Page 1

Пр(метарz всіх краін; еднаuтесЯl

І

56 (2&5)

До збирання урожаю, обмолоту хлібів, хлібозда­ чі і проведення інших сільськогосподарських робіт залучити все працездатне населення колгоспів, рад­

НЕДІЛЯ

7'

госпів, а також працездатне населення, що прожи­ вав в сільських :місцево(. тях, яке' не зайняте на ро­ боті в промисловості і на транспорті. (3 постанови Ради Міністрів УРСР і ЦК КП(б)S').

липня

u

1946

ОРГАН БРОВАРСЬКОГо РАЙІ<ОМ~ І<П(б)~ ТА

РАИРАДИ ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ

КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ

Шна

15

р.

коп.

Про хиби, що мають місце в перші дні проведення збиральних робіт у колгоспах і радгоспах УРСР Пос'ганова Ради Рада Міністрів УРСР і Централь зібраних ний Комітет КП(б)У, розглянувши хід збиральних робіт у колгоспах і

радгоспах

УкраУнСІ,КОї

Міністрів Української рср і Центрального Комітету КЛ(б)У

7 тис; гектарів заскирто-, госпів,

РСР, відмі молотьби в минулі роки було ПІзнє

чають незаДОВІльне розгортання зби І включення в роботу ральних робіт, особливо

ра-:rгоспі~, а ~а~ож

вано 1 тис. reIO;:JplВ. І<ОЛГОСПНИЮВ, роб1ТНИКІВ Головною причиною несвоєча~НОІ ців.

10.3 Метою збереження всієУ со' ломи і полови а зібраних ком­ байнами площ та не допущення псу­

3ап{)опонувати Ішконкомам об вання, зобов'язати

5.

молотильних ласних і районних

в Дніпро~ агрегатів. В ряді областей

І<оріВ

1 службов

цю по- райкомам

ВИКОНІ<ОМИ

Рад, обкомам і ласних і районних Рад

КП(б)У

об­

депутатів

організувати в трудящих, обкоми й раЙІ<ОМИ КП(б)У

петровськіЙ,Одеській,Миколаївській милку повторюють і в цьому році.

усіх

та ВОРОШl1ловградській областях. Виконкоми обласних Рад і 06ко ми КП(б)У цих областей не забезпечили виконання заходів, встановлених рішенням травневого Плену-

за косовицею хлібів, негайне в'я у кожному І<олгоспі, слідом за збизання снопів і складання Ух у ко- ранням хліба комбайнами, що спе­ пи, ні в якому разі не допускаю- ціально виділені для цієї мети, чи розриву між цими роботами. колгоспниками провадилося виве­ Одночасно з косовицею хлібіВ зення і скиртування СОJIОМИ та по­

У ЧкаЛОВСhКОМУ районі Дніпропетровської області з 6 тис. гектарів зібраного хліба обмолочено всього лише 100 гектарів. Ряд раЙQнів ОдеськоТ, МиколаївськоУ об-

колгоспах і

радгоспах услід встановити контроль за тим,

щоб

му ЦК КП(б)У щодо підготовки ма І ластей до цього часу до обмолоту також організувати згрібання колос- лови. ВстаНОIlИТИ, що площі вважа­

теріально-технічних засобів J орга- не приступив. ків кінними і ручними граблями та ються зібраними, І<ОЛИ' полова і нізаціїlНИХ заходів,які забезпечують У цьому році збереження СОЛОМИ ручне збирання колосків, залучаю- солома вивезені з поля і заскир­ в колгоспах, радгоспах і МТС своє і полови після збирання комбайна- чи до цієї роботи підлітків і шко- товані. часне збирання врожаю і здавання ми є вирішальною умовою в яабез лярів. 11. Зобов'язати виконкоми облас­

державі хліба. В результат! багато печенні поголів'я худоби грубими 6. Встановити обов'язкове щоден них і районних Рад, обкоми і рай­ колгоспів, МТС і раДІ'оспів присту кормами. Все ж у ряді оБЛ;:Jстей не приймання від колгоспшшів і коми КП(б)У організувати в кол­ пили до збирання з зяпізненням і збирання і скиртування соломи та робітників радгоспів зібраних площ: госпах і радгоспах охорону і об­ не досить організовано. Не зважаючи на те, що

у

всіх

колгоспах південних областей є ве [

полови слідом за збираННЮI ком6айнами не провадиться.

у колгоспах бригадирами ничих бригад і в радгоспах

рі ль- лік зерна, а також встановити контке- роль і за охороною хліба на токах

-

У Миколаївській області зібрано рівниками дільниць.

під часмолотьби та пря перевезен-

ликі масиви достиглого хліба, до комбайнами понад 5 тис. гектарів, ЦЬОГО часу не всі збиральні маши я. до скиртування соломи і полова ни в[{лючено в роботу, також іЯГ- І~ОЛГОСПИ не приступи.Ш.

Головам колгоспів і директорам ні. радгоспів провадити приймання зі6 , 12. Рада Міністрів УРСР і Цент­ раних площ не рідше одного разу у ральний Комітет КП(б)У звертають

лова сила і знаЧН<І частина праце здатного нзсе.;1ення не бере учаСТі

п'ять днів. Завідуючим райЗВ,

в роБОТІ на збиранні.

Не зважаючи на те, що в ряді районів значні площі зібранІ ком-

І байнами, намолочений хліб у хлібо МТС і агрономам забезпечити конт- веденням збиральних робіт,найваж-

В .колгоспі "Культура" Апостолів здачу не вивозиться. _ського району ДНіпрnпетровськоі В Очаківському раЙОНі МИіюлаобласті простоюють комбайни че- ЇВСЬІ<Ої області з 1,5 тис. гектарів,

роль за якістю збиральних робіт. ливішим завданням € підготовка 7. Директорам МТС і радгоспів, грунтів під посів озимих. правліНI-ІЯМ колгоспів включити до і3раховуючи те, що значна пло­

рез недостатнє обслужування робо зібраних комбайнами, здано держа роботи

чою силС>ю. В ЦЬO~IY збиральних роботах із

438

всі

молотарки,. а

також ща посіву озимих провадитиметься

колгоспі У ві лише 10 тонн. молотарки комбайнів, які не ВИКО- після оранки стерні і що вирішаль­ 130 чоловік РІlДГОСПИ i~l. Петровсь!юго і" Чер ристовуються на прямому комбай- ним фактором одержання урожаю

працездатного населення беруть участь лише 20 ~ЗО чолов:к. у і\t\иколаївськііІ області з 660 У.омбаІ"ШіВ на збиранні врожаю пра цює тепер не бі.1ьше 100 штук, в

Одеській з

увагу радянських, партійних і зе­ медьних органів, що поряд з про­

Дйректорам

КО~lб(lіі;!їв

вона Баштанка" Л1иколаУвськоУ об- нуванні для обмолоту хліба. Орга- озимих на ЦИХ площах є рання лясті, пои наявності намолоче ного нізувати роботу молотарок так,щоб оранка, Рада Міністрів УРСР і Цент хліба, до здачі зерна держав і не кожниї, молотильний агрегат вико- ральний Комітет КП(б)У зобов'язу­ приступили. нував встановлену щоденну норму ють виконкоми обласних і районних З метою виправлення хиб, які на'vIОЛОТУ зерна. І Рад депутатів ТРУДЯЩИХ, обкоми

прапює мають місце в перші дні збирання,

У ВОРОШИЛОRграДСfоІ{іЙ з 625пранює 200 комбайнів. В j(Qлгоспі .Пам'ять Леніна" Си нельниl{івсы{гоo району Дніпропет ровської' області із 6 справних жни варок включено до збирання 4. В колгоспі ім. 30 Іркутської дивізії

Рада Міністрів і Центральний Комітет КП(б)У постановляють' 1. Зобов'язати ВИКОНКОМИ об.'Іасних і районних Рад депутатів трудящих, обкоми і райкоми КП(б)У ДніlIропетровської, ОдеськоУ, МиколаївськоІ і ВорошиловградськоУ

64,

ДніIJропетровського району з

80

Зобов'язати виконкоми

8.

Іі

Облас- · й Р.1йко~1И КП(б)У, ДHp~[{ТopiB МТС

них і районних Рад, обкоми і райКО~1И КП(б)У організувати з першо-) го дня збираНIІЯ урuжаю здачу хліба державі по обов'язкових постав ках і натуроплаті за роботи МТС,не допускаючи осідання хліба на токах, виділивши для вивезення хлі-

радгоспів, правління колгоспів уже тепер виділити необхідну, кількість живого тягла і траКТОРІВ для

проведення ораНІ<И під озимину слі­ дом за збиранням зернових з тим, щоб оранка цих площ була за­ І<інчена за 20днів до початку сівби.

ко областей вжити негайно заходів для ба ~еобхідНУ кількість живого тяг-

рів у збиранні врожаю б~руть участь усунення всіх хиб, що мають міс- ла 1.автомашин.

Рада Міністрів УРСР і ЦК КП(б)У звертають

увагу виконкомів облас

не бі.'!ьше 20-24. . це в перші дні проведення збираль 9. Надаючи винятково великого них Рад та обкомів КП(б)У, що те В ряді КОЛГОСllів Днfпропетров- них робіт, забезпечивши своєчасне значення скиртуванню хлібів з ме- пер у роботі партійних і радянсь­ СЬКОї, ОдtС!,!((,ї та інших областей І і якісне проведення збирання уро- тою збереження врожаю, запропо- ких організацій, земельних оргаНі.в

ДОIIУСКRЄТЬСЯ великий розрив l\lіж жаю і здачу хліба державі. нувати колгоспам і радгоспам про- найважливішим господарсько-поЛl­ косовицею та в'язанням свопів, ско 2. Запропонувати ПИКUНКО\13М вадити скиртування всього скоше- ТИЧНЮf завданням є своєчасне про

шений хліб не зв'язується в

СІЮ- обласних І районних Рад деilутатів ного хліба, правильно

пи і складається розв'яззю в КОПИ трудящих,

ці. Збирання прожаю

обкомам

провадиться І КП(б)У в мІру

і

рай;{омам

достигання

НЯ колосКІВ.

а таІ<ОЖ ручне збиран

І

зано в снопи всього

19,6

ТИС.

гек-

Годова Ради

Своєчасно включати до збираль-

5 м.

липня КиТв.

ма засобами.

3. До збирання урожаю, обмоло Україна" ту хлібів, хлібоздачі і проведення Овідіопольського району, цієї ж інших сільськогосподарських ро області, весь скошений хліб про- біт залучити все працездатне насе

Секретар ЦК КП(б)У

М. хрущов.

Д. КОРО1 ЧЕНRО,

р.

* Вчора с:льськогосподарська

В багатьох колгоспах незадовіль працездатне населення, ЩО прожи- тіль ім. Ворошилова~ с: ває в сільських місцевостях, яке не

щина, першою в раИОНI з.I:tала

збереження врожаю.

і

жита

на транспорті.

чали збирання врожаю

27

нового

червня, поряд з повним використанням трак

бобрицьку

на І

КОЛ., нового врожаю.

чено І

старанно ПРОВ1Яне.

>g. >g.

овоче-перевалt{Уj

тували всього "80~ Г~~TapIВ. У г! я- роко використову~вати на польових і почала поступати рання

Високоякісне зерно, здане у ви-

КІлограми І пу пе~ед державою, ~обре обмоло >:-

На

з зібраних 6 тис. гeKTapi~, засю~р- торів, автомаШИН,коней і ВОЛіВ, .1.::.іИ І в рахунок обов'ЯЗКОВИХ

тихацькому раиоНl,ЦJЄЇ ж обласТІ, з транспоргних рооотах І<Ор:В

ар-.

врожаю.

проверобіт, І

*

,Х,

ВнгуріВ.; конання першого обов'язку колгос

но організоване скиртування хлібів,

яке є найважлИВішим заХf)ДОМ для зайняте на роботі в ПРОМИСЛОВОСТі пункт Заготзерна 294 Колгоспи Чкаловського району 4. З метою своєчасного ДніпропеТРОВСЬКОі' області, які по- дення збиральних та інших

по

підготовці грунту до посіву озимих.

Пвпші поставки 38она і наDТОllлі нового ВDожаю

• Червона

тягом 7-8 днів лежить увалках. лен.ня колгоспів, радгоспів а також

1946

поєднуючи ведення збиральних робіт,здача дер

скиртуван- жавl хліба і проведення робіт

Міністрів ~rpcp

серпами.

ко.:тгоспах, Одеської області з них робіт всі комбайни, організую­ ЗІбраної ПЛОЩІ 50 тис. гектаРІВ зв'я чи збирання урожаю одночасно всі тарів. У колгоспі

із

хлібів ням на ЖИВОl\IУ тяглі.

неякісно-на високому зрізі, зали- негайно включати у збирання оро­ шаl'ZТЬСЯ багато не:~рjзаЮIХ колос- жаю жатки, лобогрійки, С1ЮПОВ'Я­ ків, не провадиться загрібання зіб залки, провадити збирання косами, раних площ,

ручне скиртування

Перші

6

центнерів мододоі

поставок роякісноr картопл. і

картопля

доб-

здав

державі

колгосп ІМ. Lllевченка, с.

Бобрик.

.


СТАХАНОВЕЦЬ

2

(І;;

.

7 липня 1946 року

СІ

Ширше фронт збиральних робіт! ПОDШИМИ В пайові

ЗадзвенІли коси

Ви.Йшли в поле та поча:ш вибірково збирати врожай

Антон Крук, Іван Бобко і

КОЛГОСПНІ\КИ

ченко.

сільськогоспо­

Хима Бобко, Настя Коза-

Під гарячи\{ промінням сонця виблискують колгрсп ні ниви. З піднесенням поча

Щоб вчасно почати хлі­ дарськоІ артілі ім. 2-0Ї П'51ТНРІЧ{<И, с. Велика Димер­ боздачу, К9ЛГОСП почав мо­ ка. Зібрано 9 гектарів жи­ лотьбу врожаю. Взяли ціпи та. Борючись за першість в в руки Кирило Бобко, Оно­ змаганні і якісне виконання прій Кузьмик, Опанас Без­ робіт, Мусій Базир, якому смертний і інші колгоспни­ 85 років, Андрій Миронен­ ки. Вони доброякісно вимо­

ко і Євстрат Миронець з пер

лочу!Оть

ll1их

Просушивши,

днів почали

нувати норми

перевико­

на

збираНllі

хліба. Артіль добре підготувала ся до молотьби. Відремонто вано зерносховище, є ціпи, розч~щені точки. На підго­ товці їх

добре

Богданович додумався

1ерно

з

ли

жнива колгоспники арті­

лі ім.

17 -го

па ртз'Ізду,

Княжичі. Задзвеніли

с.

коси,

застрекотіла жатка.

Вчора 7 гектарів вкрили­ ся полукіпками. Косили і жали жито 20 колгоспників і колгоспниць. Більшість ко

соломи.

артіль

поч­ сарів перевиконують норми. Макар Вітер, Сергій Горо­ Колгоспники розгортають бей викосили по 0,50 гекта

не здавати його держаВі. соціалістичне проведення

змагання

жнив у

строки і без

за

ра жита, а Борис Заглинсь кий -0,55. На в'язанні жита пер вони почали вибіркове збирання хліба. А от голову добре працюють Мотря колгоспу ім. Сталіна, с. Бобрик, тов. Богдановича не ра­ дує це, бо Е ртіль непідготувалася до жнив. Жатки не­ ШевчеНІ<О, Тетяна і Надія Кас'ян, Катря Москаленко і відремонтовані, вози поламаНі, невистачає дрібного зби­ рального інвентаря. За підготовчий перІод тов. Богда­

стислі

BTpa~

В . ЗАБЕРЕЖНИЙ, fOJOBa артілі ім. 2 ої п'лтирIЧІ;И.

працювали

Жнива. Цього відповідального періоду з нетерпінням чекали КОЛГОСПНИКИ району. Добре підготувавшись, те­

інші колгоспниці.

}І{нива почалися

нович додумався лише видати "наказ"

Темпи збиральних POolТ швидко не спів, якого оце він і наростають. Вчора працюва ГОГОЛІВ, 6. Набрало вос І процеНТіВ. По Півгектара жи ло на полі 10 косарів ( 60 КОВОї стиглості жито на пі· та СКОСИЛИ Аптоном Хан женців. На жатці-самоскид­ щаних грунтах та схилах у та Іван Лось.

колгоспі" Червона Україна".

ці виїхав жаткар Федір Заг І{ОJІГОс-1 линський.

Сьогодні на поля

Почалося вибіркове збиран

пу збпрати Х.'ІІО виїхало 2 ня хліба . Вчора працювало жатки, 60 косарів і понад в полі 40 косарів, які скоси 60 колгоспниць. Всі докла­ ли 20 гепарів жита. даЮТІ, зуСИ.'Іь, щоб викона­ Високопродуктивно пра­ цює

демобіЛізований

воїн

ти

В.

М. ВИН:l.рскиЙ, I'OJOBa КОJгоепу

Вслід за

в колгоспІ ім. Іль їча Рос\гортається КОСОВІЩЯ

у

2'01

п'ятирічки, почала жни

вибіркова і лосків виробляють КО::ГОСП- ва сільськогосподарська ар

броварському і ниці 'Катерина Комар,

колгоспі ім. І/lьїча.

Век- тіль і\І. Леніна.

З пер- ла Терлюк і інші.

ших днів колгоспники пока-

Зібране жито

Включили

ся У зБИР[)!Іьнt роботи

колгоспни~

всі

5 рі.'IЬНІІЧИХ бригад. Jlерши .б іля .. дoop~ Косарі Василь Білий Сила І обладнаного току. Іздовин ми поклали рівненькі поко'. . Григорій Понm.lаренко на си та з[3'яза:rи снопи колВе.'lИчеIlКО, CTe~~iН Ф.I.1ІПОВ, ПіДВОЗ{lі снопів 'робить ЩО.

зують добрі

зразки праці. ки СІ<ШIЩ1ЮТЬ

Пи.1ИП Лизун Т3 ФеДІР Г<1-\ денно по 4 ХО.1КИ, виконую госпники 1 бригади, зібрав

JlIЩЬКИI'і викошують по 0,60' ЧИ норми на 130 процентів ши гектара жита при

завданні

0 ..50. По півтори НОрШІ на тарів жита. в'язанні та

загрібанні

врожай на

Колгосп вже зібрав 16 гек гектара.

ко-

І

М. РЯБУХА

уповмінзагу тов. Ячник) та Зазим'я (голова сільради тов. Якуша і агент уповмін загу тов. J1ебединень) . . По ~lОлока. першому селу виконання пів

менко, ім.

площі 4,3І)

Г. КУШКА.

-----

Виконати молокопоставку

агент

річного плану молокопоста.

вок складає 35,5 процента, Макси- а по другому-40.

лова сільради тов.

колгоспом

щоб

Наш район відстає по виконанню важливішого завдання-молокопоставках. В першому півріччі недодано

державі 300 тонн Відкладають надалі здачу молока у с. Княжйчі (го

з о и Dають ЖИТО всі ОDигади

завд3JfНЯ.

Л1икола Хан. Він в перший день виконав IЮрМУ на J 10

МОСКАЛЕНКО.

врожаєві,

ставить.

у({овмінзагу

Мо.,окопоставки -важли­

"І о •. Юхненко, приймач мо· лока тов. Борисенко). Княжич виконали піврічний план лише на 37,5 процента. Затягують виконання цієї справи у с. В. Димерка. де головою сільради тов. Безсмертний С. Ю. і агент уповмінзага тов. Безсмертний С. Виконання [1їврічного плану молокопоставок І ІЮ В. Димерці складає 36,4

віше державне завдання. Треба домогтися рішучого перелому у виконанні зоб о в'язань по молокопоставках. Липень і серпень вирішаль ні місяці. Вся робота голів сільрад агентів по постав­ ках пuвинна бути спрямова­ на на виконання річного плану молокопоставок саме в цих міСЯЦЯХ,В першу чер­ гу розгорнути роботу' се­

. ред

процента.

відстающих

Відстають по заготівлі МО! ків, ЯКІ відкладають

здатчи

ВИ КО­

лока с.с. Рожни (голова сіль І нання своІх зобов'язань

І ради тов.

с. B.-ДимеРІШ.

Мехед і

агент кінець року.

на

парк пантажних автомашин, ТОВИХ ферм для службових ВИПРАВЛЕННЯ десятки паровозів і сотні і проїзджих мостів по пл 0ПОМИЛКИ ваГОНіВ; ІІобудоваНі цілком тині і через шлюз,• каркаса В'". " 5'("?3) С q ,,_ газети < тахановець » бу.'!И по-варварському зруй- механізоваНі бетонні і кам· маши~ного з.~лу ~lдpOCTaH- допущена І10ШIJRа. В другій графі .:ІРУ'

Дніпрогес відроджуеться ДніПРОВСhка

тростанція

гідроелек·

ім.

В. І.

ЛеНІ

нова ні ні~lецькими

зграями недробільні заводи.

Відбу- ЦІТ, ПІДстаНЦIl та ІНше. Ча- ' гоі таБJиці робочого П.1Іану збllраПIlJl вро

на БУJІа llобудован? в пері- восени 1943року під час їх ДОВClниіі великиіі ме>..аніч- стина цих конструкцій ви- жаю в КОJIгоспі ім. Петровського, с. од 1927-1932 р.р. Ії потуж відступу. ГІтлерівці мали ний завод, який випускає готовляється на механічно· [ого,'! в, ВlІзпачеIlО зібрати жаткою 2 ність становила {{оло 590 ти на ~leTi не просто тимчасо- сотн: тонн мегалоконструк- му заводі будівництва, а ча- гектари, Прll роботі жатки в двох брисяч квт і виробіток енергії во вивести ГІдростанцію з цій у місяць. Знову створе стина-на інших заводах. гадах з виробітко~ t га на день. досягав в Ccpe/lНЬo~y 3 млрд jlаду, щоб не дати радянсь но ;'ІіС?ПИ!ІЬНИЙ і деревооб· Одночасно з в!дбудів.ними І В 11 і 12 графах та6,lІІщl розді.ту кі.10ват- год"" ІІа р:[{. була ОДНіЄЮ з

Вона ІОШ людям 3\IОГИ

ш\ljбі:Iыuхx

викорис- роонии завод.

тати ЇЇ в дні війни.

Фашис-

І робота~IИ на ДНlПрогеСI про

пдроелеКТРОСТанц,іі ІЗ свіТі, ти хотіли повністю знищи- них РООІТ, необхІДНИХ найбільшою в європі і

праву

110 ти це чудове

' СІшртуваИIlЛ > пере~іщепі цифро. Тро

БіЛЬІ:Іа частин~ БУДІвель-, В~ДИТІ,СЯ і деяка реконструк ' ба з 11 граф" 'ПJIоща .

спорудження.

Відбудови

вважалася однією з· Зони ВЧИНИЛИ величезні руй пер

для· ЦІЯ споруджень. З ДНЯ бу-! ц"~ри в графу

Дніпрогесу.

вже

виконана.

те- дівництва

станції

Так, вже 15 років.

За

переміСТИТIІ

,Люде!!» і навпаки.

12

минуло

цей

час

кращих споруд першої ста-І нування як у надводніі\, маїlже ПОВІІістю закінчена техніка значно просунулась Т. в. о. ВідПОВідального JIiHCbKClї п'ятирічки. так і в Підводnііі частині розоорк!! всіх зруйнованих вперед. Крім ТОГО, за період редактора В. РУДЕНКО. На 6а~~іДlIіПровської евер

гіІ в

беЗlІОСЄj)еднliі

близь

кості від станції виріс один З наіібіЛьших у світі ПРО\llIС

лових КО\16інатів по лу і нрокату сталІ,

\lИЦТВУ алюміl!ія

і

греблі

і

ос06ЛИ[з0

великі

електростанції. частина

Гідростанції,

оцінювалася

комбінат ЯВЛ5JВ собою

залізобетонних

так

На зважаючи

арооиТІ в

можливість

на все

можливість

жень, так І устаткування.

Дніпрогеса

зайнятий І

В

свій час

.J

.

Для

ля визволення району німецьких загарбників.

від' стаНЦII. Ц За-І .еитр

ваги

б

І 'дро .

-

ВІД. УДІВНИХ

ЦІ

Тез

•.

таким

еп р.

терпІННЯМ ВСІ j В дродження.

же не-

_.. чекають 11

впорядковане гато оснащене різного .

ро- будови. ДНlпрогеса потрібно ~ЬKa .ГІДроелектро.<:,таНЦlЯ буде КІлька тисяч тонн но- 1М. JleНlHa даст\' свlи пер-

!

кранами, вих 1\

металоконструкцій

гіДРОВУЗ.1а разом з компресорами, буровим ус- вигляді

промисловим

комбінатом

татку ванням.

Є

великий

плоти ни

щітових

у ший струм.

затворів

і гідростанції,

БИ 05241 м. Броварі, КИЇВСЬКО! обл. вул. Кірова. Друкарня райгазети

мос

І.

КАНДАЛОВ.

павчаJЬПllИ

Набір провадиться

на такі

ФаКУJЬ-

теТІ!:

ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНЖЕНЕРНО.ЕКОНОМІЧНИЙ І РЕДАІЩІЙНО.ВИДАВНИЧИЙ

ніж стежила за ходом робіт по

' , '

СТІНа . .

1946·47

рік.

під- відб\lдовні роботи наДніпро на половину наново споруд створенню ціЄІ електростан-

.. Спорудження дніпров· ду мехаНІзмами,

ського

orOJlomYf наБІР студентІв на

закіl1ЧУ- вся країна з пильною увагою

f>ільше

робітників на лівому березі раз тут зайнято кілька ти І роБІТ зараз переМlщаєть~я Зараз вже можн~ с!<аза-. ріки було набудовано нове, сяч чоловік. Будівництво БП', в галу% ~Оllтажу. Для вІД ти, що в ~ЬOMY роЦІ ДнIПР~В прекрасно місто.

IIIСТlIТУТ У м. ЛЬВОВІ

І

Відбудовою і реконструк-І

відкрити цією

тини [JЛОТИ{Ш вже

це ється . Також

- =~=======s;= УКРАJI!СJ,IШЙ ПОЛІ[РАФІЧНИЙ

як СПОРУД-j

пошкоджені підводні части багатотисячний колектив' ни спuруджень і полагодити Дніпробуду і ряд промисло-!

нім словом техніки, які не гесі почаJІИСЯ відразу ж піс- і жена '" ЩlТова CHIТl~

виявилась

висад- їх. Відбудова бетонної час- вих підприємст,

в мl- жені в повітря і знищені.

Цей

довоєнної експлу:паціІ стан

Дніпра ції

ПРОflуска~ОТh.СЯ удосконале.lIНЯ -

через спеЦІально

менних ула\lків. Все устаткування-унікальні турбіни

приємства,оснащені за остап

мали рівних у

Води

вито- звана щітова стіна, перет- тілі плотини отвори, що да

Продукція,яка ним випус- і генератори також

калася,

і

Підводна тимчасово.

вироб- ворена ними в гору безфор· ло

т. п.

ліардах карбованців.

беТОІIНПХ

руіінування заподіяли саміН КОНСТРУКЦій.

Студенти

інституту

забезпеЧУЮТЬСJl

стинепді єю,ГУРТОЖIІТКОJl та харчуваВНЯ!I.

з

ПРlІl\о~ заяв-до по 20 серпнл.

31

ЛИПНЯ. Екзамени

1

Початок заплть І вересня.

Іпсппут міститься У м . Львові, Під­ вадьна BYJI. ;м 17, де і буде проваДІІ­ ТИСЬ навчаННJI на всіх курсах. Заяви подавати па адресу: ІІІ. Львів,

ПідваJьна BYJ. ;м місії.

приі!маJьві!! коДИРЕКЩЯ УІІІ.·

17,

[ОJIовниl\ інжен~р ДПlпроfiуду.

~CTaxaHOBeць". Телефон-редакція 2 дзв. Тираж 2500.

56 номер 1946 рік  

56 номер 1946 рік

Advertisement