Page 1

17 КВІТНЯ - ЛЕНІНСЬКИИ КОМУНІСТИЧНИИ: СУВОТНИИ ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КІ'АІВ, 611НАJІТRСЯІ

ВК.JІАД СІ.JІЬБ~ДІВЦІВ

N2 56 (4164) П'ЯТНИЦЯ

Штаб

9 КВІТНЯ

р.

1976 Ціна

nроведенню

кому­

ботнику візьмуть участь

коn.

2

по

ністичного суботника тресту ~вроварисільбуд >> , який очолює керуючий трестом Л. Ткаченко, розробив детальний nлан робо­ ти на цей день . Всмго в су­

чолов11<.

2030

будіsельників

1250

працюватимуть

на

спорудженні

38

різних об'є·ктів тваринниць­ ких комnлексів, житлових бу­ динків, будов соціально-куль­

ГАЗЕТА

ЗАСНОВАНА

турного

8 1935 РОЦІ ОРГАН БРОВАРСЬКОГО МІСЬКОГО KOMJ'l'!i'tf КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТІІ УКРАІНИ, МІСЬКОІ І РАИОННОІ РАД Д!ІІnАТІ8

кубічних

і

дерев. У

300

n 'ятирічки

близько

90

фонд десятої

буде

nерераховано

тисяч карбованЦів.

7

Наступнr>му

суботнику

при•

свячуються бесІди і nміТінфор­ які

нині nроводяться

на

У день .,черsоної суботи• буде випущено 47 кубометрів залізобето:wу 1 бмків СП, одну тонну металоконструкцій, 35

всіх будівельних майданчиках. Наочна агітація закликає сіль• будівц!в відзначити << червону суботу" високоnродуктивною

квадратних

nрацею.

метрів

столярних

Д. КАЦЕНЕЛЬСОН,

виробів, 15 кубічних метрів товарного лісоматеріалу, 100

ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

бетону,

квадратних метрів доріг і тро­ туарів, nосадити 2 тисячі кущів

маЦії,

nризначення.

метрів

тонн асфальто-бетону і зібрано 3 тонни металолому. Запланова­ но також роботи по благо­ устрr>ю: відремонтувати 187

громадський кореспондент.

У Певтральвому Комітеті ПОЛЬОВІ РОБОТИ ВЕСТИ КОМПЛЕКСНО! Компартії Украіви

Центральний Номітет Ном­ партії України nрийняв nоста· нову «Про nатріотичні nочини трудящих республіки » . В ній :відзначається,

що

історичні рі­

баrато:верстатиккu. широко

рr>:Іrорнутом

змагання

під лозунгом •І<ожиому дню п'ятирічки :високу віддачу!» складають r>собисті комплексні

шення XXV з'їзду НПРС, зак­ лик Генерального секретаря ЦІ< RПРС товариша Л. І. Бреж­ нєва втілити в конкретні ді­ .ла nрограму, намічену з'їздом, закріnити і зберегти душевну настроєність, трудовий ритм , народжені nередз'їздівським

nлани nідвищення nродуктиз­ ності nраці, nосюtення режиму

змагання м,

чинанни

викликали

nіднесення

nолітичної

велике

і

трудо­

економіt. Все б!льm масового і конкретного характеру набирає рух за nоJІіmпеиня якості дукЦії.

nро­

ЦК КомnартtУ України. соко оЦінюючи

ви­

nатріо.тичні nо­

nередових

колективів,

новаторів ІІИробницт.ва,

розгля­

вої активності робітників, кол­ rоспників , інтел ігенції ресnуб­ ліки. Включившись у Всесоюз­

дає їх як виив трудящи111и Ра­

не

ріднr>І партіУ, ріrоень

соЦіалістичне змагання

nід

девізом «П ідвищувати ефектив­ ність виробництва і якість ро­ боти в ім'я дальшого зростан· ня економіки і народного доб­ робуту»,

вони повсюдно беруть

І'Іідвищені зобов'язання. В усіх rапузях народного

народжуються

1

господарства

нові

ініціативи

nатріотичні починання.

Широкий відгук знаходить nочин « Жодного відстаючого поруч!», з яким виступили знат­ Ні шахтарі Донецької і Воро­

хииловградської областей, nере­ дові

колгоспи

і

радгоспи

Херсонської області. Палко nід­ тримана і схвалена Ниївським МіСЬККОМОМ nарТіЇ іНіЦіаТИВа JСОлектив ів ємств,

nередових

які

стали

підпри­

на

трудову

вахту під д е ві зо м <<60-й річниці Ве.пикого Жовтня 60 удар­ них декадІ >> . Цінні патріотичні nочинання, спрямовані на пов­ !Не використання резервів ви­ ~обництва, виявляють трудящі

дн1nроnет ровськьї ,

Львівської,

ЗаnорІзьк ої та інших областей. На підприємствах машинобу­ дування, nромисловості буді­ вельних мате ріалів , легкої, хІ­

мІчної промисл овості в м. Ниє­ ~і. Харківській, Львівській, Одеській та інших обл астях ма­ сового

поширення

набуває

рух

дянськоr УкраІни одностайного

1

схвалення

У

Учасники

nідтриМJ(и nолІтики

XXV

з'Із·

ду НПРС. nраrнеиюr самовідда­ ною n~ацею nримножити вклад

у будівництво комунІзму. У своІй nоставоІІі ЦН Rом­ парт1У УнраУни сnалив патріо­

* **

ДВІ

Нзртопляне поле радгосnу <<Требухівський» займає площу 400 гектарів, на 100 гектарах вирощуватиметь ся

тоnля. ли

р а ння

кар­

Робітники радгосnу в зя­

nідвищені

соЦіалістичні

зо­

виростити і

зіб·

-

бов'язання

рати у першому

n'ятирічки

по

році

десятої

центнер ів

220

картоплі з гектара, а ранньої­

по

1 ОО

цен тнерів.

Щоб досягти цього , роб ітни­ і сnеціалісти господарст ва чимало зробили. Висаджують її ни

на nлощах

з-п ід

-

редників

кращих

попе­

озимої пшениці та

ичменю.

-

колектив

Включившись в соціалістич­ не змагання під лозунгом « П'я­ тир!чці якості робітничу га­ рантію!», роб іт ники та інже­ праців ники тре­ тього ц еху заводу порошкової металургії взяли високе зобо­ в'язання : перевиконувати план, виnускат и пр одукЦію

лише

ви­

бор отися за по­

чесне звання ударни ка комуніс­ тичної nраЦі.

Натхненна nраця на ударній nередз ' їздівській вахт і прин ес­ ла відрадні сумками rання

у

ре зультати.

За під­

соЦіал істичного лютому

кол е ктив

зма­ на­

шого цеху , який виконав місяч­ ний nлан по випуску валової

продукції на 101,7 процента. виборов nерше місц е . В цьому :велика заслуга нал еж ить брига­

не зробити якнайбільше і як­ найкраще . Умови для Цього є,

врожаї картоnлі, за що нагород•

жений медаллю

а бажання і майстерності не nо­ зичати. Техніка використову­

Сьогодні на nолі nрацює n'ять агрегатів . Розрахунки та­

ється

кі: кожною із трьох

груnовим

організована

методом,

заnравка

Тів безпосередньо

чітко

агрега­

в

загінках.

Ремонтна служба знаходиться теж v nолі . Двічі на день механізаторам

вивозять

гарячі

обі·

ди. Все це зумовлює те. що за

nовідає агроном-насіннєвод рад-

весняно-польових

темпами

і якістю

проведення

робіт

радгосn

гектарів,

ними

:аалізницl.

Іраси

-

Загальна

143,5

довжина

кілометра,

а трьома

по

-

10

15

чотириряд­

гектарів . Всього

ж за nовний світловий день ля­ гатиме

в

грунт

картоnля

на

nлощі 60 гектарів. До 15-17 нвітня закінчити садінt~я таке зобов'язання механізаторІв . НОЛЯНСЬКА.

r.

Обкомам, иtськиомам, комам napt!Y. rte,pliiKJJНИM

рай­ пар­ Укрnроф­

тійним ерrаи1за·ц1им. раді, ЦІ{ ЛКСМ України , міні·

стерствам і аідоистаам ресцуб­ ліки рекоМеJІJІ.М~ио провести

необхіднv орrаНізат.орську і ма­ сово-nмітичиу роботу по вели­ ному поширенню патріотичних nочинів , антюtніше використову­

вати трудове 1 політичне nідне­ сення мас, викликане рішення­

ми

з'Ізду КПРС, для ус­

XXV

nішного виконании планів

року

1 п'ятиріЧ1<И

1976

в цtпому.

РедакцlІ газет, РАТАУ, Держтелерадіо УРС.Р. Держ­ комвидав УРСР, Держкіно УРСР, Вистаьа досягнень на­ родного господарства УРСР nо­ винні активно nІдтримувати nа­ тріотичні nочинанни, широко висвітлювати хі,а соціалістично­ го змаганни, дохідпиво розкри­ вати

методи

високопродуктив­

ної праці передовииів рів виробництва.

1

новато­

Добре дбають

ВИСАДЖУЮТЬ РАННЮ КАПУСТУ Гор одні бригади радгоспу «Жердівськи й» зобов' я зал ися в п ершому році десятої п'ят ирічки виростити високи й урожай ово ­

чів . Але в они, як відомо,

почина­

ються з розс ади . Тому п арникева бриг ада, я к у очолює де п ута т ра­ йонн о ї Р ад и депута ті в трудящих

-

переможець

вtддіnеn та служби

евергети­

ка, яким присвоєно почесне зваин.я копеитиву комуністич­

ноУ nраці.

Високо

оцінено

особистий

вклад у загальні досягнення бригадира сnікальників Віктора

Андрущенка,

шліфувальників

Євгена Сибtлєва 1 :ВасилІ! Буг­

лака, слюсарів Олександра Заї­ ки 1 Володимира Марченка, на­ ладчика Михайла Дергуна, яких

удостоєно nочесного зван­

-

ня

ударнии

комуністичної

nраці .

Усnішно виробничу

ба­

гато докл а ла зус иль , щоб своєч ас­ но виростити ї ї. Від~tінна роз сада

ранн ьої кап усти . Тї вже висадже­ н о н а тр ьох гек т арах

Пр а цівники парниковоrо дарства

дали

слово

розса ду nо мідор і в

надають

інші

бриrади,

зокрема

підготовку урожай

У

радгоспі і.мен.і Щорса. В авангарді. соціалістичного змаган.я,

яке ши­

роко розгорнулося в ці дн.і, трак• торист Іван. Федоров ич РОМА• НЕНКО (фото вн.изу) . В ін. щодн.я перевиконує н.орми виробітку н.а. підготовці грун.ту дисковим лу·

щильн.ико.м. На фото вгорі

-

йо·

го агрегат під час польових робіт• Фо то М.. Семин.ога.

з населених nунктів Пі дл ісея та Ми ха йл івки. Р об ітни ки-будівельн ики

д обре

потрудилися

на

ре­

м онті nлівкавих теnл иць.

В. КОНДРАТЮК,

відкритого

робітник.

З НОНВЕй ЄР А нонв ей єра

го заводу

строково

+ + + + + + + +

НА ПОЛЯ

-

кіровоградсько­

« Ч ервона

зійшла

з ріка >>

до­

10-тисячна

з

початку року універсал ьна зер-

с івалка

С З-3,6 .

копрод укт ивна

Ця

машина,

висо­

яка

з а­

воювала добру славу у хліборо­

бів, nо вто р но удостоєна держав­ ного

ус­

Велику допомогу па.рниководам

+ + + + + + + +

нова

вісімдесят

гектарів. І з цим завда ння м пі шно справляються.

грунту.

З

на

госпо­

виростити

про

грун.ту під .майбу тній

Зн ака

я кості.

завершили також 1 вдосконал е нням nрограму березня.

у

Завдяки

конструкції

забезпечується більш висока ЯКіСТЬ СіВбИ . Нолектив nідnриємства знач­ но

пр ис корив

n оставку

м ашин

хліборобам країни до весняної сівби першо го р оку де сятої n'ятирічки. З ма йж е 16 тисяч машин для с івби зернових, цукрових буря кі в і овочів, які мають бути n ос т авлен і земле· роба:~~ країни до 5 тра в ня вже відnр ав л ен о близько 12 тис я ч агрегаті в . ( ТАРС - РАТАУ).

Зараз ми наnолегливо готуємо·

ся до проведения Всесоюзного комуністичного суботника.

В. ВАЛЕРКО,

JЮ'1тник заво.JО'

порошко­

воІ метапурrІІ.

ОПЕРАТИВНІ ДАНІ управління сіл ьського госnодарства райвиконкому про надій молока гос подарствами району за

7

кв і т н я

1976

року

Племзавод «Р удн я:~> « Авангард» «Літківський :о «Русанівський» «Зоря»

імені Мічуріна

Почалося спорудження нової ;,алізничної лінії Долинська Помlчна Одесьно-Нишинівської

шестиряд­

них саджалок садити щодня

цтва .

дам шихт ового і шліфувального

НОВА ЗАЛІЗНИЧНА МАГІСТРАЛЬ

«За доблесну

nрацю•.

тичні nочинании nередов-их ко­ лективів 1 новаторів :виробни­

нерно-технічні

сокої якості і

цюють у дві зміни. І<ожен nраг­

На кожен гектар внесли достатню нільність орган ічних та мінера льних добрив, роз­

Гал и на Мироні вна І гнатьєва,

Наш

займає однє з перших місць у районі . Першим вивів свій агрегат у nоле тракторист Григорі й Федо­ госnу Ганна Петрі sна Веремій­ рович Дідусь ланковий ме­ чук. Площі, бідніші на nо­ ханізованої ланки. Иому най­ живні речоа.ини, додатково nід­ більш бпизьке і дороге кожне живили аміачною водою. nоле. Бо за 26 рокі в роботи на Цими днями розnочалося са­ тракторі він десятки разів об­ діння картоnлі. Робітники nра­ робляв його, вирощував високІ

ЗМІНИ

Завдяки nоїздів шляху,

за

зменшенню пробігу рахунок

знижеимя

автомобільні

страль дасть

11

рік.

мільйонів

витрат

перевезення

Долинська змогу

Назви

господарств

скорочення

-

на

магі­

Помічна

економити

nоцад

карбnБанців

(РАТАУ).

на

«ПJІосківський :о «Т р ебухівський'

13,2

ім ен і

Що рса

12,8

.Ї.\lені Кір ова

11,2

15,4

+ 0,2 + 0,1 + 0,2 +0.4

- 0,4

88

- 1,1

6

+ 0.2 -0.1

91 88

«Бобрицький:~> «Красилівський» «Заворицький:~> «Же рдівський:. «Гоголівський:~>

«З а плавний:. і м е ні

Докучаєва

сВеликодuмерськей~

10,4 10,2

9,5 9,3 8,7 8,5 8,4 8,3 8,1 7,6 7,1 7,0 6,4

6,2

-0,1 +0,4 +0,4 + 0,1 + 0,2 -0,5 -0,1 +0,4 -0,1 +О, І

-1 ,2 -0,4

- 0,9 - 1,1 -0,3 -2,0 - 0,5 -0,4 - 0,9 -~·.2

+0,4

-1,7 -2,1 -1,6

-о.4

-о.9

9() 94 87 88 88 86 80 82 83 81 87 78

84


Рlпzеввн

XXV аJіаду ВПРС-:в aвrrrszl стави• ресУJ)с!в, у tому

І підвищені зоdов'язання виконаємо Вступаючи в nерший рІк де·

tятої n'ятирІчки,

Ціалістичному

змаганні

колектив ек· промислових

серед зборів, на яких

nідnриємств

чено рІчний план виконати

до

ший

розвиток

соцІалІстичного

25 грудня 1 випустити додатка- змагання, вдосконалення

:ао до завдання промислової про-

ду КПРС. Після широкого обrоворення було одностайно за· тверджена новІ nІдвищенІ зобов язания. Ними передбачено річний

nлан

виконати

до

иого вжит!{у

на 40

-

робітники,

тисяч передовикІв виробництва колек- нІж тиви бригад, цехів

і дІльниць

інженерно· · зобов'11зання в бік Іх збІльшен-

технІчнІ nрацівники та службов· nІд

Ul

керівництвом

nрофспілкової

та

партійної,

ко~rсомоль-

ської організацій з nерших днів

:нового року активно включи· JІись у Всесоюзне соціалістичне змагання за дострокове винонання народногосnод а рського

плану на 1976

рік.

Особливо

:великий ентузіазм виявив

наш

жолектив на трудовій вахтІ по

rІдн!й

зустрічі

КЦРС.

Внаслідок

культур.

Намітивши високІ рубежІ на

тонн

ухоавоrо

нинІшній рік. колектив пі дпри· ємства з кожни м днем набирає все вищцх виробн ичих темпІв. Підтвердженням цього є успіш·

nалива І

не

заверше.ння

квартального

його грудня 1 випустити промисповоІ 140 тисич К1лоаат-rодин елек· nлану з усіх техніко-економіч· форм і, водночас, вселила вели· продукЦіІ понад завдании на троенерг!І. Виходиtfи з цього, них nоказник~.в. Зокрема. план

зобов'язувалися

рахуnок по ви пуску вв.;wвої продукції продук- nерекрили на 121 .7 тисячі кар­

раніше . цН зекономити 100 тисяч к-ар- бованцІв. реалізацї{ -

План по вяпускv товарів широ·

бованців І одержати

конати на

бутк!в.

тисяч

60

Щоб з честю дотримати свого стали nереrл.Rдати раніше взятІ кого вжитку вирішили nеревн- карбованців надпланових

слова,

днІв на вирощуванні nросапких

ву вназtаку, наш колентне зо· бов'язався зєкоиомttт,и 100 тонн прокату. 60 кубоІІ'!етр!в мате· ріалу, 80 тонн 1Юрних металІв.

24 130

ме хан;за­

цІю трудомістних робіт на мо· лочнотоварнІй фермі , а також вІдпрацювати 2000 людино·

Взявши до унrи цю важли·

дукцН на 250 тисяч карбован· ку віру в наш! сили 1 здібності. 280 тис.~rч карбованців, тобт-t~ на ми ~обов'"змися за ЦіВ, в тому числ! товарів широ· Відразу ж з ініцІативи наших ЗО тисяч карбованців більше, зниження собівартості иарбованцtв .

струкцІю кормоnеху .

обговорювали· ного їх аитрачаІІня•.

ра· СJІІ ІсторичнІ рішення XXV з'Із·

еnериментального заводу торrо· йону ми вийшли на nерше міс· :амьного машинобудування взяв це. соЦіалІстичнІ зобов'язання, І, безумовно. здобута перемоякими, зокрема, було передба- га позитивно вnлинула на да.nь·

"!яслІ

за рахуион ЗІІІt~ння матерІа· ломісткості проJWХціІ. застосу· вання більш дешеВі\х 1 ефек'МІИ· HIU матерJ.аJІІв, а тоож економ·

60

тксJІІч

ня за рахунок вишУJ(аних внут·

цІв. замість раніше

рішніх

тисяч карбованців.

резервів

підвищення

продуктивностІ працІ,

матеріальних

і

економ!У

розрахунків

у

бригадах, цехах і вІддІлах було

розроблено

взятих

загальнозв.адсьЮfй

40

сnравитися

енергетичних наМlчеинми рубежами,

ресурсів. впровадження у ви· рабиицтво ново! прогресивно! технології І рац!онап1затор· ських пропозицій.

На пІдстав!

Щоб усnішно

карбован-

з

t

на

Зокрема

но атестувати на п~шу катего·

то-

варів у торгов ел ьну мережу .

Вагомий вклад

У

в и робничІ

дося гнення nрав офлангови х со· Ціал!стичного змагання коІІеІ<• т ивів цехів лиття та то ва рі в ширвжитку І пл ас м;:~с, які очо-

nідnриємства окремим

та М. З. Вороnай.

передбачає системати•шо

XXV

внкана ти

рію 37 ви}Х)біІ. ІІК1 корнету· ються ІІеJJИJСИМ аоnит.ом у спо· живачІв . Поряд з виконанням своїх

з'їзді nартії Генеральний секре-

на

ус n ішно

вс! за мовлення на поставк у

передбаче-

виробничих

доповіді

можливість

ІІкості

ріст виробництва nродукції. У Звітній

на 35

тисяч карбованц і в . Все це дало

nоJІlnшtхиІІ

nродукції.

новими

:юбов'.~ruннями передбачено nідвищити продуктивнІсть працІ проти ману на 2 nроценти, 1 за її рахунок одержати весь при·

при- лі товарів ш ирвжитку -

Особливу увагу звернено та· иож

на 76 ,d

тисяч! карбова нцІв. в 'I' O~ry чнс-

3авnань

колентив

пунктом

nода·

люють комуністи

М . С . Бабяк

Рі~ няючис ь

на,них, з підви щеним

ентузіаз­

з'їзду проект нових nІдвищевих соцІа· тар ЦК НПРС Л. І. Брежнєв вати шефську доnомогу тру;:tів·І мом nрацюють й Інші колЕ'кти­

XXV

натхненної

араЦІ у передз'їздівському

лістичних зобов'язань

1 подано наголошував , що «треба доби- ннкам радгоспу «РусанІвський•. ви.

со- на розгляд відкритих партійних

ватись

рацІонального

викори·

Заплановано

провести

рекон·

Р. l:Y XAHUHA,

rоповинй економіст заводу .

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •А • •

Місячник

*** ЗваІомтес:•:

ник

Дмитроаич

uea.

роwковоУ

метцурrІТ

тру диться

а

перших

Aoro аасиуааниа, ВІдтоАІ Aoro SИІІОТЬ

ак

справжиьоrо

стра

і

своєі

приклад бІтники .

мопоаІ ро. ПpauiOIO'IR

• ремонтки·

tJІІОсарем

Активно nройшл а зустріч ии·

КОИJСОму Міської Ради депутатlІ трудАІЦИХ

ного суду Вал ентиною ri e -r piвною Буняк. яка в ідбул ася в бу-

з

провести масовІ заrат.номlські су6отвики

КОМ ПРОМНСJІО80<ІІ 116• падн ання, вім рnбить асе. wоб аа6~nечу. аати ilorn РІІТМІ'ІИ')' ре8оту. На фото: УАІІРІІІІІІ ІІОМУИІtтИ'ІІІОУ ІІРаІJІ В . ./1. УІКРАУНUІІ. Ф&rо М . СtІІІІІІеrа.

( 1.1.

і

1

RJІ;

,1

~1

аlІ шк1дИ11Ків у парках, садках та на

81ПІІП;

ІІІрІСавtt; аоецвrв 18J'UI 1 •аrарІПІКв на ву.nицJІх, І І ІІОрU ІІіета;

aJ.apeiiiORffll'l'8

***

оеваtв

ВИСОК(~Ю

3

НАГОРОДОЮ!

-

Костяного

-

ловича

Михайла ма йстра

експеримент ального

Хоr.tенко нівн у

-

Михай·

дос.nідно·

робітницю

Стеnа·

експеmнІе н тального

заводу .

Данька Ф едо ра

Яковича

ти . охорони здор ов'я та на зн ак визнання трудових заслу г Пр~ зи,:хія Верхо вної Ради СРСР на· го'J'од ил а медаллю « В етеран

т ртехн і чних

nраці • :

ДрJІжчаноrо Івана Павлович ~ ВОДІЯ

буд!вельНО·МОНТаЖИОl

JІі .1ЬНИЦІ. Замськоrо вяча

Бориса

Wмольа·

газоелектроз варник а

буд!ІІеJІЬНО·1110НТІЖНОУ ДіЛЬН И Ці . Дорошенко Уляну МиколаУв· JfY - старшого продавця ун і· веr>маrу.

Пуrач

РаУсу

:sавlдуючу

ЮхимІвну

відділом

-

універмагу.

РабІнович СофІю торгового

ЯкІвну

Інсnектора

-

ун!верма­

rу.

Torrrtl

Ганну МикитІвну C:TiUJworo nродавця уні вермагу ВоJІрськоrо Давида Ілліча заступнина начальн ика відділу nостач ання завадобудівного жомб!нату .

Зайцева Івана JІ{Ча майстра JІого комІ\інату .

Володимира· з аводобудів·

Омеляиlвськоrо Олексія Ное· тянтиновича

женера

-

колишнього Ін·

завадобудІвного

комб!·

JІату.

Ширина Феофа-на Артемови­ •а слюсаря заводабудівного жомбінату. Артемова Олексія Никаноро·

аича

о

контрольного

2

стор.

Новаль

''

заводу

колишню

заводу

ел е ктр()техн!чних в и робів. СігаєБу Парасиовію Олекс!· ливарницю

гальва ник а

за воду

-

майстра

заво;tу

холодиль·

а ПІІ час міСJІЧИИJСа

ча

Бобка Антона - робітника

дильни ків .

Бочарову АнтонІну Павл!І· ну старшого економІста за·

Васипьєву

МарІю

верстатниця

УКРАІНА

Фролівну

заводу

3

холо­

дильників .

Іванова Михайла Олексійови­

-

ча

вантажника

заводу

холо­

дильни кі в.

Rовбасннськоrо Івана Марко· sича

--

коваля

заводу

холо­

дильникІв.

Корнієнка

-

слюсаря

Панаса заводу

Яковича

холодильни·

ків .

-

Лобка

Миколу

вантажнина

Наза ро вича заводу

холо·

дильників .

Немврович нівну

-

Із

заво­

ГРАФІКА

значним

випередже«JІІ"М

ровського ного

заводу

дуть

цтва

лІкарняного

корпусу

на

станціУ Ургал. На р\~ні ділянк и БАМу в цІ днІ вирушають еше· лони з високо міцними заліз· мичн ими рейками . двотаврови· ми балками та Іншими стале· вими конструкціями. виготовле·

мtталургами

ровського

заводу

НОВЕ ЖИТТS

хІдницьких

вагонів.

використанІ

женнІ

більш

ньої школи М

7

В . П . Реб ро в,

що

на

зустрічі. за­ день виборів

ді

виступи л и

всіх

у

свої Г()JJОСИ

мІс ького

за канди·

зустрІч І

народного

В . П . Буняк.

ту­

v

ви· суду

ВІдбул ася зустріч кандидата народні CYдltl міського НЗР()Д·

Н(!)ГО с уду Л. П. Дєхна з вибор­ ця ми виборчого округу .NQ 1.

Теnлою бу ла зустрІч

ців села Жердави

з

том у на роднІ суддІ

чому округу М

2

вибор-

кандид а·

по вибор·

Бр() вар с ькnго

раЙОННОГ() НарОДН()ГО суду

Д!а·

ною Петрів ною Ф ед Іє нко.

Наядидат у народнІ суддІ д. П. ФедІєнко зуст рілася та­

кож Із виборцями

сІл ГМ()ЛІВ,

15 Бобрик. Шевченкове 1 Плоске.

З виборця ми вибо рчого окру· гу М 1 сіл Семиnолки. НняжИ­ гірської маси, мають ори.г!наль- ч~. ЛІтки , ЛІточки, Рожни, Пу· кілометрів.

знач енІ

НовІ

для

нt скрепковt

вагони.

при ­

трансnортування

конвейєри.

З Ух

JІОПGМОГОІО МОЖНа ЗІ ДВІ ХВИЛИ·

Дн!nропет·

ни

на11антажити

1мен1 Дзер­

до

10

в

кузов

вІд

кубометрів породи.

7

Х!Вка, селища населених

Налита та Ін ш их

зустр І вся кандидат у народ нІ суддІ район· ного народного суду В. Г. БІр·

nунктІв

ченко.

(РАТАУ).

о

виробів та міської серед­

Істо рІї

На закІнчення

бу·

як

П . Лука ш о­

ступила кандидат у на родн І суд·

сnо руд­

П!внічно-М у йського

н елю довжиною

Н.

18

старш ий І нженер по науко­ організації n раці заводу

відд ати

чер· про­

Вони nри

П ет р і в ну

дат! в у народні с уддІ .

відnравили

кубометрів довгомірних паль І nлит перекриттів для будівни·

Ва лентину

юр и ст ·ко нсульт дере в()Об·

клнкаJJи

гірничо-шахт·

устаткування

-

вчитель

Дніnроnет­

трестові сБАМтунельбуд• гову nарт ію сnецІальних

жинсьноrо.

о

Машинобудівники

суду

суддІ

народ·

електр()те хніч них

ГІРСЬКО! МАСИ

ВИПЕРЕДЖЕННЯМ

народні

мі сько го

ДовІрені особи: по виборчІй

-

ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ

І:іАМУ

у

дІльниЦі М

вІй

!ІІ'г

графІка колектив Нікоnольська· го заводу залІзобетонних кон· струнцій виготовив nонад 600

ФеодосІю Анто­ ними

nрибиральницю

-

секр ~ тар

Р?бного ко мбІна ту , по в ибо рчій д1льниц! М 20 А . О. Варакіна

чотири рази.

~• ••~.е-• ~ ~~.e-ro9'-..:181~,._.. •

по

N2 1. Пот і 'ІІ

т аріусом Бро варської нотаріаль­ ної контори .

аа

денцІ траввJІ ц. р.

.

воду холодил ьників .

-

~.

Д.1111 забезпечени• зрааковоrо савlтарноrо стану в мtстІ ветановвтв є.-ІПІRЙ санtтарввІ день суботу. ПІдсумки місJІчНІІІІа міський штаб иІдведе у першій

Ностянтннови· заводу холо·

суддІ

Буняк. яка nр ацює стярши~І но­

директор ринку М. Р. Жorno) .

-

CЛ'JFIO

ного

на

JІікарІІ саиепlдстанцlІ 1. М. Жуковвча , иа'І1Іm.ника ком біяату tсомуиат.иих підприємств Л. о. Фесенка, начаJІЬ. пиха ЖЕК .N9 1 М. л. ОJІексІєнка аебов'язано реrуяярио двІчІ ка М!СJЩІо протяrом .11Іта проводнтв савtтариt рейди,

ників .

нар однІ

округу

кандидатом

r.

Кириловича

у

Брова рського

М. Ф. Ніко.11аєва, иlськоrо сnожнвчоrо товари·

-

ка нд идатом

шеннями XXV з'їзду КПРС. Ви· б орці міс ького в и бо рч ого окру­ гу N2 2. сказав ві н, вису н ули

Завlдуючоrо міськхомуиrоспом А. А. Сопомку , иачап:ь­ ника віддlпку виутрlшнlх спрц Д. XOІIRt. renoaнoro

-

електротех·

Н іЧНИХ ВИ роб іВ. Басіна К1а вд!я

-

(ві.-повІдат.инІ

заводу

електротехнічних виробів. Скибу У ля ну Дмитрівну

майстра ду холодильників.

Q

елек-

виробів.

склад альницю

-

3аІUІІІах

ВИ·

nанія nроходить в обстановцІ !Шсокuго політичного 1 тру довІ)о го nіднесення , ви к ликаного рі­

ства' І. С. Коржа, комбівату rромцськоrе харчування - Н. О . Войтову; побутових орrанізацlsх на директора побуткомбіва­ ту В. О. Ковбасннськоrо; по ЖЕК, будиВІСоуправп:інню rв RіІІІJ'НІМствах ІСОМУ · кальних rосподарста на аuіАуючеrе мlеьккомуиrоспом А. А. Со.11омху; зирнути увагу на щоденвнІ еаиtтарвd став ркинів

-

Олену Юхи мі 13НУ

ївну

По місту Вроаари

-

електрослюсаря

торrу

дослІдно·

За багаторічну сумлінну пра­ nю в народноиу госп од арстві, в rалуз1 кул ьт у ри, народної осві·

ІИ!.І'ПІХ

на р()ДНОГО суду

nарт к ом у

rмовиого саи~Ікарs І. М. Жуховвча: по торrовепьиих орrанІзаціsх на директорів: зм!m­

ааводу .

П а расна вію

t

МІСЬ КОГО

Стуnив народни й с уддя В. Г. Бірченко, який ни ні висунутий

заводу В. І . Сухінін . В і н ска· за в. що нин і ш ня В Іібuрч а кам·

ва завlдуючоrо міськвно

-

В с ту пним

взяв

ае му;

дитячих ециах

машин()будування.

1

aoбtnn фаеца 6у&ннхtв t паркаив; Roupoa 1 вар1ІІІRU'1'8О аа підrотовку робіт 1 провеаеи­ веuаеп: ІІІ ІІіDРІІІІІС!ІІХ Rl ron:oвy П~ІНОВОІ KOMiCIJ ІІІКОИ·

t

торг () вел ьно го

~

ро, Qeщu:

по шкопах

експе рим ен·

заводу

J виборчому

на плотах

1 ІІtеlІІП raaen, JИСаАнти J(В ~ тн на терито;щ

П . В. Хоптія; по nікуааm.инх установах

на род­

суду

JІІЩвсиеn, уетuеа, учбових aun:aдla, на вулицsх, скве·

ексnеримеитальноrt~

з ав оду .

2

суддl

~( районного народного

u 111en11111ra досл ід но

мі сь ко го

ку.'1ьтури

· та л ьнаго

ту

а r~aeno наееп:tІІJІ.І те rромааськост, ;

aepua

наР!JдНі

Сердечний. Із зв ітом п ро робо­

е..неtнrв &аорн, еци, upнnerny до дворІв територію в!А еиІnа; а ІІІСtо мettJO орrанІзувати суботнчки t ведіпьинки uе-.иетитв

динку

округу М

у

l смвом її відкрив голо ва лар ­ ~~~( ТіЙНОЇ КО~ІіСіЇ np11 MiCnKKO~ti , Ко мnартії Укр аїни А. С.

квІт·

6-27

кандидатом

Бро ва р сьн ого

0. П. Коро­

та n:Ікуват.иих установ, керуючих 6удиниами, комекдан­ !lв rуртожвткlв, иачапьииха ЖЕК .М 1 та Іомовп:асии­ кlв зобов'JІзано:

беруть

І

борцІв виборчого

Керівинків пJдпрнємств, орrаиізацtІ, учбових 3акпадІв

сnрави,

ІІЬОГО

S

t• І •J

Вповком міеькоІ Ради деІІУ'J:&Тів трудящих приАИJІв рішеви• про проведения з 1 по ЗО квlтu ц. р. мtсячвика

теиио.

ма А·

1.,

С

,З НИБОРЦЯ~'!И

савітарноУ очистки, озелеиеии.І та бпаrоустрою міста. Затаерджено штаб місо~чнина, який очотоє rоп:ова ви·

днів

'N

а

БЛАГОУСТРОЮ

JAIJ•

комуиІtтичноJ Во4ОАИМИР УІІР&Ти· На auoal no·

npaul

11 'КВІТНЯ 1976 РОНУ ВИБОРИ . НАРОДНіІХ СУДДІВ

П'JІ'І'ВRЦJІ, 9 ивltИJІ 1978 року.

А ГАВРИЛЕНКО.

о


ЧІТКИП РИТМ

РОЗПОВІДІ ПРО П:ВРЕДО.ВИК.І.В Зlii'ArAB~ В ЕСНА ще тільни-но nочалася. а обличчя у Віктора Нузьмича Фесюка

-

ніби пропалене то вже, мабуть,

сонцем від багато­

річної роботи

в полі.

Ось

уже п'ятнадцять років госпо­

дарює лося

він

б,

І

коротка :

на

ланах.

біографія школа ,

-

ньоrо

армія.

си механізаторів і полі . Та за цими слова~ш

Здава­ у

кур

робота в скупими

думlв

-

красою землІ.

свою

nрацю

руки

від

якоїсь

хвилювався,

не·

коли

щось не ладилось . А нині вже сам навчає молодих І вони

говорять у народІ

Треба своїми

розумом

цю

поважають

учителя

за

його високу майстерність. Ми rперше познайомились з Віктором Кузьмичем на пол! , де він ра з ом Із своїм nомІчником Гнатом Павлови­ чем Примаком сіяв ячмінь . ДивІться, яка вона нрасива , наша земля! го· варить В . К Фесюк. Все

про таних.

золотом

критий цех , а тому не все можна в ньому передбачити,

кукурудзяних

Нажуть,

кача-

-

що поле

н!в, буйною Для Віктора

землеробу

-

са

у

рук

могу

зна·

зі

змання,

заплатить

за

за

ських.

з

вим

nу «Жерд!всьний» В.

нероздільно

коли не

зІтруться

неповторними

поли ну, з пІснею

1

ка

по­

З пам'ятІ нІ­

розлогими

світлІ днІ

3апахами

жайворон­ хвилями

пшениці.

У хвилини дозвІлля І роз·

по

вирощуванню

топлІ. до

Сnалахнув.

директора

НатаJІІя ярка

чнвwись тичне

доюе

Одразу

очі

сюка

1

ється ,

радгоспу:

тракrориста

Чи не для пІдживлення нартоплі часом от! добрива?

вона

кожвоТ

no

ІЗ

на·

ІІІJІО•

молока .

ДЛЯ ПОТРЕБ БУДІВЕЛЬНИКІВ Цех гІпсолитових nлит на комбінаті будівельних матер!а· лів у Бєльцях видав першу nартію виробів. Досягнувши

nроектної nотужностІ, вІн в 2,5 раза збільшить у МолдавlІ ви· рабиицтво та~tої продукцІІ. Це nовністю задовольнить nотребу будівельних органІзацІй респуб­

радгос­

Фе·

1\.

корови

conltJІic•

щоденно

nроникливІ

ліки в nлитах.

Г. ПОЛЯКОВА.

(ТАРС).

робота.м якість!»,

Втілюючи в жнтти рішенни

XXV

-

ви•

з'їзду КПРС. сільські тру дівники роблять усе, щоб з честю викона• ти

своє

головне

робити

в

завдання

нинішньому

році не

менш ик 46 мільйонів тонн зерна, Високого виробітку на агрегат добиваються в багатьох господар·

ствах

ресnубліки.

сокощюдуктив-но

слова: «Любіть землю ... '>.

-

пІсляs'JsдІвське

Фото М. Семинога .

крізь шум в і тру , зда­

чула його

вІд

до­

-

Активно BJUІ\0•

На фото : доярка Н. А. ПРОЦЕНКО.

Я залишила nоле, на ЯКОМУ СІЯЛИ яр! . Ще ДОВГО бачила nеред собою теnлІ сірі

у

Проuекко

с3оро.

sмаганнн ,

грамІв

...

кар­

АврамІвна

радгоспу

любить тому 1

раннього дитинства, н і ж­ ність жорсткої мозолистої долонІ матер! , неозорі поля

життя

в ' язане з нею.

грунту.

республіці

під девізом: сПольовнм високі темпи, відмікну

важку

вкладає в неї свою душу . ЩоденнІ норми виробітку на сівбі ярих він виконує на 150-175 процентів.

-

розмаху в

набуло соціалістичне змаганни ее• ред механізаторів, яке проходить

nереконанІсть, nрямо­

ВІктор Нузьмич nрацю хлібороба,

землероб­

311Оложеністю

Широкого

вона

його

Було це кІлька літ то­ му, пригадують його но· леги . Проходив Віктор Нузьмич якось повз бригад­ не подвІр'я І побачив, що МІ· неральні добрива пІд відкрн· тим небом лежать. мокнуть на дощІ. Він тодІ був ланно­

моє

статньою

до­

ту, безкомпромісність 1 не­ вгамовнІсть. Разом ділять вони радІсть І труднощі.

Багато турб()Т у В . К. Фе· звичайних,

важливо в умовах нинішньої вес· ин, особливо для районів з недо•

чи

До всього, здається, до· ходять невтомнІ руки В . Н. Фесюка. Люблять його дру­

вимагає.

сюна,

посухи

зміни . Це дає

З!ІЮГУ засіяти ярий клин у мак· симально стислі строки, що дуже

nрацю.

чить вІдчувати П дихання , знати Уї, давати все, що во­ на

nриходять

щедріше

земле­

землю

вано у дві і три

свІд. І чим вони глибші , тим родючішою буде земля, тим

роба.

Любити

-

примх природи

зеленню трав. Нузьмича кра·

плодах

У чіткому. з.1агодженому ритмі

врахувати . Справді, земле­ роб не застрахований від надмірного зволоження, бурі чи градобою. Тоді на допо­

фронт вес­

nрацюють агрегати. У багатьох госnодарствах іх роботу орган і зо·

вІд­

ГОСПОДАР Л А Н У

розгортаеть~я

няних nо.,ьових робіт. Сівбу ран­ ніх зернових і зерно-бобових вже ве.1уть 17 областей. За оnератив­ ними данІІми, вже засіяно nона.ІІ півтора мільйона гектарів.

Щоб там не було , а Вінтор Нузьмич нІколи не nІде про­

красу

ти своєї совісті.

учнем

З кожним днем у ресnубліці все ширше

Не візьмемо ми їх, та й годІ! <~Сказав. як зав'язав• -

розквІтне важким пшеннч­ ним колосом, розіллється

механізатора

огляд

запитує ди­

-

творити. І rодІ оце творення

Євгена Івановича Торгунцо­ ва. Ніби й зовсім недавно вдачі ,

1

руками

-

А що?

ректор .

ЛюбІть зем.пю ...

тисячІ центнерів

досвідченого

опускав

-

повторює

ГJtибоний ЗМІСТ у ЦИХ словах . Мало мнлуаатИ'Ся

то й ночі, хвилини, спресо­ вані в багате життя.

Почав

часто

молодим :

урожаю , невтомні дні. а час­

v

вІн

СІЛЬСЬКсrосподдРСЬКИR

Особливо ви• використовуєть•

си техніка в колгоспах і радrос• пах Кримськоі, Херсонської, Дні• пропетровської І Одеської облас• теіІ. Тут ппа.ни сівби щодоби пе• рекриваютьси

в

два--два

з

nоло•

виною рази. Таким високим тем• пам, відмінній якості робіт сприяє зразкова підготовка техніки й на• сінни, чітко розроблені плани РО• біт, застосування групового мето•

ду сівби, належне технічне обслу• rовуваниJІ

машин,

єднання

морально - матеріальнога

правильне

стимулюва-ння, зокрема

на

по•

nрогресив.

акордио-преміальна

оплата

n.paui.

J!ІЛОРІЧНЕ ВИРОБНИJ!ТВО

Цими дними Міністе.рство сіль• ського господарства та Міністер·

ОВОЧІВ

хід весняних польових робіт . Пе·

ство

ревіркою

Поліпшити забезnечення селення тягом

усього

року

nоставив nеред

-

nро­

таке

зав ·

-

нашому господарств! пІд теплицями становить більше дев'нти гекта­

для

овочів

дючість грунту, ми на чотирьох

І"ектарах теплиць замІнили зем­

лю, на 8,5 гектара заклали солом'яна-гнойовІ подушкн, на частин! площІ в два-три оборо­

ти вирощуємо nершому

овочІ.

кварталі

Вже

здали

їх

в у

магазини Ни єва 105 тонн nри nланІ 76. Відвантажено першІ тонни ранніх огірків. До nер­ шого травня

80

здавати

ються на

Ух буде

реалізова­

тонн. Почнемо також

nомідори,

1,64

які

вирощу

гектара.

Першою nочала збирати вро­

виростила на

кожному

квад­

ратному метрі закрІпленої пло­ щІ 21,3 кІлограма oг!pR!S , а ни­

нішнього року бореться

за

22

нtлограми . Почали здавати огІр­ ни також майстри високого вро·

у ПортугалІї nочалась

nередвиборна

нампан!я по виборах до зборів ліки

-

респуб·

парламенту країни. Вибори вІд­

будуться 25 к.вітня ~. другу рІчницю португальсько ·І революц!І.

у виборчій кампанії бере участь 14

дить

жаю Ніна ПетрІвна Бреус, На­ дІя Хомівна Тесельно та ІншІ. Поки що встуnив шення

огірнів

-

кv Португалії

по шляху

соцІального nрогресу

1

з другого

-

-

демократІ! і

гектар ,

на

nідходІ ще п'ять, а усього буде 7.36 гектара. Це дасть можли­ вість здати держав! 850 тонн огірків при nланІ 800. Тепер продовжується в і дправка з теп­ лиць салатних нультур, буря­ ків-вигонки та Інших зелених овочів. Нолентив парниково­ тепличного

господарства

nра­

щоб органІзувати

цІлорічне вирощування

овочів.

Здійсненню

сприяє

задумІв

удосноналення

виробничих

лення

теплиць

Радгосnні механізувати

тошо.

умІльцІ

прагнуть

трудомІсткі

робо­

ти. Так , механІк АнатолІй Іва­ нович Углач снонструював nри-

що зз : шшились у країнІ

з

часІв

дикта­

перетворення виступають і танІ лІвІ партІї, ян Народний демократичний

союз. ЛІвий соЦІалІстичний союз, СоцІа­ І'ресивнІ органІзації.

жуазії

вІдзначив

виступів

недавно

в

одному з

генеральний

секретар

нЯ 1 nоглиблення аграрно! реформи, яка uеред краІною, така : або бІлJ>шtсть реан· безземельним

селянам,

sa

цІІ

розвиток нацІоналІзації промисловостІ, за викорІнення всіх фашистських сил, сил П'ятниця,

1. уряд реакц!І, або бІльшІсть

1.

лІвих

лІвий уряд•. У згуртуваннІ. лівих

9 ul.ru 1978

рову.

Однак

Тії. Це не сприяє об'єднанню всіх лІвих сил. Навпаки, це вигІдно крайньо пра­

дістати біЛЬШІСТЬ МІСЦЬ у зборах рес­ пубЛІКИ. Тому альтернатива, яна стоїть

Як

в Португал!І .

можливІсть сформувати уряд Із самих лише представників соцІалІстичноІ пар­

хІчна, партія

наділи

Фото М. Семивоrа.

nортугальська соцІалІстична партія вИ· стуnає !З закликами до виборцІв голосу­ вати тільки за неї одну, щоб дати Ій

бори партія nортугальських

дала

І. МИХАПЛЕНКО.

На фото : злІва nередова теnличниця Н . Тесет.ко, nраво­ руч тепличниЦІ А. Лахво, О . Коряєва та К. Заrлинська nід час збирання огіркІв.

хисту демократії

ПНП А. Нуньял, сьогоднІ сжодна з Іс­ нуючих політичних партІй не спроможна

Вона виступає за докорІннІ прогресив­ нІ nеретворення в країнІ: за продовжен­

гноєм. Передбачено також збирати дощові стічні води у сnецІальному басейнІ І викори· ставувати їх для поливання овочів .

сил і полягає найвІрнІший шлях до за­

своІх

комунІсТІВ.

цях nроти шкідникІв і хвороб, втрачаючи врожай . Запланува· ли виготовити спецІальний при­ стрій , за допомогою якого об· прискуватимуть рослини . Буде автомаrчзовано набивну nласт· масовик горшечк!в торфо-пере·

колгосnи частинами,

простоів

весняну

і

радгосnи

що

призво·

техніки

в

що

пор~

Серйозним недоліком е те, що в деяких господарствах ик слід не турбуютьси про належний рівень агротехніки : сівбу проводять по неякісно підготовленому грунту, вепротруєним насінням, мілко йо•

ro

загортають.

Ще не скрізь проведено піджив.

леннst

озимих

культур,

не

визна•

чено площі, икі будуть підсіва• тись або пересіватись ярими зер• новими

культурами .

Колегії

міністерств

сільського

господарства і радгоспів звернула увагу начальників уnравлінь сіль• ського госnодарства та директорів

трестів радгосnів на необхідність негайF о усунути відмічені недо• ліки, максимально nрискорити темпи та підвищити икість весни• них польових робіт.

Завдання полягає в тому, щоб своєчасно і на високому агротех­ нічному рівні заС'іяти вес.нян!Иі лан, зробити все, щоб перший рік деситої n'итирічки став роком ви• соких урожаїв. (РАТАУ).

Е&дІІІМtі4ІІОП Передвиборна кампанія в Португалії

режиму, якІ хочуть відкинути краІну назад. до фашистських порядкІв. На чолі демократичних сил Іде на _ви ·

лад для n~дживлення рослик розqином мінеральних добрив. Досі не завжди встигали своє· часно обробити nосІви в тепли·

про­

цесів , полІпшення газового опа·

з одного боку лІстичний народний фронт та Інші про·

противниками нинІшнього

у плодано­

один

рІзних nолітичних партій. Боротьба роз­ тури Салазара . За дальшІ демонратичнІ гортається між двома основними сила· ми nрихильниками дальшого роз~ит­

до

гарячу

цює над тим,

жай майстриня Натерина Гри­ горІвна Заrлинська. ТорІк во­ на

запасними

до­

статня, потр І бно тІльки докл а· сти руки. Щоб nІдвищити ро­

но до

безпечують

4.8

вир о щування

поряд

об'еднаннst «Сільгосnтехніки» своєчасно не за­

площа

тисячі ра:~-~ . База

що

nосівних робіт. Окремі районні

У

рів . Є також штук паринкових

встанов .1ено,

з nоча rком закриття вологи і сів· би. Подекуди кер і вники і cneuia· лістн по-сnравжньому не дбають про забезnечення високих темnів

розповідає:

тепер

розг.~янули

ний з них полягає в тому, шо в частині господарств заnізнюютьсs

з'їзд працІвниками

XXV

сІльського господарства країни. В цьому наnрямку вже багато зроблено в радгосп! Імені Щор· са. Неруючий теnлични:~-~ відділ­ ком Павло Федорович Малярен· ко

УРСР

з незаперечними успіхами в окре­ мих колгоспах і радгосnах доnус· КаЮТЬСЯ іСТОТНі НЕ'ДОЛіКИ. Го,lОВ•

на­

свІжими овочами

дання НПРС

радгоспів

вим

партіям

таким ,

як

народно-монар­

християнсько!

демонрат!Т

І найбільша партія португальськоІ бур­

-

_народно-демократична.

Перед початком виборчоУ

кампанlt в

життІ ПортугалІї сталася важлива полі· тична nодІя: установчІ збори схвалили нову конституцІ-ю ПортугальськоІ рес·

НОВЕ ЖИТlSІ

о

публіки. В нІй підкреслюється, що коп·

ституцІя забезпечує Існування демонра• тичноУ держави, вІдкриває шлях до по­ будови соцІалІстичного суспІльства прв

nобажаннІ волі портуrальськоrо народу, ставить завдання створення вІльної Пор­

тугалtr. Прийняття демонратичноr

нон•

ституцtУ велика nеремога прогресив• них сн.п краІни. Спираючись на цей надзвичайно важливий документ, лІві партіУ йдуть на вибори з твердим иамІ· ром захистити

завоювання

португальсь­

кого народу, ве дозволити реанцІУ взя· ти реванш.

В. l'UH'fAPUB, оrляда• 'l'APC.:~

3 erop.


Станом На 8 КІІТНJІ ц, р, 12fАІКЦІJІ ОАІРІИаІfа 915 nистІа,

3 НИХ 728

ІНКОРИСТІНО І Г838•

АИСТИ НАШИХ ЧИТАЧІВ

тІ. Розrnянуто І аано вІапевІаІ на

скарги І пропозкцfІ на­

44

3 НІІаnам'ІІТНМХ

ЗАВЖДИ ПОПЕРЕДУ

woro

робітниЦІ У. С.

руха.. В. R. Луста, В. І. Тока­ ренко. Г. І. Стасько. Серед кра­ щих вІдзначено танож О . Т.

до­

строково.

Хвилювалися того вечора J<Омtорги заводів •Торгмаш• та електротехнІчних виробів: як пройде молодІжний «вогник•, на який запросили молодь обох пІдприємств та з Інших органІ· защй до заводського будинку культури.

Та вечір вдався чудовим. Невимушена обстановка, пісня

1

жарти

JІDДЬ,

відразу

Ігри,

здружили

танцІ,

мо­

імпровізова­

яий концерт створили атмосфе­ РУ бадьоростІ. Гаряче аплоду­ вали. виконавцям

пісень

та

ху­

дожнього слова ГалинІ Голов· ковій, СвІтланІ Фадєєвій. Васи­ лю Лященку, ВІктору Іваниць­ КО:\іу, Ользі Новаленко . а та­ кож ватажку комсомольсько! молоді заводу електротехнІчних

виробів Раїсі

НирІй, яка чудо­

во виконувала ліричні пІснІ ра­

дянських

композиторів .

3

nа~t'ятними призами 1 хорошим настроєм закінчився цей перший КОМСОМОЛЬСЬКИЙ «ВОГНИК• мІж двома сусІднІми підприєм­ ствами.

О. СИНИЦЬКИR,

JІиректор будинку

куnтури

заводу •Toprмam•.

допомога»

при­

мені. свіже морське повітря зе­

лена рослинність й мальовничІ rори все це створювало доб·

-

рий настрІй для

учасників рес­

nубліканських змагань. На вес­ ИJ:tних канікулах в АлуштІ зі б· ралися легкоатлети ного

спортивного

добровіль­ товариства

•Спартак~> . У збірній командІ :Київської обласної ради було тринадцять спортсменІв

Із

на­

шого мІста: Н. Юрченко, В. Бу­ Jіанцева, С. Биков, О. Шапова­ пов, О. Лисовський, Н. Іващен-

1<0,

В . Лисенко,

С.

НлюкІн,

життя,

що потрібно негайно оперува· ти. Акушер-гінеколог, аа· відуючий родильним відділен­ ням Іван Олексійович Тимко упевнено

дав

команду

більше не аагрожує.

свої обов' яаки,

а

працю ласку й тепло,

турботу

про здоров'я .'ІЮ,J,ИНИ· Завдяки його доброті, уважності й не·

ко . Ножен з них намагався при­ нести збірній заліковІ очки, за­ войовуючи призаве місце в особистій першості.

Так,

учениця

Броварської

середньої школи М 1 Н. Юр­

ченко, в забігу на стометровій дистанції показала непоганий результат 12.8 секунди, хоч

-

був

зустрІчно-боковий

Вона

-

вітер.

на третьому місЦі.

У

К&ІТНІ

10

цт

9..'10. 1(. т. • Приход~. казко!», 10.00 «дJІя вас, бат~ки!•. 10.30 К. т. Музична nрограма сРанкоаа

11.00

nошта• .

1(. т. сНа здобуття JІенІнс~кої nремІі•. И. АвІжнос. с8трачена

ІІ.омівка•.

11.20 к. т. Концерт

академічного ор-

в Ар·

телефільму

•Ісnанія

нав•снІ

76-го•. Встуnне слово nнсьменннка 1(. Симонова . 20.05 К. т. •Наші сусіди•. 21.00 ІнформаuІАна програма •Час». 21 .30 К. т . Танuює солістка Велико-

го театру Союзу

РСР народна

чеин8 1 ВсесоюзнОі-о раJІ.Іо. 12.10 к. т. •ПоезіІІ». о. Фет. 12.3! К . т. сМузІІ'ІниІІ кuеидвр•. До 8~'!1і•Іча

з

АНІІ

С. Прокоф'еаа.

13.0$ 13.35

1(,

нароАжеИНІІ

т. Програма •Здоров'я•.

к. т. Конuерт ІІ.JІЯ працІаннкІа конднтерс~коі фабрики сУдарниая• та комбІнату •Рот Фронт•.

14.0& ХУІІ.ожніІІ фІJІ~м сГаІІUІет». 1 ее·

nІонат світу з хокею: збірна ФРН

- збірна Фінляндії . З (Польща). 2. Чемnіонат

з

важкої

атлетики.

nеріод.

Європи

(Берлін).

з. Чемnіонат світу з хокею: збір-

на ШвеuІї

-

збірна США.

2,

nеріоди ( Пол~ща) В перервІ новини.' · ПРОГРАМА УТ

9.45 Фільм.конuеот

• Присвячення•.

З

Стало

магазину?

за минулий

перевиконали,

за

що

(

розряду 1 метр 7 5 сантимет­ рів). Цю ж висоту подолав шІСТ· надцятирічний К Іващенко . А Т. Попович, учениця сьомого класу школи Ng 7, у секторІ для стрибків у довжину мала результат 4 метри 68 сантимет­

вим

рів.

живчого

це не

Налити

життям.

дбати свіжий номер газети чи журналу, доведеться або відмо· витися від свого бажання, або їхати у Бровари. За газетою!. Усе тому, що в селищі до цьо­ го часу немає кіоска «Союз­ друку", хоча nотреба в цьому велика.

в. тополь.

рік

«ПРО ХАТУ

І ПРО САМОГОН• У .NV 28 вІд 18 лютого ц. р. бrno надруковано фейпетов •про хату І про самогон• іис­ пектора вІддіпу

держпожнагпяду рай· внутрішніх справ

П. Фурмана. З цьоrо виступу стало зрозумІлим, що в Гоrо· леві поrаио організовано робо·

спо­

пояснюють

транспорту,

може служити

мешканців

одер­

міського

товариства

це відсутністю

селище .

Та коли вам захочеться при­

п 'ять днів немає хліба. Два тиж­ ні на прилавку не побачиш м'яса. Чому так? Члени

су·

тального залу бібліотеки... На• лита молодІжна живе бурхли•

нарядку на товари.

вони

на

Це-

no•

звичкою, що магазин М 3 по реа­ лізації продуІщіі займав одне з останніх місць. Звідки ж візь­ меться той пдан, коли міське споживче товариство часто забу­ вав навіть записати його в роз­

держуиlверсите·

виробництво

основІ.

няттям спортом, активному від• починку. Ножного вечора спішають вони до спортивни~ залів, на віднриті майданчики (ніколи ще не було такого, щоб вони були пустими). Інші ~а· цюють в гуртках художньої са• модІяльностІ або йдуть до чи•

жали перехідний червоний вим­ пел. Та чи задоволені жителі се­ шани. А восьмикласник міської ла роботою цього магазину? Зви­ середньої школи .М 5 С. Нлю­ чайно, ні. Товари завозяться з кін встановив навіть рекорд з стрибків у висоту. Він виконав великим запізІІеням. Бувають ви­ норматив другого спортивного падки, що в магазині по чотири·

але ту добровІпьиоJ: пожежноУ дру• жнив.

виправдан­

Як

повідомив

rолова

викон­

Коли закінчилися змагання, ням- Можна домовитись із дирек­ кому сІльської: Ради деnутатів юні спартаківЦІ поїхали на ек­ цією радгоспу імені Кірова і си­ трудящих Г. Бачурнн, це ПИ• скурсію в Ялту. Вони з інтере­ стематnио аавозити необхідні то­ тавня обговорювалося на засІ· сом

ознайомилися

з

її

визнач­

МіСЦЯМИ.

Н. ГРЕДУНОВА,

вари,

зокрема,

Художні/І дина•.

фільм

сЗанqаІна

12.55 Конuерт солістів ської

обласної

рошнловград) .

ІЗ.30 Для

рнк•.

дітей.

.tJOo

ВороwнJІоаграІІ.· фі.ІІармонП. (Во.

МуJІЬтфІ,.•м

с6од•

13.35 •Субо.тній реnортаж•. (Харків) 14.10 ТелевІзійний унІаєрснтет. ФакуJІ•· тет науки І тех ні км. •ХімІа AJI8 побуту•. (Донеuьк). 14 ·40 К. т. Екран моло11.их •Твоі наставнІІКІІ».

15 ·20 ФІльм-конuсрт , 16 ·05 Завтра.- день

них

МІськи~

нароJІ.ннх

суддІв.

юстнцІі УРСР

16 ·20 Екран nерсдового досаІІІ.у. доку-

ментальний ФІльм •Інtтнтут ва-

16 45 ~111 •· · онuерт

лауреатів

держваноТ

npeмlr УРСР Ім Т. Г. Шевченка

17 ·30 18' 00

сестер Баііко. (ЛьаІа)

•Вісті•.

данні

харчу­

НА

21.00 21 .30 22.45

О&JІАСТЬ

Редактор Є. ФЕДЯR.

амаастао. (М.).

10.00 На AOnoмory анач&JОчвм економІку, 1\.00 Дла студентіа·заочннкІа. ІсторІа

аІд·

УНІВЕРМАГ

будову народного госnодарства І дІUІ~wиА розамток соцІа.ІІістично•

БРОВАРСЬКОІ

РАЯСПОЖИВСПІЛКИ

го сусnі.ІІ•стаа (І94&-ІD58 рр.)•.

10 І 11 КВІТНЯ 1976 РОКУ

12.15 ФіJІософІа. Передача 5. 13.30 По.JІітекономІя. сПро кннrу В. І.

ПРОВОДИТЬ

ВИСТАВКУ-ПРОДАЖ

ЛенІна сІмnерІаJІізм •к вища ст,.

дІа каnітІІJІІзму..

РАд І ОТ О В А Р І В

14.45 НаукоанІ комунізм. еДухоана куя•тура соцІаJІІстичного сусnІ.ІІь. ctaa•. (М.). 11.10 Екран студента-заочника. 1 курс.

Буде

представлено

часніші

моделі

магнітофонів,

АиrяіАс~ка мова НІмецька мова.

.

про­

філ~м сДо рІдкого берега•. (М.), К. т. cHaw сад•. (М.). Худо.жній фільм •ЛовцІ губок•. К. т. ДокументальнніІ фІJІьм •Головна ріка Сибіру..

t.40 1 10.40 ,ц., 8 учнІв 4 u. Природо·

КПРС. с&орот•ба nартІJ за

комІтету. З

правил

ведено обстеження будівель.

тощо.

ПеrwІсть СРСР з футбол а: 17.15 К. т. «К.ІІу6 кІноnодоро•еА•. • Шахтар• - •Зеніт• (Ленінград) 18.15 к. т. еМи москвичІ•. (М.). 19 ·45 К. т. •З nіснею 11.0 JIIO.!Itll•. На~ 19.30 К. т. •АІІ.ресн МО.ІІОдихо. (М.). g~~==к~Dтнстка СРСР діана Пет·

дотримання

типожежиоі безпеки в селІ про­

20.45 сНа &обраніч, &Іти!», 21 .00 ІнформааІІіна nрограма сЧаt•. 21.30 Худо•нІІ тцефІ.ІІ•м сТІвІ аинка· ют• оnіа&вІ•. 8 серІа. 22.35 Фу ·tбсм•инА ОГ.ІІІА. 23.45 ВечІрнІ новини. ПРОГРАМА

вуличного

метою

В. КОВАЛЕНКО,

внборіа раііон-

Вистуn мінІстра В. 1· Зайчука.

продукти

ванн• першої необхідності.

тренер ДСТ <.Спартак•

артистка РРФСР Н . Безсмертно·

кєстру росІАських народних Ін· аа. струмеитІа Цеитра.ІІ~ного телеба· 22.05 К. т. Спортивна nрограма: 1. Чем-

працівники

лізаціі товарів

1\.20

тн

плани

сІльсько­

уміло використовують свій вільний час, віддають його за·

Касіч,

волені нашою роботою. А як же виконують

n

знаємо

передове

промисловІй Багато

заві­

ськоrо

•;.зо К. т. МуJІьтфІльмн: сХто наіІснль· ніwніІ• . •Брехунеuь Гоwо•.

знаіІwов

розповідає

старший бухrалтер КнУв­

ними

•Якщо друга

-

це

госnодарське часне

сюди два

Мага~кн ;м 6. Завідуюча Марія Трохимівна fнатенко розпові.:tає про роботу колективу. План реа·

секторі для стрибків у довжину О. Лисовський теж піднявся на третю сходинку п'єдесталу по-

16.45 Конuерт маіістрів мистеuтв . 18.00 Ноnннн. 18.25 К. т. •Очевидне - неnмовІрне•. 19.25 К. т. Прем'єра документального

Коли я прийшла

широкого вжитку. І люди незадо­

ту.

Т. Попович, А. Фролов, Т. Ів­ ченко. Л . Лазоренко, Л. Іващен­

магазину

хотімся працювати якнайкра­ ще, завжди виконувати плани і чути слова подяки від покупців. Проте вийшло інакше. У магазин надходить аовсім мало товарів

Ве.'Іике спасибі вам, лікарю, успіхів і вдач у не.1егкій, але б.11агородній праці за «міль· ЙОН w;ас.'ІИВИХ СОН~Ь)> ДЛЯ ЛЮ• дей. М. БРЕУС,

вк.'Іадає у

до

сьогоднІ.

-

ходить з палати, ПОІ\1f не пере­

конається, що хворому нічого

Калита. якою ми

населення.

дуюча Віра Олександрівна

найвищої похвали: лікар у повному роаумінні слова не ви­

3наю, що цей дікар всього другий рік працює в Броварах, але молодий спеціаліст уже встиг завоювати авторитет і повагу. Він не просто виконує

Завітаємо

роки тому,

кожного свого пацієнта, гідна

готува­

запити

3. -

якому загрожували не­

ти операцію.

теку•.

ПРОГРАМА 11.10 К. т. Гімнастика.

)І';

дни. Самовідданість, з якою Іван Олексійович бореться за

15.55 К. т. ДокументальниіІ телефільм

СУБОТА,

Чому?

абияким умінням десятки лю­ дей поверн)'дися до активного

споРт Змагання в Алушті ЛаскавІ й теплІ сонячнІ про­

довольняють

а Т~РБОТОЮ ПРО .JІЮДЕЙ <<Швидка

газету?

У селі Троєщині в деІdльха ма·

Фото В. Паринова.

веала мене до центральної районної лікарні в досить тяж­ кому стані. дікарі вирішили,

ЗАПІЗНЕНИЯ'М РЕnлІкА Де купити

газинів, алt ВOHJf не повністю за-

ючи смаки і підготовку читачів, уміє підібрати з величезного запа· су літератури (в бібліотщі більше 65 тисяч томів!) найнеобхіdніше, найl{ікавіше.

На фото: С. М. ЯНІЦЬКА.

13

ТОВАРИ

Бібліотекаря l{ентральної бібліотеки Софію Миколаївну Нніцьку знає майже кожен читач. За три роки, які праl{ЮЄ у Броварах, вона здобула авторитет і повагу в колективі, стала справжнім помічни­ ком і порадником у безмежно~tу AtOpi літератури. А орієнтуватися в ньому - потрібні знання і досвід . І завжди Софія Миколаївна, зна.

«ВОГНИК»

у ЗАГСі,

дІпом ЗАГСу.

nам'ятною «Аnесю моnодкх»,

Г. МЕДВЕДЕНКО, rромадеьквй корееповдевт.

КомсомоJьський

расструс свій wnюб

Тож прксnухuмосJІ ао цих nриходитиме сюди, щоб noca· аобІІих пораа, котрІ переда­ ДИТИ І СІОІ деревце, Отже, чекавмо вас на свято! ютІtсJІ аІд nомоnІння ао пока· Л. ФРОЛОВА, ІІіння, 3ро6кмо цІнну сnраву завІдуюча мІським вІд­ - nрикрасимо рІаие місто

рону нолентив фІ· виконати

динІ ранку. Дnя участі в кьо·

мtцн110.

Радченко, О. І. Шкапенко, Г. І. Таран.

1976

«Anei МОJІОДИХ», ЯКУ буде 31· мnадено на буnьварІ Імені 50· річчя ВЛНСМ (бІnя міськвикон­ кому). Це свято відбудеться 11 квітня 1976 року о 1О го­

А ... иажутІІ, ЩО nюдкна, МУ 38ПРОWУЮТЬСЯ Іt'ОJІОАЯТ8, НІ ЧІСТІІ КІТРОТ СІДІІСІІОТІІ ІІІ• якІ заресструваnи свій wnюб рnцв, 6уае ароаnквою, роаум­ протягом 1974, 1975 та 1976 років. ВІднинІ всІ тІ, хто 3а· кІІСІ, ЩІСІІМІОІО, а СІМ'JІ -

rуть. С . Г. Орлова, О. М. Доб­

зобов'язався

154.

Впврwв 1 наwому мІстІ ІМ· 'ІІСІІ у НІ• традкцІJІ, СІДІИУІаТИМУТЬСЯ каwтаНИ на

СІІІJІJІ І КОІІИ НІАІІТІІСJІ ІМ'JІ ИО• ІІНІроАІИІНОМу, 3ІІАІІКИ ЦЬО• му зІНчаю а 6аrат11ох містах І СІІІаХ кawof Мраfни І'JІІМІfОСІІ 6аrато нових aneA та парків.

центи. Ще вищих показникІв у

План

народу Існус

ІМСІаІІУІІТМ АІРІІа У АІНІІ ІВ•

Дружно І злагоджено розпо­ q:али перший рІк десятоі п'яти­ річки вишивальницІ ГоголІв­ ськ~ї фІлії ЛІткІвсьноІ фабрики художнІх виробів і·менl Т. Г. LUевченка . Квартальний план колектив ви·конав на 103 про­

Jtii

вул. Київська,

BtcJДHMt "AJIEIO МQJОДИХ"

wкх читачів.

роботІ досягли

255020,

м. БРОВАРИ,

З

наЙ{\!·

телевізорів,

радіоприймачів

і

• • а в таите до нашого УИІВЄР• магу!

20.30 К. т. Вечірня казка. (М . ).

Дирекція універмагу.

!

оІ•. 10.40 К. т. с Поезія•. · 20.45 К. т. Хронікал•но·документал•ннА о " 11 . . . - - •• •• •• 11 '"' ~-~~q~~~~·~~~~~:~~~:~~~~~~c•o~~~~~~~~4~,,~~c4~1~~#·~~~q~cc~~~~~~~~~'•''~~~~~q~~~~

~~

сНОВАЯ ЖИЗНЬ•

КоммунистичєскоА

·

..

орган Броварского горкома

nа отим УкраинЬІ,

городекого и

райониого

Советов деnутатов ТDУ.ІІ.ящихся КиевекоА обпасти.

Газета ІЬІХО.!ІНТ иа украниеком язЬІке.

#".t1" .··.,:- •

.".,..,..~.;a~.,..:""

l.НдЕКС

61964.

..

І НАША АДРЕСА: 235n20.

м. БРОВАРИ.

вул. Київська . 154,

І

ТЕЛЕФОНИ: Dt.!Іактора

-

19·3·82:

Іастуnника редаКТОРІ

-

19·4·47:

ві.ІІпові.:~а.,~ного секретарІ, вillдiJJY сІnьс:ькоrо госnо.ІІаJІстаа, кооесnои-

.1ента

місuевоrо

радіомовленна -

масової роботи, фотокоресnондента -

<O'.,.toooO".c-~.",.....,.""..,.IC'.,:!І"oC".-,.~.:"~..,.~..,._".o#'..D",_,......:a-.".4.#~~.,.--w7C".#..,..<C'~.,-#.#

19·3·18, ІіиІnіа 19·4·67,

nромисповості.

І

Газета виходить

У, вівторок:

сере.ІІу,

:;~тнІщ~- 1 Фсуботу,

гасз":Тн ·:nna0~;~~~Y

..:t'l'чC'"~~~C#dwC" •#.,;rь..,..І.,с-.,-_,. ...,.,._"_~......._,

Броварська друкарня Київського облуправління в справах ВІІJІ.авr~нцтв, поліграфіі і книжковоІ торrівлі, вул. Київська,

154.

Зам.

1742-10.890.

#56 1976  
Advertisement