Page 1

Ji 57 (127)

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ .кРАіН, ЄДНАЙ:ГЕСЯ І

Товаuиmі колгоспники і колгоспниці!

НЕДІЛЯ

Напружимо всі сили, щоб в найближчі дні закін­ чити збирання врожаю. дамо країні більше продовольства, а промисло­

5 СЕРПІІЯ

1fl45

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАЙКОМУ КП(б)У ТА

U

РАЙРАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ, КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

-

Виправити допущені хиби!

іна

вості-сировини, внесемо свій вклад у справу даль­ шого зміцнення могутності нашої любимої Батьків­ щини!

р.

15

ком.

ВИВЕРШУВАТИ ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ, РОЗГОРТАТИ МОЛОТЬБУ) ЗДАВАТИ ХЛІВ ДЕРЖАВІ!

в проведенні збирання уро- 17-го партз'Тзду, Требухів Для колгоспників Кула-. жаю зернових культур в ський колгосп ім Сталіна. женськоТ артілі "Зоря" га-: колгоспах і радгоспах Та добра робота цих кол ряча lюра. Всі працюють в УРСР", Раднарком УкраІНИ І'оспів аж ніяк не може за· I10,T~i, збирають дорідний уро і і ЦК

КП(б)У,

u

відмічаючи безпечити зага.ТІЬНОГО

неДО"I'ки

я'

ма

ху. Скиртування,

успі- жан.

об ,"ОЛ01'

В Жвпдові затягують 30ИD8ННН УОО1К8ІО

Дружна робота колгоспників

В СВОШ постанові від 31 лаженську артіль ~Зоря", липня 1945 року "Про хиби Княжицькі ім. Леніна, ім.

пункт Заготзерно. Здано дер жаві 112 центнерів доброт­ ного хліба. На вивозці зерЖнива цього року мають на використовуються коні своТ ОСОБЛИВОСТі-перепада­

,та частина

малопродуктив- ють дощі,

Колгосп закінчив збирати: них корів. жито на площі 153 гектари. І На збиранні

особливо

,

вони

сеРИОЗНІ 'J. , Ю , ," врожаю від- участилися останНІМИ днямц І В l'ЬОМУ ВІ'дноше' еб IОТЬСЯ В ряд і КО1JГОСПІ'в на та здача хліба девжаві в Рі • , ,Весь хліб зв'язаний та скла- Зllачається цілий ряд кол-' ННІ тр а жнивах, вимагають від пар- лому по району на низькоб С бути більш організованим, 11

·и Т1Иних

еРI'в - 1\IY РІ'ВНІ'. СкошеНИlUll0 а СК.1а дений ,в К_ОПИ'. на,Н к СІ' О

адянських Р

1

ників, директорів МТС, го- дений урожай

винятково важ- хліба, що

копи

становить

на ча тин

u

ПЛ, ЩІ ВІ

ередоних

виді-а

- і л ть Я егера ксана т лів колгоспів і спеціалістів 16.250 гектарах, а заскирто т?вании. ЗІбрано 95 .гекта-, Одарка, Костяна Катря,Тка сільського господарства не ваний лише на 2.350. Виве-І рІВ ~чменю. 20 гектаРІВ Пl~е \ ченко Галя, Ворона Уляна, гайно ліквідувати хиби,крутсзено на приймальні пункти НИЦІ! ВИб~ано 19 . гeKTaplВ Короткоши~нко Параска, ви піднести темпи робіт, збира- в рахунок виконання держ-І РИЖІЮ. ЯЮСТЬ ро?1Т добра, ,кошуючи 42--45 соток гекти урожай швидше і якісно. поставок 1.220 центнерів І КО.10СI<И загреблеНl,акура~но І тара KO~Ha, що становить Надаючи

в

іJlьшій І' госпників. заскир яє с В

малу І кладуться

копи,

скирги. понад ПІВТОРИ норми щоден

використовувати кожну спри

ятливу годину для

ня хлібів. Ц б

збиран-

хув::ио~~р~ви:~~;е:о;~о~~~ u

с. Жердови, а з ними і го­ лова сільради т. ,

Боровик,

план . Скиртування пер.еводиться І ного завдання. в результаТІ жнива затягКI'лькість Не почато ус ВРУЧНУСІЮШІ ПІДНОСЯТЬСЯ КОJlГОСПНИКИ ПРИl{ладають нулись. В артілі ім. Леніна ню хліба, РНК і ЦК КП(б)У хлі.ба у Руднян~~!t:~в~~~т~,' на носилках та підвозяться зусиль, щоб. найбли~чими (rOJIOBa т. Малій) зібрано

ливого значення скиртуван-

зобов'язують

вжити

всіх госпах ім. Ворошилова

та І коровами.

І днями ПОВНІ~ТЮ за~IНЧ,ИТИ хлібів 100 гектарів із заJ'аль

,

заХQдів для розгортання ма-. К' гановича Проходить обмо.тот ХЛІба. збирати ОЗИМІ та ЯРІ ХЛІба, ноІ площі 143,а заскиртова­ сового скиртування в усіх ІМ: .. :рт' і CK~' хоч .. в перб- Мо.10тарка IІрацює безпере- заскиртувати їх, ДОСТРОКОВО но 10 гектарів; в арТілі ім. колгоспах і радгоспах, спо- Ш1И195 lеЛ тарахuенин x.l~ .. бійно, намолочуючи в серед- виконати першу заповідь ШевчеНЕ<а (голова Т. Хиль-

.1учаючи

ручне, з

скирту-

_

на

г к

а

. ,

в ДРУI1Н

..

ванням на живому тяглі;не- нпиа.,,5и5,влриушдеНI'ДНД~ОМИОБПмРоl~ІСо~гУу- ;~~~~ I~P~O,B~~Єl~:cl~,(\~7:1;;~~ перед державоюн ГO,.~.д."

гайно організувати обмолот

х.1ібів у колгоспах і радгос- та пах,

використовуючи

пов-

'1

-

здачі хліба державі.

_

ся

та

НИЗf,кі темпи скиртування

ністю для цієї мети МОЛО- хліба у БогданіВСЬКО~fУ

В1Дllравляється

3

ее"ретар РІ, .1КlШ.

..

б

Н' аи!

1{0.1' госп

закінчvє вала норму на

150

зв'язаний та

складений в копи 'урожай з

85

гектарів, а СКИР-

тування його лише почате; в

акіНчуємо з I;tрати орошаи

KOJ1

тарки, які є в МТС, за без- госпі ім. Леніна. Тут навіть Jlечивши безумовне ВИ ко- допускають розриви на збн

,

!-І а

ко) скошений,

артілі

"Передовик"

(голова т. Гузненко) зроб.'lе процен

но і того менше.

нання кожним молотильним ранні хліба. Скошено 031Н1И збирання урожаю. Повніс- тів; ЖовтуfЁїТаіса;на-жина Жнива затnrНу.1ИСЯ тому, агрегатом денної норми на- ни та ярини 140 гектарів, а тю скошено,зв'язано та скла ючи півтори копи жита що що в усіх колгuспах, чекамолоту;

, нео б' зв'язано лише 110. деН0 в копи жито на 304 гек денно заМіСТЬ одної,' Таnан ючи на визрівання хліба на ХІД ;r організації ПодіБНі факти нетерпимі, тарах, з яких 280 гектарів Ф~А<:Іра, виробляючи норму Зllачних площах, не почали

вжити ВСІХ

них заходів до

і посилення здачі х.lіба дер- Тх ніяк не можна замовчу- УР01Жоr-а4Ю заскирто~ано, ~ібра на 120-140 процентів. жаві

ко,'!госпами

і радгос- вати. Становище,

що СТВО-

но

гектари пшеНИЦІ

косовицю його на вибірк()-

ВІ'

вих ділянках.

З

перших

" Добре працювали і покавами на заготівельні пункти рилося в районі кошено 50 гектаРIВ ячменю і зували приклади високопро днів виходу в поле до брн негаJlНО Здано держав1 106 цент _ ~ . гад, ланок і окремо кожноу відповідності з доведени- треба виправити. Ми має-, ' , -, ДУКТИВНОІ Р,оооти ряд ІНших, го КОЛГОСПНИІ{а не ДОВОДЯ, тидеННИ'IИ ,'раф'ка и мо в цьому році кр(" ІЦІ' умо неРІВ Х"1Iба. колгоспниКІВ l МІІПЯ "lсМ "Наl"lшвидшепрове"ижни- l ' ІТЬСЯ норми ВИР06іТК". по хлібоздачі, не допуска- ви щоб швидше зібрати І .. І А І . . б ' J ~жай знскиртvва"'!" '10а oo~ і ва бригади друга і тр~тя, І рт ль І ОТУЄТЬСЯКдО СІВ ~: Контроль за якістю ви!{о ючи порушень цих завдань. ур ') . '0 . ОЗИМИХ культур. олгоспНІ б . В ряді колгоспів району МОЛОТИТИ його, швидко роз ~ЮJІ\~И Kep'y~IЬ КОЛГОСIlН~КИ ковалі відремонтували 38 Ha~~OiгPO оти не Н[j.Іагоджесправа з скиртуванням, об- рахуватись з державою по ВЗНІ;(ЬКИllд риць~о та а ~б плугів, переглянули 68 fo- НИll... О.1~ВИ .;О:lГОСПlВ. _ не молотом 1'8. здачею хліба хлібопоставках. Ми повинні ран ван. руга риг~g, ЗІ рlН, полаГОДИJ1И 2 сівалки. ПРИIlмаюгь зІ ІJЗНІІХ r.,.іОЩ державі налагоджена добре. так зробити, цього вимага- ра.1.а гектари XlII ІВ, а І Переводиться Пlдготовка ріл урожаю в'д бригадиріВ. Це можна сказати поо Ку- ють РНК УРСР і ЦК КП(б)У. трег1гя ь. б І лі Закультивовано 93 гекМолотять хліб в арті~lЯХ .~ ередовиками з ирання . повільно, а в КО"'1госпі ім. "ИU БаТЬКI"ОЩИfll" Іврожаювиявила себе КОJl_,'та р и пару. Шевченка ця робота і не 1,

9g_

По РаДЯНСЬКI 3

~

госпниця Приходько Ольга,

ВЛАДИВОСТОКА Н ПОН8АС

З Владивостока в Донбас ків--- ~ідшеф~JlХ Дальбуду.

підправлено еше.лон з подарунками шахтарям і мета.їургам-продукцією пловучих консервних заводів

Ф. ЧУПРИНКА

яІ<а на косlннСжита---вї1КОНУ'ГО!OJ!а fОГОJіВСЬБОЇ арті.lі ім. MO.ilO;OBa

почата.

З.

ХОМЕНКО

ВТО3Ч8ІОТЬ ~aгaTO ІЛіоа

Гостеll ЗУСТрІЛИ начальНІШ І Дальбуду Герой СоціаЛі;\'\ину:т о ~онаддесять ДHiB~ а окремі колгоспники, на-! ну колосків ніхто і не ду­ СТИЧНОЇ Праці тов. НіК1шев" як у JlпКlВСЬКОМУ КО.'lГОСПl прик.'Іад, виходять у поле і має. Копи складені lІеохаіі­ нередові робітники піДJlРИ-! ім. К.аJlінін,~ поч~лися ЖІ,Ш- в 10 годин ранку. 30 липня (но. Були випадки, КОЛИ СКО

"да.1ьрыьІ''.. Гірники ву- ємств. Гості розповіли щю! ва . За цеи ча.с Зlбра,f;? ТІЛ,Ь на урочище "KO~IYHiBCb}{a" Ішене жито лежало не зв'я­ І'ЇЛЬНОТ Буреї відправили з св01 успіхи на відБУДОВі! ки 190 гектаРІВ ХJlIОIВ ІЗ збирати урожай вийшла ли-І заним 2---3 ДНІ, тоді ЯК при lЩ~! ешелоном св01\1 друзям шахт. гаряче подякува:ш і плану 250; заскиртовано ози ше половина колгоспників, бажанні не ~fOжна б було в Донбасі кі.'Іькз вагонів трудящим Да.lекого Сходу: мих та ярих зернових куль та і ті роби.1И зовСім мало І ДОПУСТИТИ цього. lJOдарунків від себе. І за ве.lllКУ допомогу у від- тур ЗОВС1~ мало; виконання' 60 приступили ДО роботи' Не почали в Ko:rroclli До Магадана прибула де-; роджеННі вугільного Дон- ,1І:lану ХJIIбопоставок лише після обіду, у 2---3 години своєчасно скиртувати та мо.1егація донецьких РОбітни- баса. І почато. Ue Ma.тy~ ДО~Я ДНЯ. ЛЮДИ працюють СКО- JlОТИТИ хліб. В організаuіІ .. --_ .. __ ................ роботи,ЩО можна б І ПОТРlб пом. Косарі ідуть в одній цих робіт керівники артілі ПАРОПЛАВИ »МАРШАЛ Ж~'КОВ" ТА

но було зробити..

І загінці

j

коли

пеоедній з пронвили

цілковиту безді-

n,\,\АРШАЛ ГОВОРОВ" Хт? ж виновнИ.k Н~ЗЬ,l~ИХ них зу'пи~яється, то і реш- ЯJlьність. Північно-Західного І нєв", nСа.'JТиков-ІЦедрін", :~MIII~ роботи І за гя,~ки та їх не працює. Косарі, В наверстанні прогаяного

Ф.тот ріЧКОВОГО паРОIl.1авства

110-1 "Вересаєв"

l101З!IИВСЯ НОВIІ,vlИ суднами--,

та імена

письменник;в, 2

інших жнив. Насамперед

ВИННІ в женці, в'язальниці не на МП- часу на жнивах

комфорта- цьому сам голова колгоспу

керівники

,!<ОЛГОСIlУ і далі не спіша'ГЬ.

8 пасажирськИ\ш і 12 бук-, бельних пасажирських lІа- т. Погиба та бригадири ІІО- гаюТl,СЯ зроб.ити БІ.Пьше, бо Іх не турбує те, що із-за сирними, Новим lІасаж!фсь- РОIl;raви названо: ".\\аршал льових бригад. Вони мало за роботу ВСІМ Од,наково за Тхньої бездіяльності гуБИіЬ­ іШМ суднам ПРИСВОЄНО іме-І )Куков· та "Марша.1 Гаво- керують збиранням урожаю, писують трудодН1. ,Ха рак- ся важлива справ;), ІІроrш­ !Іа: »Лермонтов", "Турге- ров". не вникають в кожну дріб_lт~Рно .те, II~O снопи в яжуть дають центнери хдіба, Зір .. ницю, що уповільнює

хід БШЬШІСТЬ в язальниць дуже вании графік виконання хлr~

справи, байдуже відносять- малі. бопоставок. ВИГРАШ У 25 ТИС. КАРБОВАНІl1В Допущені великі втрати До керівників артілі треРІВНЕ. Се.1ЯНК3 одного з: тис. l<рб. Гром. Залевський ся до рнду серйозних недосіл Здолбунівського району [ПО КRИТКУ .1ОтереТ ВИ1 0 рав ка .'Ііків на Ж1!ивах, про які хліба. Багато колосків і TL- ба вжити відповідних захо­ на ланах, їх дів. Не можна ж терпіти IІред'явила цюш ДНЯМИ в, ракулеве па.1ЬТО варТіСТЮ в аж ніяк не можна замовчу пер лежить ощадну касу квиток четвер:

15

тис. крб, На кі.1ька- КАИТ ваТІІ,

тої грошово-речовоТ .1Отереї, ків припали виграші на якиіі випав виграш у 2.5 10 ТИС. '{рб.

в

Б і

топчуть, на

зібраних

пл 0-

:-аке становище,

яке

вони

В колгоспі роботи почи- щах пасеться худоба. Про допустиди! наються дуже пізно, у 8-9, І загрібання та збцрання вру'! Г. САВЧЕНКО.


-- 5

СТАХАНОВЕЦЬ

2 НА

ЛИСТ З ЧЕРВОНОЇ АРМІЇ І

ЖНИВАХ

Висока пводУКТИВНіСТЬ ПDапі Погребський колгосп ім. Кірова за 3 дні зібрав 146 гектарів жита. Весь хліб зв'язаний та складений в копи. На площі загреблені колоски. У спіх таких темпів залежав від добре орга нізованоі та дружної робоТИ. Високопроду,ктивно

йонах

КиІвщини,

ІІОРЯД з н() тільки проявити ініціати

підготовкою шкіл до го навчального

КОlГОСПRllК

(·с"".\ РОЖIВК1f, теперішв 11 БОі:ЦЬ Чер ВОНОЇ Ар'" (, УЧ:tf.RIIIt ВІТЧlf3ВЯВОЇ віllНIІ СТjю!і Івав Д~JI'ІІНОВИ'І, в ЯItОJIУ, звеРТilЮЧIЮЬ до своіх 36:.1.111'

ново-

року,

ву

горнулася робота по ремонту лікарень і підготовці ме-

ні колгоспників нання роботи.

дичних закладів дО ЗИ~ІИ. Ініціаторами ЦЬОГО почи.'ІИСЯ І(О:ІГОСПНИКИ

І!ИТИ В ній чай; ПРОК.1асти дорогу БеР.'lінМосква. Та Багато КО:'ІГОСПНИКІВ.ВИКОНУ-' не вийшло! ГерОїЧНі бійці вали по ПІвтори --ДВІ нор~lИ. МАКОВЮН. Червоної Армії вже ПОПI1ЛИ чай в Берліні, їздять по за.1ізни~і: Mockba-Бер.lі:І. Дві норми ЩОДНЯ ":ї llep,eMO.~H? сво В артілі .Нове життя", с. Не відстають від '" І,,~аюнчивши ну ми червоноаРМIИЦI

робив норми.

ВСі

справ.1Я- paHH~ інших зернови~ ~Ky.IЬ­ І

скиртування ХЛlоа.

', Ко!}- в е11 ер, ВІ. "llочиваємо

села Го-

монтована, нологовий буди­ б

о

сипалася штукатурка,роз-

..

ва.'!ении

Т

ганок.

~ .. приваоливии

.,

а таК!ш не

вигляд

мед.

заК.1адів ніяк не турбує голову сільради т. Рожковсь­ І(ОГО. Він кожного разу бай­ дуже проходить біJІЯ лікар­ ні і пологового будинку, ніколи в них не заглядає. На ЗЮIУ не завезено жодного кубометра па.лива. Не ремонтують і не під-

першу чергу зібрали 14.000 карбованців, закупили на них фарбу, гвіздки,l<рейду, ШК.Ю та інші матеріали і приступили до ремонту. За короткий період силами колгоспників артілей "Чер-

ОIІЗНО ' вона УкраТна", ім. MOJIOTo- ГОТОВJ1ЯЮТь Л' Нмед. заК:Іадів у Ітках. . а лікарні б " про.... .. ' пров. едена чимала ро ота. IТІкає ПОКРІВJІЯ, О дерТІ СТІн-

Красил 'lвка, " на збираннІ вро- ланкової КОЛГОСllНlщі

1I :~, ' знання-- ва, i~l. Будьонного таб інших І С. Г u·'.'ІЯ, Твуємо вIисыовимии В'

жаю найкраще працює .1ан- ніііко Марія, Зозу.1SI Є

ка NQ І, першої орига.'l,И. Лобко

вико­

"Дорогі зем.'ІЯКИ! Я пишаю- голева. Коли тільки ГОГО.'lів нок обшарпаний, на НЬО\ІУ

шуючи 38-40 і бі~1ьше со­ колгоспників І ток гектара; Кова,1еlШО Ос­

.'іИСЯ з дорученою рооотою. ,ТУР

для

Інша справа з підготовкою

ся тим, ЩО з зброєю в руках чани узнали про почин жизахищаю свою любиму Бать томирців, ВОНИ приступили ківщин\'. Гітлер, почавши і колгоспниць, стариків тап, виробляючи по півтори' J до ремонту лікарень та напідлітків нікого не було, норми. війну, Сllодівзвся бути в сто ведення порядку на подщоб хоч один день не виКО.'ІГОСП переводить зби­ .1Иці нашої краІни-Москві, вір'ях Іх. Колгоспники в

працездатних

головам сільрад та заві­

роз- дувачам лікарень взалучен

1.0 зими мед. закладів V с. нання в нашому районі яви Заворичі. Лікарня не відре-

kib-одпосеЛЬ'lalf, Пllше:

пів по нормі. Добре працю­ вали: Марія Неl'ода, вико­

працювали люди на жнивах. Із 230

Загальними силами Відремонтувати

На i:.l'1I реЩfщіі l\И:.lИ IIВЯ:.lИ и&­ к().IІllпп,1t

-

За почином колгоспників ре нь мають змогу і ряд ін­ ЖИТО~ШРСЬКОІ області в ра- ших сел, ДЛЯ цього потріб

напологливо д:е",ав .lIrста

-

'

лІкарНі

llоаЦЮЙ'fО ДРУЖНО І

Косар Гузенко Яким ви ко шував 1010 гектару замість 50 СОТОК 110 нормі, а Него­ да Михайло виконував нор­ ми на 180-190 нроцентів. КО,,'lГОСІIНИЦЯ Бондаренко Ірина нажинала по коні 15 снопів жита ПрО1;И 40 сно­

серпня 1945 року.

ВДОІ(ія.

. ми,. lIIДВИЩУ~МО.СВIП !Денно ПРЮlіщенні лікарні відре- ки. Як голова Сільради т.

Ланкова TeTep~K Галя ВJlКО Роботою ланки NQ 1 гор- -,-полІТИЧНИИ РІвень... монтована під.10га,1І0аагод- Лук'яненко, зав. ЛікарНі т. шує за день 0,00-0,60. гек-І дяться всі КО.ТІгоспники. На ПО,1ЯХ вашого раllОНУ жені грубки, припасовані' Ястребова, голови артілейтара, що становить ДВІ нор і

ми.

переводить,СЯ наllр~жена ро двері, зроблена побі.ша стін, яких у селі є 6~ і рОбітники

Г. МАТВІЄНКО.

бота-збирання уро,к~ю. Я засклені вікна. У вхідних яких ходять J1IкуваТIІСЯ до

м

~аІ(.lIIК~Ю Вас самов:ддано ДBep~ii збудований ганок, л~карНі, не турбуються, щоб

Робота стахаНОВСЬ(Оl ланки

Дружно працює

на

зби-І ці. Виходячи рано

.1 ~ СУ~IЛIll1l0 пр~цювати " на п!"юведена зовнішня побілка ВІдремонтувати М:д. заклit-

!ДИ,

в ПО.1е I1 ~нивах,_Ш.ВИДІ,О .~a як~~но фунда:'lеIПУ.

раННі врожаю стахановська працюючи до веЧОрі!, кожна ЗI.брати ~.)ІІб:.. заСІ,~~ту~аги,

~~безпечити.

ІХ в

дос-

llереВО.lЯТЬ р?монт .lікар- і таТНII! кI.1ыocтl па,llИВО~I. У .ВеЛИК,ііі Димерці. На І . На~.:I~жається ~и.~Iа.

r::

ланка П.а~ІІі Ярмо.lеllКО у І з них ВІІКОШУЄ. ilО

0,40 гeK-lllllc.I,~ ЧОІ о ОО~ОЛОlllГИ ,I~~~O~ ні викона- СНО\:: шсно BI~,OHaTII x.llO~ НРЮllщеННI 1І0.lЗГО;1.і!«'на ПО ВIДК.lадзIОЧИ ІІа даЛІ, треоа .ІНОЇ роС()ти добра. 1І0ставки, з(:\~езпечиТl~ Kpal-, крів:ш, в сереДИ~lі йогс! від Tell~~ ре~I~,нту_вати. ЛіІ<аРНI,

колгосш ІМ. Петровського, та.ра жита.

ЯКІСТЬ

с. 3. Димерка. Дівчата ІІоказують ~исою І

зразки щюдуктивносТl пра-

ну

Ю. Cl'IЧІКОВА

CI.:E:~I>KOI ocIIoд~IKы{I,MI~~ ремонтоваl!I. І'РУ~ОКИ. ПlД:ІО- nІДІ оговля І И ІХ. до зими. Це

"РОДУI,lами,

ВІСТЬ

а

га. РеМОНТІІІ роооти

в роз- справа І1ерш за

гарІ.

ПраЦЮ/.ІТе Д'pY}!~HO, на,П?До лікарні завезено .'lегливо,дороГl моі зеМ.1ЯКИ . куб. метрів ;rr.POB.

Колгоспний С8!

На 17 гектарах розкинув- ники, коли сад виріс. став Збирайте ся сад арті:lі і:.\. 1 травня ІІЛОДОНОСНЮІ. За це від саРядами стоять

IIРОШIС.ІО

сировиною.

дерева, від ду вон!! мають значні

IIРИ-

кі

І

Є. ЮШИНА.

ІіІ;ар ГОl'оліrн~!.IЮI JlI;3jJП

плодів до зеМ.'Іі нагнулося бутки. До Вітчизняної в іііНа території нашого рагілля. Тут є фрукти ріЗних ни КО.ІІ'ОСП був учасник Все ііону є багато ДИКОРОСЛИХ

ТЕЛЕГРАМИ

З,<\КОРДОННІ

рослини

K~PIB-

80 ДИЧНИХ закладів.

ОргаНізувати ремонт ліка

лікарс Ь­

нсе

ників сел і' завідуючих ме-

ТРА~rрний МІТИНГ ПАМ'ЯТІ ЖЕРТВ ВАРШАВСЬКОГО ВИСТ;}'IlУ

сортів--від раННіХ до самих союзної сі.lЬСЬКОГОСllOда рсь :lікарсько-техніЧних і етеро пізніх. Увагу Ilриве,ртає до кої виставки, а садіВllИК Рак ;Lаііних рослин, які мяють

ВАРШАВА, 1. (ТАРС)., тичного" -- Бенігер. від варСьогодні вся ПО.1hща ВІД І шавських паРПІЗанок O.H~ГО.10ввиставко- ве:rИl~е значення для виго- значає роковини варшавсько, на ЯВО~Сllка" ТІ, щО висту­

себе"Бі.lІІЙ на.1Ив",~Папіров Іван Савич ка літня";ростуть: .. Антонів- MO~I нагороджениіі Ма:IOЮ ТОВ.1СНIІЯ різних ліКіВ, а та го. виступу. Н,5і ВіЙСЬКОВ()М,У І па:ш, ВІ~м;ча.'lИ зра,ДНИЦІ,КУ ка звичаііна", .. Ка.1ьвіль сні- срібною меда:I.1Ю. кож ВОНИ вживаються в К.1аДОВИШІ IIОО.1ИЗУ Варша- роль, 51І,У BJДOгpa.lc1 П().lЬСІ)­

говий" ,llеllе·;ка .штовська", знмовиіі"', груші:

в перший рік піС,lЯ виз- харчовій, горілчаній, тютю- ви, де поховано багато жертв, ка реакЦія, ЩО СIl tI )()вокувал;! ,. е _ інших ПРОМИС.10- цього виступу, Сllорудже-І передчасний виступ у [3nр­ -"Любимиця КJIаПllа"."I:IЬ- пантів, добре попрацював· востях. Значну РОЛЬ віді- ниіі тимчасовий пам'ятник. І шаві з метою заХОIІ.1l'ННЯ

"Ш,афран

водення ВІД НІМ ЦЬКІІХ оку новііі та

Іна" та інші сорта. ІПІ' в саду І' привівши ііого О и в оБОР0 1'1" Н ' .. в І НН І а відкриття H~M я, ТНИI~а Чима,'!о праці приклали в порядок, КОЛГОСННИКИ зіб- сграють ІІ1аВI' в н І НРИІІІ вар влади. сі Ті, що ВИСТУlІа. шли. cьoгoдНl 1ИСЯЧ -1.1И, від:щва.1И 13 тоіі же час колгоспники в час посадки, ряли 56 тонн фруктів від І!-Отже, збір дикорослих шав'ян. і в роки, коли ще МОЛОДЮІ

ЧОІ

'О арт' ь одер'!' 'Іа 60000

"а.

був сад. Вони оберігали від ка рбоваНців, чистог,о 1.'1

'. \ .'Іікарсько-техНlЧНИХ І етеро1I P,:I()J? І даііних рослин набуває ве-

На

.

траурному

І належне беЗIJРИК:lа;щ()му I',~

,МІТИН? f роізмові народу, \1;';J1іі

за-

ВИСТУllИВ ~pe:~!lдeH г .. шс: а І хища в своооду CBOlOЇ бать­

шкідників кожен саджеНЄILЬ, ку.ТIЛЬКИ ВІД реа.1lза l ОI я r)-, .1IН':ОЇ ваПІ. особ.1ИВО тепер, Варшави 1 о.lВlНСЬЮI~I, ВІ-: І Ківщини. своєчасно кожнОГО POKV ІІС ~IYK кожен

КО.1ГОСIIНИК

на І КО.111 бі.'lьша частина їх ви- імені !lО!lЬСЬКОЇ

робlТНИЧОІ

1

реводили в саду роботи: трудодень О.1. е ржав ;LOдат- СТИГ.1З. В ній роботі в lІер- І1артії -Дворковськиіі, від На пам'ятник бу:ш ІІОКИ весною--згрібання .1истя,об- ково 1крб.:23 копіііок. ! lIlУ чергу активну участь ПО.'ІЬС~)КUЇ соціаліСтичної пар І деНі десяТІ,!! .Ві НКіВ l3ід по­ різування СУХОІ'О гіо1.:1Я і Ще краще Вр О сl,ИВ СНД беруть учите.1і, оргаНіЗову- tiY---Гаєвськиі1, від .. CTPOH- I ЛIТlIЧНИХ IlаРТIlIНИХ, гром;ц приведення в на.'Іежнии по- ЦЬОі'О

РОКУ.

КО,ll'ОСіllllIКИ ючи уЧНів на збір лікарсь- ніцтва людового"---Цудник,; СІ,КИХ Оj1l'аіlізацііі і грома-

рядок крони КО'!НIOГО дерев, перед6ачяють Зібряти Н(' :І!ен ких рослин. від "СТРОllніцтва ця, удобрення І перекону- ! ше як 800 центнеріВ фРУlПіВ і Добре роблять учні Бро-

вання пристовбурних круп~: і мати від реалізаlLії їх до· варської школи. Під керівта міжрядь, lІобі.1КУ шта~ю J 300.000 карбоваlЩіВ JI[Jибут \ІИЦТВОМ вчите.1ЬКИ СОфІЇ

дe~IOKpa- ДНН Варшави.

СТ АНОНИ І НЕ В АРГЕНТІНІ ЛОНДОН, 2. (ТАРС). Як' ся, то ф.10Т віддасть сеБЕ' у'

і .0?llрискуваНІІЯ дерев H;~o-IKY. I\О.'ІГОСIIНИКИ З:IORV ~();L('P Андрійовни Юхименко, ВОШІ передає .. корес:юндент а,гент 1:(~:ш"оря,:і1~енн~, BepXOBI~~,I'O ХІМІкатами; 3 С І ~ню -~ обн

51-

жаТІ> ві д саду на ви РОО:ІС' !іі 'зібрали та зда.1И В Б рона р_ ~TBa Реите р з ~~oHTe,~';l.eo,

зування CTOBOyplВ ВІД ГРИ-\ТРУДОДНі значні CY~III І'РО-: ську аптеку зуНlВ.

Не ~Іенше

, т" 1) рБОIИ

прояв-

шеіі.

ЛЯЛИ і IlРОЯВ.1НЮТЬ КО.1ГОСП

r,

Р)('апіп.

КГ якісних,

у rL), $І 1,1111 ІЮ31 .!\Ц;] lllM~ І ь­

ЛllПня ПРОТЯГЩІ усього

31

СЛИН. часово є MlIH~ТJIO~1 ВIl~ТРIШ- дня Відбува:ІИСЯ ЧIІС.lеШlі на Збирати та здавати лік. \ ніх справ, ПIll~ОВ у ,~IДCTaB ради між Jlредставнш.;аш!

рослини БроваРСI,кііі аптеці ку з остаННЬОIО IІОС1а. уряду і видатнш!и IIpe,l.CTiHI кЛОНДОН ра, 2. (ТАРС). .. Як '"UI'I{ами аІ)'I'"I' ,'І Іrт 'ІЯ O()~I-()BOІ' Б 0- пе!)еrJ.ає Рентер з ІІ tf}еНIIИ станонища ,,-ІЮ СТВОР'" _ ' . al'elIТcTBo .

І

мец.ьких ОК\!Jlантів в

l

:І1~ПН~ ~ргеIlТIНСЬКИ,И ~op- ся НИШІ, як ЄДlllшіі аР)'еll-

технічних і етеродаііІІIІХ ро І Те.lьсаире,. ~КИIl таl,Оі!, тим

В еРІІІІ' '11·С'II'I· 111'С'ІЯ ВІІ' б\т'Т()ваI11" 11!)II'IIII'еlll/51 І' Т ре б'" Д1я-IIOВИІIНI yXIВCЬKa, ., . • J..... . ' . . , '" , , нання. Червоною /\1);І.lі.:1О ні (I)ep:llll т. Шита \Т KO.1I'OCIJIIII', СПЛІвська, ,"НЯ)І,ИЦЬІ,а,

П

3\

добре ВllсушеllИХ ЛікаРСI1I.;о-! СЬЮІ!І ~~IHICTP .K?HT?-,a,:~~lIpa.1 тіІІСl,lшіі уряд.

Г. ВАО1"'ІЕІ ІКО

М8ЄМІ1 4 ферми і паСіКу Т.. І

130

J нашій ків :~aKoHTpaKT\lRa.1a

те:I5ІТ"

І б РИЦI)ка

. .ІІІШІ "·" 1 И. lа ш!,о.,

••

1

О,1. МонтеВІдео . '

O(hl .,І',цери

арген-, Ilре "CT'!Hlllll{l' в т І го ВИМОl'ами І, ,.'

J І' КО'ІІІ ВОІІИ Ill· .JJ,P(1"·111 артілі не 6у.1.0 жодної Т"ва-. .~. , за(~)!)а 'lІак, ВОІІИ цього не роблять. Т1нськога ф.ЮIУ а Ф'1Нформ)ва-!ф:IОТУ. рре 'ІЯ що І АI3ідставк<) КОІПР-,Ц-

РИНИ

а ПРИМІщення

3PVJlHO . .13

їх на ферму.

r: L)\T.10

Д-ир еК1'ОРИ та, в"ите'll' ., . ЗІ"}-'а ( , . '1Н президент '.

ІІРIlД

',..',

.~11'1)'!'la с.

о.lb(~)ep"г()

"І""'lьсаl··IІ)С' ,_.,

вані' Арті1Ь почала обо~аво- баІІО іllUl\' ХV'І.ОБV. ТеІІер в них шкі:1 не ОРl'анізовують вони ВIlРlU~И.ІИ не ПІ/.U~ИМУ- з 1І0ста Мlllістрів ВtlутріШllі:.. дит~сь ху'добою. 'І нас t' фС')~lа ·~е,l1Jl.;ої РОПJ-І' учнів Д.1Я збору .'liKapCbKO- вап~ теІІеРIШНЮ вну ГPIII~I.1I0 Сllрав Вfдбу.lасн :іа ВИ~f{JI'О!() Цl'ЄЮ справою

.тої ХУ'L(~би свиноферма

вів технічних та етеродаііIlИХI"О,lIТИ~У УРЯДУ, ПР?~~ОВі!'У- ііОl'О КО.lег

дорvчено .,., ' '. , . " 0\' вану ВІІІСЬКОВИМ ." цеферма llтахофеР\1а, ilCI-1 РОС.1ин, хоч в НИХ Д,ІЯ П]> .lIlllIlCTPOM , _

БУ.І0 керувати дружиНІ фрон І.'

товика Шитій ;У'.'Іяні,

ЯІ~а'l ка.

енергійно ВЗЯ.lася за роботу

В ЗАБЕРІ:'К! ІІІЙ

ГfШJВа ~pТi.1i .,;-а 1;:'ПIІI' '1';;("

В першу чергу· були Від-_ (" В.

)11111'1""1

ведення ціt:Ї важливої ро- Пероном ... Офщери вимага

і

І

Соти є час. Н.

CTAPOCIJlblJ,EBA,

зап, J;роваРnfЮЇ аптrКlІ,

.

'

ф:lUту.

110 ..

_ __ .

І' ють HeгallllOl'~ ."ровсдеIIНЯ В!ДПОВІДа.1ЬН~И peдaкro~ В!.ІЬНИХ виБОРIВl заяв:~нють, і

t.

що КО,'ІН H~.He 1~01 одять_

-'БИ 50119М.-Бровари, КиУвськоІ обл. Ву.1. Кірова:-Друкарня ?айгаз~ти "Стахановець". Телефон-редакція

2

дзв. Тираж

PYAEtH'~

. .~_ 1000

57 номер 1945 рік  
57 номер 1945 рік  

57 номер 1945 рік

Advertisement