Page 1

м

.1.9 в•imиsr- .Jrеиікс.&хиіt еуtfоmввв

•І

57 (3961)

СЕРЕДА

9 Бригада

RВІТНЯ

2

ретворити в день

Тру до ва вахта Перемоги ДОЛАЮЧИ

Погодн і уіvІОВИ у першому Трудівники заводу порошкоквартал і н ин ішнього pQKY б ули вої металургі1 за приклад ом н~сприятлив і д ля рибалок Літ- передових коле-ктивів москоБ­ ювеького ри бколгоспу ім..ен! ських підприємств включи лись 40-річчя :Жов тня. У січні~лю- 1. в підготовку до проведення ко­ тому і частково в березні пjд- муніетичного суботника, при свя­ лідне вн .1овлен ня риби майже ченого 105-й р : чниці з дня на­ не провод илос я через нестійку родження В. І . Леніна. Порсш­ погоду і тонюн1 лід на рибо- ківці виріщили ознаменува ти про:-.ш словій ді льниці Ниївсько· 19 квітня ударною працею , до­ го водосх овища . сягти найбільшо го випуск у про-

гання сере.:\. швачок цеху у берез­

ні виборо.'ІИ перші місця і грошові 1rання між змінами, дідьницями і премії комуністка Людмила Фео­ досіївна 3арицьІ\а, кандидат в окремими робітницям и пошивного nexy. Ось уже другий місяць під­ члени .КПРС Ольга Михайлівна Дешко, Катерина Василівна Шапо­ РЯА міцно )'тримує першість з~Іі­ валова, Катерина Миколаївна Го­ на «В», я&ою керує манетер Га­ рохівська, Тамара Костянтинівна JІина Оле&сандрівна Кушмар. Си­ Створилася загроза невикоМиронець та Лариса Михайлівна нання кв ар таJtьного план у. с·тематично перевиконуючи свої Горобець. Прав ління колгоспу і па рт і йна змінні завдання, вона ли ше у бе­ будь-що Рівняючись на . правофлангових органі зація ви рішили резні записа.'!а на СВІИ рахунок в ийти із скрутного становища. соціалістичного з-магання, усі ро­ 165 надпланових виробів. З ініціат иви комvніста члена По-ударному трудиться також бітниці пошивносо цеху щоденно правління А. н. Більського усі і колектив ді.'Іьниці, що випусRає на склад готової nродукції здають комун і.сти і п ра влінці, рибалки костЮми з Державним Знаком більше 4000 одиниць дитячого передови х ланок вивели флот у

JJ~ocтi. При завданні

ниць він дав

6500

за місяць

на

костюмів більше плану. Особливо

ronoвa

аю:окоnродуктивно

верхиьоrо

nрацюють

тут

ПІ1!а:чки Марія Остапівна Романок,

тажноrо

цехкому

фабрики

днтичоrо

ни ще до

трико­

одJІrу.

нер більше ,

Особливо

винонавши

ПЕРЕМОЖЦІ ЗМАГАННЯ Серед

механізаторів

рова

все

ширше

гортається не

соціалістич·

змагання

ке і

роз­

за

швид­

якісне проведення

ренеплодів гектарах

ли на центів

сівбу

якості.

і

ячменю .

Підготовлено для

сівби

гектарах

ріллю

на тридцяти кормових

ко-

на

70

Серед сівачів nершість посіли Галина Петрівна Швець та Галина Тимофіївна Нондратовець. Денні

nольових робіт. Ще у nершій п'ятиденці квітня було закінчено в!вса

і

кукур удзи.

норми

вони

виконува­

про­ відмінній

110-115 nри

поль ових

чаються

Тінна і профспілкова організації регулярно

Дружно

nрацює

но·

Фео ·

Н. МИХАИЛОВА , член штабу по проведешІю

суботWJКа.

робіт

нерів­

відділка,

пі дводя ть

За

пар­

підеумни

со­

тру;і.ит име т ься

б .1 и зько

тисяч завод ч ан,

бе з п ос~

редньо на роб очих понад 500 чолов ік.

ти у фонд дев 'я тої п'ятирі чки три ТИ•СЯчі к арбов анці в . В. СИЛ ЬЧЕНКО старший інженер

Єдиний акт на право користування

з емель .

У зз'язку з ц ими вказівка:-.ти і відповідно до Ос нов земельно­ го законодавства Сою зу РСР і союзних республ ік Рада М ін і­ стрів СРСР прийняла П остано­ ву «Про видачv зе:ил екори­ стувачам право

державних

користування

актів на

землею >>.

Замість р і зних форм акт І в, які мали місце раніше , поста но­

( міс ьких) Рад депутат:в трудя·

право

ми

кида~ь

щодня

Під

по

тонн. час весняних

170-180

успіхом.

сві дчить

хоч

Про би

це той

факт . · що майже на . к ожно~1у тракторі . пос бу вав червоний вимпел. В . КОВАЛЕНКО.

-

nраво

Державн І ристування

держивного

кор истув а н н я

акти на право зе млею

землекористувачам

чими

для

комітетами

ко­

видаються викон ав -

районних

земл еко ристува н ь .

nереві рку

а

використа н ня­

в сіма землt!Г: ористувачами на­ даних їм земель за п ря ми :и пр изн ачення м.

ня

перемін­

на

єдина

меж

та!{ож

текстом.

ним

добрива.

150 тонн розвозять ! роз­

з

ак ту

з атверджена

аnт :в

вик онанн я роб іт по уточн енню розм ірів землекори с т у ва нь. за­ кріпленню довгоч асними зн ак а ­

про

Змагання

вою

зе\1 .1по,

де ц е необхідно-,

на час видачі держа вн их

землею. Акт складається мовс ю союзно ї (автономної) рес п у бл і­ ки з підрядковим російським

премії.

вру­

корист у вання

організувати,

ві

нормі

землею

щих .

гноєро з кида ­

При

соц­

---------------------------

ють

наsантажує

по

змаганню.

Союзу РСР форм а

проходить

:~тіс uях За пла нова­

но виnустит и п род укці ї н а 25 тисяч карбо ван ці в і п е рерах ув а -

ч аю т ь п е рехідні чер­ воні вимпели і грошо­

на

п і .::~рахую;а­

двох

які

змаган­

переможцям

чах , та Минола Ф едо­ рович Трохимчук,який

попер едн і ми

ді.'ІЬ­

бору

ратовець,

nрацю­

цеха~І.

ми в день «че р воно ї су боти>> н а впорядкуван н і ж и тл ового ~; ас"­ ву . будівнИ цт ві п іонерсь}; о го та ­

ціалістичного ня .

ударно

значені завдання ниця м , бригадам.

досlйович Негода, Ми­ хайло Петрович Конд­

вони

лектив механізованої бригади на транспорту-

Овсійович

Василь

шиноремонтного.

на

ванні органічних доб­ рив. Особливо відзна-

Бруєнко ,

одно-

т ру д ;в ни к и

ристання

секретар nарторганізацlї.

Григорій

-

суботник!

вирішил и

ня відповідальності землекори­ стувачів за рац і ональне вико­

В. ВАВІЛІН,

трактористи

стайно

Булах, І. В .

такі

Настенко, І . Ф. Безуглий та ін .

нпцтво

нінський

Радам ·1\-Нн і стр і в союзни х р єсс публік доручено забезп еч и т и керівницт во роб о та:-.ш п о зд: іі с­ ненню видач і де ржавних а к т ів

майстри, як С. Н.

(ТАРС).

у

передбачали.

ві .::~зцачилися

замовлення nершопрохі ддів

магістралі на нинішній рік.

Троєшинського відділ­ на радгоспу Імен! Ні­

ніж

пере рахува ти

Центральний Комітет НПРС не раз вказував на необ хідність берегти зе млю - неоц ін енне народне багатс-rво , на п ідвищен­

431 цент нер риби-на 81 цент­

Иолентив Ностромсьноrо екснаваторноrо заводу <<Рабочий мета.ллист• відправив будівникам БАМу тридцять п'ятий ек­ достроново

На заводІ створе~ий штаб. який керуватиме пІДготовкою й проведенням суботника. Ви­

25 бе.Реаня nеревико­

нали квартальний план : вилови­ ли і зда ли в магазини Києва

В цей

день вони працю~атимуть на зек?номлених мате.Р.Іа лах, сиро­ вию, електJ)оен ергІІ .

ли, уміння і на п ол еглив і сть . Во­

ЗАМОВЛЕННЯ ВИКОНАНО

снаватор,

дукції від~1інної ююсті.

Рибалки доклали усі свої си­

М. РУБАХІНА,

145

r

ві.дкриті води.

одягу.

оди­

високо·про ду к ­

Працюватимемо

ТРУДНОЩІ

За пі.:\сумками особистого зма­

Чим ближче до ЗО-річчя свя­ оrа Перемоги, тюt ширшого роз­ маху набирає соціа.'Іістичне з~Іа-

кошти

фонд дев'ятої п 'ятир ічк и.

од­

тивної пра ці. НолекТІJви діль­ ниць номсомо льц ів Віктора Го­ рячова та Вікто ра Стадн ікова зобов'язалися випустити п ро­ дукцію висоноІ якост і і зароб-

*

Любов Памівна Дем' яненко та Галина ПеrріJ'І.на Барабаш. Іх змінний виробіток сягає більше 130 процентів.

лені

Штаб no проведенню с убСІт­ ника вже чітко визначив об "єк­ ти роботи для кожного вир обни ­ тріотичний заклик москвич і в <чого nідрозділу, кожного р об і т­ 19 нвітня nров ести Ленінський ника . Окрема частина виробн ІІЧ ­ суботник. Нолектив бригади ник ів виконуватиме роботи н а цього дня труд и тиметься на благоустрої заводськ и х п Dю1і­ своїх робочих місцях. по к азу­ щень, територій . ~цей д ень. ючи зразки са мовідданої пра ці. буде посаджено пон а д 400 пеРев Іх слово змінну норм у ви:ро­ і кущів. Водночас ро зроб.'! ено .робітку перевиконати на 50 заходи ро висв і тленню vча с т і процентів. завод чан у суботн и ку. Виn ус ­ На зборах, як ! відбулися в катимуть сnец і адьні н о:н е" и усіх цехах та відділа х, роб і т­ радіогазети , фотомон т а жі. ники висловили одностайну дум­ Вс!, як один вий:tе:ІІ о на Ле ­ ку: день «червоної суботи >> пе­

ОРГ АН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІ ТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ RИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

ЗА ПРИКЛАДОМ ПРАВОФЛАНГОВИХ

член и

НПРС Іван Стрижевський ,

РОЦІ

**

у

нією з перших на шиноре монт­ ному заводі в ід гукнулась на па­

ГАЗЕТА

1935

кандидат

р.

ЗАСНОВАНА В

шорохувальникі в,

очолює

коп.

1975 Ціна

яку

Міністерству с іль<:ь ного гос­ подарства СРСР доруч ено роз­ робити ! затвердити і нструкц ію порядок

(зам іни)

снладання,

і зб ері гання

них актів на право землею ,

госпам,

що

ви да чі

д ерж а в­

нористув а н­

видаються

радгоспам

земле.користувачам.

нол­ інш им

та

(ТАРС ).

···~······~~уууу·······~····У\

КОРМОДОБУВНИКИ, ВИХОДЬ ТЕ НА ЗМАГАННЯ І ДОСВІД ПЛОСХZВ'ЧАИ-

7CZM

ГОС:ПОДАРС'.l'ВАМ

Нормодобувники радгоспу «Плосківський» щороку вирощують високі врожаї кор­ мових буряків - понад тисячу центнерів з гектара, а торік зібрали по 1300 центне­ рів. Зобов'язання на цей рік 1350 центнерів. Такий вихід коренів дає можливість без розширення площ заготовити на час стійлового періоду потрібну кільність коренів і згодовувати щодоби кожній корові де тридцнти кілограмів буряків, що є одним із

важливих резервів збільшення виробництва молока. От і в ці дні в радгоспі добові на­ доі на корову становлять

15,6

кілограма.

Зараз, напередоднІ сівби, наш кореспондент попросив головного агронома радгоспу А. ТАРАСЕННА розповісти про технологію вирощування високого врожаю кормових буряків.

-

Роботу по

вирощrва.нню

високого

rрожаю розпочинаємо в осіН"Ньо-зимовий пе­

ріод, сказав він. 3 осені на відведе­ ві площі під кормові буряки, в зв'язку з недостачею органічних добрив, вносимо в залежності від засо.1евості, кислотності грунту фосфогіпс та вапняБ для нейтра­ Jrізації грунту. Норма 3-3,5 тонни на

rектар. Разом з тим даємо 3-3,5 цент­ вера суперфосфату і стільки ж капійноі солі та 3-5 центнерів аміачної води. Весною, як тільки ,!lОЗволяє rруит, за-

Rриваємо вологу. Під час культивації вно­ симо · 5-7 центнерів аміачної води і стільки ж аміачної селітри. Сдідом за ку.'!Ь­ тивацією вирівнюємо · площі боронами в 4-5 слідів і одночасно прикотковує~Іо. В середньому на кожниИ гектар (у залежно­ сті від наявності в грУ1_Іті поживних речо­ вин) даємо 8-14 центнерів аміачної води, 8-12 центнерів суперфосфату, до п'ятнад­ цяти центнерів калійних. Роботу проводимо в комплексі. Сіємо буряки в один .цевь з відповідною перед-

посівною підготовкою. Глибина загортання насіння - 3-4 сантиметри, сорти -

Урсус та інші. Пю роботу, а також досходо­ ве боронуван ня і п ерші міжрядні обробіт­

ки посівів викон ують механізатори. Потім, відnовідно укладеного тр удового договору між рооІТниками і дирекцією радгоспу,

кожна ділянка

0,5-1,5

гектара зак~іплю­

ється за робітнико~І від початк:· проривки,

перевірки, прополювання до збирання та звезення урожаю буряків на кормовий двір . 3гідно договору, робітник чи робітниця зобов ' яз уються в стислі строки обробити закріnлену площу, тримати її в чи стому від бур'янів стані, за що одержує підвищену оплату. За одержання надпланового уро­ жаю з своєї площі робітник одержує без­ п,1атно натуральну оплату буряками, яких вистачає на всю зиму для годівлі власної KOPOBli.

Дотримуючись розробленої і на практи­ ці перевіреної технології, робітню:и вnев­ нені в одержанні вuсоко1о врожаю кормо­ вих буряків.

У відповідь на постанову Централь­ ного Комітету КПРС «Про народні художнІ промис.ли• колектив виро б ­ н ичо-худож нього об 'єднання с Вінни­

чанка• зобов 'я1авс.я збільшити випус к продукції, ПОJІ іпшуватн їі як ість. У завершальному чено

роцІ

внпу<:.тнтн

мільйонів 765 вершити

річне

п ' ятирічки

продукції

rисяч

на

н а мі­ суму

карбова;~uів і

Jавдання

no 26

7

за­

гр уд н я.

На фото: rоловниІі Інженер об' єл­ нання Ю. П. Слободянюк (лІво~уч ) І художниця

ють

нові

Н.

В.

Давиден І<о

візерунки

для

nі д бира­

виш11вок .

(Фотохроніка

РАТАУ),


Ор.-еии Слави

Даr.и проду:вціі більпzв~ вращоі н:вооrі~ з меипzими заrраrамиl

Івана Русанова Чернівецька область. Гру­ ди ветерана Великої Вітчиз­ няної війни трудівника кол­ госпу «Радянський прикор­

=:=:::=е=:=:::=:::=:=:::~ П'ЯТИРІЧКИ РІК ЗАВЕРШАЛЬНИП.:========== І, по-третє,

продук-

внесок, як кажуть, оці-

Броварський завод «Торгмаш>> виконав план виробництва по випуску валової продукцtї за перший квартал завершального року п'ятирічки 28 березня. Надпланової продукцtї

тиввість праці. Новий метод зварювання схвалений усім заводом, і зараз у третьому цеху проводяться роботи по підготовЦі до запуску ще двох nристроїв такого типу.

нюється з іншого боку з боку організа­ тора. А вміти віднай­ ти себе у колективі це вже риса кожного, хто працює нині в бригаді Миколи Тимо­ фійовича.

виготовлено на 184 тисячі 62 тисячі з цього ж рахунку -

введення бригади м. т.

найти

ПО€ДНАННЯ карбованців.

приріст ви-

робництва торговельного обладнання. Підприємство

перевиконало

товарної продукції на Серед

багаточисель-

ного колективу заводу «Торгмаш>> бригада

1\Іиколи Тююфійовича Ниееля з третього елюсарно-складального цеху. Перед тю1, як потрапити в її володіння, мені довелося мати ці-

також

план

реалізації

Говорячи

Ниселя,

про

не

ново-

можна

не

ває, треба доводити на

го

буденного

ки

до

проб-

лемного>>. Ці повідомлення ска::;али самі

про себе у подальших розмовах і зустрічах у цеху N2 3. ... Тут скреготав робочий ритм. Хлопці з бригади М. Т. Ниееля

ху, а й усього заводу.

Довго виборював першість, і наслідки -

ось

вони:

протягом

усього кварталу цей колектив утримував персхідний

майбутніх

зі тих

доріжок спала-

вогник

зварю-

вид

зварювання, -

по-

аке, на перши погляд, неоднорідне по-

нологн

серійного

ла перший квартал вирішального року п'я-

Суть його в тім, що,

Т.

Олександр Федо­

ша колективу. Перший

комсомольську

органі­

молу.

молод­

Словом,

Ці хлопці. І бригада запальний народ!

*

*

мо-

я побачив nеред собою жінку, яка щось

характер,

ця

ниць

записувала

я ще

розтлу~ 1 ачувати уяві

не міг

своїй

повідомлення

По-

ліни Іванівни: «Труда-

ІЗа дисципліна висо'l:ta», «Щоп'ятн·иці колектив проводить «День бригадира>>, де вирішуються

питання

-

всі-всі

з

робота

виконується

зовнішнього

Отже,

боку.

поліпшуються

умови nраці як з точки

зору зручності, так і гігієни. По-друге, зовнішній вигляд автохліборозвозю1 набагато кращий

від рядова- саме при такій роботі.

зустрічного

виконано

вже

перший квартал; товлено

за

виrо-

лись

у

ворожу

чалась

траншею,

рукопашна

по­

сутичка.

Через nівгодини фашисти бу­ ли рос>.rромлені. За проявле­ ний героїзм сержант І. Руса­ нов був нагороджений орде­

ном Слави третього ступеня. У листопаді 1944 року при форсуванні Тиси його обслу­

деном Слави першого стуnе­ ня. Після демобілізації Іван

га :5Нищила дві точни противнина

Тарасівці і тут проживає до.' цього часу. Иого руками зве­ дено багато будівель і бу­

безпечила

Васильович

кулеметні і цим за­

усnішні

дії

свого

nідрозділу. І. Русанов був нагородже.ний орденом Сла­ ви другого ступеня. Через кілька місяців старший сер­

приїхав

у

село

диннів.

На фото: вгорі кавалер трьох орденів Слави стар­ шИна І. В. Русаноо. (Фото, 1946 р.); внизу - І. В. Ру-;

жант І. Русанов відзначився у боях при звілІ>ненні Чехо­ словаччини.' його мужність і відвага були вілзначені ор-

санов

бесідує

з

піонерами.

Фото І. Свериди. (Фотохроніна РАТАУ).

Нали гомін цеху за-

лишився

за

дверима,

на

nоказників

Дошці

слюсарно­

надпланово

складального цеху. Пі­

Нолектив, у складі якого 19 чоловік, має повне nраво називатися кращим по заводу.

графі <<Сьогодні пoneреду» nрочитав крейдяний рядок: «1. Бригада Нисе-

п'ять хліборозвозок...

дійшов

І це заслуга не одного

лише бригадира.

Нарпатах, коли були викори­ стані всі міни, рота пішла в атаку. Разом з своїм коман­ диром мінометники увірва­

*

плану по виробництву кузовів до автокрам-

бов'язання

командував мінометною об­ слугою. В ОД•НОМу З боїв у

_

працювати всередині автохліборозвозни

до в оди т ь ся

орде.ни

зацію; останні двоє та­ кож виросли з комсо­

Пони наша розмова носила інформаЦіііний

не

прикрашають

Слави трьох ступенів. У роки війни Іван Русанов

легку школу роботи з людьми _ не один рік очолював заводську

вою цифр, nіврічне зо-

з111агання>>.

санова

з них сам пройшов не­

Ни-

Говорячи

Лин-

рович Норнійко та Анатолій Іванович Лузан, як .кажуть, - ду­

селя успішно заверши-

тирічки.

.

розпою-

Гаврилович

ник,

виробни-

М;

організовуючий

тор

годні нові зразки успішно nройшли випробуванни і готуються

до

душах

дає заступник секретаря партійного комітету заводу п. с. ЩерН в· бак. омуністи tк­

згадано-

вання під час обшивання кузовів. по-перше,

ний

БАФ (Броварський ав-

цтва. Бригада

відгук-

у

осередок,

зварювання.

слідком вище

аби

вона

бу­

товаришів по роботі. _ Бригада має міц-

єднання пояснюється тим, що передовій бригаді було доручено вшотовлення зразків нової автопродукції саji,Je на основі нової тех-

ненювала Поліна Іванівна. Це одно-

бічне контактне зварю-

ну лась

її,

зварнику

тичного

соціаліс-

автохлібо-

нального апарата. у січні-лютому бригада освоїла новий

вимпел

«Пере~1ожсць

скелетів

однак

nрикладах,

й

го поєднання. На сьо-

формувала співрозмопниця. _ Це кращий колектив не тільки це-

кілька

т

нової техніт м ш заводу « орг а ».

хував

ін-

-

Проста

аксіома,

план

тофургон) та БАХ (Броварська автохліборозвозка) і ст~ли на-

це ще нічо-

одразу.

ний

розвозок, принладаючи один до одного металеві листи, і на сув'я-

-

від-

прихо­

сказати й про так зва-

Іванівною Рижовою. - Сказати, буцім бригада 1\1. Т. Ниееля

го не значить,

дить

не

тисячу карбованців.

обсіли

краща

вміння

себе

71

каву розмову з партор-

гом цеху N2 3 Поліною

Проте,

донник:~> Новоселицького ра­ йону Івана Васильовича Ру­

ля».

його

ближче

і

в

В. СТУПАК.

~/U'~.N/ZU'U~~AYAYAY.QLO'~UUUU.D7/A".ZU/D'HAYAQZU'fO'ZМ"'AYHAYHH.OТ/UZO"~UAYHН/UO'U..VAYu..t'X4V~~.OZZU.VAVAVAY~zzz.uz/A"./HH.N/ZU'AИVAYH.uh

Jt. ИШЕ року

виборам

Назустріч

в червні

була експериментальна

обласного

минулого

області. Причому ми показуємо,

організована як виготовляти той чи інший лабораторія новий виріб, затрачаючи най-

управління

побуто- меншу кількість часу й ма'і'еріа-

вого обслуговування на базі ра- лів. Аоиного побуткомбінату_ За цей У лабораторії створений так короткий час колектив взуттє- званий централізований цех по

виків досяг чималих виробничих випуску взуття. успіхів. Ось що розповів нашому громадському

кореспондеи-

тові В. Перловському лаб~раторії М. В.

його колентив

з місяця в місяць

добивається

і дешевим. 3 цією метою пра­ цінники цеху чпсто виїжджають в села і прий~1ають зюювлення безпосередньо на робочих місцях замовників. Доброю nідмогою

взуттєвинів

у

роботі

стає нова

техніка.

Ми нещ()давно придбали

нову

внеоних виробничих показників.

високопроду.ктивну машину, яка

13000 карбованців її вИіІІущено

Наш колектив гордиться нра-

керівник Так, наприклад, при лютневому ОРЛОВ- завданні дати продукції на

СЬКИИ.

трудівників села. було гарним

nрискорить випуск взуття нових зразнів.

яніснага

Якщо працювати творчо _

3 самого

початку nеред ної лабораторії постало важлипрацівниками

ве завдання -

нових методів

енсперименталь-

навчити людей

роботи, озброїти

ЇХ nередОВИМ ДОСВіДОМ

ираІІ'ИХ

на 13810, при

березнеІЮму -

щими своїми майстрами по п~-

відповідно 8000-9260. шиттю взуття Віктором Нова· - Завдяки чому досягпуто лем, Анатолієм Ходзинськю1

успІху?

Перш

-

за

все

завдяки

ТВорч 1 и" nрац1· ВСЬОГО КО"еКТИВУ

закрійником Миколою Денисен: ком. Вироби, виготовлені їхніми

рунами. завжди

n

'

ти поnит населення. А кадрів,

до Вер·

Jl Чеrтіпецькій області ведеться підготовка до виборів ховної Ради Jl РСР і Аtісцевuх Рад депутатів трудящих. Jl

селі Новосілка Кіцманського району працює

три

агітпункти.

Тут випускається стінна газета .:Голос виборців», проводяться зуст­ річі депутатів З о\ЮЛОдllМИ виборцЯ,\tlІ.

На фото: в агітпункті села Ііовосілка. Агітатор заслужена вчи­ телька

JIPCP

А. З. ЗАВАДЮК (третя праворуч) проводить бесіду з

молодими виборцюш. Фото І. Свер\1ди.

·

"

збільшенню кількості

висококваліфікованих, досвідче- ків.

Чималий

·

• •

елегантні

внеоної якості. До речі,

виробничих колективів із тим, введенню в експлуатацію додат- вариші щоб якомога краще задовольни- кової виробничої площі, а танож затори

й

ці то·

_ кращі раціоналі· лабораторії. їх пропо·

робітни- зиції, спрямовані

економічний лення технології

на удоскона·

виготов.'lеннF

них, не вистачало. Поряд із ви- ефект принесли впровадження в;зуття, дозволи.'lи знизити собі· рішенням nідготовни майстрів- заходів наукової організації бартїсть ножної пари на lE взуттєвинів було створено цехи праці, підвищення кваліфікацій- nроцентів. в наших загальню

по пошиттю рукавиць, виготовленню

шапок,

nам'ятників.

них знань робітників.

б · ла ораторІя

3 а,раз

успіхах чи'V!алий вклаn шофере·

працює

ю

"

рія Трухана, бухгалтера Оль

Нрім основної шефської ро- над удосконаленням взуття ги Лазетник. В цілому ню1 ага боти, виготовляємо моделі но- для сільських мешканців. Мова ємось працювати так, щоб пода вих зразнів взуття, враховуючи вимоги сьогодення, забезпечу-

йде про те, щоб 'І_)озширити його на 5-6 зразюв. І· не лише

ти якомога ефективн:шу допо могу побутовикам у підвнщен

ємо техдокументацією і зразна- розширити, _а добн:ися, щоб 1 ні продуктивності пі 1 аці 1 nоліп ми нових моделей райони нашої взуття ВІдпоВІда.7Іо всІм вимогам шенні виnуску внроб'в.

(Фотохроніка РАТАУ).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!

У

школі-інтернаті

прохо-

дить операція «Червона зірка>>, присвячсна Дню Пере~rоги ра­

дянського

народу

у Ве.'lикій

Вітчизняній віііні. Почалась·

вона з урnчистої

лінійки, на яку запросили во­

інів-шефів Київського гарнізону.

Учні школи да.'lи

бути гідними тих, хто

клятву

віддав

своє життя, захищаючи Бать-

2

стор.

ОПЕРАЦІЯ

"ЧЕРВОНА ЗІРКА" ТРИВАЄ

RіВЩИНУ. ПіСJЯ .ТІіНіЇІІ;И Відбу­

Вітчизняної вшни.

дИСЯ

завітали

уроки мужності.

Чюrало кожнюrу

цікавого

принес;ш

школяреві

М.

В.

До школи

вшни. Ь1 щиро вдячні за допо­

Сніцаренко,

~Іогу Г. Дяченко, Ф. Хмілев­ ський, Ю. Щербак.

В. І. Кеуш, Д. І. Чорноусько, П. І. І1.1ахтій, О. Н. Анфімов,

конкурс

на Rращу стіннівRУ, збір дРУ­ жини «3гадай~rо тих, хто ле­ гендою повитий>>. А нещодавно відбу,1ася зу­

які розпові;щли учням про ге­

стріч

но шефствують над інвалідами

з ветеранами

Великої

НОВЕ ЖИТТЯ

роїчний подвиг радянських бійців у роки війни. :Крім цього, школярі постій­

У всіх піонерських

загонах

пройшли збори, на я~<их були присутні

учасники

Вс.1икоі

Вітчизняної війни. Щодня чимало буває відвідуСереда,

9

квітня 1975-року.

вачів на виставці дитячих ро біт-.1іногравюр « :HJ ро1-:ів Пе ре'І!'оги ». Організував тель Д. А. Сю1арець.

Операція

«Червона

триває. Попереду стрічі,

її учи

нові

-

зірІіа:

цікаві зу

захоплюючі спра

ви.

А. БУДІЛОВА, старша

піонервожата

школи-інтернату.


Сьоrодн1 рекорд- завтра норма rоrолівчан.

КПРС «П)}о

У Постанові ЦК

третього

техніч-

використання

сющльне

цоом-у ~ JJaЗ ие-о

"1

побувавши в IЮJli. реконуєшся, мляху оfііч плосківськоrо Ось ІfJЮЩЇ картопляні розкинулися

рух ~tеханізаторів сільського госnодарства за .'(осягнення наfівипраці, макщо ї про,"J,упивності

відділка.

Грунт добре

ЗУСТРІЛИСЬ ВЕТЕРАНИ З ШКОЛЯРАМИ

мн шин » під~Іожливостеfі них креслюєп.ся, що багато передоників, досконало овuлщівши технікою, застосовуючи прогресивну технологію і правильно організувавши роботу, добилися подвійної і потрійної продуктивності проти звичанної при високій якості. Во-

заправлений міе­ підrотов.1ений, цевюш і !ІІінера.'Іьними добрива­ ми. Працюю·rь тут дві механізов~r ні .'Іанки. Метод роботи - груио­ па;нівгfІе­ вий, спосіб садіння іЦУDЬ Поки tи'регати беневиИ.. роозмовJІяємо з довги'>~и гонами, комсомольцем Ва­ І трактористом

ни перекон ,шво довел и, що при творчому станленні до справи іс-

силем Де ркачам, який працює ва

Зустрічі з учасник.ами Вели­ кої Вітчизнян ої війни с тали у нашій школ і традиціі:іними. Ось і того дня до на с завітали ве­

картоплезавантажувачL

терани вііі ни , герої праці, від­

нуючі уявлення про НОІНІИ виро-

бітку і паспортні можливості машин можуть бути докор інно змінеш, 1 техніка в У~ІіЮІХ руках здатна на зна•шо більшу віддачу.

-

poJtiв

п'ять

Уже

і політичної мінники ооиової підготовки Київ ського гарнізо­

iiePtJ участь у садінні картоплі - 3а­ вантажую її в картоплесаджал­ ки. Ріlніше з обох сторін площі навантажу,1 оводю1 ося тримати

О. Н,, Бондар, П. К . АрищеІ~ко, М. Т. Подіщ ук, М. Д . Божко, І. К. Будава . Затамувавши по­

З перших днів польових робіт вач, а тепер сам справ.qяю~.• (}r.. серед механізаторів розгорнуJІося же, один трактор вивільнено ДJIJ[ соціалістичне змагання під деві- інших р обіт.

На зворотах

рекорд новатора,

зом « Сьогодні

ветеранів . .Нк йшли в они ч ерез вогонь Сталінград ської битви, Курську дУГУ, чер е з Дніпро і

сове перевиконання норм виробіт- ровича Татарина. За дві хвилини ку дало можливість успішно спра-

р.оn1т першого витися з обсягю1 п еріод у, на п овний хід розгорну­ ти садіння Іtартопаі на 11 ОО гек­ тарах. В господарстві багато зроблено, щоб максимально механізу­ вати цей процес від nеребирання насінної картоплі, доставки її в nоле, завантаження в Gункери 12

картоплесаджалок. Для цього · ви­ сортуваJІ ьно -нава нта­

корuста.'Іи

жувальні п ункти, спор удж ені на усіх відділках, наростили бункешес­

на

а

картоплесаджалnк,

ри

слуха.1и школярі спогади

дих,

зупиНИВ'(':Я агре­

норма для всіх». Ма- гат тракториста Володимира Єго­

завтра -

бункер картоплесаджалки був за­ повн ений, засипані і мінеральні

йшли до П еремоги. .Київ, Молодий rобітник заводобу­

добрива. Сті,lьки ж продовжува­ лася і заправка агрегату {риго-

Володюш р дівного кnм о Інату Синяк розповів про мирну тру­

рія Івановича Іваницького. Обид­

дову ВаХТУ КОМСО;JО.'ІЬЦіВ.

ціною заво й оване Дnрогою наше щастя. І ш ко.'!яр і дають

ва трактористи очолюють механі­

зовані ланки. Кожна з. них зобо­

тарах по 200 центнерів ІtартопдL

ДОДО~Іу:

ся

«Ми будемо зз вас свій отчий край любити І на землі своїй лишати добрий сnід. Ми, воїнів сини, не зраджуєм любові, бо анаємо, як ІІІ+Іти на

роботи, вони Нарощуючи .темпи агрегат до виробіток на довели півтори норми.. шести гектарів -

Трактори стИ і машинІсти Костян­

тин Єгnров~Іч Листопад та Мико­ слідку­ Стасько ла Андрійович бункери місткістю на дві зарядки ють, щоб були витримані прямо­

соціалістичне

Харк і в­

чує їм еластичну, стій­ ку опору на будь-якій такого галя u ині. Ваг а кіло­ ш іс ть н аб ору грамів. Він ві льно вмі­ в ба г ажнику щ аєп,ся легкової машнии і н а­

те хнол о ­

віт ь

МЕБЛІ ... В В РЮКЗАКУ но в их тисяч П 'ять наборів юнш а ктних м еблів для складених в ипустили

туристів

труд1внюш

·

заводу

ського

До

оснастки.

гічної

столик

. . .

П ер ш у парт ію нових ВИ Jів м е режива ручної в роботи відправлено

Пох і дні с тіл ьц і. ри ::VІеблі <<ВЗуТі >> 13 ГУ:І-10 13 і ч е р ев ички , що за бе з п е-

до

гот уються

м а,

вн­

ЖІІПІ

п уск у УfІік альні худож­ з мережива . ні панно

Ж ИТТЯ

:J)'J i :J<JНI\X

тр е бі!

с ноr н с та­

к:~ітів , т ися

О с обливої прив абливо­ сті бага тьом реча:v~ на ·

<<Нора>> . р ату роз:JСб и :t и н чсні

Ио го і н стн-

місті Добел е .

=

Протипожежному всеобучу У районі три ває п рот ипо­ ж еж tтj.[ ІJ ССобу ч н а t: с л е ннн. до В;н про доІш;ув а паJ е тІ.с я 1 с ічня 197ti ро 1; у . Про в е­ захо ду

ш.ого

дення

ви к .1 ІІІ\ а ­

н е н со бх і;tн :ст ю г.'ІІІбше ро з' ­

-

напежну увагу

в і.1 них по с ил е ння профілак­ тнчної ро боти . більш дохід­ :ш во ї п р опаганди серед н а се­

л е нн я п раRн л пож е жної без-' m'к н. C a xt e цю м е ту і пере­ с:Jі :І .УЄ в с собуч, що роз п очав­

ч ере з

БІІНОННО ~1 іВ ся за р і ШСННЮІ ~·JісІ, кої та районної Рад де­ п утат ів трудящих.

г ру бе по­ їх необ і :знан 'с ть . р ушення т а н ех гу ва нн я н а іі ­

ІІ очатку н авча ння переду­ в R л а в елан а робота. п роведе-

пра в н :І <J

яснити

~1ЄШЕ і! Н т tям

н ої безnеки И

та

щютнпо;r.; с ;І; ­

са~1е

с і л, адже

міс­

ВІНtогами

е.1с~1 е н та рніши~rІ І

п оа-;ежної б еJ ІІ Е І-:tі Т )1J П .lя єть­

Н ес 6<'РСіІ;н е

с я часо :;т л н х о .

в ' :~ крІіТЮ1

1\Оf>ІіСТування н е:.І ,

во г­

сJ;сп.;, уа та -

н епра н Н.'ІІ, н а

е.1 еrа ри чннх. г<t сов и х та опа ;lю­ прилад :н . г а:юв нх в а .1 ь нн х п ечеіі, а такоІ;; п ус-

ці я

тощі

На

Ща ,

БОГНЄ:\1

Д ; Т еіf 3

-

ДОСІІТ І,

ЖаЛЬ,

НіШ­ ПОШИ ·

р е ні

Нож ен

BI\11RI!Ol<

П С>Же Жі

у

г рu :,1 а ­ б .v диаках житлових пр ;; і ! іВ ;' ІІІ >' t> дян трино:·юt ТІ,

. . . ~ . , ~

Г()д а ) .

відповідні

при Іінял и

KO:Vl lC II СНЮрИЛИ ріШ І" НН Я , по п рон е дєнню всеоб уч у . До ­

п о :v~агаю ть їм 487 добров ! .1ь­ них і н с: т р :nасрlв, як ! добре ~;на юп. протн поr.; ежnн й ст<ш сгює ї

::J i!!PlHU!,

ви м агає

жеж ,

ruo

Добр•с

n р и чини

s ишt.ї, алн

. , .

по­

·,· ус

rюстлз л с на

н я тут п ро хо:щТ Іо з а гра фі ­ Іі0~1. Гро:\·Jа ;Ісr,иі інст р у "т орн

~пюблсн оrо і облік в едуть зві т уютt, с і льр а;;а ч нап рин і н­ ці КОЖН О ГО Мі t: ІІІ І Я . Прот е в Нр ас.І t .1 . ІЗС І.tі! Н ( го ­ ло ва БИІЮНІ\ О:VІу В. М Ло ро­ ш енко),

(І .

М.

Hнmюr ІtJ,r;;i i (0 . І . Н е го.д а ), сІ .'lf, ­ За~m:11 ськ і іі Нул а н). цІ, ого Ч <Н'V с ьких Р а д а х до гр а фі!\и всеобу •r :.· н е Р"З р:) (і . лені, ні яt;о го oб.:J. i t;y н е вс ­ детІ,ся.

Дирекrt їі шІ; ! л. Ні

колентин и

п с;~ а rог і ч ·

но Іr ин н і

п рu·

ве с ти б еt:і :щ н а пропm т;;r ж­ ні Т Є' :vнt З VЧНЯ:ІІН IШ'laT t; OBII Х кл ас і в , а з ст арrrr ·J Е .1аснчка ­ :~<Іи

по

робота

П огрсб сr, J;ііі

ної

-

в ивч енн ю

правнл

rшІтнн

року.

~ л ~в і люdсu, я " і свою 1 вс ддають

ви·

з

т ра п ил ис я

які

пож е ж.

рОНО"-1

3 НОЖНИ .\1 НИ діТС'Й, З U Ї .lЬШУЄТІ> СЯ .

Ч илсало робітників

і

по ~І іч е н і пору ш е нн я . і н у ти п р и Н Р<J бх ід н ос ті с уворо по·

1

н р а u н л а ми

б с:1 ш·ю1,

п с редІПІt

ти

від

гро.\1адян .

п ожеж·

Д . ГУ3ІИ, відділення

начальник в арського

Сеrед по ч е с них доно· шість заво 11чан. П. І . Жи гал о, К. К. МіРОШ·

1

СРСР ~ .

І

Ue

М. КОВАЛЕНКО,

І

головний лікар дільничної лікарні.

~

відділу внут­

рішніх справ.

бе ;ше юІ .

Б. Б. Чігашві· ла життя к ров л і, ко трші першим у селі одер · «По•tесний dонор жав 3Налок

~

Бро­

держложнагляду

рок у

свою кров

О. П. Романенко, \ ншсенко, \ М. В. Олексієнко, Г. І . Нош· \ кулаг.

ма йно

о со бисте

Завори чах мин улого

\ рів краі· ,ш -

м а тері~л ьн і

вогню

ц і нност і ,

кореспондент.

~ J.ЗО донорtв . Б а,•атьщt врятув а ·

:Jб е рег­

допо~1()Же

У

\ \ j

по ру ­ за ві.:~п ов :да.'1~>н'с т J , ш сннл п р авил бrз п С'к н. Доб­ н а f!ч<tння орг а ні 3она не ре ІІ <l селе нн я

Jlycтa ,

Г. Яш­

• * *

~ далсс безкорисливо

п еn с о н а.1І,ну

про

громадський

~

ус у ­

як

п орад ити.

О.

Г. МЕДВЕДЕНКО,

\ \

з

них

~ ник, М. Леrщенко.

пожежн о·і

ців

Серед

~ А . Южuа, Г. Лисенко,

мешІ< а н­

о :,на і іомити

а

радгосп у,

стрічка ткацько ї фабрики , щко­ пост ісінсош донорал u ста л и

1 ми.

н я п і ;щн t: ів у жур н а .1і облі п отtнен не 1\У . Ін с труктор лише иід ві да т и 1\Оже н будн· ноr; ,

бе.жорисливо в і..и'я кров

ж иття .

можна . зви­ до зGир ан­

Н ав •Іанн я н е чаііно, ЗІюд нти

3 С1\І ЯТТ Я

О Д НО ~О.:\ІІІІН Р

роботи щ е н е пnистvпа­ кільк..і сть ч а с о \1, Ти:~о1

ЕО Ї ли .

с юк, Е. Ф . Д ег тяр ов а. М. .КА!VІЕНЮЧЕНКО, керуюча аптекою .N.! 81.

~ Jxr,~,~~a~~,~~' ~~~~ l

FJаЖЛИ­

І( іЄ І

;{0

---------·:..............._......__________,........_____,_____________________ C•~ re~ta.

~

О ~

......

-

-

Ради. ирі \1 сільс ь ні Ус і На .lИН 'R·C J,K OЇ (ГОЛО Ва БИІЮНта По ­ 1\0\1:.' П . l\1. Н.васко ) rр с бс hко ї (голова І . М. Не-

_ --------------...-......_.,9____1975

охорони,

пож еж ної

пож ежно ї

на пран:вника:v~и охо рони ра йону .

:з~ ноІJІ ІІІ. h кі і і Ноновал сНJю ), (В . Д . Джежелііі ) . Н <JІ;ч а н­

OCFJl TИ

на-

в!д::І і л і

У раfі онно:v~ у ро ;t ної

в Г огол !всьІ[ ііf сіш,с r,к іі і Р і1 виr; u HJ[0\1 y Г . С . ді (голова Бачур ! н) . Л \ші вс І.r;:іі (С . П .

1

в

« Сп одріба>>

:Jавод

ли М . В . Сс,ненец ь, З. В. Ста·

ХЇ:ІоІІЧНИИ

ОСВОЇВ

рату

, виготовив ще 200 аnтечок. У \ цій. роботі активну участь взя-

препа_~

Ви роб ництво

ЩJ('па­

р оз чнн о .\1

колектив

наш

цього,

Крім

у б уке тах д.ва тижн і, а близько гво здики міс яц я .

ПРОДОВ­

У:ІоІОН ё! Х

Н 3Т НІІХ

/tt U.

не в ' янут ь

нап риклад .

Роз­

механіза торам, як ко­ повіли ристуватися апте чними зacoбa ­

тро янди·.

п ре п а рату

му

«Плосківський».

«Зоря»,

хім ізації. Завдяки ц ьо­

БУІШТ НА МІСЯЦЬ ... Д.lЯ ТОГО , ЩОО у Кі:VІ­

золоті руки».

Протягом берез ня ми вида­ 250 з них ли 650 апте чок, місцево,Іtу го спо дарс тву, решту - радгоспам «Красилівський» ,

кого сп е ціального кон­ бюро структорс ького

стрі в .

Розширюється асор­ ти мен т виробів. Зокре­

рюкзаку.

МЕРЕЖИВО

чот и ­

і

-

стер

машин.

т е~у та ботані чн ого са­ ду Академії наук Лат­ ІЗ і йської РСР разо:v~ із Риз ь­ співроб і тниками

Д аЮТЬ Срібн і С ІІ НТЕ'ТИЧ­ Ц е те ж но­ Ні нит ки. май­ в роб оті винка

нання <<Елец·кие кр уже­ Мережи вницям. ва» . які його роблять, п ри­ << Май­ своєно звання

ЄЛЕЦЬКЕ

ко:vшлекту

кожного

входять

у

магазини з виробн ичо­ об'єд­ художнього го

авто­

власників

підприємств і

син­

туту органічного

НОВ Е ЖИТТЯ

____ ___ ____ 3

Q .

БІ.J1ЬШЕ ТОВАРІВ-ХОРОШИХ І РІ3І·ІІІХ

an·

індив ідуальні ме д ич~ої до·

по,иоги дл я кожного Аtеха ніза­ діль ниці, тора об слуговую•юї а також для авто транспортних

.

М. ІВАНИЦЬКИП.

.

ге ктарах.

у

П рацівн.rи;и Гогол івс ької

придбали теки аптечки пери< ої

;

60-70

на

картопля

:

сад иться

КОЖНІЙ БРІІГ АДІ

На фото зв ерху вниз: трак.то­ ють сцжа.'Іку; завантаження бун­ рист ланковий В. Є. Татарин (н а кера картопл есад жа.'Іки; агрегати передньо"у плані) разю1 з м анш­ . на садінн і картпплі. Фото С. Пристуnка. ністом К. Є. Листопадом ог.1яда-

.

щодня

В радгоспі

.

~tадське харчування.

.Nil 1.

АПТЕЧКИ­

змагання, добре організоване гро­

.

дійове

і

.

за п озичити

ЩО

Є

сприяє

~

картоплярів. Справді,

десятикласниця СШ

праці

Високопродуктивній

-

rі під час міжрайонного с ем інару

глибина з~rортанf!JІ б.ульб..

-

~7 с.я- ця Ті)m'Ка, організація пра­ ці бушІ продемонстровані в робо-

Н. ГЕЛЯ,

-

добр ив тощо.

вачів міне~ат.ни~

землі » .

насаджень,

-

змішу­

картоплі,

зання круmюї

.

-

картоплеаа­ достатню кількі сть вантажувачів, механізм ів ДJІЯ рі­

rусто.та

лінійніст.ь,

-

бульб, ВИГОТОВИЛИ СВОЇМИ СИ.'ІаМИ

н е поверщ·в ­

хт о

1·им,

клятву

в'язалася виростити на ста гек­

додаткові

~монту&1ЛИ

тирядних

Леніна,

ордена

ну. Іtавалер

ткаля Дарницького шовкового комбінату д. К. Кондратьєва,

стор. ....;

Q _::....


За глибокі У рішеннях

з'їзду

XVII

В.:1НСМ вказується, що ко:v~­ со~юдьські й піонерські орга­ нізації повинні зосередж ува­ ти

свою увагу

на вихов а нні

в учнів ідейної переконано­ еті , прагнення до знань.

:кону

про

Так,

у Требухівській,

Гого­

йони, де вони учителям

по

від­

складу

яких

члени ко:v~ітетів КО:vІСО:'v!ОЛЬСЬКИХ

кожного

виконанню

учня

громадсьних

комnлекс­

тету ко:v~ со молу по с ті йно за­ сл уховують

входять

КО-:v!СО:vІОЛЬЦ і В

про готовність

но:v~со:v~ олу, бюро НЛа­

до здачі Ле­

нJнсьного заліку.

винористовуєт ь ся

ванню

в

по вихо­

кожного

ленін ського

шно ляр а

nрожек-

до оволод інн я знаннями, розвит­ ку пізн ава льної акти·в-ності учнів, проводят ь но:v~сомоль­ ські й п іонерсь кі організації в зв'язк у з республіканською

Багато уваги приділяється

енспедицією <<В країну знаНh >>. організованою ЦН

СШ), робочі лінійни хінська

СШ),

(Тр ебу-

стінrазети,

«НО:'v!СОМОЛЬСЬНИЙ ТОр >>.

в шнолах

і

учнівськоl'v! у

СШ на

засіданні

ради

ставлення

ЛНСМ України та Міністер­ ством осві ти УРСР. Добре працюю ть експедиційні заго­ ни <<В глибину сторі Ч >> керівник В. П . Нрасовська

са­

:v~оврядуванню. Систе'>Іатично nроводяться засідання рад дружин . Тан, у З азимській

дру-

,,ПаІt' я,тай ............••.•.•... Війна, роки

концтабір

.

на

довгі

І

син а .

.

розлучил и матІр

Нарешті вони з устрілись ...

історія життя Зінаїди Гри гоВ роб'йово" І р· рl·вн 0 и І. сто ІЯ довгих пошуків втраченого У фа-

шистсь.кому концтаборі мал е нького син а і , н а ре шті, схвильо ваної зустрічі устріч і олодо

.- з. . м ГО чоловІКа 1 не по штам похилої жінни. .

Сюжет картини багато в чо-

документальний. Повість, . . 1. озnоБІЛИ радянсью польф' .

ку р

дана,

ВОНа

!СТИ, не внга-

Народжена

Т р аге-

дією війни і <<дописана>> наши:vr П v часом. ротатипами ного ге- чуючих.

роїв стали реальн і

сомол

за

г.'Інбок і і

шкіл ьний

також

к о :v~­

вннори с т овує

різноманітн і засоби фор:v~у­ ва'Ння в учн ів інтересу до знань в nро цесі позак ласної роботи .

Тан, у Гоголеві працює

17

nред:vІетни х гуртків, п ро ве­ дені тижн і l'v!а те:vrатики , ф і­

зини ,

те:v~атичні вечори.

Янщо питання:v~ навч ання в Треб ухівській середній школі п р ид і ляють ба rа то уваги. то робо та технічних гуртк і в вкрай

неза.дові.1 ьна .

Шкода не бере участі йонних зл ь отах юних

в ра­ люби­

телів на уки і техн і ки, у ви ­ ставнах ди тячої те JІнічно ї

творчості . М ало

Ea

денного

Радянсьна

Лише

перші

живуть сьогодні, живуть в різ-

сивина. Ішли роки,

льотна ч астина,

чо ~ов І·к

З ' н а·І·ди

"

·. ,

Одного

знаходилась

Того

Б

ми

н

д я . . вона

вост1 1 сільсьно:v~ у 'господарстві

близько 80 п ·~" Т\ е нт і в йог? те рн­

в Чесьній соціалістичній ресцубліці носять почесне званн я

торі ї пе реб~·в : rю ть в ролю ТР У РПВ .

« Нолек~~в

чехословаць.ко-р~-

АДДІС-АБЕБА.

ного

·

стала матІр ю . ув тихии, по- тей, нотрі залишилися ЖИБИ:vІИ. літньому теплий ранок. Вона Зінаїда Гриrо.рівна пізнала свотри:vrала

чувала

крихітного

себе

сина

і

по-

нан" щасл ивІ·шою

го си;на... З

ЛЮДИНОЮ в світі. І рапто:vІ, еер ед ранкових, звично раннових звуків,

почувся

кіт -

ЧИ то

триво "' нии v

"'

·

·" .

...

ан е ршитися ЦlИ ІСТОРІІ допомог ли п ольсь кі товариші , ко· ЛІІШН · · а1. ш в' ЯЗ НІ· р Q·свенЦІма, дру жба · ·

гур-

к а нонади, чи то

н

их на ОДІВ , людяна шд-

ЦІ борються за це почесне зван- адмін істрати вного кютітету , пе­ ня. РобІтники цих. бригад :via- редан ій по рад іо, говориться, ють добрІ виробничІ по•на~ники, що учасни.ки змови , яку очо­ з~стосовують на nрактищ доеВІД передО ~ИХ .КОЛЄК.ТИ<ВІВ п ро:v!ИСЛО'БИХ І С ІЛЬСЬІ\ОГОС.ПОДа р-

лювала Г Р\'Па військови х 1 ци­ Б іЛЬ НИХ ос і б, С ТаБИЛИ собі За мету СКИН У ТИ В ШСЬКОВ И Й уря д

сь.к их пщлриє:v~ств Радянського Ефіопії, ска·сувати декрет про

Союзу.

земельну рефор:v~у і n оверtНу·ти

ХАНОЯ:. Народні збройні сили Південного В'єтна'\І у пр и пі дтри:v~Ці м ісцевого насел ення визволили вLд сайгонс ьких війсьF місто Нуїнін одне з найбільших п9ртов их міст Пів-

кра їну до коли ш ніх феодальних поря~н і.s. В результаті перестрілки , що зав' язалася під час арешт у, :кідь.нох змовни ків убито. (ТАРС).

п едаго гіч­

колективу.

боти

і піон е рів

до

ро­

по з:vr ; цн енню навчаль­

но-:"атер іал ь ної бази, облад­ нанню каб і нетів, вигот овле н­ ню Н аО'ІНОСТ і ДЛЯ уч нів :У!О­ ЛОДШИХ клас і в .

В. ЯРОШЕНКО, директор будинку піоне­ рів та школярів.

11

Програма

К. т. І<. т. мо• .

(Фото хр он іка ТАРС ) .

КВІТНЯ

10.40

ЦІ

nередач

Гімнастика.

Новини

Будапешт. Вид иа мІсто.

.

J2.00

ни, програма передач.

таJІьний

ПРОГРАМА УТ

кришкіи•.

11 _10. Наша афіша.

фільм

«У

небі

14.45 Науково-популярна

тиричне ви к риття м. в.

гоrолем

«кМ 18 с•р.тві

nом іщн-

самод~ржавно·кріІІосІІиuької Русі . Образи

художнІх

фільмів

про

В.елику Біиизнину віііну. • Щит І меч• . Друга серія •Наказано

15.5S 16.00 17.00 18 ·ОО 18.30

вижити • .

Наша

афіша .

«Народ.ні

таданти•.

Ре

О

(JІьвІв).

до зо- річчя fleprr.юrи. •до.•і со... датські•. (ОJІс са ). к.•ама .

Е. Гріг .

голошення .

Концерт ;ця фортеnіано

з оркестром.

лорусії. знищуючи все на своє- 17 кіно- і 13 телефільмів, ство- 20.15 • В ім 'я миру•. Виступ застуnимРозруху,

працювати ,

гнади

розстріли,

рених за останні роки. Тут де-

ка

ти валю

Велику

кого

голови радянського

Комітету

Для

дrтеи .

•Карельський

Вистав а

П е трозаводсь­

те а тру

.на л ьок .

« Насе.•ен ню

про

цивільну

( Во ро ши ло вгр ад ). « Сон е 1 І КО » t

оборо­

«Два кро­

ки в світ широкий » . ~2.50 « П е редовий досвід

квірші м. Садовського.

ду ші • .

т.

сувенір » .

12.20 Для дітей.

•Ми в щасливиА дGІІ'Ь Аде­ Кантата О. Хромушина иа

12 •20 Ф естиваль

К.

ну..

грози. А через кіл ьна годин три:v~ка і с олідарн іс ть. І 9.ОО Інформаційна nрограма • Вісті •. стало зрозуміло, що це війна. Недавно в Гданську відбувся 19.30 •Ми 3 •Славутича » . Конuерт анМоторизовані нім е цькі час- п е рший пол ьськ ий кінофестисамблю nісні і та нцю дніпроnеттини рухались по до.рогах Бі- валь, на я ко:vrу було показано ~~=~~~~: філармонії. (Дніnроnетму шляху.

Ефіопії

Слід біл ьше за л учати ком·

ви-

се.ре д д1·-

в

дянсь.ко1 дружби >> . . Тепер М а}!- розкрито антиурядову з:vІОБу . В ж_е 4 тис яч І б рига.д У респубш- заяві Тн :vІч асо.вого в іііс ьнового

комсомольського

сомольці в

товсті

при

Осв енцІ· .ма,

зонІ кант­

про водиться

обхідна допо :v~ ога

документально-

кіноопера торами

зв ол е ннІ·

року

Подо­

.та піоне.рсьного актив у , с т ар­ ші піон ер вожа ті даних шкі.1 не мають досв іду, то~1у ї м не­

му філь:vІі , знято:v~у рад.Янсьни-

в якій служив

·

разу в

ц ь о го

пров інц ій .

ПРАГА. Понад 1300 вироб-~ в ина два.;щя ти:vr ільйо н ного насєничих колективів у про:v~и сло- лення П і в ,:jенного В'єтна:vІу і

(Сімферополь) .

13.05 13.35 13.50

14.50

Ії.ОО К .

т.

•Очевидне

18.00 Новини. 18.15 к. т. «Як

Програма

леве ня

n І сню»,

і

«Казка

16.00

співали

зарубіжних гос~ей•.

19.00 к. 19·25 І< .

т.

т.

n

18.45 19.1 5 19.45 20.45

22.00

23.45

фільм

uc».

персдового

• Сnар­

« І<.срч

мі с то

-

досвіду».

герой».

« Мереживо танцю • . (Миколаїв). Інфор маuійна nр о гр а ма •Вісті•. К. т. «К.иїв муз ичний » . «На добраніч, д іти! » . Програм а

« Ча с•.

(М . ).

На

озна ме н у вання П еремоrн. квітучих в с ссн » . (Уж город ). Фестиваль ху дожніх фільмів про В ел ику

Вітч изня н у

і

Четве рта

м е •t».

в ій ну.

серія

«Щит

«Останній

рубіж •.

«Сез он ві дкрито• . (До nоqатку nершості СР С Р з фу тбола). (До­ нсн ь к В о роши л овград ) , Веч ірн і новини. Програма пере­ дач_

21.40 22.35

ПРОГРАМА Н аша

НА

ОБЛАСТЬ

афіша .

Екран

студе нта-заочника .

Пер·

ший курс, Англійська мов.к... «АНалі з контрол ьних робІт». Hf .. м с uьк а

мова . ·

« СКJ1адні

n а сивного

стану.

Музичний

фільм

§

форми

16•.

« Сузі ' ря

Гагарі·

на».

Камерни И конц е рт. М. Горький, ....Міщ а ни• . тава .

(2

Телевнс­

час тин а) .

ФІльм- бал от « Пори року•. Інфор мац і й ний випуск «День

за

днем» .

~:t; ~::.'~дн~фі~а. День космонавтики. документаJІ ьний

футбоJІа:

-

«30

ФІJІьму •Пригоди • Африці•. 20.15 Спортивна nрограма. 21.00 Іиформаuійна програма сЧаt>, 19 . ІО 21.30 •Вечір оnерети•. 22.15 К . т. ЧемпІонат світу з хоке я: 19.30 США - СРСР. (Дюссельдорф). 20.10

перервах І. Кінонарис. 2. Новини, nрограма передач. ПРОГРАМА УТ

з

(Одес а )

(Мо с ква) .

«Соціально-економічне шt а н у ван .. ня в с і л ь с ь кому господарстві:., До ЗО-річчя Пе рем оги . •Сторінки героїчного літоnису» . Докуме н­ тальні фільми « Корсунське кіль·

теяе-

У

СРСР

«Чорноморець »

18.15

18.05

,

рем єра художнJ.Ого

Перемо­

«Школа

очима 18.00

Концерт пісні.

училища.

• Салют,

17.45

розповІ.п.ається:. .

18.45 К. т. еРадянський Союз

школярів .

Чемnіона т так•

21.30

мультфіJІ ьмІв:

черепаха

д.•я га! » .

неймовірне~ .

-

авіаційного

(Харків).

•По- 21.00

програма

Народний телеуніверситет. На· уково-технічний про грес у м~та­ лургїі• . (Дніпроп е тровськ). «Поезія•. « Зорян і сонети• . (Свої вірші ч ит ає Л. Вишеславськи й ). К. т . « Народ-ні та.r~а нти». Сьогодні -· День космонавтики . Репортаж з Харківс ько-го вищого

військового

15.30

них містах Радянського Союзу ще шукала свого сина. Вірила в ІІ.15 Новини. 15.15 :l:::ra~·· ~:·o лооп•. і. Польщі. чудо? Можливо. На материн- 11 ·30 Юножурнал • Фіті ..ь• .Nt 149. 15.30 К. т. •Людина. ЗемJІя. ВсесвІт•. ... Літо 1941 ро-ку. Тут , У ськІ· почуття час не має вnливу 11 .4° •Шкільний екран•. Росіііська JІІ- Іб.ОО К. т. ТеJІекJІуб •Москвичка•. 23.10 Пружа.нах, на захІдному кор· ' · · ·. тература д.•я учнів 8 класу. •Садоні нашої країни

м і.сяц і

12

чор ів дл я старшоІ,ласннків у Зазю.tсhк ій СШ. На низ ько­ му рівн і п рохо:~и ть ту т і

9.00 9.05 9.20 9.30

а вона все

три

.визволено

Армія,

надто

завершивши

nред:v~етних і т е:v~атн чни х ве-

ПРОГРАМА

люди, які ск ельця окулярів і передчасна

В'єтнаму,

J.ІJiffi І НІ j{l f) н f І ти·м ca:v~и:v1 визволення nрибе1. ~ Ш'flll їJ режної прові нції Б ін ьдінь. За

9.50 ·. т.. Програма докуІ\Іента.льних 19.10 М. Горький. •Міщани•. Те.ІІевисФ•льмІв. І тава (І частина) гітл е рівці стали в ідправляти 10.30 к. т .. БагатосерІй~ий художній 20.50 •Киї~ науковий• . · жінок у Н імеччину, назавжди теJІефІльм •ВажКІ n.оверхи• . 21.30 Інформаційний випуск сДень 3а розлучаючи близьких і рідних, 14.05 ~4ро~~;~~- передач. І днем•. :vrатер і в і дітей. 14.ІО Прем єра документального телеСУБОТА, 12 J<BIТH·R ... їх гнали повз наглухо заФільму • Гагарінське nоле • . І 9.00 Програма передач. биті Д'ІТЯЧі бар· аки . · І 8 ЦЮ :~-~ • ~Рляхом б,оїв, шляхом nеремог•. j 9.05 1(, т. ГІмнастика. ' 15.25 • оки маистсрносп•. І 9.20 Новини. . хвилину Зінаїда зрозуміла, що · ~~. т. ХудожНІи Ф•льм •джамі- 1 9.30 к. т. •Приходь, казке:о. вже ·безсильна допомогти своїй 16 45 •П~зія• (Л в 1o.on •для вас. батьки• . дит ині, що, можливо, вона вже · (Київ). · · ишесл авс ькнА). 10.30 к, т. •Розповіді про художни1 його ніко л и не побачить. І во- 17 00 к т •Од ин за всіх всі за кІв•. •МихаАJІо Врубель•. (Пере· нОrо~. (Ленінград). ' од· дача перша). на за-кричала: <<Синочо-к! Твоє 18.00 Новини. , 11 .00 К. т. Музична програма еРанкоім ' я Гена Воробйов . Твоя 18.І5 к. т. •У кожному ма.,ю 11 ку - І ва nошта•. Батьнівщи.на Радянський сонце• . '11.30 К. т. Вам відnовІдає мінІстр маСоюз!>> 18.30 К. т. •Світ соціалізму•. шинобудування для тваринницт3акіНЧ1'Лася в•.ина. 3І·на't'да 19.00 К. , т. •Екран збирає друзів• . вка І кормовиробництва СРСР ., (Москва - Будапешт). . Бєляк , Гри·горІ'вн а знову на Ба·т ькІ·в- 19.з5 • Пам ' яті воєнн их років•. Ху дож- 12 ·оо « м узичн1· вечори дJІя юнацтва•. щині. Вон а повернулася до :v!ИриІІt філ ьм • Балада про со,цата• . в nрограмі твори А . Баха, Н . 21.00 Jнформаuійн а програма •Час- . Л. Чайковського, С. Рахманіно8 НОГО життя. а вулищ чи 21..30 Конuерт, nрисвячений Дню косчова, д. Кабалевського. мет ро ЇЇ не відрізниш Від ·отонавтнкн. По закінчен ні - нови- 14.15 до 30-річчя Перемоги. докумен-

бачить на екрані, коли вже закінчиться фільм і стане відома

СЬКІ юнематогра

знання

П'ЯТНИЦЯ ,

ЇJІ' Н своє"

ось прийде

<<В основу філь'\Іу покладені

я

міцні

л~ння. 1. в'язні чекали, що осьс

дійсні події>> . Ці титри глядач

му

У борот ьбі

навчан·н я

Норисну роботу

також наочна агітація, Дош­ ь-и пошани, передачі шк і ль­ ного радіову зл а ( Гоголівспка

рівник В. І. Яновський (Гого­

в

викон ува ти. Так, у Требухів­ ській СШ на засіданні комі­

СіВ, старші піонервожаті .

Широко

Все­

ний план і на:v~агається його

урок ів,

ють у школах рейдові брига­ до

до

ко:v~со:v~олець має

з'ясовують причини проnус­ Rів занять. Непогано nрацю­ ди,

комсо­

доручень. Серйозно до цього ставлять ся в Зазимськ ій , Треб ухівській , Гоголів ській середніх школах. Ножен

допо:v~аrають

учня:v~и

діяльність

навчанн і. Головним у комп­ лексно~І У плані є зобов ' я­ зання по підвищенню знань з окре:v~их пред:-.tетів. ло вивченню пр а ць В . І. Леніна ,

мін рора­

контролювати

відування

.'Іівська СШ ).

лентив у

За старшонлас ника­ закріплені

праця піонерів і шноляр і,Б», «Підведення підсумків робо­ ти :v~іж ла нка:vІИ>>.

Пла.н «Вчитися ком у.ніз:v~ у» об'єднав систему вимог ко­

цюють пости вс е обучу в Го­ голівській та Требухівській ми шкіл

(Требухівсьна СШ), <<До вер­ шин на vки і техніки » ке­

союз ного ленін с ького зал іку.

лівській, Зазимській середніх школах навчається 1914 уч­ нів. 3 них невстигаючих піо­ нерів всього 7, комсомоль­ ців не:v~ає , н ес пілнової мо­ лоді 11 чоловік . Добре пра­

шко.1ах.

жини обговорювалось пи1'ан­ ня «Навчання головна

мольців, є проведення

осв іту.

знання

МІЦНІ

І

тивіз ує

є винонання за­ середню

Важли в и:vІ заходом, що ак­

Необхідною передумовою здійснення загальної серед­ ньої освіти

•Юрій

Редактор Є. ФЕДЯП. 1 с•.tерть несли з собою Монструвалася і картина << Пазахисту миру н. с. Рибака. гагарін•. " • " · • 3 20.45 • На добрані••. діти! •. фашисти . Слабих нищили на м ятаи Ім я своЄ >> . а краще ви- 21.00 Програ ма • Час•. (М. ). -:;:;:;:;:;:;:;:;:;::;:;:;:;::;:;:;:;:;:;:;;:;:;:;;;:;::;;::;~ місці, більш сильних, здатних конання ж і.ночої ролі приз фес- 21.30 Фестиваль . художніх фільмів про .·~• сльози

в

неволю.

Та.к Зінаїда paзo:vr з сином по- актрис і трапил а в Осв енці м.

вручено

радянській

Те, що відбувалося пеклі приниження, допити, Філь:vr << Пам'ята й і:vІ'я своє», rолод і хвороби, - могло зла- виробництва кіностудії << Моемати кожного. Але багато хто фільм >> , СРСР, та творчого об'- І188 .05 ·00 І п ольща, ви жив заради того, щоб хоч ян- єднання << люзіон>>, неб удь

допомогти

своїм

А в таборі їх було

тень. І серед Ноли

1

вже

них

дітям .

можете

кілька со-

-

Впчизняну війну.

• Щнт

~Київському спеціалізованому управлінню М

Людмилі_ З!'Са~.аткГіній, ~юмен".•. nі-:;~~~~є •с.ерія •Оскарженяка знялася 8 рош ІНаІДи ри- 22.45 те,. с журнал •Старт• . 23.30 ВечірнІ новини. Програма персв цьому го р і вни.

п одивитися в міському

нінотеатр і ім ені Т.

Г. Ш е вч ен-

її Гена . ка, який де:vrонструється по 10

наближалось

визво-

квітня.

Броварського завод0будівного коrнбінату терміново потрібні на постійну роботу

дл:я монтажних робіт на будівельних об 'єнтах

дач .

у м. Бровари і ка виїзд у віJІ.рядження :

ПРОГРАМА НА ОБЛАсть

лнтажиики, електрозварники (дипломовані),

Наша афіша. Екран студента-зао•rника . Другніі курс , Фіз11ка. •дифракuі н на гратка . Дифра кці я рснтrснівськнх nроменів . Р ентге ноструктурн ий

:rда;~~~~ n~~яр~~~~~~л енс:і.тлаза~~=

Брюстера•.

2

~ОДЄЗИСТ. Звертатися на адресу: м . Б ровар и , про '\Іs у ~ол. !хати автобуса:vІИ по маршруту Ниїв (MN2 41 , 120) до кінцевої зупи н ни .

~

~

Бров ари

Адміністрація.

~

-- •

-~~::o:.:::::,.'"'":":P:::D::P:~::::'#''~.,.~~u:~:п,::c:~- -·~:;::~::::о:.-:::;;,~;;п::;:д::::~:4:7~.:о~--;:::;~п:о~:.:-~~~ Rоuuуппстической паРТИП УкраинЬІ

'

ronoдtкoro в раАоипоrо ~

Советов депуrа<rов трудящmсся Киевской области,

~ -·

вщповІдальвого секретаря, вІдді.пу сі.пьськоrо rосподарства, кореспон·

255020·

БРОВАРИ

,

аул. Киівська, 154,

4 ента

І и спевоrо

1

рад омоалеивя

-

масової робРТи, фРТокореспопдевта -

І

9·3-18,

19-4~.

а\дді.пІв

промисловостІ,

У, ВІвторок, середу,

n ятницю f сvб011' О бсяг 0 5 ФоРма ·

ІНДЕКС 61964, .Броварська друкарня Київського обJІуправління в справах видавництв, поліграфіі і книжкової торгівлі, вул. К,Ійвська. 15.4.

'?

газети ~Правда ..

~C,Q~4~~~~~~~~~~~-~~d#CІ~:~~~#~·:#~~~~~~#C#~~4r,І:q~~~~~~~~~~~~~~,II#І---~~

~~

_

- ~-.г~- З:;:w . -;so ~1273

#57 1975  
Advertisement