Issuu on Google+

ПРOllЄ1fUqJі ,см кp-prн, єaнal.mtся!

РІк і ••• нн. ХХІІ

CTJlXanOBE ь

х

.N'! 57 (1812) П'ЯТНИЦЯ

15 1959

nартlі Украіни та районної РаАИ АепутаТіВ ТРУАЯЩИХ

Ціна

КиїВtької області

15

ж и в е

аи

ДВІЧІ

ТРА.ВIfИ

Орган іроварського районного комітету Комуністичної

u

орденоносна

Радянська У країна!

р.

коп.

ЦентраJlЬНОМУ Комітетові Комуністичної партії Ра.цянськоrо Союзу Президії Верховної Ра.ll:И Союзу РСР Раді Міністрів Союзу РСР Сьогодні велике радісне свято всього українського народу на державному прапорі нашої республіки золотом засяяв другий

патріотнчне змагання за успішне І честі добитнся здійснеННIІ се- комуністичної праці. які очолнлн джерело сили і могутності. гараи­ неза­ здійrнення ВfCeHapoДHoгO завдан- мирічного плану розвитку народ- всенародне соціалістнчне змаган­ тlя свободи, державності. ня

в найближчі роки наздогна-

-

тн Сполучені

ного

господарства

Штати Америки по п·ят .... шість років

орден Леніна. В цей світлиli вес- виробництву основних

України

за НІІ. Прагнення "працювати і жнтн Jle:IКHocTi і дальшого розквіту ук­

а завдання се- по-комуністичному оволодівае ма­ раїнського народу, як і. всіх наlЮ­

продуктів мирічки в галузі 'сільського госпо- сами, стае усвідомленою потребою

няннА день ми, учасники об'една. тваринництва на душу населення. дарства виконати за п'ять років.

мі"ьйонlв

дів нашої Батьківщини. VKpaїH­ колгоспнн. ськиіі народ і· далі буде високо

роСИтників.

пролетарського ного урочнстого засідання ПрезиУкраїнський народ нині. ІІК ні3а цеіі час обсяг валової про- кІв. інтелігенції. нашоі славної тримати прапор діі Верховної Радн Українськоі к~)Лн. зг~ртован~. н~"коло Кому. дукції промисловостІ ресnyБJrlкн молодІ. В цьому запорука ІнтернаціоналІзму. невтомно зміц_

РСР. Ради

MlкJCTPiB

УРСР

і НlС1ИЧНОІ

партіl І

11

ленІнського збільшиТІІІСЯ на' 77 про~тlв

ва- сучасних і майбутнІх нашнх успі­

нюватн узи братерського еднання

Центрuьного Комітету Комуніс- цeHTp~ЬHOГO Комітету. ВІн з ловий збір зерна в найближ~1 ро_ хів і перемог. У lWЛі партії і на. з народами країн усього соціа­ тичноіпартії Українн разом з любо~ ю назнвав партІю своею ки буде доведено до 2.1 млрд. пу- роду. ~нтих воедино. полягае ні лістичного табору, неща,llllО боро­ представниками щфтійних, радян_ матір ю. безмежно вірить їй. дів. а виробництlWO м'яса станови- з чим незрівнянна в світі могут­ тиметься з будь-якими проявами ських. громадських організацій за?жди йде за нею. ~ослідов.но тиме в середиьому по Україні не ність. нездоланиа сила соціаліс­ ворожої ідеології. Хай приречені і мету­ і РаJi,ЯНСЬКОЇ Лрмії, виражаючи З:,-ІЙСНЮЮЧИ мудру леНІНСЬКУ на- менш як по 101 центнеру на сто тичної системи. радянського дер­ на смерть злобствують шаться. У нас ясна мета, ясниА ПOlf.уття всього народу Радянсь. ЦlOнальн~ політику. Комуністична гектарів земельних угідь. Велич. жавного і ПОJlітичного ладу.

кої України, звертаємося з ~o- парТі~ .~ce _роб.~ть. ДJlЯ ТОГО. щоб ні перспективи відкриваються пе-

ОсоБJlИ8е місце у виконанні на.

шлях.

3 кожннм днем наша краї_ на прискорює свій рух до .кому­ шиА рік. Трудищі міст і сіл бе. нізму, багатшає. зростає. І ні pyn.. боАоаиli розгін. План чоти. пІдступним паяlям війни, ні їхнІм рьох місяців 1959 року промиCJIО- прихвосням - вclликнм ревізlо­ вість республlкн виконала дост- ністам та українським буржуаз­ націоналістам нІколи не роково. :ДОСІІГНУ.ТО таасож успіхів ним у зрос:таиніпродуктивності тва- затьмарити нашої світлої мети ри"ництва. В стислі строки і на комунізму.

вами гарячої ·любоВі 1 иайсердеч- в· cy~,P І бра.:r IПХ радянських рес- ред наукою і КУJlЬТУРОЮ. Недале- креслень семирі'lКИ заАмав її пер­

нішої ОО.ЯКИ до ленінського пуБЛІК YKpallla К\lітла. як вес- киА tоЙЧас. кWrи жиТтєвнй рі":eиrpaJI~HoJ:Q .·Комітету КПРС. дО няниА сад.· вень .PaдJlНChoUlX JllОдеli буде иайРІДного Радянського ~PS!AY •. '.Мизавж~. відчуваємо поруч вищнм у світі. Нагородження Украінської .PfP. плече ра.дян,=ь~их

другим

орденом

Леніна,

відзна- чуемо

биття

н·ародlв-братів..

ІХ сердець.

ЯК

Завдання

ка-·

_

чення орденом ЛенІна п'ятнадця- жуть· на Україні: ~Наша ~ила -І грандіозно І тн областей сповнюють

нашої

гордістю

рetпуlJlіки сім'я едина, народі. братtтво і

щастям дорожче всякого багатства».

справді

великої і

семкрічки

АJlе ми впевнені, що

Ми плани

будуть

нелегкі.

її веJ\ичнl

виконані

ус!,ішно високому

агротехнічному

рівні

.

Трудящі

нашої

реc:nу6.'lilиl, як

серця робітничorо класу',. KO;rfOC~- гордимося тим. що HeBTOM~a пра_І і достроково, що нові далекогляд_ проведено сівбу раннІх зеРIOl\ИХ І всього Радянського Союзу. смі­

HQf'o селянства. ТРУДOl\ОI lите"'l- ци нашого вірного брата І АРуга . . і генції, моло.ді, всього працьовито- - великого російського народу НІ І мудр го yJi.paїHcbKorO

народу,

дають також

йому орлині крила для нових. ще сlйська

високо

відзначена.

і

накрес:л~иня

за- янво і впевнено дивляться у маА­ бутне, непохитно вірять у своі

" культур ,цукрових буряків нащо, верwується сівба кукурудзи. '

Ро- славноі 1(0мунh:ТИЧНОI партії. як І

Федерація вдруге наго. і раніше. будуть повністю. B~Д по-І

"

ВСІма СВОIМИ уСПІхами А IC'l"o-

небачених ·ЗJlЬOfів. запалюють на роджена орденом Леніна. Ми .. атку до кінця втІлені в життя, ричними досягнеинями. всім ща­ НО8lподвиги в Ім'я лю6имої l)ат1о' шлемо найпалкіше вітання нашим тому що плани партІї _ це планн І СТ.ІІ свого" вільного і замо~го ківщини. в ім'lІ КОlllунізму. дорогим сусідам - народам Бі- народу, ними живуть усі радян• •ипя укра,нськиА H~POД зобов я.

Усім нам, ТJlYДАЩИМ Р-адянської України приємно і радісно, що високу •нагороду республіці вручив вірннй учень ЛенІна. ви. датний дІяч Комуністичної партії Радянс",rюї держави і всього

лорусіі і ·Молдавії. народам всіх республік-сестер, праця яких удостоена високих урядових нагород, і від усього серця бажаемо їм нових ТРУДО8lИХ подвигів на благо нашої соціалістичної Батьків.

ські людн. І(ожен трудівник. кож- з~ний рідній КОМУНІстичній пар­ ний виробничий колектив уже Til, постіАній уваз!, повсякд~нній Т!lердо заАняв вихідний рубіж дonомозl батьківському п~лу­ боротьби за семирІчку. На Украї. ~~:~ еитрuьного Ком ету ні. як і скрізь на неосяжних про.. • Союзнorо Уряду. Револю­ сторах Радянської ВlТЧIІЗНИ, бурх- ЦІАні перетирення. здІйснені за

міжна"дного

ЩИНІІ.

ливим

робітвичого

.

кому'\йсти'!ного

•.

руху, невтомний бо-

J

д/Жерелом

б'

е

прекрасна

рець ·за· мир· в усьому· світі, Пер-

приносить новІ

партіею

в

~H8MIIlНOГO j

Ky....... ypнoro

квІту Української Р.адянсь"ої Со.

цlалlСТilЧRОЇ Республіки. Не лише весь радwнеькиА народ.

а й

12

про.,

гаго г(}стя

ють. що величезні перемоги на­ шої храЩК за останні роки здо-

Г'OJIlmУ рwди Milll~C11pїJВ

бутІ. пІд . керівництвом ленінського

Комітету·

очo;nиraиог.о

н.аіМм

КПРС. J

м

На всьому шляху,

,се~рета.Ря

ЦК КПРС.

срср това'рита

ПО

Х

якому

незламнІ І співдружності со-

го се.рця ДіЯкували ДОРОГОМУ Микиті ~іЙ'ооичу

ніє економічна могутність Ра".н.

за те, що 'ві,н paJЗ0М З Уlliраїнсмсим іНЦ)ОЛОИ іПоді-

ської України діОвоі частинн

РСР.

иевід'емної скла.

велнкого

Спвраючись

на

Союзу

всеБІчну

лив ЙО'ГО "адісl'Ь У зв'язlС\Т v

ЧИ_,

насамнеред

і ДІ8Омorу

~T"

на

російського

Із~іциіла

J

пуБJF1ці ОРlІ!ена Леніна.

підтримку і 8заємодопомогу всіх

ha"'B-братI8 соціалістичної

жа.1И кеРІЇ'ВНmtи К()иупtcТИЧlIfоі

Мики'Га

Віт­

ц~вники, ОФіцеРИ і генЄории Pa.дJl1leЬKoї AJ»Ij'Ї J преоДСтalВНИКИ

стоячи

ГPOMa'~CЬKOC1!Ї

і ,пр.еоси.

ПJ)01Юлжа.ючими.

О

17 -й

тодпні :поїзд, В ~oмy

їде

ТОВ&l)ИШ

М. С. Хрущов, m~одить Івід перан'У l\иїJВСЬІW'ГО

У від-

(РАТАУ).

·во-кзалу.

підтримку

народу,

г'

економіка

еНlальна праця твоnчого

'Ук_с:ької РСР. По pilду основ-

них економі .. lІ_ показників вона

60 РООК1'В то'м'У, lfiж 12 і 17 КПРС. відбулwсь 1909 .J.

ди"" Наlбl....ш розвинутІ капіта-·~.

лlс,....1 краіни.

}JIO~y,

збlл. .и~и виробництво з!рна, .мо._ лока,М Іса. ТорІк Украlиа oд~

на'УItОБа сесія.

Вєличе:flЮГО ПОDЩpeВНЯ набра­

IВпп,шла З В1дкрRВaJOЧИ іі, ~K1'~ :i1llCТlmY.- ла ге'lfїальна праця В. І. Лешна

ЛРУIiJУ г~'льна. фІЛОСофська пра- ту п,р,оф~сOlP

"'" иовому крутому піднесенні·" 111ti8н:ina «MaтepiaJI'IЇI3М і пеlJCl!Pае наше соціалістнчн .... і 8І '{ИJ:JМ»-Ч'УД1ОБа т-еосіл~. господерство. Завдяк " . - '8Іоя ІШРС, 'всіх б·раТНіх ДОП~' роб.ітничого класу, ВПР~'_"'ИХ і робітниЧих цз.рвад_ню досвіАУ передовикіВ'···

дос_нь наук". трудівники сел·

.марксuз ин

r.tпJ

не U.Jtьк1l ДОГllала, але А випере- ~~R>Jttа

'J1_

. ~ I1~~MaДICмci~'Гь,

",,*,пзацн,

вчеm

Г. Д. Обї'чак під- в нашііІ Кіраіні і sa. 11 межами. roрех:лИ'в, щ~ ці праци Лlе_ ів Книrа «МатеріалїI:Jм і ЄМІПLріOl&РИ­

наш час п!ро~

залишатись ТИЦИЗІМ» в СРСР за j)iЖИ PaДJIIfCЬ­

м()!гутньою збр06JO. П&'j)Тll б' . " .:

В бо- к()ї :влци виходила 103 рази за­

"

р?тЬ } ~ ~~l I1У'р.ж~33ІІ0l гальнИ'М тНJ)a.Ж.e)( 5 мільйwі~в 34 ф1ЛОС-ОфИ 1 pe'В'l31oН'IWfY. ІдеІ, ви- 1'~чj Il'риміIРНИ,юі.в 23 мовами на­

пар- СJ]1()1влен,j ВОЛОДIfМИiJ)OOI Іллічеом Іі

шИ])(Ж'о

згуртованими лавами

за

партІєю,

за її бо'овнм штабом - ленінсь, кнм Центральним Комітетом. Робітники. колгос.пники, трудо-. ва інтелігенція. весь народ Ра­ дянської України в цей урочистий всенароАНОГО

торжества

від

ховної

Ради

і

СРСР за високу

Раді

МінІстрІв

нагороду. якої

удостоена наша республіка за yc~

піхи, досягнутІ

в розвитку сіль­

Піонери ського господарства в 1958 році.

піднOIC'JI.ТЬ МИКВ'І1і СЄ!ргі~ви'ІУ К'ВЇТИ. Това"рmn М. С. Х'РУЩОВ тепло щющає1'ЬСЯ з

3 врученням .J)1'c-

Сергійович Хрущов,

"а,ртИ і у·ряду

f.юрз.їни, віiJЮВїдальиіпа'ртійщ і pa.~Hcb1ti пра·

ПРОСJPЇдував

ціалістичних иацlА зростае і ��іц-

Комуністичну пар. тію. ідуть і завжди будуть Іти

На 'Вокзалі Главу Ра..Д;lШCЬКorо У.РЯ~· П1)ОООД­ КомІтетові КПРС. Президії Вер­

М. С.

eprinOOlIA РУЩОВ ДО ВОК38;1У. зібрались деся·l'КИ тисяч ТРУДЯЩИХ. ВОНИ ще раз \Від }"сьо'

s'

икита

C.Jt

обрії кому_

Кl)miй аВТОNашиві, теп.10 про.щаЄ1'ЬСЯ 3 кияна· усього серця ще раз висловлюють. МИ, щО lВиАтли на .вудиці MkTa. найщирішу подяку Центральному.

Х.рущава.

дорогим І

Микитою Сергіlовичем Хрущовим.

П~РШОГО

-

розкриваються чудові

день

'J1рwвня КИЯНИ CJe,рД~чно п.РОВ{)fДжали дO'lЮ-

стІ .іюди веьог6 світу добре зна-·

ЦеирUьного

_

СЕРДЕЧНІ ПРОВОДИ ПЕРШorо ЄЕКРЕТАРЯ цк КПРС, ГОЛОВИ РАДИ МІНІСТРІВЄРЄР ТОВАРИША М. С. ХРУЩОВА

.роз­

нения всІх своіх заповітних дум і сподівань, високих ідеалів. Пар, тlи ПРlІвсла нашу країНу до таких

наЙваЖ.llивіШJlМИ. Історичними ві_ иlстнчного завтра. Ось чому така хами на IILIlIXy нaworo поступая ... гарача І без_е. .а любов народу ного руху до хомуЙlзму. • до своеі рlдноі партії. ось чому В кеplВlІlЩтаі КОllунlстично. трудящі УкраТни. як і всІ радян­ партlІ. 8 нерушимому союзі роБІт. ські люди. завжди і в усьому

КомІтет ·Компартіl ~ . fряд УкраІНИ •. віддав багато сил. І(апруженоі

працІ. завжди властивої йому ки­

У героічних трудових ділах партіі, у випробуваному кеpl.ни. цт_1 її ленІнського ЦК радянсь­ киА народ вбачае гарантію здіАс:­

галузІ світлих днів. піДНIІJlа на такі· ви­ гocnо- соти, звідки в усій своїй величі

ч~у .u.ентpuьни.1 священним .обов'язком. справою ступу ·Йдуть бригадн І ударники І Te~bКIA дружБІ иар&дlв СРСР

пучої енергії та інlціативн справі

ду.

У перших лавах трудового ва- ИИЧОГо lUIаєу і сеЯRнства, в бра­ підтримують

чу за 'те, що вІв, очм'ЮIOЧИ про- чого ентузІазму, вважають сВ'ОЇм

....гor4

роки

чудові і яскравІ дарств&, науки і ку.JIЬТУРИ, ста","

шнА секретар ЦК КПРС. Глава мою розгоjiнутого будівництва ко- форми творчості народн"" мас, PaДJI8cькeгo V~.IA'/ 1'О.аариш муиізму в .нашій країні, історич- нОІІ1. вриuaдJI І .·ЗPUU бе .I8a8lTМикита .СеРгіЙО811Ч ХрУЩ08. Тру. ивми plшенlUIМИ ХХІ з''isду H8rO repoisмy, небувaAOrО DO.Ii.,.... дІІ щІ нашоі республІки будуть КПРС. трудівникн Украіии, спов- ного піднесення І трудовоУ аКТИ8. заВQИ8дячні· ,Микиті СергіАови- нені невичерпної енергії .і твор- ності.

тягом

останні

Натхнені життедайною програ. народна ініціатива, і кожннй день промисловості, сільськorо

невичерпні творчі силн. 8 реаль-· ність грандіозних планів КомунІс_ тичної партії і Радянського Уря-·

Р(}. PaдsmeЬKOO'O Союзу і щ)у­

ми запевняємо ПартіЮ і Уряд в тому. що українськиА народ. збе.

рігаlOЧИ непохитну вІрність іди.. ленінІзму, під випробуваним ке. рівництвом oдJfoгo з бойових за" гонів КПРС Комуністичної' партії Украіни з честю виправдае високу нагороду і вІддасть усі своі еми. С8018 еиергію ізиани. бороrьбі за перетворення в ЖИТ. тя історичних накреслень ХХІ з'їзду КПРС, великіА і невмиру· щіА справі комунізму.

ХаІ живе двічІ орденоносна Радянська Україна! Хай живе могутніА РаДlІис:ьки4 Союз твердиня дружби, бра­ терства і

слави

Вітчизни. ОІ1"'ОТ

народІв

миру

нашої'

в усьому

світІ!

ХаІ :lКое Радянський УрядІ Сла.. Сlітлому розумоаl .партіі, її благородному і полум'яному серцю леніНСькому Центраяь.

~ала високий урожай - по )03 відзначають 50-.рі'І'ЧЯ RЛЗ,іСИЧНОЇ 'ЦЬOМYТfВopi, і зараз РООJIJJТЬ ве- біжllИХ Щ}аїн. 3а КІ)J)ДОНОМ, за ному I(OMITeTOвt КПРС! пуди зернових І по 254 цеитнери . Пі,ц прапором марксизму-леНініз­ цу .. роаих БУРllиів·а kожиогогек~ П'j)aЩ 'РВОР'ЧОГ.О .ма1р1tСlF3М1У. 12 личе'3НИЙ В:ЦЛИВ нз. РОЗВИТОК 'Il'РИ· Не\І1ОВиимида.НИ1Ми, !Юна ВИДaJВ.a­ му, під керІвництвом Комуиіс:~ ТIф&. cqeд ~JlГ~nИOГО. иляиCt'- Ті>~Н:Я: в Ma~, в Інcrwryи р<rдознавсmа, на netJeд()Вих yq.e-j ла~ь 20 1l0lМl•• аа Украіни широко ·РІ»ГОРНУЛОС{.' ~Щ)IQСЖfМу-леніІШМУ

,при

ЦК них всьюro ~.

(ТАРС).

Т1І"ІНоі naprii- вперед,· ДО пере­ моги комунізмуl


СТАХАноаlЦЬ

2

На порядок

Листи

.

Подяка народним дружинникам

u

деВRИИ

ПОО'ожий в~ний Аень. На

Враховуючи, ЩО Б06IО, Теп­

ли і ~ба.'ВО'В 1I6II000a1fi ви­

н.

IВУJlИtЦJi. і'м. ЩQрса багаro М()Jl'{)'ДЇ. Лунають ве'сет пісні. Раштом свя'l1lt(}вий H8C'1'})i-й по.­

На якій виселках Tavaci'IfКai КуйбиmеlВ~

Багато рокї'в живу і працюю-в поблизузалrзничноі ст_і, Щ сет .. але Ta'I~OO'O масово'го трудово- К)'ІІІити хліб, ~P'YIIIY, м'я.со, ~И. го ліДНt;сення, як у цьомур(щі .. Слід (Урганізу.вати торгmлю ПР9коли утворен:о

П'ІТИ""'" 15 1'ІІ81Н" 1959 рОМу.

у нас відді.'lення ;п"Ктами харчуванНJt ~ .сет !

,рООниcmики і DIЮрше

з НИіМИ

таке 'l1PШилQCЯ,ВшroиlOO}( ,сіль­

рJY1IIJШCЯ б·wrалыlмии виг}'!Ка·

сьiroї Ради обм,ежИіВСЯ суворим

не візЬ'Ме-те 'роботі, більшість .'Ію- ка.

МИ, бійкою, яку. вчинили пю­

дей не Th1ыи ~ИК<іШУЄ, але і !Пе-

фе,р

пооЄіРедженнЯ'м. П'РО їх !reriд1Vi ВЧИIlIШ П<miД'(»lЛе!Н{) колек­

j)&Д'ГОСіпу, ще не ба'lК'В.

J)elВИКlОнує

ВИ1робничti IНОіР'МИ.

Пиmа.ЄТbCJI село СІЮЇМИIQIЛIСО­

Ще мольцями

ноі воlНИ на сла,ву

-

г.

Бобхо.,

п!рИ'lїiWIювач

11J)'a,KT&pHOЇ брита ди п. Теплюк

тиBи'

3а СУ'М.тШнне стаlВJIення ДО с;ооїх 060В' язкm ВИІООНХ'ОМ

нікщщ не було вивезено на !поля цращюють.

Багато

пе'РЄАОВшШ!

і рOl6ітник ОДНОГО

Сl1ілИtи VЇ'(ЩЄіВИХ

і

he-спіJПtООЮЇ

ПЇіЦІlfвJreТВ

ДOOpIfВ, Я'К У .ви;робнидтва

се,ред

З киЇtВСЬКИХ

В.

Баtpa.банООІ.

де мни

працюють.

БYlДЬ-'КtOЛИ, п-оса,ДИ,lИ ,ка:IfflJtТIЛ'Ю та тy:pнooro .J;оовіЩІЯ юнаків і .'Іат

Важlro ока:зати, чИІМ би 'воє це за'Ісі'НЧИJIIOOЯ, IroЛИ' б на мііСце

ни, ~тaтy

посіяли всі інші культури. На,пви- у на'с справа OOIC'ГOЇTЬ незаitOвіль­

подіі не прибули ~ружинюuш­

Фію евмен~вичу Цьомці і Дір,у­

МСІГ.'ІиВliші,

ko-.,ОМОJIЬЦЇ

жинникак Ві4\ТОРУ ФеДQJ)Y ХИ'л~ку.

нинішньому

,році. Шви~е, ніж мол'оді. Але З артганізацією ку.'lЬ­

що

пе'j)Є'В'Їр.яли якість но. Крім

тедев:іЗliйних

п~.редач,

Пl}..1ЬОВИХ робіт, не зрооили жод-вечOtратми у кдубі ~ б.ілыlIIe 'ніч{)го

ного ЗШу1Важе'ння.

не !Побачите за останіНіИ час. Не-

В{)е це вимикає почуття

радо,сті,

у

к'ожното ма,в МYlзиtfних iHCllpy:мeHТЇIВ, клуб-

УllIев'неШ)1сm В. на сцена не' YlCТaТКOO!МJa Я'К CЛJiд.

то-му, що .ВЗЯ'l'е ,робітиичим Rолек­ П9i'PЇJбн'о РООШИірити сільську бібТИIl'OlМ зо.бов'яза.ння будеВИікона­ лій'"reК'У і oJ>!Г ан Lзyвaти 'l1~ре:су.вні Тара(}івки і К,уй­ но. ~ І ДВОХ думок не мож'е бу­ 6іБJI\ЇDТe'КИ ДЛЯ

-

ГOlВори'Гь робтіl'НИК' т. Ту­ биm~вки. ці та .ряд іІНШИХ цитань ~уль­ ЛYlЦОВ Ф.,' - Зalвда!Нюі !на семи­ обслужу;вання pJЧ'К'У ~И'Конаемо за 'l1',ятьрокіIВ, TYlPHO-ПООУ'l'овorо ти,

а 'М'ожЛИ'Во і у каротший ча с.

в, про"Ге, деякі !ПИТ<liННЯ побу­ ТОВОГО xa'pakt-еру,Я'Кі слід !Поставити і, не гаючи ча:су,виpilшити.

г&р{)дній бритаді ШИ!Х

ді.'ІЯНОК

гоClПОДWРС'l'Вa

пра­

і дИтячиЙ садок.

Про це гов о-

ЩОіб люди

дорог(щї!ннип

. г~ориrrь

-

З-'за

.цИ·

арганізацій ра~оопу, а та'кож ря -;

І

Не знаю

%ro

почала'ся

ВсівООІИ визнають С'Вою ви­

наші люди ходirrи

нін

вирішив

3aJвітати дО Н8іС У му6, де ІРро­

хnдиJtи у той ча.с збори. й'()го зу­ пинила

дружинни.ця

з

че.рв()ною

ПOlВ'nкою, spoтбила ЙіОму ження,

зatПpotIJону,вала

потвоДити.

Але

п' яно-му,

ж}'Ть, море по ко;Пна

чав її ображати.

зау1Ва­

гідно себе

-

як

ка­

він lI'O-

Швидко з'я.ви­

лися iJНші ~РУЖИIffiИЕИ, Ї !очне хooU,лося йому, але ПО'Ка3аВ сво-ї

.

ДO'1t'Y1Менти. Неза·баро-м niJC.Л.я цьо-

Бorда-нівка.

110,

* * *

за

повід&млeR'Н.ям дружинии-

кdв, ~тничі зб(УрИ да,рниіцыt'oї JWyжиі OIПJlOOКИ n,рису1'Нliх за ДJI!C'l'a.нції ЗІВ'~, де працюе вдалий ВИ'C'lIY'fI на сцені OY'Ci~ьo­ ШленчlИt, .CflOOPlO DООІ~ДИJIИ юна­ ГО села Опаиасооа 3аПIiМОРОЧИЛИ ка j взяли його пі\ц свій ваг.'ІЯ/(. ГОЛОІВУ JliВOlМ у:чшІlIПt&'tI НЗШ&ГО хо·

ру _

,D;1ІИ'lU)У Удовичеюtу і ВаТрудящі села. ВдJlчні дРУЖIIJIfсилю КИ'Р~і. ПІ>ИЇХaJВШИ ,11;ОДОМ)', никак за іх ВJtmв:нy б()j)OТь6у вО'Ни кадилися

і до

'l1O'rO

розі _ IІрОТИ

'ПQ}))"пmшtiв

ГjЮМалськorо

ЙШЛИІСЯ, що 1ІіГaNу.вати Їх при- UOІШAltУ. 341. іх АООІОМОСОЮ pas і ЙШJЮCянашШl дружипнRIЩ( 1"1'. назаа~ БУАе П-oot'JI&А'ено край

tВiіЧі, вони ~ають rвї'ВНЇ ви­ С'J'1l1llИ IlфlЮутні!Х,

ініціативи mжИШІШ учаснllПtи

Д8ИТИІСь JlЮ~ У

Нотатки

во кл}'lб,у В ЮlтШОМlУ селі Іфнпнне­ це тим, що під

час hooPeння pa~OOII'Y з чиєі.СЬ1

На опо])удженняклу{5у ЮОЛИШ­

13И'J1p&ТНВ

І. СИдtPtНКD •. с. Семиполки.

з

с. Зааоричі.

щоденника

11 ТРАВНЯ. ПlА час чергу­ проведена була DЇ",JtПOВїдиа JЮSМО- и дУМаЛи. 8 Тj)aВШI вів ЗIR()ВУ вання нашоі rpупи нІЯКІІХ ва на молодіжних зборах, де не ПOlКaЗaВ r..OOe Т&КИіМ же ~ ЧІІС ПРИГОА У Броварах не було. тільки ЙOlГО JO)Y'3i, але ан CМl лекції ДJIJI M()JlION, Щt() ві,tt6yла~ Ф_ ЗАПОРОЖЕЦЬ.

• * •

Су1Воро О'судив свій xyMH-сыltи!й у palЮкнО'Му БудИ!Н,ку

!t'YЛЬ11УіРИ. за ;pUпЄВ'НmI штабу дружини ПРО

12 ТРАВНЯ. ЩЦ час чергу- ВЧИІНо-к. BaHHJI очолюваної пн нllІКИХ приrод

А.

мною rpyне було.

СКОРБЕНКО.

сВ. Босдановнч, будучи иа- ~ це ВaDИіСали л~cra.~і

підпитку,

горлав

примушенІ були Аосо обходи-

801'0

3ММаАУ, де ми вчитЬіСЯ.

Oбf'o.во,реВlrJl вчинхШl ПОРУШНИ-

тн. Провели з ним бесіду, і Kfв fIItiJNa.-сьхОО'о парядк'У на 300він мовчки пІшов

ДОДОМУ_.

жини раіцен11ра. Менше, набaraТІ) менше. ~o охочих 1OO,I)'YIJII.y..

сУчень .УІ KJlacy школи робlтничоі

деаиика за· 2100J)e9В8 ниніш(}покOItвіIК'У С.1авитЬСІІ полтав- створити Дн,ИrpООСЬRИЙ Іірничо- .НЬОСОІЮКу, мли вперше ІІа вуська зє·мля своєю радюч.і.ст.ю. Не збшrаЧУl3аЛЬ'НИЙІЮМбі!Нат, який Л"""СІ1У ~n""~.nd,,, з'..",,, ....... или"ь JlЮ"'" '''''УОА и.. "............. ,... менш ба.гаri і її надра. В роки BiДJЇrpaє велику )Юль у дальш&1іУ з~рВlOними пов'JF.EаlМИ «НаjЮД-

і поводив І 1ГtP0000ЩЦСЬКRII opraвJ3aЦliЯ'l( учбо­

себе на вулицІ так, що людll

нику добровільної Н3ІІЮ~ої іІІРУ-

вати фООІаitlJКИЙ П~. А ОСЬ lЮІ'8ІІ'ІИ З ЦЬіОІ'О' & що-

ce;~~::~ Кременчуцька'магнітка

pa.дaн~ыоої

ИUII8a'ВCJl

'1'01'0, 8.

р&f4J1JlЧНСЬ

ча,с ніп КОЛГОС!ІІ ім. Лещ~на

до магазина;'

сільрадн

чатк. Пk.'ІЯ

AetCb-'l'O саtМогO'НtКи,

агітатор.

• *•

шість JCіЛOlМеТІ>tввимуrnені

с.

lliльш нах/Wни.м показав себе рудняцськвй Юва& )(вола Шлен­

ШваЧКD.

шпої!ЦltИ У сусіднє село Боб,рик ТОіРік значні КООІТИ, і Його сл.ід П6лагодити tВ3у'М'я або пошити чи оБOOl'язкооо закінчити. Aдs.e село Таасі ж KOII)OIl1Кi, але \UЖЄ відвілретМ'OOrrytВати ЩО-'небудь 3 OtДЯ- наше - одно з нatЙ6ільших в ра- рЇдШ JII01'a.'NtИ оое чaJC'Iiiше з'явлJ1ЮIl'J.lCЯ $І остшНЇІЙ ча'С у щоденгу. поні, а клубу немає. 3а

111

С&IІЩЦNlJlЬності ВИКЛЮ­ чили іх а CВII"01t08l1t'1'8y.

Te-1ІНОІС&ГатOIfY В. і ШатytНооу г. !фО'JASW хт*аиC'llJJa. Вга.vу:вали, &iJIe на цьwry ·не за8 ......1111. СІЮхоїJIИlC'J(: Ha.~ Д'ВJI 3 член кпрс.

npобаче-нН1Я. Со­

ч~у, але будЇtВRВЦТ­

но. ПояснЮ'ють

між нами

СВ8jJЖа.

ШУ, оросять

не ·вилио. .1аиовМJIО було за:ВЄtрш~ння цього в у Н<liС в оєді шев-ці, кРам:ці· БУЛ;ВН1ИЦ11Ва..

Тх елі,)\; оргавіr.J'У'вати,

я,

увшrи

особливої

PJlТь, а р-езультаriв з цих розм'ов то вини а.60 помилково не зш-

не ви"Щ)ачали

-"-о Винен

потребують

рекції, партійної і П'роФСmпOlВОЇ

с. Жердова.

ЦІОО ба:гаro ж.іноК. П0'J1)i6ні Я'CJIа

tПОРУШНIfКИ

I1JЮма~ького-il'O'Р~У

вїдділетнml

фермах, у

та. на РЯЮ ЇІН-

ТОЛІШи,

схи­

робітничого колективу

у Б-елик.їИ мі1рі залежить дальший

На 'І1Ваrpинницькиос

<ІіК1'ИіВуст()ЯТь,

ли!вши

Б&бку

ГOlllова

дJIIYIГOI'O ДНЯ Н(І. 3a<ti~нi 'ВИ­ KOHKQi!IfY сіЛЬСЬІоої Ради .в щ>и­ cymOC!I'Ї

сіл~ди Тимо­

М. Ф'АОРОвськмА,

.'ІН хулirанrв.

Г.Бобко; - тотрілка підвела. - Ншіть не 'пам'лтаю, Я1t і

Кажу «не гаючи», бо від цЬ'ОО'о ду ра.июнних устаноВ. pitCТ пР{)д)"Ктивності праці.

Вікт()р Бооко і ФЄl)ljр Хи-ль'Ко. 3а доп&мOIJ'OЮ молOtді \Вони ШВИДК{) ЦРИіООрка­

й'roJIосиlВ IroДЯ'ки г()лOlВ4 )QJ·УЖИ­

ХУАQDЬОЇ

піСЛIІ тосо р&х тrpyдящих ltIaAI величезне ви-

xwнe

зна.чЄ'ИНЯ.

ЦІ/! ВИRJIШСМ

вечіриьої ПlpeЗIfPlC'lUJО до п'sниць, хулinmв Мо.ІІоді. nnll: •

М. Лоrвии непристойно пово-

1

прmryшує ІХ аvvv RТИ належш

див себе на вулиці _ ".ІІКІІ. ВИСНОВКИ. Вlи визиа. С8ОІО .нну І ..аа .llЩiJlwo 6уяо б, на lfOЮ !АУМслово, 1110 нікол...е ие п08'l'O- КУ, щоб ИМ'4Т1И ЩС)~RНИIt& ЯРУ-

РІІТЬСІІ З ИИМ_. жипи .про:ші.сних mpyшвlВiв ІД· А ...... f"II<*a.-сыtoro.. П0rP8~ БУJlИ від_ с. ОuР08O.lЬСlоки І щО П .. _ живає по 'У.lllці Ім. УІІІ з'іЗАУ fЮ8Їtд'НRII чинО1І otofJIIJWНIi у

ВJlади тут рі()3ВFдано РОЗВJro1ку укр.аїIreЬ100і 1'leтaтJl'Y'l)riї. ниЙmЖИІННиlt».

РаА, ДОО'ОJlИВ соБІ КУРИТ. У

з ним, він її вдарив. ХулІгана ВЧИТЬOll 13 однOJlУ З кIfївсыR!х тех- , . ,. 0t1 В.НИ ущуть вl.п.пра • .8ено Ао раАокного віА- ніЧиих училищ, 'ЩЮ повєД\1ffКY на з JIIВJI~ ИO'l'&МИ «НUlIИХ пРи-

і

видацти

'J,K на D'Я1Щ~ кLлометріlВ У ме- :/алізниці і водної магіотралі пожИ'])іччі Дніпра і Ilсла, ніби про- ле'гшить і здешевить 'l1ра:нспоJYI'Y-

переДILIIИ».

..

СІоОI, 1І10,аро•• ,ає по ,у ці

чlр до Будинку культури. Ко- чанннOOl В. ли

К. ,і"мовилась танцювати

Aoro

по-

знайдено вели.чезнї OOItлаlДИ за- близько п'яти міЛЬЙООІів 'І1ОНВ толі3них руд. Во-ни сягають більш варног·о к.оНЦЄП'l'Pа>rу. 'ВлизькіC'l'Ь

за рік

фоАє кінотеатру. Ми

An.Nп

і..: ПушкІна, приставав до Аlвтооо Ж вечара У дРУЖИJНlllmctв НІ r~x. ...... 1(.. "яка пpd .....а на ве- БУtllа. сеJ)Йosва· jIOOМtJIВ& З 6рава.рЧим сильвimе б~)І;е l1JIOOU~ь-

Р<JДИ.В КреillilенЧ'УЦЬК()тМУ рапоні сировини

сП'яниА юнак В. Ка.басин-

В·

JJIOIдооища нафти і газу, виявлено Руду тут ВІЩобуватимуть виrід. А· . . . великі запа,си граюту. заВСІМ HJIIМ 1 е'ltt)НQМ1ЧНИМ .~wrим недавно DЇюарито ще (}дву і, Ма- опосОО!JМ. Комбінат 3MOQКe перебуть, неостан:ню таємницю при- роблmи ДOCJIТЬ мільйонів ТОНИ

1'<. 1аІ&.Х е&ТИіР'И». ~й~"п~ І DЦQpИ6!llcr8, УC1'ШlltI' І раnОIl'й

ОpдlllfCь1tИХ, кий Іка ду·lВа, ти~ Ч&ІС'IЮlе у щ(),Це<нИИlltу иa:ptO<)Щ

дІлення мілlцlї-. BYJIIIЦi і у l'JЮма.~Ь1tих JlїlCЦЯХ. roA не 6уло». Близько АВОХ тижmв lIOiБYJ8 Коли вели бetсід'У, то схтожє бул()

ДО8Жуючи lt<pиворізький залізо- ваННJI руди, в-ідкрив їй шщю,кий ltG'Dб3tC'ИНсЬRИЙ пilд ОХОPlОІЮЮ. Ко- на те, що він уШ~1ПІІВ СВОЮ рудНий басе.Ан. шл:ях. на мmлургііні заводи ли П<JВe<1JiIJ.fllllCЯ з міліції, 3 ним ПOOlИJЖY. Вийшло, ороте, пе 'l'8, ПI!І}ІІШе IЮдOlВище багатих Р'У'д Приднїщюв' я і Дон-ба,С'У.

було ВИ!ІІВІЛено поблизу станції

РаНtш за будівників і гірників

fалеЩJm& КооеЛЬЩИНСЬR'О'ГО 'Р4по- майбутньої

ну. Иог() заtПа,си

Кременчуцько-ї

"Н е в ж е

Ma:r-

обчиелюютьея вітки сюди Il'рибули геолоти. ПІЮ­

ж

то

.vyж

6

І. 3а60llотнмlі.

ЧJlен paAOНIНOto штабу народноІ ДРУЖИНИ.

я

?"

в сОО'Ні мїльй(}нїТв ТОІНН. ці руди тягом п'ЯТи p~iв Il'РОО!аДИЩf во.ни ГЛJlНУВ ВареН'УХИН на І риК-а.'ГУР'У і з гo-pтJI хorrШ містять більш як 60 проценriв СКЛЩІЩі роовіlдуваЛЬтні ро.боти. KaipmtIl!l1"PY, аж за гооо- буВ 3НI$У ВJlIПИТИ. Вже залтза і своєю, як;'отю не посту- 3а цей час в рr3'НИl мі,сцях і на в-у взявся,

паЮ1'ЬМ' переlД

та

дpyroI<l плЯШЕУ З KY'К~

ltриворізькими. різних глибинах щюбуреНI() 950РУ:КЮЮ за груди, щоб Во-ни майже 'не ма.ють домішок с.вердлOOlИ'Н. ltpiM геолотів, уже C-еІрЦе ЧШСО!4 не 'ВIЮКОЧИфОСфО-РУ та сі'рки і тому IJiPиДат- працюють і ])Q3ВЇд'УВачі «Ш:вден- ло. ні- для Ma.JYГ~iBCЬKOO'O виробницт- діЩ)()lJ)ТУДИ». Віля села Горішні - ЛКWI добрі, - ВИ1 ва. Біля ce~a Гj)ріШНl Плавн-і IПлавні почали виБИ1Рати DЛ()щад- Гf1'IН'YВ він, _ JIЄIВЖЄ Kpe-меflЧУЦЬКОО'() р.аЙону роові-да- ку для бу!Дрвництва КтОМоонату. 11 r. ж 'ro •.. но дРуге ІЮдовище. Т ут 3!НаиДЄ'но Комсомол направить сюди СІВ()ЇХ

потужні зМlатси ~алізистих квар- к,ращих п,ре~ста'В1ІИКів: Itтр.аїш вe;;:'~~'В~~ цитiJв. Геол·OtГи.

3аТИ'Щоооз ккшеll'Ї ви­

ТЯГИ},»,

ни лише на ГJIи6ині 1O-~ мет- будови. ""'. На--пrri, біл·я села Ери~ті,в1"" '1'" У ка також відкрито родовище ква.р-

же в

1964

ЖИТl1Я ООБ()тї If}"хиВ, -)tOIВeJIИ А()1іУ

.".

potЦlп()В

ий

.

Вlldщоої тут же поруч «Itюлючі 'pJЦIИ» та пе-

Ц)ИХТOЧlta

щоскли кинув Ш1.ІІПВУ 1m. КМІіньі ""'н цLrou:v "І'

""-,

ока.зав:

оочислюють Їх п{)-Силає rrorРІ'бну тe~HlIКY. Неза-

міЛЬЯРДGМ танн. І залягають OO~ ба]ЮМ тут заВИ!J>ує

але

ЛЮд'СЬіОЇ cвmo-MOlC'Гi MЦНOlCТЇ, іка була D ньосо, 'В3JIJIa верх. він

не,

~ І,до чorо ж 1'11 ме· • '1 НeI"l,JtВиц,е, ДОІВела.

ш-за те6е, будь ти ІІР'сКЛJМ'а,

1Іе.ве. тут

ВИlCТа-

циriв, які ЗiliJIJП'ають не глибоко, ничolЗбarа.чу,валь'ІІ'ИЙ к&!мООнат по- не П-РIЮJПВ'Я: «Хто ча- . . . ,. ЗаІПatси Їх визначено в 500 міль- вин~н видати першу П}>ОдУкцію. стеНМto ВЩlива.в, той РІІДШй Cl~ 1... г,

r.

й-wЇ>в т(шн.

На баі3і

К.ременчУЦЬRИХ

І ulfUiшиій Gе.uрі'Щі

руд

IllміЧеВо

•...

Ро.а.

м, Кременчук, ~~CbKoi 06лam.

.'

ЩІ- к-уче, JШt. вoroпь, наJЮд' вили на Clма лю_ і ЩІ( ТИНiQМ СІІ~ЧИ'Ва6».

ПрочитatВ Ва'lJЄl&ухи,н,

ще раа глянув

ва ка-

ЦІ>О-Му крапка.

На

- - -три»!

8ОІІІІО

П()!1fВШI І

БY'l'И утСЮДИ, де. ще ае • • • fOO1lp& tnЧ «BНDвO са- П~JIИU &ревnИl8И.

Текст

П. СаміЙ. .u.

Матонок Г. Кузьменка. с. Вигур-івщnа.


СТАХАНОВЕЦІІ

irIІТНllqЯ, 1& Травня 18&9 .року.

Самовідданий тру Д на благо БaTbKiBщиHи­ відп о ві ДЬ н а в не о кун а

• ••

ПроменИІСТі міста, roлyбинь

цей

бе9межно

Марія од,на Вона

У

один

раз

у

кол·

виходила

змаганні

на

моло,

Дошку

пошани.

році

семирічки

першому

Марlязо6ов'язалася

по

3800

по

одержати

кілограмів молока від

кожної корови і

вже надоіла

1160.

_

ватись синімидалями, щО М'Є'РЄХ- тій 'в обла,сті ПРИlсвоєне ви'сootе У CJIlО]J'YlдЖенні нового клубу на TJlТЬ у 30ЛО1'/liВИХ сонячнИіХ C11j)Y- звання комунkтичної. А ланки 600 мЮць. І ось мені ПРИIRе.сли запрошен- НШПОЛЄІГЛИfЮ :шатаються за JГpaВlO ве.село.

не

занесен~

BceHa.poДllOO'O, Т(} як же ,не ,милу- ній ланці нинішнього РОКУ пер- U-ав не.ро6QЧИЙ ча,с беJ}УТЬ участь

добре

Ряба­

доярок

дих доярок артілі, за що була

ще, коли 'І'ІООЇ ~в'ятн~ь, і М'Qльців. 'ne - сила, здатна тво- ник ко.л'fЮiCIIIНОГО xOJllY, а Галина шляхи оон:ячн:і ,стелятЬІСЯ вда- рити чуде'Са. Вся молодь іде за h'ріль і МОЯ c~cтpa Га'лина. Ти­ леч, мичуть до ща' стя, 'млиюо,г.о, к.ОМ'С()1МОЛЬЦЯМИ. Нашjif мо.тоо~ж- щенКО - соліс1!КИ. ЧlliС'\'() дівча­

Заха!рченlОО

Никифоріана кр,ащих

переможцем

'!'аС ХОЧЄТЬС!Я г()ВаРити в~ршами, села золотими руками, сам {)івідЗа:сіяли ми с!Вої діЛmI'КИ вчасВ пЇіСнt .ВИJlИТ'И IP/I.)Qi,cTb, що пов- Д(IJ!liїСТЮ Б труді. но, 06р<ібляємо як CЛJiд, не Ш!КОнить cepцJr 1ІР'УІЮвниzа. землі. А У селі - понад 200 ДОМСО- ДУЄМQ сил. Вся ланка учас­

Ма.ріі Сушко, Дар:ї

з

госпу ім. Сталіна, с. Руса.нів.

Ч'у~вий рз-Ї'на». Сла.вJl'Ji1ГЬCJI люди нашого зОС!О'В'Я38.1Шfя.

нах.

зобов'язання-

достроково

ГОСіП,ода~. УзмальнOJМУ У'ооіх'У брати аКтивну уча"сть в оrльськ.ііі т,РУдlівникіJВ українсьюо~о С.ела є ХУДОЖН'ій самOI)QIЯЛЬНОС'l1і, бути

малень1\а. частка праці і K(}JI.rO:Cn- гі'дними зван.ніЯ члена коМ}'ністичJIЄI1'1CO'К'J)lfла... НИ'ltlв нашої a'P'Гi.'li «Ч~рвона У к- HiJlї лаНlКИ в ,п06'у'І!Ї - Twкe наше

f

••

Річне

Тобі, ВіТЧИЗН0, наша праця f' к:раLио )ІОВ, ЧИC'l'i хви:лі лaiRiв,

о РОД у

r

Нагорода Радянської Ук­

раїни друrим

.орденом

запалює

КOJIгоспниюв,

нас,

-

нові трудові подвиги,

ми живемо, 31iJМ1(}ЖНО .і

У в1;щоwдь на

виооку НЛ. ЬУ в Киів. Яка радість - іМlшу,ва:rnсь домуністичними. Ми у'рядову н8.ІГ~ІЮд'У наш()ї к&wч ої бути ПJриrу1'НЬ(}Ю на УРQЧИіС'ГОМУ прагнемо не лише IПраtЦювarги, а України я ~iд імені К'ОМ100мМщ1'В

-

-,:!еніна,

рить

доярка.

аати

так, щоб річне зобов'я·

закня

по

Буду

на

гово,

надою

працю·

молока від

закріплених за мною корів ви·

alК'11і ~руче,н'НЯ РаДJЯНСЬJкій YIIqta.ИIi й жити rnо-каму.ні'стичному. ВзИJМ- і мО'лоді С!ВОГО КJOлгаапу зшевнJlIO CВJI'ro

CВJm)

українського

1tOOни,

п~~Ш"У.

на.роду,

праці,

Дорогий

'l1Py д.OJВОСО

гiC!fb

України

Микита СеIPlГЇ'Йс.вич Х])У'ЩОІВ ориї-

.

Ха.!В дО нlііС, щоб ~а'l'ИCЬ І]>а•

А_~б

])

об оту

Н'ів

.

ланки,

ЩQ

прийшли

в

кал-

ГООП із семирічки, ЩlalЦЮЮЧИ, на·в-

чаютЬCJI у вечj:pній школі. Оде,ржати

AIt

ЗОМ . з на'МИ У'ООlхами,ооГОВiJ'РИТИ І MiUI у-гню

і Зa!J)а!З. У с.і сім КОМ'СОІМолок, чле­ ня,

таІрах по

280

Д8анаl1ЩЯТИ

гlm-

цеН'11НеІМВ ка:рт()Т[-

1О г.еКТа'рах -І ' . . в'яза.ний із ЗЄ'lЛeфlOб С1'Вом , 'pa~6 по 40 цеwrне!)lВ к~у.р}дзи ~ t'e, що нашу PЄlOO~J1'ЇiItY нa.lГОРОД- зерні і по 450 центне.рш '3елеlЮl _

КОЖ:НІОГО, хто ~ВOIM ТРУ'ДООІ по-

лі

..

на

3

гектара; на

жеJllO за дослгненНJlВ criЛЬІСьком'У ма'СИ,

закінчити

Д~СJfТирічку,

здійсщпlliO

IWBO.

Ви.сока

семирічюу

,1(0

НЮіВих ТРУ'ДОВИХ :JВeIPШе'Нь. Іни lWмоопи і~И pajО'ИУ ВИІфаВдавмо дооі-р'я П8.!ртії А Ра- poeмjщyють 1tУІКfa)Удз'У, вої .в іра­ за])а!З на. 1500 г~ктapi.B дянськorо УіРЯJW. 'Гооо, ВіТЧИЗН0, йоНJi наша

пР8.1ЦЯ,

дум висrже

.

наШІ!

М.

Н.

Рябого.

~=====

Підсів кормов��го люпину в посіви

метро­

НalГоро,да кличе

доярка

3ІНімку :

Фото А.

конати.

ку дівчата виВО'зили доб'РИlва на рідну !І18.1Р'Гію, щО ми ЧЄiOlЮ ,вИlltо­ ~p.)1ГQI1O ордена Ленd'на! Це вели­ '~====t? 'поля, а lleчо;раJМИВЧИЛИlСЯ. OтaIК на6МО її за'ВДЗіННЯ, її наХре'спен­ ке

На Ряба.

кукурудзи що оореТЬСЯ до уватм ,11;t)И під-

більше, ніж Topi~,Ha кращИJX, в с,ї,ві ЛЮІІІИН'У і коли cJlli'II це ро­

IFpaгнепнл

доста'І1Ку удо6реіних п~реJtНикаl бити? ГOIJIовне одержати ЯК-ка.)YroIIлищі. Крі'М тот о , ни- наlЙ\більmе СИООСIIО'Ї маси 3 кача.-

стре'Млі,IІІН'Я.

Onьra ТИЩЕНКО,

нішньоївесни tmeCЄifiO на цих нами к'УIt'Ym'д'3И, бо піДtі~ний лю' ПJJOЩах по 17 тонн ~~их пин збarачує г.рунт на біолОО1Ї1fНИЙ

ланкова колгоспу

«Червона Україна».

і ПО З цеІМ'НеІРИ ніНЄlралЬ!Них доб- азот, що щри.ає ростові lty!кyilJlYlд­

с. roГOJtls.

рив на гекта.іР. Насi1lВ:я -

внео- зи. За данНІМИ цьог!) ж JН>с1'И\ТУТУ,

IООJlкісне, гЩрцне, ООР'Гів «ВІР- нwйюращі СТ}}IJКИ пі~оів'У -

25»

Масове nеревu«он,ан,н,я норм

co.j)'T

та «ВІР-42» «СТ8.'Ринсмta».

24

і місце'ВИЙ чеорвня, оорма вwсїІВУlJaJС~НJIJЯ люпину 150 юі:лотраvїJВ на геостар, після ,црyrQГО міжpяi,1l,НіЛ"О

ВМ1Ч6ІШЯ Yltn~ЇHi - Це наша ві,щповідь на 1JИІСо-lвий Імн ПОНOOlЗlpeRltо і Тp&lCТОВсюди с.~ють ~'R'УРУДЗУ кВ&Д.. , .... ...'''''''"аї .. ,., ,БИСОоб Вс' розпушування ГPYIН11Y і Пр!ООІОJiКи. КОЇ ,нагороди - {)Ip~e'Ha Леніна.ку Н8.ІГ()])(}ДУ pe'rnI" ~Jfjцj., за.я.рист vихайло ~'pдa, ві зобов'gратно-гніздовим CIIlОС ом. JIilД Оіяли тpra:к-rорною ДlЮКОВОЮ сівал... lV .\!l и1 . Р

Пе<р!ПИ".. сек""та""'М цк КПР-С, ВИЛИ механізаТQРИ. залИlСЛ 01l-"~ ПО З5 ЦЄ'Н'IIIetpїB ..~ ..~ .,~....Г ".'\н."'" 'п ,,".О ою Ради МіНІОстрів СРСР тоРання ка ... ""'()ІПЛЯ , JI1Кy саі',или 3~Ha і 350 цеиТ1lМ1oїoR ",.~.... ~- зелевюї М. С. Х'РУЩОВU''' ~'льбами, сходить. маси. з ха,ча:ва.ми МОЛОЧ'JЮ-'ВOOJtоВ....ОnП'ШOlU ~ ......,.. -- вик.ли- •аТ\il\'QИЗOJНl.;НИМИ .,.,u.. 1 \1' NnJ(' ШICJIJI пі""'иВJI. elННЯ її HЇ!Нe.'Т\~ "ьни- вm С1'ИІ"л""""; З N>1l'IТЧII\D D~n плокало СЄ'jleДl'""'i'l'нИ1t1В ру,щнЯіНсьI'<'~"",. ""'" .~-.- Ч\>I\J віділення

Jtoro

богданівсшrorо

раЛГDCilУ JЮВУ ХвИЛ'Ю пї;щєооооя.

. Ось

за колгОіСПа:ми ім. Сталіна, е. ут..u....:..""'. са.нШ, та «Жо.втень», с. 1 'l ""'1 АIіВ , я,хі першими в районі yn~алися•

З робоотою, за.кінчують сівб'У ВСІ

Ми добnи;ваvи' ,рОІ6ітнищі по'lН'УТЬ щу пі.-ивили мїиеP&JIЬаИм .·' и ~- інші к()лroooИ '1'3. раЛNЮПИ.

...........

прOOlСЛЮ:ва.ти. На'РО:ЗСЇ:Ба:НіНі haT-рв1ІаIlИ.

Щоб 3'ба:га1ШИ

на 1ЩП'ОПЛЯНИХ плаиN.Цiях а він на.ві'снОоЮ туковою сіmЛ'Кою сіии Jt!OIPIМі()ВИ:Й JPDIВII' чё11веJWroГО ПИН, в зе,рні JПtого

вноситьмінераJiЬJНі д'обрива. на 9-10 гe.1tТa'p&;x. На оltрМШХ діЛЯlІ'Ках СУ'ПеIJiфосфз-т і IHa'll])ieвy сел:ітру розс~ва.ІОТЬВІ>Y'JiНУ. З 200 reкТ1L'prB піджИ!Вили каJ)'ЮIlЛЮ на 80. На остаин-їй JlIJliOщіроБО'1'У закінчимо за 3---'-4 ДH~.

г()'l'oвили до роботикОІМ6а'їіни «С-4М» 1 «С-4». е Т8.К/()Ж .шина «СК-З», щО зі6рали, одержали дві Ha'ВiCIНЇ ЖНИВ8.'jЖИ АО Т])&К'\10рі'В «Бела'РУСЬ».

24-25 геltтар1в, і Сво-І Швидк() посіяли .і за'60РОНУВ&ЛИ го CJIOIВ& ДlУ11Римали. КУ'К'Урудзу маmИН1lcrr - ланк{)-

В· а т ь ко·І

. .~ Іб Л. 1Тli'lllриrаV\н

М. 61118ЦЬкиА,

Ш

СИН

збільшуєть- ltiВa~рати.

оо на 0,ЗО-0,40 re1t1'apa. І тах

-

Itуюу:рУ'дЗИ,

.!:>y~ наша «J(ю'ролеJВ8. [10-

КItЖ1Юг~ разу. Itoлизакінчилшсь Шв» до.рідною,

качанистою,

ЛИВ брига.дир. миці жодній 6ур'sпшні, - Норма 12, а посіяли 15 'mмeMO' 'IlIOOіJВИ . ЧИlCТИlМИ.

арують

.

ЮОJlJOOiCmfИЦl 1tоj)МOOlИХ

якої

ПOЧJН'YТЬ ВИИJl'l1КО'IІе

40

бy'JW(ilJВ .

посаДИJIИ

та

стиглО'С'І1Ї

В

збaraчеlfНі

ті і люпину в cтamiї ,.,..

KOPAfY

v •• ,

пое на ООJJ!КИ. В. Тeprунський, ronовниА

мав ЛIOllIин на

блИ!PIt~чих

бобиків, чим са8ІІимзба'гатимо си-

агроном

раАін-

спекці ї по сільському rocло­

ООлок.

дарстау,

3'JllВИЛIfCJI mжні ОХGAИ О:ВОчів.\5 TЄRТaIPiв на ,н()ВооовоєНИІ, CJICYЗЄIМJJ'JI'X. С~JIJlИ

трима- reктatpa. ха,йлеНl~О та Гании МашЄ'ВСмt~Ї з тpa'K~ ПетJЮ m~че1ll1O та ЛаНІКИ Надії Jlчник ra. Феодооіі ПЄilШIої бригади вийшли на бо-сіва,ч Гpвrорій Вїл&СькиА. Бwя-

Ланк& мехшіоо'l1O'pjв ВСЮДИ Кримець доставляють ЗevIену м.\- ])O'l'Ь'6y з Оуір'янами. П'рonолено ки за~ за НИМИ на весь на 'JIpeТЬ;OKyBC'l'IfIГaє: на б ()JJIO:fiyтalШi,i , иіЖIJ'Яiд- су жита, ЩО 1tOlCИМО, на KOjJМ ху- 1,8 гєктара ])аIЩЬОЇ ~шу1СТИ, 'п~іод міжрядного обрООіТКf оосі-

МОJЖDу.

та син МИ1Wла

}'

IЮзахщщв, одержимо ВИСOlКий у:ро.

жа'й зеленої lfalCи ЮУ'КІУ,рудзи '3 :ка'1аJНа'ми МОЛО'ЧНО-В()СI\IOJвої CТИlГлос-

З КОЖ'НОО'О КОЛТОQlIНицj ланок Ашастаcilї Ми- 'mених БОJlO'МИІ

гоопу баТЬ1t~

вони

бю6и:юtв лlOlIIИ-

ГВТЬ БУР'ЯНИ З ПОЛЯ!

прошCilІЮВWIЮ

В1tJIючившИ'Сь

по-

і більше зі піС'JIJl д'В<lРОООООI 11 IJIро'ПОЛ'КИ і

поxa::J}'lЄ, тке

ЗJIa)чення

мцrлєнні 'ВЄ'ликодимерсмtООО 'J)aJt- наму o(}pooi'l"КY n.рос.ааших куль- добі до тва.ринницЬІКИХферм.

~3IГ&1I'II'R,

фаctа

НОСО ЗеІМле}Ю~1'ІІа, яюі він про- в ЧИCWМ'У стані, н~вИще 20 8ОДИ1В, щжа.зують, що ПРИ QIIep- саНТИМe'l"Plв. Це робwrи ~раще Ж&Нні зеленої t.(а~и К'}'іКУРУДЗИ з після дощу. пrдсівом ЛЮІІІИН'У '110 201 ЦeJIтне- )lотримаJВШИ зазначенlfX ат-

21 fЄJКТa'j). Вони борються . за 50 ЦЄ!Н'l1НЄ!pїIВ зерна і 400 цelМ'Н~ зemшої маси з ха.чанаки »олочво-

Зllї!На, заміJ)ЯJlи зроблене. ГО'ВОРИ'і'Ь Maj)'КO Рюма.новИІЧ. - Добре працюєте! - лохВ8.- Не )\'(JЗIЮлИ'Мо ,рости на на.ші!Й ді- MOKOrВOЇ

а

блисюучих

і

Д~Jfіди інстИ'11fТУ с~алkгич- :поаівів >Іt}~урудзи, щоб в,()ни були

агроном.

Aif1peraT рушив. ГJOни ДОВГІ, 1, К'У'Р'УЛЗУ швид:ко - за 4 роб()ЧJflХ .... '''''' цwгo RQJtи --"ХТ"'" """"йде їх, площа, дні, на .всій площі за.б~ечили пpoJI{)JIJty ..... ~.. ц . . ~

Рома.НOOlИЧ

-

х}'llt'YIРУ~И

'Вищення ПРО)WIКТИ'Вності IWPiВ'вишки 15-20 CalН'l'JflMeT'!)l'B. Зви­ IWлrооп «)КюІвте;нь» , с. Требу~в, чаЙНіо, іВ кожному коJllГ'OСПЇ і .рад­ TQPЇE зli6рав високий урожай ае- гаonі ШД'Сіів слід ЦРОfЮДИ'ГИ, 'ВИХО­ леноїмаси сумі,сних лосїІВЇJВ і на- ДJlЧИ 3 конкретнИХ умов, у,рахоt1}ЮiМадив певний .цoc'Вliд у цьому. вуючи при ЦЬ(}1ІІУ p'ЇJCT і j)О'3ВИТОК

Ма'РЬЇ Гузь Іпочали ш~. Ше- г;pa.мdв. Цей фаіКТ

гектарів. Тш тру.дяТЬС'Я

стиглості

чатк,у

час РООЛjf'Гь

фаз.ам,ОJЮЧIЮ-ВОСХОВОl

Jt}'lltуР'УДЗЯ1ІИЙ ну ЩtipraЗ збітаютblCЯ.

.. ГЄ'J)OЯ С" пу крові буряк. И ІРУ з гe1tТa.pa було З03 IQЇJlОС,р8.'МИ .машини оораЄТIJCЯ ,щвl'ча <Щlал1СТИЧ~ траюroри~. Він заміJ)JIiВ ,рїБe.}JЬ ної Пра'ці О. ГітаЛJQВ8. взялись виnepet1'p&DIfOO1O oo;rкa, або 102 граВпе:рше цьосо . року хОоріМОД.О. ми на O1t,"~ xn,МlnIRiV ОДИИ"'ПЮ, а. пальносо, переві1НПІ, чи Д.OCWГЬ рощу;ва'Ги 60 гектарі'В It'}'%урудзи~, б 10 I'і'Ч Vl""-' .... . \1:,внаРИ1Гада ПОСІіЯла.reкта:prв бев пп,,,,,,;,,,,v пnи ""'ожаї зеленої води, ПltИlСЛУХШВСЯ, як пра.цює мо- і оде;ржати 1II0 40 цеН'l1неprвзе-рб' Н' ""'''''',.. :'1' цуюро.вих уряк~в. а ПJlОІЦ\ п,ро- ма.-СИ tn1Vv:!\'\Т1rnOИ 251 цеltrUl~р 3 rop. на та 350 цеН'І1Не:рів зеленої ма. Н'"J"''f!'''V РІЗалися '1>я)JJки, і ланки аАll felt1'3.pa пе'РЄ'!'роаОООТО білка - Все в поptltдку, вк;rючай, сп з качанами молочно-В·оожOtво.ї a~ l!.'- К сlШl\Y! стиглості 3 reItTa!pa. Пооіяли ху- .~м(}леН'ю(}, ~ВДO'Кlll а'РПеtIПtо та ·Вliдпо-відн(} 226 lId'л:огра~і'В і 57

ку,курYItЗою,

Коли у цей

ША'С1В,

C'lWXy. Комба,й!feJ)И Ли_ "еви- процентів біmta, "'КИЙ дооре ,шли- 'Ра:m:yrny.ва.юrя ГРУН'РУ в мі~J)Яд­ CЄ<lfКiO і Михайло На'гор.ниЙ під- в.ає на ПРИіріст живої Ба'МІ, і1ІРД- дях, 'К'Оли кукурудза була заill­

MТQК дО

заоілна.

р.щItДi.

l'рурого р!іевої селітри зайнятий ОлекМехшізат()])и готуються до силос на ооЛltИ, рекамЄIЦУЄ'ГЬСЯ КМГОС!І«Жовтень», с. Требуca'НItP Ва.рдаш. Парма 8 гектарів, збирання 'DJ)ОЖ&ІО, ~~овжують (в !Посіви ~К;УР'Удзипід.сівати лю- хів, піJд:еЇJВaВ ЛЮ!l1ИН по КУ'КУРУД-

&ОДИТ!) тр&'ктор «ДТ-20» II&вJю CItOlt. Поруч - за rrepмoм матини «ХТЗ-7» Іван Ше'вчух. ВОНИ еже В'11РеТЄ JЮ3Il1YIIIую1'Ь гpY:lJТ. Соочз-ТRУ БОоРОНУВa.JЩПО 22-23 ГЄlWI'а,ри при норм'Ї 22, а. 11 тра'В,. ня зООов'swалися · NJ.Вeem виро-

ш DI'M

JroЮ ЛО 'lIPиptlt)JJКИ ЛЮІІину .в між-

МCilРКО ТУ'Р. Я,ltі,сть робоm Bi.цмd:ннa. ВaJЗИ]J'Ї.

В. 3абереlННИЙ,

сщіaлitтичне

з:а

П})ИiКJI<\цОМ

с. AoвroAЬКO, колгоспннк артілі «Більшовик».

ariTaTOp. с. в"Димерка.

с. ('<»КИИ.

~pyгa

цlЮyлю,

буl{JIJПИ, вів. І. МаШ88CЬt111I,

бриrа.да, ЯКУ

е. ,РізанеіИto, пооша

15

кoJ1госІ1ник

очолює re.It1'aIJJЇ'В

КOP.JI()ВІП .~~ І TOiМJy '{~лі

артілі

імені Baтyтma.

С. Пу'хіsка,.


П!lтt1ИIUI~

n

11

11=

· . .

О МІсту

.. , .

IраUОНУ=, і

Сьогодні минає

Р()о()та

тиву

педаГО;ГlЧН()Г() 'КОЛ~j(­

нашої

I!tКОЛИ

ниніш­

нмуму році :П·РОХ()ДИ,lа під ;та­

пе;pre.6уДО'ви на' вчально-ви­

KmI

ПО.:Jоження

чен()

про

~!,замени

на учнівських

М'ольських

на відпочинок

БИВ-

і KO~CO-

3борах.

Виг()юв-

го

уважно

навча'льна

зв'·.mзку шкоои з жи1'ГЯ'М і про

Ч'В6.JYГЬ. Вчите ..rі, ЗО'Щl>eма, ТТ. Панче'НКО, Кудлай, Рима.реІfКО,

місяця в М!kяць, з квартал а в

дальший ,роовиток сисreми на­

стежать за обав'нзковИіМ вико­

них ~ШЄlнь ХХІ з'ЇЗ)IJY КПРС та

Закооу

«Пр()

зміцнення

р();щ()ї оові'lll в СІ>СР».

УОІІ\Ї·lШfі сть за ІІІ 1fВJeIprb 'ста­ ІЮВИТЬ по Ш'КО'D 94 'JlI)I6центи, а у таокпх класах, як ІУ «6» (вчителька М. ltу;рил() і Х (кла'сниИ Jte~'ВЮIIt Л. Панчен1(0) на·баlГато вища Ylооішні.сть. Збільши·лаlСЯ юількі,сть

уч:нів,

що ЮіlВчаютьІСЯ на

«4» і «5».

За~ліоЧIfОЮ,

Л~ДІСУМ,К()ВОЮ

формою іІ1е>ре~віtpкИ знань учніIJ екзамени,

до

яких

ми почали

гічНliй J)аді, де об.ГО1юрювалось питання,

одержав

к(}Жен

КО'НКіретне

учитель

..

за.вдання

Ок.lа:дено графік

остання

на'НННМ учнями

u.рактичних ї

ви~ілеН'ню

ідеї,

КВЗ;ІУГаЛ

курсу,

rIJiP()відної

зна,ння

'JI1КЩ

засвоєння У'Fбов()~

програми.

ДраКТИ'куємо . д'тя цього pa~ ОГіІяд()ві

у,prоки,

леrкц·ії.

.ІІ'О п<Ув'лзана

з

ric-

ЦpaJВильною

організCiJцією режиму

'дня уч­

тв.

І.

К()ІJ!1сульта­

.директор с.

ви­

,ви;робляе

Софія

ГРИГQрі.вна

П}'1lї'вку

. !в

один З

диці.

Дооре ві.~()чиваЙте, на-

.ій

сн·л;

побажади

-

ТО!ВWI>ЮIIrї.

... 3IЮсТає

кількість праЦЇJв~

НИіК'~в мmлі, Щ: О Ї~УТЬВ~ДIІlQIЧИ­

ШДГОТo.Dка до еКЗ1iJмеНlDв

Ц~Й, І1ІЇWOOlOlВле1l'i кабінети для їх про,ведення. ic-rру~цію та

переіВИКОНУG

З

будИ!ню~в ві~Іl'очиJtку Пущі-Во­

.б~Й'recJl

HIKonaeHHO,

сереДНЬОI школи.

вати

на куJЮJ)ТИ, ·в

санаТ()рИ

і будинки вііДПо.чин~у. Д3'ВНО

.пoвeamулися

Нєщо­ З Криму

М. СелЮ'lt таВ.Х'Ма.ра. кажуть в()ви,

-"-

ві'w(ж

II'J)O-

оо ЛIJ. lt'OJI}IreИ о.

РусаНіВ.

.

3.

Цікаво u.pОЙШ.'Іи у МИНУЛIlИ на.

. Загальну . IООмандн·у пе,pшlfсть ceIPЄД . JНfробничихколектив1в

.раЙону, )ші .відбули-

здооуди ве.lfQICШJoедИJC1'И КОJП'О'С­

вихі~ІПI'И

Д~HЬ

. Пе,рпІkть

вєл(УГ()wки

С'я ОВ Бро��а;рах. :уча'сть б:ІИЗЬІК() ·і

85

велосипедисти

У НИХВ3ЯЛО

пу «ЧеV'ВІО'на Y~aїHa»,c. Го­

юна.юів

'ГО'лї!в, на дру['е ;ВИЙШЛИ ОООР'Т­

150,

;)tЇiвча.т. Ди: стаJЩія іДЛя ве­

ЛОСИПЄдИ!СТЇ1в дис'І'oot -

15

25, велосипе­ ,к'іломе·l'рі'В.

Се­

ред юцаків rIIе.ршkть завоЮ'ва.lІ

С/lІенисеМIИIОJFківсь1ООГО 'Г();('IIJ,У, на Тре'ГЄ К<УГО

В()лодими,р Пінчук, я,кии

П()ДО.'Іав ві;!{стань за lІи43 секунди,

44

хвили­

що д()'р'1в~ює

Jtl)УГОМУР.93РЯд'}'. На. дві ХВИ.".. Jllfllи

секунд пізніше й.OfО

20

..фінішу Пінчука -

прийшо'В

до

чаниli

Maт.вfєH·Ko,

на т.реТь'()МУ

учень

місці

ВелИltОДНІМє,рськоі

ШIt'()Ди Дмитро Теj)'ЛЮК. Се:реД СМрТоменок пєрем()Г'У

здобула Тамара Г!Ч)()хDвсь.ка

учениця

ВРО'ВЗ'РСЬ'кої

ньої школи "'lcцi

N! 1,

-

сеlред­

на ДJ)YТOMY

учеlillЦЯ ціGЇ ж шко­

-

'Ли ЛЮ;\МИ.JJа

'JЧ)ЄГЬОМ'У

-

димеJ)CI>К(}Ї ТетЯНЧУК.

Романенко,

на

учениця ВеЛljКО­ шк()ли

ЛЮДМИ.'lа

1

Панас

Карлович

Саксаганський

служив І! армії, в 1883 році вий­ шов У відставку і вступив до театру М. П. Старицького. В

році

разом з

ком-Карим

І.

~.

Карпен­

Саксаганський

органі_

зував «Товариство українських ці яскраві образи, акторів:., що існувало. до 1907 даrним артистом.

п'єсу акторам, Панас Карпович я запропонував вивчав її напам'ять (пам'ять . у М. К. Заньковецькій і П. К. Сак- нього була незвичайна) і прор06саганському організувати товари- ляв кожну роль до н.аЙменших ство

артистів.

Па.нас

Карлович

дала

згоду

працювати. з

прекрасним

свою акторську діяльність

акropським .ан- .

тепер Панас Карпович

силькоБ.

І.С,

:.... ніКИМ"не пе_

народні аРТИСТІ{ СРСР В. С. Ва- ' ре~ершений майстер . В.

Романнцький,

вперще

'"

мені

довелося ' зу-

в роботі

з

Багато чого навчився я у Па·

насаК,аРПOlВича в. галузі акторсь- '

Панасом кої і режисерської те.хніки; за IJсе

витонченістю

ГОЛОСОВНХ

інто-

нас Карпович стояв на такій же

висоті,

стя.нтинівни

і

нові

.

твори,

в

яких

. BocтaWHE . з

П. К.

23

СакС'агансь'

в сезоні

1922-

років у Троїцькому народному

кий.

Радянська

уро­

народження і 50-річчясценічноі

Серед діячів старо'го українсь- діяльності

кого

громадські,СТЬ

як і М. Л. Кропивниць- чисто від;'llначала' 75-річчя з' -ДІНЯ

театру П.

К.

Саксага'нський

П. К. Са-к.саганськосо.

у найбільшій мірі мав те, що на- РішеlИlЯМ уряду йому було призивається

«школою».

Інтуїція

і

CBO€ifO

звання

«нутро» В ЙОГО творчій роботі не республіки, а

п~дали великого місця.

народного

ПlЗНlше

артиста

зва.ння

-

Панас народіюгоартиста СРСР. Видат­

Карпович лlOбив точlЮ фіксув.ати

розробку сценічного образу .і. най- Ний майстер украінської сцени менше покладався на «натхнен- був нагороджений орденом Тру- .

на'ли 1fО'РМИдIJ>}'.rО.ГD, ТlретьО'І'!:

НЯ».

і

Пе1)Є­

робивши, він подавав якось своє-

МОЖЦЯМ ' ВІ>YЧleН1 грамоти iJ)&.,JtИ

безпосередньо, а ніби «через глядача».

Невід'()мо чом'}', але в зма­

нами,

нами. В цій же трупі. почннаЛI1 самблем; ' над' яким домї,нУвав сам

лосом. У характерних ролях Па- домі.

і ТРЄ'ГЄ

орган ізаціИ .

деталей.

охоче погодився, здавши нам на Завжди реалістичні спектаклі прокат свій театральний гардероб П. К. Саксаганського відзначали, та бібліотеку. Марія, Костянтинів_ ся точно зафі.ксоваНИNИ мізансце­

СЬКИЙ віртуозно володів своїм го_

заво­

СОЮGУ (Ш1О'j)ТИ'ВНИХ Т()1Ia'J}И~ і

ви­

ших трупах. у 1915 році

н.аЦіЙ були шедеврамн. Саксаган_ ким я зустрівся

учаlСlІИК~В :JМaralIb . В1Шо­

юнацЬКОГО .розрядіВ.

створені

року. Це був період найбільшого ЯК режисер П. К. Саксагансь' розквіту режисерського і актор- кий у своїй роботі з акторамн був ського таланту Панаса Карпови- зразком дисциnлі. нованосrі і чіт­ ча. Потім він гастролював в ін- кості. Перед тим як прочит.ати

ки

ВелиlJtl(),'щме,jJ'СЬrКОЇ ШК'Ол.и.

70

да ­

го жеста, руху, виразністю мімі- зайнята була переважно молодь .

за.в(УЮ·вали

ВрОО!а.рськ&І М

-

біографічні

ка, філігранністю обробки кожно-

QПі(}~м,ени ЗаМj)ИЦЬ'К&Ї, ;@}те

о~осель~

л.натолirЙ

м. Бровари.

Врооарсь­

пеIj)Ш~СТЬ

деякі

Карповичем. Мушу скаЗіати, що це я йому глибоко вдяч,ний. це був прекрасний режисер і ще Театр працював два сеЗони, по­ кращий актор. Характерні ролі казуючи старі п'єси з репертуару в його викона'нні чіткістю малюн- Панаса Карповича і Марії КО-·

у змаганні команд се.редНіЇІХ шrкіл

режисе_

народнвся в 1859 році в селі КО­ стовате, Херсонської губернії. Вчився в реальному, а потім юн­ керсЬІ<ОМУ училнщах . Деякий час

стрітися

Гrромартіль «Лозодрев»,

lрад­

шrnа!рно"прокатн()го

Спочатку

Так

ду.

робітник семИlIОЛК'ЬВJСЬК(УГО рад­

roclI'Y

-

актора і

артист СРСР I~ О.

Кvзл~ськиЙ.

Маркоаський,

секретзр парторганізації.

Змагаються

видатного

на теж

:Ми Ю'же за.,щстолені, ~

-

ко.,

ні.

1890

одержала

має вwpїwаш>'Не значення ДШІ

та

Вар,овпіК.

завдання,

Днями

вузловихмам~нтів на-

гаЛl>нюючі

вона

робничі

мате-

повт()ренню пprо-йдеlНОГО

;вчального

ГРИГО~іівну

ті.

Велика }'lВaJГa ріалу,

СоФію

проду'ІЩію лише ви:сокої як()с і

лабо.раторних р(}біт.

ді­

яльну піWОТ(jiв~у.На педато­ це

Іде

років з

одного .з

Мар'яненко.

,виконан­

Rашої а JYriЛJі , тай ·наш'Вне д<уб­ ре запам' Я'ГМІ Л~;J(YплетіЛI>НИЦЮ

еокзаме!На1Щ'йна

100

народжеии*

иаРодний

за

дошкою JІо·казників

ня НОР'\{ ПО ліщівськ<Уму цеху

ляється ментація.

рону.

ра розповІдає в своіх спогадах

доку­

Х'о;вн()'ї ·ро60ТИ В світлі іrcтО'рич­

1959

рифеїв. українського театру П. К. CaKcaraHCbKOTO. Про життя і .ді_льність цьо.

УП't1tу-Водиuю­

АКТИВ.НА ПІДГОТОВКА

екзамеНІВ

тревНіІ

РАЗОМ З П. Н.САКСАТ АНСЬНИМ

ІІ

дня

І НапереДО.ДНі

15

-

«МИ

жовтенята:.,

з

гордістю кажуть учні 2 класу БОГД8:ltівськоі семирічної шко­ ' ли яких нещодавно урочисто

Текст

ролі,

філіграНІНО

роз- дового Чер.воного Пр,апора.

роки

свого

життя

рідно, звертаючись до партнера не (він вмер оу 1940

В останні

році)

Панас

Ка.pn08ИЧ виступав

на

клубн"х

Саксаганський створив цілу га- сценах .у своїх найкращи~ ролях, лерею ТОІНКО розроблених образів.

Це

-

як і

раніш, вражаючи

глядачів

і

Юліан (<<Лиха іскра поле акторів надзвичаЙ'flОЮ майстерніс_

спалить ... »), Печериця (<<І(.рути, тю_ та не перекручуй»), Голохвостий Наш фотоко. р е спо н ден т СИlIIедисти Лїl1Кlj,вcької се.ред- . (<<За двома з·аЙцями:.), Бонавен­ М. Федоровський надіслав до тура ( «С то тисяч» ) , Протасій ньої ШКООИ і 'J>lycaHiВICbKOfQ редакції фото. На ньому уче­ (<<Мартин Буруля:. ), Харько Ле­ КМГО'С'Пу ім. Сталіна. ниця 7 класу Г. Бобко (зліва) дачий (<<Паливода») . та багато ін. В. КamoК,. 15 ТРАВНЯ прикріnлює зірочку учениці ших. Хто хоч раз бачив його в головний суддя ~M8гaHЬ. 2 «а» к",асу €. Теплюк. цих ролях, той иіколи не заб~е П!ятииця: 19;00 оСтанні віс­ - , • • _ . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . _ _ • • • • • • • _ • • • • ІІ • • • • • • • • • а . . . . . . . . . . _. . . ті (Москва); 19.20 новий бо.л·

ган нях не

взяли учас'І'і вео10-

прийняли,в ці ряди.

ДивІться телепередачі

11

ЮнІ кро.аівники ц!ка8ЛІІТЬСIІ, як уберепи МOJIодняк Ilд за· Х80рювання на інфеКl(lАннА стоматит j лікувати хворих КРОЛЯТ.

цП, а задана доза стрептоциду разом з молоком, що його Од.ер­ жував молодняк, була засобом іх лікува:ння. . Таке

Лікуван,ня

і

в

такій

дозі

На це ' питання відповідае застрсовуваl!'2-3 дні підряд, 1-2 кролІвник колгоспу сБjльш~ рази на Д~HЬ, і хвороба проха, вик», с. Які

гарськнй мультиплікаційний фlJiЬМ

Поради "ро.щникам!1 Лікування хворих на стоматит

Ро_ни,

М.

Боровик.

ознакн і;Нфекційного стома"

Дма. В разі ж, коли лахне (а таке може

титу? У малих кролят мокрі мор- слід !ЮВТОРИТИ дочки . Складається враження, що

вони були

у воді. З ротика тече

вона спа­ статись),

лікування по тій

же схемі.

'З ' метою

попередження

для малят сВипадОк у дитячому,

Ca.IJIKY-; '19.40 - ' сСемирічху Хворих кролят слід обов'язково достроково». ТелевізіЙ'На кінохро­ ізолювати в окрему клітку а60 ж ніка сНо.иии тижия-; 19.50вольєру. Тут і проходить їх лі­ передача для молоді «Весна .се­

кування. Триває воно приблизно мирічки Іде по країнl-; 20.20 2-3 дні. В перший день даю 0,3 кіножурнаЛIJ і НОВИЙ художній грама стрептоциду, в другиА фільм сНа далекнх берегах_; 0,2 грама, а в третій - 0,1. ЯК­ 22.05 - С. ГонсовськиЙ.сОстан. щО нз 4-й день мордочки сухі, нlА концерт». Нова nOCTiJlloвкa переводжу цих кролят в каранти.", студії телебачення . на 10-15 днів і продовжую за 16 ТРАВНЯ ними .слідкувати.

В

ізоляторі

і

карантині

даю

Субота:

16.55 - спортивна пе­ 19.00 - .останні вістІ (Москв·а); 111.20 «Музична вік­

ГРУП0- кр6лятам більще моркви, а мен­ редача;

сл~иа,. а на язнці ;З'ЯВ!lЛИСЬ . ви' ВОСО. захворюв8.ifНЯ молодняка, ше' буряків, годую смачною тра_ разки. Інколи випадає біла шкір, робяю, діти, таке. В обід нарізаю вичкою, вівtoм на 15-20 процен­ торииа». Передача д.ля школярів; ка, а на цнх місЦЯХ ' ви бачите д:рі6неНЬ1Ю у відро 4-5 кілогра-­ тів більше звичайної IjOрми. 19.35 - кіlножурнали; 20.00кровотечу.

Що тр-е6а робиrи? ·Я, напри, клад, серед JЩЯ д,авав ~ролемат. ці 0,4 .'Грама білого .стрептоциду, а хворим кролям іlО 0,2 грама. Таким чином, кролематка пере' стала бути поширювачем ,інфек·

------------------,----------3.0

.L

м.ів МОР·КВИ або буряків, . додаю Досвід показав, якщо вчасио М. І(ропивницький сСlльська до цього 8-10 грамів C'l'рептоци­ роопі'знати хворобу і правИJIЬНО честь_. Спектакль Вінницького ду (це на 150 голі,в), добре роз· лікувати кролят, відходів не буде. музично - драматичного театру М. Боровик, мішу~ через 10 хвилнн висипаю імені CaДOlВCЬKOГO. у кормушку. Оскільки пора обіді кролівник колгоспу ня, КРОJlята голодні, і, звичайно, «Більшовик». все ,це поідають. с. Рожни. Р"IКТер С.ПOFPЕ6IНСЬНИ1t.

Бро.арська районва АрукарН'JIl(иlвськоrо 06ласн .. го упраміния культури.


57 номер 1959 рік