЬ І. 8. Макоис&К1!Й; М.RМ~У ОlІНЗ ' Аі.!ІЬКЙЦЬ 8080• • n к'омn.••ксу ІміJІНОЇ врмсJЦ•

..

60-ріЧЧ,Я

,

утворення СРСР.

п'яти­

Г.

д.•я

nриемннм 1(1.1ька rрамів

гука, І\ОСМ

мовому заводі.

річни. А. ФЕДОРОВИЧ.

мас.1о

асі ин•

~міиюют-. MOitC11tB()CTI мnTOPHQI• rn масла. Поліrrшуетьts. s~a·

радгоспу-номбінату «На­ лнтянський,. Імені 50--річ­ чя Союзу РСР та експе­ риментальному комбікор­

І!ЛЕ'Ю На

пролукцІ~ю країни. шо

3

човкнм

номпмнсІ ордена Трудо­ вого Червоного Прапора

ними

nовністю

роб.,Ають густу дину.

J(p·~Mtil· ••- 3а'бє3rіt.'ІІит•

кафтnnо.реробномv

Він

І"Ідна nрисадка

Водночас пІонери

· !М/.ІІІУ

техно.1оrІчииІ

KONП.IIf~KC, - nущ~нwА H~t' · ці є"' u І нною nІдnриемства

викона­ ::~есяти­ поїдуть

Вм ~о.-~

-

виrотов,:tі'тм

в•.:tмкиА

•о•І.

впорящювуJІІати .т-ориторІю на сRино!ідrодІвельному

алею на

почав

qуцькnму

ЛенІна.

Баrа-тр роботи ють дев'яти- І к ,,.аснини . Вони

115

об ' єнтах

І.

об.1·асть. добаику

присаАку

Учні . Я класІв упо· J.".АДІ(ОІ(V'Ві!ІТИМУТЬ . териті'J­ рІю бІ л я шн.о:Іи , в. зоні від· ПОЧИНК\' бІЛЯ БудИЯНУ

штабу : по

мас.ТJа

По.,таІІ(:ьха

.

брухту.

.

«червоної

партії.

"Е.;ІЇКСИ р"

перШИХ-ТJ?еТІХ

класІв .

t<ультуtЇи. на вуJІмцІ імені

<:ас

ІЮМу

-

ня.

ЦІІІІJОRА ІІРОГРЛJІ.:\ Під

ЦЖа 4 коп.

Вахту дружбR, npиGB.If· тнвши її 60-річчю уtв(')­ рення СРСР , 1500 - р , чч..'О ~~аснування l\нєFа (газета « Ра:~.янсь х а ~-країна'> за 2 квітня ц. р.}.

зарі!хувати

членами

брига д . ;тІн, нів-героїв ляків .

Н И,

t

ПАМ:'НТІ

вах . орrанізапіях н е обхід­ .:~ящих респу6.1і ки но rтровести урочисті збо- стати на Вахту пам ' я1і

пnоведенню «ЧеРвоної су­ боти•, визн.ачеи\ завдан­

бованців :

цього,

де

зага,,ьношкільнв. і к:іасні стІни! газети. У школі діє шта6 по підготовпl І

чино:-.1. виробничнини п~­ рерахують у фонд од>~­ надцятої п'япrрічни 1 ,1) тисячі карбованців . а бу­ дівельнини 480 нар­

М.

vчнІ

сере)~ньої

К РА

)'

ки Ве .1нкої Вітчизнян о ї війни ~а спободу і неза­ · Ко.1ективн ц е х 1 в, лежність нашої Батьнів­ бригад, д1.1ьниць. .1анок у щини. періІЦ Вахти зараховують Нрім того. у всІх тр у дІJ­ до свого с н.1зду загиблих гJІІ. вих нолентивах необх і дно героїв. ІІнн о н~·ють за них обговорити звернення ве­ виробничі норми, а з ароб­ У зв ' язну з- цнм мі с ьк­ лені !\ошти перерахо­ теранів Ве.'Іиної В\tчнзня­ районна номіс і я сприяння вують у Радянсьний фонzt ної війни, активістів руху РадюrсьJШму фонду- миру миру. • пропонує здійснити в цей на захист миру, новаторів Н. НИЧИПОРУ!{, nідприємств періо:t ряд захпдів . На виробництва завідуюча вІnLІІ.:том пnо­ nідприємствах, в устано­ міста l{иєва до вс1х тру-

му.

дівельних об'єнтах. Тани ,\і

цей день

v

народження

11

ОБЛАСТІ

10 квітня 1982 року

ського респуб.'Іікаи­ ського ІЮІІ-Іітету :JЗХИ· сту миру з 9 квітня по 9 травня нинішньо­ го року по всій рес­ публ'ці проходить тра­ диційна Бахта пам'яті на честь Дня перемо­

мом Пошани і :>О -'Іотою меда.'!лю Го,,оввиставно­

випустять nродунції на тисяч нарбованців. що на чотири тисячі бі.'!ьше, НіЖ у ~ІИНУ.lО:ІІУ році . Ве.1икі обсяги робіт б\• дпь винанані на 7 бу­

:в Це?:Ів ~:rоу ;:щ_тюf~' ть~я ца · н.ачаJіьник

комендаціями

Імені В. І. Леніна. нотра ян учасник ВДНГ Союзу РСР нагороджена Дип .'1о­

підприо1ства

:.VІе!fа .'!обр\•хт~-.

дня

візьмуть

28

l\pi:\I

Субота,

П А Р Т

КИІВСЬКОІ

У відповідиості з ре­

великого -вождя,

сьної

е ,:ентроенерг!У.

Робітн а ни

вІ::~

t<ОМУНІСТИЧНОІ

ВАХТА

А Jl Е І

НА ВИРОБНИЧИХ ОБ'ЄКТАХ заво.:~обу ді-вно~1у

N. 57 (6305)

Активну участь в ко­ мун і стичному cy6oтнlffiy, nрисвяченому 112-ій рІч­

А О С У &ОТ Н И к·-А Ht

КОМІТЕТУ

НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

3AВIYMJJT~

FОТУЄМОСІ

ко:.16Інат1 широко

РАД

PAAOHHOJ

MICbKOJ

Ф~то

АНДРJЄНКО.

n.

(ФотохроRік•

ЗJІОJ!ОИИ·1~.

РАТАУ) .

·

На допомогу доповідачам, nекторам, політінформаторам і агітаторам 14 КВІТНЯ В 06/ІАСТІ -

•Про Леиlиа і ленінізм• товариш Л. І. Брежнєв, робимо сьогодні дл11 вдоскона.'Іеиня нашого соцІалісткчно· го суспільства, його просування впе­ ред по шл.11ху комунІстичного будів­ ництва, для змІцнеІіия союзу братніх країн соціалізму І розвнтку співробіт­

ТЕМА •ЛеиJк живе у зверmев­ uх партії і народр У

звершеннях

пар'ІІї

І

народу

по

атілеиню в життя Історичних какрес­ пеиь XXVI з'їзду КПРС зримо вняв­ аяється рево,lюційно-перетворюJОча сила ленінІзму. Відзначаючи 112-у річницю з дня

вародження свого ведикого вождя

ництва з усіма прогресивними смлами

в світі . дл.11

і

вІдвернення загрози вій·

ни І змІцненн.ІІ миру

8'111Теля, радянськІ люди з гордістю усвідомлюють, що справа Леніна жи­

все

це

є

практичне

М й перемагає. його вчення є і зав­ ІК~и буде надійним дороговказом у боротьбі за побудов у комунізму.

Усе, що аазиачає у

ДЕНЬ ПОЛІТИЧНОГО ІНФОРМУВАННЯ-ТРУДЯЩИХ

на

в

на

Землі,

розвиток ленінськоУ

виконання

сучасних

-

сnрави,

заповітів

.1Jені­

умовах.

Яскравим свідченням втілеиия в житт.11 ленінських планів І иакрес­ л:еиь в рішення листовадового

ми, радянські комуністи, передмовІ до збіриика

(1981 р . } Пленуму ЦК КПРС, ni дали новий могутній Імпульс дальшо­ му

пІднесенню

трудової

І

по.'Іітичиоі

активностІ радянських .11юдей.

ПередовІ ко.1ективи Москви. ЛенІн· града, сто.'Іиць союзних республік вк­ ступи.'Іи з ініціативою розгориутн со­ цІа.'fІстичие Зі\Іагання за гідну зуст­

рІч

60 -річчя

,'Jив.им

утворення

етапом

СРСР.

Важ­

перед'юв · .1ейного

зма·

гання стане Лен ' нськнй ниІt суботниІt 17 квітня.

комуиісткч­

При розкритті теми єднноrо пміт­ ДИJІ слід звернути особдиву увагу на такі питання:

-

партія Леніна

-

натхнеtmИR

!.

орrаиlзатор усіх наШих перемоr; · - утворення Союзу РСР -'- · J!t...!t~ ве втlления .1еи1иських прmщипІв на­ ціонапьної полІтики; - самовіддана праця, сидл.ІІ

трудових

сп'льні.

ко.1ектив!в,

ня в дІю резервів виробництва порука на. шоr:о успІху;

-

«червоній

продуктивн : сть

-

суботі»

-

sу­

привед~и­

-

за­

найвищу

працІ:

рад.ІІнська зовнІшня ПО.'Іітика.

-

по,11тикз послабдення загрози війни і гонки озброєнь, поглнблення розря;х­ І>И , . по.'lітnка твер,1ої в•дсічt ггреtив. ним устремлінням імперІа.1Ізму.

ЛІТЕРАТУР А:

про Jtюдей праці. ордена Леніна. «Прав;Іаь, дянська Уr;раїн:н, 1982, 1982, .N9 5; турботу про виробництво 1982, 25 березня. 27 .1ЮТІ1ГО. Про 1982, 21 .1юто- - в нентр уваги проф r.rтіЩерfіиuь~-:ий В. В. Ви­ Ноло~имира го . .ІЮІ<. Промова на Х\'ІІ Щербицьний В. В. хов~' ві!ти ідейно зага-рто­ Ленін В. І . Ве.1юшй по­ народїІ-;ення Постановн l\Іатеріалн XXVI з'їз:1у з'їзді nрофсnілок СРСР , ПІдвищувати організатор· ваних. <~юивюІх борців за чин. Повн . з і бр . тв ., т. 39. Ілліча Леніна Ук- <~:Правда•. 1982 , , 17 бе- ську і виховну ро.1ь проф справу rю~tуніз ~І у , полум'. Ленін В. І. Від першо­ ЦН НПРС. «Номмунист• . Номуніетичної партії інтер.на­ N2 1; «Правда», раїни К. Політвидав ~'нспі.lон, розвиВі!ти~Ух твор яних па тріотів. rо суботника на l\Іосnов­ 1980 , раїни . 1981. . резня· чу ініціативу. Виступ Н<І ц.Іона.:tl с тів. Промова на ~ько- НазанrьнІй за.1і~ниц! 1979. 16 грудня. Ленін

Як

органі­

вувати змагання? аі6р. тв .. т. 35.

В.

І.

Повн.

до

су~от­

Всеросійського

gика-маївки. ,.:в т. 41.

..

Матеріали

Повн.

XXVI

зібр.

HriPC. 19R1 р.

Про

ворення

М..

Політвидав, КПРС. сПід nрапором ле- вання

нінізмр, 110-у річницю з дня ~Правда•.

60-у

річницю

Союзу

ут-

Бре>нНf:В Л.

І.

сьних Соціалістичних Рес- л!тви:\аВ. 1981. Постанова· ЦН Брежнєв Л. І.

з ' їздУ публік.

Про Ле-

Ра:Іян- ніюІ І' ленінізм. М . ,

Брежнєв Л.

І.

Промова

По- на урочистому засі.:ханні в ХІІІ

Ташненrі. Піюtу- в.рученню

з'їзд!

профеrійних

nрисвяченон~r спІ .1ок Ун р аїнсьної РСР Узбецьній РСР 26 лютог-о 1982 рану . «Ра·

ХХТУ з'їздІ .тrнсм Украї­ ни 5 кв;тня 1982 n. <1!-\И­

ївсьна правда•, 1982,

квІтня

6


*

2 С-Тор.

8

J0 KBi'fiИff 1932

иов~

p&lfY

КОМУНІСТИ 80-х РОКІВ

Ввоовв:Іс ВІд ГщoJilJCЬI\OJ десJІІти!)іЧІ<и до стрІЧІ\откацьМУ фабрики pyt<610 ·nода­ ти. Розташовані вони nopЯJt у ма­

ся

добрими

ткацького

Довго

маІістрамн

мистецтва.

вибором

rrp6фecli, учорашній ·виn:vскннк сомолець відомою

Григорій стеФкою

Чоn . на

ко:.~­

rюnрямував

пІдпрнємство.

нав н« І 26.2 процеіЕd

У ткаа&ІФ~tу цеху його зустріли nривітно. прикріпили зо ОіlНОГГJ з най·

три

місяцІ

ycпJtnнo

nрисвоєння

складає

іІІН Ці.

чере.,

екзамен

квад!фjкаuїі

ТодІ ним оволоділа незвичайна ра · дІсть нас·rав довгожданий час С:l· мостІйної щ:>ац1. І молодИй робітнии дуже

швидко

довів

на

nрактицІ,

r.

·l!il .1орученій :tі.1янцІ роботи. І;оа;нніі рn.Jітник сн рається досяпи яс:най r: р<Jщих кінце­ внх рез~: ,1ьтаті в.

ш~·

ди Радянсько! Армії. Друзі по робn­

-

ті ІІЛаіІІтува,1И йому гарнІ nроводи. А

праці

у

·

нас

---·

зросла

проти плану на 26.8 процента. Пара­ дельно ;> UИ~1 ПІ.)В!ІЩИЛЗС'Я і ; JаробІт· на плата . В середньnму Ja rm;F>ний

Сумл!.нно внконавши священний обов'язоR nеред Вl~изн<'іО. звільнІ.'­ ний у заnас еопдат nовернувся у свій рідний колектив. Військовий бо· йовоІ 1 nолітичноУ nідготовки доnомІг йому стати в ряди nравофJrанrових виробничників.

:.Ііслць

вон:=t

бованців.

rapt

чеrо

rк.1цає

Осоn.1нво

трузятьсн

6і.1ьшс

з

кар ·

190

внсоt:ою

в'і:ца­

тка .11-6аrатоясрстатmІ'

ці Валентина Соболєвсьн~. 1-Іа:tія .rІн­ СЕ'ИЧІІК І .lю;тила Ось:ІНІ~>'.

У3яла кур~ на високий з~ет брига­

да

За надзвичайиу стараннІсть . доб· розичлкt~у вдачу і неnідробну това· риськість усІ на фабрицІ щиро полю­ били ГригорІя. А комуністи nрийня·

в

:t!JYГOM\'

році о:щназuятої п':ппрічкн.

мnлo:toro

Річний ;10 65 'і Дснn за

·

П.18Н ,1~,13

рtчннuі

комуніста

C.'JOBO

І

:>а Вер~!П!ТІІ

Ве.1ниоm Жовтня .

I'!'JHa

знем

лн д6 лав С.''!авно'і НПРС. І це ви~оне довtр;я вtн з честю в.и­ прав;{ує у nовсю<денн!й nраці. Ось уже третій рік Григорій ІІІановtN Чоn ОЧО.'ІЮЄ ткацьку КОМСОМ6J!ЬСЬКО·

своr.

прагнення

пt;хкрїп.1ює

добрюtн трузnвюJи сПРі1ВЮШ . nершою

:ta

r.нкона,lа

Брига ·

квартальний

п.1ан і заи1з nчnлюr, соцІа .ТJістнчне З~fіІГРННЯ Н8 Чf'СТЬ С,1РВНОГО 60-ріЧНО· го юві .'Іею утtюрення СРСР .

молодіжну бригаду. Тут вІн зумів як­

csoY

ТорІн . - nрозові!;ує брнuцир,

продуктивнІсть

стояти

на стороФІ мирної праці.

юйnовніше розкрити

г~.:сnозаре_,.;

А. RОЗАН.

opraRI33·

~--------------.......----~---- - ------

тяr6М року відкритий тут санаторій-профд·

Ц ttX 3ДОРОR 'J1 Всіх радгоспу

ланторій на

трудІвників «ГотвальдІв·

оздоровити

чоло·

800

сейн.

вік. Збудований вІн на

ська овочева фабрнК:t»>. Харн\всьиої обметІ зможе

новішим

кошти

раторП

npo-

ню.

господарства.

Иоrо кабінети І

оснащено

еб·

ВО:\Оrрязе .lіRар­

са~' НУ.

тична

лабо·

·

медичним

~а~нанням. Відкрито танож плава.1ьний ба­ nр;щює

діє­

ї~а.1ьня .

на!t·

(РАТ АН

товарист­

«:Знання".

еІд

на

яну.

гаrи.

ДедеrацІю броварчан nчолив в!дnовІда.іІЬИИй секретар мІсь­

~>nrо

товариства

П.

І.

Вишняк.

ве.1иню1

сом

Іmере-

с.1ухали

звітну

nелегаt· и

доnовІдь

nрав.1Іння

голови

об .'Іасно'і ор­

rанізаu!У

}'

сЗваиня•. рентора }"к­ ра!нськоt. С!lІІ,СЬКОГОС­ ПОдарськоІ анадем!У А. М. Жадана .

КонференцІя

півторатисІІЧ·НОrо

загону · .1екrорІв Бр·J­ варськоУ органІзації бу.'lо обрано 24 ~еле­

орrаН!ЗаНіЇ і •:ТІІМ)'.'ІЮБ:!ННЯ Пра· Я~;у Та!; ВИСОІЮ ОЦЇНІІR З ТрНбуНН

справ;;;ні~t

може працювати· цілком беззоганн:'), Через рІк ГригорІя ПРИЗВаJШ в ря·

на прощання наказали чесно

ва

·

з'їз.1у nа.Jявськнх профспі с1ОН Генере1.1ьнніі с екретар · Ш-і КПРС. Гn­ .10ва Презн~ії 8Є'рХОRНОЇ raJ11 СРСР товарнш Л. І. Бреа;н.,;в. розпnвІ.:tаЄ Г. Чоn. -- Поч\'ВСІЮЧІ і ce,Jp

Киса1 обласна

J

ионференціІІ

XVII

tюммай-

·

стра.

Нещо,~~авно відбулася XV

- Наші доёягнення псрснон .шво свідчать про перrвагн брнга ;щnї фор ­

досв!зченІши:\' :.1ай'стр!в. Юнак жадіІ'і ­ но оnановує обрану просЬес!ю. о

а лет

.v

callfoбy1'ИJ>Oro

не роздумуючи ·над

Об.ІІІІІ

rорськ І_ здібностІ І nроЯ'ВНТІІ громад­ ську актиаиІсть. Працюючи :за 6ригцним :'lteтo;JOM роботи. цей кuлентнв добився найви ­ щої ефекТІІвності не аише на фабри­ цІ. а ,1е й всьощ: районі. У C'OU!a.ІJ!· стичfюму змаганні під деві:ю~У << П,1юс о.щн процент' торік він завоював перше :Іо!і'СПе cepe:t (ірнrад :Іругаї піл· групи промнс.иввх підпрІІЄ~1ств . Річ · НІІЙ П,lаН ПО BHПVCKV nJIOJVІЩi ';' f'И!{U·

льовничому куточІ\у велиного І старо­ вИНного села. що сnоконвІІ\У славило­

на

:жмття

товарист~а

вою,

дала добру ка­ ,:ря по.1ум ' яноr:>

с.1ова

,,ектора.

Го.1овою nравлІнн;:r знову обрано А . М. Жадана. До ск.1аду ко­ вообраного nравлІння із Броваршини вві· йшли:

rенера.1ьний

ДОНу

України

Н.

Гор6оиос, го.1ова йонного 118РОДНОГО ду м . І. ДоронІІ'І,

рз­ С'j­ го-

~оне тру ;~ове

радгоспу-комбіНа­ • Налитянсьний•: С. І. Горtлей. ·

Делегатом на Х а'tзд

товариства УРСР та

Всесоюзного товарисr­ ва обрано rо.'Іову nер­ вининої органІзац!У т;:,­ вариства сЗнан.ня»· з

НиУвсьноІ птахофаб­ рики, кандидата біо.ло­ гІчних наук Т. П. Пи­ лтей.

Н. ГРИГОРЕНКО, лектор мІськоІ орrа­ иlзацІІ

Трудівники

І(а,lинівсь.

радrоспу·.комбіІІ.4·

ту «ТеttличниІ!:., які зібралиса тоrо дня на урочІrстий міТНІІГ з наГQдU здачі nвршої прод~Іоlії, відчува~и nерwо!ір6ХІ.ІUІями.

УSІвіть

ручюн

кого та і ,

теп.1иці

і

та!\

са-

мо з нетерпінням ч~ка.1и цього Дня, із знз ме)Іною nодією -- здачею держа&і першої nрод у кuii і надав с.1ово дирєк topy комбінату В. І.

себе

лишень

які смруджув3.1И rідР'· ПОІ:ІНІ

ве.l;І·

Спорудженн,. н3шого комбінату, в майбутньому найбі.1ьшого . -саі~чения турботи пар-

w.тюзів.

тіі

Ця

бмкість

--

за-

npo

,іюзинv.

по.,;,у.

повнена гравієм. на яко-

ш~ння

му ростуть, розвивають, ся і прекрасно почув~>ють себе зе-тені стеб.в

сказав він . -_ Сьогодні ми ззаємо державі пер-

огірJ<і~-

Тричі

АеІІь

wy

нас

nродукцію.

nоживні

розчини

nід·

ний

.:щtь .

зeMRoro

на

з

резервуару

по

її добробуту.

Ue

урочистий

nрацею

_

і

-

11.rtя

і

раді:·

Адже

ceotiO

~Іи

вноситюІе-

трубах автоматично подаються до робочих ді-

мо певний вк.1ад у розв'язання nродово,lЬУt;Ї

JllllfOK,

програми.

за

доnомогою

дреRажноі рівномірно

системи ним nідтоп.1юєть -

населенню свіжі овочі міжсезонний nеріод.

ся басейн з гравієм. Таким чином рослини жнеJІяться,

розвиваються.

ГіJtроіІонний

вирощування

сцрава. зовсім

,

меrо;х

на

ви·

наrороду

nіднесення.

воно вик ,1 икане нагород· п;енням ко.'!ектиеу пІдпри· є.мства nЕ>рехідним Черво· нпм Прапор6м ЦН НПРС.

Ради :'І'ІіністрІв СРСР . ВЦРПС і цк BЛI{C:Vl Із занесенням завоцу на Всесоюзпу Дошну пошани на ВДНГ Союзу РСР. Идучн назустріч 60 _

ВІн з nочатку року nонад r.rром-исл.овоєтf краІ!шІ. mtaн виnустив ЗО тонн заНа цІй вироб.иичІй дlJJЬ· лізиого порошку. Відм!'!- ниЦІ у змагаН'Н! nІд дев!• но працюють ста.1евари Вз.- зом «60-рtччю утворення

.1ерій О.1ександрович Ан.:>- СРСР - 40 ударних де­ хін. і\Іинола ВасильовИч кад~ бере участь 14 ко­ ПоФи;J,аєв І Євген Івано- ле:ктивtв. По ираву вва­ вич ВжикЦінський.

Вони жається передовою бригада

виnускають за,-rtЗний по· nресувальників, очолювана рошок тільки внеоної Павлом Пилиnовпчем Го·

річчЮ утворення . СРСР, марюr. з якого виrотов· ловенком. Приклад в ро· порошиовпюІ зобов'язали· .1лються вироби з держае- 60 !і П?!'азує делегат XXIV а їзду коу:с-омолу ним зна ном якості. t·я .1остроково виконати у v r an· .. Нотушии. муфти 1 хвонраїни nатерина план другогn року

n'яти- стовики з nnчесним п' яти- дай, яна nрацює з моби­

річюr з усіх технІко-еко- нутнико~t для · висІвних стим клеймом. ~й присвономічних показників І до· апаратів зернових с!ва- єно звання «Краща аа

датково

реалізувати

про·

,1ОН В!ІГОТОВ.'!ЯЄ

· КОЛеНТИВ ЦІ

лукцІ'і на 270 тисяч кар· . бованців. Працюючи nід цеху мета,'Іокерамши.

девізом «60-рІччю рення

СРСР

-

40

них nенад:~>. ,,юди

ної nрофесІї

данnrо

підсу:~оtюІ

ударну

декаду.

визнано

ху

за:rізннх

ють

т.акІ

за

·

сІльськоrосnо-

:-.tашини.

колснтив

пІ.:tведено товляє

робnти

це:'vІ

воrия-

час

заводІ

профе · єю

СІ

nід

силом~

розкинетьс·~

Уречистий мітинг ІІід­ крнв секретар партійнt•і ерганізаuії комбінатv

М.

r.

вітав

радгосn,·«Тепличний:.

Гришко . Він при­

трудівників

дарства.

госn,J­

будіве.тьшш:.: ,

,-рожаю.

шо І<ів

Тю1

цеху

13-у состІйRL деталІ це-

деталі

вирошування

~н~чно

скорочує

'рvчної

npaui:

для

3:RO- вити

'ком- то.ии

, ,\ \ . ,\\.

розповів

П•: ц

npo ст аноs.lен ·

ко.тективу ,

тісні

вза­

Є:.ІОзв'язки .J бvдівеаь· никатt , побажав \'Сім nрис~·тні \1 успіхів ,, npa ui на б..таго рідно! Бат'>­ ківшини.

Особливо схsильованюш бу.~ІІ ВИСТуПИ .laH· кових Г. П . Позняк. ·с. Звєр~. вої. бригадІ! · ра В . Ю . Боадарук. Во-·

r.

ЩИрО

.1ЯІіУВЗ.lІІ

"іністраuії

І

спеuіа ,тіста\І,

іІд·

rосподарства. які

дОП'J·

--

ниuтва.

роликових

nорошк!в . трансnортерів

вуrільноІ

На пив

закінчення иача,тьник

Він

черга бvле з.аана

КВІІРТМі

з

гектаtJа

n'ятиріч­

·кн насеJtенню буде ре3,'!ізовано понад 10 ти~яч тонн різноманітн•~х овочів.

А nотім теn .1ичників nривітав із свято~І го­ .ювний інженер будіа­ ннитва І. !1. Карпюк .

- Цьеrо Jюt всі '!ека.lИ З 1977 року , ,,н

було

забито

~и t(Q·

перший

Кі,lОЧОК \Іаіі61'ТИЬОЇ бу­ ДОВИ . Минув час. Cepc.'l ПО.1Я ВІІріс СП[JЗВЖНІtі зе.1ений nазис . Назвщ;і рання

весна .

а

тут

дn­

стигають

nгірки .

Mu

ГОрДЮІОСЯ ,

ЩО

Д(')·

НЗ~f

овочів

вирn­

-

гід·

ропонниіі. поруч з ни!.lи праuюва.1и

nроводять

в

і

n:>·

3/РІfіСТЬ

четвер­

здати

nершу

Право

державі

кращим

надано

.тнчниЬям

1-МRКО

Г.

М.

О.

(на

теn,,иuя:>,

uікаві

nep-

nродукuію

щvваиия

зібРати

метод

шо

бу.аівниuтJа v третьо~у

того.

Позняк.

новий

ВИСТ/·

бvдівель-

запевнив.

wa

їти

плануІі.·

по·

Н('ІЇ J.і.,ьниuі В. В. Лось.

тАрній

і

це

треб\'Є відnовіJІНИХ зн~иь. чіткої т~хно.lоrіч­ ної дИСЦИП.lіНИ.

віА, М.

n,1ощі

овочів

затрати

все

•ото

С.

Р. фото

бу­ тw­

Зверє­

!'\лосі.

Г. П.

Гераси· внизу).

Н. ГАМАЛІR. М. Семинога.

можливІсть

s

початку

:вигот

_року

Комсомолк" fмілfя лоако збирають огірки.

Ме\ІІЬІІІІН

liJ

металоиере,мf'rJ!пd

«Rолос•. в~ пона~ 1\'лаІІ.

для

поліnшу­ куаьтура вироб­

€ТЬСЯ

МихаІt·

Дружна робота веtх аи·

виго- дала

методом

бі.lЬІІJІ'!.

nозарства

НИ

хоч

rі.1ропонню1

Cvon

ло АндрІйович ЄвеНJ(О.

1! шко.~і знань. lio

багато бv:tіве.lьн·r ­ СТа.1ІІ ГЄіПИЧНІІКЗ~\f .

Го . lОЕННЙ агрОНО~J ГОС·

ня

заняття

Ви ~"ояиt но

. Водно· робничих nідроздІлів .. це,.

висономІцн!,

Перемож- байнів «:Нива~.

колектиІj

агротехнічних

чага.1и робітника~! осво­

цІі, на кінеuь

·

.1 'J

вирошенот

;;

.1яше 160 тонн продук-

нова не

на nдощі ·32 гектари і в майбутньому розwо~· рюв~тимет~ся до 50!

nершого

тріІ'Іні

:1>,

спінає металокерамІчнІ вироби Із заЛізного ПQО

утво- :~р~бр~ї::утья:!іа ввс~л~~:~: рdшку а'r:аратник

·удар·

дотримують дарсью

слова.

На

хоч сьогодні ми вирощуемо огірки на двоrекмо

овочів -

лише в нашему районі, а й у країні . Варто ск~~ати, ще десять років тqму п.1оща гідроnонних теплиць на Україні Н! перевищувала ЗО гекта­ рів. А споруджуваиv.І! під Бровара~и «город

постае ,1яючи

нІ­

Є. чо себе ·ПJ1ІІчетнІІЮf

Чернишенку.

1J'езнмй басейн мошею ІООО J{Іа.tфатннх метрів, по дну якого nроходІІть· Цi.tJa с.и~тема каналі1 і

сnорулкення

ва;+;.ІИВОГО об ' ЕК· зpoзv~ti.lo. відчvва­

товарнетва

(!Знання•.

ЗАРАСТУЙ, nЕРШИЙ УРОЖАЙ! коtо

сЗнанн-я• а'Ізд

VIII

У вІ.-nовІдt.

Радян­

панує

ди­

О.

ЦЕХАХ та на ІНШИХ

сьної

д.тrя

всІх. снату

-ректор

ня•. ту

д!лс-

корисною

виробничих д1.1ьницях за­ воду порnшновоt метадур­

rі'f Імені бО-рІччя

була

по-справжньому

.'lODa nерВИН'НОІ C)pfaцl· заці! товариства сЗиаІІ­

.

'А. I'ABPJIJ[Ji!ВIId


життя re 1982 *3 --- -----------------------------···- -------ПРО УТВОРЕННЯ ВИБОРЧИХ ДІЛЬНИЦЬ, сnІn~аних no вибо.рах до~ мІсцевих Рад народних деnутатІв

- - - ---

та

н·овЕ

квІтня

народноrо РіwеннІІ

15-17 Закону ~·країнсІІІІЮї

мІсьнвинонкому

Утворити танІ виборчІ дільниЦі. спільні по внборах ;:~п місце-

N! 155

віА

7 квітнІІ 1982 рtку За ,1іЗ· вий

БРОВАРСЬКА

Рози

Центр

примІщення

-

район-

Центр

мо. Нрасіна. Нурчатова. О .~ега ченням вушщь:

НІrївсьної

nриміщення

-

PiJ управління торгівлі.

ченням

-

ву:шць:

до М 26 правий бІr;, Тара· щанської, Андреєва жнт.lо­ вІ будинки від ;\"2 1 дn :--;:} 61

.1івий біr; та

від ,\іі!

до

2

правий бік; провулок :Костянтина Заслонова.

:-.IQ 70 -

коато·

з

Богунсь.кої, Маяковського ашт:rові будинки від J\19 1 ~ .\'Q 79 - с1іВІІЙ бік та від М 2

-

ВИБОРЧ.-\ ДІЛЬНИЦЯ М 17

ного Буднику ку.1ьтур1r, з вклю-

Jtургії; з включенням вуJІИЦІ>: Центр црнміщення кіоо· Ниївська житлові будинии театру «Про~тстей~. з ВІ\,lЮчен.J\"y}.."g 310. 310а,· 312: Королен· ня~ вулю~і 50 рокІв, . !'Ш!-\СМ Юі - жит.rюві будинкп ,Nq,N'9 47, - житловІ будинки J\:nN 9 6, Ба, 49 . .53, 5:За, 55; 59, 61, 61а, 7, 8, 10, lOa, 1la. 63, 65, 67. БРОВАРСЬКА БРОВАРСЬКА ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ М 7 ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ М 2 . чентр Гриміщення сере;;. Пентр _ nрю1 іщ~иня. с.еред- ньо1 школи .J:'Q 9, з вн.1юченням

Чернишевського,

БРОВАРСЬКА

вих Рад народних деnутатІв і народного судді місьногп народ- ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ .N'2 12

БРОВАРСЬКА

6іІ\.

юrчної, Старченка, Металургів, Люнсе~~бург, Жовтневої, Стеnа· Щолковської, Пархоменна, на Разіна, Сєдоаа, ЛІдІце, За· , Плеханова; прову:шів: Трантор- водської. 40 років комсомо."Іу; ІШЙ, l\1еханізаторів, Пархомен· прову,1r;!в: Дарвіна. · Поштовий, ка. Ко~Іунарів.

ного суду:

мІськоrо

суду

Радянсьr;ої Чайковського. Жданова.

Соцlал!сrнчної РесnублІки «Про вибори до мІсцевих ·Рад народних депутаті" 'Українсько] РСР• та ст. ст. 17-19 Закону ~ск раїнеької Рад.Rнсько! СоЦІа.1ІісrичноІ . РесnубліІш <<Про ВІjборн районних {міср,ких) народних судів Української РСР» викон · 1\о:\1 міської Ради народних депутатів вирішив:

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ М 1 Ношового. Центр - приміщения rуртоБРОВАРСЬКА житку заводу порошнової мета- ВИБОР'!А ДІЛЬНИЦЯ .N9 6

стор.

.- ..

виборах народних суддів Броварськоrо

no

На пІдставі ст.ст.

року

·-

БРОВАРСЬКА

вклю-

Андреєва -

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ Центр при;о,Ііщення

;t;ит,1 ові будники від }.."g 170 до жІплові будинки від .N'2 72 до N~ 288 - правнй бік та від І~інця - правий бік та від ,i\'Q 159 до кінця .1\внй бік, .1\"2 63 до кінця - лІвий бік,

NQ 21 cepek

ньої школи ,Ng 6, з вх:rючен~ ням вvлиць: Паnаніна, Осипова,

Гальбнч<1, ХХІ! з ' їз:tУ НПРС. І-\нївсьІ;ої - житлові бу;:щнкн VIII з'їзду Рад: Шевч с нІіа. п і д .1'-.1> 91 дп N~ l-57 ·- лівий Но 1шінакі. РадгоспноУ , Героїв бік та від .:V? 80 до ,Ny 168 -

і\оІічуріИа,

:Jvroвoї,

Суворова ,

Гоrоля ,

тv,тіна

Перо нної,

Герцена .

Постишева,

Ва•

Чуб с: ря;

Рево.1юції. 8-го Бсре:зня. Ли- пр<шнй бік, С€:рова, Запорізь· пЇ>ову.~кІв: Онезький, Мічуріна, сенка: провулків: ХХІ! з'їзду кої. Чес1юскіна - жипюві бу- Е.1ектр.жів. НПРС . Ппрогояа. ;(Іrют від. .М 1 ;з,о ~9 55 БРОВАРСЬКА ·БРОВАРСЬКА :r!вий б!и та від М '2 до ,N'Q 70 ВНВОРЧА ДІЛЬНИЦЯ » 22 ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ М 13 правий бін. Леонтовича, Центр прюІіщення н:1у• Центр при~1іщсння сан- Воровсьt;ого. Нуйбнш<'!ва; nро- бу деревообробного ко:чбінаrу, Кьої шно.1и ,i\'Q 5. 3 ек,1ючекням в~лнць: Возз ~:J~ан~ні -·- ;юп.lО· епl;з,станцїі. ~J вк.1ючєннюі всіх 1'.\".lOK Тихий. · з в.нлюче.нням ву.1иць: Вок;.Jаль­ :ву,11 щь: Ки'івсьна - жит.;юеІ 111 будинкп .N~M оа, 7. 7~. ~ 9 ..:r\кувальню Ііорпусів, яні знаБРОВАРСЬНА ної, Щербакова, :Кутузова, бvцпнки J':h,N'Q :ЗОО. ЗООа. 300б, ·J 1: Ю. Гаrаn!на жит.'1ОRІ оу- ходяться на території цснтра.Jь· ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ ,м 18 Тельмана. Будьонного: прову:t· З(Юв. 302. 302&, 304. 308; днюш ,N'o,N'Q 10. lOa. 12. J!l. 16. ної і днтячої .·rі!(арень. Центр _ приміщення се·ред- ків: · Радистів, Холоди.1ьний, м: Лагунової - житловий бу· ВРОВАРСЬК-\ БРОВАРСЬКА ньої шноли М З, :3 включен- Ва!'ІІ.;юва. 14 динок .N'? 18.ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ М 8 ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ .М нюr ву.1иць Першого Травня, БРОВАРСЬНА ВРОВАРСЬRА Центр - приміщення гymn· Центр - прпміщення нонто- По.1яршrків, Некрасова, Лені- ВИІЮРЧА ДІЛЬНИЦЯ ;»-' 23 ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ :М 3 жrrtнy заводобv.. дівного комбіна- ри тресту ''Бrовар1Іс '.lьбу:Р. з ні!, Фрунзе. Коцюбинського, Центр прюІіщення Бу~ вхлюченняч вУлиць: Юрова, Центр приміщеннJ! серед- ty, 3 вК•"ІЮЧеУ-rням вулиці Ю . Га· Пушкіна, Ремонтnик!в, Франньої школи J'\Q 8. з вклю'lеИ- r3.рІна-а;птлові б~':tинют ,\,.'0..'<? llloлo~1 Л:rciixc~ta, І\і!.'Іініна. r;a; nрову.1нів: Ульянових, Пар- дИ·Н+їУ нуаьтури eиcnepюJerr~ П.lОЩі llІевченха - -- іt;нт.1овпіі та:rьпого аавQдУ торгове.1ьног~ ням вулицІ l\1. Лаrуновоr - 2, 3. 4, 5, 56, 6, 7. 8. 9 , 1 2ct. бу дІІНок ,\;, 4 : ІІрову:ІніR: Ра- тиаанс~->кий. Jе~І'ян;t Бедного, \Іашннобудува'ння . з вІ-; .'!ю чеа­ жит.:tові 6уди~нш .МN~ \ З. 5.. БРОВАРСЬКА дянсьІшй, Семашка , Норольо- Філатова, Піонерський, Парио- иям зу.1иць: Лермонтова. Ост· 6. 7 . 8. 7а . . 9а , 10, 1 2. 13 !. · ВИSОРЧА ДІЛЬНИЦЯ ,N! 9 за. вий. • 1 ровсьноrо, Машиноо~'діІ?нп(1 13б ; 15, 16, 17, 17а, 17б, rr, Центр _ прнміщєння тресту БРОВl\РСЬІ\Л БРОВАРСЬНА Енгелм:а будинки MJ\2 4; 20. «Теп:пщяrєхмонта;r;>>_. з 1ш.1ю- ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ ,N'q 15 ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ М 19 8. БРОВАРСЬRА ЧР.ННЯМ ву.:нщь: Ю. ГагRріна Центр ____ прІшіщсння ёерєдЦентр лрнчіщення н.чубу ВРОБАРСЬКА ВИБОР'ЧА ДІЛЬНИЦЯ .М 4 N9M 19. 23. 27. 29: 50 років ньої шsо,1 и _'\і, l. 3 вкпючен· Щ!нтрг..lьних ~1ехані"!них ~1аrt- ВИБОР'(А ДІЛЬНИЦЯ М 24 Центр приміщення гурто- ВЛКСМ _ N~N'o 2. ?а. ня~t ву .:rиць:. Щорса. Петровс стерень. з ВІоючення'І ВV.1ІЩЬ: Центр nриміщення се.житку тресту «БроеариrtромБРОВАРСЬКА ськоrо. Обо,1 онсьІ;ої. Ноно- :\Іатросова .•1о~юносом: Сергін редньої ШКО .'ІИ ~]! 2, З ВЕ.'ІЮ:;, житлобуд». з включенням sули· ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ :М 10 ·оболонської, І\овшша. l\Іо:то- ЄсенІна. Горького. .1есі УІіра· і l{ Ув ж пм· буrtнн Ц · е · є їнют. Бі:тодІбровної. Божениа, чення;t вушшь: Пав.lОВ<•, І{с:. :І• . ,...., ц и ська ·и . 91 еrпр прюпщ ння сер .д- .1іжноІ. Т~' рrснrва. Червоної. Чапаrва _ ві, · В.'·,,нl!І Н'пївсь· .1а Марнса . Поповича. Енrе .>ь• ки .N'~J'\9 290, 292. 2 · 4, 2 ;:ю, ньої шио.1и ·'-" 7. з fН\.1ючен- Дмитра Чепурного. Челюскіна " ·' "'"6 а, -"98 а; " ,'\1 ОС!і()В- r;ої ДО !{ЇНUЯ. ГеО.lОГіБ, .Мака- са (крім будини!в :'\2.;\(. 4. 8)~ ""' НЯМ ВУЛИЦЬ : П ОЛЬОВОІ. ЖПТ.lОВі С5у;ЩНЮ! Bi.::t ,"\;'}, 57 Нотовсьr;ого, . Русанівс~:,коі~ БРОВАРСЬКА <;І,RоУ. Федорова, 40 ронІв до rrінщІ _ .1 івий бі!і та ві;з, рениа . Гвардійської; прову.1!Кі!!: Фабричної, Гастелло, JружбІt, ІИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ М 5 ЖО'Вrня. Глінкп. ,'\,\> 72 до нінцл правий бік; Сергія .lа:ю. ПІшаний. Вишневої, Зе.1еної, М. PacKr"" Цен!р nриміщений гуртоБРОВАРСЬКА провулнів: Тушrіі, Обо.1онський, БРОВ~РСЬКА вої. НосмонавтІв, АвіаuійноУ. житку зааоду пласт~Іас, а вклю- виt;оРЧА ДІЛЬНИЦЯ М 11 Озерний , Чехова. ДЕ>r:нявсьюrй. ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ .N9 20 Мирv, Будіве.чьноІ, Б. X~re ,1c,il ченням вулиць: 50 років Центр nримішення 1'\Онто· БРОВАРСЬКА Це-!пр приміщення 1\0HT·J- ниць'коrо, Чкалова, О.1і~шій· BЛHCl\I жнт.1овІ будиню-І ри райсІльгосптехніки, з внлю- ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ .М! 18 ри ра;:~госпу і~fен! Юрова. 3 сько'і. J\"gJ'-.Ї! 3. За, Зб. Ю. Гагаріна ченням ву.1нць: Нмператийної. Цен1·р . -- прrmіщеннн конто- вІі.1юченіrям ву.1иць: Сверд.1ова, Гоаова 1!11800ИJ(0МУ мlсьноІ житлоІ!ий будинок М 11; Норrтенка житлОЗ! будинкп ри фабрикн nерхнього дитячnго 1-\иївсьІ;ої жит.1ові будинки Ради каtм~их депутатів М. Лагунової житлові будин- ·вt;r .!\"2 1 ло J\'Q 45 .1іВІІЙ 6\r; триковн;у, :з FШ.тпоченням ву- від Х2 1 до .N'2 89 лівий бік М. ФЕСИК • .nи N2M 2. 4а. 0.1ександра Ело- і від .N~ 2 до кінця правнn ющь: Садоз'Jї. Толстого. :\lая- та від N~ 2 .а.о ~ 78 nра­ на, Львівської. Карбишева, Ро- (іін. Дніпnо8r:-ьної. Димнтрояа. Іювсьного -- ЖІІТ.lояі 1\удинкн вий бі<к, }{омсо:ио .1ьської . 'IJ!\. с...., -.нкому міс~кої косовського. Чернігівсьної, ПА· Денабристій , · Дзержинського, вІ::r ''" 81 д о кінця -. лівнИ біІj паєва Д() ву.1и.ці НиУвсьиоі, JII8r ~ депутатІв торншнського, Бєлінського, На- Фурманова. Черняховського, та від N~ 28 до ніищ· - пра- П.1астуж:ьноІ , ."ІеванеІ'І~ькоrо, В. БАГНЮК.

Про затверд•енн• скnаду &роаарс~коі міськоТ ви6орчоі комІсІТ no виборах народних суддІ• &роварськоrо народноrо суду Киrее~:.коі обnасті

СІВБА БЕЗ СІВАЛОК Замість сlвааон механі-

- - - - РіwеннІІ міс~окаиконкому N2 154 аІа 6 ІІвітнІІ 1982 року - - - На n!дста!!і ст. ст. 25-27 Закону У.країнськоі сьного Радянської СоцІа .'!ІСТИЧJЮ~ Реепубліnи «Про вибо· заводу. ри

до

Інсьної

районних

РСР».

(мlсьних)

виконком

· народних

міської

судів

Ради

Укра-

·мародних

світлотехнічного

ГУДЗЬ

Йович

-

Ан., рій

від

Ан;~рІ­

робітників.

деnутатів вирішив: Інженерно технічних Затвердити Броварську м!сьну виборчу комісію праЦівинків та службав­ по виборах народних суддів Броl!арського м\сьнога ців Броварсьхого управнародного суду в складі таких nредставників гро· ління торrІв.1і. .

мадсьних організацій, rрудових нмективів:

Голова· міської

вибор·, України

'!'ОЇ комісії ГЛОТОВ Гри- робничо rорІй

Гаврилович

уnравління.

від обладнання

-

ви­

техно.1опчноrо

-

і

комnлекта­

комуністичної оргаНізаціІ ц!І Кіровського ~ГО. Броварського районного БОНДАРЕНКО Микола вузJІа зв'язку. Кузьмич від комуніЗастуnник голови міtь- стичної організацІІ Бго· кої виборчої комісії ЦЕХ- варсьного ремонтно-мехаМІСТРЕННО

Миколайович

Олександр нічного заводу.

-

від

ор-

ВАСЬНОВСЬНА

Гали­

· ДЯЧКОВ Георгій Льва· . вич - вІд комуністичної орrанlзацlї заводу

БроварсЬfого

ІТ,lастмас.

НРИВЕННО горівна

-

Ленінської Номуніетичної Молоді 'України Спілки Броварсь-кого · деревооб· робиого комбінату.

Р'УЕАН НаталІя Іва­ нівна від Броварської міської організації Ленін­

rаНlзації Ленінської Но- на Андр1Івна від ко­ ської Номуніетичної Спіл­ муністичнqї СnІлни Моло- муністичної орг11ніаації ки Молоді України. ді України Броварського Броварського заво;tобудtв­ експериментальноrо

ду

нестандартного

зава- ного

нального обладнаt~н'!.с.е~ретар_ .. ~ісь:КО!

кому-

СНУйБІДА Любов Ар­

комбІнаіУ-

r АЛАй:

Володимир ми-

колайович -

від

робіт-

ВИ· НИКіВ, інженерно-tехнtчборЧО! ком1сн Н:~ЧИПО- них nрацівників та служ­ РУН Ніна Анд~ІІІІНа . бовЦів Броварського ен­

вІд

Броварс_?КОІ

комуюстично1

місько_~ сnм~ментального

орrан\зацН. торГовельного

Члеии міе•коІ виборчої ком!СіІ: БОНДАРЕННО Ірина Миколаївна. 13ід організаці'! Ленінської КомунІ-

ttИЧНОЇ

Сnілки

мо.:~~едt

замду

машиtюбу-

дув&ННJІІ. ГОРОХОВСЬНИй Воладимир · Васи.'!ьович вtд робітниніl'!. інженер· но-технічних працівників

.,.

tлужбоJЩіВ

Бронр·

хипівна вІд робітників, інженерно-технічних пра­ цівників та сдужбовців Б}?Оварсьної фабрики верхнього

котаж\".

дитячого

три-

.

ГоЛова винокиому

міс&ноІ Ради народних депутатів М. ФЕСИК. Секретар внr;оююму м-і. ської Р:нн

народних іі~щvтатІв В.

БАrНЮК.

Несіе.я,

що ІІІЮСИТІо­

Агрегати НСТ.6 у господарстві з успіхом викори-

МІ'І. 'У господарст-ві снороти­ стов~' ють д.тrя розсівання лнся затра:rн nраці н11 по· насшия но.1осовнх. Двох сівній, для інmих робіт таких

.\Іашюr

вияви.'Іося

достатньо, щоб за п'ятиденку засіяти ячменем ~·весь ярий илнн - близько

Ольга Гри­

від організації

тів.

затори киргизького ко.'!· ~я мінімальною и~ою, госп~· .іменІ Леніна підrо- 1.fl - 1.8 ц·еитнера на .'rувалн до весни ро:жи.ца- гектар , зароб.ІJяєrьсJІІ в чІ ~tінера.1ьних добрив . гpywr дисІ'!ами і борона­

вивільнено

двох тисяч гектарІв.

Нолгоспні

механізатори

змінпли висіваючи!!: орrан серійного розкидача м1не· ральних добрив. На від­ центровому

ли

дисну

вдвоє

до восьми збільши­ число робочих секто·

більше

20

тракторі!!'. За весну кол­ госп зекономить бJmзьно ста тонн nального. Досвід

механізаторів

господарства.

-

пов ід о·

мив завідуІО'Іий вІдділом ~~еханІзації Ки:ргизьного иаунооо-виробничоrо об'­ єднання no землеробству А.

Наиаєнко,

-

вtдкрив

додаткові можливості

ін­

рів. Назад І вбік від ньо­ тенсифікацІї зерноводства го

зміщено

побоІ\. щило

ня

і

подаючий жо-

Це значно підви· швидкіст.ь

винидан­

забезпечило

~rірність

рівно­

розсівання,

!!ри-

чому не тільки позаду аг­

регату,

як

заводською

·але

й

no

передбачено конструюtією.

боках.

розширюється

вату, ких

Втроє

зона

зах­

продуктивність та­ сіва:rок-розкидачів

досягає 200 гентарів за :зміну майже в лесять ра:о.ів oiJTblllf>. Hi!ti у і!ВН· чейких лосімих

arpera·

в республіці. 3апроnоио" вана техно.1оrія сівби насІння,

нашими

nідра·

хунками 1 • набагато· еко­ номНІша · 1 ефективнІша, ніж сівба з літака. Цей спосіб може стати неза­ мінним помічником хлібо­ робів ВеС.НИ , НОЖ ваних

в

умовах

Н'а

дощової

НИЗИННИХ,

регу .1ярно

а

Та­

зрошу·

по.'1ях.

А. СЕМЕНОВ, кор. ТАРС.

На

Херсонському

нnму

виробничому

буду•ть~я

об'ЕднаЕн(

перший

JІіхтеровоз rяч тоию

вітчиgнон'!3

«д.,,ексей

· во.І,отоннаж.ністю

ш•ІІ

суднобу!ltв..

Вfн

КосьtоfИ-.

понад

у

двR

ПоtІt~еднІх

fi(')

р~зи

t(l4

ti! . 'tb•

херс~о<>о>:И:<

суден.

У ·стаnе.'1ьному чітко позначи.1ись

ри.

Ліхте-ровоJ

пеху

зб ~' l:.'1о1Ш1

13 ~50 об'ємни.'\ ceкuifr. nо.1овина

Яких

1_.5

,."fn

~t'Jl1::-y•

fforo

бу,tе уже

м -1ііже

J:'-~(І !r 7:)~a ..

на. То тут. то тЗ.м cna.1a .\ ' ..-:нь вогні

~ .,ектр<ннарюRаннn.

АомнІ ."Іі

крани

Ч("рrові

СТа

нrt

K\"J.l !1.

«А .1є-nс~іі

призиачснніt

cxiдtloro На

~~-

тр~·

nn r: >r"!J,.. СІ\ ·•;.','].«~

дета .1і д ..1я будіПа111а r.т

якнИ

п!д~

cr .1 rre,.

Маііжr.

краЇН!·!

Матері::t.1И,

тrрово:~а

..

СЕ'. кці'!'.

ЛіАПРМt'МСТВ

ЛЯЮТD

ні

подають

.1 іХ•

К() с J~:т · І ' ІІ"&., д . 1n

Да.н к fJ·•

па.роп.1;нктnа.

зкімку:

іде

1..'!\:нл.:~чиа

Фоrо Г. Іі•ше,І)>08j\,

(ФО\'охроніка

РАТАУ)',


'ИеВ! ЗАВТРА

ЖМТТІ

,ПНЬ ВІАСЬК

-

ПРОТИПОВІТРЯНОJ О&ОРОНИ НРАТНИ

І... ЕМ'ЯНЕНКО - - - - -.... с ІJажкопоране!d·. Тамара

·сА НІН-СТ nІТОПИС ВЕЛИКОТ ВІТЧИЗНЯНОJ

rY КТОР

що обпалила щоку . Дівчина nрове.'!а руною обличчю. Крові не було. Дал! просувалася

.TAMArA

Поблизу ялиць бій був у розnа лі . Червоно­ армійці

одному

конІ

вІдді.'!ення

sій і

Ці зустрі"Іають

rrомj­

Пильно охороняють

вони

шнІітрянІ рубежі улосRонs.1юЮчи

ні:::rь

v

- Як у вас язик повертаєть ся Азарича. Він-бо ва.м за няньку .. :

майстер­

класах,

жає, єць.

майданчиках.

На знІмках: вгорі RО:'оІІ!.!Іцир відмІниого пlд· ро:щі.Лу. старший лейте­

ни

·

·

<)ото В. Песляка.

(Фотохроніка РАТАУ)

.Увага:

роsпочався

nрава.

П!'РЄ:t

Цей бій у горах фронтовІй біографії.

-

ворога.

ЗовнІ

звільняються від .1Ьо;J.овона річці Те.терів У го покриву річки та озе- :-.tежах се.'ТИща Іванків по

-

того. яn він пройде,

Просночи.:Jи . з А:заричем. пІв со тн і метрів по ві:rбитому у фашистів п.1аrцармовl. як на­

періо;J..

Від шляхового мосту та

ве- сосної

станuії

на­

Іваннів-

ликою мірою за:уежить сьхого рибономбінату ; ~аше ·рибне багатство. в озе рній ча стині лраНа

оого

:Київсьно~ІУ

беоега

ляються 1 в с тан овлюються

-

сховища

вtд

.різних

ви дів

риІ\

в

м і с- УТМР

нерес тил ищ . Цей с.n:р ияє відтворенню :них запв. сів.

~

no 2 червня з:ю,

а

танож

моторних човнів

по

ЩО

за

Ось вони :

1 nрави цю.

- · Володію , ба!

пра-

Після

зрадів той.

-

nере-

па.1ьцями .

Аяу , rrtд­

-

тягни мене , сестрично , до вогневої точии . Перейнявши здивований Тамарин погляд. zю. ясн:v.в :

Другий номер у мене с.ируватий ,

-

розу­

мієш?

- Та ви рухатись не годнІ. не те що ... Сті .'!Ь нн крові втрати ли. Схоже, дівчин1 вдалося. пер еконати пораненого: бі .1ьш е той не Поривався до кулемета. Пр исілR пер ед бій­ цем на впочіпки: Рушатим емо. Обхоплюйте мене здоровою руRою за nлечі. Міцніше! (Далі буде).

_. 11 о в і .ц і

внпа- зволили

зародження

в

ор гані змі

роб.!JЯТЬ

0.:\НУ, Й ту

М ЮТН У

Ж

відтворити

кант· бораторії

! захисного

лю дському

онкологічних

rrооцес ів;

Таким

віднриваються

в

умови

ла­

для

.

ме- розв І!тку цих хвороб. Очі­

111ає будь- нує ть с я. що найближчим організм. ча с ом групою Андерсона

чином

нов!

пер­

Адже вони перетворюЮть- 1 й<?.ГО нолегами в інших

кінцевом у

під су:о.Іку

ціле­

сnрЯмований вnлив на ра· кові гени дозврл и ть B!fKO·

ре!\и ти

на йнебезnечн іше

захворювання

ліття.

нашо го

сто­

о. nолюхов.

ся в ранові клітини не в нра1на~ · ~удуть

зна~дені

СВОЇХ власних генів. . нинї Після трьох рокІв ня.

ПОПРАВК.А У Аtu нуло.чу но"ІІ.ері "HI:J· спецІалі- вого життя :. в .матеріалі

резv.'Іьтаті ЗЗОВНі, а· за

по­ них

спрямовують а

захворювань

танож

за

(В.1аскор. АПН).

втручання специфІЧНІ гени , яю _ви:Коnенгаген. НОМаНДОЮ ЮШКаЮТh НаЙПОШИреНІШіІ------------

справд! ювелірної роботи досліджувачі зуміли виділ ити ранов і гени, що відповідальні за виникнення певних видів онкоможуть її вірно викори­ логічних захворювань . Настати . Раз · по-раз · вони nрин.1ад, онколо гічних оч -

17.20

у

ранові

захворював-

За оцінкою стів , це ві дкриття дозволяє пе р ейти до на с тупного ~ та п у дослі джен ь з ' я суванн я тог о, ян звІfчайний здоровий r ен стає раковим. У ви падку у с -

дітей, п\ху

переро;:хження

заш1ав:

Приn'яті -

-

Лише

відnовідально­

4Янів- мозі

rЬН а'> , «Новошеnе.1ИЦЬНа>>, можна

<~:СеМИ ХО::{СЬКа >>

rrnавий б е р ег ріки

всьогп

старицІ ; щення

-

активній

риби.

від ножного

допо-

заборон еної

зо·

на рІчці Уж в ме­ жах селища Полісьне, за

-

НАША

ARPECA

державний

Ікспектор

'

9.1!; Темфільм

Ве н,ІІ,Іс а•. 1-\ .~0 Новини.

14.50

.

держрибін-

І ТЕЛЕФОНИ: 5роварська друкарня

:КиУвсьхоrо

154.

І!ИТТ8

8

ди•

2

,11,арст ва.

Тоні

серП.

kІ!(М.,Rавтнки.

•З .. Іт.

« Оrозrош уемо

Гаrа·

теле­

мос коа­

с воєю

19·4·47;

Весе'"І

Ім.

Д. Д.

реаакТОІ!І

Іn.no Актуа .1ьна

камера.

1 0.3-~ ДруrиіІ вс•с nюзвиА or,.RJІ, пn.1Ітичищ о т.лефІзrьму у JІьвові. Док. телефІJІьмн . H.!n •Шкі .1ЬНиА екран•, 10 &JІ .. Фізика.

д.,к. телефІ.•hм с Париж. Чомv · маякnвс~кмА?•.

13. 10 Муз .

І

фІзrьм

•Живі

саа­

:tа ння~.

19·S·S2r авст. реа&ІТОРВ.

І(,ІІ,nОІІ.ІІ&.. ЬВОrО аистІа

ню• . 2 cepiw І С~оrоАнІ у світі. ПРОГР .~Мд УКРд ТН С ЬІ(ОГО Т ЕЛ Е БАЧЕНКІІ

1~.30 •доб!)оrо

ста рти.

корееnонаеятв

п~омяс.•товості.

•Чае> . П о 1акінченнІ фі.1ьм • Приборкання вог­

21.00

12. 10

ква ртет

Шос таковича. 1~ .О!'і Мамин а wк.,ла.

Т ЕЛ !ФОН И :

вуn. Ниівсьна,

І

фі л ьми

15.3.'; ГІМЕ 16.35

м. БРОВАРИ,

«П омилка

І

справою• .

спекцІї.

255020,

До

Док. !)Ін• .

М. БОРЗАКІВСЬКИЯ.

ЦТ

8.00 • Ч ас• . 8.45 Док . телефіль м « ШтІ!ИХИ ,11,0 портрета д І .•о воТ жінки•.

Обов ' язон

гроліа дянина

Киівської

ПРО Г РАМА

ЗНИ­

бази відпочинку « Смараг- взяти аиивну уча сть у дов е» до притоки стар1.щ\ двпмІсячнину по охоронІ .rЩ епочна», нижче 500-. рибних багат ств . ни затону до 5 00 -м етро· во! зони гиола ріки Уж;

ПОН ЕдІЛОК. І~ КВІТНЯ І ЗдГАЛЬНО СОЮЗНА

. населення

попе редити

час

18.З n ФІ .т ьм - к о нu•рт сСузІР ' • ГаrарІна • • 1~.45 СЬОГО,ІІ,Иі у свІтІ. 19.00 Рішення XXV І s' Тцу J<ІТРС у життяІ 19.3~ ФІJІ~м с ПРиборкання воr­ ню• . І сеІіІя.

в с енародна с права.

при

Н аукnво-попузrкрниА

фі .1ьч «Космос, ськ нА• .

Всlм треба n<~м ' ятати, в межах що охорона р ибних запа­

На Дніnрl с-ела Те ремці без стариць сів

метрової

зачепило

боє uь в пру хн:ув

можна

вити

буде

справжні

"Весн_ч н ші за сів» трапила· ся полrилка. у першій ІСО· ланці в 20 - .Іtу ря.д к.ц знtьзу слід чптати .:н е Jtен'ш як пй 2- 2,5 . цен тнера зерна 8 гектара».

в стано · причини

Редактор Є. ФЕДЯА.

рибоохорони лові р иби. у бракою,єрст­

сnортивно - любительсьно- мінальної tо вилову риби з берега. сті.

на

в ' язки

nрограмою•.

·В3ажають за можливе ви- ві, бу;:хуть пр итягуватись ~1 -'ІИТИ окр емі ділянни для до адміністративної і нри­

1

Осколном

ЦІ гени мі ст ять nравнль­ ний набір генетичної ін­ формацІї. о;ща н в силу своєї с пецифічнос ті не

Враховуючи nо6ажанкя вил рибальства. ОсобИ , 'ІJ:Ис .1енних. рибалок-амато- 1шнні у незаконному ви­ ор гани

пе рероджуватися

«ра новою

на

no

рів ,

рольного

ханізму , яний живий встанови ти. який

В ЗЛОЯН l СНИХ ПуХ.'ІИ<НаХ

їх

цях нере сту. В цей час Перебува~ня lз знаряд­ ПрОХО.::ІИТИ :vІ е ;!ВОМіСЯЧНИН охороні рибних запа­ дями лову поза діляниа­ ми , названими вище , вва­ с.Ів.. nорушенням

дослІ_джt!иь

nрисутня qспбллва р і зно­ видність І'енів, які змі­ нюють Ііормальнпй розви­ ток клітин і зму шують

міс- водоймі.

жаєть с я

пора­ нень . Литка лівої н оги розпанахана розри.в· ною кул ею. Кровотечу вдалося зупинити ·'І!!· ше тоді , коли нан~1ала жгут вище гом ілн~ .

"Г е. ІІ у в і

онколоr1в.

В;tалося

забороня- кілограмів риби д-1я !!Лас­ риба:Льст- ного вжитну, незалежно перебуван.ня

... важно, ..

Тамара поспішила до «виходу•. У куле:v~етника було відразу кілька

розібрати

ул Андерсон опублі­ їх впливом к.1 ітини кував сенсаційні ре­ даютh із · сфери дії

датських

наживною вудною з одним гачиом і одним cnlн!нгом з однією б,1 еш­ нею. О.:~ин . рибалка має

пересування від часу

нина

спективні шляхи боротьби з раком ще до його rro· Днв:мн керівник rpy· nроцеси ві;:~творення и.тtl· родимих nлям у людей ширення в кл і тковій масі. пи медиків •Фlбlrер­ тин у вигідн ий для хворо- в злоя кісні пухлини . Ме­ Анде р сон на діється; . що в лаборат о р 1 е т• · По­ би бік. Виявп яється, nід тоди генної інженерії до­

зультати

року. право виловити до п'яти

1982

На цей період ється будь-яне

о;tного

захід рокашичі. рибУ названих ділянках риба лити 1:о зволяється тільюr з берега одні єю

Нинішнього рону на Ниївському во.:~осховищl . тa йоrо притонах нерест триватиJІ.rе з 2.'5 березня

сторону.

,

в урочищ! Со-

·

Сестрично, на nравому фланзі кулемет­

за виввкиеииJІ ракових захворювань"

мислнв­

nротягом

в

-

·

• нАт~~пичю

штучні гнізд а д.'Ія нерес ту сьної бази ЧКВО до ба:щ

uях, ~ бракує ІТриро:~них нілометра

рони

І\иївського

ум ов І'! життя риби дещо сьна затона. а танож вlд відрізняються від умов У табору ""Берізка• бі.'!Я се ­ :nрн).Юдних водоймах. то- _,1 а лЮтіж до се,1а Нов! му тут .потр ібна доnомога Петрівці; лю::Іей. Щовесни виготов-, на лівому березі во;:Іо­

Бери.

-

nовернеш. А за ногами стеж.

-

кп{ ходи, чи від утоми він nахитувався lз сто­

д і йш:ю повідомлення : одразу на обох флангах

мор! водосховИща ~ Г.ІJі б 1 в ·

Маєш

паnорn авс я У своє­

-

ти ску ватимуть їх і не nропуснатиму ть снігу. До «лазарету» вбіг зв'язківець. На с rrині ­ н отvшна з голvбим nроводом. Ч и то вlд швид­

До пів­

-

но важ~1ивий

Е ні, те потім настане несноро...

Товще у литнах намотуй. Халяви тугіше об­

Тамара

спробуй

отак

Потім будемо сушитиеь .

Р озбага тієш

тратте­

яка .

на­ зем­

чоботях

му речм ішку, видобув новІ онучі:

ра, nочинаєтьс я нерест лівому берез\,. впн.1ючаю­ рИби. А ue надзвичай· чи заборонені зони авто­

де

це в тебе в

-

чим rrеремінитися? Н і?

Нолись nор анені розпові.1али їй , як ро3рі:'тяrи по з в".·н у: небезпечна .'!е тить кудя чи н t. Та в цьо:~-~у гармидері

ним

Слухай, дівчино, - . наблизився до Та·

-

трm.fалася сnm( \ Йно , хоч усю · її сnовнюва.1о в ідчуття. иіби яона йде над п р і рІЮю вузень­ ким. в одну дощечну, місточном.

Уа;е ни мосту :

встелив

Х.'ІЯПОТИТЬ?

перший у Тамариній Ніколи щє- не бу.'Іа дів­

чина тан близьно до

а де не пt;щавав с я,

хмизу ,

Зверху накл ав хвойного галуззя.

-

ночі про саді.'ІН у nриємних сппгадах .

Веснв nовнісnо встуnи- виня'І'КОМ 386ероненоУ зо· свої

янщо

вломи в ,

лопаточкою

мари Азарич,

~ІІЖІІТИ

зра;::і "1и один одному, наче земляки.

• ие - ре_ст м в

затягуються,

.

nомічнинам.

-

швидше

кам 'янистого безвітряно, й

Добувши lз сумки невеликий сувІй матері! з намальованим червоним хрестом, Та~~ара за­ ходи.1ася прилаштовувати його на намені. - Д.1я орієнтації хай , - nояснила своtм

зою вживати певну дозу спирту. А вІн ке в!­ рИ'РЬ і НР внпи с~·є його на сютад\ . - ІЦоб вам у нутрях опіків не сталося. застеріГ рожевошоного Азарич, присутн ій nри розмові. · ·- Ой, не ту~уйтеся ;,а нас' - замахав той рунами. наче відбиваючись ві;~; иаrrосlдлнвої комашні . • · . П ереГодом Азарич від'їхав з госп і талю до своєІ частини, І відтодІ Тамара нічого не чу­ .1а про нього . З ус трівшись оту.т , у Наr>патах,

пат комvнІст €вrеи Зо· р!н; внизу - на варті не­ ба .

лю.

Тут ще треба уточнити: хто кого обюа­ сттокН! но ві дказав рпжев ощокиt\ бо­ От мн . напрю(,1З.1. :tояо:tимо . шо ра­

-

на трена­

Ж!'рах · і по.1Ітонах, старто­ в:п

руба в

мІшнині Р :

паmо1

Б::rькіящини, день у день

брали було

розсіював ся дуже . повільно.

ма бри.1амн,

- Ві.щустило язики? - весР.1О цікавив­ ся . Ну , с,1ава богу. А я вже забоявся: чн не ампутували Ух вам. Бо все чую сой• та сой• . Просторікуйте на здоров ' я .. . Якось Тамара прнсоромJт.1а одного 11 Jtа(:­

І!ОЇНИ Н-сьноrо підроздІлу.

ви­

раного Азариче~І nід «Лазарет>> . Санітар nо­ перед ньо очистив в ід снігу nлощадну між дво­

ників.

своє свито

пр икриття

Онопів не наnа­

Пораненого Там.ара доставила до ~пеця. об­

- Ну й медбрат так ~едбрат - nа.тtьuя в рот йому не к.'!а.!1И, сміялнся п<>ранені. Азарич ністілечки не ображався на жартів­

політичиНІ підготов­

для

лИ: саnерні ,1опатни не грунту . Тут, у міжгір'ї, дим

ститься.

'ІІервопопрапоринй При· нарпqтtький військовий oEpyr. У cnixal'ttИ в бойо·

викори сто ву вали

СТУПІ! скель, кам' яні брили.

Дрlбнl , nосмІю зауважити , пlшли кава­ на

.

nоnовзом

(Про.-евжеНІІJІ. По'І. у номері газети за З квітня ц. р.). Jtериети:

в рай&к

rro

'--~ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОПОВІДАННЯ-­

-

nодаласи

трьох ялиць. Пробігла 8 десяток кроків nриnала до земл!: на відстані простягнутоІ руки попереду «tанцювали• камінці. Одна куля зрикошетила 1 nролетіла тан близько,

сеІ!)еТ&Р8.

мlcneaoro масовоТ

об;шо.,!графви.ову. м. Бровари, вул. КиіВСЬІtа,

11-4·87;

!.ІО!ЮІ'я• .

nap'l'flвct•e

ІІІІ.А!Jrу С\JІЬСІоІОТ8

ра.аІомовлеRІІ8 po6MR

ІІААІJІу

вам

19·8·18;··

16.00

Н ое нни.

16. 10

•СрІбиІІ А ,ІІ,ЗВіночок• . Те.теф іль мн •Снзrа твор-

16.30

чоУ

aiUI.JiiJ

співJtружностІ• .

А ого

Вf.ІtичнІсть алмаз». •1 1рнчні мело JІ. ІУ. І ї . 2 .; Союз н аук 11 І виробииuт­

17.00

ІІа .

«Те х нічн а

творчість

мо­

ло,ІІ,і•.

18.00

• Ла ви

(,ІІ,уть

Ка еСе МовІ•.

(П о е зія

П. Усенка). Муз. філ ьм сЯкwо тече як рІк а » . 19.00 А ктуа .'Ьна к а мера.

18.30 19.30

Сьоrо,ІІ, trІ

иавтІІк и.

«Кр а їно

20.1;;

Хор о ві

день

-

Док . мпя

nісня

космо­

тtлеф І л""' .li.OJІe

-

пІсні

ра,ІІ,ЯИСЬКИХ

моя• .

у країнськи х

КОМПО3ИТО\)(В.

20.4;; • На ,ІІ,обранІч. ,ІІ,Іти! • ZI .OO •'І ас • . Пn закІнченнІ

--

Львові. Док . фільм с Спово про Жовт•нь І ми р • та ви ­ n уск Новин.

сНоRІ А

аконь•

ооrа в

-

rо!)оІІ ск о го

Коммуни с ти•ескоа f)8И!ІЬІ TO Pй llCKOrO

Боо­

ко•. ІІтето

оарти• Ук . І !'!А йЯ RОrо

Совет о..

А а!'ОІІ А ЬІJt ..

Киевско~

области.

ne nуто то•

154. Друх . високий. O&JІr І АРУКований аркуШ.

ЗдГАЛЬНОСОІОЗНА

· нд

8.20

КИїВ

Док .

Тираж

ЦТ

І

ТА

фільм

НОМ У

ЛО~1 Ю

П Е РЕдА~!

ОБЛАСТЬ

« Н •чориозек. Росіі'•.

8.35. І і.о.; Життя на уки. ~.0 5 . 11.05 РосіІіська мова. ~ . ~5, І 0.35 Фізика. 7 кл. 1O.OS А Б В Г ДеАка. 11.35. 1 2 .~5 Су часна ЛенІнІана, 10 КЛ . І ~ . о; Чи з на•w ти закоиl А. Ч ехов . •ЧаІІка• . 1 4 . ~0 І сторія. 4 к л. 11.50 ФІзика. 10 к л . 16_1.; Фі л ьм сПе!)ШНЙ учнте~• . Ії .:>'> М уз . ф І .• ьм •ЗдраtТ}11, Доне•..

13.35

18.25

Доку ментальна

rр а ма

,ІІ,руrиА всес оюзимА оrляа R0,1J ЇТИ'ІН (')П) Те/Іtфі .11ЬМV }

ва рского

fOCII').

11

ПРО ГРАМА

кІвоіІро-

.

19. 10

Т а НІt•оють С. І С. Поnеску.

Козrивав!)І&

20.00

Rе чt р ня ка з к а . • Сюрприs•. М Іжиаро .1на п анорз ма. •Час•. По за кінченнІ -

20. 15 21.00

кnнuеrт .

nрис вячен ий

дІРО

космонавтики.

Газета с ереду .

ви ходять f ІІ"ЯТКИПІО

ІR.ІІСІСС

ТІ

аІвтоJ!(ІІt, CY0Cif'J.

81964.

11.900. Зам. 1456.

57 номер 1982 рік  

57 номер 1982 рік

Advertisement