Page 1

ПРОЛЕТАРІ

ВСІХ

КРА/Н.

ЄllНАRТЕСЯ/

УКАЗ

..1ІІ!!!!!!!!!ІІ!!'!!l8І!!!!lІІІ!а_ _ В!ІІ!!!і'"!!!І!І!І!!ІІ.,. .NЬ М (4370)

ПРЕ3ИДП ВЕРХОВНОІ РАДИ УКРдТНСЬКСТ РСР

СУБОТА

Про проведення виборів до облаtНИХ, раАонних, міських, сільських і селищних Рад депутатів

9

трудящих Українськоі РСР

КВІТНЯ

і о;;

..

'у зв'язку з закінчеНRЯМ

р.

1977 Ціва 2

новажень

коп.

15

районних.

Рад депутатів трудящих

червня

року строку пов­

1977

м;ських.

~Ільських

п'ятнадцятого

І

селищних

скликання

Президія

Верховної Ради Української РСР постановляє:

о;;

;olb ' ; ";L

обласних.

Призначити вибори до обласних.

районних. міськ.их. сІл'>·

ських і се.'ІИЩНИХ Рад депутатів ТРУДЯЩИХ Українсьиої РСР

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ З 17 НВІТНЯ 1937 РОНУ

на неділю.

19

червня

року.

1977

Голова Президії Верховноі Ради УкраіИСЬКОі РСР О. ВАТЧЕНRО.

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІІЕТ)' КОМУНІСТИЧНО! ПАІ'ТІ! УКРАІНИ, МІСЬКО! І РАИОННОІ РАД ДЕllУ 1 АТІВ ТРУДЯЩИХ RИІВСЬ}{ОІ ОБЛАСТІ

Секретар Президії Верховної Ради Укрг.їнської РСР

Я. RОЛОТУХА.

М. Київ,

5

Itвітня

року.

1977

-їііирііти-коміїЛЕкё~#і П'ЯТИРІЧКУ - ДОСТРОКОВО!

ПОЛЬОВИХ РОБІТ! ТРУДіВННКJI села нашого господарствах дуже повільно t

району наполегJПfВО готували- ведеться Сівба і садіння ран-

ся до весияиої сівби, і як тільки зійшов cHir із землі, дружно ви.. ..шли В Поле. у більшості

господарств було

добре організовано

стання

техніки,

дорожили

j

годиною,

ВRКори-

хліБОРОБн

кожною погожою

З авдяки

чому

вс і

ранні ярі зерновІ посіяно в кращі агротехиlчиі строки 1

високоякlсио.

Нині на ланах радгоспІв 1

ьЖеРДІ'вськи"» ~ n , де Д о' СІ пос1Нно лише половину запланова-

пусти. Не розгорнулися ще, по -справжньому .робо ти на овочевих плаитаЦіЯХ і в рад-

t

госпах

«Великодимерський.

та «Зорю>.

,

способом, триває внвезеиня 1

вильним використанням

Ф а б рик

розширюється

культур

безрозсадним

внесения в груит добрив. Уже з перших днів визна-

ЧІТКИМ

плануваиням,

_ культуру зе:\!леробства.

пра-

тех-

Шд

тани:,! деВіЗОМ працюють хлі60роби

\ иої площі редиски, зволіка· \ ється садіння ранньої ка- \

фронт робіт. Повсюди ведеТЬСJl підготовка rPYНTY під пІзиі культури, почалося садіиия картоплІ, сІвба овоче-

вих

ШІе:lштахозаводу

«РJ'дня •. Тут тан

розстави-

ди агрегати. щоб П.'Іощі. під-

готовлені

в

вдень засівати.

нічну

зМіну.

Тан. наПРИК.'Іад. вночі пра-

цю вали чотири агрегати. Механізатори Григорій Юхимо-

вич Романченко. Олександрович

KO:\!CO~~0.1eць

Володимир

Ш:ІЬГУЄВ та

АнатолІй

Крук

прово;:tив

приклад, добре організоваио

правилg~І. Адже до цього ча-

рист Федір Федорович Смик

у райоиі приступив

ие закінчили

ку.lьтивуваЛ:і

садіяня картоплІ у радгоспІ «Пухівський., який першим роботи. Тут зразково

до цієі нала-

годжено Обслуговування лш-

підсіваиня

пересївання і

поні,

дуже слабими вийшли із зи-

гаряча

агрегатів.

кореневе ПіДЖlівлення посІвів

іжа

до

Швидкимн темпамн ведеться садіння картоплі також У радгоспІ Імеиі Щорса. Особлив а увага придlлеиа раннІм посІвам, иа яких висаджуються яровнзованl бульби. А в радгоспі

ми.

Повільно

озимих мінеральними добри­ вами шляхом врізуваИНR іх з допомогою сівалок. Ного зроблено на площІ 6 тися'! Г~KTapiB при планІ 15 тисяч. Коли в радгоспі «lIлосків­

«ЛІтківський.

ський» уже закінчують вноси­ ти поживу иа всьому озимо­ му клину, ТО в радгоспах

тур безрозсадним способом та доглядІ посівів. Проте окремі польові роботи в господарствах району

«Гоголівський», «Зоря., іме­ ні Мічуріна иадто слабо ведеться ця робота. Нииі, коли всі раннІ зер·

ще не набрали потрlбно~о розмаху. До деякої міри ІХ стримує иесприятлива погода, різкі зміни температури.

Особливу

тривогу викли-

кає зволікания

Із розгортан-

під пізиі

зокрема внести

в

кормові грунт

культури,

,

1

БУРЯКИ'!

ням садіиня картоплі. Ії по-

кількість

а ПОRИ щО посаджено лнше 325 гектарів. Дивну позицІю зайняли в цьому питаниі керівники радгоспу «Гоголівський», що

ця робота ще не иабра.'Іа на· лежного розмаху. Зокрема, у радгоспах «Бобриц">tий», «ВеЛИlюдимерськнй», «Зо- ~ РЯ», племптахозаводі «руд. ~

має иайбільшу площу в райоиі 1200 гектарів. Тут до цього часу встигли поса-

ня» її зовсім ие розпочииа- \ ,пи. \ Щоб прискорити проведе!!· ~

трlбно посадити

цієї

весни

3910 reKTapiB,

дити всього декілька reKTaрів, картоплі.

Не поспішають садити картоплю також в радгоспах ІмеНі Мічуріна,

іменІ

Доку-

чаєва, «Авангард» та деяких інших. До деякої мІри стри~ муються темпи цієї роботи в племптахозаводі «Рудня»

через відсутиість

кількості

лу.

садивного

потрібної

матеріа·

А n.'Іоща пІд каРТОП-'1ею

тут має бути иемала

-

250

гектарІв. До речі, підготовка иасінних БУ.'ІьБ

до висаджу-

мінеральних добрив.

ня весняних

1 добитися

води та

Але й

польових роБІТ

поліпшеиня

їх

ристання

тракториих

агрега-

тів. Aд~e цей важливий резерв маиже иlде в господарств ах рапону не використову· ється. До того ж середньо-

змінний виробїuТОК тракторів ДОСИТ!> низькии.

сІвбу,

~

агре-

шого

Івановича

Дикого та Михайла Сидоровича

КО.'Іесника.

РаЗО:lІ

ВОни

карбованціl!,

Кулиничем

добиваУ'ТЬСЯ

тичний рух. початий передо­ виками сільського господар­ ства Кубані. за одержан­ ня найвищих урожаїв зерна. соняшнику. цукрових буря­ иів. овочевих та інших культур. Цю ініЦІативу ВИ­ соно оцінив Генеральний сек­ ретар ЦК КПРС т() dрИШ Л. І. Брежнєв. Зачинателі руху мають Ha:llip в юв!леЙНО~IУ роЦі о;:(е:;.жати

з

кожного

гектара

понад 50 uентнерів зерна пшениці. 1 ОО центнерІв ри­ су. 75-100 центнерів НУНУ­ РУДЗЯНОГО зерна. ЗО центне­ рів О.'ІіЙНОГО насіння. 500 центнерів UУНРОВИХ бурянів. 400-500 центнерів овочІв. Змагання за одержання та­

процента. тисяч

429

що

СЮlцав

102,2 процента до плану.

висоної

продуктивне сті праці.

Завдання по

О 2 конано на 1 7, Реалізовано її на

із

пом:чника:\!и МИКО.1СЮ Федоровичем r.'Iee:l1 та Іваном

ОлеКСійовичем

кварталу.

випу~ку валової ПРОДУІЩії ви-

Добре ТРРИ.'1ися кмективи '" піщривмства, Гоголівськоі та O~TepCЬKoi філій. Сере;" май~rрів пчноі вишив-

З~!іНні

ro.'lOBHoto

вич Артюх. Іван Григорович

ки зраЗk1f виtОКОІЦЮдУкrивноі

хайло Федотович Макаренко. ГРИГОРіЙ Михайлович Гузій і

працівники головного пі;,,приєм~тва Олена Фе;J.орівна

Інші,

котрі

і

транспортують

якісної

праці

показували

иартоплю від кагатів до ca;:t-

Савченко,

підготовлений ГРУНТ своєчас-

Ііатерина ВаСИJlівна ВЇРИЧ.

жалок. ТрудІвники докладають багато си.'І. щоб у добре

но ЛЯГ'lО висоиояиісне насін-

ня картоп.'ІЇ.

виконання

О. КОВШУН,

rо,пО8JUIЙ інжеиер.

сторінка 8 iC!'t>piY краю. яка примножує йоrо слаВні хлі­

боробСькі т,:а,:хицlї запорунз успіху в з;х1tkненПі наМіче­

зав;tан­

ня п'яТИРічки - пІдвищен­ ня ефективностІ вирСбництва. оу патріотичний рух внлючи­ лися вже 1060 ланок, бригад. відділків. багато колгоспів радгоспів у ЦЇЛО:l1У.

ного партІєю аграрного тверджується

власним

при­

кладом: у МИНУ'nnМУ році. да­

і

леко не

кращому за У:l10вами

погоди.

господарств

140

40-50

ки

зерна з гектара.

ще.:\р:сть

кур­

су. РеальнісТ1t завдання під­

Кубань край знамени­ тих чорноземів. А,1е не т:ль­ прирсдна

Фі-

Г. ФРОЛЕНКО,

СіЛЬКОР.

головного

Воропаїв~ької

лії Марі! Кпьмівна ЄРмак, Крех,ївської майстерні-

краю

про·

зібрали

в

І БІльше

tередньому

центнерів

славила їх: урожай завжди . данина оброблен,ОЇ землі. А оброб.'ІЯТИ зе~IЛЮ тут уМіЮТЬ.

Кубань 'житниця само­ бутна. своєрідю. неповторна. І все ж вона зв· язана кр()в­

знають

ною спорідненістю з !НШИ~ІИ районами країюl. Ії зближує з ними спі,1ьність ХЛібороб­ СЬКИХ турБОТ. спраа і праг­

справжню ціну

працІ

і хлібові. І не випа.:\ково Ну­ бань батьнlвщина почННіВ за високу культуру зе:lшероб­ ства, який виріС у всесоюзний рух. Є. очевидно, особливий ОIИС.'!

і в TO~IY. що

ca~!e

нень. Ця спІльність

ця

зе:lI.'1Я дала життя найкращій у свІті озимій пшениuі «без· оста-l.. неперевершеним со·

ких ВИСОНИХ урожаїв. як від­ значив у своєму листі кубан­

сlльськогосподарсьних

ЦЯ:\! товариш Л. І. Брежнєв.

лин.

знаменує собою якісно новий етап у БОРОТЬБі землеробів за

Сьогоднішня ІНіціатива кубаНЦіВ нова яснрава

няшникам.

іНШЮf

і стала

джереЛО:l1 ПРlоІТЦальної сили нової иубансьиоУ Ініціативи. У країнІ тепер на.11чуєть­

ся близько пів і понад

тисяч иалгос­ тисяч радгос­

28

18

пІв. І неважно собі уявити. Я!ШМ ШИРОКИ:l1 і масовю~ обіцяє бути рух за найвищий урожай.

сортал!

рос­

(Нор. ТАРС).

велику

ВІДПОВІДаЛЬНІСТЬ

му Сибіру. Кожний з цих агрегатів, які будуть розм і­ щені на дільниці споруджу­

тійні та профспілковІ орга· нізації і в нииіШНЬОl\IУ роЦі за вчасне виконання всього

ваного

\

що основа високого врожаю ~ закладається сьогодиі. ~

~~gq~~~~~~~~~~~~~~~~~'~~~-~~~.#'

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ

газо­

агрегатів

для газопроводів у Західно­

иа

квітня Ц. р. відбудеться дванадцята сесія міськоі Ради депутатів трудящих (п'ятнадцятого скликання). Початок о 15-00 у приміщенНі ВИКОНІЮМУ міськоі Ради (М. Бровари, вул. Гагаріна, 15). Міськвиконком.

контракту,

поставку

перекачува.1ЬНИХ

пар­

ДО ВІДОМА ДЕПУТАТІВ I\ПСЬRОІ РАДИ

Відповідно до

підписаного недавно в Л0Н­ доні, англійський консор­ ціум «Коверроу» почне в цьому році

врожаї В!І!дl. В.се це ~окладає

весняного комплексу. 'Кожеи ХЛібороб повинен пам'ятати,

15

гати Володимира

~

, \ , \

І

але не вистачає робочих рук, щоб вчасно різати їх на овочівницьких

t

Там, де швидше й краще

проводять весняну

кер!вників господарств,

фракції. у багатьох

секретар

Т. Г. ШевчеНI\а "спішно ВИ кп.. J VI нав виробничу програму пер-

віД:l1інна.

ли картоплесаджальні

Х}',J.ожніх ВИРООIВ i~leHi

якості, иеобхідно повсюди організувати двозмінне вико-,

вання в грунт відстає і в ін-

ших господарствах. У тому ж таки радгоспі «Гоголівський. вони хоч і перебранІ,

керував

Палиий відгук У сільських трудівників знайшов патріо­

достатню

аміачної

грунту

ВранцІ на ці площі виїха-

ПОЧИН ПІД fРИМАНО

нові посіян~, вивіЛЬНИ~ОСН, чимало техНІКИ, яку .ПОТРІБНО ~ використати на ПlдготовЦ! грунту

гектарів

вих. Роботою екіцажів у ніч.

ну зміну

проводнться і

рац{онально використовують час на сівбі овочевих куль-

14

П.'Іощl під 110сі6 ярих зерно-

щах, де рослини загииулн або

на

три'!і на день доставляється

підвозив йому воду. При завданні 12 гектарів вони за-

озимини на ПЛО-

дей, що працюють

аміачної Григорій

Іванович Оиащко. А тракто-

су, хоч давно минули всІ СТРОRИ, окремі господарства

ТОВ ки

Майстренко та шОфери Ми-

час

рики

вич МаИСИ:'1ець. ЯкІсть підго-

культивацію rpYI!TY із одно-

оу той же

Колектив Лjrків~ької Фаб-

Фе;:!оро-

нор:'ш вирсбіТку ВИКОНУЮТЬ на 120-1ЗО проиентів. Добре працюють також механізатори МихаЙ.10 Pa;:tioHo-

часним внесенням води мехаНізатор

сти нехтують цим неписаиим

дарства Володимир

готували П.10ЩУ пі;:t картоплю. Тракторами Т-74 вони зорали по 6.5 гектара за З:l~іну при зав;:tаННі 5,2 гектара.

нічних засобів. На жаль, подекуди керівникн й спеці алі·

'lИлися передовики. Так, ва-

І

стає з цією роботою радгосп

!

у комплексі весняних по-, льових pol!<.·T Н е по в инно бу-.,&. иі ти черговості. Всі вони важливі, і виконувати їх треба в суворо визначені агротехиічН! строки. А це досягається

птахо

~

иьої городини. ОСОблнво від-

ХУДОЖНІ :ИРОБИПОНАД ПЛАН

.. * * З ВІДМІННОЮ якістю КОЖНОМУ полю високу партійної організації госпо-

тепер

між Тюменню і

газопроводу

Челябінсь­

ком. устаткований двигуном

ком панії «РОJlЛС' Ройс», яка є

основним

учасником

кон­

сорпіуму.

На фото; у цеху «РОJlJlС- РоЙс».

заводу

(Фотохроніка ТАРС). ф


ОБ'€ДНАННЯ: ЗДОБУТКИ І ПЕРСПЕКТИВИ

~O КВІТНЯ-ДЕНЬ ВІЙСЬК ПРОТИlIОВІтряноJ ОБОРОНИ КРАУНИ

ВАРТОВІ РУБЕЖІВ ВІТЧИЗНИ День військ ППО Jlі;:{ з начається

обстановці

цього

краУни року

в

величезного пол~

тичного і трудового підне­ сення, винликаного підготов­

ною дО святнування ва-РіЧЧЯ Велиного Жовтня. Біпсь!,,, ППО краУни ма­ ють багату бойову історію, БОНИ ВПIlсали яскраві сторІн­ НІ! в геро"іЧІІ1!Й літопис Ра­

дm!СЬНІ!Х Збройних Сил. Вже у жовтневі дні 1917 року за ос о бист о ю ВI,азівною В . І. Ле­ Ніна для захисту з повІтря НОЮІСI-.ІІ революції Петро­ грца фОР~lуваJ1lIСЬ перші nі;:tро:ціml протиповітряної об о рош!. На Путіловсьному ЗDВ О ;:{І було створено і осна­ Щсно сталевий протилітано­

вий ДlIв:зіон, який незабаРО:\1 у б о ях пі.:! Псново:vI Ві;!НРИВ БОЙОВ!іЙ рахунок артилери­

стів-зенІтників.

у грі з ні роки Велино! ВіТ­

ЧІІЗНЯНОЇ війни в!йсьна про­ ТІІП О В:ТРЯНОЇ оборони внесли ,ва Г О~1!!Й

В!(.lад

у

досягнення

ЯКісні зміни Відбувались У війсьнах ППО країни в піСJIЯ' воєнний період. Вони виді· ляються в самостійний вид Збройних Сил. Захисники неба одержали найновішІ за· соби

попередження

про

по­

:вітряний напад, потужні зе­ нітно-ракетНі номплекси, все­ погодні надзвунові винищу­ вачі-перехоплювачl, автома­

тизовані системи управлІння,

ШВИ;tКО діючі засоби ну.

В усьому цьому

стано найновіші

наунової

зв'яз­

викори,

досягнення

і конструкторської

дущш. Безперервно ється і збагачується

оновлю· арсенал

способів ведення бою .

90

Нині серед воїНіВ пона,д процентів становлЯТь ко­

муністи І комсомольці. Біль­ шість воїніВ є спецІалІстами

високої нласної кваЛіфікації . Ножний третій

-

вІдмінник

бойової і політичної

підго­

товнИ.

Воїни ппо країни rлибо­

ко усвідомлюють

величезну

по­

відповідальніСТЬ перед ному· ніСТИЧНОЮ парТіЄЮ, Радян·

ти в но-полІтичні центри і про­ ~шслові райони країни, НО.\ІУ­

захистУ повіТРЯНИХ рубеЖіВ великоЇ соціалісТИчної Бать.

пере}юги.

;l

МУЖНЬО

Воїни СЮlовіддано захищали

від

!Вітряного нападу адміністра­ НікаЦії

фронтів,

угруповання

вііісьн на полі бою. Значні організаційн!

і

ським урядом і народом

кіВЩИНИ.

Вони завжди

сторожі, завжди готовності.

lIевїд' 8МИІІІО '1&СТИВQЮ управління економікою РОМJllдавтьс.l упраВJJЇlIНЯ яItiстю продукціі, В оо' вднаВ:ні C'rBopeHO спеціальний відділ, в обо-

~---- ----~--..,.,

по·

на·

в бойовіЙ (ТАРС).

ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ _~

(

8.'IЗІВ ІКОГО ВІОДИТЬ

У мalTHI МИНU рІк 3 часу створеННЯ виробни­ чorо

об'СІнання «6роваримвбnl».

На підприсм.

СТ'.Х, що УІIАwnи до йоrо снnаду, вІдбуваються зн,чнІ Імlни. ЯкІ саме? Про

ЦІ

Й

піде мова

НИЖЧІ.

однокімнатної кварТйри.

Білоцерківська, Ірпінська і Білицька, Кома­

-

комбінати

і

Броварський

деревооброб-ні

вельне 06ладнаННIІ

ці підприємства стали ланками но­

Уже

JироБНИ1l0Гn ланцюга. Зберігаючи певну са­ мостійність, вони однак почали відігравати нову роnь у Р03витку Аеревообробної га.'1узі столичної області.

Mro

61

ось головні підва.'!ИНИ об'єднання. Лише поглиб­

Раніше колектив кожного пі;щриємства жив своіми вузькими інтересами, які часто-густо не в~пові.1али вимогам часу. На низькому рівні перебувало плаН}'вання і оперативне, і пер­ спективне. Широка номенклатура виробів, не­

Художньо-технічна рада Міністерства лісовоі

найвибагnивіmі покупці будуть задово.'1ені. Вимальовується чі"ка перспектива управ­ ліНСЬКIiЙ апарат об' єднання працює досить ді .. ЙОВ0. З' ЯВИВСJl PJI,! нових с.'!ужб головного економіста, rоловного механіка, головного енер­ гетика. Немає такого дня, щоб провідні спеціа­ лісти не ВИЇЖАJltали в філіали для вивчеННJI, а то А вирішеННJI поточних наболі,1ИХ питань.

тривкі зв' язки з постачальниками, слабкий кон­ риси

Двічі на місяць на підприємствах і раз

Вливпnксь у крупний виробничо-госпо~арський комплекс, і Броварський деревообробний комбі­ нат, і сім філіалів зосередили свої З)'сил,'1Я на

таННІ перспективного планування, матеріально­ тепі-uоr!! постачаННІ, збуту продукції, магі­ сrpаJlЬИИХ шnяхів пміпшення якості виробів. Велика робота ведеться по }-ніфікації деталей меблів. Раніше навіть найкрупніші, найпотужні­ nri Фабрики І комбінати не мали змоги створити

фабрик. Перерозподіл між Філіалами матєріаль­ p~cypciB, поліпшення кооперованих поста­

них

МІ, ВВе;(ення в дію ДО;J;аткових резервів вироб­ ництва дало з!>!:огу поitіпшити роботу Мотовилів­ ського .'(tревообробного комбінату та Поліськоі меб.'lевої Фабрики. При/tН!tТО 40 неуХИЛЬНОГО ВИІ\онанни поста­ нову ЦК КПРС про розвиток виробництва 'Това­

можли­

вість механізувати І автоматизувати багато про­ цесів.

На піWИ6мствах об' є~ання уже н\мітилася '!ітиа спеціалізація з випу~ку продукціі окремих ~и!ів. у Фастові зосереджується виробництво rаРІеробних і книжкових шаф, у Ві.'1іЙ Церкві­ наборів для уМеблювання спалень, у Полісько­ му стільців, у Комарівці письмових сто­ пів. БроВ&рчаии, крі!>!: хо.'ІОДИЛЬНИХ камер, випус­

рі!! народного споживаНН!t. У десятій n'ятирічці об'вдва1lНІ «Ьроваримеблі» невпинно нарощува­ ти~е ВIiПУСК виробів поліпшеноі ЯJ:nrті. І. ТЕЛЬБ'УХ,

аасryпнвк гевера~ьиого Анректора вироб­ RИ'lого об'ЄАнаНRJI «БроваримеблІ».

катимуть кухонні набори.

Відмінними успіхами 50йовій і поліТIlчній підго­ товці зустрічають своє

свя­

ТО воїни протиповітряної оборони країни. В частинах і підроздіJІах широко розгор­

нулося соціалістичне зма­ гання за успішне виконан- . ня зобов'язань, взятих на. честь БО-річчя Великого

ж'овтня.

На фото: в гор і льотчики лейтенанти Вяче­ слав Фролов і Євген Кор­ нілов

перед

в и л ь о том;

праворуч - обслуга сержан­ та Степана Островського на

заняттях; внизу політ­ працівник, капітан А. П. CepГ€ЄB проводить бесіду 3 воїнами.

«('отохроніка РАТАУ).

Читацька КОНференцІя у шкапІ робlТRll'lоl МОЛОАl ом З буnа провеДена читацька ковференцl.Jl «ЛенІнським кур. еом До BO~3МY., ПРИСВJI'lена

8O-Рl'1'11О

Веmnrого

ЖОВТF-Jl. В

Проботі В3J1nИ Y'lасть аКТИJrіс­ тв місько! бlбnlотеки. Вступннм e~080M ковференцlю вІАкрнла

старmвй бlбnlотекар С.

С. Хо­

ростова. З Р03повIАА:про на'l'ПeRВвка І органlзатора пе­ ремоrи Вмвко! Жовтневоі со­

цlulеТИЧllоl ревмюцlі В. І. Jle· вІва BB~~a Л. М. Іеlпевко. ПРИey'rнІ проспуХlUIв п~атІвку 3 аlПИСОМ доповіДі In~l'Ia «Що 'І'lВе РІДJlИська вnада?, А.

І. Суботів

J;OCJD'BeRJUIX

зупввився ва

радаиеького

наро-

1ІУ аа шlе1'J;eeJIТ героІ'lВИХ ро­ кІв. ЛКТQИY Y'lIСТЬ У. роботІ

вовфереВJllI В3J1mr У'l81 Вмері.

Kauyн. ВanеВТВВ8 Бакутlва, Гuввa КараваІ. І. ІКОРОТКИИ, аае'!JПll1llC

в об'­

-

є~aHBi прохо:\ять Ані якості. Директори філіа­ лів тепер частіше зустрічаються 3 директорами магазинів фіР!dИ «Меблі» на нарадах, де обгово­ рюються зауваження покупців. Удосконалення методів і стилю УІІравління .:жало змогу вивести 3 рядів постійно відстаючих КD.'Iективи Фастівської і Комарівеької меблевих

JJIIрішенні кардинальних проблем. На рівні об'єд­ наННІ ниві розв'язуються, і досить успішно, пи­

з'явилася

на

,пкція Ra,1ходитиме в торгову мережу з кінпя поточного початку наступного років. Навіть

lІ&давться прогресивним иетодам управління.

Тепер же

з почесним п'ятикутником,

реалізовано цієї продукції відповідно і 68 тисяч карбованців.

БУВ перше місце на Всесоюзному конкурсі на кращий проект сучасних меблів. Перелічена про­

иож;а підвищ}'вати ефективність і якість су­ спільної праці. І першорядного значення тут

JliHii.

березня на головному

вала АО пре"ставлеНКJI на Знак якості поліські стільці, білицький набір для кімнати, білоцерків­ ський спальний гарнітур. Останній, до речі, 3;1.0-

люючи ці важnиві соціально-економічні процеси,

IfОllвеl6риі

3

і деревообробної промисловості СРСР рекоменду­

Спеціалізація і концентраціJl виробництва­

такт аі споживачами ось характерні старої управлінської структури.

впроваджен­

піДЦРИ6мстві виробляються ХО.'lодильні камери, а ва Білоцерківській меблевій фабриці - торго­

рівська, Фастівська і Поліська иеблеві фабрики, Мотовиnівський

контроль за

ням Аосвіду львів'ян, запобігання браку, підго­ товха ВІР0бів Ао атестації на Знак якості. Фак­ ти промовисто говорять самі за себе, Півроку в Ірпені випускаmь аі ЗнаltOм якості набір ддll

директора.

ере Р - ПНР: М І Ц Н І Є &РАТСЬКЕ СПІВРО&ІТНИЦТВО У ПОЛЬСЬНІМ НАРОДНІМ РЕСПУБЛІЦІ ПРОХОДЯТЬ ДНІ НАУНИ І ТЕХНІНИ. В ІХ ПРОГРАМІ ШИРОНИМ ПОНАЗ ОСТАННІХ ДОСЯГНЕНЬ

У

РІЗНИХ ГАЛУЗЯХ НАРОДНОГО

ГОСПОДАРСТВА РАДЯНСЬНО' НРА'НИ. Науково-технічне

ництво

між

співробіт­

СРСР

і

ПНР

здійснюється практично в усіх галузих економіки. Тільки в

минулій

п' ятирічці радянські

ництво автомобілебудівників двох країн. Свого часу з 110помогою радянських спеціаліс­ тів було збудовано варшавсь­ кий автозавод, який недавно

і польські вчені і спеціалісти провели спільні роботи майже

випустив

по 500 важливих науКОВО­ технічних темах. Економічний ефект від впровадження у про. мисловість результатів ЦИІ досліджень становить жес.l'/.'КИ мільйонів каРбованців,

дівники поставляють для ра­

Спільниии зусиллями хімі­ ків Д50Х країн УДОСІСоваnено, наприклад, технологію виго­ товлення

РJlДУ

синтеТИПИІ

волокон, барвників, мінераль­ НУ.Х добрив, меАикаментів. Ра­ дянські і польські машинобу­ дівники успішно працюють Ha~

конструюва~ням

НDВИХ

ТИ1Іів верстатів. Створево ви­ сокопродуктивні машини для КО?tІПлексного збирання кар­ топлі, електровимірювальні прилади,

різне

для вугільноі

устаткуваВИJ

ПРОМИСJ10іості,

чорної і кольорової металур­ гії, будівництва.

Рік у рік міцнів співробіт-

мільйонну

Тепер польські

машину,

автомобілебУ­

,цJlНСЬКИХ машин рид вузлів і

деталей. У свою чергу наша краіна постаВЛЯ6 в Польщу машини й устаткування длJl новобудов металургійної і енергетичної промисловості.

Радинські і польські спе­ ціалісти спільними зусиллями споруджують

РЯА

важливих

промислових об'єктів на тери­ торії двох краін. У Польщі це

-

насампереА

комбінат черга

у

ЯIrОГО

металургійний

Катовіце, перша вже

стала

до ла­

ду. ПНР та інші країни 1Ілени РЕВ

беруть

-

участь у

спорудженні газопроводу Орен­ бург Західний кордо!

СРСР, целюлозного заводу • У сть-Ілімську та азбестового комбінату Кіембаї. (ТАРС).

9 ___~2~с~то~р~.____~О~________________--~О~__--Н-О-В_Е__Ж-l-1ТТ __Я______О __--_______с_у_б_оТ_а_,_9__ Кв_lт_Ш! __1_9_7_7_ро __ку____________о~_____ _


r

ДОБРИЙ ... .......................... I ......:!.г..~!_~~_~..._.!

_

СТАРТ

но

виїхали в

загінку,

а

вже

вич Мощенко, Леонід .нкович Федорівський та Анатолій Іванович Любенко вправно до­

більш ніж півнорми виконали.

3-за соснового бору повіль-

ком

виграють

на

свіжій

рі.'!­

лі. Далеко вгорі КУР.'lИЧУТЬ журавлі. А тут, на ШИРОI\ОМУ полі, господарюють п'ять І\ар­ топлесаджа.'lЬНИХ агрегатів. З одного боку ліс. З іншо­ го річка. Поміж ними аж ген-ген

да.'lеко

за

хмари

наємо до хлопці?!

.нк Дмитро Михайлович сказав, так і буде, стверд­ жують комсомольці Анатолій Будник та Сергій Кеуш.

тяг­

~аргопляні плантації. По них один за одним снують трактори. Попереду агрегат мехаНІзатора Дмитра Михай­

Нещодавно хлопці

трудових

курси механізаторів при «Бобрицький». Іх pa~ГOC!Ii призначи.'lИ помічниками до тракториста Д. М. Денисенка.

І він задоволений іх роботою. Вони намагаються робити все так,

нізмів

велить

наставник

справність

агрегату,

меха­ за

В той час на обочині площі чекав команду ШОфер Михай­ ло Артемович Поляков. На спеціально обладнаній машині він привіз добірне насіння

пере­

бульб. На поклик механізато­ ра водій під 'їхав ~o агрегату, швидко

наповнив

саджалку.

-

у загінку!.. сказав Дмитро Михайлович. І зно­ ву загув мотор трактора Т-74,

здається,

що сьогодНІ 1 сонце світить не так, як завжди, і день почав

'ІУВОЮ

прокотилося

в

сосново­

му лісі. Закипіла робота.

лиии для одержують

но

екіпаж Д. М. Денисенка.

- По-ударному попрацю­ вали наші жінки на підготов­ ці каРТОПJі до садіння,­

голів,

розповідав агронО)!.

.нсь,

Галина Корніївна

ю!інні

норми

били для того, щоб у добре підготовлений грунт .1JЯГЛО ви­

НУ6

рицький» зай~!атиме п.'lощу 350 гehТapiB. Механізатори і землероби прагнуть посадити

10-12

підготува­

частин,

привели

в

прогресивний

рух

талей

старт

міЦНОСТі

товність стаціонарн,ий і пере­ сувний пунь.ти технічного об­ слуговува!fНЯ, оргаllіаували ланку МClйстрів на '1адчиКlВ.

няє

мієве

лення

якІ

містять

на Оде-

чотириповерхової

свино­

феРll!И, розрахованої на рІчну вІдгодІвлю 24 тис. свиней, по­ чалося в колгоспі імені ЛенІна

Савранського району.

Проект,

розроблений ииївськими спеці­ алістами • 'УкрНДlдlпросіль­ госпу., передбачає утримання тварин

по

у спеЦіальних

боксах.

25 голів У кожному.

Весь

циил вІдгодівлі триватиме п'ять з половиною місяців. Стандарт­ вага

тварин,

яких

здавати­

* * феРМі *

молочній

пу ім. ського

вання

колгос-

Дімітрова Бlлоцернlв_ району впроваджена

ефективна технологія

приготу­

КОРМОсумішІ.

Основним

агрегатом технологічної лІнІї в універсальний подрібнювач-змі­

шувач ІС-Б, виготовлений БІло­ церківським районним об'єднан­ ням «СільгосптеХніка,>. ВіН складається з барабана та електродвигуна. В барабанІ встановлено 16 проти рІзальних пластин, а на валу обертається

про освоєння і випуск НОВИХ зразкІв одягу до веснянолітнього сезону.

ників радгоспу-комбінату «КалитянськиЙ. імені 50річчя СРСР та радгоспу

}(и, звернулися до кооператорів облаСТі з закликом ширше розгорнути боротьбУ за полІпшення обслуговування працівників молочнотоаарних ферм за місцем їх робо-

влаштували виставку-продаж кулінарних і кондитерських виробів та продовольчих товарІв. Ярмарок був надзвичайно багатолюдним. На головній

Домогосподарки, як правило, юрмилися біля прилавків підприємств громадського харчування, на яких було вдоста.'1Ь ріЗНО;\lаніТних аи· робів І наПівфабрикаТіВ. Тут

«Авангард» привезли якнайкраЩІ товари. І найвищою оцІнкою нашоУ працІ були численні подяки працівнинам прилавку. Добре rоргували працІв-

ти. Під ча~ 'виїзної торгівлі вони зобов'язалися продати передовикам соціалJ.стич-

пЛОЩі селища з ра::нього ранку і аж до шостої години вечора біля прилавків жва-

же працювали і виїзні кухНі, які готували традиційні українськІ страви: :вареники

ники літківського магазину господарчих товарІв, семиполківського промтоварного,

:ного З.~lагання товарів пі;:{вищеного попиту на 300 тисяч :карбованц:в. І кооператори вірні своєму слову, Вже зробили чи-

во йшла торгівля готовим О;:{ЯГО1\!, взуттям, трикотажем, галантерейними ВИРОбами, різноманітною посудою, тканинами, кульцова-

з сиром І з м'ясом, смажену ковбасу і січеники, млинЦі та пиріЖки. Після закінчення ярмарку ми взяли інтерв'ю у директо-

пс,'ребського Kact-e та багатьох інших. Всього за день продано товарІв на 68 тисяч карбованЦів. А. ЗАРІЧНИИ.

мало ВИЇЦіВ у села району. А минулої неділі правління райспОЖИВСпілки організу:ваЛ0 ве:НI1ШЙ ЯР~lарок у селищl м:ськсго типу Налиті. Сюди ВИЕСЗ.11І найкращі то-

рами, книгами, сувенірами. У той час, коли на вулиці в розпалІ була торгів.1Я, у прИМіщеННі будинку культури молоді продавцІ райуні-

ра райунївермагу Г. Ф . Лобна. - СьогоднІ торгівля йшла жвавІше, ніж Під час першого ярмарку в лютому, сказав він. Тоді ми втор-

На фото: зліва торгуЮть працівники броварського pal)YHiBepMary, справа _ семиполківського радгоспробкоопу. Фото автора.

8

аермагу

демонстрували кра-

давання

ПРОФІЛАКТИКИ

МЕТОЮ

в умовах науково-технічного прогресу, ІнтеНСИфікацІї про·

ної станЦії,

мислового

том,

сІльськогосподар­

ського виробництва, масового будівництва ускладнюються нагляду.

вимагає постійної й уваги до цієї

турбо­ відпо­

останнІ

значно поліпшилась

мате­

рІально-технічна база бровар­ ської cahtapho-епідеміологіч-

Субота,

9

часною

оснащена

апаратурою,

має

алІстів.

вона

су-

транспор-

кваліфікованих спец!-

Встановлюється

на-

дІйний зв'язок у робоТІ відд!лів з бактеріологічною та хімічною

лабораторіями.

Все

порушуються тарного

лового

лективного

ня

комплексу,

нового

споруджен·

житлового

чи окремого будинку

-

перед­

бачити оптимальні Уj'>lОВИ для праці й відпочинку трудящих.

це

Особливого

значення

нзбу­

ганів. В основі їх лежать ДІЛО-

СаНітарний нагляд дозволяє на перших же етапах будь

ві контакти, взаЕ!МОРОЗУМ1ННЯ, принциповість. На жаль, в ок-

квітня

о

НОВЕ ЖИТТЯ

цІ

ється

через

нагляду

як

мІсії

І пода­

один

оператор.

економічний

ефект

* * *

СмІлянському

машино-

у

кислото­

БУДІВНОму заВОДі (Черкаська область) розроблено І впровад­ жено

виробництво

стійку емаль.

Ії можна наноси­

ти на поверхню виробів із стал!

без попереднього грунтугання. Застосування нової емалІ дало МОЖЛИвість

надійність раТУРli,

пІдвищити

якІсть,

довговічнІсть апа­

1

що

кислотних

працює

в

умовах

середовищ.

* * *

Очищання нінців кабеля ВIЦ оболонок та окремих жил про­

сані ­ ко­

санІтарнІ

здорових

в барабані

кормороздавача.

керує

На

здоров'я .

створення

до

вІд впровадження нової техно. логії приготування кормосумl­ ші становить 20 тис. крб.

лІкарі, їх помічники, лаборан­ ти можуть ~фективно боротися за

кормосумішl, яка по­

РІчний

відсутність стража

нижче

Таким обладнанням кормоце­ ху

принципи

високої

Тільки досвідченІ

кварт<;!лу

профІЛактики.

року

розуміння

то створеннн великого промис­

дозволяє оперативно І грамот- ває погодження дій санІтарної но в~рlшувати основні питання І служби і місцевих керівних ор­

1977

випадках

монтується

дрl6нюється

,

ремих

ножів. Агрегат

рІвня підлоги, що полегшує по­

...................................................................................

о

електролітів,

На

полківського радгоспробкоопів, а працl"НИКИ об ' єднання громадськог , харчування

кад­

муть державІ, буде становити в середньому 110 кг. УсІ ви­ робничі процеси -- створення оптимального мlирокл:мату, роздавання кормів, прибирання приміщень тощо будуть ме­ ханізовані І автоматизованІ.

ІКонаннІ підвищених СОЦіалІс тичних зобов'язань у друтому роЦі десятої п'ятиріч-

роки

у

антикоро­

* * *

на

г"вали десять з половиною тисяч карбованцІв, а сьогоднІ 22 гисячі. Для трудів-

За

при

Будівництво першої ЩИНі

г. ПОЛЯКОВА.

Щі зразки готового одягу, а працівники Київської фабрики «Україна» розповідали

служби.

титану

крихкОСті.

тру­

вари працівники універмагу ІменІ 50· річчя Жовтня, магазинів Літківського і Семи-

:вlдальної

домішка

покриття

титан. Тепер стальна деталь надІйно захищена :від водневоІ

ма­ цей

Прац!'!!!'І'ИКИ Броварської !райспоживспілки, прагнучи допомогти тваринникам у ви-

санітарного

не·

зІйному захисті витягає водень із стальної основи. Вони розро­ били простий спосіб виготов­

дівникам.

На поЛІ БІЛЯ arperaTlВ по­ змінно Ч~J)ГУЮТЬ слюсаРІ Лео-

(130-200 Kt/MM),

несподіване руйнування де.

вели,ка

Безпере­

радість

Та

талей під навантаженням. Спе. ціаЛісти Інституту фізичної хІ­ мії АН СРСР з'ясували, що не­

бійна робота агрегатів, здру­ женість, злагодженість колек­ тиву приносять

профІлю.

рІдко виникає так зване явище аодневої крихкостІ, яке спричи­

розгорнеть­

взято добрий.

складного

коли це сталі з високою межею

ся ще з більшою силою. Адже

го­

ДО

* * *

використання

технічних можливостей шин. Безсумнівно, що

і

чавун.

тя широко застосовуються для захисту від корОзії стальних де.

завдання.

максимального

.'lися до оБС.'lуговування ма­ шин, зайнятих на весняних польових роботах, створили запас вуз.'Іів, агрегатів і за­ пасних

доведене

охолонути

приварюється

Відомо, що кадмієвІ покрит-

слюсар

проведенні польових робіт ві­ діграє прагнення сільських механізаторів досягти найви­ щої. продуктивності праці,

днів . У госпо­

заздалегідь

розповіда6

-

встигає

Міцно

Цей СПОСІб дає заводові що­ року 400 тис. крб. економії.

Відчувається, що велику мобілізуючу роль в успішному

Картоп.'lЯ в радгоспі «Заво­

її за

неї

працюв

Радують радгоспних уміль­ ців ШІОДИ ЇХ праці. Агрегат праЦЮ6 безперебійно, високо­ продуктивно. І вже з першого дня роботи екіпаж перевико­

виробітку. Трудівниці все зро­

дарстві

картоп­

рений агрегат.

Корогод, Наталка Іванівна Компанець та інші. І завжди перевиконували

якій

Леонід ~. стимович Акимов. Запозичили досвід у дрпів. І собі зробили такий же спа­

виходили на роботу Віра Юхи­

мівна

на

Взимку ми їздили в Го­

-

Щодня

-

широкозахватну

лесаджалку,

Ярмарок у }'а.Іиті

Це ти

одну

бригади.

Са:\­

ТОВАРИ

завдання

В

заливають

шари,

дО

НАЙКРАЩІ

та

способом.

спочатку

вали

картоплю

т В АРИ Н­ Н ИНАМ­

з

ва­

прокатних станІв простим і економІч­

вигідним

форму

металургіЙ.

двошаровІ

жалок. Кожна з них перебра­ на рукюlИ робітниць рільничої

-

стежать

иомбінаТі

сталь, а хвилин через 15-30 і чавун. За цей час нагріта сталлю оболонка, що розділяв

сокоякісне насіння.

якістю роботи.

ближається до нас Tpa~TOp Т -74, за кермом якого Д. М. Денисенко. Зупинився. Посмі­ хаючись, виходить з каБІНИ

Йому

як

перевіряють

мог. Така вдача в нього: завжди бути попереду. To'lY й доручаємо йю!у найвідпові­ да.1fbнішу роботу. Рівно, ніби по шнуру, на­

механізатор.

закінчи-

ЛИ

ловича Денисенка. - Більше 20 років пра­ ЦЮ6 на тракторі досвідчениіі хлібороб, розповідає голов­ ний агроном Іван Васильович Романюк. Оре, сіє, зби­ рає... І завжди показує прик­ лад у роботі, постійно доби­ нових

полудня. Правда,

Rузнецькому

ному

майстернею Миколи Омеляно­ вича KOH~paTeHKa змонту­

став.'ІЯЮТЬ

-

нуться

вається

Перші гектари картоплі

-

посадили, з радістю пові­ домляє він. Агрегат пра­ ЦЮ6 відмінно. Думаю, денну норму 6 гектарів - вико­

110 СХОДИТЬ весняне сонце. Иого 1ис~учі промені відблис­

НСІ.

ний. Саме вони з допомогою електрозварників Івана Степа­ новича Федорівського та Ми­ коли Семеновича Тимошенка під керівництвом завідуючого

Дорогою їдуть радгоспні машини . Це Петро Павло­

ся раніше. Ніби зовсім недав­

КиТвське вlддlпення у крНДIНТI повіДОМПЯЕ

нід Устимович Акимов та Во­ лодимир Васильович Нагор­

УМОв

-

водІв Від Ізоляції трудомі­ стка операція. Правда, на вели­ ких заводах Києва на допомогу електромонтажникам

приходять

спеЦіаЛЬНі верстати. А як бути на дослІдних підприємствах та інших заводах, де невеликий

обсяг електроремонтних робіт? Вихід із цього становища знайшли рацІоналізатори Київ­

праці й життя. Кожен спецІа­ ського дослідного заводу пор­ ліст повинен почува'ти свою ційних автоматів Ім. Дзержин­ ВідпОВідальнІсть nep~д суспІль­ ського. Вони розробили при­ ством, прагнути пІдвищувати стрій для зняття оболонок Із кваліФікацію, маЙстеj)ність. кабеля. Річний еКОНОМІчний О. ЛИТВИНЕНКО, ефент від його впровадження лікар. становить майже 3 тис. крб.

о

о

3

стор.

о

-


Чергове занили nlтстуд11

о. Іллюхіна (школа м 3), лі­ тературний монтаж «Наша Батьківщина СРСР:. учніс З-х класів школи N2 7. Серед солістів кращими бу. РИ С. Жехирун (школа N2 1),

І. Сеник (школа

САМОДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

У приміщенні районного будинку культури Від~увся міський огляд учніВСЬКО1 ху­ дожньої самодіяльності, при­ свячеиий 60-річчю Великого Жовтня. Учнівські колективи продемонстрували

зрослу

ви­

посів третє

Серед

ансамблів

кращими визнано дівочі кальні колективи шкіл Ng

1

во­ та

конавську майстерність, підго­ тували змістовний репертуар. Більшість хорових колективів

У виконанні яких май­ стерно прозвуча.111 пісні «Крас­ но СОЛНЬІшко», «По;rоляночка»,

виконали

«Берізка»,

умови

конкурсу

пер­

шого Всесоюзного фестивалю самодіяльної художньої твор­ чості школярів. На огляді про­ звучали

твори радянських ком­

позиторів, рубіжної

вітчизняної та закласики, народні.

Особлива жюрі

його

увага

зверталась

на тематику

ідейний

Перше

Ng 6,

«3аПlІшите

меня

в

KOMCOMO.'l».

Друге та третє місця відповідно поділили ан­ самблі шкід J\"g 2 та Л'2 з.

Слід відзначити Т. Клунко (школа І_ Товстіка (школа

читців

N2 N2

де обговорено вірші і прозу по­ чаткуючих

муться

7),

похвалитися

нутими

дві

в

жанрі

школи

огляд:

успіхами,

танцю.

Запрошуємо всіх, хто

N2 2

(керівник

Оглобля), N2 Павловська).

на

В.

В.

(керівник К. І.

6

На фото: вгорі

тичними колективами. Лише школа N2 З представила на міський огляд одноактну п'єсу «Висота-88», яка одержала ви­ соку оцінку жюрі огляду.

чаренко;

жюрі

дівочий

ансамбль дожній

школи

.N2 1

(ху­

цької лісної дослідноl станцІї. В ній зібраНі кра­ щі зразкн плюсових дерев дубів-велетнІв, що

л.

Су­

відзначаються

r.

учні

-

класів міської

rOH-

7

Таких

літературний

монтаж «Наша на СРСР».

у

Батьківщн­

вони

репертуару,

(1-

міської

ставнинів

жартівлива

«Люби­

виконали

дерев і

колективів

серед

_ ...

«И

сере"",­

2 (керівник г. Ф.

ВlЮвь

".00 Новиии. 8 9.10 К. Т. Гімнастика. 9.30 К. т. Фільм «Король 10.50 14.00 14.50 15.40 15.55

К.

19.ЗО К. т.

К. т. 'С"0ВО вченому>. К. т. Телефільм для дітей "Пет-

. рик у K~MOC'>. 17.00 К. т. • амина шко.-а». 17.:10 К. т. ,Сонцестояння». 18.00 Новини. 18.15.Веселка>. Другий фестиваль

творчостІ. Індія.

18.50 К. т. • Змагаються занської

Мlжяародни~

теllепрограм

області».

«Европа: час' змін>.

Гра'~

наРОДНОI

трудящІ

заслужеНІ,іІ

артист

19.00 20 20·2405 21:00 21 . 30 22.40

Башкіров.

Ря-

19.25 К. т. Ж.-Б. Мольєр .Міщаиии у дворянстві>. (21.00 .Час»). 22.25 К. т. • Пісні про космос'. По закІнченнІ - новини. ПРОГРАМА УТ 10.00 К. т. • Наша біографія. РІк 19З7». 11.00 Новини. 11.15 Концерт.

К. т. Чемпl~нат СРСР з ~aCKeT-

,СнПіваеблю.дмилlа ,Сенчина>. • а до ран,ч Д ти > 'Ча~>. . ' .• К',нопов І сТь « З оряна хвилина>.

10.30 11.00 11.15 1140 . 12.10 16.40

ченнl ~. новиии:

17.00

балу: .Буд,вельник> «Д>lнамо> (ТбілІсі).

Тележурнал .Старт>. ПРОГРАМА

НА

(КИ,В)

По

за кін·

ОБЛАСТЬ

К. т. ТелефІльм .Отчий

IІlс •• НОВ"НИ. .Орбіта дружби>. Р ОСlИська .,. І мова для учи в 8 11.11. Кї,юповість «Зоряна хвилина>.

.Щоденник

соціалістиqного

гання •.

«СоuіальниА

ЦУМу •.

портрет

ама·

КиТвського

Передача третя.

І

а

ПporPAMA

ЦТ

13.10.Мамина Шkола>.

lрудова династія докерів Н08ИЦЬ-

9.00 Новини. 13.40 Учням 9 кл. ХімІя. ких. 9.10 К. т. Гімнастика. 14.05 Учням 6-8 кл. географlя. 20.45 «На добранІч, 9.30 К. т. Ж.-Б. Мольєр . • Міщанин у 14.35 Учням 9-10 кл. Основи радян- 21.00 «Чао. дворянстві:..

фjJIЬМ~8исТаВа.

дітиІ>.

т. ,Людина.

Земля.

ВсесвІт>.

19.15 К. т.

18.30 19.00 19.30 19.50

21.00 .Час.. 21.30 Док. телефільм. По закІнченнІ

Новини. ПРОГРАМА

22.40

НА

ОБЛАСТЬ

~..,.~.,.~

...

..:-~~..........,......,...,.,.,..

ЗМІШТОРГУ

~

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ

~

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ:

~ продавцІ, робітники в магазин.

і іНlНенер

тракторист,

шофери,

з техніки безпеки.

Концерт. ПРlІсвячеllиil Дню 22.50 'День за днем>.

космонавтики.

9.00 новини. 9.10 ПРОГРАМА УТ 9.30 10.00 К. т. • Гусенятко>. Лялькова ви- 10.00 става. 11.15 10.40 Концерт Укра!нського народного 14.00 хору імені

Г.

Верьовки.

СЕРЕДА. 13

ської

КВІТНЯ

ПРОГРАМА ЦТ Новини. К. т. Гімнастика. К. т. Мультфільми. lелефільм «Якщо япокохаю>. К. т. «Клуб кіноподорож~іІ>. К. т. Док. фільм 'За морем

сонце..

11.00 Новини. 14.20 Фільм .Дама З собачкою>. 9.10 І 11.10 Учням 2 курсу профтехучи- 11.15 Телефільм .Крила>. 15.45 К. т. • Наука Сьогодні>. лищ. Історія. 11.40 Укра!нська література для учнІв 16.15 К. т. • Відгукнітьс., сурмач!!>. 9.З5 І 10.40 Учням 5 кл. Географlв. 10 кдасу. 17.00 К. т. "МУЗИЧllі вечори ДЛR юнаТелефІльм "Роса>. цтва>. (18.00 liовини). 10.00 Спеціа.1lстам HapoAHoro господар- 12.10 IЗ.30 «Для всіх І для кожного». 19.05 «Людина І laKoH>. 11.40 ~T~~:40 Учням 10 кл. ХІмІя. 16.ЗО «Мереживо танцю.. 19.35 К. т. Тираж • Спортлото'. 12.10 Французька мова. 17.00 .СоціаЛЬНIІЙ портрет колективу 19.45 К. т. Фільм .Тума'lНість Андро· 13.05 Учням 4 кл. Природознавство. Київського ЦУМу. Передача друмеди.. .Відповідаємо на вашІ листи-. ra. 21.00 .Час>. 21.30 К. т. Телевистава .Манон». По 13 35 І Пущин .Записки про Пушкl- 17.30 .Рубежl 10-! п·ятирічки>. . на>. ЛІтература. 7 кл. 117.45 Концерт класичної музики. закІнченні - новини.

12.10 13.10 13.:10 14.00

держави

Німецька мова.

Англійська

тература. 4 кл. 16.55 .Назустріч святу праиl>. 17.25 Муз. фільм «Любов Гусана>. 17.55 «Екраll студента заочника..

І

курс. Хімія.

З

~~;ді~~ло~::~). (Ки!в)

баскетболу·.

-

еДииа'

2030 Д фІ Е І . ок. теле льм. дуард Т ссе>. 21.30 Телефільм .День останнІй, день 22.50

робітники,

машиністи котельні, яка пра-

ЦЮЄ на газовому папиві. 3вертатися

на

А

1

а:.\ресу:

М. Бровари, вул. Бnженка,

3.

дміністрація.

~------

. ~е;;;В:Й-М:;;:В::і~· .! .N'q 15

колоні

НА

.

Учням 5-7 кл. Класна година. ,ОповідаllllИ про В. І. Леніна>. Література. 4 кл. 14.30 Учням 8 кл. Географія. 15.00 Для тих. хто вступає до вузІв. Російська мова. 15.35 «В. п. Каlа,в. • Син полку>. Лі-

19.00 Чемпіонат 'РСР '"'

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ:

підсоБНі

і права

мова.

б

ро ітники У виробничий цех,

ського законодавства.

~~:g~ ~~,;':;::. о~о~~~е=~я~· .Вісті>. .На ланах республІки.: Концерт солістІв дн,пропетровcbKoro театру опери та балету. 20.45 .На добраніч, дІти!', 21.00.Час>. 21.30 К. т. ТелефІльм .Роса».

.....

')11

18.ЗО К.

Для дітеА. ,Сонечко'.

~

9.ЗО І 10.40 Учням 10 кл • Суспільство- 17.30 К. т . • Салют Жовтню!~. Адміністрація. знавство. 18.00 Реклама. Оголошення. "оС""".с+~~..:'"oG-.t?"""""""""""'" ~ 21 ЗО ~y>. 10.00 <..пеціаJ'істам HapoAHoro господар- 18.ЗО Ко,щерт. . г;$УС;РіЧ з маАстрами театру. "Ігор ства. Праця керІвника. 19.00 К. т. -Вісті>. _ ~ ____ ~ ______ _ ороачов.. 11.10 .Наш сад>. - - - - - - - - - - - - -22.ЗО «J,юбителям балету>. 11.40 І 12.40 Учням 10 кл. Загальна 19.30 .СільськогосподарськиЙ тиж_! МОЛОЧНОМУ ЗАВОДУ 22.45 .День за днем.. бl . !!.PI!~_. ОЛОГlя. Н ВІВТОРОК, 12 КВІТНЯ 12.10 НІмецька мова. 19.45 .Так в нашому роду повеIlОСЬ>. А ПОСТІЙНУ РОБОТУ

14.00 К. т. Док. фільми. 17.00 .Телепост ДАІ>. 21.30 ПершиА ВсесоюзниА фестиваль 14".45 К. т. • По РІДній країні>. Естон- 17.30 К. т. ЧеМПІонат СРСР з баскетбосамодіильної художньо! творчості. ська РСР. лу: ЦСКА _ «Динамо>. (М.). Звітує студентська молодь Укра15.15 К. т . • ТворчіСть Леоніда Леоно- 15 О їни. В перерві - новини. ва>. 19'~0 У~ня" 6 кл. Ботаніка. ПporPAMA НА ОБЛАСТЬ 16.00 К. т. ШснІ І танцІ народів СРСР. . • KPa~ студента - 3dочника·. 16.45 К. т . • 1'0Оітнича ,аРdнгія МОСКВИ-І 20 курс. ища математика. 9.05 і 11.10 Учням І курсу проф техчів>. .05 К. т. Док. телефільм .ПетроУЧНЛJlЩ. Історія. екраи». Фізика для 17.15 К. т . • Одии за всіх. всі за однодворець>. 9.30 і 10.40 «В. п. Катаєв. 'Син пол1 1.40.ШкільниЙ чнів 10 класу. ro>. 20.35 'І'о.шовідl про художникІв.. ку •. Література. 4 клас. У 18.00 Новини. 21.00 К. т .• rpa. квартет імені Мясков· 10 ОО (поціаліс 12.10 Фільм .РіДйиа кров>. колективу 18.15 К. т. • У кожному малюнку _ ського>. . C~Ba. TdM HapoAHoro господар17.00 K~f~::~:: цy~~~peT сонце>. 21.30 ~ільТм· _б·аклаезтк.а про Горбоконика>. 11.40 і 1~.40 Учням 8 кл. Основи РадяиІ'

(РАТАУ).

Редактор в. ФЕДЯИ.

І ' 18.00 «ПоезIR~ (ВіршІ Ігоря Муратова). ПРОГРАМА УТ вуз в. 18.30 «ВістІ>. 10 ПП «СпІває піон.рія>.

20.15 К. т. Вечірня "азка. 20.30 К. т . • Служу I'dДИНСЬКОМУ Сою-

фlльмн.

Лермонтов>.

т.

РРФСР Д.

Т. «У світІ тварин>.

К. Т. Документальні

~:~::аТ5ИК:~. Географlя.

Дроздобо- 20.05 К.

род>.

.Наш

Учням 7 кл. Зоологlя. Для тих. ХТО ВСТУПdЄ до

Е Фffиа:а. студента·заочннка. 2 курс. Концерт Уральського HaponHorO хору. 18.ЗО сХ"ібороб Київщини~. 19.00 К. т . • МузичниЙ кіоск>.

11 КВІТНЯ ПРОГРА!,\А ЦТ

вченІ.

дуба.

14.05 14.25 15.25 1 5Ь. о 18.00

ПОНЕДІЛОК.

моло­

робота, налагщжено виро­ щування сортового наС\ННІІ

продолжается

'3~!"!/Ш' _Оо _~'!.:.(!.=!..'!..J~""!!,,

до

ЛІСНОї дослідної станці}j створено перший в країНі насіннєвий номплекс. Тут ве.:J;еться велика селенц!йна

Почтарюк). У програмі бу.~и пісні композиторів Пахму­ тов ої

прищеплеНі

Тепер на базІ Вlнницько1і

хорових

присуджено

ній школі N2

ге·

багатовіновиlt

скористалися

жов­

рещенко.

місце

в

дих. повністю зберігають властивостІ батьнІв. Цим 1

тенята, якими керує В. п. Те­ Друге

лісу»

Ці», ВЗЯТі вІд кращих старих;

ний інструмент» та українська народна «Ой сивая та і 30Іх

«царя

дуб на плантацІю не пере. садиш. Та в цьому І немав потреби. Доведено. що «жив­

тель·риболов», естонська на­ родна «У кожного свій музич­

зуленька».

ПРО:l1ИСЛОВИХ:

Звичайно.

Особливо

N2 7.

нових

нетичному банку станції.

серед­

злагоджено, мелодійно прозву­ чали твори «Пісня про нашу

партію»,

величезну

ця своєрідна лабораторіЯ може

дібров. Тому й вирішено «зберегти. найнращих npe.:J;-

піонерський хор

школи

становлять

рення

хорових

тенятський хор хлопчиків ньої

порівня­

послужити основою для ство­

серед

колективів шкіл заїlняли: жов­

;) класи) та (4-7 класи)

республіЦІ

Цінність природна

зміст.

місце

дерев-довгожителІв

нашій

но небагато. Для ДОСЛідНИНіВ

Фото В. Рябинчика.

огляду.

довголіт­

тям, стрункістю І високою якІстю деревини.

третіх

школи.N2

виконують

ну» плантацію дуБІв ство­ рили працівники Вінни.

вокальний

керІвник

бач); вннзу

Першу в країнІ «архів­

- соліст­ .N2 3 чет­

ка міської школи вертокласииця Тамара

Хороші справи знайшли свій початок у школі N2 7 ляль­ ковий театр та ансамбль со­ пілкарів, у школі N2 2 ан­ самбль бандуристів та духо­ вий оркестр. А можливості для цього мають всі ШКОЛІІ міста. о. МУЗИЧЕНКО, член

любить

ЛІС ДЛЯ НАЩАДКІВ

Не кращі справи і з драма­

1),

з пи­

Секція юних (для дітей до 14 років) працюватиме з 10.00. РАДА СТУДІІ.

Лише

їх

проводити­

заняття

XYДOIНHe слово, сам пробує писа­ ти, баlНає проконсультуватися чи висловити свої думки і побаlНан­ ня 3 приводу роботи літстудії. Заняття розпочнеться о 12.00.

досяг­

представили

авторів,

практичнІ

тань технІки віршування. Занят­ тя вестиме член Спілки письмен­ ників України поет Микола СОМ.

На жаль, ще не всі можуть

місце.

вокальних

Дмитра Чепурного. На ньому бу­

N2 2), Т. Гон­ N2 З). Разом

грами.

бой», Кравчука «Україна славить Ілліча», Компанійця «Отважная песня», латз\йська народна пісня «Вій, вітерець». Піонерський хор середньої школи N2 1 (керівник г. Л.

Субач)

сідання літературної студії ІменІ

'Іареико (школа з тии хочеться побажати со· лістам-виконавцям та їх ке­ рівникам більше працювати над сценічною майстерністю. артистичністю, підбором ре­ пертуару. Взагалі до огляду учнівської художньої самоді­ яльності найкраще підготува­ лися школи ,N'2 7 (директор г. Д. Бега) та N2 2 (директор п. я. Бондар), які представи­ ли найбільш різноманітні про­

ЮНІ АМАТОРИ СЦЕНИ ОГЛЯД

1о квІтня ц. р. у приміщенкl редакцІї вІдбудеться нвітневе за­

ПОСТІйНУ РОБUТУ ПОТРІБЕН геодезист.

j

Звертатися на адресу: мІ· І

сто Бровари. прnмвузnл. • Тр.n'фони NgN2 194-33.

*t 19·5·79. .. ее

ее

ее

Адміністрапlя. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .!

ПедаlогlчнніІ колектня т ·1

СЬКО

середньо

шкп,и

Бо' дані.·

с

RИСОnR'Ю~

~~:"бяок~ев/Пі::УТ;~ в~ЧИ~~~~~ов~А O~ приводу тяжкої втрати часно! смертІ їх батька

перший.. .День за днем>.

Д

-

перед-

ков.\

ру Я Олексія Михаil.,овича .

.....,.....,...".~-І".,~~..:'...,.....,..."....:"#~,.;r".,;"."....,.."...".~.,.~ ... .,..,...:?~,.~I..",~.,...,..~..". ~""""'~""""""""""""""""""""#"''''''''''''''''.#...#-' ••~·''''~''''''47''''~~'''''''''''''",,, ~

1

«НОВАЯ ЖИЗНЬ,.

КоммунистическоЯ

Броварского ГОРКОМ8

- opraa партии УкраинЬІ. ropOACKoro н

paAoHHorD

Со"РіОВ депутатов ТРVl1ЯIІІИ~СЯ КиевскаЯ оr>ласти. Гa~eT8

8ыодитT

на

украинском Я~hlке.

І

НАША АДРЕСА:

25';020. () РИ м БР ВА .• вул КИЇR("ька 154..

,

ТЕЛЕФОНИ: редактора

заСТVПнИКа Р<,дгк'nра

- 19-3-82; - 10·.·.7: вІдповідального с"кре,аря. Rlддlлv сІльського господаРС1В8. кnреСПnR. Д"нта мlсиевого радlомnвле"ня 19·3·18; вll1дlлla ПРОМАСЛОR~Т'. масово'

Dоf)пги.

ф(НnКОРРСПОНllf"Н18

-

19467

І

ГаЗ"'8 8и>0IlИТ.

еl_ІОРОК. cpr~n,. 'cvtlo"v. О/\сяг o.~ "'nj)MaTV

,

п·я lиИUЮ rЯ"1РТ"

61964

f)ooBapcbKa

друкарни Київського облуправління в справах ВИдаВНИI1Тв, nоліl рафІ і І КНИlfo.ковuі luргівЛІ.

вул. киІн~ы\ •• 154.

,

~

сПrН4Rrн:...

~~""'~~~~~~~~"~~~~~~~~,~~~~~-~~~~"'~'~~~~~~#~~~~ ~"#,,,,#~,~~~~~-

ІliAекс

~

&.

Зам. 2322-10.990.--

#56 1977  
#56 1977  
Advertisement