Page 1

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРОАеmaрl геіоХ "ра ТН. вjl4lJilffJttll!

стаХllnО8Е . ь

про сuJtuuаuuя ЛJtеuУJJtу IU( КПРС .. І'н.в plшеННIІ скликати Пленум аж KI1JtC 14 . . . . . 1959 року.

. . . . 1І&~ • • lИВIІ Плet{уму ЦК nнтаин. вро . . . . 80 . . . . .КВю рішень ХХІ з'ізду

КП~"'WJPO."""'ІІ &омплексвоі мехавlза·

пар1'IУ УкраІни та раІІонної РаАИ Аепутаті& ТРУAJIЩИХ

Київської областІ

СереАЗ, 1 З травня

.Ni 56 (1811 >11

--------с.---------

1959

=

року. 11 Ціна

15

КОП.

вlдl MOCIt08CЬXoro мIСІоКОІ'О, Ленlнгра.-cwtOl'O, СталlнеЬ«ОІ'О С8ердлoetькоro І Днlпропетроесь­

Koro pa,IUIQ~B, а також зac.nухатн доПOlllдь Державноro Комlте1У

Ради МІністрІв СРСР по

Idі'

хім" про внІОВ8ННІІ постаноен Плевуму ЦК КПРС .Ід 1 траВИIІ 1958 р. про ПрВС1СOf*IRR

_,..,арlлого у«а1&)'888ІІIІ, штампІв та Ін­

розентку хlмlчноі ПРОМИCJIово«1

~TiB З метою .-альшorо poswиреНlІ1І про­ .....ого внробннцтва І бу......цтва, nIA......et{-

робництва

• .........oBocтl ICJyдf8lllЩТ81, автомаТІІЗацІі ... f . $ М, за~НIІ . потокО8ИХ лlнll, за­

Орган іроварсыtгоo раІІонного комІтету Комуністичної

ЦВ RПРС

CJlухати в цьoafy питаннІ на Пленумі ЦІ( ДОПО.

Н8 постІ внроблюваноі npo.IQ_i І зии_енн.ії сoбlвартостl,а також вартостІ будlвниuтва. За-

синтетичних

І

матерІалІ,

осоБJlИВО 1ItIі

вироБІв

jих АЛ- задовоаенн. потреб населення і HapoAИoro

з

потреб

господарства.

ВЕЛИНЕ СВЯТО

УНРА'НСЬКОГО НАРОДУ Вр!'ченна ~ ..~ ..,iHeЬBi. РСР ордена dеuіиа у ТJ)УASЩИХ УJt>раj.ни велике 'радісне CВJl'1'(). Poonyбniцi В'Ручавться ,іООІГИЙ ~деJl

Левша, 8КИМ вона наroрOlДЖевз за вел. усП!іхи, дOOltГ1lyтi В 1958 .JЮЦi .в зО4льше-н­ ні IВІфООиицтва прод'У~riв сільськOfО гос­ ПОА~mа.

11 Тd>а,ВlІЯВ КИЄВі ~ід6'УЛОСЬ урочисre засідання Презкдії Ве'РХ' ()ВН'ОЇ Рщци УЕра.їн­ с/;к(}ї РСР, Ради Milllkтpiв УРСР і ЦеаІ1'­ ,радьнOfO КОlf:iтету К'О)ll}',в'kтичної па.Р'І'іі

У'Країни :разOOf З ЩІе.д'ставникамк 1'РО'М&д­ cь~ocтi, НWIaIl'O!j)а'Мк ПІЮМиеловOIC'l1i, пере­ дО\Викwи сільlcыtо'о гooo~твa, ЛJНI­ OВJ[чене врученню Ра;ДJIIIIICIЛtїЙ Yнwaївi най­ вищої у,рнло.вої нагQ'PОДИ. В Ж'О'ВТНeJЮI(у :палаfti культури зі6ралНІСЯ пе.рпtiОО.Rфeта.рі

обкooU.в па'vnrї і гО'лови ООJllВИХ()ИlСсМВ, пе­ 3УC'l'{J'іч на ае,радромі ПершОІГО ооItретщр.я Дентрального KOlМirreтy КПРС, Голови Ради МiнiC'l'(J)iв Союзу РСР 'МJ. М. С. Хрущова_Лав_ IroJlГOOПY «К'ОМУНІЦ))

На прапорі республіки­ два ордени Леніна СКС • З0JlOта npoмiHHI СвІтя,," обра3 lяnlча. Друrиіі ор.... УкраіНі

~

і

Стenан ОJlJИНИк..JUUlIІ. ;pimеlfИЯ'МИ 'з'їзду буді:в-

і

!

яин,

6paTY-КИСІ, npиeіт. Др,rиіі tPI8Н Украіни

СКС сонцем на ... ееlт!

~

~

і

і

'рМ'НИ, З особлиоою силою 'роз-

.. .Із МосКВИ, мов пісня,

ФОТО Я. Да.ндзона.

~ !

t

~

!

Сeprійовичу Хрущову хліб-сіль.

На колтocnних і lJ}адгоOllНИХ

РіАНа napтія вруча!

~ ~

жаї всіх сільсьЮОО'ОіСПО'Д3jllCЬких кУn,иур, :юК'~а кщrrmтл:і і овочів .

Ржищiilllcькorо ,))аЙОНУ, Киїоської ООла.сті, депутат Ве-р­ ХОІ!ІНої Ради УРСР К. К. KoIМIНK. пЧднаси'І'Ь Мииитl

ланах ;р'а'Йооу,лк і всієї У'к - ~

реД~НlRи колroomroго і paдгoonнOO'O ВI@06ництва, представнИ'КипIJlOO(ИСЛОВИХ пЦцрИ'

6ХСТВ і будов, ВОЇ'НИ Ра.AJllІСькоі А!р!МіЇ.

БурхлJliВ.ИМИ

оплеl()ка'Ми

'зУ'ro1IJ!iч!'Ю'І'Ь

nplre,yтнi понву 11 Президії Перпюrо еех·

]>еТ3/РІЯ цк КПРС, Голоои Ради Мitfic11J)ЇIВ СРСР roвa.ршпа М. с. ХРУЩОІВа, ке.РilвнИli1Пl

~HI)Ї ца;р.ті.і і }1ІІВд'У 'к­

ПЕРЕБУВАННЯ В КИЄВІ ТОВАРИША М. с. ХРУЩОВА

раіни, знатних людей ,реІСО'уБЛЇIКИ,

roc.тeй, що І1'})иб'у'лина 'l'ОІР'Жєст­ ва.

УаючИІС'l'e заlOі'дання

IВC'l1Y'ШIИ'М

ГОJ)1lУЛОСJl соціаJJkтичне ама- ! 9 травня Сl'олиця Радян.сЬХі}Ї мyrШcТИЧНОЇ партИ і урядУ Украї- ни ПрезlЦЇ;i ЦК &ПРС, Перший гaHНJI Н&іВеоС'Ніоорmoro tpOItУ і Уlt'paїНИ У1ІЮчисто З)"СТРШ Пе,р-ни ві,цвідали ftOJJrOCn «ЧерововиА сеж.рета'Р ЦК К,П Уfq)aіни М. В. СЄ:llИ:РіПИ. Ha1lXHeHi mpич- І

ОсооJlИiВl() paдreнo - орден нИ'itШ комуні3'М'У,

шorо ceкpe>rа1!Я ЦК МРС, Голо- хliбщюб»

ву Ради Miнreтpiiв СРСР roва.ри- киї'8ІсыІI

МОВО)( ві)JЦ)ИВaв ка:ндида.т у чnе-

Об}'J:iвeьхого 'Р6·Аону, Пiдropний.

ООлaiC.'l'Ї.

)I~~

Се1сретЗф Презцij

трудівни,ки і ша ~. С. Х1'УЩ1)Da, ЯпА,ПllиБУВ rocтл сердечІЮ віТЗІЛИ XOJJrоOIl1Пl- Ра'дИ

Ве!рХОВIЮЇ

УIфaїJreЬКОЇ РСР А. М. Ленmа т.р.у·...і petCUуБШи · сільеЬEOrОГOlJlОА~тва~ :наба - ~ у КИІВ на ropЖЄІСтва: .В зв Я31tY. ~ ки, піАнесJJИ ООМУ хлі'б-сіль. ЗлЄlИ1tO зачитує У,К'аЗ П'J)e3ЦЇ !одєpжaJUf 3 P}'lt ПЩJmOfО ее- ra'l'O швидше і краще провєJlИ І ВWЧЄ'IfНIІ1М • РI1іД.Jm~ь1tJЙ Y'ItpalUI В і(])ужній Jlo:nroвi, яка відб·у- Вepxoom'<JЇ Ра'ди СРСР ,про Н3:І'0і к:рета.PJI ,ЦК КПРС, Голови ,Ра- першИІЙ етап польО'Вих. робіт, і орде,на ЛеН1П!. лаСJl в lfiINIIВJlТннi xoJIГOOIIY, голо· РОДЖЄіIfНЯ YК'j)aiНCЬKOЇ РаДЯ'Нсь'Коі

1_-

!

ди МФНЇСТJfв СРСР, паJlRО лю- 300Кре'М& поса.,щку КatpТ:ооші. ! бюroго всімбara'ЮМ'ЇJIЬЙООШИ'М, 3нvmї груп~ механі3атор;в ft багаroнсщі0lН3ЛЬНИМ ~IICЬ- }'ICIJiШН6 sa8e'РШУЮТЬ сіівбу і 1tY~урудзи. 3 пе,pmих днів і ВІІІІ на.РОДOll нallПoro Л()Ij)(II'IJN траіВІІЯ ПОВСЮДИ збііJIЬJU'У'Є'l'bCJI і АРуга і товариша J(и:кити СеРГНЮllича ~fIIIJO'Вa, ItїлЬ8ЇаС'І'Ь д~, ОІ!И'Нарак, &ЕЇ

l

~ !

3 Ч&С'І'Ю ВИ'КIJllУЮТЬ і JlIe,J)le'ВИ-

Па ae~мi

д~ fOCТJlDa &ртіJlі

ГЄІрОЙ

Соціаліtти'ЧНої СоціаJIЇlCТИЧН~Ї

nrepo~ ва. ~mш ycmп, ІеО- вирООнllЦТВY

І ~ ~ 'IW~ІІМИ 'К- РIRIНИЦтва .

~

ретар цк КП УкраWи. М. В. П~- ІИ дальшOlOO IpooDИlI'Itу кOJLГООШlО- лу roвa.риm

М . С. ХРУЩОВ Bi~

і ГОJ)ниА, Ка1ІДИ'дат у члеВIf П1)е'ЗИ- ro впробнИЦТІВа. ltoЛJr(ЮП уже в імеНІ 1 за дО'])учеН'Jl1Я11 ltPeзи,,.И і.і дії ЦК К:ІІРС, Го()лооа Пpe:3'lЦii цьОМ'}' році ІВ_ВВ оо 66,5 ~o!внI)Ї Ради СРСР, Цент,рань­

І1'jЮдУктfв

ВepXiOO!lllI)Ї Рац уlфаїlfcыD&ї РОР цеятнє,а M'JICa і 168 цеН'l'JIЄ'])ів 1[00'0 1Wмiт-eтy мре, РаlДИ Міні­ тва _ ! Д. С. КорOТ'le'ПJro, ГолlJВa P(I!~ МОJЮItава ltl)jЮві 100 гехтарів стрів СРСР ВPlYЧав YкpaiHC~ РСР орд&и Лепіна. ~ Мі!иіcrpiВ УРСР Н . Т. І~л ..чеи- 8еіМлі. і

ГлЯ'Нь, ТООЩШ!ІІІУ, на D'J)шор І

м'ЯQ, молока та інших еіль- реОІІy.t)ліки. На НЬООІУ ,CJIIOТь ~

ІСо '1'& інші кершf{ИКИ КомY'llVcтичТовариш М. С. Хрущов ціка.-/ Висоосу YJIIII'дoвy нз;горо;w llIРЙ'Й­ по.ї паlPriі і У'РЯдry України, міні- ВIІ8С'Я п~'Нн~,,,и, які С1'осуютlо- мают~ nе.РШИЙ~К'ретар цк КП ся екOIfI<МКИ

ror1IО'Д&ретва, знк- 'Іф&ІНИ М . В. ПIДl'{)ІjJНИЙ, Голов& Пре.3ИДИ &pXQBHoi Ради Ущра.

; ~ТРИ YК'))aїofIICbltQЇ РСР, IВWlIOOЇ- ЖЄ'ШIJI ообіва'])'rot'l'i сільсмr.oroc... ; )"JЧ)a.lІО:ЬХ_ і- дальні arpa.цiBBКItB neвTpuIouoro . п~а.РСЬ1tої OJЮдУ1Щії, 'КОJlГОСШIО1'о і паJ)'liю іУРІД, Що .він ООО'Вне- BiiplНOfO сина і дочку Н<ЦІоду і КО'lf:iтету КП Уюраїни, Ради Міні· БУДЇВНJЩТВа, ,-&,в 1tOlЛГOClDIИIta'М ! ниl ,])ішп_ ca.мoвi~AaH(J 60- ПМ'ІЮїти С'ВОі З'У'СИJIЛJl в бо- !і стрів УРСР, ~1tCЬi1tИХ, ptJI'A цінних П'])аКТИЧНИХ порад. І PO'lVЄ.( за вові, ще більш блш:- ьб·.цій .! lliсля і>'ОО'МОВи У n})МIлїиШ 8.ф_ ! lt"Ji )'ОПЇІВ 'І зАііЮненві iCtl'O- ІМ 1 за 3 снwmя граПДlоз- ~ киівсыкхx оОлаоних і м<kЬ1tих ві=__

Р~ОО'У'6лjки О1)де-

іі зуетрічали 1taНдидз'l' у ЧnЄ1lИ Праці І. Ф. К3Ібанець }ЮЗJЮВ'iв ном лЄ'mиа. П'і'д БУРІJ1И'ВЇ овації iВCbOro за­ - ПрезИщії ЦК ItILPC, Пеrpшиіі СІЄІК- про eJtOНOOIЇIIty ltмгоопу, про шля-

ПриАмаючк 'ВИlс~у ~дoвy конують свої '3О'б01J'язанвя ПО і

! )Idn 'в oomьmeJШI .вврООНВІЦТ~ ва зерна, ЦуафОвихБУРJllків,

f

! ~

сь1tогоопад3llJlClЛtих

продуктів, в iJM'O'l'a ЩЮМЇШli два оtJ\ЦeifIИ . ЛеІОна. ВоНи l\ЛИЧУТЬ ~оЖ'Ного народ 3alПеwив

і ,....-х

I)JШIeНЬ

ХХІ

з'ЇЗдУ них иа1(феслень паоpriі, за. д()- ~

і ШРС. l{лл т.ру~mпmri~ сіль- C'IIJЮftовє вmroНаннл вмичної і

! .ТИ

пра.кТlAlJО 08Н4;ча6:

ВИlкова·

семиptЧIRУ l3а. п'ять P'OItїtB,

д.11JН ИЦ'ПВ3.

Слава De'ликій і рj.J.nIіЙ Ко-

f

Haropo;w lJ3)иhа.ють також нова-

тори

оі.лЬС&КОl'OOПода'РСЬКвго ,ви-

'J'O'Ва}llflій фе>рмі, ознайомились з Jroї Праці Г. Є . БYiJЖ3;ЦЬка, С. )І.

де.IR1fМИ ЗРa.зJWIи нової cїJIМ:ЬXO· ВипгrаIt, о. В. ГіТд.JЮв, є.о. )І&-' ГOlCПода:реької 'reШЇRИ, щО ВИЩЮ- JI~ЮІК, о. К. ДlШта;н , М. О. ПоеООВУ6ТьCJI у IЮnrocnі. JI1ТИИЙ, М. Х. СЗівче~ко.

na..p11ii ~ партії . К • . Т ТООЗ;'РИ1П М. В. П'lД1'арниl прие1ПЛ:~ П~ЩlliВlllись з мл· rcpioлюв до праІІЩРа Уюраїиtької ; вже в 1963 lfЮЦi зЮ))аТИ 2,1 велИ:Itото Лe:miIНa, яка веде наш ! l'Щ1Я ТРУДlfЩИX mвщИ!Ви Ш'АНоі мtлЬJl'pд! пудів зеrpна, A1Q 40 НЗ:ІЮд,ві:д IrepeIIIOfИ ,р;ОIПЄорetlо- І сить 1'ОВа'РИ'Шеві М. С. І'РУ'Щ'ОВ}' 1\ОІСП'lfIlММИ 1 R(JIЛ!'!ШІІІIЩ!nIН, Т.?- PaдmJCЬKOЇ ОlЩіаJIitтlPmоі Рес. 8а!РIfШ , М. Сі Xp~oв побаЖa1l ІМ Dyiбліки поруч З п~D й'Р.ЦеоlЮМ і мі'льАооів roнн ЦУКp.llJОО'о бу- ги! Слаеа. і ваіщирiпl& ПО· І хmi6-сіль. По CJJЛТItOlВО IфRIфaШенИХВУ8'д~ JI, щаСІМ 1 В(18ИХ. веJППI:~ Л_а JWYIГиА qpДЄВІСЬ1tИЙ . ЗЩUt і ])JIКa, виробити на .кожні 100~' її Лен}неЬК'ОI!fY Цет- ~ !

Jf}'ні:стичніи

пре.лставники

Н. Т. Кальченко. Рзsом з ними

чнслeшri тiJIirocтi пОО}'iВ.1J1И .на Мt>ЛОЧ11{)- роБНIЩ'J!Jа двічі Герої OQ.Щаmcтич-

МJreКТИlВів 'I'JIIY'~ЩИХ О'l\Oлщі. і_. За НaJj)t>ДJfИМ ЗВIf1lаем ~a УІФаі їн:сь.ких вИ!Шитlf1X РУШВIlUХ деле-

І cыltxro гom<tlЩJlCТ8а ре.опylбтки С~МИlPіЧ'КИ КО1l)"В~СТИ'Ч:нorо бу- І

і це !

Д~CТB і арганівацій,

ЇJreL:!toЇ рср )І. С. КарОО'ЧЄmto, ГОЛ()1la Ради MimcТlpiB УРСР

~ гектарів сільС'Ьхог()СподарсlЛtих '))aIJIЬіИО'МУ KOMirreтy, .Рад:я1reЬКО-і лицях більше ста ТИCJI'Ч КИЯН УСІІІІХІВ У дальш(}му ПІ'АВеСЄ'llНl із ЗОІбра.женвЯ1l великOl'() В:ОЖДJi . му У'РЯдУ. за ІХ ВIЮОlt'Y ~ т~пло і сердечно вітали ~oro КОJIГО'ОПНOfO вlfi)'OOнJщ'ГВа., нових тру_их, гЄ<иіаJfЬ1!ОІ'О ~J{ЧО('О УГlДЬПО 604 цЄ'нтпе.ри M.OJII01ta І офнку заслУ'Г YIt))a. ЇHCМtOO'o t гостя, ДОІСятнень у 3'ІІагаяні за .ilОС:IЧЮ- ltOffYНioy ВОJllOди'Мира Ілл,іча ~ і по 101 цевПІеру м'яса, за- народу . переJt Радянською ~ ІІІ ІІІ • К.()ве IІИКООІа:ння сеМJфічноrо пла- ЛеІОна. Тав. М. В. IIdщro'))нwй 8И-

f

! беareчити виеood і сталі вро· БатькщИ1НОЮ! і

! ~

а:.IІ.II., '.1'.' t . " •• '.".',.IІ.IІ." ."8 ••• ".".і .• 11.".'1.',.' '."8'1.1,. r ,.1•• 11. І' .'І. '! . ,1 •. 1. ,1. 1'.11.".' 14. І.' .• 'I.'I.~'

10 1'J)aWЯ МІ!lРmп М. С. ну. Хрущов ~o:м з кері8нИIWШ К1J-

ГОЛОШУ'6 ПРOVOOlУ.

(РАТ!)').

(ЗакінчеИ1fЯ

lf1l 2·1\

стор.)


2

СТАХАНОВЕІІЬ

,

Сере.а.

траВНА

13

1959

року.

Оре IОПІР8анї піllJlИиlС8С8113НОГО

1959

перепису наСВI8Нна

року

ПовіАомлеННJt Центрального статистиqного управлІння при РаАі МІнІстрів СРСР На ВИКW&:ННJI Il'O'C'I'aНОВИ РадИ му Союзі ЗJЮe:mече.пі ВIltОК& на' MiiН,iC11PЇJВ СРСР у січні 1959 'р.о- роджуваність, різке ЗМe'ltшЄІННЯ К' У npoведе-но ВсесоюзииИ перепис CMЄptl'НOCTi і збіш,шеНIІЯ трива:.1J.ос· Н8.JCеле'IПІЯ . 3а да:ними перепису, чи:селмrМ:ть населеН'JI:Я Соту РСР на 15 січня 1959 РОКУ становила 208 мільоонів 826 ТИСЯЧ чО'ло-

ті жнтrя наоселення. П'ОРЇlВ'НЯJI~ з )WpeволюціlЙiни:м пе'Р.jо~ом загаль­ на сме'Ртніость наеелеil'JfЯ ЗНИЗИ­ ла'Сь у 4 'Рази, а дWl'-!fча омерт­

ві'К. ніІс1'ь ~меНШИJiась майже в 7 раз . Радянський наwД, roво.ритьCUI ПРИРОДНИЙ п:рирkl' нас.еJIе<Н'!Я в повrдомлesнні ЦСУ, !Виніс на (перевищення Н&РО'Д~'У'ваlЮС'І1Ї 'Над 'Своїх плечах гJm'O'ВНИЙ тята'Р /1РУ- СМЄlртн1стю) гоі

світової

ві,оои,

що супро'Во- останній

в нашій

ЧаІС

дилOlCЬ втраТ31МИ багать'()х мільЙо· .rI!оловин()ю

'краlН'1 за

Пе;реіВИ!Щув три з

МіЇльіЮни

ЧО'ЛОІВ~К

на

нів Н&JCЄJf6ННЯ на фронтах Вітчиз- рік.

ИJПЮЇ іВЇlЙНи . Незважаючи на це, Чи'OOJlЬ'НЇіСТЬ МЇCb!tGfO вЗlteлен, васеJiєвш Ра'АЯ;ВСЬКОГО Соту, щО' ня СОІООУ РСР, щО ~SOВИJIа пе­

стамвило пере~ війною 19~t7 ред mйнО'ю 60,4 мільй()на, з6іль­ ~льАовз, збільшилось до 208,8 шилась до 99,8 мі'льі,ова. в 1959 lІ1яьіова в 1959 ,~, або па році &!бо на. 39,4міsJIl>йона чоло-

Пе;рши:Йсе.кретар ЦК КПРС, ГОЛ()8а Ра.ди М ішстрїв СРСР ТОВ. М. С. 1рущ~в З}lСl'j}ічаючими Й'0О'0 на a{!jp()Дl)OМli ~

3

Фото Я. Да.НАЗона. І)

(Закінчення)

вmєтЬІСЯ

t"l fr

пOtВtcТЬ на неї саwвіц&-JЮЮ DJI8- МИ, ДОВГО ~ стихаючими оолес·

18,1 мiuIьіЮиа ЧOOlОВЇlJt, ш. ' ~iд~e'II'Нi Ц~ Н~ВОДЯТЬУ повlДlOlИJIe'fllflі ЦСУ на'водяться lIiO'rO( J1UП про чисеЛЬ~lеть на - ся Ta1tO& дапі ІІ'РО чисельність селeвu ооюзиих роопуБЛ1:К. ИЇІСьког.оі ciJIbCblt'Oro нateJfemlЯ

v

ЧIfCeJI~I<'І'Ь Ч~&ВіКіrв і ЖіН'()Х, ПО СOЮ9llИХ peocn:y6ліках, а 1'aIItOЖ за пepsl0Jt МІЖ перепlflCalМИ ЧИJCeJIЬВ'ОіЄТЇ Н8.JCелЄ!Ння no ~спубПі()ті'м на ТJНtбуну один за І)Д- цею на блшго паmro JПOБИlfоі h'Ми. ни~ пі ДJН'i;мa ються Jiiращі люди Батьoroі.вщини. УЧЗlCВП8 ~ зatЦ&:ІІ~ mнилац ти: за П~'J)eIIIИ· ліках, :КPU!X і обметях, П)>О зроpel('JПуБЛЇ!IЩ. ВОНИВИlсловлюють 3у'с'l1))iнутий бfPl.ДИlВ'OЮ ова- з веЛlit\&iii( ~ приl· сом ва 17 гру.в;вя 19'26 СТШНІІЩ числа M~eT і селищ JfilCb' глиООІСУ подяку ЦК КПРС, PaдJfН- Ціією, на заСЇдa1Dlі ВИ~ то- мп вітаnиd JlIЮІ' ЦeJn'PUЬ8~: pmty 6у'ло ('8 IфОЦe8'l'aХ Д6 ВСЬ:ОГО xOlГO Т1ІІПУ і ЧИСЄЛЬ'НOC'J1Ї іх на­ Cl>!tImY УРЯд'ові Be-рхО'вніИ Рці Ва'}>иш М. С. Хрущов. И:orо вро. "1 KOII~ КПРС,. ~B~l HalCeJle!ВIIJI) - ЧОJЮВі'1tїlВ ~ 48 селенш за леріlOД з 1939 'potКy

.

'.

АlOlва була виослуХава. ЗС&а 11]НІ. 8ер19ВВОІ РаЮl срср t

.

СРСР за ,ВИ:С~У HalГO'poдy І зшпеlВ- сутніми

.з ООЛИіЧезВО1О

Pa,u

}'іВ1і1ОО) шстрі18 СРСР.

НЯ ють, ЩО У'К'j}a, Їнськии нарщ .ві,д - і не раз п~ре,РИlВалшсь 11РИВа.'1И'

Мі- ПJЮltевтів, жіНОIt

(РАТАУ) .

Стотисячний мітинг трудящих Киева У .IWy;rій ПО~l!И'ні іЩЯ

11 трав-, 'рооітничOlГО класу,

ня На ;І)е'Clпублillcанськ'О'МУ сТадіоні сеJIЯНС11Ва, імені

М. С.

Хрущова

зarгa.льномо}ськнЙ

мітинг

](ОЛГocmrofО

о.рдена Л~ніна.

силина y,ooimнe ВRКOOfaIflНЯ J'lXiН-

На 16-у годину ДНЯ ІІЄлИ'{ез ' д'іOOlНИХ З&Jвдань СЄ'МИJ)іч.ки і вне-

DвeчеDі

;liф'aю в край розго.рнуroї ПlJ)OO1paми КImУН:іостич- кому

у'рл/довій

трибуні

з'Jl"ВJl'ЯlO'ГЬС.я

JIЄ1JQltawoм'Y

аtt&ДЄ>lfiч,ному

та

нярооoyб.Rцi

ДР}ТОСО

It'OllJl(mtї попере~і підс}"ІМ'ХИ Ilе-

••

вий JroIЩе.pr.

МWrинг відroJ)иває М. В. Шд:го,р, В~РХ'()ІЮlоі Ради і Раді MiН'i!cтJ)i.в І ра:і,ви, уча('НmtН Виступають

Пlре~с:гаВНИ1Ки СРСР.

урочнcrого за-

сі,JtШНЯ.

(РАТАУ).

Висока нагорода-заклик до нових перемог Ceqщя Tpyдi'BH~i!B КОЛГOOlfНОГО села сп:овне'нї радkтю. Перший сеlOретшр Цент.ральн, OfО K,aмi'reтy' КПРС, ГО.'lOlВа Ради Міністрів СоІООУ РСР това' риш М . С ; Xlрущо'В

лі

B-J)Y, чив

3

нашій . реі ('ПУ'БJ1lііЦі ншйви,

щу :наrю:ІЮдУ

другий

-

OIj)AeH

Леоніна .

50 центнері,в 1t}1tуР'У'~И на кожному з 54 ге,ктарів, .і ПО 180 цеН'І'не'Рів каР'!'оплі з Ігектафа. 60 гекта'Рі'в картоплі, піл ЯИ'У дали по 30 TOНlН мФецевих і 'ІІО цеН1'Нер;и

кличе

І1ривабmoють

ква')liрати .

око досіви

мінetраль'Них доорав мИ'Ни. Жито і ІШІе,1ПЩJI

ОЗН·

швидко

незабаlЮМ

бу)U'ть

кущ;ів КOJIОСИТlfСЬ . ШЛЖИВИ'ЛН 03ИiМИ'J1У на'с, на гектарі. На пл~щі двічі ]>ОО- В дOlCТaТКY mi-неральнИ'Ми добри­ по

42

тисячі

КОЛГОСПlникі, в, до нових пе;ре,МІОГ, пушили ГРУНТ і ЗНИЩИЛИ БУ'Р'Я­ Зl)БОВ'Яlгув ще >краще працювати. ни. Лід час т.ретьoro Р()3fiу.шува'Н­ Д&iВlUи СЛ()lJ30

роблений грунт, на всій 1ІІJ10щі за­

на гектаір, посадили швИ'~о, за- ідуть вropy,

беооечили

ВlIJсока ' нагор' ода

ШRlflіст ОлеJtciй Г~іиЧе'И&'О, ВНlCiJI· JlИНа.сівнл у ПУ'Х'КМ, ~ви· безпеЧИJIИIJpaIВИJlьJlli

2-3

р()ці семирі:чки

вроока.ю

ОДЄ1J<Жати по 20 І ВИС4)IЮГО

.ку.кутрудаи.

третьої брнгади.

КOJIгoon «Жовтень:.,

-

ка (с_ )l{ердоllia), баАка Вlкто-

С. Требухів .

само- 'Jфащий періо.-

Досві.Аом роботн над словом І меиинкн поді.иася

у С8ОеМУ

РЯДКИ наННIІ

O~$I

П, ри, емно уС'ВЇ'домлIOlВa- віддана праця ва БЛ&1ro люБИМіІЇ ~ис(Жих НЦОЇ'8 хмО'ха. ТИ, що. наша рідна Ук,раїна удо- Батькіовщини. У пе.ршому lІЮЦ;і 3а дo~ ВlІВонзН8J1 річ-

СТОЇЛ8.JCЯ друтої НМ'ОIРОДИ ордена семкрііЧКИ я зоООв' JIJЗa.JIа~

ЯКИЙ

вручив

одер-нОіГО

ПЄlJ)IПиЛ жати п() 5200 кіoorраміІВ мол,ока

YJIJI1Ia

зобов'язання

JW.валetlпro,

змагаютыc'I

Галина Кук-

сеКфеТар ЦК КПРС, ГОЛOlJ!а Ради від кожної з 3CWЦ)шлених за МН()оЮ шин , Ха.]>И'l'ива Ба.теЧJt1> _ всі Мі:ністрів СРСР това,риш М. С. кор.ів. На МOGМУ 'раху,нку вже в ХIРУ>щ'ОВ. 1770' . У Дмрки сеМmIолdвcЬ'lrorо ])&М'ос· Від ВСЬОГОСіеj)ЦЯ дякую K{)~y- ПО

НkТlfЧlН1.·Й

партії"

1ii1Л'0г,ра'МIJВ.пе-внена, пу.

Рад,lиreьк()Му , ЩО 3'Об&в'Я'ЗаЮіЯ ВИКGнаю ДOOIIjЮ-, УРВДО&Ї завИсоку Ha1'I)J)O)tY рес- rкOBI); боJroП~ред'У JFЇ1'O най-

М.

W .... доІІJЖ8.

прочнтатн

3

ч....

поширення

.....

науковнх

~

~~

ВИСЛОВЛЮВRНIIt

J1lтературного об'ед· районноlO І еlлliCUDlМН ся.....

прн

працю.атн

на

І

знань.

редакціі

газетн І ,текамн

стuo

ОІІ"аніsа'Пiffll

сСтаханове ....- по.инні БІльше масо,нх .lliTepaтypliHX

кращий

pajtrOOI11Y, Леніна,

внстynl JIjIIЯ

ммодІІА поет І.ан Немнровнч.

наді нарнсамн

6УJlО б органlзytlати

ДmI

saплановано

ра €зanенка (Вровари). 8 "J1енlв об'єднаННIІ .р1ІД . . . . Обro.ореннl .іх Т.ОРЧОСТI азялн з пнтань оІlтературноі МІІІ", ytlaae. .тт. 8аCИJlЬ Пиндюра, ності І ТІорчостl окремих ...~ Мико..а Горбатенко, Петро ДЯНСЬКНХ прозаїкІв та аoe'rl •. Пнсаренко та PIIДO Іншнх то.а· 3 лек..IIІМН 811СТУ 1LII1І11о ...... ришlв асьоro ІЗ ЧOJl08lк. Т -а

про Од...

передовнх біАцlв семнрічки, що працlOlОТЬ у КОJlгоспах, радгоспах І промисло."х пІд· приємствах району. ДсщlJlWlО

Наша відповідь-самовіддана nраuя ТРУ'дівню~ам IПУ'БJIііЦі. Наша IDiДlJlOBi'дь

М&НИІІ. Розг".нуті БУJlН: нарис тенка, АнатмllІ Лнхошваll, Вacи.u Ліщука (Вровари) АндрІя Дннннка . У НЬОІІІУ сЗустрlч 3 другом., добlркн .Ізьме участь ЧоВен Співи вІршІ. Вар.ари Грниько (ее.ю пие"менннкlв Украі"н, И&ІІІ Пorpеби), Аи.-ріА K~o.a :seмляк Мнкола Сом. (&роваРМ), Грlll'OрІ. ПРIІХОДь.. Протягом червня-rpУ....

Членн

О. Крисько. бригадир

центнері,в зеj)НО>ВИХ, 'в 'l'ому чис- ТPQКТOIj)ист Миха:йло Сам та ма-

Ме'ні, як і всі'м

f иедlJllO, 10 тра.НIІ, • редак. Наступне заняття, що камІ..Ії райониоі газетн сСтахано- ..ено про.еети 7 чер.ня, буде .е ...,. вlдБУ.llОСIІ чеprо.е заНIІТ· прнсвячеие т.орчості тт. Пет­ ТІІ ....ені. J1ітературноro об'еА· ра Пнсаренка, Миколн Горба·

УПЄ'ВНе'Ні, що взяті зоООв'Jl3a.В·

т()нни ВаІІІна. хО'}Юший фунда~нт

••

Обговорення творЧОСТі молодих

вами.

виконати Сое'миріч- НЯ ГРУ,НТУ, ,яке п()чинаємо завтра, ня ВИlКона.вмо УООЇШIfO.

ку за П'ЯТЬ ' роюі' в, на.ша 6ригада в'Нє'семо ПО б'Olj)eТI>СЯ за те, щоб упершаму 3аКJIали

основі під·

DIЮ 911Щне'Н'НЯ ciIМ'ї, в РЗЮlНІСьzо- ми перепису.

OopAЄ1la

П3fJ)'J1Її і ГОЛО'ВИ оБЛВИКОНlК()омів, 3 величезним !п.їДНЄ'СеНН'Я'М На JroНЦepn були приоутні тознатні люди 1t000ГОС; ПНОО'О' села, УЧalСНИJКИ мітингу IІ;І)ПИняли М - ва.pиm М.. С. Хрущ&В, JreJliвнJI1КИ ~і\ll1Ч'і науки і культури., тальний JIИСТ ЦК КПРС, ПрезидП КОJl'YніС'l'ИЧJЮі ~ і ypJIAY Ух-

НИЙ.

ло­

вНс.

Завдяки пillшува.нню Pa.Nf.НlCькoi репису ~держаlВО ІНа

ки КО'м),mі'стwчної iI~11ЇЇ і YiIJiЯДУ тии бурхливою ОВЩ1ЄЮ пр~уг- Jlеніна відбувся велики,й ООІІТКО'­

УкраІни, першісєtcретJ)і оБКl():м11В .иіх товарИІШ М. С . ХРУЩО'В ,

Hace!JIe<!IIHJN

наД 50 тисяч жителів. НасеJIення МОСК'ВИ на 15 СіЇ'Ч'НЯ 1959 'РОКУ стаJЮВИЛО 5.032 тиоячі Ч.QЛо'ВіlК. Ленїіtmpsaда 3.300 тисяч чоло­

імені AЄlPZIІВИ QPO .цатей і MaтepїIВ та paxy,нmв, ЩЮВЄllевих Пра<ЦЇВ'Иика­

6a:Jre1'Y

На мітин,гу ВRC'J1YIПКВ З}'lC1'pіну- Т. Г. Шевч~~ з Иа.І'O,JUI вручеН-

о

ста'j)1ПИХ 8жів КOOJt інших мїlCТ З

Тlj)авияв Киі:всь- wroвa.

11

ПlЮIС()Ч~'І'ЩЯ ХВИЛЯ QOле:сків. На ногоБУДЇвницrnа ;в нашій lGPаіШ. театрі. ОПЄ'РИ тооа;риш М. С. Х'рущав;кеvї,в,ни,

міет з насмен­

мііЖ чи- в цеmipaiми союзних і 8.В'І'О"НОМНИХ

ни!й, Д. С. Коpmче'll'КО, Н. Т. і ВИХJIИКа!Не наслідка'ми воєн, N)чтroм, д'Р}ТОЇ .с.вітО'ВО'ї Кальченхо вЦівідали ВlЮІ'аІвку ЛOO1lНМ пе,реАОООСО Д'OlOOі.щу :в На!рО){:Ному війни. ЩодО' НalCeЛеІНlfЯ К'OJIiO.1tШе 32 poltj.B, то тelПер чисель'Н,іIСТЬ '10fQОПОДIl3)C11ВЇ У:юр&ЇН'СЬJroї РСР. лооіх~в і жінO'It ЦИХ ВiItiВ ОАНа• • •

ffY чашу 'ста.діону заП«mНИЛИ сто суть, l'їv{ний вклад· у S;UЙООe'lfНЛ'

3

11

500 і біUlьше тисяч чолOO!liк. 52, за пеореПНtом !На 15 січня V 1959 році та'кИ1Х иі~т стало 1959 J)O'К'У~чаJЮвіttiв-45 Щ)І()- 25. даютыся та'кOO!t відOlмості '111>'0 цeR'I'Ї'В, жївох - 55 IJIJ)OЦeнriв. чисєJ1ыlllсть ИЗlCeлС'ШІЯ Il'itT, що Таке ОПЇВВFлнmпення

валічувалOlCЬ

чол()вікtв-48 ПІЮЦе,нтів, жі1ЮlК- IfJIIМ

іВ'Їo)JJбу:вс'Я Во'ни ДJI'Кують паР'Гіі іЇ Y'J)ЯдO'Di за ХРУЩОО, roмрнші М. В. Шдгор- JIООЯ за рах}"ІЮК

rPYД'я- високу оцінку праці українсько-

52, за 'ПЄіре- по 1959 !рік . У 1939 році в СРСР

Після мітиШ'}' това.'Риш М. С. сельиістю ЧOJЮВЇlItЇ9 і жінІЖ cICJIa- роопублі:Jt, краІв і оолаетей, а та­

'І'рУ;дово-ї rнтелі,геJЩiі.

щихстолиці У'країIНИ в 3В'я, 3К'У з го народу і заЯIВЛ!JIЮТЬ, що т.р.удяврученюfМ J)eIO!lIYБJllіці 'д'рyroго щі У:к!раїни моА}jIJWyють усі С1Юї

тисяч чоловік.

-

ПIЮOМ ІІа 17 СіїЧВ'. 1939 РОК!У -

конкурс

на,..с.

lIe'IIfIIa.

вечорі.

t.tiA

лІтературнІй наших зеМЛllків.

твор-

••тнти

прис чocтl

•••

Ми асі повиниl стати умілн· мн

•••

з такнх

пропагандиста...

кннrи.

ПІд нашнм наглядом, :юкрема,

нас мае статн npa8lUloM: має бутн пошнреННIІ ху­ коанІІА учасиик лlтературнмо дожньої J1lтератури серед тру· об'ЄАнанн. повннен бутн ак·

f

ти.ннм кореспондентом район. дящнх. ноі г_зети, стінної преси сво-

го TWA080ro колектнву.

• 'ааано об'єднання

•••

Не пиши про

було б, щоб наше не маєш додати у

епі.дружиості

те, що вже

HanHcaKO, і особливо тоді, кмн

• з

..іка.е.

щось нове,


Серер,

траанІ

13

СНАХАНО8Єl(Ь

Р1Ну.

1959

3

РІВНЯТИСЯ НА ПЕРЕДОВИКІВ

ЗМАГ АННЯ-ОСНОВА УСПІХУ

аа 4ОО цelfIlНepiB молока на КQЖні lОО гектарІВ сільськorocпо· дарських угідь борються у пер· мінеJ)aЛЬ- шому році Семирічки трудівники

Jlaataвi Нм'адія п.риходмro і ГЄ'К1'8.'рі:в помі)fO'рів при плмri 20. 6BpU ПОJЮвlW з~всь ва Г·pY'flТ ПУХ'КИlЙ, ВIreCJIи ПО 40 тонв оВочelВiй ПJIaВ'1'аЦіі.

ГН()Ю і по

і& сШ'. 6y~тe 1ІР8ЦІ)' ни!х

-

В&.'І'ІІ? -

5

центнерів

ДООРИВlfа reJt'1'a,p.

ругу . - Наша МНЕа, даю СЛОВО, Лю60 глявути ва ,ранню та ее· lЮCадить по1dд~і8 ва .DЇВJМТaII)a lре~ню кащ'ІСТУ. Да'l»Іа, що в пер6іJJЬше норми. ші дні посадки було Х'ОJЩ1ЩО, ;н,о-

ПОСТЗф&9ІІ0CJI JIaIC ООіІ'натм, ді - заМ'ОІРOOlКИ, але це мало за- 'ВЇ)Щ'О'ВЇлз eв~.. 'I1j)имаоо pkT роосаДИ, яка вироCтa.pa~, але ке 06inraла. щооа в торфО'lIJepernіЙ1!ИХ ГQpШЄЧ'

-

Оби,а:ві' лa.mrn ,викооап 801*У ка ках. КаlП'УМ'а зараз має по дек'Їль-

ДJmVO ~я M:НU

b..-u

_ На початку червня оооо'язOUOCaUA по- m()lВ() зБИ]lliтимемо оорший пюжай,

JlОВКО n~1)1ГJJa -

По-

ка широких, міцних лИ'С'Го~rв.

М~ДОJ)і.в напівгектара. бідьшє зaJl'ВЛЯЮ'І'Ь ланкооі. норми, а ланка Наталіі П.РИХ'ОДblКО ДОО·ре JЮCТУТЬ тахOOlt ~J)ItВa, - на 0,45 гекта,ра більше. Змата:IfНЯ зalбe3IliЄ' ЧУG загальний бурnи, перець, часник та інші ymiх.Т,ретя і четверта рільничі (JВIочеві КУЛЬТУіРИ. І. Швачко, бри.гади ЖЄІРлівського 9~ділення

бобрщькOl'O ра,щгOClПY поса'дили

агітатор.

16

Кукурудза-повад плав reиь» ВRltонав ШІ.atН сівби

рудзи -

350 гектарів.

площі ВИJClя1re

•••

«Жов-

т,ре6уП.'ВСЬlкИЙ Кf}ЛfОСП

m}'1t}'·

3обоо"JliJа'вши.tь

одержати по

1Іа всій 40 ценmеlJ)liВЗе>рНа

і по 350

цен1Чl~ зе~Jlоі ма'СИ KYRWYJt·

до6і.рне

нaJC8'Вн,я ЗИ З tta.'lalВа'Ми 'IІМ~ЧНО'ООOltоВ()ї

«ВІР-42», забезпечені цра;вильн,і

Брвга'ди

оівбу.

ІІІРОДООІіЖУЮТЬ

З"4агання . мають .можливість ЙОГО переliИКОІІати. У цих та у ряді і·яшиХ колгос· пїа вжиті і вживаються необхід· ні заходи ДJIЯ того, щоб KiJIькicTb корів ка ко,жні 1оо гектарів угідь весь час зростала. Слід, вроте, сказати,

що

справа

не тільки

у

КOJlГOCП

ім.

Калініиа.

Торікза перщі 4 місяці і 10 Дilів тyr иадоєно було по 986 кілогра­ мів

молока

на

корову,

в

тому

іх. ItіJЮВa.

11pMrгopIreT

На МехаmilЗаroJ)И ПРОООДЯ'ТЬ

ЗЄdffl'() і СИJЮС, Jllty збе.РУТЬ З ка-

ча·нами МОЛ&ЧНО'вOC1t080Ї СТПГЛ.. гектad!iі8.

105

О. Борщ, Районка інспекція

ОСТАННІ ВІСТІ

3

КОЛГОСПlВ

Ланки М . Коваль, М. Чепрасо·

~няжицькиА ім. Щорса Великодимер<:ький світиJJыівськийй «Зоря» Семиполківський Богданівський

лю на зелене перо, що садиnи під

}ЮIt на фермі нашої а.'nлї 30 Жівоос та 'щвчат. В 'J)OIБО1'і вони З,iWYЖИЛИІСЯ, а. в дружбі,

8ИМУ. В магазини Києва відправ­

як х_уть, і праЦІ( cJIJ{)ритыc\ll.

лено чtв.

6BД()КJЇ:JI ПJfJН1дю~а прИ'ЙШл.а рільниЧої брига.ди, в _їй працюВ3Jlа пі'СЛJI :шсіи­

Шyвa:JПlЛ грунтуна lЩ)ТOOJIJl8ИХ вої та М. Лук'яненко з городньої плaarrаціlЯX, ов&чеводи caДSIТЬ по· брнгади закі'lfЧИJlИ збирати цибу­

Юдори та сіють огірки.

І. 8асlOК, робкор.

бригади ЛlI у штабеJLi на обочинах по.1tв

щують бур'JПlИ. Ов&чева. бригада садить помідори,

на.стymюrо

1500

кілограмів свіжих ОВО­

А.

Костенко,

кмгоспник apтiJIi

ім.

с. Літки.

Калін~на.

• ••

П. Жиruо.

uанпя за.'ВдаImЯ

агроном.

Кмгосп ім.

П()ІСилюЄJfО ЗМа.1'&lНня за ІВПО­

Садова данка обачвла сад стом ддТ Пр&І'И JЩiARIIJCЇВ.

110&1.

ве,де oб1ю6lroк

ранніх овочевих КУЛЬТУР.

Кірова,

гнойових K(МJO'C1'ЇIВ

торфО'

бритади ІВИ'

m.цвrд. Пооере,JW

9

·п'ата бритада,

nca

Г, ЯКОІІе...,

KOJlГOCn «Шлях ІЛЛіча.,

С . Завориqі.

с. зuи,,'IІ.

-

Д() па]n'бюрО ПРИJЙШла

тоннгвою і торфу. травневого відділення

•••

че1f.llJ[ школи. підмін'ною

борига.ді,

Я&У

3а JI06О1І'У дї'вчина гаірJlЧе,

cete.pe'l'aip

бриrада, за

пою

МhСЦЄ'ВИХ

.

четвevrа та.

кoлrоorry.

JCIe'

Руса,нів.

768 663

59 56

'668 705 836

діленні радгоспу на Дошці поша· нн' можна побачитн фО1'О д.о.рок, які понад рік вже не працюють на фермі.

Настав

найonриятливіший

пе-

ріод для різкого піднесення ви­ робництва продуктів тваринницт_ ва, зокрема молока. Використатк його так, щоб не тільки надму­ жити

ПРО!18яне,

тра8іНя-черз.ня

хала. ')Ю3lIовW JtOcвiJrleB&i Аoa:JISИ СофИ Верчe1П(J(), .ака на !ой 'ІаІС посідала пe'J)Шlcть в

.,raHiaauielO

але

протягом

порівнятися

ОО~і'~Ю .ПрО за'Вда1lН~. моладі у ~IТЛl РІШень ХХІ з I'Зду КПРС . ПЦСY\\lком всьос& буоо :на:р()дженнл лан,ки з 15 дівчат ,на чолі з

Зliй -

року семи- 'l\йні Щи. Із 103КQМС;())(:{JЛьц:іІВ

Незна'ШИй

ча'С ВИХ поса.джооо понад' 900 ХOМlCО)lОЛЬіСЬКИЙ

ще у нас

ЩЮІІІа.j)(Ж Сефе~

ФрrxтoвИХ і Ае1ООРативних дерев, ЩІЩЇ1МІИ&fв 'llВaрmmIЩЬКИХ- фе}nl,

закладено парк на ШІ&щі ІВ 1,5 3'OItpe'Мa на молочно~roва.рmй, ХОЧ гекта.ра, обла,.wші mroРТІтні пло. 6 'lIYТ за раХУIf01t косо зростати.

.0-

колишньою дЄiCJl'1'И'ItJlа:еницею Ва· ща')щи.

БlliГато ЧОТ0 нед()рООJletflО в органі·

Jlа.НIta зоОО- На вИ')Ю6ничих нарада.х зщіі хУДOOltнь&і . аса'!tЮді.JI~oom, в'JlЗалася ВИ'Р~ИТИ '110 35 цент- ООРЮG'МО п~кlf C~()('O ~щmtвиlJИ роб~. НенерИв оорна &ук:уру~и і 400 змага.ння. Нашими а'к1'ИВВИМИ по. задOВlЛЬ8() ПOlCТa8JIена ~rel'СТИ'Чна С}'lJfItі'В є КOIfсомOlJIЬІ~Ї; _

З шщіатИІІИ КОМС()М'ОЛОХ-CJjИ'На· редколосі.ї стінтазети.

цюх, Jlltих

QIЮeЧаОООПЇдтРи,мала

інші бригади лооя; зма.ганН'я І. Тonіха,

спориться

KOJIГOCIIti. А ЗГОДОМ м()л&да. до­ ЯріК& ні .в '1О11У ЇЙ 1fР. поотупа-

І

лаи.

Тепер можна дати і 'Гру-

-

- сказав за,відую­ І чий феJ)llОЮ. за ДООІІJЮк()ве виК()ВaJПIJI 3aqюшyемо комсомольців на па.р­ : Скільки раДl}tm бум у ев­

пу ко,рів,

І рії; Тосо веЧО'І)а .щю все !ЮЗ­ І п{)~іла. БЛQха р~дних.

члени

всі ці питаІПМ: oбroвo.рили на

Вони ви. бюр.о па~aJfїIЗaці.ї,

C'roK,

ВИС'І1УПають з о&ремих пи·

з~імвві

щодоБО'Вий пркpkт

СУ'Н'У'Вши На:Я:ВН1 неДОО1RИ, ПOJllD-

]Ю3І'ОрІИу_ тань по МіщЄlВOillY 1І&)ІІіОJ(ОВЛЄНИЮ. ШИМ()

за 600';"ГJ)ajМ06ИЙ 40 юна,ків увійшли

ХOМlY·lflm'lf1fНЄ

Корови почади м()лока.

IІІИ~OВМlIШI

КОЖНОІїсвооі, за знижєннл с()· rjJl()lмадсыt~ ПОРНАКУ.

ЯК Itpa.1!ИЛD, 'ца JroJIcо'мольісых

імені Стаnіна·щюцентїІ! проти пла'ку; доаj)Olt зборах 'ІфИІС'УТНЇ ДИфleltrop, сехреОльги Гe~c, Ніни і Катерини Гу· та.рі -П8Jl'l'OPl'ані8aцit, ЧJl'Є'ІІ1І бtoJю.

тих зо6ов'JRJань.

Є. Козу"", ceкperap

парторганіЗоЗЦЇЇ.

СемкпOJl'КiвськиА

радгосп.

CK~P()

прИ!6а.ВJIЯТИ

ЄВДlЖія п()'рів,

lfЛлаСJl з С()фі€ю ВерчеН1tо, а

пoriм і

За

ooirna.l<l.

УCJIIіхи

ХОМООМОЛЬІСьха організщія вру­

ЧИUIа ЇЙ перехідний вимпел,

-

черв&ний

а правлї'нн,яКОJI'Гоrn:ry

пвршу ~OBY пре:МJію.

Зароо Gвдокія Пии'дюр&. пе;ред'Ова ка

донрка.

оде.ржа.ла

-

КОМСОМОЛкj·

1015

лorpaмt.в молока на KOJ)OlВy К'ра.щий показник 11І0 колroооу.

ВЗj{тt!

з00()в'лза.ння на

п&рший рік семирічки

,!tоіти по лока

3600 -

'0N0JJКa.

-

на­

кілОГj)al)(ів МО­

від ,КОP<mи

,цостроок&во,

в наlЮдНУ молоді, посилиvo її РОЛЬ у бо-

живої в<ш'и ДООJЮOOtьву .IWYЖИН'У по ОХOJЮ1lі роо"ьбі за уопіщне вmroнання 113І'

6iвavrocm цеН11Нера м'яеа на 10

матір.

-

ЛІ(". рох Ольти Ду:дак і Ка.терини Па· Щ'схаю~ь 'J'atroж саТIfPИЧ1ВИЙ ли· JtOIII1're'l1Y lХОМООМOlJIЬіСЬКи.х дuvvlШl . . .' f ' .' . зб~. ..

колгоспник артілі с.

76 54

Мам Соосу;реико. І тійної oprа!JIізацИ xOlllCO'llOlЬCoWroО.. в діялЬІВОО'І'Ї Iroll~ОМОЛЬ' . - ПJ)iЩюй, Д'ОЧІКО, так, як Х'очу пора.дитим з ваМ1І м()JЮДiжвий КО.'le1tТИіВ птаХофаб.J)И- СЬКGЇ .()рrа:Шзацііє ще I)Яд lсТО'І'- пiдtкa\J'yG се]Ще, - пох'ваДИJIа.

~ у,рожай Н<tcтylПНorо ilЮКУ тре. п&,ртійна ор.ганіз&цїя, ТЯ,

82 104 82 80 80 88 80

1005

OOЯJIас~

два дні ви· ЦЄlll'J1Н1elPiB зеJl~н&і МЖИ 3 к·()JItНОО'О Ю'ЧНИlItaJми У .1фО1W'мці цих пі,а. DlЮПагапД'а серед м()лоД!_

ІИХ IroJmостів. Добре opra.mвyвaзаГlmВлю

847

69

по,Jro8(СOtМO.Jlь'Сь~)(у.

:P~iII'OaIY річки. При діliOOliА допокOGЇ ПIJj)' 96 ва.вчалися в поJ1'Ї1!'Yртках.

Г&1'ООила 100 тонн ТОрфо-гноlо- гell(Тa:pa.

.

64

89 80

85

==============~

~ ~y і заf(&мпостувала йо- лє'Нтияою М~lЖвич.

ІИ

661

ДIlIOQГaJIИ ПOJWY1'И, 8і ра·ні­ ще :taиєї iIlРdшли ва ферМу. OeOOJQIIВQ )'1J&Жво 6BДOJtїiI[ слу­

()чолюв го на 'комсомольських збор&,Х з ДО- Oprа:нізУ1В&ЛИ ,ряд неділЬ1fШв під недбе.на.

С. ТOtПJiха, ПJ)8.IЦЮG 20 підвід. ВС'і Ї3I1tOOJ.tвlИtО'нують Н'ОіРМИ на 110 - 115 процооri'В. За три дн,і 6ригада BlJIВe3JIa на поля 170

96 65 79 43

Ії призначили

ВЇДIНOCH& сТВО'реlfВЯ kom-сомо.1ЬіСЬ· . ки Jro1fa» OO}юrися за 3ВaJlfl(Я них ведол·ік1йJ. Jlк'Щ'О У пе.ршоВИРО- брнrади 1tOOl}1f.bстичної праці. ТIIUН~ j каДИ1'lRсь1tOOlУ ВЇ'Д_ . ""NU'....... "~ЬКе Itoмc()J(oMьцi ВИС1'УЦПl'ЛИ ініціа • .Ц1JIemIЯХВЩ)УG '_а"'..,...,. ...... tryT KOIZВМ'O Р ЛЮДНО - ЦpllГa· Вислуха:в її думку, порадиВ, ЖИ'm'Я, то на ЦООТ'ральному, де дИ ВНВОО8ТЬ ~n.иво на IЮJIJI.У тора'МИ передrpa.:внеJЮГО 'ПОХ&JJJY I'i'Л'У з чoro почати. ВиeтylIIИJВ ПЇ'СJJJl1'О' ;ja озеленення та благоустрій сіл. CIeКJ)e1'ape» В. Са.ла'l'а, ,роб(1Га за-

.

951 821 848 667 723

доярюою.

Біла Трубежа 8&1'tmJoВЛellа в нас OO-'м()Лодіж.н&ї Jlа.1ИtиJro sна:чна IriJJЬКlїiCТЬ ТОі''''''у. 3&1''' ....'" щёiIrю I'УКУlРу~и . V'I'

~}'1I'a

89 93 104 70

СЮАИ з

з практики керів_ K...........

закOIOJ{)' КOIif.'C.()М; &льсьJtої 'орга.нізаЦ;' ї nЄJIШо- зоООВ'ЯЗa:RЬ перIlIOfО

ПIЄ.рші ,цecя'ntИ 'ЮНн дООрнв скла-

ду.

бркгадир по захисту pocnин.

ІЮ вщюбиllЦ'l'l8У

ДООрив. На вигоroвлetIfня

~ П. 1'у!пий,

........

Назви радгоСПів

іl неве!ий ~~!x~i :;.аuл

IWКУРУДl3И, JIе'рша, 11J)e'тя і чеТВ~Р1'а &ригади. ВИГОТОВJJЯmю компости під уptO. Городні бригади ВИКOlК8JlИ I1JI~Н Д])У;ГllЙра'З на u'})roпцних план· сівби огірків. Посіяно 15 гектаріВ. жаА ltaРroDлі, овО''Іі.в і куltу9УДЗИ тацілХ fPOЗIIymyють I1РУIП',:mи·

ro з l'ВOвII.

)079 1047 944

БобрицькиА

J3.,

бо)Юну-

На m>mй дільниці ідеJ}OOlПУ-

ЦСУ.

Рільничі і Тj)a.кт-opHa

Пeюmi·й

139

71 61

року по надоях МOJI<Ж& ністичної праці. від ферми N9 1, якою завідує ко­ Набагато краще, ніж уЛітках, муніст т. Щур В CepeдJНbOMY забезпечені корови кормами у на lОО кілограмі,в' :від корови. Піс­ свіТИJlЬНівському радгоспі «Зоря», ля того, як на ферМі Nt 2 БУIІ проте тут иадоєно за цей же час створений комсоммьсько-мOJI(). пише по 66з кілограми ммока ка діжний кмектив, який перейшов КОРОВУ. Основна причина відста­ у наступ на безГОСПОЩliрність у ванн" незадовільна організа.­

зazmЧУЮ1'ьсі9бу

70

ім. - Ватутіна Заворичі, ім. Кірова Мокрець, ім . І-го Травня

Пухівка,

початку

Під урожай насmУПНОІО РО1(.У

СТ}'ІІІ"а

941

139 112 92 92 83 81

числі ПО 88 кілограмі'в за першу декаду травня. У никішньому році, за станом иа 10 траВНЯ надое.ко ПО раАону по Ю47 КlїЛOf'раміа молока на ко­ рову, в тому чисЛІ по 104 кілагра· ру 8 роботі і чітку орган.Ьацію ми за останню декаду. праці. надої ммока все більше Ось один з фактів, що показtyе, зростають. Нині - з відставаннЯМ завдяки чому це ДОСЯNlУТО. Фер. покінчено, і 13 молодих доярок. ма N~ 2, якою завідує комуніст що працюють тyr, почали боро­ т. Пашківський М., відставала иа тися за звання кмективу КОМУ­

ван'пл.

статистик.

АЇли,m лю~й,

:І А"=.. ::ё:а, .,..!!",: ~ ...

141

ПЛаІН tіlЮИ по· ве,ій пJt&щі за.бe:mечеіНІі ItВa)фаТИ.

гpє6cыаa а']JТЇЛЬ

-

Рожни, «Більшовик» Русаків, ім. СтaJUи8 Літки, ім. KaJIЇlНlifla 3азим'я, «Шлях ІJLIIiча» Требухів, «Жовтень» Погреби, ім. Кірова Гоголів, «Червона Україна»

цьому. Беремо для прикладу літ.

ківський

:==- :=-=

'Z t, .. ~: .. ~:t'

!8~ ..

":.;1 ~. ';8

велИ1tодиме\рсь1tIЛ'О paдrocny. На

П~вИ'КОнал&

п, nWtЛ'1Ю

. ..

.~~ .. ііі

3 пе_ редовиками паш обов'язок. ГРКГQlPiй Та.рв.н і МalПIИНЇіСТ НИ'Itи­ Шл'ях до успіху У корі.нному фор Мjmаиий заШJНЧИЛИ ,оі:ООу ку. поліпшенні організаторської і по· ~агання. досить наве<:1'И літичко,м8roВОЇ роботи, дійового RYlРУдзи ва treweyroмy відді.'1еН'В; використанні кормів, почав поси­ ція лено боротися за високу культу- такий факт. У плосківському від- змагання між тварииниками.

eO])Т~B «стаРИ!НІСька», «ВІР-25» і CТИl'лосri з гехта.<ра, к"а'iJd)aТИ.

«Більшовик., с. Рожни, імені СТаліlli8, с. Русанів. ЗведеWUl, яке змІщене поруч, показує, що вони на рівні взятого зо6ов~язан. ня, . і при дальшому посиnєн:ні

. :.

.........

А

o~~

Че'ре'З колrooпів ім. КалiJніна. с. Літки,

saШтала На'lUiщ оо,.' дeнЬ',lJJВa R'tвецьроботі.

120 проqeнтів.

Виробництве .o~oвa в волroепах і pa~rocaax р&lОВ1 аа CTIU(O. 11& 10 травва

-

виконаю

J'OIВOJ)ИТЬК()М'

Ф. ДовroАЬИо, колгоспник артілі

«Більшовик:. . с. Рожни. Н-а

з нім ку :

доярка

е. ПИRДlOра.

Фото Г. Литовченка.


4

СТАХАНО.ІЦЬ

ПО

м ІСТ У

Авт.оТРАНСПОРТ РАМОН У - ~

у ГОГОЛЕВІ

в ЗААОВlnЬНОМУСТАНI

11

-багатотиражка.

І

баzатоmuражної UlJMIU

"3а ВІтчизну"

тему

З

доповідямн

сектантства:.

6:1

ВідБУJlЗlОЯ фіна.дьна. зу>Сгріч

Mє<pcыоої і ВІЮВаptCьк(}ї ~peд­

НЬОЇ mк.оли ;м 1. П~огла КОоМанда райЦЄІнтра З 'pax}'1НltOO( 6:1. Ій :вру­ че'но Пе<ре'хі')l:'НИ'Й кубок і fJ)a-

•••

У фіналі ооа'Pl'AlКіа.ди КИЇВської otБJl&Сn з ба.оежет60Л& жі­ JЮЧа ltОМa:RД& НАШОО) 'ра.Йщrу зайняла ,ІІруге viще . раilради

~р-тн~них

«Шевченко

fltl;Paїца», с. ГQIIOЛів •. ім. Сталіна, С .. 'РуIС3П, ЇІМ. KaJRнiвa, ~. JIi'Ntи. Багато п(Ц)ЩЮвали на.,ІІ; 1lї,ЦnIТOIIROIO ret1IМИ заВЇlДyючі ~ми цп a.vriЛеА "\ Ва.сильвв, K~ і ВGЙпо. Осo6JJи:вo виді-

Нева·

ПРОЦаАХ' опалеИНlI.

MoдillJlJoНy КОНЦЄС!ТНУ групу. В

У с. B.-Jlим~ Bi~JlWI СП&'РТЗІкіада СЄ'Мl!'РtчнИХ п&іл раООну. ЗмЗІГаlП!Jj[ іІф.ОХI).-п и

s

іі репертуарі: п'єси, хорові та ін.дивііі.уалЬВі пісні, деклама­ u.iя, тa!UI.i. Група .виcryпнм в сільcыroуy lUlубі" перед гля· дачаМJ:I с. Плоске, увіддале· НJlX бригцах КОЛГOCl'!у.

. .~

1(j;Ще з. :воJi~Мола ~. ~.A& J.UQВ Вми­ ~ьai Ш1WJlИ і ]Сопн­

М »мат fосолівсЬ1WЇ IШt(}ЛИ . В заа'ІЛЬ1l0'lУ заліку на пер­ ШfIIIfY . )ШЩІ СЄМИІЮЛ'Ківська

.

UIIIOJIа, 'На АіУУ'ГООІУ - ВеJПllltо­ ЯJDreII)iC ька , на третЬому­ Б~ ' ;J\&

1.

~ tIцIID1дуа.льиі 1)е8Уль­

мі 3. ~iFY ва 60 IIe1fїВ се­

400

(БоI',циrв­

метрів

у

-

п. Івашка (B.-ЛИ'Ме\)Жа)· В. Дранм", гмовннй

судАЯ

спа-ртакіади.

'У.УТЬ КРОІІ, 6УА8 І ПТІЩR ство­

реНІІЮ шкілиrоі X'JЮJIeiфeрми: Ви­

ВИРОЩУВ8lR1lJl

JaPОлїв

Щ&

віА щирого

'1'1'. leuJЬНИЧеи­ Ф., ,давевич І. і Жере-

бець т.

торах

ня

На

дитячих

нок

на

моnоitИJI1tOJ(.

Разом 3 ТИМ, батьки ГООЮJ)ИЛИ про ;Н'еоохідніс'Рь ВIliРООЦУIБаТИ та­

oOr()lВОРИЛИ ва за:сі,цавві ПЄlдаrоl'Ї'ЧИОЇ ра.:ци. На

ItGlreОМОЛЬСЬКИХ

Требухів.

шено 'рООl.llад екзамецш та ін­

оо .маrepіа'Jiи, ВЄJIШЄННЮ

С'І'Ї!ІНа nIЗIe'!'a «уч1Ії'всыta прав­ Д'а» та місце:вий NOOJy.JOЛ. По ра.Д;о 'I1}>&'IItJJЮВaJ1ИCЬ внсту.пИ

завуча ШltOlЛИ

-._---_..._.,......_......._..... ....._......_--._......... _ Книги :ІІауреаmі, ЛенІнсько'

.

радян., c~iв.

ського письменника Мухтара Ау_ народу

завжди

директор

казахськоro

подій,

'наших,

IJJJ)И'~Я'ІІСИtих

селах,

для ЦЬого в всі мooitливосllї. B~ КВІІIWНМК, бригадир

КОЛГОСПУ

«БільUЮ8ИК».

с. Рожнн. С.1JідаJlииаших виступів

"А час ЙАе ••. "

Кунанбаєва, з історіі по' КО'І08ищах, закликаючи иарод: казахс~ого_ народу. . Результат до e,II;Нocтi • згуртувакЮІ, . 1J.f) : бarаТОРIЧНОI праЦІ рсщаи АРужби з російськнм иароДом. А «Шлях Абая» (lаІига перша -{(оои Tp~a було, поет сі:д.ав на «Абай», книга друга - «Шлях коня, брав у руки зброю, ще6 Абая»), удостоєний Лені'lІськоі вийти на БІй з ворогами трудО8О.

не про,

ШnЯК Абая _ це ШJlIІХ казахзумів

спочатку стихійно,

якнй

а

потім

узаraльиити

під пею,

ЯClVрll90

образ

виділяЄ1"ЬСЯ І

ганіз.адіі т . Джежелій В. повідо­ сії класова са, мосвідомість, зро_ тями і свідчить про пишний розквіт t;OЦiалістичноі культури намив редакuію, що цей лист обго, стає віра в своі сили . В романІ тісно перемелась РОді'в СРСР, ворено на партіііних зборах. Кім­ иа~ ДJtя занять гyp-n<a І!иділено\ особиста доля Абая 3 долею ся. А. Матвее8.

------------------.----------.J. .

Бровари.

ІЗ ТРАВНЯ

Сере,lJjl: 19.00 (МОС'КВІЗ); 19.20 дітей сдобриА

остан"і вІсті передача для чарівник:.; 20.20

-

-

телевізіАна кі.нохроніка сНови­ ни Т1Іжня.»; 20.3Q 3 циклу сНа

будовах сеll1lPl~кн». Передача сЗа сто мlJlЬЙOflІв квадратних метрів»; 20.45 з циклу сНаша 6aTw8IЦNИa». ХронікалЬН9-ДОКУ~ ментаJlbИИЙ

фільм

,ем.ІІЮ Якутськ)'»; чехослов,щ.киЙ

сПовtcть

про

21.50 -

новиА

художній

кі:ilо·

фільм сП'яте 'Ко..есо у возі». (Ді_ тям до 16 років дивитись не ре­ комендується) .

14 ТРАВНЯ

10

середньої

останнІ'

вІстІ

передача сПо

ськоro українського драматичного теа11руімекї

І(ропивницького.

школи.

Р• •'ІР с. f1OГP(6IНСЬКИИ.

ОГо

n О Ш у в НА' Іре Т· у. ДЕН ·Т І · В

І.

на 1959-1960

Ha8'1aAbHtt4

рІ"

Над е н ном У в Ід дІ JI І ета к і фа. у І. ТЕХНОnОГIЧНИА, якиА' готує: Ін ж е нер і в-т ех н О Л О r і в, І н Ж е нер і в-е к о и О міс тів. 2. МЕХАНІЧНИА, який готуе: Інженерів-меха .ніків.

JI

Ь тет н:

З,яви приймаються з 2Оqервня ПО 3'1 липня.

З а 0'1 и нА. а к у .11 Ь тет r о т у е: Ih.eheplb-теХНО.Іогlв ПO.lllграфlчиого виробництва.

Абая, відобразити думн і' сподівакlUI народу AopeвlOJnoц,iAнoro І(азахстану, його мрії про вільне і щасливе життя. r М. Ауез0'8 створив роман-епо- :

вллlІ'ВОМ революuійних ідей з Ро- свої,мн вноокими ХУдOЖ!lJіми якос_

пенсіонер.

м.

Вступиі іспити з І . по . 20 серпня .

сто життєпис великого Hap()J1НOI"O ськoro иароду до світла, до ед_ співця, правдолюба і борця за ності з трудящн.ми Росії. М. Ауе-

кочівника. Цей тір справедливо казахської У лиcri під такою назвою (еСта_ називають літопнсом ха'иовець:. від І квітня ц. р.) rpy_ дКtcHocтi ХІХ столі.тrя. Виьо.. у правдиво показано 06mrччя ка_ па слухачів гуртка по вивченню автомашини з с. Заворичі писала захськorо народу, в якому зріє про відсутність приміщення для навчання. Секретар партійної ор­

го люду.

кращу долю дJIЯ бідного казаха- зов

sбiлЬІПИТЬ~ В. РаАзивllІ,

ся,

."'.................................................................................... уКР~IНсЬКИй ПОЛІГРАФІЧНИЙ ІНСТИТУТ • і ім. 18. ФЕДОРОВА

тмителАю. Десятбь років npalU9jaB няць.кі юрти, rocrювала у пасту- і· . . уезов, з ираючи матерал хів гучною луною розлягалась:

Роман М. Ауезова -

пу:сltва спроможні' сть

!

чених ЦЬO~ великому. K~ax~"K~- поета лen<ощ>нлимзалітала птахом ви~а_ !.' му поеТОВI·де"'окраТОВI І ПРОС~ІІ- ся над степом, бід- ;

премії.

аЧlМ'Єлі

с. Заворичі.

K13axCWOlX

в гущі

В~ТИ

IИ]IIfц, І •. Теси, ,1fНi

Itшу Л. СJIitщJe'8Jtо, ,д. Jta,pпево, учєица 7 КJI&CY л. СаВЄІІ'ІО. В .......11.

нів і .ltO'lOK иeoefl*.

Великий син

вую, щоб 'всі три !фОда'Вці ,про­

.цaпuи ()I.J;II'&JtOB'f тоВ&ри. ТцівЦ_

IНАіі»; 19.45 - . кіножурнали; 20.10 - Ф. ВольниА. - сСувора noJicTb:t. Спектакль l(iровоград­

-~-~._-..,

них

• • *

туються

npe.Jtir

РОМАН-ЕПОП·ЕЯ

Мирний.

'Четвер: 19.00 (MOatIIa); 19.20 -

f.

..._- .-.

.....

""'' ' ' '

Панас

В. IIфJIIЧенка, 0IIft!IIIИI батьків таучmв. Го­

JOOЖ більпre 'ltач{)1t і гусей. Адже про Абая в

за­

гoroвJtY до Є1t!ЗМieВiв Ш1tЇJIьпа

ясел

образ

.П~lIOВIl"iеш

иа.~аль:нorо РОКУ.

Cl'lCТNla'I9iIJo виовітлює під­

.

і

ФCYtO: М . Воронова.

Світлнй

Y"IIfiвcЬ1tИX

ое.реві.-ї і ВВlfY'Cni еаа'lleИИ.

дільни­

ці колгоспУ..

і

зб~аІ вивчили інCТJ>УІЩію П'РО

буд",

дитячих

першііІ

фото:

У аро,цоВ&льчому 14а.га:з1Шi не­ рідхо С'l'МPЮЮТllCS{ чеprи. Проп\)­

державтоінспектор.

вих єкза.менiJв

уста­

фото:

Мирно­

Рудченка).

Наші пропозиці'ї

План підготови до вас1'У1І­

нов.

На

На

я.

ГОТУЄНСЬ АО еКЗІІІнІв ДивІться телепередачі

ху·

фря:.

українсь,

-е--

«Жовтень». с.

го -(По

- В. Титарчу ••

старший

артілі

It~Oмa, д'ОІП~МОІГИ : дiTJlМ .· у догляді езоеа на створения книг, . прнсвя· завжди 3 пр'остими людьмн. ПіОИЯ за

ті,

М. OкcкrrB. колго.сnниця

'фJD(a'1'И

а'll"roфaИСІЦО91' У повній l'O'l'OМЮC-

СЄІР.ЦЯ ,цяхую

It(}

вaarжди

Vста'l'К)'133.ЛИ І'}'ТО'ІОК, де виві­

Абая, його' при- . СЛОВЛЄ'НQ баха'liо цінних ІЩ>ОПООИ­ С11расна поезія запалили

цh1 щодо

асі МОІЖЛИІЮСТЇ!

Гоголева, е ди_

Активно n.p6Amли у 'нас бать­ ківсЬ'кі зБQIPИ, П]нreВЯ'Че'Ні

за

років з дия

видатного

кого письменник;а Панаса

Б.): з 8 маШINI

кв. Orщ пшwa.в. ЩО МИ маао

а

Підліося. будують­ ся нові приміщен.

на

ціввиків,

110

Сьогодні минає народження

оор.аВНИ!Х riльхи З, !tоJlТOСП УраАО1f1l0МУ ЦЄН1l'J)i елі'Д орга ­ «Шлях Ілліча», с . 3авИ1l'я, ,це ні:J}'ВaТИ пральню. Це вкрай Нe-t}б-4 машини у незарільному ета­ хі)щ9. Група роБІтників иі. ЛiтJti'вcЬJQe сет авroмa.mlШИ І OnYIК&oвцIB . ва ~тц у 'ВСТа.ІЮВле4ІИ'Й за 11ІІа· м , Бровари . Фі:ком ча.с не Щ)ЄЖТUИJIо. nи­

На всіх д..ільии­ цих колгоспу «Чер­ вона Україна», се­

тячі ясла.

І. К~мпа.нець,

М. Нестеpeшtо і М. Усен,ко. Не порадУ'ВалИН&С KOH11QIpa «3ar«m:rдоба!Відr~ilвдл» (хetpУЮ-

шій лilка1lDЇ. 3а:вжди відчуваю ywary АО себе JfeА8ЧН8Il пра-

Шевелю.

,.-. ., ха),

року З&аІО,цж.~ь ва

JIаООра.тоpнoillУ Шуаа.нні в ва­

рОботах і TpaHCIIOPТYBaНlli си· лос.ної маси. Машину доруче­ но досвідченим механізаторам Івану Науменку та Антону

ла

е;ІМ) і г. ВМо

3 1956

На другу дільницю прибув иовий трактор «Бєларусь:. з підвищеною швидкістю. Віll буде працювати на польових

. . WB ,JJ у 1. ~a'I'.Ь­ . . . . . .па), • 200 1IЄ'l'­ B~ 10ІМ8І& (В.-Ав­

шOtetIJи ковтори

ВІд lЦироrо ееРЦ8

,у 8цїйні РУКИ

ВОЛelЙ60ла і легхої атлетики .

Н(J)JIIIИВlI'J)OOі'l1tу

ЛfЮтьса 1І&ШвА -meteФm п. Ста- 'I'&8IRI D1Ю ВШІИИХ У ЦЬ()1і}' вирі­ еюlta, Г. Ta'P&1l&, О. Хава, І. Th· lЦ'f8Тщ O&pet(o. Піхв, г. 'ІерпЮJt&, І. К'В&пd, І. АоОГМА IЗ8І1Шчено. 3аа...ая . пenAвo УСУИУТИ IlИllJlaЛЄ'ИЇ вє,ll;оШ­

При клубі оргаНізовано с ••

ПереможцІ

J)IeI.ВIOИУЮТЬ

I'lI'і'О'МЗlШIfВ У JroлrocПах «Червова чий Т. Бaф'reН

Концертна група

ТОВ8рll~

організацій.

орrwLзa.цi:i. ють ма"ШИНИ і СИСТе'Матично ае­

Багато Ma're)}iamв про огид віщено на сторШ,ках troJlГОСПНИ!Х j J)а~их стіннillюк, багатотирааних rar.lle1'. Високу · eцiuy"g.Цelplltaлв водії

нове у Л,ікарні

труб дJIяпаР06ОГО

Союзу

lto1lТO-

б.т Jll8j[ли щртііві, JtOМlOOМОЛЬ- вищt& OЦЇНlU. 3разlt&вО '3берііа.~

cьtti і прoф(UiJlкові!

600.

кo:r~ЬflЯ.

аВТO'l1J)aНtПQl})ТНУ

~CI"В, }'ІС'І'3.'fЮВ, a.В'I'OГOCtIO- lІІОі'О lІ~шіка П. ГайД&'Ка стану дарс'NI. kТВВНY }"Ч8IC'n> .в цій 'ро- 95 lJI)OЦєв'l1iв авroмаши'н дана

У будинках села трудя­ щі слухають місцеві радіопе­ редачі (редактор Н. С. 1(0нах). За останній ча~ по ра· діо прочитані лекції ' про агро­ техніку вирощ-ув,іІННЯ .КУКУРУД­ ~и (В .. рулавка) та інфекційщ захворювсщНя твари. (п . Лит. вин~о) . . .

почне~

cтe~peHY

Це ,рееультатзна.'IJIої 'РО- ру. ОlJ('aиіааційuий період, JIК ві­ БGТИ, щюведetlої ~ jtGIIO, .ма.всвої нега.тивні риси. KOJll'OOlriB, КlelJ)rвиваllИ ~oariв, ОД1lИ. зав,цяки ініціа'І'И8і ста.])­

РQіовузол

Збуд0'8 ан а

і СIlJlOllОЕНВЙ го paдromy. rooooJIa.pcьtte Декілька слів (1'1)0 JreЩОда,іВНО

~да'В,ня.

-

ГОВОРИТЬ .місцевиЙ

баром

М. ЯХНО. голова

ВIt!!roН3.ТИ Оудь-JПte

«Реакційна суть і

0,83)

Im"OIIIf()IC'I

відбув­

атеіст:, внступили вчителі О . Лисюк та В . Гацен:ко. На закінчення др-аматичний колек· тнв показав ' одноактну п'єсу «Шабашинки».

в фуroола. шкіЛЬНQЇ с.п~іа­ АН. Г'РМlИ 1Wм&'Нди Велик:оди­

моту.

клубі

ся ' вечір на антирелігіЙ'ну течу.

СПОРТ

Pa~YHOK

ДО nIACYIIKI. технІчного ОГnЯАУ автотранспорту

ВечІр на антвреЛіГlIlну сільському

11 І:

Orвяд заlt'brlево. ~ 118- лашь«OfО, М. Шевчека, Ф. Ко· й,оиу ПIЩ()ДИТЬСf В аадов!.льв.о- С'ООІІК&, І. СJlЮсаIРІ. В хо.решому ІІУ ~ (кое.фiцjввт ~oi СТ8ІИі 'І1)ШОО~ се!tlИnОЛКі.всько­

"ЗА ВІТЧИЗНУ")

у

ЙОНУ

РА

=

ЗАКРІПИТИ ДОСЯГНУТЕ

(По шпальтах

повідомляє 'УСПlХИ І юних СПОРТСМЕНІВ

І

с.... 13 т...." 1959 .-у.

:: :

І

lижеиерlв-механlкlв ПОJlіграфl'lНОГО об.llадиання.

htaeheplb-еКORОІІlстl8 ПOJllrpaфlчних пlдприемств. РеАакторів М8оовоі .. І,ератури. ХУАо.иЙків-графlкlв по оформлеиню дРукованої ПРОPlукцlї. Прийом заяв з ' І квітня по 5 липня. . . Вступні іспити з 5 липня по 15 ЛИПНЯ Прм вступі до htcтнTYТY перевагою .ористуються особи,

характер роботи ННХ вl,І.ІІQвіда4t: вибранІй у вузІ' спецІаль.

ності. Документи наДСИJIатн

на адресу: м. ЛьвІв,

Пlдаальиа,

17. Аирекцlі. \ .................................................................................... 11І.

!

Броварська районна друкарня Киlвського обл.аси.го упрамlния культурн •

ЗІ".

'1547 -4б80~

56 номер 1959 рік  

56 номер 1959 рік

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you