Page 1

РІк виданни

Пролетарt гсіж краін, єднайтеся!

ДОРОЖИТИ

ВіВТОРОК

14

заводською марною ЧИ

29-1 56 (2750)

ТРАВНЯ

1968 2

р

Ціна

коn.

€ ДОКОНЧА ПОТРЕБА доводити зайвий раз,

ІІку значимість мають для радянських людей, для на­

шої Батьківщини якість і довговічність продукціі заво­ дів і фабрик? Звісно, немає. Ці дві основні риси харак­ теру підприємства дають чітке уявлення про технічний рівень, стан продуктивності праці і, звичайно, про рен­

табельність.

Ще минулого р-оку газети опублікували повідомлення, що Центральний Комітет КПРС обговорив питаниІІ про

посилення роботи по впроваджен,ию розробленої систе­

ОРГАН БРОВАРСЬКОГО РАЯОННОГО КОМІТЕТУ

ми заходів в Саратовській області по підвищенню якос­

КП УКРАІНИ Тд PAЯOtiH()J РдЩІ

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

ті вироблюваної продукціі .

. П~ст.анова партії знайшла ділову підтримку, творчий

шдх1д з боку всіх підприємств країни, в тому числі й

нашого району. Керів.ники ряду наших заводів усвідо­ мили поняття нерозривності якості й кількості і таким чином незаперечно відкинули існуючу подекуди практи­ ку, коли головним і єдиним вартовим якості є праців­

ники відділу тех.нічного контролю. Заводи .порошкової металургії, холодильників, електротехнічних виробів,

фабрика верхнього дитячого трикотажу, передусім, вихо­

КОРМІВ БУДЕ

ці. Це анховуе самостійність, самодисципліну, гордість

ВДОСТАЛЬ

дІІт~ з того, що відповідальність повинні нести виконав­ -а кожного працюючого за свою заводську марку.

Зрозуміло, для того, щоб якість весь час зростала,

ма,lо · відnовідальності індивідуальної. Потрібно постій­ но

вдосконалювати

вир-обництво,

впроваджувати

новіт­

ню техніку, уміло використовувати матеріальне стиму­ люиання. Важливий чинник виховання комуністич­ ного ставлення до праці,

до дорученої справи.

комплексний nідхід успішно сnриятиме тр-олю знизу доверху,

Такий

масовому кон­

від робітника до директора.

·як видно, така система увібрала в с·ебе цілий ряд

Кожноrо 'ІНЖ'У .на заnлав· них землях Трубежа рад· госп «Ру<:ані·вський» збирає ВІІІСОІКИЙ врожай усіх сіль­ ськогоаподар,ських

культур,

зокрема кормових. У ниніш· ньому році на цих родючих

ЗNtлях

вирощуватимемо

гектароів

каnусти

і

90

М:)рКІв•І,

організаційних, технічних та виховних заходів.

ЗО гектарів картоп.1і, 100 гектарів 'кор:'.Іових буря~~::в.

ту~ніших ніІ!:~риемств Броиарщини

Є тут і 22І гектар багато­ річних трав, підсіяли ще

Приемне враження сnравляє сьогодні одне з наііпо·

завод порошко­

-

ВОІ металургІІ. Ним гордяться не лише його робіrниюt,

а й увесь район. Продукція, особливо залізні порошки,

nce

знаходить

мислосості.

ширше

застосувакня

Завод nривернув

'Ін може за таких умов

у

вітчизняttііі

увагу зар·убіжних

робітник

про­

фірм.

нехтувати маркою

свого піднрttемства? Звичайно, .ні. Qсь чому nротягом короткого

часу тут освоєно

одинадцять

видів

залізних

nороюків і доведено їх до вищих світових стандартів.

Хороші майстри є на заводі, і їх nрофесійна гордість

не дозволить їм випускати недоброякіGні, низькопробні вироби. Таких умільців багато на кожному підприєм­ стві. ·Потрібно, щоб їх досвід набув поширення, став

надбанням усіх робітників. В цьому плані варто назва­

ти завод електротехнічних виробів. Кожного місяця тут перевиконують виробничі завдання. Світильники під­ приємства освітлюють вулиці Києва, незабаром вони спалахнуть на новііі станції метро «дШК,., Та й бага­ тьом із вас, читачі, .прикрашають квартири торшери

і настільні лампи, виготовлені працьоонтими робітників заводу електротехвиробів.

руками

В питання підвищення якості своїх виробів глибоко вникає партійна організація, залучаючи до цього весь колектив підприємства, народ,них дозорців, дружинни­

ків. Тут не залишають поза увагою жодного випадку

[НІ

С:Іl'j)З.ІІІІ.lІІСИ

своєчасно

са.:1іння. Те­ ДО

ПрІЬСТ )ЩН .lІІ

\ІDрквн тракторип О . Мар­ І<Іуця

знач. но

А

які

там

• перевиконує

норхІІІ ВІІробітку. його ві.:І· значено грошовою nре\tією, .вручено перехІ Ї<_J,ІІІІЙ ннй вююел.

ПрИ

бу.]Ь·ЯКІІХ

':t~рво­

ПОГО;Щ !ІХ

У\ЮВах ра.J.ГОСП \ІаТИ•\Іе СТЗ.ИJІQ

кі.1ькість

кор'І'Іі·в. nлануою о.:1ержатн кожного гектара no 380 кор\ювнх

буря-

М. КОСОБЛИК,

стачить

на всі заплановані

площі . Роfіітники рільничих fіригад були аадовnлені одержаною від них П!ЩlУКно

виnускають!

Пройдіть

уважніше до схилених скажете, що в їх nраці

по дільницях,

доnре

тується

широким

продається

і

за

кордоном.

нr.о! капусти, оrір!\ів, пом і-

дорш тощо. Вся роасада ПІКІІJУВана

в

:Ja- 11

торфn-nере-

НОВОСЕЛЬЦІ СОНОВИХ

ПЛАНТАЦІR

Отже, система заходів по nідвищенню якості і довго­ вічності продукції - не короткочасна камnанія, що роз­

рахована на звітний рядок. Згадана вище постанова ЦК .КПРС викликана самим життям, вимагає постій­ ної і всебічної уваги з боку партіііних і профспілкових організацій. Відсутність чіткого ритму (як це трапляється на за­ водобудівному комбі.наті, мебльовій фабриці, промJ(ом­ бінаті райспоживспілки та деяких інших), перебої в по­ стачанні-згубно позначаються на якості nродукції. Тре­ ба постійно добиватись ритмічності в роботі, зміцнюва­ ти трудову дисципліну і суворо питати з її порушників. Нині все ширшого розмаху набуває соціалістичне змагання за гідну зустріч 100-річчя з дня народження В. І. Леніна, за дострокове виконання n'ятирічного п.nа­ ну. Треба всемірно підтримувати і розвивати це змаган­

нw, щоб воно було масовим і ефективним. Нехай кожен внесе

свій

вклад в

справу підвищенн. я

якості

<<Ланка>>

і

<<Перемога1> і

ся

районовані на Україні.

один

цех

для

почав

зарядки ав­

томатів, які поступово ви­ тісняють ручне зварюван­

ня.

Електроди для заряд­

сш~руджу­

ки

а•вто:-.tатів

випуснають­

ваному Череnовецькому сталеnрокатному заводі.

ся

мотками

довжиною

працювати

на

Я:ого продундія по­ рошковий дріт. Він являє собою трубку діаметром

в

2,8-3

редину

її

nорошон.

міліметри .

Все­

заnресовується

Винористовуєть-

щоб

розсади

висаджують незабаром,

у

ва) і парниковод Таїсія Іванівна Синюн поливаю-ть розсаду

рамообороті, одер-

До 100-річчя з

никової бригади Олексанk ра Родіонівна Норсун (спра­

дня

дорогі ленінські риси, пе­ ренесені на велику перла­

народження

-- В~Леніна

ЛЕНІ НІ АНА УМІЛЬЦЯ цравд

і

ЗОЛОТ

і

руКИ

у

раковину,

компазиціп

1 лише

.

частина

інкру­

«Ле-

усе

це

ленініани , .. .

самодІЯльного х~ дож пика,

Бедун- тво~и якого п~икраи:~ють

Ножний, хто прив

мутрову

стована

нін-трибу-ю> -

народного умільцп Ана то·

Михайловича

капусти.

Фото П. Тешлю!;а.

квартиру

вчи-

НІШІ експозиц11 музеJВ та

ІВиставон,

вождю

прп_~_вячених

революц11.

1\Іето­

нець-Подільського, начеб· то поnадає в каз1ювий

дом інтарсії, нолн для мозаїки беруться ш~нІточ-

світ мистец11ва.

ни

Особливе місце в твор-

чості Бедункевича ззймає

образ Леніна.

нів

Багаrо ро·

він

різних

створює

порід

присвячених Іллічу.

дере ва,

серію робІт,

Во.rюдимпру

Вже готові перші

із захопленщш пра- роботи цієУ сері'і, яну май­

якою зац!на- цює він

над ленінс:,Іюю

стер

народно!

творчосп

«НЕПТУН,., сРАПСОДІЯ:., «ВЕФ-12• ... Чотири радіоли і три т,ранзисторних приймачі сходять

щохвилини

нон­

вейєрІв Ризького заводу ВЕФ. Серед них ра­ діола <<Рапсодія1> і тран­ зистор <<ВЕФ-12». Заслу­ жену славу здобув новий

транзистор

першого

Ішасу

<<Нептуні>, МОД€ЛЬ ЯІ\ОГО на Лейпцігському ярмар· ну

одержала

даль.

РизьКІі

золоту

ме- І

приймачі tю·

ристуються великим ПОПІІ·j

том у зарубіжних радіо­ любителІв І теnер експор­

туються в

54

1\раїнн сві­

ту.

продук­

електрозварювальних

В ПІВКІЛОМЕТРА UЦе

дріт

«Ланна>>,

продукцію

грунту.

лістю.

ОБ'ЕДНАНІ РАДИ цей

огірки, другому

С

ранню

державне випробування і / рантери~ується скоростиг-1

ФІРМ ЕЛЕКТРОД

нівсцької. області, дає 265

жати

закритого

кої досліДної станції ви- вилися nолгоспи й радгос- темою. l\їозаУчний порт- присвятив 100 - річчю з веден! ними нові сорти пи Юровоrрадщини, крім ~~т 2' 0~~дя__11_~ :_?рно:-ї~--~~- дня нароЦ:-r.еннн ~ І.:~ Лесої. які успішно пройшли високої уроЖайності, ха- · 11 но :нроь"" 01 v eoot1l!J, · юна. (РА 1 А :1' ) ·

ції, надіііності і довговічності її!

довжиною

діста-

центнерів зеленої 'Іfаси з

~ртнак нr;:~:;ад~~~~~6~~ гектара.

від

пар-

теля однієї з шкіл Нам'я-

ла прописку на полях Чер-

ласноУ сільськоrосподарсь-

рам

під них зразу

кевича .

що

ма-

На фото: робітниця пар·

А після звільнення

гнійні горшечки, ю;их ви- лія

<<Перемога1>,

кіль-

шині.

іі аагартовані JЮС 11Ини ран­

По країні рідній нео;3орій

Звісно, одним днем це не далось. Тут і виховна ро­

бота з боку партійної організації, і матер1альне за­ охочення за високу якість виробів. Ці чинники слід розумно поєднувати з неІшин,ним технічним nр'Огресом. Тоді ми матимемо відчутні результати.

на

ходить

nостатей жінок і дівчат, і ви - краса творчості. Це по1реба,

поnитом,

спеціальній

розвинуті

прИдивіться

обов'язок, висока відповідальність. Іх продукція корис­

необхідну

кість

ІІа ПОЛе ВІ!С1\;~ЖС­

міцні,

трудівниці, які хороші, неnовторно-барвисті костюмчики вони

готовлено

ну розсал рі:ших овочевих никоних культур, ЯІ\ИХ повністю ви­

• •

агроном-меліоратор.

чудові

Є ЧЮ! ГОj),lИТИСЯ парНИ­ !іОВО,lа\1 rадгоспу :с 3оря » . Ваю1ку і ранньою весною вони виростили високuякіс­

.J.O- Ці~;ю -

грубих

з

Невелика за своїм обсягом і зовні непримітна фабри­ трикотажу.

ДОГ.lЯ.:ІУ

за посі1ваюr. На обробітку КО\)\ІОВИХ бурякі·В, К3ГІУСТІ!,

1\ ЇІ[І ,

дитячого

успішно

внс(>КО>lІ<ЇСІЮ

nрове.111 сів·бу ·і

своїх товаришів.

верхнього

і

пер

нентнеr:в

ка

гектари O:IRO·

З ,перІІІІІ\! перЇО.]О·\1 fJ(),lbO· вих робіт наші "ехані Іато­

допущення браку. Тим, хто нехтує заводською маркою, доводиться постійно відчувати сувоjJ'Иіі контроль з боку

·

94

додатково річних .

більш я.к півкілометра. Після освоєн:ня nрvект­ ної потужності Черепо­ вецький завод стане най­ більшим в країні постав­ Щ\!КОМ елек11родів для зварювальних авто".Іатів. (РАТАУ).

Спільно збільшення тя,

яке

вимогам

боротися за випуску взут­ б

відповідало

споживачів,

~

так вирішили працівники взуттєвої фірми <<Про­ грес>>, шкіряної фірми

<<Овітанок1> і шНJLряно-си­ ровинної бази Львова. Колективи

цих

під-

приємств, борючись за дострокове виконаннн п'я­

тирічного плану

і

гідну

зустріч 100-річчя з дні! народження В. І. Леніна,

уклали тристоронній со­ ціалістичний договІр. В ньому передбачено г.огод­ жені дії, сnрямовані на всіляке

ЗЕ\рвів

використання

виробющтва .

принциnіальні

рс­

Всі

питання

•взаємовіДносин двох фірм і ШКіріШО-СИрОВИННОЇ бази розв'язує об'єднана рада директорів. Схваливши цей досвід , Президія ВЦРПС рекомендувала центральним, республі­ канським, крайовим, об­ ласним комітетам і радам профспілок я~найб!льше

поширити його.

'j'ж·город. Кни:жкове з

Будапешт.:ьким

1Щда'ВІництво·

RИДЗіВ'Rищтвом

«J<:арІПЗТИ» разо\r і·ме.ю

Кошута

до

100-річч.я 'З дня ІНарод.жен.ня В. І. Ленdsа видало угор­ сьІюю ~~ювою КНІfІІ1У «В. І. Ленін» (короткий біографіч· ний нарис). До З'НЗ'мен:ноі дати угорською мовою будуть

також вща.иі п•раці В. І. Ле:ні,на.

На фото: завідуючий редапщією уюр'Ськоі література

Т. К. Баржо і старший коректор €. Ф. ЗеАкаІtь пере· глядають

но'Ве

видання.


=========І1ППDІІІІШІІІІІІІОІІІІІІІІІІІІІІІІОІППІПІПІІПІПІUІІІІПІПІІІІІІПІПІПІПІІІІІІІІПППП У АКТИВІСТІВ .ПРЕСИ

НА

На огляді­ заводські стіннівки На нашому заводі стuо rрадиціею до Дня nреси 11ідводити підсумки конкур­ су на кращу цехову стінну газету. Так було і в ·~ьому році.

Що показав конкурс? По­ мітно поліпшився зміст стіннівок, вони стали більш оперативними і злободенни­ ми, краще оформлятись, розширилось

коло

активу

газет. Зараз в центрі уваги

стінної

преси

боротьба

-

за дальше зміцнення трудо­ вої дисципліни, підвищення продуктивності праці і по­

ліnшення

якості

змагання

за

конання

n'ятирічки і гідну

зустріч

продукції,

дострокове

ви­

\ОО-річчя з дня

на­

родження В. І. Леніна. Перше

місце присуджено

стінній газеті механічного цеху «Метuіст» (редактор М. Оснач), друге газе­ ті експер·нментального

« Вnеред» Крейніс),

цеху

(редактор В. третє газеті

слюсарно-складального

«Авангард• А. Заєць).

(редактор

.N2 2

Серед

сатнрнчннх видань

кращими КИ» ·

цеху

визнано сКОJJюч­

слюсарно-складuьного

.Ni

цеху

1

та

слюсарно­

складального цеху

.Ni 2.

Відзначено творчу роботу редколегії заводсьІ\оЇ стін­ газети «Машинобудівник• (р-едактор в. nац). Жюрі відзначило актив­ них дописувачів стінних га­

зет, серед яких : В. Івков. М. Александров, М. Брен­ ман, В. Линник, А. Шатро­ ва, В. Чуканов та інші . Разом з тнм жюрі у своїх висновках що

в

записuо

таких

про

те,

колективах,

як

ливарний цех, РМЦ, ПСЦ редколегії nрацюють слабо, про те, що не в усіх цехах випускають дання,

сатиричні

nораднло

ви­

редколе­

гіям більше уваги приділя­ ти nитанням ідеологічної і виховної

роботи сере-д

бітників.

ро-

Д. ТАТУР,

·за.сту1ПІШК

'секретаря

парторган-ізаu іі воду

за­

«То р г.маш » .

3АВОДОВУДІВНОМУ РІІ, як і передбачено

1\ОМВІНАТІ останнім часом панує ведике трудове пож-

вавлення. твердо

нор-, чесною

мою. Думаю, щп це вже чи~а.1ий успіх, проте ко-

Підпривмст в о лектив НЕ). вважає досягну-

виходить

в чисдо

рентаб·ельних. Перед

свя-

те якоюсь непорушною

жею.

3

підвищенням

rрамот.ою.

з .жиrrsr иz:вzл

_Добре

працює машинІст нетпнn­ укладача Іван Тимофійо­

вич Харлам.

ме-

май-

Дорогами

Він активіст,

з душею виконує

ріJно~tа­

З дuекого Бреста

нітні громадські доручення.

том Першого травня з мі- стерності робітни~>ів, осНачальник цеху теп.lИ\1 ністерства надійшла теле- воєнням раціоналіз а т о р- словпм озвався про не.1ав­ rрама, в котрій визнано ських проппзицій, напевне , П•lодотворну працю всього змінЯ'!'ься на краще і вико.lективу. На індиві,Іуаль- робничі показниюt. не

преміювання

понад

вщіленп

тисячі

3

карбован-

Тут же, на ходу,

:Іашr­

ничників. Леонід

ремогу давно чекали з не..

вич ппжвавішав:

терпінням . А.~же протягом перших пус~<ових ро к і в

У нас працює брига­ .~а бетонників Ан~рія П('т­

комбінат не міг справитися

ровича Шпшшя. Хороша він людина. Жа.ТJЬ, щп сьп­

оснпвними

плановими

;швданнями. Причини

повернеться

туємо імена кращих nнроб­

ців. Цю першу трудову пе-.

з

нього бетонника, нині май­ стра :1міни Миколу Федо­ ровича Шаміча. СІ;оро вііІ

Васильо­

iioro

немаf. на

жала

від

робітинків

іпжr~Іf'['П r -т:~;ні•rних

пам'ятали що

ека:Jав

-

іlсоні.І

Дуже приfшно

пра- прийшов

межилась.

Вже мав

Найбідьший успіх випав

на долю формувальногп цеху J\2 2. Про трудові діла цеху

п'Я'І'ИЙ

·

такого

розря,1.

·

почади

робо-

J' .

їх }'~!}·-розуму, до •іетонної

арматуJ)ІІ

-

битви

справи

залучати.

відверто,

недегко

центів. Цеіі ус піх

ся

.

ше дати

-

ВасидьовИ'І

Ферми, котрі ми ви­

пускаємо, дуже

цінні.

Іх

3

першого цеху ;1 треті\І

розрядом

прийшов

та, успіх,

rакож

не

випц~<нво, а

ЗУС!ІЛЛЯМ .lPYЖHnro і пра­

шинного комбінату.

До речі, на честь Першого

цьов1пого колеtітиву.

у кр АСИЛІВСЬКИХ

травня нагородженІІіі

r.

По-

.

ту.

ХЛІБОРОБІВ

З

БРАТЧУН.

nр а·ктик и

на

j

зовсім не-

nравдивої

солідарності народом

.

І

прибав·к у

попрацювали .1а нюr

по

сокого

меха н із з вані

врожаю

ку·І<ур у дзи.

·ЗО'бов'я :Jався в•~роститн на кож.н о~ІУ з 83 гектарів по 200 цент.неріІв к ук урудз и на

г е к т аrів ,

в ;юсяЧfІ

річки.

\ІЇ•дора\ІИ. За кож.ною rобіт­

ІНІ Й З Н ИХ ПО

ниu ею

не-ра.lЬІІІІХ

Відзначаючи

аі дго ­

товку до сторіч чя з дня на-

род же.нн я Во.1одюшра

l.l.li-

чa Леніна, краси.1івчан11 у же 'ІІІ\І ало .зробили

ненн я

~1етн.

д.1я

з!шрнтого

-

У

~!ет­

господар -

рівна .КондратьЄ'в а, Галина К а.1ен иківна Г усак та Га.11 1-

об<:яг

кожного· квад рат ного ~Іетра

серед­

ОВОЧ і'!ІІІ\ 1< 11

грун ту.

.н аШО\ІУ

в

к ва д р атних

Ог.1яда€~Іо с·о.нячну теn­ ЛІІUЮ, де працюють \Іайст ­ J!И·овоч : внІtки Га·н.на Григо­

Ве.1нкнїІ

роб і т ВІІКОНа .1 1\

досяг­

закріn.1ено

ЕЬО\Іу 500 рів зем.1і.

же н а \\ виконат и своє зобо­ в'язання одержати з

ви­

Так, дружнніі ко.1 ектнв Іва­ на Апд рійовича Рад ченка

щ одня

себе

-

тих,

хто

загинув

щасливе

за

наше

дитинство,

за

на­

·вчителька,

учениця

І<ласу.

8

там.

імпе-

в нр о щ уванаю

за сіва .111

на

впться за в'я з ь.

школи .Ni 5 та­ кож nровели урочисту ліній­ ку в Літках біля nам'ятни ­ ка-обеліска односельчанам. Пам'ять загиблих солдат учні вшанували хвилиною мовчання. Потім до підніж­ жя nам'ятника nоклали кві­ ти і взяли землі. Наступно­ го дня, 9 травня, nоклали її біля nам'ятника воїнам у Броварах. Учні покляли­ ся вічно шанувати пам'ять сереДньої

люди в'єтнамським

голова радн дружини ім. Титова Л. Русецька звернули увагу на те, яку допо­ могу надають радянські

тих ці єї п лощ і ·з айнято під огіркам и , р е шта пі д no·

взяв

таке 31бов'я ­

Носач .

Дня nеремоги класів міської

з

Секр-етар комсомольської організації Л. Тимофієва і

К::>;lе к ­

зання

-

Федорович

З нагоди учні 8-10

патріо-

Директор школи Петро Якович Бондар підкреtлив: «Сміливу, відчайдушну бо­ ротьбу ведуть в'етнамські патр-іоти з агресорами. Пат­ ріоти переможуть, бо вони ведуть сnраведливу війну•.

Комсомольська та піонер­

ська

організації

школи

с н лос . Тракторист І·в ан П ет ­ ров нч Дяченко і сіва•r Мн ­ хай.lо Васн.1ьович Духнп

2

по

на

к ож ­

цe.HTHt[JII :-Іі ­

добр и в.

СЗІlІІЮ!ІІ

ку.lhТ\' \) З \111,

/І,Ніl сl t.'і!І!!Н

п ос-ів : в .

\І .\'

пров е:tе нню СІІрlІ ЯЄ

п ід -

і

ні написuн листа в'єтнам­ ським

друзям.

О. ФІЛІПЧЕНКО, член бюро рай ко му ко м­ <:о:.юду.

міс.це

на

роботи.

Ті ,

хто

працює в нічну З\Ііну, одер­ жують

вече р ю

безnлаr:Jю .

На.1 а rоджено та-кож

анїз ну

торгівлю.

можна

nрІцбати

пої,

В

nоді

безадК{)ГОЛЬ!іі

циг арю1 , 1печиво

на-

тощо.

На тр актор.н ому стані ф унк ­ ціо.JІує кіос.к

без продав u я.

М. ІВАНИЦЬКИМ.

Н а фа rо: ·в центрі

r. r.

бітJШl.ІJі

r.

к

Гусак

ДО Г.lЯдають у

теп.1и-ці

З.l і ва

агрегат І.

ченка

по .lьОВІ Іх

ніх

-

за к і.нчуе

геюа.рів

cJJ.1oc,

ро­

-

Кондратьєва,

со11ячн і й

У с :1ішно ~

орга н : :1 ааія

з уч­

приладдими

піонерським галстуком. Уч-

15- 18

Розпоча.1 н ~ог.1я.1 за про -

ро б і т

лярам: два портфелі нівськими

ТИ·В радгоспу « Краси ., : всь­ кий» у третьом у році n'яти ­

рин.ющтва

Микола

у

закабалити ві.1ьний

стві, р оз п овідає агрово\І­ овочівник Мнхай.1о Грнгоро­ вич Чуняк, -n.1оща під nо­ ліетиленовою плівкою роз ­ шир ена до 20 ти.сяч квад ­ ратних мет рів . Три четвер­

Рясно цвітуть по~1 і .1ори. Мине небагато часv, : з'я-

ними виступив учасник Ве­ ликої Вітчизняної війни

щирості,

народ.

12-'15 nроце а ,·і·а, та і n .10д11 дозрівають н а 5-6 Бондарен ко. дн ів раніше. J'ce це допо:-ю ­

Петр:вна

воїнам, що стоіть серед віковічних сосен і дубів у Броварському лісииц т в і. Спочатку діти поклали до nідніжжя пам'ятника живІ квітн, потім вишикувались на урочисту лінійку. Перед

Л. GАЦУК,

рветься

врожаю

Ннростити ви со кий вр о­ жай всіх сільськогосподар­ ських .ку.1ьтур, збі.1ьШІІТІІ виробниитво продуктів тва ­

загиблим

веде не народ Америки, а приготували скромний по­ зграя мільйонерів, яка дарунок в'єтнамським шко­

~ш.І улого

дає

піш л и

пам'ятника

можливо. То було хвилю-

ріалістів у В'єтнамі. Війну

року пе.реко.на,lІІСЯ, що ней

ст им удятор

до

хвилюватися

Не

війну американських

;щв,l,ЯІ<И

Ми~<ода Сергійович Пастух .

ферм щодня знімаємо чоти-

колоною

червоногалстучних

ше радісне майбутнє. Р. МАРЧЕНКО,

ції М. П. Іrнатеико. Він розповів учням про брудну

прийшов

r:остинно приймають на бу­ дівництві Бі,lоцер~>івського

Таких

мрії.

ресії американської nоеншини. Мітинг відкрив секретар партійної оргзніза-

перпш висо-

який

про

і

нас, в школі :М 2, відбувся мітинг протесту проти ar-

щюмнс;Іових

-

плани

І то не дивно, що голос в тих, хто говорив, тремтів.

На знак

одного юна~>а навчив своєї ти п'ятирічний план. Запорука цІ.ОГіJ

діла,

в'єтнамським

на­

і жит.1ових fір1ІаЙ ,lа-ІЧи ків

спеціадьності.

•lІнІнку,

із сурмами

барабанами,

Вопн патріотів непвреможна

часному рівні техніки. на весь комбінат славиться. надійних аалізобетони и х Пояснення дає начальник Протягом двох років не виробів, достроково виr;онацеху деонід 1\ирпікін:

свої

вання

.1устрі­

від .~ня

.ця

біля

рапортувалИ-

біля пам'ятника

роfіітнюш намагаються біль-

·

Там же,

урочисту

як1'и"

зр·ивався.

ро,тження В. І. Ленінr~, вс і

· ;lОВоди-

.ТJось. А нині його fіJ)ига ,1а

Учні

ПОЇХа;lИ В

воїнам

Hl,]'I)'T-

Готуючись rі.~но

С rшж у

фашизмом.

на

на

•lективу .

1ОО-річчя

з

по

велико'•

! .nам 'ятника Слави, зіб.~а-ли­

ниіі дд я кожногп ч.:~епа ко­

тн

в пе­

Київ, де відвідали історич­

П1 ВІ!-

валової

діти

вирушили

' ний музей.

прщ~rщіі цех виконав на 110 прп-

р Е П О р Т АЖ

відвантажуються

все автоматизовано, на су-

•.

ІВІтневии план

пуску

стів . Набрали випускників середніх mкі:л. От Андрій Петрович і взявся навчати

зварювання

--

РІІОІТНІІ-

Ш1;о.1а и:: об­

СтарШИХ КЛаСіВ

На старому місці О.1ержу- га, рогюта завжди споритьвав добрий заробіт01;, а ми ся.

му значенні, жарко. Пропарюються велетенс ь к і конструкції, охолоджуються, безшумно

ВІН

такому

історичних місцях

.,

-

стю освоїв свої потужності, випускає 24-метрові залізобетонні конструкції. Тут, І ту. План не виконувався, і в прямому і в переносно- не було добрих спеціалі­

на по,1вір' я. Подача струн,

·

Щ() ЛЮОІІТЬ

шастя

По

Всі

ганізовано

ків. А там, ."е RЗ<If.\Іnnoвa-

НІХТО не спо.~шався.

розпові- тільки-но

"' дається в цьому репортажі. П'ятий прольот, що повні-

-

нп,

батьків, за

реддень свята Перемоги ор­

.1обре с.ТJово про кодектив .~

сюди з першогп.

їх

завжди

своїх

загинули

Проте uим

с1ухап1

вitr уст начальrнша 1 ~еху. ВІц-

організувався,

щоб

маршруту, звичайно, пос­ лали кращих учнів і в нав­ чанні , і в поведінці.

Васи.:~ьович.

;;міні.

вклонились

вузлику

Батьківщини.

Побільше б на .\І ·иt~<ИХ

шодеіі!

о ·• оли другии формувалнии

та лише

ЦіВНИІ\іВ.

ТРУ'івників

к

щоб

цьому

ту

ПЕРША ВИСОТ А ' ' · ·

в· рІзНІ. шьm1сть 1х не зале-

та

ровесники,

-

шани

не було ні чемоданів, ні авосьок. А була лише груд­ ка землі з відомої на всю країну фортеці слави і ге­ ройства. Привезли як най­ низько

ВІ'JІИКогаГ!аритннх

справжньої

грізної доби. Наймолодші

де захйщає дипломну ІЮііопо

ІСТОрІІ

була додому група учнІВ 7-го і 8-го класів. В руках

дорожче,

техніr>ущ·,

панедях.

-

були rо,щі

з

пр~­

...

.

по:-ІіJ.ори,

n.

с ів-бу

Дя­

o~ ra !l ~

кук·урудзп

справа

-

на І

кухарк а

гр о .\Іа дсІ. ко г о х а р чува .ІІ ІЯ - ~ Галина Дяченко пода є обі ;;,

ra p51'1 і

ще

П о.садІІ.lІІ І<вітня.

5

-

~ІІІ роз ~а :1 у по 8 кі .шгра \І і в ранньої Г о1· хва .1иться І родини.

Га !mа Грн горівна . ·- Пі д ГороJ.ні бр 11гадн дасlІІ час ранков нх за~орозкіn : славо здати держ аві 350 ДОВОд ІІ.lОСЯ

ПідігріватІІ

ПО­

ТОІІ ІІ J) аНН ЇХ ОВО 1 І ЇВ Пр!! ІІ .l а ­

вітрЯ в теплиuях ка.lор пф е ­

ІІі

рати, провод илн обк~; рюван­

і бу де за кінче но с ів бу

ня .

діюІ я

~:ее

з р об н.1н

д.1я

того,

150.

\\щ;е дек і .1ька дн : в, овочів у

щоб уряту в ат и ніжні р о с.lи ­

грунті.

ни. П осів и .підЖІІВІІ.lІІ, к ущ і

за

ІЮ СіВа•\ІИ, ЗО І<р ем а ,

nі.дв 'язуоtо

Ву

оброб.1 е н о

на

ш:~а.l t>р ІІ.

Ввос ю.ю також оn еціJJ льн ий пр епарат - стюІ у.1ят ор

р ос -

і са­

ві дК J1ІІТО\ІУ

Ро3'поча вся

:tог.тяд \ЮрК­

герб ін н да.чн .

~'спі шно провад ять сн і ін ­

ші

по.1 ьоІJі р обот п . Х о;ю ш ~

обід ІІ

В ІШ ОЗ іІТЬСН

:-J(' .ХаJІі.затору М.

В. Дух ну.


СТОРІНКА

ТВАРИННИКА

і Тваринництво~-передній врай ДАНІ ЗА СТ АНОМ

НА Какун О. А. («Плосків,ський») Клименко М. К. («Зоря») Висоцька Г. З. ( «Требух.івський>>) Хоменко (<<Літкі·ВСЬКІІЙ>>) Логвиненко г. («ІГоголі"ВСЬКІІЙ»)

ДОЛ. РВИ

r. n.

Дояркн, назви господарств

874 873 871

Базир У.

П.

( «Ве.шкодюІерський») ( «Ве,шкодюtерський»)

1747 1456 Швачко К. М. (Ка.шт.янська) 1454 Хожай Н. З. («Зоря») 1388 <А'рокач Г. А. ( «П.тооківський») 1386 Какун Г. n. (<<П.юсківський») 1357 Лесик Ф. І. ( <<Плосківський») 1346 Пильтяй М. З. («РусанівськІІЙ») 1286 МироІtенко г. n. (<<Ве.l\І•КОДН~Н~рський») 1282 Литовченко М. n. (<<П.тосківський») 1268 Якуша г. n. (і~Іені Кірова) 1246 Корчага Г. Г. (і~tені Щорса) 1245 Г. С.

Кормус В. €. (Ка.тншнсІжа) Теnлюк М. Г. (Бог.данівська) Теn.1юк Л. С. (Богдан:.вська) Ряба А. А. (<<РусанівсьюІЙ>>) Семенюк О. Ф. («Русані·вський») Коваленко У. М. (Ка.штянська) Бобко (<<Ве.ШКОДІІ\І€рСЬКНЇІ») Коваль А. Я. (Ка.титя.нська) Шелест Г. Л. (Ка.1итянська) Постол М. С. (<<Ве.шкодимерСЬКІІЙ») Михалко Г. В. (і\Іен·і Кірова) Яковенко К. А. (імені Кірова) Еременко В. І. (<<Не.шкодюІерський») Цьомка С. І. (Богдані.вська) Теnлюк М. П. (Богдані.в·ська) Бабич Г. Г. ( <<Требу.хі'вський») Коваленко Т. Б. (<<Требухівський») Дяченко Л. К. («Русанівський»)

227 123 365 250 180 176 135 311

860 859 850 847 836

2ЗІ

89 175 150 276 264 240 283 307 283 216 247 278 271 161 214 198 217 217 228 228 248 226 158

12З5 12ЗО 12ЗО

1221 1218 1176 ·1136

n. n.

ІІЗ2

1129 1118 1118 1099 1099 1085 1085 1082 1082 1079 )069 1069 І 068 1065

!\_\іщенко Г. І. (Ка.1нтянсь.ка) Негода М. М. (імені Кірова)

Фесюк В. М. ( <<П.юсківський») Стафіеико о. г. (<<РусанівсьІКІІЙ») Селюк А. М. ( <<Ве.шко;щм.ерськІІй») Сергіенко І. К. (іщ~ні Кірова) Дужик Г. с. (Калитянська) Tonixa Г. І. (<<Русанівський») Кукшин М. Ф. (Калит:янська) Настич О. К. ( <<Вели,кодимерськиїt»)

970

164 203 203 211 210 234 161 142

96З

939 959 958 954 949 948 946 945

2ІЗ

154

9З7 9ЗЗ 9З2

ІЗО ІЗІ

84

932 931 928 926 922 922 921 923 921 920 913 911 905 90 І 900 898 891 890 889 87 4

n. n.

n. (

149

222 ІЗ8

211 211 194 147 193 211 192 230 196 171 200 197 60 191 169 114

Е.,......,......,..,....,.~........,.,......,~..""....,...."...~-

МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАОХОЧЕННЯ l\[ат<>ріа:н.нt•

трудівюшів

діаок

вели·

.

ДВі ЩН'-

1,

дві ІІJJІ'\ІЇЇ

·

Б/І/)()ОllаНІ\ІВ,

д•lЯ

,

Хавро Г. Г. («Літківськнй») Біленко К. О. («Красилівський») Литовченко Н. І. («Гогол:вський»)

грошове

рок ЩО"ІІСЯ~Я

винагороджен­

25 Барfіоваюйв

. ...

nригадщм

'

ЦІВ. Д.1я СІ\Отарів діlіноrо ста-

А. КОВБАСА, голова робітничого ко-

да

мітету.

на від-

те :на фото. Вона .на.1ої..1а ві~д r;ожноі заr;;р;~пленоі коро­ ви по

Циба Г. Г. (Руднянський п. л. з.) Литвиненко Н. С. (Рудн.янський л. л. з.) Слуговина Г. Я. (Рудня,нський п. п. з.) Клименко Г. М. (Рудня.иський п. л. з.) Ковшун М. О. (Рудн.янськнй л. п. з.) Нагорна Н. В. (Руднянсьюtй п. п. з.) Бурда О. С. (Ру,д,н.янськн·й л. л. з.) Бурда Т. Ф. (Руднянський п. п. з.) Микал €. Ф. (Пухівс~;кий п. л. р.) Ячник Д. С. (Пухівськи.й .п. 1Л. р.) Климась К. І, (Пухі•вський п. п. р.) Галицька О. П. (К11ї·вська)

1388 :кілогра~ів молоr;а. ЯЕ пере:vtо·жцю З:І!а:'аюі:;:

n.

Двор,ник Н.

65,5 64,4 63,0

63,0 62,0 61,9 60,9 60,7 60,3 59,9 59,7 59,0 59,0 58,7

(Кнївська) (Семнnолківська)

І.

З36900

(Семиnолківська)

Савчук О. І. (Київська) Ковnак Г. О. (Київська) Горобей А. К. (Калитя.нська) Макаренко К. О. (Ка.титянська) Здаровець С. М. (Богданівська) Бисько Н. А. (Киїаська)

те.1ят.

Забіжить, бува.'Іо, на ферму _ і відразу ж до ма.тІЮків, а вони так і .ттинуть до дівчини.

зичати.

Зараз Євдокія на Прудка і не

:Кири.1ів­ мисш1ть жити без своїх підопічних. Вона вирости.1а ба га то те-

- БуІГИ тобі телятни- .'Іичок для поповнення мо­ цею, - Пророкували дояр-,.тточноrо стада. В цьощ· році

ки.

доглядає

те.тят,

64

Так воно й вийшло. Ще мают.ь високшї

які

щодобовий

підлітком Дуня прийшла на прирІст. ферму. Ій доручили групу Рішенням диреІ-;ції, партелят. Спершу нелегко бу­

11~6

ло, бо і досвіду не мала, і

142000 171300 123466 123466

.

відповідних умов для роботи, а часо~І і Бормів обмаль

все це в минулому. З ро­ І Та ками набу.'Іа досвіду. Енер-

!963З1

189800

58,5

f!ЮШІ..ї

З самого дитинства Євдо- rії, ініціативи ж їй не по­ кія любила пестити

160690 225575 150750 67724 217000 135000 126500 126500 303846 114497 202600 289300

червоний

НА /(ОШКУ ПОШАНИ

180З35

71,З

перехідний

·======================

103334 120508 120307 130411 73540 120825

68,7

вр:r-.;ено

Фото А Козака

І14409

90,5

їй

грошо·ву пре>Іію.

113559 113559

67,6 65,7

Романенко К. Г. (Богданівська) Моргунська Н. І. (Київська) Задоя М. І. (Киї·вська) Шевченко К. М. (Ка.тнтянська) Гаращенко Г. С. (Калитянська) Бобко М. М. (Се~шnодківська) Хилько К. І. (Богданівська) nильтяй К. Батина Т. К.

94,2 94,2 92,1 92,0 91,3 86,6 79,1 78,1 75,6 74,0

Микал Г. А. (Пухівський п. п. р.) Шеверун Г. Л. (Пухівський п. л. ·р.)

18 кілограмів за добу

,

.

Виконання виробництва

тійної і профспілкової орга­ нізацій радгоспу <,fірасrпів­ ськиіі і>

прізвище передової теаятниці занесено на Дошку пошани . М. САПКО, ;о,товний зоотехні;-;.

.

ми М.

К.

Ря.бого.

За чоти-

Праці

Марія

зелений

кон.вейєр.

кожно.ї з

26

корів тепер на-

доює щодо•би по 18 кі.1огра-

'УІів молока. від

неї О.

Не відстають

Ф.

Семенюк,

Шириться

змагання

Н. П. Дяченко та і.нші доярки.

за nу.дові надої. Г. НЕСТЕРЕНКО, зоотехнік-селекціонер.

,..,

!::

НІ За ДОС'ГрОКОВе ВИКО•І&ННЯ

третього року

~

зa:vJ

НАЗВИ

плану

продажу державі продуктів тваринництва ;осподаратвами району з І січня по І травня 1968 року

. 3 сощатстичному змаган-

діяти

u

одна премія

156 центнерів :~юлока, Найкраших результаті••

за квітень

тварин- 1 ціад:стичної

кар ованщв, дР}~rа ків роботи Божного пr•ріоду, 1~, третя 10 Бароован- ви:шачРного в «По.1ожrнні», НІВ. ·- Д:ІЯ ТС.lПТІІІІЦІ· -дві враховуються вирпбничі успремн 10 і 5 карбован- · . . шхи, саНІтарнии стан тощо. -

угідь по

!.'lобилася .аоярка Надія Захарівна Хожай, яку ви бачн­

господарств

ВІДДІ.l- 1 ред т·варинни'КІІІt радгоспу по 25 1 <<Р.усан,івський>> .посі.в _ко.~ек­ ' ТІІВ \ЮЛОЧНО-ТОВарНОІ фер-

в~.!анов.1ено запису-50 карбованців.

б

В nершій п'ятірці сере.1. гооnодарств раїюну ЇІд\"ТІ, ло надоях ~Іолока твари.нники радгосnу <<Зор·я>>, Вони вироби;ш на кожні сто гектарів сі.1ьськогосnодарських

191

Пташниці, назви

три _гро~о~І пре,мн .(на сп~-~ Ви_ дача п. ремііі про во. дить- П[юдуюивність худоби зро­ Рl'Ну гр) щ ). Пt,.рша ІІJН:МІЯ. ся ІІІС.lJІ шдведrння шдсчІ- стає. Марія Захар:вна від 20

183

.ПТАZПИИЦІ

річна прІ'- Захарівна П";Льтяй .. Вона ' падо1.1а 1286 юло11рамtв моня за кращі показники. На )Ііп д.1я техніка-сr:н•кціоне- лока. Коnави переведгні на J;ожному відді:шу д.1я доя· ,..утримання, поча·в . ра та зоо·rехюка по плем- табірне

780 769 767 764 761 758 754 750

Павленко Г. П. («Красилівський>>) Васюра К. Л. (імені Щорса)

цтва продукції сідьського бованців, д:ш ветr·рннарннх нентнер:в молока, а вихід господарства, в тюІу чис.1і і працівників _ 20 карfіо- його tHa кожну корову ста· \ІО.1ока та )І.яса. Саме тому . . . . новить 1048 юлограмш. ванці_в. ІІІВрІчн,І.. грошова Найкращих ·показннків в радгоспі « Требухівський » премІЯ д.lН Т!'ХІІІКІВ штуч- добилася до1rрка Герой Соного осімrніння

796

Несіна Г. І. («Красилі·вський») Макушненко Н. М. (імені Щорса)

праці, аfіі.lІ.ІІІ<'ІІІІі ІНІІJобни- )10.1ОЧІІОГ() стада- 15 кар- ри міс,я.ці тут н.адоєно ЗО87

д11Я тваринників встанов.оІе­

І6З

202 202 168 180 !99 176 143 167 181 186 133 181 81 192 186 173

796 792 789 7.88

Гордіенко .н. Ф. ( «І<расилівський») Янковець М. А. ( «Красидівський»)

:юотrхІІІІ\Ів-ааЩІУ.юч_нх 1 n'ятнр'чки л.epll!e місце се-

фе]J\ШШІ, кrруючих

[',ЗО

Менжеrа Т. С. («Красилівський»)

ооваІЩІВ. І\в~р!а.1І·ІІ~ П]Jt'\111 зобов'язань

чrзну рол у да:н.шощ· нід- І\а\ш _ вищенні П\)ОДУІ<ТІІВ!ІОС Т і ,

832

( «Бобрицький»)

~-

)Іії на відці:ІОК по 10 1;ар-

8З6

Губар М. М. (БогданЬвська) Тк.аченко М. Р. (Богдан:вська) Кузьменко г. Д. («1іребухіІВСЬКИЙ»)

Ішрбованців, дог- По

ДіІJt'."ІЬНОЇ ГР}'ЛІІ -

186 201 201 192 187 16tl 182 207 176 20() 180

83() 829 828 825 824 Пономаренко Г. Д. (Ру;щянськ. л. п. з.) 819 Лукашенко С. О. ( <<.Бобрицький») 816 Калиниченко В. Ф. ( «ЗаворІщькиЙ>>) 808 Сушко К. Т. (<<Готолівський>>) 802 Скоромна М. €. (<<Зоря») 801 Литвиненко Г. М. ( «Бо.брицький») 799 Бобко Н. М. (Богданівська) 798

:ІЯДаЧа)І )10.10ДІІЯІUt і ВіДГО-

:шохоченнн д.1н

ві.1іграє

10

2ІЗ

Шевель О. Ф. («Гоголі·вськи,й») П.ономаренко 0. С. (Ру;щянськ. П.ІЛ. з.) БІленко М. І. ( <~КрасилЬвськиЙ>>) Довгодько О. І. (<<Літків•ськиЙ>>) Касян К. Ф. (і~Іені Щорса)

2З8 2ЗІ

ІООЗ

Крисько м. (<<ТребухівськІІЇІ») Оксюта О. («Т·ребух:аськнй») Бабич У. І. («Т•ребухі·вський») Погребняк М. С. (іж~ні Кірова) Какун Н. А. (<<П.1осківськнй») Ярмолекко Н. n. (<<Літківськнй») Ходос О. Д. («БобрІщький») Менжега М. Р. (<<Красилівськнй>>) Філіnович Г. І. (<<ТребухівсьюtЙ») Безсмертна М. <<.Велн.КОДІВІер.») Назміева У. К. ( <<Бобри.цькrІЙ») Фесюк Р. Р. («П.тооківськнй») Рогач К. А. (<<Красилівський>>) Маляр-енко Т. М. (імені Щорса) Яковенко Г. С. (<<Ве,1нкодІшерськнЇІ») Ку.nріинчук В. А. ( <<П.юсківськнЇІ>>)

Дяченко М. А.

196 158 269

1058 1045

n. («ТребухіВСЬКИЇІ»)

Харченко В. Ю. ( <<Требухі•в·ський») Гузій К. Г. (Семиnолківська)

256 :2GO

106З

Лукеся О. В. (<<Требу.хівський») Кулик В. Д. («ТребухівсьюІЙ») Щерби.на n. n. («Ллосківський») Юхименко Г. І. ( «Плооківський») Батечко Г. І. (Калитянська) Яковенко Л. В. ( «Красил)всьКІІ·Й») Оксютенко В. І. (імені Юрова) ЛитАнн О. О. (<<Бобрицький») Ренська Н. М. (імені Кірова) Литвиненко М. К. (імені Кірова) Барбон Т. І. (імені Кірова) Мнколаенко Г. С. ( «ПлооківсьюІ•ЇІ») €реденко Т. І. (імені Кірова) Грос Г. О. (іомені Щорса) Карпенко В. І. (і~tені Щорса)

Ячник М. В. («Лі11ківський») Цьомка П. Н. (.Богдані.всЬІка)

Ковбасннська в.

192 175 192 194 172 197

868

n.

Литовченко Н. Н. ( «Пл.ос-к:вськИЇ!») Юхта

1 ТРАВНЯ

ГОСПОДАРСТВ

;::;- .... ~~g

о о- ..а

"""' "'

~ ~ ~·~ <<П.10ІСКЇ'ВСЬКІІЙ» «РУсані.вський»

:~1ені Щорса

Калитянська <<З Ор Я» <<Требухі&СЬКlІЙ» ФКрасил'вський>> <~ВеликодюІе<рський>' <<Бобрицький>> «Гоюді!J'СЬІКИ'Й» «.Л :1'Кl'ВСЬКИ Й» Ру ДНІЯНСЬКИЙ пле:wnтахозаво.д

«З авори.цЬІКИЙ>> Богдшнівська СемиІпол,ківська

2ЗІ,5

207,8 159,R І :'і8,4

156,0 147,3 14З,О ІЗІ.:>

124,6 115,7 106,7 103,2 92,2 89,5 73,8

;_

:t,_~

~

".:

,-а

~

~~ <";:с ;;::::;,

=~P(ri;

"'

12,9

{):З()

2(),4 21,2

48

10,4

614 582 527 592 ·696

25,6

5ЗО

12,4 17,5 25,2

781 591

7З,8 5З,І

ІЗ,R

35/• 11,4 11.2 IO,:J 13,4 16,7

f)З\

с::;

о~

"-"' С::~:Е~-

877 721 779 607 600

""'

~ ~::: ~

о

::: ,...,

КиїІв·ська

53,2 73,6 49,1 51,5 51,4 54,9 54,2 50,0

42,3

84 54 53 58

73,8 46,1 84,?

67)

85,4 64,4 94,4 fіб,З

84,1

65,2 170,1 61,2 104,6 50.7 32,0 68,7

117,-2 104,2 86,7 59,8

123}

68,8

82,0 48,3 76,7

67,3

88,3

80,2 190,4

72,2

Пухі•вський племптахо· реnродуктор

По радгоспах і птахо127,4 фабриках

імені Кірова Цен1'ральна дослідна станція

53,1

629 896

11,0

71

18,2 62,6

60

54,8 65,9

91,1


ПІД ЧАС ВЕЛИКОІ

ПремІІ за благоустрій мІст

Другу грошову пре~1ію присуджено місту Донець­

-

третю

ку,

В нинішньому році від­

Ялті.

місту

треби. Досить сказати, що

гід­

за

закуплено 16 пала­ вже будуть протя­ ток. кщрі приста­ гом літа добрим нищем для наших робіт­ на берегах Десни. ників

придбано палатон До десятwів лостіль­ Н•ілька

по

робіт

100-річчя :з зустріч ну дня народження В. І. Ле­ ніна.

(РАТАУ).

належностей в ком­ них ж будуть Сюди n.1r, : ті . курсувати автобуси та два автомобілі з комбінату і назад у вихідні дні.

БРИГАДИ <<Вірний

-

наавали

так

се.1а Б\·хз.1ове Гащщм;n­ го раі\ону на с;:: і га:ІІіУ

!\ОЛГОСПІЮГО ладу. В 1937 госпvдарпередове році роз­

в

успіхи

за

області

госпо­ сільського внтку нагородже­ дарства було

він

Згодом

тизани.

комунізму>>

відпочити

на

міліції

райвідді-

прокурату­ викрито гру­ і

дою ОлеІ\·сандрівною. про!'рули Учасники Сторчева Антоніна давці Романенко Михайлівна, Євдокія Василівна і Сер­ Василівна з Надія дюк У син про­ благословіння 1965-1967 років тягом займались крадіжкою гро-

-

господар­

велике

свято.

14 ТРАВНЯ Перша програма 11.00 - ТелевізІАні вісті. 11.10 - •Місця тут тихі•. НовиА ху­ КП Наша афіша. 17.10 - До 50-річчя дожні~ фільм. 17.05 Ге­ Україин. •Комуністи•. Те.1енізійний нарис. (Львів). 17.30 ба­ другом а~се.1им •3 школярів. Для 18.00 левІзІйні вісті. 18.40 реклама. ТелевІзІАна рабаном•. (Донецьк). 18.30 • Весна в НялІнгсуі1паулІ•. ТелевІзІАннА фільм. 19.00 - •02•. І(амерні вечори. 20.10 ТедевІзііінИїt журнал . (Луганськ). 19.40 - ТелевізіАннА фі.•ьм. 20.30 - ІнформацІАна програма •Час•. •Місця тут тихі•. Новий художній фільм. (М.). 21.15 Друга програма 10.05 - Телевізідні новини. (М.). 10. 15 - С. Прокоф 'єв -•По­ вість про справжню людину». ТелевІзІІіинІі музичниА спектакJІь. 9 класу. для учнів (М. ) .. 11.35 - •ШкільииА екран• . Фізика Програма нав­ •Будова і в.•астивості твердого тіла•. 18.00 ВІВТОРОК,

ІсторІя курсу. чального теJJебачення . д.•оя студентів другого КПРС. сХХІІІ з'їзд КПРС та його історJІчне значення•. Техно­ металів. сЕлементи режиму- різання. Стружкоутворення. математика. різАння і потужність при точінні•. Вища

20 15 -:-

«Подвіііиі

(Дві лекції) . та криволінІАні інтеграли• . До 50-річчя прИкордонних військ. •ЧаАки над бухтою•. Телево­ •Голоси Ел­ сНа добраніч, діти!» зіііІІиіі фільм.

лад.и•.

20.30 -

ФІльм-концерт .

21.15 -

nрІІ.цівників народної освіти.

20.40 -

Всеросійській

Назустріч

(М.),

21.30 -

нараді

ЛІтературонА театр.

Нові грамзаписи. (Будапешт). 23.0023.15 - На велогонці Миру. Юнорепор­ СЕРЕДА, 15 ТРАВНЯ. Перша програма 17.10 - Наша афіша. 17.15 - До 50-річчя КП України. «Ко­ - боАовнА загін КПРС•. 17.45 Україин муністична партія ІнформаціА­ Програма кольорового телебачення. (М . ). 20.45 на програма сЧаС1t. (М.). 21.30 - ТелевізіАна реклама. 21.40 • ВтеЧа у б_езмовність•. НовІ!А художній фільм. 23. ОО - •Ліра•. (М.).

22.20 -

таж

(М.).

•ТІлькн

Камерний

11.00 -

•Квалітон•

факти•.

(М.),

концерт.

(Болгарія). Друга

Телевізійні

програма

· 11.15 11.35 18.00 -

віс.-1.

До

прикордонних

50-річчя

Історія екран• сWкІльниІі віііськ. сЗакон кордону•;· · першої по­ кдасу. •Культура €вроnи кінця XV для учнів курси. підготовчІ ТелевізІйнІ ловини XVII століття•. Українська літературt. сРевОJJюцІАна лірика П. Грабовського•. ФІзика •Електричні явища в металах-напІвпровІдниках•. Істо­ рр.•. періоду СРСР •Історія рія. сНа Фільм-концерт. вечірки•. «Буковинські •Короткі Історії•. ТелевізіАннА Ф.Ільм. добраніч, діти!•

6

1926

20.45 21.30 -

(Випуск третій) . програма. (Ленінград).

22,45 -

На

щедрі­

-

1941 20.30

-

19 40

популярна Музична •КалеАдоскоп• . (.Ленінград). юність!• «ТобІ,

22.15 -

велогонці Миру.

суботи і неді.1і). Дирекція змішторгу.

тиви на майбутнє ще при

Не забуваємо і про да­

є мніші.

БРОВАРСЬКА ВЕЧІРНЯ ШКОЛА зАг Альноr МУзичноr освпИ ОГОЛОШУ€ НАБІР УЧНІВ

В. ГВІЗІН, голGва робіткому заво­ дебудівного комбінату.

над 50 путівок в будинки та санаторії. вІдпочи•нку

на 1968-69 навчальний рік. ШІ\0.111 ~Іає на \І,еті дати шнрокю1 ·\ІасюІ тру­ В ід

КІнорепортаж.

(М.

).

віщmвv

бе1

освіту

\Іузичну

з~га.1ьну

д.ящttх

КВЗ.1і­

або НаВЧаН-НЯ, ПtДВІІЩІІТІІ

ВІІ[J О ОНІІЦТ В а

ф і кан і ю .к е рів,:шкі,в колектнв:в х v дожньої са\10вихова гелів .працівникfв, .1 ія.1ьності, \tузичних ІІІКЇ.lЬШІХ і J.ОШКі.lЬfШХ уста'НОВ, а ТаКОЖ Під·ГО­ тувати. н_айбі.1ьш обдарованих учн'в до вступу в 'І УЗ!і'ІІІІ

~ІVЗІІЧНО·П~;(а.ГО­

Та

K)".lІ>ry.p.HO-OCBiTHi

І

ГіЧ ІІ : У'ІИ.1ИЩ.а і П і J,ВІІЩІІТ!І рі•ВеНЬ \ІУЗІІЧНІІХ ЗІІЗНЬ

Ol'l fi, ЯКі ВЖе \ІаЮТЬ певну ПідГОТОВК\'.

;t.lЯ

Нав•Іання в школі провадиться по спеЦіа.1ьно•

стях:

І. Фортепі ано .

З. Баян, до,Іра, бандура , акордеон. Духов: інструщнти.

Право't вступу до школи корастуюrься Ві:і гро-

\ІЗД: ЯJІІІ

CrCP,

ЯКі

зайщ~ЮТЬСЯ суспі.1ЬНО-·Корнсвід

НО1~) п~ацею, а також уч.ні віком 1 CfJ\I!H На.JJ 1 ІаІІІІЯ В 1/ІКОЛ·і - 5

масиві ні­

рай.ону соціаліс­ пу розкрадачLв нотра власності, тичної довгий час діяла в місько­ чолі з на му ноопторзі Зінаї­ Усик директором

(РАТА}').

·• огія Сили-

року,

( кр1 ~~

І R год.

4.

Броварським

дублікат нагоро­ ства його. яне Вручення ди. відбулося нещодавно, пе­ колгоспне

ми

з 9 до

змішторгу

Зверта; н~я у в :.:ц:.1 кадр:;в

охопити

можемо

лом рою

наступниці трудової с .1ави

на

цього

маємо

робпники в цех безалкогольних напоїв.

знов

що

те,

'

ван!ажникн в магазини і . на базу торгу,

заводобудівно­ робітників на живе 1ю~1бінату І·о

заги­

плексній бригаді ко.1госпу

ретво,рилося

Однак

багатши~1 .

товарів

продовольчих

ше, ніж раніше. Перспек­

ле~! місця відпочинну. В цьому плані виділено по­

ЧИМ ПАЛІ, ТЮ\

11 1

\І ашнt.оІ

Фотоетюд А. Козака.

-

них>)

нестачі

кривали

нини

шляхом

ноопторгу

• і •

нанесли збиток коопторгу сумі 4408 загальній карбованців.

за їх дія .'Іьніс­ контроль тю. Погано працюва.'Іа рерайспоnомісія візійна

!

живспілки і коопторгу

: : :

З

матеріалів

справи

-

і

у І Нали и проводила, то по-

насамперед

виниt<ли

:

інвентаризацій.

води.ла"

що недостачі в :v~агаJІІНах

з злочинною ді-І верхова,

ф~рмаль~ю. Не-

приводом сільськогоспо-

району розглянув коопторгІ·вських засудив їх до і різних стронів тюремного ув'язнення: Усик З. О. -

в цродуктів, дарсьІ\их взяла. наЄ. Романенко 1500 нарбованnриклад. А. Сторчсвої в ців,

на п'ять роні•в з утрюншню1 в таборі суворого ре­ ІЮІ~Іу, Сторчеву А . !\ І. Ро~Іанешю і на чотири

· під

новищем, заr;упівлі

До речі, А. ва

у

два

Присвоюва.;Іа!

вертала.

1966

JVJ. Стор•Іе- внх

році

9-!2

10-12

Усик,

З.

та:УІ

напере-

шахрайку

свого ·. крильgя.

1

в

з-під

ці. Сторчева з

20

травн,я.

Консу.1ьта.ції д.1я вступник ів з

10

по 25 трав-

1

по З черв.ня.

Дирекція шкопн.

і

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ПРО,\tКО,\\БІНАТУ

СРОВАРСЬКОІ

РАйСПОЖИВСШЛЮ І

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ швачки-мотористки, обізнані

3

роботою

на

швеіІ­

Ні ІХ \I<!IUII 'I aX З І'.l і' КТрНЧНЮІ ПрІrВОДО\1, і МеханіКИ по

вха.заннх

ре,І о. н ту

~

~tашин.

За довідка,шІ ЗВІ'ртатнсь :В контору про:чко,1бі-

.

на­

вату (б:.1я боі\І~і).

: :

.

, . . . . . .. . . . . . . . . . . . & . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:II . . . . . . . . . . . . . .Q • • • • • • • • • • _ _ , , . . . . . . . . :

І

його вороги.

М . НАЛІС,

йGнноrо відділу міліції.

бу.1а звіль-

...пише в грудні, та й то << За влас-

нена

І ..........................................- .......... Прийом заяв від вступнІІКі· В . провадиться з 20

Встуnні екзю1енн nровадяться .з

Ко.1екшв учител і в БогдаНІіІІІСької ~ередньоі шко.111

вн·с.юв.1ює г.шбоке

оперуповноважений ра-

Про _це

раиспоживсшл-

я,кої

до

група,

Заяви ПрО ЛрІІЙО'М ДО .ДИТЯЧОІЇ муЗІІ'ЧНОЇ ШКІМІІ

!ІЯ.

з ~ . раху­

місця серt'д

існує nідготов•ча

подаються .на ·і\І'я директ.ора з заз.наченням обраної •с:nеuіаль·нос ті та домашньої адреси .

:

: :

Згідно народу. шого ст . 131 Нонституції СРСР

не відпустила до- вона -

року,

свідчену знали

не\Іа

Прп школі

nрнймаються діти віко\! 6-7 р, окі·в.

квітня по

нок 1\QНфІс~;ацll JІаІІ:Іа за­

народного кtр постанові від 9 серпня 1966 суду

інстру~tенти

років.

і

r:уджених. Розкрадачам, спекулян­

забароз повІдальност! ною працювати в торгівлі.

років;

До першого класу дитячої ~узич_но~ школи прні\\Іаються ,діти , ·які мають ВІдПОВІдНІ музичні перший .д ані. :Чузнчна підготов.ка до в-оту.ІJоу .в клас · Не обов'язкова.

Прив.1аснену

по~ерну!?

7-9

років;

Г) по сnеціа.1ьності: духові

внправно-трудо-

робіт.

с у .\ІУ

прн rяга-

лась до крИ:\1інальної від-

Одиак

роки

віолончель

в) по спец і а . 1ьності: ба. ян, до,tра, ба:ндура_

на три рою1 тюр­ Є. В. на ШІ, Сердюк Н. В. -

близьnо п'ятисот. Бра.1а і в інших. Брала і .. . не по-

по спеuіа.1ьності:

б)

!

ського справу злодіїв

безбоязно займались 1\радіжнами. Сама Уси!\, зловживаючи службовим ста-

ч~рвня.

І-9 років ;

• яльністю З. Усик, яка всі- дарма бра'Вl маХІнатоІ?.и : ляно покривала їх. Про- кожного разу обводили 1х і : та- навколо пальця. дМІці, користуючись Народний суд Баришів­ • ум,)іЮЮ, вигідною ною зв'язку

15

на 1968-69 навча.льний рік.

і

по 8-1 О місяців не про­

встановлено .

20

ло

До пеrшого к.1асу прнЙ\Іаються :діти гакого в'ку: _ а) по спеціа.1ьності: фортепіано, скрипка -

і

злочинно­

r.тави­ безвідповідально лись до збереження мате­ ріальних цінностей, заве­ дбали роботу з кадрами і

підсудних

.по

1Jj

квітня

20

j'-'\~'ЗИЧНА ШКОЛА-СЕМИРІЧКА НАБІР УЧНІВ ОГОЛОШУ€

і

• : :

це.реющання товарі·в і грошей з однієї нрамниці в підробіншу . Відловідно ляли й донументи. Злодії

n

\ І

r......~·;;·~:·;~~7л"~~·;;;~~~~····;~·;;~:*..І

Отже,

Правління РСС і керів-

пере-

вони

слідів

рокі.в.

Дирекція.

ти

«Жир-

покриття

метою

бажанням» .

t

~.,....."........,...,...,.~.,.~......_.,...~.."..,..."

злодійському нублу нооп­ кому потураторгу було

ностей торгу. В час проведення інвентаризацій з

! 4

4

адреси.

Прнt\оч заяв вровадиться з

по засnузі

ним

цін-

шей і матеріальних

.10

р<ЖЇВ.

Занвн .про прнЇJО\І до школн подаються на ім'51 деІІррвс к··Ят.ора з зазначенню! обраного фаху та до­

UIKABIWE ...

Коопторгівським шахраям

Верховної Пр~зидія Ради СРСР прийняла рі­ шення видати третій ком­

орд е ноносного

експеднтdРи,

В ст~ ПІlІ екза\Jенн з

вдалося.

<< Прапор

товарознавець

образно кажучи, бу­

наголошую:

ростимуть.

тісний. Юнотеатр де. Нвитків і на третину ба-

з окупан­ орден не

боротьбі Знайти

нув у тами.

де

.1'6 20

комірники промислових т~варів,

Звичайно, є заводи, де л:іто,

гастроном

в

касири

І батьки їх матимуп, з~ю гу добре провести літо.

діти в холодку, в сквери­ ку . І цього бракує, один грязю­ пісок, а як дощ на, що й ступити ногою ніде . А земля тут хоро­ ша, аби лиш господар доб­ дерева знайшовся, рий

овочів,

продавці

2. Скрипка, віо.1онче.1ь.

у пар­

і пішов

відшукаєш. не лейболу Старішим хочеться поси­

такі працівники: продавці продовольчих товарів,

Нас непокоїть ще й тачастина Перевапша 1\е.

Нали в 1941 році село окупували фашисти, голо­ ва артілі В. В. Лисак схо­ орден

nОТРІБНІ

використову­ можливості, транспорт під­ вати весь

а

не орденом «Знак nоша­ НІ! >). Високу нагороду вру­ делбації чив . у Нрем.І\і колгоспу :Всесоюзний ста­ роста М. І. Нал!н!н.

вав

на постійну роботv

туристсьюІ­

ми м аршрутами . Діти ро відпочинуть, на­ бітників беруться сил в піонерсь­ Ниї.вщини таборах ких

не ·вистачає. Та жаючих навіть площадки для во­

...

БРОВАРСЬІ(О.М~' ЗМІШТОРГУ

містах-героях

житлово\1У масиві . Причо­ му незабаро~t зай!'.1емо ще 514 на гуртожитоn й місць. Молоді добавиться.

в

перших

з

одюш

ство

в

nористуючись

приємства.

тр~·діВПІІЮІ

. <mтіль

свою

ничншш

В!Іроб-

починку, але й це добре. Будемо розширювати свої

ПОЛТАВА.

разповсюджу­ с і .1ьСькі

шкі.1,

Броварське агентство сСоюздрук-.

всіх навіть простим видом від­

КОЛГОСПНОУ

ПЕРЕДПЛАТА

п_ередплаrи, nроо.щдські П t•д'rьриєщ:11в, ·ращ,rооп:в,

ку,. луНІкти 'вачІ преоси Л\ІСТОІІОШі.

гоJІова сільради.

наші

..·'·

на друге півріччя 1968 року. Пере;ІJІmату приймають: пошта, ві;rді.1еНІНЯ зв'яз­

Г. ЛИТОВЧЕНКО,

Побувають

··-.-~

на газети і журнали

повністю ми

Звичайно, не

ОРДЕН НА ПРАПОРІ

ш.1ЯХ>>

по-

нультурно,побутов!

республіканпрофесійних закликали трудя­ спілок щпх міст республіки ще розгорнути соціа­ ширше лістичне змагання з .1 кра­ міст,

кращі,

аніж було раніше. Завод став прибутковим, розши­ фонд фінансовий рився Більше підприємства. на виділяється коштів

Унраїнська рада сьnа

проведення

відпочин­

да.'Іеко

справи

ку

Рада Міністрів УРСР і

ще

масового

ІЮСІЮ

хорошу роВідмічено в по благоустрою боту 1шарталі 1968 першому року міст Одеси, Севасто­ поля , Львова, Івано-Фран­ Білої Цернви і nівська, Ровно.

благоус"І'рою

...•..•~

УВАГА!

ТРИВАЄ

квітн.

Літо і відпочинок

місту-ге­

та.лі 1968 <року рою Ниєву.

}

...............................

квар­

першому

в

вічним

спати

сном в далеких і близьких краях. Вшано­ вуючи їх світлу пам'ять, трудящі споруди-

rrерехІдний Червоний ли прапор І першу грошову прове­ прем,ію за краще благо­ по робіт дення устрою

залишилися

назавжди

що

присуди­

спілок

~-·~-~--~-~-~-~-~-~--~-~-~·~----~-·.-.~.~.~.--.~.--~.-~.-,-·,·,-·······

ли обеліск слави. Імена всіх загиблих ви­ 9 травня, його. граніті на карбувані в День Перемоги, відбулося урочисте від­ криття обеліска. Вдячні односепьчанн по­ кла.лн до підніжжя пам'ятника вінки і живі

забувають своїх земляків,

не

Рожнівці

республіканська рада про­

фесійних

НАПИСИ НА ГРАНІТІ

повернулися

не

тами за чес>rь, свободу і незалежність рід­ ної Батьківщини.

і Українська

РСР

Вітчиз,няної війни

до-дому. Вони смертю хоробрих полягли в боротьбі з німецько-фашистськими окупан­

Україн­

Міністрів

Рада

ської

226 жителів ~ела Рожни

;\\ико.lі

І

аnі·вчуття

Порфиравнчу

з

І

вчнте.1ю Теп.1юку

праводу

;перел;юної

оtерті його матері Теплюк Вівді Федорівни.

роботи

1

Редактор Є. ФЕДЯИ.

. . ..

•••••••••••••••••••••••

........... :~:~··:;~~~~......І ~- ··· .. ·:~~~::··::1·~~:·:··~·:::·:~::·:~:~~:~··;::~::- І ·- -:;~·~::··~:::~·······І М,

БРОВА РИ

вул. Київська,

154.

І

комитета КП УІ<раиньІ и районного Совета депутатов трудящихся КиеnскоА области.

І

Газета

~

четвер І суботу.

·І

,

виходить

У вівторок,

ТСЛЕФОНИ : редактора - 3-82, заступника редактора, від-~ токореспондента - 4-67, вІдповІдал~ного секретаря - 3-18, вІд-~~ _ . дІліА (партІІіного життя, промІІсловостІ, масово\ роботи) І фо- ділу сільського господарстsа - 4-47.

............................................................................................................................................................ Броварська друкар·ня, Київської області, ву.1. Київська,

154. Тедефон -

4-57.

За~І.

1799-6464.

56 номер 1968 рік  

56 номер 1968 рік

Advertisement