Page 1

Пролетарі всіх країн" єднайтеся!

Рік ВИДclИНIІ Н.

в ЗАСІКИ БАТЬКІВЩИНИ

26-1

57 (2324)

Поздоровлення одеським хліборобам

ВІВТОРОК

10

Пере11ВОРЮЮЧИ в жИ'1'ТЯ рі­

СЕРПНЯ

шення беРeJзневОІ!'О ПленуІМУ, ЦК КІПРС, ТР}1ді,в'НИIКИ сіль­ СІЖО'ГО J'ОСIПО'дарС'J1ва ОдеСblКОЇ

р.

1965 Ціиа 2

коп.

обл<tсті ВИ' РОСТИЛИ

в

цьому

році iltо&рии урожай, О'рганізо­ 'вана прО'водять ~бирання і ,до­ етроково

плаіН

На ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАйОННОГО КОМІТЕТУ

TOIНH

ц

БШЬШЕ ОВОЧІВ РІЗНИХ І ДОБРОЯКІСНИХ . . . . 1:' • • • " • • • " . . . . . . . .

·· ··· ·· ···

ЦИМИ д'НJIIМИ овочіВ'НИ1Ш Ірад­ ['оапу «СОІНКИ» hИЄВО-СВ'ЯТО­ шинськаго району звернулись до ,В1сіхо'ВочіIННlИ'.ів КИЇ'ВІЦИни З '3aJКЛИ'КОМ

................................................

n. tI . . . . tJlI'! . _ • • "8 ........... ,. ••••••

широко

РО(JJ'IJIРНУ'ТИ

еоціаJIістичне змагання за. ~o-

,.

строкове ІВИ:КОНШННЯ рі ч'н ИХ плаН')в продажу деРЖДlJlіви>со' КОJIIК'існих ,овочів. Бюро 06KO~!y КП України ПЗJт,рі ОТИЧlllиіі >СХвалило цей

Зве'рненНlЯ рomТНИlків ра.дJ'оапу «СОВІКИ» з'найшло ['аря­ чий IBЇiд:rYK у трудівlНИКЬВ Бро­ ilIа'РЩRНИ. Нижче ДРУіКУ6МО

почин.

овочівників Ірайону.

r

звернеНІНЯ

літ.кrвчан

ДО

р,jqний

державі

хлі,боприима:льні

лаlд'ШШJlО

КП УКРА'НИ ТА РАйОННО' РАДИ

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИlВСЬКОІ ОБЛАСТІ

:

'виконали

продажу

ПOlнад

зерна,

зерна.

П}'Н'КТИ Тffбя,q

767

при

плані

763

них .ціlнах шість мільіі()іНів пу­ дів зерна.

зрушень доБИЛИIСЯ Одещини. 3aei~1 місяцьв за,КУlюreJНО молm;а на 89 ТИlсич ТаНІН, м' Jliса - іна 14,5 тисячі тонн, яєць - на. 25 Імільионів ШТ}lК більше, ні,жза 'вщпооіlд'НИЙ ш~ріо>д ми­ нулого р(жу. ЦентраЛЬНИIИ Ііо­ мітет КП УкраїIНИ і Рада Мі­ H,ilCТpilB УРСР паЛI\О поздоро­ 3HaJQHII!X

ТВЗJринники

тисячі 'гОНН. Осно,вної лродо­ вольч'оїкульт},ри ()3ИJмої пше.НWці I1рО'дано 718 тисяч

ilIИЛИ

ТОНН,

трудО'вою

на

тисячі

203

тонн

ти"діlJlнwкі'в

сільсь'кОІГО

госл Clда'рС'І1В а , НС'ЇХ

Одесь:к(}ї обла'сті

тр у/Дящ их

з

вида ТН'ОЮ

пер~м(}гою

і

висло­

більше, ніж передоаlчено пла­

вили

HIJIМ. КолгоопнИlКИ і праціІВНИ-

),опішно вmконають нзяті со­ ціалісrrИ1fні ЗООIJIв'язаН1НЯ !lIО ви­

ки РЩЩГОС"ІЇ'В

зоБОil\'язаIIfНЯ

області

IООЯЛИ

продати

понад

план по піl~И'щенИ\Х за,купоч-

вш~вненіс-ть,

ЩО

во.ни

РООНИЦ'l1ву И продажу де'ржаві еіЛЬСІ>Rогоспода)!СЬRОЇ 'ПРО'ДУ:І;ції.

(РАТАУ).

;всіх

• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11І'1 • • • 1'1І . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 11 • • • • • • •·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ЗВЕРНЕННН ОВОЧІВНИКІВ РАДГОСПУ "ЛІТКІВСЬКИЙІІ ДО ВСІХ ОВОЧІВНИКІВ БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ ДОРОГІ ТОВАРИШІ!

сумлінно і другому ,підказуА». Вважа€мо, що створення постів КОНТр8ЛЮ за якістю зібраної і зданої продукції захід правильний і необ­ хідний. В цьому нам допомогла радгоспна гру­

Ми зверта€мось до вас в ці серпневі дні, кОЛИ на

неозорих

шої

колгоспних

і

радгоспних

ланах

на­

Батьківщини йде велика битва за врожай року. Кожен центнер хліба, овочів, дбайли­

1965

па

ла,

-

це золота

крупинка

у

великому

всенарод­

ному вкладі у виконання рішень березневого Пле­ нуму ЦК КПРС.

Чим більше ми харчування

могутнішою тим краще

і

вами дамо країні продуктів

3

сировини

і

для

промисловості,

Кожна ланка активно бореться за виконання своїх зобов'язань. Між всіма овочівниками, лан­ ками організовано соціалістичне змагання під де­ тільки першого сорту». візом: «Овочі державі Перед в цьому змаганні веде ланка, яку очолlO€ Євдокія Савівна Пархоменко. Якість продукції залежить від того, ІІК вчасно вона зданапіСЛIІ збирання. Тому за овочевою бригадою постійно закріплено 10 автомобілів. Наш ра.!l.ГОСП зда€ овочі торговельним opraнізаціям Ленінського райплоДоовочторгу, причому

багатшою стане наша Вітчизна, і щасливіше житимуть радянські

Саме про це йшла мова на зборах овочівників нашого радгоспу, на дружній раді про те, як нам успішно виконати CBO€ соціалістичне зобов'язан­ ня зібрати 140 центнерів овочів з одного гек­ тара і забезпечити С80€часну і якісну здачу дер­ жаві 2100 тонн цi€Ї цінної сільськогосподарської продукції. Непогано потрудились ми під час посадки

за

сумлінну

працю

хорошим

ти

затримки 'в

огірків

'вро­

Ha€MO

висо­ Н. 3,

і

помідорів,

ми

здамо

державі

цибулі

з

району: здамо овочі державі в цьому році тіль­ ки вищими сортами і сво€часно. Це буде наш скромний вклад у всенародну боротьбу за даль­ ший розквіт нашої Батьківщини, за щастя і доб­ робут радянської людини.

ОБГОВОРЕНО І ПРИЙНЯТО НА ЗБОРАХ ОВОЧІВНИКІВ РАДГОС­ ПУ «ЛІТКІВСЬКИЙ».

працюй

У ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Семирічний план виконано достроково ково, за шkть років і сім місяці'В завеРШИ:JИ

МОСКВА

міста Мос'кви,

широко розгорнувши з'ма­ ган,ня за ДОСТРО\lюве вико­

гу

промислового

піДПРИЄМіОТ1Ва

М ооію в­

ськ;огомїсЬ'кого економіч­

Ного району одержали понаіД сім міЛЬЯ1рді;в ка'р­

бованці,в прибутку. ЛЕНІНГРАД

Т,рудящі промисловості міста ЛеНіН[1рада і Ленін­

rpaACl>KOЇ облаlс'Гі доС1"РО-

Ве.рхОіВіНОЇ Ради УРСР У~азом

зріс

'виробництва

ПРОДYlКції. .•

на

, ва"

JIIVД 7 сеJ)П'НЯ 1965 року П!РИ· СIЮЇJJа 78 товаришам І!]()ічесне

Випуск

зваlНlН,Я

продукції

проценті,в

59 .

ми

сеМИРІЧНОГО

Шви~кими

плану.

темпами роз-

ВИlвались машинобуд)"ванНЯ

.

і

металообробка, хі-

.

Мlчна ПРОМИСЛОВIс.ть.

(ТАРС).

~#~--~~~_##--

~

де працюють три комбай­

ни, зразу ж орались. На цій роботі щоденно зайня­

Заслуженого

БУ'дJі,ве,,",ь-

ми

роботи

жнивами

розвернути­

СІЯ, а тут вже готуй грун'!'

під озимі. А озим'і підуть, яlк і в інших господар­ атвах району, перева,ЖlНО п.о кормобобових.

На

СЬОГOiдJнішній

день

мехаlнізатори нашого 'від­ ділка радгоспу «Бобриць­ кий» під жито і пшеницю зор,али вже 130 гектарів з

плаlНОВИХ

420.

Сюди

.

!

І

з-під люпину

на силос.

урср ,в'ід 7 серпня 1965 :рО\Ку 69 ЧОЛ'Olві~ НЗlroроджено :Почесною Гра;мoroю І1ірезll!дiИ

тина

РСР 'Ї 54 чолові:ка Г:раIМ(J(ГOЮ

НИКИ .ві'дділКа органі:ЗYlва-

_____

Радн

У' Кlраї,н>Ської

ПрезщщіЇ ВерхоВІНОЇ Рautи У,,_

рIзїIнсыїї РСР. 4

Отже, підготовлена 'Гре-

площі.

Звичайно

цього мало. А тому Kep'iIB~

ли ,так справу, щоб звіль-

неніз-пііД люпину

поля,

r __ # # # _ # _ _ _ ~_~~,g_,

__

g~

трудівники

КОЛГОСПlВ та р,аідГОСПЇіВ ХаркіlВЩИНИ 6ИСry- СХівалив

пили з цінною ініціашвою. Вони зобов'язались до 50-річчя Великого Жов'Гня побудувати 180 шкіл на 33 тисячі 782 _ УЧlнівських_ м:kця. На. кошти колгоспів

~~~

почин

К:oMirгerr

П.

сів­

ОНАНКО.

иаzородою

3

друзі! Українська

республікансьиа

профспілок

господарства,

відомствами розглянули тичного

разом

радою

з

Ук­

народного

міністерствами

і

Української РСР підсумки

змагання

соціаліс­

колективів

піАПРИЄМСТВ, будов і організа­ цій за 11 квартал 1965 року

і визначили переможців в республіканському соціалістич­ змаганні.

Серед

нолективів,

яким

вручаються треті грошові пре­

К:П

'М~раїни

11рудitвНИlКіlВ xap,Ki'вcыоїї

області. ПартіЙіним, раДЯНСblКИМ, гос по­ дарськИіМ, прoqюпілко,вим та КОМСОМОЛЬс ьки~ ОР'ГCIJН1'защ~м .. рекомендова.но широиого. (РАТАУ) .

ко шдтримати

площ для

с. Жердова.

ному

Це'Нrrральний

ЯІКИХ

би озимих.

раїнською

-

на

Петро Хитрий,

3В'Ільнених

а

решта

трактори,

Федір Теплюк і Віктор Фесюк. Вони саме і за­ бе:зпеч ують Підготовку

Ін ИЦТІВ і ,і внroювлен~і будівеJJЬіНИIХ ,юонст.рУlІЩіЙ Указом Прези,дії Верхов'ної РЗlди

ВеРіХОІВНОЇ

ор'ган ізацій ,

три

рада

К:о~екггиIВИ підприємст, господарсыкхх буде споруджено 94 школи.

будl'в.єлыихx

то

працюють

ввійшла площа з-під ви­ KO-lВііООя.ної суміші на сіно,

Цінна ініціатива харкіJl'ии

~

~

П )льові

;1I'1IJКJa Y:КjJJа їIн.сыroї РСР.

За ідООЯ,І1НУ!'і у{)п,іхи в бу>Д'іl8-

замість 44, передбачених КОlfТ\РОЛbJНИМИ дифра-

Д)'lкції досягнуто за раху­ продуктілыии

загальному

ПlраМИСЛОВОI

НИЦl1ва. Випуск валоіВОЇ продукції збільшився іНа 43 проценти замість 37, передбачених КОНТРОЛІ>НИ­ ми цифраlМИ. Близыоo 90 проценті'В приросту про­ нок підвищення тивності праці.

!Виконання плану

ЛОВОІ

вироб­

заслуги в 'J)ОІЗіВИТКу бу-

дівництва і .ВИlroro'ВіJН~НіН'і бyJдіівельних конструкцій ПреЗЩll;<ЇЯ

обсягу

нання семирічки, 5 серп­ ня 1965 року завершили семирічний план по обся­

За

І.. оемирічlНОГО

по

нині

потрібно проводити тіль­ ки комплеконо. Це диктує са'ма .обстановка. Бо не встигли як слід з зелени­

честю.

о=============================================

Трудящі

Фото А , Ко<за,ка .

0============================= 3а комбайном - трактор

крім

Наше слово до всіх овочівників Броварського

ранням і відвантаженням.

«Сам

допуска­

А ми їх вам

тони, БУРlІків столових 200, моркви сто­ лової 120, капусти - 100, інших овочів 280 тонн. Своє соціалістичне зобов'lІзання вико­

ми дбайливо COpTy€MO овочі (в даний час огір­ ки), не допуска€мо великого розриву між їх зби­ принцип:

овочів.

100

В даний час головна наша турбота CBO€часно здати високоякісну продукцію, зокрема, 600 тонн огірків і 700 тонн помідорів. Ос,Ь тут

В наших ланках дi€

з проханням-ие

прийманні

доставимо вчасно і тільки високоякісними. Наші !Юзрахунки підтверджують, що,

жаєм.

Переможцем в змаганні за вирощення кого врожаю € овочева бри,гада відділка яку очолlO€ Антон Петрович Довгодько.

На ЗН1tМКУ ,ви бачите· перед'ОІВОГО КОМ1баЙнера. радгоспу «ГОГОЛlі,в­ С17КWЙ» Ікомуніста ОЛе.І{'С,ї.я Ащр і ЙOlmч а' Божка ilH1i-ціа1тора СОllJіа­ :rі'СТИ;ЧНlOJгvзма,га1НIНЯ на жнивах. Соої,м ком'!jайном в,і,н з і брав БЛJЮЬ­ ко 150 гектаIР':IВ ози ..шх і на:lЮlЛОТltв 2100 цен'ГнеріlВ зеРlна.

без порушень графіка. Ми Зllерта€мось до керів­ ників цих організацій

овочів та догляду за ними. Ми розумі€мо, 'що при дог ляді за посівами овочі!!, особливо огірків, без рук не обійтись, і тому двічі старанно ,ЇХ пропололи після механізованого обробітку. По­ І'одні умови цьогорічної весни і л'іта затримали ріст огірків. Допомогло підживлення. Земля від­ иам

партдержконтролю.

І'ОДУ.

тим

люди.

дячила

сприяння

Турбота про високоякісну продукцію це турбота про державу, радгосп і свій добробут. Адже в минулому році. здаючи овочі високої якості, наш радгосп мав немалу економічну ви­

во вирощений і зібраний руками трудівників се­

... .,..,...... ..-..,....,..~.,.....,.....".,..,....".....,~,. ... ,.,..,...:--,..,..-#", ~""''';-ot?~.;- ... ~,.,.,.~...::-~

мії, колектив Броварської РЕС Ниівського енергетичного експлуатаційного

управllіння

сільського господарства «ГоловСільенерго» Міністерства енергетики

електрифікації

УРСР. З нагородою вас, друзі!


--'-~--_"#"'-""''''''''''

_________

- ' ' : - 4 ' # _ # _ # _ _ _ # _ _ _ _ _ .,. _ _

"..~

___

~

~:л~с:~~fа'~Ч~~:Щ::ИКіо~~lЕ ~ ТfАРТIИt1Е ЖИТТЯ== В авангаРДІ- збирання ~

смуги.

\

Вдень 1 ВJНОЧl не ВЩУ!lад ПО.1ЯМ!! дзвінкоголо-

х'ає

са металева піон>Я моторів СТІ"~ псrвих кора6піrв.

~

байнови'~Ш агрe<rаl'31МИ тощо відповідаЛblНИМИ заі!<іріIПи.ли до-

дРУЖll10 і о'рга'I1,ізо.ваI10 проІІЮДЯТЬ ж,ни'ва Тlрудівники .рщд-

свіщчеННlхкаМУ1ністі'в. Я'кі доб,ре знають і люблять свою

зіб-

Партійний КQI\lітет разом з

«ГогоJtі'В'СblКИЙ». ~ госпу Вчасно і без втра,т

'дИlрt>кці€ю перегл~нули

Сlшаід

~ деIРЖЗIВI, - . ОДНОСТ3ll1НО !!JИЛИКО~ІУНІСТИ.

НИХ заздалепщь 6у.10 .1ено техшri,~у і площі.

ЗЗlк,ріпПОТУР-

~КОIЮТ1! .план п:родаж~

~

ХЛІба

ІЮ,\lбаЙнері.в. За,

ВИ'Рl-

Ще задовго до початку з611-

БУВ'алися

Р3lНІНЯ ПЩJlтійний к'омі:тет про-

~ ві,в значну оргаil!ізаційну ро~ боту. На вс,іх ЧО'ТИIРЬОХ відділ-

ні зБОри: КОІМ'УІНІ:СТИ ПОТОВОІРИ.:

ли

людьми,

,3

СИІЛИ, поради,ли.ся,

~

Відомо,

справи

)

Тар,ан на

зраl3КИ

що

macobo-поЛl-

'успіх

виріШУЮ1Ь

м'обiJIізовують

трудів-

нових

БОlЖка.

З

ки до'рідну

За

пшею{ІЦЮ,

перевИКОIНУЮЧИ

дільниця-

Вибори

Пflчній

пос'Т'їй.ні комісії. Де.путати 0'0тоно'рили плаlНИ роботи на наіі­

села Діточки.

б.1ИЖЧИЙ період.

Тут

СТІВОРСПО

сіЛЬСIJКУ Р1liДУ. На оргаlньзащШніи сес'ії се!l\­

.ретар ра,ЙIВИIЮІІІЩМУ тов. Різа­ нШКО

Ії.

А.

ознаііомив

делу-

татів і аhТИВ седаз ріШе'ННЮI

ВНІІ;О'ІІІ\())ІУ

І1ИЇВ'СЬ'I\ОЇ оОдас.ної

Ради депута'ті'в

У'l\ворення

трудящих

Літ о'ч 1\ і В'С ь;І; ()Ї

про

сідь­

ської Ра;щ. РО!ЗlПоrв,і,в про зав­

дання, по

ПО'стшмені

пе'ре'Д

нею

ви,ксmанню д~ржавних ІШ:l­

'нів, 'грома'ДСIЛ;ОМУ та

НОМУ бу,;з:і'ВІПIЩТВУ. На сесії оорано

і

міх

для

пр,аrПОР-

беруть

ПО'Ч311КoQМ

ну ува,гу Іна, цю ЛЯ'НКУ роБOlТ!!.

важm~ву д,і-

ведення

Не все {'аlразд і 3 якістю мітету радгоспу. 1:1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,.

ак-

На рівень світових

ЖНlf,В МИ

дні

ТІІІЖНЯ

об\lrі,ну

Творці нових зразків

:дос-

бри['з,да\1И,

дитячого одягу ПідгоrfQIВКУ

тока­

,ПОlві'дають пра,Щ:IВllи,ка,\1 .про ц,і-

ка,ві події. '!і'ацілюють Їх .на успішне завершення ЖЮ;ІП і проща.ж хлі6а де;ржа'ві. ПартіЙ/IШЙ КО':ІоІітст IHaдa€ ве­

В.

ХИЛЬI(О,

старшиі'!

інструктор

ЛЕІК·О,ГО

райвиконкому.

НЮІМУ

зн,а,чеlНlНЯ

3 м аIГ.')оІI'Н ю

соціа,л,істИ'ч­

під

ч ас

ж н!!-

осушених

боліт. Тільки де-<не-де видніються мить

~ущі верболозу, ШУочерет. А під висо-

ки;ми ,кручами, що обі,І1НУ­ ЛИ підковою бодота, у Г.lибо­

В uригаді дві 3'dіни, ш.і ~[i;к собою теж Юlага,ються. НОР)!:1 добути за З'dіну 65 ТИіСЛ'І

ШТУК, 11 кож:на дає по 70 і більше тисяч торфсщег.1WН. Машиністи С'ТИДО'Ч1нихмашин, що

канавах

ле­

працюють в зміlнах, пильнують

XJвилює

гла­

дінь води. Це територія РО,ж­

за тим, щоб не було браа,у в ,роботі, ЩОlб В'сі торфrщeIJ.'ЛИНИ

ІНЬВСЬКОІГО

вихо~или

ких

шираких

г~нький

віте,рець

ТСІІрфОПЇ)llп,рием'ства.

Вона займає Т!!'пеір тут

СОТіні

ро60ІЧе

гек'та.'РЁВ. місце тру-

ЯlкilcНИlМИ.

Робмтники ІВИ'ГОТОІВЛЯЮГЬ та­ кож торфо~м.і:нерально-аl'd,іачні

дівникі'в. От працює п{)Ту'жнии а·гре-

добрИ:ва для сіЛЬСI>КОГО rOi(JTI'O-

га~-біЬгер.

більше вИ\рабwти ,віТIIJм['нів з(щ-

тера

з

ми,

що

Стрічка

rра'нспор-

н~ве.'ІИIКЮIИ зануре,на

безперервно

ковшав

канаву,

подає в JliРИИОМ­

~1ИЙ бунке.р ріщку М'іЬсу то!)фу. Бі,lЯ

arpe:raTY трудяться 'Іле­

ІІИ бlрwга,ди,

якою керує до'с­

дарства. ВО'НИ прагнуть Я1Кнай­

лі, ас'кільки са·мі колгаОП'НИ'I\И і теж

ЮТЬ душею за підвищення вро-

·жаЙності.

ки.

I(ОilИ

тіДI>КИ

Спра'вжні,І

маи~т-

ром цієї важливої сшра'8И вия-

Бідч~ний вироБНИЧ'НИ'j\ Михай­ Л(І Біль,rь,киЙ. Кожен Іюбітнm. CY'dJliHHO ВИlконує свої обов'яз­

Одеса.

В

ста,н,н.я на на

площі

день

60-річчя

броненосці

ПО,IJ-

«Потемкию>

Ка,Р,1,а 'ма'р'к,са віЩКРI!ТО

п~м'ятник

гер()ЯМ-ПОТЬСIМlкіНЦЯ\l.

ріДИIНОЮ,

Не,ба,га'то часу_.МИНУЛО 3 дня

зра()у ,під'їжджає СТИЛ(}lчна ма­

вв~денняв дію

шина ,і забирає торф. Потім ПРЯ\ІУЄ вподовж го-нів і роо­

ПОТУЖ1НОІСтей в

стидає це-mини по БО;IQIГУ ;щя сушіння. І тм; ці.1И'Й Д~HЬ.

ОлеКісаНДРGШИЧ. Ми праг­ НЮІО Д!lвести деНJнийвиробі'ТGIК на а'грегат /\0 60-65 тисяч

БОЇ м~талУ'Ргії, а вс.і дідьниці вже працюють рента,бе'.'lыІ,' ВИПУ()J~ають ПРОДУ'l\цію бжа­ тьо,х наИщmуваlНЬ. Це ,цеталі з дарів хімії Д.'lЯ телев іІЗ ор ів , ра.діОlприЙмачfв, BepC'ra'fUB, ПIJ­ ліетиленова шrіВlКа для сільсь­ І,О'ГО г осп ада РСТ!В а та інша проду'к:ція. 3ча l гаючись з щхом за,тіЗlНИХ ПОРО'Шl\ів, цех 'КО)LПЛ~І\СУ Л.lастмас услішно

~qрфацеглин.

справИ'вся

Наша UРИlгца Юlагаєтьс'я з ка;WП.l!!,К,с,ною брИ/га,дою і .кОЖНОТО дН'явир()б.'1ЯЄ по 50-55 ТИСЯ'І торфоцеглИ\н при HOP'dї 40 ТИСЯЧ ШТ)lК, .Г(JВ·ОРИТЬ

бригnди,р

Ми.хаііЛI)

Сrюритьс:я робота ННl\і,в КО')И1Ле'І,СНОЇ оч')люваної МИ'КI).'lОЮ

2

10

су

пластмас

!Виробничих цеху КО)fпm~к­

ЗШВ>ОrДУ

ПО'J)ОШКО­

з ви'робничою

про­

в ро,біт­

грамою ЛИlIllНЯ. ПОlнад пданви­

брига'ди, • Г}~,Jiзе'd.

Щ'СТИЛИ

!!!!!'!!""!!!!!!!!'!!""!!!~

НОВЕ

ЖИТТЯ

серпня 1965 року.

виlв

себе

тра'l\ГОРИСТ

Петро І

RШj)пенкCt. Ві'н фрег.зує торф, 'ВОРУШllrrb і п4 rдБИ l рає ИOlГО ~!aШИJНОЮ «УМПФ-6»_ Вrщ,онтє

НОР)ІИ ІНа 110-115

П'рсще'нтІв. Тут же працюють TP3JI\ТІ)РИСТ МИІ,ола Приходько та БУЛl>д!)зери.с.т Василь І'іриваль.

Один пер'ед одним не ПООТ)'1fIа­ ються. в роботі, значно tПeре­ Юі\К'О'Н'УЮТЬ

НОР\\lИ.

.JIипневиЙ

ТI)j)фопід-

приєr.uство ВИІ{Q'надо 'на 117,9 ПРОІЦеl!j.та, ,в тому ЧИlслі ІІІО ви­ добутку тарфу

на

115,2 ПіРl)це.нта.

паливо ,на

3начно

пе­

реверше.но за.вдаlННЯ по виробництву ві,та,міні'в землі. На

кож'ну тшrну та'ких до&р И:В, крім тарфу, jде 15 кілогра~lї'в

3

НОІІ'О ГОСіПодарс'тва. Вони пра­ ЦЮЮТЬ'Н1liПОЛетлwв'о, Д'о>БИlJ3аю­ ться веЛИКИLХ усліхiлJ у .роботі. У ві).\Д'іШ~Ніні пресування переlД в Юlа,гаllГllі ведуть J,O'd УІІ kTl\a Юда lі rш ал elНil\ о , КОМСШIОЛI{а ро,бітнищя Катерина ГлеЧИI\, Віра ГаIВ'РИЛ()jва. Во'ни виконали ВJпробllичі завдаіН>НЯ ЛИП­

ня на 112-118 П:РИl\ла,д'8 РОlб-оті

і рабrтниці

процettгт,ів. ЛОl\а,зують

3іlнаїда БОРОХOrва

та ГаJlин'а ГреЧI\О, Яf\і працю­ ють на діль'ниці лИ"!:ва ,під ТИС:І;ОМ. Во,ни ВИПУСікають про­

ДУІщію ВИС()'І;ОЇ якості, 3Іначно перевиконують ,НОРМИ.

ТОННИ ПРО'дУlщії.

Цех

нарощує темпи

випус­

У l'піху досягнуто тюгу, що всі ро()ітнИІ;И добре УСlв,ідом­

КУ

люють,

цію: обшщювальні різн.ОII\О'лір­ ні ПлИ'fИ 3 .полістиролу, ПЛ ін-

мав іх

яке

ваЖ.lиве

значення

пр(}дукція для

нарIJД-

пр О;ДУ'І\Ц ії . Незаlбар()м поч­

немо

()СlВоювати

неву

ПРО,'\УІК­

саме в діні її СТВОlрен'н!Я. Не­ зважаюч!! на пе,вні ТlР уднощ і , вона усп'ішно сп'ра'вилась з ЦЮ! завдання,м. БіЛ!>llIість представлених ВI!РОlбіIJ була 'ВИrЗнана на рі,вні Cil~iTOBI!X СТ'а,НДЩ)1'ів і одеРЖij,.1а хо·роші (щі'НЮI. - Веі представ.1ені ва:м!! ви­ Р()16и втілюйте у М3Ісове ВI~р()б­ .JIlіІЦ'тв.о •. та'ке побаж,з,Il,НЯ OfJганівП1іорі,в ярмарку. Відо'мо. що ГО.~013НИ,М У діяльності цеl!lТраЛI>НОЇ лаБОІра­ торії Е розробка, но!вих ~Ю}l.е­ лей. втілення Їх у виро6НIl­ цтво зі в.сією о:лр,ацI>OВа.ною ДОКУіментацією. ЗаЙ~lається лп­ БО'ра1'орія також лінійнlІ'~! 06М';·РЮJа,иням. встановлеlННЯМ

і виrграт ПРЮКJЇ. чітким об~lіrром • :

ГlРUКЛЩДНI!Х

ДИ.

І

рахунку

налаДЧИlків

• : :

тенюка,

та

ТОРф'ЯIІИ'I\П нарощують ТЮІ­ пи ви'роuниЦ'тва торфу ІІа па­

ли.в,о. Його вже ви.готовлено понад 35 ТИСЯЧ тонн. Вклю­ чившись у соціадістичне З~Ja­

гмJlня на честь 48-х РО'I\ОIJ3ИН ВеликClГО Ж()втня, робіТIJИlІ\И дали

,СЛОВО

ВИll\онати

план

по

'вwдобутку пашrва ~o 25 серп­

і

t:.

t: : :

вне,ClТИ

свою

праці в пі,ll;несetння

:

частку

для

вwготовлеНіНJI

I\ОМIПО'стів. г. АНДРІЄНІ(О_

:

ро,u.іllПИI\j.в

цеху

І\ІВШ­

.'leKICY пласт~raс

uоретьсяза те, щаб у(шішно ви:кона,ти ІВЗЯ­

ДОТРЮlае~IО ЙОГО. І.

зЕлЕнсы(и,,

начальник

лексу

цеху

пластмас.

комп­

шинах і теж вносять

сво'ЄЇ

Пlраці

у

ч,асl'КУ

створення

Кіра­

гова QC,!Jj()їла всі ш~еЙlн.і опе­ ЦIia'nbHi машини, В l'O~IY чис­ лі нову тамбурну і «СМ-2». Лабора'ТОlрія РОЗІробила понад 60 НОВИ'Х моделей т,рико­

вrrілен а,

в ,кінці

цього

року

щоб лаБQ'раторія змогла ство­ РЮВlат!! но&і ,«:расиві .моделі ви­ робі.в для наших діітейі під­

B~pXJHbOrrO

диrrячого

--*--

і І

«ПШОНО

J В ~';I:ст~С~,~Е~~~:~:звою і

(<<Нове

~

ц. р.) ,робіТНllіК радгоспу «6.0,6рицький» Т. Давиденко, Ilис.ав

: і •

пlю

життя»

те,

що

на,селе:ного

від

24 ЛіliЛlнн

продаlвець лаірка

пу,нкту

Захар:,вка

і с. По.l0ВIКО ПОІРУШУЄ ПР31ВИс1а р'адянськО'!ї Т'ЩJгjlвлі. Голова

'І'верде,

працюють у фаНlГОВИ:Х ~la­

:

'Та і вийти пере'dожце~1 в З)lа­

СЛОВО

марю!. ГЗlНна ПРИI\lак та О.lЬ­

га ОЛЬХОВСЬіКа ла60іраrrорі·ї иа

трикот,а жного одя'гу.

.f

Наше

ють прО' П:ДlнесенlНЯ фа,БРИ'і'1І0Ї

і

ті забов' Я'Jа'ння на честь свя­

fil'HHi.

які д6а­

газети «Трикотажник». црова,рська фабрика

~

леии'В

усім КО"lектнв>ом

:

но-побутових закладах. Такі детаді >'І'уже потрібні будіведь­ ВключйіВШИіСЬ у соці'аліс'l'ИЧ­

Ха,ри­

Ме.1еЖЕIК3.

і літкі,в. В. зуБрицы(llй,' 11 заступник редактора стін-

І

не змаrання на честь 48-х ро­ кавин ВеЛИІ(іОГО ЖОВТНЯ, ко­

з

В.

справ на

О.

і на по~атк'У наС'l'уmюгО'. Тре­ ба. щоб віДc'J.іл постач,а.НlНЯ фаlбlР!~КИ .Сllюєчаоно 'доста.,вля,в ~р,яжу гаlРНОЇ РОЗl.ІІвітки з ти.м.

1'}'СИ, ПОРУЧІНЇ та інші де'талі з ПО.'ІіХЛОlj)ВІIНlЛУ. Ця продук­ ція буде ВИ'I\Оlj)истову,вати.сь в житлових БУДИШl\ах, палацах культ}'ри та в інших I\y.lИУР­

нИ/кам.

!разо\!

де

ГОТОІВИ"ТИ 6,5 тисячі ТОНН то,р­ ф(}-lМіінерально-аміачних доб­ P)fIВ .і 8,5 ТИСЯЧ~ тонн фрезер­ торфу

Ба,гато ХO!j:JOllIИХ

т а ЖІн ИІХ вл р-оtбі'в, 'І аст И,Нlа з н и,х вже у ВlІ)робництві, ,решта бу­

сільсько­

гоопощаір<СЬІКОГО виробництва, ПЬДlприеж~'Лво 3000'8 'я:заJII(JСЯ ви­

ного

~І,атеріалів лекала­

ми ТРltкоrгаж,них ,ВИ'РQбіrв.

і ЩИХ зразкі.,в ви.роб;'в. Алла Лу­

НlЯ і ,дати йаго дода'І'КСlJ30 до завдання 1000 Tl:'HH. ВиріШИВШИ

план

рє-спублі,кан­

каі.ніту і по 20 l\,іЛОГРil'dів фОСфат-ш:raку та Юlіа чної во­

ВПЕВНЕНІ КРОКИ

натrОВIfИТЬС:Я

ПРИЙ~'dНИЙ б)lНl\ер

кодишні вбодіна-

,

до

Сl,IЮГО ОПТ080Ю Яlр,марку фа6РllіЧ,на лабораторія розгорнула

ВОI'O llЛ(JНУМУ ЦК КПРС. РІО­

справ,

В. БАрАновсы(й,' секретар партійного ко-

агіта.то'рі,в.

єдин,і і

і дострокову 3'да,чу хліба рідБатыtiвщиlні •.

роботі.

семінар

навч3ІН;Н·Я

ЗЗlВершеНIНЯ збиrра,ння .врожаю

коt:llу,ні,ста,м т. Боєвій і т. ЖОВ-

Ра.до зустrіч.ають т,руді,вни­ О.ll'ГУ Гаври.nівну СТalСЮК, Петра Те,ренті.Йовича ,,"р,а,сноііЮЕа, КаП'еР!IНУ ФеДЩJівну Дех'Гя:рюв'у. Ва,СИ.1Я Вікто,роВlіча Паrrьолу. N\Зlрію Мико" лшї,вну Куралі,ну. B-аСl!ЛЯ Сте­ па.!lОв!!ча СТ3іСЬіка та б3Iга'ТЬОХ іIНI!lIIIХ. Вош! ВИlступаlЮТЬ з бе­ сід,а'\1И про Iр,ішеIlН.я 6ереЗlне­

для

Само-

13іJJд,аIНОЮ працею. ,паJШ{НМ С.10вом агітатора ІВаНИ мобілі,зо-

ma:CObo-полі-

гl::~o~~~T:I:~~~H~8-iIДYTь ПАЛИВО І ДОБРИВА пшщі

га'рді .ідуть комуністи.

ДО.1іків. В раrдоопі незадо,віл",но ведеться СКIІ'РТУ'В'ання

................................t-+.... (.-~ . . . . . . t' . . . . '$4> . . . . . . . ~, ....." . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~. . . . . . . . . . ·~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~. .(,"" •• O(' . . . . . . . . . . .H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .'• .... '.,..... +........" .............

Велwкі

ВІ~р<!ша,~шшх ділЯ'нкз,хв а,ван-

є ЧИімало не-

к!!

діяльність.

ВИI\ОНІ;ЮI,

автомобілі

ВОІНИ

П"ред

arperarral\l!!,

ВИКОIJШОМУ

зусиль

Га,рячі.

налр,ужені ДІні прийшли на поЛЯ і токи Ір а'Д'госпу. На в,оіх

шідом. В зв'яз'Ку З від!пусткоlO вчиггелів поповнили 'с,кл,ад агіт­ колектИlВУ. СЮДИ ввійшли спе­ ц,іа"lіс:ТИ,Кіра щі ВlІlробнич.fll!'КИ. BcixaГiiTarropi'B заJ~р'і;плено з,а

сільська Ра,,\а розпочала свою

культур­

Од>н,а,к, у нас

приклаlД на

вихов~і,й

.J)IЯ

БИI\ОНа.ІііНЯ на,казііВ вm)орців. Одеlржавши нео'6,хідщ" докум~нтащію

ті, «Блискаlв:ках», Календарях трудової СЛ3Іви, по м,і,оцеВО\IУ

rраlДіОМОВ,lеЮіЮ.

недо:робленостеЙ.

ЖНl1lВ,а в 'Р0ІЗ'п,а.1і.

МИ.

члени

докладуть

Іх

і

,виана,ЧИ,lИ

ГО.'Іова новоутвореної сіль­ СIJІ\ОЇ Ра,ди l,ван ГРИIГОIРОВИЧ fiисі.'ІЬ rпо>,\я,,,ува'в за довір'я і запевнИlВ всіх лрисутніх, що дмутати

ви60lРОЛИ

ХОРОІШИu1

ПР'ОІвели

відбулися

ОВЯ"\1I\СШИ'М і почисти)! був день 4 С~РП!lЯДЛЯ жите'дів

поді6НИІХ

'IЛ:И

ч-.lісця.

ВИlроБНИll.l1ві.

l' ___ МИ, ТОlкаIМИ, бри,гада~lИ, комваНIНIН. Передовий КО~16аЙ/I[()Р .,...,;- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8

в ра,д-

ба'гаrгo,тираЖlній гаlзе-

туоі ПО1ірібно звернут!! серйоз-

,воціїв

ТИІВНУ участь у

П~ТіМ

HOP:V1Y·

шшро'ко ВИСІвітлюється

roопн:і,й

працюють

над ТИI:\I, щоб не траплялося

пеlрruJlі

ОеРед

Члени парті,ї не тільки по-

переЙШQВ іна ill/РЯ':Іоlе комбаину-

Хі,д соціа"lі.стичного :щаrаНI1Я

вують l'Р)lді'В<НИlкі.в 'на успішне

~3Ізують

ЩОlденно

лшпа:ються кущі і «бороди» тощо. Партій,ниіЙ .комі;тет і гру-

,сол~ми. Це має місце на відділках Ng 3 і Ng 4. Керуючи,\!

ПРНlкрашають ~eop'ВOHli ці переДОВИlкі,в.

нас-

ВОДНІМО підсу.м'ки. П!"!реможця'М В'ручається перехіlД,НИ'И чер'во.-

пt1ревезенні зерна івід KO\-t.баЙ-

116в

та,НlНЯМ ж,ни,в він клав у вал-

всякої

люди.

воі\lа ВИlробничим!!

Пеl1РО Іва НО'ВІІ'Ч На,ум(жко. ОлексаlНДР ПетРОВИ 1 ! Х<З,Н. Гри,-

са.мовідданої

Анщ:рійовича

і

багато

Є до чого illРИlКласти рук і

аIКТНВ>НО вклю-

ГОСПОііJ.i3IРСЬКИХ.

тич,них заходІВ.

та

го~ій МИlхаЙЛОВI1Ч

КЩIУІНісти

ників, кличуть їх до 'ГРУїДОЮІХ перемо,г."

ОРГ<l,нізащій,Н~-

Ка.люк

'всі

добра слаша й,де Ліро меха· 'Hli331TQpa члена КПРС Оле,к,сія

план!!

Гаценко.

Кому:ністи

ТОЩО·. Tyrr же .наКlреслили КОНкре1іні

ко,мбarйнеРІнкомсомольці

ВОJЮДИ\IИIР іIНШИ'Х.

забезпечення

від

\10-

l1раНСПОР1іНИIКа.м.

пра'ці,

вести Ж:НИВУ'ВЗlННЯ, оки\ртування СОЛОМИ, пер('везення зерна

па ОПр.ИЯ.Н;НЯ ПдК

відста'ють

меХЗlні.заТОlрів 'в П'й'лі гаlРЯЧОЮ

к,аlЗУЮТЬ

як краще

,НИЙ 'ВИlМlпt>л і nРОШQ;J~і премії.

Не

Василь Бреус, .Ів'ан

ЧИЛи.ся в роботу і ск>рі,зь по-

з,ваlЖИЛИ сво!

змаГ3інні.

.~,()д'i

їжею, питною ВОJl;ОЮ. З перши,х же ДlНІі,в збир,ання

~ K,a~ відбvлися віщ{:ри:ті партuй-

зБИР'ЗIННЯ. Ноовоєч,асно ро6ляТ"'СЯ прокоси. На площах за-

стаlРШОno IмеХ'аllllізшюра ,і

кожним із

про

·В)1В'аНIНЯ. Разом з робіrни'чи'м комітетом ЩOlп'ятидеИКIІ під-

нері,в зеріН'З' Ві,н міцно тримає першість У соціаліСТНЧНQI\1У

СГ1іра'l!У.

~ 'раТIІ зернові і дес1'.рокОІВО ви-

вже зюрав близько 150 ['екТ3Ір'ів та 'Н3Iмо.10ТИВ 2100 цент-

!

прав.rtі,ння БаБРИIЦЬКО.го ра,дГООП'РQбкоопу т. Єфіменко по­

і віДIQI'lШВ • і і і і

реJJ.аllщію: цє-й лист

оБГО'ВСlрюванся

на

засідаlнні

пра,в.лін'ня Ір,обкоопу в ПРИ,СУТ­ несТІ З3ВlііДУЮЧИ.Х ПРОД~:КТОlJlI­

МІ! магаЗ!!lнаlМИ. За порушення правил то.р6влі С. ПОЛОВКJ оголошено

дога,ну.

j


Сонце

*ху ДОБІ

ТЕПЛУ І СИТУ ЗИМІВЛЮ

-

*ЗАВОРИЧАНИ ЗАНЕДБАЛИ САД

.

мов

-"."." .,:."." •. ,.".11."." .11.1 1.1 ' .' '.".1 1.1'.' І." .11., 1.1 І.' 1.1'.' '.1, 4;"1.' 1.1 1.0 І.".' 1.".11.'1.'1.11.1

ТРИБУI/А

дою.

.1 '.• ".1

Борrm,ба за юііБУИIЇЙ У'рО-

,Весели:-.l,

з

свіжою

си­

~

вж~

і

вста,нОІВИ'ТЬСЯ

гарна

ЧИ і,ншу "'УЛЬТУРУ,

леж'ності Івід попере-ДНИ'l\а і за­

висі'ву

нас'іння

'го-тує 'груНТ,нас'іння,

в

TeXHiI\Y.

паlсів

у Груlнті

JI

не' СТalНУ ХІвалитись, що :в нас багато ЗРlJlоле,но 'в пі~го­

човин

ТIJIвці ДО сїlвби озюrи,х, але ми

ці МІІ ВИізначи,.1И при

вжи'ва,е,rо Вlсіхзаході'в дЛЯ TO~

з"Ї

го, щоб ВWРОСТИТИ 'Б

1966

ро­

свватимемо ми1роніlвсы\мии СОlр­

РОЗI~гіПW~IО

таких

Пl)пере~НИIІ;ах:

його

азо­

фОСфорні

ТОМ. А .на зе.lениЙ

11\ ().ІНІ по,сіє­ ПО c;laUKiIllO-

МО цю І\У.ШТУР)" Щ' шшереД,НИI\У- [;УІ;урудг.rі.

Жн'то

3f1PHO ЦЮ,

попереД'НИI\аХ.

3а СТШНЮlна

л'і. Ии Г(1Т)"Є)IО ГРУНТ вслід за

збиранням

попереДlНИ\l\а.

За­

КhНЧИШО ораНІ,), ·всієї потріlfН(}Ї площі ДО 25 серпня, 3ат.ри­

і3

-

і

на

Т<!ІХ,

на

по

ГР'О1Шову

червоний

Пlремnю

,ви,мпел

КОСТЯНОМУ.

-Що Ж, Я З велИlКОІЮ 'Р а ді,стю П'РИIЙім,аю цей ВИІ:-.lлел,-­

ПРИІСТУПН­

сказа,в

,комбайнер,

і

-

запев-·

та Васи.1Я Маршова працювали ЮІ Qlщиаму полі. На KO:-.lбruЙ'ні МОIРОЗОВа. ПOJlум'ЯНnIВ

ІНЯЮ, що, до самих обжинків ,Н'і'КОIМУЙОГО ие ,віддам, 1\:0мба'ЙlНерисіли за штур' вали і З1НОВУ розмірено загу­

. чеРВОIНИЙ ВИ'МiJЄV1. КОС'ГЯ'ННlЙ ДИ­

ЛИМ,ОТОРИ.

Ін,а

Андрія

ЮЮ'і1О

,за,палOlМ

і

.Кост;я,ного

ще

вів

з

біль­

с,вого

KO:-.l-

А

вчора

и.авіть

на:багаro

,реКОІр,дна

. цифра,!

си.лою

*

обі'ду

в

ви­

ках

багатогалузево,го

д,аlj1ства.

що'

у

І

оклалось

СвіТИIЛЬНОIМУ

госпо~

ВР3іжеIlНЯ,

хороші

-

ГООПОідарі. Вони і першими ОВОЮ заповідь перед держаг !ВОЮ ВИlкаиа.1И, і першість на ЖНИІвах у раЙОlні ТРИ'~lають, незабаром відзн.ачатимуть О&Я-

Неда,рмз'

ПО.lе

*

*

Ми поб~вали на всіх діЛЯIН­

І. вони сьогод,ю обидва працю-ють з небува.1Н1S! з,аВЗ'ЯТТЮI.

Після

~

між дво­

,t

~1a Іна,йд:освідчеиішими меха,ні­ затораl:-.ll! розгорілась з новою

~ Ішці ha:-.lОЛОТИIВ, тоді як Мо­ ~ разов Лllше 25. В ,радгас-пі ~ це

БOjр,отьба

ПРЯ-

ТО оБЖIІI!Ші.в.

В

ЖНИIВіНУ

тут

по,сі,вн'ИХ

з ТИіМ,

нерозринному

тн,

Не

·/{О'МП.lе.ксі

!

,ве-

робо-

на

~

ПО<l,і

~

її окладають У скирти шість СКlJlртокладіlВ, Справ,жні:-.l в,і'р­ ТУQЗО~! 'на, ц;;,й работі ПOJказа,з

себе

КQLwсомюлець Володимир

Прокопенко

(фото

~

справа) ,

скирто'Правам

' \

по

~

Зерио з-під КОІмбаіЙні,в тут нё-

Iр060та і на ТО:К\·,

~ ,

га,ЙIНО

\

ТОНН

Ки,пн.ть

СОЛОМИ.

очищаlЮТЬ

ма,IIJIШIЮ1ll,

с}'шать правки

вантаж'ать для від~ в державні заlCiки, ( б • . ,1 Д ~иmlIЮ І!ЦГОТОІВЛЯЮТЬ ПОСІВ~ 'НИІИ

сія'ти

ч,атеРlал.

А на ПОVlЯХ Йіде Пlдютоока

!

удень lі ВIНОЧlі ГP~HTY дО сів-

би ООИI~!lfНI!, лущен.н'я стерні. ФотореrЮlрта<ж А. Козака.

c........,......,..........,.. ......,.~..,..,..,...

Буде вдосталь

агрега-

кормів з с.і'ноз,БИ1Раll~НЯ~1 ра,\:mсп «Русані'ВСIJI;иil» УПfilра,сrл ще

доброякj.c­

до почаllКУ

а;іНИIВ.

На

оііuх

crзіДIД'Ї.l'l\ах сіна з першого )"1\0су зі і)ра.н О і З1lШ'Jfij)тО!ЗlІЛ() ЮНIJЧlНО GіЛhше, Іні;к Topil\.

ХОЛОД,

головний

~

ЄДИІНЮІУ

со,лома. Щоденно

віlН ЛОlдає

но ів визначені СТРОI\И.

еі-

гарячу

В

залежується

обмолочена

ЗО-З5

ві,~ПОЕ<ідальну

провести

цю

ДУПА:Я всі господа,рські

агрона'вча'НI!Я

щоб цю

l;а,~f;Па,нію

пору

МехаlНіЧНIІІМИ вила~!иза день

серпня.

15

в.іДПOtвід.не

зерно

вузько·рядни.ми

-

сеРШIЯ

20

О.

Пlllе~!ИIЦЮ

ТОІВариш

зліва,),

()зю!'і .на зелений

на п'ять дні'в. Жито

фото

в!'рс'сня (пшени­ ПI)ЧIlе~IО

ватимуть

мається піДГО'Тfжка хіба щu тих площ, Яl\і зайшяті зеРНОВИI\l ЛЮПИlI!ОМ, але більш ЯК не

сіЯТЮlе~IО

ПРОМОівив

У ці ДІні керіВНИI\И pa':uocпу і tCпещіалісти ПРОВО'ДЯТЬ з механізаторами, котрі працю­

гектари 'зе}]­

343

5

числа),

КОІР"

г(}сп «Требухі'ось];ии» пі.д'Готу­ ва.В до сівби

(див.

оmllЮfХ ;на

р(/зпочн~мо

:JO'кре}lа,

25

се"пня ра",­

3

-

Васюк

по6ві.

Оівиу

і ·заУ,і·нчимо

ЛОС, uд;н()річних тра,вах і стер­ НЬ()'ВИХ

-п'ри

СТРОІI\И.

по Н;УКУРУ.1зі па си­

-

городу,

,вручаючи

~ 1'tередн;в його. 33 тонни ІШ1е­

ІВ тих

ти

ФОТОРЕПОРТАЖ

~ працює Ha.p~~Нli з Морозовим. ,

ПРИ1ГОР·ОIВИЧУ,

Азотні і калійні Дl)брwва за­ роблятише~IО 'В г'рунт під ЧаС пере;JJпосі'вної I\УЛlлив:аЦll, а

в грунті uжато :пожИ'[нmх ре­

і збагачують

МI11"Ь

«,газиком»

ви:йшов переу!Ожцем в З:-.lа­ гаlНlні, Qдержуй заС.1ужену на­

~ байнав,алками дорід,ної пше1 Ішщі. Вже NiVlbKa дJНli,B він

же дозах, що і під пшеницю.

то ло бnбо,вих, ЛІ. і залишають (швин

РОlботи.

·до

ОДНУ

АIlрегати

шам

агрохімічно,ї лаfiо­

СИТИNу'Т~СЯ приБЛИlз'но

люпин,

бобові cy~ri'llli, l\()Інюшwна, ТО'О­

ЛИ

вився

пра­

форні та 'каліЙіні доб'ри,ва вн(}­

по

в

!

но'р~1И ДОlПомо-

Лід ЖlIІТО 'вне,сення азо'ту бу де збільшено до 15 кіло­ грамів, о(жіль'ки воно піде по бідніших попе<реДlниках. ФОІС­

Іпше,ниці. ЇЇ ви­

3ернову

А

бу де

раугоріі.

мсіяти 1123 ЗаЛ,lа<н)"'вали гекта;ри .жита і пшениці, .З()І;­

та:~и.

ІІо.lі

аlналізіlВ, проведених

ці'внwк,оlИ

}lРOlжа.Й.

694 -

КО'Ж'НОЩ'

віДJпо'ві~но з)rінена.

ці не меншии від ць()Г(уріЧН(]ІГО

рема

на'

!

ПОЖИВНИ'Х ре­

~І,аиже

АlНlДiрію

-

да, ПС1думаlВ ві,н, ВI!'рушаю­ чи В ПО,lе. А 1'0 ,вже за:-.l'У­ ЧИЛИ ті ПРИl~1ХН потми. Тільки в'іЗJjмеш до{jрий 'розгін у робо­ ті, а тут звідкись ви.С~1Неться хмара з доще~l, і все з'і'псує». Того ДНЯ спра,вді була ЧУJJ!Ова по,года. Сонце ще зранку

ГРУ'НТ. ДоБРИIИ Г()Сl!lодаіР, ТО­ ТУЮЧИіСЬ ,ДО сі,в[lи, ~oaє Haca~I­ ne.ре.д про виuір Пlдя під ту

,не з ДІНЯ

як віДЮIО,

KO:-.l,ба,Йіні,в

ЗУПИНИЛИСЬ.

пого­

crзаЛlКами «СУБ-48». А ось яп\'і добри'Вавнесе\lО у грунт. ІІід пшеницю: по 10 І;ілогрюrів ~CBOЇ·,:-.I Лlромj'ННЯ~1 добре 'ВИlCУ­ ащтних, 18 -- фl)Сфат)lНИХ" і ~ шилз., ХJJі.ба. j СlвіТl!лЬН'іВСJjК~ 36 - кадіifнихна .І\о,жен \ Iка,моаИlНери не гаяли ЖОДНО І ХIВI~mIЮI. 10 сте.поIВИ!)( Іко'раблі.в гектар. Проте ця IHOP~!a .в за­

жа,и починаєть,С'я,

до

піщ'їхав СЄ1крет·ар· па,ртіЙіної Оір:га:нїзз,ції МИlКOVIа Онуфрійо­ вич Васюк. Агрегати на мить

в·о­

лою прО/будИlВСЯ Андрій Гри­ горави,ч ,КОІСИ~НIfЙ. «МожЛlИЮ,

о.,,_

мо

чи.сте-чисте,

джерельною

!

ЩОБ РЯСНО ВРОДИЛО

СП їЩТХ]ТV'ГА

СХОДИЛО

ВИ'МНlте

агроном

радгоспу.

Щоб поповнити J,шаси І'О'рчіп

що nОСІЄШ, ТЕ й ПОЖНЕШ РаwоСіПИ

«Гоголівський»

«Руса!нівський»

з

р(жу в

і рік

зби'рають ,ВИСOlків'рожа.ї зерНОВИХ тому, ЩО сіють насін­ ня,'d

переважно

пе,ршого

кла­

су. Вани, доречі, і в ниніш­ НЬО1)IУ сезоні першими присту­ пили до пїдгото,вки

. ОUИ'оIИХ

культур

і

наСlіlН'НЛ здали

3JYа:жи ддя пере'Вірки

в

вже КОНТ­

РОЛЬНО-НaJсіНIfУ .'1абораторію.

OЦlHaJ;, в цішшу 'по району СЛРil'ваз озимих

пі,дготоВ<кою ДО

висіву

в надто погшному НІ) на перевrрку

З

350

на;сіння

перебу,ває

стані.

3да­

зразки лише

цеНТНl"рів О\ЗИlмої пше­

ниці. Та, B,i,дo,~[o, що не тільки

ЮIJCI~ННЯ

03ИIМИ~,

а

й

3

повинні дсшомшга:ти сусідам, у Я'ки.х

не

Івистача·є

ТaJl\ИХ

поля. Це з,мен­

Яке

за,раз

найближче зав­

ДШНІНЯ a'ГpOHO'~liB у цШ DГlpaBi?

Ншсамперед, те'рмінО'ву

треба

правести

перевірку

л.шнів

·за,сиіПКИ всього насі,ння до рів-

ня

потре,би

TOТli

та

СОIРТОВОЇ

н,асі;ннИlХ

затрати на ОЧИ·С11I\.У і створює Ікращі У)ІОВІІ ДЛЯ збе­ є

30

зе,рноочисних машин, ';О'Ж­ з яких

м()же лереро:м,яти

IІа1НО,

щО

Іна,сіння

СlПl"ціа.1ЬНИХ

чи'ТЬ, мети

слід

з

площ

виста­

для

цієї

урожайні

ді-

ЛJIIНКИ із- (З<l'гальних пдощ. Не­

O'i~xii'ДHO

очистити

зерно,

при-

НИЙ

для висіву

фонд,

в

наlсін­

перевірити

на

придаllніlСТЬ в лабораТОІрії. І\рім тото,

BWHHi

спеціаліс;ти по-

ПОТ}'j)бува'Гись про при­

МДI"IfНЯ В готовність ,в,сіх зер-

1І00ЧИlСНИХ

маШИIН

та

пі;JJГО-

Т(JJЖУ (ж.lадських ПРИМlіщень . Вони ПОlвинні СI>o1аСТИ пла'ни Р(j3l~піщеIННЯ

насі:ння

в

,с:кла­

дах ПU 1\0'ЖНій І\ультурі і ВРУ­ чwrи їх КОI'lі'IЛШl\аl~r. Щоб у найкоротший те'Р"Іі.н підго'fУ­ вати

наtін'ня,

в ,I\ОЖН(jI~IУ гос­

робату

машин.

hм[трольза діяльністю загонів з;\'і-йснюють atI'рономи. При ЦЬОМ':f -слід пам'ятати,

що ClвіlЖОІЗDб'ра.пе зе'Рl!О в ::ІВ'ЯЗ­ ку З проходженням фі'3\іоло­ гіЧіНОГО дозріва ння Чf>рез кож­

ні

2-3

дні повинно перело­

па,чуватись.

ОСlкіЛЬ'I\И

d.f[iКО'ЛИ

йдуть дощі, слід в'ста:новити унmтрмь за зби,ранням на,сін­

ня, ОСОIОЛИlВО ТОТО, щО має пі'д­ вищеlJlуволо,гість. Інакше при саl)j(JЗ і J1pi ва\lm і ВОНО~I'ОjJ\езни­

зити

сх()жї-Сть.

Н. КРЕМІНСЬКА, завідуюча районною кон­

ПО1дарстві треба СТІВО'РИТИ Clпе­ ціальні .меха'ніЗfJванlї загони, УКО'llл.lе'ктувати Їх пастіЙ!ними

трольно-насінною торією.

буде

та

ЗЇ'uрана

люце:рна

1;0-

др)"'гого

У'КОСУ.

Тflпер IfЯlМ

Qдноча(Jrj()

ХЛlоа

IВМf:1Я.

з

310иран­

,прове',J,емо

СИЛОСУ­

Д·;rя

цього

в Иі!mр итт 0-

crзуємо ,зелену масу "вИІ[Ш, Jшrої посіяно в Інтс 200 теl\'Тарів. В rраШШI"Їзакладе'НО понц 600 ТО'Н'Н СОКf)IШТОГОI\Оj)Щ-.

l(OJI.И заl,,'інчИlМО зби'рати вИ!ку на

в

си'лос,

почн~мо

за,Кі](\;111ТИ

ТРМІшеї зе.lену масу

рудзи в

стадії

І\.р;у­

МОЛоч,Н(НВО'СІ\()­

Ів О'Ї СТИ'Г Л ()(ті. Д.1И ху~оои заТnТОВЮIО 'не менше 6000 ТОН'Н силосу та ба'гато

і,НШИ1Х

СОКОIВИіТИХ І.

лабора­

УМІЛА ІIРІІfОТУВАТИ, ТА НЕ ВМІЛА ... дять

на

думку,

crз

ре

B~e

листопада,

На,ВlПаIКИ,

до 10 Вl'ре~іНЯ. Названі вище C'l'роки реальні. ПО'ГР і б!н О тіЛЬ1КІ1 раціонально використо­ ВJ~вати ча'с. Го'сподар,ства, де

очисної техн~ки,

МОЛОlдеIНЬКИ'Й

яБЛУіllе­

не

ПОl1ре,буюгь

KornalНOЇ

при-

стараІН-

дях,

посіЯ,lИ

ПОЛ}"l!Іиці,· f\РУНТ.

чи€їсь інеКlвадіфі­

РГКИ

тут,

в

\І і л.,ря,;j­

воло'гови{)агшші

які

І хто до ЦЬОГО дnдума,в­

-

ГG('ПУ

дивується агроном ,ра,д­ т.

висуш.ують

УсеНІЩ

дI<liВIНO працює тут.

якии

-

нещо­

Це д'і­

діlв'Сь'киЙметод.

ОIJРЮlі рослини всихають. Ми !Вже-' Іне ГОІВОРЮІО юшіть про пошкодже'ні рослиJНИ необе­ режlНИlМИ

р:і

мехаlнізаторами,

оf),pобляли

їх

кат­

упопереДіні

рсши. А ось біля дороги ря,с­

да­

нолиста ябл)~нька. Видно, дою­

ли життя. До то'го 'догоС"пода­ рюва,'!и'ся ке!}'ЇIВ'НИ'КИ відділка ,та спеціал'істи радгоспу, т<І;к

ре приИнялась. Та ніхто не певен, чи ДОВГО ще жwти їй,

зане~бали поле, щО ВИСОКО­ роетучі бу,р'ЯiJИ-інеХВ(fРОЩ і

Бо доріжка вузе':1ьк.а, а стив­ бур яблунь'ки на.х:иле,ниЙ Іна саму колію. ВО'на аж просить:

Проте

ного ДOlГляду. Але йото Не!.ІІа.

G

'ся?

роки.

2-3

не ,НКОlріIНИЛИСЬ,

ЖИlЛИСЬ.

-

ПО'1'рап­

3РОЗ),lміло, рослини ще доб-

Нал'іння: 03И1)fИХ 'І.УЛЬТУР Д()l ·,25 СflРІШЯ, ярих до 1 ярих

коли

'вий са'Д, що на П~РШОМУ від­ діЛ1У'У ра!дlГОСПУ « 3aJВОРИЦЬ­ кwй». ПlJI(lща ЙОГО 24 гек.тари,

ти

КО!fДИЩШ

-

при'{о-

В'і:к де.ре!в

в достатньо

урожаю

не

видідити

найбільш

ТОIfНИ зерна за Гl~ДИНУ." Досить їх, Щ(jб вчшсно довес­

4,5

ара'нніх

У

тих в И'П ад;к ах , КОШІ буде ви'з­

ляєш району

на

до посівних

ЧИС­

діЛЯНОI\.

шує

ріlгання. У ГО(JП(цаj)ствах

іма-

шин.

значеlНе

ці;rодобову

худоби,

'НЮШИlна

I'Ор-

ВІРИЧ, робкор.

ярих

liУЛІЛУР .наifl"раще готувати 3а.ра, з Il!іIСЛЯ ТАТО, ЯК на­ ~ій;шло ВОІ!ІО

]

ЛЮДЮІИ, РОЗРClбити графDК очистки насіння ,і за'ое:mе'чиrrи

дл,я

і

пощ"ницюr

лобод.а заТ'.1УШИЛИ ПОЩlниці, а й

не

,не т.їЛЬіКИ яБД}lНЬІ\И.

Б}lР'Я1!J вищий дерl"В! Тож і не ДИlВно, чо.му листя !на

деРl"вах

прив'я;rе,

ЧО~ІУ

ЧИ

не

наїде

на

неї

машина.

ви!}ї'Вняйте мене, підв' яжіть. Ось і кіЛОI\ ізаБИ'тий! Та ніхто не Ч}'Є її безголосного І\РИКУ. В міжряддях іншої ді.1ЯНКИ

ПOlса,ДЖelні п()мід ори, м.hжIРЯіМ(Я

ПУС·l'і.

ще да.'!і Та'.!

і тут

грунт j)'()ЗЩ'шеIНИ'Й, оБРО'ОЛе>НИlЙ.

Однак,

це 3HOIВY

ж таки в

М'іЖрядд'ях. А в РЯіщках? Ав рядках

'Ту'Т

хащі

-

ШЛЯ

бу,р'Яlнові.

стовбурів

иий ІГрунт, проник3.ють

крізь і

І

ущі.lые-­

юшil

повітря,

слаGо і

во­

лога.

Жаль садка яблун~вого. Жаль велИJ!ШХ затрат, що піш­ ли на :ВИфОЩЮ!lНЯ С'аджа,нців і на посадку. І ПРИlі'роза тих, на чиїй сові,сті цей саДОI\.

.

М. ОГОРОДНИК.

НОВЕ

10

серл:ня

ЖИТТЯ 1965 року.

3


~~--~#

~

__

#_---~~--------~~-~------------~------~~

ЖИТТЯ ВИКРИВАЄ РЕЛІГІЮ Иід

та,I\ЮI

заГ()JJОВI\О~!

Полтавська

область. У селі Супрунівка Полтавського району, недалеко від автотраси Київ - Харків, недавно з'явились нові кра-

сиві будинки. Іх спорудив колгосп «Перемога» для передачі в креlI,ит передовикам господарства.

Будівнlщтво продовжується.

Супрунівка. Ф<>то П. Кекала.

Clво'ю С'віlдомість 'рі(3lНЮIИ забо­

! !!

В(}на

!ювою .1ітературою і 'користує­

ci'~1

мі,сяціlВ В{)ІІ!И

612

I!(НИ1Г :З пИ'тань атеїзму.

дИТЯ!Ч'ОГО

'l'РИIКОТа.жного

«НіЙІНУ

п'яющям!»

І

ГО'.10іва Ірайон,ного ilI1IipqlI,iНOrO су!ду С. КРШІЧУК підіНЯS важ­ Лf~ве, я б оказаlВ, ,наболіле пи­ таlн,ня. Не МЮЖlна миритися з тим,

ЩО

ІЩРУЧ

З

рУ'ХОМ

ва

ПОКЛИIКЗlні

нашого

а'КТIІВНО

МИІНУЛОГО,

,ВК.1ЮЧIШИСЯ

не-

обстаlНО,ВКУ навколо любителі,в «зеленого змія».

П'ЯНОГО

rpOMaACbl!OfX вва~аТIІСЯ

на

вулиці,

місцях ПОВИllш,а надзвичайною ,при­

на

зробити

наш

у

погляд,

БОipOlтьБі

з

напоя,~IИ.

пр.аціВJНИ-

С лід

бlуфе-

мешкають

заРП,1,аrr'У

ДОДОіМ'У

не

iHa~ •

ЗalгаЛl>На сп'р.ава. Т'ут ,СЛlі,д

віІЦ С,lі,в п.ереходити до ді.1а. • Г. САРАЖИ Н,

• •

голова товариського

оя б:ля ма,газинів N~NQ 13 і 14 змішroргу (і не тільки біля

суду М. БроваІРИ.

зв'язківців.

I:I-------~---------------------.;.._....:-_---I:I

О ДНОГО

'РЗ3У

В

МОВА

негоду

довелося мені Іхати авто­ маши,ною. В одн,ій в ,каJlЮЖ маШИНlа за1буксу,ва.ла. l<Jілька разів шофер нам,а.гався ви­ вести ЇЇ, та даремно. При цьо­ му ВОlдій лаяв машИlНtу та'ки­ ми сло,в'3JМИ, ,що всім IH3JM, па­ сажирам, хати Їх.

бу.10СОРОМНО

слу­

КолиопільнИ'ми зусиллями машИlН'У ВИlТЯГЛИ і шофер тро­ хи . заспокоївся, ми запитали ЙОіГО, чи ХОЧ ТР'ОХІІ ДОПО~ЮГЛiJ ЙОМУ та Лlз,Йка. ЧЄlр'воніЮЧIІ, водій відповів: Така вже у 'нас звичка. ЗвИ'чка! Дійоно, __ ____ _ _ _ НбрУ'дна _ _ _ _лай__

.

~

Вони завжди бажані гості у:

робіl1НИКlі'в нашого

Члени юнаЦblКОЇ

ПОlжеЖJНОЇ на

Др'ужини

ЧОТИРЬОІХ

даlр,о'Гва,

Cept'1дiHbOЇ ~

ВІ\ддlлках

госпо-

РОЗП'ОIОСlQДИJlИ

ЛИІСТІІВ-·

ки та агіl1ПЛlакати на прmи,по-: жежні теми., :

ЧЛeJН~IВ ЮДПД МОЖJна зуст-: ріти на, полі, біл,я КО:ll6а,й'НіВ,:

а,ВТОlмаШИIН і траlктаріlВ.

УЧНі:

М. Зозуля, В. Ко,л,дубов та ін-

ші І1іРНіДИ'РЛИIВО о~лядають ПІРО-: U

ТИlПожежlНИИ

lНBeHT,ap:

лопати,

%

во,Г'негаони'ки,. MliTml, і<Ж\рсж:ас-: Ю1!КИ;

: : : :

ЦІ

:

llliй

,п~рев~рЯlОТЬ

на,яз,нюгь:

Вllllжд~ають ЮIl1 дозо,р-:

1 на

ПЛОЩІ,

де

ще

не

ско-:

ш€!Н:і хлі6а. До 8СЬЮіГО у них: І

є

ДІЛО,

вони

заlВЖДИ

Зараз ДРУЖИІНЮІІКИ маШIIJII,і

: ЇЮIlННtх :

l

ра,дгОСіПУ. : доqpовїльної:

школи оостеЖИ,1И ?ОО БУДИlНlКlі;в:

:B?JI.H.

1

та,ких

Інародна

чеНа. IНОJlI'IfМИ

МОЖЛИlвіlOТЬ

: На посту-юні пожежники; : : : : : : : : : : : : : : ! . ; :

ви.мо'сь

посту.:

н,а

готуються

змаг3JНЬ

Ра!Ц1=

на

бои.о-:

до

ра-:

ЮДПД.

М. ЧУПРИНК~ робкор.

"Гогол,іоськиЙ».

нашиtX

:

t : :

IHH"""""""H"-"""~;

і

Іводнораз

слова:llИ

для

моmна

того,

за

ріЗНIfIМИ

як

говори""о?

КУ.1ЬТ}'РУ

~юви

способа,мн. На­

себе В цих ПlІтаIfНЯХ. ОДИlН з шофер,ів (до речі, мій ко,ЛIІ\ШНlій учень) Х., як cal:ll він у ЦЬО:ІІlУ потім зі,зна.вся, «звик» лаятИ'ся. Коли я з ниІ~[ про це по'вів відповідну роз­

зба,га­

М()IВlа

підбаДЬО1РИТИ,

самперед, оотрібно, щоб КО'­ жен з нас був ВИlМОГЛИіВИ,и до

сучас­

передачі

до

Боротися

Ін'иків, Я:К М. СтеЛЬ:llаха, О. Гон­ чаi]Jа, та багато інши,х. Іх д.іЙс­ но

мtOЖlна

звеселити ЛЮДИІНУ. То чому Ж ми і,ноді так легковаж'но ста­

Невичерпні балатС'Гва мови дають нам визначні майстри слова. ВЗЯТИ твори Т. Шевчен­ к,а, М. Коцюбинського, О. Пуш­ або

~

Знаємо миі про те, я'к одним СЛ,ОІвом

говоримо.

кіна

даlЄ

,BciJ\

наших думок. Відомо, як ви­ О:llіював і навіть карта,в деко­ го з.а непо'Грібні перекручуваlН­ ня та необгрунтов,ані нововве­ дення :В м,ові В. І. Лені,н.

Ko,mHII'~1 своїм 'словом, ві,н не­ зз,ба'ром від:вик від цього і дя­ ку'ва,в мені за пора.ду.

у велИ!КОГО :радlЯ,НСЬКОro ПИСЬМ€!НІНика М. Горького є оповj:цаНIНЯ «КраСУІНЯ». В ньо­ му розповідається, я,к усі 'ми­ лувалася і засди'влялися на

стоту ПОВИННlі БОРОТИСЯ~[1! всі, за'вжд!! і всюди. Глибоко по­ МI!.1ЯЮТЬСЯ ті, що виправдо­ вуються: «Я л,аюсь лише в;до­ ма, а на роботі СТРИІ~ІУЮСЬ».

.вродливу ді.вчиIНУ. було 4СКр,асуні»

Стримуsати,ся потрібно 'всюди . Баг.ато в цій справі по,кли­ кан,і зробити наші ВЧlІтелі. Іх

мову,

Т,а досить заГОВОРІПlI

лише

словом

стеЖИіТИ

мова

прикл,а,д

-

для

з,а

її чи­

учнів,

для всього населення. Так во­ но в переваЖІній більшості СВОШ І є. С.IJJі.1.кувати за сво­ єю мовою слі,д не тільки 1Н,з уроках, а й поза школою. І

уся ЇЇ привабли'вість зникала. Всі ми добре знаємо. як ОдJНИМ

по'раДИIВ

За КУЛЬТJ1РУ мови, за

коот,))убатоJO, з перекручеНlFМИ З':ІІІ;СТОМ та СЛОlllаМі! мовою, я,к

МОЖjна

еТВ()Ірював

ДаНИ~10ВИЧ

у

!,Інизі

про,читав

'/lін

і

'не

тільки зіпсу,вати настрій лю­ ди,ні, ,а й завдати ЇЙ горя.

................................................

~

м. БРОВАРИ, вул. Київська, 158.

СIІ1С'те\lатиЧ'но читають Т1іриро~ничо-наYlК(ІІВУ і атеk'l'ИЧIНУ

літе,ратуру

ПОJ;РУЖЖ'Я Ман,су-

ро~их (Галиша І,ванівна -ІвиВ

ховатешша ДИl'СаiJIка, С

МИJрергійович шИ\нcrреIМОНТНОГО

ЛОДИМJfР

П

ол оди-

ро,бїl'НИ'К

за'в!};п'),

Ш

еl'РОВИЧ

ВСІ-

еlвчен'к'!},

.............................<>

це

стосується

не

лише

вчите­

лів, ,а ~cix. Ви~югли,ві'сть до мови о'Гочуючи,х тебе людей ПOlвинна відчуватись і вдома, і :на 'роботі, вmодни,х місцях. Не можна зас~l[шатись байду­ ЖИіМ, коли чує.ш брудну лай­ ку, лихослів'я. Обов'язково зробизаув,ажеНIНЯ,

ВелИlКе з'начеНIНЯ

ПРИlсоро~!.

в

з6аl!1ачеlН­

,ні ,наІШОЇ МОІВИ, в боротьбі за її доско'н,алість і культуру має чиrrан,ня ПОJ1іти~IНОЇ і ХУДОЖ·

ньої

літератури.

n'РИlолухатися

до

Слі:д У'ва!жно мови

інших,

особлИВО ТИlХ, які добре нек SOlJlодіють, з.аПОЗИlчаТИВЛУЧIН'і

слова,

РОЗУ'мні ду,мки. Та й ВИСl1упаЮЧll на збо­ на'радах, в 'нашій п'))есі,

caMO:llY,

рах, слпд прагнути дО' того, щоб в ц![х виступах б,·,lИ. не тільки

ЧІткі

думки,

а- й

,гр,а,мо'Гний,

скарбо:ll. Ії ми повин,ні лю­ бити, ОВОЛОJ\і,вати нею, збаг,а­ ч\шати ЇЇ. Це ПОо.[ООНИЙ

обов'язок КОЖНОГО з ,Ha~. Г.

МЕДВЕДЕНКО,

редактор

ної газети с. Гоголів.

багатотираж­

«3а

Вітчизну».

ЖИЗНЬ» орган Броварского районногс КП УкраинЬІ и районного Совета депутатов трудящихся КиеВСКI1Й области.

ТЕЛЕФОНИ: редактора 3-82, відділів партійного життя, масової роботи, сіль­ ськогосподарс"кого, промислового та віД'10відаJlЬНОГО секретаря 4-67.

ІНДЕКС

61964.

Газета виходить у вівторок, четвер та суботу.

.. , ....................................а ........................................... ~ ...................................................11І» . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

БРOtВарська друкарня, КИ,ЇВСЬКОЇ області, вул . .к:иїuськ~,

.............................

а

ХВИЛЯ СТРАЙНlВ КОЛyN.бі-я

ОХlJ;плена

158. Телефон -

4-57.

Зам.

хвилею

«СаТelЮСКО» ,робітни,ки

точиться

більш ,ЯК

БОРQтьБа

ти.ждень.

Стра.&каріВЮlaJГають підвищен­ ІНЯ заробkl1пОЇ У

плати,

поно'влення

зв'Їльненихро,fiіТ1!ИII\'Ї1 В.

.па . роботі

крафНl

'піlЮlільйона

на,1ічуєт",ся

вже

безробіТІІИ'Х.

(РАТАУ).

ВІВТОРОК, 10 СЕРПНЯ Перша програма. 11.00 - Кї'но­ стрі,Ч1КИ

4571-4000.

,МИIfУІЛИ'Х

літ.

«ДИТII,Н­

N80». Х у1дожній фіЛI>:ІІ. 16.55 Наша афіша. 17.00 Програма для дітей та юнацтва,. 18.00 ТелеВ'ізіWНlі BilCТi. 18.20 «Ра­ ,щ:,сть

оновленого

краю».

,КііНОІна­

'рис ЧеРliі,вецької студії телооа­ че,НIНЯ. 18.35 «Тут буде MlitOro». НЗУКОіво,шооуля:рниій фільм. 19.00 - ~іIIЮПРОnРaJМ~. 20.00 ~ СПQР­ ТИВlна пеР!щ3Jча. 20.45 «Корот­ кі ісТОіРЇЇ». ТелeJВізїй:ний фільм. 21.30 ТелевjзіWНJі новини. (М). 22.00 «Вчіться танцювати». (Пер!щача .ll!pyra). Друга програма. 18.50 - "Доля ів'і:зеРУIНtкового ,паIВl:ЛЬЙОІНУ». (Переідalча з СверДJJtI)ВСblка). 19.20 ~ «Свliт CbOI1OдJHi». (м.у. 19.40Кіносrгрі'чки МИІІІУЛИ,Х літ. «Ди'Тин­ С!1W». Х~ДОЖJній фільм.

СЕРЕДА, 11 СЕРПНЯ Перша програма. 16.55 -

На-

ша ,афіша. 17.00 Для дітей. «Віталій Бі3Jнк.і». ТелеВlів'їй.ниtЙ фільм. 18.00 Телевіl3іЙIИlі mіС'Гі. 18.20.- «ХJЮпець З АнаIПИ». Те­ левr.ВliЙнwЙ на'риlС. (М.). 18.50 З. Паліа,швіЛJі <Даїоі». Спекта,кль

Оар,аТОВ'СI;КОГО

теаlТРУ опери та

баlJlету. В аіНl1рактах тмевіз·іЙ­ ні новини. (М.). 22.00 В ефі­ рі «Молод'і,сть». (М.). Друга програма. 11.00 «КО­ Л~Мlби коомічної ери». Телевізій­ нИіЙ фільм . .19.00 «Десятибор­ ці». На)~К{)в'().ПQПУЛЯР'НИЙ фіlJlt>М. 19.20 «Юність». Художній фісl"'М.

ПОСJ1ідщ~ни:й іх виклад. Мо'ва є ПРИІкрасою ЛЮДИНИ, нашим вели,ки·м і ба,гаТИIМ

.............................................." ................................,.

~НОВАЯ комитета

фондом

райбібліотеки.

u.o-

~.~

НАША АДРЕСА:

ВОЛОШИНА,

пересувним

та'кі

ОКРАСА людини

ка, ли,хослів'я часто є проя­ ВОМ ciВO€'piДHOЇ звички, 'а ще частіше не вимог ли'вості са­ МИtX ДО, себе, до того, ЯК ми

В. зав.

спо­

і

TOP'l10be.1b-.

ша

.всю

3 цlt.Х та інших' ЖYlрналі,в можуть пщrбрати для себе цинші ма'теІріали 3 досІВіду про­ в~~ння атеїстичної ПРOlпа­ гащди й леК'N)II)Jf та агітатори. ДОIПО'м'оже Ї,м ,8 ,цьому картоте­ ка ггазеl1НО-ЖYlРНаль'них .статеЙ.

'РУIдИЛИ' ·ба:РИlКади. Тут

ресо)!

т

ЖИ'3НЬ»,

СТИ'Чlні .тн~'ге1Н,ДИ

будуть. I\'НИіГИ, ЛІк «Люди, ИДОЛЬІ,

БОlpотьба з пияцтвом -

світ», «На)1ка И «На}lка .ирелmгия».

О. ДOlpOXOJВa «МаіНДРИ у вига­ даІНИЙ Clвіт». 3 веЛИIКИll інте­

ЛО,

торгують roріл-

!іИ ПРOlводятьс'я огляди і бее'їди по жп)!налах «ЛЮlдwна і

фшб­

ДМИl1РО

!J

по

РЮШ

ПИlта'ння ;І ці'КiJlністю пр()читав

жваво

Пlдпри-

червня

29

радіЮlоrвле'Н'ню.1

'С'f1раИ'Кі,в. ,ВіУІЯТt>КСТИЛІ;НОЇ

«священні»I\,НИГИ. Ч'ЮIУ од­ ні ЛЮ;\И поклоняються ІсУlеові Христу, інші Б~l.:!.ді, а ще і'llші Аллаху. Про всі ці

• •

виступили

Ж'Ували'СЬ і ВМИірали боги. И'К вИ'никали р'ізні релігіЙіні за,бобClНИ. Хто Clкладав мі-

•• •• •

Ba'POOOOlporry!

терИТОРIІІ

Я не раз 6ачиm, що робить-

лідіНЯ-

ти роль ІНlародJНИtX tд;РУЖИIН, перегл,Я\ну7ТИ ЇХ с:клад, залишИlВ-

аIВТО-

~

й

поо-оворкпг про·

з своїми РОlВес'ни­ Бами чи й 1І0ЛD\.'{IШ\1~1И сусіда­ ми та знайомими_ Як наро'д­

кою та іНШIflМИ опи,РТНИIМИ ~a-

на

~~...

ків того чи іншого піДПlРИЄіМ-

що

ТaJКОЖ

ЦЬElНИI\И бііблі'ClТе>I\И П~ДГОТ)lва.1И

атеkти'чн'У

пр IJЧwгаше

осоБЛИІВО

пі,дJПРИIЄ':ІІIСТ,В,

8'0,сті й о.f)лу~ності різних ре­ лkіЙ. Але й зараз він любить

ги» А. Дан'іні, «ИИlсус ХРИСТОІС коли ВОНІІ челаве!;, lІИф?» за,:llїСть СПНіртно,го ПО'1іпшать. -бог, М. К)"блаIН(ІІва, «І\нита О биб­ ТОІргівлю ПРOjДовольчи:ю[ і ПlРО- • МИіС.10В'ИI:llИ ТОВ'Зlра,ми, разши- J. .1ИИ» І. Кривелева, та інші. РИ'ВШИ їх асорти,мент. Ось за 9

пая'ми. Іх .1юбиrrель, я,к ruР'alВИ-

СЬЮіХ ОIРlгаінqвацій, ТОІБЗіРИIСЬКИ:Х

кондви:роби,

pOKilВ ЖИТТЯ на 'влаС!lЮlУ досвіді переканався ,в б,рехли-

КНИJгу, а

беза'1КU-

п.оставити

Гlаряче ,~ДЯЧн'і НИіМ оргаlНізаці:ям,

можна

В

дл:!

77

••• ••

ЄМС11В

ренськом'У СТЗlвлеНIНЮ [1РО:llЗД-

ства Зібо уютаНQlВИ.

не

ЩО

«О чу.де'сах на не­

почитати ціlкаву

ра,х"НО>К чого і 'Греба 'дбати J про перевиконання пла,ну то-

rаЗИlНlаlХ

Треба ПОI<JllaСТИ Кірай ПРИ,:ІІІІ-

J

ТНІ:ІІ,

а

Трудящі,

перегля,ну-

нія'к

з

Хі,ба

моmна

рatйон,і

T3JX, робітничих Їдаm>нях і ма._.

ли-

хом?

с\щі,в до п'ЯIІІИЦЬ -

Аж

погодиrrися

біб.lі'ОІ!1рафічним О'Г.1ЯДЮІ на тему «Ca~Ie життя 'ВИ1КіРИlває релі['ію». В' чИ'Тальному залі GН}ліоте­

Дмитро Да'НИ'Л{)'ВИЧ Их'но ва

вироби з l1kТl31, маlТИ у буфет- • них стойках П'РИl ровда,чі їmі? •

l'ро<М3(ЦСЬКоJГO

В м іс,ті. нарешті,

,не

мати"

ти сиcrе'-'lУ ТОlргіRЛі ,ОПИlРllНИіМИ

треба

ЦІІМ

ДІ!

'1'1

нити при .нагщі. Вона 'ПРОЧИ­ тала збі!»\и «МЬІ ПСірвали с реJП~гией», «ПОД ~ІаСI\ОЙ iJла­

ге.lие» д. Таксіля.

ГОЛI>НIІХ напої'ві газо.ваної во-

л.іlКsі,ДI3-

~1,іClцев'юrу

взя.lа читати «3а,бав'Ное ев3ІН-

ЇдаIllЬНЯХ?

• ВІЙНУ П'ЯНИЦЯМ!"

ПО1РЯДКУ Слі,д,

у

за

ОБГОВОРЮЄМО СТАТТЮ

цію ПClру.шень

годою.

Що,

БОірцем

ОСІЮВИ aTeї3~IY й іНШИ~1 п!}яс­

звичаЙlнО, не ,ві,рить 'Ніяким релuгій!НfМ ~ИДРІ'І\ЮІ. Аllе ІВО-

мо.1,0.ді, ,як,і не тільки ба­ ч,а'ть, а часто чують від п'я­ HI~X те, що ріже слу.х ,наlвіть у дорсtC.ШХ. Торгівлю СПИIРl1НИ­ МІ! IЮпоя.ми В буфета,х Їда.nешь і IмаlгаЗИlНа,х ари пі,Дпри'ємст­ вах слід, на нашу Д)':ІІКУ, за­ борОіНИТИ. Дlаlва.Й'те по'радимось, а ЧІІ ПOJl1рі,бні ,взаlГалі буфети при

ст,а,ти

ширше 'І\ОЛО трудящих з новою

атеїСТИ'ЧIІІОIO літературою, пра­

ІКОМ-

тей,

alВ'ГО1рIllТет­

читає

СOlмолка, має сереодню о'світу Й,

одягу На-дія Воробйова -

IІI1'Х). І все на очах наших ді­

їХ

пер еДО\В'ИJ!Ю'М и

ПОВИlН.е,н

спра'Вжнім

cTep'lJlHY П05llва

пеР(ЩОІВИ:llИ,

людьми,

Дtр'ужшш

М,I'ст,а

створити,

ПОПОВНИІВШИ

Ч€1РГУ'вання й собі вишни ДЛЯ «хоробрості». Штаб на,РО.1IНОЇ

вб~ро,тьбу 'з ~ЩМІІ пережитка­ ми

лише

ними

ниtX

р.ушників громаlДСЬіКОГО поряд­ ,ку, а іноді СХИIllЬНИIХ під час

KOMOOlMOl1bCbКi, QргаlніЗ31ції, ,?СЯ

ГРО~llatдClжість

в

в Иlр.обництва. Не МОЖlна допус­ ка.ти до па1)рулюваlНняосі,б, Іне здіБНИIХ, ПрИ нrotбхіД'НQCті, за­ кликати ДО поря,щку дебошира, :П'Я1НИЦЮ, байдужих дО по­

Сl1воренН'я ДОСl1аlТКУ Мlаrrеріаль­ !lIVX благ, з,а розквіт к,УЛЬТ)lрИ і науки наlШОГО іНаро;І.У існу­ ють ПИIЯЦl1ВО, хулігаlНСl1ВО, ЛІІ­ хослі'в'я.

ПDlр,ті,й,Ніі, профСП:lJIlкові

ши

Наді,я баrато

Юна СеРl'іїlвна Ст. олова та інші. Щоб по~найомити якнаіі-

ПРWР(j~ничо-нау!;ової та атеїетичної літератури, що,б еа"ій пра,виль'Но розуміти наукові

Боф'ева «Две морали». Те'пер

ЦЕ ПАША ЗАГ АЛЬПА СПРАВА статті

люди

бесах», «С ТОГО света», Хре­ СТО)Нllгію а'теїстичних 'І1варів, «ПРОТИІВ ТЬ)ІЬ!», кнИJГУ В. Про­

Ф~·········"+······"'··++········"·"f НА ТЕМИ ВИХОВАННЯ ~

У

інші

Г-(Ічестия»,

прочитали

Робіl1НИЦЯ фаБРИ1!іИ 'верхньо-

го

(ФОТОХіроніка РАТАУ)

за,С~fічують

U(JН(ljМИ.

виста'вку.

ТЬСЯ пrmу.1ЯРНЇС'ТЮ у чита чі-в. 3 неї ю:n,чевиuирають собі I\НйlГИ молоді і літні рrluіl1НИ­ ки, учні ет3lрших І\ласів, службовці та інші чи-тачі. 3а

На фото: спорудження жилих будинків для колгоспників у селі

СП(}І\UЙ'НОЮ,

!;оли

чу К'НИЖ'КОВУ

попоонюєтьея

\

па .не може бути

оформлено в Броіварсы\й ра­ йонній біблі(mщі постійно дію­

Заступник редактора

В. ПОЛОТНЯК. Хованов Я1КИ!Й

живе

Микола в

м.

Георгійович,

СеваСТОП,(J;лі-15,

ВНМУ, порушує оцраву ,про 'РОЗ­ лучення з Петрунею Галиною Федорівною, Я;КaJ жи,ве ~Ha СТ. Боб­ РIIJК.

Спраlва

слухатИtмеТЬСіЯ

в

нар­

cW!,'i БроваlРСЬКlOГО ра;Йону. Пирієнко Андрій -Максимович, я,кий ЖИlве в м. в,р БІВ ар аіХ , вул. КОТОіВсЬіКОГО, 24, порушує опраlВу ПрОроізлучен.ня з Пирієн­ ко Марією Григорівною, я,ка живе в м. БРОВЗ1ра.х, вул. Куту­ юва, бl-,г. Gп,раоо ClЛУ'хаТИI:llеться в НЗ/Р' су,ці БровЗtРСЬКОГО району.

57 номер 1965 рік  

57 номер 1965 рік

57 номер 1965 рік  

57 номер 1965 рік

Advertisement