Page 1

Газета

Внходнть

Броварських міської та

районної рад, районної державної адміністрації

з

17 квітня 1937 року

1nоАІТИЧНА ІУАІtтУ•А історії сучасних украІнсько­ російських відносин

3

Розширена апаратна нарада

(продовження) Період

р.р.

1995-2000

Фінансова криза

1998

Ціла низка чинників

української економіки

від російської.

значний рівень енергетичної залежності Ук­

-

раїни від постачання енергоносїів з РФ, велика промислово-тех­ нологічна взаємопов'язаність. чимала частка російської продукціі

у загальному товарообігу України, значний інформаційний вплив з боку російських медіа та прозорість кордонів тощо

-

виявили

свою небезпечну сторону у площині українських інтересів.

Зберігається

і залежність України

від російської зовнішньої

політики, що заважає більш ефективному просуванню нашої дер­ жави на шляху інтеграції до Європейської спільноти, їі включенню в систему європейської безпеки . РФ всіляко намагається про­ тидіяти партнерському співробітництву України з НАТО. Маючи побоювання опинитися в статусі "сірої" зони між РФ та Заходом, Україна вимушена проводити зважену зовнішню політику в обох напрямках

зближення із Заходом сприяє зміцненню їі безпеки,

-

тоді як співробітництво з РФ обумовлено високим ступенем за­ лежності України від російської економіки.

РФ категорично заперечує розширенню зони відповідальності НАТО на Схід , включаючи Україну та інші держави СНД. Партнер­ ство з НАТО носить для більшості політичних сил РФ та їі грома­ дян досить умовний характер і зовсім не розглядається як осно­ ва для гарантій національної безпеки у військовій сфері. Зовсім

л3І(.І!Uе виглядає справа з точки зору України, яка не тільки не за- ·

перечує проти поширення НАТО, але й серйозно замислюється над питанням власного входження в цю структуру, вбачаючи в

цьому

засіб

м

р. в РФ виявила загрозливість стану

асиметричної залежності

забезпечення

власної

безпеки

та

инулого понеділка відбула­ ся розширена апаратна на­ рада ПІд керІВНИЦТВО~! пер-

ШОГО

заступника

голови

райдержадміністрації О. І . Дармограя. Першим розгюшалосн питання "Про виконання Указу Президента України "Про виконання роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків". До­ повідала- на•1альник відділу у справах сім'ї та молоді І. М. Грищенко. Серед інших- обговорювали питання підго­ товки до чергового засідання колегії РДА, проведення жнив, завершення газифікації сіл району , боротьби зі стихійними ринками. О. І. Дар.>юrрай повідомив , шо ук­ раїнські аграрії цього року чекають на рекордний урожай зернових культур у

розмірі 45-48 мільйонів тонн. На Бро­ варшині вал хлібних культур, як о•Іікусться, перевищить показники останніх років. Наса~ІПсред через збіл1.шення посівних плош і, звичай­ но ж , спршпливу погоду . Хлібороби

району поспішають якомо га швІІдше СКОСJП/1 і Об.>ЮЛОТИЛІ ріпак. Адже ЦЯ ВИІідна і не дуже ПрИМХЛІ/Ва у ВІІрО ­ шуванні культура потребус надзшІ­ чаііно·і уваги <.:аме під •Іа<.: збнраннн.

До<.:ІІТІ> невеЛІІКОГО JlOIIl)', 11106 ріпа­ КОВі <.:тру•ІКІІ розтрі<.:;;а.' ІІІ<.:Н і Н а<.:іІІ ІІН висипалось на землю. А .>Ііж ТІ1\і

<.:11-

можливість

скорішої інтеграцїі в Європейську спільноту. Протягом наступних років спостерігається керована стагнація

(застій) економічного співробітництва між Україною і Росією, ка­ тастрофічно падає товарообіг, гуманітарні відносини звелись до З боку українського істеблішменту (пануючої верхівки) почала підсислюватися критика зовнішньої політики України. Особливо

активізувалися ті, чий бізнес був орієнтований на Росію. Болючі точки російсько-українських міждержавних відносин не змінюва­

роками: співробітництво України з НАТО, борг за російські

енергоносіі ,

статус

і

дислокація

російського

Чорноморського

флоту в Севастополі, стан російської мови, делімітація держав­ них кордонів вийти

ні

-

це було те замкнене коло , за яке не вдавалося

президентам ,

ані

Кабінетів Міністрів Росіі й

жодному

з

так

часто

змінюваних

ВИТІ. 30-35 центнерів з гспара . У робочому порядку були розгл я­ нуті інші питання, обговорено план роботи служб та унравлінь рай дср­

України, ані законодавчим органам

обох країн. Восени політики

2000 в

бік

року намітився поворот української зовнішньої більш

тісного

економічного

співробітництва

Росією. який і набув визначених рис в січні - квітні

2001

призначення нового міністра закордонних справ А.

з

жад\Ііністрації на наступні два тижні .

р . після

Ганна ПРОСЯНОВА .

Зленка на

~&..міну надто прозахідного Б. Тарасюка. Але про це в наступних

.:.•,2}@@Шtййtk12йШkNJШWiiM11UШW.W.sr~:$<1fl?'Ш'*Uffff"ц:wa:wдW.Ж~$2DВJ~Ж«tfU

номерах. Відповідно до протокольного доручення Голови ВР України А .

Яценюка. в Одесі , 6-8 липня, відбулась дводенна зустріч народ­ них депутатів України і депутатів Держдуми РФ. З української сто­ Наталія Ко­

ролівська , з російської- Костянтин Затулін і Сергій Марков. Одна з головних тем зустрічі пов'язана з тим, що

1

квітня

2009

р. спли­

ває термін міждержавного договору України і Росіі і до жовтня нинішнього року кожна з сторін вправі попередити іншу, чи бажає вона вийти з Договору (інакше Договір буде автоматично про­ лонгована (продовжено) ще на

10

років).

Пікантність ситуаціі полягає в тому, що нещодавно Держдума

Федеральних зборів

,

провівши парламентські слухання на тему:

"Стан українсько-російських відносин і виконання зобов'язань за Догоєором про дружбу, співробітництво і партнерство між РФ і

Україною", звернулась

4

червня до Президента Росіі і уряду РФ з

низкою пропозицій. Серед них

-

вважати приєднання України до

ПДЧ в НАТО однобічним виходом України з Договору. Про це вже багато писалось і говорилось. Менш відомо інше. В прийнятому депутатами

Держдуми

документі

містилися

пропозицїі

щодо

вжиття конкретних заході в і з захисту прав російських співвітчиз­ ників і

російськомовного

населення

України,

особливо

в

сфері мови, освіти, релігїі і культури. Російські депутати запропо­

нували виділяти кошти з Федерального бюджету на фінан­ сування в Україні філій російських вузів та інших освітніх

закладів. Зокрема, передбачається створення

російських

гімназій у Києві, Одесі , Харкові, Донецьку, Севастополі, Лугансь­ ку та інших містах . Передбачається , що у філіях буде навчатися

2,5

тисячі студентів. Як сказав К. Затулін, Росія сприятиме ак­

тивізацїІ

Діяльності

інститутів

російського

цивільного

суспільства , російських недержавних некомерційних організацій на територіі України. Реакція

на

звернення

Держдуми

не

забарилася.

повідомлення : з бюджету Москви поступило

34

Надійшло

млн. доларів, які

за розпорядженням їі мера виділені на підтримку російської діас­ пори в Україні . Кому призначаються ці гроші, цілком зрозуміло . У

роботі московського уряду взяв участь перший заступник голови

ВР Криму Сергій Цеков, який просвітив московських міністрів: "Русофобія і мракобісся залишається суттю української політики". Яка буде реакція української влади на ініціативи російської Держдуми поки невідомо .

Залишається лише сказати, що ніяких повідомлень про запла­ ноеані підписання документів (про скасування "чорних списків" , звернень до президентів і урядів тощо) з Одеси не надходило. Ел

"шr ·м·шуw~

капинівські моподорvхівці на марші

Календарик свіжих новин на актуальну тему

рони депутатську групу очолили Сергій Ківалов і

М<LПа плоша . Сьогод ні рінак к у пують за ніною 2500-2700 гринень з а тонну ПрЮІО '3 ПОЛН. ТО.1 і НІ-; ІІі На ПШ~НІІUі відповідно <.:тано ВІПІ, лише 900 гри­ венІ, . Отож ріпак вирошувати зна•1но ефекп1внішс . На по : Інх <.:і ;ІьгоспІІідпрІІ См <.:тв раііону поКІІ шо праuюс 18 зернозбн­ Р<LПьних кочбайнів. Навантаженнн на них дуже ни<.:оке . Тому керівники сільго<.:ппідпри є мств заключили дого­ вори орендІІ зер нозбир<L%НИХ ком­ баіінів з денкими фірмами. Вже най­ блІІЖЧІІ~І •1асом на по лях району пранюватиме вдвічі більше жнивно·і техніки. ТрашшіііНО КОСОВИШІ р ОЗ ПО'ІІІІІ<ІLТІ,­ СЯ із гірших плош Тож великий ріпак ще попереду. Головне - встигнути ііого об~юлотити. Одно•Іасно збирають і озиму пшеющю. Урожайність стано­

взаємних претензій .

лися

ноптичні прогнози якраз і псредвішу­ ють подібний розвиток нодій . А поп­ рацювати с над чим , адже засінна чи­

Калинівський - один з кількох осередків Молодого Народного Ру ­ ху, утворенних в останній період ча­ су в Броварському районі . Вже встиг відзначитись своєю участю у заходах на Європейській площі під час візиту Ради НАТО до України, захищаючи честь своєї держави. А тепер четвірка його членів, разом :~ головою осередку Русланом Цімо ­ хом, побувала в складі делегації Молодого Народного Руху Києва і

Київської області на Івано-Фран­ ківщині. Туди автобусами з' їхалось біля •ютирьохсот молодих людей з усіє'і України, щоб утворити наме­ товий табір, поспілкуватись, поспі­ вати патріотичних пісень біля ве­ чірньої ватри , здійснити сходжсншІ на Говерлу. Ну і не тільки духовно, але й інтелекту<UlЬНО збагатитись , Цей захід проведено за рахунок гранту, отриманого Молодим На­ родним Рухом УкраїнИ' із сnеціаль­ ного фонду, як винагорода. Акці}І здійснювалась під гаслом: "Україна крокує в НАТО". В їі рамках, після вступного слова голови Молодого Народно г о Руху України Івана Крулька (до речі, мешканця Бро-

варів) , були пропІГО\1 кількох днів прочитані лскнії: "Вибір НАТО: що обираємо. між чим вибираємо" (С. Джсрдж) - і:~ застосуванннм інтер­ активних технологій, "СвропейсІ,ка і Євроатлантична інтеrранін України , jfi-; ШІВіЛіЗаІ!іііНІІЙ ВІІбір" (Б . Тара­ СІОІ-.:) , прове ;tені лекuії-ссмінари " Омрін не маіі­ бутне України : як і коли?", де­ ~атний ту рнір Євроатланти•І­ на інтеграція: нові можливості та

ризики

України"

нагородження . Примхлива погода була теплою, сонячною, спринтли­ вою, так що щоденна ранішня РУ­ Ханка приносила їі учасникам задо­ волення, яке вони повезли з собою післ н завершення намі•Іеної прог­ рами.

Елеонард дАдАМУХАМЄДОВ.

дл н

(0. Со­

л овсіі) , відбу­ лось обговорен­ нн те~нt: "Ук­

раїна і Європа спільна іденпt•І­ ність?" Пі .1 час три­ : tе нноІ · о :;бору відбулись ~-.:он­ курс Іlатріотич­

ної пісні , фут­ боJІьні з~ tаган­ нн і відповідні

ІіІ т~~ША~~ш~~~ш~~®В ~®~-~®ш®r~~~~ffi!JW~~~~~~&w~i

І! ! li.~' по_ 1~.~!, "~ ' БРовари, вvn. Київtька, l]~. Райоnnий оvдиnок кvnьrvpи. Іі

1:1

Іl!,:~'c' :j Працю~ ! !-~~ ДО l~-~~. 8 WИPOKOMV 3[0РJИМ~Иrі OдRr,""'"'·с,"с?:'?"'~"'=·~"?"=·с'''""""=·""''"'"·"'··· B!VJJR, П~DVJOB3 f~ХИіКа. ..,,?с"':''!!."'!!!ссс"."!'!"~'!"с7сс!!сс!!!!!'!!ЕЕс."!Е.·:·'!::!!!!!.сс!!!~'!!.'!!'сс!'!!!'!!'!'с~~Т::::~::~·::: :·c;;,~!'c"."E'"".'c'''··.ccccc""''"''""'Z:"!"'c7'"c .......

:;;

;1/ .,,,


Доплата до Відповідно до

Постанови

Кабінету

Міністрів України "Про ·пЩвищення рівня

11енсійного забезпечення громадян" від 16 rІипня 2008 року N!! 654, починаючи з 1 rІипня

2008 р., встановлені такі доплати ок­

ремим категоріям осіб з тим, щоб їх пенсії (без урахування надбавок, підвищень,.до­

иаткових пенсій, цільової грошової допо­ моги, пенсій за особливі заслуги перед Ук­ раїною, сум індексації та інших доплат, встановлених законодавством) досягали таких розмірів:

1)

в одержувачів пенсій за вислугу років

та за віком (крім пенсій при неповному

стажі роботи), призначених відповідно до

Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", - 544 гривні.

2) в· інвалідів, щодо яких встановлено зв'язок з Чорнобильською

катастрофою

відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постражда­

відсоток

пенсії,

обчисленої

відповідно до статті

27 зазначеного Закону, але не більш як на 1 відсоток мінімального розміру пенсії за віком ( 544 грн); 1) у разі, коли щомісячний розмір пенсійних виплат (з урахуванням надба­ вої грошової допомоги,

сум

індексації,

чення громадян України», ст.

785),

2008

р.,

N!! 25,

та інших доплат до пенсій, вста­

10.00 Т/с "Філ з майбутнього"

10.30 чорних вдів"

·Доброго ранку"

Ранкова молитва 07 .ОО, 08.00 Новини 06.10, 06.55, 07.55 Спорт 06.25, 08.35 Православний календар

Київщина України

06.35

07.50, 08.25

перлина

Погода

10 Ера бізнесу .40 Буд. майданчик 08.45 Ранкові поради 09.00 Діловий світ 09.10 Аграрна краіна 09.20 Погода 09.25 Муз.uа 09.55 "Зоряні мости" 10.50 Служба розшуку дітей 11.00 Ситуація 11.10 Погода 11.20 "Життя триває· 11.45 "Обличчя Європи" 12.15 д/с "Розкішні готелі свГгу" 12.45 Служба розшуку дітей 12.55 Ситуація

13.05 1З.15

роди"

18.50 Український 19.25 Ситуація

вимір

19.ЗО Діловий світ 19.40 Світ спорту 19.50 Погода 20.00 "Перлини сезону" 21.00 Новини 21.25 Діловий світ 21.35 Світ спорту 21.50 Погода 22.00 д/Ф "Гуцулики" 22.З5 "Світське життя" 22.55 Трійка, Кено 2З.ОО Соціальний погляд

1+1 06.05 Т/с

"Сваха· 06.ЗО Т/с "Нові пригоди старої Крістіни" 07 .ОО М/Ф "Король Лев" 07.30 Т/с "Ті, що сnівають у терні" 08.ЗО Tjc "Давай одружи­ мось"

06.00 06.00

УТ-1 "Доброго ранку" Ранкова молитва

10

валюти громадянами до

тисяч євро.

надбавка до пенсії за віком, по інвалідності

ром

та за вислугу років, передбачена Законами

Необхідність впровадження таких змін красномовно ілюстрували непо­

ку з втратою годувальника, на одного неп­

рацездатного члена сім'ї 652,8, на трьох і більше -

544, на двох 816 гривень, та­

ким особам встановлюється доплата у сумі, що не вистачає до зазначених розмірів; у разі,

коли

щомісячний

розмір

пенсійних виплат, державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства і дітям­ інвалідам, особам, які не мають права на

пенсію, та інвалідам (з урахуванням надба­ вок, підвищень, додаткових пенсій, цільо­ вої

грошової допомоги,

сум

індексації,

щомісячної державної адресної допомоги, передбаченої постановою

ністрів України від

Кабінету

Мі­

26 березня 2008 р. N!! 265,

та інших доплат, встановлених законодав­ ством, крім пенсій за особливі заслуги пе­

Встановити, що з І) у

разі,

544

гривень, та­

1 вересня 2008 року:

коли

щомісячний розмір

конодавством, крім пенсій за особливі зас­ луги перед Україною) не досягає в інвалідів

11.З0 Tjc "Хто В домі ГОСПО· дар?" 12.00 Т/С "Хто В домі ГОСПО· дар?" 12.20 Х/Ф "Прекрасна Анжеліка" 14.ЗО, 19.ЗО "ТСН" 14.50 Т/с "Сваха" 15.20 Т/с "Дочки-матері". 16.20 "Сімейні справи" 17.20 Т jc "Сонька · Золота ручка

20.10 Т/с "Широка ріка" 21.20 Т/с "Остання подо­ рож Синдбада" 22.20 Т/с "День пніву" ІНТЕР 06.00 "ГІД країнами свГгу". 06.55, 07.55 Уроки тітоньки Сови

07.00, 08.00, 12.00, 18.10 Новини

07.10, 08.10

"Ранок з Інте-

ром"

09.00 "Знак якості" 09.55 "Модний вирок" 11.00 "Вогонь кохання" 12.10 "Пітер Пен" 14.25 О. Трушкіна 16.05 18.ЗО Tfc "Повернен­ ня Мухтара" 10.00 Т/с "Філ з майбутньо­ го" 10.20 Т/с "Юні мушкетери" 11.20, 17.20 Т/с "Сонька Золота ручка" 12.20 Т/с "Остання подорож Синдбада • 1З.20 Т/с "Широка ріка" 14.30, 19.ЗО "ТСН" 14.50 Т/с "Сваха" 15.20 Т jc ·Дочки-матері" 16.20 "Сімейні справи"

09.00,

14.10 Кіно.uа 14.55 Ситуація 15.00 Новини 15.10 Індиго 15.40 "Обличчя Європи" 16.10 Х/Ф "Безвихідь· 17.50 д/Ф "Дива дикої при-

-

гривні;

Національного

інших доплат до nенсій, встановлених за­

ня Мухтара"

гривні, а членам їх

Хорош­

З) непрацюючим пенсіонерам, які ма­ ють на своєму утриманні дітей до 18 років,

частини першої статті

09.00, 18.30 Т/с "Повернен­

54,4

сімей, яких було примусово переселено,

Валерія

особливі заслуги перед Україною) не дося­ гає в осіб, яким призначено пенсію у зв'яз­

вої грошової допомоги, сум індексації та

пригоди старої Крістіни" 07.00 М/Ф "Король Лев" 07 .ЗО, Т/с їі, що співають у терні" 08.35 Т/с ·Давай одружи­ мось"

диться в розмірі

України

43,52

вок, підвищень, додаткових пенсій, цільо­

06.05 Т/с "Сваха· 06.30 Tfc "Нові

названо "поправкою Хорошковського­ Стельмаха".

новлених законодавством, крім пенсій за

20

1+1

нали політичних репресій і згодом були ре­

ковського збільшити верхню межу "зеленого коридору" для переміщення

вого стажу понад

08.25 Погода Ера бізнесу Рейтингова панорама Ранкові поради Діловий світ Аграрна країна 09.20, 11.00, 13.10 Погода 09.25 3х4. Домашнє відео. 09.50 М/с "Норман· 10.50, 13.05 Ситуація 11.05 "Життя триває" 11.25 д/Ф "Авіньйон" 12.45 "Розкішні готелі свГгу" 13.15 Здоров'я 14.10 Т/Ф ·соколи" 14.55 Ситуація 15.00 Новини 15.1 О Індиго 15.40 "Обличчя Європи" 16.10 "Мільйони"

громадянам, які необrрунтовано заз­

2)

10 тисяч євро.

З легкої руки журнаяістів ці зміни

ної служби

років жінкам, передбачене абзацом другим

"Арізона, у країні чорних вдів" 18.50 Український вимір 19.25 Ситуація 19.ЗО Діловий світ 19.40 Світ спорту 19.45 Погода 19.50 Громадська варта 20.10 "Попередження" 21.00 Новини 21.25 Діловий світ 21.З5 Світ спорту 21.45 Погода 21.55 д/Ф "Рай на продаж" 22.55 Трійка, Кено 23.00 Здоровий погляд

декларування до

зазначених розмірів;

ються замість пенсії, підвищення прово­

пенсійних виплат (з урахуванням надба­

17.50 д/Ф

пенсії (дотація) у сумі, що не вистачає до

жавної соціальної допомоги, що виплачу­

шення пенсії за кожний повний рік страхо­

1

зити готівкової валюти без письмового

«Деякі питання пенсійного забезпе­

265

що не вистачає до зазначеного розміру.

державне

27 липня громадяни можуть перево­

З

щомісячна державна адресна допомога дQ

Національний Банк України підтри­

ким особам встановлюється доплата у сумі,

загальнообов'язкове

тисRІІ евро

мав ініціативу Голови Державної мит­

710, 11 - 655, ІІІ групи - 600, у дітей­ інвалідів - 380 гривень. Починаючи з 1 липня 2008 року, збіль­

пенсійне страхування", проводиться на

840

пенсії або щомісячного

групи

"Про

гривень, учасників бойових дій гривень, таким особам вИплачується

- 960

КОРИАОру" no ваnІОті а&іnьwеиа АО

абілітовані, до

2)

Закону України

ІІІ гру­

довічного грошового утримання чи дер­

нобильською катастрофою: І групи-

28

1080,

передбаченої постановою Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 р. N2

ред Україною) не досягає

років чоловікам і

пи

групи-

1200, 11

Верхи• межа "aeneнoro

щомісячної державної адресної допомоги,·

но причинний зв'язок інвалідності з Чор­

25

війни І групи

вок, підвищень, додаткових пенсій, цільо­

ли внаслідок Чорнобильської катастрофи":

- в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році: інвалідів І групи - 1200, інвалідів 11 групи - 1090, інвалідів ІІІ групи - 980 гривень; - в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 1987-1990 роках та осіб, евакуйованих у 1986 році із зони відчуження: інвалідів І групи - 870, інвалідів 11 групи- 820, інвалідів ІІІ групи760 гривень; - в інших інвалідів, щодо яких встановле­

розміру

·~

пенсІн

20.10 Т/с "Широка ріка" 21.20 Т/с "Остання подо. рож Синдбада" 22.20 Tjc "День пніву" ІНТЕР 06.00 "Пд країнами свГгу". 06.55, 07.55 "Уроки тітоньки Сови".

07.00, 08.00, 12.00, 17.55 Новини

07.10, 08.10

"Ранок з Інте­

ром".

09.00 "Знак якості". 09.50 д/Ф "Відпустка без місця під сонцем"

11.00 Т/с "Вогонь кохання" 12.10, 18.05 "Ключовий мо­

18.20 "Чекай на мене" 20.00 "Подробиці". 20.25 Т/с "Вогонь кохання" 21.25 Т/с "Гончі". 22.25 Т/с "Біс у ребро" ІСТV

05.55 Служба розшуку дітей 06.00 Факти 06.15, 07.50 Ділові факти 06.25, 08.00, 09.00 Погода 06.ЗО, 08.З5 ЗОО секjгод 06.З5 "Медики". Т/с 07.00, 11.50 "Леся+Рома". 07.45, 08.45 Факти. Ранок

07.55, 08.55, 12.55, 19.10 Спорт

України "Про пенсійне забезпечення" і "Про пенсійне забезпечення осіб, звільне­

Х/Ф

Х/Ф

16.З5 "Бандитський Петер­ бург·. Т/с 17.40 "Вулиці розбитих ліхтарів". 18.45 Факти.

19.25 1З.О5 "Знак якості"

·завжди".

20.00 "Подробиці". 20.25 Т/с "Вогонь кохання". 21.25 Т/с "Гончі". 22.25 Т/с "Біс у ребро". ІСТV 06.00 Факти 06.15, 07.50 Ділові факти 06.20, 08.00, 09.00 Погода 06.25, 08.З5 ЗОО секjгод 06.ЗО "Медики". Т/С 07.00, 10.15 "Леся+Рома·.

Т/с

07.45, 08.45 Факти. Ранок 07.55, 08.55, 12.55, 19.10 Спорт 08.05 Каламбур 09.05, 17.40 "Вулиці розби­ тих ліхтарів". Т/с 10.50, 16.05 Галілео 11.ЗО, 16.40 "Бандитський Петербург". Тfc 12.45 Факти. День 1З.ОО Ху". Т 13.55, і розби-

08.З5

календар

06.50, 07.50, 08.25 07.10

Погода

України

2008

була

року за номе­

148.

одинокі випадки порушення митного

законодавства зі сторони громадян іно­ земних держав. Загалом законослухняні

4) інвалідам І групи, одиноким інвалідам

орієнтуючись на звиклі норми діяли по

групи, які потребують постійного сто­

знайомій для них схемі і намагалися ус­

150

представники, зокрема, країн Європи,

на кожну дитину;

11

роннього догляду або досягли пенсійного

но задекларувати

10 тисяч євро.

віку, одиноким інвалідам ІІІ групи, які до­

Це, звичайно, призводило до непоро­

сягли пенсійного віку, одиноким одержу­

зумінь на митному кордоні, оскільки

вачам пенсій за віком та за вислугу років,

Іноземці

які потребують постійного стороннього

ністративне

догляду,

рапляли під необхідність складання ук­

та,

які отримують пенсію

від­

повідно до Законів України "Про загально­ обов'язкове державне пенсійне страхуван­

фактично скоювали

адмі­

правопорушення та

пот­

раїнськими митниками протоколу па..,0 порушення митних правил, а отже ВТР<l­

ня" і "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (крім осіб, які отримують дер­ жавну соціальну допомогу на догляд відповідно до Закону України "Про дер­

дартами норм вітчизняного правового

жавну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам"), вип­

реміщення громадянами валюти через

лачується надбавка на догляд у розмірі

чали час і

гроші.

Втім,

європейська

практика передбачає усне декларування валюти, що ввозиться, до

10 тисяч євро.

Узгодження з європейськими стан­ поля,

що

стосуються

правил

пе­

50

митний кордон України, є ще одним

гривень. Перерахунок пенсій :щійснюється

суттєвим кроком у напрямку інтеграції

автоматизованим способом за матеріалами

нашої держави до Європейської спіль­

пенсійної справи.

ноти.

"Вулиці розбитих ліхтарів". Tfc 21.00 "Майор Вєтров". Т jc 22.00 "Дальнобійники". Tfc СТБ 06.10 "За секунду до ката-

19.55

Г~йвер"

07.20, 07.55,19.15 Погода 08.00 Tfc "Загублені" 09.00 Х/Ф "Сон літньої ночі" 11. 15 "Євлампія Романова" 12.25, 15.00 Т/с "Триматися до кінця"

строфи"

07.00, 08.00 "Бізнес +" 07.05 ·у nошуках пригод" 08.05 Хjф "Кидали у грі" 10.45 "Імо вдома" 11.55 "Вусолапохвіст"

13.50, 14.55 Тееп Тіmе 13.55 Т/с "Ханна Монтана" 14.15 Побачення з мамою 15.55,19.20 Т/с "Дем-

12.З5 Х/Ф "Високий блон­

16.55, 20.20 Т/с "Кадети" 17.55,21.20 Т/с "Щасливі

дин

у чорному череви­

ку"

Х/Ф "Пагорби та рів­

нини"

16.00 Х/Ф "Нерозумна 18.00, 22.00 "Вікна-Новини" 18.10 "Звана вечеря" 19.ЗО Х/Ф "Приходьте завт­ ра"

21.ЗО "Кулагін та партнери" 22.20 "Нез'ясовно, але факт"

НОВИЙ КАНАЛ

06.ЗО М/с "Мій друг почка"

бельський альбом·

-

мав­

НОВИЙ КАНАЛ

06.30 М/с "Мій друг - мав­ почка"

06.50 М/с "Му і Ципа" 07 07.З5 Т/с "Ліззі Мак-

09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

20.ЗО "Час новин"

12.ЗО "Нова хвиля·.

суддя

09.00 Х/ф "Клуб шпигунів" 11.00 "Євлампія Романова" 12.05, 14.55 Т/с "Триматися

курортах" "Бізнесчас" 07.50 "Автопілот-новини" 08.25 "Огляд преси" 09.ЗО, 1о.зо. 11.ЗО, 12.ЗО, 1З.30 "Прес-конфе­

07.40, 08.45, 22.10

ренціІ-

14.ЗО

"5

елемент"

лаго·

13.20 Mjc "Сильвестр і Твіті" 1З.45, 14.50 Тееп Time

21.ЗО Х/Ф "Віддалені нас­ лідки" 5 КАНАЛ 06.00 "Програма передач" 06.10, 18.45 "Київський час"

1З.50 Т/с "Ханна Монтана"

06.15, 07.10, 08.10, 22.45

до кінця"

14.15 Побачення з мамою 15.50, 19.20 Т/с "Дембельський альбом"

16.55, 20.20 Т/с "Кадети" 17.55, 21.20 Т/с "Щасливі разом" 19.00 Репортер 19.10 Спортрепортер 22.20 Х/Ф "Ейс Вентура"

УКРАЇНА

06.30, 17.00, 19.00 Подіі 07.00, 17.20, 19.25 Спорт 07.10, 17.25, 19.30 Погода 07.20, 15.00 Сріб.апельсин 08.00 Т/с "Клон" 09.00 Зірки гумору 10.00 Т/с "Рідні люди" 11.00 Грошові хвилини 12.00 Щиросердне зізнання 12.ЗО "Нова хвиля -2008". 16.00, Федеральний суддя 17.30 точка 18.00 "Рідні люди" 19.З5 20.ЗО

08.45 Раккові поради 09.00 Діловий світ 09.10

"Погода у світі"

07.20, 10.20, 1З.20, 17.15, 18.З5, 22.55 "Погода на

УКРАЇНА

17.00, 19.00 ПоДІї 07.20, 15.00 Сріб. апельсин 08.00 Т/с "Клон" 09.00 Зірки гумору 10.00 Т/с "Рідні люди· 11.00 Грошові хвилині 12.00 Щиросерде зізнання

19.ЗО

але факт" 13.50 "Док.детектив" 14.ЗО, 21.ЗО Т/с "Кулагін та Партнери" 15.00 Т/с "Адвокат" 18.00, 22.00 "Вікна-новини" 18.10 "Звана вечеря" 19.15 "Правила життя" 20.15 "Російські сенсаціІ-

"Час спорту"

06.25, 07.45, 11.20, 14.20, 17.50 "Погода в Украіні" 06.30, 08.ЗО "Час-Тайм" 06.45, 08.20, 12.25, 16.20

06.ЗО,

07.З5

12.50, 22.20 "Нез'ясовно,

06.15, 07.10, 08.10, 22.45

07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 11.00, 1З.ОО, 14.00, 16.00, 17.00,

16.00 Федеральний 17. 19.25 Спорт

21.00 "Майор Вєтров". Т/с 18.45 Факти. Вечір 19.25 Надзвичайні НОВИНИ 22.00 "Дальнобійники". Т/с СТБ 06. 1О "За секунду до катастрофи" 07.00, 08.00 "Бізнес+" 07.05, 17.00 "Навколо свГгу" 08.05 Х/ф "Приходьте завтра" 10.50 "Битва екстрасенсів" 11.50 "Паралельний світ"

17.ЗО Критична точка "Рідні люди" 19.З5 Т/с "Дві долі" 20.ЗО "Нова хвиля" 5КАНАЛ 06.00 "Програма передач" 06.10, 18.45 "Київський час·

18.00 Тjc

разом" 19.00 Репортер 19.1 О Спортрепортер 22.20 Х/ф "Затворник"

13.45

мент".

06.05, 07.00, 08.00 Новини 06.10, 06.55, 07.55 Спорт

банку

травня

гривень

15.00,

14.00 "Таємниці століття" 14.50 "Любов як любов". 15.55 Tfc "Ваша честь·. 16.50 Т jc "Сині ночі" 19.00 Т/с "Завжди говори

25

Правління

осіб", виплачується у розмірі

зірка"

"11.15, 16.00 Галілео 12.45 Факти. День 13.00 "Доктор Ху". Т/с 14. 1О "Змучені походом".

прийнята

постанова

них з військової служби, та деяких інших

14. 15

08.05, 12.З5 Каламбур 09.05 "Ланцюгова реакція".

Відповідна

"Дві долі" "Жінка без

09.20 Погода 09.ЗО "Світське життя" 09.55 Фестиваль

"Час спорту"

06.25, 07.45, 11.20, 14.20, 17.50 "Погода в Україні" 06.ЗО, 08.ЗО "Час-Тайм"

06.45, 08.20, 12.25, 16.20 "Погода у світі" 07.00, 07.ЗО, 08.00,

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 1з.оо, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.30 "Час новин" 07.20, 10.20, 1З.20, 17.15, 18.З5 "Погода на курор­ тах" "Бізнесчас" 07.50 "Автопілот-новини" 08.25 ··огляд преси" 09.ЗО, 10.ЗО, 11.30, 12.30 "Прес-конференці•1З.ЗО, 14.ЗО "5 елемент" 15.20 "Арсенал· 16.ЗО "Не перший погляд" 17.30 "Чорний квадрат" 18.20 "Час економіки"

07.40, 08.45, 22.10

морські ігри" розшуку дітей

10.50 Служба 11.00

"Майдан" 17.ЗО "Територія закону" 18.20 "Час економіки" 19.00, 22.00 "Час новин" 19.15 "Rе:акція" 21.00 "Час інтерв'ю" 21.25 "Час: важливо" 22.25 "Народний контролL • ТОНІС 06.00 Клуб 700 06.З5, 1З. 1О Спецпроект 07.00, 18.00 Хіт-парад

15.20, 16.30

ких тварин

08.00 Удаючи звіра 09.00, 20.30 Чиста наука 10.00 Шоу Опри Уінфрі 11.00 Жити смачно 11.35 Найсмішніша рекпама 12.00 "Світські хроніки" 12.20 Школа ремонту 1З.55 Ціна перемоги 14.55 Країна вулканів 15.30 Маєток сурікатів 16.00 Світ природи 17.00 Одіссея Кусто 19.00 Рептилії 20.00 Сильні світу сього 21.30 Красиві та жахливі 22.ЗО Паранормальний Єгипет

19.00, 22.00 "Час новин" 19. 15, "Rе:акція" 21.00 "Час інтерв"ю" 21.25 "Час: важливо" 22.25 "Особливо небезпечно" ТОНІС Клуб 700 06.З5, 1З.15 Спецпроект 07.00, 18.00 Хіт-парад ди-

06.00

ких тварин

08.00 Удаючи звіра 09.00, 20.ЗО Чиста наука 10.00 Шоу Опри Уінфрі 10.55 Служба розшуку 11.00 Жити смачно 11.З5, Найсмішніша реклама 12.00 "Світські хроніки" 12.20 Школа ремонту 14.00, 01.10, 03.45 Ціна ремаги

15.00

Загибель

•А"т~n.пи-1

ки"

15.30 Маєток сурікатів 16.00 Світ природи 17.00 Одіссея Кусто 19.00 Рептиліі 20.00 Сильні світу сього 21.ЗО Красиві та жахливі 22.ЗО Паранормальни Єгипет

11.10 Погода 11.20 "Життя триває" 11.45 "Обличчя


12.15 "Розкішні готелі світу" 12.45 Служба розшуку дітей 12.55 Ситуація 13.05 Погода 13.15 д/Ф "Симфонія восьмої зірки"

14.10 Далі буде ... 14.55 Ситуація 15.00 Новини 15.10 Погода 15.15 Індиго 15.40 "Обличчя Євроnи" 1б. 1О Х/Ф "Окрилений вітром, Артюр Рембо" 17.50 "Дива дикої nрироди" 18.50 Український вимір 19.25 Ситуація 19.30 Діловий світ 19.40 Світ спорту 19.50 Погода 20.00 "Перлини сезону" 21.00 Новини 21.25 Діловий світ 21.35 Світ сnорту 21.50 Далі буде ... 22.25 "Світське життя" 22.45 Мегалот 22.50 Лото, Трійка, Кено

23.00

Політичний nогляд

1+1 Об.О5 Т/с "Сваха" Об.30 Т/с "Нові nригоди старої Крістіни • 07.00 М/ф "Король Лев" 07.30 Т/с "Ті, що сnівають у терні" 08.30 Тjc "Давай одружи­ мось" 09.00, 18.30 Т/с "Повернен­ ня Мухтара" 10.00 Т/с "Філ з майбутньо­ го" 10.20 Т/с "Юні мушкетери"

11.20, 17.20 Т/с "Сонька Золота ручка" Т/с "Остання nодорож Синдбада" 13.20 Т/с "Широка ріка" 14.30, 19.30 їСН" 14.50 Т/с "Сваха" 15.20 Т/с "Дочки-матері" 1б.20 "Сімейні сnрави" 20.10 Т/с "Широка ріка" 21.20 Т/с "Остання nодорож Синдбада" 22.20 Т/с "День гніву"

12.20

Погода Індиго "Обличчя Євроnи" 1б.10 Х/ф "Окрилений вітром" 17.20 "Maзena-Fest" 17.50 д/Ф "Ботанічний сад" 18.50 Український вимір 19.25 Ситуація 19.30 Діловий світ 19.40 Світ сnорту 19.50 Погода 20.00 "Перлини сезону" 21.00 Новини 21.25 Діловий світ 21.35 Світ сnорту 21.50 Погода 22.00 д/Ф "lvan Marchuk це Іван Марчук" 22.35 "Світське життя" 22.55 Трійка, Кено 23.00 Економічний nогляд

15.10 15.15 15.40

10.50 11.00 11.10 11.20 11.45 12.15 13.05 10 15 14.10 14.45 14.55 15.00

Ера Ранкові nоради Діловий світ Аграрна країна Погода "Світське життя" Фестиваль "Фортеця" Служба розшуку дітей Ситуація Погода "Життя триває" "Обличчя Євроnи" "Родовід Дракули" Служба розшуку дітей Погода Ситуація Наша nісня Хай щастить Служба розшуку дітей Ситуація Новини

"Доброго ранку" Ранкова молитва 07.00, 08.00 Новини 10, Об.55, 07.55 Сnорт 25, 08.40 Православний календар

07.50, 08.10

Погода

Ера бізнесу

09.10 09.20

Ера відпочинку Буд. майданчик На Олімn! Ранкові поради Діловий світ Аграрна країна Погода

09.ЗО М/Ф "Король і nтах" 10.55 Служба розшуку дітей 11.05 Ситуація 11.20 "Життя триває" 11.45 "Обличчя Євроnи" 15 д/Ф "Борис Гра­ бовський" 12.45 Служба розшуку дітей 12.55 Ситуація 1З.О5 Погода 1З.15 "Знайдемо вихід"

14.10

1+1 06.05 Т/с

"Сваха" Об.ЗО Т/с "Нові пригоди старої Крістіни" 07.00 М/Ф "Король-лев" 07.30 Т/с "Ті, що сnівають у терні" 08.35 Т/с "Давай одружимось"

14.45 Служба розшуку дітей 14.55 Ситуація 15.00 Новини 15.10 Погода 15.20 Крок до зірок 15.55 Пляжний футбол 17.15 д/Ф "Річкові вовки" 18. 1О Український вимір 18.40 Діловий світ 18.55 Футбол. "Чорномо­ рець "(Одеса) - "Карnа­ ти"(Львів)

19.50 Погода 21.00 Новини 21.25 Діловий

світ 21.З5 Світ сnорту

21.45 Погода 21.55 Право на захист 22.25 Екіnаж 22.55 Трійка, Кено 23.00 Культурний nогляд 1+1 Об.О5 Tfc "Сваха" Об.ЗО Т jc "Нові пригоди старої Крістіни" 07.00 М/Ф "Король-лев" 07.ЗО Tfc їі, що співають у терні" 08.25 Т/с "Давай одружи­ мось" 18.ЗОТ

15.35 Аграрна 1б.ОО Погода

країна

1б.О5 Наша nісня Об.ОО Ранкова молитва 06.05 Шевченківський вечір 07.05 д/Ф "Бойовий nлан" 07.45 Світ православ'я 08.05 Форсайт 08.25 •Оріфлейм• 09.00, 12,50 Погода 09. 1О Екіnаж 09.40 Вихідні nо-українськи 10.00 Зх4. Домашнє відео. 10.25 Погода 10.ЗО В/Ф "Португальська мелодія для українця" 10.55 Між нами ... 11.ЗО Король nрофесіІ

11.45 Кордон держави 12.05 Рейс 12.25 Зелений коридор 12.55 Пляжний футбол 14.15 Богатирські ігри 15.1 О Чотири стіни

Ранкова молитва д/ф "Бойовий план" Сільський час Укравтоконтинент "Патріот" Погода Крок до зірок М/с "Лис Микита" 10.ЗО Хто в домі хазяїн? 11.00 Муз. ua 11.25 Нова армія 11.55 Здоров'я

12.55 ПЛЯЖНИЙ футбол. 14.25 "Знайдемо вихід" 15.15 Погода 15.25 Благовісник

1б.ОО Аудієнція 1б.ЗО Вікно в Америку 1б.55 Футбол. "Зоря" (Лу­ ганськ) - "Металург" (Заnоріжжя)

17.50

1б.50 Кіно, ua 17.25 Х/ф "Ми, двоє мужчин" 18.55 Футбол. "Динамо"(Київ) - "Металіст" (Харків)

ІНТЕР Об.ОО "ГІД країнами світу" Об.55, 07.55 "Уроки тітоньки Сови".

07.00, 08.00, 12.00, 17.55 Новини

07.10, 08.10

"Ранок з Інте­

ром". 09.00 "Знак якості". 09.55, 19.00 Т/с "Завжди говори "Завжди".

10.55 Т/с "Вогонь кохання" 12.10, 18.05 "Ключовий момент".

13.05 "Знак якості". 14.00 д/Ф "Че Гевара". 14.50 "Любов як любов". 15.55 Т/с "Ваша честь". 1б.50 Т/с "Сині ночі". 20.00 "Подробиці". 20.25 Т/с "Вогонь кохання" 21.25 Т/с "Гончі". 22.25 Т/с "Біс у ребро" ІСТV Об.ОО Факти Об.15, 07.50 Ділові факти Об.20, 08.00, 09.00 Погода Об.30, 08.35 300 сек{год

09.00, 18.30 Т/с "Повернен­ ня Мухтара" 10.00 Tfc "Філ з майбутньо­ го"

10.20 Т/с "Юні мушкетери" 11.20, 17.20 Т/с "Сонька Золота ручка" 12.20, 21.20 Т/с "Остання nодорож Синдбада" 13.20 Т/с "Широка ріка" 14.30, 19.30, "ТСН" 14.50 Т/с "Сваха" 15.20 Т/с "Дочки-матері" 1б.20 "Сімейні сnрави" 20.10 Tfc "Широка ріка" 22.20 Т/с "День гніву" ІНТЕР Об. ОО "ГІД країнами світу". Об. 50, 07.55 "Уроки тітоньки Сови".

07.00, 08.00, 12.00, 17.55 Новини

07.10, 08.10

"Ранок з Інте­

ром".

"Знак якості" Т/С "Завжди говори "Завжди". 10.55 Т/с "Вогонь кохання" 12.10, 18.05 "Ключовий мо­ мент". 13.05 "Знак якості"

09.00 09.55

ня Мухтара" 10.00 Т/с "Філ з майбутнього" 10.20 Т/с "Юні мушкетери" 11.20 Т/с "Сонька - Золота ручка" 12.20 Т/с "Остання nодорож Синдбада" 1З.20 Т/с "Широка ріка" 14.ЗО, 19.зо ·тсн· 14.50 Т/с "Сваха" 15.20 Т/с "Дочки-матері" 1б.20 Тfc ·Двоє зі скринь­ ки"

Х/Ф "Смертельна зброя" Х/Ф "В ім'я сnравед­ ливості" ІНТЕР Об.ОО "Гід країнами світу" Об.55, 07.55 Уроки тітоньки Сови.

20.15 22.20

07.00, 08.00, 12.00, 17.55 Новини

07.10, 08.10

"Ранок з Інте­

ром",

09.00 "Знак якості". 09.55, 19.00 Т/с "Завжди говори "Завжди".

10.55 Т/с "Вогонь кохання" 12. 18.05 "Ключовий мо13.40 Тfc

"Хто в домі госnо-

дар?"

14.50 Т/с їато на всі руки" 15.20 Х/Ф "Без їхньої згоди" 17.15 Х/Ф "Мій nринц" 19.30 їСН" 20.00 Х/ф "Поліцейська академія"

19.50 Погода 21.00 Новини 21.25 Світ сnорту 21.35 "Золота десятка" 22.45 Мегалот 22.50 Лото, Трійка, Кено 23.00 Енергоnанорама 1+1

"Наша RUSSIA" Х/ф"Щоденник Еллен Рімбавер" ІНТЕР

21.50 22.10

Об.ОО Х/Ф "Їхня власна ліга" 08.З5 Х/ф "Перукарня" 10.45 "Доки всі вдома" 11.40 "Картата nотата" 12.ЗО "Квадратний метр" 1З.15 "Чекай на мене"

Об.35 "Медики". Т/с

07.00, 10,15 "Леся+Рома". 07.45, 08.45 Факти. Ранок 07.55, 08.55, 12.55, 19.10 Сnорт 08.05 Каламбур 09.05, 17.40 "Вулиці розби­ тих ліхтарів". Т/с 10.50, 1б.О5 Галілео 11.30, 1б.40 "Бандитський Петербург". Тfc 12.45 Факти. День 13.00 "Доктор Ху". Т/с 13.55, 19.55 "Вулиці розбитих ліхтарів". т;с 15.00, 21.00 "Майор Вєтров". Т/с 18.45 Факти. Вечір 19.25 Надзвичайні новини 22.00 "Далекобійники". Т/с СТБ Об. 1О "За секунду до катастрофи" 07.00, 08.00. "Бізнес+" 07.05, 17.00 "Навколо світу" 08.05 Х/ф "Впасти вгору" 10.35 "Правила життя" 11.45 "Паралельний світ" 12.45, 20.15 "Слідство вели"

14.00 д/Ф "Че Гевара". 14.50 "Любов як любов". 15.55 Т/с "Ваша честь·. 1б.50 Т{с "Сині ночі". 19.00 Т/с "Завжди говори "Завжди".

20.00 "Подробиці". 20.25 Т/с "Вогонь кохання" 21.25 Т/с "Гончі". 2 22.30 Т/с "Біс у ребро" ІСТV Об.ОО Факти Об.15, 07.50 Ділові факти Об.20, 08.00, 09.00 Погода Об.25, 08,35 300 секjгод Об.35 "Медики". Т/с 07.00, 10.15 "Леся+Рома". 07.45, 08.45 Факти. Ранок

07.55, 08.55, 12.55, 19,10 Сnорт

08.05 Каламбур 09.05, 17.40 "Вулиці

розби­ тих ліхтарів". Т/с 10.55, 1б.О5 Галілео 11.30 "Бандитський Петербург". Т/с 12.45 Факти. День 13.00 "Доктор Ху". Т/с 13.55, 19.55 розби-

20.25 Т/с "Вогонь кохання". 21.25 "Юрмаліна-2007". ІСТV Об.О5 Служба розшуку дітей Об.10 Факти Об.25, 07.50 Ділові факти Об.40, 08.00, 09.00 Погода Об.45, 08.З5 ЗОО секjгод Об.50 "Медики". Т/с 07.15, 10.15 "Леся+Рома". 07.45, 08.45 Факти. Ранок

07.55, 08.55, 12.55, 19.10 Спорт

08.05 Каламбур 09.05 "Вулиці

розбитих

ліхтарів". Т jc 10.55, 1б.ОО Галілео 11.30 "Бандитський Петербург''. Tfc 12.45 Факти. День 1З.ОО "Доктор Ху". Т/с 13.55, 19.55 розбитих

Х/Ф "Ведмеже nолю­ вання" 22.ЗО Х/Ф "Люди в чорному" ІСТV Об.ОS Факти Об.20, 07.00 Погода Об.25 Автоnарк. 07.05 "Бленкмен". Хjф 08.55 Клуб колишніх дружин 10.00 "Леся+Рома". 10.50 Хвилина слави 12.45 Факти. День 12.55, 18.55 Сnорт 1З.ОО Квартирне nитання 14.00 Шлюбні ігри-2. Фінал 14.30 "Золото ТроГ. Т/с. 1б.35 "Містер Бонс". Х/Ф 18.45 Факти. Підсумок дня 19.00 Х/Ф "Полювання на

20.25

19.00 Погода 19.10 Діловий світ. Тиждень 20.00 "Перлини сезону2008" 21.00 Новини 21.10 Погода 21.20 д/ф "Голий король" 22.10 Наш футбол 22.55 Трійка, Кено

19.ЗО їСН" 20.15 Х/Ф "Анжеліка король" 22.30 Х/Ф "Забираючи життя" ІНТЕР Об.ОО •Дискавер і" 08.00 "Квадратний метр". 08.50 "Картата nотата". 09.35 "Городок".

09.50 Квартирне nитання 10.45 Ти не nовіриш! 11.40 Галоnом по євроnах 12.45 Факти. День 12.55, 18.55 Сnорт 13.00 'Телефонна будка". Х/Ф 14.50 ·у безвиході". Х/Ф

2З.ОО Ера бізнесу. Підсумки

10.10 "Все для тебе". 11.00 "Бійцівський клуб". 12.00 д/ф "Дикий Китай".

18.45 Факти 19.00 Х/Ф "Позначений

1З.10 "Модний вирок". 14.15 Х/Ф "Сьома nодорож Синдбада" 1б.О5 "Юрмгліна 2007". 18.10 Х/Ф" Як знайти ідеал". 20.00 "Подробиці".

"Хижак-2". Х/ф СТБ Об.35 М/Ф "Незнайка в Сонячному місті" 08.00 ".tіавколо світу" 09.00 "Імо вдома" 10.1 О Х/Ф "Зигзаг удачі" 12.05 їаємниці України" 13.05 "В пошуках істини" 14.10 "Слідство вели" 15.10 "Док.детектив." 15.50 "Правила життя" 1б.55 "Нез'ясовно, але факт" 18.00 світ"

1+1 Об.35 "Літаючий будинок" 07.00 Бокс nо-сnравжньо­ му: Вік Дарчинян та Дмитро Кирилов 08. 15 М/ф "Пригоди вадмедиків Гаммі" 09.05 "Лото-забава" 10.00 "Нова хвиля- Юрмала" 11.00 "Караоке на майдані" 12.00 Комедія "Зять" 14.00 "Хто в домі хазяїн?" 14.30 Т/с їато на всі руки" 15.00 "Поліцейська

20.25 Х/Ф "Оnеративна роз­ робка"

22.30 Х/Ф ·Другий фронт". ІСТV 06.50 Факти 07.05, 07.40 Погода 07.10 "Альф". Tfc

07.45

Бонс".

1б.40 "Бандитський Петер-

бург". Т/с 18.45 Факти. Вечір 19.25 Надзвичайні новини 21.00 "Майор Вєтров". Т/с. 22.00 ·Далекобійники". Т/С СТБ Об. 15 "За секунду до катастрофи" 07.00, 08.00 "Бізнес+" 07.05, 17.00 "Навколо світу" 08.05 Х/Ф "Подаруй мені місячне світло" 10.45 "Зіркове життя" 11.45 "Нез'ясовно, але факт" 12.50, 20.15 "Слідство вели" 13.50 "Док.детектив" 14.30, 21.30 Tfc "Кулагін та nартнери" 15.00 Т/с "Адвокат" 18.00, 22.00 "Вікна-новини" 18.10 "Звана вечеря" 19.15 "Моя правда" 22.20 "Паралельний світ"

НОВИЙ КАНАЛ

Об.ЗО М/с "Мій друг - мав­ nочка" Об.50 М/с "Му і Ципа" 07 07.35 Т/с "Ліззі Мак-

"Дев'ять ярдів-2". Х/Ф СТБ Об.05 "Файли НЛО" Об.50 М/Ф ·Дикі лебеді" 08.00 ·у nошуках пригод"

21.05

1б.45 "Полювання на звіра".

Х/Ф

смертю·

21.05

разом"

06.15, 07.10, 08.10, 22.45,

19.00 Реnортер 19.10 Сnортреnортер 20.20 Т/с "ДІБДР і так далі" 22.25 Х/Ф "Рядова Бенджамін"

УКРАЇНА

Об.ЗО,

17.00, 19.00 Подіі 07.00, 17.20, 19.25 Сnорт 07.10, 17.25, 19.30 Погода 07.20, 15.00 Сріб. аnельсин 08.00 Tfc "Клон" 09.00, 20.30 Tfc "Жінка без минулого"

10.00 Т/с "Рідні люди" 11.00 Грошові хвилини 12.00 Щиросердне зізнання 12.30 Х/ф "Віддалені наслідки" 1б.ОО Феде\)альний сумя 17.30 Критична точка 18.00 Т/с "Рідні люди" 19.35 Т/с "Дві долі" 21.30 Х/Ф "Я знаю, хто вбив мене" 5 КАНАЛ Об.ОО "Програма nередач" Об.10, 18.45 "Київський час"

08.00 Т/с "Загублені" 09.00 Х/Ф "Відьми" 11.00 "Євламnія Романова" 12.05, 14.50 Т/с їриматися до кінця" · 13.25 М/с "Сильвестр і Твіті" 13.45, 14.45 Teen Time 13.50 Т/с "Ханна Монтана" 14. 1О Побачення з мамою 15.50,19.20 Т/с "Дембельський альбом" 1б.55, 20.20 Т/с "ДІБДР і так далі" 17.55, 21.20 Т/с "Щасливі разом" 19.00 Реnортер 19. 1О Спортрепортер 22.20 Х/Ф "Реnлікант"

УКРАЇНА

Мультфільми

05.30 Об.ЗО,

17.00, 19.00 Подіі 07.00, 17.20, 19.25 Сnорт 07.10, 17.25, 19.30 Погода 07.20, 15.00 Сріб.аnельсин 08.00 Т/с "Клон" 09.00, 20.30 Т/с "Жінка без минулого"

10.00 Т/с "Рідні люди" 11.00 12.00 Щи~ЮСеІЩНе

"Майор Вєтров". Т/с. 1б.40 "44 хвилини". Х/Ф 18.45 Факти. Вечір 19.25 Надзвичайні новини 21.05 Ти не nовіриш! 22.00 Голі та смішні СТБ Об.15 "Файли НЛО" 07.00, 08.00 "Бізнес+" 07.05 "У nошуках nригод" 08.05 Х/Ф "Плюмбум, або Небезnечна гра" 10.45 "Моя nравда" 11.45 "Нез'ясовно, але факт" 12.50'"Слідство вели" 1З.50 "Док. детектив" 14.30 "Кулагін та nартнери" 17.00 "Навколо світу" 18.00, 22.00 "Вікна-новини" 18.10 "Звана вечеря" 19.20 "Анекдоти" 19.55 "Юрмаліна-2004" 22.20 Х/Ф "Кидали-втікачі"

15.00

НОВИЙ КАНАЛ

Об.ЗО М/с "Мій друг - мав­ почка" Об.50 М/с "Му і Ципа" 07.00, 07.З5 Т/с "Ліззі Мак Гайвер"

07.20. 07 08.00 09.00 "Їмо вдома" 10.05 "Вусолапохвіст" 10.50 "Еники-беники" 11.ЗО "Улюблені мfф" 1З.15 "Анекдоти" 1З.55 "Юрмаліна-2004" 1б.10 Х/ф "Повернення високого блондина" 18.00 "ІсторіІ кохання" 19.05 Хfф "Зигзаг удачі" 21.00 "Зіркове життя" 22.00 "Моя правда" НОВИИ КАНАЛ Об.ОО Х/Ф "Дядечко Бак" 07.ЗО Х/Ф "Мій пес Скіп" 09.З5 Корисна nлоща 10.20 Х/Ф "Ейр Бад" 12.10 Будинок, закритий на ремонт

1З.О5 Жертва моди 13.55 Х/Ф "Реальні дівчата" 1б.ОО Х/Ф "Дочка мого боса" 17.45 Х/Ф "Гарячі голови" 19.З5 Х/Ф "Служителі закону" 22.05 Комеді клаб

19.00 "Битва екстрасенсів" 20.00 Х/Ф "Довгоочікуване кохання"

2?.05 Об.

Х/Ф "Слухаючи тишу"

НОВИЙ КАНАЛ

Х/ф "Одного бо­ жевільного літа" 07.45 Церква Христова 08.00 М/ф "Астерікс nроти Цезаря"

15

09.30 Х/Ф "Гарячі голови" 11.15 Х/Ф "Дочка мого боса" 12.55 Шоуманія 13.30 Ексклюзив 14.15 Аналіз крові 14.55ЖЗЛ

16.00 Х/Ф "Я -Цезар" 18.05 Tfc "Щасливі разом" 19.05 Х/Ф "Гарячі голови" 21.00 Х/ф "Людина, яка дуже мало знала"

УКРАЇНА

06.30, 09.00, 18.30 Подіі 07.00 Спортивні nодіі 07.10, 09.40 Погода 07.20 два

Х/Ф "Внутрішній кос­ мос" 11.30 "Євламnія Романова" 12.ЗО, 14.50 т;с їриматися до кінця-2"

09.00

13.45, 14.45 Teen Time 1З.50

Tfc

"Ханна Монтана"

14.15 Побачення з мамою 15.55, 19.20 Т/с "Дембельський альбом" 1б.55, 20.20 Т/с "ДІБДР і так далі" 17.55,21.25 Т/с "Щасливі разом" 19.00 Реnортер 19.10 Спортреnортер 22.20 Х/ф "Крайні заходи"

УКРАЇНА

Об.ЗО, 17.00, 19.00 Подіі 07.00, 17.20, 19.25 Сnорт 07.10, 17.25, 19.ЗО Погода 07.20, 15.00 Сріб. аnельсин 08.00 Tfc "Клон" 09.00, 20.ЗО Т jc "Жінка без минулого" 10.00 Т/с "Рідні люди" 11.00 Грошові хвилини 12.00 Щиросердне зізнання 1З.ОО Х/Ф "Вірність" 1б.ОО Федеральний сумя 17.ЗО точка

УКРАЇНА Об.ЗО,

ПодіІ 07.00, 09.ЗО, 19.З5, Спорт 07.10, 09.40, 19.40 Погода 07.20 Х/ф "Вірність" 09.50 Срібний апельси> 10.ЗО М/с "Качині історіІ" 11.00 "Льодовиковий nеріод" 14.15 Х/Ф "У дзеркала два обличчя" 17.00 Суботній вечір 19.45 Tfc "Куля-дура" 5 КАНАЛ Об.ОО "Програма nередач" Об.10, 18.50 "Київський час" Об.15, 07.10, 08.10, 22.45

09.00, 19.00

"Час сnорту"

Об.25,

07.45, 11.20, 14.20, 17.50 "Погода в Україні" 06.30, ОВ.ЗО "Час-Тайм" Об 45, 08.20, 12.25 "Погода у світі" 07.00, 07.ЗО,

10.00, 1З.ОО,

08.00, 09.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00,

обличчя" 09.ЗО ПодіІ сnорту 09.50 Срібний аnельсин 10.30 М/с "Качині історіІ. 11.00 Суботній вечір 13.00 Т/с "Куля-дура" 15.00, 21.00 Щиросердне зізнання 15.ЗО Х/Ф "Краще не буває" 19.00 Футбол. Чемnіонат Прем'єр Ліги України. "Шахтар" (Донецьк) "Іллічівець" (Маріуnоль)

22.20 Футбольний уїк-енд. 5 КАНАЛ Об.ОО "Програма nередач" "Київський час" Об.15, 07.10, 08.10, 22.45 "Час спорту" Об.25, 07.45, 11.20, 14.20, 17.50, 21.50 "Погода в Україні" Об.30, 08.30 "Час-Тайм" Об.45, 08.20, 12.25, 1б.20 "Погода у світі" 07.00, 07.ЗО,

06.10

22.25

"Резонанс"

"Час сnорту"

06.25, 07.45, 11.20, 14.20, 17.50 "Погода в Україні" Об.ЗО, 08.30 "Час-Тайм" Об.45, 08.20, 12.25, 1б.20 "Погода у світі"

07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 1б.ОО, 17.00, 18.00, 20.30 "Час новин" 07.20, 10.20, 13.20, 17.15, 18.35, 22.55 "Погода на курортах"

07.40, 08.45, 22.10

"Бізнес­

час"

07.50 "Автоnілот-новини" 08.25 "Огляд nреси" 09.30, 10.30, 11.30, 12.30 "Прес-конференціІ.

13.30, 14.30 "5 елемент" 15.20, 1б.30, 19.15 "Rе:акція" 17.30 "Велика nолітика" 18.20 "Час економіки" 19.00, 22.00 "Час новин" 21.00 "Час інтерв'ю" 21.25 "Час: важливо" 1б.ОО Федеральний суддя

17.30 Критична точка 18.00 Т/с "Рідні люди" 19.З5 Т/с "Дві долі" "Умора" 5 КАНАЛ 06.00 "Програма передач" 06.10, 18.45 "Київський час" Об.15, 07.10, 08.10, 22.45 "Час сnорту" Об.25, 07.45, 11.20, 14.20, 17.50 "Погода в Україні" Об.30, ОВ.ЗО "Час-Тайм" Об.45, 08.20, 12.25, 1б.20 "Погода у світі" Об.45, 08.20, 12.25, 1б.20 "Погода у світі" 07.00, 07.ЗО, 08.00, 09.00,

21.30

10.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 14.00, 15.00, 1б,ОО, 17.00, 18.00, 20.ЗО "Час новин"

07.20, 10.20, 1З.20, 17.15, 18.З5, 22.55 "Погода на курортах"

07.40, 08.45, 22.10

"Бізнес-

час"

07.50 "Автоnілот-~овини" 08.25, ОО.ЗО"Огляд преси" 09.ЗО, 1о.зо, 11.ЗО, 12.ЗО

1З.ОО

мент". 1З.О5 "Знак якості". 14.00 "Червона смерть" 14.55 Т/с "Любов як любов". 1б.ОО Tfc "Ваша честь". 1б.55 Т/С "Сині ночі". 20.00 "Подробиці".

звіра"

15.55 "Городок"

НОВИЙ КАНАЛ

Об.30 М/с "Мій друг - мав­ nочка" Об.50 М/с "Му і Циnа" 07.00, 07.35 Т/с "Ліззі МакГайвер" 07.20, 07.55, 19.15 Погода 08.00 Т/с "Загублені" 09.00 Х/Ф "Ейс Вентура" 10.55 "Євламnія Романова" 12.00, 14.50 Т/с їриматися до кінця" 13.20 М/с "Сильвестр і Твіті" 13.45, 14,45 Teen Тіmе 13.50 Т/с "Ханна Монтана" 14.10 Побачення з мамою 15.50, 19.20 Т/с "Дембельський альбом" 1б.55 Т jc "Кадети" 17.55, 21.20 Tfc "Щасливі

тих

1б.30 Шоу В.Юдашкіна 18.05 Х/ф "Ведмеже nолювання" 20.00 "Подробиці"

дунов"

та Партнери" 15. 15 Т/с "Адвокат" 18.00, 22.00 "Вікна-новини" 18. 1О "Звана вечеря" 19.15 "Зіркове життя" 22.20 "Нез'ясовно, але факт"

15.00

Об.10 "Літаючий будинок" 07.00 "ВИд Гра" 08. 1О М/Ф "Пригоди ведмедиків Гаммі" 09.05 "Хто там?" 10.00 "Нова хвиля-Юрмала" 11.20 "Смачна країна" 12.20 М/ф "Улюбленець учителя"

14.50 д/Ф "Олександр Го-

13.45 "Док.детектив·. 14.45, 21.30 Т/с "Кулагін

18.00 Т/с

"Рідні люди" 19.З5 Т /С "Дві долі" 21.ЗО "Льодовиковий nеріод" 5 КАНАЛ 06.00 "Програма nередач" Об.10, 18.45, ОЗ.50 "Київсь­ кий час" Об.15, 07.10, 08.10, 22.45 "Час сnорту" Об.25, 07.45, 11.20, 17.50 "Погода в Україні" Об.ЗО. ОВ.ЗО, 23.ЗО "Час­ Тайм" Об.45, 08.20, 12.25, 1б.20 "Погода у світі" 07.00, 07.ЗО, 08.00, 09.00,

10.00, 11.00. 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 1б.ОО, 17.00, 18.00, 20.ЗО "Час новин"

07.20, 10.20, 13.20, 17.15, 18.З5, 22.55 "Погода на курортах"

07.40, 08.45, 22.1 О

"Бізнес-

час"

"Автоnілот-новини" "Огляд nреси" 10.ЗО, 11.ЗО, 12.ЗО "Прес-конференціІ.

07.50 08.25

09.ЗО,

1З.ЗО, 14.З5

"5

елем!!нт"

14.20 1б.ОО, 17.00, 18.00, 21.00 "Час новин" 07.20, 10.10, 1З,20, 17.15 "Погода на курортах" "Бізнесчас" 07.50 їурист.nутівник" 08.25 "Огляд преси" 09.ЗО "Код життя" 09.40 Тра долі" 10.15 "Час тепла" 10.30 "Не nерший nогляд" 11.ЗО "Автопілот-тест" 11.45 "Час куnувати" 12.ЗО "482" 1З.25 "Новобудова" 1З.ЗО "Драйв" 14.25 "Страва від шефа" 14.40 "Ви практично здорові" 15.20 "Будь здоровий" 15.30 "Зверни увагу" 1б.20 "Арсенал" 1б.40 "Бістро-ТВ" 17.ЗО "Своїми очима" 18.25 "Час за Грінвічем"

07.40, 08.45, 21.20

10.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 14.00, 15.00, 1б.ОО, 17.00, 18.00 "Час новин"

07.20, 10.10, 1З.10, 17.15, 18.50, 22.55 "Погода на курортах" "Бізнесчас" 07.50 їурист.nутівник" 08.25 "Огляд nреси" 09.30 "Вікно в Америку" 09.50 "Улюблена робота" 10.15 "Час теnла" 10.30 "Феєрія мандрів" 11.30, 12.30 "5 копійок" 13.15 "Світ нерухомості" 13.30 "Мотор -ТВ"

07.40, 08.45, 22.15

14.25 "Страва від шефа" 14.40 "Зодчий" 15.20 "Код життя" 15.40 "Гра долі" 1б.ЗО "ВІП-стажер" 17.30 "Не nерший nогляд" 18.25 "Народний контроль" 1 22.00 "Час новин"

ТОНІС Об. ОО Клуб

700 13.15 Сnецnроект 07.00, 18.00 Хіт-парад диОб.35,

ких тварин

08.00 Удаючи звіра 09.00, 20.30 Чиста наука 10.00 Шоу Оnри Уінфрі 10.55 Служба розшуку дітей 11.00 Жити смачно 11.35 Найсмішніша реклама

12.00 "Світські хроніки" 12.20 Школа ремонту 14.00 Козацтво 15.00, Зелена варта 15.30 Маєток сурікатів 1б.ОО Світ природи

17.00 Одіссея Кусто 19.00 РептиліІ 20.00 Сильні світу сього 21.30 Красиві та жахливі 22.30 Паранормальний Єгиnет 1З.ЗО, 14.30 "5 елемент" 15.20, 16.30, 19.15 "Rе:акція" 17.30 "Особливо небезпечно" 1З.20 "Час економіки" 19.00, 22.00 "Час новин" 21.00 "Час інтерв'ю" 21.25 "Час: важливо"

22.25 їериторія закону" ТО НІС Об.ОО Клуб 700 Об.35, 1З.15 Сnецnроект 07.00, 18.00 Хіт-nарад ких тварин

08.00 Удаючи звіра 09.00, 20.ЗО Чиста наука 10.00 Шоу Оnри Уінфрі 10.55 Служба розшуку 11.00 Жити смачно 11.35 Найсмішніша реклама 12.00 "Світські хроніки" 12.20 Школа ремонту 14.00 Козацтво 15.00 Вічні джерела енергі! 15.ЗО Маєток сурікатів 1б.ОО Світ nрироди 17.00 Одіссея Кусто 19.00 РеnтиліІ 20.00 Сильні світу сього 21.30 Красиві та жахливі 22.ЗО Паранормальний Єгипет

15.20,

1б.ЗО,

19.

"Rе:акція"

17.ЗО "Феєрія мандрів"

18.20 "Час економіки" 19.00, 22.00 "Час новин" 21.00 "Час інтерв'ю" 21.25 "Час: важливо" 22.25 "Чорний квадрат" ТО НІС Об.ОО Клуб 700 Об.З5, 1З.15 Спецпроект 07.00, 18.00 Хіт-парад диких тварин

08.00 Удаючи звіра 09.00, 20.ЗО Чиста наука 10.00 Шоу Опри Уінфрі 11.00 Жити смачно 11.35 Найсмішніша реклама

12.00 "Світські хроніки" 12.20 Школа ремонту 14.00 Українська революція 15.00 Вічні джерела енергі! 15.30 Маєток сурікатів 1б.ОО Світ природи 17.00 Одіссея Кусто 19.00 Неандертальці 20.00 Сильні світу сього 21.ЗО Красиві та жахливі 22.ЗО Хто наnисав Заnовіт?

19.00 "Час новин" 19.15 "5 копійок" 21.ЗО "Хроніка тижня" ТОНІС Об.ОО Сnецпроект Об.35 Сильні світу сього 07.00 Магія краси 07.30 За сім морів 08.00 Українська революція 09.00 Чиста наука 10.00, 18.00 Хіт-парад диких тварин

11.00 Удаючи звіра 12.00 Підводні скарби 1З.ОО Школа ремонту

Створення досконалості Гранична швидкість 1б.ОО Світ природи

14.00 15.00

17.00 Одіссея

Кусто

19.00 Х/ф "Загублений світ" 20.ЗО В nошуках Атлантиди 21.ЗО Святі воїни 22.30 Хто наnисав Новий Заповіт? 19.15 21.00 22.25

"Майдан" "Час: підсумок" "Велика nолітика" ТО НІС Об. ОО Сnецпроект 06.35 Сильні світу сього 07.00, 05.35 Зелена варта 07.30 За сім морів 08.00 Україна стародавня.

09.00 Чиста наука 10.00, 18.00 Хіт-парад

дv.

ких тварин

11.00 Удаючи звіра 12.00 Підводні скарби 13.00 Школа ремонту 14.00 Створення досконалості Гранична швидкість 1б.ОО Світ nрироди 17.00 Одіссея Кусто 19.00 Х/Ф "Загублений 20.ЗО В nошуках Атлантиди 21.30 Святі воїни 22.30 Хто наnисав Новий Заnовіт?

15.00


Управління

27 липня свій ювілейний день на- ~ святкує наша колега , від- f.j]

С!!Х]сп;:рсv

родження

Енергійності цієї жінки може позаздри-

~

ти молодь, а її допитливість, жага до ~ прекрасного викликає повагу і захоплен- ~ f.j]

ня одноча сно.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Зи чимо Вам міцного здоров 'я, творчої наснаги і довголіття , чергових досягнень

на журналістській і поетичній ниві. Хай здійсняться всі Ваші мрії і сподівання.

Колектив редакції газети "Нове життя".

Ваnентині Коваnівській з наrоди 10віnе10

Тут же історія уся. Тож як її забути .

Нехай не гасне у твоїй душі Палкий вогонь натх.'іення! Пиtии, голубонько, пиши Зі щирим одкровенням.

Та й Броварів не п озабудь: Від юності й донині Твої тут дні і НО'Іі йдуть, Хоча в косах вже - іній .

Про рідну матінку свою

f хай

н е знаменита ти, Але відома й знана, В душі бигато доброти f серцем полум'яна . Федір ПЕТРОВ, чл ен На ціональної спілк и писмtенників України .

f неза бутні Пл иски, Де ти жил а, мов у раю, з дитяч ої кол иски. Згадай бабусю, дідуся, Старинний Бахмач, Крути .

! розташовано:

м . Бровари, Київсь134.

! кої вул . Кутузова,

1

Ке?івник - Калінічев Дмитро Ва­

Валентина

nриродоохо­

не

· Танчинець

доцільністю його проведення . Рівні забруднення nриземного шару ат­

Володимирівна;

І (044 )495450 1

Тел.

ГJJ)Jrд~ GШІ~GЗtЗІЬlПШи

зв'язку

з

у

адміністративно. .

тенна РІЗНИХ ВИДІВ ДОКVМ8НТІВ.

України " Про політичні партії в Ук -

ПІІРськІ та ІІVХІаmерськІ кни1и. ВИКОНІ& РОІІОТИ З ВИІОТОВ-

цtнне

ВиІотовnас адреснІ nаnки.

працевлаштуванн11,

зарплату від 3000 rрн. nотрібні бухrалтер та ін~­ пектор відділу кадрів.

Ten.: 8-044-200-03-39, 8-050-477-47-29.

організаціІ Партії Приватної Влас­

ності на Броварську

5. Продас папІр щІпьнІстю во

nepv. в маrазнн непроАовоnьІІих

товарів у м. &роварн керуючого

магазином

(з/п

грн . ), а.аміністратора (з/п 2990 грн.), менепжеоа з обліку товару (з/п 2990 грн.) та продавців (з/п 1880 грн.). Гарантуємо офіційне працев­

4260

голови ,

шкіри

та

багато іншого .. . Прийом буде відбуватися з кож­ ною людиною окремо в КалитянсІ.­ кому будинку кул1.тури в кімнаті на 2-му поверсі 3 28 . 07.2008 р.

по

-

2.08.2008

р. 3

10-00

до

Телефон

для

запитань

обов'язково

<!>резерувальник З. Слюсар-інструментальник 4. Слюсар механоскладальних робіт 5. Водій автовишки б . Водій автонавантажувача на склад 7. Зварювальник 8. Електрик 9. Електрики з ремонту станочного обладнання 10. Автослюсар 11 . Начальник механо-складальноІ дільниці

2.

досвідом роІіоти та

помічник

ovxramepa.

Llf~ ш UlD@Z7JJ IOU}..tl~®~ .. uовЕ

ЖНПИ•

-

газета Броварських

міської та районнеі рад, районної державної адміністраціі.

СПІВЗАСНОВНИКИ · колектив редакціі газети,

Броварські міська і районна ради, ра.йонна держадміністрація.

вЩ

Індекс

35064,

ДЛfІ відомчої пере,ІІnлат,. ;,. ~'· '• .,~'•.І'"'''.'''·'+{

роботами.

-

GJ<D~q~~m~ щp0Ш!IDIWIG:JGШJ ~~ nрацівники дnя

Очевидців дin"7mЩo~;;~na':" СІІ 20.06.2ООа р. nри6nизно о 4·30 ранку на 46-му км {+450 м) авrодороrи Київ • Черніrів • Нові SІІровичі за

нувати за тел.:

до

45

років , освіта вища, економічного

власний автомобіль (не обо­

фесією - не менше З років . Досконале володіння ПК, вільне володіння держав­

службі

+

амортизація

+

не менше

1

року, або за про­

те­

до основних функціональних обов'язків , розміру та умов оnлати nраці надається

телефонами: або

-

ною мовою . Додаткова інформація що­

за адресою :

Звертатися з І 0.00 до І 7 . ОО за

16. Головний енергетик Оплата праці висока (за домовле­

даної пригоди прошу зателефо­

ВІ!!.шrи: громадянин України, віком

лефон.

ністю} , своєчасна . Звертатися за адресою : м. Брова­

місцевої

Вимоги: чоловіки або жінки віком до 60 р . Бажано мати

грн .

8 (067) 57-00-475

8-(067)-57 -00-543.

м.

Бровари, вул.

Кірова,

92.

Телефон для довідок: 6-6З-З5. Зая ­

ви

nодавати

nротягом

місяця

з

дня

5-~0-16, 585-04-17.

Колібрі не можуть ходити . У метелика немає шлунку.

1• потр~бен на постійну роботу 1· комІрник

на склад ветери-

• нарних препаратів, 2000 грн.

І

зарплата

-.

водій катеrорії В, С, І

• зарплата- 2000

Г(?Н .

Потрібно

Всередині левиного прайда здобичі в

АДРЕСА :

Китаєць Сю Чанцзін, що проживає у провінціі Ляонінь, виростив свиню ,

9/ 1О

" родину" постачають ле­

котра заважила ... 900 кілограмів. Летюча миша - єдиний . сс~вець, котрий може літати.

виці .

Лінивці проводять

t.!~л~5.-72J.. а.б~~6~3~-~~7:J

4 години для того, щоб

круто зварити страусове яйце.

75 % жипя вві

сні.

99 %

живих

істот ,

що

жили

на

Землі, вимерли.

~~----------"~------~~~~~--~-------~ 07400,

659-?6:~~;м

r------------Вантажні nереве3ення

1

І " fазеnь" тент,

15

м ку6.

І

Ten. 8 (067) 190-88-57. "-------,-----·~~ ....... СІІ .... c;-.;;--_:;-j#M -.. ... ...-СІІ-..і! Ви хочете 11ривітати з ювілсоІ 'ІІ І днем народження рідних, близьких

або знайомих? Таке поздоровлення

(без

фото)

коштує 50 rnнвень для окремих осіб і 100 rонвен1. для організацій. Ого:ю­ шення про загублений докуменІ

11риват ної особи -

20 гривень .

Довідки за тел.: 4;2~;.~,,2;, ;] Втрачений д~блікат nосвідчення "Ветера військово! служби серія АА NQ 11 Б 1О 1. видани ОМВК м . Бровари 14.10.05 р на Ім'я Савченк Олександра Іванов ич а , вважати недійсним.

'~І Втрачений Державний акт на п р ав' приватної власносТІ на землю IV-KB NQ 06405ї виданий виконавчим комітетом БМР 25.12.97 Qеєстр . NQ 303 на ім'я Кр~сноп1рськоrо АндрІ Васильовича, вважати недtисн и м.

r

''" Втрачене свідоцтво про реєстрацік трактора ЮМЗ ·бАЛ серія АБ NQ 025012. виданІ 5.02 2004 р . ~а ім 'я Бобка Анатолtя Г риrорович а вважати недійсн им ..

Київська обл ., м. Бровари , бульв. Незалежності,

2. Редактор: 4-03-76. Відділи: громадсько-політичного життя 4-21-34; промисловості і соціальних питань, вЩnовідальноrо СЄІqJетаря 4-04-81; листів і масової роботи 4-02-92; бухгалтерія, nрийом ог0J10шень 4-23-26. e-mall: пewlife(8)meta.ua

Друк офсетний

V

·. · •

8 (067)

І~ Втрачений Державн ий акт на nрав приватно1 власносТІ на землю IV-KB NQ 04776 виданий Літківською с/радою 23.07 97 р . реєст NQ 233 на ім'я Гаркуші Володимир Миколайовича, вважати недІ йс ним.

оnублікування оголошення .

РИ;. вул.Щолківська,4, тел . : (04494)

г ·тов їївЦ--:':"ве";;аіф'".,

Ввечері 7:о1'~2ооі7 р. приб;;;:" но після 23-00 в с. Княжичі по вул. Київській, буд. 212 сталося ДТП, в результаті якого а/м мар­ ки Ауді А6 держ . N!! 222-09 КК здійснив наїзд на електроопору, водій та пасажири отримали тілесні ушкодження. Очевидців

громадськості

направляти до адміністрації.

або бухгалтерського спрямування. Стаж роботи за фахом у державній

2000

Ten.: а (067) 501· 11-51, а (067)~ 406-61·~..:·=·-'"""

викидів

тиною по досягненні неі З-річного віку) .

в'язково) та дом . тел . 3/п від

луговування) 15. Автокрановщик

Відгуки

наrороду.

затвердже­

(посада тимчасова, на період відпустки

навчаnьних 3акnадах.

програми "АвтоКАД" 13. Інженер-технолог по мехобробці 14. Трактористи , грейдеристи, екс­ каваторники (збирання , сервісне обс­

нижче

N2 АА 364а 21015 і BMW,

nросимо відrукнутис• за ви·

основного працівника по догляду за ди­

книжкової nродукції в

святу воду .

на газо­

нично допустимих

держ.

СО та ВА3

Потенційний

ronoвнoro,"cn:anitra вiqiny 83аЄМОАІІ 3 __ forOIJa8UfiMII

розnовс10д::нс:ення

землю з сараю та ,

працює

Броварський базовий місІ.к­ райцентр зайнятості оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця -

літератури (м. Харків)

8-098-

що

паливі.

від ко-

Видавництву учбової

16-00.

Офіційне свідоцтво знахарства: серія ВО1 N2518958 від 20 .05 .1992 р . При собі треба мати : З яйця, З свічки , святу воду . Якщо негаразди

-

забруднюючих

Теплозабезпечення

274-25-1 з.

в господарстві

викиди

складськими

ВАТ "Сnец6уАМОНІаж-503" nотрі6ні на nостійну ро6оту: 1. Токар 12. Інженер-конструктор із знанням

Іlі'ФШ оо ~ІЬ~ [OO)Wi](D]Ш rоnовиий livxranтep а

L--·-·-~--"/"""'i>"N;,._..;~

PRADO

обсяг викидів -0,48268 т/рік. Фактичні нормативи гра­

речовин в атмосферу. Підприємство займається

Вартість індивідуального прийому 45 грн .

телью,

РедаІЩіІІ ,.е зевжди поділие поз,.цІю авторів.

· • 3ti Тf)~,.ість а"К{Іаден,.х фактів відповідає автор. •. 1/JfcmІJнЙII. з чнта<~аw. .,. на старінках rа3етн,

Обсяг

..

··>·.• J· ~~f9!'~~. вiдtJ~nt•.Hif.TІ> нecepePffl~:"~E .

1

друкований аркуш .

В ідцрукова но в ЗАТ

"Броварська друкарня" .

Газета виходить

з

17

квітнв

Дні

!

і Ten.: 8(096) 485-80- ·~ . 11, 8(067) 291-97-33. :

учаСІІО автомо6іnіа ТОУОТА

повідно до законодавства.

ніг ,

І nансіонат у м. Судак.

лаштування + соцпакет. Тел .: 8 (044) 200-03-39, 8 (050) 471-47-29.

Бровари по вул. Об'їздна до­ рога, 8, повідомляє гро­ що

(юри­

:від..о:;;;~п; к.;.;~у,~,

3аnроwуємо на ро6оту

вому

Бровари,

Олександровича

дична адреса : м. Бровари бульвар

LН:.;.;;::е:::.за:::л:.:..е:::ж.:.:н:.:..о:.:с:.:т:.:..і:....·:::.2~.:.)._________..............._

них нормативів викидів від­

захворюванні

Василя

18·

rа-Інвест", розташоване в м.

мадськість м.

ор­

вою організаціІ обрано Андрєєва

І/М2 ДПІІ дРVКVВІННІІ НІ nазер­

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ Підприємство ТОВ "Оме­

міську

ганізацію Єдиного Центру , голо­

liW//#..Ф'.W.a

--

повідомляє .

відnовідно до Закону

зміни до назви Броварської міської

nереnvстки та посвІ.Qqенна.

НИХ ІРИНУерах ТІ ІНШІ ВИДИ

комірників, ек~педнторів, водіїв вантажноrо авто­ м~білІІ. Гарантуємо офі­

Інахарка вв_-еніа

!

з макетvванна, канце­

юстиції

що

• раїні" 22 липня 2008 року внесено •

на

Вона доnоможе зняти nорчу, перестріт, вінець безшлюбності, розв ' яже сімейні проблеми, по­ в'язані з алкоголем, проблеми біз­ несу та особистого життя , вилікує не вроджену епілепсію, допоможе при

Броварське міськрайонне уп- і про те ,

nocnv1

3а чиспенними nроханн•ми nродоажус nрийом а смт. Kanиra

І

та кvрсових роІІотах та nереnое­

4.

1

Ten.: 5-43-89,6-28-7~::..J

памної І 1азетної npo.avкцfi на рІзномv nаверІІсамокпейка. са­

тоqномv картонІ Із наданням

15.

соціальне

равління

2. ВИІОТОВПІ& ВІЗИТКИ НІ ВІЗИ·

місяця з дати подання повідомлення у ЗМІ за адресою : м.

і

пенна naniJVPKИ на диnпомних

мокоnІрка. каруон та ІнJ.

не­

внески

1. Ііnаноqної етикетоqної, рек­

нтрацій.

Бровари , вул. Гагаріна,

Грушевського,

страхування.

щують граничнодоnустимих конце ­

(діоксид азоту, оксид вуглецю) . Підприємство відн.осить­ ся до ІІІ груnи інструкціІ про за-

вул.

Пенсійні

~,.3 ~Uu ~Zj"Zj0~u ~U<З®

UOOu

менти на отримання дозволу

ючих атмосферу речовин складає

Бровари,

місяць.

протягом

котлів

- 100, потужністю 100 Квт та КТДИО - 50, потужністю 50 Квт. Річна витрата nриродного газу 177 тис . м' . Кількість забрудню­

не

f!.ідприємство запрошує на робо;уІ

речовини

водогрійних

КТДИО

досвід

подавати

26.08 .2008 року за адресою:

м.

значно

Марка

пщпри-

мовою,

Заяви

2. Тел.: 6-04-1 З.

для нього розроблено доку­

ємства .

комплексІ

ПК.

Нехай шанують Вас всі люди,

0,02111 г;с та 0,342 тjрік. Підnри­ ємством викидається 2 шкідливих

складському

державною

Хай щастям й злагодою повниться хата,

Висновок: Згідно з оцінкою впливу викидів в атмосферу дове­ дено, що на даний час діяльність підnриємства негативно не впли­ ває на стан здоров ' я місцевого на­ селення і на різні складові довкілля. З nриводу зауважень та nроnо­ зицій звертатись до відділу екологїІ Броварської райдержадміністраціІ

1

,

пізніше

[J)[p!D~QJШIЗ ~Ш!і!іl0~@[)[Ш;] lrJШ ~У7!Щ1GЗШ[)[Ш;)8

мосфери на межі СЗЗ не nереви­

Підnриємство має: 2 джерела 1. викиду від дахової котельні, розта­

J

іІ шованої

у

роботи ,

~ ~~@ WJІWJ[;)I]~ ·~ ~WЛGJ~ш·

ревищує нормативних вимог.

nроводився

лоді ння

Щоб доля Вас всюди й завжди берегла . Нехай удача з Вами поруч буде,

мя роботи в Броварах.

Розрахунок розс і ювання на ЕОЛ

Відповідальний за І ронні міроприємства

України ,

Заробітна плати від 3000 грн . в~~

човин в nродуктах згоряння не пе­

лерІиович;

Бажа єм навіки Вам щастя й добра ,

~!і)[р0~0 ІІІШ ~~ ІІІШ \З!Шіl~ 1:3 llilo 0[p0COOJ[J)W

кументів, у яких обІрунтовуються обсяги викидів . Концентрація забруднюючих ре­

громадянин

·-~~-~8=»СІІ І

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ вариство з обмеженою відпові­ дальністю "Проммаш-Бровари" ,

Вимоги :

освіта вища юридична, вільне во- ~1

працівники підприємства ''Ліфт-Сервіс"

3.

гальні вимоги до оформлення до­

-

110 ри С'8'СІІ

Хай буде сім'я вся здорова й багата. З повагою­

І

Опис промислового об'єкту : То­

ronoвнoro сnеціаnіста

Сервіс" з наступаючим 50-річним ювілеєм.

~

Броварської

заміщення вакантної посади

директора підприємства МПП "Ліфт-

Вапенrнна Олександрівна f.!]

житлово- комуналь­

господарства

міської ради оголошує конкурс на

Давиденка ­

~

КОВАЛІВСЬКА.

mfi'IJfЗJ~cv

Ваnентина Вікторови .. а

повідальний секретар "Нового життя ", ~ талановитий жуjJНаліст і поетеса

ного

1937

р.

виходу:

середа. субота.

Зам.

Тираж

1717 4700 11рим.

#56 2008