Page 1

РІК ВИДАННЯ 31-й

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАІН, ЄДНАйТЕСЯr

r:..rc • • ..,.• • .МІ

о_~

57 (3055) СУБОТА

16 ТРАВНЯ Іt70 р,

-.,..".

ЦіІВ•8

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАЯОНИОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПЯРТІІ УКРАІНИ ТАРАНОННОІРАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОВJІАСТІ

.

-

-~

2

.

ІUЦ,

. .,

Ширше змага1-t1tя 1-ta вес1-lя1-lих роботах! Повідомляє

рейдова ф напружеН•НЯ. Що є результато•м того, що дире.юція, партком і ро6іт.ком п·овсякденно .ztбають цро це. На са~~н·ні картоплі ЗаІП,РО'ВадJЖеНО преміал!іlіу ІСИ­ СТЄМу ОПЛ·аТИ !Праці, ЩОДІН.Я

НАПРУЖЕННЯ НЕ СПАДАЄ Такі весни, Я!К цього року, не чапо бувають. Х.олодна, затяжна, з .нес.тіЙІкою поrОДQЮ. Кому-кому, а х;й•боро·ба,м вона далася юна­ ки. СІкільки на;полеглив·о·сrі, сил і хисту треба мати, щоб в таких складних

вс.і

умова-х

подьDІВІі

вчасно

роботи,

nро.вести

по·сіяти

й.

по­

садити, О·С'\робити посіви!

Дощо·ва пог01да

першої

декади

травнІ! f!•Є давала· можли·в·ос.ті пра­ Іl)Овати в полі і трудівникам рад­

rооп,у

<~Вели.коди;мерсЬІкий».

ло.ся

пе,ребцроrи

щів.

Сів-бу

картоп,1і rоду,

і

не.ма-10

Са..LІ.інн,я

nроводили

Дове­

трудJно­

ОіВ·ОЧів

наrвіть

вИІкористов>ували

та

в

·не­

кожну

по­

гож,у годину. Та

в.се ж, на жаль,

ці

не закін•чені

роботи

і до·сі

СьDІrодні

-

ка;рто.п.ті

-

тів,

•у

на•с

fІІрацюють повідом.л.яє

яа

саДІінні

вісі>м

агрега­ рад­

директор

гоопу Іван Грию.рович Фурда. За.1ишил-ось садити 81 rекта,р. За два .z:~оні,

кінчwмо

Я•КЩО ·не

цю

буде

роботу.

дощу,

за­

в·сіх

від­

На

діл.ка.х ІПристуІпили д:о са~.~н•ня

по­

мідорі.в, уже посаджено 15 гекта­ рів .п.ри пла·ні 65. Механіза•тори НJро.водять також о~робіток посі­ ·ВІів. ЗабСJ!ронов.ан·о 550 ге.ктарів •картоп~1і, окремі площі двічі, на 385 :гектарах вне.сено гер·бі­ .циди.

Ми побували на по·лях Ле.нінсь­

.коrо

відді,11ка.

в.о,ни

ста;ні,

чисті

додні

пройшов

ду,же

во,1огою,

в

хорошому

від бур'янів. дощ, але

Напере­

земля

окрі-зь

вали

аюди, тр,у~дилися

з

ня.м.

дО!РО,га. ж ~бо кожна

бу,1а

п.рацю­

нацружен­

хвили­

на!

.Не~подалік .ві·д

ЦІ>Ка

бригаUJ:а

шл,яху, овочівrни­

Івана

Селюка

са­

дить по.мЩ•ОіРИ. Траюарист Григо­ рій. Нишенко жінuш.

ІМа•р:к::рує п.~ощу,

слідом

висадж-ують

а

,р·оз-

саду.

-

І(О,ЖІНО•ГО ДН·Я бри['аДа СаДИТЬ

два rекrа.ри, каже керуІЮЧИЙ відд:.тжо.м Г1ригорій Микитович 1\jравеч.ь. Роботи вистачить ще

днів на п'ять-<ші>сть. На інших ді­ Л•Я'ІІІКах, де наrм довел-ося rюбу.ва­ тн,

ми ;nобаЧІІ\ІІИ

та·ке

ІЬі1ДСJ'МІКИ

ІІІіДВЩЯТЬІСЯ СТИ'ЧНОГО

ЗМ'а•І'аННЯ,

ТЯНСЬКОІ ПТАХОФАБРИКИ ТЕЖ ПОНАРОЩУВАЛИ БУНКЕРИ КАР­ ТОПЛВС.АJДЖАЛОК. ЦЕ ДАЛО •М•ОЖЛИВЮТЬ НАБАГАТО ПІДВИ­ ЩИТИ ПРОДУІКТИіВНІСТЬ ПРАЦІ.

•СОJЦіалі­ ПЄ\РЄ·МОЖ­

ЦЯМ ,&ручаються пе·рехідн1і

;уе.ли

•НАСЛІДУЮЧИ ПРИКЛАД ТРЕ~ ВУХІВЦІВ, КАРТОПЛЯРІ КАЛИ~

вам-

і ~рошоні ІП•ремі:ї.

АГРЕГАТ

.Відвіда•ла наша бриІГада в цей день і Бо:гдан•ів·с~>ку птахофабри­ ку. На її пол•ях, незважаючи на похмуру

ІПоrоду,

та,кож

МЕХАНІЗАТОРА ІВАНА

іПОЛЯХА ПЕРШИМ ЗАВЕРШИВ САДШИЯ КАР'ЮПЛІ. НА ФОТО: БРИГАДИР ПЕТРО ШПИЛЬОВИй (ЗШВА) І ТРАКТО­ РИСТ ІВАН ПОЛЯХ.

'Пірацюва­

ло багато людей. За кілька днів Д•О ЦЬОТО мехаІИіЗа<ТОрИ заЮЇІИІЧИЛИ садіння картQnлі

на в·сій за•плано­ ва.ній площі, а 'ГЄ'Пе,р ІІІІровод·ять о·броб;нж ·ПО·сівів. Чотири ат,рета­ ти в р'.зни.х :зжіІІІКах борознили

Фото А. К:озаІКа.

ниву.

- Ка·ртопля •в ІНа·с гребеневим •способом,

посаджена поя•сиює rо.ювний агроном .Я.ків Гриrо,ро­ вич В·оронен,ко. Боронувати

по.сіви

не

можна,

а

-

з,раз<у

Посилити догляд

п.рово­

;щмо міжрядJНе опушува,н·ня. Вже оброби·ли 50 rеІКтарі•в, або майже третину всієї п,лощі. На зав.

жаль, На

аг-роном ,не

значній

все

ска­

за картоплею 1 овочами

площі .ка:ртDІпля­

н·ої план!fаНJЇІЇ rбУ)ІJ'яни вкрили посі­ ви, міжрядд;я і гребен-і густо в·СІія­ н"і

пиріем,

ти.

Внасnідеи триваnих і заnивних дощів, які не·

овочевих нуnьтур, на кращий догnяд їх в тепnи­

між­

рідко випадають з градом, в радгоспах і птахо­

цях і посиnення ,продашу державі ранньої го·ро·

ушущені. Цього ж мож­

фабриках району не закінчене садіння иартопnі,

дини. Щоб запобігти втратам,. сказав він, сnід всі

затягнуnаси сівба овочевих куnьтур та висадка в грунт розсади помідорів. Створиnмен несприят­ nиві умови дnя обробітку посівів, що може нега· тивно відбитися на врожайності.

овочеві nnoщi зберегти від шкідників.

я~шй

Отже,

ва.ж•ко

ст,рq.ки

рядь дещо на

було

ву

nогоду.

·ви~орени­

обробітку

уник.нути

Овочівницька.

навіть в ДQЩО­

бригада

Ант·она

Ів~ови~ча~ ХJrл-,~ка за,кІ.нчує ·Садінн~я іюм:;дор'•в. Роботи залишилось, ска:зав бригадиір, на півтор·а-два д'Ні . .в

обох

mспода•рствах,

побу,вали,

не

опадає

Піру.же.ння.

Ве:аняна

завер.шуєrЬІся,

а.ле

де

ми

трудове

на­

посі•вкам,па.нія ~пере•починку

буде. Догляд за поаrвами менш ВІіІд•пов·ідальна р·Оібота, ливо

в

умовах

не

не особ­

-

несприятливої

по­

Питання про забезпечення одержання запnана­ ваної кіnьності иартопnі і овочів у заверwаnьно­

му році п'ятирічки обговорюваІІося цими днями на нараді в райкомі КП Украіни з участю дирек­ торів, секретарів партійних організацій та гоnав­ них спеціаnістів радгоспів і птахофабрик району.

3

інформацією про вииона.ння наиресnених за­

ходів по

вирощенню иартопnі

і овочів в цьому

годи. НеЗІва·жаючи ні на Я•Кі .nри­ чини, потрі•био ве•сти ,рішучу бо­ ротьбу з бур ',яІНа-ми, т·римати всі п·ол.я в чистоті. Це І'оловне за.в-

році виступив секретар райкому КП України М. О. Сергієнко. Він доиnадно проанаnізував

да.ння хліІбо,ро•б)в, від ви:конан.1я я.ко.го за.лежить доля врожаю юві­ .1ейно.го ІР<Жу.

тягнуІІи ці реботи, і нагоnасив на невідиnадності

Рейдова бригада: І. ДВОРНИК голова рай­ кому

народ,иого

контролю,

Г. СМОЛЕНЧУК старший інженер-інспектор держсільтех­ нагляду, П. ТЕПЛЮК пра­ ці,.вник ре.Цакціі газети сНове

ж труд·ове

стан справ в господарства~ з садінням иартопnі й овочів, піддав критиці ті господарства, що за­

проведення обробітку иартопnі ряддях,

завершен·ні

садіння,

і

овочів в між­

поемnенні

макси­

маnьного догляду за n·о·сівами. Заступник директора Дарницького спеціаnізо­

ваного тресту овоче-моnочних радгосnів О. В. • Щербенко звернув увагу иерівни.ків і спеціаnіс­ тів на необхідність швидшого закінчення сівби

Про продуктивне використання · тракторного парку на весНJІНИХ nоnьових .роботах говорив го­ nовний інженер тресту А. В. Печеров. На нараді буnо засnухана директорів радгоспів тт. Борисенка ,М. ,Г. ( «Запnавний» ), Чепеnу В. Ф. («Жердівський» ), •Басюка І. О. (імені Щорса), Лазарева В. Г. («,Гогоnівський»), які допустиnи відставання з садінням та обробітком иартопnі і овочів та викон:анням .п.nану nродажу державі ранньої городини.

Дкрентори Дарницького тресту .овоче-меnочних радгоспів П . .П. Чеботарьов і «Киівптахоnрому» М. С. Бондаренко крити-кували окремих керівни­ ків господарств за зменшення виробництва ево·

чів, допущене віДставання на садінні картопnі і нагояошували на необхідності вииорист.овувати КОЖНУ ПОГОЖУ ГОАМНУ ДПА обробітку, ЩО дасть можnивість тримати посіви чмстими і за· безпечить іх нормаnьний розвиток. Наприкінці з nромовою виступив перший сек·

ретар райкому КП Украіни

8.

О, КривошІІии. ВІн

·радив керівникам протиставити стихії орrанізІ·

ваність, кмітnивість

і

дисципnіну, боротись за

продуктивне використання кожної погожої годи·

ПЕРЕМОЖЦЯМ аІІА.Г АКНЯ-ПРЕИІІ НолеКТИВ

р~гоацу

сТреб,ухuвс&юІІЙ•

зобов'ЯзМІІСя

в цьому році 'ВИJЮС"l'ИТИ •на кОЖІному з 532 ге.ктар111 no 130 цен11нерів Ж!jpTOILJI!i. П1іД неї було виДіІлено добре nідготоолені lJJIOЩl з·ші,д кращих. попереднин1ІВ, внесеІfО /ІР"

сТІатню нільНІісrь opra:mчutиx і :м.lнеральних добрив.

На С!ІідіННі н.аР'ЩПЛ.і Qуіло. ~еве моральне і

теріальне за.охочеН\Ня, виділено, закрема дві премії для брЮ'ад,

• лю.

ЯНі

перШИМJІ

В •СТJ>ОІИ

Вже nідведено піJдсу.мк»

і JШі•СН'О

ПОСаДЯТЬ

соцlалі•стІщ:нQfІо

Наjр'ТОП-

змаrання.

Першою заІКdtнчил.а саіДити карТО]]JТЮ бригада І. НорнШка. Ій вручено п;реМІію 150 .нарбованцtв. Дру.ге міСЦ€ посіJІа браrада О. Нрисьна і одержала 100 карбова•І:Щі·в ІІІРем.ії.

О. ХОЛОД,

головниіі аrроном.

11111·

НИ 3 ТИМ, ще6 СНС't8СМ.І6ІІІ6ІІИ .......іі · н6е3·

печити виконання державних пnанів оа вироб·

:r•

ництву і r1f10A8111Y иартІІІnІ ІВІЧі,аІL:s.tвершаnь· ному році п'ятирічки. Дnя цього, сназав він, сnід

біnьше nрацювати з яІQІоМи, ·Підвищити віАІІові­ даnьність за ерrакіааціІе праці naнкoiutx, брига· дирів, керуючих аіцhІками, всіх сnеціалістів.

========~==~===е=========== Що

rово.рити, складві .IКJI'O.ItB!. умо,ВИ

ні!ІНІЬшньої весни. Ча-сті д~ ет,рn,уmь ІІ!Іе" ЮІ!Иі пОJІьові роботи, а то й зо всі•.-:ІfН­ жаюrь ї:м. Звісно, в ІНЗ\З:ТО з~RиІt· лрунт не

заїдеш тракт!J!ІЮЯ.

Та есе ж і за не-сприятливих умов вИ.Ко­ нано чи·ма..ло ,робіт. Дола·ючи перешкюди, механ·ізатори .paJ~r!'OCil'y «ЗаІП.~ав.ний.» посіяли ран•ні картоплі,

зе•рІнові, посадили 185 гекта-р·:•в почали обробіrтDІк її. Та весняна

сів.ба дале.ко

35 .гекта,рів 277 гектарі·в

не закінчена. Не по-сLяно ще оІ1ір,к-ів, 45 ге.ктщрІі'в капусти, ку.ку,русд:зи.

І1ри та·ких обставинах, зда•валось, пови·н­ но -бути в,се пі;що,ряІдJковшІю одній .меті і!ИІКОрИ!СТаІННЮ КОЖНОЇ ІПОГQЖОЇ ГОДИНИ, КОЖ-

БАЙДJЖИХ НЕ ПОВИННО БУТИ ного клаnтJІП ~JІtdti, зда.тн-ого для об.роб:т­ ку. В механ~затора, ла1н.кової, ()р-иrадира, ке,руючого, с.nеuіа..л:ста немає в ці дні більщ

брИІГадІІІР Тіра,кторн-о,рілІіlіичої брІ\ІІ'ади від­ І.іл.ка N2 :І М. І. Кисіль. Іде•мо на поле. Bi.znpaзy за селом на па­

в:•дІПові·дал-ЬІНого заІВдаН>Ня я~моrа швид­ ше ІІ10!класти насінн•я в r.pymт, висадити роз­ садоу, оqроби:rи ІЮСіви.

горбку :рясніють rкуІПИ гною.

Що це за mлоща? за.питуt>мо rоло.в­ иоІГо алроиQ·Ма т. ЛеоодИІнсько,го. - Т1ут будем•о сіяти кугку.рудзу, - від­

-

Ди·ву даешся, що на<ВІЬть серед ке;р·Lвного с.к:ладу -радгос:пу ре·fщова бригада, що пе­ ревІ'>ряла· ста•н сів{іи і доrл,яду за посів(ІІМИ, зуст')Jіла ба•й.дужих. - Нічого не можна ,робити, все за.лИJЮ!­

ПОІвіда'є він. - То ЧDІМJ' ж до·сі не зораІНа, адже вона ІНЇІКОJІН й. не зал-ивала>сь ІВОІдою? Не встиrли, •каже, розводячи ру-

з

ками.

обуренням скаізав при

nершій

зустр:чі

Ог шщаемо площу Г.руІНТ

Під<:ОХ

·і

оосад:женаt ка.ртоц.лі.

ЙОГО

ціл,ко.М

ць·ого дня

~бороІ!Іув>а;rІ!., адже

ущ:.%нена

дощем,

до

TOf'O

МОЖ1!а

було

ЗЄІ!d.л·SІ .дуже

ж

з'явИJІисst

д!ружні сходи буjр 'янів.

Побува.ли .ми і на .пл•ощах, де nе.ре;:t6а­ чається сівба ог~,к-ів і ,капусти. Іх теж ці.1іІюм можя·а (\yillo обр'Обляти та, бачите, i·IИll\Y дал-и lЗІраіН·ку ,роботу ПWІСНЮЄ ГО\ЛОІ!'НИІЙ аІГрОІНОМ.

механі~заrо.рам,

Як бвчимо, зу<:r·р·ііlІися з ІПО!Вною иеро.з· по,рящ..ливі<стю, ба.йдуокФстю, · яка .може при­ звести до зна~них ,втрат врожаю, збитків господаjрс.тву.

Рейдова бркгада:

Л. САНКІН, В. КАБАН,

€.

ФЕДЯИ,


IWIDIUІIUIDIIUUII8UDI81UIШUIIUШIUIUIIDIIIDIIIIІПIIШIUPIIDDIUШUIНIIIUIПODШIIUЬIПUt

14

червня-день

ПZВОЛА

.ЖИТТВ.

Z

взнли ·уча·сть і голови та се[(.ре-

вtіборів

=.:~ь~~И!Х ~~~::.::~ Готуючись до екзамеиш·

до Верховної Ради Союзу РСР

дVlЬІНИЧ!НИХ :Виборчих ~ОМЇ'еій -~

.

ІJООfВіла •на CЄ!Irilli'IJi мвідуюча tp...

=======--- .J rеізаціііІним

tЩміJІОІМ

p.aЙiro1fy.

.

.

І8 І

• 3АВЕР~У6ТЬСЛ

ІН·авч;wпшии

ІН\Я :На іГОДОІЩОКf 1 ДШJОІМа.ГаЄ СТ.ВО­

КП )'іюраіІПИ Л. І. Шмеет. Вона зУІІJинил.а·ся rrмюж ІНа ШІ'І'ІІ!f!Ні rro-

~· 'н?3a~3JJ'~ ро:шо~ІІе.'І'ься наі­ р иrи заJЕіичеutе }'\!EВJietmiJI пр о· :на­ ~В'ІДІІІІ1ЬІНІіШиі .перrод в жШ'І'і ВЧаІЛЬІІІІИІЙ ІК'У'РС В Ц і:ЛІОМ'У.

АІютивню І1отуються iJ!O вwб·орів ся roл·OC}1Bili!J1HЯ. Ни:ні проводиться НЮ-іМа'ООВОЇ роботи В Періо.д І1}ДіГО-

і .mкоості

ДеJІОкі у·ЧІІJ1і, готуючи•сь до ек-

3 ~py:w~ червня ~оапочнуrrься

3аtме1Нів по біл·етах, ІНамагаюТІ>ся просто ІВИВЧИ!ТИ sід•П'ОВіі:.'Іі на них.

Активна підготовка

СИЛеІІІІНЯ '()ІрrанізацІійн·оі і агітацrй-

ПeiPffi!Fj)!Ra і )'ТОЧНt'ШІНІЯ СПИСКtВ 1\И­ товки д'О ІВ·иборіІІІ у ВерJювну Д'NІЬОНИЧІRі tВи6орчі КОМІІІСІl, ЯКИХ баРІЦ.~В. ДіІJІЬНИ'ЧІІі'і KIJ·llficii ГОТУЮТЬ Ра!іІіУ ОРСР. С'!1ворено у Брова:рах і селах •ра- ТМ(•ож УІР:НИ, облЩд!нують кабllіи QргаІШзацИіwо""ТеХІнічні заходи йону 6 7. Вони .провели аас~аІНІНя д•1Я Г()І,1ОDування. Особливо \Щобір·е ДІЇШШИЧІНИХ 13·Иfі'ОРЧИХ ІКОМіаЇЙ ПО і за.твер.циІІІи ІВ'а .них ІПJІ&ни сtв·оєі в01ни пр-ацюють ІВ селах Pytcaumв, ІПІЦІ'ОУООвЦі ~О •BOOQip~B ·у МІJіХ·GВВІИЙ у Іве<р:х:овний

орган

Іtраіни Рад

орган 'КР&Їtіш

- ц·е було головроботи. Ра.зом з тим чл.е.ни комі­ Вогд:ш1вка, СемИіпмки. нJW у вистУІПі ,1щ се.мЇІНа~і ·сеюребm 6раІІІи у·чають 13 склщдаІІJІНі В Вроварах від!була,ся н:аv111Да­ та·ря В'ИІКОІJ1fі{)•МУ pawpruди депутаопиаків

виб01рці:в, котрі ви:вUшеші

се.МJ1на•р гмів

В ІП})ИМ'іЩеНІНЯІХ, де ІВЇ)ІІбуВЗІІ'И.'dетЬ-

і

ПРИМІРНА ТЕМАТИКА

.. Ра~дJ_'ІІнсьн~ ~аконqдавство про охорону пра­

ЦІ робtт.ниюв 1 служібовщі:в.

J!_н раДЯJНСЬІКі

ЛЕКЦІП І БЕСІД ДО ВИБОРІВ У ВЕРХОВНУ РАДУ СРСР Лені'НІСЬІ\18

вчення

про

•оеюре'l\арів діль­ ТІ1в тр уц ящих :К. А. Р•і-заtн eutкa. r. АНДРІЄНКО. В Н'ЇЙ

ничних вибо.рчих кІА.-..rісій.

своооди

l Гl!дНJСТЬ Р<lі;vіНІСЬІНИХ ГРОМ!ІІдЯН.

соціалістичну дер­

. РадЯІНІСьке законо.ца•ВІС'1100 про охорону здо­

,ро.в'·я nрантичне ~іd:і•онен•ня .ленЬксьних ідей про !Збереження і зміцнення здоРQВ'я

Неріовна роль Rомуністи'Ііної па.рт.ії ви­ рrшалЬІна ·У'Мова развитну •і зміцнення ра.длн­ Соц!ал·і•стнЧІна загалЬІН:онармна щержава держаІВи

Права радя;НІСьних J:1Ромадлн на боо.плаmу

-

м~ич.ну допомоІІу та

ЛеніlІнсьн!

пролетЗJ)сЬІІюї

дита:т:ури.

1держаJва головне знаряддя пооущови .соціа.лtзму 1 ·иомуніІзму. РаІдянсЬіка ,цержава могутній інстру1мент

·

Лен~нсt>ке вчення

:цро

До.иорLіІна

ра•ту.

Уважне ставленш до цропоонцlй, заяв і снарг 11}>0ММfіН ОДИН З !Ю:ІІЙВІР.КЛИВІщих обо­ в'язнів органів Радянської держави та їх пра­

соціал!стич.Н'у демо­

вЩм!ннj.сть демократії

ТИ'Ч1JЮІ в:!Д буjрЖуазної.

соціаліс­

цlвниn1l·в.

в.- І. Ленін про 'С<Щіалlстичну занонність

Реа.нщійна.- антинармна суть капіталіетичної

1 права. ·!\а:n1'\'аJІLотична діОрЖаJва

і диоцИІпліну, як необХІ~дну

д•ржави

в&1t'!fЯ MOHOtlbлиt.

демокра"іИ'ІНий централ}зм

ГрущневИІЙ (1969 р.) ПлеНІум ЦК КПРС про

му госшщарстві Ідля С'Тва:ренн:Я техн; ч•ноУ ба.зи :иому.н!:зму.

ЩrйЧщи;й та Оtрган!:зацlіfіінИJЙ принцип побу д01ви

1 Д1·ЯЛЬ1ЮСТ1 ·OPГaJHltв радянсьиої держа·ви. Бурж~на

:демократ!л

ІЦемокра~іл

-

В.

для

дальшого ·роз•витку wої ДержаіВН<JІС'Тl.

та

генеральна

-

змLцне.ння

В. І. ЛеНіІн ІПро демократію і ди.сциІПліну в

і

го буІдівництва ІЮМУ'Н\l.змоу.

нінських цринщИіПhв ІІ'ИЗtМу.

органи справж­

демокра-

найвищий орган

народу.

діяльність

Верховної

•ПОІС'fІійні комісії .палат СРСР. Ра.ДЯІнсьна Н01ютитуція -

Верховної

Ради

nро­

-

1 nримноженНІя •сус-пільного ба­

винанання

Демшііратія найдемократичні­

члена1ми

колекти:ву

-

для ного? (Про иласооий

ха,раwтер демоКjратії).

Держа·вою

Цю

працю ·і обов'я­

го

трУІдові праJва

!VОЖІН·е oowrпnя, aooЖJry та'dу аа­

НИЧОІ ._І 0!111ЬІСЬЮО1 JІЮ.Л•ОДІ, 69~-·

уЧ'уюrrь ізалмхва'но від .решти м•а­ т•е•ріа.лу. 3вичайІно, К'ористі такі ме:ханtчmі no.вepmi ан~ІrНя не

життям

~ .ВІШУІСКНІ

108 7~ ~чн]в У-Х кла,с1в заг~ьНО•СІС~ПІ~J<Х. ІІnКШ, _1500 -:-- ро61Таа:очнІJІ (іІіJJІа.дат·m~уть uшcЬJмosl та

да,'І.Іуть 'l1Y/l' ні tСИ!СІrеми, ні У'Сді е:ооаJмени з М·ов, ма~Ремаrrики 3НііJ.ІНЬ, ІНі ЛООЇJКИ. ТІа інших JІІР·~ме'І'іІВ. Екзам•е:ни на .д•об,ре володни знаннями ат e:eтarr tiiро tce р~ню освіту б у- означа~ ·не rrіІЛЬІКИ 3Н'а.ти, а й у<мі­ дут·ь СІКда;даrrи 956 ІВІІП'У'ОКІНІИКЇВ ти wктивню впро&ДЖ}"Вати ана.н­

16 се.редніх за>ГаJІЬІНооооітніх, 363 у шк•ОІJІах робіТІнич•ої і сіль­ сІ>кої М'(JІ.Л•~Ї та 33;()!ЧН{)Ї ШК'ЇЛ.

-

(.про трущаву

'Н\Я на ІПраtкrrиці:: VJ;Oбope ви:клжт·и

м:ат~<т, Ч·l'і1КЮ

ІТLО.ІЮІfИТИ, пере­

ІЮНЛИВQ д•овеС'І'И, виконати fіІР'аJК­

Піц:го11ОtВК•а .що ІІІі!!!ре:ВtЇІД:них і ІВИ­ тич.ну ,ро600'у '110ЩО. Отже, ПОТ·р~бІІІ}"Іскшu

ею3аuІншjв

·вимаrеє

sід

1!10

\.WПОМОІГГ и

ді'Іl.Я'М пр.аm ик ува­

кoж'lfaro учня на,полегливої ошмо­

тиося s набуrпrі практИ'ІНИ!Х нати­ стійt1110Ї ІЩО!Машт·оі ІРОtбюти. Ве.ли­ кі.в і вм:Jнь, знаІНь з К'ОЖJН!О['О юий ВПІІІИІВ на }'JCІIIfut цієї підготов­ mредмету. В ОДІН'~у випа><ІІКІУ це ки !ІІ:ЮІЖІуrгь іІІ<LТИ бarrW\и. Прави.ль­ М•ОІЖ•е ІНаІ6уrгИ фОр'МИ «ІВИСТУJІІ'У>> ню ·O!ptr &ІНІіr.ю&на п~м-от{ІІВКі/1 ,tto ех- учня в .с~'ї з читаннІЯм sіrнШв і 3аJ~Н~'Н'ЇІВ Ж()рОШа. ШJWJia. 'ВЩ:О­ лі!rературнИ!Х УІРJІВКІЇВ, В ЛРУІІ10ІМУ ВаJRНЯ Хаір<а1 К'\'еІРІУ

ШІООІЛ.я;р,а.

За ча.с, що· 3алишИІВІся ~о ею3а­ меtн~в, 'У'ЧеНЬ ІПОВИ'НеІН 'Ш)ВІ'і'ОРИ'І'И прой~е~ний матеріа.л, вик·о:Іl1}"1Ва.ти ті чи іНІші ВІLрави, з'яосу'Вати всі .нез·розуl'Іtілі іfіИ'r111Іfня. Пютvі1б.ню ЧІіт­ ко о~рганіз.у;вми режm'\1 робочого

-«•ДОІП'ОІВі\ді» На rry ЧИ Ї'НШу Te!lfy, У '11Ре<ТЬІому

-

фо.рми ак.тивоої бе­

сіІди б~атмсів з д!ітьми в зв' ЯІаку

3

іП'ОвУrореніІІ'JІ nроорамовОІ'О

ріалу, ВИІЮО!fіаІННЯІМ 3Y:B3Jffi!J1.mм

!Bl]p.'l'B,

мате­

poз.в'я-

зацач.

Карисна та:к;ож кол·ективна фар­

ма ПЇЦіІ'ОТ<ОІВІКИ lдІО еКІЗМlе!Н'ЇІВ, ~ОЛИ Але б}"Іва.є й TaJK, що деЯІК!і учні ДtВ•а-'ІlрИ У'Ч!Ні, ІЗЇіб>Р'М!ІІШ'FСЬ pta30lМ, м•ай·ж·е до остаНІнього тижня від­ ро·аmов1дають •ОД·ИІlf ОІДІН•аМу, пояс­

ДНІЯ.

кла~ають 11Цrwовку 1дю екза·ме~нів, а ІUОТ1М ШТУІІJІМІІ)М беруТЬ JІ•рОІ1ра­ МУ

-

,ІІJрос~ЖІують дні і .ночі над

ПіІДР'УЧІНІИІRОЕІf, ріалу. ТОВІКИ>>

3УІОJ)ЯІТЬ,

о:працьо:ва·ного

ма·ло.

Ось

<rому

'ІіР{)Ісrгежити,

батькам щоб

д'іти

учите.лями,

3ЗJПитання.

3а:в­

м.ате­

тивної :mідтотовrш, щоіб ІНе ·посла,б­

«:ІJІіцго­ ЛЮІвалж·ь, а :\1ІОСИJJЮВаЛаІСЬ іtІІ[;І,ИВЇ· дуалЬІНа ІJ'{)'бо~ ЮОЖ!ІЮІ!'О УЧНЯ :ІІ!ар ваЖІЛИІВ'О ІJ1аtвчалЬІним мarre~Jjiaлoм.

своочЗJС•но

П'О"l'Инtку та інше. Вони мають по­ з

за~о".~ають

-СТЄЖИ'ГИ, а•бИ 'ІlВ•І)рЧИ..'\ІИ і <ІJКТИ:В­ Н'И~Ш були веі учасники ко.'Іе-к­

і серйозно ІІотувалИІсь :д·о е.к,зruме­ нів. Опираючи:сь на ІВІЛruсний жит­ тЄІвий дю:с.від, батЬІки ІМОжуть дати ді!rJІІм •корИІСІІJ1і пора.,'Ііи, лк юр.аще ро:3оодrлиrrи ·час ~я зwнять, :віІд­ гов.орити

нююrгь,

даtНІн•я батЬІк 1 ів у т.аких ВИ!Па;;J;ках

Не

30ІRСЇМ

КориСІТі :в'іtд та,ко·ї

к.'Іооними

ПсІр.іЮІ'Я!ІЮ . 3

поІІІеtр•щ,н•ім

на­

·В1чальним [JІОІЮО!М у ІЩ~і шкіІЛ аа­

га,лtам лі;ЦJІШІІЦИЛИІСь я;к1~н:і шжа:з­ ники

уооішн01сті>.

Пере·в~жна

біш>mkть у'ЧІН!ів д·о·бре за·сІВоїлв ·рЇЧІІJ1у П'P<mp<Wy, На•бул.а ~РУІНТ'ОВ· Н'ИХ і М:'ЇІЦІНИ!Х ·ЗІІШНЬ, }'МІЇt> ЇХ З•аСТО· сову•вати ·на JІІJ)!аІКтиці. 3м•еншила•сf

к·е:рrвника:ми і оц•е'рЖаІГи в~ них КІЇЛ.ЬіКІkТЬ дР'У•ГОІРІVЧНИКіІВ. У :ВСі] 'ООЧ'Ні ~і.домю·~11і 1щро JJ:К'ЇІсть зна~нь ШК•О'Лах ,раJЙ:ОНу ІПраІЮГИ'ЧІНО РО'ЗІІ! 'Я·

3

ЩІQЖJООІГО 'ПІ)еІДІМ·е­ 3аІНО ІІІР'О•МЄІМІУ ПО:;\'ОІЛ~Н\НІЯ дРУІГО· ,щода'І1юоно іІІ'Опра­ v.і:чництва в tП'ОЧІатк•оІвих кл:а.сах. цюва'!1и з ними. Н·а:в1чашшиіt ІрІЁк, ЩІQ миІНає. У ІПЇДІГ·01і'ОВЦіІ ДІО еІКЗаМ•еJІFЇВ ІВЧИ­ СІІНУВЇ<сТІfТЬ Illj)IO С·!jб·е '11раДИЦЇЙІНИ~І :J'еtЛІі 1мають з:вернути ув~·гу дітей ocrra•IJ111'irм ~:Jв<Уник·ом. Х•очеться по· на т1і Ір~з,-фш прОІГj)ами, що не:дю­ !Уажаrrи ЮІнакruм і ІЩівчжк·ам уrс­ СИН:а ЧИ 1'\ОЧЮИ

ТУ, щоб ноrг~м

етаТІньо З&(jв·аені ПР•ОТЯІгом на­ лішного СІЮЛІаlдШІІІІJ1Я ш:!!ре,вЇ:Діних і вчаіІЬІJ1ОГо р·оку. Ос·н:овwиtЙ 3МЇІст ВИJІІуІ<ЖНИХ еІJ\ІЗЗіМ•!!іІІІіІВ, ТВ·О:р•ЧОГС

ІІІЇ!д,гоrгонки полягає •в •систе'Матич­ НеІСдJQ'К•ОЮ wому mовтор·е'Н'Н!і ІПР(ІЙ,д•ено.го. втІУрен:ня

упраtвЛІяємо ми.

книжку ПИШУ'ТЬ

екзамеши.

П~Рt.'ЩЦІІП

тер

-

має

ос01бЛИіВИЙ

По­

да,'\ЬШИ'Х

~На'ГИ ІВ П'ОХ'()Д•Ї ІВ•ерШИІН

ха.рак-.

ДС

На}'\КИ.

І. РЕПАЛЮК,

інспектор шкіл райвно.

ІВОІНО ІК'ОІНЦ8Н'І1рує увагу УЧ-

і обо.в'я;з,ии ра;дя.нсько­

гром.адянина).

Праця, право і обОІВ'язок. Служити у Радянськ1й АрМІії, захищати Батьн:івщину священний обов'я,зок гро.:vІа­

Пр'аво грома:дян СРСР на ві,дпочинон. Піраво иа матеріальне забезпечення по ста­ тимчасової

які'сть

ЦИКЛ ЛЕКЦІП ДЛЯ МОЛОДІ

Раtди

зон nрацювати.

у 1ВИІПЩЦНу

про

ТРУ'дову дисципліну.

инижк,у,

та

невиконан­

1 ВЇід!І<mіtдальні·сть за •невико:нання дер­

Сумлінне

,ПраІВа, свободи і обов'язии tРадянсЬІЮІХ гро­ на

дисцИІПЛііну

своїх трудових обов',JШІИ!ів вирішальна умо­ ва У'ОПНШНОГО буІДіВНИІЦТВа КОМ~Н!зму.

МаJДЯН.

Право 'rрома,дЯrН С~СР

за

гатс11ва.

ша у ·світі.

рооті

заtІюнодаJвст.во

ської держави

Дво:пала•тна с:трунту;ра Верховної Р·ади СРСР tВтілення ленінсЬІКої національ:ної

· 3З!НО1юдавча

про

ДисциІПЛІіна і організованість тру.дящих необх;і~а УІМова заюсrа.ння могутності радян­

державноУ .влади, виразник ·волі всього радян·

СРОР.

занонодаос·11во

Іlрудневий (1969 р.) Плену1м ЦК НПРС, VII сесія Верховної Ради СРСР про держав­ ну

nолітики.

.Р1JІ,щіІ!НІС!іке

органі•зацій.

ОООВ'ЯІЗОН ІНОЖНОІ'О J:1РОМаtдЯ:НИНа.

цями.

сь.иого

за­

Оу;воре додержання ращЯІнсьних занО'Нів

.

-

соціалістичної

жавних t!]Лані:в.

Порящо.и висуваІННJЯ •КаНtдида,т.ів у 1 депутати. .ВіJд/п.ОІвіtдаль:юсть депутатів перед вибор­ Ра,да СРСР

госпмарських

перевір~:~ р1в~я 3'Н~НЬ та аtТ·ОСТЗ.ЦlІ УЧШВ.

оамисдюючи

соціалі·стнчної

матеріа.лЬІну ·вЩповіІдалЬІніють

•дУІЩії

·в"Іtілення ле­

,соц!алі•сти.чJЮГО

та

РадлНІСьне

народовлаJДДя.

-

ОХО!Рону

ня Ідержавних nланів.

соц!а·л.~стичному суопільст.ві.

РЗІдянсьиа Івиборча система

•ПіРО

матеріально­

коннас·т! головна У'Мова У•<щішної ·діяльнос­ ті всіх ,ланоtк :радЯІнсьиого держаJвного aJпapa­

соціалістич­

ДержСІІва 1 демокраrія в tПеріод розгорнуто­

-

Ленuн

Неухильне ДодержанНІл

лінія

ry

Ради депУ'Таrrів труtдЯІЩИХ

І.

вла,с·ності.

е!{Ісплуат.а торі в.

демокра.тії

зміцнення

значення .бережливості і ек,ономії у народно­

головний nо­

-

·j1мову

держави робі·т:ників і селян.

:знаряддя пану­

-

ЛенінсЬІний принцип у•часті трудящих в ра­

Ленtнсьний стиль у ІРоботі ~ержавного а.па­

ира•т.!ю.

Верховна

народним

дянсьному держаІВному уnравдlниі.

захисту .соц!ал.!отичних завоювеі!нь, .пLдтримии мlжна·роtдного револ.юфйно,визволЬІного руху.

нього

соціаль!Не забеЗІПе'ftmВЯ.

принципи •у;правлlнн.я

гоопо;дарсшюм.

РащЯІнсьиа

Розвиток

..

ТРУІдЯІЩИХ.

СЬІІюї соціалLстИІЧної д~ржави. .справи

о:щронлють права і

. ~н .радянсЬІНе зако.но1да:вство охороtШЄ честь

жаву.

прqдовжуваtЧ

аакони

громмлн.

ШК'іІл

дянина СРСР.

непрацездат­

РадянсЬІи.і заJиони для підлітнів і юнацтва.

&08'1'1.

. .

.

ВчатьсА 1н же нерно-тех н 1ч н 1

.

nраЦІВНИКИ

В аа:JІІі .засіІдашь рай•к01му КП 3мі·стОІВІНі реферати наюисали праці «Сторінки 3 ЩОІденшtка»Украї•ни відбу.оос:я чеtрІГове занят­ !і ,вист}1ПИЛИ ~ ними слухачі }1ні- ; гмовний ене.ргетик шпноре<мmІІТ­ тя rгеоретична ~wфе-реІІJція В<е\РСlfГе'І'У: по ІПІРЩі В. І. Леніна. нo,r!Q заtводу С. С. Оокмо.в, по пра­ ЛевівеЬІООІrо наІЩІІі!:ІО'ГО уІнеерсше­ «3мц~ншя .ооі.,1ок М<ІЛ'~і» ін- ЦІі «Па~ртій,на орг.wн•і3аЦіІя і tru~~l)'l11й­ ту, 1в mtoмy ІИWвЧІаютооя і.нжене;р-

жeнe'p

JЮ-теХІ!ІіЧІШі ІІJрЩ~R'НmtИ Пj}ОМИСЛО­

Л. К. Бересвева, по пра:ці «Про ·ІЮд'У хоо,~ИJІЬІНИІкІів М. С. Шми­

заво.ду

rnщ,стиЧ'них

ма·с на лі!тератуфа»

-

nрщ1нник за­

демок•ратію ІЇ диwra'fi~Y » - стаt- JІМJВ. ший еюооом!kт цМfІІра:лЬІних реІІ!Цс~ тtюретич.но-і .оонфеjІJІНТема ~аІН,JІІМ1Я !Конференції: МОtН'Іl!Ю-Імехwн:ічни.х .майсте~решь цП ІПІіtд;вів nrrмшwй ле•кт·ор vайко«·В. 1. Ле!Н'm про ·оУІапі~~>с'І1вQ і 1. П. Фороотеащоо. му КП у,юр8!Їни М. К. К·о:rій. осооу. Всебічний ро:Jвmок за­ На заюінчrоиwя •позаrnта!І'НИЙ ІJJіJдго'І1}"ІВ1ШИ таюож реферати КоОНООРJJІОrЬ ІrоМУJНІЇСТ ИЧ\НІОГО 6у­ JІіеІК'ТОІР раЙК'ОМ'У [!а'Р"l'ЇЇ Ф. Т. Ше­ ІІІJО !Працях в. І. л~ніна: «Дитяча д:іD!fІЩ'11Ва». Встуmrу леЮЦІію tП:ро­ пеленк<О ІІJІЮЧИ'NІІВ ЛЩЩЇЮ «fio}}O читwв леІііТор районоої ~ргаtніза- Х'ВОІроОО «JIIЇBW.mИ» ІВ IVOtMY'H'i:WЇ» МІЇІЖиі&ІЩ.'\ІНе С"NІ'новище РадЯІНІСЬІКО­ ціі ТОВаІШС'І\Ва «3H.wtHЯ» С. li.. - сІЛужООвець tр~МОІJ1ТНQ-ме:хwпіч­ rо Сою·зу». П. СІВАЧ. Ку~іш. н.ого ЗіJJВІО(Ц'У к. СемеНЮ•К, по вих прІf6іІtств БірОІВ•ЗJрів.

<<Він да·в нам р~і·сне дити.~тво», оПІіtвають дошкільнят~. Скільии Ра'ідощів, на·тхнення у їх оченятах! .. У Мі•СЬІНОМу Са,дИу «Пі·ВІНИИ» С'ТВОрені І&Сd У·МОВИ ДЛЯ ВИХОВаН­ НЯ .. З малятами пра.цюють досвідчені п~д.агоги.

На фото: му,зви:хователь Н. Г. ДробtцІСька готується з мали­

r.

О

2 ctop.

О

новв житrв

ми СІП1Івана•ми до святкового ранИІу.

о

Субота,

16

травна

1970

-----

року.

о


========СТОРІНКА ГРОМАДСЬКОГО ВІДДІЛУ ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ======== І

До

11

читачІв нашо1 газети ють нас на нові успіхи в nра­

Дорогі товариші, друзі!

Наша

краіна

відсвяткувала моги

нещодавно

25-річчя

радянського

Вел.икій

ці. Ось чому героїчна тема і

пере­

народу

Вітчизняній

у

ВІИНІ.

надалі займатиме чільне місце

в нашій газеті. «Нове життя» буде друкувати нариси, спога­

В дні підготовки до цієї слав­ ної

річниці

«Нове

225

редакція

життя»

листів

газети

надрукувала

на військово-пат­

ріотичну тему. За цей час вмі­ щеио 19 тематичних sторінок, 5 тематичних номерів і 1О до­ бірок. Подвиги

радянських

дорогіцінні

-

ськово І

Ці

героїчні

нашого

nодвиги

статті

ветеранів

війни і

своїх читачів про героїв і nо­

npo

двиги,

високі

морально­

бойові якості бійців, команди­ рів і політnрацівників, які так

яскраво проявились в боротьбі з ворогами Радянської Бать­ ківщини на різних етаnах її

воїнів

сторінки

ІСТОРІІ

ди,

історії.

вій­

народу.

надиха-

Ми

знову

взяти

активну

світnенні

газети

\~:=~=т~§J

звертаємося

до

вас, дорогі читачі, з закnином участь

у

ви­

на сторіннах нашої

героїчної

теми.

священний обов'язок

Наш ясира­

-

во і цінаво роmовісти молодо­ му nоколінню радянських лю­

дей про

Командир

те, ян

відважно би­

лись з ворогами Батьківщини

їх діди і батьки, матері, стар-

ЗА ПЛЕЧИМА

ВЕЛИ-

ЗАВАНТАЖЕНІСТЬ ПО РОБОТІ, Т. ВАСИЛЕВ-

і безстрашно виконували вони заnовіт Леніна про захист соціалістичної Вітчизни. Ми чекаємо ваwих матеріаnів, дорогі товариші. Чекаємо їх від ветеранів армії і флоту, від тих, кому довелось безпосередньо брати участь в

ГЕНЕРАЛА. ДАВИД ВЕНІАМІНОВИЧ БАСИЛЕВСЬКИй УЧАСНИК ГРОМАДЯНСЬКО! І ВЕЛИКОТ ВІТЧИЗНЯНО! ВОЄН. йОМУ ПОЩАСТИЛО БАЧИТИ І СЛУХАТИ ВОЛОДИМИРА ІЛЛІЧА ЛЕНІНА. ГЕНЕРАЛ ВЖЕ ДАВНО У ВІДСТАВЦІ, АЛЕ І ДОСІ В СТРОЮ. ВЖЕ ТРИВАЛИй ЧАС ВІН ПРАЦЮЄ ЗАСТУПНИКОМ ДИРЕКТОРА РАД-

СЬКОМУ ЖИТТІ, В ВІйСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОМУ ВИХОВАННІ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ. НА ЦЬОМУ ЗНІМКУ НАШОГО ФОТОКОРЕСПОНДЕНТА А. КОЗАКА ВИ БАЧИТЕ ГЕ-

боях з ворогами.

ГОСПУ ІМЕНІ ЩОРСА. НЕ ЗВАЖАЮЧИ НА

НИХ СИЛ.

ші брати і сестри, як мужньо

відмінного відділення

ЦІЄІ

КИй БОйОВИй

ЛЮДИНИ -

ШЛЯХ -

ВІД

БІйЦЯ ДО

СЬКИй БЕРЕ АКТИВНУ УЧАСТЬ В ГРОМАД-

НЕРАЛ-МАйОРА У ВІДСТАВЦІ Д. В. БАСИ-

ЛЕВСЬКОГО ПІД ЧАС БЕСІДИ ПРО СЛАВНІ

БОйОВІ ТРАДИЦ!l

РАДЯНСЬКИХ

ЗБРОй-

UUIUUIUIUIUШIUIIUIIIOUIIOIIІIIIIIIIIIIIIUIUUШIIIIIIШIIUПIIUUUJOIIUIUIIIIПIIШIIUUUkliiiiiiiUIIIПIUUIIIRIIШIIIШIШПIIПID ТРАПИЛОСЬ це в кінЦі ми­

нулого року.

По~шосе поблизу

міста ХмельнИцЬj{оіч на: УкраІ­ ні

йшла

. 3а кеt>мом з неЮ ' . чоловік.

Обидві трохи

вирішила,

шляху

на

означало

ЛІіву

час­

призвести

до загибелі людей. Справа був глибокий двометровий кювет. Зіткнення

з

підводою

здава-

До служЮи в а;рмЇ'Ї -ніхтQ не вчиІВ Мик{)ІJІу Пruвленка педатогіч­ ІНИМ ,нашичкЗJм. А в рлдах 'Наших Збройш·их Сил ЙОМJУ ~оручили ІВИ­ JЮВ'уlвати ·молодих ВОЇІНІ~в. Були тру~нющі, ОУ•'ІИ ю~вдач!Ї. То)Іі на допомогу .мІщ~юІ!у 'кома·нциру .ві,J.­ лось неминучиr.,. А на пі~оді Жінка во.

В

рвонула

кермо

впра­

наступну хвилину всі ки­

нулись до розбито 'і машини, що

СІВОЇ

сили.

На щастя, ні водій, ні паса­

жир

не

одержали

серйозних

Р3.13'ОМ з цим •всі ми •раці:ли, кми поранень і відбулись синяками. при ~п~'І)веде<нНІі ·~ЇІ;J!суМІКІЇів ВИіКоншн­ Люди, які допомогли їм вибра­ тися

НІ.Я

дівчина

жити

не

із

безнадійно

подавленого

ЮІВІЇІЛ<еЙІІІИ!Х СОІЦІЇа•1\~СТИЧШИХ '30автомобіля, були дуже здивова­ бо•в' язwнь пь,JІДілевья, ЛКИ!)f коман­ ні.

Водій

машини

мешканка

танково'!

З<Нахощилась

лі,

варто.

тієї

частини,

на

ча•сти.ни

Ура-

де

во-

на одержа~ла авою бойову п,ро­ фес<ію, в ,далекий сибірсь­ кий госпіталь приїхала делега· ція воїнів. Вони привезли Ма· русі Лагуновій 70 листів. Ій

писали, фія

що

ІІ

служить

{а І1РСІМ~СЬІЮОГО ЖИТГЯ. В1н ЧЛеН \JOMtCO'MMbCbKOO'IO

:ІИ,

б·ере

учооrь·

К:ОМІЇТ·ету

ЧаСТИ­

В

на фронт,

а

потім

з

ймовірними труднощами лась,

щоб

її

послали

не-

доби­ в

нав­

геро'ічна

прикладом

для

{·спішно сюлав ЛеІНіІнський залік. Олужить ПаJвленко за ·межами

)Воєї БаtrЬкnвщиши. Його ві;иілен­ ІЯ В ПОСФіЇfІ:ИіЙ бойовій ГGТОВ'Н'ОС'11і.

tОМаіНІДИj) і ЙОГО пі;~:леrлі ВИС'ОКО Іесуть честь і гід:н:ість радлнськ·оВ. КОРОТАЧ, військовослужбовець.

ність

ною

ця

для

новій

вважалась

жінки.

недоступ

МарусІ

судилось.

Лагу­

спростувати

звичне уявлення танкістів. Во­ на успішно закінчила училище і в 1943 році брала участь в багатьох боях на Курській ду­ зі і на ЛівобережЖІі Дніпра. В бою за мі-сто Бровари на пі•д­ ступах до 'Києва її ва~ко пора­ нила, і Маруся прийшла до пам'яті 1t тиловому госпіталі.

Субота,

16

травu

1970

року.

уже дорослі, старший одруже­ ний. Кузьма Якович трудить­ ся зараз на одному з підпри­ ємств міста Хмельницького.

!VІарі<Я

Марія Іванівна на пенсії. Коли

лю

моя

Марії

розповідь

Лагунової

про

снила

до­

на

фронті

і

тt бойової

слави

иурсантів,

-

що

на

фронті

тан·

випускники цієї части­

ни, ідучи в бій, nишуть на сво­ їх машинах: «За ноги Марусі Лагунової!», що вона, як і ра­ ніше, в строю, разом зі всіма ... «Поправляйся, Марусю, ставай на протези і приїжджай до

-

нас»,

писав

командир

час­

всі

ці

роки

вважалась,

на загинула:

після

Броварами

командуванню

милково доповіли, гунова

що

бою

померла

ран

по

трапилась

але

во

під по­ до­

вились до неї в Хмельницький подарунками

і

запрошенням

тини.

приїхати до них в гості. Нічого

Підтримка товаришів, само­ віддана турбота лікаря-хірурга Валентини Борисової, увага, з якою поставились до дівчини в Інституті протезуЬання в Моск­ ві, все це дало їй сили пе. ремогти -важку біду. Вона ста­ ;ш на протеЗи і, ТJРенуючись з незвичайною, справдІ фронто­

й

риші дотримали слова зустріли героїню, як

-

вони сестру.

Лагунову зарахували на понад

ботою. А після того, як части­ на була розформована, демобі­ лізовану Лагунову прийняли в

говорити,

що

запрошення

це

було з радістю приЩІяте. А по­ сланці частини, побаЧивши, як

потребує Марія Іванівна надій­ ного транспорту, розповіли про це товаришам. Танкісти тут же вирішили допомогти Марії Іванівні, зібрали велину

суму

грошей,

рія

Іванівна

вої

«ВОЛГИ1>.

З

і

незабаром

сіла

за

захопленням

стрі:чали

Ма·

ру ль

но­

щоразу

зу-

МарІію

Іванівну

моло~і

та1нкісти.

Перед

страєм

командир

відда-вав

їй рапорт. Нахилившись, вона цілувала край бойового прапо­ ра, за який пролила свою кров Якось Лагуновій довелось

фабрики.

Т<ам,

в

ОверщловськІу,

вона

ного

і

ЖИТТЯ

<іЮвет,

ризииує

і

С:Іюїм

рвонула

завжди

руль вправо. герой!

С. С.

<<Т-34•.

танк і, натискаючи на педалі протезами, повела машину. Ні­

о

журналісти,

видовищем,

захопленІ

бігли поруч

з

--

СМИРНОВ.

за

ВІД РЕДАІ\ЦП. Останніми днюш Марія Інанів•на Лагуно­ ва. почесний громадянин м. Броварів, під час святкування 25-річчя Перемоги над гітле­ рівською Німеччиною, побува­ ла в Броварах. Вона розповіла, що зовсім недавно повернулась з Г ДР, побу~ала там на святі в шкільному клубі інтернаціо­ нальної дружби. В Г ДР Марію І.ва'НІЇ'Е'НУ приЙІМ:али ,дуже теrш:ю, нагородили золотим знаком То­ вариства

німецько-радянської

Іванівна

ніж

Герой

( <<Литературвая газета» 29 квітня 1970 р )

Марія

складний,

ЖИІТtЯІМ,

бити цього означало погубити багатьох людей. А серед них були і діти. Марія Іванівна Лагунов1!_. відкинувши сумнів,

вулицях, що м. Броварах

привезли на танковий полігон. Лагунова сіла на міс­ це механіка-водія в новіший,

минулому

і життям чоловіка. Але не зро­

її біографії, але тому, що жін­ ка воднла танк. не повірили. Тоді на прохання Марі'і Іванів­

цим

одружились.

НОВЕ

од­

в

працю>>.

мецькі

nокохали одне

нею

лістичну

руку.

Вони

з

лістами. Журналісти з небува­ лим інтересом поставились до

більш

матір'ю.

році на шосе поб.ци:;~у Хмель­ ницького. Хай не хвилюється читач партійні і радянські оргаНізації міста допомогли Марії Іванівні замість розби­ тої <<ВолгИ>> придбати нову. Вона вже їздить на ній. Ії вчинок там, на дорозі, був гідним продовженням всієї її героїчної біографії. Вона . ро­ зуміла, що кидаючи машину в

дружби

зустрілась з колишнім танкіс­ том-розвідником Кузьмою Фір­ совим, який втратив на фронті

втративши

і

зустрітися з німецьними журна·

свій КоЛектив Ії старі друзі робітники Свердловсько! взут­ ни їх тєвої

-

подвиг

Свою розпові~дь про Мwрію Іванівну я поча.!! з аварії, яка

розL в госпіталь. Однополчани негайно відпра­ з

3Дій­ труд­

стати дружиною

що ніби Ла­

від

Лагунова можливо,

ськовому і цивільному строю, зна\Йти 11в~рде місце в житті,

одержала

частини,

один,

ноги, зуміла залишитися у вій­

ни, в рядах якої Лагунова би­ лщ;ь

ІваІн:і,вна ще

ніший,

з'явилась

у пресі, 'і'і прочитали во'іни тан­ кової частини, тієї самої части­

завжди герои

СОJІЩа11СЬІКіИ чальну танкову частину; і ово­ строкову службу, призначили ~·1-1до~ніі сам·одіІя-льнОС11і. Наmере­ лоділа спеціальністю механіка­ телефоністкою в штаб частини. 01точили ніжною, дружньою тур­ \Одні 1ОО..,річч!Я з дня ІІІЩ]}О,~·ен­ водія танка «Т-341>. Спеціаль

:ІЯ В. І. ЛеНІЇІНа МикоtЛа І•вшн~жич:

Марін Обидв<t

важке поранення. Портрет ге­ біогра­ {юїчно•ї 11анкі.стки Івисів в юімtr~а­

J.}'Є Миюола ПЗJвлен,ко, бу·ло ВИІЗІН·а­ Хмельницького Марія Іванівна Іfе ІВІ~ДМЇ'ІfНИ!М. Лагунова виявилась інвалідом За усDіхи в о.l'ужбі, навчаНІні без обох ніг, а у пасажира, її і них·ованні пі,J,1деглих т. Па,влешко чоловіка Кузьми Яковича Фір­ сова, була тільки одна рука. не раз ВМ~ЗНаЧаJВІОЯ K!HІaiЦYJDa1H­ Кілька років тому я. розп а вою настирливістю, навчилась tfЯ:II, В ТОМУ ЧИСЛі і К!Уj)ІQТ.К•ОЧ3.ІС­ -вів по телебаченню і написаь ходити за допомогою палиці. В Н'ОІ0 віІ,]Іпу;сткою з .ВИЇ''3.І;О<М у рід­ про цю героїчну жінку-М. І. день, коли її виписували з Ін­ ну Каюrнівrоу. Лагунову. В 1941 році вона, ституту протезування, з Уралу Свердловсько'і за нею приїхав у 3наєм·о ми стwршого сержwнта електромонтер Москву по­ взуттєвої фабрики. добровільно .::ланець танкової частини. ТоІБа­ Па.вленка і як активІюго учасни­ пішла

криками: <<Фрау Маресьевt Фрау Маресьев!>> Таиа ця жінка, справж'Ній ге­ рой, герой, я б сказав, ~в.ічі. Мужність і доблесть її в боях за Батьківщину відзначені ор­ деном Червоної Зірки. Ал~

НІЕН!і це велика, міцна сім'я.

Двох синів виростили Іванівна і її чоловік.

V

кісти

теж люди!

Иерші У'Dпіхи. Вони Іж:рилили лежала на боЦі в кюветі. ета·ршоrо sе~ржаІНта llі!;влешка, /Все­ ·в

що

навчальноУ

Герой

впевненіСІТь

коліна.

я•ка

тину

лили

другу

Машина подала сигнал, змен­ шила швидкість, готуючись

М1У1Вати. Виокочити

службовЦІі. . с-е•ржа:НІТи, nщУrій•на ор­

а

Але в цей. час відчаю на допо­ могу прийШли її товариші. Із

об'їхати підводу. І раптом під­ вода різко зверну ла в той же бік. Було вже піз.но, щоб загаль­

rа.нізаІЦІ~я 'Іі1ЇІД'Р03ділу.

нижче

ампуту­

вище,

да і неподалеку від неІ .Л1оди.

З-за повороту показалась І]).дво­

дідення ,прийшли оф~це-ри, ста•ро­

довелось

одну

Дев'ятнадцятирічна

сВолrа1>,

жінка, поруч

ноги

-

вати

і

медаллю

<<За

соціа­

побувала

на

носять її ім'я, в 1 с. Княжичах,

сфотографувалась з мешканця­ ми цих вулиць. Хвилюючу зу­ стріч героїні з броварчанамн зняли на плівку кінорепортери.

Марія редати

Іванівна

читачам

просила пе· «Нового жит­

ТЯ>> свої найщиріші побажання У'СІП'іхі'в в роботі, міцного здоро­ в'я,

вemmoro людського щастя.

О

З

crop.

О


•""*"""~"н~~"~~ммм""""""~"~~•••нннr

Літературпий КУТОЧОК

пицею С'і'На •у Ідізорі старшої доч­

ки Катерини, 1вдивляється у си­ нє :небо, ІПО ЯІЮМу ледь-ледь

нарі­

пливуть хмарки-лебеді, і кає на свою ІГірну ~олю.

ЯJ!{ це ·МОГJЮ 'статися таке, га? Чи наврочив хто, чи ... Який жах! НУ'вало, вариш са.могонку - 1 нLколи нічого. А тут ... Як нщдавав зам•Lж , катю, ·сім відер

.. .1

наточив цього 3lлля

Яне ло

-

-

на я:зи:кІ Що обережно!

Але де ж я ,дав маху? І са­ могонний апар:.~т н1бн спра,вний був, і к е рог аз. І га·с сам зали­ вав, і колосок ·у трубку встав­ <<хо л оди л ьник» в І водн цчаоно п•Lділивав. І ,коли .пробу ,да.к мі.цне, «Па'ЛІ:>НОГО>> брав, Ішяте, було. Аж горіло! Та й пІвсклянки небагато випив перва.ку, а може двlчl по стіль­ ки. Точt~о .не па·м'ятаю . Пити мусив, аби '1 не хотів хоч

Jщв.

мара

воно

Яіка

з

тече

JІЗИКИ

JIOJty-

НИ•НІ Долив іще ІГа,су в керогаз 1 Лі'Г в кут!fу на с.оломі спочити. не с.па,в. Та тут тобі і Наче

токарі, електрослюсарі,

~

НА ПОСТІННУ РОБОТУ ПОТРІБНІ:

заст. rолов·ного бухгалтера зі стажем роботи,

в'язальниці, учениці_ в'язальниць,

Ащи~са· : м. Бро·вар.и, 'Вул. Сг. РаІЗіна,

!

Козака.

Синій рашок вже ,~рила

/

'

У вир.:·й ,ген птахи летять, ХмарНІНІКИ в~е не,бо закрили, В іт,рисtJка холод~ні ІШуtмл-ять .

Теnлий ,ра,нок Іна землю зійшов. Пахне т.равшми, ,медом квіт,ковим. Я до ранку ;no ,рад : сть nішов.

і і

Заду,мливо пада в стрУJмочо;к І в'-я•не його 'К·ра·сота.

2,

віддіJІ .ка,щрів.

УКРАШСЬНИй ПОЛШРАФІЧНИй ШСТИТУТ

/.\ .

cfl'

/

.

• >r

v,.. J.

.. .~)Іме-ні ІВАНА ФМОFЮВА

V'~

СУБОТА,

ТРАВНЯ

16

програма

Перша

(М). всіх . для Гімнастика Персдача Новини. (М). 9.45 Кольоро•~ •Здоров'я•. (Сочі)~ 10.15 (М). 10.45 телебачення. Концерт.

9.00 9:30 -

(М). 21.СО . . ,ебачення.

НА

nрограм-а

Гімнастика для дітей. (М) . 9.15 - Новини. (М) . 9.30 - «Будиль­ 10.00 (Дніпропетровськ). ник». Дли еМузичний кіоск». (М). 10.30 юнацтва. сШлях в науку• . (М) . 11.30 - «Природа і люди>. 12.00 - сІмен­

-

ия

-

горде

12.30 -

(Донецьк).

робітник•.

«Нащадки

Паші

АнгеЛіної•

ГРАФІКА, опеЦіалізаЦіІя с()фqwлеиия І ілюстрація

2.

коси!

КНИГИ».

13.05 :._ •Камертон доброг~ 13.35 (3-апоріжжя). 13.45 - сФізкул ьт-при­ (Ужго ­ Мультфільм. цвіт•. •5Іблунt>вий Теленарис і Радянсько воїнів Для 15.00 віт!». калейдо· «Піонерський род). 11.00 15.30 Лрмії і Флоту . (Оренбург) . Програма ІІ. :ю (Харків). скоп » . 125 •Пісня і праця» . (Львів) . 15.55 «Зустріч через передач. 11.35 мистецтва самодіяльного Музично-літе­ Фестиваль років•. (Одеса). 12.00 УРСР ; Звітує Одеська область . (Оде· сонця, сСвіточ композІЩіІІ ратурна «Майстерність молодих•. са). 15.55 правди і свободи». (Дніпропетровськ). 18.05 - Кольорове телебачення . сКлу6 12.45 - Кіножурнал. 13.00 - сНа ме­ юномандрівннків». (М). 19.00-Д. Кіл­ Кольоро­ ридіанах України•. 13.30 Спектакль брехун». «Милий ті Художній илефільм МХАТу . (М). ве телебачення. 21.25 - Новwни. (М). •Берег принцеси Люськи » . (М). 14.30 21.30 «Сім днів•. Міжнародна nро­ (М) . т елеуніверситет. Народний 22.10 - Концерт. (М). грама. (М). 16.00- Телефільм «Підпільнwі\ фронт». 22.30 - Чемnіонат світу з баскетбо­ спор­ Театр юного гля· (І і 2 серії). 17.00 (Югославія). В перерві ла . •51-11-17». тивний щоденник сНа велогонці Ма­ дача. В. · Ардаматський (Частин~ (М). тt>леспектаклю. Новини. Прем'4Іра (М). 00.10 ру». 18.00 - Новини. (М) Друга програма третя).• (М). 11.00 ~ Екран студента-заочника . 18.05 Літопис пів в іку. Документа л мІИіі . Німецька мова. «Утво­ курс Перший 19.0J еРік 1935». (М). телефІльм 11.35 - Хімія. часів пасиву» . рення Кольорове телебачення . сНазвіть ура­ лізму•. чення.

с&tту

-

(М).

20.45-Кольорове

з баск~тбола .

соціа­

телеба­

Чемпіонат

22.45 -

(Югославія).

00.15

(М). програма

Друга

-

11 .00

сС.:віт

-

(М). ~0.15

сКВН-70».

Новини.

художнього

Прем'єра

Марією».

ган

телефільму.

студента-заочника.

Екран

Другий курс: Німецька мова. •Кон ' юк· тив. Утворення часових форм кои'юк · тива» . 11.35 промінювання •.

прискорень

ному

русі

тіла•.

12.45

Розпо­

швидкостей .

при

плоскопаралель­

13.20 -

Вища

мате­

сЕлементи теорії поля. За­ матика. 18.25-Наша афіша . гальні поняття• .

18.30 -

Для

дітей.

«Висохомолекулярні сполуки, їх класи­ фікація, будова та фізико-хімічні влас­ тивості•.

«Чарівник

сма­

рагдового міста». Телеспектакль. (Час­ тина друга). 19.30 - Фільм-балет сЧа­ добраніч, ді .. На руваннн». 20.30 -

І

тн!•

м. БРОВАРИ,

І

Вища

з сультація 17.55 - Наша 18.05 (М). •Не загубіть фільм дожній «На добраніч,

математика .

Ті

тригонометричних

ірраціональних

де11ких

функцій.

Кон­

інтегрування•. техніки Новини . афіша. 18.00 дітей для Телефільм 19.00 - Ху· прапор». «Винищувачі•. 20.35 діти!•

18 TPABHJI

ПОНЕДІЛОК, Перша nрограма

16.05 - Для Наша афіша . школярів. •У вінок Іллічеві•. Заключ­ Теле­ (Львів) . 16.55 на передача . фільм сПідпільний фронт» . (3 серія). 17.25 - Назустріч виборам. 17.40 Для школя­ Телевізійні вісті. 18.00 рів. сМаленька філармонія• . (Одеса). 18.50 - «Від понеділка до неділі•. 19.00 - Художні!! фільм •Біліє парус 16.00 -

одинокий» .

18888811ІІІІІІІІІІІІІІІІІ8 ІІІІІІІІІІІІІІІІІІ Іо4

НАША АДРЕСА:

12.45 -

•Інтегрування

«Теплове ви ­ Теоретична

Фізика.

•План

механіка.

діл

(Харків).

настрою».

20.30 -

Програма

еЧ ас•.

1. 2. 3.

Телефільм

Перша nрограма 11.10 ВІСТІ. Телевізійні Телефільм •Каредьське каміння» . 11.35

11 .00 -

-

ІО

Шкільний екран. Фізика для учнів класу. І(онсультацІя до екзаменів.

12.05 13.00 -

•Короткі

Телефільм

історії•.

f

t

1

фільм

рове телебачення. «Заповітам Леніна

і•

рове

телебачення.

Художній

14.50 -

«Павло Корчагін•. (М).

І(ол~о-

Кольо­

Москви. nіонерів Парад вірні». (Трансляція з Красної площі). 17.00сТЕІ(-70» . 17.40 Наша афіша. 17.05 -

-

Програма

Телевізійні вісті. 18.00 -

18.30 -

І сJІенінізм передач . nроцес•. революцііІний товиі!

сіда .

(М) .

19.00 -

Художній

УОВІ­ Бе­

фільм

20.30 - Програ21.00 - Телефіль" його превосходительства•. «Ад ' ю'!'ант Концерт. 23.15 (І серія) . (М.). 22.15 (М). 23.25 Миру. -На велогонці «Вільний

ма

вітер•. (М).

•Час » .

(М) .

! t

t

1. 2.

З.

4. 5.

трудящахся І(иевскоІІ об.паств.

'

ІНДЕКС

Газета

61964.

виходить

у вівторок,

аІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ ІІІІіаІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ

Щ!оааіІ)ська друкарня, Київської обла,с'!'і, вул, Киї&еька, 124, Телефо.н---.19-4-67.

ІІІ

J

~а~м.

ІІІІІІ

'1111111111

2009-7060.

ілюстрація кнwги:~>:

Укра.їнська мова ,І літера'J1УІРа ,(твір ІаТQрія СРСР (у,сно).

1

усно).

Рис,унок: а) антична г~псова. голова · - ол\.вець; олhвець; б) композИІція на зщцану тему -

Заяв·у на 'ім'я рентора.. Д(шумент про ІСЄІРедню освіту (ІВ орИІІ'rна.лі). Чотири фотокартки (<зНІіміНИ без головиого розм·іром 3х4 ом). Медичну дові!Дку (ф. М 286).

убору

Ви.пи<:ку з ТРУІдової К'нижки:, завJ.реиу nідnриємством :ВИ.ПИСJіУ З КОЛ­ .або 'У1 С'ТаНОВОЮ, а ДЛІЯ НОЛІГООllНИІ}(ІВ ІГ.ООПНОЇ -КНИ:НОКИ, ІЗа•в\іреиу праВЛІ'ІfWІ'М К_9Лl'ОСЛу.

робітників

І

вісті . Друга nporpaмa Нови­ афіша . 18.00 Наша 17.55 ни. (М). 18.05 -'- Фільм-концерт сЯт­ Телефільм сСталІнград­ рань•. 19.00 «Уран•, ( еОпера ці я битва•. ська «Кільце стис «Розгром Манштейна», кається• ). 20.30-«На добраніч, діти І•.

ІJІІ і І ІІІ І ІІІІІІ І8188ІІІІІІ,ІІІІІ І . ІІІttt:ІІІ"ІІ81ІІІІІ . . 8.111ІІІІІІІІІ І'ІІІІІІІІ ІІІІІІ І ІІІ

прий­

•.Графіна•

j

6. Х.арСІІКТЄІІJИСтику з оста·ннь.ого міоця роботи,· завірену ДІЛЯ аіДМ'іН!СТраtЦІЄЮ і ~МЗ\дСЬІКІfМИ оргаНі1tзаЦІ.ЯМИ -

Телевізійні

РеАПТОР Є. ФВДЯІІ.

опеціальВ!сть

,в) ескі:з :1\'нижкової обилщцинни або планату о.Щ-вець. на задану тему Осо6и, -икі вступають :на спе,U:адьн :сть П р и м і т •к а. «Граф'Іка», опеціа,1lіза-ція «Офор.мJІеиtн·я і ілюстрац:я кни­ rи» і не ·вивча.1и )'!Країнської мови, оклаіДають росі·йсь:ку ·мову і дітературу (твl·р і уоно). Бажаючі нст~пити до Інституту повиннІ п01дати:

• ' ;

(М).

Новини.

13.10 -

четвер І суботу. - 19-3-82, sаст. редактора, · боти), фотокореспондекта-19-4-67, відповідального секаІддІлІв (партійного жвтrs, промисловостІ, масевоі ро- \ 11етар11 - 19-З-18, відділу сІпьськ. господарства-19-4-47. вуя. Київська, 154. ТЕЛЕФОНИ: редактера

лення 'і

«Сталінградська битва• . ( •На степових рубежах», «23 серпня•, еД ні і ночі•). 20.30 - сНа добраніч, діти!• 20.40 «Вплиь · телеуніверситет . Народний діяльності людини на тваринний світ:.. ТРАВНЯ 19 ВІВТОРОК,

~ Броварскоrо районного ЖИЗНЬ• - иорган сНОВАЯ І(П аепутатев pallo!Пforo Совета УкраинЬІ

комитt-та

19.00 -

На

.а) на спеціальність •ЖурналіІстика», спеціалі·заці~ <<Реда<гування .масової Лі1'ЄІРатури»: 1. У-ІКра·ївсьща: мов.а І літера·тура ('DВІр І уено). 2. ІсторІя СРСР (усно). 3. Іноземна мо1ва (')Лс·но). б) на спеціальність «Граф~ка>>, спещІалізаці~-«Оформ-

nрограма

школа•.

.ку:ло11ури.

Ц И.!ІІЛ і1Н:

11.00 - Те.1евізійні вісті. 11.10 - Ху­ одино­ парус •Біліє фільм дожній (М). 18.05 Новини. кий». 18.00 завершальний», рік «П'ятирічка, 18.25 - Маленький кон­ (Брянськ). •дитяча Телефільм 18.40 церт. (М). спортивна

і

маютwя тільки особи,, які nрацюють за обра,ною спеціаль­ НІ:отю, що пЩтвердтуєтwя зоои-сом :в ·11руtДовій книжці . Вступні іспити на 11Й -нурс цроводяться з таних дис·

закінченні-.

По

Миру.

вісті. Друга

госJю­

ІВС1'~11н.і е~зам-ени І працюють в rUJ!ЗRX народного

па нора сСпортивна колаїв). 22.05 ЧемпІонат світу !О ма• . (М). 22.30 В перерві­ (Югосаавія). баскетбола·.

велогонцІ

І

На ·на-вчання !Приймаються ~ . без обмеження ві.ку з зак!'Нченою середньою ~. J8l усп1ШіЮ склали

21.30 -

телевІsіАні

спеЦ!алІізаіцJаІІ с.РfW'ІГува:иня ма­

сової лі·теqJатури».

(П е ­ України). мнстецтво (Народне Концерт Ми­ редача перша). колаївського камерного орк е стру . (Ми­

На

ОПЕЦLАЛЬНОСТІ:

ЖУРНАЛІСТИК,А,

1.

l f

на 1970-1971 у'Ібовd ріа,

\.у

Українське кольорове те­ натхнення::е. «3 джерел

-

оголошув

J·~ fi Р И И О М С Т УДЕ Н ТІ В

lf• НА ПЕРШІ КУ~И ЗАОЧІЮГО ФАКУЛЬТЕТУ

дарсtва ТРАВНЯ

·

~·~·--··-·~·~·~·-.···~··~·~.-. -..~h-1·~--.·~·-·~·~·~· ~·

Петро БРАЖНИК, учень 10 класу міської школи 16 2.

Вже зе-млю 11умшни покрили,

теслярі, .комендант.

,

.

сінокосі.

в луз і дзве•нять <сонні

РО Б ОТ У:

мулярі, wтук•тури, звар,іііtки,

···-........ ...... -··························~············...····-····..·············-·············J···············-··········--·· ..••.•......

Під !КОСОЮ ЗДІрИГ'НУВШ\ІіСЬ тужливо. Гостре листя схилив ІВін, журливо, . Наче у nраці стомився. Під промінням виблискують ·роси,

Коли

НА

~.",-·JП ОТ РІ Б НІ

і

Я1К же ХО•рОШе 'буть <На ІІЮКОС і ,

Тр:ІПоче жу,рливо листочок, А потім •на •землю зліта -

Ng 2

БУДІ,ВЕЛЬНОМУ ПОІЗДУ

~' трес'Ту «Уікрапе.ваюрмлин,буд»

\.Зверта, ти{;Я · на ащресу: . м. Брова,ри, вул. Машщrобудіведь· на,

С оt-rни ·ЇІ дж.міль десь гу,де в

ОСІННЯ МІНІАТЮРА

; r·

{

!

Десь оп:ва соловей !ГОлосистий. Он ,ко лючий 6удJЯІК похи.1иося,

,зеленим

,

,-

БРОВАРСЬКОМУ ПОСТІйНОДІЮЧОМУ

\ / С.

Дзвенять ·коси в т;раві шовкови·стій В .1узі Жа;йв.4р 1 ПОВИС В ВІКОКОСТІі­ Увесь луг майо,рить ~rід .росинок,

Він край 1неба вогнем заnалив. Сиші роси веселками грають, Д!ікі гу,си в ключі rелгот-ять. Хвил·і ІВ бt\per ,р,:.к:и на6ігають, Ко~шші ів вітІРами шумлять. Сонце вста л а н а д лу·гом

-·-·-·-·-·-·-·-·~·-·-·

tf \.J#" (І

НОСОВИЦR

. 'РОЗК,рив І на сході бжря.ні з·а[',рави ·

Перша

7.

........ .. ............. ..........._,•..•..•........•..• ................................................-.............................. ·-·-·-~ ··-·-·-·-·-

і

РА НОН

9.05

Адміністраu.іJі заводу.

Адміністрація фабрики.

Вже 'На ЛУJЗі прокинулись трави,

17

Ng 1.

wвачки, учениці wвачок.

~

НЕДІЛЯ,

ПОТРІБНІ:

~ пресуваЛJоники, учні пресуваЯІtНИкІв,

слюсарі-наладчики, слюсарі-ремонтники,

t1F

~~-

;.

Фотоетюд А.

на постІАну роботу

ТЕРМІНОВО

-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· ~-;..-·-·-· ВЕ.РХН~~~~А~~\КJ~о~А~~%~Ьт ЛЖУ ~ '1

РАДА.

СІМЕйНА

І

до .кінця аwrобусом

П. ФУРМАН.

то­

іІМе­

ДОЧІЧИ'НИХ

ДЛЯ

КОЛОСКа

го

І І І

фрезерувальники, шяіфуваяьиики. заробіwк ,м,іс.ячний сер.едІІ''й гарантує Ад.міністраці'Я 120-150 карбова,нців. Учн·ям п.росувальннк.ів в ·пе.ріод .н,ав·чан­ н.я rар,аІиуе:ться оклад 80 кароова.нUІ,в. Наша адреса: м. Бровари, .промв-У'30Л, ,Еі1д.щіл кадрі.в Бровар· ського за,в-о,ду nла,стмас. Іха11и ·в.Їід зу,!і.инюи мerrpo «дарнаця»

-

Та·к, 1так .....

знати,

r

J.1РО­

Дідька,

у

• f1

/

м'я піднімалися ви~ А вище, сягаючи солом'яноІ крtвлі хати - на цей раз не своєІ, а стар­ шої дочни Катерини ...

чи що? Тіпун тобі я .ди:тwна? Я ж -

rоріли.

ДИМОМ,

ТЮ'І1ЮНОВИ'М

і згине все ·добро. Глини жалко

-

а

БРОВАРСЬКОМУ ЗАВОДУ ПЛАСТМАС

.І \\

обі1 звався хтось із гур­ у,се nрахом ІВЗялосяІ

-

солома

заго·рить.ся

Колись

звисає.

а

А,І.мінІстрацІя заводу.

/

сунула<:Ь з пальців, 1 вже ЗаВах свіжого сІ·на 'ЗМ'Ішувавсs з Ідки1ІІ

стелю в

бачиш,

,г.линою,

вmесли

ледве

ВІ'Н три:мав у р~Ці, ІПОВІЛЬНО ВИ­

горе, яке люrо сnіт.ка­ еа икнх-небу,дь ;дВ'і-три го-

хлі:ві

І

-~-~~-~--~н~~-~нн~~нмн~ннннннннннн1

тра.пит~могло це як І чуJС:ав потилицю wщь­ І)Я, га? Ію Лу,ка, засИІПІаючи ІГJІнбоким соом. Нt~докурена Ц},R'арка, яку

...

Лу.Ію, заваль.цюй

r

Коли ж нарештІ

·~ам.

Які

ші , ту.

дини геть У'Се nраJюм nішло і х:ліІв, Іі хата, 'і гроші. Не раз говорила JЮJ\ІіІЙ'на жІнка:

-

гори-

-

крім одятавсоя СRК-та,к, дочкам, подушки й р~на, нІ!sкоrо nри­ не ,да.ва.в

wту.катури,

·рів ЗПМ.

а

Боже ти .мtй, люди добрі, волав рятуйте гроші! В хатІ, nІ!д диваном на все горло, там, у хустині. Спаеітьt

Один ш~здритиме, ідРУІГІІЙ nліт­ ІШ розnускатиме ... А я їх, мож­ на ,сказати, весь ІВік ооирав. Сам

даного

xa'l'a

і

хл.ів,

і

люди ·виносити.

на

-сусіІди

що

мене з х.ліва.

Але, rпра.цду ,к.атУ'ЧИ, :не хотІло­ Фоміття:~>

оІ'' ,І

розшуру:nСІІв п'яною головою, що воно .й tДо чого, то аюбачив, що

:Воно я~що :з ·толком розібра­ ТИІСЯ, то можна було й не вари­ ти. адже ~гроші . бу л и. Три з га­ ком тисячини! То й зберігати можна бу.ло б на ощащкнижщі. ся

ви

Луко,

І

Я так швидко рвонувся з міс­ ця,

Марусю ...

Або

напасті.

Дядьку,

-

У,

1

те!

і ніююї

-

дверІ,

загалааує.

як

токарі, слюсарі-ремонтники,

., • еяектр. ослюсарі, мул11рі, похрІае.ІWІІІКИ, робітники' без спеціаяьності (чоловіки і жінкм). : 'lt1-•f..Звертатися на a•.zq>ecy: м. Брова.р- и, 1Пр<J1мвузол, в· :дділ кад-

f

у

:заJТ<>ро:ютить

як

хтось

1 S

;НА П. ОСТІННУ РОБОТУ ЗАПРОШУЮТЬСЯ:

; \V

МАХУ

І ГУМОРЕСКА І ДАВ Лежить дЯід~>ко ЛJІІка nід '!tО­

І ;t~ НА БРОВАРСЬКИй ЗАВОД ПОРОШКОВОІ МЕТ АЛУРГІІ

7. 8.

і слуЖ()авЦів;

або

ІІlраІВJІ.!інн:JІм

IAJli'R

колrос.nу

·ІюлтосаннкІ.з; і громЗІдСькими орrа,кІооцtями характернетину школи ,1 Ії громадських 'дJІЯ Учнів ' організа.ціІй. Дозві.л командування (ідЛЯ вlйськовоолутбо:вцІв). Паспорт, ІВіОСЬКОВИЙ RВИТОК а6о ;црІІІІИС.Не СВіДОЦ'І1ВО J ІПQДЗЄТЬСЯ ОСООКОТО. СЮоби, ІНацра•В.1ені на на'Вча·ння без ОО'Д. р им і т \Ка.

n

nі:дцрш:.мсrв-ЗІМи · аtбо у-становами, рив-у від вироон·и,цтва подають н!\Іцравленн.я за ветаІноменою фо·рмою. Заяви прИІЙмают~.ІІ:

31

На ооеціашші.сть ЛИІПJН.Я.

«Журн.ал.іс:ти.ка•

-

з

20

На спецІа.rшність «'І1Раф~ка•-з 1 черВІня до ВС'11УІП·Ні dСІП'И.'ТИ:

ювіі'НЯ

14

до

серnня.

На апецІа.льнІісrь <<ЖурналістИІКа• - з 7 ·до 20 серпня. з 15 до 25 серпня. На спеЦіальність «Графіка• ДоК'уменrrи ІНЗ/дсилати на <~~дресу: ·М. Льві-в-6, ву.л. ПідпоЛіІграфІ<ЧНИІЙ · інстюrут імені вальн.а, 17. Украі!НІСьк,ий

Івана Федорова. Приймальній номLсії. ТеJІефон

.N!! 2-07-93.

Ректорат .

І

............ ':*• .:.=..::.:а:~и·. .........................-.. . . . . . . . . . -....-.. . . . . . . ..

57 номер 1970 рік  
57 номер 1970 рік  

57 номер 1970 рік

Advertisement