Page 1

СУБОТА

~

24 липня

р.

2004

N5!56 (9563)

Виходить 17 квітня 1937 року

з

Ціна договірна

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністраціі

-

ЗАВТРА Шановні працівники торгівлif Від

імені

них

Броварських

державної

рівня

район­

адміністрації

щиро

і

усіх

жителів

сердечно

вас

працівники

із

ною

професійним святом! На людей цієї сфери покладені

лення, луг

ЖИТГЄДіяльності

наданню

через

харчування,

впевненість,

галузі своєю

сумлінною

працею

вагомий

що

щоден­ і надалі

внесок

у

щення добробуту народу.

насе­

Зичимо вам і вашим сім'ям міц­ ного здоров'я, родинного затиш­

мережу

ку, щастя і миру, творчої наснаги

магазинів та підприємств громадського

пропо­

розбудову нашої держави і підви­

необхідних пос­

розгалужену

асортименту

робитимуть

відповідальні завдання по забез­ печенню

забезпечення,

Висловлюємо

району

вітаємо

торговельного

нованої продукції.

ради, підприємств, установ та ор­ ганізацій,

культури

обслуговування, збагачення

та

на добрі справи.

поліпшенню

Шановні працівники торгівлі!

є

виконаВЧОI'О

комітету,

себе

представляєте економічної

задовольняти

найпопулярнішу

діяльності,

повсякденні

покупців, зведення та розширення сучас­

Переконаний,

га­

торгівлі,

покликану

запити

ров'я

настрій

значною

торгівлі,

і

людей,

мірою якісної

їх

здо­

залежать

від

роботи

професіоналізму,

голова райради

Леонід вАЙСФЕЛЬд.

Леонід СЛОБОДЯНЮК

злагоди, удачі та нових професійних здо­ бутків.

та

Результатами вашої праці в ЦЬО'\ІУ році

ресувних кіосків фермерсько­

ввічливі працівники прилавка. Тож напередодні іхнього про­

го господарства «Журавушка».

фесійного

сьогодні у Броварах функціо­ нує 186 магазинів, з них 138

лізації споживчого ринку. Во­ на

є

рушійною

силою

зованим наслідком розвитку економіки. Структура роздріб­ товарообороту

міста

показує,

що

нашого

підприємс­

твами торгівлі реалізується по­

над

90%

го

виробництва.

продукції ві1ЧИЗНЯНО­ Намітилися

позитивні зрушення щодо пос­ тупового

збільшення

питомої

ваги в структурі товарооборо­ ту групи непродовольчих това­

рів, що складає близько

36,8 %.

За формами власності в струк­ турі товарообороту переважа­ ють підприємства колективної

форми власності (понад 90%). Товарооборот на душу насе­ лення у 2003 році сягнув 1016,0 грн.

нашому

місті

ініціативи

полі­

мислового

комплексу,

тичних партій та гро­

культури,

мадських

держустанов,

організацій

Броварського минулої бувся

району

середи

від­

районний

гро­

мадський

фор~

підтримку

на

медицини,

райспо­

живспілки.

Присутні но

одностай­

висловилися

підтримку

на

кандидату­

України,

якого у вирішення фі­ питань

для

газифікації,

для

кладання

доріг

селах,

про­ у

обладнання

комп'ютерного

що

і

де

придбати

уподобання

вдячного покупця.

Сергій ВОЗНЯК,

нашого :'lіста кваліфіковані та

еКОНCJ:>ІіІШ ~IiCЬKOЇ ради.

І Б О Р О Б И Х Л«Плосківський»,

класу

«Войтівське»,

ТОВ

ДП З ТОВ «Боб­

же

популярна торговельна точка у Броварах . Фото Миколи СЕМИНОГА .

-

ще

залишається

на належному рівні. Про це йшла

держбюджеті

нараді в обласному упраВАін­

на

часткову

:'ІОва

на

нещодаlJній

гос­

компенсацію кредитних ста­

ні сі.\ЬСЬКОГО господаРСТlJа і

подарства «Журавушка» ви­

вок банків. До того ж, за ра­

продовольства, де брав учать

рицьке»,

фермерського

вели комбайни в поле. Вони

хунок

довгострокових

обкошують

дитів

можна

роблять

хлібні

проб ні

масиви,

обмолоти.

в Президенти України

як майбутнього керів­

мінно дає результати.

діючого

вих

економічно

ника держави. Рефор­

і

зернобобових

стояла

техніку.

кре­

купувати

високопродуктивну тну

громад­

певна

су:ча' коштів, передбачених у

Хоч під час вегетації зерно­

Вікто­

-

нових найго­

начальник управління

торговельних

у школах району нез­

ністра України

ловніше

і а

закладах

в

ри Віктора Януковича

Районний

на

смаки.

Іх J'()Стинно і радісно зустріча­ ють

кандидата

Прем'єр-мі­

і

й

імпор­

Звичайно,

слабкі

сільгосп­

заступник

голови

жадміністрації,

райдер­

начальник

управління сільського госпо­ дарства В.

1\1.

суха погода, все ж потенціал

підприємства, невеликі фер­

ли

і

продовольства

Дмитриченко.

присутні

Ta~!

моване українське се­

ський форум створив

посівів у нашому районі не­

мерські господарства не мо­

Української

зернової

ло

потребує

сьогодні

поганий. Порівняно високий

жуть

l\Лова

про

вича. У роботі форуму

координаційну

не

гасел,

а

діла,

політичних

взяли участь

обіцянок,

а

реальної

район­

осередків

полі­

підтримки,

АПУ,

гового

популіста,

СДПУ(о), Партії регіо­

людини

сильної

нів,

них

тичних

партій:

ВПО

характеру,

НДПУ

та

обізнаної

з

ськими

здатної

Броварська організація

Української спілки ве­ Афганістану,

Броварського фонду

район­ «Мило­

сердя і здоров'я» та райкомів

волі,

мужнього

ганізації,

ного

а

за

УСДП, громадські ор­

теранів

мітин­

«Жінки

майбутнє»,

районна

не

не

5

профспілок

працівників

агропро-

україн­

реаліями

і

розв'язувати

найскладніші

питан­

ня. Таку людину акти­ вісти

згаданих

тичних

полі­

партій

та

громадських організа­

цій

нашого

району

вбачають у нинішньо­

му

Прем'єр-міністрі

раду

скористатися

такою

полях

формою придбання техніки.

громадських організа­

сформували озима пшениця,

Тому варто б сильнішим гос­

цій

ячмінь, горох. Тож У кожно­

подарствам придбати їі і

му

певних

партій

«Броварщина

Януковича».

та за

Головою

координаційної

ради

обрано голову район­

ного осередку Народ­ но

- дем окра тичн ої

партії України Анато­ лія Борисовича Бочка­

рьова.

Затверджено

положення

роботи

та

план

координацій­

ної ради.

урожай

ПОЛЯКОВА.

багатьох

господарстві

необхідно

У1'ІОвах

надати

ко­

ристування

ні ранніх зернових, щоб до­

ж схема може бути одним з

сягти максимально можливо­

ефективних шляхів забезпе­

го результату.

чення

Зрозуміло, зробити це бу­ де

нелегко.

Адже

і

погода

передбачається нестійкою,

іНШИl\І.

У

на

так попрацювати на збиран­

Подібна

пально-мастильними

матеріалами. Надзвичайно

важливим

і

завданням є реалізація зерна

техніки поменшало. Так, ми­

на вигідних для господарства

нулого року комбайнів спи­

умовах. Багато ми втрачаємо

сали

через недостатню прозорість

більше,

Певною

Галина

на

можна

ніж придбали.

мірою виправити

ситуацію

зернового ринку. Нинішньо­

завдяки

го року на державному рівні

ефективнішому використан­

вживаються заходи для під­

ню кредитних ресурсів. Ад-

тримання

закупівельних

цін

йшла

бу­

представники

ра Федоровича Януко­

G

по­

І В_Е КОМ&АЙИИ В попl

втручання

нансових

Є

\J'.,\І>-які

Магазин " Суола "

Районний rромадський форум За

ТЯ~І

розвиваєтьсн

фірмова торгівля. Нині д,\я послуг броварчан п'ять сучас­ них фірмових магазинів. Крім того функціонує 8 кіосків ВАТ

продовольчих та 48 непродо­ вольчих магазинів. Торгова площа мережі закладів зросла до 23821,5 кв. м. Розширення торговельної мережі відбува­ ється за рахунок коштів під­ приємств, підприємців та ін­ ших приватних осіб. Лише за останній період введено в екс­ плуатацію 8 нових магазинів та 10 об'єктів громадського харчування, в ТО'\'1у числі такі сучасні торгові центри, як «СПАР», торговий центр «777», ресторан «Олімп», піце­ рії «Челентано» та «Пронто». Спостерігається тенденція що­ до розширення відкритої ме­ режі громадського харчуван­ ня, до складу якої входить 79 закладів на 2121 посаДКове місце.

і

стимулом виробництва, синте­

ного

у

хочеться

тя, благополуччя трудових здобутків,

ска\ати, що броварчанам і гос­

Позитивним є той факт, що

свята

бажати міцного здоров'я, щас­

Без перебільшення хочеться

Приємно відзначити, що на

-

з повагою

,]іський голова ВіlПОР АНТОНЕНКО.

«Бровари-'\юлоко» та п'ять пе­

Торгівля це найважливі­ ша сфера формування і стабі­

вдос­

сприяти­

Від усієї душі бажаю вам і вашим роди­

доброзичливості кожного працівника.

голова райдержадміністрації

роботу,

нам міцного здоров'я, щедрої долі, миру і

закладів

чуйності

хар<гування

ня Броварів та всієї України.

ною ланкою між виробником і спожива­

тому

свою

муть зростанню житгєвого рівня населен­

-

сфера, яка є і буде невід'ємною сполуч­ Саме

що й надалі працівники

громадського

коналюватимуть

люди­

ни. Торгівля і громадське харчування

чем.

'\Іережі

них торговельних закладів.

Днем працівників торгівлі! Ви

торговельно]

\ІИ, поліпшення культури обслуговування

особисто

щиро вітаю вас із професійним святом

лузь

насичення

Броварів усіма найнеобхідніши:чи товара­

Від i~leHi ГРО!\іади :'Ііста, ~IiCЬKO] ради та її

організованої

-

З повагою

TOprIBJ11

ПРАUІВНИКІВ

.ІНЬ

біржі.

реалізацію

зерна виключно через БІржі.

Визначено

також

формування запасу

систему

регіонального

продовольчого

зерна.

продаж хліба до держрезер­ ву та через ДАК «Хліб Укра,

іни». Нині у районі ведеТЬС}і

роз'яснювальна робота серед виробників

зерна

забезпечення

з

~Іетою

чіткості у цій

справі, прибутковості .зерно­

вого виробництва. Сьогодні в нашому районі ПРОХОДИТЬ

свято

«зажинок»,

свято першого снопа. Репор­ таж зі

СВЯТіІ читайте IJ нас­

ТУПНО~ІУ HO~lepi.

Галина ПОЛЯКОВА.


21

ПОНЕДІЛОК, 26 ЛИПНЯ УТ-1

6.00 Доброго ранку. Укра',но , 6.ЗО, 700, 8.00 Новини 650 Смачна сім'я 7.05 Ера БІзнесу 7.10,8.05 Спорт 7.55 Православний календар 8.45 Джерело здоров'я 9.00 Сільські вісті 9.ЗО, 12.50, 14.40 Для тих, хто вдома

9.45, 21.55 Ситуація 9.55, 14.ЗО Служба розшуку ДІтей

Суперкнига 10.ЗО МіФ

10.00

1100,15.00,21.00 Вісті 11.20 Д/ф "Вибух танцю .. 12.25 ВІтаю вас .. ІЗ 10 Абетка безпеки lЗ.25 Наша пісня 15.ЗО Зірки, на сцену'

16.00 Концерт "Співають актори кіно .. 16.50 Художня панорама 17.15 Університет культури 17.30 ПІД егідою Кадуцея 18.00 Україна. День за днем 18.50 Вісті. Діловий світ 19.10 Саме той 19.35 Наголос 20.20 Експосвіт 20.40 Трійка. Кено ВІВТОРОК, 27 ЛИПНЯ УТ-1

6.00 Доброго ранку, Укра"но' 6.ЗО, 700, 8.00 Новини 6.50 Смачна сім'я 7.05 Ера бізнесу 7.10, 8.05 Спорт 7.30 Будівельний майданчик 7.55 Православний календар 8.20 УкраІна енергетична 8.ЗО MUSlc-бокс 8.45 Джерело здоров'я 9.00 СіЛЬСЬКІ вісті 9.30, 11.20. 14.00 ДЛЯ 1ИХ. ХТО вдома

9.45, 21.55 Ситуація 9.55 Зелений коридор 10.20 Суперкнига 10.50, 14.50 Служба розшуку ДІтей

11.00,1500,21.00

Вісті

II.З5 Перехрестя

12.05 М/Ф 12.25 Вітаю вас .. 12.55 Абетка безпеки lЗ.ОО Форсаж

1З.40 Знак Благодаті 14.25 Милосердя 15.20 Святий лист 15.45 Надія 16.05 Магія опери 16.40 Університет культури 17.05 Резонанс 17.30 Право СЕРЕДА, липня

28

УТ-1

600 Доброго ранку, Украіно' 6.ЗО, 7.00, 8.00 Новини 6.50 Смачна сім'я 7.05 Ера бізнесу 7.10,8.05 Спорт 7.55 Православний календар 8.ЗО Мusіс-бокс 8.45 Джерело здоров'я 9.00 Сільські вісті 9.30, 11.15, 14.20 Для тих, хто вдома

9.50,21.55 Ситуація 10.00 Фестиваль "Сергіівські ЗОРІ"

10.50, 14.50 Служба розшуку дітей

11.00,15.00,21.00

Вісті

11.ЗО АУДІЄНЦІЯ 12.05 Хто у домі хазяін? 12.25 Вітаю вас ..

12.50 13.00 14.00 15.20 15.55 16.30 17.00

/tl!П#!)З/іїi.iJ

N!!56 (9563)

Абетка безпеки Сільський час Суперкнига Подружки Крок до ЗІРОК Університет культури

Народна служба порятунку - 01 1735 Телефон податкової

007 18.05 Експертиза ЧЕТВЕР, ЛИПНЯ

29

УТ-1

6.00 Доброго ранку, Укра ІНО! 6.30, 7.00, 8.00 Новини 6.50 с'мачна сім'я 7.05 Ера бізнесу 7.10,8.05 Спорт 7.55 Православний календар 8.ЗО Мusіс-бокс

8.45 Джерело здоров'я 9.00 СІльські вісТІ 9.ЗО, 11.20, 14.20 Для тих, хто вдома

9 45, 21.55 Ситуація 9.55 Клуб Суперкниги 10.20 Межа 10.50, 14.50 Служба розшуку дітей

11.00,15.00,21.00 ВІсті 11.50 М/Ф 12.25 ВІтаю вас .. 12.55 Абетка безпеки 1З. 1О Телефортуна 1З.50 Класік-прем'єр 15.25 Подорож у дитинство 16.00 З днем народження, Артек! 16.,5 Університет культури 16.50 Гармонія душі 17.10 Грані пізнання 17.45 Не все так погано .. 18.20 Енергетичне поле 18 50 ВісТІ. Діловий СВІТ 19.10 Саме той

20.50 Вечірня казка 21.45 Світ спорту 22.15 Наш футбол 23.00 ПІДсумки 23.40 Україна енергетична 0.00 Контролер 0.35 СМlхопанорама 1.20 Т/с ·,Сім·я Кордьє, де­ тектив І прокурор .. УТ-2 7.00, 8.ЗО Сніданок з 1+1 7.02 ТСН

7.З5 Т/с "Чорний ворон" Т/с "Земля кохання,

9.05

земля надіі»

1О. 1О Співає О. Пекун 11.00 Не створи собі кумира 11.30 Здрастуйте, лікарю ' 12.00, 13.40. 15.40 За киівСЬКИМ часом

12.10 Мед. центр 12 15 Що день прийдеШНІЙ нам готує?

12.40 Родом з Украіни 13.05 Лікар 1З. 1О Шлях до успіху lЗ.35 Краса і здоров'я 14.00 Оваціі, оваціі 14 ЗО Духовний купол Укра'lни

14.45 Шлягер 15.00 Люди і долі 15.30 М/Ф 16.00 Ха-2. Маленькі комедіі 17.55 Футбольні діалоги 18.25 Межа 18.50 Вісті. Діловий світ 19.10 Саме той 19.45, 22.10 ПіЗНІЙ веЧІР у Сорренто 20.40 Трійка. Кено 20.50 ВеЧІРНЯ казка 21.45 Світ спорту 23 оо Підсумки 23.40 Сміхопанорама 1.20 Тіс "Сім'я Кордьє, де­ тектив і прокурор ..

УТ-2 7 ОО. 8.30 СНіданок з 1+1

702 ТСН 7.35 Т/с "Чорний ворон" 9.05 Т/с "Земля кохання, земля надіі"

10.1 О Дитяча ліНІЯ 10.25 Грані пізнання 11.00 Роздуми біля афіші II.ЗО 1. Карабиць. "Друга симфонія"

1200, 13.ЗО, 15.ЗО 3а киІвСЬКИМ часом

12.10 Мед. центр 12.15 Музика 12.40 Театральний Ки"в 12.55 Лікар lЗ.25 Краса і здоров'я

14.00 Сім, сім 14.20 Що день прийдешній нам готує?

16.ЗО, 20.10 Т/с "Люба Маша Березіна" 17 ЗО Кімната СМІХУ 18.25 Т/с "Чорний ворон, 19.ЗО.

ТСН

0.45

20.00 ТСН Проспорт 21 1О Т/с ,Менти" 22 20 УКР3Іна. ВолодаРІ КІ­ Х/Ф

"Рембо.

Перша

кров"

ут-з

6.05 Прокинься і співай І 6.55 М/Ф 7.20 Бадьорого ранку' 8.00 Новини 8.10, 20.25 Інтерспорт 8.15. 14.45 Народна плат­ форма

ТІс "П'ятий янгол .. 9.25 УкраїНСЬКІ дні на бла­

8.20

китному Франціl

узбережжі

10.05 Міс ·'НОВІ пригоди дів­ чинки

11.05

3

океану"

МІс "Усі собаки пот­

рапляють до раю

11.45

..

Т/с "Жінка з ароматом

кави"

12.45 13.25 14.05

Містер Бін

14.50 М/Ф 15.10 Острів скарбів 16.00 Ха-2. Маленькі комедіі 16.20, 20.10 Т/с 'Люба Маша Березіна" 17.20 Т/с "Таємниці СЛІДСтва-2" 1825 Т/с "Чорний ворон" 19.ЗО. 0.10 ТСН 20-00 ТСН Проспорт 21 10 Т,с,Менти·

22.20 Х/Ф ,Караючий" О 30 Служба розшуку дітей 0.З5 Т/с "Марш Турецького-

2' УТ-З

6.05 Я все про вас знаю 6.55 М/Ф 7.15 Мелорама 8.00 Новини 8.10, 20.25 Інтерспорт 8.15, 16.50 Народна платформа

8.20 Кримінал 9.15 Смачно 10.00 М/с . . Нові

пригоди дів­

чинки З океану-

10.30 М/с ,·Усі собаки пот­ рапляють до раю"

11 .10 Країна порад 12.05 Т/с "Жінка з ароматом lЗ.05 Містер Бін

Зелений коридор Вісті. Діловий свІт Саме той Зоряний шанс Вечірня казка Суперлото. Трійка. Ке-

14.50 М/Ф 15.00 Крапелька 15.15 Театральний Ки',в 16.00 Ха-2. МалеНЬКІ комедіі 16.20, 20.10 Т/с .. Люба Ма-

Єралаш

1.20 Т/с "Сім'я Кордьє, де­ тектив і прокурор" Підсумки 2З.40 Навколо сміху

23.00

УТ-2 700,8.30 Сніданок з 1+1 7.02 ТСН

7.35 Т/с "Чорний ворон" 905 Т/с "Земля кохання, земля наді!"

10.10 СПІває О. Пекун 11.00 Д/Ф "Незнайомець з ВІЧНОСТІ"

11 ЗО Буковинська Ікона 1145 Зодчий 12.00, 13.30, 15.ЗО За КИІВСЬКИМ часом

ша Березіна" тва-2"

18.25 Т/с "Чорний ворон" 19.30,0.05 ТСН 20.00 ТСН. Проспорт 21.10 Т/с "Менти" 22.15 Х/Ф "Вони" 0.25 Служба розшуку дітей 0.30 Х/Ф,Захист" ут-з

6.05 Я все про вас знаю 6.55 М/Ф 7.20 Камера сміху 8.00 Новини 8.10, 20.25 Інтерспорт 8.15, 16.50 Народна плат­ форма

820. 18.55 Т/с "П'ятий ян­ ГОЛ"

9 ЗО Містер Кук 10.10 Міс "НОВІ

пригоди щв­

чинки З океану"

10.40 М/с "УСІ собаки пот­

12.10 Світ авіації І туризму 12.50 Люди і долі 13.25 М/Ф 14.00 Шлягер 14.35 Музика

11 1О Краіна порад 12.05 Т/с "Жінка з ароматом

19.45 Фестиваль "Пісня буде

16.20, 20.15

поміж нас" 20.40 Трійка. Кено 20.45 Вечірня казка 21.45 Світ спорту 22.10 Четверта влада 23.00 Підсумки 23.40 В гостях. В. СМЄХОВ 0.45 Сміхопанорама 1.20 Т/с .. Сім·я Кордьє, де­ тектив І прокурор"

УТ-2

7.00, 8.ЗО СНІданок з 1+ 1 702 ТСН ТІс "Чорний ворон" 9.05 Т/с "Земля кохання, земля надіі" 10.10М/ф 11 оо "Милий баламут" на сцеНІ Київського театру ім. Л Украінки 11.ЗО Літературна Одеса 11.50 Мелодіі Маріінського

7.35

палацу

12.00, 13.ЗО, 15.30 3а киів­ СЬКИМ часом

12.10 Київ діловий 12.30 Що день прийдешній нам готує

13.10 14.00 14.30 14.50 15.10 16.00

Дорога у Крим Автографи Пілігрим М/Ф Шлягер Ха-2. Маленькі комедії

рапляють до раю"

МІстер Бін

Т/с "Люба Ма­ ша Березіна" 17.20 Т/с "Таємниці слідства-2,

Т/С "Чорний ворон" 19.30, 0.05 ТСН 20.00 ТСН. Проспорт 21 15 Т/с "Менти" 22.20 Х/Ф "НаДІН" 0.25 Служба розшуку дітей О ЗО Хjф ,Полонений май­

18.25

бутнього" ут-з

6.05 Я все про вас знаю 6.55 Міф 7.15 .. Джентльмен-шоу" зірки гумору Новини

8.00

8.10.20.251нтерспорт 8.15. 16.50 Народна плат­ форма 8.20, 18.55 Т/с "П'ятий ян­ ГОЛ"

9.30 Усе для тебе 10.15 М/с "Нові пригоди дів­ чинки з океану"

10.45 М/с "Усі собаки пот­ рапляють до раю"

11.1 О Кра'lна порад 12.05 Т/с "Жінка з ароматом кави»

lЗ.05 Містер Бін 13.45 Єралаш 14.05 ВВС. Справжнє дике шоу

ТВОМ»

і

його

2З.40 Доброго вечора, кия­ ни! 0.10 Т/с "Лейтенант Ракка .. 1. оо Т/с ,,24 години на ВИжИ­ вання"

рень"

14.05 ВВС. Справжнє дике шоу

14.40 Спецпроект 15.10 Дійові особи 15.45 Т/с -Агентство НЛС-2" 16.55 Т/с -Крит" 18.00 Т/с -Обійми мене" 18.55 Т/с ,П'ятий янгол20.00 Подробиці 20.35. 4.15 Т/с -Медовий мі­ сяць"

Редфорда"

7.45, 8.45, 12.45, 18.45, 21.45 Факти 7.50 Ділові факти 7.55, 8.55, 22.00 Спорт 8.10,19.10 Каламбур ТІс "Пляж. Рятувальни­ ки Малібу .. 10.00, 16.55 Т/с "Вайпер" 10.55 Дівочі сльози

11.10, 16.00 М/Ф II.ЗО Т/с "Максима у моєму серці" 12.30 Т/с "ПровіНЦJалка" 13.15 Жипя без влади діа­ бету lЗ.35 М/с . . Пригоди Льолека і Болека" 14.00 Дозвольте запитати 14.15 Х/Ф "Небесний тихо­ ХІД"

21.40,5.05 Т/с "Удар Ло-та­ са-2" 22.50 АзаРТНІ ігри у владу, або Політична історія Ук­ раїни

2З.25 Т/с -Стилет"

15.З5 Т/с "Машина перетворень

..

16.З5 М/с "Пригоди Рекса"

17.00 Економічний вісник 17.35 Т/с "я підкорю Манхепен"

0.25 сЛ.;?Кба розшуку дітей 0.30 Перша експедиція

18.25

Без дієт і рецептів

ЗИКИ

З.15 Т/с "Висоти· З.55 М/Ф

нета"

13.30, 15.30, 16.30, 17.ЗО, 18.30, 20.30, 23.30 СТН 8.00, 21.00 5 хвилин 8.05, 19.30 Т /с "Великі неп­

20.20 Поради лікаря 21.05 Новини з вітрини 21.10 Мерія 21.30 Х/Ф "Шахрайство, 23.40 Хіт-базар 0.10 Х/Ф 'Десята жертва. ICТV

7.30,

риємності),

13.45 Єралаш 1405 ВВС. Справжнє дике шоу

14.40, 23.00 Азартні ігри у владу, або Політична іс­ торія України

15.15 ДійоВі особи 15.45 Т/с -Агентство НЛС-2" 16.55 Т/с "Крит" 18.00 Т/с "Обійми мене" 20.00 Подробиці 20.35,4.10 Т/с "Медовий мі­ СЯЦЬ»

21.45, 5.00 Т/с .Удар Лотоса-З" 23.З5 Т/с -Стилет" 0.З5 Служба розшуку дітей 0.40 Перша експедиція 2.З5 Т/с "Мертва зона" 3.25 Т/с "Висоти"

київ 14.00 Х/Ф -Десята жертва" 16.30, 17.ЗО, 18.30, 20.30, 23.30 СТН 15.35 Т/с "Пригоди у джун-

15.ЗО,

глях"

16.З5 М/с .Пригоди Рекса" 17.00 Молодіжна служба 17.35 ТІс "ПривиД" 18.35 Поради лікаря 18.45 Шлях до УСПІХУ 19.00 Д/с -Водна планета"

Редфорда.

7.45, 8.45, 12.45, 18.45, 21.45 Факти 7.50 Ділові факти 7.55, 8.55, 22.00 Спорт 20.15 Вечірня казка "Сони20.25 Новини з вітрини 21.00 5 хвилин 21.05 Дозвольте запитати 21.20 Х/Ф "Одного разу перш ніж я помру" 2З.1О Споживач 2З.40 Чорний квадрат 0.10 Т/с "Провінціалка" ICТV

5.15 Т/с "І це все про нього6.35 Служба розшуку дітей 6.40, 8.05 300 ceK.jrOA. 6.45 Т/с "Досьє детектива 7.45, 8.45, 12.45, 18.45, 21.45 Факти 7.50 Ділові факти 7.55, 8.55, 22.00 Спорт 8.10, 19.10 Каламбур 9.05 Т/с "Пляж. Рятувальники Малібу"

10.00, 16.55 Т/с "Вайпер" 10.55 Дівочі сльози

11.50

ТІС

13.00

Візок

.. Затока

Доусона.

16.25

Т/с "Чи бо-'шся ти тем­

ряви?"

ігри

21.00 Т/с "Право на захист, 22.00 Т/с,Псі-чинник" 0.00 Т/с ,Ікс-мутанти"

1745 Т/с "Відьмак, Х/Ф "Кров за кров, МІС "КМlтлива Шерон" Галопом по Європах Х/Ф "Володарі Всесві-

ту"

22.15 Х/Ф "Детектор бреХНІ" 0.05 Україна енергетична 0.40 Х/Ф ,Гніздо2.25 Т/с -І це все про НЬОГО-. Х/Ф -Потрібні люди" ТЕТ

6.30. 9_00, 18.00, 23.30 Ди­ вись!

7.00 Т/с -Прості істини" 7.ЗО Т/с Хілл з"

"Район

у

владу, або Політична іс­ торія України 15.15 Дійові особи 15.45 Т/с ,Агентство НЛС-2" 16.55 Т/с "Крит" 18.00 Т/с "Обійми мене" 20.00 Подробиці 20.35,4.10 Т/с "Медовий мі­ сяць"

21.45, 5.05 Т/с "Удар Лотоса-З" 23.З5 Т/С "Стилет" О З5 Служба розшуку дітей О 40 Перша експедиція 1.50 Т/с " НедоторкаННІ" 2.35 ТІс "Мертва зона" 3 25 Т/с "Висоти" 4.00 М/Ф

київ 700, 19.00 Т/с -Водна пла­ нета"

7.30, lЗ.31}, 15.30, 16.30, 17.30, 18.ЗО, 20.30, 23.30 СТН

8.00, 21.00.5 Хвилин 8.05, 19.ЗО ТІс "Великі неп­ риємності"

9.00 Х/Ф "Розбійники мимоволі»

Мерія М/Ф Телепрес-клуб Т/с "Максимо у моєму серці"

Беверлі-

IО.ЗО Т /с "Псі-чинник" II.ЗО, 20.ЗО. 1.00 ІСТОРІ" У деталях

12.00 Т/с,Район Мелроуз,· 13.00, 18.ЗО Крісло 14.00 М/Ф 15.00 М/с "Веселі мелодіІ" 15.30 М/с "Сандокан - тигр Малайзіі"

Хіллз"

12.30 Т/с "Провінціалка" lЗ.l0 Споживач 1З.З5 М/с "Пригоди Льолека і Болека" 14.00 Дозвольте запитати

14.15 Х/Ф "Золотий ключик" 15.35 Т/с "Пригоди у джун-

8.10, 19.10 Каламбур 9.05 Т/с "Пляж. Рятувальники Малібу" 10.00, 16.50 Т/с "ВаЙпер. 10.55 Дівочі сльози 11.50 Т /с "Затока Доусона" 13.00 Візок 13.10, 17.40 Т/с 'Відьмак" 14.05 Х/Ф "Володарі Всесвіту .. 15.50 М/с 'КМІтлива Шерон" 16.15 Т/с "Чи боїшся ти тем-

ряви?" 10.55 Х/Ф "Фотовитримка" 22.15 Х/Ф "Гніздо" 2З.55 Хjф "Без імені· 1.50 Т/с .. 1 це все про НЬОГО". Х/Ф "Жінка дня" ТЕТ

6.30, 9.00, 18.00, 23.30 Ди­ ВИСЬ!

ни!

Т/с "ПривиД" Поради лікаря Хіт-базар Вісник роботодавця Новини з вітрини Музей води Х/Ф "Пістолет і пропо­ відь" 2З.ОО КИІВ класичний

17.35 18.25 18.35 20.20 21.05 21.15 21.30

2З.40 Х/Ф "Втеча з Нью-Йор­ ка"

ICТV

5.35 Т /с ,,1 це все про нього" 6.40, 8.05 300 сеК./ГОА 6.45 Т/с "Досьє детектива Редфорда"

7.45, 8.45, 12.45, 18.45, 21.45 Факти 7.50 Ділові факти 7.55, 8.55, 22.00 Спорт 8.10, 19.10 Каламбур 9.05 Т/с "Пляж. Рятувальни­ ки Малібу"

10.00, 16.55 Т/с "Вайпер"

О_І О Автостиль

0.30 Д/с .НаЙбільші злочини

Т/с

"Район

Беверлі-

Хіллз»

Вікна. Кримінал

16.00 Т/с "Прості істини16.30 Т/с "Таємничий ост­ рів-

17.00 Т/с "Район БеверЛlХіллз" 19.30 Т/с "Район Мелроуз" 21.00 ТІс "Право на захист" 22.00 Т/с "Псі-чинник" 0.00 Т/с "Ікс-мутанти" 1.30Хіт-ТБ

лійськи"

8.50 Вікна. Столиця 9.00 "Принцип доміно" 10.20 Х/Ф -12 стільців" 11.50 Х/Ф "Таємниця чорних дроздів.

ни і судові процеси ХХ

у

деталях

12.00 Т/с .РаЙон Мелроуз" 13.00, 18.30 Крісло 14.00 М/Ф 15.00 М/с "Веселі мелоДJЇ" 15.30 М/с "Сандокан - тигр МалаЙзіі.

15.25 15.40 16.45 18.05 18.15 18.45

Вікна. Столиця Рослинне жипя Х/Ф ,,12 стільців" Хjф "Право на

ТІтонька"

ТЕТ Ди­

вись '

7.00 Т/с "Прості істини" 7.36 Т/с "Район БеверліХілл з"

8_30, 23.00 Деталі 9.30 Т/с ,Право на захист" 10.30 Т/с "Псі-чинник' 11.30, 20.30, 1.00 Історіі

у

12.00 Т/с "Район Мелроуз" 13.00, 18.30 Крісло 14.00 М/Ф 15.00 М/с "Веселі мелоДJЇ' 15.30 М/с "Сандокан - тигр МалаЙЗЇI" Т/с .,Прості ІСТИНИ" Т!с "Таємничий ост­

16.00 16.30

.. Т/с

.. Район

БеверЛl-

Хіллз" Т/с "Район Мелроуз" Т/с "Право на захист" Т/с .Псі-чинник" Т/с 'Суто англійські

19.30 21.00 22.00 0.00

1625 Т/с "Чи боішся ти тем­

вець'

0.05 Х/Ф "Басейн" 1.55 Т /с ,,1 це все про

нього"

Х/Ф "Постраждалі тензій не мають"

пре­

6.30, 9.00, 18.00, 2З.30 Ди­ ВИСЬ!

7.00 Т/с "Прості істини" 7.ЗО Т/с Хілл з"

"Район

Беверлі-

8.30, 23.00 Деталі 9.30 Т/с "Право на захист" 10.ЗО Т/с "Псі-чинник"

11.30, 20.30, 1.00 Історіі у деталях

12.00 Т/с "Район Мелроуз" 13.00, 18.30 Крісло 14.00 М/Ф 15.00 М/с "Веселі мелодіі" 15.30 М/с ,Сандокан - тигр Малайзіі"

16.00 Т/с ,Прості істини"

любов"

20.25 Кунсткамера. Best 21.05 Вікна 22.05 Х/Ф "Пацюки Тобі не піти»

Т/с

23.00

дітей

"Безмовний

сві­

док"

0.10 д/с "Найбільші злочини і судові процеси ХХ сто­

ліпя" Вікна. Кримінал

10

новий КАНАЛ 14.00 М/Ф 15.00 М/с " Пригоди Дигимо­ М/с

15.25

"Нові

мисливців

пригоди

за

привида-

МИ>,

15.45 МІс "Злюки бобри" 16.10 Т/с 'Бунтівний шляj" 17.10, 1.30 Т/с "Баффі реможниця вампірів-

18.05 Т/с "Тракер" 19.00, 2З.50 Репортер 19.15, 0.00 Репортер. Спорт 19.30 Т/с "Ніна. Розплата за 20.25, З.ЗО Кунсткамера. Best 21.05, 4.05 Вікна 22.05 Х/Ф ,Змііне джерело" 0.15, 4.50 Т/с "Нікіта" 1.05, 2.15, 3.25, 4.00 Зона ночі

Шоу

1.

Найди

шлях-2"

7.20, 15.50 М/с "Злюки боб-

8.50 Вікна. Столиця _ 9.00 .. Принцип ДОМІНО" 10.15 Х/Ф " 12 СТІльців" 11.45 Х/Ф "Право на пос-

7.50 Т/с "Моі дружина і діти .. 8.15. 18.05 Т/с "Тракер" 9.05 Т/с "Неш Бріджес" 10.00, 2.10 Т/с "Секретний

" Пристрасті

Лlйськи»

ри"

тріл"

фарватер"

13.35 Божевільне ТБ 14.00 Вікна 14.25 Д/с "Найбільші злочи­ і судові процеси хх

століпя»

15.25 Вікна. Кримінал 15.35 Т/с "Салон краси"

,Нові

пригоди

за

при вида­

МИ»

18.З5 Х/Ф "Золоте теля"

реможниця вампірів"

"Грета" Вікна

1900. 2335 Репортер 19.15 2З 45 Репортер Спорт

Вікна. Спорт Вікна Бізнес Т/с

"Безмовний

сві­

док"

0.10 Д/с "Найбільші злочини і судові процеси ХХ сто­ Вікна. Кримінал

Хіллз"

19.30 Т/с "Район Мелроуз21.00 Т/с "Право на захист" 22.00 Т/с "Псі-чинник" 0.0 Т/с "Суто англійські вбивства" I.ЗО Хіт-ТБ СТБ 6.ЗО Божевільне ТБ Рослинне жипя 7.ЗО Вікна. БІзнес 7.50 Т/с "Пристрасті по-іта­

7.00

лійськи»

8.50 ВІкна. Столиця 9.00, 16.15 "Принцип домі­ 10.20 Х/Ф "Золоте теля" 11.55 Х/Ф "Таємниця ВІЛЛИ "Грета"

14.00, 22.00 Вікна 14.20 Х/Ф "Візьми моє серце"

новий КАНАЛ 6.30, 16.15 Т/с ,Бунтівний шлях-2"

7.20, 15.50 М/с "Злюки бобри"

7.50 Т/с "Моі дружина І ДІТИ" 8.15, 18.05 Т/с "Тракер" 9.05 Т/с "Неш БРІджес" 10.00, 2.40 Т/с "Секретний фарватер .. 11 20, 19.30 Т/с "Ніна. Роз­ плата за любов"

12.20,5.45

13.25

Шоу І. Найди

Хjф "Майже людина-

2" 15 05 М/с

"Пригоди Дигимо­

нів"

15.30

М/с

"Нові

мисливців

за

пригоди при вида­

МИ"

17.10, 1.50

16.05 Вікна. Кримінал

Т/с "Баффі

-

пе-

реможниця вампірів"

17.З5 Вікна. Столиця 17.45 Рослинне жипя 18.15 Х/Ф "Золоте теля" 20.10 Х/Ф "Заручниця" 22.30 Вікна. Спорт 22.40 Вікна. Бізнес ,Безмовний

20.25. 3.20 Кунсткамера Best 21.05, 3.55 Вікна 2205 Х/Ф "Упир" 0.00 Служба розшуку дітей 0.05, 4.40 Т/с "Нікіта" 0.55, 2.05, 3.15, 3.50 Зона НОЧІ

Т/с .Медісон" Т/с "Район Беверлі-

Т/с

М/с

1710, 1.25 Т/с "Баффі - пе­

20.00 Х/Ф "Таємниця вілли

23.00

12.15, 5.20 Шоу І. Найди 13.15 Х/Ф ,Маііже людинІ 15.05 М/с "Пригоди Диги

мисливців

17.55 Вікна. Столиця 18.05 Рослинне жипя

16.30 17.00

Т/с "Ніна. Роз-

плата за любов»

нів"

16.З5 "Принцип доміно"

22.00 22.30 22.40 23.00

11_20, 19.30

15.30

но"

ТЕТ

ми')

по-іта-

Т/с

ряви?"

20.00 Х/Ф "ПерехоплюваЧІ" 22.15 Х/Ф "Нічний мисли­

привида­

новий КАНАЛ 6.30, 16.15 Т/с "Бунтівний

7.ЗО Вікна. Бізнес

7.55

10.55 Дівочі сльози 11.50 Т/с "Затока Доусона" 13.00 Візок 13.10, 17.45 Т/с "Відьмак" 14.05 Х/Ф "Черниці у бігах" 15.50 М/с "Кмітлива Шерон" 16.15 М/с "Чарівний світ

пригоди

за

тер"

ліпя»

вбивства» 1.30Хіт-ТБ

"Нові

17.10 Т/с "Баффі - переможниця вампірів . . 18.05 Т/с "Тракер" 19.00. 0.00 Репортер 19.15, 0.10 Репортер. Спорт 19.30 Т/с ·,Ніна. Розплата за

5.30

Рослинне жипя

ни

деталях

РІВ

7.00

М/с

мисливців

2.20 Т/с "Секретний фарва­

22.00 Вікна 22.30 Вікна. Спорт 22.40 Вікна. Бізнес СТБ

Хjф "Без імені" 0.10 Х/Ф ,Нічний мисливець" 2.00 Т/с .,1 це все про нього". Х/ф . Здрастуйте, я ваша

6.30,9.00, 1800, 23.30

пос-

тріл,

19.55 Х/Ф "Черниці у бігах"

монів»

15.25

любов"

Вікна. Кримінал Т/с "Салон краси" "Принцип доміно·

20.15

тер"

11.20 Ціна любові 12.15 Шоу І. Найди 13.15 Х/Ф "Бруно" 15.15 М/с "Пригоди Диги­

нів»

СТБ

7.00 Рослинне жипя 7.30 Вікна. Бізнес 7.55 Т/с "ПристраСТI по-іта-

століття»

8.30, 2З.ОО Деталі 9.30 Т/с ,Право на захист10.30 Т/с "Псі-чинник" II.ЗО, 20.30, 1.00 Історіі

7 50 Т/с "Моі дружина І діти" 8.15 Т/с . . Трапер" 9.05 Т/с "Неш Бріджес" 10.00 Т/с "Секретний фарва-

0.30 Т/с -Нікіта" 1.10 Служба розшуку

ліття>,

14.00 Вікна 14.25 Д/с "Найбільші злочи­

7.00 Т/с "Прості істини.

Текса Ейве рі"

глях"

16.35 М/с "Пригоди Рекса" 17.00 Доброго вечора, кия-

лійськи»

-Принцип доміно" 9.55Х/ф "Блакитна безодня" 12.05 Х/Ф "Дружина ВДJвця" 14.00 Вікна 14.25 Д/с "Найбільші злочи­ ни і судові процеси ХХ століття» 15.25 Вікна. Кримінал 15.35 Т/с "Салон краси16.35 "Принцип доміно" 16.35 "Принцип доміно. 17.55 Вікна. Столиця 18.05 Рослинне жипя 18.35 Х/Ф, 12 стільців" 20.05 Х/Ф ,·Таємниця чорних дроздів .. 22.00 ВІкна 22.ЗО Вікна. Спорт 22.40 Вікна. Бізнес 23.00 Т/с "Безмовний сві­

8.45

1.30

новий КАНАЛ 6.30, 16.15 Т/с "Бунтівний шлях-2 .. 7.20, 15.45 МІс "Злюки бобри"

і судові процеси ХХ сто­

рів"

17.00 Т/с "Район Беверлі­

7.ЗО

СТБ

7.20 УкраІна енергетична 7.40 Т/с "Пристрасті по-іта-

док·

16.00 Т/с "Прості істини" 16.30 Т/с -Таємничий ост­

17.00

Текса Ейвері"

Т/с "Великі неприєм-

Азартні

19.ЗО Т/с "Район Мелроуз"

Візок

22.15

ки"

lЗ.l0, 17.45 Т/с "Відьмак" 14.05 Х/Ф "Фотовитримка" 15.55 М/с "Кмітлива Шерон" 16.15 М/с ,Чарівний світ

ності"

10.10 10.30 10.45 11.30

5.25 Т/с "1 це все про нього. 6.40, 8.05 300 сеК./ГОА 6.45 Т/с "Досьє детектива

Редфорда'

Т/с ,Недоторканні.

14.40, 22.55

Т/с ·,Затока Доусона ..

18.З5 Перлини класично" му-

ТІс .Недоторканні"

2.25 Т/с "~pTBa зона"

1.50

11.50 13.00 13 10 14.05 15.50 16 10 19.40

8.30, 23.00 Деталі 9.30 Т/с "Право на захист"

ICТV

5_ 10 Хjф "Потрібні люди" 6.35 Служба розшуку дітей 6.40, 8.05300 сек.(год. 6.45 Т/с "Досьє детектива

9.05

15.З5 Т/с .Машина перетво­

19.30

кави"

13.05

ки"

10.45 Жипя, осяяне красою

1720 Т/с "Таємниці слідс-

Вечірня казка "Сони-

20.25 Новини з вітрини 21.005 хвилин 21.30 Х/Ф "Погоня за божес­

KOMaHдa~

1.40

лева

НОСТІ"

8.ЗО Хjф " Молодість без ста­ рості" 10.10 Чорнмй квадрат 10.ЗО Д/ф "Китай очима ук­ раїнців' II.ЗО Тіс "Максима у моєму серці12.30 Київ класичний 13.00 Вибирай lЗ.30, 15.ЗО, 16.ЗО, 17.ЗО, 18.ЗО, 20.ЗО, 2З.ЗО СТН lЗ.35 МІс -Пригоди Болека і Льолека· 14.00, 21.15 Дозвольте за­ .Тимур

.,Галявина

Буваите здоров,' Без ДІЄТ і рецептів Телепресклуб

19.ЗО Т/с "Великі неприєм­

київ 7.00, 11.00 Мjф 7.20 Вісник роботодавця 7.30 СТН 8.00 etH-спорт

14.15 Х/Ф

18.00 18 35 18.40

20.15

твом"

18.25 18.50 19.10 19.35 20.35 20.40

ни

сз-2" Спецпроект 2З.ЗО Т/с "Стилет"

9.00 Х/Ф ,Погоня за божес­

кави"

13.45

Мегалот Світ спорту Галерея Теніс настільний Украї­

Удар Лото­

київ 7.00, 19.00 д/с "Водна пла­

НаОДИНЦІ з музикою

20.50 21.45 22.15 22.45

Т/с

МІс

К,нгсл, ..

16.35 М/с .Пригоди Рекса-

КВК-200З

14.35

но

17.35 мІ­

сяць'

21.45. 5.05

"Подорожуючи

ФраНЦІЄЮ ..

питати

ВВС. Жива природа-2 Азартні ігри у владу,

або Політична історія Ук­ раїни

14.50

17.00 Д/с

22.55

лець

22.55

17.05 Т/с .. Крит" 18.10 Т/с "Обніми мене" 19.05 Кримінал 20.00 ПодроБИЦІ 20.35, 4.15 Тjс,Медовий

24.07

сві­

док"

0.10 Д/с "Найбільші злочини і судові процеси ХХ сто­ ліпя"

19.00, 2З.50 Репортер 19.15, 0.00 Репортер. Спорт 20.25, 3.50 Кунсткамера. Best 21.05,4.20 Вікна 22.06 Х/Ф "Затвірник" 0.05 Швидкий гол 0.25,5.05 Т/с "Нікіта" 1.20, 2.35, 4.15 Зона ночі


(ЗІ

П'ЯТНИЦЯ,

УТ-1

6.00 Доброго ранку, Україно І 6.30, 700, 8.00 Новини 6.50 Смачна сім'о 7.05 Ера бізнесу 7 10. 8.05 Спорт 7 55 Православний календар 8.30 Мusіс-бокс 8.45 Джерело здоров'о 9. ОО Сіл ьс ькі вісті 9.30, 11.15, 13.55 Дло тих,

1,45

Т/с .Сім'о Кордьє, де­

УТ-2

7.00,8.30 Сніданок з 1+1 702 ТСН 7.35 Т Іс "Чорний ворон"

розшуку дітей

Т/С ·Земля кохання, земло надіі" 10.10 Співає О. Пекун 11. ОО Муки та радості П. Му­

9.05

гол"

9.25

10.35

УТ-1

6,00 Мusіс-бокс 6.25 В гостох. В. Смєхов 7.30 Контролер 8.15 Форсайт 8.35 Православний світ 9.00, 1500,21.00 Вісті 9.25 Зірки, на сцену' 9.55, 14.20 Служба розшуку

Інновація Хто у домі хазоїн? Ракурс Край

~зо Спорт і ми

Joo Характер

13.30 ОЛІмпійська панорама 14.05 Для тих, хто вдома 14.25 Класік-прем'єр 15.15 Рада 16.05 Реліквіі та храми Укра­ 16.15 Дзеркало 1650 Вікно в Америку НЕДІЛЯ, серпня УТ-1

16,00

Прихована камера

ут-з

6.05

пошуках

мор-

ських пригод"

МІФ 7.45 Планета Здоров'я

11,10 12.55

київським

21.20

Х/Ф .А+Полукс,

Х/Ф ,Світ драконів.

Х/Ф

19.15 20.00 20.25 20.35

ЯК діти,

Бокс по-справжньому, М, Тайсон - Д. Уільомс

22.50

МІс "Домашній улюбле-

нець»

6.25 МІФ 6.40 Х/Ф ·Світ

драконів, Діскавері. Заборонене місто 9,10 Академія сміху 9,50 Прокинься і співай! 10.40 Містер Кук 11.20 Караоке на майдані 12.00 Усе для тебе 12.50 Мелорама 13.30 LG-Еврика 14.40 ВВС. Жива природа-2 15,20 Ко'медійний клуб 16.25 Х/Ф .Вокзал для даох19.15 "Джентльмен-шоу' і зірки гумору 20,00 Новини

МІФ 15.20 Шлогер 15.40 Крихітка

16.50

Х/Ф ,Янголи з горища"

7,35 8.05 8.30

Х/Ф .Пригоди рудого Майкла· 13.00 Бувайте здорові! 14.20 Т/с "Синдикат-2, 15.35 Х/Ф .Підмінена коро-

11,30

20.15 .Нова хвило" в Юрма­

21.30 22.20

МІФ

7.30 СТН 8.00 Концерт 9.00 Споживач Х/Ф .Поздоровляю - це

хлопчик"

Х/Ф "Чарівник Смараг­ дового міста" 11.50 Д/с .Подорожуючи Францією· 12.20 Х/Ф .Маленька прин­

10.40

Х/Ф "Дім, ОКИ Й побуду­

Міс Університет Киє-

ва-2004 15.45 Подоланно 16,00 Візит 16.20 Х/Ф ,Останній удар' 18.00 Київ класичний 18,30 Мерія 18.50 Т/с ·СИНlДИкат-2·

15.15 17.40

Шоу О. Степаненко

19,05 20.50

Х/Ф .Під укіс" Х/Ф "Пограбуванно" АеаlіІу

22.40 SPY

700 Х/Ф "Пеппі Довгапанчо-

На перший погляд Красива квартира

ТіС

Таємниц'

НIРО

ніжний звір" Автостиль

МІс "Пеппі Довгапанчо-

ха"

10.003х4 М/Ф

10.40

"Троль

у

цен­

тральному парку"

11.55 Х/Ф "Чотири діаманти" Х/Ф

"Джентльмени

удаЧІ"

21.55

Т Іс "Троє диких янго­

23.00 Футбол. ГолІ

Х/Ф "Секс-місіо"

23.30 Україна енергетична 23.50 Х/Ф "Додечко Адольф на прізвисько Фюрер"

новий КАНАЛ 7 .55 Церква Христова 8.15 МІс "Лапич - маленьке

1.30Хіт-ТБ

МІс "КітПес" МІс "Норман Нормал·

лів»

20.5.5

моде­

МІФ МІс "Гаргульї"

Киш запрошує друзів"

19.35 Х/Ф "Мій ласкавий І

21.10

"Агентство

8.35 9.05 9.30

Х/Ф "Знак мавпи"

16.30

ліга

Х/Ф "Чорний тюльпан" Х/Ф ,,9 ярдів"

15.20 Х/Ф "МІЙ пес Бінго" 17.00 Репортер 17.20 Заборонена зона 18.15 Фільм тижня 20.05 Концерт ,Мальвіна

Вульфа'

Т/С .Агентство моде-

За гроші

МОЄІ

Коліо Красива квартира

1530

Т/С "Медісон"

Т/С

"Ровесницо

На перший поглод

14.20 14.45 1505

3.10

3.40 5.10 6.45 7.35

13.40

Х/Ф

ДОНЬКИ"

лей"

•Ритуал "

Х/Ф

Х/Ф "Ровесницо моєї

1230

лей"

0.30

23.40 Х/Ф "АдренаЛІН" 1.35 Х/Ф "Водій"

ДИ"

18.30 КВК. Українська 21.00 Реальна музика 22.00 О. С. П.-студія 23.30 Super!

ний

23.45

Вікна

доньки"

805 М/Ф 8.30 Полундра l 9.30 КВК Украlнська ЛІга 1130. 20.30 ІсторіІ у деталях 12.00 Реальна музика 13.00 О С. П.-СТУДІО 14.00 Х/Ф "Кара небесна" 16.00 Полундра '

16.30 17.00

НІ"

Т/С "Міс Марпл"

ха"

вхід віль-

-

Ди­

"Джентльмени

Х/Ф ,,9 ордів" Х/Ф "Вампір у Бруклі-

20.00 21.45

Ільф і Петров"

17.30

Т/С "Таємниці Ніро Вульфа" 9.00 Т/с "Наш Чарлі" 10.00 Т/С "Володар звірів" 10.55 Т/С "Команда А" 12.00 д/с "Світ дикоі приро­

ВИСЬ!

Х/Ф 'ШОКОЛад"

www.Європа.lіfе

8.05

ТЕТ

6.30, 900, 18.00, 23.00

Х/Ф

удаЧІ"

19.40

вав СВІфТ»

межата"

цеса,

13,50

Т/С "Лейтенант Рокка" Т/с ·24 години на ви-

Богатирські ігри

18.20

Рейс

15.10

7.25 7.45

Репортер

17.00 17.15

Рослинне життя

СТБ

Х/Ф ,Шоколад"

10.40 Програй мільйон 11.20 Квартирне питанно 12.00 Галопом по Європах 12.45, 18.45 Факти 13.00 Візок 13.1 О Х/Ф "Обладунки Бога"

ють ' За гроші 11.20 Х/Ф "Райдужні надіІ" 14.20 М/Ф 14.50 Х/Ф "Чорний тюльпан"

10,45

Х/Ф "Китайський сер813" 21.40 Х/Ф

Автопарк

Усміхніться, вас зніма-

10.05

ДИ"

17.40

МІс "КітПес" МІс "Норман Нормал" МІс "Пеппі Довгапанчо-

ха·

Хlт-ТБ

Х/Ф "Північна зірка" 16.00 Полундра!

1.45

ICТV 5.50 Х/Ф .Дім, який побудував Свіфт" 7.00 Т/С "Найтмен" 7.50 МІс "Фантомепа" 8.20 МІс "Кіборг" 8.45 Т/С Тарзан" 9.15 МІФ "ТурБОТЛИВІ вед-

моде­

13.40 Х/Ф "Їхали у трамваі

2.20 4.15

Х/Ф ,Золотий по,зд"

"Агентство

8.05 М/Ф 8.30 Полундра І 9.30 КВК. Українська ліга 11.30, 20.30 Історіі у деталох 12.00 Концерт ·Росія" 13.00 О. С. П.-студіо

живання»

23.50

Т/с

8.40 9.10 9.35

Зирег'

12.20 12.55 13.15

16.30 Т/с "Медісон"

20.00 Київські мініатюри 20.30 СТН 21.00 СТН-спорт

лі-2004, Відкрипо 22.40 Х/Ф .Арахнід" 0.45 Х/Ф .Пригоди барона Мюнхгаузена, 2.55 Х/Ф ,Останно хвилина Казбаха. 4.30 Х/Ф ,Сьома куло,

0.30

Ди­

14.00

матне одро"

Т/с "БаФФі - переможницо вампіРІВ"

мишеня"

О. С. П.-студія

СТБ

ха"

Х/Ф "Перегони .Гар­

10.50

Реальна музика

6.50 Т/с ·,Міс Марпл 9.00 1.'с "Наш Чарлі 10.00 Т;с ·,Володар звірів" 10.50 Т/с ',Команда А" 11.50 Д/с "СВІТ дико; приро-

7.00 Х/Ф "Пеппі Довгапанчо-

10.10 Автопарк

ми"

17.10,3.25

новий КАНАЛ 8.15 МІс "Лапич - маленьке

лей"

ТЕТ

1800, 23.00

21.00 22.00 23.30

1.30

ВИСЬ!

розшуку"

Т/С "Агентство моде-

лей" 18.30 КВН. Українська ліга

Т/с "Найтмен"

6.30, 9.00

МІс "Кіборг" Т/С "Тарзан" Х/Ф "Начальник карного

"Нові пригоди за привида­

мисливців

Х/Ф "Мистецтво кулі"

17.00

вав СВІфТ'

вав СвіФт" 7.00 ПерехреСТ0

М/с

15.25

Х/Ф "Африканська ко·

0.00

ванно"

5.45

МІс "Пригоди Дигимо­

НІВ»

МІс Гаргульі"

Сінема-конфетті

ICТV Х/Ф .Дім, який побуду-

Вікна

7.10

1 20 Х!ф "Прагненно" 3.00 Х/Ф "Пограбуванно" 4.35 Х;ф,Дім який побуду-

23.40 Х/Ф "Останній удар" 1.20 Т/С ,,24 години на вижи-

14.00 14.20

людина"

15.00

і СУДОВІ процеси ХХ сто­

Х/ф "Конкорд. Аеро­ рт-79" 1" Х Ф "Обладунки Бога" ,о х!ф "Лангольєри" U -\І) ,lлейбой

"Поздоровl1Я'U

Х/Ф "Золоте тело" Х/Ф "Заручницо"

20.00 Х/ф,ПаДIННО' 22.00 ВІкна 22.20 Вікна Спорт 23.00 ПОДРУЖНІ зради 0.10 д/с .НаЙбіЛЬШІ злочини

14 05 Х/Ф "Матильда" 55 Програй мільйон

це хлопчик"

23.00

11.00 Економічний вісник

9.20

Х/Ф

21.30

10.20 12.05

ліття"

1300

ни!

Х/Ф ·Дуети" МІФ

Шоу І. Найди Х/Ф "Усе ще майже

12.20, 6.25

13.20

1630 Вікна. Кримінал 16.40 "Принцип ДОМlfЮ" 18.00 Вікна СТOJІИЦЯ 18 1О Рослинне життя 1840 Х,ф ·lхали і трамв",

12.45, 18.45 Факти 13.10 Візок

бету

Розплата за

любов"

16.30 Т/с "Медісон"

Малайзіі" Т/С "Прості істини"

17.35 Гароча тема 17.50 Хіт-базар 18.15 Шлях до УСПІХV 18.35 Споживач 19.15 Телепресклуб 20.00 Музика 21.00 Доброго веЧ"і

Т/с "Ніна

11.25

16.00

15.30 М/с "Сандокан - тигр

МІс .Пригоди Рекса,

Т/С "Неш Бріджес"

Фарватер"

Ільф І Петров

МІс "Веселі мелоді;"

15.00

17.10 Житто без влади діа-

.Коломбо, Академія сміху Подробиці Інтерспорт Комедійний клуб

Т/С'МО; дружина І ДІТИ"

10.00, 2.05 Т/С "Секретний

ролева"

деталях

Т/с "Плож. Ротувальни­ ки Малібу" 10,00, 16.55 Т/С "Вайпер" 10.55 Дівочі сльози

7.50

19.00. 1 1О Репоргер 19.15. І 20 Репортер Спорт 1925 ЦІна любові 2025 Х;ФЖорстокі Iгри-2, 2215,4.15 Кунсткамера 23.15 Х/Ф "Бойова еліта" 1.35,4.10,5.00 Зона ночі 3.20 Служба розшуку дітей 5.05 Х/Ф "Жорстокі ігри-2"

12.00 Т;с ··РаЙон Мелроуз, 1300,18.30 Крісло 14.00 М(ф

9.05

київ 700, 10.40, 13.35 МІФ 7.30, 13,30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30 СТН 8.00 5 хвилин _ 8.05 Концерт 8.50 Вісник роботодавцо

8.05

детектива

Редфорда'

ло"

7.00

,Досьє

МІс ,Злюки боб-

ри"

9.05

9.00 "Принцип доміно"

Т/С "Прості істини" Т/с "Район БеверЛlХіллз" 8.30, 23.00 ДетаЛІ 9.30 ТjС'Прово на зохист 10.30 Т,,, 'ПС"фОКТОР" 11.30 20.30. 1.00 ІСТОРІ'

720. 1545

8.15,18.05 Т/с "Тракер"

Хіт-ТБ

ЛІЙСЬКИ" 8.50 Вікна. Столиця

7.30

7.45, 8.45. 12.45 18.45, 21.45 Факти 7.50 Ділові факти 7.55, 8,55, 22.00 Спорт 8,10, 19.10 Каламбур

київ

ут-з

Т/с

1.30

СТБ

7.00

новий КАНАЛ 6.30, 16.15 Т/С "БунТІВНИЙ шлох-2·

7.00 Рослинне житто 7.30 Вікна. Бізнес 7.55 Т/с "Пристрасті по-іта-

вись '

ICТV Т/С ·1 це все про нього" 6.35 Служба розшуку дітей 6.40, 8.05 300 сеК/год.

БеверЛl-

Район Мелроуз"

вбивства"

Ди­

6.30, 9.00, 1800, 23.30

5.25

КВК-2003

23.55 Цирк Сонцо

6.05

Х/Ф ,Янголи з горища" Т/с .Провінціалка. 1, ОО Один у кубі

6.45

,Район

'

Т!с

Т 'С Право на захист 22 ОО Т/сПс,-фактор" О по Т:с Суто ангЛІЙСЬКІ

ТЕТ

21.30 23.40

21.45 Х/Ф 'Ігри патріотів" 0.00 Х/Ф ,Бумеранг, 2.15 Х/Ф -Солдати Буффа­ 3.45 5.30

Вечірно казка ,Сони-

20.25 Новини з вітрини 21.15 Дозвольте запитати

ності· 9.00 Х/Ф "Пістолет і проповідь' 10.15, 23.00 МІФ 10.40 Вибирай 11.00 Молодіжна служба 11.30 Т/С .Максимо у моєму серціо 12.30 Т/С .Провінціалка" 13,35 МІс .Пригоди Льолека і Болека. 14.00 Музей кіно

Х,ллз

1930 21 оо

Текса ЕйвеРІ" Т/с "Чи БОIШСО ти темряви?" 19.50 Х/Ф "Матильда" 22.15 Х/Ф "Басейн" 0.00 Плейбой 0.40 Х/Ф "Інтрига" 2.30 Х/Ф "Лангольєри"

КИ~'

нета·

Т/с

17.00

16.25

зики

20.15

лева»

Кімната сміху

19.40 Х/Ф .Привид, 22.10 Т/с ,Чоловіки -

14.50

'КРИМlнальний

ка"

Х/Ф "Ва-банк,

десят·

18.40

16.35 М/с "Пригоди Рекса" 1700 АЛЮМІНІЙ' це сучасно 17.35 Т/с,Лривид" 18.35 Подоланно 19.30 Чорний квадрат 20.00 Перлини класичної му­

23.45 Т/с ,Стилет" 0.50 Х/Ф .П'ятницо, 13-е" 2.25 Х/Ф 'Дике коханно" 4.20 Х/Ф ,Дружина м'ясни-

9.00

16.00 МІс ,Веселі мультики" 16.35 Х/Ф ,П'ятдесят на п'ят-

13.45 Шлох до успіху 14,00 Люди і долі 14.30 Сім, сім

18.05 Світ. Огляд 18.30 Аудієнціо 19.20 Феє ріо жипо 20.00 Діловий світ. Тиждень

7.20

Новини

~.45 Милосердя 16.10 Х/Ф "Щорс"

Т/С

6.30

УТ-2

Вісті

МІс "Домашній улюбле­

нець"

7.00 Бокс по-справжньому. М. Тайсон - Д. Уільямс 8.05 Аншлаг! Аншлаг ' 9.00 Лото-забава 10.05 Імена 10.50 Телефортуна 11.30 Хай ЩІІстить ' 12.00 Запитай у влади 12.35 Вищий пілотаж 12.55 Епоха ХХІ століпо 13.05 На своїй землі 13,25 Жипя без болю 13.35 Світ авіацїі і туризму.

МІФ

"Жорстокі ігри" "Убий мене ПІЗНІ-

ше"

тектив і прокурор·

8.40 Автоконтинент 9.05 Суперкнига 9.30 Крок до зірок 10.00 Диточа лініо 10.15 Нова арміо 10.45 Територіо безпеки 11.00 Модна лініо 11.25 Здоров'о 11.50 Подружки 12.15 Сільський час 13.05 Таланти твої, Україно І 13.50 Дло тих, хто вдома 14.05 Духовний вісник

Х/Ф ,Собака Баскерві-

22.20 Х/Ф 0.05 Х/Ф

23.35 Х/Ф "Волга-Волга" 1.25 Т/С "Сім'о Кордьє, де­

ного призначенно"

МІФ

місто

Трійка. Кено Вечірно казка

Най­

відділ"

14.55

8.15 Бадьорого ранку! 8.55 Смачно 9.30 Камера сміху 10.05 Діскавері. Заборонене

20.40 20.45

сміху.

краще

22.20

Т/с "Пригоди у джун-

глях"

17.20 Т/с

18.35 Аншлаг! Аншлаг! 19.30 ТСН 19.55 ТСН. Проспорт 20.10 Концерт "Хороші пісні"

ного призначення'

Х/Ф "Волга-Волга"

8.05 д/с ·ВіЙська спеціаль-

і

лів»

23.00 д/с "Війська спеціаль­

6.00 Навколо сміху

15.00 16.35

часом

1

жипом

Т/с ,Агентство НЛС-2,

14.00 Театральний Київ 14.25 Київ діловий 14.45 Наодинці з музикою

влади

ІНИ

,Між

смертю,

15,30

Перехрестя Вісті міжнародні КВН. У перерві - вісті Вечірно казка Суперлото. Трійка. Ке-

12.30 Казна 12.50 Свій поглод 13.00 Музика 13.15 Архімісто 13.40, 15.40 За

Х/Ф

13.40

УТ-2 7.00 СВ-шоу 800 Прихована камера 9.00 Ранок 10.00 Родом з України 10.30 Чітко і осно 11,00 Пенсійна реформа 11.30 Людина і закон 12.00 Приймально столичної

Місце ПІД сонцем

15.00, 19.00,21.00 ~.15 Форсаж

кави"

но

Я здивую СВІтІ

Еврика Т/с .Жінка з ароматом

11.30 LG

12.35

20,50 Мегалот 21.35 Світ спорту 21.45 Імена 22.35 Така мода 23.00 Пісня року о. 10 Навколо сміху

дітей

МІс ,Усі собаки пот­

рапляють до раю"

СЬКИМ часом

17 20 17.50 18.30 20.30 20.40

МІс "Нові пригоди діВ­

чинки з океану"

12.10 Конкурент 12.40 Домашній лікар 13.00 Шлягер 14.00 На своїй землі 14.20 Історіо однієї картини

СУБОТА, З1 липня

Караоке на майдані

10.05

12.00, 13,30, 15.30 За киів-

Фаза Вісті Діловий світ

ПодроБИЦІ

Академіо

11.50 Т/с "Затока Доусона" 13.00 В,З0К 1310. 1745 Т!с "ВІдьмак 14.05 Х. Ф Перехоплювач, 15.50 М.СКМlтлива Шерон 16 15 Міс Чар,вний СВІТ

ЛІка"

15.35

7.30, 13.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 20,30, 23.30 СТН 8.00,21,00 5 хвилин 8.05 Т Іс .Великі неприєм­

Шолом Алейхем' Віта­ ЄМО вас!

Антракт

20.00 20.35

Муз/ф "Сестра Анже­

14.40

"Крит Обійми мене"

6.05 Я все про вас знаю 6.55, 11.05, 3.55 МІФ 7,20 Сім'о від А до Я 8.00 Новини 8.10, 20,25 Інтерспорт 8.15, 18.55 Т/С ,П'ятий ян­

равського

Університет культури Надвечір'о

N-кілометр

київ 7.00, 19.00 Т/с .Водна пла­

11.45

ДОЛІ

16.40

16.55 Т/С 18.00 Т/С

ут-з

тектив і прокурор"

11.00,15.00,21.00 Вісті 11.40 Модна лініо 12.10 Абетка безпеки 12.25 Вітаю вас. 12.55 Суперкнига 13.30 Така мода 14.30 Від СУЗІР'О до сузір'о 15.40 Естрада 16.15 Про нас. Пісні нашо',

14.25

берта 16.00 Ха-2. Маленькі комедіі 16.20, 20.10 Т/С "Люба Ма­ ша Березіна" 17.20 Т/С "Таємниці слlДСтва-2" 18.25 Т/с "Чорний ворон" 19.30, 0,20 ТСН 20,00 ТСН. Проспорт 21,10 Т/с .Менти" 22.15 Х/Ф .БрудниЙ Гаррі' 0.40 Х/Ф .Історіо Банні-

поміж нас»

хто вдома

6.20

14.35 Музичні історіі 14.50 Роздуми біло моль­

23.00 Підсумки 23.25 Абзац 23.30 Спорт 23.55 Темник 0.30 Сміхопанорама 1.20 Галерея

9.45, 21.45 Ситуаціо 9.55 Четвер та влада 10.50, 1425, 22.50 Служба

10 оо 10.30 11.00 11.15 11.45 12.00

24.07

19.10 Саме той 19.35 Наша пісно 20.40 Трійка. Кено 20.45 Вечірно казка 21.45 Світ спорту 22.00 Фестиваль "Пісня буде

зо липня

17.05 17.25 18.00 18.30 18.50

І

N!!56 (9563)

0.05

Х/Ф ,Сто тисоч доларів

на сонце"

2.20 3.40

Х/Ф "Мій пес Бінго" МІФ "Троль у централь­

ному парку'

4.50 Концерт "Мальвіна Киш запрошує друзів"

мишеня"

"

«ОМ, що )І( ТО ЗА ШУМ ... » Прочитала в газеті за 2б

А ще у селі гірше,

ніж у

за ноги перехожих, Спати ж

жаль, ідеться тільки про міс­

автобусах,

дотри­

то. Про шум у Броварах пи­

Одна знайома ПОПРОСИАа ме­

місті, бо, окрім машин і му­

уночі

мання тиші в громадських

шуть й інші автори, наприк­

не:

зики, є ще й собаки, Раніше,

А попроси

місцях»,

лад,

Я ПАачу гроші за проїзд, а не

років

тварину на інший бік будин­

травня

«Правила і

полегшено

зіт­

хнула: нарешті про це хоч

заговорили.

Бо

в

столиці

давно вже підняли це пи­ тання,

а інша

-

ЇХ

вико­

нувати, Бо є, на жаль, багато котрі

газет не

чита­

ють або читають не про те.

Бо навіть після опублікуван­ ня правил у вашій газеті як

ГРЮlіла мить"

музика,

і

гри­

,

Лежала десь

так

я

в

стаціонарі,

неподалік

було

а

якесь

гуляння, то до другої години

ночі хворі ся»

«насолоджували­

«задушевними

в

селі,

дозволяється

все?

Як говорить мій сусід: ти хочеш? Це ж село!

мелодія­

кій?

тихо, а тепер, мені здається,

у

приміських

у

місті.

вдень· і на»

-

Музика вночі,

не

лунали брутальні слова.

згаданій

статті,

а

тіАЬКИ

шуму і

гримить «стріляни­ на

Новий

рік, Так «нові українці» пус­

гупання

свої і своїх чад. Не

знаю, чи сподобався дворіч­ ній ся

онуці ба

-

подарунок випущених

-

діду­ на

її

а от його сусі­

не дуже.

у дворах іменинників, а й у

про

це.

дорогу».

що

-

паса­

і хворі, і

кутку було з п'ятеро собак,

хоч ЗАодії були завжди. І за­ раз у людей навіть

уже

сім мало,

всі

Не раз

шуми

БУАа

заважають.

свідком,

як

на

зауваження чийсь сусід або водій не притишували звук,

а, навпаки, піДСИАЮВали йо­ го.

«Якби

дірвав

зав

би

не

будинок»

якось,

відчаю

сусіди

-

доведений

нічними

«РУАадами»

З

ска­

до

сусідського пенсіонер.

дивуємося:

Неймовірно!»,

пі­

голосними

знайомий

ми

-

«Жахи!

читаючи

та

тому, У нас на

20-30

ті, що в горі, і літні, котрим

А

-

всю

водії,

жири їдуть різні

зароблені гроші у дні народ­ ження

напиши

Чи думають

вікна,

Гримить музика не тільки на

за

кають у повітря невідомо як

дам

мотоцикли

селах

машин у вихідні більше, ніж

ну

в

»".

Це раніше у нас було

честь ракет,

Та

«Що

вуть? Чи їм не потрібен спо­

]\ІИ», А на додачу ще З годи­ дирчали

А

А хіба в селі не люди жи­

Але одна справа писати ті

людей,

мабуть,

пишуть у газетах.

правила,

А.Бабич.

«Вір0,

«газеАьках»,

Сіімотніх,

-

ється,

аби

собак,

то

більше,

по

було

ніж

зов­

сеАа

-

ДО

метрах,

двори,

Нішіть

На

на­

КУ["КУ

півсотні.

ЯКІ ПО

перепис

біх

людей.

я

На

роздім!ють

3--4

<..:uОclКИ.

Отож,іхній гавкіт ніколи не

втихає

ні вдень, ні вночі.

-

Виникає

ЧИ;ЧdЛО

б

болючу

І lчені зда­

неUt'Л!1'!КUМУ

нарахувала

20

2-3.

зробити

конфліктів

перевести

такого наСАухаєшся!

-

Хотілося одну

собак

неМОЖАИВО,

сусіда

віку,

Проте у МОЛОДИХ,

дужих

ШОl\IУ

ПОХИАОГО

ку

просто

зачепити тему

ВОІ'нища,

з

ще

життя

Горить

у

них на шкоду здоров'ю се­ лян усе підряд

сміття, ГY~la,

-

побутове

пластмаса, гіл­

кн і т, А, і т. п. Про це мож­ на

6<11(11'0

говорити.

Але

це

вж(' Te~li! llfШОЇ розмови."

Ось '['акі невеселі роздуми

навіЯ.\il

мені

газетна

публі­

кація, Отож я і хочу попро­

сити усіх: люди, будьмо доб­ рішими

одне

до

одного,

ДО

дивлячись кримінальну хро­

між сусідами. Дачники вигу­

рідної природи, адже життя

ніку.

люють

своїх

попри

друзів

на

Ось де коріння нашої

знервованості, адекватн.ої у байдужості, наших

стресів,

не­

поведінки­ жорстокості

близьких,

СУСІДІВ,

сторонніх нам людей.

чотириногих

городах

селян.

Страждає так тяжко здобу­ тий

урожай.

розривають котів,

Часто

курей

кидаються

і

собаки

навіть хапають

всі

проблеми

таке

прекрасне і одне. Не вкоро­

чуймо його собі самі!

Віра ХОЛОШВІЙ. с. Пухівка,


NgS6 (9S63)

.•. . ~

;

24.01

ПРО Пl.l1ьrи СПО)l(ИВАННIІ природноrо LUaHOBHi 6роварчани!

Утань

ЗВ'ЯЗКУ з виникненням пи­ відносно

пільг

за

ко­

ристування газом Броварська фі­

лія

ЕГГ

хоче

проінформувати

своїх абонентів про те, що згідно із

Законом

України

«Про

Дер­

жавний бюджет України на

2004

рік» право на користування піль­ говою

знижкою

мунальні

за

послуги,

житлово-ко­

в

тому

числі

за природний газ, мають такі ка­

тегорії пільговиків:

учасника БД, інваліда батьків померлих.

заслуги перед Батьків шиною: 4.1. Герої Радянського СОЮЗУ; 4.2. Повні кавалери ордена Сла­ ви;

4.З. Особи, нагороджені чотир­ ма і більше Мl'далями "За відва­ І'У»;

ВЛОВИ (вдівці) Герон РаДЯIl­ l:1,КОГО Союзу знижка в розмі­

4.4.

рі 1ОО % (без 1І0рмуваннн на 'Іле­ нів сім'ї).

5. Ветерани праці: 5.1. Геро·! СОI\іilліс'l'ИЧНОЇ ПIJаl\і; S.'2. Пuвні К<lвалсри ордена Тру-

ли внаслідок Чорнобильської ка­ тастрофи: І ТіІ

1.1.

к<\тегоріl

II

-

%

на

N)ВОЇ Сл(ІВИ;

Сім'і, що ~lilЮТЬ дітей-іНВil­

лідів В!lilслідок аВіlрїі !Ііі ЧАЕС

-

\Ііі членів сім'ї Зil умови, як­

50 %

ЩО дитина Ilроживас

разом

ВДОВИ ліквідаторів (Шilрії НіІ

1.3. ЧАЕС

% !lа

ДРУЖИНУ (чоло­

померлого

Гj)Q~Іадянина,

-

віка)

ОІерть ЯКОІ'О llов'нзаflil 11<\ ЧАЕС, або OlliKYllY.

:\ аварією

Ветерани війєькової служби

2.

та органів внутрішніх справ:

ВР'П'Р<lIІИ війи,кової СЛУЖ­ би '1'<1 ОРІ'<Illін IJllутрішніх Сllрі1В SU ІХ) 11(1 11ЛРllів сіі\l'Ї;

2.1.

Іlдови (вдівці) померлих (Зil­

'2.2.

гиблих)

В('П'jJaнів

. служби l:lljJaB -

Тй

військової

ОРГ(lllів

% llil

внутрішніх

ЧЛt'llів їх сімей,

що llеребувають !Ій їх УТРИМ<lllllі. Ветерани Великої Вітчизня­

3.

ної війни:

УчаСllИКИ

3.1. 75 %

бойових

дій

-

З.2.

111валіди

Великої

I3ітчизня-

них,

1ОО

-

% на

членів сім'ї;

IlОЇ війни З.-1. l'иблих

(вдовці)

50 % 11,1

-

'Іленів сім'ї;

50 % lla

-

ВЛОВИ

Тіl

13ЛОlJУ (13дівця)

говика.

РАПЛЯЮТЬСЯ ТЛИ пільговик

за УМОВИ, що інвалід війни не пе­ ребуває у шлюбі; непрацездатні батьки; особа, яка ~\НilХОДИТЬСЯ під Оllікою або піклуванннм І'!Ю­

випадки, ко­ місце

міннє

проживання або помирає, члени його сім'ї чи спадкоємці свосчас110 lІе знімають його :.І реєстрilції і

мадянина, що МеlL право на нілыии

пільг lІеобхідно ll(IДіIТИ IJ Г;РОВеlР­

ПРОДОВЖУЮТЬ корисгуватися піЛl,­ ГilМИ. :.Jil такої ситуації інформа­ ція про lJибу'пн 'ІИ смерть піЛЬІ'О­ ВИК<l ІН' ll,IЛХОДИТІ, ні :\ ЖЕКів, ні

СI,КУ філію 13АТ "КиївоБЛI'il3» Т,lкі

.\

ЛОКУ"lеll'l'И:

ИОНУ.

Тс1

I1IЮЖИ13і1С

[JilЗОМ

НИМ.

:J

ДЛЯ оформлення вище~\Г<lЛ<1НИХ

ll()СIІIЛ­

Kl:epOKOllilO

Г;ТІ т"

оригінс1ЛОМ

для

:шірки,

IНIIlИХ LЛУЖ() .'lіl·'l'а

і

Р(l­

ПРlJСИ:-1lI родичів lIіЛI,I'ОВИК(1 :\у­

ловідку

~1Исн()

не

:Jil'l'римувати

ни

реєстрації або З дати смерті піль­ говика, В зв'язку з ЦИМ при по­

що

новленні

особа,

яка

доглядає

пільговика,

надати

їх

проводнться

з

тому

дати

що

ЗНЯ'П'Я

довідку на підтвердження догля­

просять пред'явити паспорт піль­

ду'

говика.

загального

філії

Із роз'яснення управління праці

СОБАМ, котрі мають пільги

О інвалідів

працівники

з

реабілітовану особу, Інваліди загального захво­ рювання. І-ої групи та 1І-0Ї rpy-

пільг

вчасно,

стаЛil інвалідо;\! внаслідок репре­ сій або є пенсіонером 50 % на

7.

захво­

господарства ти

для

та соціального захисту населення УКРіІ'іні

ВВОДИТЬСН

l:ЛИНИЙ

ре­

1'[)()~Іадян,

необхілні

проведення

нарахування

нкі

мс1-

за

докумен­

правильного

використання

га­

зу.

ОДЕРЖАННЯ більш ле­ ДЛЯ талыloіi інформаціі офор­ млення,

ПОlІовлеllЮI,

Нс1рахуваllНЯ

та оплати llO llіЛІ.гах !)(~KOMeIlДYC­ мо :шеРТilТИ<:Я в службу ІЮ розра­ хунках

~Iil l:llОЖИТИЙ

l'іВ г,РОВіІР­

СI,Кlіі Ф[ГГ :I<l тРлр(IJOlIе1МИ

6-18-88

5-04-43

,1()О н,l LJСО()Иl:ТИЙ

при­

ЙОМ в Ilрийmші Дllі. Прийом йбонентів в службі по

документи

Якщо інвалід війни І ['рупи ПОТ­ ребус стороннього догляду, особі,

надавати

просимо

ють право на llільги, вчасно ІЮД<l­

Т,l

при виявленні таких випадків змі­

pO:.lpaXYHKilX (абонвіміл) прово­ диться з 5 по 29 число КОЖНОЮ місяця:

вівторок,

п'ятницю боту

з

-

Також що

середу,

четвер,

- з 8,00 до 20.ОО; 8.00 до 17.00. надаємо

відповідно

вертої статті

в су­

інформацію,

до

частини

чет­

Закону України

58

«Про Держав~ий бюджет Украї­

ни на

2004

рію) Кабінет Міністрів

РlOваllНН (першої групи інвilЛЇЛ­ lюсті ТіІ другої групи інвалідності по зору), що мають ліКіІ(ШЯllі до­

естр

дитина, що має інвалідність після

відки з МСЕК, длн ОфО(JI'ІлеllllН піЛЬІ' у Броварську філію необхід­

СДИ ІІОI'О [J"Cl:TPY /lШI ВІ! il:TI, ідентифіК(ll\іЙНlJІ'О номеРіl кожно­

у грошовій формі з оплати жит­

ДОUll'нення 16-pi'lНoгo віку;

но

го піЛЬІ'ОВИК<І, який ШІДіIС'l'Ь ЗМОІ'У

лово-комунальних послуг та спо­

результативно

житих енергоносіїв окремим ка­

пи по зору:

ІГ(JУllа

7.1.

-'іО

-

% НіІ

особу, щu

мас інвалідність;

7.2.

Ішилід

ДИ'l'ИНСТВil

-

%

7.З. -оЇ групи Зilхворюваннн по зору 4О 'Ус llil особу, ЩО має ін­ валідність. 8. Почесні

громадяни

міста

Бровари.

Почесні громадяни на членів сім'ї.

8.1.

пільги

надаються

споживання,

100 %

-

згідно

З

затвердже­

дження

N2 НОРМ

зових

13

спuживання

Ріlзі

при­

BiAl:Y'l1iOCTi

ліЧИЛІ,ників».

До

га­

члеllі13

l:і'1'Ї llіЛl,ГОВИК,1 IlрИ Нс1;\ішні піЛЬІ'

Нс1сеМ'IІНН.

К'lтr:r'орій

Обов'ИЗКОВіІ

ВИМОl'а

в

інформацію, хто ще із членів сім'ї

Броварській філії, Надалі після оформлення пільг

користується пільгою згідно із за­

відповідно

природним

до

«Правил

газом

всім

затверджених

09.12.1999

надшшя

Тс1ІlOВОlO ТіІ

постаfЮВОЮ

Міністрів України від року із внесеними до­

lIOВllеIШЯМИ,

Ng

за'Гверджени,,1И

47б

1101'0

НКРЕ,

l1іЛЬІ'ові

та

комунальним

надає

чення,

що

звірена ДЖУС

пос­

дає

з

право

lІіІ

оригіналом,

IlilHBlliC'ГI,

піЛІ,I'

в

!ІіЛІ,I'И,

України

NQ 483

від

«Про проведен­

ня експеременту з надання пільг

тегоріям

громадян»

провести

протягом

постановив

2004р.

в

м.

Бровари та Броварському районі

Київської області експеримен~

надання пільг у грошовій фо. з

оплати

житлово-комунальних

послуг та спожитих енергоносіїв окремим

категоріям

громаДЯн,

які мають на них право.

За роз'ясненнями

підтв(~р­ :шітному

постановою

14.04.04р.

тання

з

рекомендуємо

цього пи­ звертатися

року,

році, тому що всі Л()КУ~1l'НТИ нід­

в управління праці та соціально­

затвсрлже-

ШИВіlIOТІ,СН і переЛ<l!ОТl,l:Я f! іlрхів

го захисту населення міста та ра­

Ніl :\бєріl"IНШІ ~Ш КОЖР/l рік.

йону.

13iA 14.04.04

типового ДОІ'ОВОРУ,

вімілам

l:нівпрацювати

конодавством України. з допомо­ ГОЮ якої визнаЧilЄТЬСЯ помісячна пільгова норма споживання при­ родного газу. Ксерокопія посвід­

населенню послуг з газопостачан­

Кабінету

доповненням від 619 "Про Зilтвер­

llіЛI,I'ОВИХ

користування

НЯ»,

з

обліку

службам міста та району. Довідка про склад сім'ї

ними ПОСТіІНОВОЮ Кабінету Мініс­ України

f!

звертатися після ОТРИМШllIН пільгових посвідчень увімілі праці та соціальнОІ'О захисту на­ селення. Аише за такої у~юви можливе оформлення пільги !lа

трів

родного l'iI~\Y

сім'ї за­

особа, яка проживає разом з інва­ лідом І групи та доглядає за І!ИМ,

вика.

08.06.9Gp.

З.:3. УЧill:IІИКИ Великоі Вітчизня­

вати в Броварську філію газового

гіналу для звірки та паспорт піЛl,­

код (одноразово), паспорт пільго­

нормами

1І0Ї віЙIІИ Тй особи, прирівняні дО

посвідчення з пред'явленннм ори­

10О 'х, (без нормування на членів

Усі

~шижка;

визнані інвалідами З дитинства І та 11 групи або інвалідами І групи;

сім'ї). Рсабілітована

непорозу­

міllЬ

та

6.1.

метою уникнення

потрібно поновляти щорічно, на­ давши. при цьому довідку про склад сім'ї (фЗ), КОllію ніЛЬГО130ГО

нро склад сім'ї, іД<'!lтифік<щійний

б. Реабілітовані:

з

(чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років); неодружені повнолітні діти, які

ліСТИ'IНОЇ ЩJ<lці, знижка в розмірі

(опі­

куни);

належать дружина

чення, що ДеlС п!щво НеІ llіЛI,I'И, J

Вдuви (вдівці) Героя Соціа­

5.3.

'Іленів ci~l\

1.2.

та

4. Особи. які мають особливі

Громадяни. котрі постражда­

1.

ВВВ

rA3Y

ЛОКУ~1еIlТИ

І Втрачений державний акт на землю

Ng 4258, серія І-КВ Ng 702141 від 8.09.2000 року, виданий Рожнівською сільською ра· дою на ім'я ДОВГОДЬКО Наді! Василівни, вважати недійсним,

"

Опла~~ ..... . . . . . . .. < . .. .. .. . . . . •. .... .< . . .. rna ~[:Ji1 ~·~···1JШ3tМ][}З)[Ш®lli~шюІ1®0!Jij'[)1ШШJ8 -

маwиніст баwтових кранів; маwиніст електромостових

-

оператори

-

ної установки; електрики 3 ремонту і обслу­

-

кранів; муляри 4-5 р.; столяри 4-5 р.; теслярі 4-5 р.; wтукатури 4-5.р.; маляри 4-5 р.; плиточники 4-5 р.; електрозварювальники

-

-

3-5

електрозварювальники

р.;

кон­

-

на ім'я ПІДПАЛОГО вважати недійсним.

бетонозмішуваль­

"

токарі 4-5 р. водії автомобілів; слюсар КВПіА 5-6 р.; слюсарі-сантехніки;

арматурники

платника

ЩО ВІДПОВІДНО ДО СТАПІ 11-Ї ЗАКОНУ УКРАІни «ПРО ПОnlТИЧНI ПАРТІї В УКРАїНІ ЗАРЕЄСТРОВАНО:

броварську районну організацію Партії «Відродження» (свідоцтво Ng 193 від 9 липня 2004 року). Юридич~а адреса: м. Бровари КИІВ­ сько'і області, в. Незалежності, 14. Керівні органи: загальні збори, полі­

(свідоцтво

Голова організаціі: ГРУДІЙ Анатолій

IHoropoiJHi

cmgёleHmu за6езnечglOmЬСА HOMq>opma6ellbHUМ rgрmОlИumном.

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ

220-330

О В Е

Ж И Т ТЯ' міської

ma

-

газета районної

Голова організаціі:

раА, раіІонної Аержавної aAMiHicmpaulї. СПІВЗАСНОВНИКИ:

колекmuв

реАакuїі газеmu, Броварські міська і раСJOнна

paAu,

раlюнна

АержаАмінісmраuія.

Свідоцпюо про дсржаВIІУ

р<:єсmр"цію

від

кі

10. 12. 1997р.

N 259

індекс

61285

ААРЕСА:

про

реєстрацію

додану

вартість

ро.

07400,

KUЇBcbKa обл., М. Броварu.

Голова організаціІ: Валентина Олексїівна.

ГАЛУШКО

року, ідентифік. код припиняє свою діяльність. Претензіl' пред'являються протягом двох мі·

сяців з моменту опублікування оголошення в газеті.

"

тина Михайлівна.

бульв. Незалежності.

СПД-ФО КОРНІЄНКО Н. В., свідоцтво

Ng 7731 від 9.04.2002 року, ідентифік. код 2867604723, припиняє свою діяльність. Претензі! пред'являти протягом двох міся­ ців з моменту опублікування оголошення в газеті. І Втрачене посвідчення учасника війни, серія В-ІІ Ng 602086 від 26.05.1997 року, видане

управлінням

соціального

захисту

населення м. Бровари на ім'я ШЕРЕМЕТИ Наді! Руфівни, вважати недійсним.

І Втрачене свідоцтво приватного підпри­ ємця

Ng 7488

від

8

січня

2002

року, ідент.

код 2591218469, видане Броварським МІСЬКВИКОНКОМОМ на ім'я НЕМЧЕНКО Світ­

лани Анатоліївни. вважати недійсним.

- Світильнівську первинну організа­ цію соціалістичної партії України (сві­ доцтво Ng 198 від 19 липня 2004 року). Юридична адреса: с. Світильня Бро­ варського району Ки'івської області, вул. Макаренка, 16. Керівні органи: загальні збори, партійне бюро. , Голва організаціі: ЄНАПОВА Вален­

ПП Дьомін М. М., свідоцтво Ng 9479 від

10.02.2004 2988900038,

" ті

Втрачене СВІДОЦТВ0 про право власнос, на

майновий

пай

члена

сільськогосподарського (майновий сертифікат),

колективного підприємства

зареєстроване

за

Ng 317, серія КІ VI 520631 на ім'я СУРОВо'l Ніни Михайлівни, вважати недійсним.

" Втрачене посвідчення учасника бойо­ вих дій, серія АА Ng 336917 від 5 червня 1996 року. видане Броварським ОМВК Ки·

ївської області на ім'я ХИЛЬКА Дмитра Ми· колаЙовича. вважати недійсним .

2.

РеАакmор:' 4-03-76. Засmупнuк РеАакmора: 4-21-34. соuіальнuх

бухгалmерія;

• • • •

ПОЛЯНЕЦЬКИЙ

Сергій Григорович, - Тарасівську первинну партійну ор­ ганізацію Соціалістичної партії Украіни

ВіААілu: і

нізацію Соціалістичної партії України (свідоцтво Ng 197 від 19 липня 2004 ро­ ку). Юридична адреса: с. Рожни Бровар­ ського району Київської області, вул. Шевченка, 13. Керівні органи: загальні збори, бю­

Юридична адреса: с. Димитрово Броварського району Київської області. Керівні органи' загальні збори. Голова осередКУ: НЕТКАЧОВ Вадим Юрійович.

партійне бюро.

грн. НА МІСЯЦЬ.

усз розташований за адресою: 03150, Україна, м. КИЇВ, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська) 57/3. Тел.: (044) 227-41-23, 227-52-90, 559-32-77.

Броварськuх

- Рожнівську первинну партійну орга­

.

Випускники Університету сучасних знань одержують диплом державного зразка України та за бажанням Російської Федерації.

на

КРУК Жанни Сергіівни, документи, що сто· суються діяльності ПП, вважати недійсни,

" ро­

Олексійович.

2004 року).

Кулажинську первинну партійну ор­ ганізацію Соціалістичної партії України (свідоцтво Np 195 від 19 липня 2004 року). Юридична адреса: с. Кулажинці Бро­ варського району Київської області, вул. Шевченка, 1. Керівні органи: загальні збори,

Ng 196 від 19 липня 2004

Юридична адреса: с. Тарасівка Бро­ варського району Ки'івсько'l' області, вул. Привокзальна, 6. Керівні органи: загальні збори, партійне бюро.

Димитрівський сільський первин­ ний осередок Української Народної партії (свідоцтво Ng 194 від 15 липня

ООпік та аудит; Фінанси; Правознавство; Менеджмент 30вНішньоеКОНОМіЧНОЇ дllпьності; фіпопоrіR: анrпійська, німецька. французька, іспанська мови (спеціалізації - переклад, викладання іноземних мов); Діє підготовче відділення, протягом 1-20 липня підготовчі курси - інтенсивно.

свідоцтво

ми.

ку).

-

EKonorl1 та екопоrічне право; EKonoriR та менеджмент З0внІшньоеКОНОМіЧНОЇ діапьностl;

та

податку

Ng 67090666, серія НБ Ng 148674 .... 18.09.2001, видане ДПІ м. Бровари на,.

Голова організаціі' МАСЬКО Вален· тина Миколаївна.

-

Втрачені свідоцтво ПП реєстр. Ng 7236

конкомом,

тична рада.

УНІВЕРСИТЕТ СУЧАСНИХ ЗНАНЬ ~.'~. ~. !:Щ1.ЩЩIlO)l~~~~~'

Миколайовича,

7,09.2001 року, ідентифікаційний код 2637222383, видане Броварським міськви­

&РОВАРСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВJlIННIІ ІОСТИЦІІ ПОВI30МnIlЄ,

контролер ВТК з/б виробниц-

Юрія

від

Jовування обладнання; електрослюсарі (по баwтових кранах);

taktho-точковоrозварюваННЯі

-

Втрачене свідоцтво про державну реєс·

трацію суб'єкта підприємницької діяльності, ідент. код 2591911278, видане виконкомом Броварської міської ради 30,05.2002 року

сільського ГОСПОАарства 4-02-92;

numaHb, лuсmів і масової npUUOM оголошень 4-23-26.

промuсловосmі

робоmu

4-04·81;

Редакція не завжди поділяє позицІю авторів. За точність викладених фактів відповІдає автор. Аистування з читачами

-

на сторінках zазети.

За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

ВіААруковано в ЗАТ "Броварська Арукарня· управління у справах

npecu

та інформаuії Кuївської оБЛАержаАміністраuії.

Зам. Тираж

2636 1840

прим.

#56 2004  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you