Page 1

ПРOllЄ1fUqJі ,см кp-prн, єaнal.mtся!

РІк і ••• нн. ХХІІ

CTJlXanOBE ь

х

.N'! 57 (1812) П'ЯТНИЦЯ

15 1959

nартlі Украіни та районної РаАИ АепутаТіВ ТРУАЯЩИХ

Ціна

КиїВtької області

15

ж и в е

аи

ДВІЧІ

ТРА.ВIfИ

Орган іроварського районного комітету Комуністичної

u

орденоносна

Радянська У країна!

р.

коп.

ЦентраJlЬНОМУ Комітетові Комуністичної партії Ра.цянськоrо Союзу Президії Верховної Ра.ll:И Союзу РСР Раді Міністрів Союзу РСР Сьогодні велике радісне свято всього українського народу на державному прапорі нашої республіки золотом засяяв другий

патріотнчне змагання за успішне І честі добитнся здійснеННIІ се- комуністичної праці. які очолнлн джерело сили і могутності. гараи­ неза­ здійrнення ВfCeHapoДHoгO завдан- мирічного плану розвитку народ- всенародне соціалістнчне змаган­ тlя свободи, державності. ня

в найближчі роки наздогна-

-

тн Сполучені

ного

господарства

Штати Америки по п·ят .... шість років

орден Леніна. В цей світлиli вес- виробництву основних

України

за НІІ. Прагнення "працювати і жнтн Jle:IКHocTi і дальшого розквіту ук­

а завдання се- по-комуністичному оволодівае ма­ раїнського народу, як і. всіх наlЮ­

продуктів мирічки в галузі 'сільського госпо- сами, стае усвідомленою потребою

няннА день ми, учасники об'една. тваринництва на душу населення. дарства виконати за п'ять років.

мі"ьйонlв

дів нашої Батьківщини. VKpaїH­ колгоспнн. ськиіі народ і· далі буде високо

роСИтників.

пролетарського ного урочнстого засідання ПрезиУкраїнський народ нині. ІІК ні3а цеіі час обсяг валової про- кІв. інтелігенції. нашоі славної тримати прапор діі Верховної Радн Українськоі к~)Лн. зг~ртован~. н~"коло Кому. дукції промисловостІ ресnyБJrlкн молодІ. В цьому запорука ІнтернаціоналІзму. невтомно зміц_

РСР. Ради

MlкJCTPiB

УРСР

і НlС1ИЧНОІ

партіl І

11

ленІнського збільшиТІІІСЯ на' 77 про~тlв

ва- сучасних і майбутнІх нашнх успі­

нюватн узи братерського еднання

Центрuьного Комітету Комуніс- цeHTp~ЬHOГO Комітету. ВІн з ловий збір зерна в найближ~1 ро_ хів і перемог. У lWЛі партії і на. з народами країн усього соціа­ тичноіпартії Українн разом з любо~ ю назнвав партІю своею ки буде доведено до 2.1 млрд. пу- роду. ~нтих воедино. полягае ні лістичного табору, неща,llllО боро­ представниками щфтійних, радян_ матір ю. безмежно вірить їй. дів. а виробництlWO м'яса станови- з чим незрівнянна в світі могут­ тиметься з будь-якими проявами ських. громадських організацій за?жди йде за нею. ~ослідов.но тиме в середиьому по Україні не ність. нездоланиа сила соціаліс­ ворожої ідеології. Хай приречені і мету­ і РаJi,ЯНСЬКОЇ Лрмії, виражаючи З:,-ІЙСНЮЮЧИ мудру леНІНСЬКУ на- менш як по 101 центнеру на сто тичної системи. радянського дер­ на смерть злобствують шаться. У нас ясна мета, ясниА ПOlf.уття всього народу Радянсь. ЦlOнальн~ політику. Комуністична гектарів земельних угідь. Велич. жавного і ПОJlітичного ладу.

кої України, звертаємося з ~o- парТі~ .~ce _роб.~ть. ДJlЯ ТОГО. щоб ні перспективи відкриваються пе-

ОсоБJlИ8е місце у виконанні на.

шлях.

3 кожннм днем наша краї_ на прискорює свій рух до .кому­ шиА рік. Трудищі міст і сіл бе. нізму, багатшає. зростає. І ні pyn.. боАоаиli розгін. План чоти. пІдступним паяlям війни, ні їхнІм рьох місяців 1959 року промиCJIО- прихвосням - вclликнм ревізlо­ вість республlкн виконала дост- ністам та українським буржуаз­ націоналістам нІколи не роково. :ДОСІІГНУ.ТО таасож успіхів ним у зрос:таиніпродуктивності тва- затьмарити нашої світлої мети ри"ництва. В стислі строки і на комунізму.

вами гарячої ·любоВі 1 иайсердеч- в· cy~,P І бра.:r IПХ радянських рес- ред наукою і КУJlЬТУРОЮ. Недале- креслень семирі'lКИ заАмав її пер­

нішої ОО.ЯКИ до ленінського пуБЛІК YKpallla К\lітла. як вес- киА tоЙЧас. кWrи жиТтєвнй рі":eиrpaJI~HoJ:Q .·Комітету КПРС. дО няниА сад.· вень .PaдJlНChoUlX JllОдеli буде иайРІДного Радянського ~PS!AY •. '.Мизавж~. відчуваємо поруч вищнм у світі. Нагородження Украінської .PfP. плече ра.дян,=ь~их

другим

орденом

Леніна,

відзна- чуемо

биття

н·ародlв-братів..

ІХ сердець.

ЯК

Завдання

ка-·

_

чення орденом ЛенІна п'ятнадця- жуть· на Україні: ~Наша ~ила -І грандіозно І тн областей сповнюють

нашої

гордістю

рetпуlJlіки сім'я едина, народі. братtтво і

щастям дорожче всякого багатства».

справді

великої і

семкрічки

АJlе ми впевнені, що

Ми плани

будуть

нелегкі.

її веJ\ичнl

виконані

ус!,ішно високому

агротехнічному

рівні

.

Трудящі

нашої

реc:nу6.'lilиl, як

серця робітничorо класу',. KO;rfOC~- гордимося тим. що HeBTOM~a пра_І і достроково, що нові далекогляд_ проведено сівбу раннІх зеРIOl\ИХ І всього Радянського Союзу. смі­

HQf'o селянства. ТРУДOl\ОI lите"'l- ци нашого вірного брата І АРуга . . і генції, моло.ді, всього працьовито- - великого російського народу НІ І мудр го yJi.paїHcbKorO

народу,

дають також

йому орлині крила для нових. ще сlйська

високо

відзначена.

і

накрес:л~иня

за- янво і впевнено дивляться у маА­ бутне, непохитно вірять у своі

" культур ,цукрових буряків нащо, верwується сівба кукурудзи. '

Ро- славноі 1(0мунh:ТИЧНОI партії. як І

Федерація вдруге наго. і раніше. будуть повністю. B~Д по-І

"

ВСІма СВОIМИ уСПІхами А IC'l"o-

небачених ·ЗJlЬOfів. запалюють на роджена орденом Леніна. Ми .. атку до кінця втІлені в життя, ричними досягнеинями. всім ща­ НО8lподвиги в Ім'я лю6имої l)ат1о' шлемо найпалкіше вітання нашим тому що плани партІї _ це планн І СТ.ІІ свого" вільного і замо~го ківщини. в ім'lІ КОlllунізму. дорогим сусідам - народам Бі- народу, ними живуть усі радян• •ипя укра,нськиА H~POД зобов я.

Усім нам, ТJlYДАЩИМ Р-адянської України приємно і радісно, що високу •нагороду республіці вручив вірннй учень ЛенІна. ви. датний дІяч Комуністичної партії Радянс",rюї держави і всього

лорусіі і ·Молдавії. народам всіх республік-сестер, праця яких удостоена високих урядових нагород, і від усього серця бажаемо їм нових ТРУДО8lИХ подвигів на благо нашої соціалістичної Батьків.

ські людн. І(ожен трудівник. кож- з~ний рідній КОМУНІстичній пар­ ний виробничий колектив уже Til, постіАній уваз!, повсякд~нній Т!lердо заАняв вихідний рубіж дonомозl батьківському п~лу­ боротьби за семирІчку. На Украї. ~~:~ еитрuьного Ком ету ні. як і скрізь на неосяжних про.. • Союзнorо Уряду. Револю­ сторах Радянської ВlТЧIІЗНИ, бурх- ЦІАні перетирення. здІйснені за

міжна"дного

ЩИНІІ.

ливим

робітвичого

.

кому'\йсти'!ного

•.

руху, невтомний бо-

J

д/Жерелом

б'

е

прекрасна

рець ·за· мир· в усьому· світі, Пер-

приносить новІ

партіею

в

~H8MIIlНOГO j

Ky....... ypнoro

квІту Української Р.адянсь"ої Со.

цlалlСТilЧRОЇ Республіки. Не лише весь радwнеькиА народ.

а й

12

про.,

гаго г(}стя

ють. що величезні перемоги на­ шої храЩК за останні роки здо-

Г'OJIlmУ рwди Milll~C11pїJВ

бутІ. пІд . керівництвом ленінського

Комітету·

очo;nиraиог.о

н.аіМм

КПРС. J

м

На всьому шляху,

,се~рета.Ря

ЦК КПРС.

срср това'рита

ПО

Х

якому

незламнІ І співдружності со-

го се.рця ДіЯкували ДОРОГОМУ Микиті ~іЙ'ооичу

ніє економічна могутність Ра".н.

за те, що 'ві,н paJЗ0М З Уlliраїнсмсим іНЦ)ОЛОИ іПоді-

ської України діОвоі частинн

РСР.

иевід'емної скла.

велнкого

Спвраючись

на

Союзу

всеБІчну

лив ЙО'ГО "адісl'Ь У зв'язlС\Т v

ЧИ_,

насамнеред

і ДІ8Омorу

~T"

на

російського

Із~іциіла

J

пуБJF1ці ОРlІ!ена Леніна.

підтримку і 8заємодопомогу всіх

ha"'B-братI8 соціалістичної

жа.1И кеРІЇ'ВНmtи К()иупtcТИЧlIfоі

Мики'Га

Віт­

ц~вники, ОФіцеРИ і генЄории Pa.дJl1leЬKoї AJ»Ij'Ї J преоДСтalВНИКИ

стоячи

ГPOMa'~CЬKOC1!Ї

і ,пр.еоси.

ПJ)01Юлжа.ючими.

О

17 -й

тодпні :поїзд, В ~oмy

їде

ТОВ&l)ИШ

М. С. Хрущов, m~одить Івід перан'У l\иїJВСЬІW'ГО

У від-

(РАТАУ).

·во-кзалу.

підтримку

народу,

г'

економіка

еНlальна праця твоnчого

'Ук_с:ької РСР. По pilду основ-

них економі .. lІ_ показників вона

60 РООК1'В то'м'У, lfiж 12 і 17 КПРС. відбулwсь 1909 .J.

ди"" Наlбl....ш розвинутІ капіта-·~.

лlс,....1 краіни.

}JIO~y,

збlл. .и~и виробництво з!рна, .мо._ лока,М Іса. ТорІк Украlиа oд~

на'УItОБа сесія.

Вєличе:flЮГО ПОDЩpeВНЯ набра­

IВпп,шла З В1дкрRВaJOЧИ іі, ~K1'~ :i1llCТlmY.- ла ге'lfїальна праця В. І. Лешна

ЛРУIiJУ г~'льна. фІЛОСофська пра- ту п,р,оф~сOlP

"'" иовому крутому піднесенні·" 111ti8н:ina «MaтepiaJI'IЇI3М і пеlJCl!Pае наше соціалістнчн .... і 8І '{ИJ:JМ»-Ч'УД1ОБа т-еосіл~. господерство. Завдяк " . - '8Іоя ІШРС, 'всіх б·раТНіх ДОП~' роб.ітничого класу, ВПР~'_"'ИХ і робітниЧих цз.рвад_ню досвіАУ передовикіВ'···

дос_нь наук". трудівники сел·

.марксuз ин

r.tпJ

не U.Jtьк1l ДОГllала, але А випере- ~~R>Jttа

'J1_

. ~ I1~~MaДICмci~'Гь,

",,*,пзацн,

вчеm

Г. Д. Обї'чак під- в нашііІ Кіраіні і sa. 11 межами. roрех:лИ'в, щ~ ці праци Лlе_ ів Книrа «МатеріалїI:Jм і ЄМІПLріOl&РИ­

наш час п!ро~

залишатись ТИЦИЗІМ» в СРСР за j)iЖИ PaДJIIfCЬ­

м()!гутньою збр06JO. П&'j)Тll б' . " .:

В бо- к()ї :влци виходила 103 рази за­

"

р?тЬ } ~ ~~l I1У'р.ж~33ІІ0l гальнИ'М тНJ)a.Ж.e)( 5 мільйwі~в 34 ф1ЛОС-ОфИ 1 pe'В'l31oН'IWfY. ІдеІ, ви- 1'~чj Il'риміIРНИ,юі.в 23 мовами на­

пар- СJ]1()1влен,j ВОЛОДIfМИiJ)OOI Іллічеом Іі

шИ])(Ж'о

згуртованими лавами

за

партІєю,

за її бо'овнм штабом - ленінсь, кнм Центральним Комітетом. Робітники. колгос.пники, трудо-. ва інтелігенція. весь народ Ра­ дянської України в цей урочистий всенароАНОГО

торжества

від

ховної

Ради

і

СРСР за високу

Раді

МінІстрІв

нагороду. якої

удостоена наша республіка за yc~

піхи, досягнутІ

в розвитку сіль­

Піонери ського господарства в 1958 році.

піднOIC'JI.ТЬ МИКВ'І1і СЄ!ргі~ви'ІУ К'ВЇТИ. Това"рmn М. С. Х'РУЩОВ тепло щющає1'ЬСЯ з

3 врученням .J)1'c-

Сергійович Хрущов,

"а,ртИ і у·ряду

f.юрз.їни, віiJЮВїдальиіпа'ртійщ і pa.~Hcb1ti пра·

ПРОСJPЇдував

ціалістичних иацlА зростае і міц-

Комуністичну пар. тію. ідуть і завжди будуть Іти

На 'Вокзалі Главу Ра..Д;lШCЬКorо У.РЯ~· П1)ОООД­ КомІтетові КПРС. Президії Вер­

М. С.

eprinOOlIA РУЩОВ ДО ВОК38;1У. зібрались деся·l'КИ тисяч ТРУДЯЩИХ. ВОНИ ще раз \Від }"сьо'

s'

икита

C.Jt

обрії кому_

Кl)miй аВТОNашиві, теп.10 про.щаЄ1'ЬСЯ 3 кияна· усього серця ще раз висловлюють. МИ, щО lВиАтли на .вудиці MkTa. найщирішу подяку Центральному.

Х.рущава.

дорогим І

Микитою Сергіlовичем Хрущовим.

П~РШОГО

-

розкриваються чудові

день

'J1рwвня КИЯНИ CJe,рД~чно п.РОВ{)fДжали дO'lЮ-

стІ .іюди веьог6 світу добре зна-·

ЦеирUьного

_

СЕРДЕЧНІ ПРОВОДИ ПЕРШorо ЄЕКРЕТАРЯ цк КПРС, ГОЛОВИ РАДИ МІНІСТРІВЄРЄР ТОВАРИША М. С. ХРУЩОВА

.роз­

нения всІх своіх заповітних дум і сподівань, високих ідеалів. Пар, тlи ПРlІвсла нашу країНу до таких

наЙваЖ.llивіШJlМИ. Історичними ві_ иlстнчного завтра. Ось чому така хами на IILIlIXy нaworo поступая ... гарача І без_е. .а любов народу ного руху до хомуЙlзму. • до своеі рlдноі партії. ось чому В кеplВlІlЩтаі КОllунlстично. трудящі УкраТни. як і всІ радян­ партlІ. 8 нерушимому союзі роБІт. ські люди. завжди і в усьому

КомІтет ·Компартіl ~ . fряд УкраІНИ •. віддав багато сил. І(апруженоі

працІ. завжди властивої йому ки­

У героічних трудових ділах партіі, у випробуваному кеpl.ни. цт_1 її ленІнського ЦК радянсь­ киА народ вбачае гарантію здіАс:­

галузІ світлих днів. піДНIІJlа на такі· ви­ гocnо- соти, звідки в усій своїй величі

ч~у .u.ентpuьни.1 священним .обов'язком. справою ступу ·Йдуть бригадн І ударники І Te~bКIA дружБІ иар&дlв СРСР

пучої енергії та інlціативн справі

ду.

У перших лавах трудового ва- ИИЧОГо lUIаєу і сеЯRнства, в бра­ підтримують

чу за 'те, що вІв, очм'ЮIOЧИ про- чого ентузІазму, вважають сВ'ОЇм

....гor4

роки

чудові і яскравІ дарств&, науки і ку.JIЬТУРИ, ста","

шнА секретар ЦК КПРС. Глава мою розгоjiнутого будівництва ко- форми творчості народн"" мас, PaДJI8cькeгo V~.IA'/ 1'О.аариш муиізму в .нашій країні, історич- нОІІ1. вриuaдJI І .·ЗPUU бе .I8a8lTМикита .СеРгіЙО811Ч ХрУЩ08. Тру. ивми plшенlUIМИ ХХІ з''isду H8rO repoisмy, небувaAOrО DO.Ii.,.... дІІ щІ нашоі республІки будуть КПРС. трудівникн Украіии, спов- ного піднесення І трудовоУ аКТИ8. заВQИ8дячні· ,Микиті СергіАови- нені невичерпної енергії .і твор- ності.

тягом

останні

Натхнені життедайною програ. народна ініціатива, і кожннй день промисловості, сільськorо

невичерпні творчі силн. 8 реаль-· ність грандіозних планів КомунІс_ тичної партії і Радянського Уря-·

Р(}. PaдsmeЬKOO'O Союзу і щ)у­

ми запевняємо ПартіЮ і Уряд в тому. що українськиА народ. збе.

рігаlOЧИ непохитну вІрність іди.. ленінІзму, під випробуваним ке. рівництвом oдJfoгo з бойових за" гонів КПРС Комуністичної' партії Украіни з честю виправдае високу нагороду і вІддасть усі своі еми. С8018 еиергію ізиани. бороrьбі за перетворення в ЖИТ. тя історичних накреслень ХХІ з'їзду КПРС, великіА і невмиру· щіА справі комунізму.

ХаІ живе двічІ орденоносна Радянська Україна! Хай живе могутніА РаДlІис:ьки4 Союз твердиня дружби, бра­ терства і

слави

Вітчизни. ОІ1"'ОТ

народІв

миру

нашої'

в усьому

світІ!

ХаІ :lКое Радянський УрядІ Сла.. Сlітлому розумоаl .партіі, її благородному і полум'яному серцю леніНСькому Центраяь.

~ала високий урожай - по )03 відзначають 50-.рі'І'ЧЯ RЛЗ,іСИЧНОЇ 'ЦЬOМYТfВopi, і зараз РООJIJJТЬ ве- біжllИХ Щ}аїн. 3а КІ)J)ДОНОМ, за ному I(OMITeTOвt КПРС! пуди зернових І по 254 цеитнери . Пі,ц прапором марксизму-леНініз­ цу .. роаих БУРllиів·а kожиогогек~ П'j)aЩ 'РВОР'ЧОГ.О .ма1р1tСlF3М1У. 12 личе'3НИЙ В:ЦЛИВ нз. РОЗВИТОК 'Il'РИ· Не\І1ОВиимида.НИ1Ми, !Юна ВИДaJВ.a­ му, під керІвництвом Комуиіс:~ ТIф&. cqeд ~JlГ~nИOГО. иляиCt'- Ті>~Н:Я: в Ma~, в Інcrwryи р<rдознавсmа, на netJeд()Вих yq.e-j ла~ь 20 1l0lМl•• аа Украіни широко ·РІ»ГОРНУЛОС{.' ~Щ)IQСЖfМу-леніІШМУ

,при

ЦК них всьюro ~.

(ТАРС).

Т1І"ІНоі naprii- вперед,· ДО пере­ моги комунізмуl


СТАХАноаlЦЬ

2

На порядок

Листи

.

Подяка народним дружинникам

u

деВRИИ

ПОО'ожий в~ний Аень. На

Враховуючи, ЩО Б06IО, Теп­

ли і ~ба.'ВО'В 1I6II000a1fi ви­

н.

IВУJlИtЦJi. і'м. ЩQрса багаro М()Jl'{)'ДЇ. Лунають ве'сет пісні. Раштом свя'l1lt(}вий H8C'1'})i-й по.­

На якій виселках Tavaci'IfКai КуйбиmеlВ~

Багато рокї'в живу і працюю-в поблизузалrзничноі ст_і, Щ сет .. але Ta'I~OO'O масово'го трудово- К)'ІІІити хліб, ~P'YIIIY, м'я.со, ~И. го ліДНt;сення, як у цьомур(щі .. Слід (Урганізу.вати торгmлю ПР9коли утворен:о

П'ІТИ""'" 15 1'ІІ81Н" 1959 рОМу.

у нас відді.'lення ;п"Ктами харчуванНJt ~ .сет !

,рООниcmики і DIЮрше

з НИіМИ

таке 'l1PШилQCЯ,ВшroиlOO}( ,сіль­

рJY1IIJШCЯ б·wrалыlмии виг}'!Ка·

сьiroї Ради обм,ежИіВСЯ суворим

не візЬ'Ме-те 'роботі, більшість .'Ію- ка.

МИ, бійкою, яку. вчинили пю­

дей не Th1ыи ~ИК<іШУЄ, але і !Пе-

фе,р

пооЄіРедженнЯ'м. П'РО їх !reriд1Vi ВЧИIlIШ П<miД'(»lЛе!Н{) колек­

j)&Д'ГОСіпу, ще не ба'lК'В.

J)elВИКlОнує

ВИ1робничti IНОіР'МИ.

Пиmа.ЄТbCJI село СІЮЇМИIQIЛIСО­

Ще мольцями

ноі воlНИ на сла,ву

-

г.

Бобхо.,

п!рИ'lїiWIювач

11J)'a,KT&pHOЇ брита ди п. Теплюк

тиBи'

3а СУ'М.тШнне стаlВJIення ДО с;ооїх 060В' язкm ВИІООНХ'ОМ

нікщщ не було вивезено на !поля цращюють.

Багато

пе'РЄАОВшШ!

і рOl6ітник ОДНОГО

Сl1ілИtи VЇ'(ЩЄіВИХ

і

he-спіJПtООЮЇ

ПЇіЦІlfвJreТВ

ДOOpIfВ, Я'К У .ви;робнидтва

се,ред

З киЇtВСЬКИХ

В.

Баtpa.банООІ.

де мни

працюють.

БYlДЬ-'КtOЛИ, п-оса,ДИ,lИ ,ка:IfflJtТIЛ'Ю та тy:pнooro .J;оовіЩІЯ юнаків і .'Іат

Важlro ока:зати, чИІМ би 'воє це за'Ісі'НЧИJIIOOЯ, IroЛИ' б на мііСце

ни, ~тaтy

посіяли всі інші культури. На,пви- у на'с справа OOIC'ГOЇTЬ незаitOвіль­

подіі не прибули ~ружинюuш­

Фію евмен~вичу Цьомці і Дір,у­

МСІГ.'ІиВliші,

ko-.,ОМОJIЬЦЇ

жинникак Ві4\ТОРУ ФеДQJ)Y ХИ'л~ку.

нинішньому

,році. Шви~е, ніж мол'оді. Але З артганізацією ку.'lЬ­

що

пе'j)Є'В'Їр.яли якість но. Крім

тедев:іЗliйних

п~.редач,

Пl}..1ЬОВИХ робіт, не зрооили жод-вечOtратми у кдубі ~ б.ілыlIIe 'ніч{)го

ного ЗШу1Важе'ння.

не !Побачите за останіНіИ час. Не-

В{)е це вимикає почуття

радо,сті,

у

к'ожното ма,в МYlзиtfних iHCllpy:мeHТЇIВ, клуб-

УllIев'неШ)1сm В. на сцена не' YlCТaТКOO!МJa Я'К CЛJiд.

то-му, що .ВЗЯ'l'е ,робітиичим Rолек­ П9i'PЇJбн'о РООШИірити сільську бібТИIl'OlМ зо.бов'яза.ння будеВИікона­ лій'"reК'У і oJ>!Г ан Lзyвaти 'l1~ре:су.вні Тара(}івки і К,уй­ но. ~ І ДВОХ думок не мож'е бу­ 6іБJI\ЇDТe'КИ ДЛЯ

-

ГOlВори'Гь робтіl'НИК' т. Ту­ биm~вки. ці та .ряд іІНШИХ цитань ~уль­ ЛYlЦОВ Ф.,' - Зalвда!Нюі !на семи­ обслужу;вання pJЧ'К'У ~И'Конаемо за 'l1',ятьрокіIВ, TYlPHO-ПООУ'l'овorо ти,

а 'М'ожЛИ'Во і у каротший ча с.

в, про"Ге, деякі !ПИТ<liННЯ побу­ ТОВОГО xa'pakt-еру,Я'Кі слід !Поставити і, не гаючи ча:су,виpilшити.

г&р{)дній бритаді ШИ!Х

ді.'ІЯНОК

гоClПОДWРС'l'Вa

пра­

і дИтячиЙ садок.

Про це гов о-

ЩОіб люди

дорог(щї!ннип

. г~ориrrь

-

З-'за

.цИ·

арганізацій ра~оопу, а та'кож ря -;

І

Не знаю

%ro

почала'ся

ВсівООІИ визнають С'Вою ви­

наші люди ходirrи

нін

вирішив

3aJвітати дО Н8іС У му6, де ІРро­

хnдиJtи у той ча.с збори. й'()го зу­ пинила

дружинни.ця

з

че.рв()ною

ПOlВ'nкою, spoтбила ЙіОму ження,

зatПpotIJону,вала

потвоДити.

Але

п' яно-му,

ж}'Ть, море по ко;Пна

чав її ображати.

зау1Ва­

гідно себе

-

як

ка­

він lI'O-

Швидко з'я.ви­

лися iJНші ~РУЖИIffiИЕИ, Ї !очне хooU,лося йому, але ПО'Ка3аВ сво-ї

.

ДO'1t'Y1Менти. Неза·баро-м niJC.Л.я цьо-

Бorда-нівка.

110,

* * *

за

повід&млeR'Н.ям дружинии-

кdв, ~тничі зб(УрИ да,рниіцыt'oї JWyжиі OIПJlOOКИ n,рису1'Нliх за ДJI!C'l'a.нції ЗІВ'~, де працюе вдалий ВИ'C'lIY'fI на сцені OY'Ci~ьo­ ШленчlИt, .CflOOPlO DООІ~ДИJIИ юна­ ГО села Опаиасооа 3аПIiМОРОЧИЛИ ка j взяли його пі\ц свій ваг.'ІЯ/(. ГОЛОІВУ JliВOlМ у:чшІlIПt&'tI НЗШ&ГО хо·

ру _

,D;1ІИ'lU)У Удовичеюtу і ВаТрудящі села. ВдJlчні дРУЖIIJIfсилю КИ'Р~і. ПІ>ИЇХaJВШИ ,11;ОДОМ)', никак за іх ВJtmв:нy б()j)OТь6у вО'Ни кадилися

і до

'l1O'rO

розі _ IІрОТИ

'ПQ}))"пmшtiв

ГjЮМалськorо

ЙШЛИІСЯ, що 1ІіГaNу.вати Їх при- UOІШAltУ. 341. іх АООІОМОСОЮ pas і ЙШJЮCянашШl дружипнRIЩ( 1"1'. назаа~ БУАе П-oot'JI&А'ено край

tВiіЧі, вони ~ають rвї'ВНЇ ви­ С'J'1l1llИ IlфlЮутні!Х,

ініціативи mжИШІШ учаснllПtи

Д8ИТИІСь JlЮ~ У

Нотатки

во кл}'lб,у В ЮlтШОМlУ селі Іфнпнне­ це тим, що під

час hooPeння pa~OOII'Y з чиєі.СЬ1

На опо])удженняклу{5у ЮОЛИШ­

13И'J1p&ТНВ

І. СИдtPtНКD •. с. Семиполки.

з

с. Зааоричі.

щоденника

11 ТРАВНЯ. ПlА час чергу­ проведена була DЇ",JtПOВїдиа JЮSМО- и дУМаЛи. 8 Тj)aВШI вів ЗIR()ВУ вання нашоі rpупи нІЯКІІХ ва на молодіжних зборах, де не ПOlКaЗaВ r..OOe Т&КИіМ же ~ ЧІІС ПРИГОА У Броварах не було. тільки ЙOlГО JO)Y'3i, але ан CМl лекції ДJIJI M()JlION, Щt() ві,tt6yла~ Ф_ ЗАПОРОЖЕЦЬ.

• * •

Су1Воро О'судив свій xyMH-сыltи!й у palЮкнО'Му БудИ!Н,ку

!t'YЛЬ11УіРИ. за ;pUпЄВ'НmI штабу дружини ПРО

12 ТРАВНЯ. ЩЦ час чергу- ВЧИІНо-к. BaHHJI очолюваної пн нllІКИХ приrод

А.

мною rpyне було.

СКОРБЕНКО.

сВ. Босдановнч, будучи иа- ~ це ВaDИіСали л~cra.~і

підпитку,

горлав

примушенІ були Аосо обходи-

801'0

3ММаАУ, де ми вчитЬіСЯ.

Oбf'o.во,реВlrJl вчинхШl ПОРУШНИ-

тн. Провели з ним бесіду, і Kfв fIItiJNa.-сьхОО'о парядк'У на 300він мовчки пІшов

ДОДОМУ_.

жини раіцен11ра. Менше, набaraТІ) менше. ~o охочих 1OO,I)'YIJII.y..

сУчень .УІ KJlacy школи робlтничоі

деаиика за· 2100J)e9В8 ниніш(}покOItвіIК'У С.1авитЬСІІ полтав- створити Дн,ИrpООСЬRИЙ Іірничо- .НЬОСОІЮКу, мли вперше ІІа вуська зє·мля своєю радюч.і.ст.ю. Не збшrаЧУl3аЛЬ'НИЙІЮМбі!Нат, який Л"""СІ1У ~n""~.nd,,, з'..",,, ....... или"ь JlЮ"'" '''''УОА и.. "............. ,... менш ба.гаri і її надра. В роки BiДJЇrpaє велику )Юль у дальш&1іУ з~рВlOними пов'JF.EаlМИ «НаjЮД-

і поводив І 1ГtP0000ЩЦСЬКRII opraвJ3aЦliЯ'l( учбо­

себе на вулицІ так, що людll

нику добровільної Н3ІІЮ~ої іІІРУ-

вати фООІаitlJКИЙ П~. А ОСЬ lЮІ'8ІІ'ІИ З ЦЬіОІ'О' & що-

ce;~~::~ Кременчуцька'магнітка

pa.дaн~ыоої

ИUII8a'ВCJl

'1'01'0, 8.

р&f4J1JlЧНСЬ

ча,с ніп КОЛГОС!ІІ ім. Лещ~на

до магазина;'

сільрадн

чатк. Пk.'ІЯ

AetCb-'l'O саtМогO'НtКи,

агітатор.

• *•

шість JCіЛOlМеТІ>tввимуrnені

с.

lliльш нах/Wни.м показав себе рудняцськвй Юва& )(вола Шлен­

ШваЧКD.

шпої!ЦltИ У сусіднє село Боб,рик ТОіРік значні КООІТИ, і Його сл.ід П6лагодити tВ3у'М'я або пошити чи оБOOl'язкооо закінчити. Aдs.e село Таасі ж KOII)OIl1Кi, але \UЖЄ відвілретМ'OOrrytВати ЩО-'небудь 3 OtДЯ- наше - одно з нatЙ6ільших в ра- рЇдШ JII01'a.'NtИ оое чaJC'Iiiше з'явлJ1ЮIl'J.lCЯ $І остшНЇІЙ ча'С у щоденгу. поні, а клубу немає. 3а

111

С&IІЩЦNlJlЬності ВИКЛЮ­ чили іх а CВII"01t08l1t'1'8y.

Te-1ІНОІС&ГатOIfY В. і ШатytНооу г. !фО'JASW хт*аиC'llJJa. Вга.vу:вали, &iJIe на цьwry ·не за8 ......1111. СІЮхоїJIИlC'J(: Ha.~ Д'ВJI 3 член кпрс.

npобаче-нН1Я. Со­

ч~у, але будЇtВRВЦТ­

но. ПояснЮ'ють

між нами

СВ8jJЖа.

ШУ, оросять

не ·вилио. .1аиовМJIО було за:ВЄtрш~ння цього в у Н<liС в оєді шев-ці, кРам:ці· БУЛ;ВН1ИЦ11Ва..

Тх елі,)\; оргавіr.J'У'вати,

я,

увшrи

особливої

PJlТь, а р-езультаriв з цих розм'ов то вини а.60 помилково не зш-

не ви"Щ)ачали

-"-о Винен

потребують

рекції, партійної і П'роФСmпOlВОЇ

с. Жердова.

ЦІОО ба:гаro ж.іноК. П0'J1)i6ні Я'CJIа

tПОРУШНIfКИ

I1JЮма~ького-il'O'Р~У

вїдділетнml

фермах, у

та. на РЯЮ ЇІН-

ТОЛІШи,

схи­

робітничого колективу

у Б-елик.їИ мі1рі залежить дальший

На 'І1Ваrpинницькиос

<ІіК1'ИіВуст()ЯТь,

ли!вши

Б&бку

ГOlllова

дJIIYIГOI'O ДНЯ Н(І. 3a<ti~нi 'ВИ­ KOHKQi!IfY сіЛЬСЬІоої Ради .в щ>и­ cymOC!I'Ї

сіл~ди Тимо­

М. Ф'АОРОвськмА,

.'ІН хулirанrв.

Г.Бобко; - тотрілка підвела. - Ншіть не 'пам'лтаю, Я1t і

Кажу «не гаючи», бо від цЬ'ОО'о ду ра.июнних устаноВ. pitCТ пР{)д)"Ктивності праці.

Вікт()р Бооко і ФЄl)ljр Хи-ль'Ко. 3а доп&мOIJ'OЮ молOtді \Вони ШВИДК{) ЦРИіООрка­

й'roJIосиlВ IroДЯ'ки г()лOlВ4 )QJ·УЖИ­

ХУАQDЬОЇ

піСЛIІ тосо р&х тrpyдящих ltIaAI величезне ви-

xwнe

зна.чЄ'ИНЯ.

ЦІ/! ВИRJIШСМ

вечіриьої ПlpeЗIfPlC'lUJО до п'sниць, хулinmв Мо.ІІоді. nnll: •

М. Лоrвии непристойно пово-

1

прmryшує ІХ аvvv RТИ належш

див себе на вулиці _ ".ІІКІІ. ВИСНОВКИ. Вlи визиа. С8ОІО .нну І ..аа .llЩiJlwo 6уяо б, на lfOЮ !АУМслово, 1110 нікол...е ие п08'l'O- КУ, щоб ИМ'4Т1И ЩС)~RНИIt& ЯРУ-

РІІТЬСІІ З ИИМ_. жипи .про:ші.сних mpyшвlВiв ІД· А ...... f"II<*a.-сыtoro.. П0rP8~ БУJlИ від_ с. ОuР08O.lЬСlоки І щО П .. _ живає по 'У.lllці Ім. УІІІ з'іЗАУ fЮ8Їtд'НRII чинО1І otofJIIJWНIi у

ВJlади тут рі()3ВFдано РОЗВJro1ку укр.аїIreЬ100і 1'leтaтJl'Y'l)riї. ниЙmЖИІННиlt».

РаА, ДОО'ОJlИВ соБІ КУРИТ. У

з ним, він її вдарив. ХулІгана ВЧИТЬOll 13 однOJlУ З кIfївсыR!х тех- , . ,. 0t1 В.НИ ущуть вl.п.пра • .8ено Ао раАокного віА- ніЧиих училищ, 'ЩЮ повєД\1ffКY на з JIIВJI~ ИO'l'&МИ «НUlIИХ пРи-

і

видацти

'J,K на D'Я1Щ~ кLлометріlВ У ме- :/алізниці і водної магіотралі пожИ'])іччі Дніпра і Ilсла, ніби про- ле'гшить і здешевить 'l1ра:нспоJYI'Y-

переДILIIИ».

..

СІоОI, 1І10,аро•• ,ає по ,у ці

чlр до Будинку культури. Ко- чанннOOl В. ли

К. ,і"мовилась танцювати

Aoro

по-

знайдено вели.чезнї OOItлаlДИ за- близько п'яти міЛЬЙООІів 'І1ОНВ толі3них руд. Во-ни сягають більш варног·о к.оНЦЄП'l'Pа>rу. 'ВлизькіC'l'Ь

за рік

фоАє кінотеатру. Ми

An.Nп

і..: ПушкІна, приставав до Аlвтооо Ж вечара У дРУЖИJНlllmctв НІ r~x. ...... 1(.. "яка пpd .....а на ве- БУtllа. сеJ)Йosва· jIOOМtJIВ& З 6рава.рЧим сильвimе б~)І;е l1JIOOU~ь-

Р<JДИ.В КреillilенЧ'УЦЬК()тМУ рапоні сировини

сП'яниА юнак В. Ка.басин-

В·

JJIOIдооища нафти і газу, виявлено Руду тут ВІЩобуватимуть виrід. А· . . . великі запа,си граюту. заВСІМ HJIIМ 1 е'ltt)НQМ1ЧНИМ .~wrим недавно DЇюарито ще (}дву і, Ма- опосОО!JМ. Комбінат 3MOQКe перебуть, неостан:ню таємницю при- роблmи ДOCJIТЬ мільйонів ТОНИ

1'<. 1аІ&.Х е&ТИіР'И». ~й~"п~ І DЦQpИ6!llcr8, УC1'ШlltI' І раnОIl'й

ОpдlllfCь1tИХ, кий Іка ду·lВа, ти~ Ч&ІС'IЮlе у щ(),Це<нИИlltу иa:ptO<)Щ

дІлення мілlцlї-. BYJIIIЦi і у l'JЮма.~Ь1tих JlїlCЦЯХ. roA не 6уло». Близько АВОХ тижmв lIOiБYJ8 Коли вели бetсід'У, то схтожє бул()

ДО8Жуючи lt<pиворізький залізо- ваННJI руди, в-ідкрив їй шщю,кий ltG'Dб3tC'ИНсЬRИЙ пilд ОХОPlОІЮЮ. Ко- на те, що він уШ~1ПІІВ СВОЮ рудНий басе.Ан. шл:ях. на мmлургііні заводи ли П<JВe<1JiIJ.fllllCЯ з міліції, 3 ним ПOOlИJЖY. Вийшло, ороте, пе 'l'8, ПI!І}ІІШе IЮдOlВище багатих Р'У'д Приднїщюв' я і Дон-ба,С'У.

було ВИ!ІІВІЛено поблизу станції

РаНtш за будівників і гірників

fалеЩJm& КооеЛЬЩИНСЬR'О'ГО 'Р4по- майбутньої

ну. Иог() заtПа,си

Кременчуцько-ї

"Н е в ж е

Ma:r-

обчиелюютьея вітки сюди Il'рибули геолоти. ПІЮ­

ж

то

.vyж

6

І. 3а60llотнмlі.

ЧJlен paAOНIНOto штабу народноІ ДРУЖИНИ.

я

?"

в сОО'Ні мїльй(}нїТв ТОІНН. ці руди тягом п'ЯТи p~iв Il'РОО!аДИЩf во.ни ГЛJlНУВ ВареН'УХИН на І риК-а.'ГУР'У і з гo-pтJI хorrШ містять більш як 60 проценriв СКЛЩІЩі роовіlдуваЛЬтні ро.боти. KaipmtIl!l1"PY, аж за гооо- буВ 3НI$У ВJlIПИТИ. Вже залтза і своєю, як;'отю не посту- 3а цей час в рr3'НИl мі,сцях і на в-у взявся,

паЮ1'ЬМ' переlД

та

дpyroI<l плЯШЕУ З KY'К~

ltриворізькими. різних глибинах щюбуреНI() 950РУ:КЮЮ за груди, щоб Во-ни майже 'не ма.ють домішок с.вердлOOlИ'Н. ltpiM геолотів, уже C-еІрЦе ЧШСО!4 не 'ВIЮКОЧИфОСфО-РУ та сі'рки і тому IJiPиДат- працюють і ])Q3ВЇд'УВачі «Ш:вден- ло. ні- для Ma.JYГ~iBCЬKOO'O виробницт- діЩ)()lJ)ТУДИ». Віля села Горішні - ЛКWI добрі, - ВИ1 ва. Біля ce~a Гj)ріШНl Плавн-і IПлавні почали виБИ1Рати DЛ()щад- Гf1'IН'YВ він, _ JIЄIВЖЄ Kpe-меflЧУЦЬКОО'() р.аЙону роові-да- ку для бу!Дрвництва КтОМоонату. 11 r. ж 'ro •.. но дРуге ІЮдовище. Т ут 3!НаиДЄ'но Комсомол направить сюди СІВ()ЇХ

потужні зМlатси ~алізистих квар- к,ращих п,ре~ста'В1ІИКів: Itтр.аїш вe;;:'~~'В~~ цитiJв. Геол·OtГи.

3аТИ'Щоооз ккшеll'Ї ви­

ТЯГИ},»,

ни лише на ГJIи6ині 1O-~ мет- будови. ""'. На--пrri, біл·я села Ери~ті,в1"" '1'" У ка також відкрито родовище ква.р-

же в

1964

ЖИТl1Я ООБ()тї If}"хиВ, -)tOIВeJIИ А()1іУ

.".

potЦlп()В

ий

.

Вlldщоої тут же поруч «Itюлючі 'pJЦIИ» та пе-

Ц)ИХТOЧlta

щоскли кинув Ш1.ІІПВУ 1m. КМІіньі ""'н цLrou:v "І'

""-,

ока.зав:

оочислюють Їх п{)-Силає rrorРІ'бну тe~HlIКY. Неза-

міЛЬЯРДGМ танн. І залягають OO~ ба]ЮМ тут заВИ!J>ує

але

ЛЮд'СЬіОЇ cвmo-MOlC'Гi MЦНOlCТЇ, іка була D ньосо, 'В3JIJIa верх. він

не,

~ І,до чorо ж 1'11 ме· • '1 НeI"l,JtВиц,е, ДОІВела.

ш-за те6е, будь ти ІІР'сКЛJМ'а,

1Іе.ве. тут

ВИlCТа-

циriв, які ЗiliJIJП'ають не глибоко, ничolЗбarа.чу,валь'ІІ'ИЙ к&!мООнат по- не П-РIЮJПВ'Я: «Хто ча- . . . ,. ЗаІПatси Їх визначено в 500 міль- вин~н видати першу П}>ОдУкцію. стеНМto ВЩlива.в, той РІІДШй Cl~ 1... г,

r.

й-wЇ>в т(шн.

На баі3і

К.ременчУЦЬRИХ

І ulfUiшиій Gе.uрі'Щі

руд

IllміЧеВо

•...

Ро.а.

м, Кременчук, ~~CbKoi 06лam.

.'

ЩІ- к-уче, JШt. вoroпь, наJЮд' вили на Clма лю_ і ЩІ( ТИНiQМ СІІ~ЧИ'Ва6».

ПрочитatВ Ва'lJЄl&ухи,н,

ще раа глянув

ва ка-

ЦІ>О-Му крапка.

На

- - -три»!

8ОІІІІО

П()!1fВШI І

БY'l'И утСЮДИ, де. ще ае • • • fOO1lp& tnЧ «BНDвO са- П~JIИU &ревnИl8И.

Текст

П. СаміЙ. .u.

Матонок Г. Кузьменка. с. Вигур-івщnа.


СТАХАНОВЕЦІІ

irIІТНllqЯ, 1& Травня 18&9 .року.

Самовідданий тру Д на благо БaTbKiBщиHи­ відп о ві ДЬ н а в не о кун а

• ••

ПроменИІСТі міста, roлyбинь

цей

бе9межно

Марія од,на Вона

У

один

раз

у

кол·

виходила

змаганні

на

моло,

Дошку

пошани.

році

семирічки

першому

Марlязо6ов'язалася

по

3800

по

одержати

кілограмів молока від

кожної корови і

вже надоіла

1160.

_

ватись синімидалями, щО М'Є'РЄХ- тій 'в обла,сті ПРИlсвоєне ви'сootе У CJIlО]J'YlдЖенні нового клубу на TJlТЬ у 30ЛО1'/liВИХ сонячнИіХ C11j)Y- звання комунkтичної. А ланки 600 мЮць. І ось мені ПРИIRе.сли запрошен- НШПОЛЄІГЛИfЮ :шатаються за JГpaВlO ве.село.

не

занесен~

BceHa.poДllOO'O, Т(} як же ,не ,милу- ній ланці нинішнього РОКУ пер- U-ав не.ро6QЧИЙ ча,с беJ}УТЬ участь

добре

Ряба­

доярок

дих доярок артілі, за що була

ще, коли 'І'ІООЇ ~в'ятн~ь, і М'Qльців. 'ne - сила, здатна тво- ник ко.л'fЮiCIIIНОГО xOJllY, а Галина шляхи оон:ячн:і ,стелятЬІСЯ вда- рити чуде'Са. Вся молодь іде за h'ріль і МОЯ c~cтpa Га'лина. Ти­ леч, мичуть до ща' стя, 'млиюо,г.о, к.ОМ'С()1МОЛЬЦЯМИ. Нашjif мо.тоо~ж- щенКО - соліс1!КИ. ЧlliС'\'() дівча­

Заха!рченlОО

Никифоріана кр,ащих

переможцем

'!'аС ХОЧЄТЬС!Я г()ВаРити в~ршами, села золотими руками, сам {)івідЗа:сіяли ми с!Вої діЛmI'КИ вчасВ пЇіСнt .ВИJlИТ'И IP/I.)Qi,cTb, що пов- Д(IJ!liїСТЮ Б труді. но, 06р<ібляємо як CЛJiд, не Ш!КОнить cepцJr 1ІР'УІЮвниzа. землі. А У селі - понад 200 ДОМСО- ДУЄМQ сил. Вся ланка учас­

Ма.ріі Сушко, Дар:ї

з

госпу ім. Сталіна, с. Руса.нів.

Ч'у~вий рз-Ї'на». Сла.вJl'Ji1ГЬCJI люди нашого зОС!О'В'Я38.1Шfя.

нах.

зобов'язання-

достроково

ГОСіП,ода~. УзмальнOJМУ У'ооіх'У брати аКтивну уча"сть в оrльськ.ііі т,РУдlівникіJВ українсьюо~о С.ела є ХУДОЖН'ій самOI)QIЯЛЬНОС'l1і, бути

малень1\а. частка праці і K(}JI.rO:Cn- гі'дними зван.ніЯ члена коМ}'ністичJIЄI1'1CO'К'J)lfла... НИ'ltlв нашої a'P'Гi.'li «Ч~рвона У к- HiJlї лаНlКИ в ,п06'у'І!Ї - Twкe наше

f

••

Річне

Тобі, ВіТЧИЗН0, наша праця f' к:раLио )ІОВ, ЧИC'l'i хви:лі лaiRiв,

о РОД у

r

Нагорода Радянської Ук­

раїни друrим

.орденом

запалює

КOJIгоспниюв,

нас,

-

нові трудові подвиги,

ми живемо, 31iJМ1(}ЖНО .і

У в1;щоwдь на

виооку НЛ. ЬУ в Киів. Яка радість - іМlшу,ва:rnсь домуністичними. Ми у'рядову н8.ІГ~ІЮд'У наш()ї к&wч ої бути ПJриrу1'НЬ(}Ю на УРQЧИіС'ГОМУ прагнемо не лише IПраtЦювarги, а України я ~iд імені К'ОМ100мМщ1'В

-

-,:!еніна,

рить

доярка.

аати

так, щоб річне зобов'я·

закня

по

Буду

на

гово,

надою

працю·

молока від

закріплених за мною корів ви·

alК'11і ~руче,н'НЯ РаДJЯНСЬJкій YIIqta.ИIi й жити rnо-каму.ні'стичному. ВзИJМ- і мО'лоді С!ВОГО КJOлгаапу зшевнJlIO CВJI'ro

CВJm)

українського

1tOOни,

п~~Ш"У.

на.роду,

праці,

Дорогий

'l1Py д.OJВОСО

гiC!fb

України

Микита СеIPlГЇ'Йс.вич Х])У'ЩОІВ ориї-

.

Ха.!В дО нlііС, щоб ~а'l'ИCЬ І]>а•

А_~б

])

об оту

Н'ів

.

ланки,

ЩQ

прийшли

в

кал-

ГООП із семирічки, ЩlalЦЮЮЧИ, на·в-

чаютЬCJI у вечj:pній школі. Оде,ржати

AIt

ЗОМ . з на'МИ У'ООlхами,ооГОВiJ'РИТИ І MiUI у-гню

і Зa!J)а!З. У с.і сім КОМ'СОІМолок, чле­ ня,

таІрах по

280

Д8анаl1ЩЯТИ

гlm-

цеН'11НеІМВ ка:рт()Т[-

1О г.еКТа'рах -І ' . . в'яза.ний із ЗЄ'lЛeфlOб С1'Вом , 'pa~6 по 40 цеwrне!)lВ к~у.р}дзи ~ t'e, що нашу PЄlOO~J1'ЇiItY нa.lГОРОД- зерні і по 450 центне.рш '3елеlЮl _

КОЖ:НІОГО, хто ~ВOIM ТРУ'ДООІ по-

лі

..

на

3

гектара; на

жеJllO за дослгненНJlВ criЛЬІСьком'У ма'СИ,

закінчити

Д~СJfТирічку,

здійсщпlliO

IWBO.

Ви.сока

семирічюу

,1(0

НЮіВих ТРУ'ДОВИХ :JВeIPШе'Нь. Іни lWмоопи і~И pajО'ИУ ВИІфаВдавмо дооі-р'я П8.!ртії А Ра- poeмjщyють 1tУІКfa)Удз'У, вої .в іра­ за])а!З на. 1500 г~ктapi.B дянськorо УіРЯJW. 'Гооо, ВіТЧИЗН0, йоНJi наша

пР8.1ЦЯ,

дум висrже

.

наШІ!

М.

Н.

Рябого.

~=====

Підсів кормового люпину в посіви

метро­

НalГоро,да кличе

доярка

3ІНімку :

Фото А.

конати.

ку дівчата виВО'зили доб'РИlва на рідну !І18.1Р'Гію, щО ми ЧЄiOlЮ ,вИlltо­ ~p.)1ГQI1O ордена Ленd'на! Це вели­ '~====t? 'поля, а lleчо;раJМИВЧИЛИlСЯ. OтaIК на6МО її за'ВДЗіННЯ, її наХре'спен­ ке

На Ряба.

кукурудзи що оореТЬСЯ до уватм ,11;t)И під-

більше, ніж Topi~,Ha кращИJX, в с,ї,ві ЛЮІІІИН'У і коли cJlli'II це ро­

IFpaгнепнл

доста'І1Ку удо6реіних п~реJtНикаl бити? ГOIJIовне одержати ЯК-ка.)YroIIлищі. Крі'М тот о , ни- наlЙ\більmе СИООСIIО'Ї маси 3 кача.-

стре'Млі,IІІН'Я.

Onьra ТИЩЕНКО,

нішньоївесни tmeCЄifiO на цих нами к'УIt'Ym'д'3И, бо піДtі~ний лю' ПJJOЩах по 17 тонн ~~их пин збarачує г.рунт на біолОО1Ї1fНИЙ

ланкова колгоспу

«Червона Україна».

і ПО З цеІМ'НеІРИ ніНЄlралЬ!Них доб- азот, що щри.ає ростові lty!кyilJlYlд­

с. roГOJtls.

рив на гекта.іР. Насi1lВ:я -

внео- зи. За данНІМИ цьог!) ж JН>с1'И\ТУТУ,

IООJlкісне, гЩрцне, ООР'Гів «ВІР- нwйюращі СТ}}IJКИ пі~оів'У -

25»

Масове nеревu«он,ан,н,я норм

co.j)'T

та «ВІР-42» «СТ8.'Ринсмta».

24

і місце'ВИЙ чеорвня, оорма вwсїІВУlJaJС~НJIJЯ люпину 150 юі:лотраvїJВ на геостар, після ,црyrQГО міжpяi,1l,НіЛ"О

ВМ1Ч6ІШЯ Yltn~ЇHi - Це наша ві,щповідь на 1JИІСо-lвий Імн ПОНOOlЗlpeRltо і Тp&lCТОВсюди с.~ють ~'R'УРУДЗУ кВ&Д.. , .... ...'''''''"аї .. ,., ,БИСОоб Вс' розпушування ГPYIН11Y і Пр!ООІОJiКи. КОЇ ,нагороди - {)Ip~e'Ha Леніна.ку Н8.ІГ()])(}ДУ pe'rnI" ~Jfjцj., за.я.рист vихайло ~'pдa, ві зобов'gратно-гніздовим CIIlОС ом. JIilД Оіяли тpra:к-rорною ДlЮКОВОЮ сівал... lV .\!l и1 . Р

Пе<р!ПИ".. сек""та""'М цк КПР-С, ВИЛИ механізаТQРИ. залИlСЛ 01l-"~ ПО З5 ЦЄ'Н'IIIetpїB ..~ ..~ .,~....Г ".'\н."'" 'п ,,".О ою Ради МіНІОстрів СРСР тоРання ка ... ""'()ІПЛЯ , JI1Кy саі',или 3~Ha і 350 цеиТ1lМ1oїoR ",.~.... ~- зелевюї М. С. Х'РУЩОВU''' ~'льбами, сходить. маси. з ха,ча:ва.ми МОЛОЧ'JЮ-'ВOOJtоВ....ОnП'ШOlU ~ ......,.. -- вик.ли- •аТ\il\'QИЗOJНl.;НИМИ .,.,u.. 1 \1' NnJ(' ШICJIJI пі""'иВJI. elННЯ її HЇ!Нe.'Т\~ "ьни- вm С1'ИІ"л""""; З N>1l'IТЧII\D D~n плокало СЄ'jleДl'""'i'l'нИ1t1В ру,щнЯіНсьI'<'~"",. ""'" .~-.- Ч\>I\J віділення

Jtoro

богданівсшrorо

раЛГDCilУ JЮВУ ХвИЛ'Ю пї;щєооооя.

. Ось

за колгОіСПа:ми ім. Сталіна, е. ут..u....:..""'. са.нШ, та «Жо.втень», с. 1 'l ""'1 АIіВ , я,хі першими в районі yn~алися•

З робоотою, за.кінчують сівб'У ВСІ

Ми добnи;ваvи' ,рОІ6ітнищі по'lН'УТЬ щу пі.-ивили мїиеP&JIЬаИм .·' и ~- інші к()лroooИ '1'3. раЛNЮПИ.

...........

прOOlСЛЮ:ва.ти. На'РО:ЗСЇ:Ба:НіНі haT-рв1ІаIlИ.

Щоб 3'ба:га1ШИ

на 1ЩП'ОПЛЯНИХ плаиN.Цiях а він на.ві'снОоЮ туковою сіmЛ'Кою сіии Jt!OIPIМі()ВИ:Й JPDIВII' чё11веJWroГО ПИН, в зе,рні JПtого

вноситьмінераJiЬJНі д'обрива. на 9-10 гe.1tТa'p&;x. На оltрМШХ діЛЯlІ'Ках СУ'ПеIJiфосфз-т і IHa'll])ieвy сел:ітру розс~ва.ІОТЬВІ>Y'JiНУ. З 200 reкТ1L'prB піджИ!Вили каJ)'ЮIlЛЮ на 80. На остаин-їй JlIJliOщіроБО'1'У закінчимо за 3---'-4 ДH~.

г()'l'oвили до роботикОІМ6а'їіни «С-4М» 1 «С-4». е Т8.К/()Ж .шина «СК-З», щО зі6рали, одержали дві Ha'ВiCIНЇ ЖНИВ8.'jЖИ АО Т])&К'\10рі'В «Бела'РУСЬ».

24-25 геltтар1в, і Сво-І Швидк() посіяли .і за'60РОНУВ&ЛИ го CJIOIВ& ДlУ11Римали. КУ'К'Урудзу маmИН1lcrr - ланк{)-

В· а т ь ко·І

. .~ Іб Л. 1Тli'lllриrаV\н

М. 61118ЦЬкиА,

Ш

СИН

збільшуєть- ltiВa~рати.

оо на 0,ЗО-0,40 re1t1'apa. І тах

-

Itуюу:рУ'дЗИ,

.!:>y~ наша «J(ю'ролеJВ8. [10-

КItЖ1Юг~ разу. Itoлизакінчилшсь Шв» до.рідною,

качанистою,

ЛИВ брига.дир. миці жодній 6ур'sпшні, - Норма 12, а посіяли 15 'mмeMO' 'IlIOOіJВИ . ЧИlCТИlМИ.

арують

.

ЮОJlJOOiCmfИЦl 1tоj)МOOlИХ

якої

ПOЧJН'YТЬ ВИИJl'l1КО'IІе

40

бy'JW(ilJВ .

посаДИJIИ

та

стиглО'С'І1Ї

В

збaraчеlfНі

ті і люпину в cтamiї ,.,..

KOPAfY

v •• ,

пое на ООJJ!КИ. В. Тeprунський, ronовниА

мав ЛIOllIин на

блИ!PIt~чих

бобиків, чим са8ІІимзба'гатимо си-

агроном

раАін-

спекці ї по сільському rocло­

ООлок.

дарстау,

3'JllВИЛIfCJI mжні ОХGAИ О:ВОчів.\5 TЄRТaIPiв на ,н()ВооовоєНИІ, CJICYЗЄIМJJ'JI'X. С~JIJlИ

трима- reктatpa. ха,йлеНl~О та Гании МашЄ'ВСмt~Ї з тpa'K~ ПетJЮ m~че1ll1O та ЛаНІКИ Надії Jlчник ra. Феодооіі ПЄilШIої бригади вийшли на бо-сіва,ч Гpвrорій Вїл&СькиА. Бwя-

Ланк& мехшіоо'l1O'pjв ВСЮДИ Кримець доставляють ЗevIену м.\- ])O'l'Ь'6y з Оуір'янами. П'рonолено ки за~ за НИМИ на весь на 'JIpeТЬ;OKyBC'l'IfIГaє: на б ()JJIO:fiyтalШi,i , иіЖIJ'Яiд- су жита, ЩО 1tOlCИМО, на KOjJМ ху- 1,8 гєктара ])аIЩЬОЇ ~шу1СТИ, 'п~іод міжрядного обрООіТКf оосі-

МОJЖDу.

та син МИ1Wла

}'

IЮзахщщв, одержимо ВИСOlКий у:ро.

жа'й зеленої lfalCи ЮУ'КІУ,рудзи '3 :ка'1аJНа'ми МОЛО'ЧНО-В()СI\IOJвої CТИlГлос-

З КОЖ'НОО'О КОЛТОQlIНицj ланок Ашастаcilї Ми- 'mених БОJlO'МИІ

гоопу баТЬ1t~

вони

бю6и:юtв лlOlIIИ-

ГВТЬ БУР'ЯНИ З ПОЛЯ!

прошCilІЮВWIЮ

В1tJIючившИ'Сь

по-

і більше зі піС'JIJl д'В<lРОООООI 11 IJIро'ПОЛ'КИ і

поxa::J}'lЄ, тке

ЗJIa)чення

мцrлєнні 'ВЄ'ликодимерсмtООО 'J)aJt- наму o(}pooi'l"КY n.рос.ааших куль- добі до тва.ринницЬІКИХферм.

~3IГ&1I'II'R,

фаctа

НОСО ЗеІМле}Ю~1'ІІа, яюі він про- в ЧИCWМ'У стані, н~вИще 20 8ОДИ1В, щжа.зують, що ПРИ QIIep- саНТИМe'l"Plв. Це робwrи ~раще Ж&Нні зеленої t.(а~и К'}'іКУРУДЗИ з після дощу. пrдсівом ЛЮІІІИН'У '110 201 ЦeJIтне- )lотримаJВШИ зазначенlfX ат-

21 fЄJКТa'j). Вони борються . за 50 ЦЄ!Н'l1НЄ!pїIВ зерна і 400 цelМ'Н~ зemшої маси з ха.чанаки »олочво-

Зllї!На, заміJ)ЯJlи зроблене. ГО'ВОРИ'і'Ь Maj)'КO Рюма.новИІЧ. - Добре працюєте! - лохВ8.- Не )\'(JЗIЮлИ'Мо ,рости на на.ші!Й ді- MOKOrВOЇ

а

блисюучих

і

Д~Jfіди інстИ'11fТУ с~алkгич- :поаівів >Іt}~урудзи, щоб в,()ни були

агроном.

Aif1peraT рушив. ГJOни ДОВГІ, 1, К'У'Р'УЛЗУ швид:ко - за 4 роб()ЧJflХ .... '''''' цwгo RQJtи --"ХТ"'" """"йде їх, площа, дні, на .всій площі за.б~ечили пpoJI{)JIJty ..... ~.. ц . . ~

Рома.НOOlИЧ

-

х}'llt'YIРУ~И

'Вищення ПРО)WIКТИ'Вності IWPiВ'вишки 15-20 CalН'l'JflMeT'!)l'B. Зви­ IWлrооп «)КюІвте;нь» , с. Требу~в, чаЙНіо, іВ кожному коJllГ'OСПЇ і .рад­ TQPЇE зli6рав високий урожай ае- гаonі ШД'Сіів слід ЦРОfЮДИ'ГИ, 'ВИХО­ леноїмаси сумі,сних лосїІВЇJВ і на- ДJlЧИ 3 конкретнИХ умов, у,рахоt1}ЮiМадив певний .цoc'Вliд у цьому. вуючи при ЦЬ(}1ІІУ p'ЇJCT і j)О'3ВИТОК

Ма'РЬЇ Гузь Іпочали ш~. Ше- г;pa.мdв. Цей фаіКТ

гектарів. Тш тру.дяТЬС'Я

стиглості

чатк,у

час РООЛjf'Гь

фаз.ам,ОJЮЧIЮ-ВОСХОВОl

Jt}'lltуР'УДЗЯ1ІИЙ ну ЩtipraЗ збітаютblCЯ.

.. ГЄ'J)OЯ С" пу крові буряк. И ІРУ з гe1tТa.pa було З03 IQЇJlОС,р8.'МИ .машини оораЄТIJCЯ ,щвl'ча <Щlал1СТИЧ~ траюroри~. Він заміJ)JIiВ ,рїБe.}JЬ ної Пра'ці О. ГітаЛJQВ8. взялись виnepet1'p&DIfOO1O oo;rкa, або 102 граВпе:рше цьосо . року хОоріМОД.О. ми на O1t,"~ xn,МlnIRiV ОДИИ"'ПЮ, а. пальносо, переві1НПІ, чи Д.OCWГЬ рощу;ва'Ги 60 гектарі'В It'}'%урудзи~, б 10 I'і'Ч Vl""-' .... . \1:,внаРИ1Гада ПОСІіЯла.reкта:prв бев пп,,,,,,;,,,,v пnи ""'ожаї зеленої води, ПltИlСЛУХШВСЯ, як пра.цює мо- і оде;ржати 1II0 40 цеН'l1неprвзе-рб' Н' ""'''''',.. :'1' цуюро.вих уряк~в. а ПJlОІЦ\ п,ро- ма.-СИ tn1Vv:!\'\Т1rnOИ 251 цеltrUl~р 3 rop. на та 350 цеН'І1Не:рів зеленої ма. Н'"J"''f!'''V РІЗалися '1>я)JJки, і ланки аАll felt1'3.pa пе'РЄ'!'роаОООТО білка - Все в поptltдку, вк;rючай, сп з качанами молочно-В·оожOtво.ї a~ l!.'- К сlШl\Y! стиглості 3 reItTa!pa. Пооіяли ху- .~м(}леН'ю(}, ~ВДO'Кlll а'РПеtIПtо та ·Вliдпо-відн(} 226 lId'л:огра~і'В і 57

ку,курYItЗою,

Коли у цей

ША'С1В,

C'lWXy. Комба,й!feJ)И Ли_ "еви- процентів біmta, "'КИЙ дооре ,шли- 'Ра:m:yrny.ва.юrя ГРУН'РУ в мі~J)Яд­ CЄ<lfКiO і Михайло На'гор.ниЙ під- в.ає на ПРИіріст живої Ба'МІ, і1ІРД- дях, 'К'Оли кукурудза була заill­

MТQК дО

заоілна.

р.щItДi.

l'рурого р!іевої селітри зайнятий ОлекМехшізат()])и готуються до силос на ооЛltИ, рекамЄIЦУЄ'ГЬСЯ КМГОС!І«Жовтень», с. Требуca'НItP Ва.рдаш. Парма 8 гектарів, збирання 'DJ)ОЖ&ІО, ~~овжують (в !Посіви ~К;УР'Удзипід.сівати лю- хів, піJд:еЇJВaВ ЛЮ!l1ИН по КУ'КУРУД-

&ОДИТ!) тр&'ктор «ДТ-20» II&вJю CItOlt. Поруч - за rrepмoм матини «ХТЗ-7» Іван Ше'вчух. ВОНИ еже В'11РеТЄ JЮ3Il1YIIIую1'Ь гpY:lJТ. Соочз-ТRУ БОоРОНУВa.JЩПО 22-23 ГЄlWI'а,ри при норм'Ї 22, а. 11 тра'В,. ня зООов'swалися · NJ.Вeem виро-

ш DI'M

JroЮ ЛО 'lIPиptlt)JJКИ ЛЮІІину .в між-

МCilРКО ТУ'Р. Я,ltі,сть робоm Bi.цмd:ннa. ВaJЗИ]J'Ї.

В. 3абереlННИЙ,

сщіaлitтичне

з:а

П})ИiКJI<\цОМ

с. AoвroAЬКO, колгоспннк артілі «Більшовик».

ariTaTOp. с. в"Димерка.

с. ('<»КИИ.

~pyгa

цlЮyлю,

буl{JIJПИ, вів. І. МаШ88CЬt111I,

бриrа.да, ЯКУ

е. ,РізанеіИto, пооша

15

кoJ1госІ1ник

очолює re.It1'aIJJЇ'В

КOP.JI()ВІП .~~ І TOiМJy '{~лі

артілі

імені Baтyтma.

С. Пу'хіsка,.


П!lтt1ИIUI~

n

11

11=

· . .

О МІсту

.. , .

IраUОНУ=, і

Сьогодні минає

Р()о()та

тиву

педаГО;ГlЧН()Г() 'КОЛ~j(­

нашої

I!tКОЛИ

ниніш­

нмуму році :П·РОХ()ДИ,lа під ;та­

пе;pre.6уДО'ви на' вчально-ви­

KmI

ПО.:Jоження

чен()

про

~!,замени

на учнівських

М'ольських

на відпочинок

БИВ-

і KO~CO-

3борах.

Виг()юв-

го

уважно

навча'льна

зв'·.mзку шкоои з жи1'ГЯ'М і про

Ч'В6.JYГЬ. Вчите ..rі, ЗО'Щl>eма, ТТ. Панче'НКО, Кудлай, Рима.реІfКО,

місяця в М!kяць, з квартал а в

дальший ,роовиток сисreми на­

стежать за обав'нзковИіМ вико­

них ~ШЄlнь ХХІ з'ЇЗ)IJY КПРС та

Закооу

«Пр()

зміцнення

р();щ()ї оові'lll в СІ>СР».

УОІІ\Ї·lШfі сть за ІІІ 1fВJeIprb 'ста­ ІЮВИТЬ по Ш'КО'D 94 'JlI)I6центи, а у таокпх класах, як ІУ «6» (вчителька М. ltу;рил() і Х (кла'сниИ Jte~'ВЮIIt Л. Панчен1(0) на·баlГато вища Ylооішні.сть. Збільши·лаlСЯ юількі,сть

уч:нів,

що ЮіlВчаютьІСЯ на

«4» і «5».

За~ліоЧIfОЮ,

Л~ДІСУМ,К()ВОЮ

формою іІ1е>ре~віtpкИ знань учніIJ екзамени,

до

яких

ми почали

гічНliй J)аді, де об.ГО1юрювалось питання,

одержав

к(}Жен

КО'НКіретне

учитель

..

за.вдання

Ок.lа:дено графік

остання

на'НННМ учнями

u.рактичних ї

ви~ілеН'ню

ідеї,

КВЗ;ІУГаЛ

курсу,

rIJiP()відної

зна,ння

'JI1КЩ

засвоєння У'Fбов()~

програми.

ДраКТИ'куємо . д'тя цього pa~ ОГіІяд()ві

у,prоки,

леrкц·ії.

.ІІ'О п<Ув'лзана

з

ric-

ЦpaJВильною

організCiJцією режиму

'дня уч­

тв.

І.

К()ІJ!1сульта­

.директор с.

ви­

,ви;робляе

Софія

ГРИГQрі.вна

П}'1lї'вку

. !в

один З

диці.

Дооре ві.~()чиваЙте, на-

.ій

сн·л;

побажади

-

ТО!ВWI>ЮIIrї.

... 3IЮсТає

кількість праЦЇJв~

НИіК'~в мmлі, Щ: О Ї~УТЬВ~ДIІlQIЧИ­

ШДГОТo.Dка до еКЗ1iJмеНlDв

Ц~Й, І1ІЇWOOlOlВле1l'i кабінети для їх про,ведення. ic-rру~цію та

переіВИКОНУG

З

будИ!ню~в ві~Іl'очиJtку Пущі-Во­

.б~Й'recJl

HIKonaeHHO,

сереДНЬОI школи.

вати

на куJЮJ)ТИ, ·в

санаТ()рИ

і будинки вііДПо.чин~у. Д3'ВНО

.пoвeamулися

Нєщо­ З Криму

М. СелЮ'lt таВ.Х'Ма.ра. кажуть в()ви,

-"-

ві'w(ж

II'J)O-

оо ЛIJ. lt'OJI}IreИ о.

РусаНіВ.

.

3.

Цікаво u.pОЙШ.'Іи у МИНУЛIlИ на.

. Загальну . IООмандн·у пе,pшlfсть ceIPЄД . JНfробничихколектив1в

.раЙону, )ші .відбули-

здооуди ве.lfQICШJoедИJC1'И КОJП'О'С­

вихі~ІПI'И

Д~HЬ

. Пе,рпІkть

вєл(УГ()wки

С'я ОВ Брова;рах. :уча'сть б:ІИЗЬІК() ·і

85

велосипедисти

У НИХВ3ЯЛО

пу «ЧеV'ВІО'на Y~aїHa»,c. Го­

юна.юів

'ГО'лї!в, на дру['е ;ВИЙШЛИ ОООР'Т­

150,

;)tЇiвча.т. Ди: стаJЩія іДЛя ве­

ЛОСИПЄдИ!СТЇ1в дис'І'oot -

15

25, велосипе­ ,к'іломе·l'рі'В.

Се­

ред юцаків rIIе.ршkть завоЮ'ва.lІ

С/lІенисеМIИIОJFківсь1ООГО 'Г();('IIJ,У, на Тре'ГЄ К<УГО

В()лодими,р Пінчук, я,кии

П()ДО.'Іав ві;!{стань за lІи43 секунди,

44

хвили­

що д()'р'1в~ює

Jtl)УГОМУР.93РЯд'}'. На. дві ХВИ.".. Jllfllи

секунд пізніше й.OfО

20

..фінішу Пінчука -

прийшо'В

до

чаниli

Maт.вfєH·Ko,

на т.реТь'()МУ

учень

місці

ВелИltОДНІМє,рськоі

ШIt'()Ди Дмитро Теj)'ЛЮК. Се:реД СМрТоменок пєрем()Г'У

здобула Тамара Г!Ч)()хDвсь.ка

учениця

ВРО'ВЗ'РСЬ'кої

ньої школи "'lcцi

N! 1,

-

сеlред­

на ДJ)YТOMY

учеlillЦЯ ціGЇ ж шко­

-

'Ли ЛЮ;\МИ.JJа

'JЧ)ЄГЬОМ'У

-

димеJ)CI>К(}Ї ТетЯНЧУК.

Романенко,

на

учениця ВеЛljКО­ шк()ли

ЛЮДМИ.'lа

1

Панас

Карлович

Саксаганський

служив І! армії, в 1883 році вий­ шов У відставку і вступив до театру М. П. Старицького. В

році

разом з

ком-Карим

І.

~.

Карпен­

Саксаганський

органі_

зував «Товариство українських ці яскраві образи, акторів:., що існувало. до 1907 даrним артистом.

п'єсу акторам, Панас Карпович я запропонував вивчав її напам'ять (пам'ять . у М. К. Заньковецькій і П. К. Сак- нього була незвичайна) і прор06саганському організувати товари- ляв кожну роль до н.аЙменших ство

артистів.

Па.нас

Карлович

дала

згоду

працювати. з

прекрасним

свою акторську діяльність

акropським .ан- .

тепер Панас Карпович

силькоБ.

І.С,

:.... ніКИМ"не пе_

народні аРТИСТІ{ СРСР В. С. Ва- ' ре~ершений майстер . В.

Романнцький,

вперще

'"

мені

довелося ' зу-

в роботі

з

Багато чого навчився я у Па·

насаК,аРПOlВича в. галузі акторсь- '

Панасом кої і режисерської те.хніки; за IJсе

витонченістю

ГОЛОСОВНХ

інто-

нас Карпович стояв на такій же

висоті,

стя.нтинівни

і

нові

.

твори,

в

яких

. BocтaWHE . з

П. К.

23

СакС'агансь'

в сезоні

1922-

років у Троїцькому народному

кий.

Радянська

уро­

народження і 50-річчясценічноі

Серед діячів старо'го українсь- діяльності

кого

громадські,СТЬ

як і М. Л. Кропивниць- чисто від;'llначала' 75-річчя з' -ДІНЯ

театру П.

К.

Саксага'нський

П. К. Са-к.саганськосо.

у найбільшій мірі мав те, що на- РішеlИlЯМ уряду йому було призивається

«школою».

Інтуїція

і

CBO€ifO

звання

«нутро» В ЙОГО творчій роботі не республіки, а

п~дали великого місця.

народного

ПlЗНlше

артиста

зва.ння

-

Панас народіюгоартиста СРСР. Видат­

Карпович лlOбив точlЮ фіксув.ати

розробку сценічного образу .і. най- Ний майстер украінської сцени менше покладався на «натхнен- був нагороджений орденом Тру- .

на'ли 1fО'РМИдIJ>}'.rО.ГD, ТlретьО'І'!:

НЯ».

і

Пе1)Є­

робивши, він подавав якось своє-

МОЖЦЯМ ' ВІ>YЧleН1 грамоти iJ)&.,JtИ

безпосередньо, а ніби «через глядача».

Невід'()мо чом'}', але в зма­

нами,

нами. В цій же трупі. почннаЛI1 самблем; ' над' яким домї,нУвав сам

лосом. У характерних ролях Па- домі.

і ТРЄ'ГЄ

орган ізаціИ .

деталей.

охоче погодився, здавши нам на Завжди реалістичні спектаклі прокат свій театральний гардероб П. К. Саксаганського відзначали, та бібліотеку. Марія, Костянтинів_ ся точно зафі.ксоваНИNИ мізансце­

СЬКИЙ віртуозно володів своїм го_

заво­

СОЮGУ (Ш1О'j)ТИ'ВНИХ Т()1Ia'J}И~ і

ви­

ших трупах. у 1915 році

н.аЦіЙ були шедеврамн. Саксаган_ ким я зустрівся

учаlСlІИК~В :JМaralIb . В1Шо­

юнацЬКОГО .розрядіВ.

створені

року. Це був період найбільшого ЯК режисер П. К. Саксагансь' розквіту режисерського і актор- кий у своїй роботі з акторамн був ського таланту Панаса Карпови- зразком дисциnлі. нованосrі і чіт­ ча. Потім він гастролював в ін- кості. Перед тим як прочит.ати

ки

ВелиlJtl(),'щме,jJ'СЬrКОЇ ШК'Ол.и.

70

да ­

го жеста, руху, виразністю мімі- зайнята була переважно молодь .

за.в(УЮ·вали

ВрОО!а.рськ&І М

-

біографічні

ка, філігранністю обробки кожно-

QПі(}~м,ени ЗаМj)ИЦЬ'К&Ї, ;@}те

о~осель~

л.натолirЙ

м. Бровари.

Врооарсь­

пеIj)Ш~СТЬ

деякі

Карповичем. Мушу скаЗіати, що це я йому глибоко вдяч,ний. це був прекрасний режисер і ще Театр працював два сеЗони, по­ кращий актор. Характерні ролі казуючи старі п'єси з репертуару в його викона'нні чіткістю малюн- Панаса Карповича і Марії КО-·

у змаганні команд се.редНіЇІХ шrкіл

режисе_

народнвся в 1859 році в селі КО­ стовате, Херсонської губернії. Вчився в реальному, а потім юн­ керсЬІ<ОМУ училнщах . Деякий час

стрітися

Гrромартіль «Лозодрев»,

lрад­

шrnа!рно"прокатн()го

Спочатку

Так

ду.

робітник семИlIОЛК'ЬВJСЬК(УГО рад­

roclI'Y

-

актора і

артист СРСР I~ О.

Кvзл~ськиЙ.

Маркоаський,

секретзр парторганізації.

Змагаються

видатного

на теж

:Ми Ю'же за.,щстолені, ~

-

ко.,

ні.

1890

одержала

має вwpїwаш>'Не значення ДШІ

та

Вар,овпіК.

завдання,

Днями

вузловихмам~нтів на-

гаЛl>нюючі

вона

робничі

мате-

повт()ренню пprо-йдеlНОГО

;вчального

ГРИГО~іівну

ті.

Велика }'lВaJГa ріалу,

СоФію

проду'ІЩію лише ви:сокої як()с і

лабо.раторних р(}біт.

ді­

яльну піWОТ(jiв~у.На педато­ це

Іде

років з

одного .з

Мар'яненко.

,виконан­

Rашої а JYriЛJі , тай ·наш'Вне д<уб­ ре запам' Я'ГМІ Л~;J(YплетіЛI>НИЦЮ

еокзаме!На1Щ'йна

100

народжеии*

иаРодний

за

дошкою JІо·казників

ня НОР'\{ ПО ліщівськ<Уму цеху

ляється ментація.

рону.

ра розповІдає в своіх спогадах

доку­

Х'о;вн()'ї ·ро60ТИ В світлі іrcтО'рич­

1959

рифеїв. українського театру П. К. CaKcaraHCbKOTO. Про життя і .ді_льність цьо.

УП't1tу-Водиuю­

АКТИВ.НА ПІДГОТОВКА

екзамеНІВ

тревНіІ

РАЗОМ З П. Н.САКСАТ АНСЬНИМ

ІІ

дня

І НапереДО.ДНі

15

-

«МИ

жовтенята:.,

з

гордістю кажуть учні 2 класу БОГД8:ltівськоі семирічної шко­ ' ли яких нещодавно урочисто

Текст

ролі,

філіграНІНО

роз- дового Чер.воного Пр,апора.

роки

свого

життя

рідно, звертаючись до партнера не (він вмер оу 1940

В останні

році)

Панас

Ка.pn08ИЧ виступав

на

клубн"х

Саксаганський створив цілу га- сценах .у своїх найкращи~ ролях, лерею ТОІНКО розроблених образів.

Це

-

як і

раніш, вражаючи

глядачів

і

Юліан (<<Лиха іскра поле акторів надзвичаЙ'flОЮ майстерніс_

спалить ... »), Печериця (<<І(.рути, тю_ та не перекручуй»), Голохвостий Наш фотоко. р е спо н ден т СИlIIедисти Лїl1Кlj,вcької се.ред- . (<<За двома з·аЙцями:.), Бонавен­ М. Федоровський надіслав до тура ( «С то тисяч» ) , Протасій ньої ШКООИ і 'J>lycaHiВICbKOfQ редакції фото. На ньому уче­ (<<Мартин Буруля:. ), Харько Ле­ КМГО'С'Пу ім. Сталіна. ниця 7 класу Г. Бобко (зліва) дачий (<<Паливода») . та багато ін. В. КamoК,. 15 ТРАВНЯ прикріnлює зірочку учениці ших. Хто хоч раз бачив його в головний суддя ~M8гaHЬ. 2 «а» к",асу €. Теплюк. цих ролях, той иіколи не заб~е П!ятииця: 19;00 оСтанні віс­ - , • • _ . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . _ _ • • • • • • • _ • • • • ІІ • • • • • • • • • а . . . . . . . . . . _. . . ті (Москва); 19.20 новий бо.л·

ган нях не

взяли учас'І'і вео10-

прийняли,в ці ряди.

ДивІться телепередачі

11

ЮнІ кро.аівники ц!ка8ЛІІТЬСIІ, як уберепи МOJIодняк Ilд за· Х80рювання на інфеКl(lАннА стоматит j лікувати хворих КРОЛЯТ.

цП, а задана доза стрептоциду разом з молоком, що його Од.ер­ жував молодняк, була засобом іх лікува:ння. . Таке

Лікуван,ня

і

в

такій

дозі

На це ' питання відповідае застрсовуваl!'2-3 дні підряд, 1-2 кролІвник колгоспу сБjльш~ рази на Д~HЬ, і хвороба проха, вик», с. Які

гарськнй мультиплікаційний фlJiЬМ

Поради "ро.щникам!1 Лікування хворих на стоматит

Ро_ни,

М.

Боровик.

ознакн і;Нфекційного стома"

Дма. В разі ж, коли лахне (а таке може

титу? У малих кролят мокрі мор- слід !ЮВТОРИТИ дочки . Складається враження, що

вони були

у воді. З ротика тече

вона спа­ статись),

лікування по тій

же схемі.

'З ' метою

попередження

для малят сВипадОк у дитячому,

Ca.IJIKY-; '19.40 - ' сСемирічху Хворих кролят слід обов'язково достроково». ТелевізіЙ'На кінохро­ ізолювати в окрему клітку а60 ж ніка сНо.иии тижия-; 19.50вольєру. Тут і проходить їх лі­ передача для молоді «Весна .се­

кування. Триває воно приблизно мирічки Іде по країнl-; 20.20 2-3 дні. В перший день даю 0,3 кіножурнаЛIJ і НОВИЙ художній грама стрептоциду, в другиА фільм сНа далекнх берегах_; 0,2 грама, а в третій - 0,1. ЯК­ 22.05 - С. ГонсовськиЙ.сОстан. щО нз 4-й день мордочки сухі, нlА концерт». Нова nOCTiJlloвкa переводжу цих кролят в каранти.", студії телебачення . на 10-15 днів і продовжую за 16 ТРАВНЯ ними .слідкувати.

В

ізоляторі

і

карантині

даю

Субота:

16.55 - спортивна пе­ 19.00 - .останні вістІ (Москв·а); 111.20 «Музична вік­

ГРУП0- кр6лятам більще моркви, а мен­ редача;

сл~иа,. а на язнці ;З'ЯВ!lЛИСЬ . ви' ВОСО. захворюв8.ifНЯ молодняка, ше' буряків, годую смачною тра_ разки. Інколи випадає біла шкір, робяю, діти, таке. В обід нарізаю вичкою, вівtoм на 15-20 процен­ торииа». Передача д.ля школярів; ка, а на цнх місЦЯХ ' ви бачите д:рі6неНЬ1Ю у відро 4-5 кілогра-­ тів більше звичайної IjOрми. 19.35 - кіlножурнали; 20.00кровотечу.

Що тр-е6а робиrи? ·Я, напри, клад, серед JЩЯ д,авав ~ролемат. ці 0,4 .'Грама білого .стрептоциду, а хворим кролям іlО 0,2 грама. Таким чином, кролематка пере' стала бути поширювачем ,інфек·

------------------,----------3.0

.L

м.ів МОР·КВИ або буряків, . додаю Досвід показав, якщо вчасио М. І(ропивницький сСlльська до цього 8-10 грамів C'l'рептоци­ роопі'знати хворобу і правИJIЬНО честь_. Спектакль Вінницького ду (це на 150 голі,в), добре роз· лікувати кролят, відходів не буде. музично - драматичного театру М. Боровик, мішу~ через 10 хвилнн висипаю імені CaДOlВCЬKOГO. у кормушку. Оскільки пора обіді кролівник колгоспу ня, КРОJlята голодні, і, звичайно, «Більшовик». все ,це поідають. с. Рожни. Р"IКТер С.ПOFPЕ6IНСЬНИ1t.

Бро.арська районва АрукарН'JIl(иlвськоrо 06ласн .. го упраміния культури.

57 номер 1959 рік  
57 номер 1959 рік  

57 номер 1959 рік

Advertisement