Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ

KPAJH,

€ДНАЯТЕСЯІ

КОМ І ТЕТ У К О М У Н І СТ И Ч Н О І ПА Р Т І І УКР А І Н И, МІСЬКОГО ДЕПУТАТІВ КИІВСЬКОJ ОБЛАСТІ НОІ РАД НАРОДНИХ

о~"4! 56 (ШJ29)

П'ятниця,

НАЗУСТРІЧ СУБОТНИКУ

ТР У А о- · А -ВА ІТА

;і8ЖИJІ.И ІUІмн грамотамн міНістер­

· орДена

сЗнак nрофсRlл.кн

працівників

відгодІвельного харчово'! проМисловості, з

радгоспу

імені

колектив

Кірова.

Ії

nеревинонав

врученням

пам'ятних

nо­

дарунюв та грошових пре­

nлан

~984 року та чоти- мій. Так, нрол'евод Н. Щи­

рьох

років n'ятирічки

збару

зерна.

по

голь

нагороджена

гр~их та зором

Плакат художника С. Гринька.

телеві­

•Сапфір-401».

центнера зерна. а 3 nлощі 745 га по 389 центнерів кукуруд;,и н~ силос та зелеюф корf4. nо 805 .центнерів з кож·

ярна С. Яноsенно ра­ діоприймачем «Сnlдола· ~82•. Коленrи:в ферм!і n" ви­ роЩуванню та в!дгоді:вJІІ

ного гентара к~:>рмо:в~х seJifПIOї рогатої худоби норепеnJІодtв. · · 'fроєщинсьного віддtл:на Механізатори бригади stдзначено грошовою npe·

одержали

значну

еноно· мією в

сумі 450

нарбо·

мію ноштів на ремонтІ ванців. Такою ж премією техніни , зннцсено собівар- віДзначено нолентив МТФ тість yciJE нультур. Зазим' янсьного вtддtлна.

За усnіхи. і

досягнуті у

і

Добре йдуть справи у

нолентивах ·і

зараз.

Тан,

соц ал етичному змаганні. ус! трантори в транторній

нолентив

транторно·nо·

б

льової бригади визнано ригаді вчасно полагодпереможцем республінан- жені, механізатори занін­ сьного

соцІалістичного чили

навчання

в

ном­

.змагання у системі Мін· пленсній шнолі. де пlдвиJіІ'ясомолпрому УРСР. щували професійні знан· й

ому

ня.

присуджено

Хідний

вивчали

Червоний прапор ленlнсьною теорією.

Ради

Міністрів

Унрпрофради

УРСР ,

та

грошову премію у 1800 нарбованців.

першу пер ·механізатори

Те­

ведуть

сумі весняні nольовt роботи. І. СТЕПАНЕНКО,

Групу трудівників радrоепу :аідзн;щенп .. .Ло~е~-

РО БІТ ВИЗНАЧЕНО Штаб по nроведенню номущстичного суботника у радгосnі <!Русанівсь.кнй» визначив фронт робіт,

голова комітету спіJІКи радгоспу.

проф­

виконуватимуться

Важливі завдання вино­ нуватимуть

муть

органічні

погожими

ли

виявилися .перші дні ·нвіт·

ло

дисни,

боронуватимуть

проник­

земля роз· напри­

ня. Іх намагаються не мерзлась. Учора , rпро.rаяти труДівники рад­ нлад, висіяли на госпу ни

.«Пухівсьний» .

розпочали

весняно-nо­

льові роботи.

Хоч

низзях земля

ложєна

Во·

ще

у

nо­

перезво ·

і

не

nіддається

обробітну,

на

підвищен ­

нях

ти

уже

нас

не

ри,

яні

при

6

можна

компденс

проводи­

робіт.

здивували

снували

в'ї•зді

у

на

гентарах

На nолі, що рознииу­ лось по інший бік доро ­ ги. транторист І. М . Бра­

22

гентари

тракто­

би

ярих.

Пухівну.

нуЛjЬтивацlю

грунту. Він вибірново вже лідІГотував більше ян

Тому полях

площ до

ся

сівба

-

комсомолець Олег Джеб· но. Він на цій восьмигек­ тарній плющі висіває ви­ ко-вівсяну суміш на нор­

ми

тваринам.

недавно мерзлим.

Ще

зовсім

грунт був тут Але ми пусти-

гентарів тарах

-

сів­

Незабаром

господарстві

овес,

у

розпочнеть­

інших

- На тракторі ЮМЗ- культур, Тут з сівалкою , говорить но ВИСіЯТИ На

директор радгос-nу А. І. Іваницький, пр а ц ю є

трьох

редиску .

га ·;nроводив

нормових

залланова­ ПЛОЩі 120 на 50 гек­

кукурудзу,

ще

на 50 гентарах лщлин. Працівники господарства зобов'язались провести підживлення озимих висо­ ноянісно і в стислі стро1\И.

О. ІВАНОВ.

житловому

суботи на масиві від­

бувся ярмарок. У його проведенні участь

в з я л и

магазини

уnрав­

госnодарчих

товарів

М 42, вісім nродмагів. Покупцям було заnро·

поновано товарів на

56

тисяч карбованців. Попитом І<ористува· роби, nродукти тварин-

магазин

НО'Вано

одержати

9.8UO

на

Масовим

нондитерсьнl

ви­

нього

слюсарІ

-

елентромонтаж·

ниці номсомольсько • мо­ лодіжної бригади, яною нерує секретар партійної

ТрИІСО·

COBJCTi

був субот· організації

Зразни внеонопродуктивної праці поназали

ДИТЯЧОГО

ня nід час мо:нтажу лам!і деаного світла вияs:н.в

учаснин ВелиноУ Вітчиз­ няноІ війни начальнИR нонструкторсьного бюро Степан Сазелійович Бу· рин.

Своєчасно забезпечува­ ла всіма. потрібними дета· ЛЯJІШ ДЛЯ СВіТИЛЬНИІ\J:в бригада штампувальнинlв

на чолі з майстром С. Я .

Бойчуном. Суб<УІнин, прис.вячєниІі славній річниці Велиноr Перемоги, цройшОІ'І друж· но, організовано. В ньому взяло участь більше 1000 робітнинів, інженерно-тех­ лися також інженерно-тех· нічних працівнянів і служ· нічні праці.внини віДДілу бО'ВціВ заводУ. Зароблені головного технолога, нон· гроші 1300 нарбован­ СТруНТО}Х:ЬІ\ОГО бюро Та фв перераховано у Фонд інших заводсьних служб. миру. Неабияку здібність, вмінА. ГАВРИЛЕНКО.

-!::=================================== АКВДВМіИ ПВРВДОВОГО ДОСВіду

пло­

А

продУН­

нарбованщв.

Частину зароблених нош­ тів 1.500 карбованців ми перерахуємо у фонд n'ятирічки.

Члени нолективу, не зайняті у сфері матеріаль­ ного вИробництва, впорядновуватимуть і озеленю· ватимуть території госnо­

дарських

підрозділів.

доnомогу

На

трудівникам

радгоспу у благоустрої села nрийдуть nенсіоне­ ри, а таоож учні місце­ вої

середньої

Г.

школи.

НЕСТЕРЕНКО,

начальник штабу по проведению комунІстич­ иого суботиина.

бакалійні

товари,

та

скляний

різноманітні

рашки,

лися

·

на

гектарів.

ції

посуд,

варів

4.

15 rei<·

чотирьох

перевезти nонад 300 тонн вантажів. Усього на су­ ботник вийде 712 членів нашого ноле.ктиву.' Запла­

рибні

ління торгівлі: універ· маг, магазин нультто­

М

морнву

10

ництва,

ОРГАНІЗУВАЛИ ЯРМАРОК МинулоУ

п_лощі.

nосіють

nлани

тажу.

с:нладального цеху К. Т . Романенно. Тут му заводІ, проведений nоруч з досвідченими ро· 30 березИSІ І присвяче· бітиицями Ніною ІванІВ· ний 40-рІччю ВеJІикої ною Степанець. СофІєю Перемоги. Григорівною Герасименко, 3 нагоди цієї події туr Галиною Іванівною Стро· відбувся мітинг. його від· кач сумлінно трудились нрила сенретар партійної номсомолни Світлана•Ка· організаціХ Г. П. Мовчан. пуста. Ірина Сидорова. На мітингу виступили Валентина Соловко та ветеран війни і праці ван­ Світлана Гогольчук. тажнии М. В. Пономарьов Не nоступалися май· та номсомолна Ірина Вой­ стерністю по силаданню цехівсьна . Вони заклина· світильнині:в робітниці ли всіх по-ударному nо­ бригади на чолі з нерt-внипрацювати на суботнину 1\О:М Ж. М. Патринеєвою. на благо любимої Вітчиз­ У силадальному цеху у ни. в ім'я миру на землі. цей день добре лотруди­

І

винонати

труди­

ник на свІтлотеХИ1'1Ио­

воді'! госJ;Іодарства у день свята праці вирішили

тепло

глибше,

добрива,

Вони, зонрема, буря.ни на nлощі тарів,

Теnлими

і механізато­

ри. Передбачено, що вони сіятимуть 6уряни і овочі, ВИВОЗИТИМутЬ і ВНОСИТИ·

щі

ПЕРШИЙ ЗАСІВ

у

цей день . Нн і в nоперед­ ні рони. більшість трудШ­ нин!В госnодарства пра· цюватимуть на своІх ро­ бочих місцях. Твар:иннини надоять 19 тонн молона, овочівнини зберуть ві· сім тонн овочів.

енономіку.

пере· оволодівали марнсистсьно-

суботник.

будуть

RОТР'ІДІЛІСІ НА

ФРОНТ

яні

з них

дитячого

день свята працІ бригади депутата міської Ради

(Фотох~иіка РАТАУ).

те·

СОНОБИТИХ корМіВ, О}Іер: JI,frHИЦJ'I Г. ЧередНИЧЄНІ\0 жав 3 nлощі 700 га по столовим серsізом, до-

38.8

працівників

верхнього

місяЦів завершального тись на своІх робочих рону n'ятирічки. місцях. Решта на бла­ Драцівни.кн фаірики гоустрої територп навко· nерерахують у фонд ХН ло фабрики, гуртожитку. п'ятирічки 1.5 тисяЧі кар­ Трикотажники у день бованЦІв заробtтноІ nлаrи «Червоної суботи>.> виnус­ і 4,5 тисячі нарбованців тять 5 тисяч виробів на nрибутків. суму 45 тисяч нарбован­ с. возняк, ців. 3 висоною nродунтив­ секретар комітету ком­ сомолу фабрики верх­ ністю трудитимуться у

та р1ль- ства та Унраrнсьного рес­ д'РЦТ9РНО·ПОJЩІЗОІ . пубJJ1~<;ЬКQГО КОМ1.Т~у

Пошани:~>

------------

муніетичний

7UO

.._ собі . м~.х~1затори бріtrади

КОІІ •

3

фаб· народних делутатів В. М. ЄрмолаєвоІ, В. Г. Єрма· тринотажу вийдуть 20 нової. Ці ноле:ктиви зобо­ квітня на ленінський но· в'язались до суботнина

nр-ацю •нЩ:tН

Ціна

всією фабрикою 1500

3а натхненну слави

року

Вийдемо дружно, рюш

Доброr

1985

квітня

5

іг­

галантерея,

весняно-літнІй

одяг

та

взуття.

Виручка від ярмарну склала 18 тисяч нарбо­ ванців.

Л. Г АЛЕЦЬКА, Інспектор оргвіддІлу управл1Jmв торгlвJІІ.

з

КИІВ. У сучасному світлому будинку скла і бетону на площі понад ЗUОО

квадратних

метрів

розмастилась

експо­

зицая павільйону ВДНГ УРСР «Товари народного споживання». Матеріали його наочно розповідають про збільшення ви. пуску продовольчих ров, розширення їх шення якості. Свої

І промислових това­ асортименту, поліп­ досягнення демон­

nl-

струє

легка, харчова, м'ясо-молочна, деревообробна, місцева промисnо. вІqть, сфера побутового обслуговування І торгівля, споживча кооперація. Експонати викликають велиний Інте­ рес відвІдувачІв. Молодь, наприклад, приваблює продукція Київського вироб·

co!la,

ничого швейного об'єднання іменІ Смир· нова-ЛасточкІна, де в ширеному асорти. · МентІ представnенІ вироби з ~авовни і шовну, ниівсьногсі виробничого швей. ного об'еднання «Юність•. АвтопюбителІв експонати Запорізького виробничого

-

об'еднання

цинлетного

АвтоЗАЗ

І

Київського

мото·

заводу.

З ве.nиною увагою знайомлятьс" гостІ з продунцІею меблевих фабрик. Це набори для їдальнІ, спальнІ, кухнІ, дитя. чІ меблІ Стрийського та БерегІвського комбінатІв, новІ зразки, розроблені ін·

ного

і

накnадного

скла

взуття

галантеренні вироби. UUироко

І

шкір­

показано

роботи манстрав народних промислів, ви­ роби з лози, сувенарн,

~авждн багато бажаючих познайомитн­

-

ся з розділом новинок. Тут елегант­ ний верхнай оДІІг, вироби з трикотажу, нарядна І зручні реча для мал11т, нові модела взуття, посуд, жаночІ сумки, го­ ловні

уоарн.

Всього,

що

є

на

стендах

павІльйону;

nросто

не перелічити. Але, крім товарів, тут оагато матерІалів, АНІ вадаооть

про

передовин

досвІд

самих розпо· падпри.

ємств, їх

кращих людей, про форми со· цааластнчного :амагання, нова конструнціТ машин, засоби автоматизацІї, сучаснІ технологІчні лінії. ВадвІдувачІ виставки

бачать не тІльки кається,

але

те, що для них

дізнаютьсІІ,

ян

це

випус·

робить·

ся.

«Все в Ім'ІІ людини, все дл11 бnаг;а людини.. тани11 деві:а постІІ1но дІІо· чої експозицІї павільйону «Товари нtа• родного споживаннІ!». Кр а м цього, у ни­ нішньому роцІ Оуде організовано сер1.10

-

тематичних

І

пересувних

базІ 11ких вІдбудутьсІІ трудового

вистtавон,

семінари

І

н;а

школи

досвіду.

ститутом «УнрдІпромеблі,., На стендах. виставнах рІзноманітнІ бавовняні І ллянІ, ШерстІІнІ І шовковІ, полегшених струн.

На знімках: ватрина виробів мІсцевої промисловості; праворуч аразим мебnів у павІnьйонІ сТовари народного

тур,

споживанНІ!»,

з

лекти

штучних

ниток

посуду сучасних

декору,

вироби

3

тканини,

форм

ноnьорового,

І

комп.

різного

безноnІр·

Фото

О.

Бормотова. (ФотохроІflка

РАТАУ).


*5

2 стор.

квітня 1985 року

сН О В Е

ЖИТТЯ»

Від11овідапьні завдСІtfНІІ •

шкоnи .•.

виробницrва

І

'

СпІІІІІНІ збори комуністІв wкin міста і району обгоеориnи завдам·

ня nартІйців, nідвищення іх авангардної ропі у здійсненні ріwень квітневого (1984 р.) Пnенуму ЦК КПРС, Основних напрямів реформи

загаnьноосвітньої і профеСІЙНої wкоІІи. На збори також буnи за­ проwені секретарі nарторганізацій · базовкх nідприємств 1 госnо­ дарств. З доповідд~е на них вистуnмnа секретар міськкому nартіі А. я. Тепnюк.

Вона зазначила, що питання, винесені на збори номуністів шніл, обговорювалися на пле­ нумі міськкому Номпартії Ук­ раїни, сесіях міської і районної Рад народних депутатів. І нині педагогічні нолеюиви, баз ві

мірам, на позиЦії очінування пе­ ребувають до сьогодні партійні організації Погребівської, Зази­ м'янської, Троєщинської серед·

підприємства наполегливо пра­ цюють над втіленням в ЖИ'І'ТЯ

.констатувати,

ніх шкіл і базового господарст­ ва радгоспу імені Юрова.

Виходячи з цього, доводиться

резу л ьтати

в

підготовці

до

пе­

реходу на · навчання з шестиріч~ ного віку, в у досІюналенні тру­ дового навчан ня і профорієнта­ ційної роботи. Так, 80 проuсн­

тів~.учнів трудове

класів

9-10

навчання

і

міста

виховання

проходять на базі промислових підприємств. З ус.ією Рідпові­ дальністю поставилися до ОJ:-га­ нізації продуктивної праці уч­

нів

на · деревообробному

наті,

заводах

мета­

ни

реформи.

яних

є

серйоЗні

Про яку

І<ИЙ>>.

Завдання

немає

при

лише

·

... відпові­

з

с ьогодні

то му ,

щоб

СРСР).

полягає не учень

свідомо

вибрав

партійними

-

непочатий край роботи. НавІть документацію не всі номсомоль­ ськ1 ватаж·ии умlІоть веСІl'Н. Представлини парторганІзацій рідко бувають на засіданнях но­ мітету номсомолу. У цьому навчальному роцІ жодного · ра· ., зу не було проведено занятта -; з пропагандистамн · в системі · RОМСОМОЛІ;>СЬКОІ ПОпlТОСВіТИ. Напринtнцl

доповідl

А.

праЦі

немає

в

рів, го

піднесення

ціІ вимог

вносили

в

Врахtенва вро ао~І перемо•воt ІІеСнв

·вІдобра-

На знімку: ТJ;а. Грот у своІй маІстернІ

працюс

зив у своІх робОтах.

(ФотохронІна ТАРС-'РАТАУ).

,__ _ _ _ __,·::::1181

Минуло більше

нату переіІіІов на госп­

розрахунок. · Відтоді . .на"' ші здобутки більш вагомими.

В.

І.

спученого

піску

КоВшув пра­

ше,

З

спецодягу,

пропозиціяf,f.И

молоді» . Що ж зроблено по 'Сі ви.конанню, що нового з'явило-

колектив

пер.еваги

передового

ви­

рахунок

можна

температуру них

або ли

ЗА

РЕЗУЛЬТАТ ЧАСТНИ СЕКУНДИ

Кишинів .

Термометр

повив~н · вимІрю вати перат уру миттєв о.

темТак

ввнжнють молоді фізики

з

Акі!Д!:імії· наук . Молда-

вії,

яКі ' ·створили У ~~.льс .'

виміряти

зерна

частинах

ре~овив, в

в

різ­

сховища

що

р еакцію

вступи­

на

яному-

небудь хімічному піДпри ­ ємстві. Новинка може стати в пр и годі спеціалі­ стам багатьох галуз ей. Діл 11 грунтуєrьсл на прямому

перетворенні

енергії

· ел е юричну.

півпровіднико м в

на-

теплово1

ОБСЯГ ПОСЛУГ ЗБІЛЬШИВСЯ

і:Цтелі-Цкаро

( ГрузиrІ -

Виїзні

бригади

допомогу вдома.

у

ласть).

ни-

мії,

ЩО

;ІІ;ОЗВОЛИЛО

Система іх виплат те..­ пер стала більш гнуч­

кою,

визначили

реалізаЦlІ

ПерехJ.диий приз,

встановлений еніпажем ве­ ликого улера

публіЦі збільшився У два з половиною рази.

нов•, вручено кращій за підсумКами першого квар-

морозильного тра· сАленсей Стаха~

ПІДНОРИЛИСЯ ЯРИ талу бриrадl В .. Тимченка Москва. у господар· . шахти «Торезька•. де ствах нраїни почав діяти

машин,

спецІ-

останні роки життя

·

цював

ально призначених для розрівнювання ярів. Меха-

нізми, що обробляють схили. створено у Всесоюзному

щІамевитий

пра·

нrва-

тор. Нолективи донецьких гірників і намчатських

· рибалон '

науново-дослідному

взялись - до пlввІ~ нового ювІЛею стаханов­ ського руху з~ершити ви- . :

інституті· лісівництва і ме- ·. конання своІх п'ятирІчних

ний вtд : роб6.ти · Ча~ ' дое; . ська РСР ) . Прийняв за­ лідниd:. зpaJOJ:( хакого· при- мовлення новий міжра­

х анізації лісового господа рства. Іх впровадження

·

завдань і з честю додер­ жують слова. О. Стаханоа

ратур:( .за Частки секунди. Дотор.кн ешсЯ малень-

д асть змогу внлЮчити в сільськогоспода р t ь ки й оf >рот землі, які ранІше

·

здружив землянів з ба­ rатьма трудовими нолек­

ладу . ;ВrR- вимірює темпеким

приладом

до

про-

йонний завод по ремонту

побутової техн іки. який від.кривсл в Цітелі- Цкаро. Підприємство

гарантує.

стягнутого - мізинця , і на табл о від разу ж · з' являє -

сі льським жит елям вн ео ­ ну яність ре і'.ІОІІТу холо­

ться

дшІ ьн и.ків,

цифра ,

температуру.

яка

·

. показує

Тан

само

ратури ,

радіотелеапа­

іншої

-

техні.ки.

не використовувались.

ПРИЗ

.

-

розповідають

ЗЕМЛЯКАМ

(Донецьна

. .

ПрQ

це

матеріали

музею трудовоІ алави сТо-

СТАХАНОВА

Торез

тивами нраІни.

резькоІ•~ .

об·

(ТАРС -

нам

виплатити 11,1 тисячі карбованців премій.

дальшого 1 виховання

нішній п'ятирічці обсяг послуг такого роду в рес-

номпленс

со­

бівартості продукціі бу­

реформи школи.

подають

за

зниження

враховуються

РАТАУ).

всі

фактори,

починаючи

з

трудової

дисципліни

і

закінчуючи швидно

цього

методу:

ло одержано 31,1 тися­ чі карбованців · еконо­

міста І району. базових підпри­ господарств

бу1'И дбайливими госпо­

Добре працює перлі­ товий цех і в заверша­ льному році п'ятирічки.

- Темп, лективом у -

ставленням

до своіх службових обо­ в'язків.

Тільки

добрі

слова

можна сказати про сум-

лінних

працівників,

взятий ко­ році,

1984

розповів його нача-

льник Микола Михайло­ вич Литвиненко, не знижуємо. Із _?обов' я­ заннями

справимоея

своєчасно.

А

НІUіИ

передбачено п'ятирічний

виконати

план

по

виготовленню

продукціі

вЦчув

підростаючого поноління. У рі­ шенні зборів комуністи шкіл і

електроенер­

Невдовзі

.

коняретнІ заВдання

заощаджено

гії.

На зборах йшла зацtкавпена

ємств

біль­ передбачалося

ват-годин

виробничого номбlнату А. А. Мороз, учителька шноли М 4

вихованні

тисячі

тонн умовного па­ 230 тисяч кіло­

355

ступили також дирентор мlсь­ но'го мІжшнільного нав'{ащ.но~

розмова про шляхи піднесення навчання

26,5 метрів

ніж

лива,

умов

1 оплати nрацІ.

цінними

на

планом,

середньоІ шноли Л. О. "''J.Prtвa. відсутність

перлітового

кубічних

ця учнів повинна мати ТВОР'lИЙ харантер (збивання ящинів не

є

стали

Наприклад, за минулий · рік виготовлено

вихов·

продуктивна

року

з того часу, як коіІек'- · ,.Зр:ями; бережливо · ста- · тив перJІітового це~у вИтися )(О щрго-:ма~ заводобудівного . .комбі­ ріаЛьних ресурсів..

Дирентор Шевченнівськоt се­ що

В ДІЮ!

.....

ГОСПРОЗРАХУНОК В ЦЕХУ

відповідних орга­ прискоренню до­

будови шкільного примі­ щення з тим. щоб створити умови для учвів-шестирічок. . У наступному навчальному році у школах буде в~едений новий нурс основи І:Нформатини І обчислювальноУ технlни. Тому вже зараз необхідно подбати про централізоване забезпечен­ ня шніл необхідними підручни­ нами. матеріалами. Він такоЖ звернув увагу присутніх на не­ обхіДність ширше залучати до

зауважив,

_ _ _ _....

МЕТОди_...

ГОСПОДАРІОВАННЯ

r.

редньої шноли

·

над ескізом Н.,!ІІЦ •ПаДііmа · Qep.itвa•.

М 5 М. Ка•ор загострив увагу на необхідності антИвіЗу­

позаурочних

року.

1845 ••

рефорМІ!,

Н. М. ·Горбенко.

комуністичному

військ на території Німе'І1JВВи в квітнІ

щодо пlдНесення всього нав­ чально-виховного процесу. Зо­ нрема, організатор позакласноУ і позашнІльноІ роботи шноли

вати роботу нізацій по

коJІИІПВІй

газети «ЧiJcaro трlбJОв•­

брав участь у зустрічі америкавських і рад.явськвх

проqозіщіІ

органІзації

·

Худо•иив Д. . Грот з ·Нью-Норка військовий кореспондент

внутріmнtльно­

шиільноІ

проблеми,

Н4ІР8дІв у

боротьбі проти фашнзіІу.

нонтролю.

цювати всі елементи навчально­ виховного процесу, ці питання мають бути в центрі уваги пер­

ви-

вий союз раДJІІІськоrо І первканськоrо.

Номунtсти, яні виступи.ІІИ в обговоренні доповlдl. розоові­ дали про зроблене по реаліза·

радгоспах

атеїстичному

. США. в пам'm преетn амервкаВц18 .:.;;.. -,.асо· ІСіВ другої eai'f0801 віЬи ~ СПС)і-ац ІІР0 іоІо·

Я.

вирішує ·справи), і в цьому школІ. повинні допомогти спе­ ціалісти радгоспу. Авангардна роль тут належить комунІстам. Недолінами в організац1І про­ дунтивноІ праці уч:пlв ()4гатьох шкіл, зазначила се_кретар щір­ тійноІ організаціІ І{~lвськоt

в

-

Теfілюн. ·дет.ально зупивІJлася на пИтаннях ПІДготовни; . f~обору і розстановки педаrоr111Вих над­

<< Гоголівський», імені Мічурі­ на, «Зорю>, « Заворицький•. А це теж впливає на вибір профе­ сії. Тому і залишаються тут працювати по 2-3 випускники . Важливе місце відведене в Основних напрямах реформи шноли і необхідності удоскона­ лювати ідейно-політичне вихо· в а ння учнів. На це повинні r'ра­

лі

організаціями, адміністраціями базових господарств . Тан, при-

бота партійних органІзацій за· нінчилася обговоренням дону­ меята на зборах. У житТі ж.

них заходів представнинlв ву­ личних. · будинкових номітетlв.

Белині і силадні завдання по· ставлені перед партійними ор­ ганізаціями в Постанові ЦН НПРС << Про дальше поліпшен· ня партійного нерівиицтва ном­ сомолом і підвищення його ро­

.

тати перевірни винования По­ станови свідчать, що ..в бІль­ шості шніл міста І району JЮ­

ти постійний резерв .кадрів, по­ трібно постійно дбати про ство­ рення належних умов праці, по­ буту майбутнім робітникам на заводах і ф абринах, в радгос­ . пах і птахофабриках. Таких

ні , зонрема хованні.

спосте­

цlй по полііпіІенню роботи зі шкільним комсомолом? Резуль·

проведення

винних парторганізацій . .Недолі­ ни ж у цій справі не лінвідова­

міста і

Прикрий і той факт, що lек­ ретарі парторганізацій шкіл не антивізують роботи по налагод­

.конта.ктів

60-річчя

ся у роботІ · п~ійних орrавtза­

робочі місця. дільниці. Щоб ма·

умов

рігачами.

женню

радгоспах

Мало, звичайно. організувати

можливості.

цьому

Ад·

мірно.

району ведеться недостатня про­ паганда вимог реформи се ред учнів і батьків. А партійні ор­ ганізації, їх ватажки залиша­ ються

роботи.

са ме. ту професію, праця за лною принесла б найбільшу ко­ ристь суспільству. Питання профорієнтаційної роботи, ви­ бору професії потрібно вирі­ шувати не стихійно, а плано­

проконтролю­

школах

піднесенні

своїх

щоб . внпус.книн

за цій ГогоJІівської, Н алинівсь­ кої . Нрасилівської, Мо крецьної середніх шкіл району обмежи· лися обговоренням матеріалів Пл енуму, Основних напрямів реформи. Причому рішення партійних зборів у більшості

У багатьох

у

із за­ нінченням середньої шноли одержав прантичні ЩJ.ВИНИ тієї чи іншої професії. Важливо,

дальність за викона&ня рішень Пленуму можна говорити, як­ що се.кретарі партійних органі­

вати їх

в

імені

лише в

результативно-

шкіл неконкретні,

проф-

<<Завориць­ .кий>>, «Зорю> . « Великодимерсь­

недоліни.

партійну

й

( <<ЖерДівсьюІй»,

школи,

•·

с.казати

працювати

Місьнвно і ра'йвно до цих пір не ~твори ли чіткої системи здійсн ення нонтролю за ходом цієї роботи на місцях, не ви­ роблені прантичні реномендації для підвищення сті роботи.

а

більшість vчнів не залишається

стали можливими завдяни тіс­ Ній взаємодії парторганізацій і адміністрацій школи, радгоспу . А:Пе в Цілому в роботі місь­ кого і районног.о віДділів народ­ ної оrвіти. пеДагогічних колен­

тивів

місті

же і в цьому причина того, що

до. ·яг но­

РусанівсьІ<ої

мають

профорієнтаційної

Результати свідчать, що ус­ піх реаліза ції реформи зале­ жить від рівня бойовитості пер­ винних партійних організацій як шкіл, тан і базових nідпри­ ємств. У спіхи в реалізації ви­

лейтив

у

Особливо ж вагоме слово во­

лургії і << Торгмаш>>, автобазах J ,~ 2 і Ng 3, фабриці верхнього дитячого трикотажу. Є на кого рівнятися і в сільських шнолах. Це насамперед нолекrиви Ру­ санівської, Плосківської, Нали­ тянеької імені В . І. Леніна і їх базових господарств .

мо~

нині

ножного номуніста, . спілкових номітетів.

номбі­

порошкової

що

і районі немає системи спільної роботи ш.кіл і виробничих но­ ле ктивів по вихованню учнівсь­ ної молоді. Віддача · реформи буде тим вагомішою, чим тісні­ ше ми зблизимо школу з ви­ робництвом. Зараз школі по­ трібна не тільки матеріальна підтрим.ка базових господарств, а й їх а.ктивна участь у вихов­ ному процесі . І це не тільни справа партійних організацій,

рішень партіt. Досягнуті перші

._ ,. .....

до

50-ріЧ'Чя

стахановського руху. І намічене буде успішно здійсне!!(), адже · rfлькіІ за два місяці цього року

на

му

понмпланово­

рахунку

~о~ективу

кубічних

2342

спученого

метри перліту.

Одержано економію зниженна продукціі ванці.

від

собівартості 6184 карбо­

3а цей час заОІЦаА­ жено 2 тисячі кіловат­ годин електроенергії та 4 тонни основного па­

лива.

Де

колективу

дасть цеху

змогу у

день

Ленінського комуністич­ ного суботника випусти­

ти

160 кубічних мет­

та операторів · шахтових

за

методом

печей

Б. І. - коніш~всь-

госпрозрахУНІ.tУ

кого,

О.

майстрів своєї справи рів продукціі. - мотористів В. І. МИ-,. роненка, А. О. Інкіна 3 ~ічня 1985

А.

Онищенка : · працювати

.· року

цехового ' почав

транспортно­

Успіху дос.игнуто і зав-

сировиннИй · Цех, на чер­

дяки іх

зі

Перехід

ударній праці.

на

госпроз-

цех

-

·

комплекту-

вапня готової продукції.

Це

допоможе

більш

. рахунок, треба сказати, ефективно використову­ позитивно

відбився

на

свідомості кожного члена колективу. Тепер всі вболівають за. кінце­

вати залізничний тран­ спорт.

Б.

ПОJПГУШКО,

ві результати ко.иектив-

r:ромадс:wсвй

ноі праці, а це змушує

повдевт.

корес-


«НОВЕ

с

~----------

ЖИТТЯ»

------IUIIIDIIIUUUIIIIEi радгоспу

ХЛІБОРОБИ е

TOpiHKR·Da~IRKRT

J

ливо

життя

Однією

культур,

у

. нічного

прогресу

та

зміцнення

VJа­

теріальної бази радгоспів на осно­ ві дальшого розвитну механізації та впровадження індустріальних технологій виробництва. У госпо­ дарствах нашого району застосо­ вується багато nристроїв та мехіJ­ нізмІв, яні сприяють значному під­ вищенню рівня механізації вироб­ ничих процесів у нартоnлярстві,

жати

на ножному

ньому

по

150

геюарі в

муллтора

бульб.

Для цього необхідно велину увагу приділити системі внесення орга­ нічних 1 мінеральних добрив. ~ар­ то зазначити, що торін у вирішен­ ні цього завдання було допущено

ряд недолінів. Зокрема, не всі господарства внесли восени гербі-

Картоплі- високу

r р-о

а

т е х н

1

к у

силадових

щування

мілілітрів

-

рослин

ного

сти­

івін-ян.

до

зокрема при підготовці садивного матерІалу, садінні, догляді за рос­ линами та збиранні врожаю. Високі врожаї ють трудіВники

Щорса. Так,

картоплі радгоспу

за

роки

збира­ Імені

нинішньої

п'втирІчки вони довели її урожай­ нІсть до 207 центнеріВ на кожно­ му Із 300 гектарів. Не набагато вІдстають від них картоплярІ rад­

госпу «Авангард». Торік вони зі­ брми з кожвого гектара в серед­ ньому по 201 центнеру бульб. l>ід­ радннх успіхІв добилиса в минуло­ му році хлібороби wrемзаводу «РуДWІ». Вони одержали по 195 центиеріВ картоплі з кожвого 1 ек­ тара, що ва 73 ,центнери більше, нІж ва початку п'ятирічки. Усгіху землеробів передувала сумлінна nраця, дотримання всіх агротехніч­ них вимог, застосування нової про­ гресивноr технології.

Однак

у

радгоспі

«Заплавввй»

середВJІ урожайвІсть картоплі за 'ІОТРрв роки н~инІпІньоУ п'ятирічки

становить JIИDJe

цеитнерь а гек­

84

тара. Господарство реалізувало ії державІ ва 5108 тонн менше, ніж передбачаласа планом. Таку ж низьку урожайвІсть трудіВвики радгоспу

одержали і «Завориць·

кий». А в радгоспі імені Докучає­ ва ввростили і зібрали з кожвого гектара лвmе по 81 центнеру

бульб. Отже, вже нині,

в

період

весняно-польових робіт, хліборобам цих госnодарств потрібно зробити

цид ТХАН, мало вивезли також органічних добрив. Так, вапрІШлад, у радгоспах <<Заплавний» внесли

ніна.

лі є боротьба з бур'яна: ми. Для винонання цієї винористонують роботи нультиватори НОН-2,8ПМ,, НОН-2,8А, НРН-4,2Г, яні обла~нані сітч~стими, ротаціиними

або

ними боронами. ,~ ~

.

.

ДобІр знарядь

засобІв догляду

вами

профіль-

на

-~енціюють

Під час садіння но

вносити

по

одному

в

рядки

ступеня

До появи дять

сходів

прово

2-3 міжрядні обро бітни 1 стільки ж після сходів.

Бажано

застосовувати

дисновІ робочі органи nри міжрядному розпушу-

ванні грунту.

в

середньому

сухого

пташи­

триманню

добрив. Нрім того, увагу приділити до­

стронів

садіння.

Для

цього необхідно організувати сез­ перебійну і висоноянісну роботу агрегатів протягом світлового

дня.

Перед садінням насіниеві буль­ би потрібно обробити захисности· мулюючим розчином. Иого вири­ скують

через

розпилювачі

в

чітності,

Для

розчину на

л!трів води додає-

100

2385

мося

госпах

вість су

при

бl тну грунту ня

та

внростпти

300

цеmнерів

і

-

і

імені

ви­

нартоплі техноло­

району

та

одержання

карто­

в

них.

Перебрані

темно-сірих

груптах

одержати

за

центнерів. майбутні врожаї ще восени, ноли і

Т-74. на

оранки

Нині

лінійці

кожен

шестиряд­

вони

стоять

готовності.

гентар

На

висаджує­

мо по 80-85 тисяч бульб. Нагортаємо гре­ бінь висотою 6-7 санти­ метрів. Це сприяє прогрі­ ванню нартоплі та розвит­

ну

нореневої

системи.

Під

час

в

садіння

рядни

вносимо мінеральні доб­ рива та пташиний послід.

Догляд

з_а

починаємо

після

плантаціями

через

тиждень

садіння.

Перший

обробітон, ноли бур'яни перебувають у стадії <<бі·

ВНОСИМО

В

яних є двоярусні стрі­ льчасті лапи і профільні

борони.

Гребені

обробля·

ємо

односторонніми

ми.

Ноли

мо

вдруге

просапні

леза­

пускає­

механізми,

то леза заміняємо доло­ тами. Двічі, а коли й три­

чі, в залежності від умов. проводимо

розпушування

міжрядь після схоДів. Ян­ що літо помірно сухе, розпушування

проводимо

на мінімальну щоб знищити

глибину, бур'яни.

Янщо ж літо дощове, робимо глибоке розпушу­ вання, щоб рослинам да­ ти доступ повітря. За­ вершуою

догляд

за

план­

таціями підгортанням. На практиЦі перекона­ лися, що 20 процентів

урожаю <<з'їдають>> нини і хвороби.

шнід­ Тому

рази плантацію об­ робляємо отрутохіміката­ ми. На насінних діляннах

3-4

проводимо

трьох

не

менше

фітопрочисток

Найбільш

вивозити

у добрен·

рано

250-

і

взимку

навесні.

нопуємо

добрива.

і

Іх

та

придис­

приорюємо

плу_r:ами з вирізаними лицями на глибину

по­

28-

сантиметрів.

30

ора1шу

на

трудомістний

в

тано­

щоб

на·

збирання

заготівельні

Нартоплю, сіннєвих паємо

пуннтн.

зібрану ділянон,

з

на­

заси­

в

нагати.

В.

TRA ЧЕНКО,

Весняну

проводимо

напрямну,

процес

-

вро­ жаю. Тут ми запровади­ Їх віДразу приорюємо на ли потоново-груповий іпа­ глибину 15-18 сантн· товсьний метод. За тиж­ lІІетрів спеціальними плу­ день до збирання ско­ гамн з вирізаними пали­ шуємо бадилля. Всі ном­ цями. Навесні знову пе­ байни працюють на одно­ реорюємо щ п.1ощі плу­ му полі. Бульби з бунке· гамн без полиць на г ли· рів ННУ-2А вивантажує­ бину 30-32 сантиметри. мо у машини чи траюар­ Добрива продовжуємо ні причепи і доставляємо органічні

головний агроном рад­ госnу імені UЦорса.

ЕФЕКТИВНІСТЬ

є

ран­

можемо

грунт

1\ОМПJІен­

по

у нашому гос­ бідні на пожи· високі врожаї

ВІ!ВО3НМО

му

п.1івковим накриттю!. Проти повного знищення бур' я·/ під нів на картопляних план- хвороб носадковий матеріа:І оброб­ . . . ляють фунгіцидами. тащях раз?м із мехаюч­ На дерново-підзо.'Іистих, світло­ ним оброб1тном слід проводити внесення гербіцисірих і сірих опідзолених грунтах дів до появи сходів роснорми органічних добрив повинні лин. становиш не менше 50 тонн на на

геюа­

управління.

бульби можна прогрівати протягом 10-15 днів у тимчасопих буртах

гектар, а

прово­

тільни

передбачає

Про дбаємо

організаЦійних

бульб.

проводити

М. ГРИЦЕНКО.

20

дерново-піДзо­

системи

топлі ІІJШНУЮ1'Ь з урахувавням тем­

Для

300 600,

зібрати

ку-

бутонізації.

-

івін-ян

В. RОВАЛЬЧУН, головний агроном райсільгосп­

наявності постійних

повітря

до

рахунон добрив, сортів. високої агротехніки. Ва­ гому прибавку дають міс· цеві добрива. Садимо пнсоковрожайні сорти, які збі.1ьшують віддачу ІЮЖ!Юго гектара на 18--

і

заходів, з урахуванням ~Ііс:це<>их І У!УІОВ і правильної систе~\Ш обро­

метрів.

ператури

ми

геюарів, із

запровадженні

агротехнічних

плесхонищ строки перебираtІня ~-;ар­

потрібно

1825

переважно

Останній міжрядний об-

·

і

прогресивною

Грунти подаРстві ву. Тому

листі супіщані, з загальною родю­ чістю 47 балів. Це дає :v~ожли

би прогрівають до утuорення паро­ стків допжиною не більше 5 ~Іі.~і­

з одно-

й

ни.

Для одержання високих урожаїь бульб є всі умови. Грунпі в рад­

ніх дружних сходів насіниеві буль­

При

за

техно­

рів, <<Гоголівський» Мічуріна 300 гектарів.

господарствах

схожості

на

від під­

операції

строн

Вирощування

геюарів, у тому числі в рад­

тури. Важливим фактором підви­ щення її врожайності є також якіс­ на підготовка насіння. Для підви­ щення

-

соноянісно.

господар­

росту

озимі зернові та зернобобові І< У ль­

ротьби з бур'янами є при­

.

в

Кращими попередниками під кар­ в

дисципліни грунту

всі в

почн­

ЛОЇ НИТОЧНИ>>, ПРОВОДИМО нультиваторами НОН-2,8 тех­ ПМ, робочими органами

жнив. Навіть незначний огріх зводить нанівець багатоденну працю меха­ нізаторів. Тому старає­ дити

березня

винятнової

нож1юму етапі

посівний

індустріальною

госпах імені Щорса

виготовлення

топлю

ро­

бездоганної

гuтошш

перек

з

все

індустріальне

вимагає

нологічної

вирощуватиметься

логією на площі

кар­

топлесаджалки.

року

району

сипання сходів рослин. Винонувати цю роботу треба в період, ноли тіль­ ни з'явилися сходи і ви· сота їх не перевищує 5-6 сантиметрів.

і~ :у фазі

забур яненостt.

са­

ного посліду і стільки ж складних

мінеральних слід велину

Ефективним засобом бо-

з щш

погодних, умов

завершити

бульб необхід­

центнеру

урахуваюfям ... глибини са- тоді, ноли вона перебуває

діння,

треба

діння нартоплі. Роботу цю потріб­ но виконати за 15 робочих днів.

робітон нартоплі

посі-

ствах

стимулятором

травня

механізатор

віддачею,

чому:

поле

гос­

репродунцій

високоянісний

вих добрив на поля, своєчасно nо:J­ нидати їх, приорати з тим, щоб першого

тех­

бить для того, щоб рясно було під кущем. Хочу наголосити ось

Так, радгоспl! І << Заворицьний»,

високих

нартопля за

і вибір часним підгортанням

за

нартоплі виростили матеріал.

прискорити темпи вивезення місце­

до

шших

необхідна

~по-ударІщму,

повною

імені Мічуріна, і~1ені 60-річчя СРСР, <<Авангард>> та племзавод «Рудня» завезли районовані сорти

Нинішнього господарств

в

входить

розпоряд­

Ножен

працює

гією

багато зроблено. << Гоголівсьний>>,

біт. Землеробам

та

дотримання

його

нінЦі

наємо перебирати насін­ ня нартоплі. Нрупні бу­

ними саджалнами СНМ-6 в агрегаті з тракторами

яного

.__;;

женні

треба_ занупити І

населення

У

борозен.

ТруДіВНІІ-

програ· мування віддачі поля: У кожному радгоспі потріLно врахування мати свої насінні посіви кар­ 1 обов'язкове всіх складових агротехні­ топлі. Торін у цьому плані бvло

дарствах планують внести навесні нинішнього року, тобто зараз, у період проведення комплексу ро­

а бур'янами гляду за посівами картоп-

в

силаду

дом.

подарствах.

восени в грунт лвіпе 1,5 тисячі тонн органічних при мані 31,5 тисячі тонн, <<Заворицький>> 4 тисячі тонн при плані 21,6 тисячі тонн, імені Докучаєва 4,2 ти­ сяч:! тонн при плані 24,6 тисячі тонн. Решту добрив у цих госпо­

&оротьба Головним завданням до-

ного

загону,

У

робити

садіння

льби ріжемо на частинн. Садіння проводимо впо­

вісім механізаторів, пра­ цює за бригадним підря­

частин технології виро­ нартоплі, Тому по:rрібно

насіння,

УМОВ

ступне

впоперен

про-

всіх вимог агротехніки. Механізований загін,

приснарити темпи перебирання бульб. Господарствам, у яних не

~истачає

картоп­

13

=Запорука цьому - сумAШDDIIIIIR лінна праця механізова-

Таний абробітон насіння дає при­ банну врожаю по 30-40 центне­ рів на кожному геюарі. Для обро­ бітку бульб цим розчином потріб­ но прогріти і nроростити їх, щоб висота вічок становила 5 мілімет­ рів. Перехід на індустріальну техно­ логію виробництва нартоплі ви­ нлинав потребу пошуну дешевого і зручного способу підготовки по­ сівного матеріалу. Для одержання внеоних урожаїв ранньої нартоплі вже нині повинно бути занладено на яровизацію 3780 тонн бульб, у тому числі в господарствах Бро­ варсьного виробничого об'єднання радгоспів 2500 тонн. Підготов­ на насіння є однією із головних

серед­

центнерів

100

та

росту

є

займає

=~~ь ввіс~і{~~~ж~ї g~~~~:

ться три кілограми ТМТД, стільіш ~, ж~. амофосу

Вона

ПОГОДНИХ

'fІ••··························ІНІІІІІІІППІІІmМ* реалізації Продовольчої програми СРСР є приснарення науново-тех­

провідних

вирощують

центів у структурі посівних площ. За будь-яких

все необхідне для підвищення r ро­ жайності нартоплі, збільшення її валового виробництва. Завдання стоять велині одер·

з

які

господарстві,

ля.

ІІІІІІІІІІІПІІІІІІВІІІІ!!!!!!····ІІІ

умовою

ПРОГРАМУВМО

з'їзду ЮlРС. Вони пра­ гнуть зробити ва· гомий вклад у реалізацію Продовольчої програми СРСР. ·

ДОСJІrвевиJІ В&JКИ 1 ПереДОВОГО ДОСВІДJ НАйВАЖЛИВІШОЮ

у

рішень

XXVI

вироовицтвD на !)~то плі І"'

втіленням

З стор.

УРОЖАЙ

наполег-

працюють

над

*

року

1985

З ДОСВІДУ.

імені

Щорса

За індустріапьною технопоrією ШИрШе вироваджуймо

квітня

5

ДОБРИВ і 'tорнозема\ 30-40 тош1. Н оршt рід~-;их добрив (при вологості 92--95 процентів) па всіх типах грунтів у

1,5-2

~Iiнcpa.l!,rri добрива при

цьоАІУ

рази більші.

треоа

вносити

залежно від сорту

топлі. На

кар-

діючої ре'Іовини на гектар. 3 ме­ тою пі)(:нІЩення ефеиивності вико­ [НІ~ташІя

добрив

внесення

Оптш~альпі

6-8

рів.

Гус'rота

бульб

повинна

сягати

застосовують

строки

rрадусів.

висад;,;ують

ло­

топлі на насіння її треба збільшу­ вати до 90-100 тисяч бульб па гектар. М. кандидат ких

ШАРАПА,

сільськогосподарсь­

наун,

їх.

топ.1і настають при грунту на глибину 10

до

І\:артон.1ю садять гребеневим cпo­

собом на глибину 6-8 сантимет­

rp) нтах із висо~-;им вмі- 80-90, а при вирощуванні кар­

сточ фосфор) і калію норми фосфорпих і І\аліЙІІИХ добрив потрібно зчсІ:шити на 20-25 кілограмів

І<альне

одержання ранніх урожаїв. Роботу цю проводять у стислі строки і заІ;інчують до кіпця квітня.

У

пророщені

садіпня

кар­

прогрівапні сантиметрів

першу бульби

чергу для

Матеріали вала ва.

сторінки

кореспондент

Г.

підготу­ Поляко­


*5

4 стор.

квітня 1985 року

с:Н О В Е

ОБЕРЕЖНО! ВЕСНЯНИЙ. ЛІА

ПОРАДИ ДО ЧАСУ

-

Весна вступає в свої права . Голубі плеса почи­

бе3

рІчки

нають очищатися від нри­

ги .

Незабаром

затоках,

тримається,

умов

3бираючись nам'итайте:

-

ку,

траnляються

вільний

нетьси

дпи

бІnи берега І •

му у весняний період на льоду необхідно дотриму­ ватись особливоУ обереж·

рантесь

Не

ДО3ВОЛІ'ІЙТе на

nижах

Якщо ви

3Найомих

n~ооду,

місцих,

небезпечному

особnиво

там, де с діnикки 3 wвид­ кою течісю, стоном теnлих І виходом грунтових вод;

є1:ьси

ні місяця звичайно за­ вершується перехід ее· редньоr добовоІ темпе­ ратури повітря через

5

градусів,

знаменує

таціІ рослин. місячна

Середня

температура

nовітря на

·

що

nочаток веге­

частині

переважній

публіки становить градусів тепла,

За прегнозом Гідро­ метцентру Радянсько­ го Союзу, середньомі­ сячна

температура по­

ні передбачавт ь с я близькою до середньоІ багаторічноУ, а в Во­ рошиловградській, До-

в пів­

шується кількість опа­ дів. Причому, незва­ жаючи на потепління, з однаковою імовірністю можуть спостерігатися снігопади і ожеJ.едь, грозові зливи і град.

бу де кв і· року? Ни­

нішня весна характер· на високою повінню на річках . В першій декаді березня вона поча­ лася на Дністрі, в кін­ ці другої сформувався максимум

повені очікується на Десні, Прип'яті і Дніп­ рі в районі Києва.

4-8

У порівнянні із зимо­ вими місяцями та з бе· резнем у квітні збіль-

Яким же тень цього

один раз

в 20-30 років, а в окремих районах і рід· ше. В квітні розвиток

вітря на УкраУні в квіт-

денних областях та За­ карпатті 9-11.

,

такоІ висоти повінь до­

рес·

території

nовені

річках Приазов я,

на

кіль-

нецькій, на сході ківськоУ,

Дніпропетров­

ЗапорізькоІ

ластей

-

об­

вище норми.

В дРугій декаді місяця по республіці, крім пів­

денних

областей,

ливе зниження до

мож-

0-4

градусів морозу. Найбільш теплою по­ года передбачається в

окремі дні першої де­ кади ( 1О -17 градусів) і в третій ( 15-25 гра­ дусів). му

На

південно'

березі

Криму

в

більшості днів другої 1 в окремі дні третьої декади 17-22 гра­ дуси

тепла.

кома днями nізніше на Сіверському Дінці, Самарі, Інгу ІІі, Інгу ль­ ці, Південному L>узі, ріках Нричорномор·я,

Місячна кількість опадів в Закарпатській, Львівській, І в а н оФранківській, TeJ:. !0-

Західному йом рІВНіВ

кій, У.ернівецькій, Він­ ницькій, Одес ь к І й,

Бузі. ВОДИ

'lід­ над

передпаводковими

ста­

новив

меrри, а в

1-4

південних ra схІдних областях мІсцями --,- до 5-7 меrрів. 1:5uда ви­ йшла на заІІJІаВИ.

Високу вінь

весннну

'!ека;ш,

туваІІися.

до

неі

Але

складнІсть в тому,

пІльській,

Хмельниць-

Херсонській, кій ся

Запорізь-

об;Іастях близько

очікуєть­ до

норми.

На rериторіІ решти об­ ластей

-

менше

rо­

вся

Н. ТОКАР, головний

синоптик.

(РАТАУ).

що

сПОБАЯ ЖИ3Hb•-U(.JJaH Брuнарскurо rорuдско.

ro кuмнтета

нt.р­

ми.

nо­

11

J)нЙ•ІННОІО

Сuнетон

nартии

УкJ-ІаИНhІ .

потерпілому,

набли­

в

при

подайте

можливості

дошку,

йому

шнур,

багор,

шарф, брючний пояс, ре­ чІ одягу... Коли потерпі­

не

зупиняй­

і, не

ним

у

напрямку

слід

доставити

тепле примІщення лікарню .

в

чи

в

на

дітей,

в

байдуже

що _ граються

весняному

же

льоду.

Ад­

небезпечній

життя

ситуац1У

виявитись

.для

моЖуть

і вашl дІти.

Бережіть своє життя життя ваших дітей.

А. САФОНОВ,

завІдуючий пунктом

навчальвим Товарнетва

рятувания

на

водах

областей . Вони також за­ писують

ГОТУЮЧИСЬ ДО ЮВІЛЕЮ

матеріалами,

nовз

УРСР.

---до 40-РІЧЧЯ ВЕЛИНОJ ПЕРЕМОГИ --~~~

nоnовню·

внп ад ку.

Не проходьте

спогади

своrх

рідних про боротьбу з ні­ мецько-фашистськими за · гарбниками на Житомир·

щині,

Черкащині , ·

rівщинl,

У.ерн! ­

ХмельниччинІ ...

В.ивчаючи

ці

розповідІ,

неодноразово організову· вали зустрічі з ними.

Бабич, М. Д. Сом, І. С. Шевченко, С . М. Цахло,

Є в музеУ і фотознімки

І. П. Ковбасинський, Г. Л. Штакун , Я . Д . Сом, С. С. Зінченко, І . М. Шrакун, С . І. Рогач та багато ін­ ших.

Під

нули

випускники

випуску

Берліном

класу

10

заги­

першого

П.

В.

війни~.

Школярі

запису·

До

40-річчя

Ве.ІJикої

ють спогади односельчан Перемоги у нашій школІ про їхній внесок у Вели- готуються всі і молод · ку Перемогу. Пишуть про ші школярі, і старша­ тих. хто воював на фрон тах чи в партизанських загонах. 1 про тих. хто

класники. Кожен визна­ чив завдання по гідній зустрічі ювілею, знайшов

боровся

свою справу. Так, третьо-

на

окупованій

території.

Це

розповІді

класники

про

яю

невимов-

стрічі

те.

проводять

з

зу·

односельчанами,

но тяжкі страждання при-

записують

несли

про ті суворі воєнні роки.

на

фашисти;

нашу

про

землю

те,

як

ра-

Всі

їх

розnовідІ

піонерські

загони

дянськІ люди стали на за- змагаються за право стоя­

хист

Батьківщини;

про ти в почесній варті біля

те, як після визволення села жінки, старики, дІти

пам'ятників і обеліска, комсомольці готуються до

колгоспу,

переду

піднімали

господарство фанельного

постачали

на

відправляли

воУ·

походу.

По­

і загальношкільна

фронт продовольство, зби- операція <<Доброго ранку, рали

і

нам

подарунки,

ветеране!:~>.

зібралч

кошти на літак... · У нашій школі навчаються

учні,

приїхали

в

батьки

село з

яких

інших

В. RPACOBCЬkA, . вчителька.

Редантор Є. ФЕДЯЙ.

. Міське споживче товариство ЗАПРОШУ€ НА СЕЗОННУ РОБОТУ на літній період продавців для роботи у ларках міста, а також по продажу квасу. На роботу приймаютьс\-1 пенсіонери, сту­ денти, які знаходяться на І<анікулах, молодь, якій

18

виповнилося

років.

ДО зв ' язку

УВАГИ з

ЖИТЕЛІВ МІСТА

псредаgею

пр ; rмісьного

марuщуту

на обслуговуваннн Броuарськоrо пасажирсь · ного автотранспор·tного пі;щрнсмства ,N'g 31014 но­ мер маршруту зм інено на .N'Q 120 1 продовжено до заводу алюмінієвих будно!rструtщІй. Шлях руху автобуса залишився таким же . АдмІністрація АТП.

.J'<'Q 41

Броварському молочному заводу ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ на пос~йну роботу робітники у виробничий цех.

Наша адреса: м. Бровари, вул. Боженка,

5.

Дирекція.

АДРЕСА РЕДАКЦІї:

6-7 квітня, у суботу та неділю, уні­ вермаг райспоживспілки проводить ви­ ставку-nродаж

За довідками звертатисн у відділ кадрів товарнетва за адресою: :.т . Ьровари, в ул . Во­ ровського, 16. Правління.

УСЕ ДО ВЕСНИ няно-літнього

nромислових товарів

асортименту.

тут nридбати верхній вироби, взуття.

народНЬІХ

Броварська

nеnу-

вес­

зможете

одяг, трикотажні

У виставці-nродажу беруть участь швейні, трикотажні та взуттєві фабрики Києва.

Гостинно заnрошуємо до

нашого уні­

вермагу.

--------~------

Дирекція. ..._......_..._ .._.

_____ _

Педагогічний коnентив міської середньої wнon~t Н. 7 внсnовnюс гnнбоке сnівчутти вчитеnьцt-nен­ сіонерці Марії ГриrорІвні Синаленко 3 nриводу тижнрї втрати смертІ П чоловІка ЄВТИХІЯ ПАВЛОВИЧА. Копентив мІської середньоі wкоnи Н. 7 висnов. пює гпибоне сnівчутти військовому керівнику Ва­ снпю Овсійовичу Вnасюку 3 nриводу тижноі втра. тн смертІ його матерІ ОЛЬГИ ДЕМ'ЯНІВНИ.

2&5020, к . . ївсьна. область, м. Брова~и. вул. Киівtьна. 154.

Телефони; редан1ора

Ви

Індекс 61285.

19·3-82; застуnнина редан тора, віддІпу nартійного нсиття Друк високий. Обсяг 1 татов КиевекоА оt'іщн·ти . (На , КІ.Jаинском язьІке). - 19 4-47; вІдnовІдапьного сенретари, віддІпу сіпьсьного госnодарс1ва 19-3 ·18; друкований аркуш . Тираж . Редактор Е ФЕДЯй . "Орссnондента місцевого радІомовпенни 19·3-05; вІДДІІІів nромисповості, листІв 13.415 nримІрникІв. Газета вь,хuди1 с 17 аnреля 1!137 года . б 19 4 67 Дни вь1хода : втuрнин, среда. nятница. су~б-бо~т_а~·---------і_м_а_с_о_в_о._і_Р_о__ от_и__-_ ____- _-__•________________________~-----------------------------з-а_м_о_в_л_е_н_ня___~___ІВ_4_9_.__ городrкого

Кuмм' ннп ичеекоІІ

опинились в

вІДриваючи ніг від льоду,

воїнів, імена яких поки що не відомі. Члени клу­ бу «Пошук~>, яким керує вчитель Історії В. А. У.ра­ совський, нині ведуть ве­ лику роботу по встанов-

Хар­

ськоУ,

могу

жайтесь повзком,

нещасного

·Ід .

Якщо ви надаєте допо·

ному 1941 році вели ге­ бомів «Наші земляки роїчні оборонні боІ, захи­ захисники столиці нашоУ щаючи столицю республІ­ Батьківщини Москви1>, ки і наше село від фа­ <<Учасники Сталінградсь· шистських загарбvикІв . кої битви:~> , «Вони форсу­ Один з розділів музею вали Дніпро 1 визволяли присвячений бойовому КИЇВ», «Ті, ХТО ВИЗВОЛЯВ шляху 36 гвардійського країни Європи•. «Нь.ші бомбардувального орде­ земляки учасники Бер ­ нів Суворова і Кутузо­ лінської операції:~>. Пошу­ ва Берлінського авіапол­ кlвцІ встановили, що н ку. Цей полк в січні­ цІй операції брали участь лютому 1944 року пере· бував на територіУ нашо­ требухівцl І. С. Ковбасин­ В. П . Ностяний. го села. З багатьма і:ого ський, ветеранами школярі під­ З. П. Бабич, П. С. Польо ' тримують тісні зв'язки. вий, Р. О. Норнійко, К Я .

ПЄр:ІПОЦВJТУ -

де міцний

мо·

дІти ще І ще раз переко· ленню імен цих бійців. Мельниченко. І . А . Баі"' но цікаві матеріали про нуються, що в uна Пj>oT•J Крім цього, вони продов­ бич . наших односельчан ве­ І ще одну цікаву опе- гітлерівців була справді жують пошук і збір нових теранів ВеликоУ Вlтчизня­ проводять члени всенародною, визвольною, матеріалів, а також ви­ рацію ноr війни. про бійців І вчають і систематизують клубу «Пошук•. Назва Yfi священною, що куtав Ве­ Харківського партизансь­ «Моя_ Батьківщина у лику Перемогу весь '"~а­ кого загону і воУні~ ті, що вже зібрані. Зокре­ військ НКВС, які у гріз­ ма, йде оформлення аль­ роки ВеликоУ ВlтчизнІІної дянський народ.

погоди----·

сягає рідко

причиною

Привертає увагу відділ бойовоr слави. Тут зібра­

Міс.вць Так в народі назива­ ють квітень. І не виnад­ ково. В nершій nолови-

разі

ковзати

ексnонатами.

ФотQе:~юд С. Ніколаєва.

плюс

новими

льоду

його

ськово-nатріотичного · вихо­ ванни учнІв. Му3ей nостій. оновnюєтьси,

що гра на виявитись

ба прискорити крок

У ТребухІвс~он!і; середкІн wкoni багато років nрацюс кІмната-му3ей ревоnюційноТ, бойовоТ І трудової cn ви. Нині вІн став центром ВІЙ­ но

Ум,

тесь, але й не біжіть. Тре­

якому

не·

льо­

же

rруnами.

ні

на

запорука Проводьте

серед дітей роз'яснюваль­ ну роботу. Роз'яснюйте

на

лий міцно вхопився, тре­ ба тягти його до берега чи на міцний лід. ПотІм

сан­ в

місцих пову

ногами

і!риги.

в сторону,

Щоб

насовуй­

опираючись

чи

поведінки

ду і в воді вашоІ безпеки.

Вибравшись

кри31, товщину

місці,

лід,

правил

чітке 1

дотримання

із ополонки, необхідно вlдповзти або відкотитись

край

ТJІГ·

no

великими

Пам'ятайте, що неухильне

розведіть

обережно

на

спиною

- не робіть nунок бnи3ь· ко_ одна від одної І не 3бМ·

ДІТІ'ІМ

КОВ3аках,

no

руху,

широко

руни, теся

в ус:Іх на ви­

бе3nечного

риби:

-

- -...--пРогноз

nо:ааду

иного

с:nокІйно ходити треба вимІрRти П

ності І таких правил:

Пробудження.

кІнец~о

говорить сама за себе. То­

ках,

рухів,

ду. В руках у рибалки мас бути nnlwни. Вона важпива

районі в 1983-1984 рр. у весняний період трапи­ лось 6 нещасних випад­ l<ів. Ця сумна статистина

кататис~о

на~ рибал­ весниний

У.ітко ви­

конуйте правила повод­ ження на льоду. Домагай­ тесь цього і від дітей.

мостійно, кличте на д .н>­ моrу. Не робіть рІзких

nІд не дпи одинаків. ТУт, ин І в аnьnІнІ3мІ, nотрібен 3nагоджений колектив. Той, хто йде nопередУ, :аакрІnnис wнур, довжиною 20-:Н м,

трагІчнІ виnадки. Так, тільки в Броварському

те в небезпеку.

nровалились nід лід, втрачайте влади над собою, пробуйте діяти са·

nno·

не nідходьте бnИ3ько до обривистого береrа, це н.СSе3nечко;

але

тесь, що вам ніщо не за­ грожує і ви не потрапи-

ви не

оNІТИМ

крижинах,

тах;

він крихкий, немlцний, на ньому багато тріщин, nромоrн, ополонок. За таких

ДО3ВОЛИИТе

на

Перш ніж вийти на · ліД, обов'язково переконай­

берега. Та якщо трапилось, що

nІд час п~оо,І!ОХОд!і

не

кататись

водосховищах.

ще

не доnускайте дІтей догnиду дорослих до

-

почнеться

скресlння, завирує повінь, підніметься вода в річках,

ЛІд

ЖИТТЯ:.

-

друнарня Київського обласного уnравлІння у сnравах видавницrв. nолІтрафії Адреса друкарнІ : ~55020 . Ки\вська область . м. Бровари, вул. Київська, 154.

і книжкQіюї торгівлі.

.

56 номер 1985 рік  

56 номер 1985 рік

56 номер 1985 рік  

56 номер 1985 рік

Advertisement