Page 1

РІК ВидАННЯ

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ кр лІН, ЄДНAPlТЕСSlI

82-'

". .57 (3209) СУБОТА

15 ТРАВНЯ

1971 ОРГАН ВРОВАРСЬКОГО РАИОННОГО КОМІТЕТУ

КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ

ТА РАПОННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ

:1.3 ...ер:вв" РеєстраulИ кандидатІв у депутати ВерховноІ Ради УРСР 13

травня

почалась

реєстра­

ція кандидатів у депутати Вер­ ховної Ради Української РСР. У Києаі відбулось засідання Окружної виборчої комісії Ле­ нінськorо виборчого округу по виборах до Верховної Ради у,країнської РСР. На ньому од­ ностайно

прийнято

зар~єструвати депутати

·по

.постанову

кандидатом

цьому

окру.гу

у.

чле­

на Політбюро ЦК КП РС, пер­ шого секретаря ЦК КП Укр аї­

Петра Юхимовича Шелеста.

""

Ма засіданні Окружної ви­ борчоі ,комісії Баглііkького ви­

борчого округу м. ДніПРО,ll.3ер­ жинська одностайно приіінято постанову !Зареєструвати ка'нДИ­

датом у депутати Верховної Ради Української РСР по цьо­ му окруту члена Політбюро ЦК КПРС, Голову Ради Міні­ стрів УРСР .Володимира Васи­ льовича Щербицького. (РАТАУ).

ЧИСТІ води і прщtoре повітря

пройшли

у

кращих

ра­

йоніпередвиборнj збори тру­ дящих, ,прнсвячені висуненню кандидатів у !депутати до об­ ласної і раііонної Рад депута­ ті'В тру:цящих.

женер

шиноремонтного

заводу

Таїсія Петрівна Юр'єва, голова виконкому Рожнівської сіль­ ради Григорі,іі Павлович Литов­

Серед 14 .ВИСY1lутих кандида­ тів у депутати до обласної Ради делегат ХХІV з'їзду КПРС, .Героіі Соціалістичної Праці доярка ра>ll.ГОСПУ «Русанівський. ,марія ЗахарІвна Пильтяй, голова виконкому

чен'ко, К8іН·дидат екоиомічних наук, директор радгоопу «Плос­ ківськиіі» Петро ФеодосІйович Волоха.

сту.пни.к бригадира рІльничої бригади ..м 3 радгос:пу «Требу­

Зараз у ,Броварах і селах раііону відбуваються передви­ бор.ні збори трудящих, при­ свячені внсуиенню кандидатів у депутати до міськОЇ та сіль­

хівськи'й.• Надія ВOnОАlІмирівна КOЗJIікіна, службовець пересув­ ної механізованої «олони ..м 15 Лідія ОлександрІвна Доля.

ських Рад. Тут вони також иа­ зивають імена кращих. Так, у Семи.полках 'кандидатом в де­ путати до сільської Ради вису­

Високе довір'я виявили ро­ бітники, ·інженерно-технlчні праці,вники та службовці Бor­

нута

раііради

де,путаті,в

трудящих

Павло Панасович Бlлсжlнь, за­

передова

доярка

птах 0-

фабрики Марія МИ'китівна Боб­ ко,

Я'ка

нагороджена

орденом

Жовтневої ·реВОJlЮції.

--------------------_.._-----_._-----------------данівської птахофабрики пташ­ ниці Ользі ТимОфіївні Цьом цІ,

Г. АНДРІЄНКО.

РИТ.

БРОВАРЩИНИ

Онисимович

Повагу авторитет заслужила у колективі Гоголівської стрlчково­ ТКl'Цької фабрики брига­

рsщноro обра6:·тку. цю робо­ ту на 70 геКТЗJPах він ВИКО­ З3

тиждень

КУЛЬТИ1вато­

ром «ItАН12,8» в агрегатІ з боронами. Картопля посад­ жена mвгребен·ев,иlМ СІюсо­ бом,

що

вдруге

дало

АИР

тично

по

акордному

бригади НадІя Вона система­

перевиконує

норми

'виробітку, добивається відмінної якості проду,к­ цП. Самовіддану працю цієі старанної робітниці ,високо відзиачила Бать­ ківщина, нещодавно на­ городивши її медаллю «За трудову доблесть•.

дocxQДo­

'ВИЙ обробіток посІвІв жито­ м.If(РСЬКИМИ борін%ами. І. Шen іТЬ1<О , як і іНШі ме­ ханізатори пе)ШІОІГов:ддlлка радгосшу «;з'alПлавниЙ». опла­ ту за ВИікона,ну роботу одер­ жує

наряду.

П. ЖИГАЛО,

На фото: кандидат у члени КПРС Н. ЛІТОШ.

керуючий BIддIJJROМ.

Фото

В.ПО.10тняка.

бов. lUUtо,І cтaнoВJIJIТЬ блнзь­ ко 13 КШоrpа.мlв. ще ~!Щ1

П"3IIJDCЙ , по rpупах корІВ,­ oбcJIyroвують дospи К. Яковенко, Т. ВарООн;

JUd

М. ЛII'fВ1ІІІеико та іншІ. Завершувться nI.І\І'О1'Оаа Ао виведеlDlJl тварвв у JI1fJdl таБІр. .прндбано ycтaTкyUв­ ВJI длJl мехаllllчнorо доlПJl

корІв.

В. ДУДКА,

Добре

му

місяці

ного повітря підприємствами Мі­ HUcTeJJ1CT,Ba хuміЧН10Ї JJlРОМИСЛ()іВО­ сті, Міністерства целюлозно-папе­

рової промисловості і Міністер­ ства кольорової металургії СРСР».

питання:

«Про

додержання

по

відверненню

зак,онодавства

вітря

від

забруднення

ПРОМИС.lО-

вими стоками і викидами.

і аТМ'ОСфер-

забруднення водойм

(ТАРС).

ВИСОНИЙ ОБОВ'ЯЗОК КІНЕМАТОГРАФІСТІВ У BeJIВКOMY RремлlВСЬКОМУП8JIaцl 13 травия завершив ро­ боту 11 Всесоюзвий з'Ізд кlнематоrpафlст1в. «Зrypтовавнй ,пІд прапором паР'1'l1: ЛеІОна,

ре3OJIЮц1І

з'ІздУ,

-колектив

paдsHCЬKHX

rоворнтьCJI в

-

кlнематоrрафісТів

сповнений рІшимості з честю викоиати завдаввя, висунутІ пе­ ред ним ХХІУ з'Іздом КПРС, rlдao відповІсти новимн творчими діJlамн на внсокl вимоrн, що Іх ставить cьoroднl до віномнсте­

цтва ,радянська JlЮJJ.ВВа будlвВВR комуи1зму~. З'Jзд обрав иовийCКJIад праВJlllнвs СпiJIкн кtнема'fоrpафlстів СРСР. На заКJIЮчномузасlдавв1 з'ІздУ ЧJlен ПOJI1тбюро цк КПРС,

Ім нових успІхів У творчІй праці.

починv- ПІД ТРИМКVІ Нещо.и;авно в цеху ізолу ВроBapcbKoro шиноремонтного заводу почала працювати експериментальна лабораторія. Шд керів-

в кінці минулшо року. Нещодав­ H~ P<ЦДrOCn «КРaJС'ИЛівсЬІКИЙ» IІІ'ри­ :цЮaJВ бли:шко 100 ТalКИХ Ш1И'l'ОК дunя тва-ринницьamx Щ)ИІМіщен;ь.

ництвом В. М. Іванової розробле-

НОІВ'ИІЙ

вєльних матеріалів із гуми. 3 ві.и;ходіВIС'ОРда-',--ЩQ раніше спалюва-

ко М1Юl'ЬCя, М'аІЄ ·ВЇДН'ОСНУ .м'я,кїість. Корисний, дешевий і так не­

.м:а.теріал

вJtЯ'Вив

ЧYlдIO­

на технологія витотовлення буді- ізі ,якості. ВіИ::JООрїir.ає ТЄlПло, лег­ ШliCь, а також ~Y, шра.фїІНУ обхідний матеріал повинен набра­ та .домішків сірки ВИГОТОВЛЯGТЬСJl ти широкого масштабу випуску і мшєвиіі m:arrepiaJl--,-mвфeop і цnит- найближчим часом знайти шлях ки ДJl'Я пЦлоги. . до застосування в сільському

, Перша щ)()дукція випущена ЩІ! ГОСlюда'рстві.

2

33JкфІI'ч~ыяя БYlДtJJНИЦТВО профі­ JUlК'l\орію длярем.Q!I'f'y 30 важ.к.их

.ТЯlГatЧJЇtВ

та

БУДІВНИЦТВО ПРОФІЛАКТОРІЮ

па.неле!ВО'3Ї'В.

будівельного

цехуа·вто.":&lШИН» r.roжна СУ(ЩНІІ'И хоча б Н()С'reЙ 'у ч&с ЛJЮФЇlЛilIlі1І'ІІКИ 'l'ра.нс­ 'етаJlохонструкцііі місячне завдан- 3 ТQII1(), ЩО {}lQROiI'O лише бе<гQlН'У mprry. Пере:д ЗИlМООО, КilJlИ зн'ачна

ком6інату ". 2. В одному

tlя перевиконано на 9000 карбо- 'на пО'бу'доsyвитра;че.но ванцІ •.. За.міст,!' 300 тонн ПJJанових ~eтpiB. КОНСТРУКЦІ(і. ІХ виготовлеио на І u

. .

250

wyбo­

10 ТОНltбljrьше. Лише економія ПрiJфьл.а'ШЮІНIИ 006Y~OOIaHO з металу становить ' 8 ТOHH.Y1pax'}1В3I1'11'JIМ найсучюніших ви-

(ТАРС).

РОБОТІ\ МІСЯЦЕХОДІ\ ТРИВІ\Є Центр далекоrо космlчноrо зв'язку. ЗІВ 'язку

(ТАіРІС).

У

сеансах

3 мl'СЯlцехOt.Цом,

воеД€1НИХ

1,1, 12

І

13

про­

травн.я,

же піСля заlК'їнчення М·:,СЯЧНОЇ ночі.

Ч3iC'l'ИlНа 'ГеХІН)К'И вltМarатиме К8ІПі­ т3Ілыlю1o 'peMO'RTY, .Н'Оіві майстерні :П~IІ'УІІ'ь свою ;роботу. О. БОРЗЕНСЬКИR.

шостої

3а даними телеметричної і нформщІ'ї , БОРТО!Ві системи

тривали ДОСЛl,дж.еННlя мІжкра­

і наУ1\ова alПара'тура мІсяце­ хоща фуНКЦ!ОНУІЮІТЬ но,рмаль­

теРНОЇЗ0НИ,

но.

РО3іІІоча·тl

зараз

Форум ПрИХИЛЬНИКІВ миру ,1:3 травня в Бу:цапешті воі!Д'К'рилась асам()лея Всеавlт­ НDoї Рад.и Миру. У рoб<rrl ПРИХи.1ЬНИlКів

учаC'l'Ь

близько

миру

800

ДелегацЇtЮ

РащlНСЬКОГО

СОІтУ очО\Лює член Презlщії ВсесвІТНЬОЇ Ради Миру ПИСI:>М.енни.к О. Є. Корнійчук. Вітальне послання учаСНИJкам

з'сам.б.ле:ї Пш.зид:'і

орс,р М.

над,іс.uав Голова ~PXOВIНoї Ради

В.

Під;горний. (ТАРС).

yci~ ·КОНТИJ!іеНТ!'В.

3а1вер­ 1М0іГ P&МOOlТy. ТР4\ІНШЄІЇ В бetrоні .шені фуінща~нталыіi IМОНlI'зжні ро- 'MilIIOOb сшщіаль'Ні ніші ДJLЯ збері­ попрацювали в минуло- боти. П'jJlO IМ3ІСIII'NIIб «:Л.ЇlКар.ні д~я гаНtltя і:ЛffiVYlМеR'l'У та ,нші 3Р'Уч­ робітники

ся

І1'редст3fflЛЯЮТЬ доояrrки країн

На Брoв3JJ)c'ыкйй alВ'JIоба.зі М

ПЕРЕВИКОНАНО

ВОДИ

роні природи Ради Союзу і Ради Комісії приЙ'няли постанову, IJ Національностей Ве.рховної Ради якій передбачені пропозиції, СРСР, IЗ'а'Сїщмн.я JlКИlХвіДібушось спрямовані на вдосконалення охо­ 13 травня в Кремлі. Розглядало­ Р'ОНИВtОДOlЙJМ і а'l'мос·фе1lЖОГО по­

визнcuчних борцІв за мир, як!

керуючий BlдJJ.IJJROM.

ЗАВДАННЯ

винесе­

но на обтО8'орення комісій по охо­

беруть

доБRТRCJI В цьому роцІ сп~ великоrо молока таке' зобов'SЗ8ИНJI :rвaPВJDIH­

e~ АОJlРКН пlJJ,крШJIЮЮТЬ JJ,ШОІІ. По надОJIx наш вlддмок .есь 'ІаС тримав иершlсть по paдroeвy. Зараз середвьодо­

Проблему охорони вод і повіт­ ря в нашій країні було

форуМіУ

Підкріплюємо Д іл ОМ к" 'Зазвмськоro в1ulJIкa p,~ Імеи1 КІрова.' Слово

діляЄ'llЬСЯ особлива увага.

комсом~ьсько-моло­

ді.ж.ної Л·ітош.

можливість

проводити

при­

Леи1ва . .Від ІменІ ЦК КПРС, .презнд1І ВерховноІ Ради СРСР і Р8JJ.SВськоrо ypSJJ.Y він сердечно ПОЗJJ,оровив ДeJIеrат1в з'Jзду, всІх дlJlЧ1в раДJПIСЬКОro ківо з заслуженою иаropодою І побажав

ШеПіТЬко пристуlJШВ до між­

, нав

охороні їх у нашій країні

аахнет

• • ПОВІТРЯ І

,презнJJ,1І ВерховноІ Ради СРСРМ. В. Шдroрннй вручив Сп1JIЦ1 IldнематorpафlСт1в внеоку НПОРОАУ Бwrькtвщнви - орден

На ДРУіГИЙ день пі,сля за­ кінЧ'еННIЯ сад:н.ня картоплі

~Ba.H

ної ваги: з ними-життя. І тому

На

rOJlOBa

в строк і якісно траК'Торист

природні ресурси надзвичай­

-

висунувши її мандидатом у де­ путати до районної Ради. Се­ ред 124 кандидаті'В у депутати райради Герой Соціалістичної Праці, ланкова овочівницької ланки Iрадгоспу«Зоря. Кате­ рина Терентlівна дяченко, ін­

тичного і трудового піднесен­ ня, викликаного рішеннями пар­

тікиих lз'іці'в,

У ПОСТІRНИХ КОМІСІЯХ ПАЛАТ ВЕРХОВНОІ РАДИ СРСР

$

Народ називає В обстановці високого полі­

Щн,. 2 ".П.

КИІВСЬКОІОВЛАСТІ

:вибори ДО Рад

р.

Оперативне

Зведення

;зведення

.про ,хід сівби ·кytКурудзи

про середнііі надііі моnока на корову в господарствах раАону за 13 травня 1971 року Назви ГОСПО)Jsрста

со . ~~ со -=

::с-

12,0 10,0 9,9 9,3 9,1 «Трeбytx.іВІС ЬКИ1Ї1» 8;1 8,.1 «.Рук:аlНФООЬКiИlil» 7,8 «3аВО'РIfЦЬКИ'ЇІ» 7,6 ~.3amла.ВtНИIЇІ. ·«,вобр ИІЦЬІ<ІІІЇ!» 6,8 6,6 «30IРЯ» 5,6 «жем:,в1оы!tй» 5,!1 « ГOlГOЛ:'ВСЬІКиіІ» «ВеЛИ,КОДИ1мерСЬІК·ні! » 2,8

.JtopeILРОДУ'К1"О.р

6ос да,н:і'вська

+-;;"1::::~

13

травня

(В ,JJ1ро.це,нта,х

до

1971

+0,5 +1,6 +'1,7

року

П,1а'ну)

Радгоспи

«ТрeQУ'х'і'ВtC"'К~Й» «3 а,вар'ИIЦblКИЙ» ~MeHIЇ· ЩOljJса

Радгоспи «Плоок;вс blКиit» «ОЛ ітюіВ{:IJКIІ'ЇІ» .:IМе>ні ~i,pOBa i~MeH'i Щорса «.Красил·і.ВlCЬКИ.ЇІ»

Птахофабрики КаЛИТЯlНlська Плем:зatвQД «Р У,дlнlЯ. Се.М IІІпол,к,і'ВlСl>ка ПУ:Х:ВСI>КИЇ! пдеМlта-

1 С_ ої

господаРС1'вами .раЙону за станом на

«К,раси,л.і,вськи'Й»

«.РУІС а,н :~ВtC blКиG\» «Л:trlюіIВЮI>КИlіІ»

100

100 75 51 34 34 33

-Н>,1

«Вел.lІІКІОдІи,ме.lJ'Cl>киіІ»

+0,4

«ІПл·оокі'li!CblКніІ»

«Жерд,і'оо",ки,іІ» «ГON')Л';,Вtс ЬК НІЇІ»

23 21 14

«.3 а,плЗВlнаїl»

12

«іБ06\}~цьки,іІ»

11

~I,7

-Н>,2

+0.5

+0,9 +0,7 --0,4 -Н>,2

+0,2

«30Р'Я»

Птахофабрики Бог д,а,н івс",ка

10,5 8,8 8,4

+О,З

Пyuі,оськи,if

Сем'И:ПОЛ~:'В<:blКН

8,1 7,0

-t(}.4 +1,0

Пле.МІ3звод «Pw1:Н'Я.

49

плем:nтахо-

,PelJ1ljJOIд!YIКlТOP

КаД.И'ТIІо!ОС.blКа

40 39 39 7


UrnJ ®

всі затрати бу,дівницт,в.а цЄ\х п.ерекриємеНІШ н!JЖ за д:ва

в ІСТ І

НИК:;Н-ПОЛЇ'IIIllIення ;у.мов пра-

з нового

КРИТТЯ нового цеху обумовило широку економ!іІО сирови-

ДО ДЖЕРЕЛ

роки! Кр:м зшгальних поназ-

D

ЦJ. та реа.лІ>НОЇ в і,ддачі , -,від-

®

~

~ lШ~ ~ D

О

D

~o

. '.

оо ®,О ~

'00'

вича та актнвно

пу, що іде на виготовлення

рішенІ. Розмова іде про ін-

Є.В.

стружкових плит і целюлози. З б ,начна частина в а разивно-

полігои, зиаходять можливос-

залізобетониих форм з допомогою тимчасових ремболтів.

но

в

еКСlплуатац:ю

новии

ЛІ-

v.

3" В!ІДКРИТТНМ

раніше.

цеху.

процентІв. Складо-

з

раціоналізацію.

_

них

Звернемось до переконлн-

краІСИВИХ ДИТЯ-

пропозицій, з них понад

100 40

реалі31.УЮТЬСЯ

~р'у'ГИЙ поверх. Дивно: на на 7:О-метравій лінії зайнято

.lише кілька чоловік оператор-обліковець, оператор-рам-

к:в. вих

ник ~ робіТник лі,СOlIIИЛКИ. Це ~

гат:в? У тому й ,с:права~ що працlОЮ'tь: бiJляра'МlНИЙ' механізований в:зок, брама авто-

Н ачальник

цеху

ЗlвИ'ЧаЙно.

ГОВОРНЧИ

раціоналІзатор примусив працювати знову. Форми, в

яких раніше вІдливали промислові

ІПРО

конструкції

запропонував

ПIOК,

використову-

немало

ВИДУМКИ,

які

опрацював'

наб лизнв

По Во-

теmоло-

Ф . орми

до

ган-конвей,єр, па[lеречни,й транспортер, ліСOlIIильна рама. До речі, лісо!Пильна ра,ма

зустрічалИ'сь з великими ТРУ;JJнощами. Юнцевим реI"'УЛL'тат.ОІМ CB~'I' "раЦІ' вони

практичного іх ВQКористання. Економічний ефект становить 2000 карбованців.

Є. В. СаlПатюк хвалить - не нах'валиться. Опраць<OlВ/У€ вона за з,міну немало 80

йшло .вірно,ТОЖ і заСЛYlгавують спра'вжньоговизнання.

кий запропоиував оригіиаль-

вітчизня,на.

О.>

ку\бометрі.в лісу. Тільки , БСТИ-

!Пильну

через

раму, що

КОЛОДУ

vv

,.

3вИlЧа,йно, всіх"

,га,й пили гострити! Пройшовши

и

:переканують сьогодні, що ,все

хто.

брав

цеху,

ноту

на ДОіІІ1КИ, матеріал

Дістало,сь

цеху Є.

В.

сарям

І.

за

М.

С.

Ткач,енку,

K~,

М.

М.

З8іданою

Голавні

ЇоД.е

верстатникам

завдання,

які

ми

постаlвилипеpejД рооо'тою ноВО,ГО цеху: :зрі'ст йота MO~YT-

В.

Банд,аренку

ТЬО,М ,іншим

праЦ!.к~ві

і

баlГа-

конструкторам,

роб:тник,ам.

ГОЛОВ!іе тепер у то,му, щоб

я.ина*.д~, сионаЛI·,ш.е

sиробнИJЦТВО, на:бути до,свіДУ,

n

УіС"Га,тк у,в ан-

ннм. Всі ВОНИ ВWЯВИЛИСЬ ви-

прав,данИ'ми і реальними.

",

використа;тивсі

результати

художніх муаеїв столиці Укра­

іни заводеький комітет ПРОфспілки ор'ганізував ряд екскур-

оту ком-

нагадати про вирішення багатьо:х інших завдань. які

JCій )1)0 М'У'3'ею у",раїн1сыІагоo мистецтва та музею 3ахіДНОГІ) і С .

Що ж Д о виховання у колек-

ХІДНОГО мистецтва.

ТJfBY і кожного працівника окремо ТII0p'lOro ставлення до робоТJf, ТО воно не' тільки похвальне, а и

v'

ці

нии

mcом вірне.

про кращі роботи,

ку, Фотостенди,

ор.ганізаціЙ

молодь

з

в и.робництвом,

Д€-

хто на,віть о:би,ра'є .професію.

В

ід імеНІ' МОЛОДІ' за-

в{)ду ,робітники Григорій Васюк

'цікавшfтыяя

та Ilatвлин,а МЄ;ЛМf:ИК щир'о дл_

життям

кува.тІИ митцям за цікаві бе-

що <JIUJ.и.ччіЯ штнlХ .ucl/Иlm!:IRКіі!

буваlЄ в цехах. знайо-

краіни.

[ІРО ШКОЛI~рів, Я,К:

СІЯ з заводом? Слід

МИТЬСЯ

В. САВИЦЬКИй,

У

3ilrВlдDi!~.

ки,

шкіл

Бистамені

З1ЗДУ КПРС та ХХ 1\' ЗlЗДУКП

н:,й роБОТі завкому прОФС;Піл-

пар-

Володи-

на виетавці, присвяченій ХХП'

ну

та

худож-

ЧУіК ро~п>()віли П'Oll>OIllIКови!Кам

ни, які тут в ИJiIу,с.каються. ••

ПJ.ТJКИ

мир Онищенко та Василь Він-

;fYlПИНЯЮТI!СЯ

КОМСОМОЛЬСЬ!ЮІ

павІ.!ІЬИОН

ників України. Молоді ХУДQЖНИХИ

~.' гл~ .наочну а,гітац:ію.

уміло 'по'будова-

Металур-

ги відвідали музей Російського мистеЦ1'В~, а також виставоч~.. С'

М. НЕСТЕРЕНКО.

ють про

тіlЙНОЇ

можливості

чудового навого цеху.

першого. місяця робати, мож-

Для глибшого ознайомлеНR~

Hepi~KO і ветерани

3а,вднки

ВИВЧИ.ТИ

n.

...

и про р.

ГУ, заВОДСЬ1\:• газети

'Чарах·

М:ІЧНО

Підра,ховуючи

воду підтримують тісні'

ки з школами міста.

мулярам

УlСтенку

об

ху­

трудівників заводу із скарбами

ефект до цифри 31200 карГоворяч

котра привезла на

дожнього образу.

і Зав()Дськоі укладки утепления піднесла економІчний бованців.

виступ Тетяни

фо,рм і методів творення

ком робота по застосуванню КОМWJексних плит покриття

1at-~ДlIРЙЄМІСТ,ВОМ

і

ці, ОGнащенНІЯ н,ращи'М, е.коноВИГ:ДНИМ

pe."ohtho-механ'їЧНOit'Q

іВ. Г. Щерба.ку, А. Є. Ващутехноло,га,м,

ності, Іпол:'пшення умов пра-

го

Са:патюку, май-

тв(}'

повіда юнакам і дівчатам, як розуміти обра30творче мисте­ цтво, як СllЩJl!lшати багаТСТІЮ

освоєнвя

ТУРБ ТИ ПРО МОЛОД'У ЗМlU;У Виробничники Б,рова.реЬJ«):-

на'Ч.альнику

С11РУ М. С. Андр".'" ку, БРИlГа.1 ~ диру М. П. Осадчому, слю-

В. ,Бордовсь-

6всейчик,

О

перелічИ'ти

автоматично розділяється. Ч а,стин-а пада,є на папе реч -

програмаю.

рембумеху

BaVКKO. Чи не наЙlбільше кл 0-

POOKpoIO€

ний конвеЙlєр. Дру,га -

у

участь в б'уДі~ництв1 комп-

л е.ксного

лісо-

метод

ще иа сьогодкі не розв·язані.

гlю,

цех;у

лективний

лод.я

'" енерг,;,ї,

Іпраці,

численні гос;Щ

3 великим інте.ресом слуха­

економію металу.

біиату взЩ'алі. можна було б

ших блоків ПКЖН. дві штуки одноразово.

нового.

милуватися

змогу

та інших художників.

жинами трубки на пlдкрано-

вати для виготовлення мен-

дати про тих е.нтуЗіаrтів і тру,дар,іlВ, ,ЯК: вклали в пабу"о'ву

і

мають

творчих пропозицій. Здійснена І. Я. Левченком, Б. Н. Місюревичем, Б. Н. Полегуш-

спрацьовані форми, що відслужили вік на виробництвІ,

но,вий цех, не можна не .зга-

гуртожитку

глибоко вивчивши виробництво, він запропонував ряд цікавих пропозицій. Старі

нічної Підготовкн нема, але,

ДОlсвіду робати побутокімнат, умивальників,

І,

Можливо, тут немає агре-

р ол'1-

на

інш1 завади.

на ]Тих р~ботах раніше.

. управЛІННЯ,

ніж

репродуlt­

огшlД свої картини. Вона роз­

карбованЦіВ.

62000

Ду.1І!ОВИХ MOVКYTb позаз'Дрити

[3аIМ;СТЬ 20 чолавік, зайнятих

матичного

біЛI:>Ш

придбання

Проте, як показує досвід, найбільш ефективний - ко-

користовувало,сь менше 20 про~еН'т;:в. Сьогодні ж вони

40 процентів! У новому цеху комплексно,га використа.ння деревини створені відмі,нні IУ,мови побуту і В'ідпочинку прафвни-

Яр-

кошти

у Володнмнра Івановича БОJlДОВСЬКОГО особливої тех-

фор,ми ц1ЛИМ штабелем спускає на землю. Робітникам дов,одиться лише пошра,в-

Розроблена

на

трьохсот художніх

рі.нн'Я'!,и ЛЄ'ВітаlІ'а, АЙ!вазОіВСЬ­ КОіго, ПИІМОНlе'НІЮа, Труто,в,ськ.ого

АИДРlяц і Бордовський заколіях.

та

І\ій полотен відомих 'іайстрів пенз.'1Я. Тепер усі мепшанці

Заслуговують уваги й про.познції, опрацьовані В. К. Анд-

вих

кар­

Дирекція

машем стиков.ка металевих обріЗКів становить значну

реалізо.вано. Загальний економічннй ефект становнть

;1ЯТИ їХ. Надійно тримаючи КОЛОДИ в свої,хстальних зубах, конвеЙJЄіР піlдііЙмає їх на

;!ИПИ

v

пру-

створено

IІРОфспілкова організація виді­

постачання дорогих труб. Це дало ек ономі чнии е Ф ект, щО дорівнює 5000 карбованців.

замінити

заводу

тинну гаперею·

ли молоді металурти київоької художниці

чих стіЛЬЦів, оригінальних полиць, аптечок. При старому устатку,ванні B~дxoдi,B ви-

вніс

З і б ам на сталевих тру ремболтами допомогли УННRRYти

пропонували

близько

тожитку

розпалубку

цінних технічних пропозицій.

в ИГО ТОВІЛ енн і

знLма,є lЮЛОДИ з .плат-

пропозицію

Воленко:

них СУЧ800!!ИХ меблів. Обрі:ЗКи

Опрацьовано

хованню. В цією метою у гур-

цікавих задумів. Цікаву

приділяє

чимало· уваги естетичному ви­

нічному розробленні окремнх

ріяцем і І. А. Ярмашем.

двір',я заводу. Десятитонний кран ОДНИМ рухом «заліl3НОЇ руки»

ні Докумеитаціі, так і в тех-

вої мови цифр; Сьогодні на

комбінаті працює 63 автори

.1оiQfми робітниками

иалізаторам як в оформлеи-

лаго,~жено ВlfIготовле,ння а!\іре-

дерева використовуються при

ваlГОН з лісом за,ходить на іПо-

завдания иа

вати всіх, а одну

:VІИХ ву,злів для високаякіс-

Тепер

викоиувати

иаприклад,

вих частин перших успіхІв багато. Ми не будемо згаду-

ро.3ІШирено також ІВИПУСК товарі'в ширакого В:ЖИТ'КУ. На-

ПРОХ(ЦЯТЬ

цехи,

115-120

ЛlСО-

пи.1ьно,прир:,зувального

С!СНІ'Д.,\ЮТІ> В штабелі. В набуло

нового

Деякі

ті

наж;дачних КРУГ:ІВ.

кругляка:vІИ. ГРУlпами підхоД,ЯТЬ до кожнаlї КОЛОДИ.

Так

ше.

'

НИХ форм і діаметрів. РобітНІ!ІШ .вивантаlЖУЮТЬ ва'гони з

ро.БОТі

що всі важлнві проблеми ви-

Іб' , му вира ництв! ще, не дивуйтесь, 'на вигото.в.1ення

Р 'я, ;зав,алене коло,rrамир:з,...

ГОДИНИ...

но покращала. Це не означає,

ВИjюбництв технологіч,ну ще-

со.пильно-шриріЗУlвальниЙ цех. Спочатку УЯ'ВЛIЯJEJШ поД'ві-

пру:жені'й

водобудівного комбінату знач-

Цех дає цін,ну для багат,ьох

метаЛУРГIІ у поліТИКі)-масовій роботі 3 мо­

Н. І. СемеІЩІІ. вкІ допомагаЮ!'Ь раціо-

У береЗНі ЦЬОІГО року на . . заво~! холодильнию:в введе-

ЛЯЮТЬС,Я на ,заlводі із відходів.

оргаиїзаl\ія

заВОДУ пороmКОБоі

ного відділу Л. А MlcJOpe-

ЦЕХУ

Остаинім часом робота за-

Комсомольська

иа адресу иачальника теXll1ч-

ни. Значно ,РО,31ШІфИIlСЯ асор-

тимент товарів, щО ВИГОТОВ-

кр д,С и

ний метод демонтажу баштовнх кранІв. Слід сказати дОбр~ слово

біля

«,ЗМіна •. Хто. прИЙіде

сіди.

КОЛИ їМ да,ве~еться

ді підприємства із студентами

KaдpOB~

На черзі нова зустріч' МО.10-

1J'

~~".

-

JtИIВСЬКОГО

художнього

СПОК;ій:Н,:: ВОНИ знaюrь.щ.о,~

туту,

зм:на.

. тожитку металургІВ.

їх

мі,сце

го'ту,ється

чу~

J!ili;i

IІ'ОО'УІОТ1Ь

IНсти-

виста:вку

своїх графічних робіт у гур-

Є. ми ГУ.".

............................................................................................................. на

з

'впевненістю

скщз.ати:

головний Інжеиер.

К;рі'м

особистих

з,устріЧ.ей,

громадськнЙкореооо.т.

КОНКРЕТНО, ЦІЛ.ЕСПРЯМОВАНО Ві,й'Ськоно-mа;'Лріотич'Н-е ,ви­ хованН'я lМОЛDiді в центрі

ЛИЛИСЬ ,враженнями

УВІати lПе'Д8JГогі,ЧIН.ого

чита:ні

ву

.колекти­

Iм~Gыїї ,серetДJНЬОї 1, il1артLЙrЮЇ і

шноли КОМІС 0·мольської оргаlніlЗlаЩIiЙ. Від­ чутну роботу ІВ цьа,му на­

Ng

прямку

Heд.YlГb

педа!'оги.

На ypowax 'іlсторії, які ве­ дуть О. IДахн>о, Ф. Нрасна, С. КУlдіш, УЧНЯ'М прищеп­ ЛЮЄТl>СЯ люБОIВ ;до Ба'ть'кі.В­ щини, раТІні .1юдеЙ

ІПО'ЧУТТЯ Ігордості за ПОі~ВИГИ радянlсыихx у ,роки г.рома;:J;ЛоНlСЬК'ОЇ

1 Вели:ко'ї Ві'ТЧИ1З1Н1янаї Іваєн. Ба!га'то ціка,вого й ,повqаЛIr ного які

на

уронах

JLіт.ератури,

В·Єі;J.утьзаюлу,же.на

вчи­

телька республіни Л. 'Гу.па­ .1О'ва, педа,гоги Є. Білокінь, М. Дем'ченко, О. Р!aJтушна. При'кла;ди, що ,наводяться ними ,з твор:в Д. Фурманова, М. ОСТРОIВСI>КОГО, о. Фадєє­ ва, М. Шолохава, о. Гонча­ ра, Ю. Яновського, С1І11РИЙ­ уrаютьс,я

учнями

івеликим

-

доповнили

на у.роках. А с'кіль­

учні:

,книги,

вони ,про

вихов.аніЦЯ'М

щ)Дени,

нам.сомол,

про

«УЛИlЦа

.ті.

Ось уже третій .рік в .с'тар­

за

:ПРОІ1ра'мою,

учні

з наНІНЯ

Г!у,ртках; шіщ

час

в

кій

Вітчизня:нЬй

'війні.

За­

хоплюючу .розповї!д.ь ,вчитель-

о

~ стор • •

зону

160

<і:аЮll\!>,

З.в.анIНЯ

Іка,н;д,идата 'В

.маЙ­

че:wп:о.н .обл а<С'Т і 'з хл ас иЧ'н аї БСIРОIГЬіБи, Наташа Бабич має ';J.ру~иЙ роз.ря.дз лиж, Ва.ле­ Ір'Й ДВОIРНИ:К ІДРУ'ГИЙ роз­ ,Р;',,:\ з \ба;сн,е'!1бола. ПараІДИ жовтеН!ЯlТ, юнар­

[V;'::iCbKi

ших жла,с·ах ви~лада€ться ,вій­

занять ,fЩОС!{О­

в1йСЬікових

IВЇIЙСЬКQlВИХ

нині

У'ЧИ­ :вvйlсывоелужБolвIця-­

і

та

гають

інші

,захOlДИ

,конкретно

,мовано

неети

і

,му центрі, ка:пі'l'ан третьоооран­

флеспря­

.віЙськово,шат­

'виховання

ростаючого.

пакол.іння.

ПіД­

ТР,Q<м,О'нтаж-l».

о

НОВЕ

ЖИТТЯ

3 liHTe'j)eCO<M

слу­

ха.ТИ ПРИСУ'l'Н'і Ію:mОіВ1\цЬ О<фіЦЄlра п<р{) ела'вниlЙ б()йовий шлях Ра­ ДЯНІС~КИХ Збройних Сил, :ЮК'j)elМl:І

лей'J'енант запасу

В. ЛIПАТlН, військкерівник школи.

ТРИlм,али 3в',язо!{ ,з КП, хо.ди­ ли у pa3B'~ДKY.

11'иm>но

ОХ'О'РОНSIIЮТЬ

КI{)'Р'дIOНЛ

лю­

гу ВолОіДJWир ВaJсильович ВО'Р'О­ БИlмо<і ВаТМt'і:вщини. Вол,ОІДИМИР шилоlВ M 'BiT<W! до М'ОЛOДJі, що меш­ Ва'СИlЛьО'вич 38.'lUlИlШI Д<С)Illj)И30,в­ ка.є в I'}'IP'!'OORImty Tj)e<eтy «Ел~к­ Н'И1КЇІВ всооіЧІЮ tотувати соое до

ДОІпома­

ріотич'не

Старший

маСliували~,>.

-

шwоли

",', ,р'с.антами МИ

стаРШОК;JJа,с­

о,гляди, 3Ів'ЯЗОК З ВИ­

·:1:у ·С,КН!l'f(аIМИ

ІЛНЩ

різних

Н'ик:ї'в IВl3lЯJЛИ УЧiaJСТЬ У гр і ФШт,у'Р'М ,ВИСОТИ». Вани ЗlРО­ били IмаріШ,КИI~К, !Ш:Jjдалали

В. IМат:им,енко Іпровела де­ кl,дь!{а 6ec~д IІІІР,о уч.а,сть піо­ не.ріВ і 'КОМlсомо.льців у Вели'

но

Кас,сіля

КріМ

:ВИСО!{,У, 'Май­

'~три. А'натолiJй Г:вО'зданний­

младшего СЬІна».

СЬ1\ова Іспра:ва.

них :продеМОНJC'Лрували

,;J:vrага.нН'ях

стерні'сть. Дев'іЯтиклас:нин Микола ТОЛОЧКО 'СТаІВ чемпіо­ ном Ук ра,їни , йом,у присвоє­

4-6

бот:!

кла'су

на

ва «КОІ1да :lfреIПОIСТИ не здаю­ ТС'Я» , В. f{еТЛіНісьної-«Чет­

верта'я ВЬІ'СОlта»,

3

гато

класах ,акти:в.но пройшло об­ го'В'орен-нятвофі,в 'С. Галуб' є­

-

'30

:ра1зря.дн:І

і Iд:'В'чат беруть учаlСТЬ іВ ,ріЗ­ них ІСПС>РТИІВІНИХ IС,е'Кціях, ба­

<безсмертний

подвиг !кра;сНОlдон;цtв. У

,виконали

НОIРМИ. У'с'пішIНО проходить З~'<1'ча ЯОIРОМ !комплексу «Гото­ ВИЙ до Ізахисту Батьк,і:ВЩИ­ НИ». В ЦЬОМУНlашрнIWК,у IIJлід­ но ,пр·ащюють ,викладачі фіз­ виховання Н. Тешлюк та о. Яковенко. Десятки юнак,;в

ми на,го.родженИlЙ ,леніНСI>КИЙ

1гор. ПОНatд

5·Г

юнаiltів

,ЯЮІ­

ки цікав-ого у !поза,кла,сніЙ' ро­

Вчителька

ЯК.: нещо;щвно Iвід1були:ся,

Іперегл.ян;уті

ІПРО

ГР.lJltfAщ:ьк.ого ВІДД/ЛУ ВІНСЬк.ово­

ПАтр~rнчного ВИХОВАННЯ $ '

На ,С11флець'!шх змаганнях,

ді­

про­

l{інофіЛblМИ на 'Цю тему. На те.матичному 'вечорі «Ніхто не ізаQylтИlЙ, ніщо lНJe Iз,aJбуто» були Іприсутнlі <батьки ~іТ'еЙ - колишні фронтовики. Бе­ с:,да ІПРО за,са<би IЗlахис'ту ,в.ід зброї IМаІСО,ВОГО ураження бу­ ла IПUКIРі!плен:а ка'драми :Діа­ фіIЛЬМУ. Молода ,ВЧИlГеЛІжа А. Сав­ ченко ІЗ ,5-А ІЦ;tкав-О РО'3fПQвіла

калюють

::нтересо<М.

Це

КИ

ЮПОЧОК

А. СОБОЛІВ .

о

Субота,

15

СЛУЖJбив Ilipмii. Н.а 3HFMK'Y: В. ВоРошкnов СТУ'П\16JI'~1Щ\

травня

ви­

МОО(JД'ДЮ.

Текст і фото П. Голава,н~.

1971

року'


Рішення nартійнuх з'їsдів-перєmвОРUJ40 у життя Слід закииути оправедливиіі докір 'керівникам господарства і бригадиру, що вони не зуміли організувати людеіі. Ви,цно, в ланках не на потрібному рівні тру.в.ова дисципліна, бо на ро­ боту не виходить ПOJlовииа ро­ бітниць. А ті, що вихрдять, з'являються на п,оле після дев'яти ранку, коли вже пече сонце. Розсада переросла, бага­

БАРВИ ВЕСНЯНОГО ПОnЯ Поля радгос,"у імені Щорса простяглися від Княжич на де­ кілька кілометрів у бік Олек­ сандрівки. Обабіч 'польової до­ роги то тут, то там видніються тракториі аl1регати; нерідко можна побачити і штучні рай­ дуги

~

то

ванняпосі,в'ів :водами

ПО другий бі,к лісосмуги пра­ цював сівалковий аг,регат трак­ ториста Дмитра Семеновича

Теселька, а трохи далі - аг,ре­ гат Григорія Леонтіііовича За­ лозного. Три трактори провади­ ли перед.посівну культивацію рілл,j, а попе,ред них два агре­

. поли­

провадиться

Бортни­

гати

ВНОСИJ\И

в

грунт

Надійний

вruНIНЯ. РlІіЗО:М ,з ТИІМ може ІВИ­

6УХ'ВВСІЖИЙ» ПOlста:вИrЛИ Пе'ред с,()f)ою 3а<1~:1ruння 3Д3lв:ати тільки

НИJшути друге небажане яви­

ВИС,О'ЮОJllкіlс'не

ви мuк~о6ruМИ,в'и'никнення lВід­ пО'відної форми маститу.

потрІбно

40

такою розсадоювикористати не

orлядае

Він з за­ давно

юмий ландшафт і охоче розпо­ відає '"ро роботу хліборобів. ~ Хоч і ПРИМХЛlІва нинішня весна,

але

наші

пот,рудилися

~

ли. Тепер можна трактора,м

каже

два

кравозелений

кольори

і

нимкнлнмом

-

чорний.

яс­

конати

ще

одну 'важку

-

прилягає

останнього

старанно

оброблена' ріJJЛЯ. Біля однієї лісосмуги зліва помічаємо де­ кілька тракторів і звертаємо дО

погода,

часу,

Хо­ до

перешкоджа­

ла цьому. Лише три дні

тому

..jIИХ.

ЧИСТИКОlЮю, ланки почали са­

- Питаєте, як у нас ідуть справи? бригадир 11Рактор­ ної бригади Василь Григоро­

дити

помідори. Але робота ця

посувається

дуже

-

навколо.

3

самого

ще

Я назвав трапитися

фClPlМJі.

ро.зсаду.

А

ДОЯ>ІЮК,

в цьому

велика

заlслуга

механізатора

ферми.

Во.l0димира Корнійка.

На перший погляд здається:

декіш,ка

не,приємності

(}гже,

тrл.ЬіКИ

старанній праці

на

за:вд:яки

механізатора

ВО,1]одимира Михайловича Кор­ )Jiій,ка та ~,О'ЯРОК 3 ФelРIМИ

тор до ilVUruK(JCTi і Лlк'ості мо­ Лlж,а? На'(ЩjJIa!Jjlді ООЛІШе.

ГОВОРЯlJ'ь

ВИЙШJІИ З ладу один

чи

де-·

кілька доїльних апаратів, зіп­ сувалася

помпа,

ЩО

створює

вакуум. І якщо вчасно Їх не відремонтувати, то це відіб'ється на кількості і якості мо­ ;іОІка. Віщ()мо, що не пOtвні,C'l'Ю видоєна ко-рова апаратом

ра.!

н'е дООир.ає ммо,ката і .mкlcTЬ його погіршується.

А60.В3ЯТИ таюш випаІД:()К. 3rпю УІВllAВCя І1Н оєтраНІСІПО'Р'Г~ і його своєчасно не відремонту­ вали. В приміщенні зібрався

гній,

міжрядний

тільки

факторів, з вини яких можуть

поступає високоякісне молоко

ріти на мастит. Ізнову доярка

чи два з половиною дні. Кар­ топлю ми посадИJ\И на ,всІіі площі ще в квітні, а зараз за­

харчу­

яке відношення має м~ханіза­

чи декілька разів може захво­

Поди,віться

для

,3а'раmення вимені к,ора­

-

раН'ь

потім її

самі. Ду:маю, непогано. Оце хлопці закhtчуютькультивува­ ти ріллю перед сі'вбою кукуруд­ зи. ЗаЛИШИJJОСЬ посіяти менше ста гектарів. Для двох агрега­ тів роботи вистачить на два

вершуємо 'перший обробІток.

пitдJlОР~П'JllO'ють д:іл~.

Сл,ово

на Вроварський завод високо­ якісне. Крім, звичайно, ста­

вич Мазій кинув швидкий по­ гляд

МІОJІОЮО.

непридатним

вивозять­

П. ТЕПЛЮК.

повільно.

ра,n:госпу

початку року молоко надходить

їхнього ж гооподарства, які зробили вже вагомий трудовий внесок у виконання соціалістич­ них зобов'язань першого року дев'ятої п'ятирічки.

на ,полі другої бригади, керо­ ваної Катериною Антонівною

відділка

під

якби землю удоБРИJlИ й зорали раніше, давно можна було б посіяти ка'пусту безрозсадним способом. Перед овочі,в'никами радгос,пу стоіть нині дуже серйозне зав­ дання: треба вжити невідклад­ них заходів, щоб у найстислІші строки посадити ,помідори й ка­ пусту. При,кладом для них мо­ жуть служити механізатори

тру­

стояла

зараз

висаджуватимуть

садіння по­

що

капусту

гектарів

ораткмуть і тЇJJькипісля цього

про­

й

50

ся органічні добрива,

техдогляд

міДОРLВ і пізньої капусти. лодна

шляху

і

машинам

доміст,ку роботу

великі

площі ози,мина, ' масивними квадратами й прямокутниками "ДО

та

піі3НЮ

картоплі у радгоспі успішно завершено. Добре розпочався і ДОГJJЯД посівів. ЗаЛИШИЛОСЬ8И­

Пиш­

,вкриває

На площу

Так, сівбу зернових і зерно­ бобових культур та садіння

І с'правді, зліва та справа, скільки сягає зір, в око впада­ лише

ну.

вести.

Микола Іванович. ~ Поглянь­ те, які чисtі поля навколо, ні­ де й не видно бур'я,нини.

ють

-

сказав агроном. - Основні вес­ няні ,роботи вони, вже викона-

механіза'тори

на славу,

можна, все треба робити вруч­

Скоро для наших механі­

-

заторів настане перепочинок,

зна­

Тому

посуду.

Якщо не дотримуватись гра­ Фuка, виюо.Н'увати цю роіб:от'у абияк, то молоко псується і стає

міжряддя.

доволенням

незамінним

апаратів і молочногu

«Тре-

номом

новичем Стригуном.

і

продуктом Д,1]я ,1]юдини·

миття,

шого

гектарів, апосадже.но менше трьох. СаДИЛliні машини з

Іва­

Є повноцінним

мо.тІока

Важливим і Т<'l:к,И!Й захід, як дезобробка доїльних

п.ттану п~редбачено різко збіль­ шити IВИР(JбнlЩ'J1ВIО MOJlo.K,a, :З1ниmrrи й:()го ,собі1Ю!РТість, по­ ліпшити якіс'Гь. Бо ж МО,1]око

високоякісного

одержить.

тем,ператури і не прижи,вається,

ди. На картопляних плантаціях інші три трактори спушували

Ми,колою

не

доярки і всі тваринник.и пер­

цької зрошувальної системи. Ми їдемо з головним агро­ радгоспу

посуд

то рослин не витримує високоі

засихає. Садити

гербіци­

В Директивах ХХІУ з'їзду КПРС по новому п'ятирічному

ПОМІЧНИК

КО'РО'ВИ

забруднюються.

Любить свою ~праву,

-

--

доярки про Во.l0ДИ­

мира Михайловича,

душею

-

вріс у свою прОфесію. Він

-

надійний наш помічник. - Вболіває за виробництво, 3а

Д'оручен'у

-

ClПIj}ruву,

охарактеризував

т.

так

Корнійка

бритадир Іферми В. Ча.lенко.

Старанно мир

виконує

l\lихайлович

доручення.

і

Володи­ гpoMaдcЬJ(i

Уже

п'ЯТІ, ,років

Не'змінно його обирають проф­

оргом відділка. А скільки не­ писаних добрих с.lів про на­ полегливу

копітку працю

ханіl3ат,ор.а

МОЖІІІа

ме­

ПОЧУ'ГИ

з

вуст шодей!

Щаети

ж

Т()Іб~ [J]J)aЦeJlJюбе,

......_._........._..................... І як доярка не стараЄТl,СЯ ви-

мити ВИМ'Я корови,

Дотримують

в житті.

М. СЕМЕНЧЕНКО,

доїльний

громадськиіікореспон.Цент .

сл о,ва МІЛЬМаН ТОНН ОДНИМ КОМБАЙНОМ Важлива подія донецькій шахті са.Цuи каРТОІІJlЮ. Зараз

у нинl,шньому році тракторист радгоспу «В~икодимер­ Сl>киі:. ,Михаііло Леонтіііович

старанно

ведуть

аоки

обробіток

плавтації.

Семко очолив механlзова." ланку картопл"рів. Механізато­

5-біс «Тру­

дівська» . Бригад<t Героя Со­ ціалістичної Праці Івана Стрельченка закінчила видобу­ вання мільйон3j тонн

На фото:М. Л. СЕМКО.

ри своєчасно і високоякісно ,по-

.N2

сталася на

Фото А. КО'зака.

Сіють кормові

вугілля

без зупинки комбайна

на ка­

пітальний ремонт.

Штучний йде

дощ

реГУЛЯРНІ!

над полями радтоспів

і колгоспів Ростовської області.

Иого розсіюють потужні дощу­ вальні машини, черпаючи жит-

тєдайну воло'гу із зрошува.'ІЬ­ ної системи

Донс:ького

магі­

стралт,ното канаду, дріг.них рі­

Машина, виготовлена на Горлівському заводі імені Кі­

чок і ставів.

рова, в'іід1слуакИrЛа у п'ять раз довше, ніж передбачається Н(}рмою. На видобування міш)-

займають нині бі.'ІЬШ як

йона тонн палива потрібно БУ,11О лише

новаторам

18

міся-

ц,ів, ЩО 11ЗJЮож Є 'Р'ЇlщкісЮl'м по­ ка:шиком

у

ПО.'Іивні

землі

в

області

тисяч гектарів. Влизько

250

50

ти­

сяч 3 них відведеНQ під куку­

руд'зу, посіви якої значно роз­ ширено.

(РАТАУ).

шахтарів.

НОВІ «ШВИДКОСТІ,.

,Механімтори ЩL.

,;ю'Гри,~ують ело­

П.МИ,КИТЕНКО, головний агроном ської

Богданів­

птахофабрики.

ОСЬ' 'на цім ffi10щі то'рік, ..::..... р ОШ10вїідає :ДИіре'К'l10 Р р.а:д11ОСПУ «пiJюек1їівсы1J!й )} ,П етро ф.ещ\,О'сJЙ 0-

-

I(рас'ноя,ріс'ы.. На ",іЛl.f([І ,рок:н IСко'рочуt' селеll·щ',іі'нуроботv по ВИ· be-,J,е,f!llIЮ ІІО'ВrЛХ СОРТ;'В лшени.ці : R~,ме,ню "шборато'р,н а уст а:н'ов,к а, с'Т,воре:іІ3 в ,інституті, фі:зики 'Імен'

ВJI1чВало:ха, '-вж'е ,БУJl1a П()1сі-яна в цей .. a~ JQYlКypy~a, а оораз !Сто­ ять '03e'j).a, іві ТЯГН}'ТJ1Cя Руса'н:о,ва.

РАД,ГОСПН'

СЕЛЕ,КЦІІ

аж

до

Л. В, Кі'Р~ЧІ'СЬК'О'Г-О Си:біР'СI>КОГО в,ід­ д,і,lенн'я AKa.;Ц~'.I,:;i ,наук срср, Пі ..'

Опра:}ц,і, IІІ.І.і'О,сківча:ни У:СТІ'і'щпо

;іо.л~Ю'гЬ>iIlP1WX'И .~ !ІЮІ'/ЦИ'. - Ще

НОВО6J'"ДОПИ

~се,н()нови,м К<lсо,нце.м» ц'ієї уста,нов­

!КИ :за :ЗИІМОВИ,Й 'пе:р,іод (з ЖО'ВТ'НЯ ІПО 'к'н'те'ВЬ)дIQЗф;'ваю'l'Ь два-Т,РІІ IІЮКОn"Н'IІЯ ,Г'::БРНI.Jiі'в пше,lІиці ; яч· lМе'н'Ю. .вл'т'кув пол'; селекц;онер

в

Ківї'l1нівО'ни l3aatіНЧИЛИСЩl\RТИ к,а,р-' 'МІ(}Ї ; 'ДО'JliаrrК'(lВОЇ О'ltJLaТИ IпатуlР()Ю у Ра;д1roспі «'ГОІгол~вськИ'Й}) за­ ТО:Пlo'lЮ, ВnР<lВlfJUFСЯ 3 'Р'~l<Іfніми IJ:e'P-' на ВИК,О'наlН:НЯ lі іПере.викона'ння [11ла-н.о,IJ.aНО в д,е,в':ЯП'lИ п'ятирі'чці НОіВИlМИ. Хороше :пі(шр,ацювали лан-: 'Пла:Н'(}В'ОГQвр,ожаю і зобов' :яза'ння.

,може

3ІБЩYlВати рщ lКaлlіташших спо­ ки :Biкт,O!IJ:1\ Orpохач& 'Га Вilкто:ра' IМе'хан.імва,на ланюа ~Петра Мо­ РУ\.1" наlйlбілlыоюю сере.д них є бу­ ~eHKa. Jtожна 13 'них :юООВ'Jfза- ГИwlЬ11ЮГО ообов'лзала:с'яна 200 цЬВНlIІЦТВО НОВ(lГ,О ЖИТJDОВGГО K:()~­ ,1а'ся виростИіТИ IВИСООШЙВJЮжай гек'та'р'3!хвиро'стити по 220 Ц'~HT­ П,1е<КIСУ.

IIjе<й

о:б' 6'КТ

зamа:НОВ'atII0

епор'УIДИіТИ в ць~ р:()ці. Голов,ни,ми бytД,ОІВІа'МИ WОМJплексу

бу!д:у1'Ь

двагуртожИТІКИ

Ііа

ОІДlночае'НИМ инеlСе\НІНIJIМ 'на' ,кожний ТР'У'НТ .~я сівби 'С'l10Л'(}ВИ'Х БУР'Яlків,

М. ДЕЯНЕКА.

Субота,

15

травня

1971

року

о

НОВЕ

ЖИТТЯ

,реЖИ''.ІI:IВ

орощува:ння

чи

Яlке

четв-ерте

ВИКО,РИ'С'

СТ во ре'н,в'я

НОВИХ

в-ч-е,ні

ве,], ут ь 'п о·

,ПlРИIСКОіреIlІОГО

,гороху.

льону,

ви·

куку­

ір Vi.'lIЗ И 'І' аі нш И,ХЮYl-' ьтур.

На

150 посіви ,ж'и'l'oofи!рісы'иІмии ОорО'н.ами з 'Них l3емлях l1РYl6ежа. іП~~ОТ(}В:JIено геlКТ8.р ,5 iЦeН'l'Нef)(Ї4B· аlміач:ноїJЮДИ. пі:зньО'їкruп),)сти. На!lш(}ща:х l\Ie<Мa ЖОДНlої бур'JI'НИІ. МИХАИЛЕНКО.

,J"lIЯ

к!р а'С'fЮЯlР'С І.мі ІШУКИ

РО3ПОІчаЛИС:ЯIр.ООwи ,на зап;ла1!­

щеН'ня. В'УІ'Ії,вницrrво V'0'3ПО'WIося.

1'ретє

ігі6ри';х,:IВ,

сорт:в.

ля 'По'еаДЖlена ~р-е1б8Н<еВИ:М споlСО- бііЛ'ЬіШе ста гeKTa'p~B.

мі,с,ць кожен та ДОfl1O,мїжні І!РЮІЇ­

о

:говується

'юа'РТ'О'ІІ!Лl на 50 fleltТapax. КаіРТOlIl- нерів З~JІelНОЇ ма:си. Уже п()сіlЯНО

ООIМ. ,мЄ'х,анізатори дві'Ч'і, об'робили

ОLilJер,жати

IІІОКО.l'іННЯ

фО1'О:

в

ла:БОIРа ТіОРії

керу·

;ва,н,нябіо,си,нтезом.

Ке'Р,:IВ,НН:К ла­

бораторії ,ка,ндидат

6ЛI>С,ЬКОГО,СПО­

даР'СI>КИХ наУ'К

Г. М. ЛисовськиЙ.

(фОЮXlро,н'іU{а ТАРС).

3

стор.

Q


....

• • • u ••

ЛІКАР

Більші,сть ДИТЯЧИХ зараз­ них захварювань є насл.ід.ка,м

ніх

пр о никнення

переносять . їх.

і

дії

на

тина.

Дифтерія.

каклюш.

"lіОМі,єліТ.

орга­

дизентерія никають в никненн'я в

~1 : краб:в

-

-

грип,

в,сі,х

по­

ВИДі'в

,гата:

і

з

си­

ли орган:'зму, руйнує ткани­ ни. неріід)IЮ залиш~є слід на все житт.я. викликає се;рйоз­ ні ус.кладненн>я. Наприклад.

ОіДIІН

кали

у

хворого

ви­

никли ускладнення

то Іноді н:який медикамент не зможе Л·; I,відувати тіЄУ шкоди, яну

майбутнє

нале-

нанесено

Всі

вакцини

,м у

органІІЗМУ .

головним

нант.ролем лl:ка,ря па затверд­

Товариші батьки. сва€час­ на робіТЬ дітям неабхідн: щеплення. ЦИМ ми не тільки убережемо малят і дорослих в ід хвароб. але й зробимО'

лровод.итьс ·я

.----. • • ............----....----..........................-----..f Брова'Рсь~ій фабриці верХНЬОГО дитячого трикотажу

+ + +

НА ПОСТІННУ РОБОТУ

тан:

неможливим

перше Ще1ІленНІЯ рабиться малюкам у 1і2-м\'ся:чному В:' ці. по.вторні У 8-15 ро­ нів і далі через кажні 5-6

+ +

iH1Keflep-ОуАівельник, швеі та учнішвеіі, Вро.вари, BY.~. Ст. Pal3;i~a. 7, .В<)дilliіл lщщрів.

----------.....-.•

різноробочі -

_~_ _c_._г~or_О_л_18_,_в_ідд~iJJ __ка._д_р_і8_ф_а....бр_ ..._.~"_._....,,_.

і· ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••·і· І ....У.прав.л'ЇНlНЮ ,виробни'чо-технологіЧIlЮЇ комплектації

лікар.

тресту «Брова'Рисіль6у д»

: :

стане

І внсок.о

воJни честь

>paДJlllcЬK.oгo ур.очист.оі концерт,

досві~чені роб~тнИ'Ки м атер'і;ально-техн,і ч'Ного

: •

вантажни·ки і та:келажнНlКИ для роботи на ді·

*

юшці 'вантажно·рооваlнтажув·альних робіт .

СереЛНьоIll1CJ1JЧ1Ни.й ~робіlТОІК , становить 1120-130 кщр4оВёшщі'В. ОдиН.alКи зaбeзnечують'СіЯ гуртожитком. сІ,мейнІ

о.-ержують .квартири у порядку черги .

Звертатися на адресу: Бровари, ,вул. ННlї'ВlCьна, 170.

БРОВАР<;ЬКОМ}' АВТО1'РАНСПОРТНОМ}'

ПІДПРИЄМСТВ}'

KOвдyJCТOp.,

u УСМІХНИСЯ,Б,ІЛОЧКОІ

Бобj)ИlК.

Фотоетюд А. ,Погребоовськorо.

Перша

ТРАВНЯ

програма

гімнастика для ді­ тей. (М . ). 9.15 Новини. (М.). 9.30Для школярів. «Будильник». (Львів). 10.00 - «Музичний кіоск •.· (М.). 10.30 - Кольорове телебачення . Репортаж .3 виставки творів Вінсента ван Гог а . (М . ). 11.00 - Для старшокласниКів.

<Арктика далека й близька •. вІдпові­

ді на питаиня другого туру олімпіади. (М.) . 12.00 Наша афіша 12.05Екран молодих. «Наш девіз роман· тика. J 12.35 Концерт . (ЗапоріЖЖя). 13.20 «Запрошуємо иа усмішку •.

.Культура Радянської

14.05 -

слова.. Армії

воїнів (Мінськ) .

- « Рубежі

(М.) .

Чемпіонат

15.00 15.15 -

14.30 і

-Для Флоту

п·ятирічки».

Європи

з

спортивної гімиастики. (Мадрід). 17.0(, - «Клуб юних олімпійців •. (Вороши_ ловград) . 18.00 Новини. (М.) . 18.05 - .Вл а дики без масок •. (М.) .. 18.30«К л уб кіноподорожеil. . (М.). 19.30Художній фільм «Отарова вдова •. 20.50 ~ Програма «Час • . (М.). 21.20« Герої п·ятирічки. Телевізійний екраи пошани». 21.35 Концерт майстрів мистецтв. 22.05 Мультфільм для до­ рослих. 22.35 Передача з Москви . 23.05 - Чемпіонат СРСР з футбола: «Динамо. (Київ) «Зеніт» . (Відео­ запис. 2-й тайм). Друга програма

Екрзн

студента-заочника.

Другий

курс . 11.00 -Німец ь ка мова . • Кон·юк_ тив. Утворения часових форм кон'юк , тива •. 11 .35 -Вища математика. «Еле· менти теорії поля. Загальні по­

няття» . стору

12.45 та

Фізика .

• Зв·язок про­ 13.20 - Теоретична

часу» .

механіка. .План швидкостеJ1 . Розпо­ діл прискореllЬ при плоскопаралельно . му

русі

тіла».

15.55 -

Наша

афіша.

Показові ВИСТУПІ! найсильні­ фігурнстів Радянського Союзу.

16.00 -

ших

18.00 - Художній фІльм .Журавоч­ ка » . 19.30 .Стороннім вхід заборо-

м. вул.

КиїlІСЬКа,

ТЕЛЕФОНИ: редактора відділів (партІйного ЖІІТТЯ,

театру сатири. (М.). 20.50 «ІІа добраніч. діти! » . 21..20 Продовження творчого вечора Московського т е ат, ру сатири . (М . ) .

t'b-"'ІІі _,

Р

оrt'EЦl.AЛ.J.ЗOВAdlЕ В,іУIдІВЕЛЬНО1МоН'МЖНЕ УіПrP~ВЛLН:НЯ )і, 55 ·'DPEC'I1Y СІКИІІВВQДВУД,.

-

МАШ И Н1СТIВ-ЕКСКАВАТОРН ИЮ В. в З!ІІПа~ ВОЇНИ, Я!КІ мaюrь сшецj.альність 1'J)a1(TOPIreТ~, шо­

фера, моториста. ~ період RaВ'ЧаІНіН'Я вИIПJLa'{VЄТЬСЯ сти­ пецдЇJЯ в розм:ір1 65 каplбoвaНЦiJВ на місяць. itНOГOPOДHi за­

ПОНЕДІЛОК. 17 ТРАВНЯ Перша

програма

16.30 -

Наша афіша. 16.35 - .Білочка_книгоноша» . (Харків). 17.05 Республіканська фізико-мат е матична школа. 17.40 Телевізійні вісті. 18.00 - Програма передач. 18.05 - Теле­ альманах «Подвиг •. (М.) . 18.35 Ко­ льорове телебачення . Мультфільм «Метеор на рингу». (М.). 19.25 Прем ' єра художнього телефільму «Кража». (І с е рія) . (М.) . 20.30 Чем­ піонат СРСР з футбола: .Торпедо» -

«Зоря».

(2-й

тайм).

Програма

21.15 -

«Час.. (М.). 21.45 - .БуковинськиЙ літопис •. (Чернівці). 23.10 На вело­ гоицl Миру. (М.). 23.25 - Тел е візій­ ні вісті. Друга програма

Наша

афіша. 16.55 Нови­ «Об·єктив.. (М . ). 17.35 - .Піонерія •. (М.). 18.00 - Для дітей. Телефільм «Казкн Прікінде­ ла». 18.30 Народиий телеуніверси­ тет. «Управляти зиачить передба­ чати • . 19.15 Камерні вечори. (Ми­ колаїв). 19.45 Художиій фільм «Ота­ рова вдова. . 21 .15 - «На' добраніч.

16.50 -

ни.

(М.).

-діти! •

17.05 -

. 21.30 -

телебачення .

. 11.00

Українське

«Вечір

ВІВТОРОК.

-

(М.).

17.05 -

кольорове

наукового

лярів .

І

10.05 дорож

Новини ,

сонячного

(М . ) ..

10. 15 -

зайчика ..

кіно •.

мебльового ввробвиц'l'Вa, ін.енер-техн.олог

11 .10 -

ІНДЕКС бl9б4. Газета ВИХО.ll.ить у

вІвторок.

І

суботу.

. . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 'ІІІ.'І . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

Телефав

-

19-4-57,

Зам.

2000-7988.

••

• ............................

t

РОБОТУ

-

.....евери·техвологв

хіМік,

оббнвачі, JCOJlОjJ.ОВО3И, В8В'I'8JВJIВКВ, б_пр, roлOВlllВЙ мехавік,

тecлJIp . ПО зБUaInoo при. .звертатися на <liдPЄCу.: ву.л. Залlзничи~, .2. Іхати Afарш­ pyroм ~В1'Оібу'са · .Ni! 41 ,до зYlIIНlИКИ: :С.Мебльова фа6рикu,. ае

еа

еа

ее

ее

еа

аа

ее

•• ...........-...

ее

аа

••

••

ее

••

ее

"8

ее

.................

.~~~""H"""""""""""""""""~""""~~~""~.І

і :

Заступник pe~aкт.opa В. ПОЛОТНЯК.

ПОСТІННУ

інженери·конструктори та

град). 10.45 Кольорове телебачен' ffя . Художній фільм «Мар'я-майстри­ НЯ» . (М . ). 12.00 .музичний кІоск •. (М.). 17.00 Наша афіша. 17.05-Но­ вини. (М.). 17.15 Концерт. (М.) . -Новини. (М.) . 18 .05-«Маршру­ тами юних •. (М.). 18.30 А. П. Че­ хов «Три роки .. Телеспектакль. 20.10 Фільм-концерт .Весна іде». 20.40 - .На добраиіч . діти! •.

••

потрібні:

.По­

боти). фотокореспоидеита - 19·4_67, відповlдальиого секретаря - 19-3.J8. вІдділу сlльськ. господарства - 19-4-47.

154.

НА

(Калінін_

18.00

ее

ІБровAlрсыlяя 'nOЛОВНІЯ ДОСЛІДНіО. ЕКСПЕРИМЕ.НТАЛЬНlЯ МЕВЛЬОВІЯ ФАБРИЦІ

програма

. . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

06ласті., вул. K»Ї9C1>1D8,

.......-.....-8.........._ •••--....................................._ •••__• .............. •• •• ••

19.00 - Прем'€ра художнього телефільму «Кража». (2 серія) . (М.). 20.05 - За б езпеку руху. 20.20 - Тележур­ нал «Черемош». (Чернівці). 21.0n Програма «Час». (М.) . 21 .30 КОН_ [\ерт . 23. 10Телевізійні вісті.

четвер

19-3-82. заст. РеАактора. промисловості, масовоі ро-

. Aдм1вicтpqtJl.

(М.).

Наша афіша. 17.10-Для· шко­ ,Шхуна .Фантазер' . (Дніпропет _

Друга

ДD;Bi;ltкy змІСЦJl

ОБМУ-55.

ровськ). 17.40 Телевізійні вісті. 18.00 - Програма передач. 18.05 - Мульт­ фільм .Котигорошко». 18.15 - .На головних напрямках п'ятирічки». 18.::\0 Л е нінський університет мільЙоиів. .ТехнічниЙ прогрес і кадри.. (М.).

18 ТРАВНЯ

Перша програма Телевізійні вісті .

Новинн .

13.00 -

паооорт, дові,дку

J

IПо.'Чаток Ізанять 1 'Червня .19711 року . і~ави 'n~вати до '25 Il'ра'lrНlЯ. l3а. довt~ами звертатися на а:дресу: ,М. ВоpjЮпіль, ІВУЛ. ЗaJпорїзька, 2., віддІл кадрів

Шкільннй екран . Фізика для учнів 10 класу. Консультація до екза­ менів. 12.30 Кольорове телебачення. .НародниЙ художник УРСР Т. Яблон -

ська » .

:nред'являють

про стан здоров'іЯ, ,вИkblЮВИЙ 'квиток роботи.

11.35 -

ТРУАSlЩИХСJl Киевской области.

-

.............·. . . . . .

На ку,рси IПрнй.МЗЮ'fЬС:Я ·rpoм.a,д;я.ни вІком 120 ракІ,в і старше, з оовіrrО!Ю іНе КИЖіЧе 8 К'Ласlв, а Т~1(ОЖ зві.nьиенl

нено·. Творчий вечір Московського І Фільм-концерт «Співа€ В.Вуячиq.. ~I

-

154.

!liliJ

IВС1'YlП_аючl на курси

.НОВАЯ жизнь,. орган Броварского районного комитета КП :Vкраи1Пil 11 райоиного Совета депутатов

БРОВАРИ,

"}1:'-і" '_._I_' .-~"'.'- ._._~

бе;зnечуІОТЬС:Я .гуртожитком.

•••• . . · · · · · " · · ........ · , , . , . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 'ІІ . . . . "

НАША АДРЕСА:

U'I'OCmOCарі всіх розрJlДlв.

оголошує набір на · тримісячні курси по підготовці

Ранкова

9.05 -

РОБОТ}'

ДвреКцlа.

J

.~i- . . . .

під,.reтували

16

09034 НА пост,ІRН}' . 'ПОТРІБRI:

воді! І і 11 ааеbl длs роботи на автобусах, шофери АН ........ У BlIII'1'8JICIdiKOJIOIIi,

В. НЕБРАТ, Шевчеиківської

НЕДІЛЯ,

: І

~

ШКOJJи.

СТ.

І

І

f'.,•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~i~.~~~ . . . . . ... _._._._.... _._F_._._._._._._._ .........•••••'

учнІ В·А класу . випускиик

• і

'пост ач аlН ня,

!

солдата. Піст. частвии відбувCJI

вкий

РОБОТУ:

1

запевнив ,при·

триматимуть

j

ТЕРМІНОВО

ПОТРІБНі НА

=

вручен.о квітн, ХЛіб·clJJЬ. Від іх імені виступив Олександр маАбyтвt

!

чоловіки та жінки,

вагар, прибиральниця.

За траднц1вюпрнз.оВllНкам

,Він

АдмІністраціЯ.

ПОТРІБНІ:

звучали щирі побажання. но· вобранцям д.обр.ого ЗДОРOtl'Я, х.орошоі ,слyжfiн.

щ.о

~

ткалі та учні ткаль,

В.ОЛІИНИК,

П. П. Ку'дІна, батьків І. Я. Слуговина. м. П. К.озачка

сутніх,

.

бригадир-комірник.

го ГОШВСЬКІ РІ ст.PJIЧКОВО-Тlк.АІЦЬКЩ ФАіБРИЦ! НА ПОСТІЯНУ РОБОТУ

в рядн безпосередніх .ох.ор.ои­

Сиценк.о.

електромонтери, лаборант,

-.......................................................

!ІЯ і.нфек;ц:Йних за~ворювань.

иlзат.ора п.озакласної р.о­ б.оти середнь.оі ш к .о л н

.

в'sзальницl та учениці в'изальниоць,

+ • t

разповсюджен­

цlв к.ордонів БатblКiвщини. З г.оРдlстю і ·п.очестями ві­ талиприсутиІ майбутніх в.оІ­ нів. У внступах гол.ови сlль­ ськ.ої Ради П. Г. ГуЗів, орга­

+

і

пошрібні:

є

щеплення.

!

) .----~--~------~--~----------~\

Ось чо­

завда:нн.я.м

ву.ют·blCЯ па призначенню і лід

за'ходом.

Оплата відрядна 200-250 .карбоваНЦіВ . .. За довІдками зв.ертатИ1СЬ : ВIЮВаtщ, ВУЛ .., Жданова, 6 . ВіддІл .кадрl'в. Ухати авТоБУСQ;м---41 ,маршруту до · зупин­ ки «,ПМН"3 •. Адмlв1страцiJI.

ПР'ОФілантика, створе·ння не­ спри.Йнятливостl шляхом

застоса­

Так. ван,цинаці'Я проти .віс­ па, яна є у нас обов'язковим

прнміщенні

завтра

Однан,

туляремії

жених схемаос.

Ленінськ.оі кІмнати залізнич­ ників зібрал.ось багат.о лю­ дей. Прийшли батьки, мате­ рі, братн І сестри, знай.омі та хто

пра,вця.

хворювань : пеНіцилІн. стреп· ТОМі.ЦИН, тетраЦИНЛіН та інші .

інших.

вань.

САУЖБИ

тих,

попереджу­

містять в ,соб і неоБХ іДНи.Й ма­ теріал для щеплення в ідразу проти денільк·ах заХіВОРЮ­

ЩАСАИВОЇ в

пров.е,де,ння

раз.

,Ми мa'€JMO чимало дуже еф екти,вних препаратІв для Лі.кування інфенщlіЙних за ­

жать скла.дни.м ванцинам. які

і;нфекЦШНИХ

Нещ.одавн.о

єстварення

несприйН'ят­ (імунітету) шля­

Нелине

попередження.

слІд ооерl,гати малолlт-

друзІ

ливості

заходом

коклюшу.

захВОРlQва,нь мають бути ЗaJв.жди в центрі уваги . Особ­ лива

три ра'з и з інтервалом 30дн:в. потім через півто­

40

Індивідуальної

та

Висновак

санітарно­

режиму і правил

вальних щеплень. А ванцини з:ара'з Є проти багатьах ін­ феlЩііЙних захворювань­ дифтеріУ, кору. поліомієліту,

серця.

профілактика

ІмунІтет після щеп­ :збер'і:г~€тыся приблиз, но пратЯlГОМ 5-6рокі.в.То' .му повторне щеплення є обо­ В·'Яlзковим. lПерше щеплення ПРОТИ дифтері'ї. лравц.я і каклюшу робиться у віці 5-6 м.ісяц:в

ПОТРІБНІ ' ВАНТАЖНИКИ.

раНіВ . лення

тяжко

pa-оДваl шІсть І одинадцять рокІв . .Щеплення проти кору ІЗ 10-м!ся'Ч.нo.rо віку­

хом

звичайна ангіна. яку дехтО' .вважає несерй.озним захіВО­ рюваННЯIМ, іноді ,зак'інчується ;поракам

і

ПО'П ере'джен НЯ ІН­ заХ!ворювань ба­

до'тримання

тич-ннм

підриває

спрИЙНЯТЛИВі­

особистаї гіігієни, ОІздоровлен­ ня побуту. сваєчасне .ви.яв­ лення Хіварих дітей і їх ізо­ .'1яція. ВаЖJIИiВИ'М п.роф ;лан­

всі вони ви­ результаті .про­ арганізм дитини з,бу,дннків цих

них

які

захворювань

,f'і,гі'єнічного

захварювань.

Іl\.ожне

до

IШл.яхіlВ феIЩ~ЙНИХ

скарла­

кф,

тифи

дітей,

ші

н:,зм віру.сів. м,:кробів або їх токсинів_

Броварському районному об'ЄдJНіННЮ «СільгосптеХН1'ка» на постійну 'Р'ооо,ту на q<JI'aдa~ мінеральнихдoQРИIІ і, т.орг.авельнот бази

Що треба знати про щеплення

РАДИТЬ

•••••• u •••••••

; • ;

: : : :

: І

Шlll10вні чишачі) ПРОДОВЖУЄТЬСЯ ПlEРEДНJ1AfI'А ГАЗЕТ І ЖУРНАЛІ·В

НА ДРУ,ГЕ ПІВРІЧЧЯ 1971 ЮКУ. СТРОК оформлення передплати за&нчується: жур· <валів - 30 травня, централЬ/них газет 14 червня,

республіканських та обла~них

- 20

червня, район·

ної газети «Нове життя» - 25 червня. ПереДІШату Jg)IІЙІІUOТЬ: ПOШ'l'8, ~IIIIJI

p'auy, сілЬСЬкі . листоиоші,. rpoмцськl . ~ преса на піДПРнвмcnах, в установах і уЧБОвих заk.ilЦах.

: :

: ,

: • •

1 і

s

; СОЮ3)Фук. І :.~~~"~"~и~"~"~~"~~"""и_~"_"" ______ :

57 номер 1971 рік  
57 номер 1971 рік  

57 номер 1971 рік

Advertisement