Page 1

Субота,

~

19 nипня 1997 р. N!! 55 (8845)

~~

ЦІна

Виходить

договірна

з

17 квітня 1937 року

Газета

Броварських

міської

та

районної

рад

Актуальне інтерв'ю Липень ... Маківка літа. Р(J'lумом, а:l\:

лене нами поки що «гуляє» ПО кишенях

більш

не'шбаром

віДl'УКНУJUIСЯ на наш жест доброї волі,

броварчан, які

Jпістопад,

ються 'І нами.

осінні дощі, перші приморо'ІКИ, а ПОlім

не нсі і невчасно 1)()'Іраховуються 'Іа га'юпостачання, тому були вимушені

'шачниЙ. На жаль,

справжня 'шма і'l 'ІамcrіJIЯМИ, холода­

припинити

Ct:pltCM

ш:

'\Нову

сприймаПlJ,

нсе

що

повториться

-

керівних

кабінетів.

Але

жителі

не

вчасно не

pO'jpaxoBY-

потужних.

Економічний ефект

психологічна

установка

Сподіваюся, ВИ розумієте, що не всі з НІІХ і вчаСl1О отримують заробітну

наших громадян така,

щоб не 'Іаганяти місто далі у боргову

плату, до того ж вона не така вже й ве­

то-густо крім домівок опаmoються

.111Іка

одвічною проблt:мою ш<>дини. Правда,

яму. Якщо 'Іараз га'l поч)ібно виЧ>ача­ ти ДJ1Я комфорту, то у 'шмову пору ро­ ку - Д!ІЯ виживання. Для прикладу

переклавши РО'lВ'Я'lання ЦИХ клопотів

скажу, що наші споживачі :шБОРГУВaJШ

на спеціалі'ювані служби, ми начебто

нам 'Іа послуги блюько 4 МШІ. грн., що становить майже піврічний оборот. І ці кошти нам ПО1])ібні в першу чергу ддя придбання матеріалів, 'Іапасних ча(,'Тин

ми

...

Отож, створення житгя

у

холодну

)щстанцію('мося

комфортних умов пору

від них.

року

було

ОДНИМ

сло­

вом, про тепло у наших помешканнях,

гарячу

воду

кранів

повинні

дбати

lінші. А ми 'Ш це 'Іобов'я'нші платити.

Причому, плаТИП-І регулярно, справно.

ОСЬ 'І цм>го і почалася розмова ко­ респондента HaTaJlii ЧЕМЕРИЧЕН­ КО 'І )щреКТО)JОМ виробничого пі)Щ)JН('мства «Броваритепломережю> М. О. ТИМЧЕНКОМ. -- Ра'юм і'! міСI.кою владою ми хотіли «схитрувати»

-

до останНІ.ого бороли­

ся 'НІ те, щоб у квартирах броварчан

БУJlа гаряча вода. Наскільки це важко, відомо :шше оД1-1ОМУ Богу та власникам

ддя

гаряче

ремонту

систем

водопщ:тачання,

гарячого

водопо­

--

що

живемо

ми

не за своїми можливостями. Отже, час­ ще

Ми де тільки можемо йдемо на­

й вулиці. Скільки нашим колегам з управління по експлуатації та ремонту

зустріч броварчанам. Наприклад, із нарахованої :Іаробітної плати вчителям

під'їздах, склити шибок! Але начебто

ми В'ІЯЛИ частину по перерахунку у по­

якась буря проноситься по мk'Ту

ря.л.ку В'lа('МО'lаліку. Ве.rшку допомогу у

це

--

...

житла

доводиться

РО'lбивається,

міняти

дверей

у

- все 'шикає.

кудись

проведенні досить складної фінансової

Працівники

операції надала нам міська влада, 'юк­

встановлювати

рема, працівники фінвідділу.

кожному будинку. Таким шляхом підемо і ми. Тому чим більше буде у

водоканалу

почали

лічильники

води

вже по

стачання. І не Jшше ремонту. Бага­ торічна практика свідчить, що кожно­

-- Ще не так давно МІІ говорми про те, ЩО еКОllоміка повинна бути економ­

го року необхідно 'Іаміш<>вати мінімум

ІІОЮ. ЯК у вас в мані економіі?

тепло, тим більше грошей доведеться

-- Я прихильник ТОГО, що економіка повинна бути, насамперед, еко­

сплачувати

номікою. Тут не прибавиш, не відбавиш. А от можливостей ДJ1Я ії раціоналі'lації у нас ще (' багато. Ми

іНЩlВідуальних

постати госЧ>а проблема ро'шалу всієї системи. От тоді і доведl.,'ТЬ,СЯ вкладати колосальні суми у ії відновлення. Ми

почали виведення з експлуатації мало­

готові проводити і цю роботу, але при

потужних, а, '\Начить, нерентабельних

нас, а ми вже віддячимо у холодну пору

умові наявності коштів. Проте 'Іароб-

котелень,

року (''Табільним теплопостачанням.

3-4

кілометри

проводів.

магkтральних

ч)убо­

Коли не робити цього, то

чере'l деякий

час перед містом

може

під'єдну('МО

будинки

до

будинку щілин, а отже, вЧ>ачатиметься за

опалення.

вітатимемо

Ми

тільки

в(,'Тановлення

лічильників тепла. Словом, давайте жити економно, вчас­

но сплачувати кошти за отримані по­ слуги. Таким чином ви підтримаєте

ФОНД KO]\/IYHAJlbIIOrO l\ІАЙНА БРОВАРСЬКОГО lVIICbKBI/IKOHKOIVIY ЗАПРОШУЄ ВЗЯТlI УЧ"\СТЬ У 7-;\IУ АУКЦІОНІ ПО ПРОД.\ЖУ ОБ'ЄКТІВ :\І,\ЛОЇ ПРИВ.\ТИЗ,\UІЇ Назва код ЗКПО магаЗИIlУ

«Господарчі

'fOBapll»

Відомості про будівлю

ПризначеllllЯ адрсса

об'єкта

255020

(грн.)

2755

276

приміщення площею

м. Бровари, вул.

13738763

Київська,

ЧаСТІІна ПРllМіщеllllі магаЗIІІІ)' «ГОСIIОJ.арчі товаРІІ»

м. Бровари, вул. КИЇВСJ.ка,

застаВl1

(ГРІІ.)

торгівля

292

487,9 кв. 10 років

м.

РО'ІДрібна

Частина вбудованого ПРИМІщення

торгівля

мага'lННУ «Господарчі товари» на

292

першому поверсі, крім

УМОВИ продажу

Торгівля господар­ чими товарами

РО:lДрібна торгівля

49053

4905

39856

3986

33142

3314

підвального приміщення, 'Іагальною площею

307,9 доваllС IIРlІміЩСШIЯ IIСДЇшчOl'О кафс

м. Бровари,

«ПеJlьмеШIа»

вул. Чкалова,

Громадське

Вбудоване приміщення на пер-

харчування

шо му поверсі, крім підвального

16

256 доваllОГО

кв. м.

255020

приміщення

м. Бровари, вул.

Київська,

Громадське харчу­ вання

приміщення, 'Іагальною ШІОщею

()54478()() IІРlІміЩСШIЯ маr'аЗllllУ ТО В «МаЛОКfIЇвськс»

кв. м.

торгівля

302

на першому поверсі крім

підвального приміщення, загальною площею

7 кв.

м.

АУКЦІОН БУДЕ ПРОВЕДЕНО 20 СЕРПНЯ 1997 РОКУ ЗА АДРЕСОЮ: м. КИЇВ, ВУЛ ГЛУШКОВА, 1, УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА ТОРГО­ ВА БІРЖА, НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИСТАВОЧНИЙ ЦЕНТР, ПАВІЛЬЙОН Х!! 6. Кінцевий термін прийняття заяв - за 3 дні до ДНЯ проведення аукніону. Умови розрахунку за об'єкт -- грошові кошти ДІ1Я юридичних та фізичних осіб, грошові кошти та майнові сертифікати ДІ1Я членів 1РУДОВОГО колективу приватизовуваllОГО підприємства.

Плата за рсєстрацію заяви та застави ВНОСЯТЬСЯ на р/р

000467605 ОПЕРУ «Промінвестбанку» м. Києва, МФО 300012, код за ЗКПО 16470831. 2,

Ознайомитися з об'єктом можна в робочі дні за адресою об'єкта з дозволу Фонду комунального майна м. Бровари: бульвар Незалежності, тсл.

5-10-63,

4-13-69.


~_

-аооооо

23.00Т_

".00 Т_.........1Cj1ll8.

21.3С *М"" 2и,5_.

13.l51V·\II8n

14.'0",.., , . . _ 14.0 ~, _ _ , 11.15 ,О ....._ ... 11.30 \J8 - М'""

"-3

ООІС_

аа.ОО ІСWА .•І"_.Ж'О'

с"-_",,

.-,'.,.

11.41 _ _ .. 17.05 ОІІІО_ '7.2010 ........1 а_" 11.14 11.251........

. . . . -.,... _ w8y 1І.ООТ................. , .......... I.~' Ст_

1t!5

2О.ао МІО . . ., . 1Іс8...,

'а міс'іІ-

8.ЗО.,.....''''' В.50 LЦo? д.?

""'-"

8.00 ЧосноІІII8IUI!I8' 12.05

Му3 .

....,..

"'1'fJNK 22 AIIfНII

"-1

5.00. 16.10. 0.35 _ 5.05 "'_8(83... 6.15 A06poro Pl'МКУ. У.раІ.... , 8.45 Ф1Н8НС08мі1 or NЩ в.55. 23.10. 0.20 ti8цioн......"" 1IIт-tl8Paд ...._ 9.30 І NN,,"М муз..... 9.ООс

9.40 Те"".внап .Пра"о. 10 ОО. ІЗ ОО. 16.00. 18 ОО. 21.00. 0.25 УТН

Пnанс'. -"й Фyr Oon "VI УТН І(,ОН.... 101·. " ' _

. 10.10 10.30 11.00 11.30

..

Дailдlloecт _оо", ічнмк_

-

.........

IIПЕР

1•. 4 5 " " _

,сnepeдionporрам

- - . N.•П·.... 1ІЇС8ІІо

.""'0-

_ _ """""..,

19.30.,,8РІ ММCIIIIrO 20.04 'Ім:

"-2

23.35 Кoмn'OOIIP 0.05"""""

20.00 lIQI.с'" .1'ci:m-W' 2О.30В.....

......

2100 дс..с........ 100 QOrI8 _ _ T_1rto4>uP\IМ

OCri8--

23.30 11.00 ХІ. __ ""'" ІІОІІ...... ......-· НNtI

10.I5~':';'.i.55. 17 105 З-М І _

10.to .w,,~ 4Ipu

КАНМ

'30-1

W.,....·

1340

ПрО...... _aДII

1

YJН

... мalllOlCМ

...."х,,_

.д..--..І --.-ЧІ.

14.57 все - ІІС'"

17.~ Дoot.фШ....Чаptollll '"УІІ-

18.20 11 '''''о<урс ВсeyчoaiolcwrDrD ...._ nro ,еnepllДiOnl)Drp'"

...

:::~=.~ ~

1'.55 КllllnlФilwliАні меА ііі... _"""'. \'ЕФА і Ky6u \'ЕФА 20.50 lIIrOiPНII ._а

21.451Cм.~_ ~.--,.

футбon. k~ vEф .... ~. - .ЄреМн.

o4иJ\ 11Іа.... .ДoIlnpo.

.........._

6 ......

УТ-2

.1+1.

H:l~ .f\aPIМI-,... ••00 т-...... of1porc1p. . . . 9 оо .про СПОРТ. 9.30 llir.... 3 Ріо... Р_

.&,.....

n·2 10.00

Т_""'"

......1.11І_.

18.55 АнОНС 11.00 Ааа.. . - -вмr'7.5038 r.......,.,. 18.20 _.... _ 1м мі . . . . .

.. _

1аОІаС

ІНТІР

18.46 10If8"*"

::'ff~ДJ=:;- ІІІ'...... 20.00 20.45

'4ІС

ВeOiDНI

_

20.".' ...............-. 22.201,,_ 22.35

23.20

T~ ~

1V. 10.

МPNII_.

23.35 СМ.,... 13.10 ІІІ• ...с.е.рео 1.20 l1ar'oдa

Пllllи_

110

8IIpor•• 1 .....

_

......

".:ІСІ·Т/а ~ Т'IIIcto.' ~"

2O.oo.Qoc."'" oiPDCikwd

10.45

21.00 Qprr.cep/811 .100 ,.... _ . 22.0011І• .Д-R І_",--..а. 0.05 11.... I!iora

.200·pNмa ".,,,","ор86l1і1.

KIJVТI

"08_ 11.00 ііі •• , ... та. ""атм. 12.30 Теno_

12.3~ До,", _iНЦIW

13.40

118C~ ееі,

КІоЄIІ

o.p03llНliayoo

na.......

_'pv. TNJp l18ОІеОМ • .

13.30 Кою'"УІІН811

.nn_·....П.

2

2О.зоС:&:'. "-11

з0-1 КAIWI

1.00 11par_ _ УІТ 7.00ц.-ми!

Н8рр0МіСТ_

.м.r_001·

2

17.00 ~.CIP'" .~.

:~.~ ~~ ~eIcv'

1•. 35 n,.;.c....., ... 111.10Ha_.n

IІІт811 -с...р,шоу,

_

~r8/CA,poc,

__1....1

Ам_ ~ тк

1 а.оа

",.ТАМ'!'"

_.

.rp8llc.

21.йС СІТ

21.1$ 1 ( _..., , _ fIII .......... 21.20 "",,"С

""'11

ПОА8IС 21.30 nрое,о сое..

22.00 22.20

ш.OJЦO lІіонесу

_ _ ".".,...."..

-..сме.

'

22.40 М:: nIcIII... ~3J6~YXPТ

16.30~

16.4OKi-..рт

'8.55 Кoмn'IOТ80 11 11. 18 Дor<.~ ..0.."

... ~ • ар.

25-" КАНАІІ

"""

"5!іое-

Пf~·.....-

700

I~OOT~.~I~ 10!jмwqx-..-~_

23.40

МИ! ...... Itф,

_

ТOt8C"'*' 11.00T_ _ _

... 1 ......

........·

10.5O~bI7 . • 1,.55.111.35.20.35.21 .•• b.06'i'u.n.4oopм

13.55

~

Т

_

",. .

-с.,р..

.......

14.OO~" - . . : ОЖіІОО 11/ІО ..... еС"""""" IнАІ1. . І5.05 pP.-,

.....

;:Z CiМ8'8tY 'IIQIIIIOIV 118J11111W". Ч 2

17.00 _ _... 17.30 MV"'CW18.1 О .....ОЩІГ 1•. 20 М)'І. npor......

/1роС1Q ~adaц

11.25 388fcмj CIIfIPIIIIII п.-

a:~ =6і'='" 13.25 T,...aao1Il188м~

..

НА'" 13.10 с.- є8panм 13.40 'ItIPeOНIOA lФ8СТ

::.~

-

Hepyoraмic,

..

:JJt1lY..........."... 2Ооот_

20.10 lCIIin 20.25

Мм;

ПllIІС8рІ811

...

..._

ДіIlD

ВIдeoмy3Мltl ІОТАР 8.00 .ЦЕПТЕр··_

7.5S

.nyc,_.

•. 15 т _ _.а 8.25 О.С.П.·с"," 8.10 "'_іі 'М._. 9.4OQr .._ 10~5 Дм<:І< •.а..an

11.1 S Nol. Вene! 11.25 1'1 .... Йор.........йорс 11.55 .,,,"фіА'" OДIIID Мl3Но 13.20Аро_'

1330НО8І'"

ІКРАМ

1500Н"".. ·.3ІІМІІі_

16.30 Діll08мі lIЇCItIOI 16.35 ...,,.,тМ8іт....інм !ОТА" . 17.ООТ_................ 17.38 Т_...... .сім'. 11.......... 18.30 Пpoerrr .100. ~..,.кy І не tirм, ... ,.

ІКР"'"

19 зо .ЦElПEр •• р80 19.45 T_ _ _ r••

Пуст_.

19.55 "''''''..с·ТАН 20.05 к...actpaфoI ІІІ.... 20.35 T",,·woV оМу:т.... і npecao .•Мopwr

--

lIi,qeP _

Зlор

21.30 Т8ІІ8І"1І3ІІ,. ·nWCт~.

Пparp8мa ~ МІ _ІІІІ

21.to

35-" КАНAJI

lliW...' - ·....

23.10 Дмcrc'''_

1..00 Анонс nPOrPIМ 11.011. 21.10. 0.05 ТoprIнфapu

2З.35 Т._а .... 3АІ1'А'"

11.45 Кow!'""ep 11 1900 мм ..... VOCP8I"" 10.00 Міс,. і сТOllllЧi celтy 20 10 Г..цоlliJ1'ГІІІІ.!:І·

0.15 Spl8111

О.35Ді_ОІіСІо...

О

0.45

НАРТ.м.Ір·.

22.00

11-

....

Дрр •. М.,....тсерІ... 8.30 Вечірні elClі І_І 8.00 оД8мас•• Т._

ХіІ·

lIarO

~g:= t,:1~-=--...::."-.~

11.00 ВіА ' " , , - , 0 ' - рр ус,"", 11 ЗА Тос·шоу •..• 0-"",. 12.OO'l8lll>i_ 12.30 Cтмnb ...... ОО·,.·.... 13.00 ",*,...а І Ан'....... 3 с8pially .Дoт"fII)IOpO,IU4' 1330 _.,_

..,.c:n.-_'" .T~

А.

1~.OO ·Н.....,;I8СІІ. Мynr.тcepi...

14.30 .Крм";,... Г· ..•. Му.......... 15.00 ._tpOOI-~ ~.:

_

.Tepмrapi8

....

.

...........

•. MV"Tc;epi8rr

'Іаріанооil С8ІІ Діс_: ~1lA

пnaщ.. Муао.ТС111рі811

18.ао н_ хх сто","". ~_~

"ас E.........CWIIII/!p8mo••1V)

19.00 To.·wOV .... 3 0 - _ 19.30 ..........._ ......... _ . . . . , . 19.:00. 23.57 lIIIin _ ІіА ._*.радіо

20.00IDIFt.!. .r_ _ 20.30 ....._ •• T.~.. 21.30 ....рні аісті ІТІА • ...... 1 аа.оа Т/С ОСІІІА"-. 22.50 "'''"'-'''' .......Tepmrphr .... X;T'~' lІІ/ІеР _ 23.04 НеІІ........ _~ 23.30 M1V _ _ : НіІа Nan SIOP О зо M1V предс'_' "У:О_ 0018"'" ТІа

І

26 ~........... а8ТІІІІ

35-А КАНАІІ

~:gg. ~.'r.:rт-~1fфapIo

1'.20 rJNJIIji

11.45 19.00 19.30

. . . . . - .,.......

37-171 КАНАІІ

32-" КАНАІІ

чорі ......... ДІсн. .: .ГуфІ І

Т.-.а/811

_raaI ОМАІМ. 22.30 ХІ• •с.._ ........_

11.00 .CnpaOllil • •_ . 1•. Т..........

18.30

.........

20.50 Н. AD6PaМiOO, lliТ'" 21.30 Т....uюy.с- .оА.

22.00 "'1.3. 118\'_ 22.05 д/no," м_ 22.30 Х'А••_ .10 • 10. ТOКIC . 0.00 Х,д.фІл.м _Нa8l _ _...

17.30

ВіА_У'ме.

д..с

20.20 r.,...I ....ГIІ88/:уо

Р.""ре

21.45Ді.-1І

1Aмcr......".

40

ІОТАІ'

20.50 Н....~•• IIЇ""

""'

·nwc- .

23.45Дос.'-

,.,1.

'.00

cмнr.

14.5О н"""",,

19.20 Ді.......А Іі<._ 19 25 ВідеоМр'••

М1V 1ІрІІІІС_:...,....-

20.55 21.35

....

ІОТАР

lІечІрІі .іСт; (ТІА ....... ) 22.ООТ/с ..........

21.30

3АГРАМ

730 АНОНС 77 35 eiДНDC_ І lIМJXIбr50 Ри""1ІІІ1 .... _ _

19.00Є_

Сер1811 .~

ТОНІС 15.00 м-,....-.16.10 Му3. na~ 16.30 ~~ 'QOIDI; 8ipyIaчOrО

13.15. 1'.50. •• 50. 23.21. 0.55

Т._

17.оа ТІО .ае_I 17 27 .~M8Ї'. _

шg =:.Т::- ~ ,..uc-v-. ча

,-11 DНM

•.oo ..,~ .................. ~ 11.05

Т/с

20.:10 оДамас"

XiT'n8IJIA

1'.30_~

()PCaCJPV

~·ggM=r.:. • оо :.tФ'.ВUrmoiI_ ........ corpao 10~.

OAnO.t •• ___.,_

1958. 23.57 КІ*І_. ·M. . . ·P~ 20.00101FM· ........._ _ •

15.30

10.2:; AII8&ra<_ 10.50. 13.00. 14.50. 22.25. 23.50 Т..-с·

21.05 AotтIl8CCJl!""'

ІІІ." ІІІ........".

19.00 Toк-IUQY .... 3 Onota... 19.26 Г~ noдol.д118 ~TIA .ВІ....·)

1'.:ІСІ ТІ"

9 s!> Варі8ціІ е.OIIIID

21.20 IoIQ.rIIIOIIIIIIII -

... '*'-J...

..... _

9.35

20.30 ат 20.50 Піс.... _ . ..в.В.· це

~

7.10дl

1I.05~oy ~ c,8jIOIIIIIII

Пт20IоІ,а. . , .

.

OCnP88 1 . . . . . . . .

Канап

1.05 " " " ' - .М·

r.~~.== 1'.20"" ;;'f.ї~ 20

18.ао Т/С

8.:а0 Т/С .38..... 1 _ , _ 7.00 Мис,_мі _ _ .T_TCfI!III Ао.

20.00 Hw"'_

14.50 linIrIUМOIII ,.ас,1СІ 15.1010 _ ... _ _ ~~l.0 Т/а ..., .. -",-І _

Міт,_

18.20 Міс'. І сю" С'8іТУ (ТК ~·I

~~ ВlllеоypoD

...._

..." ... _ _ Т...- - - . . ОІСа'-

l'N8IC

cr&

1.00 В.... 7. І!; КІН 7.45 Т/О.ОІІІ8ер Т..... 1 . . . . • . • 19.00. 0.20 ХІт....,..

10.25 1340, 14.55. 17 56 3 ...... " _.... 10 ЗО l18c.anмil рм"'" 11.15

1108_·

20.;,0

23.05

...00 Т......-........,._­

Ttineaнoнc

10.05I11,qcpм'.

10.05381С141

10.30

1815t.!V"""''''''

0.4О х'А

...

~ ~..na-v-14.00__ _

т

16.05 .ВiArCрИті 118б8с•• - .ПІрм - па·

N ........ 14.10K~~2""'"·~-'·

t.~Cfi~ ... Ім·...... 9.15 Ас_

__ •.

'230Т

\З.55

8.001" ........_ " I.І5Пor ....

т,

15 35 T~

55_''''8І>Х 12.ІОю.-_, ТЕТ IIIТV

16.45 1C8Jo811 .Фр8нс Iмтepмaciaot8la.. ІІРІА' naмlC. .Рок-,. . . . -Рі,. М.цуао8

23.06

20.00

11

7.00Т_ ......

11.30 12.001()ранта _ __

L·.~б __

25М

..

АІІІО8І

8.45~'~1

10.40 11

9.00 Сто 'VII"C ","ІУ 9 15 Од"" 13 .......і ура'"" 8.40 Т_Н811 .п_. 10.00. 11 ОО. 16.00. 18.00.21.00.0.20 10 10 Нае8 па",,,"_ СеІІо і ІІІОДІІ

18.IОТ................. 19.30 ,,_...

8.00 II.ID? h ' "0'I!I"'f'I .... К....1мм .\CojocмI1I8PYJt

.T~"'.

_

640 Шіс,.. _н 6 50 Cnop' ,,, .... 7 20 Т_азе,. o1yc,.-

13.40 Tearpanwr"" 14.30 МV"'T,,-

11.20 ГР811/18ІІІ"ГIІ88ісус

"",-,.

к,._

'І'О18С

КМ,. lЗОдilloal_

ранку. укра1"'"

1~.40Дlo~

1.. 10

ClТ 11ісоао_ .•В.В .• '_15МkOlli_

:.:~ ~~5~~r.:o~~. 0.3~ Н"'ом.,.· tQtЙ ІІі, 'n8Р8д

11.10 ІІІ•

'.35' ВІІІ8ОФІ_ OlIOIIIY .... 10.00 к-р."".

17.4\0 8ІРі8ЩІ .._ , ..00м-,....ТФ'-

7.50

& 0& ArРОU8l'.:аин

12.10

1.26 "..,. а6оау

7.:j5~~.

"-ІAotонс 8.00.1810. 17.56.0.30

11 оо ICaнаn .м

'.10

Ммc,~

15.30

0.30 1.28

16.1 а Му/ІІо'''-

.. _ "

-

23.00 Спор. . . . . _ . 23.30 M1V ~_. НІ\$ NDn

13.55,"--М

14.35Д1-.і 16.00Т_

.км·

14.30 .Крмхіт.. Г·.,·. Мy/lbteeplм 15.00 .~tpOOI ~ Всесlli"Р.

ХїТ-n8PU.

16.30 Н"' 17.10 ЕмсІро.-у

8 .•5 ",.муО

Сторін....... фес_ .Таеріт1сЬосі

..рм' 14.00 .........." •. МyllbrCt!Piall

22.50 МИСІIlЦlolUlll_ .Т_щrhт Ао.

14.30 Мy:I.nвyм

AФIfмc".

)

H~

13.10~

•.00Мyn....,....

IІіаот. МIРМ8РС (ТYIf8'I"IIМ8). ~.1.

18.ЗО

_ _ _ •.

HAI'f

7.55~_

13.00 13.30

_ ' . h\yIIbTaopiaII 18.ooКif,~"'~·

11 30 Му). npor ..... 11.150 ....тО'арІ' 12.00 IIc8I1808N11'11f1'8 ~ 12.30 Мytto.~.c.tr ,......,...... 1

ЄфІрм.о,арІ'

10.25 му,.,..10 4S /JPII. ф,.... ,,"'.,," _

( 6. І 5 ДобporQ

ОО

10.IOнaw_

12.35 Д/IePen8 Ск""'... 1310 CntI8e Ф. Мус'",

1З.ІО K;"o..,pнan .Пn.... •. 810П.

7.45

11.00 611І*' сеі.., 11 30 TDI<'WDy .... 3 OllWoOO' 12.00 " ' - " nporp..... )(мapootOC.

11.30 В••1l8peJcP8C'" - ltCI VCIIIXY

npec

6.50. ='12.35. 14.05. 18.15. 1'.00. . 2С.25. 22.30 АІРСа __І YNIЧI &.56 &Pon1НClo&llll ЦIWI о\1орІр8'''' 1.25 нац._

'011_·

9.15 НApт·~·. 10.00 мо! сто... КріС fII' &ypr

1350. 1300. 14.50. 11.40. 11.50 T~·

~. '.15. І2 АО. 1'.50.21.30 l1IIWI ДІІ8

10.00 . . . . . 11_",,",'" ....~ 10.10 Т/с .Г....._

17.оа Т/С .а.....І........

10.20 TenellypН8ll .01.

Х

~ еісn (lIDIIТOpl Тамоарі...

8.00 ........

7.10 Дonolli " _

ТОНІС 1/ ,

37-А КАtWI

ІОТАР_ _

=""

МyIIIo'r.tOpiaII

Зor<••

•...- e8JI8I\8.

~~&I' ~,=1,:,~~00iA А·. Хіт· 8.00 е." д;cнetr: .К_ ІсТоріі" Му"тсеріаll

17.27 o/1pмair. _ ' . МyllbТCIIpї8II 17.30 "І8рі..мі CIIit ~ oГ~ І lIOrO

7-'0 1Іі",.,,- .Т._

_'11& L·мyO

. . . . . ....

25-Й КАНАІІ

НАРТ ЗіМНУ на СеіТ...,...

7-Й ВИМ

СТІ

1V.uyб ·хм·

7.00

......... оІСороІІІ...".,.

1.. 00Т_ _ _ . . . . - ·

Термінап

0.15

_Ірасо_

21 45 Xp8ЩjI_ 11.00 і'''

........,.

В_іса.

21.50

g.~~==

iw.6.n'_~

21.зо Що? Де? l1ooraмy? 21.3SМ)II. . . .

23.55 МУ:МЧІІІ " " _ 0.15 СмІУвціоо 0.25 Пorcw

1І.30Т._..

11.20~' ~_ му;1ОІ'

17.50 ТУ-UIQI1 І ••" T........... 'C:'n'........ 1855~p...illlIIIOНi'" 19.50 35 ...._ .,..., 20.30 СП 20.50 ПicIN _ . о ......""""" 21.20Мcwd-

аа.351м'_ аа.5О 8Iтpui

7.00 .... 7.15 . . .· _

НТУ

•• nap-.

-ІІІ ...... 22.30 Ху"'..-·...............-

32-Й КАНАІІ

8.30

те_.ат_

21.30 TDII·WOY..c- fCIII· 22.00 Т--..."

20.30 t.tyllb'''_ 20.50 .....атер' 21 оо Му",,'фі.- .КОра&<а, DII*,-. 21.45 Х"".'- .д.t--' 1сТарІІ. 23.35 Муз. lliп 23.50 1Іі",.•I_ .Т...._ . . . . . .

Коста·РІ....... І

7120_С

1UI1.

20 .•5 ....... - .'4...... 20.55 .,,......

18.40 ~ ·Пoni. ормо 19.05 eт"...,n 19.20 E..... loтopr 19.30 ііі..., • міс'""" 20.00 Нaw .ас f'MIC 20.30 _ l1IOf'P8М тк оГр88іао 20 50 НО8ОСеІІ 1V.Т....,.'IYIr 21.00 СІТ

Torr·fon

I1uo;ono.cT8a. Ylpailti ..,.,.:0-' 10'10. ""Ті1ІІ

ІОТ""

..oo~~·.T-""

2O.35T~

15.30 В. ~ 11рМІ:'-

~1.05

7.45 Т........... оАмІІІlІІІ. 8.45. 11.00. 23.45IO,·taIIOмU

_1+1. 7.00 Т............/18puI1 ~ 1.30 ТСН 8.00 Т ...80........ ПрмсуРаСТі.

n·2 10.00 Те_нс 10.05 _аРО.аООМіІ

18." Т/с ..д.-. ........ ДDМO

23.40 Act.III

20.40 ........ _І. 21 40 81tH'" _у а2.ОО ІІІ•• К................. 1 OaPIrO 2$. І. ІІІ•• К........ 1ІІр••ас •. 2 OaPIrO

900

...... _

тv.uyб .х",.

1625 А .." cllМi 3 ' 17.10 ronoc..ner-nr· 17.40 Му"тфin... 1. оо ВnicTMМY OWIeP.o 1820 м ..іс,р.,.

РО-

...мта .Пyct.,...,....

То"-""",. . .~ Зон..

23.45 Д"".фі~ . 0.30 ДіItOllИЙ ІІІСНМ"

0.45

1•• 10 1Іі'... . - . ,.. "".,..,. 15.55 Пor_ 3боку

10.00 . , . . . . - oCrpII8... 11.35 ВvcT_ -...І 12.05 .01, 02. 0312.15 JIOIIq с •.............,... 12.45N_

Т."

0.358",,,,,,,,_••

.... . - _

бу»r8 - '

...

_ _ '.·"",, _ _• 21.40 Xwa..... _ ООСММ """" 23.15

13.15 1335

16.00

19.30 181'«"' • • Пyro;r.ltWf"lС. 111.40 ХІ• • JI. що H.~' Кіно*урМ8JI -ФІт......" .

2130То

23.25

1.30./UIICI8I_

ТЕТ 16.ЗО

ІОТ,."

амРМА

к_тна ~

8.45~:i:.~ '.00 Т. ..Д/ІІІ CIМ8IhIIO тn 9.30 _._

;~

_ ...

19.258iAeO..-,-е

2І t5

"'агіс lРІІІ1Ь 13.OO~·_

кмl.

ГОСfП У о,.,.. &да.

ОСІМ·._

IIIOOP.... _ _ _ _

__

11.45 17 15

Н.ОО СЕТ "·ОСтрі8

З. ОМІеС_ .асом

18.20

1'.50Ф~or~ 19.00 саме 'ОА . 11.20 ~A CJPI'IC'P Нlцiо,_,оІ

..д

сl

""" 2010

7.10 Aotтрес;о_

1~.15 Му3...,.

17.$ОТ

111.20 д.""'иіІ

7.10 Тма.........c.n........

.001"•. . . . - •. 15 ПoraдI • 20 CMJYOЦio

liypмі&;тр

:аА",МА

...._

22.10 X,•. ~ .nи.._ 2350 Те-.:npec

1•.00 Т.-рІм .a,.a.l1..,..... 15.00 lCiМDIOtOЦIPТ

10.38 Т.IІ8С8Рі'" .~ . . . .

.n_._

МУ'. пpor_ oQeoo. . Т.

му3 .lІіп

о.ооlt,

Cliт

...

-

18.05 T-.pIan

17 10

TaнlC

ITOOМym.,.......

17. І О E:l>8new 1735 Спор, , ........ 8

~ro

22ООМу3.П8у.18 __

тк .Г-,<:.

..

16 40 .дJnaeмil 8Іс_. 1635 МУ""'''Т_

17.50

Т""

~

ІОТАІ'

Т.,..,.3818. H~ ...

22.25

\І8"і

Мyr.rфї......~ І.,..

14.50_" 10 оо МІ> ,,,,,-. _ _ _ ..........

1420 "_МіІ 'р8Т 14.35 Дj8llO",

Х""'

Ірм... С8мм._

13.2ОН"'_

13.30

214SДi.norM

13.00 Т-.рІМ .IС8Т!,ІІ' 13.5$ ~_ 100р0сТІО

..n..,........

12.15 д..с.·_an.

2~35T"I"'''''''''

ul.

17.20 CnI_ 8.

18.2О IIIIOНIWJC ~"C"""'O . ' _ .

....-

"-3

ре""_

1 •. 50 Te,,""npec

1•. '0

....... _ _•

ІІ.ІІТ--......

20 25 flAPT·""';p·. 21 10 МО; CH~. крс "" &w>r 21.35 Р.."",

.н-_.

No\8_.

10.~Н8:11111~

11.05

2(J оо Tene8НONC Кпin

__

20 25 ААР11С8 ".....,1 f'MIC • 20.30 ........ _ _

'"'11' 7.00 _ _ PfIII4D 730"'_ _

Зв

Ху",+&- .І.-","'*ЦІ.

0.40 х,

ЩWIIIe

10.00. 17.15 Анонс: 10.05 .... _ _

14.57 все Кім 16.1 S x.""itooм ... _і 16.45 с..та .3о1l0'ОГО IUIIQII. . . • 17.20 І ,In.." ...,....а 17.3:' Ст""" ...". 18.15 н~.і'·napад

20.20 Т_"

23.30·fI'O спорт.

Т8ІІ.сарІц tcrТ"K

... •

20.10'l'~

21.30 lliм..-м.a.:r-.

'.38

С/ІуІІУ _у "'раї

110

21.00 TOIL-IUIIV М Вер8сІІІ. Т86уо

1.40 Т/С ................" д.n.

12.ОС Тоneф ...... п~и ~.

13.10

.оі _ . YPaIr IS • 1·1. 18.00 TWI808IIIм -11epw1 ~. 18.30 т-.нап ..дPIIIuoчI8МmI. НІ.ЗО. 23.15 ТСН 20.00 T..-.plм ~

9.20My....'~

Палі.ро

12 10 12.40

_ .... "'....сме ~

0CaiТНI0Тr

р

[

_.

] ---"""'* '3.45 1Іі,...." ... .ам...,...,.

11.00

""'

2OOO~"-

wayblll.~_·

:8АГР,..,.

17.а "'ror01Н"

".ISI1pмc'r.,..,'.. і _ ' . 111.05_. '8.10 А - .....·.т_ со6о ...

1.10 ~ -n-...,.811... ....."... r ..... 11.35"_ _.....

10.15 ",*,'8ІІ'8ІІІ8О

... -11uI пк...

17 50 """",,,_81_ 11.00Eoanaw

КИ,.

II.OOT_ _ •. ~ 11.30 __

..'...

11.45

ТOМIC

16 10 1оІу3. П8У.І8 16308""-............ _

'73OКo.... ~

........

855 " " 10.25 Мyn"'~ 10.150 T_"IJ8C

1640

Inord·

ІОТАР

TOМlC 15 оо Му".,."

172І_с

0_.

7.55 lI\A8aooy3ll"

,'ІО""",-с_,

....._·

у

nVCтeIW8МIC.

'.00 Тос·......, ·З!>аОм • __ 1.50 Т.,.... ~. 8.00 100108 llиа • 8.

13.5ОС

. ..,......._

......

7.5От-А

_11-

13.40 Му3 . ....,.. _ _

,в.5О ~....- .Чорі_ см

8.00 ClТ 1.20 11Ісоо. _ . Jh ilnoyc

:8АГРМА

,_ • _

7.30_. 7.35"_"0.......,

13.ООТ.

7-АКАН...

7.~Aorr

Т.,...

~MY"""""'" __

1V.'I'.....'" 14.00 AotОНС 14.05 ДІ• • ~.. - - - . ..... І •. аІІ xw"•....- ""-о 1825_

7.0S3il!loo"'ДIIIIOr. _ _•

Tenec./IO" Н. l\aC:ICOIIDI ."....

7.20

12·20 ""010Р'

Ii.5II:::т.1I~-·

[\PCIrP8М8 п_

8.~

С""""

Му.

0.20 Р....ТО.• С .•. ·Аоуст....

Т8Т

НАРТ·_Iр·О

...

6.50

1150Це"'_МІ8І

'_110

7.00

_.

125

КАНАІІ

37 -171

!ОТАР Те_,",,",

15.45

7.00 3 рем,,/,,,, ."_оо. 1.10 1оІу3. ".уа 1.IОТ."_...................

...._

IID.SO СП 20.50 "..... _ . JIII8 - . 11.(11 ___ _ 2O.1111pary_ 21.201011о:. . _ 11"'X,,,,,_ _ ~ 2$.11 л_ с,_ _ _ 23.45 .А, 01. 03-

'&.ЗО СТ

......

..........

8.15 APaOeCrUO

.ІСТ

.

25411 ІСАНАІІ

мит

'.... _·or",.

111.30 .К.I.8.8 .• -

• '''ці

СПОР,и.... ~••1oI

22.00

....... ".1

_"""""'"І' МIOtt

1..00 Саіт ·АІаО, ~ТiI...".~r.-

.•'-

22.:10 .'А .~ 1 _ 0.25 N·Io.tnpec8P1a

210010.· ........... ' ........

Т

М.

_............

11.00 T8IItI-"",, .... . - .",... •

нoooc.n

20 50

5

т

1V.'I'A.,."'"

~

3

22.ао

trlO• І ......... _ . ,,-...,..,....•",,,,,,I .0..... _ _

.

11.'0 , ...~..,.,.......~ l' !О. 21.150 ТСН 10.00 ,... ............ . . . . , .,.... _. _

6

.

1'.00 ~ .1fw!pI ..............

~

11 " " .

.1.'.

5

J

0

IIfН1lAlAIK

.

[

18 S 1111 !1Jl!DllllQ

55 (8845)

2

ХІ

аІА оГ,...;с:у,

К-'аnrp Х

мar.""" .01. '!ут .... екан-. Po..~

......


lDt!J!11l I13IDlllliJ

о)

N!! 55 (8845)

[ ::]

19.40

к_ оіно

21.30

Тоос·woу ·С....

~.~~~~

22.00

37-" КАКАЯ

ІНТЕР

7.ООТ_

10.00_ 10.05 зв

""к

__....

зв ои_ час....

-

ПorO,ll8

17.00 ДМ._ C8IItC

17.30 Тмес8РІМ

:JМpA8&.

19.ОО&с",,,,,,,,,,

19.55 ТОК·WOV -я сама-

2О.5О"Т1. "'0

~~'.~~e;:=.~~

100..-.

lу8 ....

_.

ІІ'"

с ~

'-------------,.",

УУ·1

ДмсК- ....an .мenoдti KQUI8I" 3АП'А8&. 23.4$ Доо.фIm.м

23.35

ІОРІСО ~o

...

"'.11 .........

:t1lJDlt •

••00.110...... .,,,............

ІІ.ІІОТ..................... ..

............ n•• , , ....

~.OOT.,.,....

10....

l1CIrOAI

'.11 ТІ.""' .. " " " " 110 мум.,..,..,

•. 80'............,... . . . . 10.00 AIOtI: 10.08 3е ........ Ч8ООІІ

.....

10.10"".................... . . . . . п.0ІІ~

17.IOE~ . . . . .

•• а..... ......

зо МП.",

] -'

12.01 ХУа.ФІММ ..... _

8.05

1(І 1(І 11.

Нa~

l\Щ1ад

940 Tell,....3ttan

12 ~OC "",,'11

(Jpe",.

М8!ІІ8'

ecJOIWIOl

пісНі .Ма ...n... -С-т ••• 1 j зс 1'011 ·woy .!lМбpiwtll' 1625 Фyt6oIt. ~ VapeI.... ЦС8СА.ЧІ!ОНIIМIJI)eЦ/»

2') 40

9.0538 _ _ 'l8COU

non.

lА3ОІС

Фес",_ ~itaaIiI

won lіаІІ3»

У1'-3

JCrТIII(

9.45 10.00

ФittенС1*,," :!рі.)

_

Мe/D8tIII . .оп

I~ 9.30~

IS;;O еоооа ... у О\І,ю CnQ8U з5

~ nOrQДtt

17.00 r.l1I/IQIPIeIA _

23.00

13.10 xYA ....._~. . 1450 '5 :'о І 'і_" "У'''.а б

JIOI8I••

-......... 22.11..., . . . . .0. . ..

11 ')І; ·:МІЧіа.до t 2 of: ~ 3'131І .М. ....Т.

1

•,+,.

ТІ

lCit--.п .щ.

...._

.... _• _

11.50 PRO-I.IКIWNE "",*".,.. .. - . . . . 1 с.

12.21

11.

~'-1(1 N'О"ЮУ 22.0' -n-u& _____

14.00 Дак........ oti..... , . . . 88rOIIOpТ.

~3

14.30Єрм8ш

ХІ.

40

Аооанс:

2З.~ к..n ОФРІНС ~ ,tp4tДCТ_. З·/і

lIOr"O

t e a - I4ІІІІІІІО­

ммсt8Ц1"

УТ·2

.1+1.

1.00,.....,.. .... .,...... 1.30.уд..'-

.............

~ 1~ Ра"оou nowтa

rт·!

01) '005

І?

І,n_

IМno.alll АІІІІI"ОІ11ІС8.

'" Іи

і"С.

r:

10.S

....

_'00 &CjIIIII 12.00. 1 •. 40. 17.55

,...і

Т."eфRм

I"ItIOnlOS _ _

IO'il1~y..,~

38an. 3uoи

ІІІТ. УІІ.

• _

11І1'

14.~~

15.15 ДOIOI8UМI /IIr8P

15.40 lVМIII8If 11.101l _ _ _ DIoI 1Кn~. . lе.30 lИ18ІІІМОІІС 11.35 . . 18РОІ' АаDIII

11.10'................ _

сп

8.00 д/ІІ.серІм o\,f'V. 1.00)fh·~ 10.00 ~ СеРІМ ~ НІрІіІІ. 10.30 .......

JOI

18.30 ЖtrmI_"" 19.45 Дatt.cepIu ~ lCaVМe 19.55 ~= ~ O3POaWМII

....

2O·308~opaou ~ 21.00 Дoo:.C8PIIn .100 &101І8-"• 22.00 8і...._ м.m- fIIIOI1II' "SМ.IСиІІ_

22.45 ФІКС. ХРІИіК8 pc.-r 2t.tS ХІ......... ...... ' •• 0

3О-Й ICAНАІІ

nІ'

••

11.30 l"IPOrJ*I8 lIIIJIIIIIa'I 6.35 сп 6.55 Піс:оІІІ ..... nc:n. ~ 7.00 _ 7.30,.......... oC8rnI ••pl.p. ola 1.30 _ 8.45 \CQмn'1DПI\I Х ДjIIOIi

9.00 ........ _ тп

9.30 ~ tY3IP'l 10.00 -OIJIII'IO

10.10 СІІТ - . . . - JIOII8'"

10.«1 ~ а.янОЮо 1'.00CErA--.-

11.15 С811 IIQAIIIIII. М181ЦIUtI 11.<10 Дatt.~ " " . KVII8P" 12.30Н .........

12.45 К".. lIQIIIIIIII8I • І/ІІІО

13.00 Я -,,.·_соОІ

IІІІа

15.0I1C1--..pr 15.35 АРТ"'" __

215!1"'~ 22 10 1ірІІи'1ІИ'

18.20є....-

2 3.00 ........ = •. . , . _ 23.40 II.IO~"" .......

&оріоаоІ81)11-

. . ,.,...... .

14.00,......... .--... • ..,.....

м.=~"""'''''~

11.00 Т........ oCrparo . . . . . . . .

1.2I~

21.30 101-t11OY .с11.00

МІСООІІ

11·30 о;..к IIJТIII(

ВIrtiPМ IЦIJI<.

_ ,u........ .....-.,.,....

2'.21) МІсІІІ ....... 11 •• .,. ............. 1 ..... 23.00 к,.......,.. МtY

' ••ООТ................ _ 18.0I),/:kILc.pIU .......,..... _

,М5Г

m 18.30

І .. Н. _. 17 118 ~ МІСЦІ 17.00 10 _ 17.15 І-ІР ~J111111118

17.41 ДОМІ8МІ ......

"*'*"

1800 ІОІІОМСІ 18.011. 21. ,о. О." ТCICIf"\IIфCIpМ 11.211111/111111111 NId8ct. <I1IponeI1_.Т....... JIIIiqCWIOIO -.у. 11.150 Ц&РН

".30 а lCfaPII ......., lІІІІ1ІЦІ . 20.00 'Iymt. CUIU!rnМ. ~ 20.30 rPllf111A .Г~ 20.110 НI~; 11І1111

7.10~

lо.зо~ II.ООР

'.ZI~u-ruНAn

......... ДІРа

-

т...,.

23.3Dмтv . . . . . . . . . . .

П.·

__

19.30. 22.46 тсн ZO.ОО~.,... . . .

11 ~ )( 'О .. ДОМі J'iQJIitt"

1105

W'lcp8Jиcw1 РСІМІІОІ

18.00 ~ ІІІОУ OICIID'i ... . . , . . . .

.ГIpJeo-

М.с."·ІШІУ

~tJ 'ИсР.nИЙ,.,..

16 10

....80

15.25 WaOl8 rnoytt8 15.40 Tac-woy .Tpayrм8. 18.00 Т..-рім .~ ф .•1- .РІК 19110о 18.55

)(уд.фІА_ oC~.

...

__...

.Qc1op8 асар8іІо. , ОеРІІІ

14.S~T~"""'

orМA

a.CIO~"''''

11.30 lCIМOrCIPaOrOn 18.00' .................. ......... 19.55 ...... _

о-..

13.20~. ФuIP'-

?З зо rтH

935. 14.45. !8.15. 20.05

М1"OIICWtI ~ в.nap.

11.45!Cpyтt_

М,..

Ммc'1IfIoIМII

21.011 AмfJlllCCllloЦ

~_.

7.35. 10 ОО. 13.00. 16.00. 18.00.21.00. 7 ~~ Фона"",*,іі "! 5~1 r ....'IitСТМJ'а

СТІ

.

..110 .....·............ ....... 12.10 ..... •.

_'11.

17.ZlIIoIII·1DItP І( 17.«1 er.. _ - ТІІе NIUII way 11.00 А .. С8ІІ • .,...

2О.ЗОСІТ 211.150 l1ІСМ

11.00 Н8цiottМwмIIIdт ....... 1I.30 ......

13.50 14.45

...,.,....т........

1,.30 ....11ІатІ (t1A . . . .)

m

О., СІІ"... 05! ПorOlll

~

, . . . . . . . . . . . . . .I... ~,....~ ....~n

17.011 . . . . . rImO

12.1O't; ........~

Ь...

,..,..

.

-",........... ,.,............, ..•...........'"

18.00 Зoptttl ..,..

1'.5000-..

21.55 \tn8PIIaIIIIIIМ 22.10 ~1ннIII 'Ql84lP1 .....,.",. /1carII.

..........

::'.=.:=

___.....

18.48 """""'"' 11.611 П0n8 ЧУДІС 20.00 ЧІС

20.50 ........... 10." ,•.....,. оС/ІІІІІ'О ..........

,.,..,.,.... ......11

'1.00-:= IIJO IIItIIIIIIIIмrIIIaIU СТІС 18.00 T.~ ..... 0IIniID0

12.10 Ца- .мІ ".00 ТUI88IIIМ ·trIfмI. 13.1110_ ... ~1oIIcJI '4.10 ~ . . ...,..... , . . .

""1 11.30 .К.І ...... - . . . . . . . .

м

... ,.. r==.1II1 РІ

НО Т...,...,.

.

7.Н

1'11118111111 17.17~• ..,........._..... 17.10 'І8іІІІІМІІ- .......: ...... 1_

.....,.••

11.2081 ........ . . . ІНТ.

7

МIm

',IO"~ ~41 Wio'" МIIIIIN

1.16 УІ.

""""......

,,~

...".IO.......... .•..-.,---..... .... I.

,....'1/.1

.,.2Іс.

--

"'''

,,"" ICAНМ

ІАІ'МІА

-1ІМ!ІІІІІІо.

'O.IO~,.,..

,

11 .• Aa....... ~,...,.,.·

m

4 .....

",OO~.

,....,.,..

11.01 'пп. 011

1 •••

...... ...

НІІІІІІІІ

t38Wd1~ f'" .,.

.

" • •'11"

,........ 1.ao~'=J ""

'.10""""" _ ... t.IICNI

1.01

1.20 С111УІЦІ8

УТ-І

'.00 OCnIIe8

І,І!=::-

I.OOI~

=-

дм<:а_ .MenoдIJ_.

0-1 О 1CAlii'8іІІр.

••10 ................ 1 ........ ,..

1.35 Aм1\l8O_ 1.10 ClТ а. І ~

І" 7.00,.... . . . 7... _ _.........,

7.15

0.45

lIIIIIIfIIII .МАІМ.

......

•.10"'...-...,..... 3Н1WWI

.,.00",. ..... 7.0031 _ _~ _

."

"4

1.10'_

.......

aмlCAНM

ТІ!'

НІ_

Z3.IOT~ !QНIC

23.11І11І1·. . . .

~' ........

Е ~ .ОО

=х..с-.е_ ........

1:t.~HЇ'IIII""

\8.80 Т.................... 8ImII' ".~ 2Н5 fCtt ~_. lO.wl&JA ........

2''''''

to.CIQ AoI.~ -1'OOItIaIII fIIМiIIЧ·

'1.00 ДІІ' aIIIIiUt -100 . . . . . ..

17.55 38аІІН .......

7.00

~ оісо<м,

. ................... ........ ........... .,............,....

IWТ

,

_

,

IНS 11.,....IWi\IOI"'_ _ ImIIIII·

1Т.1О

,-й ICAIWI

..

1.0011І1·. . .

8ІІН ШІОМ-W""_

СП,,.

.... ,,, ..... ""'...... ................... _

".ООТ

14.50 IJparIlOS l1ІІЩІІІ

"""

0.00 ,,",'н 1('110'.ІІІІ

1.16 Дo•. r.ecМII.~ ' ....... '.'IiX;'~

1:1.40 311... с_

8.15

23eo~'

7.41 '" . , . fIIIfO, .....

la.45 qlр;иІІl1"ТР 13.111IoiIцIpJ _11I'tIIII!I

.,+,. 11.00 ,.....,.,.

0.30

~APlIiAeoмy3мoa

НСІІІІМІ

10.00 у_ 10.01 ........... 1IrII". 12.40 3elои с_

14 55

Т-.._. ·nvcтe_·

23.25

7.10 Att,peconwca

]

Діnoeий "'"МК

'9.20

19.25~a ІОТАР 19.30 .цemEP.·poI8II) 19.45 Tenвr...,a .Г1ycTe~·

g:~~Пicнtt

""""ер.

1'.00 Т."...........Cm· • ........-.-

..•

=

7.00 Micw:i

і

!ОТАР

зо-й КАНАІІ

6.55

2

J::~ ~;:eIr-='

2 .......

7.00_. 7.,5 !iIOr _ 7.45 Тlс 00"'_ ТIІІс.... 2 ....... 845. 19.00. 23.55 Хh.Фet\poor.J '8.00 1мес. . . . .lеторІ8 .0........ '8.30 ТІа .а.....1! Т8Іст•. 7 Q8PIOI 20.00~C8piм .Р_і '-""Чі 20.30 ........ Н""..... 21.00 Jkx.cep;u .100 рооів -им. 22.00·f(y~... .д.!ot _ .... _ ......

ТЕ1'

!ІР"",,. о.

1&.00

c,onimI· .

СТІі ...

23.4O~

д

Н"""",, aM~AII&.

ХХІ

~'.~~r.ё..:,p.. no . . .1••

0.55

О

_.

14.45

1-

Т""'woy .Чopнмj\ оі'

Пус._.

1310НО

..

1н1'IfI,JНOIIМНM

5

Т

:;,.~Jt'.:=.:..Yw.!'-..::.~=r=-.

~:.:J:..~:r.'....-

.

7

7.3511ериа. __

18.':;11<._" 1•. 511 ТІа ....._ ........ """•• '8.30 T-.pIu .CllіА....... Z ....... 20.00 'Іас 2О.46811'11рн........ 22.30 22.45

Т&ІІ8І'8381'8 .Пус,..,......

7.55 lІіаеом_кА !ОТАР 8.00 .ЦlEппр •• _ 8.15 _ _•• 8.25 Шоу 1J\80"""''' .01\03. 9. 15 r ООС'WOЕПрафесіІІ. 10.10 х,__ w. ..... Т8ІІС0ID8 11.35_ ! 11.':; Ар,.8фIwa 12.15 Диск,кан.,. 13.00~. __ 13.20 Му.......,.. .nм."", І 0 _ піп.·

'О.30Т

18.20

7.20

7.30_с

.............._ _ _ _ • 17.15_

ІНТЕР

y.",.,8НOttC

:aArP&"

8.15 l1araдa 8.20 COll}l8Цi. :}!~. на ..... дм..

~

6.35

6.45 Ш;Ст. НOItИН 6.55 Т" .ти

8.001_""

I'IТIIIiIJI

cnp6e •

..............р ......_

хІІ

IOTA~

.-----------"""'\

-'1..._

т.,,_рі811

ШnМТ8I1' .МASH.

22..30

1.80

.......

"'

1.00 ....ТII'o'IIIJID ..I.T.....,.~. І.ІІТ. . . ."

...... "'...... ....... . ..

··IОItii 10. ~IIIIIO 10.

lіІІІ!

І!.ООНІ ІІІІ!"""

,1 •••,....,............. "'.,. /ІІІ 11.01..... . 1.. tIIYМII!......._ ....... ...~

14.10 l4аМІІ

WNIA

~tJ·~_

,... W-..,......

8ОТ..,.

..................

~tl!~OI8Мo

~

,. 110= __

,•.ао ,..".. IIIDDOI'•

1'.11 _ _ ІОТ..-

1'.ао ~·111110 ".4IT_ ••~ ·10•. 11IIOr'IIIIIII_ NYIМY І 11І"- ...

""11poen

ао.В тОІ" .3ра8м

IIDOI' 21.20"'" ;'.40 т..,..., ••~. 11.10 ......... _ _• 23.85T_.~.

8AtNМ 23.4Iд..~ 0.30 дІ/ІІІМІlbtIIII

0.35 ......... 101"""

0.45 д......... ОВСе це РОІ...·pcNI.


К!!55

(8845)

ПОВІДОМЛЯЄМО

ДО ВІДОМА НАСЕЛЕННЯ Броварська

районна

державна

НАСЕЛЕННЯ!

Порожні ПЛЯШКИ в необмеженій кількості ви можете

адміні(.-трація

здати

1І0відомляє: особи,які у роки Великої Вітчизняної війни

в

приймальний

.вул. Кирпоноса,

пункт

за

адресою:

м.

Бровари,

11. Режим роботи: 8.30 - 20.30.

МТС, у колгоспі не менше одного року в період з червня року

1941

по

тра,ень

року,

1945

повинні

докуменТІ! у районну державну адміні(.-трацію (кабінет

326)

ПРОМКОМБІНАТУ РАЙСПОЖИВСПІЛКИ

подаТІ!

для оформлення видачі посвідчень до медалі

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ:

N"!!

---

«За

доблесну працю у Ве.JIИКій Вітчизняній війні». Для КОЛГОСПНИКІВ,

потрібно,

які

щоб вироблена кількість трудоднів була

слюсар по ремонту обладнання аміачно-холодильної Наша адреса: м. Бровари, вул. Красовського,

не

Від усієї душі бажаємо міЦIІОГО :lДоров'я. ДОВГІІХ снергії, ТВОРЧІІХ успіхів на благо нашого КОЛСКТІІВУ і Bci~'Ї України. Колектив ЗАТ «Броварський завод пластмас».

23.

До цих щирих привітань і побажань

МСНШС в(.-тановленого мінімуму: ПРОДАЄТЬСЯ

чоловіки жінки

- 120 трудоднів; - 80 трудоднів.

недорого

ділянка під забудову (О,

Для ПІДЛІТКІВ: юнаки

- 60; дівчата - 40 трудоднів. Необхідні документи: заява, довідка про роботу, копія

ПРОДАЄТЬСЯ

приватизована

16 га).

Тел.

однокімнатна

98-8-96,

.... fШ •• ·..

ТОКАРЯ ІваІІа К~IРПОRlllч~f1 з 60-ріЧНIIМ ювіJIСЄМ. -.:jit:i1la.

років ЖІІТТЯ, веЛllКОГО сімеЙIІОГО щастя, ІІСВІІЧСРПІІОЇ

машині(.-т аміачно-холодильної y(.-таНОВКІI,

y(.-таНОВКІI.

працювали в колгоспах,

Сердечно поздоровляємо дирек-rора

підПРНЄМС1'ва

працювали на підприєм(.-тві, в у(.-танові, на транспорті,

після

квартира

ПрllЄДНУЮТЬСЯ і журналі(.-ти «Нового життя»,

земельна

по

заводу «Стріла».

.

20.00. бульв.

Незалежності ІІа сьомому поверсі дев'ятиповерхового панельного будинку. Тел.: робочий 5-35-99 і дом. 5-08-48.

свідоцтва про одруження, якщо змінювалося прізвище, копія свідоцтва про народження.

ЗапиТ'.IТИ ОлеllУ.

lіІотаСТУАї"

«"I!Dpr»

ПРОДАЮ

ТЕРМІНОВО

ДЛЯ людей ІІОХИЛОГО віку,

друкування чорно-білих та кольорових фотографій на

папері КОДАК,

--

ВИЇ:lНе фото.

" 11 • • • • 4 . .. 11 € 11 відновлення

старих

фотографій

:Іа

У

в

раЙОllі

rl

НЕДОРОГО

вітаюТІ.,

з

теllтованим,

Ціна

року

1992

випуску.

відкритого

«Броварське

НА

акустичних

систсм,

великий

вибір

20

на

загальні

серпня

адмінприміщення

збори

ВАТ

«ШБУ-50»

2.

за

які

адресою:

м.

.

1997 року. 1997

1998 р.

3. Порядок і )ю:\мір Вllплати дивідсндів. 4. Довибори члена правліиня. підrіщу буд. H~

2-r'0

18

люБЛJlчоr'О дідуся

і

добрOlО

AOEOl'or'O

ryriдa

чоловіка. татуся.

ИОСИПЕНКА

МИКОЛІІ

Степановнча і ВIІСЛОВЛlOЮТl, Щllре співчyтrя мамі, ДРУЖlІні, дітям. і ВНУКУ 1І0кіііно("(,.

КолеКТIІВ КП «Броварська раЙСЇJIIol'ОСllтеХllіКIІ» rЛllбоко сумус у 'ш'ЯClКУ'J передчасною CMepТlO IІраціВНlІка ПЇДJlрIІСМL"Тва (:УМІНА ВНЧffJlвва С_новича і щнро співчувас йor о piднllM та БЩI"ЬКIІМ.

.... U ...'"-'L .... •

pag.

ЗАСНОВНИКИ:

коneктив редакції газети, Броварські міСЬКа та районна ради. Свіgоцтво про gержавну

ресстрацію к/ N' 17 sig 17.12. 1993 Р. IHgexc 61285

х КЇМllа"ПIОЇ кваРТИР11 заr-алыolоo WІОЩСЮ 46,3 КВ.М., поверх,l балКОIІ, що IlалеЖJrrь Вербовському О. М. Початкова варlість кваРТИРIl197191"1111.

3

07 КОІІ.

Особll, нкі бажають взяти учапь В публіЧlОІХ ТОРІ-ах, paXYIIOK суду НІ BiJtc01XЇВ

ПО вул. М. Лаl-УНОВОЇ Шllбоко

сумують З ПРІІВОДУ передчасної смерті

та paQoнноl

JІІППІЯ 1997 року об 11.00 за адресою: м. Бровари, Гаl-арUlа, буд 11 кв.43 відБУДУ1'ЬСЯ IlуБJIЇЧlО тор.... 2-

СУМІ І lІеРВIDПIOЇ oцillкll квартирll. CycїДJI

R

22 BYJI.

ПОВIDОО ВllеС"Пlllа деПОЗIІТІІІІЙ

«Господарчі

товари». До(.-тупні ціни, приємне обслуговування.

rll8eТll БроIlllpCЬКOI мІськоl

оБЛIІЧЧЯ,

в актовому залі

'3авдання акціонерного товаРlІства на 2-гс півріччя

р. і на

Приходьтс на бюар «Броварський ярмарок» по вул. і

:r

50»

І. Звіт голови правління ВАТ «Ш БУ -50» про ре:lультаТl!

лакофарбуваЛЬНIІХ

«Радіотовари»

JЧi!

товари(.-тва,

1997 року о 8 годині

робоТІ! управління за l-шс півріччя

товарів. павільйон

Хай молодість вічно не СХОДJП1.

товарlк-тва

управління

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

матеріалів для побуту, садово-городніх та господаРСЬКIІХ

Королснка,

А pЇДJii та БЛIІ,".кі :НIUЖJЩ 1l0IlажаютJ,.

ДОПlвірна.

ЗБОРИ

акціонерного

шляхово-будівельне

запрошуються

автомагнітол,

скріClЬ • •~

Хай РОКІІ ведуть у щаСЛlІве L'J"('річ'l)!.

ЗАПРОШУЄМО

ШИРОКІІЙ Вllбір автоемалсЙ. aBTOKOCMCТIIКlI, ремонтних найменувань

Ilапівпричепом

98-5-82.

відбудуться

..

НайдорожчOl о скарбу !ІКЩСI.кОІО.

Хай ДРУ'lі й :lНайомі тебе

Учасники

2, тел. 5-02-13.

особll\.."ТІIМ СВЯТОМ Ilіта,·м.

Та наЙбіJII.lllС 'ІДОРОВ')! міцнОІ о

допомогою

ДО УВАГИ ПОКУПЦІВ 50

3

lЦастя й puдo\."ri баЖIІІ·М.

ПРОДАЄТЬСЯ

Бровари, вул. Кутузова, 2а.

понад

народженнн БОБКО Олм'у ЮХIIМЇВну!

в с. Скиби ІІі ділянка під забудову з будматеріалами.

Тел.

-- виготовлення календаря з вашою фотографією, -- кольорове копіювання :юбражень, -- сканування зображснь і запис на дисксту, -- виготовлення шкільних фотоальбомів на комп'ютері!

матеріалів,

IЦиpОСЕ'рдечно ВЇTat:МB з ювїJlеЙНJlМ днем

«Торгмашу».

Можливий обмін на мікроавтобус. Продається також КамАЗ 54-10

комп'ютера,

Наша адреса: бульв. Незалежності,

будинку

Житлова площа 59 кв.м. , заГ'dЛьна - 119. Є колонка, ліТІІЯ кухня, Г'араж, 4 сотки землі. TeJI. 5-80-02.

пропонує шuрокuй вuбір послуг: -- кольоровс і чорно-біле фото на документи - ЗНlIЖКlI

--

чаСТИIlУ

квартирll, а решri учаСIПо..ів

ця сума 110вертаєтьси lІегайно niсли закіllчеШIЯ ТОРІів. За всіма IІсобхідІlИМИ довідками звер'rатися ДО ст. СУДВІІКОllавця С. В. Білоус в каб • .N'!! 6 за адресою м. Бровари, БУJIЬВ. НезалеЖVIОСТі, 4а аrю 1·ел:5-51-17.

ПрнііоМlВ дао: середа з 16.00 до t8.CНI, 11'lfпDщя з 8.СНI до НІ.ОО. Друк dфсетниЙ .

2S5020, Kul8CЬКa обл., М. Бpoвapu, вул. Kulвcькa,1S4.

PegaкTOP: 4-03-76. ВlgпoвIganw«.ld секретар: 4-21-34, 5-13-91. Вlggl1JJ: оільського господарства 4-02-92; промисловості і соціальних питань, листів і масової роботи 4-04-81; бухгалтерія 4-23-26.

ПJс.!JН TOpriв ЦЯ сума зараховує'rься шжуш(еві в

раХУIІОК СWlати вартосп

p~ не -!Р nogIл1Ie nmuцlю uтopIA з... точність 8Iкnageн»f фaкт1IJ llI!J1lO111gae uтop. 11

ЧIlт/JЧlIМIl

--

НlI

ГIJlllПU.

Обсяг

1 друкований

аркуш.

Віддруковано в ЗАТ «Броварська друкарня» Київського обласного комітету у справах преси та інформації. Зам.

Наклад

2489 3110

прим.

.

#55 1997  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you