Page 1

Рік ВИАани.

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

Головне зараз

27-.

Nt 57 (2441)

За

С)'БОТА

14

р.

1986 ЦІ ...

бежа

чани

ПОЛІІ

Тру­

бороти на 520 гектарах по 190 Цetl11lеріа городини, а окремих культур : моркви по 250, ка­ пусти по 290, буряків по

рaдrоспу

з3'о центнері,в.

чetlих культур. Торік вони ~i6P..a­

КИ'ВСЬКОІ ОБЛАСТІ

- Щоб зменшити затрати пра· ці и,а .вирощеаиі овочів, а зна­ чнть, і зменшити іх собівартість, ми тільки

НlfНішньому

город,ніх

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

році

бригад

дали

пусти

TpyAilWlfIIUI слово

КП Украіни

а===========

реКОИ8./lНtCя

способу.

морк,.и,

ють необх:IдНОЇ внм.огливості до 'Ділом lиароДjНОЇ оов і ти т. XopJli. б!1д!іIв6ІІыи'х x орга,иізацій, ,кері"вн,и. ков.у, ДIliРеІ<:тора-м шюіл запропо­ ІКВ ' ГОQIJодіа1Р'С'ГВ, п.рllми.рилиеь з нов3ІНО створи;rи cneцiaJIbHi БРИІГа· незаідОВlіJJЬ'Ні1!М стзно~ ОУДlів.ни· д,И З <тсла, ст&ршок.лЗСІНик.:в, я,юі цТ'ва НОВИ'Х шк.і.л . б ПОДІЗваVlИ систе~а:'Гw'ІНУ дооомо.

pOlКy іОпс,р!У.lliЖіУЮТЬСЯ ,на ЛО,ВОМ,), вузл.і но,в а

j

'Дверн,і КoQр?бк,и,ПlроваIдJЯТЬіС'Я ОПОР'!lдЖУ'llаJlЬНI ,роБО1',И, споруд-

СJ:а6юу ~р>гЗ'Н'іlЗа'Цfю Iliрац,і НJa буД:JJIНИЦ'ГВІ ШlКОЛИ 18 с. п.У'хТвці на.

Шlка.l а на 900 М'ісц.ь, В с . Пух.ів .

жу.ютІ;С~ до(юміжн'Ї

ці ,ВОСI;!<Іир і чн' а , на 320 місць, в с . Тіребухо,ві . на 400 . м ,і(щь,

Бюро ра:йком\у КП YKpailНII за

ПРI!JМlіщеНН~'1 чаJlЬНИlКа

ПМ'К-З

ДИ'Рекд'!' Я р,щrooпу на'д а" БУIд'I- ООПЕу>e.::r.ИЛQ. ве.ll;НИКЗlМ ,нео6Х1ЇДfl1У ДОПО!<lОГУ в' \т. Вюиrг.уту

добуlдо.ву:ються , В:IС,ї'м .J<.IIаCtНіИ,Х ,Кlі'мIl а1: в ,мlіtcы,ійй сеР' ЄІдІн.і,Й ШJ(()Jlі N9 2, шіC'tЬ - .в Боб.рицыкйй еерез,lІій <школ і . Всі 'ВОНИ ДО іІ10чат'Ку 'ново'го Iнаl8чального ,року .rюВIГНllі 'В'Ї!ДlКІрити .двері перед учнів. сь;кою IМOJJQДlдЮ.

т.

Ха,возчука

Наlч,аm7НИ,КУ Б.МУ.5 ,і вИ1<ОНу.IQ\ЧJOIМУ 060·

ТjJ«I'lfQПОР.l1і. В'Я'3ІКИ ,на,чаЛl;ника оМУ «УкоопРаоом з UIfM на і:ншНlХ 06'€K'Г<lX ,,?,~ов,"оста,ч» т. БаillУ1РОВ!У ,за : НJl;ЗЬмають м,іюце серйозні ,нед.оJJ' ! КИ, K~ темпи. і ,неза!дОВ~VI,I;НУ oQpiI1В11tїi3a. ЯlКі за,гро,жують своєчасНОІМУ за- ЩЮ 'РоБІТ ,на аПОРУдіЖенкі ШКlL, к інчеНlНЮ будrВНIІЦ1lВа шк іJJ. Знач- !!ІКаlЗан.о . не , в.ідіста, ва;НlНЯ, 'Ні3ІЛ!ри'к.nаtд:, до.К:ерівннКlїВ ,Підlряд<ни' хі субnід.­ л~или ,к;ероі,в'Н,НlКИ ПіМ:К.З (не· РЯ':ШІІХ орга,кіtЗац'ій 'зобов'язано

Бюро' .paiїtКoМlY ,КІП УlК.раіни на CBO€M:Y заСUlЗlНlНlі ЦІІІМ1І' ДоНіЯ МИ' ,роз. Г.ТЯіНіУ.;;О лиrrЗlННЯ ;npo хід 6yu.i:B' ницт,ва :НОВІС" ШКl:Л. На засіда,нн,і .10пов,іда•• и про стан буліJIIНицт,ва

чалы'нІк т. Xa.BOgqYlK) на буд,івн,и· ЦТ1В1і

ШJЮли ,в с .

розробити за' Хо:tи, які б зa.бeзnе-

Пv,х,jl8iЦі. Обсяг

ч"",~ CBoe~acHY з,діЗ,ЧУВ ек'Опл'уа.

земJl"ИИ, х ,робіт ту'!' ви:кона.но на таЦІЮ ШКlIЛ

у

перевазі

ЦЬО1'о

становив

по

цент·

269

мостову rjвбу потроює ,врожаіі ЇЇ .

що

Впроваджено широкополосну сів­

бу столових бурякі.в (60 Х 16 сан· тнметрі'в). Переваги її в тому, що врожай підвищується на 40-50 процентів, збільшується вихІд стзн..ц,арmих коренів. При гу БW1,і'ВМI,,",ltКЗМ . Па,ртіЙИI\ІМ <Jiрга'fII~заillї'ЯМ' БУlді­ міЖРIІДНОМУ об/Юбітку застосо­ 'ВМblllНІКІЇІв 'і ЗЗlмав;НЯJКів не06ХІід.но вується болотиа фреза еФБШ·2,8». В'3Я'Т,И 'П'іщ пості/tний контроль хід ЯК і торік, збирання мор,кви про· картоплекомбайна6,,1дІівнИlЦТВЗ , НОВИХ шкіл, розroр­ ВОдитиметься : НуТи, серм робі1'ltlfК:ів СOLl,ізJl!iстич_ ми. Колективи городніх бр,игад не 3.\lЗlгаIlfН:Я на нов.оБУ:!l.О\ВІа'Х , 'ІІИ­ КОІр,ИС1'()Івуючи дЛЯ ЦЬОІГО наочну ' Т. Калюка, д. Хижияка та інших пиль:ний догляд за агі: таllllію, 'покаl3'ни'ки&ико,на,н,ня встаиовили l1Раф~ків 6УдlіВНИІЦтва, Дошки по- посівами. Міжряддя капусти роз· пушенj і рослиии піджи,влені ніт, ша'Н1І . рофаскою /комбіновани,м'И міндоб· pttвами) . Розпушені також посі· ви моркви, буряків, шпінату та ' НАРАДА ПРЕДСТАВНИКІВ інших культур. В радгоспі підготовлена полив­

...........

до 15 ceP-I11НЯ 1966 КОМПАРТІЙ ЗАХІДНО' ЄВРОПИ 90 fIIpOoЦeH 11:'В , зак.л/UКtЗ ф)'н'з,а'мен- року. З 9 ,ПО 11 1іра'вніЯ у Відіні _ тів -на ЇО, клцкз СТ;,Н - на, ~и!рекrО;>іВ 'PCUiгoany «Бобр.ИlЦЬ. СТОЛИ'lJJі Авст,рі'ї _ в.Ьд6улак:ь на. зо щюu.eнті в . ,Буді'ВНIІІЦ'ГВО стри- кИіИ~ т . Ди.~ьова, Ра.діЛООЛУ еТlре- ,р'З(!І,а пр едстав.КНlк.і,в 16 'КОМYlніс­ МУ€ТЬОЯ через :B~CYТH.iC1'b ' необ- Б У,Х:IВСblКIІІЙ» т. КовБЗСИІНСЬіКОіГО, 11\fIЧIНtи'х і , р06і1\НIJЧИ, Х ПІЗ'ртrй lК'ра,і,н

ШЮ;.1 кер~вшl'КИ ,n,і:д.роя.д:н'их ~Ta,H'i · ~а ці'й, НачаЛI;НИ,К ,БМУ-39 т. Суй-

решту

нерів. 3а!;ТООО8аво

дІ:,в.ющтві шко'Ли 'в с. т,ре6ухо:в,і. ПіДФЯIДЧИIК ПМК·) доклаіЦа€ вс і х ЗУСИJJ.Ь, щоб здати, об'€кт в ~c· п.1У,lТац : ю.в Сl1Р(Ж . Тут з.а,КJЇнче.!ю к.л, ащщ сті'н. ,розпочалиробитн

п,ро~ж:середня

розсадою,

Середній врожай на 196

гектарах

За' В ~].'Я'КIІ П.GIс т,іЙ,ном ,у лі,к.l)'іВЗJlНЮ п.а'Рll:Ї і )"ря;ду про виховаlН,НЯ ПI:Д';J,жтаючого .r;ОlКолін,ня щоро,ку збіJJI;ШУЮТI>СЯ ,ВК.1З\':1ІІ, ідЛЯ БУjJ': Н' ннцтва ,НОІВИХ шкі.l. Тоі.1ЬКИ 'в на-

ШQlМУ ,мі,ст'і 'і села.х райсжу цьогопок,р: влю, lІстаlllО'ВЛЮЮТЬСЯ вікOIIItні І

гектарів ранньої ка­

10

посадили

20 гектаpliв засіваємо насінням. 3 доовіду МИНУЛOf'ороку пе_

ви-

Про стан будівництва шкіл в місті і селах району

У райКОМі

відведені

ном paArocny Іван Ілліч Мищенко розповідає:

пусти.

В

Землі

найкращі зоо гектарів иа за· плаві Трубежа ,і 220 на міне· ральtAlх грунтах . Головиніі агро­

П~JlIЛIІЮТЬ вирощенню O~­

ли на КOIЖJIЮМу з 500 reкTapiB по 180,8 центнера овочів і ви,кона· л'и зобов'IІ3аННIІ по ПРОJlажу дер· ЖАВі цієі продукціі. Успіху СПРИІІ­ ла нова технологія, зокрема, без­ розсадннй спосіб вирощення ка·

ОРГДН БРОВАРСЬКОГО РАПОННОГО КОМІТЕТ)' КП )'КРАІНИ ТА РАПОННОJ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТР)'ДЯЩИХ

д~ заплави

РОЗКНИУЛИСІІ

еБобрицькиіі •• , На них йде напо­ леглива боротьба за ви.сокиЙ врожай. Особливу увагу бобри­

К08.

2

технологіЕЮ

новою

ВІд залІзниці

ТРАВНЯ

догляд за посівами

-

на

система,

яка

дасть

ЗМОГУ

зро·

шувати 63 rектари ori1>ків, помі· Дорів та інших овочевих куль­ тур.

І . МИХАЙЛЕН,КО. ..щрекТQра Піуmве. blКОЇ ІП та,Х'Оф а.(5. За;х,ЇЩноЇ Європи. .рики Т. ФедQlРенюа. зобов'яза.но І В І(омюн;і:к.е н. ЗtРЗ1д;и IВК3Зj"€'Т;ЬЮЯ, .,.~q:.,q,,,. -.?~,,.--сис:емати"но ПQда,вати ""ООО'Мо.гу що її дмегати 06М'і:ИіЯЛ'1fJC.Я ДОС'8'і­ в одному locnoAapcmei ШКО:lИ ' ведутооя з ВИIПЄlреjJ,жеН'НЯIN м,і 'в і Вl1рат, и ,робочого часу. Не ~Івелон~а,~ Іна сrr~ру.!\'жен'н' і ДОМ, ,і IlI:Y.МlКёlМ1I про нооі NO\ЖJJ'И­ nрафіка на 15~20 дн.і'в. Замов- подає 'He06x<i..rrHOЇ допомоги БУ\Ll!і- ШКІЛ неООXJід:ною lКiіJFbtК іеrю авто- lIO'Q1\Ї 06'€ЩнЗlИНЯ <:'11І.1 робіm. ич()ІГ() НJlК за8QД ПСіР,QШКОВО'Ї ,м€'Га-ве.1Ь1ни,каIW і .ІІіи,роеК!UlUя Пу'XJі,ве'l;коі тра,нCtпоpmy, м'зтеріалі:в, Iро6о'юі клас,У і дем.ок;раl1Ї.Ї в 'бщютbI()j лу':mії ПОС11З'чає буд:ів;ни:цl1ВУ 'не- птахофаlQрНlКИ . -Внаслідок uих 11<:- сми. За1вЩуJCI.ЮМ'У Р/ЗЙОНЮfМ віщ- IJiро1'И МОН011 ол.й, за деМQlК'р.аrію

цев Е . С доnов !,в, \ЩО ІНа житло. ВО\ІУ · \ІаIСl1ві mРОМlВ}'lЗла Q}\діВ&1'Ьні ,0060ТИ на с,rюр~uжеННІЇ ;!ІОВ0 ;

хіоДНи.х будіІВМыlНИХ 'мзreріа.пів, зоюрем.а цеГ..rrи. Через це .дОl1(УСІКаються в.e..1JfKi простої ~lоеХ!аlfіз.

оБХ!ЇI "!кіМЗООnJ і а.пи, дбає

д{)л'~кі в

об

...

про за'ве-

Б

t'

'

при

план.ї

ОСВОЄННЯ

....

ЗНИЩУЄМО БУР'ЯНИ

:каtПЇ- ................. ,....

..

та.10'11IКЛ~" Ч~НЬ 53,12 ТlЮячікар60.

ЗelНlIІЯ Л3ід.на.н,ня. у.дLВМЬНИКIf заtКіщують цеГ.1ЯНУ клаДI<lУ і не-

'" 'В2lн,ців 'на цей час OCBO€IНO' .1Ише

""'" ~РИІСТ"rrлять до О!ЮріЯlд а6а,,,_,п З .... · J' ' -

.. ............ ; . ,1

' ",,'

елеК'г.ротеХ!ніЧНlі,

роботи

СТ:,",

К<;JИТТЯ

що .

не

l8СТа,ноВJIЮ€ТЬСЯ

і

fJ~lщеНI

Кандидати в депутати

В

точно 'В'lІІ3н,а,чені

за.кОНО'М' 6 0'рчі

СТРОКIІ

"o~, i c.i'ї

ВОСУІІУТИ' Х

в.и-

рез

.датів у з,еll'vтати ВеРХОВlноі Р,а,.1 И СРСР. ' Кг,Н1!щдаТО\l оу .1е'IІ'УТЗТИ Ради НаlJJіOlна.1Ь1НОСТ<JЙ IВеоР'ХОI!lI!1()'Ї РаlДИ СРСР по Київському сілІ;СЬКОМу ви,60РЧОМУ OКIjJ)1ГY виlБОlР,ча ком,~сія :за­ реоєсrрувала B~ДO~OГO украIЇ,Н· СЬКОІГО .:r.pa'Mату рга ti гром,ад­ CI;KOIГO дія~а , аЮI'..1е~ldка Ака ... деміі наук УРСР, л а Уір,еа­ та міЖНЗоIJ'Ol;lІІQЇ ЛеН .tнсbtКої пре:~п і ї «За 3МЩІнення МИ'РУ м.і,ж на рOlдам 11» Олександра €вдокимовича Корнііічука. Н'а за{'.іданн,і вlІ'борчо"ї к.о,мі­ сії Києво-Святоши,нського ви· борчого ОІк,РIУ'ГУ по виборах до Ради Союзу Ве'l}ХОІВНО'Ї Ра,д,н СРСР Л<~иЙ'нЯ'То р:шен:н.я за · ,ка . Н'.1' И lдатом

у

Була са:ме обілня П'ара, але

3 [fa'JJНик~в 'не :всі Іпішли ДO~()· му . &ЇJJIя бу,дИ1НКУ 'Ми зуcmрі­ ЛIfСЯ зоолjК~lЩем 'I1;Cllj)RI!tКOBOЇ

бригади Іва'llіО'М Пуле:нком.

{}ГЇ'ІЖИ,

-

Костянтиновича

.......................................... l1р.а,в.ttя

11 НО

за ' п'у<ж

н

СРСР

чер:гового

п'рове.:tе­ шту.чноГ{)

СУ'IJУl'НИlКа 3е~Лlі «К.осмос-І Г8». На його ,ООР'ГУ ;ВCTaHOB.~,eHO ,!lа­ у КoQIВ У

для

аlпа.ратYlРУ,

'ПРИf3н а"lelIfУ

ДOCJJід;жеНIfЯ

IKoaM;i"lHoro

простору.

(ТАРС) .

пе. ршиЙ нього

още з збирає

повіДQМИіВ вЮn.

-

ДумавМіОс!>оголні

-

,,:КОСМОС-118'"

І1на'I'OlВичем

-ВРНlГаIДИ!Р наш 'однією 'робі'l1нищею

та, Акад.ем:ї наук УРСР, ла'У­ реаТ'а ЛеНUНСI;КОЇ ,і ,J:!,ержз'в.ної прем і й , Героя СОІЦіїlал:IСТИ'lНО.Ї

. ' Праці Олега і Антонов:!.

на іІ1лощd б,5 ,reкT,a,pt3. Теа1еіР лан-

не ка Тeтtя'ни. КРНlШИіН П'РOtJЮщи,гь тут

П"ЯТИlр.ічном.у

плану пеpetД/ба.чено

~РIІСКО'ре",ИlЙ

розвиток

ЩЮI[JOJIювання в

РЯ;'Jj{З'Х .

нафтодо ·

Оброблено т,a.J<Q\Ж Jпосі'в 'РЕЩиски

ТілЬІК:Іі ,ка УIКiWl,ї:чі ,вw).обуток ~азу

рох. Цю l)J'Oбorry lІИlКон,а'll ~p,a,KТO'

б:JJbWНlМ' га'заJ!;Н~ ПРОМ'ИCJJО~ у :рооп}lWJiці € ШебеЛ·IІІНСЬКИ'Й на Ха,jЖlїIIIIUIНЇ . його КО."екти,в безле-

таріі.в морюви внесено lГе;Jiбі'ЦІ~Д сАл~іІ1}1Р:'. Сходи карТOIl.1і т,jлbtКи'-'t!О з'я. в .

peipiВIIO НІЗ;рощу€ 'l1eМlП1!

JllЯЮїЬІСЯ, 'між,р'ЯДНnЙ

ПРОМlИCJJовості. Н'З

15

IГЄ'КТlара,х ,та ооочеВI\ІЙ го-

ВIt.:l,Обу11К'У

гол)'lбо.то пали'ва. Н& фото : ГJJаtЗVН()1вська

РО3IJод,ільнІЗ crЗfllu:ія . Фото А . Тата.ренка

г~зо .

(ФоТОXlронjка РАТАУ).

06jXJ6iTGK ще

не ,можна :f1РОВ'ОДИТИ. А.lе 'На 280 ГetК'11a'p,acx пс'Сїв з"ва р,авll за<боро·

, нова,НQ. М. СТР И ГУ Н, ~ arPOHOM радгоспу імені \ Щорса.

\

O ... .,,.,..,,..,,,,.,...,,.~...,.. .... ..,,...........,.....,..,,,...r,...,,..#,,.,,.~#~#.,.,..,.,..r#

де­

член а -ІКоресп о Нi,lLeH

не

ти, диреl,ТОРIІ шкіл не п'роявл.я-

путаiJ'И Раl :!1І Союз у Верховної Рад.и СРСР ,генерального ~OH­ СТ,!)VlКТ,ОР а,

матеріаJII:З

H~ робощ та.ба:га,то ін;ш.и,х. Ра,йон>нНlЙ B'ilUiJ~ 'Народ' ної оса;·

Qlкр,ужна

Рe€струвати

В ЇдіСУ'ГIf :СТЬ

Моока.~енlЮ. Шн уже ll:в і чі :роз.

lІ'ушИ'в М!:'ж'ря.д'.ІІіЯ ранньої ,юаIП}'lC1'И

з6iJJblШ\lJТЬiClЯ у Ілі,вюра, 'раза. На,Й. РИСТ МІІІІЮЛЗ ООгдано'в. На, 5 ,гек-

!1!р,аводиться наСТИllJlа'н.н,я 1І':!llJJОіГИ, МОlн,та,ж еJJ6Кl1РОПlРОВО!!1іКіИ',м,аЛЯIР.

, ка' ИДIІ­

X~1I1 з'їзоДУ

.бvвної і nззової

2. Ке. г.QlСПlро3\ра,х~,н,кової д:ль-

ЮlІllll 6У,діlр;еJН>НО-'МОІІтаіЖНОГО УІП' рав..тіН'НіЯ «у,КJQОJJ,ГOJJовпостач» робот," ВІІН(QНУЮТЬ без !1рафіка. Че·

за, р,еоє с'Гр,увао,и

Тр)lДЯ:lilИ' МII

від· і

НеЗіаJдOlв іл.blНО. nрова!дяться ро-

вНіБОІрчи,м

скружн'і

ДИ<реК'Т'иваIМН

'ка,mтаJlОВlJ<.llаlДеН'ня.

р і.В'~ИlКIІ

П€lРШИМ виіішов У поле , водій ТРЗtКlюр:а еДТ . 20» ВОЛОДИіМ,ИIР

(ТАРС).

мектрmрово'дJКИ .

НauJ?JЮВllltу ocв.G€HO

't'

_ .._ _.. _ _,

боти ,н,а добу.ДОВI WКOJIи N~

зареєстровані

~

пере.

ТрОЩJотуне I11РОВ&ДИ1'Ь!Ся монтаж

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Т'ільки,

д·іlНІИІЯ Jal'ртоп.-rі', і ооочі'в, а "'обіт.

33J11Jшн1стtcыими вимога.м<и '3аl,(~ДНОJfїмеЦЬКОІго~.'ііТЗ:РIІЗМУ.

через 'а:I.1СУТН';СТЬ e.nек-

Не<пога'но ~ДY"b СfJ,раlВИ ,на бу- BHYl1piWHbOЇ

, не06хі\д-

сією У В "бт,нЗlмі і у 3В'іЯGI~ З ,ре- ляrrиюя й РОЗВИlВатис'я.

Яlке п,ров.а,дить БМУ- 5. т.ут досі не закЇ'нчена цегельн·а '\{,;lt3,д,ка

по 'Л1РО\{,;lаq, аНIНЮ 'J<.ОМ)lніlКаuіЙ то-

Ще не заlКіН1ЧИЛОСЬ повиістю са·

миролюб · ННіКИ 'НіЗlШОГО 'РЗlд;І'оопу 'Роо:горну.1И НИХ сид .J1iРО1\И зar:роз,и м,и'рові' у дorлlЯД 3аІ поаіllНI<М,И п,р оса;n:ни.х зв.'язку з зІ.\lернкаисыою ,ar:p-e- К'УЛЬіТ j1р. ,БУ'Р'ltнЗlМ не д аємо з',я,в,

жуваЛblННlХ ,робі'т . Проте, ЯlК :в~дПов ~льно ве:tуться ро6<Yrи на З,!І,а'ЧaJIOlCЬ 'на зас ща,1ІІН і , ок.ремі 6 уlдrнн'И'uтві шко.1И в е. Бобри,к, ~х;Н'і,чнj,

..

НЗlрад.а "iuuqp-еслtlJJа ність оо'С" ,НЗlН'ІІЯ BeiL'( --

26 тис,ячкарбован:цїв .

ВИдМ , jЮбіт на иbOlМ1Y важливОІМ' У ОІб'EJКl1і С'ГІЖ~УЮТООЯ, ЗОК;РЄіМа сан-

.

COtЦlальнн" n:рonрес.

' збір

РОКУ

lВ'Ї;цПJpaвити

урожаю в

-

1RИНi'Ш'

<С1'оличніма,га­

ЗНlЮI'.

ПР<УГИ ВetQНЯНОЖ'О СОІЩЯ ,бли­ щать щибки ПCllРНККОВIfХ рам, що

ПРОО'ГЯlМи,ся .()біруч рПmи'

ми ря:да'Ми . Jt.paї 'рам з ~HO' 'ГО60к.у ,пЩнJIТЇ і п,остаВЛellfі Н'а I пі~дстilIВКИ, 'з-nі'д них , виби' В'аerься (jуйн,а зеле.нь. ШД СЮJЮМ

серед

ШИ'!)()КОГОЛИffl'я

І'}'.СТО "РОЗСWILa!Н'О жов'Тий цвіт, а

!1ІОД€oКIУС\И

лежать

СЄlIVClВи:rі

зелЄlні <УГrрки. МiLж 'Р'Я:ДСІІМИ , ра'М ХOlДЯТЬ ' парникоо.од

ОЛЄlюеaJЩ~Р

Н'кович Г'Оll;чwре:НlКО і робітни­ ця

Ві'ра

Леонї;!{Ї'Вна

f(jpOOe'ii,

Огірки йдуть в магазини виООи-

ЇХ

ПЄlрЄІСТ<J,В~ЯЮ'ГЬ

.рують ОО1Ї1іЖИ.

,-

але друж.ниЙ,дООре 3f"Y1ЛoОва.'

ний 'KMeItТнв. ОЧQЛЮЄ Й&го ~o·

IПоопіша&м.о,-каже брита­

дир, щоб ШВИд'Ше З~ТИ перші плоди нашої праці і Jto :вєЧ\@а вrДnj)a'ВИТИ ІВ .газин.

КїJlJOlГP3lМi'В

ІИС1~е<сЯТ-IСТ'(),

'Мабуть,

А

му 'ВІЖе не один v,ж цейюо­ JleI,ТИВ ,wбюваЄТblОЯ ,IИ'СОЮГ,х ШНtaЗНJIIків у праці

'1'Орік Іпершу

НИ'lfі 'брига.да ,вирощує РI)З­

, проду.кцho вЦuра.IWШЛИ ми ли­

с.а.ду ооочевих КУ;ІЬТУР в 9 тисячах па.рник ов.и,х рам. уі

ше

22

буде.

авіщЧ6lfИЙ .кЄ'!)івff.И'К, який до­ оконало зн'ав свою еправу . 110-

11pa,мr.и, або Іна

1,2

~нiв

пї3'lriше, ІНЇЖ тепер.

ос.но.В'не завда,ння чити

посадковим

-

за,безnе­ :.!атер: ал :)м

llЮверкулИ'CJI з 00іт' ж1Н1КИ, і IроООга і niшл.a, ШВJf,!tше. У ІЛ' В­

~i oOOJtO'Чїв.ниць'кі 6РlІІГа~и і 0:\-

'fИ Пі>JJ.IIХ

в

стали зfiwpати :пер­

ші огі,рки 'рооі'liНИці Олекеа,Н!;{' ра Ма1'.БІіі!Вна КaJCЯН, ,Ма,р;я

Фел(J.Р;ВItВ. Мозго.ва, МарШІ A'H~ 110нїВна Гatнж.а., ОJIєюса'ю:ра Олек.mїJВ.на За· глинська та Олеюсан;фа. JПЄ'l'JY~'&на ТЄТЯА1ИЧ . Перші~Оlfячні ПJЮ.1И пішли ДО CJlJожИ'В3.Чі.в. Лwрн.ик,ова.

бркга'Д.з.

пу .1ме'ні ЩОф>Са

-

, pa,~гoc '

невеЛIfКWЙ,

ІН)' бркга.,lу, що RИ'р()щ'Є о.в.очі СClняч,fШХ

теплицяlХ

ліerrиле'НОООЮ

плїІВI\JОЮ.

-

у

'вїі~КРИТИ'ЙГj)У,нт.

Ра'НJfIЮЮ ка:пус1'()Ю за'инятл 6,5 ге!іта1)А, ц,віТJНОЮ 2, сере;'J!НЬОЮ

НI3:драllf"і~1И

3,

-

ІЮМ!k10\Р&"И -

8ГЄIКTapт. Ва­

'гато

вксаД'Ж~НI()

'р()Жадк

пі.1

ПlJlЬВІКОЮ . А її місце 'в РЮlах 'Тef!IЩІ зайняtЛи огІрки, що вже цвітуть j

ПJlЦ{}НОСяrrь.

Пас д~щ() crгj)~t}'ЮТЬ

-

ОВ () -

чганнщькі 6РИГ3l.іИ, яжі нес,воо­ ча.оно ,вибираЮ'ГьрО'Зса,~у че­ !рез нtmЗ;югота'В.1еllfість 'ГРIУ:НТУ, - (,;КЩРЖИТblСЯ 'па'Р'Н<ИІІООВІО'Д.­ Але й при ЦИХ умо.оох 'ми до­ б ' ємося н,аlм,;ченrrї метИ, ви,ко­ Haє~o J>3Яlії зобов'язання .

п:,д ІП,О'

Роб:Г!'НИI\И П~ ;":1И'!іII}Боі брига­

ПЇЮJFя

ДИ пра.гіН'}'ТЬ ,,,о ТО.['О, ЩОО 'ВО'

цwrо, по Mjpi зві,ш"нєння .nа:р' ниосі,в Bk~ 'розса.ДИ, за ). іУУГИ'М і треті:.! ,раю)ОБО!J)O'Т1Іі.'1И 'В ,них оггрки, а iJJI!УІ'ім

саджено

цві'Т.на ка­

ПJy!CТ1l. Це дасть l1O'ClподаРС1ll\,У ,10да'гюооо ЧИі~.1ИЙ ПРИlбуток . 3н3і'l'НУ чаtC:1'ИШ1У ,pooca~ вже JВ.~a"o 3 паРll'Иків і 'l}о-

на

СI}'ІІа

рен;табе.'1ЬН'ОЮ .

ВОіlИ ,оде'j)жали понад

сяч Kalp6()OBaHЦ~B цього

POКlY

пере.вершwrи

ш­

прlЮУ'!1юу, а

хочуть

'цеп

Т,с:рі!і

1ОО

,на6аІ1аТО

[ЬОІк,аЗНИ'І\.

І I ПЄlрші TBept1i КРОКИ оо цьо' му шля'ху вже ':@облен,о, П. ТЕПЛЮК.


.... ;:.:\>.. / ....

;-о.: 6~JJ7~;:~~~:~~7:~;~~:::::::T({:T:::~ :~:r::::;:;:::;:::7:~

.. . ···:-:;-: ·::::>:і?\::{:: :::'::Аf:\і\/(:»

:>:;:~» :; .:~::::-:.. ...

,~ .ti!RIlImOPU •·.. .·.i~•.:•·:.•. •.:•.1• •.:•.• .tgODePї!OiiiilinJia.lllc · 1f:,~;,~~lr!~.I.·..•i.• і· 1.. :.!•.••.••.••3 .

..

... ,... .

У т.ВОРЧIFl,

i·.•.·. .· ,I..•..• ..··I.I.. .•'... •·.I. •.•.•,. ..•.•.•• 1.1..11.1,•.1. 1.1.•

.•

:i .j .i.1.,.·.

.

.:'. ;

llр,)uов'ій

НО'lщі, 'ВIІІК:ЛИtКа'ній

ХХІІІ н&ш

з'ЇЗ;ДУ

обст>а·

,КПРС,

roтУ€1'ЬіСЯ подіІ

·БЗJГатонаціОI){'&lJЬНИlЙ ,мови.ш~

,

~H­

виmку

п',яотирі·Щ{иЙ

на.Р<ЩНОІГо

план

чи.се.лЬНОСТI

хщить .В>ЩOlбраження і 'в діяльНОС1"і ВерхОВ1ІОЇ ·Р·ади СРСР. В.а ХХі"'1 .з'і~з:дd КПРС і!1І'6на:но за неоБХ'щ.не з6і.льшити чисЛО' її по·

лецbllЮГО. заступника нача.lьника У'l]равліН:IIJЯ ПМК·З т. Ca'В€>HiKa. ФЗtкти

ВВІгонів

ІПРО

п:д

вели'КУ

перет,РЮІ'К\'

розваlнта.жува.1ЬНИ·~I·іl

операlUiЬЯ'МИ діЙlc.но мають мl'осце. Ра.Й'Он.ниЙ Ko~,iTeт нзроtд.ного

rOHЇIВ Д1CJп'}о<аЮТЬКEtрїiВlIJ.ИКИ заво- тажytВ'а!ння .Ba'ГOНliB на. т. ПЄТУХО­ ду ПОРОШКGВOЇ металуpnіі, буд- 'ва зробн,в ,~рошаве н::,~аХ;\'В<:IНIІЯ кО'мl6ін.ату б~дl'Ресту N~ 3, пмк-з, в сумі 120 ЮЗlр,оованців з 20-rlpo, 6У'ді.веJИ""0~М'онтаЖIIIO\ГО у.n;рatВлї:н- цеНТ'І!І\ІМ в·ід!)аХ,}lва,'r.НЯ~1 КС'ilШОIГО С1іЙіних кам.їсі,й, що стзOtpWГb до- НЯ N~ 39, МОС:ТОПОЇзд~ N2 814, ~a- м:іс:яця до повного поrrзшен:ня, на . да111ЮВ1 можливості (lIЛЯ підвн-- воду з.а.rtізобе1'онни,х П'ром,исло\шх Т. ЧепУ'рУ 100 ка.рбоваНіці:в, ЩeR'Н'Я a.кT\Id!.НOCТ·i депутатів, дасть ,КОНСТР}lкці'й та. )нші. За nерепро- т. CatВeHКly огощ)шено cy,r;.O';J'y .'1.0'

блоку

КОМУН':СТЇв

і

вають до

того,

щоб

;roлосува- ЯКlі I1;рlІЮ)lвають на іх ад;ресу. знти ї,х з CTaIH.цi~i. •••• •• • ................................ , ••••

безпа'РТіЙНИІХ.!

депутаІТИ.

'ра.lf;іtШе, БУJlУТЬ

ше, щоб СОЮЗ!Нtі .реС:Ilубл~t;(Gі могли брат," повнішу участь ІВ 'Р060l'і

ста.в.юI'К'~В до СРСР.

ЦЬОСО

11

кільюісняй

разу,

як

І

адностаЙIНИIМИ' ІВ

обранні ()BO~X

наЙіКіращих пред·

Bep.XOoBHotї

Раcrи

Л. -ГРИГОРЯН,

каидидат

).дОIВ ~IICTa., ком) Н111.1.'ЩЦЯТЬ ва,!!·

.Ha'poдHOtГO ••••••• '..

чора . І!ем·з€ C~~М'H·ilв.y, що lІ1Сіра: лкщи

нt8w1ЖОі;J;ИТИ

своєчаоне РOЗtваінта:жеН'ня ·ва;гонрв, тайюі. зо·БОlв'ЯIЗ&НО в стро,к ВІІВО-

шпlltlU\ювальииць,

Мelнше мkяц.я

.залишилоея

до Be.JIItK.oo події в Жll!М1і lІа-

Шliї КJраіни -

~Jrбарі'В до Вер-

x·QlВнoї Рци СРСР. ,Виоорці се-ла І\lра СИJlliJвlка , я-;t l' 'ВCI' .n~-

здrЙснюв.а.,," ВЛ1ЦУ ,в ,"'ра,іні. Не дн,вно, ЩО .в :пЗtp.1fаментах ,б'.І1Іь-

юридичних ·ивук.

ні одного :робітиика а,бо трудящо-

ВО1fЯ1'Ь п"'реВl'nку 'І у ОNOU ... .

т ~пetН1ll

"'..

Я

списюm вИ'оорцrв. Буваючи ІНа

свої'Х .ьницях, вони Рliзпооідають r)1j)Удів.никаІМ

щю lн.овИ'Й .. .:~ .

ДJllНlCькі люди, діяльн'О .гuгую-

ПОj)IЦОК 'JJpО'веД611'НЯ BIItIX1PLВ до Верхов.оої Ра.дк, $СТ<l!lЮвлений

тьея )\10 Їх 'lI'роведе:н'ІІЯ. В бригадах і ШIІНК-1\JХ ШИJ)ИТі>СЯ сщі'алістичне з~rа·mНlНЯ.

Ук.аоом ПрезидН ВepX(lJltooї РадИ СРСР ви 19 оореон:я 1966 роху, П)ЮВОІдять З НИМИ босіди

.•

шості ~Зіf}ітa.JI:crичних к:ра.їн оди:н'иці предстаВНИ1кі'в TpyiдOВQro народіУ, а .8 KOHnpeci США не~tЗ'€

1""

Пр.аціВilИJКИ ви'конк.О'!ofY ШJIВ-

.

про ра~ыіІy виООрчу СlОСТе-

Ті.1ЬtКИ соціа,тізм .відіК'РИВ Т'р'У.н.ОСтю 3З11~іIJЧИЛИ С'КЛ1ll;\'aRНIЯ ДЯ!!Щ!ІМ ШЛЯlХ до СП'равж'ньої ОВО!(ЩИIClКrв ;ви1}ОІУЦі'В. 3на'ЧоНУ \'0-

МУ, рі.ше.JmЯ КJlPC.

б~И', LllO реаЛblНlOЇ учаС'1'і 'ВУ'IІ;>І8'В.,· tннi країною. Рад;яжька ВЛЗід.&

.ГарячиЙ 1Іі\п·к .у трущі'RНИ~iв знаЙllШO 3верне"н,я ЦК

пом<my В Цbolr"y Н<liДали депутати сі:JIIlСЬКО'Ї Ради Мlllхай'ЛО

віД!РОіди.1а .ооі ~на.P'QДИ. Росіі до нооб'єднує

В\ІІХ IКІОНСТJYу.кціЙ - Т. Соїн.а, tВИlКО­ НУЮЧОГО обов 'язки д!;'рекТО'ра Брова:рсЬtКого БУдlкомБ'JJа.ту т . Ха­

tГ"po ПQC\1)Що'&КНЙ !J)tOIЗtвитroк ,раДЯtН- ти СТЗllЩі.і, не ВИlКОНУЮТЬСЯ !НОрської деМОКlраmіі і п~двищеll'НЯ 'ро- ми п.ростою ,в&гонїІВ .

ПРОГОЛОСУЄМО ОДНОСТАЙНО

Ні одна бj1!>ЖУЗ13НЗt держаІВа H~

_

т,ресту N2 З Т . Чепуру, ;щректо.ра заlВОДУ за.ліз.обет()нниХ праМИСо10-

На за·воді холодилькиків Аллу з.нають

бригадира. рує,

Весь

як

час

бригада

якою

,АооиваЄТЬСlІвсе

кращих

передового

виробиичих

вона

ке:

кращих

І

покuиJН(rв.

Портрет Алли &рожко красується на райоииій Дошці пошани .

На фото: А. БРОЖКО за ро-

ботою.

~~~.--~~~~~~--~

допустить того, lЩ)Іб люди IІР'аці, 'Г~ooцi ~ix бatга11СТЗ землі самі

СРСР

обоВ'5tз.ки за­

Сl'У!П'.ІІи'ка д'Н'ректора заВQДУ по­ рошкової мета.1у.р,гіі т. П€1'у.хова, ста:ршоro 'маЙСl1Ра. БУIJ;к>ОмtБi,н·ап

іВИІВО3яться з Tepwropiї, чим ство·

ДlЯ'НlCЬКI

верхавноro ()ipгa'}~y .влади в кра,і·

тн.

життя.

таиню IВIllКОНУЮЧOlГО

д,б~ ,РЮЮ'ГЬСЯ Вt8'жюі _умови дл,я робо-

Брожко

110

ні, а. ПО-;(.руге, щоб

СОlO3у, або 46.4 і 287 депутатів Ради' НаlціонаJlЬНОСТ~Й, або 44 'Пpo!.tetН-

вого

КоМ1ЇТет заoCJlухаlВ по цьо'Му пи-

.на

сто,юють під ,рш.ва.нтаження'м. Нерід;ко ва,кта,ЖІі. rрив.али,й час не

2-5 деПУ'таті.в. А теПe(jJВОНИ обиюатимуть 110 З2 .

Р·aдtи

СОЮ3НІІХ . ресПУ'блі,к

HapOJljJlOl'O І

своему засідll1ll'lri ПИТ8Іlfflя про неСlЮeчасне :розвантажеНlltя Вt8tГillIIЇB і ВRВeЗе.н·ня 'ванта.жі·в з станції

12 Iчері!ІНІЯ ВІЮQpи триватимуть з б tГО~ИНtИ 'РЗ<НlКУ дО' lOroдин·и ,ве-

лрощента,

фермера .

І

З' робдено це д:tя ЮГ0 , ло-lПе<р-

проценга, є 1зраз 3'бо IПОЧИН&lJИ свою TPYДOВlY діЯ.~ьНtkть ,робіТН.Н· каЩdf і. сеЛЯlI!~МИ. Бeзnосере.rщьо н ав.ирооБН:\І,Ц'tві пр.аtЦюють 359 де­

го

ІХ ,раз:МIІ·РI.В

Н<lцjональностей

.всі депутати ВеРХ06ноі Рзщ:и·, як 'і іх ,виоорці, трудіани.ки. у Раді Союзу 436 чооювік, а·бо 55.1 п:роцента .від загальнОіГО чис•1а її !депута'тів, а в РЗtді Націо· на.lliностеЙ 345 чо.юві'к, або 52.9

комітет

стій ВЗtГОI\І:В ці П: Д:n'Рll€lМС11Ва Clпла- гану, Т. Х.алецЬJЮГО по'пе.редж-еIlО. чують Ів.ел. ИlКlі ШllР3фи. заліl3ни.ці, Вс:,х кер"внИ'~:,в пі,Jщ.:J, и.є·~СllВ і а.lе тер'М1:'!ЮВ1fхз.а,хOlД·~В .не ВЖНб' . . . .

н·ЗtCeJJetН:НIЯ, .дос·і оБИ;р'аml' до Ради

>І'ОІС.ПОДt8tpCТ,ва

Ра.ііOill'Н'НЙ

.к~ нешQ2.806НО .poз.r.іlя.Нtу.в

ЇМ МOiКJIИ'вість ,-ри.Мlати .в полі зо-' Але ,кр.ім спільн,их .і·нтере<:і.в, кож- ру ,!!<Сі оснавпі СТQр<>'НИ Г()(,)!JоJtЗ<рна наЦ'I'я має І' ~DV ~~-I '~пец"фJ'''''I' CIiKOro, .Кlу:льту'рного_ і• ПО,lітичн,OtГ:) , " ,,~Л. 3І8'вдаН'ня. Ось ї'х і . ПО'КЛ'НіК·ана за· БУIliШ'IIJИЦ:ТВta: в Kpal,H'I. безпеЧуtВати Рада На,ц:она.1I>НОСу день виБQрів робі'J1НИКИ', КQ.;1'но iВlЦ

ІРОЗ­

СРСР.

Л}lта.11Ї.в

Наша п.а·ртjя 6езустЗІІІ'НО

тей. СОlOOні 'реО!l'У'блtки, незалеж- IГОІСПН'И1КИ, ~нтелkент.и .. _ . .. . - . 11'ІIIJМ'У'І'Ь 'за .ка·lЩидапв

ду I\iПАС. обговорити і зат:веpiztи­

Про несвоєчасне розвантажування вагонів і вивезення вантажів з станції Бровари

Характерною осoблиtвic'rю н·аЛ · ВИtЩOtГо Q!}NllИу P&!l.lfВCbКDЇ влади є ши:рока учacrь . JI Aoro 'Рoбo'ni. Бровари. жіІНОК. Вї\д SliГал.мorо чис.ла ilI,еп'У­ Н&ЧоІІІІІЬНIІІК cтa'Hl.Iiїї Т. СтеПУIр.8 TaТ1~B .вони cт3'НOllJlltlb 'л npu.t.eH- пов ідомИІВ , що ·з вини· ок:рем.1Ю( 'J1j.B - З9О ЧOJIOli'iк. Це 6і.льwе, юерівниЮв підnРИЕ>МС1'В ,на залізніж ~гa.nь;не '''ІІ'СЛО ж.tиoк-;.ll.естута. .fl.ltllНИХ 1К00000я·х .вагон·и довго про-

тів у па'рлз;ме.нтаlХ il6х каГlіталі· CТ\IIR'HIJX юраїн, tpазом узятих.

"онтРОJtю

ОсоблlliВО велИlК'и.Й ЩЮlC'r6ЙВ'а- КОН11ролю за. ,ноовоєчзсне рroв.а:н­

[Ш&~ ffi]&~~OOT

тересам 'Рa;дjянсЮ<іИХ людей. Ії но· ВІ'Й склад, на'П!НіКЛlaд, Ma:€ п.риЙ· Itят'и .ІJoJШ( 'В8:ЖЛИ'ВIIJХ з ЗtКОІНlііВ, ЩО внпливаютьз :рішень ХХІІІ з '.із­

Qпеціа.льне преДС1'а·вниц·т.во у p.aдJ. націанa.nыностйй мають ,і aIВ­ ТО'ном.ні респyБJJіки ('110 11 депу­ Ta't.ЇВ), 'Ї а.втонам:ні 06л.а'СТ'і (по 5 депутатііВ), ; lНаціонаm,н і ОІ<Ір)ТИ (1110 1 дerrут3'l1У).

в районному "омітеті народного

лі Рад У Жlf'М'iк'раїНtК. Це' зна-

НАШ НАРОДНИЙ

Наша BeJ)XoRHa Рада справ­ діі 'на родний ОІрГЗtн !де;ржа'f!iНOtї :ВЛ·а· ди. Вон,а nрнймає закони" які

НОІІІНЙ

'зу­

Paдta· Союзу за,беЗtпечуєсru:_'tьні

в 'ІІЬОМУ Д:У'МИ .і ОПQ;]j~ваftн'Я .міль­ йонів своіх onі·в,I'РОМащян, зд:j'ЙС· НІОВа1'И держ Зlв:н е .lCeр.івНlЩ11ВО ЖИ:1rГЯМ на\llюїаелнчезної баtГато­ .на.ціональної держ>зм.

ти

СТРУК'1")'Іру

інтереси tВCЇx на.рмів :Кlра.іни. То­ ,му кожен· її Д~ПУ'тат ·ВСІО.дJиоби­ ра€ться . від зоо тИlCЯ,Ч 'насеЛ6IfНЯ.

ІВ НІР аlЖ ат и

цілком ,ві:Дj/10відають корінНlИ'М

аклащ

двопаJlатну

lkp'x<JIВHoi Ради СРСР.

ни,х ()ВО'Ї'Х ,преДtC11аlВIiИtКtв ,ВИС)'lва­ ють 'рцяиські ЛКUИКаІЦ1Щ81'аМ>ІІ ·в д'еІ1УтЗtти 'наїl8tIliЩОГО opre'Hy ово­ єї деРЖ8:внаівлзщи. IВелlltК8 честь, але й не ,меlfша ,ВЩillов,:.даJlьн<іcrь бути депутатом п Зірлаlменту

;, .. '::.::.: ;::',;::::;:;:::;::::::,::;::;::/ . .

М'Н і бере У'часть У 'ра3В',яза:нні нatЙ'В'аЖЛ:И'ВlїIШИ'Х П\l1тань ЖИ'ГJ1Я .всі­ єї Ра~ЯllІ'Ськоі державн. Федера· ТIIJВНИЙ УСl'рі'й н-а'шої краї'НI! Т!І: її

ж lfIТ ті .БатьКJiвщНlНИ до .в.ибо· рів у іВ€lРroв:ну Раду ср.сР. tЯ'юі ~J1бу,д'УїЬСЯ 12 червня. НаitJюра­ ЩIIJХ, на·Мi.nьш t8,ВТОIРИ"Гетни,х і гід­

?'!2'paдIНOro

...

НЮ націй і наlр<uностей, кожна з яких Bi.1ЬtHO lКерує сво'Їми оправа­

рішення.ми

наросщ що IВ8ОКЛ'ItВОЇ

'

оклад обох OOoJJат Верховноі Ради був Гfрll'блкзно ·рїоан"м. На наст)'п­ них .вИібораlХ до РЗUliИ Союзу БУLllе абра:но 767 Lll-епутЗ'Т~в, а до Ращн НЗ'ціональностей 750.

СеМffiIОВИ'Ч М&/f.жега

15

СУВelреНlНИХ

НаlдіlЯ

j

ВаОСИ!JIіIВНІа Чеор.нЯ'вська.

держа'в. В ,них ,ЖlІВе БL1ЬШ 'яu<

ХХПІ

з'їздУ

I\JПРС.О вт'х ·B,·I:~цiв. з ~e"""'І'

..

~Ni1'(),,". Аn;,nи"lO'pИ об..'lidt~вець o.'lыгa Василrв.на дИ'ЗО'J1}'б, 6РИll'а~IР I,вaJH СергіlЙОВИtЧ Мар­

ЧІШК(),

МИIroJIа

(fliші часто б}"lIають серед ВИ­ борці'В.

3 нИ))(и 'юни прове.іlИ

голосні чи'11ки газет,

,в я:ки:х:

.!II&;@YKOBёl'H() 3верн~пня.

H~Ma ІСумтвт, що 12 чеptВ­ ІІІ'Я .ТР}'Д~ВНИКИ J)ЦГООПУ «rupaсJtJJiвем,и:И»

О;J,н{)стайно щю­

l'OJ)ооують за ,ка./f,1И.1атів 6.'lО'І\У troМY;lfDc.TilВ і бе;шаР1'I,ИНИ!Х, д'а'JlышJi ро;акв. іт p~rH()Ї Вta1'ЬкіIВЩИJНИ.

JlИ!КНtм іитерооом знаЙОI6ШІТЬСЯ

А-гітатори ще і ще ;paI30j)0-1ІОНИ з цимtС:ТОРИЧНИ!4

ме.хаІнізаl'ОРИ

Гнаroвич Богомолець, о..,еJ\·Сій Ва>СилwвИ'Ч .пку60ВСЬКи.И та

М. РАДЧЕН,КО,

голова сільської Ради.

.)tOK)'"

+-+-+-+-++-+-+-+-+ • • • • -+-+-+-+......-+-+. . . . . . +-++-+-+-+ . . . . . . . . -+-+-+-+-++-+-+~ ~ .........-+...-+-++-+-+.

· Е СТЕЖКА ВЕДЕ У ПОЛ М АТИ завжди DCтм~а·Щl заТ&М-1

CE;:;~AC ~~J)~В::И,.:оо: н~",;~ашИJНИ. І' :~~~Д~~~:~If~~~~.;:~ ДЕЛУТ АТ .

Багато в()ди з :г их п.iJp уте:~ло, 'ба4'4ІІ'() :весен

-

Борисе

от. очують

Плато.нови,Ч'У,

IВI'дШУLWJlО. :МЩНО, 3Іве-ртаєтьrя 1'ра,ктn.рист

,Батык •... Не заЗПIlJВ Б(}р.и;с й(}- . горівнО,- l(1(IЮJ)КIDI cyeiNt,--іна-1 ~iCICJI з l~рУ'ЖIНОЮ с~)('єю

,MetXaHi-

'М}~зиря,

-

МиrкО.та

у ,юїй 'dашинti «заї­

!Ноа. КOtЛК юра,й .неба :розли- ГО ла'ски, дужої 'підтр",,",ки', В І ша Рцsпreька BJIaA-1\J пот}'ll)6уєть- заторів Ьotpкe IПлатонов.ич. Майже ~aє» Лa:Jlка-Фі·h't('ато;р "уфт\\:\qе,uваЛatCЯВИJшнева 3аІ1"рава і легень- па.м'яті С!пли.ває ~ітній ,цень 1941- ·ся про ваших діil'e'Й, .не даcrrь І два деCJIIIIКИ 'ІЮків оре і 3а<сйває Ле'НJlЯ. кий 'вітер з раНІWВОЮ Щ)()ХОІJЮДОЮ І го. ~есяrrиріЧl_Н'и.Й, ІОн е:ої:ь IJ)~OM зобr~ити.вjн ~i,цHe пме. ~ ~еЙ. час б~'га~ноеив

за.па.хи

вмИ'ГО~о

'Росою і з СІмома СВОІМИ маЛOJrIТНlIМ,И, ор.а-

ПЛИНУВ ЧatC.

Шдростали ЛПИ

Jlltсу, вона. Iп()ха!ЩOOJ: ДОІЛа мир-. 'ІaN:И і ,сесТРМdИ за ·СМОМ. 3а!ІІ- за.ги6Jюro ~oiHa,

то ІЖJНИХ 'lljJ'aКoТOlP'LB ІР'ІЗНИХ СI;1ІЬ-

OO'Qч-ені ТУ.рбо- СЬКі)гооп,о~а'j)CIIКИХ !Маши·н IВНlВЧИ'В.

ШilJВУ корівчИ'ну. Іпот.м заlJI3!JIю-1 JI.aJШl1J.3 JI&fI'И, гл.а.,цячи ї'Х ІПО !ВИ- тою PIllAJllltI&OЇ Ntди. ШМJI за- Orа.в доов~ченим механ:іза'ГорCk'll. вала в

'пеЧі, . л.а~Пl·11уваJIa

БОК. Б}'Дlша ДJтеи.

Бо.ркс СХ'ОО1Лювавсн

cariJ1a-

х'р~стих г(}лjвках, П()К:lЗ'ує на .royp- .кїН'чеН'Н'нlШt()ли :ЙШЛИ працювати

І нии шлях, яким

ра30М з 'О'ДН'О- ІВ ірD,lQIfИіЙ KOJIIГOOII.

дюбов до Іцраці,

-

JlИ'NИ. Тру;дів.Н'ИКи.

відре-ГУЛЮlJlати

Cll1'b Анатолій Хильк'о.

ПІРО-

,юК,(),.\ІУ .не вu~м{)вить хепугат.

чуйні,сть ~oВciIм \дооом{}же словом і ;J.іlЛ~.

В першу по- людей не залишилиея ,неllIаМіче-1

/пеорwим. {)е..'lЬЧЗtIf&"И пішов ООРOtН.ИТИ .Ві" 'RoвllIfY весну ЩIJI1йшов в TPaJК1'(j,P-

ДОПOU'lllїIЖЬ

1\"Л3!Па'ни IГОJНJlВ'КИ ~виг}'на, -

н.wнuппня ве,сн·а

;J.ЛЯ депутата

Воо'даІПвськ{)ї Нав(шщЬ.'кorо спов.не.на Т·fjЩ.()ВОГО

Поеніда:вши, брав тор6И'IfY, в ЛК~ І ЧИl3ну їх -батько ....с. Платон. Ново- НУ 6pиr-1\J,1U' і БО'РJre. ПJ)ичіплюва- птахЩаб~ики ~ИЯ8ИДИ .високе ~lJ.o- наlЩYY'жен'Ня. Він ОЧOJIює меха:німа.ти ,клма

шмаТ()ікглевтя;ка

І

цибuулиНіУ, поопmrа'в 'На 'ГраК1'ОJ)-1 "ИІН стан. п D8ечері вдовина

ню.валаея

Ма~еча.

1ЮЗПові:дала

роботи старші.

3

Ва,ж.'Кі, бюра:~ні длі п;рийшл.И

чем ПОПРОСИ:іЮЯ. _

Та

~!a p.rJtH'Y землю. ОчИ!Ма, П(JIВIНИlМи. П.'l}'зі не хата .нанов- І' жалю і ненавИlСТі., ДИ'ВИJIИ,СЯ бог-

АИтячими

Ш&IJIЬІ!ІІІ ~И,

НЦЬКИЙ.

г()Jlаса..... и~ І даН!8СЬК'Ї хлі60Роби"

про

()ВОІ І cыІ

.дУtШ()губи

ЯtК :фаmист-

грабували іКол-;

бригадир.

-

вір'я Вори.су Навоха.цьк-ому . В()ІНИ

ТИ Ж і

-

:Н1ІМИ ПРИХ'liД·И'В І.

.0

.

,

важміІв у

-

(Ж.азав

Ш~J)ООТИ трохи.

С~х'я у нае СБелика, -

ПОВе'J)Тали>С'Я з rOOIIlHe майно, 'Громили бу.дИНіІ\.И, з.;(а·ва'ося .юнак ..-

і Борне, заюшений, ~6уд:жениЯ. І У.О<Рд1вали людеи. _ Cь()ГO~ C<lІМ ВОДИВ «ХТЗ» Горе і ~ 'ЗJlИ~lІі

W()

'"

діІСТаН6Ш,

06раJIИ АОІ'О деиутатом

ЗOlвану ЛilJlfКУ ІПО IВИ'рощенню кар-

ра.и()н.ної топлі без ·затрат 'РУЧНОЇ пращі. Р' Р М а:ди де1путатlВ ТРУДЯЩИХ. аз0" з ОВО'ІІМИ ТОВ(l.jжша.ми и36' ~I: . u Х . Г . 3 . Iлы.и.лосяя T}'yvOТ У мехаш- хаwлt>м ИЛЬіКоом IрИГОJЧml .11.0за·'Гора.

Н

O.~

а'ро\ЦНИ'И

wpa.HeoЦb -РO'lще-м lllф~ТliСЯ за щetрж.aJННЯ по &:.

·не &КТIfВНИЙ учаоник ·I'POMaДtC<Ьd(·OIГO: 150 Цf)lll'l1н.ер:в 6ульб на ·І\()ЖН'ОМУ Працювати Im- жWI"I'Я . .пк .член flостіlЙJ!ОЇ кОІМісіі І з 125 .гектарі'в.

IJ\ОМУ. І техніку люблю дуже.

ра ЙВик.о.Н:Кі()lМ У ,п;ридrляє

ба!га'N>

-

Сл·(}Ва ІСВОГО .дО1'ри~ає;."о,. -

Н<ІіЩ)а.влЯіЙ хлоощя Д(J ме- }'\ВаГИ шляхоюwy "будівництву іЗа!ІІelВНJlJЮТЬ 'М~·ilJнil3aТОРИ.-IВз&,,"іцни:." п~вг ше, _ IЗВерн}1ВСЯ до 6рига:ДИір.а бла.г()ус'J1lЮЮ в ра,й(),ні. ку 'ми .навею ПJО<ЩУ. ВИВeG.'ІИ ПО -

'ТИIJIНЯМ ()()пЛtутали числetнку C1M ю

До 'краю Зa!llОВН~НИ'Й час у ~e-

40

'ГояН пн.ою з ро' з!}а.х.у.lftК'У па

радо .хва..ли;ос;я 6J)aTaM І сес'т-І НtOWXацЬІКIИХ. Та не да.ли 33.IГIJHVтра,К!Г~РИ1СТ, дем06ілізованИіЙ ф,рон- путата Н ()во.хщькorо. iJз ·ран&у Д{) 1 ОДИ;Н rеК'Тз..р. С адP!llН'Я . J провели рам. ти ,.ЦІіт.я.!I( ідружинd фРШl'ювика тови'к ФetДі.р КilJj)JIОВIІ'Ч НО'Вохаць- nkJнwro вечора ~rH в л{)лі, на не- со(}ртами «.остроВІСЬКИЙ» і «аль«Був бибаТIilt:о, -нера.з ~OOpi .ра·~JIJ!ІІс.ь·кі Л~. Не заЛИ-!1\ИМ. pe~H.WMY 'к:ра.ї 60роть.би за ]!;ро- ма» 'ВClГиС'лі агротех'нічні стр(жи.

-

СКРУШlЮзі11Хма Мотрона fриго- ШlМи б~1J.'Y'ООТИ8 лиху 'ГОДНІну.

3 того ,чаеу

.й 3aJIишиlВCJl В жМі. Та завжди

:JНа.Щцє вільн'У

ГаJ)Яча П(fPа умеханізаТО:р'j,в.

p~BHa, ДИ'влячись на 'НetJЮВlНOtЛітHeeOOilJpOM nри!Й/Ш()в (Д()'Щ'ож:да- бригаді Doрис Нооюхацьки.й. Пра- Х'ВІМИ'КУ, щоб зустрітися .з свої- РОЗIl~чавсяС!тшраНlRИ1Ї О<орооіт(ж .нього сина. - Jl'j)ичmлюв.ач;а" ,нміЙ МИlР. ПовернуJШСЯдіО<~ОМ'У ц.ював при чіплlOlltaче." , О'панООІУ- МИІ ·вl{IOOpцJI'l'4.И, узнати їх OOJпwrи, і !Д,омя.д .за П{)lсіоо'мк. На 'с;вітан­

XOдlflВ би ти за;ра'З в школу. А воїни. Не бул{) з НИlМИ llлаroна БаІВ fiРОфес:ію ТJ)ак.то·риста. ТеjЮе- пorооорwгипро цjк.aBi ,н()вИlНИ.

так ... ».

2

Новохаць·к.аго. Полilr в жорет(}ких ливонавчав ЙОГО

НОВЕ 14

rравня

Ж И тт Я 1966

року.

боях з ВООРOlfо..\І на дале'КИХ фрон- п()чеClIJОЇ

тах ВТгЧизня:нюї .вИіIНИ. -

неJlentО>Ї, 3IJIe

хліб ОРООС ыtїї

доовідче.ниЙ

Не журіться, М<УІіР'ОНО І1ри- НОВ<lхацькиЙ.

Ша.н.ують ВоРИtCа п.ла1'О'Н.QIВ.Ича

КУ вИХ.ОДИТГЬ З дому БliРИС Ново­

хаць:ки,й і 'IlРmlУ~ crrеIЖК·ОЮ, що

СЩ>а1!И У IWЛек'Гив.і за щиріlСТЬ і поч)''М'яооде в поле. Поспішає зустрі'l'И

механізатор Ф. К. ТОJЩ»re'I100. Коли

після з>~j.ни І оСо.нще закеlЛ~ОМ

Бачив у юна.кі(}>ві приходить ,на тра!tТОJ)НИЙ

CTaJН,

TJ)aIWOpa.

В. , ПОЛОТНЯК


~ Рішення з'їзду КПРС-в життяІ • i",, __ ~_~ ___ ХХІІІ ~ ____ ~_~ ___ ~ ___ ,_~ ____ ;a НАША ВІДПОВІДЬ тру ДОВА ~~:~ь 3

:8ООИltJn(

ПРОДУh'Ті;в

ЛJOIIНJЩТВ3..

цеlп'J)aJlыіоІ'оo ГvOмil'eTY КПРС, Р3Іди MLH,ieтp.B СРСР і В1ЦМС

б}lДемо

про Ш)ljВJЮЦ&IІНЯ M31'epia..Th1Jo,Ї заьнтересов3'ООсті тракториcrrів,М3JШИlніетів. 3бі:льшеНRJI 'РОО-

оч()люю ііА ЖЄ'р~всЬ'Кому .ві.д­

ДЬЛК<У lJ)a!iWООПУ «!ВООРIЩЬк.lfЙ)} ,

ці'/ЮІ\

ніШНМ14іУроіЦі

за

ВИК011:аllfУ

pooln1Y,

:З3JjШЛaJГі

за етаж

Jj,a-,16a акав

СЛООО

лавка,

ЯК}'

!lRроіСТwrи

IJOД3'J)C.11Bi

му ,з

овіlДчать,

~ що ,рі:лна па:pmя ПОВСJIIlСдеllJНО

!

lJIур5уєтыяя п:ро ,нас, меха,н'і:за­ хі.1іні

Отже,

КO<ЖJЮ­

00-

перед:никьв-клеверище і

ози­

тоltн

П:()П на:мооК8lCТIfl'И ірє<wНТIfУ майстерню ~ла~Н<alIІНJII(: пере­

ВінеCJIИ '/:/:0

органічних

і

тепер

-

Дa.JJIfЯ

щІ()

струталь­

НИЙ і с.в~у-валЬ.чи.й Іверета­ ти, ЧИМ3JOOЇ/ІІСIJIPYNенту. Дійо.ва д.onО14і)га оори.я~

IІриtКОpetsн'ю

peMO'lIТY

11Р'аfllCПOJ)II'У. ють ТОІК.а:рі

тех;н,~ки,

C.r.&J1LH'KO працю­ С.

ЖИТИ:НА

та

П. 01OO1ОО'а, fЛlосар,і П. С()м та

І.

Кaнюttr·ен'IW.

бага.то

JOII'b

ШВlЦШе

ВоНИ ПРМ'ВІЛЯ­

КМliТJJшоості,

до Роботи,.

,В.

щоб

тeX'HiIKY

mдг.отуВоа.ТИ

ІВАШКО,

з~lдуючиА маikтернею.

Шль-

~lII()OllНe 3аВ-

ЗР3ІЗК{)ІВО

А(fVJПУТИ

п.осіви, щ~ й !JЮБИ'Мо '101. Роз­ ПОЧIf1JlaGМ~ та к()ж Пt~о.rolliJLll'ГИ

-

зБИj)aШ'КУ Tex,нdKY.

40

П. ХИТРИИ,

ЦЄlfт,не­

3

так

ла,внам Тшtalрний,

<СЬКo(}.fIосоодаРСЬ:IЮЇ

]!.ОДУ.

130

ддя

ВИ СО KO'ЦPI)-

ри ,м~неральних добрив . Лу,сото-

ланковиіі

праці,

зі)іл І>ше,ння

та Інас.а;дже.ння

лаН!Ки.

умови

іЦ)1КТИlВНОЇ

,н.и­

неІ :В~JlИ З-lIlіщ кращих

мі . Hareh.OТaJP

СТВ()ІРюв ,на" ВClі 'не 00-

'TC>J}iB,

rекТЩ)ів. IIL10ЩУN!Я

105

.кільєіorь 'ВМШ'ІІ',

pa.)J'oc-

пО'М «Тре6у:хі.всЬКИlЙ». Він JtO"

~Е.'ІдетЬІСЯ разів 3 шість 00Ij)Оfll}"ВаТИ, щоб ,не з'авиJIВCЯ бур'яни d rpym ~'B рoзпymе­ пИJii . .під ча<СJШoрsцн'ОГ() 06рО'бітку ~аооситимем.о a....j.a'' lJly

з мFнг..алыlloюю

ц&нтнерШв ,каvrorrЛli ІНа

hнше

в

затратою J)YЧJЮї праці 'ІІ'()

J}о60ТИ :В щном.у і тому Ж .гос­

та

НdI

краще л'рацюва~.

МехА'НіЗOlвailа

;дала

-

Коле:юти.в Киrвського завом .ff3lВ"laJlЬ'IЮ-іНа О>Ч'НИХ ,IфИІШІіДЇ'В 9(Ціire.нює шефcfrв.о н'ад

с'Гоїть тепла IJOJ1~, в~OCТAТ­

Наша ,ві\!Щ1}В~Ь 1'PY,~OBa ще

~ИСЯЧ 'КУ'Щ.В на

д.о ПО(}JlВИІ СХ'ОАЇВ :вже _ЧІ пл{)щі GaIбо.РОliувamr. Зараз

р(!с-

меха'ні:заторинашого J>&ЛГОС/1'У з}'1C'J1jJiJlИ опільну 'П()СТ3ІlЮву

! \

вИllЮБНIЩ'IlDa

за'~во.лЄ'IIItЯМ

60

ал ДОПОМОГОЮ ШЕФІВ

механІзованої

~~~,,~~~~~~,~,~~~

щих ,показників у ВИКОІІІаннl своїх со~іалістичних зобов'язань за KBiTetlb і перше півріччя.

Піврічний план-до 12 червня Багато

п,раці

і

старакня,

ВМЇ<JtКЯ

ІЖННИКИ

,нашого

успішно

наполегливої І ли піврі'lМИЙ план .віДПО~і,дно на

докладають

тва- .

,радгоспу,

справитися

з

68,7-67,8-70

щоб І перевершили.

К'ВI'ГНеве

завдання.:

поставле-, Третю преМІЮ вручено Ан. астасіl

ними заВданнями, дост.РОКО8() .виконати своЇ соціалістичlti 3060-

Панасівні Дяченко. • На фермі .ц,руrorо BIAAIJUla пер­

в'язання. Підсумки роботи за чотири місяці, підведені цимн дня-

uticTb завоювала Ол~rа Захарівна Нестроєва, яка СВlіІ пLврlltНJlЙ

ми, BrApaдiНi .

план надою молока вн.конала на 73 проценти, а квітневиіі - на

• Наикращих

Колектив доя.рок, пастухів і фураЖlfPів дав слово виконати AUBeAeкi Пt~IЧtlі плани і взяті зобов'язання до Аня ви60рів У

ItJI;OцetlTiB І знаlJНО

. резул~та!IВ

с'::д

Верховну Раду СРСР -

Ій теж .вручено перехідний

151

12 черв­

ня. Для цього в иас € 8сl можливості добре обладнані JИтнl табори, вдосталь зеленої маси, хороше водопостачання. Тож тепер

колективу першого BIAAI~Ka ~їB:~ вн~пел і першу .премію. Т,ретіх

від

тваРИНlUIків

З8лежить,

щоб їх слово не розІйшлося з ді_

лась доярка Антоніна 'ндр . премій удостоїЛlIСЬ доярки Ольга Ряба, неда.вно наrороджена орде- МихаАлівна Пильтяіі Ганна Яків-

лом.

ном Трудового Червоного Прanо- на Костюк та ГaH~a Олександ-

М. МІЩЕНКО,

голова ,роБІткому профспіл-

Г,щно зуст.ріJJЗ СJl.ЯТQ Пе,рllЮ1\РЗ1W!' Я П1 ашlf1lJЦЯ Богдаlнq,всыlоїї Гlіа.хоф~?р.ик,и_ В~'jн!_з,рз Т.р(JiXИlмі, в.нз МО1'yr3К<З. ДОгЛядзючи 2800 .НОО)'­ чок РООІИ'СЬКОІ t'lI<JI01 ПОРОД'ІІ, 80'Н8 Ц.')Jej>ЖЗ.1З НЗ, іІ(QЖlНУ З IIIfX С."ЗН О.\І НЗ І трзг.НIЯ 'по

ра. Своє піврічне завдання вона рівна Дуд:ка які ДОМОІ'лнся кра-, ки радгоспу «Русанівськиіі». уже виконала на 71,4 проц~та, "'!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

а

в

квітні

грами

надоїла

МОЛОJ(а

по

ма

352 КІЛО-

корову своєї

reупи і зайняла перше місце. Ій Прllсуджено

перехідний

червониА

вимпел і першу rрошову премію. Другі

Гакна

,премії

оде.ржали

Григорівна Рак,

Сидорівна

Приходько іВасилина

Сндорівна

Семенюк,

:1

які

ВИКОllа-

За рахунок власного

П'РО;",У'ЮГLВ

сВсебіltно РО341l\l8ати спеціалізоване , м'ясне скотарство в

у

себе

6,5 КОРМО'ВОЇ ОДI~НIf>ці ІІЗ ,,?,рмоJ1:р!ійрі'ст день, тобто вит,рз,чено Ko:pL\f11В на Жltвої в' аги' зз' люти,й, березень ,і Кі.оолр'ам 'П:рНlросту 72 'КO!J1:.й1к1l Се~дніІй

інтенси, вне вltрощу, ван' ня і ві,дroді, влю молодняка , JleЛ,ИКОЇ рогатої худоби в районах 'іЮзвин утого молочного тваринництва і в спеціалізованих відro,!JJЇвельннх r{)CnOAapcTBaX:lt.

щодо6оВ!tЙ

К'в.:тень :вс;іх 50 ІГ0Лів стасю· Afю на 9 процен:ті.в ЗН,ИlЗlІ'.lася ,ВІІ,В П'о 715 I'рзіМ<Ї'8 . В Щ)}V'і>іІ же co6i.вapтicrb по затраrrі ~opM.iB нз

(З ди·ректив ХХІІ І з'їзду КПРС по< П'яти!річ-

ГРУ'!1lі (ПОМk:НИ'Й МОЛQД-Н'ЯІ< від 1<0- СЦНіНОЦЮ nр.иросту.

ному пла'ну).

• ........................ , ............................................." ••••••• "..........

.ви:роб-

тв'аРIfJIІІНИ-

\і Ц11ва, З()К1рема молока, як 'ІІІЄ­

Ці;8Н.ИlКам<и

t

УТ·іНl.).fа,нН'я і годівлі.

це

ного протеІну.

раііон,ах, де ,це економічно 'виг.іДно; широко застосовувати

ПАРПЯ

Запровадьте

:р,іIВ 6іло.!'OJЮlЮЇ і ЛЛ'Ї!д'н·ИО<і,в а6ердн.нО·-tа'НtгУ'С' ЬКИlХ) по 744 ~p'a-

Це C'ВU"Iwrb. що інтенси.в.на го-

ДІ~8ЛЯ

BНlГi.дIНa,

о.сООЛ1f,ВО'

ла.\fісн()-

ro МOJЮДНSIOка. Ац.же друга, г.рупа поетав'нла перед ,на,М'н, п,ра- І рац:о:н;у не перев.ИlЩувала 4,5-5 .В;~;!. Т3ікн.х же КlQpi.в, спаpro:ваlІIІХ з дала :ntєншен.н<Я за1'раТIІ :кор·мів

ДальшеООРОЩЄ'НІIf-Я .

І 'І ННіЦ'11ва

Фото А. Козз,К8.

Зоотехнічну науку-на службу економіці

КОМУНІСТИЧНА

поповнення 11

яйця.

"

доярки

Катернн,а

61 ,7

На фОіО: В. Т. Мотузка за з611РЗННЯМ ящь.

ПОЖIІ,ВНlї<:ть ).fЮВ, в ,-ретій ' (lІТом.:сннЙ ·МОJЮД,Н,ЯК

сільсыо:roroorюдар-1 кор:мов.их оди,н,нць. Добови,й Лlрн- пліДННlКа'м'и lГерeфojЩської поро- "'рОіТи загальної на ІЗ П,ООIJ.~.JfТiJв,

ства, :пО'чесне і вЦповіда.~ьне за,в- ІУ:'Ст у цей пер!іqд станО'IІ'И;В, у ее-. ди) -по .760 гр.а:мів, а від 'ІНС' третя 'груша - на 14 ,rupoцеНіів, ДI8'Н'НЯ -різкозбіIJlЬШИ:ГИ 'в,ир'об- іредньом'у, 510 лр,а'мів 'Ноа. roJЮtll()- . іОПОРОд'ного МOJЮДlisвка лише 660 чистопор<щнn, тілын'' аа 7,5 НlІЦllВО п,р{)дуктів тва'рItНПШЩ'l'ва.; ~e'Hb. ОсООл,и.вих 'віД).fqIНlНОСтеЙ 'Не 'npа,мів. процента. А л'ри і'НіеНСИ:ВlніЙв.ідп?Л'іп.u~и,-и, ЇХ ЯН<lі'С . :ь, 3. НИЗ. ИТIf СО'18!!'ЯВЛНЛОQЯ ло чксroлоро.ц.НjlЙ і '"0б,в'а:рТtСТЬ . Резер,втв у нае для M,:CHIl'X l1j):}'па,х. ~bOIїO Є ЧlІlмал<о. ПОl'ріб. но llі.1ЬКИ і У Д:8з,на.дЦЯ'ТlІ'м'іся'цоому .віl!lli

Я,К ба'ЧИМQ, ,іwrеН'Си.вна B~,дIГOдhвля ,вплинул·а на під.внщен!НІЯ ,П:РН,РОСТУ ПО всіх ,r,рупа'х, але по-

;: 'ПОI'ОІ.'Ilїв',я . Це розу,м,їе:\І'О ми, :: Dпеціалі:стw, і ,в.сі 'ГВари,н'ники'

пож~го,? ·~epeД()BOЇ lВ>іТЧlf.:llllЯНОЇ зоо:еХoJНЧIІОI 'Ha,y,II1If, ЯlКа теоретич-

ве.1If

roJIIOводень

I1

Н'О 'І пр,а'КТIІЧНО довма таку ).fОЖ·

ск.1ад 3ІВСя' з

ЛШJlість. ,в кожlНОМ'у гоопода,р<стві. ,",ри на'Яів'ності ПОГО.'lів'я ХY\LЮБИ', KQPмііВ та пр'И'Міще~.ь, треба, оріІ'ані·

ІИJ>ВОІГО с нлос У, 5 Iк ілоnраlМ1:,В Ц}'ІКp'O'BI~X БYJРЯ!сів, 4 ' кі.лоrра'м.~в лучного СІЇ'на і 1.5 lКІіЛ~р.аіМ'а IК'Ом,бі КОІР'МУ. Пожнв.ні-сть :рац і о, ну lІ'іД-'

tд-eH'b oдJнr.eї ГОЛО8И ВIt:'f1JМlЧалхь 5 КQРМОВИ;Х QlIIltНlIIЦb (ова.Р1'ість кілс'граМ'8І КОр').fооди'ниці 8 Kc,rтiйок) · і , за1'Р8lчеоо IКQp;Mi~. н,а к,і.'Ю ·

тЗQ<Ї 1Il0каз:ннIКИ, по ПJJmро'Сту м'яса жИtВOiї ~и на О'д:нуroЛQВУ ,к,іJЮГj}81М'.:.в q СOlБUва,ртос.ті одного цеНТ.lfер.а лри:росту по заlТрат,і

по, ві.'lала

КОІРМ'Ofl.ИХ

гра,м

кор,мі.в

перетрав -

і.н:тенси.вн :'Й

\і РеІ),Оачен.о

!' ном,

п'ятирічнwм

m,a-

не"WCJIИl\lе бе'з збільшен­

і; fl-Я і 'ПОЛ~/:/:ШelНШЯ

М,3ІТО'lН'ОГ~

РЦГОDПУ «I\'ра'си.lі:ВСlJIі'ИЙ». На­

!

:.tіче.н() захщи

і

.'{ещо вже

11

'Р(ЖУ .нЩ1,ої ,МОЛОliа м.а,Йже п,о­

: ~РI()6ЛelН,0. 3а о.станні півтора і дв()їлися. 3роcrгають Івониі .за­ : раз за раХ:}lНЮ'1\ ПОJDШШеон:ня і ПОРМН'ОІСтu М0IJ10,{КОГ.о е'Тшда, 1 13"і'ЦН&НlНІЯ lVормової 6ази,.

І

Осоолиау YВl3'I"Y' .нaдae~o

і l ПОВlнеll'НЮ 11

ферм

f,ращого

за

.рах}lН<ОК

М!О'л,ОІAJ!Jl:К.а

! , к.оудНЬ!их

к()/рів.

'110-

'ВІІІД

ВИОО­

В 6ригщці,

іі я;кю,ю ІКЩ)УЄ кому:н:іст д. Пруд­ ! кИ'й, ЗОlСєреджен,о

І

250

!ВІLд06іqr

тедиЦЬ, 105 з ,,яКИІХ опа­ і ров'clJНЮ. Д()ГJJiЯ!.~ають іх юра.щі HWX

І тв.а.РИlIfН.ИIКИ Ф. 3і'Н'ч etflllШ, І М. IIliр},,!!!кий, А. 3iH'',Ie1liKO 'Та і І . Ва'.',ильєв. ПJ}ИРЇст ',н),,'1о.,'lJНЯ­ : ка виео,киЙ .

32 І ГаІНlн,і 1

\

'І':ЛЬJй 'Гедиці доручено.

Несі'н. Ш"Сl'на,щJПЬ РОЗ-

теЛИwlОСЯ. Віід 'КОЖНlо.ї 'пер.віст­ ки ,}t(),Ha

12-18

НЦQЮЄ

ЩОДООИ

по

кіJllOlГРМll'В 'молока, а

це ,не так вже й ма;то .

Ми поставили :JepeiI. с· оОою 3Щ'lан.н,я підroтут.атин.а 1967 ]JiK для рем,онту маТОЧ8О'Г() П()­ го.lів'я Іне менше 200 ТeJllЩ!>, що 'СI\.lцати'Ме 20 цро.центі'в вї,;\ за,галь,н()г()

c:m'Aa М.

rолOlUfИЙ

корів.

САИКО, зоотехнік.

ІХ П:Р, а:'!Иt.1Ь1НО 'ВИlКОіристаrrи за, ідо-І весь , ",і'дlдосл!.д<н'и.ЙМlOЛQDlН.ЯlК 'пере-- МІ:СНIf\ЙМОЛОДIfЯ<К да,в

З'у:в,а.т.и

теХ'IІ'О.1!()J1IЮ

вw;ю6НIlіЦ1'ва

продуктів 'liварин.НИlцтва ТЗІК, щоб

'на

ёнтенсивну 'll'ід.гOlД ~ВЛЮ

п'ри Од'наIlЮВИХ 12

Од!ИIШЦЬ

і

·Y MlQIВa,x .

'КІ:'nогра:М'їв

6,5 ,~і ЛОl'рама 680 "'рама\1

про

ПОЛ,ЬПШе'н<ня

лю/1н-

і,н-

ТetНlCИlВною 'ві,д,гcuuмею TBa,pНlH. ДYlже важл:IІ'ВИ,М' у пдеміН<н,і й JЮбо11і

є

IміЖПОp.QД,не

сх'рещув,анн,я

ПРО'М; IОСJюве

l'Jl.а.JJИI Н,

ЯlКе

С:

за, ,р<зхуIЮК

.вИ!JюбнИ1l.1'ВО cыом'уy

чого

M,',~a,

~

В'Ї:,!!lд'ілк.у

р,aдrooП'у

,і,ме'Н,ї

жа,ного ·ві,д

кор і;в

білоroлО'Вої

YlК-

ра ї,нсь.к:о'ї 1I0pQДИ , які були СП<!liР<>­ ва:ні

з ,П.п':Д'НИlКЗ'МИ 'М'ЯСНИ!Х іrщрід.

В'Сь.о'ГО УТlРlfмува.~<>сь . при о~на,lЮ­ ВИХ Y).f'O'B'a'x у трьох групах 50 гол:і:в ).fо,,10~н,я;ка вел ИІІЮЇ РОГ ато Ї худоби. В першій l'р'уПtі (кон· тролыfй)) зн-а,)(Q!l:И'в.ся M,0.10Д'H~IK ЧИIСТОIf!ОРОДНИ'Й (б :логолової укра­ ї,нської породн). В IД'руг.іЙ .грvпі­ МО:roднЯlК , о.держа'НJIIЙ вЬ сх'рещу­ ва,}{Н1Я IКо.р: в білогOl.'ТО'ВОЇ ')'WpaїH­ сы'(}її з ІПЛ~Н ИlКа,м It абе;>дИ'lІ'О- 31н­ гу1сыкїї м,'яоної rщроди, в треті,й - B~ такнх же корі:в. с:х.рещекн·х ,} Iп.1ід;ни,кЗlМ'Н герефорд·ської, теж 101 ',ЯСНОЇ ПOJXЩИ.

Догляд за тва.;>:и:н,а'М'1f було ,ДО<, 'Р}1Чено

пере.дО8ltМ

телЯ11НН<ЦЯМ

С. Ба,робон та З . Б3іРООIН . дО ;Д.ва­ на.:щЯТlІм,ісячнOtго віку молодняк :шаХО.1.IIВСЯ

нз

заr,алмшх

умовах

79

нз

KOJ)'MO-

копtlЮК .

віДГQД:.влі

При

за1'ра'Чсно

ЧііСro.lО'jЮдіНІЇ

(.конl'ролыаa

група)

2 З

_

'; = І Alбаptди,но_а,ніГУ'е.ькОІ ~:

.; ~

породи Герефор.дсbl<OЇ

~;:

.rюроди

.

.. ,,.,...;-

....

ОдержаВ0

За

.дJHiiB

(IIli!>'И

І::

51

66

15

51

74,4

23.4

51

76,0

25,0

вз,р·roc.ті

КQ!>'МОВИХ QД,И!IНЦЬ

~ІИ

5,5

і

мали

кілограма

8 копійок) :

Собівартість цевтнера прирост)'

.. ;;;

..

..

бlJlьше

'-....

.-

ГQДrB,~'i

на

по витратІ кормів (карбованців)

",О{

=:

-f:

..

"' "'..

:~ =f

~_

Знижево при інтенсив·

вій годівлі

...;

ф=

~

Q ~ ~ '=~=a:o:

...

:;~

-~ :~

~ ~

~=

~::;~~ ~~=~~~

~

~'- ~ =~=

79,0

72,8

6,2

8,4

79,0

68.8

10,2

4,0

10.0

79,0

68,0

11,0

4,8

UЯ таБЛlЩЯ наО1flЮ сві,дlJoнть. Яtкі вел ичен і ·резеJJIВИ· д.1Я збї.nьшення 'ВlИlрООнир:г.ва 101 ',оса, і Зlннжен:ня ооro со6іВЗlР,ТОС'1'і за.1ИШаю· тьс,я ,не ВНlкориcrа!ні т,ам. )1е ще 1'2.;кі зоотехніі 1mі за.хQДИ. Я-К інтенси.вна 'В'Щroді.вл,яі пром;и'Слове схрещува'нн'Я ХуЩОбк не ,П'роВОДЯТbiClЯ . Таlке гоооодз,рстВО .на КОЖ'НІЇ сто ,roлm ви:рощу,ва,нoro або ,В·:,.1.f,'"О'дову.в.Зlноro МОЛО.!liНlяка недiOlби,ра€ за- кожні сто .дНl~B ПО

не заJf.ишаєтЬІСЯ, lІа,рують з nл.і,дHltКaMIf СіК()росліли.х м'ЯlCн·1tX nl>рі:д :і QДерЖlЗ!Н:ll,й ;Вlід них MOJIOIl.'няк 'ВНірощ)"ють на м'ясо. ІПоМОСНИlЙ М'OJIQll:II'Я:К маЕ бi.Jн.шу енергію 'РОСl'У, IКiраще заCBOIOЄ ,пожн'в.ні ,реЧОВИlнlt. По ек.с. тер'єру і КОНСТИl'.уціі 'В'ЇН ЗІІІ&ЧНО в"..дР:ЗlН:ЯЄТЬСЯ: ;має ШIllРОкпА, ту­ ,l}lб. глиООКУ ,і широку I1PYдJI,y клї11КУ, дoбtре :РО3ВИlНУТУ задню ч.асти'н,у тіла. Це 8К'азує ·на біЛІ>-

м',яса жИІВОЇ ваги і nереВН11ра,чає wpMm на І НЮ карбс.вЗlIЩ;і'в. ВРОМJИC.llOве сХ'рещ~в.З!ННЯ ~ож лн,ве на 1К00жні,й ТОВ181рН'і й фермі. ВО.llО полягає в тому. ЩО чзстину нIІ'зыок.~асн.иIхx ко'р '8 мо · ЛОLtних і м',яroмо..10ЧНИХ. від якltх МО,10ДНЯ'К ~ля в ідтво'рен,ня CTa.;J.a

ш.и.й . в ltX'ід , доброі Яl<ОСl'і м'яса. ПомdCtiи,й МОЛQll]}fЯIК більw 000-

25 lleHrJ'HepiB

сто

:

I::f:

"';

... 0{

За3Иtм,

Юрова проведено дослід ,8IiдJГO­ Д:В:М ПОМ':СНОГОМОJЮt!tНlЯка " одер-

roдitв.n'i

n·РIllРОСl'У

.;

даЕ

ЗООЛЬWIМ'И

На

звичайної

..... "'....

Групи піддосліднРІГО

С: ~

МО<ЖJшвість пасИIІІWfIf інтен;сив,нilCть росту поміс.нorо !ютом·

C'tBa ,

час

КІлькість прнрост)' З& 100 днІв одвlві ГОJlОВИ (кIJlограмів)

п.ле.

Мliill'НOЇ :роботн в 'пое.:lН&нні з

n'ёJlMIf. ;віДПOlВ' і'D:НО ті.лынH

Раціон більше, ніж ЧНІСТопород'Н.нЙ. Пizl 6,5 процента.

бїJIьше ііх було, .до ТО'ГО ж де.ше· вих і, 8'IОСОКОЇ якості . Мов.а' йде, наса:Мlперед

npH,pi'CT І\ІЗ 84~J(Ю IlРЗ!М :.в

ноа

roд'i'ВJIi Ч:ИСТОlЮlрод.Н'ItЙ МQ.:roд'НIЯК !!ав змен,шеНІІЯ за,-рат КСф,мі'в ло. рії,ВНlЯIЮ з д;рyroю і llретьою І'Р'У-

і<J.Ин.н'Й , у.рJ'вноваIЖениЙ, uqpаще піма€тьсlЯ oбc.1tyroвуВ ЗіННЮ. T3iKlIМ' ЧИ4ЮМ, вкхqд;Я'ЧН З іВлзс­ ного досвіду, МIf .вnевНИJlИСЬ в пе­ рев азі l/ЮМtc:ноrо МОЛОIlJ,'ня:ка Н8Ід ЧКСТОіІІО'poдJIfА:М для ,tri.дirQц,івлі, ,Ї особ.1ИВ'О інтеНСIf&НОЇ. Ниннкає не·

Оібооід;ність ши·роко IВИіКофистО'Ву.в'а­ тип JЮМНIOJIове

схрещу.в.Зlн<Н я

чзс­

тlWIIt KQpi'B МОЛОЧНИіХ і М'ЯСО-МО­ ЛОЧНН'Х по:р;,д з ІІМ ЩіНlІ'К а м'и т alК ИІХ скщюс.rJiлкх l"'.'Я-СНИ'Х поріщ , ЯІК ге­ рефоРДСblКа і аберди,но-а;н.гусьКl3 .

.ue

,даст,ь. в

}'мовах

госп~а,рсТІВ

рзifону о~, жати ~oдaТl<()IВO тНlCЯ­ чі тонн дешевого ,і 'В И'СОІШЯКісно­ го м'яса .

С. €ФІМЕНКО, слівро6іТlИН< Цetlт­ pUWloi ДОС.ІІідиої станції Wty'ПlОІ'О осімеиіння сільсько­

иауковиА

romoAapcWUlx

тварин.

І. rолови_А

КАРПЕЦЬ,

зоотехнік

p8Arocny.

ЖИТТЯ 14 "равня 1966 року.

НОВЕ

з


ПІснІ, 3 .якими виступи. на СВЯТКQ80МУ ко.нцерті V ,калинів. ському лісі учас.иик ВелакоїВітчи~"яно1 віАни, народний артист Українс.,кої Р·СР П. С. КолісНIІК, справили ІНа ТРУДЯЩИХ Бровар­ щнии иезабуmє аражеlВlЯ. 3а !кожну пісню :Rpисуmі иагороджували свого люби,мого викока,вця друж.нім·и оплесками.

На фото: .П. С. кoJJlСНИК .виступає перед Трудящими БJЮвар­ .. день свята Перемоги.

щиии

Фото

А.

Коза,ка.

61···. ••••••••••. . ·•• . ••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••.

ПЕРЕПОХОВАНІІЯ воlНІВ КJpi~ бр а 'Г'СЕ;КОЇ могили, ІН<З те­ ;шюр.ії нашої сіЛl"РЗlдИ було ще тр,н

~K.:J.I!;Вo~ity :JJIы,іi М,()ГІІЛИ ,нев.іщо­ \111:< во'ї,ні. в 'В:.ТЧИ'3н:яної віЙіки. ,Ви­ р':шено переlfelC1'И оста'НоКИ цих \до·

рогих Ha'~ ЛJQдей,

що за,гifну.ли

заХ'IОС11і, нашої зе~.,і, ІВ одне ~licцe, до бра 11С·ЬlIЮЇ ~arиl,;IіИ, що в ПОр'вї,р'ї 8_p~oї . школи.

npll

На ~ і тИlН'Г, що ,від,БУ'ВСЯ біля брат.сьоко,ї могидн, зі'бра.nося по­ над 1500 'ІОЛОВ;iJ(. Бі .1Я }lрии з лраlХО~

,загибли,х

почесн-ий

КОМ'У ~ільсЬІКОЇ Ради деПУ1'З'тів т.ру,дящи'х Т. Г. Шевчен·ко ві.1к,ри­ в·ає мітинг . Ви.стушаючї один за QДНИ'М

ПОСllлають

nРОКJIЯТl'Я

н і, виносять ПQ'зЯК·У Ap.~IЇ'Ї, ЩО В:;Jягrува,111 фашизму . П:,С.1Я

~іти.\l'г,у

і

перепохова,нІНІЯ

IIp€1.!CT а'вн IПК.и

'!';Ю~ а Д;СЬоIШ х O;J-r а·и і· зацvli ,поклали· до пі:t;НЇЖЖЯ .nа­ \.І',ят,ю,нз за, гнб.1И· \1 воїнам В ' Н>КІІ кв'і ти.

І.

ВИШIН<іував.ся

к&ра:ул.

в.і,Й­

Радя:нС'ькій наРОІ!иві,.1

БІГУН, сІлькор.

Головавнкон-

о------------------------------

_____________

ДВА ЛИСТИ ПРО ОДИН ВЕЧІР

ЗУСТРІЧ З ГЕРОЯМИ Теплий 'n!}пкевнА oдeul>. Уч­ ні Б,ров~ької 8-qЛчноі школи

N! 3

у.821Ж1НО . ОЛ}ІХакпь КОJUfш­

нього а"ЯЗНЯ ~

на

Гаариловича

Jзa­

~)'JtP01;ВoЦeвa.

За )'Іасть в nWt~1fit робо.

1'і 6 ,Бу.хенвалЬІФ yt>u Jr8'OPOдив 11m> в МIIН'fJlO!tfV році ор­

деном ЧfIPIВO'IIOЇ

3Lt*H.

[вак ,Г а&р1WJlOl8llЧ ()OOnOlfrДІЗ.Є .щітво.рі, я'к ЙOIГQ, І~рёqиOl'О

юнака, 'гіТлeplїВlCЬ1Сі Ок:уІПЗIfN В;дlllPавн,nи· на 1!(3'1'Qj)'Жlllі 'рабо­ ти до

Нім~чIІ'НИ,

Я,К

за

H'fI!IO-

.к~pHicтb і а'нтифаШИ1С1'СblЮУ ді­ я-1ыl1стьb

іЮго

6Ї1р a~E!lp.Ti

Ta~

Бухенваль..1.

-

Ба.гаro

заТО!lИ.1И' Ів

пеpec-rра,жда.1а

І.І!Я

лю..'щна,в :r,a60pi, Івона була оче.ВIІІ!ІіЦ€l.\f ЮГ0, ЯlК уБИВІЦ,і по­ зов:і:р'Я'чС\~у ан:ущались і кату­

ва " ,и РЗlдlЯ1JfoсьК1~Х

п.а.,-р.іотів, ее­

JЮIIW{ ілюстс>ує фотonрафі'ІІІМИ. -Фaonв:ти до roro OOeJIIQД­

·в',Я'3ІНі',в не СТЗ.'1а !lа·дба.ння,м ворога. А таєм,н,И1U'Я була: :роо1К)1Ват.и· каЙдаіНИ, в Y'~IOв.HY

лщJШif, - QJ в

('(щи,и У

ні.ли, др 'іосО . lrl'Pа1'И.ІІН n~ а_є ricть школи,

-

18(,* ~(88ИНІХ 8Н" roroВЛЯJJJt дaмcW<fi . ~. ~,~ 066Jr8I1і11И

l'8ан,ГгаjЖJIDВНЧ .роз.

'J\ретя го,ди'На· НСІЧі За С.RoJ'НаJЮ\I, я,кого

з

;н,а

як

водою,

Навіть уftвити 'Ba~o, ЯlКНІМ ОІ6е.peDЮНl1іМ 1'реба бути, щоб н.е

РОЗС1\роілюючи

за

най·

ПОр'ушенн:яре}f{іІ'~ то­

що. Ці

рО3ПОІ!і;Д'і а

..

~.,'

ІВlЗН

..

Г·авр.и-

бу ЛИ

щоб

С'..,...:--~,..,;J'.:r'".,..,..,..,,,...,,~.,,,.

а)

ЩО

на

хуторі

Tapac:1eцf

Жердliвської сільради п'ЯНИЦЬ по.

меншало? Не знаєте? А :воно. 'по­ менша.lО : ~ри,ва 'рО'С'l1У pi\'JKO В'па­ J;a, ДО!tИiЗlУ. До ,ну,,"Я , Хто це '11а.к, ' Unl\Ja'BRTOCb 1В1t, натИ'СнуlВ н.3, .нН'х? А .це ;роБОТ3 ~ЮuевоІГО Г!РОДЗlIЩ,Я

Га.nmrи ке.

ХИl1РОЇ,

от ·Ное

с.пасil6і

n,ри,Й'має

З-il1ід ЛІІІ'ва -

вона

їй

вели­

ПЛЯШОК

і 'roд;i. Біті пр-ма,в­

~;г Л'6Ш ПНlЙ, а пон·іс додому­ Н(' n-Рjf1.ЧQCЬ! - Мені,-ка,же Гал'и,на,-за це не

п .l атять.

-

ШИІХ

{

КУ'.1ря'вцев

Брова,ра,х.

...

-

гостю

.бут!!

rjдни,ми

Ї'Х

·ба.тькі,в,

заслуги,

висо:ко

була

ЯК

иа

п 'одя , крати

'вчнте,11,В ,

во

УЧИ'тельці Ра їсі p,:m,H·i Меm':Нlfoчен'ко «ІБ»

9

J1Вa,гy

а

нас,

НеПіJ)Н1Ва6ли'виJi

сучас:.

внуки

'n-РШ:lіт,аннlЯ, длlЯ

н·а.с

«Б.13-

в..1ашто,ва,ні д.уже

:.10:;JO-

бі lВa'~, учні! Н . ДlАМАНДIДI, Г. ПОЛЬКА, І. ЧЕЧІН, А. НЕБРАТ. С. Шевченкове.

на,гози

колишн,іх

~==========================.

,концерт. 20.25 фі,1"'~ «Нк611 .не екзамени'» . 22.00 передача з Б У1д ЗIі1.е!шrа.

Друга програма. )8.00 -

Te~e­

в.ізі.Й'НИ'Й ·оп еm а'к.,1Ь «дітн Ваl ;'Ю­

ВИ'ГЛЯ' З~'ає БО'ща,­

від ,вологи ПС'Чоptні_

.II~ І 'П~ І.ІІИ, Ш'fУ'к.атурка НЗ <:те­ Л" у к!Iлы{хx lIt:іСЦЯ,Х ООВЗ"nИО1гIСЬ .

14 ТРАВНЯ Перша програма: І 1.00 - «При ап!рооі

втеКТ·II» .

НОВИЙ

КОІ~уніlЗtм.«В. І . Ленін Л,ро хи будdВlНИllJjт·ва .KOMY1H~'3~y» .

-

«На

жмод.іжні:Й

бер:на..

ПОНЕДІЛОК, 16 ТРАВНЯ Перша програма . 11.00 «,Во­

ХУДОЖlні.Й

фільм. 15.30 .l'v\УЛОЬТИIП ., ЇlкаiltіЙ · Н·ИІЙ ф:дьм. )'5.50 На,ша~ета.­

реда'ча з Лl>во'Ва). l4і,но.маНIд,рівни,К і в»

~ИІІ>З». 20.30 «На добран і ч, дl1'И» . 20.4{) - концерт Ва,на К,1Іі .

ор'біті».

шля­

16.10 (Пе­ «,Клуб

17.00 -

Н:ИН'е пройдуть». Х~ЦО'Ж If:'Й Фі,1Ь~ .

Для дітей. «Іокорка» . КОНIЦЄ'рт . (Пер. е.дача з Донецька,). 17.00 Рж 'П'.яти'річки перши. Й. «~ор()ж.че золо ·nз». Перецача про

16.25 -

н iIКO),!:Y до цього ' н іЯі(ОТО діла . РQ.J,юч.остіЗое~JI,і та (М.) . 19.30 - п' щви:щенН'я 20.10 «При зрошен,ня. (lПереда'ч а з дні:про­ . Тож .~oe дивно, 'чо~у в цій тор- Кон.ц~рт-·валblC. ДовгеНI>КО ,не ПО&ероталас:я Ма- гI'вeJlынІ1 }'СТаНОJloі частеныоo Сfllр06IВТelКТИ'» . НОr!НЙ Х\'ІДО'Ж'Ній пеl'~О'В{:IІК'а). 17.30 Тел.t~ві~і:Й:ні JiЇя . Я BC~ ЖДdла. А ЛOlВt'lр!НУЛ'ос ь , lг.ч:ую'l'ыся товаlРИ . Я,кось rюUВlіл'и ф':лЬ'м . 22.00 - «На вогнliю> . По­ В.I'Сl'1. 18.00 - Першіc:rь СРСР з 1oЗ€ТЬСЯ. JiIl~ИИ . І ви :lII}l~a.єTe, за .вма, вторен'н'я пеРШОl'rа'в,не-вої п,ро~р,а­ боксу. Фі иал . В ,перерві - «ГО.1!!, т·аірИ !Іе нзста'чНіЩ ,а тут ще о,ч,ки , секун,д,и». (М.) . Маню, чого це ТИ? ПИl'аю. Бо6ко Катери'н,а Рсціn.в:і,Вlн.а роз- ),ІИ . (М.). ЧУіЖЇ ... Друга програма. 16.55 Про· А ЧClго ж ви , безсОі8>юні, ('убилась? Ого, в неї н'е OдlllН 'МО'Ота'К НОСIfТЬс.Я з пл'Яшка~1f 'ПИ­ те.1ебзченн,я. !ЮЛІОб, носнтЬІСЯ . Д()носи.ться до :lРИ'ЙШЛИ з бути,жаМIt. Я не 'ПР,Н'Й- же заtпозн'чити (1М1іЛИl:lості . з точ- 'f'lpalMa ,на,в,чального Редактор €. ФЕДЯЯ . F.".ш тала·ну зб}1вати ... браNо-ва, 18 .00-КОllцер'т. (Лередзч,а з Тбі­ тог::-, що вра.8Зо€ТЬС'Я тер·пець. То­ маю! .1:С : ) . 19.00 «Наш К'О'І( Вася» . Таз'і я до СубоroОСIІКО'Ї: ІНУ продущію. ді він хапає пляшкv за шийку ПеjJ­ та ,ДQ К,З'\lеНlЯ, за ;uи~кv та, до - У тебе б;Jала ЇХ,- Ka~y. BOIH.~ П'~тил,а Їх в до.даIЧУ. Бе· Т~leI!':ЗіIЙ'НИЙ філь).!'. 19.30 't---~"~ ;:~. реш коробку С:':JНИlК'~В бер.и .1И· ШІСТЬ СРСР з баксу . mвфінал . 1<3\lfНоЯ! Геть чисто ilс ! nеретовче 1'0 ,при'й'~и тепЕС,Р в;д ),Іе.не . (.I'v\ . ) . 20.30 Ф. Ві;!1.10'Р,о·ва нз оі.1Ь і... за,рік&Єгься біJl'ыle - Прийму, - '5і·,'ПI<.<tзує . -П,1Ь_ МОН. бер<::ш :'(;Оl'j1ШКУ 'ниток ' ПРОДОВЖУЄТЬСЯ передплата і «Дорога В жит1'Я». Прем'єра т е ­ кн за· ,1Qтереї! бери й ЛК~ОН,К),П'УєU1 ea'H'.1a.li г;итlt. на газети і жур,нали t леlllі'зі,Йінаго опеКТЗJК.1Ю. (2 сер і,я). Так Хитра О.діНО\IУ ОД'М'ОВ и.ла, бери, .. ! ІІа друге .півріччя 1966 року! _ Od!'HY B i~bM}·. (Перезача з Лен.і'Нlrр,аtза). ~P'YIгo~y, третьому. І Л'ЯНIf~і. ди­ Б pOBa'P.c;II~e ра й а:гент<:тво • - Ніч(}го ие бу!!е. - Як ц.е на·,и.вається? п\!НЕДІЛЯ, 15 ТРАВНЯ в'ксь, О.1И1Н ПОКИ,'іУ'іІ ПИТІІ, дру­ «Союздр)'rК» І - То.] і дайте NНИ,ГУ cк,aplГ. t тають ,1Ю:1И у ПJ)ад~вця. Перша програма . 10.00 «Бу" ГН'Й, 1'1)ет:.Й. Виаслkl.КV. ·ян вже нагадує, ЩО строк f J вона да.1а таку «'I<ІН\llГУ», ЩО· - Нази.ваєт.Ь'Ся ... А щО 'ВИ п,ри- .:J.Н.1ЬН.ИlК». 11 .00 - п е,реда"lа ДЛЯ СКІЗlза,lіО , k1РН:в.з п'яннuь, мав .рос­ ПЕ.рЕДПЛАТИ • я ·й досі Оl1ащ'ятатись 'не мО!жу ... І .кажете робнrrlf .з н.и~'и? ,,,,"оже з ІIJIК<ЛІ1'Я'Р"'В «ШлЯ\.х до ~'УЗоIfКИ» . ЛНflа ПЇдJJ«>шена, ЛОХН.пилас.ь до... на друге ПівріЧ'IЯ 1966 року Т [ож отаІка ·8 на· с , К УJJ.ЬТУIJ)оЗ 06сд уІ СВО'ЄЇ кишеНlі г.р·оші ПЛоЗтити?! 12.20 «Лр.И'в і та,НlНlЯ наших .з.р-у­ низу ·і стала n'ЯНVТН.. . Теп€'р ЗАКlНЧУ€ТЬСЯ: ; ОН я·ка :1'О6ка . М,. з~rюу'Вали , зів». (Пере:да'Ч03 з НДР) . 13.50знаєте, ЧОМУ в Та,раСflщі П'.Я;НИІЦЬ roв.jiваНilliЯ, T~ у ·нас ка діJri 'ВИ, на ueHT.paJl:I>Hi Ж}~Р'Н2,1И • кон'уюrься 'J»)шен,Шj "';>0 П'РИЙlман- а 'ви IТлаrrіть! .. Он Я'ка чесність до 50''Р':"І'ЧЯ Ращ'ян.ської вm!,ди П()lмеНШ~і1Ю? до І червня, f ноя lCtКЛота,ри у носе.ПIeНfНЯ. «3р.аз- он ЯlI<!И:М Jlюдям .д<nЧО_'ІІЯЮ'l'Ь СТОЯ~ (М.). 14.30 - зля воїні'В Ра/.1lЯН­ І. МИРОНЕЦЬ, 1і i журнали-і , н а, реопу;блnкзJнсы і Фмту. 15.00 Ko.:B~» обсЛУ'roв.уr&ь у нашому ' ти за ПРИо1авком. А ііС1'Оl'ія з .1'И- .СIlКОЇ Ар,м ї'ї робкор. до 14 ч~рвня, т сеЛІ. монзшr, До. речі, Іне перша .в БCtг- КОИJ.l,€I;JТ (М.). 16.10 «МуЗИоЧ­ хут. Ta.J>3'CiSK3. на цент.раЛ·blНl газети t М. І(ИРІ€Н,КО. д,а'н,і'вці. ии:й 'КіоIОК» (J'v\ .). 17.20 КОІН­ до 14 червня, l б) що заroтов.ач rlогребського сількор. М. ГАЙДУІ(, юу.рс ec-nраl.'lНОЇ nї(Jlti (М.) . 19.00 нз ,ресП У'бл~ка'нські ,гзв ети - Т. рад.rоспробкоопу Lі1видак Федір с. За-Зlrм'я . ~<<Св.іт.rю і ті!ні» (М . ). 19.25 робкор. дО 19 черв,ня, ; СКДОРОlМІч ЧЖ:ЛИТЬСЯ п.риЙмачем гас.

І

періо­

та

1111, 'ВОНН заЛltша.тЬс.Я в нашій rnЗ,),І.',яті на .дОВlгіроки . «паси­

СУБОТА,

С.

Ці

lI!'К'(МС'Ю ,

па'Р11lпза:НLВ, .меда,,1'Я' ~И «За 'Bi~.-

........

:м.з,гаI3ИJ!-

війни

в.l·З'IIJТ}1в.1!"1"' cn-еw:а.1ЬН·ИЙ к ИТlИ и'ЙВ 01'Н'IІ!К».

особл'И­

з

гуртом

Л. РОДІМЕНІ(О, старша піонервожата.

ОлеК'Санд­ та УЧ;НЯ~1

п,ри.в і7а.н:ня

н,аIГО;РСЩlЖ е Н,Н: Я

"Не перша історія ••• " 'ГlPQД.)'ІКюаи,Й .'i'IIIК: lf . С1lі~ltи

Вітчизняної

всі пісень

ИНХ.

КJlacy ·за виявлену 'НЗо\>!

-

Потім

популярних

оаг,гу». На честь lJ! ie ї по,д,і.ї УЧlllі

вчитель.

А нещода'вно \1:а.llа· іншу "'ІНІ'ГО- .,..,. ...... #,..:o_~

ду

ди:;>е.к­

М. €PEMEH:J<O,

П~.з:рЯ\д ш:сть Пірll'д.~альнИ'х ДНlі,в!..

житті.

підір.вана

рене в бу;>ем'н,і роки.

оеереза.

2ОювіТlНЯ (;в I1ірll'lf~алыtйй день!) roн€Cла 'ЗодаlВа,ти Т,ЗlРУ . Біля "'31р­

СТЗ!;J­

почесНСіму

те,

нести 3Ha,~eHO Пер,е.~юги, ви, 60-

- П обач Н'МО. І так я вперто wджу: середа

.у. При,ї~н..nа ДОЧ.К'3 .ззяте~. Я ВЗ'Яла. у nро.даlЩЯ М. Ф. Субо­ To&eыоїї 12 п.т~ЯіШО:К си'тра,.

IЮ.18Ю1"IЩ3'У

вчителі,в.

1І10К.1'ЯЛН'СЬ

шанувати

А ·в середу П"'I1іЙ'\lаєте?

тз

про

ком.

ні . та СП1,вали

тору ШelВчеН'к,і'ВСЬКОЇ CE'!;>'€iДHbOЇ ШКОЛИ Я . В . T'8ipa,xau-ry, BCb()l~y

в: н lJIі~креслює , любиrrи свою

·ба.тыівB

щиро

маши­

Багато цікавого дізнались ком­

Черt>з райои'ну г.аз.е'ТУ ~.и хо­ чеж)

партиза­ та

ни, ЯК в будинку Надії Денисів­ ни 8ідбувались коиспірати·вні на. ради підпільників .

Спасибі вам, Діти і

од·

Зверт,аю­

слухатись

Бобрик

як

зброю

со.мольці в той вечір .від прекрас. них мужніх J1юдеЙ. В СВОЮ чер­ гу молодь розповіла почесним гостям про свої успіхи в навчан­

.розповіли

шко.ли

п,ра­

на

І га,рно и.а,вч.3тись. Бо &ее це фОРМ1ує в.исокосв:\доМіI1'Х .110дей, паТ1;>іоті.в, сп,РЗ'fl.Ж!н,і,х си­ Н 'ІВ і ДОЧОI<! ~а,~ни РС!ц.

Діти

;{lЗстоя,ть ЛIQД'И, .3іДзють . Ко.1И Д'і­ ~ilЩJlа моя черга, Ма,рія Шви,дак (,доньк,а загоroВ'ача) panTO:~ .ки­ ПЛ'ЯШOlКМЗllIJдіРУЄ ' Hy.na ~iOCK і піш .1а В~Jпукжати

Taдlї МЗІОНИК іЗ БI)ОрlІІК . - Пляшки Л'ри,несли'?! ' ди._ ВУ€ТblCЯ тамтешwj.jj '1род:аI8eЦЬ . М(}ж.е1е h1ОСТИ назад. Дл.я своїх

у

Бмl~<':'вщину,

таЄlМ.ни:\JJЯ

-

Г.

чщ:ь до юн'і, Я'К . ва ,жливо

~

~''Я'rnlI1iЦЯ, ,п'Я,Т1НIIiЦЯ

І.

на,чаJl·ЬНИlКОIМ зміни

станції

НОІ\ІУ З К'И:Ї&еI>КИ:Х пЩn,р.и:є~ст.в, навчається 'в У.Ні вер<:итет:і, пфо­

... .. ,,...,..,,.....,.....

чи ЗНАЄТЕ ви

сомольцям

фаШИІСТів-охороrщі1!

башта,

постачали

пер­

Іван Я коаич. 1(0-

па"тизан'И

водокапірна нам

нагороджено

вiABary».

сівн.а та Чечін

чека,lИ

Части'Ноа

живає

НОТАТКИ ПРО ТОРГОВЕЛЬНІ НЕПОРRДКll

,годи­

. ХВ,ИЛИНУ

свят

«За

запрошені

напередодн,і

Гості школи це Полька Ган­ иа Іванівна. Небрат АндРій Пет­ рович, Діамандіді Надія Деки.

ПОЛСІне:-rі, пїi!liIlJSfJlOCЯ по.sстзнltя .

Ниr-r.і

Р а'д,іоп,рИlЙім а чі.

IJ,po('ОВQРwrи'Сь,

медалями

лишні

ЦIOЄ

в

!tКИ'Х

х·види·н.И

яких

шотравиевих

БУJlа знІІІЩ€,НЗо, частина а,;>еш­ ТОІва:н.3,. А да.1і 'pa;J;ЇCTb св.о­ боди . Вел·я, ЖИТТЯ!

в ;1МОВа.Х

IІ1jМ1цm.\lн-оЗ'итиф1!шlllCТ'а~·IІ.

щас.~,и.вою

квітів. . На ·вогии·к

партизlІ'НИ,

ВlІ'йти 'на

ною оула 11 J<IВIі11Н1Я.

таБQpу омеР1'і, СТ!ВQPЮ&алась і д і яла пi!щJ~ь'На з'нтиф3lШОСТ­ СЕ;Ка .оргаНlіl3<І411~Я, ЯlК 'O-',з,",і.1Ь41И~И вст.аНOВJIюва.1И 3IB'fВI(ll

3

і

,р!ЯТУЮЧО'Ю

злом, 'Піро те,

вих

ПОВСТ.ЗІН'Н'Я,

ворога

І та,к було 3Jробл~но. ТоЗ'КОЮ

повів }"IIIJtМ про те, що в цн.х, зда,оолос·я ,б Jleїtмові'р'Н\І1Х умо­ ва'х, же.Вlрі..nа, ІВ людей 'віра; у ТQPlЖеІС11ВО П'ра:J!J!И і пере~юги на,з

l\і,ДjН,ЯТИ

волю.

ласІ»> :на ~ JlQilpJllllQ тЗІбору Елша](щ.

Р€iЗЗИ'~И 06.rПlІваЮЧIІ J(,ри'жа,!юю

MeH:we

'і'а,БQJЮМ

знеulІКОДИТИ

КОЖНQМУ столнку стояв букет жи.

баг аrгОТlІroя'Ч.н.И'~

....8t.IUIKa/f

fQPicла. НеМм" . Дaлj

.веі м

В Шевченківській школі відбувся «Блакнтний вогник». Зал був. святково прикрашений. На

.

__.:

!

t

f І

І

скляного

посуду

тільки

для

на­

чальсна. ва папері. для нас же , ЗlДа.аачі.в оклотари, 'ві'н ное -існує. Ф3ІКТIІі? До .речі, л'рнЙ!ма.t: аін по­ су.д д'Вjчі Іна тижден-ь .С"С пQ сере- .

дЗlХ і п'.ятнИоЦЯ1Х . ПрltXQДlЖУ з бaliка,мп з-лід КoOНlCepВl:& у п' ят­ І!ІІЦЮ:

-

f1p:ltfrMaeTe ІЛOlQ~? Нет! -&tдка·зує Феді,р Сн-

ДOJЮ&IfЧ.

-

Чому?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .'f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

··;,·······,сл-

НАША АДРЕСА:

«НОВАЯ ЖИЗНЬ:.

м. БРОВАРИ,

вул. Київська,

..............................................•........................... орган Бро.варско.го районного І

_

комнтета КП yKpalfoHы ир.аЙОННО'ГО Совета депутатов ТРУ.lliftщихся Кнев.ск~Й областн.

158.

І

ТЕЛЕФОНИ: редактора -

3-82, відділів партіilного життя. масової роботи, сіль­ - 4-67. Газета виходит., у віВТОРОК,четвер та суботу.

ськогосподарс.,кого, ПРОМИС.lОIОro та еідnoвідальноro секретаря

ІНДЕКС 61964.

. . . . . . . . . . . . . . . . 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . 11.11 . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . ее

6.роаарська .Itрука.рн", КиТ,аськоі області, .вул. Киівсw<а,

І

І

і

.......................... ' •••• • ..................... 1

158.

"J'елефон-

4-57.

331\1. 2274-5102.

І

на

обл'зсні

гз;зети-

до 24 червня Ц. р. t Отже, не забудьте передпла. ~ ти,ти необхідні вам видання. І

Пер<\.ШПла1ly 'при,Й~.2tЮТЬ: І І rюшта,. ВlїідіД'ілеНlН'Я з в .'яЗtК'У, 'Горо- І

МЗI!І,К:.bIКJ1 рооrювсюджу.l1аtil пре­ І си .на піIlUПIРI1€:М·СТ.Ва.х , 'в уста- І

!нова'х,

учбови,х з·аі<ладіа.х, РЗД-l

t гoanа·х і птах.офаБО .I1іК 2,Х . ~ Агентство «СОЮздрУюt •

! f

r·~ ·""''''''''' ' '''''''''''''''''''-''' ·'''''-''-''

57 номер 1966 рік  

57 номер 1966 рік