Page 1

ЛDОАетарl

fJclx 1Соаін. єдн.аftrесяf

ВОЛГО-ДОНСЬКИЙ СУ ДIjОПЛАВНИЙ КАНАЛ

IIE,'o:r }f

13 липня р.

1952 Н!

Орган Броварського райкому КП(б)У та райради депутатІв трудящих, Київської областІ

57 (856)

Ціна

10

коп.

ЗБУДОВАНО. СТАЛІНС"ЬКИИ ОЛАН З'ЄДНАННЯ П'ЯТИ МОРІВ ЄВРОПЕИСЬКОІ ЧАСТИНИ СРСР В ЄДИНУ ВОДНОТРАНСПОРТНУ МАГІСТРАЛЬ ВИКОНАНО. БАГАТОВІКОВУ МРІЮ РОСІЙСЬ­ КОГО НАРОДУ ПРО З'ЄДНАННЯ ВОЛГИ 3 до­ НОМ ЗДІИСНЕНО. 3 ЛlІста будіВНИКіВ

Волго-Донського судноплавного кана.'!,'

товаришеві Й. В. CTa.liHY.

в Раді Міністрів Союзу РСР

Про відкриття Волго-донського судноплавного

каналу

Рада ~IilliCTpiB срср PO:-\ГЛШIУ .1 з' рапорт г,У-1 ~lаШIIl[обу:tУRашш, Міністерства слrКТРОПРОМІІС­ діВlІиків Волго-Донського СУДIІОII.!JalШОГО каllа-, JOHOCTi, ~lillieTcp(,TBa, маuшноБУДУВilПНН і прпла­ лу і висновок Урядової КО\lіеії на чолі :\ го- добудуваНIІЯ,Мініетсрстпа будівеЛhНОГО і шляхо­ ЛОВОЮ коміеії т. ('ОI\О:ІО ІШМ ]\. :\1, по прuіj,r:l11ll1O вого \liJШlllIоuудуваIlUЯ, ~liHiCTeP(,TBa ТJ1аIlСПОрТ­ спору д Волго- ;lОIlСЬІ\ОГО су Jl!ОІІдilВUОГО 1(;) lІалу НОГО маШІІнобу ду вавш[, ~l ін істерства бу дівшщт­

і встаНОВИ.1(l, ЩО ЗіLВДLlIІВЯ УРНІУ 110 6У :1іВIІІЩТву і нведеНIІІО в еl"сплуатаніlO В ол го-,lt)(Н'I.I\ОГО судноплавного каналу, І{IIМ,IlНН('!)КОї l'ідроелсктростапціl і епоруд для :~РОIllr.штя першої Чt'рги в 100 тас. П'1\l\tрів [1()('УШ.1ПВІІХ З(·Ш~JІ. У Ростовській ОИ.1асті виконаllО у встановлени" строк. Протягом 1949 -- 1~1~)2 років ЗUУЛОВ :Jl1і: а) ВОЛГО-ДОIlСLКПn СУДНОП;lаВlшtl І\llllа.'l :ЮВ;.{\ИНОЮ 101 кілометр 3 1;) СУ:ЩОll.lJ.ІШШШ lII.lЮзами, J наСОСIІПМII етаІlllіШI\І, 1;) грr(J.lЮШ і дамбаМІІ, 7 ВОДОСКlIllllШI і водоспускаМІІ, 2 аВ(1-

pittllo-ре~lvІПIllIМИ ЗiLГОРОДіl-:еIIlІШIИ,

8

ва lIiJlIIplIC~lrтB Вilіl\l\ОЇ індустрії, Міністеретва шляхів, MiHiCT~'pCTBa будіВНПНТRа піДПРИС~fетв маJ1lИНОUУДУВ[lШШ та інших міністсретв ВИКО­ JI(ші РСЛІІкі рог.ОТІІ по виготовл е нню і монта­ il\У метаЛОl\онструюЩf, MexaHi:J~liB Т3, устат­ I\}fВЙШIЯ. :3;іl: е ршеПIlЯ роиіт по будіВIIlЩТВУ Волго· ;~OIlCI)I\OГO судноплавного І\і1НёtЛУ, що провадиJlнп ~гiДIlO а рішешlЯ~Ш Ради Міністрів СРСР і НІ\ ВЮl( б), sаuе:~псчило З'СДНі1І11IЯ ])ілого, Бал-

Tiiicыo~oo і І\(Lспілського

ПОрОШlИии пеР('IlР1на~lІІ, :\УlIlIНlIІІМИ lIУI!І\1'Ll~Ш; переВО:ЮI\ ІМСОВІІХ пантаіl\іВ-ВУІ' ілля, лkу, це-

в) Донськпй МilгіпраЛЬНllti :~рошуваЛI)IJlltl канал від ГОЛОВІІОЇ ВО1l0~аfiір1IОЇ СІІОРУДІІ R грр/)лі Цимлянського гiДPOBY~.1~ до головної CIJOJ1Yди Нllжнr.-ДОНСhl{(II ' О РОЗllодільного каналу nuB-

менту, нафТІ[, хліGа по цШ систе~lі. Рада Лliністрів СРСР також ві :tзначила, що :щіііснеНІІН будіВlІицтва ЦЮІJЯНСІ.ІИГО гідровузла 3 RеЛllЧ~ЗIІIІМ водолмшцсм і гідроелектро('Т11П1tісІО, а TaKOil\ головної ділянкп ДОНСЬКОГО м(1гістр(Lлыlгоo І\tlналу, lli.l\c-jtонського і АзовCI)1,OrO роз[]о;J,і~ryыIlхx Jіавалів забеЗШ'ЧУI ; в 1952 роні ~рошеНIІЯ першої чеРГlI в 100 тнс. гектарів І10СУШЛИВJlХ зt\lеш) R Ростовси,itt області і забсзнечр; в дальшому у встановлені строки :~РОlllеIlНЯ ще 650 тпсяч і обводнення 2 кільпонів rrl\TapiB :~емель у ПОГУШЛПRИХ і напівlІуеПШІІІІХ patloHax POCTOBCbl\OЇ і Сталінградської оuлёt('теti на біL:lі ВllкорuсташfЯ водних реcypriBpiKII дОНУ і дешевої еЛСltтроенергії. Рада ;\liIlicrpiR СОЮ:JУ РСР постановила: 1. Відкритп ВОЛl'о-Донськпil судноплавниtl канал У неJілю, 27 ЛІІПНЯ Ц, р" :щбезпечпвши :\ нього днн реГУЛНрllИГЇ J1Yx пасажирських j

канал. Шлюзування судсн,

- - - - - - _ . __ ._- ----_._-- - --- - - НА ЧЕСТЬ ВІДКРИТТЯ ВОЛГО-ДОНСЬКОГО

морів з k!ОВСЬІ\ИИ і

'lОРШI\l ИОрЮIll В r.ДIlПУ воднотранспортну спстемостаМIІ, му і ДО:3ВОЛІІЛО R 1~5~ pOI~i приступитп до

пристапнми і прпканаЛI>НЮI aBTO\-lиuіЛI>IШМ Ш.1Яхом ДОI:!i.lіIIllОЮ 100 кілщ[етrіп; б) пп~IлянсыIft гідр(:ву :lО:! у С1\Л(lді :~ем:шної греблі ДOBi.I\llНOIO 1~,7;) l\i.10~H'Tpa, ВО:ІОЗливної бетонної греблі ДОВіІ\lШОIO 495.!) метра, гідроелеКТРОСТI\Нllії, 2 СУДIІОlIлавних ІІІЛIO:1ів, судноплавного Ііаналу ~Iiil\ Ш,1Ю:Ш\ll1 ДОНіКllIIОЮ 4,9 кілометра, апаllllOРТУ, Г()ЛОВНОЇ іРllганіііllОЇ споруди, а ТilJіОЖ ~laліJШIЧIlОГО і шuсеЛIlОГО переходів по гр('uлі;

ВО.lГО-ДОНСЬ!(ЧЙ судноплавнніі

СУДНОПЛАВНОГО КАНАЛУ Нові

б

'

..

зо ов язання мехаНІзаТОРІВ

Посвнову Ради Міністрів Сою~у РСР про відкриття ВолгоДОНСЬКОГО каналу і Указ ПреЗ8дії Верховної Ради СРСР про ПРПСВОGUНЯ Волго - Донському судно плавному каналу імені В. І. Леніна механізатори натої тракторної бригади зустріли 5 великим задоволенням. 3діtiснплась багатовікова мрія

людства В. І. деніна, зобов'язуємось пранrовати ще паполегливіше, п()двоїмо свої зу­ сплля в боротьбі за ВIlСОІ\пtt урожай в 1953 році. Брига.да готова до жнив, і з нетерпіННЮI чекаємо початку їх. УрахувавШІІ свої можливості, даємо ело­ во раЗОIІ 3 КОllб~tlнерами, жат­ карями , скоротити строки збп-

народу про S'єднання двох ве- рання на 2 дні, зібраТIІ вролпких рік. iRatt на всіх 600 гектарах без

Виконуючи зоGов'язання, дані в листі українськп~ хліборобів товаришеві 11. В. Сталіну, наша тракторна бригада ~авоювала першість у соціаліСТИЧНОIІУ змаганні серед бригад МТС. План по всіх ви-

втрат. ДОПОМОіБеио колгоспу, який обслужуємо, достроково виконати першу заповідь перед державою-хлібопоставкп. Одночасно 3 збиранням хліба готуватимемось до осінньої сівби. 4 сівалки відремонтова­

жиною '27 KiJl0MCTpiB, ниію)с-і~онсыIlііi ро:шодіЛI)НПЙ каllал ДОl!іІ;ИНОЮ ї2,9 l\іЛ()~lrтра , А:н, пСЬЮln розподіЛЬНIІП 1\(lIШЛ ДОВі.І\ПIlОIU ~J2,:! кіло)leTpa~ г) нові 3~JіjШІч"і лінії, віл, ('таНllії JІОJЮзовськ~ сталlнгр,а~с,ы\ІI JаЛ1ЗНИЩ до Ц,llМЛНIІСЬ- R~lІтаЖliПХ cyдe~, а. Тi:LКОЖ почати .~К,сплуата~ ~ax тракторних робіт за перше ні. Виоралп вже

50 гектарів кого Гlд~?ву.зЛ,а І ВІД ЦIІ~IЛJlJІСLI~I)I'~, ГlДРI~ВУ]Л~ ІІ~ІЮ ПUМЛШІСЬКОl ГlдроелектростаНЦll І першо] півріччя нами викопаний на пласту, де цими дняии зіuрали до (',тающ l(y~~pJe СтаЛlllГР:IJ,СLIИI :lаJll : ШИIO IIepг~~ :lрошувалыІІ1хx спору~. , , 1149 процентів, МdЄИО ~КОНО~іЮ конюшину, заоремо під ОЗИIІIlзагаJЬНОЮ ДОВіІ\ІІІІОЮ 174 км. НІДКРІІТТН ВО.ІГО-ДОНСІ)КОІ О СУJНОПЛ(іВНОГ() пального. 3а ДОСЯГНУТІ УСПlХИ ну 85 гектарів люпину НI1 :ІеНа вказаНIJХ спорудах НIІI\Оllано: ;\rM ;IНIIHX каналу Рщщ Міністрів СРСР уповноважила про· БРИГаді присуджено перехідниtl ле не добриво, своєчасно підго­ рОбіт (BO_їMOI\ і, насинів) в ~б:Я:lі 15~, І ,~I.1H, вестн ~Ii"icтpa річr\ового флоту I'СllеРіLл-дuрек- IlеРВОIlИЇl прапор. туємо заtlняті пари. 3ДУЩПМQ

ку()(:метрш, :~~Лl:I~б~ТОllШІ:.І ое~ОI,lІІllХ l ЮU1 ,Т.- TOptL Рl,;I\,ОВО,І'О флоту. ~. IlІаШI\ОВ~ 3. О. У відповідь па постанову Ра- 350 гектарів стерні, 2,,9G МЛН. І\:} uO~leTI}f,B, рООl1 ~10 1~I)l~ІлеІІ"1О J I~O, 2, .)ОООВ язати ~llшстерство РІЧКОВОГО флоту дянського уряду про відкриття і 700 гектарів зябу.

СІВ з~млш~их СНОР.)д, Ш1 II.~~IIO.. ~,9 " oi~ lI. It~'1 заuе:ШСЧIІТIІ. реГУЛЩJlIпft рух ІІас~жирс~ких су- Ука:l ІІре:шдії Верховної Ради ~eTplВ, . ~,І\лад\"о . K(LM .Я, I!llХ U~Ш1\::~R" ФI,.1I:Т(НВ Л,СП по ЛШlН,Х }[осква- Р?СТОВ J Сталшград- СРСР ІІрО прпсвоєння ціП велич-

1 дрена/кІВ 1, (j ,~I,III, I\~ uо~еЧ)lВ, ,\ііО1I1 о МСl (iJlc-1 Ь.ала 'І, оргашч'вап[ ПРШIlс-ьке сполучення в ного шпунта \() ТНС. тош~, І ,ЗМОІІТО~I1І1? 44,4 раПонах Сталіllградського, РОСТОВСЬКОГО, ЦI1М-

ТІІС. ТОІІІІ иета.'lОКС 1 НСТРУI\!tlfi І мехаІІІ;НІІВ.

~lЯIІСLI~ОГО і І\алачевського портів

застосуванннм ПОТ~їlіIllIХ І високопрщуктивних

машuн і механізмів піТIJИ:НШІІОГО

I\lJробllIIl~тва,

у процесі будіпшщтва. розв(я~аIlО

ряд важ­

паСі1іlіирів

згідно

М. СОМ, бригадир тракторної

ніП споруді комунізму імені генія

Броварсь2fи~ат~. М

з з3,твердженим

Червона валка овочів

почуттям глибокого за­ Волго-Донського каналу СІ)ОГОД­ планом. доволення і високої патріотичної ві органі!\овусмо Червону вал­ 3. Забезпечити ВИІ\орпсташІЯ електроенер- гордості зустріли наші колгосп- ку ранпіх овочів і молодої кар­ гії Цпмлянської гідроелектростанції відпові;що lШКИ повідомлення про завер­ топлі киянам. :lO раніше прплпятих рішень Уряду для пот- шення будівництва Волго-Дон­ А. Опанасенко,

3

ливuх паУКОВІІХ і тсхніЧIІІI:\ І1роБJСМ В га.1узі гідротехнікп: будіВІІІIIlТВО веJПl\lJХ гiДPOТf~Xlli'I· реб зрошуваного :~смлеtобства і промисловості, ського судноплавного каналу. них СПОРУД У ('IС1аДIІПХ !'СОJогі'lIlИХ умовах, ;1, також для е~lt~КТРООР(lІІКИ і комплексної ме- В усіх ріЛI>І1ИЧИХ бригадах, ШВllдкіСllиtl нампв :3СМJЯІІОЇ греблі, ШllJ10ке за­ х(tні~lіЩIї труцомісТlШХ робіт У тваРПlIництві та ланках - трудове піднесення. СТОСУВrШlIЯ ГРУНТОВОГО ВО;Ю:НlІ1іlіеНIIЯ та інші.

секретар парторганізації,

г. ЗаТка, агроном.

іllШПХ галузях КОЛI 'ОСПl~ОГО і радгоспного вироб- КОЛГОСПШIlШ старанно дог.n.ядають посіви, готові вступити в

На будівшщтві RІІроеЛІІ нові квалї(l'їКОІшні кадри РОбітшШіп-еl\скаВ(lторників, скреlJерис­ ництва. 4. ]І РIІСВОїТИ ВОДГО-ДОНСІ,КОМУ судноплавтів, гідромехані :заторів, КРі1110БЩПlіів, МОlIта.іI\LШ­ ків, бетонників, армаТУРНІІків, а також іНіlіене­ 1I011У І\(lllалу згідно з Указом Президії Верховрів і техпіl\ів, які забезпеЧИЛlI ВІІСОКУ продук­ ПОЇ Ради СРСР ім'я В. І. Леніна і іменувати його- « Волго- Донський с}' дно плавний канал . тивність праці.

3аводами і монтаЖIIПМII організаціями Мініс- імені В. І. Леніна». терства електростаllцitt, Міністерства ваашого 10 ЛИПНЯ 1952 р.

УКАЗ ІІРЕ:ЗНДlї BEfJXOBHO)" РАДН СРСР ПРО ПРИСВОЄННЯ ВОЛГО-ДОНСЬКОМУ СУДНОПЛАВНОМУ КАНАЛУ ІМЕНІ В. І. ЛЕНІНА

Голова ПреаидіУ Верховноі Ради СРСР М. ШВЕРНИК. Секретар ПрезидlУ ВерховноТ РІДИ СРСР О. ГОРКІН.

10

ЛІІПНЯ

1952

р.

Колгосп імеllі Мал('нкова, с. Світильне.

••

ЖІшва -зібрати багатиtl урожай * без втрат, достроково виконати Червоні валки овочів і карпершу заповідь -хлібопоставки. топлі організовують сьогодві всі На ознаменування відкриття колгоспи ра.Пову.

Зіркова велоестафета Фізкультурники

району

на І

чееть відкриття Волго-Донського каналу організують зіркову естафету і велозиагання. Вчора кокаВДІІ велосипедистів НИ30·

3гідно з пропmшuі(;ю Ради ~liIliCTpiB СРСР і І(Іі ВI\ІІ(б) присвоїти Волго-Донському ВПХ організацitt Добровільного судно плавному І\анаду і;\l'Я В. І. Ленінг. і іменувати ПUГО «ВОЛГО-ДОНСЬКlltl судноплавний сільського спортивного товаканал імені В. І. JIeHiHa i> . Москва, Кремль,

2.

а також за-

Бу ді~IШI~ТlЮ ПО:ІГО' )~oIl~ыІ)гоo су ДП?_I.ІЛі1ВІІОГО uезпеЧІ1ТIJ в 19;)2 JЮІ(Ї переВОЗI\У' транзитних

каналу І ЦПМЛЯIlСLІіОГО Г,lДРОВУЗЛtl :JДШСНl'НО з вантааіів і

виоремо

риства «Колгоспник» доставили

Сьогодні в

раПоні

влашто-

вуються веЛОГОlIКИ. ПереМОilЩЯМ І змагань будуть вручені грамо­ ти patloHHoro комітету фізкуль­ тури і спорту. М. Яхно, голова райкому фіз~ультури 1 спорту. u

В. Ка~юк,

, голова раиради ДоБРОВ1,J1ЬНОГО В раПон. рапорти про ГОТОВНІсть сІльського спортивного товарист-

КОJIГОСПlВ до збирання врож~ю.

ва "КОJlгоспникl&,


СТА

2 ПАРТІЙНЕ

А

Н

О

В

Е

Ц

Ь

ві рою в •

(;~ ~1~ТРИ ДОВ;lіlllllI; ~Іе~аніз()ю- сіДііНЬ бюро, па нвп

v

тор!Нество Ід.еи

року

МО,,10КОIIІ'РI'РОИНll1і пункт;

КІІ\ I\ОJОІЯ:lі; ВО.10ШLllіРllа баш-

-ПРll(:~ШО ОГ.1ЯIlУТIІСЯ, підсу- Т:1, йі НІ\ОЇ "РОI\.1і1дено близьмуваТІІ IІРОЙllеНlJti І~.ilЯХ ~Ia ко ОlШОl'U l\i.lO~leTp;L ВО,10НРОчас, що· відді.ilЯl: нас ВІД ~III~Y- віlfIlІХ ТРУІІ; ~ ві1l1'О.1ішlПХ JШХ звіТlІо-впБUРІШХ ЗtЮjJlВ. 1І.l0ща;tі\І1 ДЛЯ свпне", :t м/'\а-

Всього тіЛЬКІІ U міСНllів uроП - ні:юваllі !\О!НІОКУ хні;

Впііlіть, ТОПClрпші Ч.1снп прап­ ліJ:УЮТЬ ііого приклад і так само

.1іНIІН, ІІа

lIa('OBII('I)(\O,

і ви [!О­

ш:пх РОЗГ.1Н.- IІj l ll!1ї', ЩО та" pnl)llТl){'H~ Мап­

косять та тягнуть

додому.

Іllановні това риші ~ члени НУТИ 77 актуа.1ЬШІХ ПИТ,Ш!r,~ жr ~Ю l~opiB ТОIlЧУп,('н ІІа OJ.HO- правління! БаЧIJМО МІІ, щО ви іІ\llТТЯ lIilР1іПноz. opГ~IliДHiї, "У ~Ii('l(i, l\itJi'lilТI) O:lil,L ІОну, і після цього вирішили, як кl1КОJГОСП}" ('t'.'IJ, ДІНJЬШrIu ИК- всі 1'1I.1I.;tIlШШ :lil.1l1IШIUТІ)('Я. В ліУТЬ, (;всур"оз'> поговорити З ремих К\НI~lІістіп. ;)lid~lI? ;~рис­ iHIII()~IY мі(їlі ~iГHIl"i ДUКУПИ Cepгil~HKOM, ТаК, ~HOBY-TaKll, по­ ла акТlШШСТЬ КО\lУШlТlВ HJ l:Н) ОRrчок та БО TI'JHT і, так [ІеРР..1ЖіН:~О Ш1С, будьте обереж­ Шlртіп~шх збuр~х і У, ГРО\Іадсьсаш),Ш\ і КОрОВIІ, ~d!:жllI rO.loll.Hi. ні та ІІа ВСfJКllЛ ВІ1П~ОК ПрIl­ КО·ІІО..1IТlІЧllOМУ іЕlJПI. 1Іу, pJ~ 11(1 Ві:І{е IІlJТРУJ.И"lllСЯ, готу"те що-небудь такого, щоб

UРllГ;l.1 I IПП !lI~ip; 2 a,pTe:JiaIICb-

ЛеНІна-СтаЛІна

1952

Корови не винні

сила колгоспу

На звітно-внборних зборах парторганізаціі колгоспу Імені Сталіна, с. Русанів.

Окрилен і

липнЯ

13

ЖИТТЯ

• - неРІвна

••

Партійна оргаНІзаЦІЯ

Х

11 Рllг.аОлюf.

Наіlб.1ІІj!\ЧШШ

пс~!і qІШI\а~1П

товаРllші '1Лt.'НІІ пра,В.lіllJIЯ, та ви ~рlіли собі вуха або йому ІІа паСUIІIІСЬКО, то pl.Ta позатикати. Справа в то­ дового на. неОСЯЖПIlХ IІросторах !JH J,IlТНЧI1\ ясе.l,:I.1ітньою Ї,ЩЛЬ роботі ІІО КОМ~'ні('ТІJ!lИО~IУ ШІХО­ I1ii~i]aii lt'Cb, СІРІ) ЛJ.ска, Вiliе п му, ЩО, крім БVУJ:НОі .IlаЙки, а

тло, але скіЛhКИ ВІЩОГО,

БатькіВЩИНІІ ~ ВСТУI1ИВ до

ЧУ- новип БУіLlllІUК ('инаторного ТИІІУ ІІdрТЇftIlОЇ орг,шіЗ2.шf

.la.llY нею, ~ІtlііJаН'ІПI\ОУ Д.lЯ ігр і фі- ваllIlЮ мас

У веііі її ПРНИШ.lИ

}\uмrоиu.1ыJ)l\il на ІІН>Р\ІУ. ті.1ы,' 11OП"РР.1ih:аr.­ ует Сергієнка

,;

первісток гігіінтtыихx ('TilJi HCIJ,~ ~ИЧ нrHO ВlIХОВlllШЯ ді теіі. Ва- (,рганізанін, яка lIaJi ч р; 13~ МО вас, ких 1I0воБУДОВ-ВОЛГО-ДОIlСЬКIlI~ l3Р.ршусп)сн ні.1I\ОМ 1l0іЮГО ТІШУ КО}IСОМОЛhнів, 3 ЯКІІХ 4:t ПРИП­ TOlll'Te судноплаВllпtl ~aH,J.Jl. РаllЯНСЬКI '1ОТПРИРН1IІПЙ корівнИІ\, що мас ннті до КОМСОМОЛУ :I;L :шіТlІиtі Ва ІІІ і

('YIH)Тt' обереilші, 110 110в (lаГllі, і о]ні тільки капеJIIJХІІ ~lа';ШШаТЬСЯ ЛІоди, окрилеН,І Ш'р ОІО в ~op- С.! метри в ДОВіІШНУ і 19 мет- неріод;агітколt'КТПВ, ЯІ\пtl об'(;д. ІІа ПJНРР\llі. СПjJ:1ва в ТОМУ, що жество iIri1 ЛеНlIIа--СТ~l.J1ll1а, рів II ШПРИIlУ. Тижде\lЬ TO~IY ВУ'; ;)~ агіrаторіи, і eiJbCbKlltl ХУ1l0ба у нас ще не вміl; за під нерівництвом lІііртії біJЬШО- розпочаті і вже lІаIlОЛОВIІНУ' лекторі"; I>"t.H(L гро\lадrы;lIхx собою lIlJпбираТІІ, а догляд.ачам виків СПОРУДіКУЮТЬ величиу бу- lllll\е;tl'пі піви UУДl1lша прав- IІраніВНИllь;реДКОJегія, ЯК,L /Іже до IlЬОI'О 1lіла lle~IaC. ДОВУ комунізму. ліннн JіО.1ГОСПУ. Новобудови-з ВIІIІ}'стила IІОllа1 4БU номерів IЦс бі.1ьше діла HCMaG до ЦШIІІ словами 3J.кінчив ветуп- Her .11J і вкриті добротною че- щоденноІ стінгазеТIІ " Сталі- ВСЬОГО П/)ОГО 5авіJ.~'JОЧОМУ фер­ ну частину :шіту ~aCT~'IIIl~.~ реППllею B..li1CIIOr~ в~робllпцтва. нень»; аКТllВ клубу і Д1lбровіJЬ- МОЮ CepI'icНl\}' Івану, якип тут секретаря парті"1І0Ї оргашзJ.lЩ, BllCOKi те~lIlИ UУДlШIІЩШJ. за НllХ ТОВiL}ШСТВ ТРУ;НIllЩХ. ~аПi:l\е ніко.1И не бува.r., особлибухгалтер ~ОЛГОСПУ,~l'. Костиря. останніі} рі.к-два стаЛIJ МОЖЛІІКОіlіен день ІІРІШОСІІТЬ ВСС во Зil остаlIнііі ч.tС. Ті1 ft ВІІПУ­

Далі ДОПI)ВІДач, здеlJlЛl,ШО~О }!о- ВЮIl1 ,RпаСJlд.ок уосту

зага~ь- пові

ft пові фйКТll росту аван­

ВОЮ цифр, фактів, РО:ШОDlВ :юо- 1l0артl.lыхx ІІРІІИУТ.ЮВ .. В 1UJ() гар:щої pO.li на виробництві 1\0-

рам про діЯ~lІ~ність бюро, парт- РОШ-IlеРШО\IУ рою шс.ан. У.К- муністів, КОМСОУО.1ьців, аltтпву,

органі:lапії в uі.l.0ИУ, окре~шх комуністів, УСП1хи ~ к?лгоспНОМУ і І\УЛЬТУРПОМУ U~'~lВНи~tтві. ~начве місце у ЗВІТІ ПОСІЛ.J.

КРПТІlка і саМОI\Рllтика .,~едолків У роботі, ПРОllо:шItI1,В такому ж дусі ВlIСJОВИ.1l1СЯ на зборах 16 комуністів з ~O наши,\ членів ВlіП( б) і 11 каНДИДаТІВ партії.

ру IlШ'IШН КО.1госпу - приб~ тки СКЛ~ДiL.lИ ~ УіЛЬn9~1 З(),U :и~яч каРUОШШlllВ-11О b31 ..KtlPOOB~IlНЮ H~1 1 ге~Пil? OP~OI зеМ.JIІ, ~

в 19;).1 POltl-~ ИІ~ЬnОНИ. 49:t ТlIСЯЧІ-ІІ0 lOl~ каРULlваllЩ~ на ГСКТllр. І{е .. да:ІО ~IО~ЛllВlСТ~ ... aftj~\e 110;ОЮІТИ 3~ 1l~~ час. 1 варт,ІСТЬ тру ДО,1ШI. T~plI" .. вида-

ваТlІТИ ііого за

не

СІІдІ)ПО не

MOiI~Ha" бо він ніЛИМll днями праЦЮ(;, nРОСlа чте на слові, як Bi.l, - ІЩСllТЬ ІІа К()ЛГОСІШОМУ бе­ резі сіНІ!С Т:1 Й тягне "ого до

невпшшого lІіднесеНIІН ПОJіТІІЧ­ ної і тру дової активності ко.1ГОСПlшків,НавеJУ О:ЩІІ ПРlll\лад. себе, ва СВОIO садибу, Так силь­ В.З(L примх погоди не МОiliна но ТНГllе, що аж нсі .1едарі та І

бу.1О СIЮGчасно ро:\ПочаТll сіно­ збирання 1IJ. .1уках,щО під. І;ер­ Вllцею, н 2О кі.зомеТРі1Х від се­ .1а. Створилася загро:,ш не пос­ lІіТІІ з сінозбиранням до ЖНИВ,

но ИУ.10 Тdl\~Ж .1l0lli1TK()BUI olIJa- а

.1асі до артільного добра

нас-

ініllіаТНВll бюро, ПllтаНflН не Вf'.lьпіf1 БРllгаllі.

ТОIIIl ;~еРII(l, фрукТІ.В, ОВОЧІВ.

~a їх НРIIКЛііДОМ на.зУІШ виїхали закінчився. ІІрпftшов і бригаI~~oгo РОКУ 1I0~РlБНО зробпти всі, хто тіЛЬКIІ міг заЛИШИТlІ ро- ,1П~ т. tilИСТОIlJ.Д. Ноговорили, кузні-

зернових, '200 цеНІн.ерів. Ніір- але ~e I,IOД,O,..1~Вl ще дея,КІ C~l!~ З ТІІМ, щО сінокоеаркп не МОiliна 1«па 3~ТЯ,I\~IlП переку,р». О 11-11 топлі і городипи-пщкршлено 1І0ЗШ Н('JО:Ш"И ва окре~их ~l було пустпти на ЦІП площі, за ГOДI~~~l ~T,?CI> . що~ Ь ІІочав цілком конкреТlІllМІІ ділаМІІ. Нк- лянках арТІЛЬНОГО господаРСТВlL: косн взялися 1 ~4 ~оловікrr, в CTP~ І ати, 1,( І ,0CTlLННl - щось ЩО під урожап 1~);)1 ~OKY бу- ~r. ТОП час, нк ІІО Р03ВИ,тку І тому ЧlIслі 24 КСМУllісти і 40 розшукуваТІІ. ~на_"шли ЧІІ не ло вивс~епо 1tю ТОН\1 МІНераЛІ)- ШДIlе('еl~lІІ() ПРО;J.УКТll1ШОСТІ сви- l\омсомольuів. РО:JгоріJОСЯ боtiо- знаnШЛIl, а ~O 1, ~-Ol го;t~~ш якось них добрпв, то пі:t ypo~aii 1,9f)2 "?І10ГО~lІВ'Я ~ilie досягuуТl п~в- ве СОllіаліСТll'lне :ВlilГJ.lIllЯ, і дотягнули І Ш,IlI.1и ... ОUlДати. pOKY-J4U тонн та В1ДIІОВI1l11~ H~ }'CIIlXII--'ВlДГOДOI:aHO ЗI1 1Il~- трава на ЗОU l'eKT,ll,ax луків О 4·іі ГОДИНІ ]ІШ повернули-

шено с.інозбuраНIlЯ,

РІЧЧ~ на К~iliIШХ 1~0 l'eKTaplВ була скоmепJ. за ~ доБИ--IІО ея З обі:ІУ, :шову про щос~ поОрНОІ 3t'MJI 110 12,8. ~1.Ш\1еtl 1,6 гектара lIiL косаря -ІЦВОІ; говоршш, 1І0КУРН,Ш, наРУlJаЛІІ B~ГOIO I~Oil\IIa, уо 1O~ І ~lл.ь~"е більше, ніж не пере:tбачеllО 1\11. собі дров, ~ІОНJ1аЛ,1l у кошп~и, КІлограМІВ, УДll1 ~lОлока HJ. кож- роБНllЧШIІІ нормаМJI.

ну фуражну

]\ОРОВУ

.

переВІШО- :Н.IllЗ.IІВСЯ lІ~rІВIlЯIl~

НJ.багато

'І першим

ЮНЛIl

силосу. У всеозБРОСНllі КО.1госп КРllПЩ~ ~~'.l~1 II1:Il~1

ПРІІступаt; до збпрашш РЯСНОГО ~I,I _ВllН~ ВtLТЩ Ц О об ЛЯ

врожаю на всіх ~J-lt) геl\Тарах З(~\О~ІІ ,:І. -КОЛГОt[] наш,---<НLНшlлП ко·

. - ' Вlll\"ОН:1В ріЧllнft МУНJсти" вже . ~ " "

Ilлан НПIl~lIостаВОI\" HOCТtlВ?K вовни, ШКІрІІ, раl~ШХ ОВОIJіВ, ягід ' завеРШ\Тt' J'

lJl1lllII" , план " JI'ясопос!авок. Зараз, ДОl\.lа-

с 1ВО Ш ЛО торік 104 ЧО.lовіки, ш\і ~

L

том

І Р

ЦІ

праВІІЛОМ Д.1Я

ників. І

б'

,.,

"

аl <іlЬОХ І\ОЛГОСП

.

І';У НОВІІХ Гіілу~еft apTi .lbHOro Б

к~лгосПl ДOPO~,1 ГOCТl~ де .:е "( .

.. КІРОВЕЦЬ", колгосп ІменІ КІрова, с. Погреби. Від

редакцlУ "СтаI8НОВ8ЦЬ".

Торік, на 1 JJИПНЯ, В колгоспі імені Кірова було надоєно по 742 літри мuлока на фуражну корову,-дуже мало, а цього ро­

ку, на 1 .ТJltПНЯ, ще меllше-б73 .1Iтри. Не випадково, як бачимо. це все, товариші Ч.'1ени правліН­ ЮІ

та

зокрема .голова КО.'Ігоспу

т. Литвиненко И.

та. додому. От усякого

такий у нас, перебільшення,

розпорядок ДНЯ

в

будівельніЙ

бригаді. .ЗА ВІТЧИЗНУ-, колгосп ІменІ Молотова, с. ГОfолlв.

~~~д::~a:a~~MY~~~~~~~~~~~·~ в колгоспі імені Молотова ~гo-

лова т. Журавель М.) пташарник

на 150u голів, який слід було ~~~~:~~~Тl~y~~B~~ц~:~HB~~::P~~: Іса на 300 голlв,ЩО повинен бути готовим до 15 серпня, ще не

ВЗЯШІСЯ, а корівник на 20J голів, який заплановано побуду вати до І-го вересня, готовий ЛІІше на 2()-25 процентів.

О И СИГНАЛІЗУЮТЬ Р

КОЛГОСllУ

імені го рішення не взялися ще.

п'-

('

М. ПНИК.

с. Літки. На пасіці колгuс.

.

ВІрШІв оруд.. вппадки ЗJ,ХВО- пу Імеш

1* ..

\ДЛlНша

.

поставлеНІ

рювання корів. Ветсаніта,рп Ко- 'Іомусь ВJlасні ВУЛИКll Т. Т. Му-

б' б ". зиченка С І~ОРОЛff Г Il"vзь lа пар!з. орю. УЛ.ІІ В~I\РИТl ВI1.1епь а, та ~lпщf.НКО В. прп., ~ ., 1".1 -

рад неДОЛІКІВ в оргаШ:lашї пар- ХОJЯТЬ в таборп не більш як менка, Омельчука, Rлішевсьтіf1110-по.зітпчпої роботи. Нrзd.т • "кого, Руденка та ряду іНШІІХ . rtТ' ок' pa~ ІІа Т,Иiliд.ень. ~ Дl" MO.~OKa колгоспників. Чому правління ДОВІЛЬНО ще пращоlOТЬ рею ( аГітаТ?РІI, леКТОрІІ •.члени rC,1- падас. " РІшення прав .lllIІІЯ І колгоспу допускає це? "

ПОllfLрства ,lерЖtlВl. ВIlробшщтва. Були У нас ItП 'IП ltlІНМИ в . ,... , '_

запла­

--------

СІЛЬК

_'

,

ІІартіПllі :llЮрlI

зоu()в'Л:lаЛIІ

еЛІ·дами наших виступів _

.На колгоспних зборах·-в ко-

1І0вообране бюро, всі\ комувіс peCn()".1~lIiliї під таким 3іНоловком тів п'с більше ~

М. Марченко.

'.

РО('Т\Т ВllожапносТl ВІЛЬНІ товариства тру ДЯЩIlХ, ВСІХ' t' " .' с- npoJ.YKTIIBJlOCТl. JХУ1l0бп, РО:ІВПТ-" ряд llШIlIХ не.{Од1КIН.

'г 1

ки молока, с~jльки ми нували? Як на вашу думку?

нові реЗСІJВП Д,1Н КО.ilеГІЇ, м,Lло'llIселыlI ще дооро- про ремонт тваРIІІШlll{ЬКИХ при-

'"' '. ,)да.ЛI шого

• в по ВІІ!\ОIІаlJllIО

ІНШllХ, ПРОд} ~~~H ~ IJb( пl\ИГО ГО

на плеЧІ...

півріччн 1952 РОІ\У - 2. ПереВll- CTJ.J1Їlla ВЩJаll поганс зараз

.'

корови, що вони не дають стіль­

с. Калита. В літніх таборах міщень, але за виконання ЦІ)О-

lIJ.Mi~eHi німуму ТРУJ.однів, а З:1 першс ЛJН худобlІ

11 ' . ' чит KeplВ, а'рТОРГ(LlII:I(1I~Ш, в ~ спнпп {LКТlIВ І"UЛІО(ПУ, КОЛГО нпків БУТIІ неІІРIIМllреllВЮIП ]\0 IІе 1 О 'Ііl'ін ·to порушеиь Стар'Т\' ci;~ I:OC~la;l~iiIi весь 'ВС ДІІIІIl~иJ_ .) t' J , ( ся ВIН.'IН'.1 рівнятиея по Пt'реловиках ' 'постійно шукаТІІ і

дасмо ВСІХ сп.~, щоб б~ ти в ла- ')llаХО'fИ~1I вах персдов И нІ " , авок х.:llиа, та !lлаву по С тт"' ..

я;~анЦl

то.го, ЩО УІ ДОРІ~~ЯII'еУ І КОНiLННЯ нор" виробітку стало СТlLIlОВllще. В кошаРdХ псПМО-

IIlBPlQ'1l НJ.JОЛУЖllТИ

..'

ОРНОІ земл.

110 R

Серед 1034 праll.сцаПIlIХ СІу-

нано ПЛ:1Н заК.'Jадl\И раннього Іl ПlВрl'1 Ч~~ ,~' ;) 1, Р? J' ко;ш ~T- різних ПРИ'lIlН не ВllроБИ.llI мі<

чус.

Нема нікого. без

тпти цього року по 1ОО пудів ще lJІЛЬШ зна,чll.llll крок ~!lepeд, боту в колгос[]і і сслі. В зв'язку ІІОКУРllЛ~ ,і І~іШ.lІІ ;~o

місцеВІІХ добрпв-4700 ТОН\1 І 8450 ТОІІІІ і 3760 ТОШІ торфу. Краще, ніж торік. проf1ш.в весняна CiBUJ. бі:ІhШ пильним ,. 3 став ДОГ.1ЯД ЗiL посіВiLМIІ. ~ iLBl'p-

не

А тепер, товариші lлени прав­ ління, подумайте самі, хіба винна наша Х~'доба, З0крема

з ГОДИННИКОМ У руках 8 ГОllllпа ранку. ~lи--в БУ,1і­

ти - tjUUO ЛІТрІВ MJ..'lOKi1, 148 бу~1О обговорено НI1 партіЇіНИХ U 9-п годпні нрпftШ.lІІ теслярі,

Взяте зобов'язання - впрос-

слова

-------

Боротьба за виконання поросят, 18 Яl'нят,.lJЛИЗЬК~ 100 збоuах. На заК.llJlt комуністів і і то-не всі. U lO-іі ГОДІІні збір взятого зобов'язання

ніхто 3 прап]в­ uиків феРМІІ ніКОЛІІ ЛЮ1СЬКОГО

:lміILIlИТИ

ІЮС-

* >І' *'

ДирекцІя Броварської МТС по-

)' га H~Ti "Стаха!іовець· булн під- відомила, що критика в матеріалі •

КРИТl1ці ксрівющтво колгос- .. На колгоспних зборах" про те, ~ll:1TlliCTb пеРВlJIlНОЇ па рті іі ної панІ пу l~feHi Шсе'lснка. с. Велика ди- що трактор ХТ3-7 і навісний куль-

іл ьшов и цьке

П~Я КО.ЛГОСШ~И1\IВ ~IOCKO.BChKOl вихован ня комун істі В, орГ(Lні:lації. ВllХО1l0М IШ іІ~IШ- Щ~Рj{а, та ;1Щ1Сlщія nроварсы\її ТІІватор простоюють,була наведена оо ласТІ та ВlН~ИЧНН!І, І.ЗсI 1\0Нl1 даЛІІ внсок.у ОЦІШ\У lJУll lВ1Ш ItТВУ В колгосш. . ,

кол гос п н и кі в

B~, _ підготовкою до осінньої мтс за І!е;1O.1ЇКН у

.'1.or ,1яді за по- праВИ"lЬНО, Uей недолік виправлегромадI'ыогоo тварпн- сіЕа~ш, в оргаllіl,ації аГітаЦlйНО-1IІИЙ, Rжиті заходи для повного \UllltTB'} v ПЛ:ШУ МіЖрядного 06-'по :Нflll'I'ЛI' ІІОЧІІІІ'~(',\J, () масової РОб()тн, І 010ва колгоспу ВlJконання б .

"ІВ"И І'

ПJ.РТ 0)(1 :\ВIТIІИlI 11.."pI'orт;~ ІІаlll'1 . 7' u ЦІ ,Н) Л ОСЬ коротеl!ЬКІІП. псреЛІ~ І\ОЛ- орuші:\;щін ПРllііШІ.1а Ue:l- боротьбу ~~a УСУIlf';llfIЯ ВИКРIJТИХ ГОСПНІІХ новооудои, І,Ір~шщrн- партіnіШХ і11\ТІІЕістів каll:ШЩ- Hc1l0JIil-iів,бі.1ыll'RIщI)I\еe ВПі\Оllан ня Д.1Я. I\ОНСЗ,аводу 3 ВІДДІлення- П~І1 в Ч,lСl11l ВI{І!(іі) і двох ня lІішешlЯ JиіТlІL' _ lІilГ1 ИРНИХ МП, ЗП1НО ВСІМ ВЮIО,га~1 зоотех- КJ.IІ;1пдатіп- у Ч.lеНІІ П~іртії.Всі~1 IlapTt',')I'.IOI'I'B. t' ніКІІ, ДЛН 100 Ііонеп, СВІІІІар- комуніста\[ ;J.LlНl llаРПflНl 1l0pyнпк на 100 голів; теЛЯТНIJК на ЧI'НІІЯ, BOНlI вчаться в гуртках І. І-Сестроєвии, 100 ГO.1IiB~ гараж на 10 авто- партіОI{(JЇ освіТIJ. Відбулося іза редактор ЩО.J.~ІІІІ()Ї CtiHI'J3C-Т1І машин; механічна майстерня В цей час 1() парт~борів і 15 за.Ста,Іін;:ць". r)

..

{&l

tl

Ввітпо

-

ВlIиорні

5борп

-

'...

***

в Hi:~aHiї т, l\.иrі,lU,

fOJOBa

J

КОЛ-

CCKPCTctPBI

Т. Оllаш~\о і секретар паРl'органі-

засі.1аНtlі правління. Критика ВИЗ-. нана праВIІ.lhНОЮ. Вжито РНД

ВИКЛlОчно

У

' . ЗВІТІ,

' " КОМУН)('ТІВ

Посіви. в Т()МУ ЧIfС-lі Й картопля.

бур'янів. 3~fiItHeH() агіТI\ОЛС'I\ТНВ, і зараз ]0 агітаторів pl'rj'.lHpHO пр()вадяп. бесіди в брнгал.ах, Внготовлені 10 Шtртіі1ної ОI'ГJlIі- l1.1акатіА, газетна віТРllllа, дошка

:\а ПрИIlУЩt'Н\ НИМll

так і у впступах KO~IYHicTiB' недолікн R партіttнШ і по.зіт, були піддані бі . 1ЬШОВlJцькііі КРИ- масовій роботі, У керівництві ТІЩі

секретар пйртіпної орга- КОЛГОСІШИМ впроБIlІІItТВОМ.

є. Крайнєв,

РС.1актор ЩО:l(~НfI(jї стінгазетн ., Прапор перемоги", колгоспу імені Кірова, ('. 3аворичі.

".

за-

ХО,1ів Д1Н усунеllНН ЦЮ н~доліків.

повністю ОЧIIЩСI!і

від

нашitl JIapTOpraHi~iLuiї проtiШЛIl ГОСПУ т. І;РУСІІКО та ряд іПШIIХ ;Іапії обрано т. Соколснка С. Н. 110Ш3НІІ, Ряд ПОРУlІlІlІІкlв тrудової

(1 актпвно . .J К

ро ітку rюсlВIR.

:ш!ії т. ГРlІlllКО повідомили редаК-I-------------цію, що ЦН кореССЮ,lІ:1енцін була Редактор обговорена ІІа паРТ1I1НIIХ зборах і С ПОГРЕБlнськи Ji

.111СЦJlпліllll

nOllept.>;tiКCHO,

а

на

СІ(ОК 1\., 1"y()chКY Т., Бо~ко О, ви-

pi!iI~HO справу передаТIІ :ю супу. Ві.1ремонтовані .1l1тячі ясла, які 16 ,1ИIІНЯ t)YllYTb відкриті.

Нарсуд 2-0Ї дlльнині Броварсь­ кого р-ну

розшукує

гр-на Кон­

дrатенка· Івана Дмитровича,

----_ .. _- .. _._.-

Вороний

-

------

В. Ф.

виклиt<ає

01494

БроваРСЬКІ районна дrукарНIІ Київського обласного управліННІ в спрuах поліграфії та аИ.D,авннцтаа

дру­

ЖИНУ В')РОНУ О. О. до нарсуду І-ої дільниці Броварського р-ну в справі розлучення.

Адреса редакції: м. Бровари. Київської об,lапl, вул. Кірова

іН

1895

року народження, до осіб, яким відомо місце його перебування. прохання повідомити нарсуд.

ЗІМ.

881-2120

57 номер 1952 рік  
57 номер 1952 рік  

57 номер 1952 рік

Advertisement