Page 1

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ «РАШ. ЄДНАFiТЕСЯI

РІК ВИДАННЯ ЗО-Fi.

f

16 56 (2902) ЧЕТВЕР

15 ТРАВНЯ р.

1968 ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАНОННОГО КОМІТЕТУ КОМУНІСТИЧНОІ ПАРТn У4РАІНВ ТА РАНОННОІ РАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИlВСЬКОI ОБЛАСТІ

HJ\ ТРУДОВІЙ ВНХТІ

Нинішня заПIЗНlnа весна буквапІоНО диктує трудівникам попІв строки виконання посівних робіт. Ще даnеко не закін­ чена посадка картопnі, а вже минають кращі агротехнічні

Погодні

Цією ваlКnИВОЮ в основному кормовою КУПІотурою в цьо­

тисяч

гектарів.

насіння

нас

Досвід минуnих років переконnиво свідчить, що там, де наnежну

увагу,

застосовують

передо­

Hepll,

ві методи агротехніки під час обробітку, УРОlКай одерІКУЮТЬ

понад

«Зорі»,

«Бобрицький»

травня

у

день-субuтшш.

ІЮIІТорські

праціВIІІІКll,

12

Вllіі­

ГОДllllll ІЮ­

Н11 перебрали Gі.ll>ШС 42 тонн карrоплі і відвантаЖIІ_lIl її до

200

саджалок.

центнерів з гектара, а на окремих діnянках бnизько трьох­ сот центнерів. Механізовані nанки радгоспів «Ппосківський», «Русанівський»,

роБОllllіі

ШЛll до кагатів. До

високий. В радгоспі «Гогоnівський» на мінераnьних пnощах

торік урожай зеnемої маси КУКУРУАЗИ становив

був

9

Гудуть ДВ11ГУНИ тракторів, ав­ ТО~lаШІIll. На площах працюють всі 5 картоп.lесаджалыllхx агре­ гатів. Біля І\агатів навантажую­ ться насінною картоплею автома­ ш 1111 11, причеПll траІПОРНИХ шасі і прямують в ПО.1е . Понад 250 чо­ ловік, серед HllX і вчителі, пенсіо­

,іnькості ВРОІКаю зеnеної маси і зерна_ придіnяють

хід

..

буnо

покnадене у ВОnогий і Аобре обробnений грунт. Пише при такій умові MOIКHa сподіватися на одержання запnанованої

куtlурудзі

затримали

!lЯ В. І. Леніна . От і

101К необхідно докnасти всіх зусиnь, щоб всюди посівні агре­

гати працюваnи повниА світnовий день, щоб

умови

ПО.1ЬОВНХ робіт, і тому в радгоспі «,ЖердіВСblшіі» роб,lЯТЬ все, щоб наДU:lУЖИТИ прогаяне. В дні свят колеКТllВ ніс трудову вахту на честь сторіччя від дня народжен­

строки Аnя сівби кукуру"зи.

\

ТЕМПИ плюс ЯКІСТЬ

ШВИДШЕ ЗАКІНЧУВАТИ СІВБУ КУКУРУ ДЗИ

му роцІ в раАоні іуде заАнято бnизько

)

Боровик.

та

Механізатори

І рики

Лучн.иков,

ІНШИХ,

Данило

на

Д авиденко, М икола ВОJlOДИМИР Хомич та інші. В цей день редко-

:l(~гія стінгазети «Вперед» ТlI.1а «БД11скавку», в якій

сиnь, щоб якомога

ШВИАше

аМlаЧНОI води . Застос~ваЛIІ також

віда.10СЯ про наслідки роботи, пе-

симазин. Разом з наСІ~НЯМ KYK~­

реДОIJllків

рудзи даємо на кожиии гектар

змагання.

Ввечері відбувся

свячеНllіі ДllЮ ГУ.1ЯНIІЯ.

мітинг,

перемоги,

при-

кілограмів На

І_ ШВА 'іКО,

вий

громадський кореспондент_

10-12

Хороші вісті надходять з радгоспів «Русанівський», імені Щорса. «Ппосківський», «Запnaвний», «Зоря». механізатори яких закінчиnи сlвбу кукурудзи на зерно. Тепер посиnено проводять сівбу її на зеnений корм. Однак не зрозуміnо, чому до цього часу

, ~ ,

Трuвожн.uЙ

Де

CUZ1iaJt

Ka.lll ГЯllСІ,кі років

610

ПОВІДОМЛЕННЯ

21

'l1равня

1969

року

об

11

ГОДНіні ранку в районному Бу­ ДНИКУ иультури відбудеться заdlдаиня другої сесії районної

Радн депутатів ТРУДЯЩИХ

(два­

надцятого склшrання).

Райвиконком.

цеНl1нерів

-

на

видалась

погодні умови, за-

за,пла,нова,ній площі, кеВlід~іл,ками, бригади'рам

потріооо бу.~о

механізована лаlнка Василя Ми,китовича Панченка вже завершує са,ді'~~Я на п.~ощ! 88 гекта'рів, а в

рветься

оцьому пелі. А воно, як бачите, ще й не зоране. Довго доведося еКіпажу агре-

д(J'Y1ГІИ BQНO ЗВО.1llкає:гься.

гата чекати ще машину з картоп-

побувалн на ПОЛІ ДР'УГОІ бригади .

тах

Позавчора

в. ОБLдН~ пору ми лею. З 12 до 15 години було

безлюдно,

на кага-

робітниць

Агрегат IB.aH~ ~а'насовича. Носка І розвезли по домівках обідати.

-

цент­

не,ри більше, Ніж у так званого станда.рту .

Новосельцем плантацій Київ­ ської та ЖИТОj~іИіРСЬКОї облас­ тей став і люпин «швидкоросту­ чий-4», виведений ученими Но­ возибнівсмюї ДОС.'1іДНОЇ станцІї.

МОНI.1И АІІЖ собою. - . Оце СИДИ'МО, бо. IIC~la€

А

IlИЦЬ з третього відділка, які приuули на допомогу.

кар-

забезпечити чітку ТОП"l, не встигають IL:ДВОЗИТИ,

боту

гекта­

(РАТАУ).

на

веана

оргаllіза1tію пра,ці на по.1,і і на кагатах, організуваТl1 :1возмін.ну ро -

становить

62

1

картоп.1ярі уже лі.1'РЯ.1 вирощують

одержує ЧlІ'мал'і при-

l\apTon.li

113 всій руючим

вИСбко­

з

ме­

жінки пере­ і зокрема с&ді'НIІЯ картоплі. Щоб lIЛ~КИ-Н~ по06ща,вши, СИДІЛИ .В бралн і навантажили картоплею BllїlТll з CI('PYTllOrO становища і в затшК'у І робили .«переку~ З. ДРІ- машину. пройшло ще півгодини. СТНС.1і строки посадити картоплю мот?ю» . ,р,ехто ДрІ,мав, а ІНШІ го· На кагатах ми застали і робіr-

чераігі'всы'ійй областІ , де вїн

сорту

тонко, там

ТЯЖIlОЮ ї1 холодною. Це зумови-

да,рС'l'вах полісы\її зони рес­ публіки показала, що ,найкращі

нового

закритого

.10 стримання всіх ПО.1ЬОВИХ робіт с:ояв у юнЦІ ~lH. МехаН1З~ТОРИ, після обіду, доки

звали «киї,вський мутант.. Пе­ ревірка Яliостей у різних госпо­

у

бригадир

200 гектарів. Тут дуже за'l'ягНу-l- Ми на своїй ділянці вже поса.lacb ця робота і їй ще не ВИДJ!О днли, а тепер мусимо садити ще ilисо",і врожаї, про іх успіхи ро- ,кінця. Правда, в першій бригаді 160 гектарів за іншу ланку на К;;lька

СК.1а,ДlIOЮ

100-річчя з дня наРОАlКення В. І. Пеніна.

ра

свіжих

Фото А. Козака.

. Цьогорічна

що АОЗВОnИТЬ

білкової зеленої маси

тонн

режу.

ної

Це

Уірожай

9

д. IЯ відправки в торговельну

! ~

ТРУАівникам району успішно виконати соціаnістичнl зобов'я­ зання по виробництву продуктів тваринництва на честь

і ,районований.

Dвочівнu­

грунту Гцлина Іванівна БОРСУК. ланкова Ольга Мусіївна Р:"Д}/ 7 а Тt!n.IU,lItиця Марія Романівна САВIН.'і nіdготовляють огірки

~ ~

Завдання поnягає в ТОМУ. щоб до 17 травня повністю закінчити сівбу кукуру"зи. Дnя цього в радгоспах і птахо­ фабриках є всі можnивості техніка. відбірне насіння, хороші спеціапісти. Обов'язок керівників господарств, пар­ тійних органІзацій спрямувати трудовий ентузіазм меха­

умови для його вирощу,вання

попрацювали

На фОТО :

,~и.

СИЗОНЕНКО,

віdвантажено

ще не приступаnи Ао сівби КУКУРУДЗIt каnитянські механіза­

Два ,НОВИХ сорти люпину одержали ПУ'DLвку ,на поля Ук­ раїни. Один з ,НИХ селеl\цlонери ~'I\.paїHCЬK{)ГO науком-дослlдно­ го tнституту землеробс'l1ва 'На-

відмінна.

огірків.

бутки.

ЛЮПИНУ

Петро

помічником

гектарів кукурудзи. Якість

Добре

кий», «Жердівський», РУАНЯНСЬКОМУ пnемптахозаводі. Зовсім

НОВОСЕЛЬЦІ ПЛАНТАЦІИ

з

ланко-

Ки радгоспу «8еликодимерськиti» на вирощуванні городини в за­ "риТО.IІУ грунті. Зараз ТУТ У плі80 1/HUX теllЛUljЛХ збирають ряс­ ний урожай овочів. для труdя­ щих столиц.і України Києва вже

jіїllU,lа-ся С.1а,ва по всьому ,району. Господарство від реалізаlllії насін-

6У"8 запорукою ОАержання високого ВРОНl8ю,

ланки

----------9

кукурудза на зерно не посіяна в радгоспах «Нрасиnівський», «Завориць­

нізаторів на якнайшвидше завершення сівби кукурудзи.

Стріха

Д.

~

курудзи.

відзначається

бриrадир тракториоІ бриrади.

впоратись з сівбою. За світ nогектарІв ку-

сівбі

механізованої

,Івановнч

00

гранульованого супер ­

масове,' фосфату.

роботи

зу-

12

внесли

5,5 цезпнера

Миколою Григоровичем Корнієв­ ським . Вони щодня засівають по

\ \

вий день своїм агрегатом вони засівають по

.

культиваЦІЮ,

випусрозпо-

nюпин,

всіх

.

на. кожн. ии гектар по

кукурудза є найважnивішим резервом розв'язання в районі кормової пробnеми_ Ось саме чому керівники господарств, спеціапісти, механізатори, зайняті на вирощуванні цієї

ної маси кукурудзи з гектара і тепер докnадаlOТЬ

.

проводили.

ти ентузіастів, справжніх майстрів цієї справи.

КУПІотури, зобов'язані придіnити максимум зусиnь, щоб у найстисnіші строки закінчити сівбу кукурудзи. При цьому обов ' язково потрібно вносити в грунт органо-мінераnьні до­ брива. ПравипІоНО. наприкnа". робnять мехаНізатори Семипоnків­ ської птаХОфабрики тт. Стріха П. І., Норнієвський М. Г., які під час сівби вносять по 5,5 центнера аміачної води на гектар. Вони зобов'язаnись виростити по 250 центнерів зеnе-

затрати

з-пІД кращих по~ередникш, в осНОВНОМУ картопЛІ. Весною, КО.'111

гектара. А такі земnі є в кож­

випав

без

~лощу шд кукурудзу .ВИДlлено

Теплюк,

ному господарстві. Значить, і наші резерви невичерпні. По­ трібно пише вміnо, по-господарському їх використати, знаАВ умовах нинішнього року, копи з попів

зобов'язалися

Вік- ча Геруса.

Ще вищий урожай можна одеРІКати її на поnивних і за­ пnавних земnях. Ві"омо, що в радгоспі «Заворицький» на запnаві буnо одержано на невеnикій пnощі по 900 центнерів з

від-

ручної праці виростити на кожно­ му з 150 гектарів по 250 центне­ рів кукурудзи на зелений KOP~1 і силос . ЯК і торік, за роботу взя­ лися механізовані ланки Петра

непогані BpOlКaї зеnеної маси кукурудзи.

зеnеної маси кукурудзи

Ленінського

ді.1ка Семипо.~ківської птахофаб·

Іван Pi~: Івановича Стріхи, Віталія Мусі­ АнатоЛlИ йовича Малія і Леоніда Тихонови­

багато

ТО.1іЙ Пащенко,

КОП.

2

і силос

підвезенні картоплі-шофери Ана-

Першими рапортува.1И про за­ кінчення садіllllЯ картоп.1і робіт-

щороку вирощують

Андрій

тор Фесюк

ЦІна

І На зелений корм

ники Тарасівського відділка. Картоплесаджальний агрегат звідти прийшов на допомогу Підлісівському відділку . Добре потJ:'YДИЛИся на садінні картоплі механіза-

тори Микола Толочк? ник. Петро Хитрни,

... - .. ... ......

_ Сьогодні ми заготовимо кар-

-

поскаржився .~а",ковии т. Носок: топлю а завтра - Трьома маШlІнами СЬОГОДНІ 11 '.

на

Щ

JI

анко

'Ви~ ~

саДll.1ЬНИХ агрегатів, ви ко- підвозять, а не встигають. осип BI~bO~ саДИТliме на ПОЛІ . О Механізатори і робітники що другого ВІДДІлка, сказав агроР~,~стати теХНІ'КУ на повну n туж- обслуговують саджалку ВИ~ОВН- ном з Опа~асова Мнкола .Івано­ ІІІ\.ТЬ. . . . ' . ' вич МаковкlН. - Зараз ВІН проНа TpeT~OMY ВЩДІJlJКУ В. НИJНІ~- л~ баг~то ~OI~OPIB ~a адресу ке- вадить техдогля т акто а. ,1ll>0'1'Y РОЦІ картоплю, як 'І ТОРІК, РІВНИК/В ВІДДІлка І птахофабрид.р Р вирощує механ,tзова.на лан,ка PlO-' 1\11. У більшості ці докори серйоз«Де ТО:Н'КО, там І рветься:".-:Cllna БОРlfCови,ча в.ітьома. Вона ні ї1 справrДЛlІві . Це добре, ІІа- говориться. в IНЗірОді1l0МУ ПРИJCЛ1В:І. добре lІ'ідrОТ'У'валась до весни і ПРIІК.'Іад, що одночасно з садін- ТОНКИ'М MICЦ~M у Калитянс~й тому з перших же дні'в набрала ням в грунт вноситься оргаНО-Мі-, п:ахофа~Р/ІІЦ1 ВИЯ<ВИ.rIась .оргаНJiЗа­ високих

тем'пів у

робот,і.

Ні для

КОГО не було дивним, що саме ця

неральна суміш. Але

ПОГ<lНО

те, ц~я пращ на перебиранНІ !<~топ­

що нічого не зроблено для полег-

ЛІ, особ.~ив.? у другому IJIIДAI:'!XY.

.1анка першою ,по господарству до І шення завантажування саджалок Через ~e н звоmж:ається саДl'Н~Я 10 тра'вня заюіНЧИvlа са,д,ін.ня кар - добривами й картоплею, і на це к~ртО'п.1I, . втр~чают~я .дорогощн­ топлі на

гектарах. Безперечно,

затрачається багато часу , Погано

НІ 'весня,н,1 ДНІ. ДО ~Івбн. кукуруд­

успіх СlІ'рави іВlІ1рішила 'не тільки caMOBi'ддalНa праця механізаторів,

й те, що оранка та культивація грунту провадиться буквально

зи, яка ': ,не ме1lШ 'ВIДПОВІДалЬ'Ною, тут ще и не ПРIfСТУП2.'ІИ.

60

а й зразкова робота всього колекти,ву бригади Мltколи Івановича

перед садінням. І найгірше, зви!<а."ІИТЯНСЬ~И,м картопля,рам по­ чайно, що керівники відді."lка не !Рlбно 'нег~ино зробитн . ВI\'СНОВоки

Швачка. Зовсім ,інша

подбали зарані про посадковоі картоплі.

картина на друго-

~IY відділку, де бригади Миколи

-

Через відсутність

підготовку

перебра-

І ~жити рІШучих за'ход1В ДО якІ наиш~~шого завершення садін~я.

Ім 1l1ЯК не пасує

Андрі'йовича Стьопіна та- Григо- ної -картоплі у нашій бригаді зов- сталих . рі,я Михайловича Вороного мають сім не працює один садильниіl

посадити

' решту площі -

'понад агрегат, -

сказали механізаТОРll.1

ХОДIfТИ у ВІД-

М. ІВАНИЦЬКИМ,

П. ТЕПЛЮК.


ДО l00-річчя

3 ДНЯ НАРОДЖЕННЯ В. І. ЛЕНІНА

ОКРИЛЮЮЧІ ПЕРСПЕКТИВИ Наша же

птахофабрика -

молоде

ду­

господарство,

яке

існує лише п'ятиА рік. Створе­ на на базі колишнього радгос­ пу

молочно-овочевого

напрям-

ку, вона, певна рі'I, не мала і не МОI'ла мати необхідних умов для

широкого розвитку

птахів­

НИцтва. Тому весь цеА час слід вважати як період становлен­ ня.

На початок нинішнього року фабрика вже мала 50 тисяч голів курей-несучок. Майже всі вони розміщені сованих

в присто­

приміщеннях,

переобладнаних

тобто

корівни ках.

Тількн один пташник типовий. Торік весною наше господар­ ство ввійшло до складу «иів­ ського виробничого об'єднання

птахофабрнк. При спеціаліза­ ції ми взяли курс на виробниц­ T~O товарних яєць. А

щоб ус­

"'ІОН0 справлятися з постав­ леним завданням, вирішили по­ ступово

перевести

всю

птицю

ІІа кліткове утримання. Ti.~bKII за

другу

половину

минулого

року та перші місяці нинішньо­

го будівельники переобладнали три приміщення і встановили там кліткові батареї. них утримується

Тепер в тисячі

34

не­

сучок. Крім того, раніше в од­ ному IІташнику будо

лено кліткн на

встанов­

7 тисяч голів.

Таке переустаткування

доз­

волило нам дещо підвищити продуктивність птиці. Минуло­

го року наші 1I,';Jхівники одер­ жали 5 мільйонів 91 тисячу штук яєць при плані

ни,

виконавши

4

на

127,2

1967

році

ііого

процента (до речі, в

мільйо­

по фабриці було вироблено тІльки 3 мільйони 315 тисяч яєць). Набагато перевиконали ми торік і завдання по прода­ жу яєць державі, здавши їх

мільйони

270 тисяч

терина

по 188 яєць на несучку при плані 152, «атери­

яка

«катман»,

за рахунок

"'двищення продуктивності пти­

ці, а в основному за рахунок збільшення кількості поголів'я.

На несучку було одержано 153

155.

Низька не­

сучість курей зумовлена перед­ усім відсутністю необхідних

механізмів для переробки і при­ готування

кормів

та

частково

неповноцінністю молодня к а, який ми одержуємо з Семипол­

ківської птахофабрики. Примі­

щення не опалювались, ло вентиляціі.

не

бу­

Правда, в таких же умовах

60-63

Підвищилась

породи

процентів.

продуктивність

Отже,

ріст

яєць. цей

Проте,

незважаючи

позитивний

фактор,

господарство

плани

на

виробництву їх державі. Трудівники

кварталу

яєць

і продажу

фабрики

зараз

докладають багато зусиль, щоб

і .up~~~~m.o

Ще в лютому минулого року за іні.ц,і'атнвою па'ртіинorо бюро зі6ра.1И~Ь у червоний куток ремонт­ но-механічного заlВОДУ секретарі цехових партійних оргаlніза;щй, ГО.10ВИ цехкомьв, інженерно-тех­ нічні праціюiИlКИ, служ.бовці . Вони прийшли обговорнти статтю, на­ .1l рукова.ну в газеті «Нове жит­ тя» «Сміливіше, але творчо» про впровадження наукової органі,за­ u.iї праці на Пі.'Jmриємстві . Висту­

па,111 спеціалісти. Всі б".1И

згодні

з фактаМIІ, викдадени~;и в цьому КРНТІІ'ЧНОМУ матеріа.'!і. ГО.10ВНИЙ і.нженер заво.1У О. П. ТрохюlOВ розповів присут,нім про неВIІКО­ РИоСтаll,і резерви вироБНlІцт.ва, заз­ що

ОДНИМ

[<рупі

і'нженер'но-технічних

с га.1а

розробити

вони

дО

веНТIІ.1ЯIl':Я,

двереi'l

п·ри­ нових

І\еllтра.1МIQ-

>бори, щоб обговорит!!, я·к швид­ ше перетворити ЇХ у жнття. Вони внеС.1И

ря.1

l(Он;~ретних

пропози­

ЧеРВОНОПР:1ІПОРНИІ"1 Од е с ь кий В.ііilcьковиЙ округ. Відмінни,к на­

u,ій, ціННIІХ думок. Партійне бюро

вчання,

Та.КОЖ

2

стор.

*

та

грандіозних

частку в намічених

планів_

У госпо­

дарстві на всіх ділянках ви­ робництва шириться соціалі­ стичне змагання за гідну зу­ стріч 100-річчя з дня народ­ ження В. І. Леніна. Наші пта­ хівники включилися в актив­

птиці

ну боротьбу за дострокове ви­ конання

планів

та своїх

зо­

бов'язань по виробництву про­ дукції, зокрема яєць, в ниніш­

100 тисяч голів.

ньому

році.

І

що

І{ИМ

завданням

з

справляться

не.має

сумніву, вони

успішно.

М. БОЛlЛИИ, директор Богданівської пта­ хофабрики.

що­

Цього разу гостя'>1и Грнгорія Івановича ЧумаІка були працівни­ ки історичного музею. Він пере­ дав їм свій мандат, що я,к дорогу ре.1і.квію зберігав ,півстоліття. Ви­ да,ний цеіі до.кУ"lент Тимчасовим РобіТlшчо-Селя,нським урядом Ук­ раїни в гpyдНJi 1918 року_ Як у ньому зазначаєгься, тов. ЧумаlКJ ;щруча.10СЬ доставити в Москву, РО'зпорядження Ради Народних

Комісарів, ешелон цу.кру. На ЦЬО­ му ж ма.ндаті р)~кою

Володимира

І.1.1,іча наК.1адено резолю.ц·ію:

«Негайно надlіс.~ати в Компрод. Гo.~_ РНК В. Ульянов (Ленін) 31/ХІІ-1918».

І тепер ра'дістю й горді<;rю сві­ тяться очі

Г. І. Чум.ака

члена

-

КПРС з 1917 року, учасни.ка трьох революцій, нині персонального пен­ сіонера -- коли він починає роз­ повідатн Пр0 овою зустріч з Іллі­ чем, про те, як з'явився ІІа його '>1андаті цей лаконічний на.пи.с.

... Віоіlмнадuятиї! рік. ГРИГОDій Чу,маlК, будучн більшовиком-чІ!' стом,

членом

YJq>аїнсЬіКОЇ

се.кції

Петрог,радсЬІКОГО КОlll'ітету РКП (б), сформу'вав загін із солдатів і IIJ.ат­ росів, які побажали битнся за виз­ волення У,країнн від лімецьких (жупанті.в та петлюрівц4в. Сам теж виїхав на Украї.ну. Добрався до м.ісця, де перебував уряд, розпо­ ві,в про сформований загін, про Леніна, про тяжке продовольче становище в Москві і Петрограді.

Уряд У..,раїни виріши'в допомогти рооійським братам - надіслати 20 пу.1ьма.ні'ВСI>КИХ вагоні,в цукру, відби'Тих партизанами у ворога.

СУП'Роводити

ешелон

призначи.1И

Г. І. Чума'ка. Тоді ж йому вручи­ ли і маlндат.

РОЗГ.1ЯНУЛО

затверднло

заходи, опрямовані на поліпшен.ня СТРУ,кт'ури виробництва, впровад­

ження

НОП на робочих

та ,встановило СУlворніі за їх виконанням.

Активну Іроботу

в

решті

-- MOO~Ba. -- Добре па~l'ятаю, -- розпові­ дає Григорій Іванович, був то­

(1965 р.) ПЛЕНУМУ ЦК КПРС -- В ЖИТТЯ!

суботнltКlI по перетвореиню н·ів НОП у жигтя.

НIf'l1И УМОВИ

ТИ

передбачено

праці

місцях, КОНТРО,lЬ

і ре.:І:укторів пов.ороту. а,втокраНіВ

підвищн-

праці,

цереllесеН1

краще

органі~увати і спеціа.1ізувати

ви-

КО~lПоновка

робнн1J,ТВО, подбаТІІ про ЙОГО есте-

OДoJlH~!

ОГО

го

на-

*

кра ,на.

Поруч з В.10скона.1енням вироб­ lІицтва

ше посереДlIlні С.1юса'рно-ре~IОНТНО­

в

іЗО,lьова,не

ПРИ\lіщення

технологією

ниробшщтва і У\1ОВ праці. На зuі.lhнені(1 п.10щі розташува.1ИСI> 110ві, АНСОJ(оп,родуктивні верстаТІ! .

Сила,чи

будіве.1Ь!Ш!(ів

у

Ж цеху побудована поточна

al>OMY .1інія

реМОІI1У с'кска,ваторі'в. Така ж лі­ н'ія, по рвмонту двигуні,в, споруд­ жена

і в моторному цеху, що да­

.10 МОЖ.1ИВЇlCть спеціа .lізуватн бригади IПО'ВУз..~ового 'ремонту, збе­ рігати в одних lІІЇоСцях потрібний інструме.нт, обла.дна,IlНЯ, підвищи­ ти В:діповідальність кожного за якість проду.кції, лікв.ідуваrrи Jlepau,iCYHa.1biHi витрати дорогоцінно­ го часу на переходи з одного міс­ ця в інше. Опецнфіlка нашої роботи вима­ гає особ.1НВОЇ уваrи до культури ти,

наприклад,

до

і

у;пра,в.,і,н.ня

на

заводі

ПРОВОДlІтьrя ве.1ика робота по ор­ ганізаl1.іі і П.1ануванню праці. Ад­

.-ке з .1ругого ква рта.1У 1968 РОКУ пі.1ПРIIЄ~IСТВО поча.lО праllюваТIІ по lІовііі СlІсте"і П .lануваНIІЯ еl(()IІ())I:ЧI)()ГО СТЮlу.lювання,

та що

ПРИ'llеС.10

ре­

ваГО\lі

еIiОllо~!:чні

'~y.11,Talll. На початку першого Iшарта.1У ті, хто добре труди.вся, О.1ержа.1И

тринаДIІЯТУ

Це переКОllало

всіх

у

зарплату .

тому, що

ПО.ll іПlllеllllЯ організації праці при­ IІОСII1Ь \lатеріа.1ЬНУ вигоду .

моро.з, лютувала

хур­

товина. Навколо -- величезні ку­ чугури. Ледве добрався до Крем­ .1Я. Вартові перевірили ДQ>кументи і провели до Бонч-БРУЄdlича, ке­ руючого справами Р.аднаркому. Корот,ко доповів, хто я, навіщо приіхаlВ, що ,привів. Мандат, зви­ чайно, показав. ВЗ6l.В Бонч.Бруєвич мій мандат, пос,від,ку про особу і каже: -- За­ раз допові.м ВОЛОДIІМИРOtві 1.1.1ічу.

Через кі.lІ"ка хвилин мене зап­ росили до ка6і,нету Леніна. ВО,JJоднмир l,JJліч сидів за сто· лом,

lІакину'вши

пальто

на

п.1ечі,

і, очевидно, розгляда.в мої доку­ менти. Побачивши мене, підвівся з-за СТО.1У, пішов назустріч . .І\\іцно ПОТИоСНУ'В руку, запросив сісти і почав

доклаДJJО

РОJпи,тувати,

як

сира.ви на Україні, чи все обіїІ­ ш.1ося га.разд у дорозі, с,!\·іЛЬ'Ю1 нукру при;віз. - ДlВадцять вагонів, кажете? радіооо вигук.нув Ілліч. -- Це ж чудесно. Ви уявляєте, яКИЇl це чу­ до,ВИЇl новоріЧНIІЙ квича)l!

подарунок

мос­

і, звертаючи.сь до Бонч-БРУЄМI1ча, який бу'В присут,ніїІ під час роз­ \ІОВИ,

розпорядився:

Весь цукор -- діТЯ~I . Ленін ла мандаті lІаl(.lав резо­ .1Юllію і ПОПРОСІ~В Бонч-Бруєвича ДОПО~JOГТИ мені знаЙ1Н Брюханова. щоб оформити передачу ешедона.

-

Прощаючись, Вододимир

Ілліч

спитав, де я відпочиваТЮIУ. По­ чувши, що збираюсь повернутися

в Петрогра.1, порадив обов'язково зайти до товариша Сверд.10ва BllH допоможе дістати 1>011101\ на

КеРУЮЧIIСЬ рішеНIІЯШI ХХІІІ з'із.1У КПРС, ве.ресневого (1965 р.) П.1еIl'У~IУ ЦК партії, ШІ і надалі бу демо впрова.джувати наукову

поїзд.

орга.нізаl!Ї'Ю праці. Основне наше завдання зараз підвищення ефе');ТИlшості ВllроБНlІцтва, поліп­ шення якості проДукц.ії, впрова:;!.­ же·ния нової техні,!\И. Вирішити ііого допоможе наука щедрої від­ .1а'lі, на впровадже.ння якої зараз МІІ О",РЯМОВУНІО всі свої знання, вміНIІЯ, досвід.

... Багато ВОД!! збігло відтоді. Та ніколи не згладиться з па~l'яті ста­ рого .комуніста ця хвилююча зу­

О. КОВАЛЬЧУ«, інженер, керівник кореспон­ дентського

відновлення

«НОВЕ життя.

ЗРУЧJJОЮ

П.10ща.1КИ для зберігання ремфон­ ду і готової пр(\д~кції, на,водить­ ся ПОРЯДОК ІІа площадці козлово­

Взятн хоч бll таlЮlїІ факт. Рані­

pellec.lII

процесом,

За'кінчується також будівництво

~:l}

з .10бре ПРО.1у"аною

теХНОДОfllЧНИМ

робочі м іоСЦЯ забез:печені техні~ною оснаоС1ЖОЮ.

Sfit.."я ~1Иf

мо-

. ДІЛЬН~ЦЬ І. розста­

1І0ВI,а об.1аДllаIНН~ зв язаНІ одне з

тику.

1108

ІІа ЗВI .lьнеН! П.10ЩІ

ТОР"ОГО цеху..

виробництва. Пе'РIll ніж ПРИ~ТУПИ- І цьому

ді сильний

I:!ИГОТОВ.1е.llа мозаї'lна підлога, окре\lі процеСІ! по ремонту лебідок

ПО.1іПШИТІІ

робітників,

ПРОдуhТИВI!Jість

пла-

Зараз ЇЇ, згідно П.1анів НОП, пе­

в

Після того. я!( трест заl'вер.з,ив П.1аlllll по впрова.1женню НОП, комуніст!! зібраЛIІСЬ на партіЇІні

*

робітників

не внести і свою швидше здійснення

ко­

їх в трест.

виготовлення

\lехаllізованих 1'0 в'їзду.

РАТАУ).

колектив

спеціалістів. Кожен з них праг­

рішен­

заходи по

спраВІІ.1ИСЬ

працювати

СГУ,ПИ.1И

(ФотоХ>роніка

люють

го цеху стояла Мlfйна ~lаIJIина, яка Сl'ворюва.lа шум, збільшува­ .1а, вна-С.1,ідо!\ недостатньої вентн­ .1Я!hії, концентрацію шкідливих пар'в, забруднюва.1а робочі місця.

цеху БУ,10 встанов1СІЮ до.з,аткоІ3С ОСВ:Т,lеНIІЯ, краще

Фото М. Ри,жака.

асигнувань.

Такі світлі перспективи окри­

посиленими

продуктивність

з

ПIРЯМ,КУ повели партій,ні гру.пи, які І ТІІ.Х ЧИ іншнх вузл~в екскаватора, в цехах виступають ініціаторами його треба розюраrrи, ПОЧИСТИТИ і 8п·рова.дження наукових методі.в промнтн всі деталі. Це бу.10 вра­ праці у виробництво. В слюсарно- ховано при .розробці проеюу механічному цех5', де партгрупор- впро,ваджсння Вlllробничої естети­ ГОМ комуні;ст т. Боєв, ремонтно- );11. Зараз стrни цехів обк.ладеllі складальному (т. Семенов), мо- кафе_11>lІОЮ птIТКОЮ, у світлий ко­ торному (т. Мойсєєв) пройшли .1llp пофарбовані мостові крани,

ентузіазмом

CK,la.1f1,lbHO'>1Y

проводиІТЬ

птаІОниках

державних

за к{)шти

-

НАУКА ЩЕдро1 ВІДДАЧІ

ня на~!ічених п.1З'нів. У С.1юсарно­

з воїнам!! бесІду про В. І. Леніна.

усіх

ІІЯ Вllщестоячої орган.ізації, КО.1ек­ ТlIВ заводу ПРИоСтупив .10 здіііснен­

Олеl{сандр

данчиках на існуючому, в основному засобами фабрики,

новому

МАНДАТА

Десять д!їб тривала поїздка. На­

роткиіі .строк . Не чекаючн

·сержант

тисяч несучок. Він буде зда­ ний в експлуатацію до 1 лип­

і на

ОДНОГО

примі­

щень вестиметься на двох май­

РІШЕННЯ ВЕРЕСНЕВОГО

,авдаl!llЯ\!

(в центрі)

господарських

1980

25

Це дозволить одержуваl'(

впровцженню НОП на піДПРИf>!­

Плоаконос

інших

кліт­

на

дня не менше 50 тисяч штук яєць. Тут доречно нагадати,

стві і предста,вити

Iкомсо~юлеЦI>

««БН-І»

ПОВНІші, згідно доведеного пла­ ну, виробити в цьому році 9

праl!іВНI!,J(і.в

групи,

якому

Ій становитиме

Ос!. ЧО\!)" збори ДОРУЧIІ.1И ве.1И­

лекторської

в

швидше виправити недоліки і погасити заборгованість. Ми

КіїІ

член

пташник,

на 5 10 процентів. Готуєть­ ся докумеllТація для будівниц­ тва ще трь;)х пташників. На кінець року вихідне по­ голІв'я несучок по птахофабри­

по

наукову організацію праці не ВП'ровадиш, потрібні !<ОІІІТИ, а на будівництво площ3.1!(И .1.1Я збері­ гання ремонТІНОГО фонду і готової продукці·ї -- ще Й ЗУСИ .1.1Я буд,і­ не" ьно ї орга н і,за ІІІії.

у своїіі роботі. Наприклад, Ка-

року її потужність буде дове­ дена до 80 мільйонів штук. Бу­ дівництво нових пташників та

щиться

недовико н а л о

першого

розвит­

лено клітки на 10 тисяч несу­ чок. Споруджено також новий

роклімату. У травні всту­ пить в експлуатацію кормопе­ реробний цех. Тільки за раху­ иок поліпшення підготовки кор­ мів до згодовування підви­

наше

планом

ку господарства на кінець

В

птиці з кожним днем стає все помітнішим, і це позначилось на загальному виробництві

Се­

курей. Тепер у ньому встанов­

темпами йде монтаж вентиляції для створення необхідного мік­

начивши,

показників

тисячі

4

ня.

продуктивності

«кат­

перспективним

напольно

встановимо механізовані

птаШницею т. «римець, надхо­ дить 4500-4600 штук.

від курей породи

мувались

кові батареї

сіднього пташник а з такою ж кількістю поголів'я, де старшою

несучок.

миполківській птахофабриці. У червні повин"і одержати звідти 10--15 тисяч курчат в 60-денному віці. В "аступному році остан­ ньому в цій п'ятирічці наша птахофабрика має виробити вже 15 мільйонів яєць. А за

У будівеЛЬНИКІВ попереду ще

де

створити

ядро

ман» здаємо на інкубацію

при­

багато роботи. Вони зараз спо­ руджують приміщення на 30 тисяч голів птиці, яке повин­ не стати до ладу до І жовтня.

пташника,

запланували племінне

Яйця

здійсненню

утримується

го

наші передові пташниці досяг­ кращих

по

своє

діляється дальшому переустат­ куванню наЯIl1lИХ приміщень для кліткового утримання не­ сучок та будівництву нових. Частину роботи в цьому напрямку вже виконано. Пере­ обладнано одне пристосоване приміщення, де раніше утри­

типовий

ли

значно

заходів

Ми

цілий

8081 Ilесучка, вона щодня здає 4300-4400 штук яєць, а з су­

Однак треба визнати, що пе­

яєць при плані

-

птицю

птиці кліткового утримання. Бригада пташниць на чолі з «. 1_ Романенко добилась не­ сучості 54-56 процентів. З сво­

800 тисяч, 152,5 процента

Д~билися торік не

ДОГАядає

намічено

завдання. Основна увага

ці І(. Г. Романенко І Т. А. Боб­ ко добиваються 56-58 про­ І{ентів несучості, Г. «. Теплюк,

штук за­

планових завдань

ряд

несучок за день одержуємо 24 тисячі яєць, що становить 52 проценти несучості. А пташни­

4

виробництва і продажу яєць ми

На фабриці

IОТОРIЯ

що нам для успішного виконан­ ня річного плану дeHнtlA збір яєць треба постійно тримати на рівні 27 тисяч штук.

СЯЧ штук. Це не легке і дуже відповідальне завдання, але воно нам під силу.

на Іванівна Хилько - 176, Тетяна Артемівна Бобко 171,4 яйця при завданні 156. На початку цього року про­ дуктивність птиці ще залиша­ лась бути низькою, несучість курей становила всього 30-35 процентів, або 14-15 тисяч штук яєць за день. Зараз спра­ ви поліпшились - вІд 45 тисяч

плану.

ревиконання

мільйонів штук яєць і продати їх державі 8 мільАонів 500 ти­

Романенко

одержала

мість 2 мільйонів що становило

Гнатівиа

Сьогодні і ЗQсmра Богданівєької птахофабрики

*

пункту

газети

На станцію я вже

стріч. Про неї зін тепе·р дає

Wiколя~ам,

студентам,

Четвер,

розпові­ моло­

дим робітннка,м. А мандат з .1е­ нінською резолюцією неда,вно по­ повнив експозиu,ію державного ісТОРНЧНОГО музею УРСР.

«Нове життя» на ремонтно­ механічному заводі.

*

не йшов, а

летів, наче на кри.1ах. Все думав: ось ЯКИЙ Ле",ін - простий, сеР :1 НИЙ, ЧУЙНИЙ .

Г. СЕМЕНОВ. (РАТАУ).

15

травня

1969

року

*


rJ I[рW~ШЮ ~® ~~~r ~OOOO&т

ЧЕСТЬ РОБІТНИЧА

НАШІ ПlАНОВНІ

ТОВАРИШІ

ЩОЛКОВСЬКИП

ни внутрішнього згорання, а декІлька десят­ ків. Іноді не доводиться рахуватися з часом,

працювати допізна. нощі:

нехватка

Трапляються і інші труд­

запасних

частин,

зношеність

техніки. Та все ж ніколи перед цим не пасує. Лише за ооі.нньо-зимовиЙ сезон він підготував до роботи 24 двигуни. Своїм правилом Аркадій Володимирович вважає повсякденно пере виконувати виробни­ че завдання, завжди тримати в чистоті робоче місце, підвищувати кваліфікацію, загально­ освітній і політичний рівень. І хоч дуже за­ вантажений по роБОТі, все ж успішно вч!lться

У

9

класі Броварської заочної середньої шко­

ли.

Знають у колективі механізаторів слюсаря Волошина не тільки як передового виробнич­ ника. Свій досвід він не тримає в секреті. а щедро

ділиться

ним

з молоддю,

виховує

у

неї любов до техніки, до праці. Та й сам не цурається хорошої поради. Особливо прислу­ хається до слів ветерана радгоспу, також слю­

саря-моториста Івана Макаровича Силка, з ЯIiИМ llрацює paGOM. До речі, т. Силко на честь

50-РіЧЧЯ з дня організації

радгоспііВ у нашій

країНі нагороджений Грамотою J\1і,Ністерства сільського господа,рства УРСР. Є в КОГО пов­ читись! До краю заповнений трудовий день у Арка­ дія Володимировича. Як член робітничого ко­ мітету профспілни, він очолює побутову комі­ сію, турбується про створення хороших умов ДЛЯ відпочинну трудівників, цікавиться робо­ тою дитячих ясел, їдальні,

магазиНів. А нрім

усього він майстерно грає на баяні, керує гуртком художньої самодіяльності в сільсько­ му клубі.

Буває часто так, що людина виконує дуже

важливу роботу, працює сумлІнно, бо знає, що робота ця потрІбна для загальної справи . Але працює без зайвого галасу, метушні , не виставляє свого особистого ся •.

Для всього знаходить час активіст Волошин і для роботи, і для сім'ї. Іноді рідко ба­

-

чать його вдома син Володя, дочка Валя і дружина Ніна Олексіївна, але за,вжди з гор· дістю і теплотою відзиваються про нього.

Саме до таких людей і належить Аркадій Володимирович Волошин. Про свої виробничі

Нещодавно

в житті

передового

успіхи вІн розповІдає неохоче, не терпить пох·

сталася

хвилююча,

вал. А робота в нього дійсно вІдповІдальна . Бувало, відремонтує двигун слюсар і поти­

~OДHi

,річииці з дня народження

99

незабутюї

слюсаря

подія.

Напере­

В. І. Ле­

ніна його ПРИЙНЯТО в члени НПРС.

В ці дНі комуніст Волошин став на Ленін­

бе, а на серці радІсть: тракторист буде вдяч­ ІШЙ йому. Ремонт зроблено добре, JJипробу­ вано на стенді, відрегульовано. Тому й нема для Аркадія Володимировича більшої насоло­ ДИ, як усвідомлення, що кожен . відроджениЙ двигун не просто метал, а частка його ду ­

ську трудову вахту. Сумлінним ставленням до дорученої справи виборов звання ударника комуністичної праці, з честю продовжує кра­

щІ традиції робітничого класу нашої Батьків­ щини.

секретар партійкого (С30РЯ~.

На мозолисті руки слюсаря-моториста Воло­ шина

покладається

велике

навантаження,

же ПОТІрібно відремонтувати 'не один·два двигу-

Фото В.

Для боротьби з шn.іДниками і хворобами рослин в сільському господарстві (садівництві,

Той. хто подає допомогу, стає ,наВКОJtішки збоку від потерпіло· го, якомога більше відкидає йо·

городництві, рільництві) широ1\0 застосовуються O'l1pYToxiMiKa-

го голову назад, після чого трохи піднімає його нижню щеле­

Полотняка.

Увага!

ти.

пу, закриває 'рот

Ними

на,сіlННЯ,

обробляють

п,родовоЛЬЧі

грунт,

культу,ри

свій

ШИРОIiО

1,

притуливши

роз*ритий

рот

до

в ріЗНlі перІОДИ вегетації, овоче-, його носа, робить повний ви­ ві і фуратНі культури, луки, дих. Ноли грудна кл,ітка потер­ парки, зелені насаджеиня. Біль- пілого розширилась, РЯТУЮЧИЙ шість з цих препа.раті.в ОТРУЙІнІ

ПЕ:'lрестає

і є небезпечними для здоров'я JlЮДИНИ. При невиконанні пра-

в рот з тим, щоб дати можли· вість пові'l'РЮ вільно вийти з

ВИ.1 техніки безпеки може наступити О'l'руення. }{ерівники господарств повинні потурбуватись, щоб при кож·ному складі --Трафвники сільського госп 0дарства, зайняті на роботі з отрутох;ІМіката'ми, повинні вмІти

легень OTPYfJHOrO (пасивний ви­ ДИХ). Видих (пасивний) краще I1іРОВОДИТИ через ніс. В разі не­ достатньої п:рохLдності носових ХОДі,В вдування повітря в .'Іеге­ Ні потерпілого можна робити через рот. Частота штучного дихаіННЯ в

подати першу допомогу при попадаННІ 01'РУЙНИХ речовин в організм. Медикамеити для подання допомоги знаходяться в

цьому випадну має бути не мен­ ше як 20-30 за 1 хвилину. Штучне дихання необхідно ро­ бити безперервно, ритмічно і

отрутоХ!іміка'l'ЬВ

аптечці

були

першої

аптечки .

медичної допо·

~lОги. яка ПОЮlІина бути на місцях

роботи з

отрутохімікатами.

доти,

вдихати

пони

у

вста~новиться ТII:\I,

як

йому

повітря

потерпілого

дихания.

приступити

до

ЯКО:llсга

змити

cTpy:\teHeM

організм через дихальні шляхи.

отруй.на речовина попала в очі,

цього

негайно

1111

на

потерпілого

вивести

з

отруйної

свіже повітря,

ВіД заQРУДlНеного

треба зо-

звільнити

отрутох.іміка-

тами одягу. Цри ослабленні диха,нмя дати понюхати наша'Тирний спирт, В ,раЗі П'РИПИоненIНЯ і10ГО неоБХ!ідно негайно

.'1Ітучне дихання. проходження

почати

Для кращого

повітря через ди-

халыіi шляхи і

змеНl1Jення

про-

Ц€lНТНИМ

(0,5

розчином

чайної

ПИТНОІ

ложки

ОКЛЯІНКУ ВОДИ)'.

соди

(\ОЮ І(іль~істю теплої води. Для цього

потерпілому дають В~ПИ.:

wілька

СI(ЛЯНОК

пальцем корі'нь язика, виклика-

*

закинутою Чі!твер,

на

спинІ

головою.

15

травкя

води

і

звичаИНОІ

пілий

ПQвинен лежати

Після надання першої

подразнюючи

ють блювання (2-3 рази). Піс-

1969

року

*

(,руги.

САДІВНИНИ НЕ ПІДВЕД~'ТЬ.

За успіхи

в

садLВlНицтві

тру~івни"ам району нещодав,но вручено переХІідний Червоний прапор ЦН НП ~'І~раїни і Ради МіНІістрів УРСР. «Так трима­ тимемо і да.,·і!,) заявляють са,,фВНИКИ. Вони зобов'язались виростити в цьому році по 78 цеНllнерів фруктЇJВ на кожному гектарі. Перед веде lюленти.в другого відділка радгоспу .Мічу­

ВИСОКІ НАДО!.

Першість в соціалістИЧіНОМУ змаганні за

високі надої тримає в районі радгосп імені Ватутїна. ми.нулого року надої на "отну корову зросли більше,

300

Проти ніж на

кілограмів. Середньодобовий надій ста.новить близько два­

надцяти кілограмів молока.

чили детально розроблені І1рограми з агротеXlНlічними паспор­ тами, за нкими вони боротимуться за високий урожай на на­ УІіОВій основ,і.

НА ЛЕНІНСЬКІй ТРУДОВІй ВАХТІ. На відзначення сто­ річного ювілею з дня .народження В. І. ЛеН,іна колектив ЖулЯJН­ сыігоo pemoht,ho-БУДівельного управління ,N'Q 3 зобов'язався за­ вершити виробничу ПРОl1раму року до 20 І1РУДНЯ. В рахунок цього зобов'язання внесено перший вклад. н.ваptrальниЙ план ремонтно,будівельних робіт виконано на 136,6 процента, в тому числі завдання по наПітальному ремонту жилого фонду пере­ ВИКОН8і1-IQ майже в два з половиною раза. (З газети «Шлях до комунізму:.).

Нарощуємо здачу

допо­

моги необх.ідно викликати ліна­ ря або фельдшера. О. ЛИТВИНЕНКО, санlтарннй лікар Бровар­ ської райлікарнІ.

ОВОЧІВ

Робітники парниково-теплич­ них бригад радгоспу «Літк>ів­

У травні кomнQГО дня наро· ЩYlватимемо здачу ГОіродини, її

сый» донладають зусиль, щоб виростити і відправити трудя­

буде

щим Києва яномога більше ,раННіХ овочів. У магазини сто­ лиці вже зда.но понад 4 тонни зе.'Іені, в ООНО8'ному цибулі. Відпра.В:Jено також чимало бу­ РЯl.ів,вигонки,

!ІЮ,

oгipКliB

більше

петрушки.

ща в­

зібрано

60

понад

тонн, у

тому числі 7 тонн тепличяих огіркі'в, 11 тонн зеленої цибулі,

40 тонн редиски. Зробимо все МОQКливе, щоб не Тільки виконати, ти

а

й

набагато переВh"'кона­

доведене завдання.

Най­

В. РЯБЕЦЬ,

реалізували

заступник директора рад­

тепличних.

продукції

госпу по реалізації.

перший і 'l'ре'І1ій відділки.

Кращі радіовузли У нашому районі широко ви-, боту серед !{олективу, h:ОРИСТОВУЄТЬСЯ зв'язку,

лка

мережа

налtiчує

радіо-

близько

16000 радіоточок, багато прий-І

мачів і телевізорів . В цьому ро-

ють

її з виконанням

чих макі,в.

Броварська

вальний

пу'нкт,

поєдну­ ВИРОБНИ'

АТС І підсилю­ де

працюють

Ц~ передбачається роз~ириТlf І удаlJ)НИКИ комуністиЧ'ної праці МІСЬКУ телефОіННУ ста,НЦІЮ до Р. І. маткоIвсы\,' І . П. Ма­

Тllс~чі номері'в. Це дасть мож-І ценко та О. 'IИНIСТЬ знач,но ІСраще задоволь-

В. Тихонченко.

шюєча-сно ILРОВОДЯТЬ

прОФілак­

няти запити трудящ,их. . . І тику за,крі'пленої за ними апаД~бре працюють І наШІ ДІЛЬ-І ратУ'рИ. Старанно працюють і

на

. .

РАНОН

НОВОПЕТРІВЦІ. }{омплексно веде веснян~

-

ПО.1ьові робо'ти Старопетрівськи.й віМіЛОК радгоспу і,мені Вату­ тіна (керуюча Натерина Сергіївна РоманеНІЮ). Тут піДЖИ8ИЛИ і заборонували всю площу озимих, плодоноону ПОЛУ1НИЦЮ, ран­ ні овочеві І"УЛЬТУРИ, які були посіяНlі на зиму, посадили кар­ топлю. Побілено усі дерева в саду, обкопані прИ-СТОВбу'РНі

притом,ниЙ.

соди

При ПlроникненНІ OTPYTOXIМI­ катів в організм через рот н,с­ обх;ідно звільнити шлrнок ВІД вмісту, промиваючи иого вели­

ти

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИП ПОПЕРЕДУ

ви·

їх промивають водою або .. 2-про­

теплої

різко

ЦlllКОМ

ми вона рапортувала про завершення чотириріЧlНОГО плану. (3 г~зетк (c::Ja коммуннзм~).

якщо

води або з,няти ва­ ТОЮ ЧИ чистою Тl(аниною. Якщо

ни ,"нення його в шлунок потер3

можна

випадках,

О'І1руту

наса,мперед припи,нити ПРQНИК· нення шкідливої речовини в

rt Ія

потерпілий

тих

ЗВАННЯ ПІДТВЕРДЖЕНО. Радісна звістк,а прийшла на фетрову фабрику. З обкому ПрофСПlіш\И праЩLвників текстиль­ ної і легкої промисловості ПQвідомили фабриці: підтверджено звання «Підприємство високої культури» з врученням диплома МіНі-стерства лег.кої ПРОМИСЛОВОС'І1і СРСР і ЦН профспілки. ЧОТИРИРІЧКУ ДОСТРОНОВО. Бригада комуністичної праЦі О. Данилова з х:імзаводу, готуючи гіДну ЗУС11Річ Ленін­ сьному ювілею, одержала нову виробничу перемогу. Цими дня­

'ГЛИНИ.

штучно­

отруенні

швидше

в

формацію ведуть І1ідготовлені, авторитеТНі активісти : пасічник Ю . Толстиков, головний aI~pOHOM С. Лазуткі,н та інші . Трудів­ НИh'\Ї.В села, зайнятих на с1вбі, обслуговують культбригада та б,іблJотечна пересу;вка.

аl(тивова­

білої

Штучне блювання клинати

ПОЛІТ ІНФОРМАТОРИ В БРИГАДАХ. Добре поставлена політична інформація в радгоспі «НраОНЬІЙ ЛУЧ». ПОЛіТИЧНУ ін­

не

го дихання, т>реба розстебнути потерпілому КОМіф, ослабити пояс. При попаданні от,руй.ної речовини на шкіру необхідно

слід

ложками

иого вугілля або

Перед

При О'l'руєнні допомогу СJlід подати негайно, не чекаючи медпрацівник,ів. Подаючи першу допомогу при от,рутох;ім:іl\атами,

Це важлuво

ЛЯ цього треба дати випити йому піВСI{ЛЯНКИ води З 2-3 столовнми

ща під ка'ртоплю з розраХУІНКУ три цеН'І1нери на гекта·р.

вертому році п'ятирічки змагаються овоtJівники радгоспу «Хо­ 'IlLвськиЙ». В них В цьому роЦі новина: вперше ланковим вру­

~~.DZ97D"~~~~

Перша допомога при отруєнні

ВЕСНЯНІ ПОЛЬОВІ РОБОТИ широко розгорнуто у КОЛ­ І'оспі «Память Ильича,). Перед в змагаНlні ведуть механізатори 13. Юдкин. В. Горохов і М. Худик. Нолгосп 13перше одержав цінні ДQбрива сульфаткалій. Ним буде ПідживJiена вся пло­

НОВЕ У ОВОЧІВНИКІВ. За високий у,рожай овоЧJ1,в у чет­

Ю. БІJlИК, комітету радгоспу

На фото: член НПРС А. В, Волошин.

ад-

госп «КраСНЬІЙ луч», а за висок,і показники по виробництву j продажу яєць державі, значне збільшення яйцеНОСНОСl'і удо­ стоїлась Щолківська птахофабрика.

ріНСЬкиЙ,).

рає з задоволенням руки, усміхнеться про се­

ші.

РАПОН

ПЕРЕМОЖЦІ. Підведен1 попереДНіі підсумки змагання за гідну зустріч 100,річчя з дня народщення В. І. Лені.на. Перше місце по виробництву і продажу молока державі посLв радгосп «ФрmювскиЙ». йому присуджено пеРе.хіідниЙ Червоний прапор 3 занесенням на Дошку пошани. Такої ж відзнаки за високі пока3lНИКИ по ,вир06ницl'ВУ і продажу державі м'я-са, значне збільшення середньо добового приросту тварин :\о достоївся рад­

НИЧНІ вузли,

Х;івськиЙ.

ЗОІСрема,

Старший

Требу- І

елентроме-

. .

u

ШRlИiНl

монтери

,

раДlОЗВ язку

ханін А. І. НрасОіВСЬКИЙ з своїм В. П. Чемес, Г. Н .. Фара, І. Ф. І\оленти.вом щомісяця перевико- Менжега, Н. І. ТеШІЮК та баганує планові завдання. Цій то інших. У нашій мережі несуть сла.в­ На мебльовій фабриці Марію бригаді ПРИСВОЄІно звання комуУспішно Тlрудяться ну естафету, щ~редаючи з по­ Толочко знають як кращу робіт­ ністичної. ницю по оббивці м'яких меблів. праці.внини ЗaJВорицького і Боб- ІЮJllіння в ПОКОЛЬНlНЯ, таю. сім'ї радіQвузлLв, які очо- з.в'яз[{іIВЦЇіВ, ЯК Л. С. Павлічун З-під її рук виходить продукція рицьк, ого люють І. А. Бобошко і М . П. та О. В. Тихонченко. лише високої якостІ. На фото: М. ТОЛОЧКО під час роботи. Фото А .. Козака.

*

.НОВЕ життя.

Родіменко.

Тут

ум,іло

прово-

дять організаційно-виховну

*

ро-

І. ІВАНИЦЬКИН, голова цехкому.

* 3 стор. *


ЗАСІБ БОРОТЬБИ ЗА ЖИТТЯ

НАШ КАП ЕНД АР =============ї

АКТОР ВЕликоl ПРАВДИ ф

мандрували ві.д міста до міста, 3 ОДіНОГО приміщення в інше. В цей період ві,н створює на сцені СIliраВЖНіі шедеври мистецтва, ПОЛОНіячи публі:ку своєю

(До 110-річчя з

дня

народження

П. И. Сахсаганського)

Ф «Велина радість

твій

талант,

чудовою, неповторною грою.

знати, ЩО.

твоє

Немає жодної галузі медицини,

Нагадаймо, що в той час Сак-

натх;нення,

са,ганський досить

часто вихо-

де

б

не застосовувалось

переJlИ·

вання крові або препарати, виго. товлені з неї. Переливання КРОВІ _ важливий засіб боротьби за життя людини при тяжких трав. мах, кровотечах, шоку, гнійно. септичному стані,

отруєннях, ОЛІ.

ках, променевих ураженнях, хво. робах кровоносних органів, тубер.

тільки після дозволу лікарів до

дачі

йону

глядача. «ЯКЩО талант видатних анторі'в мотна ПQрівняти з алмазом, то талант П. К СанcararнCI>KOfO шліфований ал-

дяки застосуванню донорськоі кров!. Тільки негайне переливання к,РОВI, взятої в іншої людини, мо· же повернути до життя згасаючий

у квітні безкорисно здало кров 28 богданівців. Показали приклад

ризують його

Актор

причини багато крові.

ретар парторганізації І. С. Негода, головний зоотехнік І. 1. Стан· к~вич, учителі В. С. Магітка, В. П. Чистяк, І. Г. Дещенко.

НіСТЬ,

звитяжний

маз,

шлях

митця.

це

чистої

води брильянт.

величезної правди»,

Немирович-

організм, який втратив

над утворенням справжнього ху-

сцену.

Вида1'НИЙ

ре-

вання крові тісно пов'язана з про·

доЖІНЬОГО театру на Україні. Та ПОБlНl'стю здійонити мрію вдаJЮся тlлыш після перемоги Вели-

жисС>р пе.редава,в свій багатющаіі досвід молодому поколінню, вчи.в радя.нську театралІ>НУ

j.,емою донорства, зі створенням донорських кадрів. У нас донорів багато, та потреба в крові далеко

виступав у рlзних театра.1ЬНИХ трупах, які, наче кочівники,

служити соціаЛі,стичному мистецтву, ріД,ному на.РОДОВі.

Бажаючі стати донорами прохо· дять ретельне медичне обс·лідуван·

На'рпович не раз

кого Жовтня. А до того 1И,ТОР

молодь

чесно

актор

й

і

самовіддано

життя»

якоїсь

про

Д3Jнченно. Жовтневу революЦію П. К С3J~саганський ЗУС11рі,в у похилому віці. йому було майже задумува,вся щістдесят. Та ВЕН не залишив

«Ампулою

з

говорив

Виступаючи ще на сцені дореволюціЙіного ун.раїНСЬКОГО театру, який за царизму зазнавав УТИСНlЕВ і переслідувань, Панас

нього

-

називають

ампулу з донорською кров'ю. Бла· городним вчинком донорів, їх гу. манністю рятуються сотні і тися· чі життів. Значення донорства ви. ключно велике. Проблема перели.

і

товариства

.Червоного

Хреста звертаюсь до всіх активіс.

Кожен донор повинен стати ак· тивним пропаганднстом ідей до­ норства серед трудящих ізалуча. ти до дачі крові не менше даох

собами впливу на серце, емоції

майстер-

повною,

тів і членів товариства з закли­ ком вступати в ряди д.онорів і своєю кров'ю брати участь у вря. туванні життя землякІв, друзів,

вплив нашого дорогого, святого мистеЦ11ва». Ці С.тюва видатного у'краї\Нського anтopa П. К Саксаганвисону

«ампулу жит·

у Броварському районі ряди ак· тнвних донорів постійно зростають, з кожним днем шириться патріо· тичний рух за безкорисну дачу

служити Гоголівська лікувальна дільниця, тут в січні цього року здало кров 160 донорів. У березні нервовій системі та на інших ор· здало кров 37 pycaHiB(~iB і 50 боб· ганах стало можливим лише зав· ричан.

СЬІЮГО чи не найнраще ХаІракте-

-

зберігати

щоб У кожну хвилину ЇЇ можна було використати для врятування

Донорство не шкідливе.

ковецька, Садовський, слава про ЯЮІХ лу.нала далеко за межі Ун.раї,ни. Але завжди в1н залишався самим собою, anтopOM з притаманними лише йому за-

цілющий

завжди

нормальний склад крові. Дача життя або З,ll,оров'я. Ві,ll, іменІ ко­ крові переноситься безболісно. лективу медичних працівникІв ра·

що твої успіхи викликають веЛI1,КУ усмішку на сумних обличчя.х, що ти допомагаєш людям З'-16ути всі свої турботи, що ти даєш змогу людям вj.дчути на

і

тя»

донорства допускаЮ1ЬСЯ особи, які не молодші 18 років і мають

див на сцену в сузір'ї таких талаН'l1і,В, як Иропивницький, Зань-

благодійний

Наше завдання

крові. До

твоя праця потрібні для твого народу. Велике щастя бачити,

собі

кульозі, багатьох дитячих хворо. бах тощо. Переливання крові ши. роко застосовується в сучасній хі. рургії. Здійснення складних опера. Ilій на серці, крупних судинах, ле. генях, стравоході, центральній

ня

допускаються

крові.

Добрим

прикладом

може

колег.

нових донорів. Важливу роль у пропаганді донорства повинні аі· діграти медичні працівники. Ко· для інших голова робіткому МіС.' жен четвер - день донора. В цей цевої птахофабрики Ф. С. 3аруд· день бригада хірургfчного відді· ний, директор М. Н. Болілий, сек· лення районної лікарні приімає

кров. Вона чекає вас, тоаариші. N. ЯХНО, заступник голови р.аЙКому Чеорвоного Хреста.

ще не задовольняється.

~~~~~~~~~

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ І ЗАПИТАННЯ: ЯІ;ПИ ПОРЯJ.ок ВК.1ючення в заробіток винагоро-

персонал корисТ\'ються ОП.1ач\,ва­ НОЮ відпусткою - за суМіщува-ною

не за графіком.

д!! за п,іДСУМіка \1 І! робuТИ Ja рік, виплачуваної з фОН;І:У матеріа,lЬного заохочеlllНЯ, Д.1Я оU'!Ис.1ення ДОПО~lОги по ('ОЦСТ1раху?

роботою неза . lеЖf!О BiJ. розміру заРП.lати за місцем ОСНОВНОЇ ро­ боти. (Постанови Pa.'lH Міністрів СРСР .\"2 594 від 9 чеРВIJЯ 1960р.

правом на допо\югу по соціз.%IІО­

ВІДПОВІДЬ: Поста'новою Презю.н ВЦРПС ві!!" 28 червня 1968

і.1\"2 28 від 15 січня 1968 р.). ЗАПИТАННЯ: Чи можна ПО;І:З­

року вста'НОВ_lено, що з 1 .1ИПНЯ 1968 року при обчнсленні ;І:ОПО~!ОГІІ по ТИ\lчасовій непрацездатності,

ват!! заяву про звільнення за В.lасНЮ! бажанням niJ. час відсутності

по вагітності і родах до заробітку за кожен мі'сяць додається 1/12

ВІДПОВІДЬ: ЗгіJ.НО з СТ. 46 КО;І:ексу законів про працю УРСР

винагороди, виплаче'ної з фонду MaTe.pia,~bHOГO ,заохочення за загальн,і результати роботи пі'д;при"мства по підсумках за попередніЇ1 календа'р.ниЙ рік. У ТlIХ Вlшад'кзх, коли в місяцях, за я,кі враховується заробіток для обчислення допомоги, Т;РУДЯЩИЙ проро-

робітники і службовц,і мають пра­ во зві.1ЬНЯТИСЯ за В.lаСІ!И'! бажан­ НЯМ, попереДIlВIШI' про це а;І:міні­ страцію за два тижні. Під час Bi'.J.CYTHOCTi на роботі (напрн,клад, під час перебування в черговій або :навча.lьніЙ відпустці, у ві,дряд­ Же'нні, під час Вlliкона-ння держав­

бнв непов:не

них

ЧИIс.l()

робочих

на роботі?

днів,

або

громаДСblКИХ

обов'язків)

- до СК.lаду заРOlбітку за кожен такий місяць включається та ча-

трудящий перебуває з Підприєм­ С'і'IЮМ або установою ,в ТРУ.J.ових стииа від 1/12 ВШІагороди, що Bi~- в.і,дносинах і тому має право по· повідзє фактично пророблеНО~IУ дати заяву про звільнення. Попе­ Ч:JСУ. реJ.ження про звіЛl>нення в цих ЗАПИТАННЯ: Якнй порядок 'випадках не ущемляє інтересів надаlННЯ B~Д,"YCTOK сумФоника~1 за піД:ПРИЄ\lства або установи, оскіль­ СУ~lіщуваиою роботою? 1(11 адмі'Ніст,рація має МОЖ.lивість ВІДПОВІДЬ: 3г,ідно з існуючим підшу,!{аТIІ за цей час НОВОГО пра­ ПО.l0жеIlНЯМ сумісники-службовці, [{івника. поса.:r,овнЙ оклад я,ких по ОСІІОВДвотижн{'вНіі строк попереджен· ній роботі не перевищує 70 карбо- ня про зві.1!>нення оБЧIІ(',lЮfТЬСЯ з ва,lІців ІІа місяць, КОРНСТУЮТІ;СЯ І Д.ня, юшй іде за Д,He~1 подачі зая­ П,равом на оплаЧУ'ва,ну відпуст"у І!Н. При П·ЯТИJ.енному робочому

як за місцем основної, так і за І тижні з _lВО\lа внхіДНIІМIІ в зазна­ місцем с)"міщ)'!ва,ної роБОТІ!. РобітІІІІКИ і мо.l0ДШИЙ обслуговуючий

ЗАПИТАННЯ: Чи КОРИСТУЮТЬСЯ \ІУ С грпх'}',ваНIІЮ сезонні і ТЮlчасо­ ві працівники?

ВІДПОВІДЬ:

Сезошнщ

робіт­

НІІЮНІ і с.lужБОВЦЯ~I, а також осо­ ба~!, зайнятим на тнмчасовнх ро­ ботах, допомога по тимчасовіil нс­ працездатності внас.1ідок TPY.J.O-, вого каліu:тва або. професійного захворюва,ння

вндається

H~

галы!lхx підста'вах, тобто

до

від­

стажу

роботи

і

членства

Друга програма lІаша афіша 1715 - «Кни­ (М) 18 оо Екран студента-

-

• аО'lI{IІI.а • КПРС у

ГlерТllНЙ курс. Історія КПРС. п~ріод РОЗГОРТaflllЯ комуніс­ ТlI'IНОГО 6удівництва». Хімія. «Органічні сполуки». 1940 Програма пе-

Чf!'I'ВЕР,

15 ТРЛВІНІ Пе ша програма

оо

Іредач.

Р. 'іІ' НОВИІ.И . "('\). Т елеВIЗI 10 НІ 10 15- .Тобі. юність'. «Комісарн IJQ-х . (В ) 10 45 «маРШР"-j РОКІВ».. од.го:р.а д . М' 'ь: І І 15 =---таМIІ n ЯТIlР'ЧКН. ('. ІНС ). М Томан - «Що ВІДбувається 8 ТІІші. ТелеспеКТЗК.1Ь. (М) 1220 - ~ля ш~о.nярів . • ЗОЛОТl,іІ м·яч,. (М ~ І25ОТ.,левізіRні вісті J,З ~- .І[ер~онф, дия·

«ІІа . І\ІЯ

«Старт·б9. 20 30 добраніч. діТIІ'» 2(143 - .ОпераТ Т ф' ~1 оо ~ С.1ескоп». еле IД',~'. .-

ЧеМПІОнат СРСР

22

ва

Те",евізїl1l1і вісті. концерт».

(Миколаїв).

огляд.

19 оо

телебачення. Прем'єра

-

18 зо

18 оо

Лялькова

-

ПРОГРЗМЗ

«Зустріч

тедсвізіі!НОГО

-

П'ЯТlШЦЯ, Перша

В інших ви,падsках ДОПО~lОга се­ зоонним пра'!JIj.ВННhЗМ Вlца ЄТІ>СЯ , якщо ВОНІІ пророби.1И не ме'нш як Т'рl! місяці зага.l0М протягом О(,'1'аннього

року

ДО

ДНЯ

,настан'ня

непрацездаТ.НОС1'і або не менш як місяців протягом остан,ніх двох

10

років. допомога

в

ШІХ випа.1ках

ВИП"lачується за робочі дні протя­ гом не більш як 75 Ka,lcHJ.apHHx щнів. ТЮlчасовим .робіТНl1J(а~1 і с.1ужбовця~! допомога також не більш як за

даРIІИХ дн,ів. (П. п. про

видаЄТI;СІУ ка.lен­

75 і

103

порядок

112

По­

призначен­

ня і ВIlП.1аТIІ ДОПО:-.lОГIІ по держав­

ІЮ~IУ соціальному страхува Н!lЮ).

А. СТЕСІН, юрист.

«lІе­ виста­

дія.1hlюсті

(М.) 11 35 ШкіЛl,НИ'" екран Українська .,ітерат) ра для ) '1ніп 10

- «Година наУКIІ» Репортаж. 18.00 - МулЬТфі.~ьм. 1810 - ТеЛ('візійні вістІ. 18.30- Концерт оркест­ РУ народних інструментів. (Луганськ) . 19.00 «Стіна». ФІЛЬМ Тбіліської студії телебачення. 1915 Естафета новнн. (М.) 20.00 Чемпіонат СРСР (М)

З

Інфор­

21.00 аРТІІСТ ,Укрз-

-

.~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~###~~#~

ГРl\ФІК для ФОРМИ Добре, що такі села, як ГоголІв, РусаНіВ і Плоске, обсдуговуються автобусами. та 30Всім негаразд, що водії автобусів зовсім не дотримуються графіка руху. З Гоголева, відповІдно до графіка, на Брова-

ри і Ииїв автобуси через кожнІ деяких

.На

вогник».

Друга

серія).

ЗУШІНяються

.. •

не

го

«Вам.».

21.30 -

І

аул. Київська, 154.

~I ТЕЛЕФОНИ: редакт'.>ра BIдAl .. IB

ерган 5роварского районного и районного Сове18 депутатов Киевской области.

1======================= _

(аартlйногс .ит.и,

3-82,

ІНДЕКС 61964. ГазеТа 8ихо.цит. у 81второк, четвер І суОот,.

заступника редактора, І боти) І фотокореспондеи:а

аРОlІнсловостl,

масовоі

ро-

ретаря -

- 4-67, вlдповlдальногu сек, 3-18, ВІддІлу СIЛЬС .. КОГО господарства -4-47 .

...................... ..... , '8'1"."1 .......................... 'ІІ ............................................................ І" аа "'11' Зам. 1363-6797. Броварська друкарня. Кнївської області. вул. київсы8, 154. Телефон - 4-27.

••

на

••

сповіщають

у

і

про

робітк"" сумом

З

передчзсну

комуніста. ГОЛОВІІ робіткому ділка ветфедьдшера

смерть

І

від-.

КРАСНОЖОНА Петра Терентіllовича і

про-

у-у.

партко..

.ГОГО.,івсью,Й»

•••

ВІІСЛОВЛЮЮТЬ

ГJ1нбоке СIІЇВ(fУТТЯ родині покійного .

у

слюсар-лекальник,

3

4

3

4

токар.

,.

Звертатися на адресу: м. Бровари, вул. Степана Разіна, Ng Дирекція фабрики.

.. .. .......................

..

7.

.

~~~I~'~~~~~'~'~'~~~~~~~~~~~~~'~

БРОВАРСЬКО.\\У РЕ,ЧОНТНО-МЕХАНІЧНО_\'\У ЗАВОДУ ТЕРМІНОВО

ПОТРІБНІ

на ПОС'і'ійну роботу:

···········,t'....................... ········ ...............................................'

«НОВЛя. ЖИЗНЬ,. комитета КП УкраинЬІ трудящихс"

Дирекція. радгоспу

слюсарі і розряду, електромонтери і розряду,

~~~~~Ipi,

гаЛЬВ8НИКИ.

Жит.l0М

робіТІШКИ

будуть

забезпечені

на

І

! t

газое~ектрозварювалы\ки,'

.•.• ,I ..........................................

І НАША АдРЕСА: І М. &РОВАРИ,

Редактор Є. ФЕДИН.

ПОТРІБНІ

19.40-

-

тілыш

кореспондент.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!

на постійну роботу: старший' бухгалтер, інженер-будівельник, в'язальниці на плоскофангових машинах, учениці в'язальниць,

Концерт.

(ЛсніНfpад).

пе-

БРОВАРСЬКІй ФАБРИЦІ ВЕРХНЬОГО ДИТЯЧОГО ТРИКОТАЖУ

-

с"ектаклю за творамн

час

громадськнй

Дивує ще й таке. Автобуси, що курсують через Гоголів на Русанів і Плоске, не завжди

програма

дітн!» 2030 Те.лефіJIЬМ. (І Прем'єра теле­ В. Маяковсько­

Г. МЕДВЕДЕНКО,

крІм І

ві можна бачити одноразово два, а іноді й три автобуси. Звичайно, буває і так, що жод­ ного автобуса немає по півто­ ри і більше годин.

Наша афішз. 18 оо Еliран студснта-заОЧНlІка Другні! курс Німе­ ЦІ,І<3 мова «Відокремдені дієприкІ 'Астннкові звороти». Вища ма гемаТIІ­

21) І:; «На добранІч, «Со",дати Вітчизнн».

під

міжних зупинках, а навіТь на центральній (в центрі Гоголе­ ва). Роблять це воді'! навіть то· ді, коли аІtтобуси напівпорож­ ні. У рух автобуСіВ потрібно внести чіткість.

резмінки. Зате часто в Гоголе-

(М.)

1755 -

відходять

хвилин,

30

інтервалів

-

«Остап Вишня Тпорчий ш.,ях» І 1220 Телевізійні піСТI 12 ЗО У програмІ тt:лебаqеини МОЖJlИВI .Серце міста. Фі.1I,М Тбі.ліськоі СТУзмlll11, тому стежте по радіо за що· дії телебачення 12 оо КlІюжурнал денною передачею програм о 8.20 І 13 оо Велогонкз Миру. (П()Льщ') 15.55 та афlшetO республlкансько' ету(В запнсу) 1655 Нашз афіша. І дІі ТeJIеба-.еН1l8.

-

екту «РеКОНСТРУКЦія с. Шубівки Кпгарлuць"ого району Київської об­

важко1 атлетики. (Ростов-на-Дону) зо «Клуб композиторів». 22 зо «Будянський фаянс». (Харків). 2250-

кдасу.

науково-попу-

.Портрет МІІТЦЯ~ (НЗI'ОДНlІlI УРСР О. Омельчук). 22 І;; їнські вечорниці~ (Львів).

працівників

зв'ЯЗКУ.

орБІТІ»

-

програма

проФспілки

17 ОО

21

в

ласті».

ка. .Повсрхневі інтеграли». Програма передач. 1945 -

ні ТРАВIISІ

10 оо - Те",свізіі!ні НОВИІІІІ. (М ) 10 15 - Д.,я дітей . • Чудеса ПІJII!ЮДН». (М) 10 ЗО KOllЦt'PT художньоі само·

кольоро~~го

лярного фільму (М.) 20 зо маці!!на програма "Час». (М)

аТ.1СТИІ,IІ.

23!:; _

МіжнаРОДНIІЙ ІІЗ

взжк<"

_

-

17.40 -

З

(Poctob-на,Дону) 21 ЗО В ефірі • Молодість» «ГОРІІЗОІІТ» (J1L'нінгрзд) ЗО CTOI~iHKII музичного календаря. «Р Глієр _ «МіДНIІЙ вершни~» (М) "3 оо ~ Першість світу З ш"і" (М) НОВИН" КО'.СlІтар - (М )

80ЛЯТЗ». ГРУЗlшсЬtши ХУДОЖІІІА 1.'1ЬМ 17 оо Наша афіша. 17.U5 - Ддя по­ ДІ ів. «РОЗУМНЗ швидкість запору.ка безпеки». Кінофільм. 17.10- «Мандр"'­ ка в МУЗНКУ». Концерт. (Чернівці) ,вича!!ни!!

1945 -

яки,llи

ДОВОГО (ліворуч) і Анатолія НІКОЛАЄНКА по дЩ1ЛО·,ІmО.lfУ про­

у

а

-

за.

На фото: завідуючий кафедрою .uiCbKOZO будіВНf..цт.ва Ka~дидaT технічних наук Г. П. БаГАЦЬКИй консультує cTy,'JeHTIB АндРІЯ Ха·

профспілці.

,10жешlЯ

проекТІВ,

Івано-Франківській та КllївсьКій областях ведеться будІвництво.

рі 100 процентів заробітку, веза­ .1ежно в,ід 'і'ри'валості безперервно­ го

:10

типу і нових сіл. Уже виконано понад

IІОВ.lеНIІЯ працездатності або до встаНОВ.lення інва.lїдності в розмі­

ченні! ДВОТllжневнї! строк ВК.1юча­ ються робочі дні за ка.lендарем, а

lї 10 гарня»

СтудеНТll Київського інженерно-будівелЬН.ого інституту беруть участь в розробці проектів реконструкції і забудов,и селищ Аlіською

зз­

зага.1ЬНИХ

під­

ставах.

:~~:::=~::#:::::~:::::::~:~~::_!

56 номер 1969 рік  

56 номер 1969 рік

56 номер 1969 рік  

56 номер 1969 рік