Page 1

СУБОТА

15 липня

2000 р. N!2 55 (9154)

Виходить з 17 1937

квітня

року

Ціна договірна

Газета

Броварських

міської та

районної

рад, районної державної адміністраціі

ДОРОFІ SРОВАРЧАНИІ

ШАНОІНІ ЖИТІЛІІРОВАРЩИНИ!

Дозвольте сердечно привітати вас із держав­ ним всенародним святом - 10-ю річницею Дек­ ларацііпро державний суверенітет України, яка проголосила недоторканість територіі нашої дер­ жави, верховенство, самостійність, повноту та неподільність влади в ній. Утвердження на світовій арені нашої молодо·і держави стало закономірним результатом віко­

липня наш народ відзначатиме 10-у річницю Декла­ рації про державний суверенітет Укр~ї~~~~- Сз.~.~е вnродовж цього десятиріччя Україна виборола свою незалежність і утвердила себе високоавторитетною державою у світово­

16

вого прагнення українського народу в боротьбі за свою незалежність. У процесі становлення України значну участь

альних питань.

Багато залежить від усіх нас, дорогі бровар­ чани, від нашої самовідданої праці, терпіння, оп­ тимізму, бажання вивести наше місто і нашу дер­ жаву на новий, вищий ступінь розвитку. Нехай у кожен ваш дім прийдуть добробут і злагода, взаєморозуміння, мир і добро.

варські

свое

воду". Це старший май­

У І

стер Віктор Олександро­

транслювалися по радіо і телебаченню в режимі пря­ мого ефіру. Таким чином, за

/Ііскусією слідкувало насе­

лення всієї республіки. Державний суверенітет України визначався в декла­ рації як верховенство, са­ мостійність, повнота і не­ подільність влади республі­ ки в межах їі території, не­ залежність і рівноправність у зовнішніх зносинах. Від імені народу України могла виступати тільки Верховна Рада. Територія УРСР в існу­

на

них й розвинених країн світу. Віримо в здатність наших земляків докласти до цього

на

Голова райдержадміністрацїі Леонід Вайсфельд.

ВАЖІИВИЙ КРОК •• АО ПОВНОІ НЕ3АІЕЖНОСТІ радянського

ним. Та

12

червня Деклара­

митну й податкову системи. Україна повинна була само­ стійно формувати держав­ ний бюджет, а за необхід­ ності - впровадити власну грошову одиницю. Вказува­ лося, що Україна має право на власні Збройні сили, внутрішні війська та органи

кампанія десталінізації, якУ започаткував М.Горбачов у формі «перебудови», якраз і мала на меті покінчити з кризою і обновити радян­ ський лад. Однак кампанія не виправдала сподівань своїх творців. Вона сприяла поширенню lJ СРСР с<JЦі· альних і національних рухів, які швидко переросли до­ зволені рамки. Декларації про суверенітет, які прийма­ лися союзними республіка­ ми у 1990 році, сигналізува­ ли про переростання бю­

завдяки

А.М.Тонковида

і

най­

основну частину україн­ ської компартійно-радян­ ської номенклатури соліда­

ризуватися у цьому питанні з національно-демократич­ ною опозицією. Вона відчу­ ла, що в іншому випадку може gтратити владу.

Компартійний апарат в СРСР завжди був зрощений з радянським. Партія здійснювала диктатуру опо­

1922 року, було записа­ но, що кожна республіка може вийти з федерації, якщо цього побажає. Утвер­ джуючи цю демагогічну норму, творці радянських конституцій і в поганому сні не могли передбачити, що вона коли-небудь запрацює. Проте

сталося

так,

що

КПРС втратила статус дер­

жавної партії і союзні рес­ публіки почали приймати декларації про суверенітет.

Раді точиться гостра полі­ тична боротьба. Нечислен­

ховна Рада Естонської РСР ще у листопаді 1988 року. У ній вказувалося, що влада на території республіки на­ лежить парламенту респуб­ ліки, а всі зміни Конституції СРСР вступають в силу на її території тільки після

ри народних депутатів СРСР Ів 1989 році/ 1 депутатів Верховних Рад союзних рес­ публік та місцевих рад /в 1990 році/. Новообрані орга­

процесами

на

пе­

цес»). Їх перервав путч ке­ рівних

діячів

союзних

структур у серпні 1991 року. Однак спроба відновити то­ талітарний лад зазнала не­ вдачі. Путч прискорив роз­ пад Радянського Союзу, КПРС і радянського ладу в цілому.

""

Станіслав

КУльчицький, доктор історичних

наук, професор (ДІНАУ).

81

липня

праці,

оптимізму в

не­

легкій боротьбі з еконо­ мічними негараздами.

поточного року у приміщенні Бро­

м.Бровари, вул.Кірова,

53, з 16.00 до 19.00 год.

відбудеться прийом громадян начальником ГУ МВС України в Київській області генерал-лей­

тенантом міліції БЕВЗОМ Олександром Ана­ нійовичем.

Запитання ви можете задати і за тел.:

.5-03-11

!Jентр громадських зв Язків ГУ МВС України в Київській обл.асті.

УВИr.А.!

ності до такого ступеня, що

Спираючись на ту части­

риферії. Відразу після вільних ви­ борів до Верховних Рад со­ юзних республік та місце-

17

нальної радянської держав­

ну компартійно-радянської номенклатури, яка зберіга­ ла вірність союзному цент­ ру, М.Горбачов старався продовжити існування над­ держави у формі Союзу Суверенних Держав. Поча­ лися тривалі переговори з лідерами союзних республік ( «новоогарьовський про­

тичними

тради­

варського міського відділу міліції за адресою:

публік діяла інакше: вона підвищувала статус націо­

тично нічого.

нерів в органах влади. КонституційІІ<І реформа М.Горбачова змінювала самі підвалини радянського ладу. Якщо перша кампанія дес­ талінізації (після ХХ з'їзду КПРС) ознаменувалася відмовою вищих органів

вже

ПОВІДОМЛЕННЯ

Але, діючи так, вони (окрім прибалтійських) не заявля­ ли про вихід з СРСР. Полі­ ТИ'-іі-! .. 1 ~~~~1,j ·~0!(\~ПЧХ Г('_,..

здійснив конституційну ре­ форму. Уперше з 1917 року були проведені вільні вибо­

родних депутатів, утримав­

стало

здоров'я, щастя, добробу­ ту кожній сім'ї, успіхів у

Григорій

народну революцію. Першу Декларацію про суверенітет прийняла Вер­

ловилися лише четверо на­

Як

га і бажають їм міцного

БУ ЛЬВІНСЬКИЙ.

кілька місяців громадськість республіки встигла звикну­ ти до того, що у Верховній

пішно протидіяла опозиції. І ось раптом парламентська більшість і опозиція об'єдна­ лися. Проти Декларації про державний суверенітет вис­

ни і матеріалів.

професійним

Днем металур­

чанину-порошкінцю при-

!\·!.Горбачов

парламентом.

бання необхідної сирови­

-

трималася не на дружбі на­ родів, а на диктатурі партії. У всіх конституціях, почи­ наючи з Союзного догово­

літичний лад,

схвалення

фінансування для прид­

.святом

завод­

нучи

ни радянської влади вийш­ ли з-під контролю партійних комітетів. КПРС втратила позаконституційний статус державної партії. За всіма їі комітетами, не І•Иключаючи й Центрального, залишало­ ся тільки право ІНдивідуаль­ ного впливу на функціо­

недостатнього

вітають трудівників ко­ лективу із

Дня металурга

центру не залишалося прак­

по­

і

ція підприс~ктва і проф­ спілковий комітет щиро

лінну працю напередодні

рократичної «перебудовИ>> в

Аналогічні рішення прийня­ ли парламенти Латвії і ЛИт­ ви. Верховна Рада УРСР за­ судила тоді ці рішення. Відповідним чином реагува­ ли й парламенти інших рес­ публік. Союзний центр ще зберігав контроль над полі­

зацій

органі­

ми преміями. Адміністра­

явилося, що ця наддержава

від повноважень союзного

демокр. tntзувати

в

та нагороджені грошови­

і почав розвалюватися. Ви­

ра­

через

працювати

Кращі вирs.Jбничники з нагоди професійного свя­

цією, за багаторічну сум­

дянські органи влади. Праг­

середковано,

команди

умовах жорстких обме­

лович Шульга та інші.

Радянський Союз не вит­ римав такої демократизації

За

LЦоб збагнути причини такої одностайності, треба

чергу,

у

вмінню директора заводу

ру

на Рада Російської Феде­ рації. Приклад !'осії змусив

ся один.

першу

можливим,

говий з'їзд 1:ародних депу­ татів СРСР, що тоді відбу­ вався, визнав його нечин-

Друга, після М.Хрущова,

важала серед депутатів і ус­

ненко, слюсар-інструмен­

тальник Михайло Михай­

стало

тався. Причшш щ.шйняття Декларації слід шукати у подіях, пов'язаних з систем-

населення.

котельник

це

гопостачальних

Мандат на владу їм давало

Громов,

виробництва в цілому, все

горесурсами з боку енер­

фінансову,

менклатура чисельно пере­

Микола Іванович Семе­

жавні управлінські структу­

нітет з ініціативи Бориса Єльцина прийняла Верхов­

ки поміркованої горбачов­ ської «перебудови». Очолю­ вана Олександром Морозом компартійно-радянська но­

вич

ному збільшенні обсягів

лення незалежності Ли­ товської держаВІ І». Позачер­

редині 50-х років і дедалі більше поглиблювалася.

n*ами, які виходили за рам­

слюсар Георгій Євгено­

татом масового національ­ ного руху, який тоді розгор­

дійсними органами влади.

ва та Валентина Савеліїв­

колективів цехів у знач­

жень підприємства енер­

ри, які формувалися в ході вільних вибuріь, L тавали

Зінаїда Петрівна Мироно­

Анатолій Іванович Буряк,

жави над суспільством. Дер­

ний суверенітет України не

Іванівна

пресувальниці

відсотків. Не при­

13

ризм, тобто панування дер­

Декларація про держав­

машиніст

Олена

меншуючи ролі трудових

була безпосереднім резуль­

подій.

Матвєєв,

на Швидак, механік цеху

-

ближчих помічників його

Підкреслювався намір створити власні банки, а

на, але активна Народна рада на чолі з Ігорем Юх­ новським виступала з ініціа­

ного порошку, зокрема

ру як методу управління, то друга, горбачовська деста­ лінізація, підірвала тоталіта­

цію про державний сувере­

1990 року.

підприємстві

відсотків, заліз­

влади від державного теро­

се­

ламент навесні

про­

ському СоюJі почала стрімко змінюватися. У бе­ резні 1990 року новообра­ ний литовський парламент прийняв Акт «Про віднов­

що розпочалася в

набувати ядерну зброю. Депутати, які приймали Декларацію, прийшли в пар­

Голова районної ради Леонід Слободянюк.

випуск

вих рад ситуація в Радян­

інших

кризою

неядерних принципів: не приймати, не виробляти і не

Ганзій,

11

ною

трьох

оду торік

зріс на

ладу,

дотримуватиметься

крана

дукції

валася недоторканною.

державної безпеки, що вона

вич

проти відповідного пері­

тий, мудрий народ України подолає всі труднощі на шляху творення своєї суверенності й виведе їі в число цивілізова­

максимум своїх сил і уміння. Вітаємо, шановні земляки, зі святом і бажаємо вам міцно­ го здоров'я, щастя благополуччя, добробуту на нашій рідній землі!

свято.

півріччі нинішнього року

люємо глибоку впевненість, що працелюбний, таланови­

ючих кордонах проголошу­

також цінову,

металурги

професійне

рації

контекст

звання

чення для здобуття Україною незалежності, вона підтверд­ жує суверенітет України, робить незворотним шлях від то­ талітаризму до дсмократїі, від командної до ринкової, соці­ ально-орієнтованої економіки.

поставити прийняття Декла­ в

почесне

"Заслужений ветеран за­

Міський голова Іван Петренко.

16 ЛИПНЯ 1990 року Вер­ ховна Рада УРСР заверши­ ла опрацювання Декларації про державний суверенітет України і схвалила їі. Прий­ маючи цей документ, на­ родні депутати зважували кожне формулювання. За­ сідання Верховної Ради

своєно

праці зустрічають бро­

Відзначаючи цю ГІодію в житті нашої держави, вислов­

бере і місто Бровари, яке своїми здобутками сприяє стабілізаціі економіки, вирішенню соці­

Вагомими здобутками у

му співтоваристві. Прийняття Декларації має велике зна­

ПЕРЕАНААТА

........ 3

17 Q\IIH~

ІШроrу

Газета Броварських м~еько1 та раионно,. рад, районно,· державної адм1ністраці1

Якщо ви кочете отримgвати

нашg rазетg з

1 серпня 2000

рокg, зверніться АО Аистоноші аоо ао найОАижчоrо поштовоrо

ВіААіАеННЯ. Ціна передплати не змінилась


2

15.07

Ngss (9154) 2З.О5 Хіт-2000

ПОНЕДІЛОК

17 липня

Доброї ночі, Україно!

УТ-1

УТ-2

6.00 Анонс 6.05 Доброго ранку, Україно! 8.50 Анонс 8.55 Що в упаковці? 9.00 7 днів 9.50 Х/Ф •Н8ІІUІеП•. 1 серІе 11.00 УТН - ·РанОО<• 11.1~ Погода

11.20

Х/Ф •НВКІІепо,

2 cepho

12.зо Поrода 12.З5 Закон є закон

12.40 14.55 15.00 15.15 15.20 16.00

Анонс

УТН- ·д-• Поrода

Студія ·5• М/с •Подоро"' у минуле• 1б.ЗО •Обрані часом•. •Вулиця мо· ГО JІ(ИТТЯ•. К. Щербак 17.00 д/с •Мандруючи світом•. •Париж• 17.55 Закон є закон 18.00 УТН- ·Вечір•

18.15 18.20 18.50 19.00 19.40 19.50 20.20

1+1

тсн

01.05

Телевізійttа патруnьна служба мСитуація•

02.g5

7.35 Т/с •Загадосоаа педІ• 8.20 Х/ф •KOX8HHtl В дві змІни• 10.00 Телеанонс 10.05 Що в упаковці? 10.10 Хіт-2000 10.25 Т/с •lrop Се-ич•. 1 серІе

11.З5 Телеальманах •Основи• Романси В. Засухіна 1З.ОО Ділооий канал. Тиждеttь 1З.45 Що в упаковці? ІЗ 55 Хіт-2000

14.00 Перерва 18.00 Т/с •Заосом І nорядок• HS.55 Т/С •Ксена• 17, 5О Т/С о:ІКJоІІІ ЛесІСО• 19.ЗО тсн

19.50 Просnорт-новини 20.00 Т/С •ВулицІ роабнтих

ІІІх­

тарІа•

Футбоn від ·УТН·

забороненнІІ• патруnьна служба ·Ситуація• 23.00 Т/с •ШВИАІСВ доnомоrа• 2З.50 тсн

ТелевІзійна сnужба •Мило-

О. 1 О Хfф •ПовІр у себе•

Хіт-2000 Нова колеtсція Що в упаковці?

21.00 Х/ф •ВХІд 22.45 Телевізійна

сердя•

УТ-3

20.40 Вечірня казка 21.0 УТН- Панорама 21.40 Питанн'А дня

21.45 Світ спорту 21.55 Погода 22.00 т /с •ОстрІа

ПрофілаК1иІ(а

13.00- 18.00 осохання•.

ФілІоМ 1-й

УТ-1 6.00 6.05 В 50 9.00 9 ЗО

Анонс Доброго ранку, Україно! Анонс

Футбоn від ·УТН· Що в уnаковці? 9.З5 М/Ф

9. 45 Бути жінкою 10.15 Не нее tак попіно .. 11 .ОО УТН - •Ранок• 11. 15 Погода 11.20 Пригорща 12.20 Погода 12.25 Закон с :юкон 12.ЗО Анонс

14.55 15.00 15. 15 15.20 16.00

Анонс

УТН - ·День• Поrода

Студія •5• М/с •Подорож у минуле• 16.ЗО Нова колекція

17.00 Т/с •дотмос tІнгоnа•. 1 серія 17.55 Закон є закон 18.00 УТН - ·Вечір• 18.15 Поrода 18.20 Саме Той 18.40 Т/с •Нестор &урма•. Філ~ом 3-й 20.15 Що а уnаковці? 20.20 Захист

20.40 Вечірня казоса 21.00 УТН- Панорама 21.40 Питання дня 21.45 Світ спорту 21.55 Погода 22.00 Тfc •ОстрІе кохання•. ФІпІоМ 2-й 2З.35 ХІт-2000 2З.40 Погода 23.45 А>ЮНС 2З.50 Сім нот

18 ОО 18.10

Новини

УТ-2 7.00 7.25

УТ-t 6.00 Анонс 6.05 Доброго ранку, Україно! 8.50 Анонс 9.00 Захист 9.20 Анонс 9.25 Що в упаковці? 9.30 Х/Ф .дРІбницІ життя• 10.40 Наш дім 1 1.00 УТН - •Ранок• 11.151'\огода

11.20 Хіт-2000 1 1 .50 Погода 1 1.55 Закон є закон 12.00 Анонс 14.55 Анонс 15.00 УТН- •де .. ь• 15.15 Погода 15.20 Студія •5• 16.00 м;с •Подорс"' у минуnе• 16.30 Крок до зірок 17.00 Т/С оДотик янгола•. 2 серІе 17.55 Закон є закон 18 ОО УТН- ·Вечір• 18.15 Погода 18.20 Саме Той 18.45 Хіт-2000 18.50 Х/ф •На!'УрщИІС• 20.05 Що а упаковці'? 20.10 Автосапієнс 20.40 Укрсnортлото 20.45 Вечірня казка 21.00 УТН- nанорама 21.40 Питання дня 21.45 Світ спорту 21.55 Погода 22.00 Т/с •Острів ІСОХ8ННtІ•. ФІn~ом 3-А 2З.20 ХІт-2000 23.25 Погода 2З.ЗО Анонс 23.35 Стадіон

1+1

тсн

Теnенізійна патруnьна сnужба

.. ситуація• 7.35 Tjc •Загадкоаа nедіо 8.20 Х/Ф •ПовІр у себе• 10.00 Телеанонс 10.05 Що в упаковці? 10.10 ХІТ-2000 10.30 Т/с •Ігор Савович•. 2 серІе 1 1.40 Зірки. на сцену! 12.10 Банк ідей 12.40 Перехресtя

•1 + 1•

1е.25 Т/с •Закон І порядок•

17.15 Т/с •Крок 38 кроком•. 4 серІе 17.45 Т/с •Ксена• 18.35 Т/С •Район Меnровз• 19.30 тсн 19.50 Проспорт-новини 20.00 Tjc •ВупицІ розбитих nІх­ таріа•

21.00 Х/ф .дтnантнос-Сіті• 22.55 Телевізійна патруnьна

сnуж·

ба •Ситуація•

23.10 Т/С •ШвИАІСа допомоrа• 0.00 тсн 0.20 Х/ф •НІчні ходи•

УТ-3 аежа•

Світ науки ЗустрічІ в nряNому ефірі Інформ. програма •Haw час• Адреси ділової удачі

20.ЗО Анонс програм

20.З5 Торгінформ

20.45 20.50 21.00 21.20 21 .ЗО 21 .45

Добрі НОВИНИ•

Новосел СІТ Тележурнал ·Бізнес-ревю•

7. 15 7.25

09.15 Х/ф •Фанта:sії ВеснухІна•. 1 серія 10.25 Т/с •ТІн" І саІтnо• 11.25 Мелорама 12.00 Новини 12.05 •Вік&Нд• із І. Зінченко 12.35 нло 13.00- 18.00 П1юrрами обласних

23.55 Т/с •ПоnІцІе •2020• о 1.35 Погода

7

r'JIA81C •

n

ltiiHtu

ІІП

ТА8А'П'ІІ

Інформ. програма •Наш час• Адреси ділової удачі Програма .. с:трес•

8.00 8.15 8.20

8.ЗО Муз. nрограма

9.00 М/Ф 9.45 Адреси ділової удачі 9.50 Х/Ф •Еіавоана однІєю

ру-

осооо-

11.20 Програма •Стрес• 11 .ЗО Адреси ділової удачі 11.35 ·Шnягер• представляє .. 12. 15 Х/Ф •Жнтіс Опександра Heect.кoro• 13.40 Адреси ділової удачі

13.45 Муз. 14.00 М/Ф 14. 45 Хfф

nporpaмa оАсоціація 3110ВМНС·

16.30 16.35 17.20 18.00 18.20

Адреси діnово! удачі

1+1

Прогулянка з •Акцентом• і

не без моралі 1.50 •Обрані ...асом•. •Сонет П. Заrребельний

Адреси ділової удачі Інформ. проrрама •Наш час• Адреси діnоt\ОЇ удачі Анонс про1 рам

Торrінфор"' Добрі новини

09 05 Погода 09.15 Х/Ф 0Фвнта3ії Веснухіна• 10.25 Т/С •ТІНІо І СВІтІІО• 11.20 Таємні історіі 12.00 Новини

Сіnьська ГОАИНа Вісник податкової служби

Украіни

Проrрами обласних

і регіональних телекомnаній

18.00 Новини 18.10 Т/с •Ваамлонсwса вежа• 19.00 Т/с •&nисосучі А:иtракн• 19.50 Національна лотерея 20.00 •Подробиці• -- •Час• 20.55 Погода 21.10 Х/Ф •13 >ІСИТТЯ аІдnочмваІОЧМХ•

Подробиці. Підсумки дня

23.30 23.40

Відкриття ХХІІ ММКФ

ОО .30 Зі(>ренн" nомиn01<

01.05 01.25

Казки для доросnих Погода

1З.20 Діnовий канал

1З 45 Що в упаковці? 13.55 Хіт-2000 14.00 Перерва 16.00 Ігрове шоу ·Як стати зіркою• 18.25 Т/с •Заком і nорядок• 17.15 Т/с •Крок 38 кроком.. 5 серІе 17.45 Т/с •Ксена• 18.35 Т/с •Район Меnровз• 19.30 тсн 19.50 Проспорт-новини 20.00 Tjc •Вулиці розбитих nІк­ тарІв• 21.00 Х/ф •Маnен ....мй роман• Телевізійна nатрульна служба •Сиrуаці"• 23.10 Т/с •Швидка допомоrа• 0.00 тсн 0.20 Х/Ф оСлІдами д>кеоса-nот­

22.55

роwнt"еІІА•

IBTU ІІДТІ'8

07 .ОО Новини 07, 10 Т/С оВаВИІІОНСW(8 08.00 Новини 08.05 Т/С оРобота-2• 08.ЗО Смачно

09.00

Новини

88:ІІС8•

7 lttІHtu 7.00 7.05

ІІП ТУ ТА8&'П'ІІ

r'JIA81C •

Анонс програм Грації від ·ГраІJісу•

1.Зо то~·wоу ·Хто? Що• 8.00 Вистава ·Історія однІєї прист-

20 50 Новосеn 21.00 сп 21.20 Тележурнал ·Бізнес-ревю• 21 .30 Транспорт Украіни 21.55 ІндустрІя здорон·я 22.00 Адреси діnової удачі 22.05 Х/ф •Мара• 23.40 Інформ. програма •Наш час• 23.55 Адреси діnовоі удачі 0.00 •Шnягер• nредставляє . 0.40 НароАний нічний канал. Прог­ рама •Ctpec• 0.50 Реклама 0.55 Х/Ф •&естсепер•

лекомnанія .н;мецька хвиля•

10.40 Сакура-шоу 10.45 Торrінфор.. 11 .ОО Новосеn 1.1. 10 •Шnягер• продставляє ... 12.00 Новини Єеро~>и 12.ЗО ХJт-базар

1З.30 Торгінформ

13.45 Новосеn 14.00 Адреса кіно - Красногорськ 14.50 Торгінформ 15.00 Новосеn 15. 1 О Х/Ф •НасреддІн у &ухарі• 16.З5 Ток-wоу •Хто? Що?• Торгінформ Грацої від •Гравісу• Домоемк Програма УХРТ Торгінформ

20.30 стн 21.00 Міські новини 21. 15 Антресолька 21.30 Вісті тижня 22.15 Влада факту 22.30 Х/Ф ·~ЧАИ81 міри• 0.10 НІчинА ІСht038ІІ, Х/ф оJ1ЯІІІr

ltiiHti.A

ІСТУ

Візит.

Mexiko,

Агадир

М;с •Вуді Вудnеккер та його

9.30 Т/с 0Фантас1'ична дІеч-•• 10.00 Tjc •МОЄ дpynt •Я• 10.30 Сократ-СвІнг. Телемагазин 10.40 Теnемедіа. ТV-магазнн 11.00 Т/с •Готе л...

30

...,.

6.ЗО Врятуй і вбережи 6.40 МІські ноемни

6.55 Анtресоnька 7.10 ВісТІ ти>КНя 7.55 Християнська програма 8.30 стн 9.00 Т/с •На вІстрі• 9.ЗО Закон є закон

8.45 9.00

7.05 7.20

канал

BAn ТОВІС

Музичний ·НАРТ-ранок• Ексnрес-інформ

Я вас любив ..

10.05 Джаз і не тіnьки 10.35 Співає Л. Скачко 10.50 телеекспрес 11.00 М/Ф . 11.30 Т/С оЕосстраднціяо, 1

серІе

12.ЗО Док. екран ІЗ.ОО Телеексnрес

1З.10

14.05 14.50 16.05

•ЩасТtІ• Казка за казкою Телеекспрес Дитя ..а година

Tfc

1б.З5 Вояж без саквояжа

16.50

Телеекспрес

16 45 Ноеосел 19.00 Сtимуn 19.15 Телеуроки нІмецько і мови •AIIes Gute 1 • 19.35 Торгінформ 19 50 Новосел 20.00 Інформ. програма •Наш час• 20.20 Адреси ДІЛОВОЇ удачі 20.30 Анонс nрограм 20.35 Торгінформ 20.45 Добрі новини 20.50 Новосеn 21.00 СІТ 21.ЗО Торгінформ

21.45 Міста й стоnиці світу 22.00 Світ підводної фо1ографіі 22.30 Альтернатива 22.45 Сезони моди: еесна·nіто2000 23 ОО Програма УХРТ 23.30 Молодіжний кана11 •М• 0.30 Торгінформ 0.45 Новосел 1.30 Народний нічний канал. Інформ. програма •Haw час• 1.45 Програма •Стрес• PQV'1?!~•;:~

2.00

Муз. програма

25 7.05 7.20

ТОВІС

Музичний •НАРТ -ранок• Експрес-інформ

8.05 Ctapi знайомі 8.35 Тіnьки для жінок 6ез ca~<aa<~w.a

9.20 Дитяча година 9.50 Чоловічі турботи 10.15 Дім актора 10.40 Родина від А до Я 10.50 Телеекспрес 11.00 М/ф 11.30 Х/Ф •ВикраденнtІ дІачинн• ІЗ.ОО Толсексnрес Кумири екрана

13.10 13.40 14.00

Київські ділові новини Міські ноемни Антресоnька

Вісті Вокзал мрії 22.ЗО стн 22.40 КиіВСЬІСі діпові новини. Бссn-

32

Жіночий світ

Легенда століття. Ізабелла Юр'єва 14.50 Телеексnрес

18.00 Анонс програм 18.05 Торгінформ 18.20 Грації від ·ГрІІІІІсу• 18.40 Теnеуроки нім~! моем •AIIes Gute! • 19.00 ХІт-базар 10.30 Т/с оІсторІе -н-•. 1 серІе · 20.20 Теnежурнаn •Тнждвнь-. Те20.30 Греції від •Гравісу. 20.55 ХІт-2000 21.00 На добранІч, діти! 21.15 Торгінформ 21.25 Добрі новини 21.30 доживемо до понедІпка 22.00 Х/ф оДнмоаІ снrнаn2З.ЗО •Саме ТОй• про себе

0.00 0.20

Фінансист Торгінформ

друзі·

16.55 Mjc •Каспер• 17.20 Т/с оРоки м011одП• 18.10 Т/с -Фантастична дІвчина•

18.40 Т/С •Мое друrе •Я• 19.10 Tjc •ГравцІ• 20.00 ерабрика новин 20.20 Ноаина дня 20.35 Х/Ф •Лоодина пtт.ми• 22.15 Т/с •ШовковІ т-т•• 0.15 З nюбов'юІ 0.45 Програма передач

35

f

на завтра

І'І'А8ІС

ltiiHaA

осого &or пowne• теnееІзійна служба Х

ІtІІНаА

ІСТУ

Анонс програм

18.00 18.05 18.20 18.45

Торгінформ

Граці! від ·Гравісу• Сезони моди: веснв-nІто-

2000 19.00 Міста й стоnиці світу 19.10 Жіночий світ 19.30 Т/с •ІсторІе осохан-•. 2 серІ• 20.ЗО Грації від •Гравісу• Хіт-2000

20.55 21.00 21.15 21.25 21.30

На добраніч, діти!

Торгінформ

7.00 8.00

·Територія А•. Хіт-парад ·Час •Ч•. Військовий теле·

8.30

Економічний вісник

9.00

М/с •Вуді Вудпеккер та його

2З.З5 Мікс

дРузі·

0.10

журнал

Т8рка•

18.50 Т/с •Еосстред~~~цІе•. 2 20.00 За лаштунками 20.30 Tjc •ЩасТtІ• 21 25 Ракурс 21 .З5 Експрес-інформ 21.50 Діалоги 22 1О телеекспрес 22.20 Муз. кабnучок

серІЯ

2З.О5 ·Шлягер• представnяє ...

23.50 Телеексnрес 0.00 Х/Ф •Роберт І КІІара Шу­ мен•

30

...,. тп

І(ІІНаА

Профіnактика

Програма передач

14.00 14.05

Християнська nрограма

Т/С оІсторІе ІСОІС8ИНЯ•

15.ЗО Закон є закон

15.35 Концерт 16.00 Часи І ВОЇНИ 16 25 Закон є закон 16.30 СТН 16.45 Дитяче коло 17.15 Ки<Інин 17.45 Муз. маршрут 18.15 В. Щербачов nредставляє ... 18.45 д/с •Безсмертя подвигу• 19.00 Телевистава •У вашому роді всі (ЇОJІ(ВвіЛЬНІ•

20.20

Київські ділові новини. Ексn-

рес-інформ

20.30 21.00 21. 15

Добрі новини

Саме Той

2~.00 Х/ф •На 311'113осу•

15.00 Х/Ф •Графин• Koccen .... 1, 2 серії 17.20 МІФ 17 .ЗО Футбол-ретро 17.45 Х/ф-дІт1Ім. •Видра на Ім'я

14,40

7.З5 Європа сьогодні

9 .05 60<1"'

стн

Ч.35 Закон є закон

BAn ltiiHIIA

I'I'AJIIC

ltt6Htu

К011церт

72.50 Х/Ф •На О. 10 Молодіжна 0.40 Комп'ютер

17 .ЗО Ctapi знайомі 18.00 Тільки для жінок

1 55

20.00 20.30 20.45 21.00 21. 15 21.30 22.00

рес·інформ

17.00 -::'~f"")П~ '=h()ГОДНЇ

35

2З.15 ·Територія А•. Хіт-nарад

нивуо

ЗО ·Шедеври світового музичного театру•. М. Фnетлі 17.25 Мій Ермітаж 17.55 Гармонія краси 18.25 Т/с •ІсторІе кохання• 19.15 СміхОІ<ОСтальrія

Хіт-базар 9.З5 За лаштунками

·<

9.30 Т/с -Фантастична дІечина• 10.00 Т/с •Мое друrе •Я• 10.30 Сократ-СвІнг. Твnемагаин 10.40 Телвмедіа. ТV·магазнн 11.00 Х/Ф oPaAc:w:a , . _ . 13.00 Сократ-Свінг. Теnемаrазмн 13.30 Т/с .СО.оnи- rн'15.30 Телемедіа. ТV-магазин 16.00 М/с •Роккі та буnьеІноспь• 16.30 М/с •ВудІ Вудпеккар та його

ТІЕТ

ltt6HIIA

7.З5 Країна Фестивалія 8.00 ДІаnоги 8.15 •Вас запрошує .. • М. Насиров

25

НІІ•

18.40 Т/с ·М- дpynt .Я• 19.10 Т/с •Вир cвht•• 20.00 Фабриоса новин 20.20 Ноемна дня 20.35 ХІФ •PeAowc8 а-· 22.30 Т/с oWoaiCOIII те-т•• 23.20 •Територія А•. Хіт-парад 0.15 Голос •Перемоги• 0.45 Програма передач на завтра

лекомnанія •Німецька хвкnя•

•Територія А•. ХІт-парад

9.35 Х/Ф •Васиnиса Прекрасна• 10.45 Зr~кон є закон 10.50 Фішка 11 .20 Часи і ВОЇНИ 1 1.45 Палацові таємниці 12.10 Закон є закон 12. 15 Х/Ф •НасреддІн у &ухарІо 13.40 Стеn-урок 14.00 Киів класичний 14.15 Кіногороскоn 14.35 Формуnа доm 14.50 Кінокоnа 15.00 Х/ф •Польоти уві сні та

расті•

9.ЗО •Саме Той• про себе 10.00 Доживемо до nонеділка 10.30 ТеnежурtІал •l"иждень•. Те-

17.00 17.15 17.40 18.00 18.30

•36.6•

друзі•

16.55 М/с •Кос.. ічні рятувал..ниосм• 17.20 Т/с •Роки МОАОД/1• 18.10 Т/С 0ФаНТ8СТИЧН8 ДІечи-

Київські діnові новини. Експ-

друзі•

18.ЗО Хіт-базар

•Ситуація•

УТ-3

Медичний тижневик

16.ЗО М/с •Вуді Вудпеоскер та йоrо

рес-інформ

8.ЗО На сьомому небІ

...,.

12.30 Вітражі 13.00 Ссжрет-СІІінг. Teлeмara3Wf 13.30 Т/с оСоосоnн- rн~· 1 5.ЗО ТІІЛ&медіа. тv-.....--н 16.00 м;с •РОІ<кі та БуnьеінКJІь-

яауо

20.20

9.00

19.05 Клятва Гіnпократа 19.25 Ексnрес-інформ 19.40 Муз. калейдоскоп 19.50 Телееtсспрес 20.00 Х/Ф •Викрадення дІвчат• 21.25 Наше військо 22.00 Кіноконцерт 22.20 Х/Ф •Графин• Koccen .... 1,2cepif

Ескулаn

14.05 Х/Ф •Чапае•• 15.40 Закон є закон 15.45 •Ім'я•. Г. Жженов 16.30 стн 16.45 Збережемо здоров'я 17.00 Формуnа долі 17. 15 Усе про податки 17.30 •Усмішка•. А. демчук 17.45 Світ. Україна. Киів 18.05 Муз. маршрут 18.35 д/с ·Безсмертя подвигу• 18.45 Х/Ф •Поn..ОТИ уаІ снІ І на-

32

•Шлягер• представляє ...

12,ЗО Планета Здоров'я

З серІе

ltiiHILII

Чорний квадрат

~3.50 Стеn·урок 14.00 Закон є закон

7.00 8.00

Т:І'І'

Врятуй і вбережи

стн-тн-евик

КО8ИА дім•

М/Ф

13.00- 18.00

\2.20 13.10

30

Зустрічі е nрямому ефірі

20.00 20.20 20.30 20 35 20.45

тсн

Nt29•.

стрибок у новий вимір

20.50 Т/С оІЦаСТtІ• 21 .40 Ракурс 21.50 Ексnрес-інформ 22.00 Діалоrи 22.20 Телеексnрес 22.30 Хіт-базар 23.00 Тинди-ринди 23.50 Теnеекспрес 0.00 Х/ф •Каадріn'я•

22.ЗО Публ. nрограма •Я?!!·

Телевізійна патрульна служба

11.35

8.00 Діалоги 8.20 Кінопанорама 9.15 Тіnьки дnА жінок 9.45 Щасливого шляху! 10.00 •Шляrер• представляє. 10.50 Teneetccпpec 11.00 Мjф 11.20 Х/Ф ·Г-оса• 13.00 Телеекспрес 13.10 Муз. життя 14.05 Академія 14.25 Анекдот-асорті 14.50 Телеексnрес 15.00 Х/Ф ·Зірки Егера•. 1, 2 cepfl 17.20 Програма телециклу •Право• 17.50 Дитяча nрограма •Жіnс• 18.00 М/Ф 18.30 Концерт за участю О. Хожай 18.50 Т/с •ЕосстраднцІІо•. 1 серія 20.00 За лаштунками 20.ЗО Біоінформаційна терапія -

Ворота в майбутнє

18.ЗО Х/Ф •Лимонадний д>ко•

7.35 Т/с •3аrадкова ледІ• 8.20 Х/ф •НІчнІ ходи• 10.00 Телеанонс 10.05 Що в уnаковці? 10.10 Хіт-2000 10.25 Т/с •Ігор Сааоаич•.

t

ба Тележурнал ·Бізнес-ревю• Ворота в майбутнє Хіt·базар Нове в лікуванні ><ребта за методом Бобиря

17.45 18.00 18.10 18.40

kМІІСіВ•

07.00 Новини 07.05 Поrода 07.10 Tfc •Вааиnонс""а 08.00 Новини 08.05 Т/с ·Робота-2• ОВ.ЗО M-drive 08.50 Родина від А до Я 09.00 Нnвини 09.05 Поrода 09.10 Минуnе

7.00 7.25

r'JIA81C•IIП ТУТUА'П'ІІ

ltlliltu

14.00 Муз. nауза 14.10 Хіt·НОВИНИ 14.40 Профіnі 15.10 Муз. nрограма •Made Іп Ukraine• 15.40 Малий бізн•и: сьоrодні 16.10 Бути жінк010 16.50 Тележурнал ·БІзнес-реею• 17.00 Ворота в майбутнє 17. 15 Моnодіжне телевізійна сnуж·

18.45 19.00 20.00 20.20

ТОВІС

Чарівний мікрофон

2З.45 •Подробиці•. Підсумки дня

Хіт-2000 Перерва Старі й нові ·Маски• на ка­

УТ-2

7

і регtональн•tх 1еnекомnаній

1З.45 Що в уnаковці?

налі

ОперацІе •ЕосстрадицІе• Поrода

Християнська програма

9.ЗО Споживач

BAn ltiiHtu

7.55 8.30 9.00

9.40 Парnамантський вісник 10.25 Х/Ф оМа:sунчиос долі• 12.30 Закон є закон 12.35 Розnовіді старого пnіткарtІ 13.00 Т/с •ІсторІе осоханн••

7.З5 Жі..vtий ~;Bil

Т/с •Кримінальні аІйни.

18.00 Новини 18.10 Tjc •Вааиnонс..ка -•а• 19.00 Т/с •&nнсосучІ А:Іераосн• 20.00 .. nодробиц•• -· ·Час• 20.55 Поrода 21 . 1 О Х/ф •ВІннІ• 22.55 Tfc •Висока хвиля•

1З.20 Діловий канал

13.55 14.00 16 ОО

25 7.05

2З.ОО Муз. парад від ·Каtрін• 2З ЗО МуЗ. ПОП·S\Ор

Сміхоnонорама

СЕРЕДА

19 липня

Програми обласних

і регіональних телекомnаній

ВІВТОРОК

18 липня

Ток-шоу •дкуnи пера•.

00.10

програма •Наш час•

1.45 Програма ·Стрес• 1.55 Реклама 2.00 Х/ф оДІІІОЧа :sмова•

С. k'.риnов

7.00 7.25

Погода

Саме Той

форм

2З.55 ·Подробиці•. Підсумки дня

12.10

Анонс

&роакін•

20.00 •ПодробицІ• - ~Час• 20.55 Погода 21.05 Микуnе 21.10 Х/ф •Круті Сf80ІІИ• 23.05 Т/с •В..сооса ханnя•

-.Атмосферний •nnи••

~.зо Погода 23.З5 Анонс

23.40

1.ЗО Народний нічний канал. Ін·

Х/ф •Солдат INH

18.25

23.10 Х/Ф ·ОбІцооннй мІсяць•,

стн Міські новини Антрвсоnьке

21.ЗО Вісті

22.00 ЗІ стелі 22.30 Х/Ф оДобрмА І :міо 0.30 •Решето•. •Друга ріка•

Торrінформ

32 7 .ОО 8 .ОО 8. ЗО 9.00

ІtІІНаА

ІСТУ

•Тер•порія А•. Хіт-парад Вітражі

Пере><рестя М/с ·Вуді Вудпеккар та його друзі•

0.30 Т/с ОФвнтастнч- дІвчат• 10.00 Т/с •Мое друrе .Я• 10.30 Сократ-Сеінг. Тепемаrазин 10.40 Теnемедіа. ТУ-магазин 1 1.00 Фант-лото •Бінго• 11.ЗО СОІ<рат-Свінг. Теnемагезин Профіnактика

16.ЗО М/С •Вуді Вудпеккар та його друзі•

16.55

м;с ·Джиммі бак•

-

суперхро­

17.20 Т/с •Рсжм моnодІІ• 18. 1 О Т;с ОФентастнчне дівчина•

Т/С о Мое дру~ .Я• 19.10Т/с •Команда оАІ> 20.00 Фабрика ttовин 20.20 Новина дня.

18.40

20.35 Х/Ф оЖадІбмІс".. 22.30 т;с •Woeocoal тенета• 2З.25 • ТериторіtІ А•. Хіт-парад 0.20 •Чес •Ч•. Військовий теnе~ журнеn

0.45

Програма передач на завтра

35

ltt611ti.A

І'І'А8ІС

18.00 Анонс програм 18.05 Торгінформ 18.20 Граці! від •Гравісу• 18.45 Просто собака 19.00 Рондо 19.30 Т/с оІсторhо І<--·· 3серІе

20.30 ГрацІі від •Гравісу• 20.55 Хіт-2000 21.00 На добраніч, діти! 21.15 Торгінформ 21 .25 Добрі новини 21.30 Саме Той 22.00 Х/ф •ЛІнда• 23.30 •Шлягер• представn•є ... 0.20 Торгінформ


7~J~t~~f.J~l(~~~~~,~~~~~~~~.:hR~м~P~s•s•~•t•и•~---~~J ~·t•s•.o.7. . .••81111~·.-~·:~~~~~~~:~r[4~І]~:J~~~~~ . 20

7.00 7.25

липня УТ-І

6.00

Attoнc

6.05

Доброго ранку, Україно!

8.50

Анонс

9.00 9.25

Автосаnієнс

рійські гри•

1 7. 55 18.00 18.15

Закон є закон

18.20

САме Той Хіт-2000

Телеанонс

Що в уnаковці? Хіт-2000 Телеміст КиТе--Ужгород. До

1 1. 15 .. чи

можлива зуnинка?• На-

родний артист України В. Оr­

лоблин

1 1.55 1 2 25

Крок до зірок

1 З 20 13 45 13.55 14 ОО 16.00

Ділооий канал

Перерез Програма І. Моnяра •Парк

17.15 17.45 18.35

Т/с Т/с Т/с Т/с тсн

•Заwом І nорАдОІС• •Крок ::аа кроком• •Ксена• •Paйotf Мепро•з"

Х/Ф •Пepu.r"A смертний

Телеаі~і~О-4а naІ~ї,.i•L.t•d С.:11уж· ба .. ситуація•

23.15 Т/с 0.05 тсн

УТ-3 ігри-.

Трщіt.:ЛЯція ПогпдЯІ

Анон<..: Доброї но~сі.

•Швидка доnомога•

Х/Ф •Це мое •иття•

0.25

Укрзіно~

07.00 Новини 07.05 Погода 07.1 О Т/С .. вавиnонська 08.00 Новини 08.05 Т/с •Робота-2• 08 50 Родина від А ди Я 09 ОО Ноtsини 09.05

ее ж а•

Поt()ДА

13.45 Що в уnаковцІ? 1З.55 Хіт-2000

П'ЯТНИЦЯ

21

14.00 Перерва 111.00 Т/с •СМІпи-ц"• 111.55 Т/с •ГеросуІМІС• 17.50 Tjc •Відділ внуч>ІwнІх лІдуван,... 1 серtя

липня УТ•t

6.00 6.05 8.50

9.00

20.00 Старі й нові ·Маски• на каналі ·1 + 1· 20-35 Т/с -суто ангnІйс""е •бмаст­ ао•. •Смерт~а незнаАомціІ•

9.25 9.30 Х/Ф •К.русеnь• 10.40 М/ф 11.00 УТН - •РанО<• 11.15 Поrода 1 1.20 Медичний тижневик ·36,6· 11.50 Погода 11 . 55 Закон є закон 12.00 Анонс 14.55 Анонс 15.00 УТН- •день• 15.15 Погода 15.20 Студія •5• 16.00 М/с ·ПОдорож у минуле•

16.30

Щоденник фестивалю ·Таврій·

ські ігри•

17 .о Надвечір'я 17.30 Класи.:-nрем'єр. Сторінками nрограм

1 7. 55 Закон є закон 18.00 УТН - •ЕІечІр• 18.15 Погода 18.20 Саме ТоА 18.50 ХІт-2000 18.55 Місце nід сонцем 19.15 Що в уnаковці? 19.20 Поглt:\д у Саіт 19.50 Зо110та фортуна 20.40 ВечІрня <азка 21.00 УТН - Панорама 21 .40

Анонс В ніч на суботу з О. Роміною

3 •1

+

1+1 1•

ТелевІзІАна nатрульна служба ·Ситуація•

Т/с •3аrадко- nедІ•

7.35

8.25 Х/ф •Це мсм: •итт••

липня

Що в уnаковці?

ські rри•

911•.

ВІкно в Америку

18.50 нова коnекція 19.00 Футбол. ЧемnІоНат У<раіни. •динамо• (КиІе) - •Металург• (3аnорЬооося) 21.00 УТН- Панорама 21 .40 Світ сnорту

21 . 50 Погода 22.00 Телефортуна 22.30 Фестиваль •Таврійські ігри. О.ЗО Погода

7 8.00 8.15 8.20 8.30 8.50 9.05

н1

7.00 Праrрама І. Моnяра .пар,. авто· мобільного nерІоду•

7.З5 !граве шоу •Як стати ЗІІЖОІО•

8.1 о М/с •Назад в майбутнє• 8.40 Гумор. nраграма •Повне мама-

~6в-2ооо-. м. єфремов

І?А8ІС•

11"17' nт•••...,..

Інформ. програма

•Haw

час•

Трансnорт Укрвіни

ІНфОрм. nрограча -наw час• М/Ф

Адреси ділоео1 удачі

.

19.50 20. 15

Гумор. nрограма ·ЗоnотиИ гу-

сак•

Х/Ф •Wкona :sадоаоnена.•

0.25 Х/Ф •ВечІрса • Eie•epnl Xlnn:o•

Інтеранонс Погодг

М/с .nриrодм родини Робінзонів•

10.30 Не час 10.45 Ранкока nошта 11.20 нло 11.45 Смак 12.05 Т/с •Зустріо<І у

nІд8од14ому

са&тІ•

12.35 З легкою napo.o 13.05 Життя тварин 13.45 Сім бід--- одна відповідь 14.35 Чекай мене 15.15 Х/Ф •Колона• 17.35 ПіСtі'И pow;y 18.20 Х/Ф •Зануда• 19.50 Національна rютерея 20.00 ПодробицІ 20.15 N-<Іnометр 20.25 час 21.00 Погода 21.15 Х/Ф •Го-р І ЕддJоо 23.05 Найнеймовірніше відео 2З.З5 Щоденнм< ММКФ

23.40 Х/Ф •СфІнкс• 01 .40 Погода

7

n'A81C • 11"17' KtlHIU

n'I'&8A'U'JI

8.00 Муз. nауза 8.05 Теnежурнап •Бізнес-рееоо• 8. 15 Шоу самотнього хопостяка 8.50 Малий бІЗнес еw>годні 9.ЗО Ввnи<обрмтанія с:о.огоднІ 10.00 Пубn. nрограма •Я?!! (Людина що йде)•

10.30 МоnодІ•на теnевІзіf\на служба 11.00 Хіт-базар 12.00 Добра новина

Тележуркал •Бізнес-ревю• Муз. nарвд від ·Катрін• Кіногороскоn Малий бtзнес сьогодні

Хіт-базар

20.00 Інформ. nрограма •Отже ... • 20.20 Адреси дinonoi удачі 20.30 Анонс nрограм 20.35 Торгінформ 20.45 добрі новини 20.50 Hoeocen 21.00 СіТ 21. 15 nогляд з Америки 22 .ОО Новосел 22. 1 О Молодіжний 23.40 Таргінформ 23.50 Новосеn

канал •М•

Тинди-ринди-новини

0.25

Мікс Торгінформ Народний нічни-' канал. Інформ. nрограма ·Наш час• Прnграма ·Стрес• Реклама

1 45 1 .55 2.00

Х/Ф •ЖитІє Олександра Нев·

.......

CWCOf"'•

25

7.:і0 Експрес-інфщ.м 7.35 Муз. n~грама ·MacJe Іп UІ<гаіnе•

8.05 Циr:ж лІІОблять всІ rіЛЬJ:.И д.11" ЖіНОК

9.05 Дитяча roдиrta 9.30 Чоnовічі турботи 10.00 Студія nобачень 10.40 РQАИНВ Від Jt ДО Я 10.50 Teneeкcnpec 11.00 М/ф 11.1'0 Х/Ф •ПерwиА xnoneцa.• 13.00 Телеекспрес 13.10 Муз. жиnя 14.05 Здрастуй, мамо! 14.35 Я вас любив ... 14.50 Телеексnрес 15.00 Х/Ф •Лhulp Франсуа3а Га­ А•и•

16.40 Док. екран 17.00 Х/ф-,.Ітям.

•Перлинна дІ•-

чмка•

18.20 Концерт груnи ·Hi·Fi· 18-50 Т/с •ЕкстрадицІ••· З серІА 20.00 ·Старі знайоfооtі• Р. Бабаян Т/с •Ш..ст••

20.30 21.25 21.35 21.50

сері-А

ЩіJсливоrо шл~ху! ТА11Р.Р.КСІ1~С Хrт·!1аз.ї:!р

Цирк mot'нтs-tf~-> усі Хо••у ~<ЛіnІ Ракурс. Тільки для жінок

вtртуапьноІ реалwtОСТІ•

30 "•нtи т. 6.45

7. 1О 7.25

7.55

8рятуй і вбере•и Міські новини Антресолька

Вісті

9.00 Tjc

•На вІстрІ•

КоІtцерт

21 .ОО 21 15

Міські новини

·Лі;;а •. •V...}в~оо;еА м=л::..:~j•.

Міські новини Антресолька

22. ОО

Нове кіно

Вісті

22.30 Х/Ф •ВерщмтепІ nравосу_... 0.00 Крамниця старожитностеА

0.30

НІ'4нмА кІНО3апт/С •ІсторІя К0Х8:"нtІ•

32 ".lffU 7.00 8.00 8.30 9.00

друзі•

9.30 Т/с -Фантастична аІsчмна• 10.00 Т/с •Мое друr8 •R• 10.30 Сократ-Сеінг. Те11емаrазин 10.40 Телемедіа. ТV·м&rазмн 11-00 Х/Ф .nри-ри roтenoo •СкеnистмА•

Телемедіа. ТV-маrазмн

13.00 •Територія д•. Хіт-парад 14.00 Соtсрат-Свtнг. Телемагазин

Ексnрес-інформ

7.20

Не хвилі

стн

8

35

ri'UIC

KtllfiU

...

АіФ •&о•... вІпл• короntІ Ге·

19.30 Адреси ділової удачі 19.40 ·Транспорт Украіни•. Реrіональний ВИПуСК

20.00 Інформ. програма ·Наш 20.20 Адреси ділово і удачі 20.30 Амонс. програм

час•

20.З5 Торгінформ

Шолом, Києве!

22.00 Адреси ділоnої удачі 22.1 О Ескулаn 22.30 Х/ф •Вамn'Р-МОТОЦМtсп• О. 10 Адрес" діnовоІ удачі 0.15 Підсумкова інформ. nporpaмa ·Отж.е ... • О.ЗО Програма •С1рес• О .40. Ре.с.лама 0.45 Х/ф •lдeanwtмit

25

I<QH44

......

чопоеІк•

ТОВІС

Музичний ·НАРТ -ранок•

7.20 Ексnрес·інформ 7.35 НОн-стоn аід •Тинди-ринди• 8.35 АнтоІЮf"КІ nоезіі 8.40 Діаnоги 9.00 Хіт-базар 9.35 •Старі знайомі •. Р. ба баян 10.05 Казка за казкою 1О.ЗS Я вас nообив ...

7.20 Врятуй 7.30 t:3t'C:t:

аІртуаnа.ноі peanwtocтl•

1 З. ОО Teneв<cnpec 13.10 Т/с •Щаст•• 14.05 МолодІжна теле&ізійна служба 14.35 Анекдот-асорті 14.50 Tenee<cnpec 15.00 ·Бnага еІсть• з Р. Реннером 15.30 Як життя? 1 6.05 Чарівний мІ<рофОН 16.З5 Воя• без са<в"""'а 16.50 Телеексnрес Краіна Фестивалія

У гарній комnані І Kiнoropoocon

18.З5 Дім а<тора

Хочу ІСЛіn І Кумири е<рана Ракурс

Я nюбnю тварин

тrr

8.00 днтресолька 8. 15 Міські новини 8.30 стн 9.00 М/с •І<ароnіна та П друзі• 9.1 S .. усмішка•. А. Демчук 9.30 Право 10.00 Сві'І' nюдеА. Медицина 10.30 Світ родини вtд А до Я 10.50 Бnеф-кnуб 1 1.30 ·Я - пам'ятник Собі!• 6. Бенюк 12.20 Часи і воїни 12.45 Жінка на всі 100? 13.30 ·Балет- кохання моє•. Діти і зірки світового балету. Ч.2

14.00 Комn'ютер Х 14. 15 Екомоміо.сни" віснМІС 14.45 Київські мініатюри 15.15 Світ. УкраІна. Киіе 15.35 Фармуnа доnІ 15.50 ·Етюди•. С. КостеНІСа 16.05 Т/с •Генріх V•. 5 cepkl 16.30 ·Ім'я•. Р. КВрцев. Ч.1 17.15 дліса-2000 18.05 Tearp на долонqх 18.35 Х/ф •дім на Тру6нUІ• 19.45 Царська ложа 20.ЗО СТН

20.45

Художній саnон •КиУва

21.00 21.15

Міські ноемни Сnати час

21.ЗО Вісті

22.00

Розnовіді старого nліткаря

Мар"Ін гаА

17.ЗО Криnа Відпочинемо!

18.00 18.20 18.50

Кміе. Украіна. Сеіт На хвиnІ успіху 19.ЗО Е<сnрес-Інформ 19.40 О.С.П.-студія 20.ЗО Як на ДОІІОНАХ

32

KtllfiU

Економі'4ния вk:нмк Модний час

12.00 12. ЗО 13.30 14.00 14.30 14.55 15.00 15. 25

3 0. ІСоТЛИЦЬІ<ОІО

Вігражі Перехрестя

1 З.ОС t:.;;.

•tl•

19.10 Т/с о&ухта До-а• 20.00 Фабриес& НОВИН 20. 15 Хfф •МапtОІ<•ІUІраТМСТ•3• 2<. 15 Щоденник фестиеапоо •ТаврІІі· ські rри·2000•

23.00 Х/Ф •3 минупоrо ЕинІ• 0.30 Т/С •ПОnІцІt1 М8t1мІ. ВІд.о.Іn Мор8ІІІ• Програма nередач на завтра

..:;.~,.~~""' иебІ

3 циклу •Ноїв ковчег nлиее ... • В. Щербачов nредставnяв .. .

Фант-лото •Бінго• Сократ·Свінг. Телемагазин Світ людей. Медицина З уст річ і з лікарем Омельченком

·-·

II&IIU

•Щуки•

10.25 Х/ф •ЄІІДО1СІА• 12.15 Х/Ф •Вепмка-Іна•. 4

серІІІ

ceplw

14.40 Що? Де? Почtм? 17.00 Гарнізон 17.30 Вечори в Паnітехнічному 18.20 Медичний тижневик •Зб,б• На хвилі 19.ЗО Поради

18.50

Анонс nрограм ГрацП від •Граеісу•

1 1 .ОО

2З.15 Дис<-<анаn

50 """fU

Новини Євроnи

Бути жінкою

11.ЗО Сто ЧОJдес світу

11.45 Торгінформ 12.00 Теnеуроки німецwсоІ Gutel• 15.30 Анонс nрограм

мови

ycn;xy

20.00 На ХВИЛІ успіху 20. 1 О Уроки nостмодерну 20.30 Як на дonoнftx 20.40 Новини 21.00 Що? Де? Почім? 21.20 Біс 21.45 Х/Ф •ПолІт rолубкм•

І?А810

10.00 10.05 10.30

•AIIes

15.З5 Граці\ від •Граеісу• Кіно про КІНО

Хtт-2000 17.ЗО •Шnягер• nредстаВЛАЄ ... 18.20 Добрі ноемни 18.25 ГрацІІ від ·ГраеІсу•

18.45 Торгінформ 18.55 Хtт-2000 19.00 Комn·ютерна манія 19.15 Сезони моди: еесна-піто-2000 19.30 Вистаеа ·Ревнощі•. Ч. 1 20.30 ГрацП від •ГраеІсу• 20.50 на добранІч, д1ти1 21.15 Міста А столицІ світу 21.30 саме ТоА 22.00 КІно npo кІно 2З.ОО Хіт-базар

ІСТУ

10.00 Т/С •Мое друrе •ІІ• 11.З0· •На всі бо<И•

18.10 Т/с -ФантвстмчN8 АІ..мН8•

0.30 ТоргінфОрм

8.00 дІс •Остання адреса• 8.30 Голос •Перемоги• 9.00 З nюбов'оо! 9.30 Т/с •Фантастичн• дІвчин••

1О. ЗО 1 1 .ОО

2З.З5 Нови-

16.00 17.00

52-І

7.30 Т/С •ЛуІ:88 Фернанда• 8.15 МІФ 8.30 Реnортер 8.40 Реnортер 8.45 Х/Ф •Хом•НАИР щаспм-1

З

Новини

"аІІІU

Х/Ф ·&Іnий - ·

23.45 Х/ф •&унтаро 1.10 Праграма nередаЧ

17.15 Т/с •Wиpnl Хоnмсо. 5 серІя 17.40 Х/ф ·&о- ,..рима• 19-00 Реnартер 10.20 Т/С оТропІканка• 20.30 Х/ф •Небе:tnе'ІНО дn• JКМ'Т'ТW• 22.00 Реnартер 22.20 Х/ф •Татуто..,Ннt1• 23.50 •Живий звук•. Ф. Кіркоров

21.00 на хамлі успіху 21.10 Х/Ф •3аrІн nорtітунау• 22.40 Т /С •В.rатІ те• nna~

35

•Вікна. Новини• •ІDЕЕА-студkІ ... Телемагазин

1З.20 М/ф

14.00 Арт-афіша 14.30 K.I.S.S.

1.20

Т/с •Сеnеста, тІ.rм.ІСМ Сепеста•

10.00 •ІDЕЕА-студія•. Теnемагазин 10.20 •BIZ· ТV• 12.25 Х/Ф •Зорро• 13.55 •ІDЕЕА-студія•. Телемагазин 14.15 •BIZ- ТV• 15.25 •ІDЕЕА-студІя•. Теnемагазин

13.40 Т/с оЛу13а --нда• 14.25 •)(ауз фіт•, домаwніА фІТнесе 14.30 Х/Ф •Про бІ:онесмена ~· 15.50 М/с •Конан - wукач nриrод• 16.15 М/с •Іноnланетяне•. З серіІІ 111.45 Т/С оПростІІстинм-3•.

2З.30 МоподІжниА канаn •М•

22.ЗО стн Х/Ф •дотик•

22.40

Телеексnре<.:

11.00 М/ф 11.1 О Х/Ф •Peeon"..p, lrpawкa з

і вбережи

..,.

8.05

Автостиль Прогрема nередач

2З-ОО Нічна драматургія

8Arl'&ll&

15.35 Реве та стогне ... 16.20 М/Ф 17.20 Т/с ·Чу-нацwса н•уuо• 17)15 Т/С •МолодІс'n- Гера1СІІ8•

ЗО "•нu

8.30 9.00

21.15

..".

Т/С •МОС друrе

Прогноз ПОГQАИ

та•

13.ЗО МодниА час

18.40

7.50

7.55 •Вікна. бізнес• 8.10 •Вікна. Оnівночі•

18.55 Праграма nередач 19.00 •ВІкна. Новини•. Поrода 19.25 •ВІКНS:. Сnорт• 19.35 Х/ф •Kopand :оустрІчІ•

7.00 Новини 7.10 Ексnрес-інфОрм 7.20 На хвипІ усnІху 8.00 Гаряча~:~Іt<ІА 8.40 ВІдnочинеМо! 9.00 новини 9.10 Ви - 0'1-Ь 10.00 To•-woy •Я сама•. •Шnях дОІJР· "'У· . 11.00· Т/С ol!lar... Т.. nna"'Y""" 1 1 . 50 На Х8ИЛІ усnІху 12.00 Пnанвта Земnя

20.40

ста

16.50 •BIZ· ТV• ~ 17.00 •BIZ- ТV• 17.50 •Вікна. СтолицА• 18.00 Т/с оСеnеста, тtn...... Cenec·

rp_..

37 "_..,

ІІUUІtи

15.З5 М/с •Три ведмеді•

Муз. програма

Адреси дiлuttoi удачі

50

6.55 Програма передач 7 .ОО Прогноз лоrоди 7.05 •BIZ- ТV•

16.00 М/с ·Череnаш<и-нІндзя•

Торгінформ

ДобрІ. нов-и .зо са- тоА

ycniX"y

.ОО Як не доnонях

16.30 16.40

19.15 ХІІ·базар 19.50 Телеексnрес 20.00 Х/Ф •При...,_ ra"'-yq Янrопа• 21. ЗО Док. екран 22 ОО Кіноконцерт 22.20 Х/ф •Леrенда про КНІІrмНІО Ольгу•. 1, 2 ceplf

.. маdе in

Т/с •Сокоnмне гмІ:tдо•

Новини

7.00 7.1 О

18.00 Анонс nрограм 18.05 Торгінформ 18.20 ГрацП від •Гравісу• 18.45 сто ЧО!дес свІту 19-00 Хіт-базар 19.30 Т/с •ІсторІtІ - - · ·

17 .ОО

aAJ7A8A

Кумири

друзІ•

:2:

VТА8

кана.с

ВіС1і

1З.ОО Тмндм-ринди

•Територія А•. Хіт-nарад •На всі боки• з О. Котnицькою ·Територія А•. Муз. тиждень м;с •Вуді Вудnеккер та Аого

12.30

Антресолька

22.00 Х/Ф ·Х0.45 Торгінформ

стн

20.30 21 . ОО 21.15 21.30

37

Киівські ділові новини

5серІа

·{.-:

•Руст•, або Стороннім вхід заборонений 22.20 Т/С •WСМІІСОІІІ T8tt8T8• 23.10 Щоденник фестивапю •ТаврІйські гри-2000•

20.ЗО ГрацП від •Гравісу• ХІт-2000 На добраніч. дІтмІ

Киів класичний Столиця Чорний квадрат

Хfф •Прммарм roтen10

•С.К:епtк:тмМ•

22.05

16.30 М/С ·Вуді Byдne<oteP та Аого

20.55 21 . ОО 21. 1 5 21.25

1б.ЗО СТН

Фабрика новин

23.55 .. територія д•. Хіт-nарад 0.45 В. Щербачев представляє ... 1 . 1 О Програма nередач на завтра

16.55 М/с •КосмічнІ ряту8811ьникм• 17.20 Т/с •РоІСМ моnодІІ• 18.10 Т/с -Ф•нтасnооо- дІ8чмна• 18.40 Т/С •М- друr8 oW• 19.10 Т/с о8мр с20.00 Фабрика ...,.._ 20.20 Ноемна оІІНА 20.35 Х/Ф . . ........,.,......,... таксІ• 22.20 Т/с •W081<081 т-•· 23. 1О Щоденник фестивалю •ТавріА·

Моподіжна телевізІАна СJ1У*ба 10.ЗО ЗСіере•емо здоров•я

16.45 17.30 17.45

Телевистава •У вашому роді

стн

1О. ОО

14.00 Стеn-ура< 14.10 35 хвилин джазу 14.45 Х/Ф •Волrа-Воnга• 16.25 Закон є закон

Т/С •Мое друrе .Я• Т/с •ПрааосудАІІ :.а СеІф-

20.20 НовИна дня ·

20.00

9.ЗО В. Щербачов предстаВЛАЄ._.

10.45 Муз. nауза 10.55 Кіногороскоn 11. 1 5 Хjф •На коrо lioor ПDWІМt• 12.30 3акон Є З8ІСОН 12.35 Концерт

18.40 19.10 20.00

23.55 •Територія А•. Хіт-nарад 0.45 дІс •Остання адреса• 1. 1 О Праграма nередач на 38ВТра

Християнська проrрамв

М/с •Каспер• Т/с •Роки мо.nодГі• -Фантастична д..чи-

18.10 Tfc

20.35

ськt гри-2000•

8.ЗО стн

друЗІ•

16.55

17.20

·Ліра•. ·Рояль для АндріА•

20 зо 20.45 21.30 22.00 22.30

Антологія поР.ЗІї Чоловіч• турботи

10.30 Сократ-Свінг. Теnемагазин 10.40 Теnемедіа. ТV-маrазин 1 1 .00 Х(ф •ЖадІбмІс-.13.00 Wnягер- бо w.ляrер 14.00 Сократ-СвІнг. Телемагазин 14.30 Tfc •СОКо.nине rмЬдо15.30 Телемедіа. ТV-магазин 16.00 Mfc .... Рок:кі та Бульвінк.nь• 16.30 Mjc •Вуді Вудпеккер та його

Лакмус життя

••Тема з варіаціями•. К. Віленський

·Macte ir1

22.1 О Телеекспрес 22.20 Хіт.-базар 22.50 Нон-стоn від •Тинди-рмнди• 23.50 Телсексnрес 0.00 Х/Ф •Револ... ер, Іграwоса а

· 6.55

Чорний квадрат

17.30 Нове кіно 18.00 35 ХВИЛІ.І'ІН джазу 18.35 Т/с •ІсторІя ІСОХ8ИН•• 19.25 Трансформа

Ukr<1illC··

Aoro

том•

16.30

це бу nо

Тел~ексrтрєс

М/с •Вуді Вудпеккер та

Стеn-урок

всі божевільні ..

даон о

Муз. nрограма

Телеенцик..nоnедія

2З.25 на хвиnІ усnІху

15.50 Оаза серед хаосу 16.15 ·Шnяrер• nредставляє .. 16.55 Питання для Ка.пініtіа 17.25 Схуднення за методом Смелава 17.30 Д.Цреси діловоі удачі

1 0.50

2

12.35 13.30

Ар хі те.: тур на г аnерея .. решето ... •Пірата Бенд• Закон є закон

15.30 Телемедіа. ТV·магазмн 16.00 МІс •Роккі та Бульвінкль-

UkrainA•

7.05

10.00 Медичн.-,й тижневик .. 36.6• 10.30 Закон є закон 10.35 Х/Ф .. три тоаврмwІ• 11.50 •Балет- кохання моє•.

;-~3/'.,~"~'~!'·

13.00 Іелеекспрсс 13.10 т;с ·Щастя• 14.05 Це було недавно,

1 8 55

Вісті Хрмстиянська nрограма

Ка й городов і Г ладк.их

•Екстрадиція•.

'J

днтрвсолька

13.35 13.50 14.00 14.30 14.55 і 5.15

ЕкономічниМ аісник Візит. Мехіко, Агадир

8.30 Т/с -Фамт•стм-.ме дІ8чим•• 1 0.00 Т/С -.Мое дРуrе •Я•

Міські новини

1 2. 20

ІСТУ

Щ>УЗІ•

ВрІАтуй і вбережи

14.30

14.10 Світ науки 14.30 Муз. non-stop 15.20 Tene.-ypнan •Бізиес·ревю· 15.30 Програма ·Стрес•

21.30

"J'OBIC

.. ндРТ ·ранок ...

8.20 8.50 Краіна Фестивалі~ 9.20 За лаштунками 9.50 Я люблю нtарин 10.05 -шл~гер .. nредставл~є .. 10.50 Телеексnрес 12.ЗL' C•:Jea~

кана.с

кан&А

•Тери-rорtя А•. ХІт-nарад

7.00 8.00 8.30 9.00

9.00 Т/с •На •Істрі• 9.30 Закон є закон 9.35 А-rлетик-ревю

Ексnрес·інформ

18 20 18 50

32

Док. екран

Ракурс Експрес-інформ Діалоги

13.30

1 5 40

..

інфQрм

7.05 МуЗИЧhИЙ ·НАРТ -ранс.к•

8.35

6.45 6.55 7.10 7.25 7.55

Чарівний міk.рофон

16.35 16.50 17.00 17 35 18.05 18 10

1.15 Комn'ютер х

Х/ф •На голці•

30

Діалоги Нові амена

14.50 16.05

рочне копо•

Wy-

8.ЗО стн

ВАІ'Т

кана.с

25

11.00 М/Ф 11.30 Т/с

рве-інформ

22.50 Зустрінемося ввечері

23.10 Х/Ф •МІсІс Паркер І no-

Гайян•

23.50

0.00

18.15 18.45 Х/Ф •ПІдстуnнмцтво сnа•и• 20.20 Киtвськ:і ділові новинм. Ексnрес-

ТОВІС

1/ICtlHIU

Новосел СІТ

Музичний

8.00

·::і2·:'46·----киrвс·~- діЛ'СХ.і ·нов:Иt-tИ_..._·ексrіО. С.лобо·

21.35 Час .. ч .. 22.10 Х/ф •Доктор Фрамсуа:аа

13.05 Т/С •ІСтОрІА КОХВНнtІ• 13.55 Закон є закон

0.00 1.00 1.30

Добрі новини

••Шл~гер .. nредставл~є

7.05 7.20 7.35

Тележуркал ·Бізнес-ревю• Муз. non-stop

У гарній компані! Тепе)І('J'рнал -Бізнес-ревю• Бути жінкою 19.ЗО Студія еізажv 19.45 нова усмішка вщ ·Три Денс•

17 .ОО 17. ЗО 17.35 18.05 18. 15

12.ЗО Тележурнал •бІзнес-рееоо•

12.40 13.1 О

серія

15 ОО Tupr інформ 15. 15 Ноооссл 15.30 Ток-шоу .. хто? Що?• 16.00 Муз. програма .. зоряні зустрі .. , .. 16.45 Ф•н~нсист 17.10 Торгінформ 17 20 Грації від -гравісу .. 17 40 100 ~Уд11С Ct!.LTY 18 ОО Програма ')'ХРТ 18.30 Тщ.JrІнформ 18.45 НОDОССЛ 19.00 Стимул 19 1 S Телеурок"' німецько і мОf\и .. дІІсs Gute•·

15.30 15.40 16.10 16.30 17.00 17.30 1 7.40 18. 1 О 18.50 19.00

Адреси ділової удачі Анонс nрограм Торr-інфОрм

21.20 Тележурнал •Бiзнec-pt:ttttO• 21.30 Торгінформ 21.45 Міста й стоnиці сnіту 22.00 Шnях 23.00 Програма УХРТ 23.30 •Шnягер• nро-дстаол~ .. 0.20 Торгінформ 0.30 Новосеп 1.30 Народний нічний каt-tал. Інформ. nрограма .. наш час•

"J'A8A"'Y8

20.45 Добрі Н08ИЖ<'І 20.50 Новосел 21.00 СІТ 21.20 ТележурнЗJ1 ·Бі:s..ес-ревю•

УТ-3 09.00 09.05 09.35

ТУ

opra•

тсн

20.50 Х/Ф •ВнутрІwнІА КОСМОС•

22.55

2

20.20 20.30 20.35 20.45 20.50 21.00

В'Т'7'

14.00 ~/Ф •6И":'8& тре.ох коро.nівм.

денко 19.50 Телеексnрес 20.00 Х/Ф •Роберт І Клара ман•

2.00 rw'A81C •

K4N4A

19.25 Ексnрес-інформ 19.40 Муз. калейдоскоп.

.

Погода

7

19.35 Торгінформ 19.50 Новосел

20.00 Інформ. nрограма •Наш час..

~:~;~~~Ха стрес ..

7. ОО Анонс nрограм 7.05 Грації від •Граоісу .. 7.30 Світ nідводної фотографії 8.00 Х/ф •ЗІта І ГІта• 10.45 •Шл~гер• nредставляє .. 11.05 Торrінформ 11.15 Ноеосел 1 1 .ЗО •Саме Той• про себе 12.00 Хіт·базар 13.00 Торгінформ 13.15 Новосеn 13.:10 ЖІНС)ЧИЙ Cttif

17.40

18.05 Т/с •Коломбо•

0.40 Добро! ночі, У<раіно!

9.15 10.00 Телеанонс 10.10 Хіт-новини-2000 10.40 Що в уnаковцІ?

к•нtu

.Адреси діnовоі удачі ПрограМ:. •Стрес•

О.ЗS Анонс

П-2

Погода

нджер•

9.00 У гост<Іх у Дрьоми 9.30 Естрадна •Прем'єр-ліга• 10.00 Пригорща 11 .ОО nогляд у свtт 1 1 .ЗО Дитяча лінія 11.45 М/Ф . 12 ОО УТН - •день• 12.10 Погода 12. 15 Що в упаковці? 12.20 М/ф 12.50 Хіт'2000 13.25 Анонс 13.30 НадвечІр'я 13.55 д/с ·Світ дикоі nр.. роди• 14.25 Аnьманах -ОСнови• 15.00 УТН- •день• 15.10 Погода 15.15 РелІквН і храми Украіни 15.20 Анонс 15.30 Класик· прем'єр 16.00 Не все так nогано ... 16.30 Щоденник феСтивалю • Таврій­

-"f8.20

Ток-шоу ·Г1ро це• ПіСІКІ оnівночі

д~·

7.30 Доброrо ранку, Україно! 8.50 Анонс

nорятунку

2З.З5 Щоденнк< ММІ<Ф

00.25 01.05 01.55

13.05 Хіт-2000 13.10 Спортивний канал 14.00 Бrюк rромадського телебачення 15.00 Ігрове шоу ·Як стати зіркою• 15.30 Х/ф •ЗQ СХОДИНОК• 17.15 Т/с •YOІCffp- ...f"Q!:~MA реА:·

Аномс

17.00 Т/с •Сn.,_ба 18.001Yf':f~ ·Вечір• ,8.15 ПОгода

Погода

21.10 Х/Ф •&е:rумство мерця• 22.50 в. Maлftstнa. Жіночі історіі

10.45 П~rрама А. Дмитрука •Сфінкс• 11. 15 Надзвичайна t;иrуаціА 1 1 .45 Бізнес за nравилами 12.15 Жіночий порУре'Т в інтер'єрі 12.45 ТеІІеtІQійма служба ·Милосер-

УТ-І

8.55

,Елка і корєша•. Добрий наст-

10.00 Х/Ф •ЛІм-аднмІі Д.о11 .20 д.tu:>еси діnовоі уда-.; 11.30 Муз. nрограма 12.00 М/Ф 12.45 Адрnси діпоаоі удачі 12.50 Х/ф •Мара• 14.20 ооWЛ'RГер• представлАЄ .. 15.00 ШОІІОМ, Києве!

СУБОТА

7.25

08.00 Новини 08.05 Т/с •РобЬта-2• 09.00 Новини 09.05 Погода 09-15 Х/ф •ОтруйниіІ ПЛІОЩ• 10.45 Т/С •Тінь І cslтno• 11.30 Дж.ентльмен-wоv 12.00 Новини 12.30 Твnевізійнмй центр моди · 1З.ОО- 18.00 Програма обіІасних І регЮнальниХте~комnан• 18.00 но,ини 18.10 Т/С •ГопоаниІі пІдо-­

9.50

10.00 Телеанонс 10.05 Що в уnаковці? 10.10 Хіт-2000 10.25 Х/ф •Hiarapa• 1 1.55 Естрадна nрем'єр-ліга 1:2.25 ВіДкриваємо Біблію 12.50 Праео 13.20 Діловий канал

22

07.10 Т/с .. ваам.nонса.ка . . . . .

20.55

Т/с •ПрофаАпер-2•

21.ЗО Торгінформ 21 .45 Міста й столиці свіtу

~~ gg ~~~~~ ~~:'fао'?'дес•

погода

Сніданок

УТ·3 Новини Погода

рій

ТраНСJІяцІя

7.00 7.25

•Ситуація•

о. 15 тсн 0.35 Х/ф •Бандит у аІдnусщІ•

07.00 07.05

ний•

20.00 •Подробиці•- •Час• 20.55 Поrода 21.10 Х/Ф •ІІоіни·роботм• 22.50 Tfc •Висока X8ИnR• 23.40 •Подробиці•. Підсумки дня 23.50 Шопенник ММКФ

нмй•

Питання дня

П-2

22.25 Х/Ф •0, боже! Ти ДІоІR80П• 0.05 Телевізійна патруnьна слухба

18.55

21.45 Світ сnорту 21 . 55 Погода 22.00 Фестиваль •Таврійські Ігри•. 0.00 0.05 О. 10

ро:ос:-

19.ЗО тсн 19.50 Просnорт-новмни

Анонс Доброго ранку, У<раіно! Анонс Ноаа коnакція Що в уnа<овці?

Т/с •В••мnонса.ес:а ае•••

01.45

автомобільного nеріоду•

16.25

Новими

Т/с •Гопо•нм!А nІдозрю•а-

Що в уnаковці? Хіт-2000

23.00

•Kapycen-..

і регіональних телекомnзмій

18.00

18.10

19.00

О1.25з·~~;:н~;~~~_;их•

грІх•

Що А уnнковці?

10.40 Т/С •ТІн~ f с•ІтІ'Іо• 1 1.30 Життя тварин 12.00 Новини 12.10 Про«инься і сnівай 13.00- 18.00 Проrрами обласних

23.55

Хто в домі госnодар?

1З.ОО М/Ф

21.05

ПОfОДа

20.10 Розонанс 20.25 Ноьа колекціи 20.40 ВочіГJн~ ка:JкRІ '21 .ОО УТН - Панорама 21.40 Питання днs. 21 .45 Ск11 СІІЩНу 2 1 . 55 Погодз 22.00 Фестиеаль .. TaFtpili'rce-І 0.00 0.05 0.10

Х/Ф •МІ.nt.Аони Ферфакса•

1"8рі•·

УТН-- -Вечір·

Х/Ф

8.25

19.30 19.50 Просnорт-новини 20.00 Т/с •ВупмцІ розбитих nix·

Т/С •Дотик: АНГОІtа•.

З серіА

18.50

Т/с •Заrадк:оаа nедІ•

nатської України з Україною

10.40 М/Ф 11 .ОО УТН - .. Ранок• 11.15 По. ода \ 1 .20 Не все так nогано ... -\j_ 1 .50 Погода ~1.55 Закон є закон 12.00 Анонс 14.55 Анонс 15.00 УТН- ..денh• 1 5. 15 Погода 15.20 Студія •5• 16.00 М/с •Подорож у минуле• 16.30 Щоденник фес-rивалю .. тав-

20.05

Телеаізійна nаtрульна служба •Ситуаа~101·

7.35

55-ріо.счя возз'єднання Закар­

9-30 Х/Ф •Вопод• ВеnмкмА. Вопод• М811ен .. к:мІіІ•

18.45

ІОчих•

S+t

тсн

10.00 10.05 10.10 1 О. 15

Що в уnаковцІ?

17.00

09.15 Х/Ф •І:. •мт-.• •ідпочи•а-

УТ-2

ЧЕТВЕР

С'І'8

8.00 Програма nередач 8.05 •BIZ- ТV• 9.00 •ІОЕЕА-студІя•. Телемагазин 9.1 О Програма nередач 9.15 Нічна драматургія 10.00 Автостиль 10.25 •ІDЕЕА-студія•. Те.nемагазмн 1 1 -ОО М/С •БаіІки 31 ео<леnу• 11.30 Клуб ·БІпиА nапуга• 12-00 •ІОЕЕд-студія•. Тепемаrаз12-25 Програма nередаЧ 12.30 ·BIZ· ТV• 15.00 Wан_,.....,кам ЬWІісІЬІ<оrо

17.31)--ХІФ·--· ВІtсна у сеtт ·~· 18.4110 ~/С •Eiuol -'ііоdм- . 19.00 •ВІІСН8. НОВИНИ•7 Сnорт. Погода 10.1!1 Х/Ф -дІn088 •Інка• 21. 1 О Х/Ф .щ.сnмечик Лю-tано• 23.0!1 Х/Ф ·3а що - 1 це? •. • 0.50 nporpaua

.....

передач

52-І

IIAIUUI

8.00 М/ф 9.00 Т/С •Індаба• 9.20 М/Ф 9.30 •ЖИвиА зву<•- Ф. КІр<оров 10.00 •З х 4•. наАкумеднІwе домашнє відео

7.00 Ноеини 7.1 О Ексnрес-Інформ 7.20 На хвилі усnІху 8.00 ДІnовий ти-ень 8.30 Тмндм-рмнди 9.00 Ноемни 9.10 на хвилі усnІху 9.20 Шоу ІжІ .пап иК>І обnи>ІСВWІ• 9.50 Т/С •Шоу - 1 X\nna•

....

10.45Криnа

;11.55 і :l~ ~:н:::пr~ Планета Земпя

1

10.ЗО •)(ауз фіт•, домашнІІІ фітнес

10.35 Х/ф •Три 30ЛОТИХ •олосмни Сон•чноrо кopo.nw•

12.05 М/Ф 12.25 М/ф •Подоро• Гynnillepa• 13.45 Х/Ф •llt888 n p o - С.UПана•

15.1 О Х/ф оГусарсwса бап8да• 18.40 Х/Ф ._..ІМ8тнІ• 18.00 Т/с .т.- иебес:а• 19.00 Реnортер 19.20 Х/Ф оПрооmІн •Крмwта"......... ока•

1З.20 НашІ уnообnенІ теарини

20.35 НоемА зір з клІнІкою •Оnтимед• 20.40 Х/ф •ГОД3ИЛЛ8 І nрибуп«tь 3

1 З.45 14.10

22.30 Х/Ф •Пiдnlnn••

12.50 CSOA

гра

Прем·єр-аІдео Арт-афІwа

космосу•


Nl55 (9154)

15.07 11.ЗО Яхад

НЕДІЛЯ

23

14 ОО 15.00 15.30

ські ігри• 17.00 Т/С оСпу>КСІа ПОрАтуику

911•. 2 cepltl 18.00 УТН - •В&<іра 18.10 Погода 18.15 Хіт-2000 18.20 Бути жіикою 18.50 Х/Ф •Вбити Waкana• 20. 1О Нова колекцІА 20.40 Вечірня казка 21.00 УТН- Панорама 21.45 Погода 21.55 Анонс 22.00 Фестиваль •Таврійсько ігри•. Поrода Анонс Доброі ночі, Украіно!

n-2

Х/Ф •Татуєии маnем....й

ду•

20.05 21.45

УТ-3

Інтеранокс Поrода

09.00 09.05 09.10 09.40 10.25 10.55 11.20 11.55 12.20 12.50

Зоркна година Прокинься 1 співай! •Вікенд• з І. Зін.,.енко

сак•

•Лото-забава•

Муз. nрограма

Караоке на маЙдіІиі Мелорама Телевізійний центр моди

КуСТО•

1З.55 Суnутинк •ПланетІ< Здоров'ІІ•

14.25 Пошук царських останків 15.00 Х/Ф •&opon.6a за Д.емму• 16.40 •Брейн·ринг• на ·Інтерканалі• 17.35 Сміхопанорама 18.05 Х/Ф •ПерехресnІ• 20.00 Подробиці тиJКкя 20.40 nогода 20.45 Джентльмен-шоу 21.20 Х/ф •АгеНТИ КДб те• 381<0• хуютьс••

Сгюрт-тайм

22.55

23.40

Х/Ф •На голці• nогода

7

KOHtLf

wок•.

1, 2

20.30 20.35 20.45 20.50 21.00 21.20

Аиоис проrрам

21.45 22.00

Студія візажу

I?UIC • ІІТJ' ТУ ТАІАПІІ

Підсумкова онформ. r1porpaмa

........

08. 15 Адреси діловоі удачі 08.20 Оаза серед хаосу 08.50 Програма •Стрес• 09.05 Адреси діловоі удачі 09.10 Інновація 09.30 М/ф 10.15 Трансnорт Украіни 1О.З5 Адреси 11.ino110i ~·.г.'lч; 10.40 Х/Ф •ІдвалІоНИА чоловік• 12.15 Ескулаn 12.30 •ШлІІгер• представляє ... 1З.10 Адреси діловоі удачі

30

Адреси ділово! удачі ·Бульвар• збмрає друзів Подсумкова ІифОрм. nрограма ·От,..е ... • 20.20 Адреси діnовоі удачі

серП

Торrіиформ Добрі иовики

•БУЛWІІІР• збмрає друзів•. Про­

дОВJІ<ВННІІ

2З.15 Муз.

non-s1op

01.ЗО НародиміІ кічний каиал. ПіДсум· кова Інформ. nрограма •Отже ... • 01.45 Програма •Стрес•

О 1. 55 Реклама 02.00 Х/Ф •ВамnІр-мотоцикл•

25

KtiHIU

Музмчнмй •НАРТ-ранок• Старі зиайомІ ВоІ1ж без СаКВОІІЖ8 Казка за казкою 8.З5 Чарівкий мікрофон 9.05 Кумири екраиа 9.35 •Вас зanpowyc ... • м. насиров 10.05 Я niOбnoo тварин

7.05 7.20 7.50 8.05

10.20 10.50 11.00 11.30 12.00 12.30 1З.ОО

Клятва Гіnnократа Телеекспрес

..,.

1. 2

17.20 Т/с •Чудернацwса м8УQІ• 17.45 Т/С • МоподІсnо Г8р8ІUІІІ• 18.10 Т/с ОФаита~на д/а'ІІІна• 18.40 Т/с •Мое друте .W• 1Q, 10 Т/с •бухта ~· 20.00 Фабрика новин 20.15 Насnрааді 20.35 Х/Ф •Вcynepeot усІм неn­

серП

'І'ІТ

KliHIIA

б. 20 ВрктуіІ і вбережи

Новосеn СІТ Тележурнал •Бізнес·ре!ІІО• 21.ЗО •NK club•. ·бути собою•

Докм всі вдома

1З.15 д/с •Підводиа одісСВІІ команди

01.15

14.55 15.20 15.30 20.00

•Смачно• з Б. Бурдою

1+1

=

Х/Ф •ПоnІцеі/::;...,.. аuдем... Т/с •Тає-міі агент НІкІта•

2~5 Х/Ф •3агу6ленІ у пісках•

08.00

7.00 Х/ф •бандит у відпустці• 8.45 Гумор. nporpaмa ·Золотий rу-

.,..

ron•

17.00 Т/с •Пригоди Суnермена• 17.50 Т/с •Коломбо• 19.30 Гумор. r1porpaмa •Гlовие мама-

Трансляція

9.15 Розва... nporpaмa 10.00 Телеанонс 10.05 Хіт-2000 10.10 Реальний сектор 10.40 Золота Фортуиа

Олімnійська nанорама Програма І. Моnяра •Парк ав­

томобільного періоду•

УТ· І

Х/Ф •&о•ееІплА короІІtІ Ге-

орrа•

Бізнес о влада

1З.ОО СкарбниоІЯ 1З ЗО Відкриваємо Біблію

липня

7.25 Анонс 7.30 Доброго ранку, Украіно! 8.50 Анонс 8.55 Укрсnортлото 9.00 Шоу самотнього холостяка 9.30 Крок JJP зірок 10.00 Наше військо 10.30 Телефортуна 11.05 Хто в домі госnод;Ір? 11.35 Медичимй ти,..кевкк 36.6• 12.00 УТН- •День• 12.10 Поrод;І 12.15 Анонс 12.20 СІльська година 13.10 •Саме ТОй• про себе 1З. 40 Нова колекція 14.00 М/Ф 15.00 УТН - •день15.10 Погода 15.15 Анонс 15.20 Наш дім 15.40 ПврехресПІ 16.10 МІФ 16.30 Щодеинмк фестмвалю •Таврій­

Q.OO 0.05 О. 10

13.15

Людина і закон

12.00 12.30

6.30 Міські новини 6.45 Антресолька 7.25 Вісті 7.55 Це надnрмродно 8.30 стн 8.55 ДИтІІЧе коло 9.15 М/с •Кароліна та П друзі• Q.30 ХІФ •Цирк• 11.05 Муз. маошрут 11.35 ді~ •ЩО.ЦеkІ"іИКИ НЛО• 12.05 Комn'ютер Х 12.20 Сnо•мвач 12.30 Людина і закон 13.00 Мій цирк 13.30 Х/ф •СІС838И- про -

І*&...._._•

22.35 Щоденник фесТИ1WІІО •TaвpiA­ cwd Іrри-200023.15 Х/Ф •На.....- Дрну-· 0.40 Т/С •ПОJІІцІІІ МимІ. ВІддІІІ моралІ•

35

Док. екран

Концерт за участю В. Сюткіиа Телеексnрес 1З.10 Дім актора

СибІрсwсу•

15.15 Фішка 15.45 Творчий вечір Раwеєаа 16.30 ·СТН-сnорт. Ти•невик• 18.50 Т/С •ГенрІ V• 17.15 Нок-стоn е«склюзив. Зустрічі у Китаі в 2000 році 1815 Муз. пауза 18.20 Створи себе 18.40 Лакмус •ипя 19.00 Телеnресклуб 19.40 КИІІИИИ 20.10 Кіноколо 20.20 т орrовий деАд>осест 20.30 СТН-ти•невик 21.00 Спати час 21.15 ·Я- nам'ІІтник СоОіІ• Д. Гна-

19.ЗО •Світ• Н. Зубицькоі

20.00 Діалоги 20.25 Академія 20.50 Телеекспрес 21.00 Гарнізон 21.30 Споває Ані Ііорак 21.40 Студія •Альтернатива• nредс­ тавляє ... 22,10 Хjф •СоЛОМ'АНИЙ UПеІІІО•

32 к•ни

15.35 ГраціІ від ·Гравісу• 16.00 !(.іно про кіно 17. 1О МІСта іІ стоnиці світу 17.20 Тинди-ринди--икм 17.50 Новмни Євроnи 18.20 Торгінформ 18.30 ДО(jрІ новиии 18.35 ЗоркнІ зустрічі 19.20 Просто собака

22.00 23.00

Еннh Пам'АтІ Р.

14.55 15.00

Cc~t~a!-'::'-~:нr

ТеJІемаг:tзмн

·Час •Ч•. Військовмй тележур-

нал

15.30 16.20

Шлягер- бо wnяrep

Торгінформ

........

12.ЗО Стильне шоу •Фасон·

днем

9. Стінові панелі. 10. Колони, палі, ригелі. та багато інших матеріалів.

ПРОПОНУЄ; квартири, та запрошує взяти участь у

дольовому будівництві; в затишному, тихому nередмісті столиці Украї­

ни, м.Бровари, юридичним та фізичним особам­ житло, (на різних договірних умовах) в багатоnо­ верхових будинках, які сnоруджені та сnоруджу· ються із власних виробів, за новітніми технологія­ ми, що відnовідають світовим вимогам, по вул. Грушевського, неподалік від nаркової зони, шко­ ли, дитячого садочку, дитячої лікарні, торгівель­ ного центру, автозуnинок ( 15 хвилин їзди гро­ мадським трансnортом до столиці України), сто­

янка легкових автомобілів знаходиться nоруч. Тел.: 6-29-26, 5·44-02, 5-44-05.

СПІВЗАСНОВНИКИ:

колекmцв

реАакuіі газеmu, Броварські міська і раСюнна

paAu,

раСюнна

АержаАмінісmраuія.

Свідоцтво про державну

реєстрацію KJ N 259 від 10. 12. 1997р. ІНАекс 61285

народження.

З любов'ю брати Валентин, Микола, Олександр, Арсен Теплюки та наші сім'ї.

З поваrоюколектив травматолоrічноrо відділення.

8. Лицювальна цегла.

до·

машнє вІдео

10.30 СвІт ІндІАського кіно 12.50 М/ф •Лус«унчик• 13.20 Х/Ф •Емма• 15.20 Х/Ф •3а~в гусара• 111.35 Х/Ф ·~· 18.00 М/Ф •Історіі шерпока Холмса• \9.00 Penop1ep 19.20 Х/Ф •Коха-• І гопуСіІІ• 21.00 •Стерх• ка •Новому каиалі• 21.10 Х/ф •ЧУ*f Т8С-ИцІ• 23.10 Х/ф оДоСІра- • Афраdо

Сестричко рідненька, найкраща, єаина, Щоб ти не була більш ніколи в журбі. І сонце, і зорі, і ааль журавлину Твої брати і іх сім'ї аарують тобі. І в осінь, і взимку, весною і влітку, Щоб щастя й заоров'я у тебе було. Уклін тобі, наша сестричко-лебідко, За ласку, турботу твої і тепло.

&модим.иро8ичу!

З. Теплий стіновий матеріал ( перлітні блоки). 4. Товарний бетон (будь-яких марок). 5. Утеплювачі (перліт, струніт). 6. Перекриnя. 7. Елементи мощення (тротуарна плитка).

8.00 М/ф 0.00 Т /С •Інд.8ІІа• 9.20 М/Ф 10.00 •З х 4•. НаІікумеднІwе

Дорогу сестру

Ми щиро вітаємо Вас у цей день і низько вклоняємося за Вашу працю і доброту. З роси і води Вам на добру сот­ ню літ, людського щастя, благ земних по вінця. Здоров'я шлем міцного, як граніт. Щоб теплих весен сонячні nроміння у Вас будили ніжні почупя. Щоб Ви прой­ шли через усе жиnя таким як є - привітним і хорошим. Хай збуваються усі побажання, надііі світлі Ваші мріі.

1.Пустотніпанеліперекриnя. 2. Фундаментні блоки.

80881 U8U

ВОЛОХУ Любов Арсентіївну вітаємо з ювілейним

народження.

ВИРОБЛЯЄ ТА РЕАЛІЗУЄ; веськомплексзал~обетонник виробів для npoмнcnor:turD та житлового будівництва;

ХІФ .н._ сеощhо nlnoт18• Проrрама nередач

52•І

атаа

лікаря-травматолога Броварської центральної лікарні ДМИТРЕНКА Павла Володимировича з ювілейним днем

1la8.A.e

дnА nатрІ·

17.05 Музика на СТБ 17.20 Презентація 17 .ЗО НІ nyxy ні пера! 18.00 ВепмкиА регюрта 18.3() д/с •W>ормоее rюnередоо.е_. 10.00 Х/Ф •Кoponlacwca мИJІІс:n.о 21.05 Х/Ф •Псм --о мІсТа•

Вист- ·Ревнощі•. Ч.2

:13іта-єно

ШаноВний

серІІІ •ІDЕЕА-студіІІ•. Тепвмагвзин •BIZ·ТV• 12.ЗО •BIZ·ТV• 14.25 Програма передач 14.30 •ВІкнв. Спорт•

3

12.05 12.20

22_.45

1

М/ф

10.55 Х/Ф ·П~ ЕпектроиІка•.

Хіт-базар

37 К."ІІА

Бикова зо Модний час

передач •ІDЕЕА-студія•. Твпемаrазин Імпреза 10.ЗО М/с •баА•и зІ склеnу•

10.00

0.45

7.00 Лообиw -дивись! 8.00 На xsиnl успіху 8.10 Рок-архів вІд ·Тинди-ринди• 9. 1О На хвилі успіху 9.20 Про КОКВИНА 9.55 лe-Go-Go 10.25 М/С •Омер• 1І) 50 Як на ДОЛОНІІХ 11. ОО Економічний ОГЛІІД 11. ЗО Ні nyxy ні пера! 12.00 Поради

Ч.3

14

СІмеіЗЬІtоrо

2З.30 МОnодіJІСШІА канал •М•

1.00

9. ОО •BIZ •ТV• 9.40 Програма

9.45

арха•

20.ЗО ГраціІ від •Гравісу• 20.50 На добраніч, діти! 21.15 Сто чудес світу 21.ЗО •Саме Тоі!• npo себе

ІСТУ

СТ8

передач

t5.oo Х/Ф •87орrн-· 16.35 Пубn. фільм ·Моrиnа

19.З5 ХІт-2000

19.40 Хіт-новнни-2000 20.10 Останній ІІОрОІ1Ь MIUICY

8.00 Це твій день! 8.30 Світ людей. Медицина 9.00 На сьомому небі 9.30 Т/С •ФІІИТ8С'ГИ'ІtW д/11"1-• 10.00 Т/с •Мое друrе •Я• 10.30 •Територія А•. Муз. ТИJІ(ДВнь 11. ОО Рене та стоrне ... 12.00 Візит. Вільямсбурr, М&рмармс. 12.30 Х/Ф ·З MIIHYJЮrO 14.00 ·Родом з Украіни•.

17010

15.ЗО Анонс nporpaм

Х/Ф •СутнІсn. 8ОГНІО•

1З. 50 Краіна Фестмеалія 14.20 Молодіжна телевізійна спужба 14.50 Телеекспрес 15.00 Х/Ф •Приr- гаАдука ЯНrоnа• 16.20 МІФ 16.45 Все про nодаткм 17. 05 Кіноnанорама 18.00 Телеекспрес 18.10 Студія nобачень 18.50 Антолоrія nоезіі 19.00 Хіт-базар

к••tи

К8НІІА

8.00 Програма B.OS •BIZ· ТV•

10.00 Анонс nрограм 10.05 Граці! від •Гравісу• 10.30 ВІват, Академіє! 11.00 ЖІночмА свІт 11.30 ШОу самотнього хоЛОСТІІка 12.00 Теnеурокм німецько! моем .дІІеs Gule!• 12.20 ТоргІнформ

22.20 Аkатом\ІІ коханкА 22.40 Х/Ф •Веnмка Афродмта• 0.20 Нічний кІноаап.

Життя в Сnов•

50

'.ЗО Програма nередач на завтра

тюк

М/ф

13.00 Шоу іжІ •Пальчики облиJІСеW!• 13.30 МодниА час 14. ОО Як на доnонІІХ 14.10 о.с.n.-студіА 17.00 Ток-шоу •Я сама• 18.00 Наша музмка 18.50 на хвилі успіху 19.40 Вино-wоу-І<УQ 20.10 Амба·Тб 20.40 Ви - ОО<евмдець 21.35 На квилі успіху 21.45 Х/Ф ·~ -хІА•

Центр соціальних служб для молоді ві,цди.у у сnравах сім'ї та молоді Броварської міської paN,t оголошує конкурс на заміщення вакантної nocaN,t спеціаліста І категорії. Вимоги: громадянин України, освіта вища (педагогіка,

nсихологія, практика соціальної роботи). Стаж роботи за фахом не менше З років. Заяви приймаються протягом місяця з дня опублікуван­ ня оголошення за адресою: м.Бровари·, вул.Кірова, 92, к.З. Довідки за тел.: 6-19-00. ПОТРІБНІ:

-

водій автобуса. Стаж роботи не менше

5

років;

охоронник.

Зарплата за домовленістю. Контактний телефон: (294) 5-07-85 з

ПРОДАЄТЬСЯ погріб на Розвилці. Тел.: б-30-50,

4-23-26.

ЗМОЖУ ОБСЛУЖИТИ ВЕСІЛЛЯ НА АНТИКВАРНОМУ

АВТОМОБІЛІ ГАЗ·12·«ЗИМ•. Довідки за телефоном 5-18·65.

7.30- 9.30.

ІІІ:jl•Шфїіі:SїJ;Іполовина будинку у с.Шевченкове

(ст.

Бобрик).

площа

43

Житлова

кв.м. Земельна

ділянка

О, 12га.

Є

колодязь, сарай. Довідки

4-23-26

за

тел.:

(у робочий час).

#55 2000  
#55 2000  
Advertisement