Page 1

Середа, липня

23

1997

р.

N! 56 (8846) ЦІна

договІрна

Газета

Броварських

міської

районної

рад

І ІІА'.). ІІАСУМІ.ЗА ІІВРІЧЧЯ І

ПЩСУМЮІ ро(хтl ГIl'l)'!eii "arxщ~ IIОПx.:rlодаРL'hJ(ОГО КОМIШeJ<L'У мК.ТсІ в ІІСРШОМУ ніврі<I'П 1997 року МІІНУЛОГО чешеРПI rпдбшо на :Сх>рах акпrnу.

JЮСЯ ЧСРГІІВС :НlсіНШIІІЯ мі.~МШIIЮ:IllIiЮ~IV

та

КУІUI б)~UI '!arl)1ollleнi KepїВНIOOI rriдпpIlЄМL"JВ, yt.ТdIЮВ, О)Jпutiшцііі Б\х>варів, наЧа!IЬШООI управлінь 1"сІ :18відую<ri відЩ:ГШМIJ мК:ьквиконкому, дспу­

ПІJЮВІІУ

УВШ'У БУЛIІ ПРlщіЛСIЮ ІІІ І ПІІІ 11 ЯМ сllціа;Iыll-­ С""lІоміЧIІIІІ'О РIJ'JВІІТ"У міста. Та", II<1ч<lJIыll" УllраВ':lіllllЯ С"ОІюмі"ll ЛСllllін АвраМОВIІЧ ГРІІІІЧУК віН]II<1ЧIІВ, ЩІІ

пml мк:ькраД,ІI, окремі Kt'pїВНIOOI комерціііюlХ Clp)'Кl)p.

Сllці<lJIJ.IЮ-СКОІюміЧlІа

ПС!1С8<lЖ!Ш 6і.ГfЬrШLl1, піДJ1)1І~'М(.."JВ і орпuri::шцііі П<УІparnLIJIl У U!()fРіщшй фінана)ВlIЙ ЦtЙІНОТ. А :!відаl Й мК:ьюIЙ (жщжеr відчуває на,ТdЧУ коштів.

СlІтуація

'J<lJШIІI<1t:тЬСЯ

що

СЮI<1ДIІIІЮ

'ІСРС:І lІадіllllЯ IІБСЯI'ЇВ ВllРllбlllщтва ІІРІІМИСЛОВІІЇ "родукцїі, товарів II<1РІЩIІЩ'О СIЮЖlІваIIllЯ. Ці 1І0"ЮIІІI"'1 У lюріВIІЯlші :І відповіщшм IІсріодом МШІУЛОГО року СТШЮВЛЯТЬ

ito

На шоПuШЬОМУ епuп СГОПЬОдJIа Blmord-:ІyrnlНlШI аIORlаІІняr1fX>МlIСЛОВОГОВlIfXХ>lnщIВa у сІрірву rIOВНОГОРШВалу.Для цього П<УІрif>tri treIp8Та не 'lі'ІЬЮI це, на думку ГОЛОВІ І рад(( ДllJlCЖГОJJЇВ А С. К>щука, має ДОIJ(>М(>І111 оздорtJВJICJППО екОllt>мїЮI, Повернушся ЛlЩСМ ДО товарови­

ІХ>UШ п<а мас і держава 1l1'lSIX(>М t>UМeJКt:lIНЯ ПОДЮ1<ОВОГО щnу. Ршмова про це у верхніх euJt~ЛОНах влади 1рІlllaЄ уже ДОВП-ІЙ час, але цеіі камінь UlOlllКа11НЯ ніхто З мк:ця 1"dК і не :lр)1Шrn, На <.:Ь(>І"l.Щні l<paНt>UyДЇВНIOOI, яких ОЧШІЮЄ А С. Ющук, 'JМушati:l кожної :18роблtЯої rривні віддаваш державі У ВlIГ.rщдi пода11<ЇВ 97 коniiі<ж. 01' і mробуй за ТВЮІХ умов ХОЧ якtх:ь крynmк:я. ..

ПШallllЯМ aWml лiдJ1)1І~МL"JВaМIJ, yt.ТdН<>ВaМJI, l((>МtpЦiiіюlМИ (,"ІрукІ)раМ1І Броварів (,)'М nuдап<їв npиwяI1lВ U3iй ВИL"І)'П голова державної

місцсвого бюджсту.

Було РIJ'JІ'ЛЯІІУТІІ бло" IШТШIЬ ніялыстіi СJlужб ]абс]пс­

ІЮДШХОВОЇ !IД\1iнiClpaItii В. О, ~'В, Зара:! П<ЩffIlЮва служба ПОUlJПLIJIl увагу ~> ЦlIХ тrгdНb, ТИМ біЛbIlІе, що В xoдj f1JX>ВeДtЯНЯ RlВЄМШаліків

ЧСІІІІЯ ЖlJттt:ніЯJlІ>Іюсті міста, пі;tl'ОТОВКУ його ДО р"БОТIJ В

між піДПРIКМСlВаМIJ 1"сІ орrdltil8ЦiямlJ

ЗIJМОВІІХ умовах. ТрадиціііllО місь"а влада щоріЧIІО ВlJділяла 'JІІ<1Чllі СУМIJ 11<1 відlювлювалыli та РСМОІlТllі робо­

лiдJlpшмсша O1pllМyвaml (ОІОlВі» rроші ві,д(Х>РЖНJu<iв,

Ilaчar1ЬШП< філіі ПХ!(>ВОГО Г<х;подщхша ВАТ «КllіЖХJ.ГП'а:I» М, К. Фt.uп<, ДllJlCЖfOр ВlIfXХJЮI'ЮГО ПЇДІ1рІlfМL"JВa «Броваршеruк>мереЖ8» М О.

lІіДllРIJt:МСТВ, IIJI<1ТIІІI"ів ІІщщтків ксріВIІІЩТВУ УllраВJJЇlІІlЯ ЖИТJЮВІІПІ

PCMOIITY

фOlЩУ

ТНМLIClП<О. IlaLI!I!((,ІПП< управ.гПшIЯ ВОДОIIpОI3UtНо,канШRl8fщiJlО!О Пx.:rlОдalх,wa М, Ю, ЧllпаLfCНКО, НlІні ці служби ПОСIUfIlО відчуваюrь нtX.ТdЧУ

j{ОВОДИТЬСЯ

кошriв, 'ЮМУ ЇХ КОЛeкlllвам ПОL-riiiJЮДОВ<>ДlnЬCЯВlIlll)'КYl\a11I pt::!t:PBII, абll :18f>е:!fleчува1ll ЖlП11::дjяпьні"'Th місга. І 11011)111 осі 'rруднощі ВОШІ mрав­ JIЯЮru.:я ё.! ЦІІМ, праі\lОЮIЬ (>С! t:еріішlПlХ :Сх>їв у IХХХ>Ті, Але, sп< підкросшrn О, М, lЩtЯJ<о, мicьквtlК(>НКt>М і іі<>го відділи niДlЗШЦmь вимогшlВЇ<..Th

працюваПІ в умовах СЮlІюміЧIЮЇ СКРУТIJ. ПраціВIІIJ"аМII УllравліllllЯ "РIІВОДlIТЬСЯ Рllбота і] БОРЖIІIJ"аМIJ. 811І11І 110ПСРСJtжаIOТЬСЯ,

11<1

ДСЯ"'ІХ

ІІIJХ

СllраВIJ

IІсрсдаlOТЬСЯ

до UЮЖlIВ!I<riв ППУ, TelI.lJIl, В<>ДlI'.18 U!(хчаare 1101'aflJСННЯ :I8fХ>РГОІЗШIOСТ1, аджедпя уrРllМання п{!()вого, 'ІеI1!JOВ<>ГО, В<>ДОl1рові,lJ,liО-ЮlнarJЇ':l8f.\Їііного

до

Гtx.:rlодаlХlli!IНtrlрiбlП ш.1jX>номі<пП LYМII.

II<1POitlllll'O CYJty. дст<lJIыlo РЮl'лядався і СТШІ 'ІСІІІІЯ віДlювіДlІllМl1 службаМIJ.

ГlС!х:д учаL1ППШМІІ :Сх>рїБ aкnrnу MiLTd ВlIСIУСПrn 1"dКож ЩХ>КУР0Р Бр:)варів М. М. Очх>да, КОТРИЙ ПfX>aНaJJЇ:!ував КРllМіногtЯну unyацію в

ТСIIJЮВІІІ'О та ВОДIJ'JаБС:lІІС­

першому ніврі<I'П.

На :ШКЇНЧClПIЯР:У.!МОВlI О. М. IщаIКОIХу'!fIOВів П)Х> хідniдr<ffi>ВКІI~>від!НаЧtЯНЯДнямк'Тd т'd П)хJВtЩeнняремomiв ШКЇПЬНlIХ nPІIМЇЩСНЬ. ПJ>ll­

На ]асіДШlllі БУJЮ РО:lIЛЯIІУТО бш'аПI іlllllllХ шпаllЬ Я" :І ЖIJП'Я міста, так і 'Ji :lВСРIIСIlЬ l'ромаДЯIІ.

••••••..•••••••••.•••••••••.•••.•.•••••........•..•..•.•. __ .o•.... ______ ...•.•••••••......••.•••••••...•......•.•••••.••...••••••

MiLTd В1lявлаlO ЧllМarю ХШJ>l1Х ходів посадОВlIХ осіб, КОЛlI ОЩЖ!У Ж після rlfX>ВeДtЯНЯ того ж IOafмmаліку

На f1JXJблсмах IІсruшreжів, lІіДГ<ffi>ВЮI t>U'паів ПDО', ЩlЛО.- і В<ЩОIJ(х,ТdЧання~) p:xxml в ociHHbO-ЗlIМОВlIЙ період aкцtmyвaJШ увагу fIJ1Iк,yrnix

ТIJ, ~ІЛС ЧСРС:І брак ЇХ lІаДХОДЖСIlЬ він ТIJХ жс ПРІІМІІСJЮВИХ С"СlIJlуаТШtїі та

Крюа,

ДlО щiJп І ПДХОJl) І дО П(>lUYКY В11Х(>ДУ Ї'! такої uпу,щіі, повна віЩlOвідальні(,Th п<х:адоВlIХ осіб :laДОРучеиу слраву.

відllовіJщо~5,5 ПРІЩСlІта та 33,8 "Р"ЦСlІта. ПРІІЧОМУ CllaJt відбуваt:ться і 11<1 ВСЛlIЮIХ ІІіJЩРIIt:мствах, я"і траДllЦlllІІО були і lІайбілыJІІ~JII IIJI<1ТШlками ІІодат"ів, джсрслаМIJ IJаДХОДЖСIlЬ

'3 аІІалї'!(>м uп)'аціі перед fIJ1Iк..'Уl1IіМIJ Вlк.:ryrпrn ГUJюва Miwq>aдJ1 О. МІщенко,

iUryf' В Дt:рЖаві, flї,ДКJ'>Wпrn він, не обмшryла і Броварів. TpllВa~' maд ВlIfX>UШщma, :!маПllУЮThI.:SJ О(Х:SJШ БlI1l)U<Y товарів uщp:жого вжшку,

IІШ1дно було Шlголошаю на 1Jt'A:>UхіщЮL11 учat.1і ІЗ цьому лiдJq1llfМL"JВ MiL1'a, К(>МeplщіюlХ ('"Іруюур, адже вщ що р:>6tnьcя в І.\Ь(>МУ мані, P:X>lrJЬ­ (,'Я в iнrcptx:ax (>роваРЧШI,

J

ЧИ3НАЄТЕ Районна державна приваппанії квартир

майном 'І

аДМІlIJсчнщія створю!' належні умов.и дня жителями району.

При ві;Jділі упраВ!lіНIІЯ

26 Вl.:ресня 1996 року була органі'\ОваШI \'осподарча 1'0'1-

рахункова група :І приваl1лації квартир.

МIІКIlРОIІIІИХ виробів

віДСУТllості домовленості про приватюацію :щйманої квартири.

ріжків, .'llІlІші ДОМІІШ­

їй було бе'ІКОШТОВНО надане приміщення, необхід1l1.: обладнання та іннентар, що ДО'ІІЮJШJІО 'ІМІ.:ІШШТИ )І.!ІЯ

ОфОРМJJelI\ІЯ документів коп.

Між іншим,

)'

'1

жителів СI.:ШI вартість

принаппації квартир до

30

11НШШЬ

75

броваРСl,КОМУ кооПt:рапші 'Іа такі ж послуги

СП.'НI'IУЮТl,

40 11ншень 47 коп. СJIі)\ ні)~'IІНIЧИТИ, що У МИIlУ!lОМУ 1996 роні У районі приваппонаllО ІІа 193 квартири бі.'Iі>ІlІе, ніж у 1995 роні. Тобто, t:i.'II,t:I,Ki меШЮllщі '1ІннуміШІ Пl.:рt:нагу принаппанії квартир (бу;uшків).

для Кt:ріlшиків пі)~щНlСМСТВ нt:обхідно IНН'ясшIТИ таку ЖИТГІ'ВУ ситуацію. Наприкшщ, сім'н живt: і прописана в будинк)', який 'ша­

ХOJЩТЬСН

ІНІ

баШlllсі

КО!It:КТИВНОI'О

піДЩШІ'МСТlНI (КСП) або радгоспу.

сі!IЬСI,КOJ'осподаРС"КОI'О

ВИ1 ЩО•••

НІ.: піддягают" приваппації: квартири-музеї, квартири в будинках 'ІНкритих віЙСl,КОВИХ поселень, кімнати· у гуртожитках, службові квар­ тири, квартири, у яких МЩllКають два або більше наймачів при для того, щоб привапвувати квартиру (будинок), поч)ібні такі до­ кументи: 'ІНява наймачів з підписами усіх дорослих членів сім'ї, довідка про

склад

сім'ї,

копія

ордера,

поповерховий

підтнерджують право на пі.тп,ги.

план,

Документи,які

При собі мати паспорти дорослих

('

НlІймеНУВllllЬ

ІІЬОЇ,

ріГlІтоні,

вермішеJlі 1'11 іІІШИХ :ІІІ

--

ориrillllлыlюю тех-

1І()JІОrїєю вироБНИЦТВIІ

міського

хліБЮIІВОДУ

:І' IІВИJlИСIІ У IІрIІДIІЖУ. І

Ч.'Іенін сім'ї та свідонтва про народження неповнолітніх дітей. Нt:обхі;оюю умовою також

6

сплата боргу за комунальні послуги

(квартирна плата, опалення тощо).

Пільги ІІа бt:'IКОIllТОВНУ передачу квартир незалежно від ро:\мірів їх 'lага!ІЬІЮЇ ШlОщі маЮll, потерпілі внаслідок аварії на ЧАЕС, інваліди

І

"pIIBepHYли КУІІІЦВ ВИМИ

ПриваПI'І)'вати квартиру вигідно насамперед наймачу цїf'Ї квартири.

З рі'нlИХ причин ніхто і'l Ч!lеllів

Власннк привапвованого житла має право РО'lПоряджаПIСЯ кварти­

сім'ї в даllИЙ час вжt: нІ.: П)НЩЮ(' У IНI}u'оспі, КСП. д!IЯ ПOJlіпшення

смако­

ІІКОСТІІМИ. і ДОС­

тушшю ціною. Хоча ЦІІ IІродукціll

ІІОКИ

реаЛЇЗУЄТЬСIІ

і ІІ 11)УП, іІІваліди 'І ДИТИlІства, ветерани праці, багатодітні сім'ї.

110-

УВІІГУ

своїМИ

110

що

переВIІЖ-

У мага:lИlІlІХ міста і

райоиу,

проте

КlIJlек­

рою ІІа сній РО'It:УД. Тобто, продати, подарувати, запові<:ти, 'щати в

сноїх ЖИТJІОВИХ умов ОЩІІІ або два Ч!lt:1ІІ1 нісї родини 'Іа нлаCllі КОІІІ­

ТИВ СIlРОМОЖIІИЙ ]ІІДО­ вIIJIыlтии бу ДЬ-ІІКИЙ

ОРI.:НДУ, обміllЯТИ, закласти під заt.'таву. А також здійснити інші дії,

ІІОПИТ

ти БУДУЮТІ, собі окрt:мий будинок.

ДО:ШО.'lt:llі 'lаКОllOданством.

чати

ГосП)н)'\рахункова l'Рупа 'І приватюації квартир працює кожен день (окрім lІеділі) 'І 8.00 до 17.00 бl.:'l перерви на обід'Ш адресою: мі<.,'То Бро­

ЖИВllчами.

Зl'іщю (дирt:ктор

'Іі

СПIlТЯМИ

IHI)U'OCnY)

41,47

Конституції

України

голова

КСП

повинt:Н шщати своїм КО:IИlІlllім пршфшикам

МОЖJІИвісТl, приваппувати квартиру. Хоча ІІа піЩl)НJ('мстві і с <Іер­

га

ІІа

квартири,

а.тІI.: керінник

'lгі)ulО

Законом

не маІ'

ві)L\IОВИТИ в приваТJлації квартири.

Принаппації під.'/Ш'!ІЮТЬ: квартири багатопонерхоних будинків, О)UlОЮНIРТИРllі БУЩIІІКИ,

HI.:'lact:!lt:lli

квартири,

вари, вул. Толстого, 17 (на 1)()'IВИШ(Ї, 1а поштою). Тел.

прана

частини будинкін,

одноквартирні бу;uшки піС!lЯ 'НlкіllЧШIІЯ їх бу.п.іншщтва.

Наймачі, котрі МШlкаШI у квартирах ДО ПО<ШТКУ реКОНt:'Il)укнії

KOMiTtl

житлово-комунального ГОСПОДНJк'Тва України, враховуючи

бt::щоганне та сво('часне оформлення документів, ДОЗВOJшв госпрозра­ хунковій групі 'І

12

ч)авня поточного року приваПl'lувати квартири

мешканців міста Броварів. Не гайте часу - привапнуйте якій ни мешкапе. Подбайте про своїх дітей!

кваРПIРУ, в

співробіпlИ­

оптовими

У

маr'IІ:lИllі

МСIJIОКО» цеllТР)

«Хліб, (старий

відкрито

спеціаJlїзоваllИЙ відділ по IІродажу М'ІІСІІ СВИ-

ІІІІНИ,

Оле.' ФЕДОРОВ,

ІІа П)НIІНIТІІ'нщію цих кнартир.

СІІІІ­

* * * ...

L'ІОВИЧИІІИ

м'IІСClпрсщукriв

(капітаm,нОІ'О РСМОНТУ), піС.'ІН їі 'lакіНЧСНIІЯ МШОl1, псрt:нажне право

і 311

помірнимн IUllами.

завідуючий відділом управління майном райдержадміністрації.

Нещодавно

Сnорт

Знай

4-02-99.

і :І

наших!

в

шведському

місті Флек відбувся етап Куб­ ка Світу в гонці на лижорол­

лерах. За збірну команду України виступали вихованки 'броварської ДЮСШ міськво, майстри спорту з лижних гонок Ірина Корзюк та Катерина Клапчук.

В командній гонці на дистанції

17 км наші дівчата здобули зові нагороди. У спіхів вам' на наступних етапах Кубка Світу!

Чимало подяк над.ходить на

адресу

директора

«Автоссрвіс», асоціш{її

ТОВ

П))е'шдснта християн-

роботодавців В. О, Антоненка.

Віктор О!lександрович та

ЙOl'О

колеги постійно підчJИМУІОТЬ матеріаньно одиноких престарілих бровар чан, багатодіТllі сім'і, одиноких матерів, колишніх малолітніх в'я'шін концтаборів.

брон­

М. КУЗЬМУК, тренер дюсш міськво з лижних гонок.

Всього продуктові набори одержали більше тисячі чоловік.

Ось і 'Іара:l Іl)упа багатодітних та одиноких матерів -- Т. В. Д:1l0ба, Т, С. Фе­ дотова, О. І. Теребова (всього І О підписів) говорять йому щире спасибі 'Іа увагу та милосердя до діТl.:й, :lа небайдуже серце і зичать Божого благо­ словіння, ща<.,'Тя і 'щоров'я.

Натадія ЧЕМЕРИЧЕНКО.


К!!

56 (8846)

..........................._-_ ... __ .__.__ ... _--_._-..... __ ......................................_............................ _......_------_.......... _...-._...-..----.---..-........_._........

_-_._.._--•......._---------_. __........__....._--.__._-----_..._-_....._--_......--_......._.._-_........_......---•......_................-.-.. -_.................................

Праrнемо і АОПОМОГТИ, іпораАИТИ, і Аgшg розраАИТИ

р А А ~ ПОВНОВАІЕ"НІІАІІ

Не тільки за порадою, а й за конкретною допомогою та

звертаються

підтримкою звертаються до РЩ(1і багато громадян. Так,

Вважаю,

за перше півріччя на прийомі у міського голови, його зз(.;тупників та керівників відділів побувало майже дві

вимогливої

тисячі

з

що

житлових це

питань,

насамперед

політики

прописки

наслідок

міської

влади

до

птахофабрика» звернулися із скаргою на керівництво про

торгівлі.

,

цієї

порушення їх

жорсткої,

відділу

безпосередніх

з

прав

обліку

при

та

розподілі

житла.

розподілу

житла

доповіли

про

Працівники

на

черговому

засіданні

виконкому

розв'язувати ті чи інші проблеми. Так і діють керівники

порушень

житлового

управління соціального захисту громадян (В. І. Ко(,'Тина),

працівників знято з квартирного обліку як таких,

приводу яких звертаються мешканці мі(''Та, але про певні

відділів

житлом забезпечені.

тендеНllії розпові(''Т1І потрібно.

Толмачова), житлових субсидій (Г. Б. Гоменюк).

броварчан.

неможливо

Майже

У

подати

втричі

невеликій

газетнlИ

розгорнутий

У

аналіз

порівнянні

з

зБІЛьшилася кількіl.'ТЬ заяв із індивідуального будівництва.

виконавців,

публікації проблем,

минулим

земельних Тому

з

--

які

покликані

юридичного

допомагати

(А. В. Боярова),

громадянам

фінансів

(Т. п.

Правда, до меду додається дьоготь. Так, порушено

питань, широко

(,'Троки розгляду двох колективних заяв громадян, які перебували

на

контролі

спецвідділу

з

законодав(,'Тва.

Звертаються громадяни, яким

роком

контролю

купити.

виявлені

факти

Наприклад,

двох

що

буваf' нема за що і хліба

Працездатним

надається

можливість

,влаштуватися на роботу, непрацездатним

виділяється

-

за

матеріальна допомога. Скажімо, лише о(''Таннім часом

439

практикуються виїзні :шсідання за(,'Тупника голови п. В.

благоустроєм

не

громадян отримали більше п'яти тисяч гривень грошової

Гонтарєва, причому у тих частинах міста, де більшість

відреагували і працівники санстанції (В. А. Прокопенко)

допомоги. Як за теперішніми мірками, то не такі вже й

населення проживає

на колективну скаргу про порушенн~санітарних норм

великі гроші, але міська влада робить все можливе, щоб

працівниками магазину «Океан».

допомогти і словом, і ділом тим, хто вручив їіі кермо

в індивідуальних будинках. І тут

доводиться розв' язуваТIІ складні проблеми встановлення меж, переділу ділянок на користь дітей та родичів, які,

не

міста

Часто-гу(,'То

маючи змоги отримати квартиру, вирішують будуватися.

(І.

М.

розв'язання

Смердов).

проблем

Вчасно

громадян

вимагає

влади.

Олександр ЄВДОЧЕНКО,

особистого втручання міського голови о. М. Іщенка. Так,

у той же час значно зменшилася кількість громадян, які

працівників

19

акціонерного

товариства

секретар міськвиконкому.

«Київська

повинна

будуватися

політика

в

галузі

оплати праці. Правильно і реально розрахований рівень мінімального прожиткового мінімуму має (,'Тати

точкою

відліку

для

в(,'Тановлення

інших виплат. Мається на увазі мінімальна Відсутні(''Ть продуманої політики в галузі

OДНJЄI

ІЗ

сторін,

призводить

до

зміни

й

мінімальний прожитковий мінімум

-

потреби

регулювання життєзабезпечення населення

інших. У разі порушення пропорцій у їх

межа

соціально-фізіологічної

призвела

взаємодії

людини.

Всі три величини змінюються в

до

глибокої

ринкові

щоб

не

В

налагодженого механізму зміни цієї тріади.

(,"Творення

розшарування

багатих всіх

регулювання

бідних

де

Однак

ДОПУСТИТИ Це

і

країн,

панують

М!І(,'Тецтво

полягає

яскраво досягається

середнього

класу,

в

тому,

вираженої шляхом

який

ніби

«гасить» дисбаланс доходів, що виникає.

Формування

і

розвиток

Україні.

призвело У

Цей

з

розвинутою

ринковою

відносно

вирішується

низка

трикутника:

мається

плата,

та

у

на

дискусіях

схеми

депутатських

зміна

в

пред(''Тавників груп

не

МІНІмальна

радикальннх

Необхідно усвідомлювати, що мінімальний

перша

-

затверджений гарантований

змін

загального

прожитковий

прожитковий мінімум

це

межа

офіційно

прожитковий

-

-

Отож, фінансові

ії значимістю.

Саме

прожиткового

а щоденний

які

народу

мета

-

оскільки

чим

будь-якого

вищий

суспіль(''Тва,

його

рівень,

тим

суспіль(''Тво є економічно стабільнішим.

має

Алла КАЛІНА,

від

економіст

рівня

(ДІНАУ-Укрінформ).

яка

також

за(,'Тавлена,

ще

один

із

наших

не відлякувати потенційних членів .спілки. Але в той же

надаються спілкою,

час

завдяки

цьому

вони

можуть

переконатися,

що

збереження кожної громадської копійки. Отже, нашу

спілку

відвідали

представники

ризику

немає ніякого.

А тепер кілька слів про ще один надзвичайно важливий

Ірина Драгомирецька. Вони дали багато цінних порад,

вид

відвідали кілька фермерських госПtJДар(''Тв, прогляда~'Ться

закумульовані

подальше співробітництво. Нас порадувало те, що гості

вкладників, так і на тимчасових кори(''Тувачів грошей. Всі ми зі свого життєвого досвіду знаємо, що бувають

нашої

діяльно(''Ті кошти

видачу повинні

кредитів,

працювати

адже як

на

тільки-тільки розгортає свою діяльність, але вже зуміло

ситуації, коли гроші потрібні «до зарізу». Пройде час, у

згуртувати

вас

80

членів.

Більшість

із

них

фермери

та

з'являться

зможете

й жителі Броварів, які довірили нам

нові

(,'Тати

фінансові

кредитором.

свої гроші, інші ж взяли кредити. Як і в будь-якій новій

наголошую, саме члени спілки

справі,

на

є

в

нас

проблеми.

До

доброї

справи

підтримку

та

допомогу.

можливо(''Ті,

ви

самі

тут

--

можуть рО:lраховувати

Відсотки

члени

і

І

по

спілки

кредитах,

як

,

правило, посильні та вигідні. Адже.фундаторами спілки є

взявши кредити, не поспішають їх повертати. Але в основі

члени Християнсько-демократичної партії, яка (,'Тавить за

діяльності

спілки Тому

головним

діє

є

ін(''Титуція

механізм

застави

мету процвітання України на основі зростання добробуту

повернення

майна,

що,

як

взятого кредиту.

Так,

на

правило, перевищує варті(,'Ть

сьогодні ми у одних боржників забрали й реалізували

Проте

відрюу

ЧИТАЧ ЦІКАВИВСЯ

слід

забувати про те, що зр(к'Тання добробуту

Про цей неприємний факт я міг би й промовчати, щоб

вони

основу

будуть не

борг буде повернуто сповна.

не

ОДІІІІ одного, в тому числі й фінансово, через кредитні

в

бідні

взагалі,

покладено

спілки.

що

І

нас.

кредиту.

попередити,

якому

керівництво спілки надзвичайно серйозно (,'Тавиться до

ЧУЖИНУ, бе:! '\Нання МОВИ та звичаїв, але підтримуючи

хочу

на

захищені.

можна

оптимального

боржників. Словом, як би вони не хитрували, але взяте в

«примазалися» кілька ділків під личиною фермерів і

ж

яка

«Волзі»,

матеріального

кількох поколінь.

можливості,

підприємці, хоча є

заможними.

чином

благополуччя

дали високу оцінку роботи громадського об'єднання, яке

шанованими,

праці,

мінімуму

Канадської Асоціації кредитних спілок Богдан Козій та

людьми

таким

формування

лише важіль успіху, а тягти його доведеться кожному з Нещодавно

Взяти ДJlЯ прикладу канадських українців. Закинуті на

слугуватимуть

обговорюваних

бути пов'язана як з номінальною, так і з мінімального

да(,'Ть

це нижня можлива

накручування

грошей на гроші,

цього

Тільки

соціально

(,'Тановища.

падіння заробітної плати,

реальною

по

між

економічною

пропорції

забезпечити

до

споживчий

їх

(''ТаЛI!

величин.

окремих

приводять

трикутника

між

для

у(,'Тановлені

в

увазі

МІНІМальний

Якщо

ви(,'ТУПИ

допомога

Взаємозв'я:юк

другого

суспільстві

Під(,'Тавою

доходах

мінімальний

такої

якому

ди(,{)алансу

пенсії,

інші.

ефективністю і соціальною справедливі(''Тю.

ринку

також

це верхній рівень малозабезпеченості, отже,

у

в

розроблено

популістські

Причому,

які

рівень, то мінімальний споживчий бюджет

трикутник,

є· причиною

вигляді

взаєм()3в'язок можна пред(,'ТаВИТlI у вигляді схеми:

й

благополучно

проблем,

пред(,'Тавити

мінімум.

країни.

соціальної

економікою

державою,

населенням

нинішньої

показниками

населення.

країнах

бюджет

тобто

до

ситуації.

між трьома активними учасниками ринку: споживачем,

не

сам(к'Тійно і не залежать одна від одної, що

й

відносин передбачає чіткий взаємозв'язок і

досі

На жаль, у нас зазначені величини існують

заробітна

підприємцем

й

та

змогу також ча(,'Тково вирішити протиріччя

пропорції.

відрегульованої

можна

ринкових

Україні

певній

взаємодії між державою і підприємцем саме

в

Відсутність

і

плата,

безробіттю

між

(,'Талося в усіх країнах СНД, у тому числі й

для

поляризацїі.

пов'язані

яких звичайно лягає на плечі народу. Це й

ІО

Процес

BiДHOCIIНlI.

державного

конфліктні

разів перевищують доходи

на

характерний

виникнути

собою

громадян.

суспільства

можуть

ситуації в суспільстві, тягар від наслідків

доходи

12

населення в

в

відсотків

забезпечено(''Ті: реШТІ!

диспропорції

заробітна

нижня

кожної сім'ї. Отож, ми раді вам допомогти.

М.ДЬОМІН, голова кредитної спілки «Добра воля».

пивну бочку. Відчуваю, що непевно почувається у своїй

• ••

ПЕНСІ І

ЛІКВІААТОРАМ

ПЕРЕГЛЯНУТІ

У грудні МИНУЛОІ'О року Кабінет МІНІстрів України прийняв постанову щодо порядку обчислення пенсій по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і

Друга відмінність та, що враховуються премії, котрі додаються до суми заробітку. У бік

пенсій у зв'язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи. Зriдно з цією постановою були переглянуті в бік значного зменшення пенсп ліквідаторам, які віДJЮСЯТЬСЯ до lІершої категорії і котрі ПрОllрацювали в зоні відчуження у 1986-1990 рокаХ

брали уча(,'Ть у ліквідації аварії на ЧАЕС.

меllше календарного місяця.

Це викли"ало протести з боку trайбільш постраждалої категорії ТИХ, хто запобіг IJllширеllllЮ ядеРIІОЇ катастрофи. Кабінет міністрів, прагнучи, відновити соціальну справедливість, у кінці травня нинішнього року, затвердив новий ПОРІІД обчислення пенсій по іІІвалідності. Про суть його Jlаш кореспондент попросив розповісти начальника BiMiJ1Y пен-сійного забезпечення Головного управління соціального захисту населення М. Києва С. М. УСТИМЕНКО.

-- Світлано Миколаївно, в чому відмінність нового порядку обчислеННIІ пенсій? .- Скажу одразу, що ліквідаторам першої катеroрії, яКі пропрацювали в зоні відчуження менше календарного місяця, ршраховуватимуться за

пенсії тепер збільшуюгься. За н~им порядком, вони

фактично

відпрацьований

у

зоні

час з

урахуванням

діючого

коефіцієнта 25,4. Раніше ж на цей коефіцієнт множився тільки заробіток за 6 годнн, відпрацьованих у зоні. Доплата за вихідні і святкові дні на цей коефіцієнт не збільшується.

збільшення переглянуті й пенсії призваних на військові збори військовозобов'язаних, які З~:!нилися

й

розміри

пенсії

інвалідам

з

дитин(,'Тва,

віком

від

16

до

18

років,

захворювання яких пов'язане з ЧорноБИ:1JbСЬКОЮ катастрофою. Тобто можна ска]ати, що діти-інваліди прирівняні тепер до інвалідів-ліквідаторів, що підвищує матеріальну допомогу їм, а значить і їхню соціальну захищені(''Ть.

Чи змінюються верхня і нижня «планки» пенсій? Ні. Як і раніше, пенсії інвалідам першої групи не повинні бути меншими десяти міJ;Jімальних пенсій за віком, другої групи - восьми мінімальних пенсій, третьої - ше(''ТIІ.

--

Іншими словами, пенсії для інвалідів першої групи, щодо яких в(,'Тановлено зв'язок з

Чорнобильською катастрофою, у грошовому вирюі· не можуть бути нижчими гривень

82

копійок, другої групи

- 145

гр.

43

коп., третьої

- 108

гр.

03

коп.

«(,'Теля» пенсій не повинна перевищувати: для інвалідів першої групи за втрати відсотків працездатно(,'Ті

-

І

160 гривень 99

182

Верхня ж

1ОО

копійок, другої групи (втрата працездатн(к'Ті

80 відсотків) - 927 гр. 96 КОП., третьої (інвалідні(''Ть втрачена на 50 відсотків) - 580 гр. 50 коп. «Київська правда»


Вони якраз адресовані Михайлу Мусійовичу КИМОСЬ і'І місцевих поетів: Ходять корови у діда в загоні, Живе собі старий, як в давнину, Це в той час, як злодії в законі

Продовжують чорнобильську війну ...

БРАТИ-РИБАЛКИ Їхня хата у Чорнобилі стоїть біля самого «Річища»

мальовничої протоки між Ужем і

-

рікою Прип'яттю, Вийдеш в город

і вода

-

РОЗЛlІвапься перед твоїм зором. Краса,

як у

Довженківській «Зачарованій Десні». Але на Чорнобильшині

вся

краса

від

--

Прип'яті,

сосн.ово-листяних лісів, дивних УРОЧИЩ ... З

Олександром

знайомство

та

Миколою

відбулося

батьківської

-

оселі

Пащенками

на

подвір'ї

давнього

їх

рибальського

зеМЛА, ІІКУ

11

коли

нещодавно

меllі

трапилась

нагода

разом

з

ЗЙОМКИ,

IІЇдIlIlТИСIІ

ЧОРllllбильським

в

небо

над

сім'єю

ще

до

аварії

rtpацювали

-

у

райщюм

пташиного ПlIЛЬОТ}' бабусею землю,

і

з

побачити

автомашина чи пройде якийсь чоловік. Добре видно Іллінську церкву на крутій горі

про

бе'jгосподарНість

ТОІО

гордовито

керівництва, на'швати

яке себе

ліквідаторами -- господарями 'юни відчуження ЧорнобlVlЬСЬКОЇ АЕс. Щоправда, на молодого

Коли дивишся на Чорнобиль отак згори, то ніби н~яке лихо не торкнулося ЙОГО

доглядають

споконвічного спокою .. ,

тягнулись ДО СОНЦЯ молоді, але сильні і :щорові

видно

чіткішою

була

їх

ПО

борту

роБО1<1

'!Ліва.

фотографа,

лісу

у

Рудні

Іллінецькій,

колективи

«ЧорноБIVlьліс»,

які

підприємства

Радували

площі,

на

яких

на вигляд листки червоного дуба, що добре

приживається на цій теРИТОЕії,

Щоб

вертоліт

ДІД МИХАила сімсот місцевих жителів

Понад

проживає

нині

робиться під нами,

ЧорнобlVlЬСЬКor о району у населених пунктах,

Далі

він

проляr ае

над

спаленим

Сlсчанка, де навіть днмарів

селом

не 'іаЛИШIVlОСЯ,

над ІШlінцями, де ПРОЖlІва!' ра! ато місцеВОІ о населення,

що

повернулося

наперекір забороні

ор! анів

lідмітиТll, добре 'осподарювання селян:

у

свої

влади.

помітні рО'lчищені

оселі

Тут,

слід

слідн вулиці,

рО'!пахані і огороджені! ороди.

--

Трима!'мо курс на Буряківку,

--

це 'шову

надійшла інформація для нашої rрули, Нерви напружились, Бо МІ! 'шали, що 'і цим населеНІІМ

пунктом

пов'Я'jане

поняття

на

території

колишнього

відселених у 1986 році У 'Jв'Я'jКУ з аваріf'Ю на Чорнобильській АЕС.

Як

і

до

проживають

атомної у

власних

катастрофи, будинках

і

вони ведуть

домашНІ' rосподарство, На перший поrляд, усі так

'шаНІ

життя.

самосели

Але

серед

ведуть них

аКТИВНIІЙ

('

такі,

що

спосіб мають

особливий поr ляд на існуючі в 'юні 'іакони і ту перед якою їх поставило життя,

реальність, Серед

таких

людей

ВЩJНачається

Михаj:'IЛО

Мусійович Туменок, який живе у Чорнобилі, У минулому - церковний староста, А нині - живе

тим, що доглядаf' власну худобу, Справа в тому, що Михайло Мусійович, а ще його

у

Чорнобилі

на'jlfвають

просто

Миша, 'jакоханий у тварин, 'юкрема

-

-

дід

у велику

MOf ІІЛЬНІІК радіоактивної техніки, Аж ось І ВІН - У ВСІЙ своїй страшній подобі просто під наМІІ.

рогату худобу.

Чесно кажучи, я уявляв ІІОІ О ЯКІІМОСЬ стаціонаРНIІМ MOГlтЬНlIKOM, А тут ... МІЖ сосен, просто неба стоїть на 'jемлі багато рі'шої

стримано:

після

виїжджав,

рО'!пахав

техніКІІ, пр"чому, вся вона Рt)'jкурочена, рmібрана на 'щпчаСТlIНІІ, Це найбільше

році в Іванківську заготконтору здав бичка,

вра'нlЛО

нашу

групу,

Але,

констатація фаКlУ відбулася,

На фОl0: 'иіва СВlllще\l, боро" та

11

...

як

кажуть,

вона свіДЧIVlа

від

згоди

на

пропо'шцію

на моторному човні або половити

Два

човни, ревнувши

ріжучи

моторами,

носами воду,

Потім

хлопці

у

попід

сіли

на

протилежні

несуть

кручею

весла.

у

Човни

напрямки.

Сіть

ро'пягуючись Через

деякий

і

занурюючись

у

ЧОВНИ

у

час

підуть

Про

себе

чоловік

ршповідає

аварії

з

город,

коротко

ЧорнобllЛЯ купив

і не

спочатку

телицю, потім від неї був приріст, У минулому

Зараз на господарстві тримає корову і телицю, Випасу

віршовані

вистачає,

рядки,

Так

почуті

і

тут,

напрошуються

У

вибирати сіть, Але це буде потім, А поки що я

Чорнобилі.

своїм

селищем.

частенько

земляки

зростаТ~1

До

Згурівки

навідуватися

відомі

письменники, поети, професори

-

,

міністри. Панувало патріотичне піднесення.

Пожвавилась

краєзнавча

робота.

нічого не відали про своїх предків, могили яких знаходяться у Згурівці і на них завжди лежать живі квіти. Отож,

поки

залишити

ми

живі,

після

себе

ми

у

моїй

бібліотеці

понад

30

нових моїх парших і відданих своєму краю

аварію на ЧАЕс. Серед авторів

ДРУ'іів, Я

кияни.

виїхали

добре РО'jумію, ЩО на воду 'іаради

відчайдушне

мене,

земляка,

прохання,

аби

я

вони

на

моє

відчув

смак

професії риболова і побував у чорнобильській казці

-

воді,

між

між зірок, які купаються у полі ській неба,

що

виглядається

у

водяне

люстерко,

У цій поїщці й справді було ЩОСЬ таємuиче і луків,

лісів,

Голосніше

солов'їв

скрекотали

жаби ... Чую,

як !рівномірно

поскрипують

весла

і

ПОВИlші

спомини

пр"

Чорнобиль. ЩQб залишилася пам'ять про місто, про сучасників і їхні діяння .

в 'jахопленні від ВСЬОІО оточуючого: природи,

прш'мне. П'яНlVlО повітря, напоєне ароматом

'НlВисаf' у повіТРІ, Я уважно РО'!ДИВJIЯЮСЬ, щО

rlОІЛЯД 'щфіксував повалені обrорілі дерева на оБВУІленій величе'шій території, І все це обраМJDОЄ teMHO-:lелений сосновий ліс, Мить і наш маршрут продовжується,

смажилася

напрямку ОДИН за одним і рибалки почнуть

'щкінчення було ПРИЄМНО бачити насадження

плямою

багатті

гордилися

почала

І як були здивовані і ображені місцеві жителі, коли потомки Кочубеїв у МеКСllці (іх відшукало українське телебачення)

глибину,

любить

у

згурівчан.

втриматись

Прип'яті,

бе'!Ліччю О'!ер та 'Іаnлав,

Пілот повіДОМЛЯf' про 'Іміну курсу польоту У

на

як

почали

повільно осідає у воді і ПОВ'jе по тихому nлесу

над рікою Прип'яттю, А сама ріка синіє внту

напрямку лісових 'Н арищ. Темною величе'шою

Та ми ж не безпам'ятні Івани! Після евакуаціі я жив і врацював новоствореному Згурівському районі.

було

розходяться

~KpaBe сонце пщсві'lУf РО'!ЛОІ і крони дерев, • :!Людні вулиці, дахи покинутих будннКlВ, lДичавіліі1 траВІ, Деінде по ЧорноБИJDО проїде

лиш сторінки сумнозвісного міста Прип'яті.

неможливо. Точнісінько так же, як не можна

темінь.

.. , ВЕРТОЛІТ повільно КУРСУІ' повітряною J flН'Ю, Вншу проnливаl' КОЛИСЬ людна земля.

закапелках

числі і я, бо втриматись від такої спокуси було

.. '

IlПлакану

в

Збагачувалась і міцніла іСТОРІІчна пам' ять

нас,

висоти

щліснені луки, поля, що стали степом 'Іавдяки

річки,

рибу на плаву після заходу СОНЦЯ,

колишНІМ

історія

район тут був до 1963 року, а потім приєднаний до Яготинського району). ВОШІ

покататися

ГРУПЩО кореСllOндеllтів, Акі робили вертоліт.ні

маленька

великої історіі, і на її поверхні сяятимуть

Два молоді чоловіки ЩОЙНО повернулися з рибаЛЮI. ЦИМ ПРОМИСЛОМ ВОI-!И займалися

свіЖO"Jловлена риба, як П всі смакували, в тому

не встнг ВСЮ СХІЩІПИ, бо був ще трапилаСIІ аваріІІ на ЧорнобильськШ атомнШ електростанції. А от

наша

помітив,

бере'jі

малий,

чорнобилян. І так може статися, що зникне

самосвідомість місцевих жителів. (до реЧІ,

'!ара'і риба для них просто продукт харчування, Я був очевидцем, як тут же на

це МОІІ батьківщина, рідна

стираютьсtl в пам'яті трагічні подіі в житті

обійстя, До речі, це поряд з будинком, де живе

всіf'Ю

-

тихо течуть до Дніпра. Спливає час, а з ним

дід Михаj:'IЛО, про якого йшлося вище.

риболовецькому господарстві у Чорнобилі, а

ЧОРНОБИЛЬ

Спливає час, ніби води нашої Прив' яті, що омивають підніжжя рідного Чорнобиля і

І

є

лише

дві

книги

книг

пр"

москвичі, авторки

з

Прип'яті Люби Ковалевської (Тутарової) та дві

збірочки

Розсохи

«Я

поезій

з-під

Івана

Романенка

Чорнобиля»,

а

з

також

Ніни Мельник з Залісся-Прип'яті «Рідні берегю). Ото й усе. Можливо, ще якісь є видання, та я не знаю про них.

Думаю, що нам Є про що написати. Цікаво було б прочитати спогади В. М. Калініченко про роботу в Урядовій комісіі,

бовкають у воду. Здається, що човен пливе

М. І. Кулиби про існуваня Чорнобильського

догори кілем. В небі світить місяць

району з центром у Г"РllІІстайполі, корінних чорнобилян А. О. Рубанова, О. Л.

світить місяць, в небі

-- дерева човні - я.

-

ВОДІ

і на бере'іі

У

Чи то

'юрі і У воді

-

і У воді

-

зорі, У

дерева, в річці

бе'юдня з

-

я, і

блимаючими

зорями наді мною, чи то я над нею? Часу не

існує, є тільки один бе:імежний простір ... Світло

ліхтарика

додому,

сигнал

повертатись

на

прожектор,

ПРЯМУf'МО

встановлений над навісом біля будннку, Через

пеВННIІ час ми всі вже на бере'іі, Довкола все сіре

починаf'

-

прокидатись

літній

ранок,

Весело палахкотить вогнище, Пахне смажена

Євдоченка

(на

їх

Р!IJСУД);

В.

М.

Мерненка,

В.

Г.

Коротше

кажучи,

спогадами

матеріалів

Чорнобильський

край,

захопив І

тут

я

рідний

відчув,

що

відкрив для себе ЩОСЬ БЛlI'Jьке і сокровенне, те, що я мав у душі, але ніколи до цього часу не

бачив

і

не

розумів.

Це

була

любов

до

ПрllМУСОВО покинутої батьківщини, слід від якої не 'іМОЖУТЬ зітерти ні роки, ні віддалі. Володнмир МЕЛЬНИК, випускник середньої школи .м

2 м.

Вишневе,

колишній житель міста Прип'.ті.

(про

1986 р. до її закриття).

ніжності,

мене

Степанова

(про редакцію газети «Прапор перемоги» з листопада

виходить водяний холод, а серце кипить у щемі якою

роботу

евакуацію і роботу після неі), В. Б. Гончаренка, Н. І. Момот, В. Д. Лісового

поділитися багато хто Кінцева мета цієї роботи

риба, осока, верба і 'іарошена 'іемля. З тіла

про

зв'язківців, комунальників (М. Ф. Шульга),

у

сприятливих Спогади

періодиці умов)

можна

і

з

-

міг

видання

окремою

надсилати

би

чорнобllЛЯН. опублікування їх

(за

книжко~. в

редаКЦІЮ

броварської газети «Нове життя» (Рубанову А.О.) і в Броварську міську раду (Євдоченку О.Л.). М.ЛАЦІС,

колишній редактор чорнобильської газети «Прапор перемоги», нині житель ВіНllИці.

!

«k'лаДОВIIЩС» гс.lіl,оптсрів біля села РОЗСОХІІ під ЧорнобllЛС:\І. ВОІШ «бrшn)ва.lll» 'fеlверП~іі реа.пор !\1ilJJk'a~!1I пісk'ОМ. С'права - Ч орнобll, Н,СІ, k'a Iн."lОнпю-еk'сп.'lуатаціIlШl ба'за ф,'1О І): ІІі рі'IІ\'оні С) .ща н..'іІ\ ра НО 81.{1І.13l\а.'1ІІ СВОС А 1:\1 011 (~Жlf 11'

il\IІПI» ... ФОІО O:I~KC,IH.!P,I СВ1lОЧЕНК.\. (3Hiil1К11 зроблені у ч~рнні !УУ7 рс)ку).


К!

Це

fDSSIJ

56 (8846) ФраНЦУ:1ЬКIlIі

ціК(/(J()

ЦІЙ ІСТОР!\" уже понад 230 років. Улітку року

1769

королівський

палац

у

Відні

імператор

бажання

побачити

шаховий

«автомат»,

подеliкували

ВІІЯВІІВ

славюнвіСНIІЙ

тоді

про

скрі:!ь.

ЯЮlli

ЙОІО

Й

достаВIИІІ в палац австрiliСЬКIІХ королів. Бонапарт

вважав

себ~

хорошим

нагадував ПОТРlшожениli вутіК. Щойно перед австрiliською імператрицею відбувся

шахістом,

хоча

слабкувато,

ЧУТКІІ

ПЩ'ДlIНОК між ... «автоматом» і наїlklJ<IЩИМ

переМОГIІ БУЛІІ перебільшенням.

насправді

про

йОІ о

ПlІсьмеННIІК ЕЩ<lР АЮIaН По (І Х09-1 Х49 рр.)

сам

веЛІІЮIЙ

місТllфікатор.

Відвідавшн кілька ВlІступів «турка», він

наПНС<lВ <lналіПIЧНlllі наРIІС «ШаХОВІІЙ гравець Мельцеля». А в Jlондоні в

році вийшов ,біРНIІК

грав

«автомаПІМІ),

шахові

фраНЦУ:ІЬКIІМ

які

1850 ВЧlпельці ПлоrківrloКОЇ rереДllloОЇ ШКОЛІІ

партій, :lїграНIІХ

50

БУЛIІ

шахістом

ТЕПЛЮ К АНТОІІІІІІ

Гlpоведені

Ж.

Муре,

Бажаємо МIIРУ в дУЦlі Іі над зе ..,лею.

Ірав :Іа «ТУРК<lI).

ХаІі радіrть nр//ходІtnІЬ до ВаlllОсО дому.

придворним шахkтом. Що то :!а робот ХУІІІ

вмів

[раТІ!

в

натуральну

століття,

шахи?

веЛIІЧIІНУ

Ц~

що

була

воскова

у

фіІ ура

«турка» В яскравому східному вбранні чалмою

на

веЛIІКIІМ

('(!Лові.

КРllшці «Турою)

х

0,6

була

0,9),

рукою.

Крім

і

ЯЩІІКУ

ховався

автор

КlІваТIІ

Mil

ІІаЛlПIl люльку.

Після

-

кожних

Муре

РО:ІГОЛОСИВШІІ

паршькому

,робllВ

піттореськ»

холоднокровно місце.

«Турою)

повернув

НаполеОIl

фіІ уру

:шову

на

раніше

правшю,

«турок»

порушено

РO'JХВІІлювався

нього

стат)'ю

журналі у

Інтерес

однак

років.

20

Хоча

багато

:щогад,.vвався,

що

хто

В

ще

ЯЩIlКУ

сховано JПОДlIНУ, але довеСТІІ це вдалося

що :!МіІ

рівн()ваПI механічне

КОЛІІ «Турок» Ірав :! ощшм і:! глядачів,

імператриці

ДІІВО, довго і :lара:mIlВО сміявся. Партія

у :шлі почалася інщені'lація пожежі, а

ПрOlрав ДОСІПЬ ШВlIДКО. «Цього не може

продовжувалася, і І1евдов'!і фраНЦУ'lькиі1 імператор :Імушений був :!ДаТІІСЯ. ЗаПІІС цїf'Ї не:шичаі1ної партії :Іберіпя ДОНІІні.

паніка ВІІНllкла справжня. Не ВІІТРllмав

винахідник

механі:!М

В~ЛlIКlIМ

:НIВОДIIВ

ключем

і

Іра

продовжувалася.

Наliкращиli буш!

В

ЯЩІІКУ

'!аКРllчав На

шахkr схована

ПрlІКрО

ЛlОДlІна!»

вражеНllіі

-

вельможа.

BIIB~CТII

:1

в

амеРІІК<lНСЬКОМУ

і «ТУРОК». відчаliДУШНIlі1

З

MЇtTi

ЯЩІІка КРІІК,

-пролунав «автомат»

і

Отже,

(Фаркаша)

ВІІнахіДlІlІка

фон

врешті-решт,

Після

смерті

ВОЛЬфl'ана

продаЛІІ

(1734-IХ04

КнтаііСЬКІІі1

КемпелеІІа

таЕ'МНlЩЮ

механіЧНОПl шахіста було РО·lвінчшJO.

детаЛЯМIІ,

ХІІТРОМУДРІІМИ важеЛЯМIІ і ваJIlІкамн. УГОРСЬКОІО

Мельцеля

«автомат»

аукціону і він потраПІІВ у

:1

МУ:lеli

Філадельфії,

пі:шіше під час справжньої пожежі І Х54

СJIавн про шаХОВllїі «автомат» лунала 110

року 'Н орів.

смерті

Ф.

сво) о

Наступні Кемпелен

ВІІнаходу,

У

[ЮЖIlнав

nЛОдIl

1770-1773

роках

ВlІнахідник демонстрував Відні

іПожоні

(НlІні

17Х3-17Х4 роках

у

більшості

декілька

Як

же

у

:ШЛlIIIНIВСЯ не'lміННІІМ, '!міНlОвався ЛІІше

В

ПаРlIжі

партіІі

Фаркашу

в

вдалося

спрuвді

МlІстеllТВО

ховалася

механіка

Ф,

ПОЛЯlало ось у 'юму. IЛlО'lію порожнечі створюваЛIІ пеВНIІМ

Д'!еркала,

кутом,

а

Рo:Jставлені

також

під

ВIІЯВllлася

сист~ма

персда'lею ходів схованому Іршщеві. У піДВaJlІІНIІ І ралася

шаХОВІІХ партія,

фіІ ур,

якнмн

вставля.ПIІСЯ

СШІьні

Маі нітні стержні. Під усіма клітинкаМIІ

шахіВНlщі

на

веРТlІкальних

ШIlIЩЯХ

БУЛIІ наНlІ'Нlні :!а:lі'ші сеІ меНТІІ, Ilі,і{вішені на міДІІІІХ ПРУЖlІнах. ФіІ ура, яка пср~сува:laСЯ

,

ОДНОІ О ІІОШІ на іІІше,

ПрllТЯІ увала або віДlІускала ві,lповіДНllіі сеl мент;

НІКІІМ

'ІІ1IЮМ

КОIІТРОJUова:юся

lІереміщсння фіІ УР ІІа іlОllщі. Ilри

свщ'му

IІсресував «турка»

ході

lIeBIIДlIMllii

важіm"

шахkт

II!ШМУШУЮ'ІІ1

опускаТIІ

IНlJ!

,аДШIlIМ

руку ПО!lем

шахіВНllці. В руці манекеІіа '1IШХОДJІ.гIIlСЬ [н)'чкі ТРОШКІІ, які УПРІІВЛЯЛІІСЯ рухаМІІ пальців шахіста. ОбертаЮЧIІ втулку ШІ кінці

важеля,

переноClJВ

гравщь

їі

РО:ПУJJЯВ

НСІ

брав

lІотрібну

пальці

фігуру, кліТIІНКУ,

повертав

руку

у

lючаТКОВllі1 стан.

І

після

смерті

КсмпеJIена

«<lIlТомат»

ВлаСІІІІКОМ

«'гурка»

Механік Йorаll рр.), IІрll

механіка' Фаркаша мав

став

успіх.

аВСЧJiliСЬКll1і

МеJIЬІЩIЬ (1772-1 Х38

якому

«[ СОІ рафія»

І IІстрол.:іі

Щ~ бі!Jьше РО'!ШllРIІ!Jася. ЧаСIІ

ДНЯ

неСllРIІЯТJllші. ТО'І1І!IІІСЯ ()соб:IІІВО

баталііі

шаХОВІІХ На

БУЛІІ

ПОЛЯХ

СВРОПІІ

IIaIlО!lеонівс[,кі

віііНIІ.

lІот.:рпала

Австрія:

JU!! '11

віііська '!<lIюliОllllllків ТОІІПІЛІІ ії :!~млі. жовтня

І ХО9

капітулювала, 1>0Пllllарт

року а

дав

'IСр':'! 'І

НЯ

країна

Ki!lbKa

ЦЬОІ О

УРОЧIІСТllіі НРllііом.

14

Щlів

ПРІІВОДУ

кемпеленівськОІ о

НаПОJIеСIІІ- «Автомат»

1'8 раОонtЮі

pag.

ЗАСНОВНИКИ:

колектив редакції газети, БроварсЬКі uіськз та районна ради. СВіgоцтво про gержавну

реєстрацію к/ N' 17 Big 1712.1993 р. IHgeкc 61285

тоді

(<турка»;

у

Мельцель,

США,

КУПІІВ

Ilро шаХОВІІіі «автомат» нунала ГУ'ІІ1а

C.'HIВ~I. ЙОМУ ПРlІсвячувu.тIlН;Ь :шхоплеllі І аСТРО!ІІовав

навіть П'ЕТІІ. М ельцель

европі

[10

у

'1ервонодеревщнком фі[)'рн

в

СІСЮlll'lНОМУ вбранні, яка шдіJIа на

6-

І раllНОМУ

вш'ляді

ЯЩІІКУ

східної

перед

і

'НІробляв

Ч. Мел і А. Ходжес. IlаііВIІЩІІХ ушіхів «АДЖllб» ДОСЯІ у І Х93-1900 роках, КОЛІІ

1i0! о

Та н,:в)!ов'{і в Д~ЯКІІХ І /І,етах IЮ'Ia.rш

оператором

був

'!'ЯВJlЯТIІl:Я паМф!lеПI, ЩО ро'шіН'lувa.r1ll м~ханічне ЩІВО. АВТОРІІ JIOBOjULГJII, ЩО В

карЛIІК, ЯЮlіі

або

Іраl' «турок»,

«худеНЬКllіі

насправді

веде

ховаlТЬСЯ

ХJIОП'IIІІIа», гру.

АВТОРІІ

памфлетів ВІІмаЛІЛІІ експеРТII'JIІ. МеЛІ,целя, lІерспеКТІІва

НаПРlІкінці

І Х70-х

J1I1Я

І Х26

(<турка»

року

і

така

він

J10

УЮІІІВ

подався до

ОДНОІ'О

ЛмеРІІКІІ,

валі:ш

де :Іа

«автомат» IраЛIІ наііСlиьніші ІІа той час

шахі~ТIІ

Й.

АлЬІ'аіІср,

У.

Льюїс,

А.

Александр та інші. Там механічне ДJIВO теж мало успіх, але 'Н ОДОМ В і>ічмоиді

ПО'ШЛІІСЯ JПОДИ

усклаJщення.

,веРНУЛIІ

Мельцепя,

Спо~тереЖЛlІві

уваl)'

на

неВСЛlІ'lКОІ о

'lОловіка,

ЯЮlі1

:н'орблеIЮ)'(1

'!'ЯВЛЯВСЯ

IІО'IaТКУ демонстрування

аСlІстента

ЛІШlе

до

«автомата»,

під 'іаС І рll КУДІІСЬ :ШlІкав. :іIlОВУ,

як

[ЮIIJ"Р"ЛlIСЯ 'шцікаВІІВСЯ

у

про

віДОМІІіі

обмаll.

У

СКОНСlруііовшшїі

ЛOlIДОНСІ,КІІМ І омеопатом Ч. Гюмпе!IСМ. у

І Х78

році

IШIДІІкап,

M~xaHi:IM

ушіlllllO

ОДНО'IaСНОЇ І рlІ на

році

вш рав

чемпіона

Вlllрав

турнір­

ІІровів

сеанс

дошках, у

20

ПЩ'ДJІІЮК

Мllхаilла

Хороші

ДJlВують:

у

І ХХ3

pociliCbKOI О

Чш'оріна,

рс,ультаПI

1i0) о

яюІіі

«Мефі~то»

не

на чемпіОНСЬКIІЙ ТІІТУЛ JcIЩОР Гун сб ерг ЩО грав «шахі~'Т-неВІЩІlмка», ЯКllіі, ,а твердженням

ВlІнахіДJшка,

:JНахоДJІВСЯ

не у сереЩJНі «автомата», а в сусідній кімнаті. Але перевіРІПІІ версію Гюмпеля не вдалося: піCJIЯ ВІІступів у ПаРllжі у 18Х9 році «Мефісто» бе:lслідно :ШІІК. Створення (<автоматів» переслідувало

комерціІЇНУ

мету,

але

ВОШІ

:Ііl раЛIІ

важлнвішу роль у популяршанїі шахів у світі,

стаЛІІ

прообра:юм

сучаСНІІХ

Світі, ВШІСЩllМJtр АРЧАКОВ,

Maii~Tep шорту'! ІІНlхів.

255020, Kuiвcькa обл., м.

і соціальних питань, листів і

»роваРIl,

вул,

-

'1

I~IIMIITpOBa,

28,

псрсрва '1 13.00 ) 15.00 6е:l IIСРСРВIІ. довіі(ОК: 4-14-23,

18.00.

У.ОО

нсді.'IЯ. Тс.'!, Д.'ІЯ

ДО

х

х

МПП «НІКРА» Ilадає такі вllдllll()слуг:

-- зовнішнє МІІТГЯ автом06ілів і ДВІІгунів, -- ЧlІстка салона (П/IJ!ОСОСОМ і хімічна), ЧlІстка

і

полірувюшя

IІШIСТlIКОВIІХ

дсталеіі

С<:lлона,

---

о6ро6ка ДВlHYHa 'I<lХІІСНlIМ [!ОКРІП'ГЯМ, інші ВІІДІІ послуг.

Форма РО1раХУlІків - 6удь-яка, Наша адреса: м. Брсшари, BYJI. ДIІМlІтрова,

28 (бі.IIН 9.00 ;{О 18.011, перерва - з 13.fЮ ДО 14.1111. В суботу - з 9.fЮ ДО 15.00 без перерВІІ. ВllхїдшПі-пе;{ї:ш. TeJ•• : 4-14-23. залїзшl'ШОГО вокза.'1У). Режим роБОТІІ: з

ДО ВІДОМА l\1ЕIІІКАIЩІ8 М. І,РОВАРІ8

Відповідно ДО постановн від

ТР~lВня

21

KaGillcTY J\.liHi(;lpiB УкраїнlІІІІ -187 «] І ро вдосконалсння

І УУ7 року N~

снстеМIІ розрахунків :1<1 СНОЖІІТУ С.:ІСКТІШЧНУ і ТСІІЛОВУ снсргію» 1'<:1 J]Ш.та АТ «КІІївоGЛПI'\» ві;! І ШJ-I.І УУ7 р, N~

2

5У8/2n І

СllОЖIПllіі

У '\В'Я'ІКУ і'l '1ІІаЧІІОЮ 'ш60рговаllі{"ї'Ю 'НІ ГЮ

з

ВОДОllOlтаЧННIІЯ

1.07,1 УУ7

р.

ПР"ПІІІІСІЮ

11 НССJlСШIIO ,

гарячс

ІІіJ(ІІРІІ~'М{"їШIМ

і

органі'нщіям міста Броварів. Для

відновлення

ксріВНІІкам

l'аРЯЧОI'О

У(;]'alIОВ,

СКСllлуатаціііНІІХ

ВОДОllо(;гачання

піДIІРІІОІ(;)'/J,

контор

та

ЖІІТ!ІОВО-

наССЛСНІІЮ

нсо6хіДІІО

терміново lюзрахуваТIІСЯ за СIIОЖIПУ ТСІІ!ІОВУ еIlСРІ'іlO. АдміlDС1Р3ЦЇи ПТl\I «БРОВ>lРlfП·lІломережз». :JАГУБЛЕJIЕ свідlщmо .I\j1! 406-210, ПllДзне ~Drl.KBIIKOIIKOlltOM 23.03.1992 р. KOOllep3111BY «Віраж». ПlJ3Ж3ТІІ IIt'дiiirllll~l.

Ос060ВІІІІ скЛ<1Д GpoBapcbKOI О міськОІ О віщtілу ІІІIУIТ'іlllніх справ ВІІСЛОВJUоr 'Щllре Сllі8ЧУГГН Н Оllікону Івану ГРІІІ ОрО811ЧУ 'І ПРIlНОДУ

смерті

Й(І[ о

бап.ка

IІОВІК08А

4-02-92; промисловості масової роботи 4-04-81;

ГРIII'оріи

Олекr31IДРОВIIЧ3. КолеlПIШ раЙОНН(І[ О ВУ'ща 'ш'НIКУ І Лllбоко СУМУ" 'І "Р"ВОДУ lІередчасної

смерті

КО!lIllIllIЬОЇ

IІр,щіВlllщі

ВУ'ща

'ш'Н'lКУ

КОБIІJlОЧIІОЇ 1'311І11І 11311зrіШІІІ і ІІІІС!/(НІЛЮЕ' Щllре Сllів'ІУТГН ріДІIІІМ і БШІ'Н,КIІМ IlОкійllОЇ.

ПравліНIІ>I, «lІова

адміllіС'1ранін.

Україllа»

[Лllбоко

IШIІІОIІШIOЇ

nбаГUIІШЩО

mOДJIIIII,

І Ol'IІО;ЩрН

1\IIIКо.1>1ііОВIІЧ>l

..

ПРОфСllілкова сумують У чуіішн о

баТl,ка

Орl аllі'lш\ін

'lв'Н'IКУ 'І і

КСІ І

ПСРСJl'саСIІОЮ

ЩIlР(l[О

ТОllар"ша.

ТJ>ОХИМЮІКА

'ННlТсхніка ІЮ кормах К( ТІ

«1101111

к.''''~Ia

Україllа».

ВНС:ЮIІЛIO('МО щнрі СllіНЧ)'Т!'>1 б:IІІН,КlШ і рі;\lIlШ IIOKiiirнH О.

Друк офсетний.

Броварu, вул. KulscbКa, 154.

4-23-26.

Обсяг

1

друкований аркуш.

Віддруковано в

ЗАТ «Броварська друкарня­ Київського обласного комітету у справах преси та інформації.

РeglllЩ/Jl не - 9 1 ~ пoзuцtю lI6ТOplв. за точність lIJкnageм.ut фltКтів lJIgnoeIgк lI6ТOP. читачами

БУДI.-яка.

САЛОН КОСМЕТИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ

смерло

Ilшш

ВlggImJ: сільського господарства

ЦВЯХІІ,

(І Х54-1930 рр.). Гюмпель не ІІРІІХОВУВ<lВ,

PegaкTop: 4-03-76. BlgnoвlgaJ1bнuQ секретар: 4-21-34, 5-13-91.

бухгалтерія

М.

су6о1'У

'

грою керував претендент

амеРlІкаНСЬКll1і

АДРЕСА:

ir

« МефіСТlJ»,

років

шаХОВІІХ комп'ютерів.

Старому

ЧУТКІІ

Г.

«автом,lТ» пі)!

,робllВ п~реl ляд якості.

,рmуміло, не влаШТОВУВ<lЛ<l,

Вlщапшіі

Пільсбері, ЯКІІіі не ,lІав ІІора,ок.

на:шоlO

-

х

Хупер, потім йо! о СШІ. У І Х8Х році :ш

ВеЛІІкоБРІІтанії ,'ЯВІІВСЯ

ЯКІІМ

шахіВІІІщею.

ClЮ'lатку ІрОЮ «аДЖllба» керував сам

Іроші.

ЯЩІІКУ, 'НІ

Ч.

В

Нllхі)(llllіі

«автомат» l'раЛIl нмеРІІканські шахісти

1І.:,абаром 'ща!IІІСЯ.

статті, ПО~МІІ і

Хупером

мстлахську,

7-секційні,

радіаТОРIІ

rеЖIlМ р0601'1І: 'І У.ОО ДО

14.00.

МУ:Ш'ІНІІМ був ЮНІіпо

1827,

персбував

ЛОНДОІІСЬКІІМ

(AJIbI'ailcp), ШЬСІНБРУШІ. 1809 р. І. е4 е5 2. ФІЗ Кс6 3, Сс4 КlЬ 4. Ке2 Сс5 5. А:і d6 6. о-о Lg4 7. Фd3 Kh5 8, h3 С:.:2 '9. Ф:е2 Кl'! 10, Феl Kd411. СЬ3 КlЗ+ 12, Kph І фh4 ( ДJIВ. діагр.), і білі

«НОВЕ ЖИТТЯ» Г63е1'8 Броварська' міська'

сконструііоваНllіі

Вlщавцем У. Уокером У

маскувальні переГОРОДКlІ, Тому сховану

ХІІТРОМУДРОЮ

деякі

ЙОІ О, щоб УНІІКНУТИ конкуренції. Автомат «АДЖllб» був вшотовлениіі

ЛЮДІІНУ не було ВІІДНО навіть тоді, КОШІ

сш lІалі'нщії ЇЇ управління «автоматом»,

(<автомата»,

шаШКІІ; І юо РОКУ він ВІІставлявся в Мюнхені. АмеРІІКltIlСЬКІІН «ІІІаХОВШЇ

ЯКІІЙ

і

(r,іля 'laJJі'IНlIЧНОI'О ВОК·lалу).

ГОДJIНlІІlкаря А. Баіісра Ірав у шахи і

спеціальні

віДЧIІНЯЛIІСЯ дверцята ЯЩlІка.

ВІІІ !LЯ)!

гравець»,

06mщювальну

ПРІІ ра:ювому прнд6юші товару '1<1 готівку Н<І суму

«БаllаРСЬКІІіі Х!JOп'шк» нюрнбер:!ькО! о

імператореl

JJЮДJlНа. Кемпелена

чорну,

8-ХВIІЛЬОВllіі і ПЛОСКl[іі, КОТЛІІ

Форма розраХУIІКів

<lпарат І рав СЛllбо і повільно.

публіку? Адже

і

пиломатеріали. сантехніку та іІІ.

техні'lні деталі. Італі1'1 !ь Моросі дeM~1IICTpYBaB свіі1 «автомат» В ПаРllжі у 179Х році, однак УCllіху не мав: ііor о

Вам шах,

він

ніхто не 'Іміl довеСТІІ, що в ЯЩІІКУ все ж таКIІ

«шахіста-неВІІДIІМЮI»

:ювнішнііі

ШЛЬШІМ

Кемпелену

обдурюваТIІ

ОП<lЛЮВШІьні,

цьому

I:)раТIІСJIава),

шахістам, в ТОМУ Чllслі А, ф, Фі!Іідору.

так ДOВlO

ПрІІ

ПрІІНЦllI1

ІІеремаПIIОЧIІ

ПЩ'ДJІНків.

ПрOlрав

ЮlсліJ!),ва'lів,

у

IlаРlIжі, JІондоні,

успішно,

Кемпелена '!'ЯВІІЛОСЯ

«автомат»

І;ерліні, ЛеііlЩIІІ у, Дре'щені, Гkгербур'!і ДОСІІТЬ

П!ІІ ІТКІ І

І lаша адреса: баl ато

(ЩІJНКОВЮIУ

понаД І ООО ГРІІ. доставка по БроваР<lХ 6е'ЮlІлаТllа.

У ВlІнахіДНІІка

та іllШIІХ росіііськнх містах. «Автомат» І рав

покрівельну

М-500 і М-400, ДВП, деп. скло, ф<lр6у в

утеплюваЛЬНIІЙ матеріал, шпалерІІ, гаражі меТШJсві,

років аж до

35

СТЮІЬ

цемент

де

рр.) щедро нш ОРОДllла імпераТРIIЦЯ, а всШ Європі.

«Н І КРА» реапізус:

рубероїд, llшфер

там ... склаДНll1і механі:!м і:1 'lубчаСТІIМІІ вушаМIІ

БУДІВЕЛЬНІІХ МАТЕРІАЛІВ

аСОРТlІменті,

:щршався від ударів.

ВІІМОІ'У імпераТРllці віДЧIІЮИIІ ЯЩlІка, і ПРlІсутні побачJUІИ

СКЛАД-МАГ АЗИН

Філадельфії.

дверцята

передачаМIІ,

'І п'ОВ3ГОНl К)'МІІ, друзі тз УЧllі 6-А КJ[зrу.

до

тіЛЬКIІ під час демонстрування апарата

ходів

repIji nrJ'/утmя 6lIroKi. rmo Щ{/('ЛIl6I1Х років.

ХаІі дару,' доля

Мельнель

ненароком СКІІНУВ фігуру на підrЮІУ. Імператор же був дуже :lадоволеНIІЙ,

дваДЦЯТIІ

ХаІі ЖllfJуть у

в

«Mel t::liH

році.

1834

щаrтя Іі уда'lа в житті не ЛІІИlають,

Х{/!і діти Цас люблять і (и'і nова;ж:ають,

«автомата».

ТаЕ'МНlЩЮ «автомата» було Р(НКРIlТО

Але

було

про

.\'mi

ііОІ о,

ще по інерції IІродовжував гастролі.

ІЮВТОРІІВ

черt::1

втрет!'

секрет

Роз.міfJlIIlI тР/lfІ{)?У. негооу і "тому.

особ(I)О

:lpaДlIB

«автомата» ,НІJ:j)IВСЯ,

ПОМІІЛКУ. Механі:IМ вдруге ВllПраВIІВ ії. КОЛІ І

довіреною

він

виріШIІВ

хід.

був

МельцеЛJ!, Шlублікував

де на [оріШIІІIІ

він

Хоча

посібника :1 теорії шахів ЙОІан БаПТIІСТ

неМОЖЛИВІІі1

шахіВНIІЦЯ.

а в

(

'шамеНIІТОГО

«автомат»

механічною

:lіграТIІ

партію'j «ТУРКОМ».У І"їршііі по:шції

Бонапарт

'lа

головою (два КІІВКІІ о:mачаЛIІ шах, трll

мат)

осоБIlСТО

СГlaнтеЛIІЧllТ1І

фіІ ури

ТОІ О,

побажав

Альгаііср)

'ІІ1ННО

вмонтована

пересував

:!

Напол~он

ЯЩІІКОМ-СТО;ЮМ

Lllдів

дерев'яним

(РО'!мір І ,2 х

ПЕТРІВНІ.

Вітаємо Щ//РО у день ювілею,

що

НlI

ra!Je7U.

Зам.

Наклад

2490 2510

прим.

#56 1997  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you