Page 1

.

пролЕтАРІ 'Сіх J(PA1H;~IzRAIITEC1lt. н

По ЗИВНlсуботнина

88 (.с781)

авОТА

7

свято

КВIТIIJI

1979

р.

Гарячу п!дтримку зна­ йшла серед молодих ТРУ­

ЦІВа І ИOIL

= ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ 3 17 НВІТНА 1937 РОНУ

oprAR БРОВАРСЬК()('О MICbKoro . KOMI'I'EТJ.' КОМУНІСТИЧНОІ,ПАРТП 1"КРАППІ,

МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАДНАРОДЦИХ .ltEIIYTATIВ КИJВСЬКОt ОБЛАСТІ

у ЦЕНТРІ УВАГИ СІЛЬСЬКИХ ТРУДІВНИКІВ Широк"А

У сlпьських трудІвникІв ра­

.laryK

Іону зніАшпа .постаноВа ЦН НПРС і Ради Міні­ e~i. СРСР «Про додатк!'.1 заходи па забезпе­

чанню .36ирання .ромсаю; заготівепь сlпьськогос­

подаРе"к"х. "родуктІв І кормів У ' 1979 раці та

ycnlwHoro 'проведення зимівпі худоби в період 1979/8'0_ P~"Y:t. У IfДП08lа..~ на постанову трудІвники сеп а на!І1IIf1Ю"'WИРОКУ програмузбіпьuіення виробництва lIinltebKOrOcnoAapctlKDT праАукціі, ' дбають

Значну ,чЩ~!Іс

';to~i.l Tt~~tlcu;~:

n. щі:тугаW . Оцг- \ про. 3-«ЦН8ItНІ! кормовоі бази, попіпwен~я якостІ lariIJTptiк,f6put, і" к.,ОР.'МІВ," П.~ИСКОР8ННЯ будівництва тваринницьких

8i"rap.hat~HICO.. . Huн.l ' гllc .,Однцм

nри,.tщ'ні., оенаЩ'ННІ! іх необхідними механіз­

А

6 . rtєршu.z . IJ~OaurIJtex~il>.Y ' нa lJгсн.яН~IіОА'. На tpйfОі1l!РІ­ дЙIJu4 мгхаНізQ.rQР радгЙСnУf(ЖtfJ~(8-

с"IСш2~

СЕНКО.

В:

мам... ~

ПроблеМІ! а~"шеRНі

Фото

, корМі' -

ба1tяя

. • КСН-І00.,

проводити

rocTpdТcno

перед багато

швидше

tпецt~l~faми , ёела постає ше.

rпrt,,~R" ! ,П~9 Іх .якосt1.

ф

74 молоді трудіВНИRИ радгоспу «Літківський., пІдтримавши Ініціативу москвич!в, виріши.'ІИ взя­ ти активну участь у Все­

своє! праці. 'У .червону суботу. комсомольці 1

союзному

ла ну

пш_ищеция

.

Й ' ~~;

T~~p

і

якісні-

цИХ ВИСОRОПРО-

дУRТUИ1IИX машин У райЬ-

ПЛАН ВИКОНАЛИ

у пос,аНОВі ЦК КПРСt PaДll Мі­ ністрів СРСР ставиться · питання про

би.

ЯltнайІІовн1ше використання усіх ре­ зервів збільшення вироБН'PlUтва · тза­ рин:ницькоУ продукцІУ. В()1(рема йдеть­ ся про відновлення раніше· ліквІдова­ них і органlзац.lю 'нових тваринниць­ юtt ферм у колгос,пах, .' радгоспа; 1 мІжгосподарських пІдприємствах.

10

го

розпочалася ' .'/

• ТребуХlI1СЬКИЙ.,. лізу ється' . ~a

телів.

д? 'ліТ­

;У~имatlня. xyдo~

'ИК~

pa~ro~nl спеціа­

ВНРОЩУ'з'Н!і1 ' ' ~e­

tto-

Никlшиь~t'() ilіта усе:

голів'~ Ху.Qоби tIеребу8ат~ме на

свіЖf)МУПОВіtр1.

це , СnРИЙТJ;ll.f!!

otiдор6.te~ . ХУ.,!t~и. lri!kйоМУ'

п~ед~~; P~~H1:Y і, ~lIti.itAp. IЮІ.;()6~J\И · феtsм •.

На: 1'~.РRИ!JИЦ"~1.ty .•комплек­

Така РОБОТа, бу де ПІЮведена І 11 на­ шому район!. В ни:н!шньому роц! в радгоспах буде вІдновленО" 4 с~ин(')' ферми, погол!в',я свиней для' яких вже п!дготовлено в радгоспІ-комБІнатІ .F{aлнтянськиЙ •. На кожнІй з таких ферм утримуватиметься від 50 до 100 свиноматок. В рядІ господа'рств буде

f

Діяльиа ,п1дtотовка иьо-табlрноtо

сі пеРI1I()Х · чеРгИRаМlчено, ~.~.

будуть утри­

81ROM

до

мі­

12

сяців: На

комплексі

друго!

черrи

передбачається прdвєсти поточ­ ний ремонт. існуючого ,1a~opy, розпочати будіВНИЦТI50 . ~pyгo1 черги на 1500 голів худоби.

.р.усанІвсЬКИЙ., • ГоголівеькиЙ., .За­ ВОРИЦЬЮfЙ. та інших.

На цьому комплексі утриму­ ватиметься понад 300 корів; ро-

В, ПЕТРЕНКО.

травня. .. 'У господарстзі намічено ши­ рону програму по зБІльшенню виробн'ИЦТl53 кормІв. що забез­

дарствам

району.

Радгосп жу

успішно

виконав

завдання

по

-

У

справилися

з

молодняк!\

прода­

радгоспи

передано 1оз~ нетелІ при пла­ Н! 900. Тваринники таfЮЖ ус­ пішно

продажу жавІ.

MO.'IORa

і

планами

м'яса

дер­

В. ПРУДКИП, старший зоотехнік райсіль-

.

госпупраВJJШНЯ:.

Уряд СРСР розглянувПВТ8КВЯ про розвиток виробничих потужн~ стей по вlдиовлению спрацьованих

деталей автомобілів,

сільськогосподарсьЮlХ

тракторів та

машин

1

прийнив постанову, спрямоваиу на

повкlше

задоволення

родного

гtlсподарства

потреби в

иа·

запасних

частинах за рахунок збільшеквя обсягу відиовлення ЦИХ деталей на

Передбачає"ьс., що М1.нlстерсти 1 ВІдомства,' АхІ розроБJlJl!ЮТЬ .кон­ струкціУ ,иозиХl\I3ШИН ДЛJl! сіль­ сьного, господарства. ' Зобов'яза.Ні

відnов!дних

потужно­

стей з урахувз,нням . останніх до­ сягнень у галузі технологіІ 1 ор­

rіиlзащlІ

такого

рробщтва.

енергетвЧJjIOГО

паnивно­

комплексу

•.

ф!каціlО>jtё.талеЙ 'І вузлів,

прието­

рен,ню

coba.hiC'h.-h

ДО llдиовлєкня сучас·

ни...'.Іи М~t6~ами . . При Держа~кому комітет! СРСР

CTВO~1I6 . науков()-~иробниче об t:llНЗlНняпd ., Відиомекню спрацьова-

створенню

ська-Ачинського

Постановою встановлено коннреТНізавдання по ство­

широку унІ­

новленню в

роках де­

МіиІ­

завдан­

нях і " ~~~ечуВаrи

по вкрМиичо-t.еХl'lіЧИОМУ

1981-1985

І Рада

стрів СРСР прийняли поста· ноау .Про створення Кан,

перед~~аТКв. теХНічних

спеціалізованих пІдприємствах. Встановлено заздання по вІд· талей зазначено1 технікИ, які в!д, працювали свій реСУРС,.а також по

цК КПРС

ченню .

Cl,JI'Ch1'toro "

забезпе­

господа ре,тва

ни:х дeTaд~ &!1:0моб!лl.,'траRТО­ рів

іСlльtЬКОГОCl10дарських

w.ии (реМДе~аль).

ма­

(ТАРС).

паливно-енергетично

го компленсу в

1979 -1990

роках . Передбачається будів, ництво потужних розрізів, великliX

вугільних теплових

елеКТРОl!танцlй, ліній елен­ т рооер.е дач! , й електрооІІ: Д­ СТЗlНЦ'Їй для розподілу по ра­

ЙOlНaX гlУ,

Сиб!ру

електроенер­

ВИ!роблюваноУ

на

електростанцІях,

а

1нших пlдц·риємстs.

.

зІбрано

тонни ме.

3

В. AHДPIЄBCЬKA~

с. Літки.

цих також

(ТАРС).

домоглися

за'

в.nровадження

уі

виробництво

нововведень

рац10наліза 'ООрlв,

-

еи~

ВИПУСКУ

даноУ працІ бітника І,

за­

caMOBiд~

RJoЖНОГО ро-, наС&.'lIперед •

правофлангових стичного

соцlалі~

змагання:

l')r,Jигаrт столярІв

Петренка, рамників

виконан!

мовлення БУДівельникІв КOtМбіR'ОР'МОВИХ заводів.

В.

-

членів

-

А.

г.

С. Оснача~

В. Н . Новба~

синеького,

а також

-

рювальник!в

зва~

С. ВІ..

П.

лоуса, З. П. Нон оненко. зроб- танелажників д. до' ·ле!'!! на п!дприємстві, на­ Радченка та Г. І. Велиq~ дійшли у різні міста 'Ук­ ка. раїни. Серед них се­ А. КОЗЛЕНК<>.t лище Налита. Біла Церк­ rоJТtOвквй інженер дос­ Металоконструкц!І,

ва, 'Ужгород, та інш!.

Миронівка

З початку року

нинІшнього

колектив

механічного

цює

ремонтно­

заводу

пра­

План

пер­

ритмічно.

шого

кварталу

з

реал!за­

ЦіУ ка

продукції викон~ний 100.7 процента. Вели­

ка

заслуга

в

тому

передовинів бригад А. П.

1\1.

Ф. Нарпенна з ремонтцеху .

подих токарів О. Є. Л.

І.

майстра ка

та

M~

Ноз­

Ду:: аєвського,

В.

В.

багатьох

РІШИМОСТІ нів Є те , що люльцІ для: фасадних роБІт ЛЕ , ! ОО.

300 якості.

присвоєний 3нан Вперш р підприєм~

ство реалізувало Ух Із по­ qесним п'ятикутником на

442

наших

членів Єрьоми та

. но-складального лова.

лlди~ експеримеиталь­ ного заводу.

СПОВНЕНІ

Значним

СУ3IР' JI ІНДУСТРІІ

по

Своєчасно

наших

Д'ЕТ ДЛЯМ-ДРУГЕ ЖИТТЯ

рев.

талолому.

'УСПіху

реалІзації продукції.

15

муватися тёJiята

метріl "''Гут

і

кварталу

радгоспі ' планують завершити до І-го, З'підtотовку нових -

Rвартальне

них

тиМуться в радгоепах .ЛІтк!вськиЙ.,

'f!RОЖ ро.здаваТимуть задопо­ могою мех.аНіЗМів. Ре'м(')кт існуючих таборів у

)tіТНlй та~іР.иа молодива З.~r~ь­ ною площ~!О 36 тисяч . Rмдрат­

3000 . rd.t11,f

відновле­

.

~130MHO !одопостачання, корми

печить успішне виконання пла­ иів по продажу нетелІв госпо­

lIY~'rи JiQ$1ІЙ

птахоферм. Вони органІзовува­

біт:flИЮl 'подбають' про механіза­

цію' до!ння тварин. у літНіх таборах буде меха­

до

жителями се. вІзьме актив­ проведенні

рахунок

Ноле.ктив дослідно

Вамічеве ЗАійсвимо

РЕЗЕРВИ­ В ДІЮ

но

і

з

молодь участь

Вісті s промиСАових підприємств

J!l........' ...bnI! · ~5. Нещодавно Jx одер.~"щ жаJ1И радгоспи • ПЛОСRівспериментального заводу il~lrpaJ.().Tb ськйй. і .Пух1I5СЬКНЙ •. тресту 4'Укрелеватор' ёtроЮl збирання , J<opMo· млинбуд. успішно спра,..Іа !сул,,;тур. Но.і к6м"11. rРИГОРЕНКО. · вився Із планом першо­

t

Разом

заготів­

рс>ЛЬ

\ '

працюватимуть

по-ударному.

суботнику на честь 109-1 • річницІ, з дня народжен­ робіт по ~лагоустрою, ня В. І. Леніна. озелененню і санітарній На яких би ділянках очистці вулиць ЛіТОН. радгоспного виробництва Буде посаджено 270 де.

.цJЮМУ

.' . JЩку

І

комуністичному

молодь

яких

М. сеlПiвоrа.. ЯJf. НlКOJtи _ раЩ\itе, 3B~ Jiю !(ормових культур на­ ·ЛИJ(О!о '.

«Ру­

санівський,> .

з НДЙВИЩОІОПРОДУНТИВНІСТІО

' вирЬdиицтва дарствах району; допомо­

т ••рЦЩfw>МУ ,ЧР~JlУ![ЦП. *уть

сомолу радгоспу

бочих місцях молочно­ товарних ' фермах, трак-

jирtinаЛЬRИХУ СТАє все БІльше у гоепо­

0111.' .3

торних бригадах, провl), дитимуть весняні польов.1і роботи. Цього дня вирі­ шено в1длрацювати 840

ДіВНИК!в радгоспу • Руса­ н1всью~й. ініці ати в а москвичів провести 21 .'ІюдИ'Но-годин І У фонд перерахуващ квітня Всесоюзиий ленін­ суботнина ський комуністичний' су­ 400 Rарбованців. Працівники, не зайняті ботник на честь 109-1 виробництв!, займати­ р!'ЧНиці з дня народження у муться благоустроєм, озе­ В. І. Леніна. • Червону суботу. ком­ лененням і санітарною СOlМольЦ! і молодь Руса­ очисткою вУ лиць с-ела. Зо~ буде посаджено нова вИрішИЛИ зробити црема, днем найвищоУ продук­ понад 250 дерев, пофар­ сотнІ ПОГОННИJl; тивності прац! . За попе­ бовано впоряд­ редніми данцми, у субот­ метр!в парнанів, територію б і ЛIІ нику в!зьме участь 120 ковано юнаків і дівчат. Переваж­ братських могил 1 обеліс~ на б!льшіть молодих пра­ кlв. І. СОЛОВЕП, ЦІвників гоподарства тру· секретар комітету ком­ дити,меться на своУх ра­

в цей день не трудилися юнаки і дівчата, вони скрізь дбатимуть про найвищу продуктивність

___

ВИСОИОПР8ДУКТИ8НІ КОМБАЙНИ

ли­

П РА ЦІ

тисячj

часом

козлових

кранів

підйомністю

Решетня­ автомобільних НС-25-61К

досягненням lнже­

працівни-

введе.

но в дІю новий цех. Но-, лектив його випустив пе~ ші сотні тонн м~.талокон­ струкцій. Освоєно випуск вантажо,

12.5

!нших.

робітник!в,

hepho-техніЧНI:iХ

карбованців.

Останнім

В.

тонни,

кранів

РОДІОН,

rоловивй Інженер за­ воду.

УТВОРЕНО НОВИЙ ТРЕСТ Днями

у

утворено

організацію

нашому місті

нову

будівельну

- _трест

ваРlІпро~житлобуд»

нату

у четвеРТО)IУ році десл~ тої п'ятирічки на об'Єlпах

«Бро­ промислового комбі­

призначення

«'Київпромбуд» Міні­ СТУ

виконав

і

житлового

ко.'Іектив

Tpe~

будівеіІЬНО~

стерства ПРО~ІІІСЛОВОГО бу­ монтажних робіт на діВНlІцтва ~-KpaїHCЬKoi РСР. мільйонів карбованців, ДСІ нь,огCl увійшли бровар­ TO~y числі в БРClварах ські будіве.ТІЬні організаціі

40 у

ШІК-15 і БШТ -35, переяс­ H~ 32 мі.1ЬЙОНИ карбован~ госпроз­ ців.

лав-хмельницька

рахункова бу~іВРЛЬИ:l діль­

ниця, боярські БМУ-33 та ШІК-І07.

В. БОйЧЕНКО, керуючий трестом «Бро,

ваРИDромжитлоБУі!.~


*____r_D__'m__я_1,9_7_9_Р_О_~_________________НО_В__Е__)К___и_Т_Т__я______________________~__~__________

__1__ сro __ Р.__

висОкий еНА ЧНУ

ІОDOIІОI'1

радгоспам

району

обов' язки

поліпшенн1 родючостІ грунтів, підвищеннІ вро­ жайностl культур подав механІ­

зований загін Броварсь­ ної райсільго~;птехніl{и.

молодий

трак­

РАННІ

торист Іван ЄРЬОм1н. Піс­ ля закінчення Згурівсько­ го

'Протягом

професійно • технічного училища він півроку пра­ :в

радгоспі

«Боб­

За останнІ роки механІза­ рицькнй., а потім служив тори

загону

поля

вивезли

на місцевих

чимало

в одній з танкових частин Радf!нської Арм1У. Після

добрив, на сотнях гекта­ повернення додому влнв­ рів провелн вапнування 1 ся В механізований за­ гіпсування грунтів, завдя­ гін. працює на тракторі }Ш

чому

знизилась

}шслотність

!

їх

засоленість.

ДОБРІ СПРАВИ ЗАГОНУ

Т-150н.

За перший квар­

механізатор

ніки,

що

перед бул~

протягом

рив

-

на

більше

15

на поля

загону

першого

липн'і

вони

повинні

про-

кому­

ПРИ

плаиі

несло вагомих ЗДQбуТКів.

Не

справились

навантажив

кварта-

на

транс­

кий., Володимир Михай­ ловичСтрой, який водить найпотужнішу, І єдину по~ ки що в загоиі машину ~H-700-A», бульдозерист Василь Семенович Сиро­

го, щоб.

і в нннішН\.ому

по

взятих

зо­

важливим

році примножити· здобуте. факторОІМ підвищення Головний шлях до цього прибутковості овочівни-

-

максимальне

викори-

цтва

закритого

стання виробничих потуж- ранні

тюк. екскаваторник Дмит­

Успіш- бов:язань

Оскільки

теплиць

строки

грунту

є

реаJ1ізаціУ

протягом

і

3 В Е ДЕ Н Н Я

мlськоУ інформаційнооБЧИСJIJOвальноl станціУ державної

статнстнкн

про внконания плану

продажу ранніх овочів державі господарствами ·раЙону ,станом на 1 квітни

п'итанню. Так, наприклад, у радгоспі еВелико-

(в процентах до річного плану)

димерський. затягнулися строки проведення підго-

1979

року

еЗоря. еБобрицькиЙ.

4,3 3,0 товчих робіт до висадки .НрасилівськиЙ. 2,9 Серед механізаторів за- безпечення дорідного ВрО­ центнер ранніх овочів. розсади у теплицях. І як еЖердівськиЙ. 2,7 гону є чимало труді:вни- жаю всіх сільськогоспо­ НайБІльше надійшло Іх результат господар.. еТребуХіВСЬНиЙ. 2,4 ків, які служать прикла- дарських культур. із радгоспів еБобриць- ство прода.nо державІ веРусанівськиЙ. 1,5 дом для роб~н1в райА. r АВРИЛЕНКО, кий. 284 центнери, першому квартаm на 1менІ Щорса 1,5 сільгосптехніки. rpомадський кореспон«НрасиліВСЬRИЙ. 272, :170 центнерІв овочів мен.ПЛОСКівськиЙ. 1,4 Добре виконув сво! дент «Нового життя •• еЗоря. 219 центверів. ше, Хі* за цей час тО.сЛітківськиЙ. 1,3 ~--!!!-!!!-!!!-!!!-~!!!!!!!-!!!-!!!!!------------t!!----------!!-~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-~!'!~!!L.!!_!!!!!!=-!!_!!!_!!!!_!!_!!!_!!.!!!-!!-!!!!!!!!!!!=!!!!=!!!_!!_!!!!!!!!8!!!_!!!!!..!!!!..!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!==-!!_!!!!!!!!!_!!_!!!_!!!'!

'у ВИКОНКОМІ РАПОННОІ РАДИ

На переважиій' БІJIЬшotrl

НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

зареєстрованоУ кореспон­ пенціІ резолюцІя некон­

3аива під суквом розгля- ряд

нув nитaНJНЯ «Про роботу виконкому' РусаНі'вськоІ сІльської Ради народних пепутаТі'В та дирекЦіІ радrocny «РусанІвський. по ""озгттатту за.... ,~.~"" п.. І\})омадян.'. На засідаии1

:.пося,

що

сільвиконком,

І ~

скарг

~стотних

ків викона,1іНЯ.

еlAьного

у

рішеяНі,

JП(е

няв райвиконком, задовільну контролю аа

прий­

аа не­

організацію діяльністю

КОНКОМУ PycaнLвcьKoI СlЛЬсько! Р8іДИ народних депутатів І. Т. Юрченка накладено адмl-Ністративне стягнення.

"'львикоююму. ОБЛіК ОСОЧ Тов. Ino.,ченка, а таиож бистого ПРИЙОІМУ жителів &"'t' І відзнаqа- не ведуть ні голова ви- директора м сцевого рад-

Р усані вськи

Й конкому

виконуючи ні

І. Т. Юрченко, гоапу А. В. БерезЩtськоro з060в'язано . розр06ити

секретар

виконкому захОДИ по усуненню вияв-

постанову ЦН НПРС від М. Н. Рябий. к.вітня 1976 року Чимало У'ПУщень

128

сПро дальше вдосконален- здlйскеНні ІНІЯ роботи з листами тру- розглядом

недолІків і до 1 за червни 1979 ~KY даповіс­ у

контролю

скарг

лених

єстрованих у минулому році заяв громадян частина не адре,сована ІІНКО-

но до 1 травня яинішньо­ го РОІІу обговорити на с:в'о!х засіданнях дане рі­

~~

будуstJНJUC cyJUlн­ но трудитьсв МJCo CO~OAIЦb А{иЮОА4

Лttl"уlС. Томр шо­

стого роsрядv 8и­ со"оя"існ,о 8и,,0нуе роботи будья"оl C"AadHOCTL Знают'; аого 8 цгта

Л евчу1С 8

лежних тенденцій

'

у

нішній політиці Уряд проголосив розвиток

зов.

краІни. курс на

віДНОСйН

~мовигідного

по­ неза.

і

взає­

співробітни-

цтва з усіма країнами на основі принципів мирного співіснування. Він висту­ пає за зміцнення і розши­ рення від.носин з Радян­

СЬКИМ Союзом. Це створило сприятливІ передумови

для

поІздки

генерала Нріангсака Ча­ мана на в Радянську краІ. ну, де йому виявлено теп­ лий прийом. В обстано,вцl взаєморозуміння пройшли радянсько-таІландсьКі пе. реговори. Глава таІланд­ ського уряду був прийня, тий Генеральним секрета·

P~M ЦН НПРС,

Голо.вою

Президіl ВеРХОВНОІ Ради СРСР Л, І. Брежнєвим. у ході цих зустрічей з обох сторІн було висловле· но прагнення

.

до

рооши­

рення і зміцнення радянсько-таlландського спів­ робітнЦ.цтва у багатьох що

послужить

Аз;ї,

як і

інтересам

загального миру, відпові­ дали б поглиблення тут процесів розрядки, розви­ ток між державами конти­ ненту справді добросусід­

А "тивну

бере

зміцнення

тєвим інтересам усіх наро­

neршороsряд-

участь

літику

дів

,

ху І я" футБОllісНИ1Са.

який став проводити

інтересам народів Радян­ CfjНoгO Союзу 1 ТаІланду, в справі миру на ~зіатсь­ кому континенті. у ході оБМіНУ думками 3 міжнародних проблем було відзначено, що жИ'1'­

,uod1l

ського співробітництва. ~ сво!х відносииах 8 нраІна,ми, що розвивають­ ся, такими як ТаІланд; Радянський Союз керуєть­ ся насамперед інтересами

А{.

еипус"у

цехової стін.гавети. На фото:

А{. ЛЕВЧУК. Фото Б. 'УдовичеRR8.

гарантування миру та без­ пеки народів.

Радянський Союз з ро-

трудя- ти про це ра вИ!Нонкому.

дящих в свІтлі рішень щих є 1 в радгоспі еРуВинонкО'Мзм місцевих ХХУ з'Із~у НПРС., спря- санІвський". Із 106 заре- Рад району рекомендова-

1М0вує організаторську роботу на підвищення рівня виконавсько! ДИСЦШІлі-

ВІДНОСИНАМ МІЦНІТИ

НаІІРЯlltll.X,

~Itl' B'ttulf .,.. тор,о­

ХІІ

недоліків. трудящих, на голову ви­

Зокрема, з 23 заяв, що надійшли до. сільвинонкому У 1978 році - 6 не зареєстровано, на 12 немає резоJIюціl голови

,

кретна, не зазначено стро­

Нещодавно .иновкои Цівннками апарату райви- адмінІстраці! радгоспу районноІ Ради нароnних конкому в Русанові, в «Русанівський. по роз­ депутатів на своєму чер- цій справІ було виявлеНQ гляду листів, заяв і скарг ЮВОМУ засІданні

ТАJЛАНДСЬНИМ

теп­

овочів, необхідно своєчасно дбати про вирощуван-

ня Іх. На жаль, в окремих господарствах мало дня ува.ги приділяють цьому

заготівлі і при:носить збитки від 3 но виконані завдання по транспортуванню органіч­ до 5 К~іЙОК. вапнуванню грунтів, заве- них та мінеральних доб­ Протягом перших трьох зенню у господарства ту- рив з тим, щоб внести і місяців господарства ранів. свою частку праці в за- йону реалізували 1441

парників

До влади Чаманана,

РАДЯНСЬКО~

ють, як правило, не рані- чити рівномірне надход­ ше квітня, і лише в окре- ження овочів протятом мих радгоспах у тре- всього періоду викори­ сталня

У 1977 році в відбулася зна­

КОЛОНКА

Д!ЙНО регулюється мікро- йону перший урожай теп- основних трудових про­ кл!мат, різко поліПшуєть- личних огірків одержу- цесів. Необхідно забезпе­

лиць, з тим. щоб успішно втілити в життя рішення ХХУ з'Узду НПРС, липневого (1978 р.) Пленуму ЦН НПРС.

невелика

КОМЕНТАТОРА

роші умови для вирощу- врожайність. На жаль, у ніх овочів. дбати про за­ вання ранніх овочів: на- господарствах нашого ра- провадження механізації

тій декаді березня. Таким

громадсько­

менна под;я. прийшов уряд

із плано-

чином, БІльше половини :!впланованоУ продукціІ реалізується в літні Аfісяці, ноли Відбj'1lВЄТЬСЯ' масове надходження їх із вІдкритого грунту.

ува­

Б ll!в;tенно-Схід­

н:й Азі!. її житті

122 центнери

квартальному

імені Щорса., еВеликоди- роки агротехніка вирощу- с,пеціалістам ГОС:Jодарств мерськИ:Й., е НраСИJтів- вання Іх СТ8.7Іа дескона- СЛ'іД більше уваги приді­ ський •. Тут створено хо- лішою, підвищилась І , ляти вирощуванню ран-,

портні засоби 32 тисячі ся праця робітників, значтонн добрив. Це зна';[но но знижуються УІ затрати. більше завдання. ЗвІдси відраднІ реВідмінно трудяться на зультати. Торік, напризаготівлі і транспортуван­ клад, від реалізацlI овоні органічних та міне­ чів закщГfОГО грунту радральних добрив тракто­ госп «Велик.одимерськиЙ. ристи Микола Онисимо- одержав 365 тисяч карприбутвич Ножура, який працює бованців чистого в радгоспі «Завориць­ ку. Є можливосТ'l для то-

тисяч тонн' перевиконання

завдання.

селера.

овочівника,ми господарств Пооте, ие маючи свого І1О- 450 центнерів продали нашого pa!tOHY В ниніш- садкового матерІалу, ви- ранніх овочів трудівники ньому році. Так, до 10 робнИцтво цибулі ие при- радгоспу «Літкі,вськиЙ".

ностей, корисноІ площі тепличних споруд. Адже доставлено біЛЬШЕ\ 60 ти- ро Нирилович Шугаєв та відомо, що залишений пуквадратний метр сяч тонн органІчних доб- інші. Вони змагаються за сти.м урожай

петрушка,

держава

майже

ніст Володимир Михайло­ вич Толубаєв. Він пра­ цює на бульдозері. До­ свідчений механізатор лу

бутній

пеРІОДУ

І відповідальНі' Це переважно зелена ци- рік. Лише стоять

широкоІ стІ. ТаІланд

Orrравжніми фабриками няних теплицях є оГІрки, бухів~':>киЙ., «РусаНівви:робництва називають як! користуються особли- сytкий •. радгоспів вим П()ІПИтОм. За останн! Очевидно, керівникам І вважається тепличні цехи

праву

ветераном

Протягом першого нварталу в радгоспах і птахофабриках району робітники загону виконали різних роБІт на загальну суму 124,5 тисячі карбованцІв при планІ 115 тисяч карбованціВ. Під май-

Ве.лнкі

завдання

ВСЬОГО

пе­

привернули

гу

доставив

складає

плани.

По

тонн органіки. Це в значній мірі сприяло тому, що радгоспи зібрали мннулого року по 144 центнери бульб з кожного .гектара.

радянсько-таІландські

дати державі 76.250 центЯк відомо, осиовною вИМ завданням також радкультурою в зимово-вес- госП'и імені Щорса, «Трена поля 8647 тонн орга­ нерів ранніх овочів.

тал

два

Приміром, під врожай картоплі 1978 року загін вивіз понад 150 тисяч

ОВОЧІ-ТРУДЯЩИМ

реговори

сільськогосподарського

цював

ПЕРШИй в Історі'! офі­ ційний· візит У нашу краl­ ну прем'єр-міністра коро­ лівства ТаІланд генерала НріаНІ'сака Чаманана 1

1979-го--

урожай

F

ч

МОЛОДІ ГОСПОДАРІ ЗЕМЛІ Протягом зими цІ юна- пускників, виведуть тран­

Надійна

безпека

грунтуватись

в Азі! на

таких принципах, як не­ припустимість застосуван­

1 Серед вчорашніх кур­ дять від працівНИКів устаУ 1979 роцІ з 34 заяв дівнинів керівниками за- Щорса. Вони вивчали будову сучасноУ сільськогос- свнтів чимало синів відо­ 17 не зареєстровані, на І рганізаці '" села ІН'ОВРазом о·з тим, "у ході. пе- 6 листах трудящих відсут- кладів, vстаиов 1 органіподарськоl .техніки, оволо- мих на Броварщині меха­ J

ня сили або погрози сн, лою у відносинах між дер­

своєчасним

ВиРішенням

заяв і скарг, що

ревірок,

навцям,

у

журналі

від- шення

сутні помітки про Іх вико-

надхо- нання.

райвиконкому

проаналізувати

гляду 'листlв

здійснених пра- ня резолюція

і

стан роз­ курси механізаторів, орга- буде Ухня перша . заяв тру- Нізовані в радгоспі імені весна.

керівника. зацlЙ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----'~-!!-~EE~,!!-!!-~-!!!!--~-~-!!!!-!!.

~=============КОМСОМОЛЬСЬКЕ ЖИТТЯ

тори на весняні гони.

повинна

Це

ни, здійснює контроль за

ки щоранку приходили на

зумінням ставиться до зу­ силь народів Азії, спрямо­ ваних на зміцнення їх су­ веренітету та безпеки.

Номсомольські ватажки з великим інтересом ог­ лянули наочну агІтацію

водін- нізатор-ів, для дівали навичками ня тракторІв, комбайнів. щЮфеСіЯ стає

трудова

яких ця сімейною

Тут навчалися і посланЦІ традицІєю. Всього ж у з сусІднІх господарств радгоспів іменІ Юрова, . районі чотиримl.сячні КУР­

«НрасилlвськИЙ., «Требу- си механІзаТОРІВ завер­ хів~ькиЙ.. ~a ть понад 16'0 робі тнина тракторах 1 агрегатах, І ось навчання зак!нче: ІОВ радгоспів. Це доз ВО­ якІ будуть зайняті на по­ Вчорашні курсанти лить з більшою ефектив­ «ТребухІвський., сівній у нинішньому ро­ но. Сем1нар секретарів ко­ госпу ~тетів комсомолу рад­ побували в машинно-трак- ці, зустрІлися з кращими одержали посвІдчення на ністю ~икориствти машин­ тракторів но-тракторний парк госпо­ госпів 1 птахофабрик ра­ торному парку, де дізна- молодими виробничника- право водіння 'l'a іншоІ техніки. Неза- дарств, налагодити ~BO­ , йону з питання еПро лися про підготовку ком- ми.

СЕМІНАР УТРЕБУХОВІ

стан 60ТИ

внутрісп1ЛКОВОІ в

первинних

мольських відбувся

ро- сомольсько - молодіжних колективів і ланок госпо-

комсо­

орrаи1зацlях. дарства нещодавно

rrребуховІ.

його учасники

У

до

льових рОбіТ.

весняних

по-

У роботІ семінару взя­ ли участь і виступили ін­ структор

обкому

баром 25 МОЛОдИх механі- зМіННу роботу траКТОРІВ. заторів,

вчораШНіХ

)lИ-

В. ПЕТРЕНКО.

І(ОМСО­

молу В. "гринюк, завіДУЮ-

Секретар парткому рад- ча віддІлом комсомольсь­ ознайО­ гос лу Г. Я. Нлепко розпо- ких органІзацій м1ськко­

ВИПРОБУВАНО

СТАЛЕВІ ЗЕМЛЁКОПИ

ного виробництва екскава­ торів ЕО-26.23 1 Е-5015Б.

Обидва нових агрегати бу­ віла гостям про участь му ЛКСМУ ~. Чирок та Кнів, У сімействі ма­ дуть використовуватись комсомольців 1 молод1 інструктор цього ж BIMf- шин з маркою сЧервоний на новобудовах промисло­ ВОЮ діяльністю в комсо­ Требухова у минулорjч- лу М. Гришко. екскаватор. попо.внення: востІ І в сільському гос­ f,fольськ1й орган1заціІ рад- них жнивах. '1. М. ГОРДІЄНКО. йде n1дroToBKa до серій- подарстві, милися

Із

виутріспілко­

жавами,

ня

суворе

незалежності

нітету,

поважан­

і

сувере­

недоторканість

кордонів,

невтручаНl::r

у

внутр!шні 'справи, широ­ кий розвиток економічних

та інших зв'язків на ос­ нов! повно! рівноправності і взаємноІ вигоди. З ро­ зумінням ставиться нашА країна до висунуто! дер­ жавами Південно-Східноt

Азі! ідеї

створення зони

миру в цьому районІ.

Все це, природно, ство­ рює міцну базу для все­ мірного розвитку радян­ сько-таІлаНДСЬRИХ зв' язків в економічній, культурній та інших галузях. Радян­

сько-таУландським

вІдно­

синам МіцНіти.

І. АБЛАМОВ, оглядач ТАРС.


НОВЕ

ЖИТТЯ

1

С:..о:rодві- Всесвітній КЛЯТВА

урочиc-rl чення

ГІПП<lкрата ...

лаконІчнІ

залишаються

м'яТІ

лікаря

ре­

в

па­

назавжди,

"*

KBITHSI 1Р79 року

8 стор.

здоров'.

день

K1JВCbItO! середньо! школи сllШl ЮрІя. Що може бу­ М. М. Нynиро. ти більшим за радІсть с}"рологl1JВе відділеННJI батьків? Якимн словами

вІддана праця.

але

такий

-це почесне право, саме­

Це

повага

людей, котрим Софія Іва­

раЙJIікарнІ иевеJJВчке, можна висловити вдn- нівна подарувала можлп· всього 12 тжок, пи- ність ткарям?. вість бачнти рідні облич· легко! працІ. Медики кля­ ше Марія Миронівна, -«Низький уклін Вам'>­ чя, цей чудовий свіТ», даючи

наСЮігу

нуться

на

для

вlрІІlсть

не­

обра­

тут

працює

JJЮдвиа,

нІА професlI, ні, не про­ закоха"а в свою справу, фес1І, а п'окликв.нню.­ це Анатотй Іванович

високому, благородному, гуманному. І\лянуться на вірнІсть обраній справі. Ма,йже щодня до ре­ Д8JЩі! надходять листи з подяка,ми лікарям. Пи­ шуть різні люди, та в усіх листах onlльна дум­ ка: «Спасибі, лікарю! •. У цих лиcrах найкращі.

Чайковський..

Уклін карю

І\алитянської

полі­

ріЧнoro мешканця РуднІ КЛініки ВалентинІ Степа.на Семеновича Де· лаївнІ ФомІних.

8 СеМВDоЛКlsськоІ

Мико­

За вмІлІ руки, що знімають БІль, за добрознч·

дl~· ливІсть і невтомність дя·

ткариі. ЯК, там 1JВCTO, гарио, 3

кують мешканцІ селища ВалентинІ Миколаївні.

JlJ(ОЮ orypботою 1 ЧУЙRіс, сСамовіддана тю ставИJIВСЬ до меие лІ· ГJJВбокі зиання, _арІ 1 медсестри. А ко· благородство -

Турбота про матеріВ і дітей Охорона материнства 1 кІнцІ ДИТИ1Нства

завжди

~алишає-r:ься

була

і

предметом

ввели тячу

минуло!

п'ятнрlчки

в експлуатацію ди· лікарню

на

160 .'11-

постІйно! турботи Ному- жок. Розпочато будlВНИ· Ністично! партії І уряду. цтво молочноr кухні на З перших днІв Існу- п'ять тисяч порцІй. Нож­ вання Нраїни Рад мате- ного року розукрупнюємо :!'инство бу ло оголошене територІальні педlа'тричсоціальною функцією ні дІльницІ. Зростає і жінки, охорона дитинст- кількі·сть дошкільних ~ 1ва прямим обов'язком кладів . У районі діє 51 держави. Якщо. раніше в дитячий ясла-садок. Вліт­ основному вирішувалось ку школярі і дІти до 7 питання, як зберегти жит· років вІдпочивають !; са· тя MaTenl І дитинІ, то за· наторlях і піонерських раз воно мав 'ншу спря- таборах. мованість: як забезпечиПедіатри успІшно до­ ти виховання фізично за- .помагають батькам у виranTOBaHoro молодого по- хованнІ дітей. Багато J(оління.

У

уваги

нашІй

краінІ

жінка-

ВОНН

приділяють

питанням 'догля;ху,

загар­

:мати оточе,~а ПіRлуван- т~вання, ПРОфІлактики ням з боку деDжави. По РІЗНИХ захворювань. Заl!агУтності і пnлогах Уй служеним авторитетом і надається

оплачувана

позагою

користуються

відпустка. за нею зберіГil- Лікарі Т. Г. Налнниченко, ється попереднє місце ро- 1\1 . .А ~ Булах,~. А. Тка­ боти, надається відпустка ченио та іншІ. для

дог ЛЯ;ХУ за

родженою

НОRоиа-

дитиною

та

Ін.

Здоров'я дитини турбує медиків ще задовго до УІ народження. Велику роботу по своєчасному обстеженню І лlКУRilННЮ l!aгlтних проводить акушерсько гінекологічна с.'1ужба району. У жіночій консультації працює школа майбутнІх матерів. вони одержvють по-

TVT

ради щодо догляду за не-

М(lВШ!:.'І.

Ці

Тан. у минулому ро-

було

вІдкрите

нояе

гі-

некологічне віддІлення на 60 ліжок, будується поJ!'ІГОВИЙ будин:ж на і 20

.

л:жск.

Хорошу основу має

рони

1

матеріальну. система охо­

дитинства.

Цифри •

жінок

Напри-

• І

терапевтичний

ної жіноча! консультацlУ. Міжнародний

тини слvжб

noліклініку на nРОм'вузлі на

рік

ди-

праціВНИRИ· усіх охорони здоров'я

з?бов'язуютьс.я шдвищити

зн~чно

РJвеньмедич­

ної допомоги дітям.

матерям

Г. СЛАСТІНА,

заступник голсвного лі· каря раЙJ'..!Rарні по охо­ ронІ

материнства

1

ди­

тинства.

плану

корпус

ральної районної лікарні на

сlл~-

ведення рейдів-перевІрок стану здоров'я вихован­ ців садків І шкіл . На'Ла­ годжується рОбота виїз­

роз­

витку охорони здоров'я у місті і районі. Відкрито

у

виїзна дитяча консулы'-ція. Практикуємо І про-

факти

перспективного

дітей

ня кваліфіковано! допо­ моги жителям сіл працює

Успішно впроваджуються у життя

накреслення

оБСЛУГОВУМR' І

240 600

цент·

ліжок,

відві·

дувань за зміну. У другому кварталі ни-

1

НИНІШНЬОМУ

відділенням Броварської раЙJIікаРнl І. П. Сокура та ткаря-травмаТOJIога Т. І. Павлlиа, це ряд­ ки з листа Н. Г. Дяченко, мешканки с. Руса'нова. Воин повернули нашій сім'І сімнадцятнлlтнього

році

ров' Я

дитини

ЗУСТРІЧ

надійне дами.

-

маііБУТНG».

Багато

приділяють

3

підписами

лікаря

редакція

Че~е­

одержала

нещодавно.

ки терапевта Літківсько'! лl,карні В. Г. Письма ка, про увагу і чуйність мед­ персоналу.

Ми змоги

просто не маємо надрукувати всЮ листи, сповнені теплих

Юрій Петрович хірург не

лише за професією, а'й за пок.r.'!fКавням. А як він

слів

розумів хворого, як уміє підбадьорити», пише Микола Оврамович.

мо

меДЛlJацівникїв, невтомною

С.

с.

Л.

І.

Гоголева.

Піндрус

які своєю

працею

заслу­

і Т. І. Поліно, В. А. Га­ йовий І І. О. Тимко. М. І .. Бутенко і Г. Е. Дробо­ тенко, С. В. Савеленко

r

А. О. Мужицький. слуха· ли ви оте зворушливе f щире «Спасибі'>.

З

Після ·опера­

ціУ її донька ЗДОІюва.

може­

прізвищ

й не раз, певно, дорогІО Н. І. Литовченко і 1\1. С. Гладlр, Т. С. НОРЧИНСhка

<І РусанІв­ слова на райлікарні ЧеnеваЦЬRОГО ви­

словлює

Не

жили повагу у людей. Та

Юрію Петровичу І\орс.а­ кову вдячнІ також М. Д. Рижа, мешканка м. Бро­ варів, М. П. Черненко, пnацівник Будинку куль­

Л.

вдячносtl.

перерахувати

Ми вклоняємося вам низько-низ~ко, -до землі.

Людочка

карю·окулісту

райлікарні

За руки неВТО:lшl, за сер­ ця, сповнені любовІ, за вдачу благородну і лю;щ­

С.

здоров'я

ну

сХочемо І_

побажати

Чемерис

щастя.

Професія

лі­ і

. .

Н.

ткаря

МЕДИКАМИ

САНДРОВИЧ.

лику роботу по пропагандf

уваги лікарі лі. Учні зустрілися із «Вікна здоров'я», організо .. фі­ шкірвенерологом М. М. Во­ вують ранки, вечори, те ..

питанням

у нашому районі ведеть­ зичного виховання, загар­ велика робота по пропа­ тування дітей. ганді гіГЇ6нічнц 8нань с.е­ Напередодні свята у ред населення міста і ра­ школах відБУЛИСЯ тижні йону. МеДИlІні праnівники здоров'я. У них lr.Jяли

.ся

РІШСЬКИМ і лікарем по лі­ матичні виставки літерату• кувальній фізкультурі Г. І. ри, читацькі КОНференції, Юрченком. вікторини.

Такі ж тижні. відбулися у Требухівській~ Літківсь­ - часті гості на ПЇДПРИGМ­ уЧасть спеЦІаЛІСТИ район­ кій та інших школах, ди­ ствах, у робітничих гурто­ ноі лікарні. Так, у березні тячих садках. житках, школах. Вони ви- був проведений ранок у Діти самі проводять ве-

Н.

БАТРАК,

завідуючий

саНітарноУ

кабінртом

освіти

сан­

еlll.демстанції.

І в

БІДИ НЕ ТРАПИЛОСЬ ніч 3 20 на 21 берез­ ню на операцію.

ня ната мама Марія Про­

3ав,дяки ,1!;опомоз! наших

копівна Половко ТЯЖКD за­ хворіла. У неі піднялась температура. А на вулиці негода, дощ, туман. При­ йшла лікар Н_ А. Кочина,

односельчан А. І. Лизуна та О .. С. Теплюк, нашу маму

оглянула

мамУ

!

сказала,

що хвору потрібно негайно направити в.раЙонну лікар-

вчасно доставили до лікар­ ні і біди не трапилось.

Спасибі вам, добрі люди, за вашу чуйність.

Тоня с.

1 Лена ПОЛОВКО.

Велика Димерка.

СВИТ0 адоров'я Вес<!ло І цікаво пройшов в ДИТЯЧОМУ Ca!lKY сЛ'\алят· ко» за.вО.'lУ порошкової ме­ талургії, день здоров'я. до Hbo.ro діти довго І старан­ но

готувалися

віlУЮЧОЮ

разом

Р.

П.

з

за­

кою, музичним керівнико"! В. О. Філоненко, виховате­ лями , Н. К. Uарюк та В. Н.

Го"оватюк. Насиченою

і

захоплюю­

чою була програма вчораш­ нього свята: популяриі вір­ ші, піс;ні, сuенки, загадки,

ігри,

танці.

Дику, Іру Поживілову, На­ талю Лось, Світлану Вокей,

Маринку

Щирими оплес­

ками· нагороджували

маля­

та своіх товаришів - Олега Карпенка, Таню Дорошен· ко, СергІя Дзюбу, Лесю

матологічну поліклініку. • у nоріВl/я/о/лі 3, 1975 роком

ltiAb-

кість лікарняних ліжdк зросте до кінця п'ятирічки до 265. • Поліпшується матеріаЛЬІ/о-технічна база дільничних лікарень. Проводиться реконструкція Гоголівської та Літків· ської лікарень. lх кабінети будуть ос· нащені найновішою діагностичною аnа·

Зінчук,

Сашка

Паиасюка, . Сергія Лепіху, Ва!lика дикова, Світлану Ворожбит.

Кухарсь­

нішнього 'року буде введено в дію сте­

ратурою.

за

ВсесвітніА день 8ДОРОВ'я медичних знань. 3 цією проходить під девізом «3,110- ступають 8 лекціями, бесі­ Калитянській середній шко­ метою вони Оформляють

ській місцевостІ ще Blд~ стає від зростаючих по­ треб. З метою поліпшен­

У

Удосконалюється І стацlонарна допомога ж:н-

Ka:.'l.

Медичне ня

у

рис.

праця, тури радгоспу душевне ський'>. Теплі ось що адресу лІкаря

JJВCь же, я пам'ятаю, про характерне для завідую· Meдll1JВY допомогу ми 1 чого травматологічним

мр1ятвие MOГJJВ, вимирали цlт сlм'І..... Щиру вдячність ви· словлюють лікарю·урологу А. І. Чайковському А. й. Найберг, Інва.'!ід ВелнкоІ ВІтчизняної війни, та учителька Шевчен,

канець Требухова. Не може не схвилювати його

доземнии

лист

ввчноІ orеDЛО,

лист

сПаЦ!ЄНТИ

u

другий RaЛнсав ветеран війни С. А. Дмитренко. Всі прохають через газету подякуваги зубному лі­

внсеика. .я иедавио повернувся

лист меш·

Два листи однаково- Р03ПОЕідь про хірурга А цю подяку хворІ на­ го змісту прийшли до ре· Ю. П. Норсакова: писали палатою. ТеплЕ дакцП. Один груповий, сНедарма . кажуть, що елом в ній про вмілі ру­

найтепліші і наЙНіжніwl на світі слова, адресованІ медпрацІвникам. Дуже схвилював нас семидесятичотири-

так назвав свій М. О. Семенченко,

у святі брали участь всі. Дуже

СПО!lобались

дітям

ігрита сценки, де дохідли­ ~o . j просто ро~повідалось про те, як правильно РОби-· ти ранкову .гімнастику, на­ дати

З ЧІ,

першу

ДО'lомогу.

задоволеннl'!М І

сартисти»

І

гляда­

пограли

в

Одужуючи, хворС травматологічного відді.7ення

РУХЛИlі ігри сКосмона,вти», сХто сильніший?», позмага­ лись у веселій естафеті.

центральної

Н. ВІКТОРОВА.

у цеНТРl%Aьні4

Відкрито гічне,

раІ2сн.ні4

нові відділення:

nульмонологічне,.

Аікарн.!

анестезіоло· кардіологічне~

гастроентерологічне.

З року в рік збільшується кіль· кість кваліфікованих медичних кадрів. Зараз населенню міста І району пода­ ють допомогу 353 ,спеціалісти з вищою освітою. Серед них головний лікар Літківськоl дільничної лікарні М. О.

районної

лікарні

з

вдЯ1/liістю

зга·

дують медсестер Ганну Кокоту та Ганну ЛШfан. Дівчата завжди чуйні і уважчі. до пацієнтів. Фото М. Семинога.

. Ткаченко, !огідуючиf1 траг.llат,о,lОzічни.Ч

відділенням І. П. Со кур, завідуючий пологовим відділенням І. О. Тимко, пе­ діатри Т. Г. КаЛUi!UчеkКО, М. 4. Булах,

старша

сестра

тераnевтичн.ого

відділен.

. ня Л. П. Сухоnарова, головна меПlltfна

сестра В . В. ПОI/Q,llйрею\(), заmіJ,/ю­ чий фельдшерсько · акущеРСЬКШd nl/HKТCJ.It С. світuлы/2f) М . Г. Кгщг. /Uк та "r,пгато інщих, які КОРUСТУЮТІ>СЯ заС/1УJi{t!IІU,lt авторитетом

у

населення.


*

• стор.

"О В Е

4 КВІТНЯ У шта6-кваРТИРі П1вИІ'IRО­

IМi~TI Брюсселя, без ос06хивоІ пом­ пезностІ відзначили 30-у рlчНlЩЮ з

ВОЄRНо-полlткч­

tИОro блоку. Що ж змусило орГаНІза­ торів ювілею відмовитись вІд ПИШ!'ІИ.Х tioржеств?

По-перше,

дуже

ж-енеральний

Підвів

секретар

йозеф

наткви

n

НАТО

мирному

спl~(:пуванню

Луж.

Саме тому гпбоку кризу пережи­ ває

в

останнІ роRИ блокова ПОЛіТИ~

імперіалізму. СВІдчення цього в!,{хід ФранцІ!, а потім Греціl,з воеН­ ноУ органіЗаціІ НАТО" розпуск ВОЄН­

~ацнстощ' представляти на торжест­ іВах організацію, яка вистуооє під ви-

ного блоку СЕАТО. І останнІЙ ~рик­

лад розвал блоку . СЕНТО, ,пlёля виходу з нього Ірану, де народна ре­ волюція змела прозахlдlШЙ шахський

ВЕСІДА НА МІЖНАРОДНІ ТЕМИ

режим.

Але все :це Бе за,важае веРЖ)lІо)taм П1вн1чно-Атлзнткчного союзу, IUtlви­

Пережиток "холодної ВІЙНИ"

КСіНУють соцІальне 'замовле:шня ськово-промислового

1

далі тНІМ же

міжнародну

вій­

комплексу,

шляхом,

провоку­

люблять

ПОГОВОРЦТИ цро

4:0БQp0RJi~Й

lВ~скою <l:ЗaJGисницl свободи і демоора­

Тії.?

Однак близько

за

кілька тижнів

до

часів

сучасних

:цією

«холодно!

умовах

ВіЙНИ~.

головною

Міжнародного

ку. «ОбоРОННИЙ союз. був

Інlдlа1'6-'

ром створення все нових і новихвк­

дів озброєння, насамперед наС1'У­ пального. За 30 років він витратив на воєнні цілІ

-

астрономічну суму,

близько

2,6

трильйона

рІвники

НАТО

не

доларів.

Ке­

1!1ДГУКНУ~~С_Я::,Rа ,

пропозицію ,Організаціі Ва?шав,сько-, го Договору J'lКласти пакт Jrpo" нена­ пад, а та1\ОЖ. ~a' численні lнші· МИРНі

У,

тенден­

розвитку

стає

!розрядка, а імперіалістична полі ти­ !!Іа «з позиці! си.лиl> все БІльше ви­ являє свою неспроможність.

ініціативи

Три десятиріччя тому, в ,період етворення НАТО, головна lмперlа­ JYістнчна держава США відчувала себе «світовим жандармом. 1 нама-'

небезпеЧНі . тенденцІІ. ..Йдеть,СЯ" по­ перше, 'про опроби 'поширитt{ сферу

літиці

"Іас,

коли

Джон Фостер Дал­

Штатам почати СРСР. Це був

мілітаристські

кола

блону

наМіти.лиСЬНОВlдуJj(Є

намагаються

імпе­

lРіалістичних держав скрізь створю ва­ JШ в,ОЄННі блоки, покликані вести бо­ ротьбу проти світового соціалІзму 1

упряжки

!Національно-визвольних

вольними

рухів,

краІн.'

дІяльностІ НАТО за меЖІ" Європи І' Північно! Атлантики, насамперед ка Африку. Недавня участь країн НАТО в збрОЙНіЙ l:нтервеиціІ у 3аІрІ, планк створення в ПLвденній Атла-нтиц!' но­ вого блоку САТО (з yt:rас~ЦАР і ре.а-кцїйm латкно-аlltеРИК&НСЬ1\ИХ' режимІ,в) краСНОМОВнІ СВі)1чення цього. По-друге, натовські керІвники

.п.ес ззклик:,в «вІдкинути комунІзм!>, а аНt'лійський прем'єр ЧерчІлль про­

!Понував Сполученим атомну війну проти

соціалістичних

БІльше' того, Останнім ча,сому по­

rалася диктувати свою волю буква ль­ !но скрізь на земній кулі. «ПатрІарх

холодної війни.

притя:гти

Китай,

до

своє'!

використати

пекін­

ських зрадНИКів для боротьби з свіТ0вим соціалlЗМQМ І нацlОнальнО-ВИЗ­

охоро­

НЯТИ інтереси імперіалізму, Цент­ ральне місце в системІ цих блокІв вІдводилось Швнlчно-АтланткчноМу союзові. За минулі тридцять років У свІті ВlдБУJtись разючІ змІни. 'ЗмІцнилися lПозиціУ соцlаЛі'СТИчно! спІвдружнос­ тІ. Шд напором визвольно! боротьбК шродlв розвалилась колонІальна си-

рухами.

Але до якоУ б новоl тактики не вдавалися лідери НАТО, ЯRІ б, ПіД­ ступні прийоми вони не вккористО­ вували, Ум не вдасться повернути ко­ лес о історії на-зад. Іх стратегія, -що СУПеречить ДУХОві часу, приречена, на провал.

В.СЄРОВ.' (ТАРС).

НА ЛІТЕРАТУРНИй КОНКУРС

Б І Л И й

Ц в І Т

Слова Є. Крижевича.

Музика В. Та.повирl.

Білим цвітом застелило

заметіль.

Білі яблуні і груші,

В'ЄТЬСЯ на льоту...

J &1.

Tj .1.

І

aInIO. ~

r:~J

l

'

..,.тіJUo.

r

to~

IIII~

') :ь ІА

J . рІг ііі

.

r '.

Ciny.

t r, нІ

ІІІІ.-,

ПО,

г Іг !Сру.

1-

r

--

Г,І,.

{о, ••

білuf1 цвіт -фату.

Білuм цвітом застЄАUAО Зелень ЛУК і nіль­ Білим світом закрутuм Білаза.метіль.

J J J І ,J

ГЗ"З

"е_

11.

Г

;.

І

І ....

J

&І. nМ~ ЦІІ. _ to~

&1 •

В

Білі дві руки. Білий цвіт над світом білим

Білим цвітом 'закрутила Біла

фдя;ю.ю, СВО/О' MlLty ,

в 6lліf1 млі греч.КIL" Полонили 10Ю душу

Зелвн~ ЛУК І піль,

10.40 11.10 11;40 12.15 12.30 18.311 14.10 14.55

ііа

f

j

rpy•

шl.,

n_

~e..

J

і І

6L.

ІІІІ

J'=j • Cil.

nlil

J

nТK

J

Р

.'-

м-

Q

11' """-

'Р8'\о

ЦТ

БуратІно. телефІ .11 ь М с(JrРОГQВИ». 4 серІ., ДJ1. вас, батьки. Музична програма сРавкова

ЛІтературнІ чита и и., А. МІцкевич. СонеТІІ. Тираж .Спортлото». Край наш. КiHonporpaMa про СиБІр І далекий Схід. Музичиий абоиемеит. JHOJlolIi опернІ спІваки. Програма с3доров'н_. До 8сесвітиього ДНН a.ll.Oров'.. Вперше на екранІ цт художнІй фІльм сВеJlика

подорож_.'

18.00 «веселка_.

ІІІ МіжнаРОАфестиваль телепроrpaM народно і Т80рчостl. Соціа.,lcтична РеспублІка В'етнам. У світі таарин. МУJlьтФlль"1И «КЛIO'lI Ао скарбlв_, сПорос. 8 цирку», сСнІговичок-. сАЛl!:l8ЗИ_, СРОЗПJlата~. ПередачІ про Намlбію 3 QHKJlY .У свІті бlзиесу». иий

18.30 17.30 18.00

Ведучий -

18.55

л.дач

с3а

В.

полІтичний or·

Дунаєв.'

вашими

.j. І(оииувиетвческой партив Украl!НЬІ, ІІІІ

..

ДУ.

r

wy

1 .

СіС.

nl

І.] АвІ:

19.45 С.

....

,

e.:J"'''''''..,..,

,,.:rt+.:-~ - -I"~':-~":'~~~..:e-.' "~"':'''''''''~''''''''''oC''q ... >tC''''~'''''4 ~ сНОВАЯ ЖИЗНЬ~ _ оргав Броварского ropKOMa' ,НАША 'A:llPECA, ' ropoAcKOro 8 25S02Q.,' ',' Совета BaponHыx nепута1t>в Кие.скоЙ 8бласти, 11, БРОВАРИ.

А4

райоввОІ'О І

Газета выоАитT ва украИНСК'ОIІ IІзые..

-#"..~#~....".....,...., . .

..,...,.....,.-.#"",.-

вул. -КиІ''~~.ка.

154.

15.45 18.00

цІ

Державного

ДокумеИТLDьиllA тмефl.tьм «Старти иаАІЙ1t. Музнчиий кl'ОСк. ' СI .. ьсьі<а rО)lииа. Театрал"на .истuа. О ФреАРО. еДами І ryсари-., ФI .. ЬМ-8истаВ8 театру Ім. З.r. BaxTaнr08a, CIooroAHI Деи. ВІЙСЬІІ ПРОТИП081т.р.иоі обороии краТии. Коицерт, ПРИСВ.ЧІІІІ _ І ДИIO Віl'ськ протипо.lтра-

тей сВелика дорож».

ви

І

18.00 18.45 19.15

19.3.5 Коицерт

sa

оtраФI'Іноrо сБерlзка-,

иаРОJl,ноrо

)"Іастю

Т8а.

юнац.

РІк четвер· тиЙ». В передачІ бере участь перший секретар Чернlrl.ського обкому

КОМlІартlї

1t.55 21.00 21.35

хоре-

хору Ім. П.т-

дл.

18.00 СП'lІтирlчкв.

Украіни

М.

В,

у свlтl-. Документальиого Т<Олефільму cl4Q дІб иаА ПJlанетою_. 5агатосерійний художиlй теJ1ефlльм сСтрогови». І серІІІ. Програма сЧас». сЩо? Де? Коли?». ТелевІкторина. По закінченнlІиформаційний випуск

сСьогодні

ансамб .. ю

РосІйського

ооо

права.

15.45 ТеJlестадіон. 16..15 Музнчнl вечорн

иоТ оборони краТии.

тел.ка~ Із ЦИК"У, ПР_СІ.чеиоrо ,p&A.HcыuIM :кlикам. МlжиаРOJl.на паиорамL МульТфIJl.МИ сСо"ом',ний бичок-, сll краіиl ие.И8'1еиих' ypold.~. РаДRНС"КИЙ СОJOз о.има зарубlжиих гостеЙ.

космlчиа

10.10 У світІ тварин. 11.10 Грає В. Івко (домра). 14.30 Новиии. 14.50 .Сільськl буднІ». j(iHOnporpaMa. 15.15 Основи Рад.нськоУ )lержа-

16.45 Клуб кіиоподорожеА. Уманець. 17.45 Прем'вра АOJ[умеИТL'lьиоrо 18.45 «Сьогодиl телефІльму сСIльс:"ка )"ІИ' 19.00 Прем'єра

у

свІтІ»,

ПРОГРАМА УТ

10,00 Новини.

НИЦJoкого, ансам6J1ю иа- 10.15 Знай, люби, бережи. poAНoro'" танцю УкраТись-, охоронцІ природи.

Флешарова • Мускат. сБатько». Телевистава. 21.00 Програма сЧас_. 21.35 Биет С. Прокоф'єва сКам'.на квІтка» в постано.-

Юи(

коУ' РСР Ім. П. ,lІlрського, ,10.45 Доброго вам здоров'., J(раtJIоя~ького аисамблю 11.15 Камерний концерт. , танцю', СиБІру, аисамб.. ю 11.40 Ш!!.lльниЙ екран. 10 и. танцю Даrестаие ь к о r Фlзика. АРСР сJIезгlнка», орке- 15.55 ДЛН маJlНТ. Срlбиий' ІІзвІ-

академіч-

СТРУ

иаРО)lиоJ

музики

ного великого театру СОIOау Р<;Р. По закlнчеНИі

11.

«фJlУqJаw»; Р. Римбае80У, А'о)!J18, "С'. Ротару,

синього мор._ ча сДоброго ров'.-.

зБІрна НДР. (НДР). закіиченнl _ ио.иии, , ПРОГРАМА, У

НОВИИИ.

ИОЧОК.

18.15 Наука РадяиськоТ ни.

М. Бо.рсuоro, А.' Пугачо-

Укр аТ. науковий

Одеський

17 15 ~\eHTP. й фІ ПРОГРАМА УТ воі та lиш. . " узични ЛЬМ. 10.00 Новиии. 21.00 Програма сЧас~. 18.00 Маршрути дружби. сlиту10.15 Сьогодні ВсесвІт и Ій 21.35 Майстри' мистеЦТІ. 8apo,ll.ристр - 50. ,ll.ень охоронн 3,11.0РОВ'.. иий артист СР,СР 5. Мер- 18.ЗО ФІльм-концерт сПокликавДокументальні телефільми кур'єв (JIe_IHrpa,ll.). ни-. сВ,' сеJlI над лиманом-,' 22.45 МlжнаРО,ll.нl змагани. s 19.00 сАктуальна камера». сНафТУСIІ», _БІля самого плаванни: зБІрна СрСР _ 19.30 СпІвав народна артистка та переда8ам 3,11.0-

11.45 «Іван -

По

YPC~ СофІЯ

Ротару.

20.00 ЧеМПІонат СРСР 3 футболу: «Чор'!оморець_ - «3енІт_. 2 таАм. 20.45 На ,ll.обраНlq, nlтиl

селинський СНИ~. 10 оо If. Т ,Л.лькова виста8а. ' , !>ВИНИ. 12.30 Наука Радянськоі УкраУ- 10.15 ~І~~:r:rpаиа сПо рl,ll.иlЙ 21.СО Програма .Час». (М.). . ИИ. Західиий иауковий 11 ЗО HP об За- 21.35 Кубок СРСР 3 хо,еЮI центр . арод.еии. р.зу. «Сокіл» (КиУв). _ «,ж13.30 вернl~аж. М. Дерегус. АJlу~еБИЙ аРАнет )'РСР сталь_ (Іжевськ). 3 м· 13 БО Художній теJlефlЛЬМ сУ ,. О, роцькн • рlод. · нас новеиька». 12.15 CьorO,ll.HI l!-ень 81йськ 22.10 Концерт за уоастlО солl&:44.25 На головиій виставцІ респротиповl~РRиоі оберони 'тів Львівського театру публіки.

15.00 15.45 17.00 17.55 18.30 19 ОО · 21 ·20 21.40

Кают,компанlи

сСонячиl

crJl06yc~.

КJlарнети».

Студlи сЗолотиll

КЛЮЧИК-.

краУии.

ДокумеИТ8JlЬИНЙ

' телефlJlЬМ с8аРТ081 иеба». 18.25 ;~тб!.~ спра.а~. JIl!лькова 14.15 Муsичи~й фlJlЬМ с)\о.

Муз~чиий ~Ільм сDiсиl Кармен-. стеПІВ І rlp • 15.15 Се.. о І J1IОАИ. 1иформацlйна прог Р а и а 16.00 ХУ)lожнlй, Тl!JlефlJ1ЬМ

,ll.Jl8

«Актуальна камера», ПоказовІ виступи наАСНJlЬ~ ніших фІгуристІ. С8lту. 'в а и~ Фі

опери

Франка.

НОВИНН.

та

балету

ім.

І.

По закінченнІ _

ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ

!І:ІО, 15.40 Життя науки. (М.). 8.40,,9.40 4 кл. Музика. Музика народів СРСР. (М.).

І й r б й 9 10 У ПТ" ФІ К IJ. те с ОJ1У н, паТРУJ1Ь" . чням •. зика. ОJlИ' 17.10 п. ,СмIJl8ЖЬКИЙ. СС8А'. вання. Розв'"зания запач. ,Тмено.е.. а. (М.). JJom-к!'нuерт« ер с. 18.15 «Пісн. ск"икае Аруаl •• , 10.10, 17,00 Росіllськ-а мов&. ХУ,ll.ОЖ!lIЙ ФІЛЬ.~ сДlло ~~: 19.00 ,сАктуа"ьна "aMepa~. 10.40, 11.40 8 КJI. ІсторІя. еГе. ЛО В ПеНЬКОВІ . По 19.30 ОJllмпlйська естафет&' рої «Народно! волі_. (М.), кlнченні - новини. 20.30 Малеиький 1І0нцерт. 11.10 НаУКОВО'популярні фІльм. ПР()ГРАМА НА ОБЛАСТЬ 20.45 На ,ll.обранl., 'пІти! ' «Квітеиь», «Суперечка Із '.00 Документиьнl фІльми. 21.00 Проrрама сЧас». (М.), стихІєю •• (М.). (М.). 21.35 Художній телеФI"ьм сСlм 12.10 Студентам заочиикам. 8.85 Шахова ШКОJlа. (М.). старикі. І ОАиа nl.чива». ФІзика. 2 курс. ' ПРОГРАМА НА ОБЛАСТЬ 14.15, 17.30 Для тих, хто вступав 10.05 РосІйська мо.а. (М.). 10.35 Концерт з творІв ПQJIЬСЬ- 9.00 Науко.о - популярнІ ФІJlЬдо вузlв. Фізика. Коливанких композиторl8. (М.). мн' про спорт. (М.). ня. Розв'язання зада•• 11.10 МІжнароднІ змаганн. І 9.30 «Diсиl трубаАурІ.». 110- 14.45 Наша біографІя, РІ" плаванни: зБІрна НДР uльинl ЦЯКJI С. С"онlмсь1970-Й. (М.). збірна СРСР. (НДР). кого. (М.). 16.10 Образ комуиіста в радяи. 11.40 Мамина школа. (М.). 10.00"Доо .ас, баТЬКR. (М.). ськіll JlITepaTypi. (М.). 12.10 ХудожнІй фІльм Із суб- 10.ЗО Очевиnне - иеАмо. іри е. 18.00 Екран студента-заочиика. титрами сеофів Грушко.. 11.30 МУSlf1lиа, проrрама сРан- 19.00 Кубок СРСР з хокеЮI IЗ.50 Документальний те JI екова пошта». (М.). сСокlл_ (КИЇ8) сІжфІльм сМо. цIJlиа_. 12.00 Тури1р СК. (JIеиіиrpад). сталь» (Іжевськ). І, 2 пе14.55 Життя иауки. (М.). 18.30 !(ІиonакораМ8. (М.). рІоди. 15.25 Концерт Московськоrо ка- 15.05 Кончерт Державиоrо ан- 20~5 Коицерт Черкаського укмірного хору. (М.). , самблю танцю сдаЙле.. раінського народного хо. 15.55 ЛЮ,ІІ.ина. 3емля. ВсесвІт, 15.3,0 До'ку'меНТ8ЛЬНИЙ телеру. 18.40 Багатосерlйний художиlЙ ,.фlльм сПекlиськl карти-. 21.40 ХудожнІй фільOl «ОоТзд 1теJlефільм сДалеко 81n 18.25, ХУ,ІІ.ожнlЙ теп:ефlllЬМ сДадалекий серпень». (АЦ. шосе-. І серів. (Польша). JI~KO .ІА woce». 2 серІв. 2З 15 Д І б 18.05 ЮнІ охоронцІ природи. 18.00 Гра.' аисамб.. ь ал"тнстl.. . ов ,ll.кова сл.ж а. 18.35 Екран студеита-заочннка. 18.10 Документальний екраи. 20.00 ВечІрня казка. (М.). 19.05 «ВеСеJ1Х8». ІІІ МIJКИаРО)lЗаступник редактора 20.15 МІжнародиl ,<змагаИИI! S ниil фести.L'lЬ теJ1е8IsійПJ1"'ания: з6'lрна НДР .иих nporpaм иародиоl В. ДОВГИЧ.

Броварській ЕаЙСПОЖВВСПіJЩl ПОТРІБНІ НА ПОСТІИНУ, РОБОТУ: lІантажники бази райспоживсПіJIКВ (ОПJIата в1ДРЯ~­ ва 180-250 крб.), ,експедитори" rОJlОВИИЙ інже­ иер промкомбінату, робітники-буд1веJIЬИИКИ. За довіднами звертатися на адресу: М. Бровари, вул, Ииївська, 149, в1дд1л надрІв. ПрuJJiвu. Посr1йно

дІючому будів~иому поїз~у

зеристи., ,автокранІвники .

Звертатися на адресу: М. Бровари, вул. Машинобу­ дІвна, 18, відділ кадрів ПДБП-2. Телефон: 19-026,

19-674.

Ухати автОбусами

,6

.N9M 121 1 3

ВІДОМА

Bepxньoro дитячоrо трнкотажу

на посТійну роботу ПОТРІБНІ: електрИRИ lI-V розрs­ дів,

бyxrалтери,

3вертатися за адреСОIQf вул. Степана РазІна, 7, вІдділ

НАСЕЛЕННЯ!

АдміністрацІя. АдмІнІстрацІн,

т.

голоlІному

НастІ

радіомовлення _' 19.3·18; аi4Alлі. фотокореспондента _ 19-4.67.

DPOIIBCJlOaOCTl,

,,,,,,,,,,#~,,,,,,,,,~,,,,,,,,,,~;';';"'~--:"-I""""" """""I''''''~'''''...#'~';'~"""""""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,

щекg 61964. БР9вар~а .црукараж Киів~ького облуправління J ~pa.aax JlWlUR1ЩтJ. поліграфЦ

І

агроному

Шраму В~)Лоднмиру Олек­ сІйовичу 3 приводу тяжкоі втрати - смертІ його матерІ ШРАМ

,І .Ідповідального секретаря, вІддІлу Сlльськоtо" 'i:e,cnona~T8a, кореспо,Н' І масовоУ роботи,

партІйна

ВаСИJllвни.

,4." ... .,г_ _ -.,r,....,....1>..,. . . . . """".........,...,

....

місцевого

кадрІв.

профспілкова організацІі радгоспу «JIіrкlвський» вис­ ловлюють глибоке спlвчут­

A~MiиlcrpaцlJl.

з 1 кмтня 1979 року приймальними пунктами всІма магазинами Броварськогоз'МіШТОРГУ прий­ маються пляшки ЄМI:liстю 0,5 'літраЗ.Лlд олії. AдMiв1C1'paц1Jl. -''#Ь 4fI!''~ --"""1''''. - .. -,. -- -,.. -. ___ .... , __ ..,."""".,...., о.г о.г o.v ~~ о.г--:о.г о.го.г " ТЕЛЕФОНИ: редактора 19,3·82; заступавк. реАактор,' _ 1'9-4.47; lІеіта

виро(J..

вантажники.

ДО зупинии

до зупинки сПДБП-2~.

'

Броварській фабриці

прибиральниця НИ'lИХ прнмІщень,

НА ПОСТІИНУ РОБОТУ ПОТРІБНІ: екоиоміст-претеизіонісr, екскаваторИІШИ, буJIЬ~О'

ДО DY~

12.00 12.30 13.30

протиповlТРНИОі "раїии.

«Торгмаш.,М

J

11.46

Музична програма до ДИН

Військ обороии

ТeJle'!Ориl

каме.I_. ,'(ПOJlllwа).

листами-.

.

J

.'~a ХУJl.о:киьоro фl"ьму, сЧервоиl' І

пошта».

lІосмlчна

них конфлІктів ц!сля друго! c.вlTO~I війни спровокували мраУни цього бло­

ювілею ганебного фіаско у В'ЄТНЗJМl за,знав fЩкін, що його деякі натовсь­ :кі діячі вже оголосили «шістнз.ддя­ тим членом~ Північно-Атлантичного блоку. Але, мабуть, головна причина від­ мови від велИRОГ-О галасу полягає в !'ому, що Північно-АтлантиЧ'ЮlЙ блок іВиявився анахронізмом, ТQбто пере­ житком

процентtв зброй­

80

КВІТНІ

'••.05 В.етавка 3Б ХУ)lожнlй

ючи воєнні КОНіфJJJкти, п!дх.'ІЬОСТУЮ­ "ІН гонку озброєнь.Н-ерівНІЦ!И блоку характер. НАТО, нібито створеносо «для збереження миру іа беЗПIiКИ ••

7

ПРОГРАМА

йти

нагнітаючи

напруженІсть,

СУБОТА,

,fIOP'IOC'I'L eoqlulcT8 ••' .elJlllа c,~,. ("А?І. l>eспу6J1lка В'&тиам. (м.). КСІІПІО1)т ti таоріl І. '111,'21.40 ХУАОЖІІІІ te..ефl.t.. с\іа. 19.80 Тиеста.цlон. (М.). 20.00 Ве.IРИIІ казка. (м.). чуцl.. ь~. (Мо). 38J 5 КНУlllсь',,1 адреси. ВВДІпІ, • к;аIТИІ 11.15 фl.tьм-"оицерт сВайиах_, '111.40 Ху.цежнlЙ фІльм сВ Ім'. ПРОГ'АМА UT :КHTT.~. (М.). 8.00 Проrpама с Чаи. 8.40 ГlмиаСТJl'ка ..... Аlт. n.oНЕДІпок, • КВІТНЯ 9.00 Рlllиt Me.tG,lIT.: (к.У.). 9.30 c5YAIIJIWlIIK». ПРОГРАМА цт 10.00 ~y PallinleьKoMY Со. 8.00 Програма сЧар, зу. , 8.40 Гімиастика. 11.00 В ГОСТ.Х у ,IIUIUI. Пре9.05 ХудожнІй фlJlЬМ )lЛЯ )1:121.00

ЕКРАН

ДВОХ

систем.

Незадовго до ювілейно! дати з'ясува­ ЛОСЯ, ЩО він був членом фашистсько! rпaртіУ. А хіба зручно колишньому

По-друге,

ГОЛУБИЙ

стема 1Мпер1a..mзму. Да.вио Jl1RllliOMно монололliIo США на атомну зброю. СпІввІднашення сил КА міжна.род:ніЙ ,аренІ змінилося на користь миру 1 соціаЛII3МУ. Все це примусило твере­ зомислячих керІвників Захоі1У зкзка­ ти, що тепер немає рОзумно!, аль-тер­

~ТJl'античного союзу в Ев&рl, перед­ дин створенкя цього

Ж И ТТ"

і КН!іЖКQВoOі roрna.ш,'Jу.4t КвIB~ il,~

~ ВІВТО»ОК, середу, а.зета ВИХОllИТЬ

ПОБТНН~Ю5 іфСvботУ.

rаз~~~ ~ПрО:в~:~

......,., ___ .-..,..,., _

'~.w! 20.07-11.32Q:

f

56 номер 1979 рік  

56 номер 1979 рік

56 номер 1979 рік  

56 номер 1979 рік

Advertisement