Page 1

rааета. ВІП9Ntі'Ь

3

17 КВІ'П& 180'7 роКf

ГАЗЕТА БРОВАРСЬКИХ МІОЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД НАРОДНИХ ДЕЛУТАТІВ

,N'q 55 (8414) Ціва до•овІрва

---------

. -----~-------------

~нформаційна_

панорама

Іо.

ЗУСТРІЧ З

Голова Верховної Ради України Іван Ллющ зу­ . з надзвичайним і повноважним послом ш~.кобрнтанії в Україні Саймоном Хімменсом. бговорювалнся питання ядерної політики ,Україин. Посол Велнкобританії запросив І. Плюща відвідати його країну з офіційним візитом. Цього ж дня Го­ лова Верховної Ради зустрівся з першим заступ­ ником міністра закордонних справ Росії, .який при­ був до Україин із спеціальною місією •за доручен­ ням Бориса ,Єльцина. ,Голова Рерховної 1 Радн та за­ ступник міністра обмінялися думками з приводу снтуації в Україні та Росії, обговорили ряд проб­ лем СНД.

ТИСЯЧ

20

ЗА ДВІ ВІйНИ

-

Скликати ХІІІ сесію ра­

путатІв ХХІ склиша.НІня тр.авня

1993

годині

в

стоїть

вати нас можуть зації економіки. черговому

порозі

гіперінфляції.

лише ріШучі заходи по стабілі­ Таку заяву було зроблено на Спілки

підприємців

і

промнс­

часом Кабінет про зміну

міністрів Україин прийНяв цін і тарифів на вугілля,

та теплоенергію і послуги зв'язку. Всі во· зростуть в середньому в іІІ'ЯІЬ разів.

у кожного своє свято

ПРАПОР НА ЩОГЛУ

-

КОРАБЕЛЬ В РЕЄСТР

Будь-який військовий кора§ель Чорноморського флоту, екіпаж якого прийме присягу на вірність народу України і підніме державний прапор Украї­ ни, буде негайно зарахований до складу Збройних Сил Україин. У 'цьому питанні ми ні в кого не пнrаємо дозволу, заявив міністр оборони України генерал-полковник Костянтин Морозов.

ДОКУМЕНТ ПРИЄМНО ПАХНЕ НАФТОЮ

1.

Прю

жет на

район•ний

бюджету

за

1992

А.

І.

Сотннченко

завідуючl!'Й

-

нансовим

фі­

відділом

2.

П,ро

сектюра

ГЕКАЧЕПЕ

-

кий

А.

Г.

звинувачених

у

.справі

Круковсь.

начальник

-

соЦіально-екоІНо-

МіЧНОРО

рО·ЗІВИТ'Ку

яльність

раіі-

Ради ня

з прав

серпне­

вого (1991 року) заколоту, які взяли активну участь у Першотравневій демонстрації в Москві, що завершилася масовим побоїщем. Прокура­ тура вимагає знову взяти під варту Лук'янова, Янаєва і Крючкова. Всі троє вказаних осіб перед цим заявНJІН, що 'братимуть участь у !Маніфестації як рядові rрома~янн, а не її організатори. Тнм часом Ів лікарні помер вІд одержаних ран боєць ЗМОПу. Президент Єльцин у ·телеграмі­ рідним померлого заявив, що старе без здається, однак Ініціатори побоїща будуть покарані.

ді­

районІНої

шша,нь

поновлеІН­

реабілітованих

громадян.

у

Овдієнко

голоаза

-

Ф.

голосі

С'Т а в

СИіВИХ ІНе­

Ф.

:юро~во­ Ф. Т.

ПеТfР'енко,

тепло

зі с:вJІІтом. і

з

полеглих

також

комісії.

на

У

і

244 а

роз­

30

новішених

в

княжичан.

голосі

Пасічного

школи, Ііlіиги

фро~тах,

близько

ра.дгоспу Jом.

дире•ктора ЩорІСа

Г.

С.

і біль за те

-

якого

зазнали

жичі пLд ча·с в!ЙІНИ,

Іfuія­

1

по­

дяка т,рудівникаІМ радгос­ пу за са.мо.віддану П:Рацю

благо України. не меншим душевним

Т!РеПеТОМ

ред

БИіСТ'У'ПИЛИ

учасниками

ле­

м~тингу

директор шноли О. С. За­

4.

Зе:-.1ельні

питмшя.

Доповідає: В.

ділу

Колодій

начальник

-:-

В'ід­

peCYJPCiB

З·емеЛЬІНИХ

райде;ржадмі,ніс.трації.

5.

ОрганізаЦійні

питан­

ня.

єць,

Різне.

О. голова

РАЧИНСЬКА,. райоНІНої

НаJрОДІНИХ

Ради

деТLуТаТіІБ.

представюІJК

<<Факел»

А.

А.

ветеран війни з кими фашистами сь"Кими

заводу

Ба:ранов, німець­ і mюн­

міліта,ри:с·тами

П.

М. Луста,

бать.ка яно­

го

ГеСТаП1ІБ'Ці

,РОЗІСJтр•іЛЯЛИ

під час ооупаціУ ... Звучить звеДений хор СіЛЬСЬJКОГО буДИІНКу КуЛЬ· ТУJРИ,

6.

ча!І!!НЯ.

Чути

Біл'Я з

стають

них

плит черво­

і

ветерани вШн.и прошені . до робі.тничої

хнснина

їдальні

встанови01и

радгоспу,

де

на

них чекав смачнlі'Й обіД з <<фрОІНТО.ЮІІlvІИ 1 ОО грама­ ми

... >>.

і

І КОЛИШІНі фрОНІТОБИіlШ, сель.чан.и були щиро

ВДЯЧНі

кt~р·іБІ!ШЦТІВУ

rосцу,

зок,рема

рад­

застуІLНи­

ков.і дИ1ректора В. Г. ТУІР­ чиновсь.кому, голоsі проф­ кому

Т.

шим

М.

го

Руденко,

това.рИJШам

нізацію

цього

за

ін­

орга­

СІІІІРа•вжн.ьо­

св-ята.

А.

ГАВРИЛЕНКО.

ЛИНІУТЬ

СЛОВа

ПіСНі

<<Степом, С"Dепом ... >>. На очах у людей сльози ... Отець Сt;фрсІНій з цер­ ко:вною «п!вчою·>> !Ві~прав­ ляють богослужіОJІНЯ, по-

поле,

Ї'ть,

С·ельчани

на

назвали

На

усі

дLвниюІ

Гоголева,

брались

в

центрі

тру­

які

зі­

села на

урочисто-тfРаурІНий міті:НJГ. Але вони і суму·вали, бо понад 600 їх однюсель­ Ча.ІН Б Ті ДаЛеКі ІВОЄJІ,ІНі роки впали смертю хороб­ рих у боях з фашист-

ськими честь

.варварами. На загиблих батькLв,

синів,

дочок,

родичLв

носельчани

од­

опорУІдили

обеЛіск Слави і Г€jроїзм,у.

Ім€на тах

і

полеглих в

на

фрон-.

партизан.сЬІких

за­

гонах (і такі були серед ГОГОЛіІБЧаН) ·Б.И.Ка~уІБа'НО на

ма'рмо/рових

плитах.

Тут же у братськи.х мо­ гилах

ває

вічним

і

сном

чимало

спочи­

од­ в.іЙСЬКОІБИХ ЛЬОТНИХ

нієї З частин,

яка

воtні•в

тоді

дислоку­

валась на аеро1дромі непо­

далік

від

загиІНули

вітряних

Гоголева. у

Вони

запеклих

боях

з

по­

гЬтлері.в­

ськими <<MeCCe!IJШ'VIiTTa· МИ>> та бомба\РІду.вальни­ ками, які Оuмбарщували

<<поле,м

А сто­

N'2 1

терИТО!РіЯХ

КОЛИШНЬОГО

колгоспу << Чер.вона Ун;раї ... на>> (тепер радгосn «Го­ голівський>>) і м:і:сцевої промruртілі (нині СІ'Щ)ічко­ ткацька фабрика) розмі­ щалися

(!{ОІНЦтабори на­ ших •війсьновополонених солдатів і офіЦері.в. У них від голоду, нужди, роз­ стрілів загинуло майже

ЧОЛОВіК Ві,ддаЮЧИ ЇМ шани,

сельча.ни

Перемоги

він

капітана Cнi•ГJ"POtJa>>. У перші м·ісяЦі війни

700 Здається, 9 травня в уні•сон прИіроді ІРаділи

також

пам'ятІtик

яком:у

даннІНу

Дню

села

ком намага;вся бомба;рду­ вати аеродром і село. На місЦі за.гибелі героя-за­

гірки

тюльпан1·в

нарцисів ... По закінченні

ОКОЛИЦі

мітИІНгу були за­

звуки

пол·еглих ..:в.и;ро­

Цілі

і

роЦі.

1941

білих

лише

м•ов­

ма,р.М)'Ірових

і.МенайІ'!и

аерОдРОМ

в

А се·ред степу, обвію­ ваний вітрами, стоїть па­ м'ятник капІт.а.ну Цієї час­ тини :Кири01у Олександро­ вичу Снігурову. Він ,17 серпня 1941 року тара­ нив німецький <<Юнкерс88>>, ЯКИЙ ТОГО ДНЯ ра1Н·

хвилина

метронома.

Дуже

іменами

о·купаЦії

3

-

тиша

СИМ•БОЛ!ЧJНИМ

місцевої внеоення

ІІа~1 'яті

r01pe,

П!РИБ'!:тав

на

Б ИСТУП -<Пір ИІБ іТ аRН'Я

учнів процес

на

Доповідає:

М.

Царик,

д,ні

ЩІО

комісіУ

і

тераНіВ, учасн'ИІRі:в ПіролиJJної війни:

стрішІJІих

Інформація

3.

-

НИХ

ДОреЧНИМ

відділу

вили

місцеві

також

встано-

пам'ятники.

Як

біля

·Обелісків,

так

і коло пю!'ятників тери­ торії упо.ряднованJ, о-бла­ гор·оджеНі. На мітингу, приУJроченому Дню Пере­ моги,

виступила

сільоської депутатіаз

го,'юва

Ради народних Т. В. Решет­

няк. Вона тепло rr,ри.віта­ ла людей з великим свя­ том, побажала їм д'Оброго здоро·в'я, миру, нruполег­ ливої щраЦі в ім'я нашої молодої, незалежної дер­ жа.ви.

На

мітингу

спогадами

поділи.вся колишній фрон­ товик, інвалід війни і пра­ Ці, голова р3!ди вете.рані'в

війни і щраЦі села Г. М. Мельниченко. Щиро при­ вітав з Днем Перемоги вчитель

школи,

історик

А. Т. Боголій.

Свою по·чесну місію ви­ конав і отець Сергій. Він провів богослужіння, па­ нахщцу. А учасники ху­ дажньої сам•одіялwості буДИІНКу КУЛЬТУіРИ ВЛаШ­ тували концерт. -

r.

АНДРІЄНКО.

ОРЕНДА: СТ АЛ ОСЯ НЕ ТАК, ЯК ГАДАЛОСЯ Довго і ретельно готу­ вався до роботи в умовах оренди

ної

.N'2

ЗА ГРАТИ

Генеральна прокуратура Росії звернулася до Верховного суду Росії з проханням зміннтв форму

ті·в. На м,ітинг до обеліс­ ка Сла,ви і Героїзм1у щри­ йшло багато ·сельчаІН, а

землян!·в

економіtки.

копалин. Віце-прем'єр Україин зустрівся у Теге­ рані також з міністром закордонних справ, промис­ ловості, важкої промисловості, нафти та енерге­

тики Ірану. В ході nереговорів з міністром нафти Ірану було висловлено намір укласти угоду про розширення зв'язків у галузі нафти і газу. Пере­ говори з nитань, що цікавлять обидві сторони, будуть завершені в ході візнту до Ірану голови українського парламенту Івана Плюща, що роз­ почався 10 травня.

гу, ЯІКий пройшов 9 т,рав­ ня у Княжичах і П(рИІСЗЯ­ чу.вався річниці П€ремо­ ги над ні.меЦІ>ко-фашиет­ ськи:vз.и зага.рбниками і визволеНІНю Бро.варщИІНи ві~ гітлерLвських оку.пан­

ді-

недержавного

Доповідає:

МLТ.ИІН·

Іtвітів, почесна варта бі­ ля обеліска ... Голова сільської Ради народних депутаті.в А. М. Норявов з хвилюванням

ПідJПІРИЄМ!СТіБ

орга•Нізащй

М.

УJрОЧИСТОtГО

р3!й­

виробничу

я.1ьність

убієЮІих, поНад nлощею Б<СТа:ІШБЛЮЄ'ТЬСЯ СКQрбот-

О. Ф. Макосиме.нко і ьнші. З.вучить музика, море

д ержадмі.н'і с 11ра.ції.

Р.

моти.в

HEPEND/11

м'.янувши мерлих.

Ми •все робили, що могли... Такий бу·в лейrr­

серед

Допо.відає:

Махлуджі. Передбачається розвиток зв'яз­ геології, розвідуванні і видобутку корисних

деяких

бюд­

,р~к та ВІJ'JКО­

1993

нання

Іран підписали кілька меморандумів

щодо взаєморозуміння, які стосуються двосторон­ нього співробітництва в економіці і промисловості. під документамн поставили віце-прем'єр­ Україин Юлій Іоффе та міністр гірннчо;.;;.",..,,D~.~v 1 · металургійної промисловості Ірану

уІрнмання

ден­

держад:vз.іНіС~І'ІраЦії.

Керівники Спілки офіцерів України у передачі Республіканського телебачення 'спростували пові­ домлення деяких засобів масової інформації про те, нібито СОУ має намір вшанувати 50-річчя ди­ візії СС <<Галичина>>. Ніяких офіційних заходів ~' цього приводу СОУ ·не намічає, хоч окремі офіцери можуть брати участь у торжествах з цієї нагоди. заявили керівники Спілки. СОУ ж активно відзна­ чнла День Перемоги радянського народу у Вели­ кій Вітчизняній війні.

у

на~родних

ним:

\ІЯ ціни на газ, що надходить в Україну з Росії.

Україна та

залі

депутатів з поря:щком

Вряту­

ловців Україин, яке відбулося в Києві. На засіданні було оголошено про нове підвнщен­ Тнм

Ради

25 11

ГІПЕРІНФЛЯЦІЯ

Іна

засіданні

об

рік

шення надати матеріальну допомогу учасникам двох і більше воєн у розмірі 20 тисяч карбованців кожному. Внплату допомоги здійснюватимуть орга­ нн соціального захисту населення.

Україна

року

сесійному

районної

У зв'язку з Днем Перемоги у Великій Вітчизня­ ній війні Набінет міністрів Україин прийняв рі­

ТЕПЕР

'8 • 1'-ІІИЖtІ•ІІ

йо.ншо·ї Ради на:родниос де­

ПОСЛОМ

СІІТА

ВІДІОNІН

Розпорядження

_)

колектив

пересув­

механізованої Jtолонн 5 виробничого об'єд­

нання «УкраrрожитлопІГ бутбуд>>. Було відпрацьо­ вано механізм відраху­ вань у пр!fВатизаційннй та страховий фонди, про­ ведено відповідну роботу серед nрацівників. Але сталося

не

так,

як

гада­

лося. Останні урядові дек­

рети

ставлять

під

,вели­

кий сумнів надії будівель­ ників стати справжніми господарями заробленого їх руками майна. А без ініціативи, пошу­ ку,

ставлення

іПрацівин-

ків колони до спільного майна, як до свого влас­ ного, будівельній органі­

зації не вижити. Адже тепер на будь-якому об'­ єкті з'являються трудно­ щі, про які ще вчора і мови не було. Немає то­ го, не вистачає іншого .. А будівельна програма насичена. Тільки на !И-іЖгалузевому

цегельному

заводі, що розташується біля села Михайлівки, за два роки потрібно бу­ де освоїти . будівельно­ монтажних робіт на 700 мільйонів карбованців у нинішніх цінах. Колектив бригади В. Г. Процака спроможний до кінця цього року завер-

шити монтаж першої чер­

мі літківчаин,

ги 225-квартнрного будин­ ку, який споруджується на вул . .Кирпоноса. Але у замовника Мінсіль­

чуть

госппр!>дУ

-

не

вистачає

потрібних .коштів. Із

незвичайними

цього

вкрай

не

хо­

своїми

городами. Доведеться, ма­ буть, зносити старий кор­ пус, який міг би ще при­ сЛужитися.

Ще один об'єкт бровар­ труд­

нощами зіткнувся колек­ тин колонн у Літках, де згідно із Чорнобильською програмою держава виді­ лнла капітальні вкладен­ ня на будівництво діль­ ничної лікарні із полі­ клінікою, корпусом на 50 ліжок, господарським бло­ ком і котельнею. Але на перешкоді втілення в

життя

які

поступитися

необ­

хідного об'єкта стоять са-

чан

-

пекарня

радгоспу­

комбінату «Калнтянсь­ КИЙ>>, де вже розпочато опоряджувальні

роботи.

А бригада В. М. Полі­ щука

зайнята

женнІ

шести

на

споруд­

двоповерхо­

вих котеджів із ІГОСПІГ дарськнми будівлями для вчителів у Велнкій Ди­ мерці.

В.

ТКАЧЕНКО,

на чальник

ПМИ-5.

ореНІДJНої


2

стор.

е

55 (8414)

.Nil

ЖИТТЯ»

«НО В Е

Освіта-93 До 22.5-рlч.<tя У

ОДНІй

ІЗ

ПРИМІТОН

до

с:воєї

сла,внозві·с.ної поеми <<Гайдамаки• Т. Г. Ше·в>чеJ!!ко з болем писав: <<Злодій, роз­ бійНИ•К,

-

або гайдамака,

такими оста­

лись гайдамаки по НоліІівщlfНІі. Такими їх назИІвають і досі>>. Поді•бна сла~а за гайtдамаками,

шлятою,

поширена

у11вердила:ся

тар•іоrрафії.

Поет

же

ще

польською

в реащійній стЗJв

на

іс­

захист

на:ро\lІjних меснині•в.

Проти сІІІроб ,реакЦійних і•сторИІків та інших писан назив-ати rайtда.ма!кі·в «роз­

бійнина·мИ>> спрямована не лише згада­ на поема, а й Lнші т.вори, зо.нрема й ві•РШ <<Холодний Яр>>. У ньо.му поет мав на увазі ·НІнигу і.сторика А. .Ока•ЛЬ1ЮВС.ЬІКО­ го <<НаездьІ гайдаман на Запад•ную УН!раину 1733-1768 rr.•, опубліковану 1845 року, в якій анто.р га,ньбИІВ ре­ волюційний

рух

ОЦіНІЮВаВ ЙОГО

у~аїІІІ-сьного

ЯК

<<ПЯТНО>>

В

народу,

іСТОріЇ.

Невдалий

допомогу

1768

полякам.

року

У·ізечері

сталася

зра,да:

лип<н.я

6

генерал

просив до себе ЗалІзняка, Гонту, інших

в.атажкі<в.

Т.У'Т же

їх

схоnил.и.

Гонта

і

Зараз

800 його по•встанЦів були видані по­ лякам на зн,ущання. Залізняка, як ро­ сійського піддаІного, судив цаІрсь.ний суд. Після жорстокої на,ри батогами його· бу,ло заслано до Сибі,ру, де Ві•Н і помер. До Сибtру було заслано майже всіх

його

ратникі.в.

ГоНІту

в

усіх

ти.

кайданах

rtрИІВезли у поль·сь·кий табф недале.ко Балти з відр~заним язиком і правою руною. ПоТ.іІ.'\1 ка-ти роздягли його, поса­

середохресних

шляхах.

охоплювало

.ворога

Далі з

лукавого

Н•обза,р,

гнівом

Польщу.

·не

і

нів.

взірець

-

...

цитуючи

горе-і•сторина,

качі•В, які хо.ва,лися в лісах 1 ча·су нападали на шляхетсІжі

сло·ва

<<Козак>>,

тюрН!сько:го

<<волоцюга», з

дозволу

дана

навчання

шл·яхта

часто

диться

час ·ВіІд маєтки.

іІ'ІаЗІва

походжЕШНІЯ

і

<<nрабіжнию>.

сказати,

учасникам

<<гай­ озна­

Ось

атестаЦія

та була

наЦіоналмю,виавольно­

тоrо

зрадИІв

тестувания

ін·тереси

станЦів.

Та

народу

зраднина

і

·видавав

завжди

антИІВно

діяли

налічу:вали

по

ватаги

30-40

всім

року

ти

На

рони

втік

ча,

бі'JІІЬШе

цриє,днувалось

ПіД

Макси:\Іа

п.рО'ВОДО:vІ

оелян,

запорож­

КОЗаКа-заПО,р·ОЖ>ЦЯ

ЗалізнЯJка на піІнніч •ВиtІJ:У'ШИЛа

70

ватага і.з чолові-к. Вони зан.rшнали селЯJн приєднуІВатися до них, а їх ма­ ніфест лрогол·ошува.в: <<На:став час СКИНУТИ З себе ,рабСТІВО ПОМ>СТИТИСЯ за

.. ,

МІУRИ,

знева·гу

і

небачені

nнобле•НІНЯ,

остаНІНій

року

а.решт

засланий

Херсон,

де

й

на

всJл.~но

довічну

катор-гу

намагалися

цридrшити

поІВ­

військоRих

сил,

створювалися ·СПеЦіаль.нї каралЬJНі коман­

Лисяш~у.

ковський,

уНІріплеоне шляхт,и,

ких

мі•сто,

сховалися

де

католицьких

свящеюІІкі•в,

і

рони

польського

тоцького.

Він

-

Долю

Ума­

сотник з охо­

магната

Зі

тисячі

грвко-нштолиць-

орендарі.в.

ні еВИрішив Іван Гонта

до,qре

-

СВОЇМИ

Стефана

ЛЮДЬМИ

По­

СТаВ

на бік поветанЦі:в і з'єднасВ•СЯ з загоном

Залізняка. ни

Захопивши

нещадно

Ума•І4,

розправилис·я

гайtдама­

з

ооІНево-

лювача·:-.ш та їх посібниками. У

лися

рунах

повста.нціІв

Ниіівсьюе,

Подольс~>ке

і

Брацлавське,

Пол.ьські та ,російські ЦеЙ

ВИЗВОЛЬ<НИЙ

ПОХіД.

ми

особ,1ИІВО

над

УJКраї:нськими

жорстоко

чинив

сел~ЯІНа-

сумІНоз:віс­

ний польсь•кий .воєвода суддя Ю. Стемп­ Нодні

СВОЇ!Й

1 рези.деНЦіЇ

Житомира)

замо~р.~дуваs

К011РИЙ

(поблизу

у

тисячі повс·танців. ВіДтоді серед нашого

на·роду й народився· страшний прокльон

ВОІрогам:

<<Щоб

те·бе оо~та

Но.ІJ/НЯ не

мИІНула!». У·:юраїнський сав

і

жерт:в,

ТІБОрИВ

народ Н\рО'В"Ю,

героїчно

незалетність,

свою

історію

фНОЮ

ві,дсто~ав

боро·вся

за

пи­

В€ЛИRИХ

св·ободу,

в.лас:ну

де.р­

жавність.

швидко

Волинське

Помсту

опини­

ча•атково

воє.водс11Ва.

війсь:ка зупинили Пов·стаНІНЯ

було

велике

майте

добре

перед

мент

у

життя.

Т.

Степан МАРЦЕНЮR, JІІРаЦіsнин

(УНРІНФОРМ).

у

м.

. рtв.

А

від

я

і

кувати і

моя

сім'я, подя­

мене,

до

.

-rрупи,

ника

інваліда

няної

війни:

напере-

додні

Дня

Перемоги

адміні­

страції відвідали мене,

тепло привітали зі свя­

том,

го

побажали

здоров'я

ально

і

міцно­

матері­

підкріпили

ці

побажання. Щире колишні вам

спасибі мої

вам,

колеги,

великих

у~­

піхів у нелегкій праці на

благо

рідного

міс­

ко­

в

ще

псr

сарака

разів

вижаІВ

В. Священно. І

умовами

змагаІНІНя

ле­

тільки

пер·емООІЩя,

вали

-

• ще

свою

стерніеть,

не

обо.х

демоНСТіР'У~

силу а

та

полі менш

змагання,

май­

-

порящ

футбольному чалосн

-

призами

Силачі

та

вир-ішили

М. П. В'ЯЗАЛОВ. м.

Бровари.

nе.ретягу­

До

речі,

чека:в

.яtким

на

в

Пff­

с~'!ачний

0\ріГаНі.затори

на

т:р,і!Йку

най­

-

леста, М. Деркача, В. Пі­ них.

ЯКИ>..'\!:

Але

:Іах.и

не

не

було

воsи,

ласу.вали

рІtв­

а

діт­

ЦИ:\1

тор­

том.

НедоІВrо св:яrо.

Але

се.1им,

:.ІеТІНШVІ, святу,

ЯК

де

і

панує

.10ДОІСТі,

дух

СИ.1И,

СПІJЩТІН~

ті. А ще воно хоч i-d ЯКИЙСЬ ЧаС ВЇдІВОЛі.КJІО ЛЮдей ВЇід ПОВІСЯКідООНИХ ТУJрбот нашого 1\ІІНОГОТІрудного

жит•тя,

що,

погод.ьтеся,

теж багато значить. І за нс·е це численІНі глядачі й учасники

дяку:вали

орrа­

-

піД­

нізато.ро.ві

сІВята

дj.rковому

клубу

що

І

в

першу

К

викладачам

їХІнім

таки

дав

На­

Максану

виховаІНЦЯІМ.

Ні,

crnpaвy

.район•ний

родної

Сав­

В.

О.

добру

биІВ

Та­

шко-

чергу його

Н.

корчемному,

· т&.

rnpи

середній

керівнино-в<і

чу.к,

<<Юsен-

працює

расLвській

торік

зро­

віміл

осІВі•ти,

на­

коли

не

«розnа~

кдубо1\і, взявши йоrо~ tвоє wрило. Не так ~е й багато на

ношт1в

його

корис·ть Ді.ТеЙ,

RУ•Ва.НН.Я

Щкаве

гато

учасниками

ПООJРібно

уТІри~анІНя,

-

але

фізичний гарт

ЇХІНЯ

:ро·зпо-·

-

радіСТЬ

С'ПЇЛ­

.важать

наба­

більше.

На

ба га тьох

ПО'Дібних

якого с·тали діти. Во.нИ мали і•з зав'язаними о:чи-

заходах довелося бути ос­

ма

таннім часом. Одні з них

ві~ізати

приза:v~и,

ріЗ'НіЙ свої

ниmку

піднішеними

ВИСОТ.і.

І

тут

переможЦі,

з

на

були

ІНагорода­

ми яким С'Тали Ні'І1Ні су.вені<ри.

рі31Нома­

вража.'Іи

пишнотою

личністю,

ки,

залишиться

поєдинок.

дітлахіІв надовго,

дії

проводжУ!валися

же рем,

раз

в•і;:{ якого

вибухали

су-

таНИІ."d

жарті•ВJШВ'ИМ

і

і

змагання

бій

з

на

ве·

навпа­

<<ІВ.іІдЗІНа чал.ИJСя»

Ще мить і на L.1VІ­ ПІровізов·аний ринг вихо­ ДЯІТЬ юні боксери, які ІІ;рО'ВОІДЯТЬ Жа'Р'Т~ВЛИВИЙ

УХ!ні

і

-

Інші

бр.а­

но:v~ ОріГСІІНЇЗОВа.НОС'ТЇ.

комента­

глядачі не

сміхом.

А свяrо вирУ'вало., роз­ ливалося далі. Були тут

та.

торт,

лі.

виявилося,

ГИ'рЬОсВИКіВ.

.

каната.

р.емонщя

як

краси•вими вазами

учас­

Вітчиз-

футбодісті.в і

останоньому ту,р:н:ірі

та>>,

віДзначити

І

Великої

представники

Ян

нащадки

організатори

авто­

ваІНJНя

зак~в почали свої забави з де:-.юнсТІJ)уІВаІНн:я сили. І,

ти

виявлені

парку,

реагували

Р·едбачалося нагороджУІВа­

чуйність

ветерана

"бусноrо

То

змагання.

нинішні

хоч

адміністраціІ

людяність,

за­

свята

гаміrр.

та.к

всіляІКі

дьвсь.кий>>

пасажи-

за

ще

поча.тку

гато відстав від нього і rграЦівник .радгоспу <<Жер­

чути

хочемо

авrопарку

стадіоні

до

дІволудону rи,рю місцевий житель військовосл:ужбо­ вець В. Селюк. Ненаба­

БроварІв

частенько

нарікання

на

непо,мічени­

р·о:х у порохtвницях. Біль­

На роботу автобусно­

парку

седі

вес.елИ!Й

ках,

СІІt\СІІБІ!

можна

фізиЧІНий

різвоманіт.них ·сек­

в· і

ше

го

КО1',Рі

і НІалежить в та.них випад­

.ІІІІІІІІІІІІІІІ7

серед

влучІНіс.ть,

кожа,

на

школи.

дів­

ttiOBEHTIJJ

на

ПЇДJJ.Ї''І1КОВО·ГО

ШК·ОЛИ,

прису·ші

ГУЗЕНІЮ,

бага тьо.м

... »

:.tіСЦе.ВО.Ї

сміх,

випуоКІниця По!)ре­ бівсь.кої свред~ньої

зичу

профе-со,р, заслужений нультури УНІраїни.

як

втілювати цей експери­

професія

личити

єдинки

вже аібра.пися десятки людей. І кшь.кі•сть їх більшала й більшала з кожною хвилиною. А на с.таді·ооі їх зу­ стрічала музика, дитячий

поду­

тим,

у­

Ця

сильніших номанду ав­ тогаража у складі В. Ше­

ми,

до ньоrо від школярів України:

'1 ·

напису?

нагородили

довго

прохаІПІЯ

pecnyбJ1.~· :ь.щ

діон. ЛБилювалися :Не ли­ ше педагоги клубу, але й їхні ·вихооакці уЧІНі

лися

експерименту-,

тому

ШJLЯХ-

Букваль.но у лічені дні загін ЗІРіс у десю1ки разі:в. На початку Тtра.вня гай­ дамаків уже налічувалося бЛИІЗЬ<RО 2 тисяч. По.встанці взяли у -авої р.УJКИ Фасті.в, Черкаси, НорсУJНІЬ, БогуслаІВ,

Умань

вого

св.яТ>а,

Ціях. А.1е, як виявилося пізніше, оголашеНІня про проведення св.ята «hо­ зацью забави>> не з·алиши­

до но­

де­

расівни ·на с'іЛьсьний ста­

гарт

вдасться

ко­

ж

Наталка АДАМОВИЧ, учениця 10-А класу і'ребуХі<В'СЬКОЇ ШКОЛИ.

ре­

ролі sис11j1Пади

адобу•вають

які

Відр.ащ

на

чатам

-

Міністер­

освіти

наступного року

в

яких ми зазнали ві:д наших панів».

ди.

~рім

уряд

на

їхній

назвати вельми

курси стеноцрафії і'~де

чи п:рийдуть мешканіЦі Та­

входн­

шкільної

Можливо,

навпаки,

царський

загони.

нашої

ти

сучас.ниtс

організа:то:рів

в

та

упевнено

ЧОМУ б і НаМ .не ПОСІТУІІИ~

клубу <<!Овеmа•, були всі пі.дста·ви побоюва-тися,

штурмува­

яка не

результати,

ство

1785

Ромнах),

хімП

на

була

яку

які :ВИП'У.СRШЩі W!аШОЇ школи серйоЗІно задума. ЛИСЬ На,д ВИр-іШЄІННЯ.'\1 важливого пита.ннл: «А

УНІраїни,

міІністе,ре'!1в,

школи.

сцравді

рисною.

нашої

:вчите­

Ращі

підр.уЧІНи­

рі•дної

Це

закладу ІНИНі працю­ ·стеногіРафі,с,тами у

Праді·В.Н'ИRИ

сподівалися.

помер.

Геwманство, та

станські

Обступили

ті

і

С'ТИІРІЯ

На Уn;раїні гайда:v~аччина охопила зна·чну теоритор;ію. До поsста.нц;і·в усе

з

сrі<нах

с·теІНа­

запитанНІЯ

У а

і вчителі, одержали не

жі, брав участь у лоходах на ОчакіІв і ХаджИбей, після НоліІвщини ді:я.в на НіжинщИІні, Бqрр>нянщині. У 1773 рю>Ці його було заслано до Т.аrа-НfРога ІНа 'ІJРИ

мн

Тож

переддень

бібліотеку

РАДІСТЬ -ДАРУЄ

Тому всі ми, і учні,

Н.ИІнішні Київщина, Поmавщина, Ха:ркі<вщина, ЧернігіІвщИІНа протягом ба­ гатьох десятидіть були охоплені гайда­ маччиною. На Чернігі·вщині д1яли заго­ ни Павленна і Дубини. Особливо віДзна­ чилися повстанці Семена Гаркуші, учас­ ника Нолі'tвщ~ни. Семен ІваІНович Га\Р­ куша із сім'ї кріпака, жив на :3апоІрож­

че[Jез

в

класом

до

тести

пізно.

республі-

секретарками- др.~карнаІМн

програми.

опришкі,в,

Січ, час вJд часу робив сп;роби ве~:ти нові загони. Опришки діяли до 17'1'2 року, аж допоки Нарпати не стали час­ тиною Австро-Угорщини.

звіДки

скоро­

самі

тему,

лз

силь Баюрак, Lва·н Бойчук. Іван БойЧУ1К 1:\Іушений був втікати на Запорозьі':;

като•ргу,

ж

довелося

на•ст:игає

чоло·вік.

дещо

одержали

пов­

заслужена ка·ра. На Різдво 1741 запорожЦі його виявили і вби.л.и.

прово­

наковими для всіх. До

засто­

Ців з їх дос.відченими •ватаЖІКами. У ТІравІНі 1768 року з Моr.рониного мона­

pYJOY.

за

і

них

за.п,ро­

геІНерально-

гість

уче­

ків tз стеногр·афії. Від­ так, з'явилася чудооа МОЖЛИВЬСТЬ, ЩОб ВИІВЧИТИ стенографіЧІНі знаки у

лів та учнів. Відтепер на'м стало 'Bill!JO>MO, що колишні І}урсанти· с~ОІЛИ>Ч­

Не:рховні.И

ченою проrрамою. Тес­ тові завдання були од­

з новим загоном поча~ діят.и на Новго­ род-Сі~ерщині, В іНШИХ МЬСЦЯХ. ЗНО8У (1778) заарештований, засланий на до­ вtчну каторгу до Назані, зв'ідки знову вті•к, очолив повстанський загі<Н. На­ стуПІНий арешт (1783) і ТІретя нте-

в

лу

:\ІОЖН'а

ноrо ють

авто­

забруднення

школи

.роз­

пр·одемонст,р.у.вал·а

ка.

ферентами

ційного

віН

такою

людську

ниця нурсів ТетЯ!На Не­ да.нова. Нас чекав також mрнє.;vІІНий СЮРІІІРИІЗ Микола ФедоІрович mе­ редав нашій школі чима­

зус1~річ,

багатьох

па­

випуок­

:курсів

гато шкіл знаходяться в четвертій зоні радіа­

ІІІРО,ти

зразок легенда:рного РобіНа Гуда, ві:до­ :vшй .ватажок Uлекса Довбуш розда.вав відібране у багатіїв добро бідним, чюr зruвоюваІВ велику любов серед гуцуJІlв. його Lм'я обросл·о легенда.'\іи, які ти. вуТІЬ і до нашого часу. ПіІеля того, як його б,уло вбито, вата~·КаС\Іи стали Ва­

Ще від початку XVIII етоліття по­ ляки називали гайдамаками селян-уті­

на,

них

·

роки.

врахували

із

дНІрентОіра

ленні

не

вивчешш

поrрібні

загоніІв

ПО'встання

козацьких

на

са­

ШКОЛИ ОХОЧе ПОДЇІЛИІВСЯ багать·;vш се-кретами св-оєї п:рофе·сії, ·відпов~в на чис­

ко­

ми

Ось

Ш·а<новний

засвоїти тон ма-

совувала р.і.зні підступи, пі:Дкупи. Зо­ ~рема, вона підкупила гайtда•мацького ватажка заш:~рожця Саву Чалого, який

які

Брешеш, людоморе! За святую правду-волю Розбійник не стане ...

чає

очолив

Проти

латах,

Пятно в напіей истории• ...

дамак•

На

такий

но

графії та машИІНОПИІС'У Ми­ колу Федоровича ХDІМеІН­

ри тестів і те, що ба­

року УТЇІК З ПОЛЬСЬКОГО НадІВ'j,рІНШО

війська

за

зна:ти

цього;р·іЧНі

кwнських

кла­

були

строк

теріал,

Молдову,

ватаги.

«Гайдамаки не воиим, Разбойннки, ворьІ.

до

населення,

Воно по.родило овоїх герої.в і звитяж­ Ці>В, які й сп,равді ~ВИJ1И взірщі віддано­

УНjраї•НИ,

програ­

змушені

що

. ~1огли

пройшов Галичиною і Брацлавщиною. Врешті під натиском поль.ського війсь­ ка він бу:в змушений відстулити до Молдови. Та діяли і·нші гайдамацькі

зазна~ає:

Подібно

ло,

На ЗахідніІЙ )'краііні, особливо в Нар­

Одностайно стати

~tІИ

МіІJЇЇ.

метою

. го

якоrо

монаетиря.

В Яру колись гайдамаки Табором .стояли, Лагодили самопали, Ратища стругали. У Яр тоді сходилися, Як із хреста зняті, Батько з ,сином і брат з братом

до· себе

ІІіравобе­

1734

Холо,щний Яр яр у шс1 поблизу Ч:ишрІDна, де в травні 1768 року зби­ ралИІся пов_станЦі дорогою з Мот:роНІИно­

нашої

сили

роткий

сті своєму народові. Так, со11нин Берлан

НЕ СТАНЕ ...>>

На

значну

ники

ною

то

та­ та

Нам Щкааю і ко­

наперед

цьЦі

8-9

писувати

ме той учбовий закла,д, де здійсняться наші юна­

неnросто.

шкільною

'ВЧИ!ТИСЯ

уЧІНLВ, а учител•Ьв

Адже ми готувалися до звичайних іспитів за майже не оновле­

частину

р.ежної

РОЗ&ІЙНИК

верс11вами

тес­

все це за лічені дні підготувати. Зрозумі­

піднявся проти фео.дал:ь.но-:кріІІюсниць­ кого та наЦіонально"реліrій.но.го гноб­ леНІНя. Гайдамацьке повстаНІНЯ, ПіJJJТІРИ• широкими

було

:v~ов,у перед на·ми майстер­

рисно

сів вивчали нові тво­ ри, знайомилися з ав­ торами, чиї імена дов­ гий час замовчувалися,

їнській історії важко переофнити. Люд

мане.

сІшадати

Якщо учні

lс.то,ричне місце гайда·маччини в укра­

<<ЗА СВИТУЮ ПРАВАУ-ВОJ1Ю

Це

ньої школи? Це тради­ ційІНе пита.ння постійІНо

ба·тьків.

мою.

дили на гарячі штаби заліза, з-няли 12 пасLв шКіІРИ зі спини... його розтяли наче11веро, розвезли тіло і ПОІ1рИбИІва,1н на

випускники

кінчують

підп:риємствах. А авоє уміння нннаІі1швидше за­

піти закінчення

хвилює у·сі•х кож наших

шкіл Україин за­

року

1993

серед­

Нуди опі·с•ля

експеримент

за­

травня

13

ТАКІ КУРСИ!-~

Е

Колllвщини придушене. Натеряна ІІ наказала своє­ му генералу М. НІричет.нико.ву надати

Четвер,

8

Це ж свято, впе.внений, сель·чан

воно

і по-

пам'яті

насампе 1ред

.сщравді

у

бо було

веселим

та

іскро:v~етним.

Ш:кода тіль­

ки,

пр.и

наших

так

мало

що

будніЯх

подібних

спритність,

мішкамИ,

ІВ

і

''-

свят...

.

сі:рих

§._-._ . ~

В. НЕБРАТ.


В

його

учаоь

роботі

:ш,"(енrа

України

нар:.·ьrо:>Іу

С.1ободанюк.

:ашіі

радгzн:пі

« Велнкоднм:ерсьний •>.

Л.

В.

реаультатів.

!ІІіСНЦі

за

ВОНИ

ч>

ку.

Причини

всім.

к;:рівники

прові:Ічі

;(ілити

с.1~ї!{G

сп~-

раЙШІ'.'.

помітно

Щорса.

Вони

кожної

59

но­

нілс)гра:wів

більше. ніж за торік. А так')Ж

<< Тре:Jухівський •>. Господарства rювинні жаві

зни-

райану

реалізувати

протпго:н

тисяч тонн

Доп;;млтн селеІціонерам у їхнІй нелешій праці

д'3р­

55

ржу

молока.

Проте

чотири

закунки

мо.1оюt

продали

в

насе­

лення.

краща

літо, най­

-

пора

для

високих

одержан­

надоїв,

пора

велиного ІV;олона. Та вже й нині всі господарства району одержують щодня все більше продукції, ви­ користовуючи

~шви

Скрізь озимих

лений

зелені

є

культур

корм.

сповна

кор­

чудові

посі­

на

зе­

Треба

лише

використати

цю

можливість

підвищити

надої.

а

окремих

ще

не

давати ки. Це му

мінеральні добав­ сприятиме кращо·

засвоюванню

зеленої

кожному

коли

тієї

чи

тоді

грунту

і

штучного

Завідj ючий

лзбораторією

юІ'матичннх

ка'УІер

проз:Jднть ншч

замірюзанкп

В.

І.

освітленості

О.

мових

За

ПОСіВа'ІШ

культур

і

кор­

коренеплодів.

Учасники

семінару

ог­

лянули літній табір утримання

для

великої

рога­

тоr худоби в радгоспі <<Зо­ РЯ>>,

запозичили

дбайливоr

досвід

підготовки

до

переведення

тварин

літньо-табірне

утримання.

на

Г. ПОЛЯКОВА.

Сад

додому в тепло і затишок.

Город

Що ж парасолька,

яка

таІ{ збайливо захистила нас від дощу? Закинута в кутон, забута? Тоді не дивуйтесь, якщо вона швид­ н:> вийде з ладу. Щоб парасолька служила довше.

в

спочатку

просушіть

її

в

розкритому

внгляді

і

тільки потім складайте. Всі металеві частини доб­ Р" витріть. Час від часу змащуйте їх будь-пнm.І

с:тяш­

---

жиром

Красовськr;го

ДОГЛЯДу

з парасолькою: стоїть ненадійна погода, і нас не раз виручає ... Але ось ви повернулись

вона

і рпцинн.

Фото

О.

У ве~няні, літні та осінні місяЦі ми не розлуча­

Іюм:шексу

рослин

головний

ємосн

клі-

Повшенко

селекцІйного

Г. І. з~м­

та

Парасолька потребу€ уваги

1\ІаТJ, пров()дять досліди по вивченню впливу на їх розвиток і продуктивність різних джерел світла.

залі

семі­

зоотехнік

буде

Ді.м

ЛJГИ розробляють технологію вирощування олійних ум,)вах закритого

ПО

масу

успіх.

на

розповів присутнім невідкладні завдання

овочевих

культури.

сподіватисЯ на

головний

про

протягом

можна

нарі

каш

згодовувати

іншої

Тільки

виступили

Кова.'Іь. Головний агроном-ово­ чівник району М. Б. Лу­

рад­

зелену

Завдяки ентузlазntу завію ючого В. І. Повшенка і

в

і

часу

інфор:.Уаці­

ями

І.

госпі розробити схеми зеленого конвейєра, виз­ якого

зимівлі.

зоотехнік-селекціонер

ки.

в

розпо­

дезинфек­

АПН <<Десна>>

що5 найближчим часо}; перевести худобу на літ­ ньо-табірне утримання. Чималу допомогу в цьому їм повинна подати спец­ служба райсільгосптех­

Треба

і

діловими

ляннцькнй

.ак­

найшвидше організувати ремонт таборів з тим,

клі~Іату.

п:дтрим"і адміністрації тут у короткий час створе­ ІІJ сучасну матеріал:,но-технічну базу. Мошщі біо­ культур

З

табо­

зобов'язані

тваринам

до­

наступної

ри. Отож керівншш і спе­ ціалісти

слід

ремонт

цію тваринницьких при­ міщень, підготовку їх до

господарствах

підготовлені

них

також

Одночасно чати

тва­

сти всю худобу на літньо­ табірне утримання. Проте

начити,

а

запобіга­

Уже зараз слід переве­

Необхідно, щоб кожна тварина щодня з'їдоІЛа по 50-60 кілограмів зеле­ кормів,

також

захворюванню

рин.

в

Незабаром ня

маси, тиме

Наука-селу

пжликана створена в Запорізькому науково-дослід­ НJМJ інештуті олійних кул;,тур Українськuї ака;.~е­

тії а'~'рарних наук лабораторія штучного

п:J­ рад­

праЦівники фер~r радгос­ пів <<І{ расилівський ·>,

кормовиробництву.

Особливо

ВаГОМJ!Х

Приклад

Ві;.(

на

Nюлою. цей час

надалі не допускати спаду

БрJвJрщи;ш.

і'>1ені

рови

Що5

госrюдар:·тв

року.

тваринники

одержали

дійнот

очевидні

виробництва молока, нР­ обхідно більш':' уваги при­

~алісти

госпу

мало­

зннженн;І

продуктивності пада

віДІJОВіДНИ\1

;(ОСЯГЛИ

казують

:3:\ІЇН\'­

тонн

3579

ГOCПJ­

О;.(нак є р:цгоспи, ІІJ(і навіть за важних умов

Мн­

району.

що

Ж

:~пшулого

н

:за·шачнв,

.,:v·

:3

ІІ"ріодом

:шіпо:І­

госпцар~"гвах

<<За­ <<П~·­

:TlpCTBd р1,йо:Іу зменши­ :ш надій ~ІО.1ОІ<а на ко­ рову на R5 нілограІнів

К'! П1ріВН1Н'J ДО ВЇДП1Ві;(­ НОГО періоду МИНУЛОГО р·J-

в:·іх

ці:ІJ

R

радгоспах

,, Русанівсь­

хівсьІmй·•,

І(ИЙ•>.

по рівн ян>

П':'тр1

в

<·.:1оря•>,

ЗИ\fіЕ.lі

сували

•: Зор;и·,

к~'ріs:ІІІ'\11 і

плаD;шй,>.

гснера.1ьний

ниетупі

ТИр/І

Рі;(·

ста:щ

хайлович проана.lізуваІЗ стан виробництва молока Він

МОЛОКА :з'їха:р-rr:я

Бро­

ЙОN лише 1381Н тонн, що на 24 проценти мен­ ше. ніж за цей час торІк. На 403 тонни скороти:ш

агрnпро~шс.lОІJО­

І(:)ротк,1М.\'.

нлтї

вЕпикоrо t5ув~н

:за

ного

Талавіра. У

,,- ісяЦі

зилася продуктивність дій­

Пре­

го К()Мбінату <<Десна». заступник глави районної держадміністрації П. М.

ПОРА

На ст",тінар,

п 1

ршї:m,\·

директор

,,

взяли

пред:тавннr:

це

Якщо

(УІ\РІНФОРМ).

запобігає

парасолька

іржі.

забрудниласн

почекайте.

поки вона просохне. і почистіть сухJю щіткою. Чо­ ловічі

Вісті з промислових підприєАІсmв

парасольки

ченою відваром кольарові

Виживають ІніцІативні

~ Буква.ть:ю :з :'ІІі<.:нцсм

~.ІОВІІТИ,

колеІ(тив

:Jаводу

<•Торгмаш" нарощус; ІсJН­ роб:шцтво товарів народ­

:3аВОДЧаНаМ

;щть~я

:ІІИ.

грати

які

<:аме

товари

споживаннн реалізації.

ництва

ливість

то

вошІ

:зара:3

ни.

станови.1и

четверту

У

більше

чо:·v;у

такого

частину.

п:mови­

ж

причина

різкого

п:Jвор лу

до виробництва таких обхідних населенню

хонних

наборів,

пальних

- ліжок,

не­ ку­

опалюПіЧОІ(,

котлів,

кіосків'>

Так

он

ринок.

ХОДОВИМИ,

Це

дає

;р.!

них

на

виставл2ні

'VІентному

г.юж­

підприємству

технічна

виготов-

сор ;ка

стина

ма­

у

навіть

покупців.

Це

менш

пральна,

гараж,

вати

соціа.lьну

програ\·~'.

Можна передоачити, що най.Sлижчим часом Ц< тенденція буде збереже­ на і посилею1. Адже у ар_;еналі

заводських

кон-

отрюtала

літня ріву

з

високу

оцінку

машина

баком

води,

ча­

реалізована

і

викJн.:­

асорти­

кабінеті,

тн прибуток, не скорС>чу­ нати роSочі місцн, більш­ задовільно

д•J·

найменувань продукції. Доестідні зразки деяких :1

найбі.тьш

ВИГі,\ННМИ

є

:І2ннн більш яr:

А

пічка

для

підіг­

вагончиІ(

дач­

ний. Правда, виро.Jництв,J стримуєть·:п через брак сировини,

які

не

через

країн

комплектуючих,

так-то

просто

от-

кордони

СНД.

торг~тшівці

,- - І<V~Іентація

Hdpo;(HOГ<J

є

ших

стр у ю·орін

ДОВ<)-

правил

диктує

ного споптваннн. Якщо на початку 1992 р;шу у :;агаль<ю~Іу o:iL >1.-,і виро5:шше

Зd

римати

і

ін­

Хоча

мають

ня

зусиль

тиву

дозволяє

утримувати~я складних

ду

колек­

виконувати

плаву

умовах

. ринку,

до

пv1ани,

на

у

перехо­

який

хоч

і

створює масу труднощів для вирабняків продукції, алг в той же час дає Ш::lНС

ВИЖИТИ

.1ЮДЯМ

парасольки

п'ятипроцентний

не­

обхідні кошти, можЛивос­ ті для бартерного обміну. Та як би та .І не було. вдалий вибір спрямуван­

іНі­

Ціативним, підприємлявим.

В.

ЮРЧЕНКО,

начальник

планового

чистяться

відчистить

розчин

Багато з'їли шкоди

ням.

садівників <:каржаться

врожай не

овочів.

тільки

агрусу,

Гризуни

врожаю,

Одного разу

аптека·

гаті рослинні Не випадково

рослини

Наприклад,

if-~ лікуйте

:Jдавна

(псо­ дер­

матоз

заго­

періодами

ремісії.

Остан­

нім часом відмічається 11еяке збільше,тя захво­ рювання, особливо у ді­ тей. Щоправда, ним хво­ ріють у будь-якому віці.

часто рі,1ше

похилого

віку.

На

жа.1ь.

патогене1 шаються

щ~

.1ициною. крім

столагін не

~:ісц·с

до

ме­

обгрунто­ тут

характер цього

кінця

Ве:шеречно,

причин.

і

вання

й

за.'Іи­

наvковою

декількох

ваних

чоловіки люди

-

псоріазу

з'ясованими

має

успадку­

тяжкого

:;ах-

вання.

наІ(,

r були,

на

цілющі

листн

(його

та

ми

для

п.1о­

вико­

аромати­

зації страв). Так, на Навказі · використовують

Лускатий лишай ріаз) хронічний

од'нак:1во й жінки.

лавра

ристовуємо

самІ і

людям

відомі

нластивості

дів

І

стрення

допомагають

позбутися· недуги.

Псоріаз

з

продукти. саме ці

мою

дУМІ(У.

б ті причини важливе місце

не по-

у традиційній медицині настій із сухих листкіп на соняшниковій олії нк зовнішнІй засіб (втир:l­ ють

при

тах,

невралгіях).

А

артритах,

ось

лавром

як при

міозп­

лікуватис;; псоріазі:

на­

До

речі,

консервують компотів_

і

Не про

коріннн

і

рослина

є

а

що

влаштували

старовинний

вживати

й

лин,

проціджують

пивають три

протяго:н

хви­

і

ви­

дю1

за

рази.

}{уре

лікуванне~

п'ять-сім днів. А при пот­ ребі його повторюють піс­ ля З-денної перерви. До лікує

цілющої

флори,

що

псоріаз,

належать

і

всі види алтеї: конопле­ видної, вірменської й лі­

не

пастернаку

можна.

скрізь.

взяти один

грам

приманкою

і

кання

її

а

внизу

цукор

плануна бруньни

спори

булавоrзидного, со:ни звичайної,

череди

зерно

трирозд!ль­

ячменю.

витисн

кілограма,

звички,

лускатий

якщо

шкідливої вас

мучить

лишай.

В. БЕНДИК,

ник шорсткий. паслін со­ лодко-гіркий та чорний.

травозиавець.

а

також

с.

Рожни.

робити

отруйні в

ретельно

иам

у

видано

помитн

по

об­

r.

пояснив і

Сельча­ лютому

кі­

згідно

з

Таким

чином

за

місяці

вони

на

весь

рослини,

після

призначені квартал

кілограми цукру.

треба

:Jакінчення

три

навіть

з

яких

була

завились.

зв'язана

Щоб

2

см.

h.1убок треба

стара

зв'язати

вису­ wарай­

н;:,вняна

новий

річ,

виріб,

їх треба розпрямити. Зробити це треба так: в каст­ рулю

з

киплячою

водою

поставити

друшюш.

Ві;;­

стань від його денця до поверхні води повинна ста­

1О см. У друшляк покласти клу­

каструлю на вогонь

кришкою і

хвилин на

20-30,

поставити щоб нитка

добре прJпарилась. Потім дати клубІ(ам просохну­ ти. Тепер можна працювати - нитка розпрямилась.

Народні засоби від простуди

Д.

нормою. одержали

Нитки,

скрутилися,

де

цукру замість

два

в будинку.

Зв'язуючи рвані нитки,

березень,

півтора

за­ в~іх

дитячІ рукавички. Іх тре'sа випрати, до.Sре

бки старої вовни, накрити

так.

1\Іеш­

руки.

новити приблизно

січні

і

замі(;ИТИ

ІJ.):Їлизу

знищт·и

властивості

не

МИРОНЕЦЬ

снту!lцlю

цн

--

паристи

ящико!ІІ,

можна

рукавичнах, а

на

селі

заступюш голови

з'ї.1н

Згадаймо

око

містІІТь

прикрити

Так

талони

у

Ми зателефонували у сільську Раду, де

лограми

цієї

:квар­

він подівся і хто крадає людей?

Водночас слід зазначи­ ти, що ця хвороба не <<ЛЮ­ бить» спиртних напоїв. Саме після вживання 23 чарок горілки чи вщщ відразу хrзороба загострю­ ється. А тому, мабуть, доцільно назавжди позба­

бавов­

нарської,

за

<<дім,>.

Вороняче

тесь залишати кінці не більше

Вчитель-пенсіонер_ із

р.

кущ

Гризуни

З старих рукавичок

Великої ~ерки І. ГНИДЮК звернув­ ся до редакції і~ про­ ханням з'ясувати, чо­

І..Ісоріа:зу

дають

це

робити дуже тугим.

ц.

!Ша.

<<частування,,

зверху

ЦУКОР?

отоварено

прИ}Ііщен­

перекошений

кореневище

прохід.

шити і розпустити.

талі

яr:і­

великJї

Ніколи ніякі шерстяні речі не викидайте,

першому

бруду

гриJунів.

ПJдрібненого коріння,

ДЕ ПОДІВСЯ

у

і

спирту.

на

собі

засіб.

виставити

гризунів,

роботи

му

плям

посадна:vІ,

там

та:v1

народний

цікавався

Добрий терапевтичний ефект при лікуванні

ної,

склянка!УІИ

з

від

фін, який згубно діє на гризунів. Для цього тре5а

все

Читач

вигл,ці

можна промовчати пастернак. його

препарати

ливають

двома

у

склянці води) і вживають ПО чверті СКЛіІНКИ 3-4 рази на день за 20-30 хвилин до Ци. Дітям до п'яти ронів та вагітним

трави

кип'ятять

П1СЛЬОНіВ

витяжкою лікують вітілі­ го, гніздову плішивїсть і псоріаз. Для цього беруть відвар свіЖJЇ трави ( 1 ,.'J2 столові ложки сирови­ ни варять 15 хвилин у

стій 20 сухих листків. рзтельно подрібнених, ЗСІ­ окропу,

ПЛОДИ

Гар;-Іі

запдають

пе>бачивши

переконуєшся,

Враховуючи сідає відхилення в балатІ­ сі фізіологічно активних речовин, що на них 6,!-

а:~.о­

плюща.

нашатирного

гризунів і на садовій ділянці.

Зелена

щіткою,

"~акуска" для rризунів

лишивши

відділу.

добре

міцного чаю і листя

Перш~й.

Змочити

вовняну

тканину

сумІшшю

оцту, олії та камфори і прикласти її до грудей на

ніч. На шию ззаду покласти компрес з хрону, на­ тертого на тертці. гарячою половою

Наповнити довгі вовняні панчохи і одягти їх на хворого.

Цей

за­

сіб випробувано на багатьох хворих.

Другий. ють

Знахарі

простуду

і

сибірсьКі

насипанням

у

селяни

панчохи

часто ліку­

порошку

гір­

чиці й ходять так кілька днів. (Укрінформ).


8

стор.

4

.N2 55 (8414)

«НО В Е

ЖИТТЯ:.

8

Четвер, 13 травня 1993 року

--~~ ......~====.:.о-.·;.;о;~;;.;.,.,._- ·····-·

У

ПРОЗОРО-ЧИСТЕ

джерело

народно-пісенної

хорової

їни

збагатити їх духовне жит­

творчості

Укра­

вливається

струмок

дзвінкоголосого

співу

модіяльного

са­

народного

рів

на

чолі

з

тирах,

відомим

вишукуючи

згуртовують

нюють

Миколайович

співа­

зван­

<<НарОДНИЙ>>, і З

часу

він

звання ків

гідно

свого

ючи

ТОГО

несе

протягом

всіх

існування,

людям

естетичну

З~ ци:v~и

і

надя­

величезна

криється

і

напружена

творча робота всіх учас­ ників його і керівників.

Творча якого

біографія

колективу

дуальна

і

вела

всі

впродовж

цих

стематично

всі

з

на

відвіДували

день

крім

а

і

у

концер­

міста

в

в

нашої

недалекому

в

інші

рес­

в

містах

ПланерсьІ\ому,

Сваляві,

Одесі,

Черкасах,

на острові Хійумаа тонія) та інших.

(Ес­

На жаль, в останні ро­ ки

через

кі

дороговизну

поїздки

все

ЧОМУ

хору,

на

Творче в

кредо

полягає

у

хоровому

них

і

соціаль­

та­

У

явищ

чергу ЦИХ

творчі

МіСТ

при­

ЇЖДЖаЛИ з концертами до Броварів, таким Ч!fНОМ, :шіцнюва.'Інсь дружні сто­ сунІ\и між а~Іаторами хо­

си­

р2пети­

роюго

Є

за­

доволення. А пон<.:нюєть­ ся це їх безмежною шо­ бов'ю до народної пісні і бажанням проявити свій творчий потенціал, пере­ дати цю любов глядачам,

співу.

ще

диції юпи

хороші це

кожного

йому

венір,

а

всім

тра­

поздоров­

учасника

народження.,

ючи ти

дві

хору:

Ц1ем

культури

інших.

У

1990

пам'ятний також

з

дару­ су­

від:шача­

колективом

свят-

став

премія) них

зарубіжними участь в те­ «Сонячні в

зве­

1Іа.1ац1

і

1992

ба­

pO!\dX

серед

Саі\юдіпль­ хорів

ївської ооласті, нонffурсах

у

І<н­

І

та

Il

хорових

і~Іені

К

на

ко­

Г.

Стс­

цс.:нка.

з

роЦі

198(:) заслуги -

за

6ув

творчі

курсі

хорових

М.

-

rг·nmrr==•

Д.

у

нам:

великим

і

-

і

на­

детr.ся

-

починає

Адміністративний центр землі Баварія місто Мюнхен важливий еко­ номічний і культурний центр Німеччини. Посе­ лення го

на

міста

~іісці

нинішньо­

сягає

восьмого

ну

роль

житті

Столиця годні

-

розвиток

комплеІ\с

гівлі.

Пізніше

сНОВВ

ЖНТТ.Я•

раІІ6Ш!оІ

Ра.1.

ЗасІЮІІІІИКІ ІІіСЬІ<8

~;аsета

сьо-

процвітаюче

із

старовиною.

будівель

збудованих

f>роuрс•кп

вражає

спортивних

ц;~

»

ла сна ІЗо

чш:ту

8\el.llltl

до

І

РеА&8ЮР

точвІст• аа

Pцuu

А.

шать<.:;І

аиuцевиs

сторІвtах

17

фватtа

гааетв.

.. a-.u

UІ!"ІІИ

воАІ••

'Іет&Іф,

Мюнхе-

г:ІН;:(аЧі і

:за.lп­

ЧІ\'ІІЛЬ,

ruефоавІ

Уберегти крадачів

ІІІ~О).А Gltl t) К~' Р"І А 1'! Племптахорадrосп «Броварськнй». с. Ро­ жівка Броварського району продає населен­ ню за цінами, нижче ринкових, добовий мо­ лодняк курей яйценосних nорід.

. Продаж проходить щоденно з 9-ї до 13-ї години.

Іхати автобусом за Пухівка» або «Київ -

амn• -

-

своє

ЮВ ПІДПРИЄМСТВ

добро

може

за

колгоспних

рані­

вона

встановлена фермі

ревінням

чи

крадіжки.

печує

гарантійне

складі

Завод і

забез­

сервісне

сирен,

ня

замовника

іх

ремснту.

На

«Екваторі»

серйозно

програму випуск

д.УJя

4-03-7Іі,

І

af.u.l•y

тварину. В. Д. Поперечиий(с.

uтор.

ІІІ"~

.ІІвст:r-а...

Pp088da

а

•вта-.ами

•••--

-

Р;>•д­

2).

ПРОДАЮ дачну ділянку за селом «Пере11-ІОГа» 6 соток. Телефон в Києві: 442-02-87«Ко ..1сктив Броварської м-::блевої фабрики «Дружбо.-.....вислов.lює глибоке співчуття директорові БЛОЩИІJСЬ­

КОМУ

Петру

Івановичу

з

приводу

БЛОЩИ НСЬКОГО Колекпш

Івана

смерті

батf:hа

iioro

Данилови•rа.

Українського державного об'єднання «Украгглибоко сумує з приводу nерс:Lчасвої

ролсrконструкція» смерті працівника

об'єднання

РУБА НА ввслов~1ює

співчуття

Працівники

Миколи

рідним

Броварської

і

СШ

Григоровича

близьким

покійного.

висловлюють

N'7

глибоке

співчутти вчителю ВЛАСЮКУ Василю Овсійовичу воду тяжкої втрати смерті його сина.

осво­

охолод­

з

при·

ферм,

теп-

Колектив Броварського орендного виробничо-торгове.оьно· го трикотажного об'єднання висловлює щнре співчуття завідуючій здоровпунктом ВЛАСЮК Євrенії Миюпівні з приводу

радіаторів

тяжкої

втрати

-

смерті

сина.

до

Редахтор

тракторів.

ВJІтuь,

плосді,

аеродинаміч-

аастуІІІІвка

сец/&.8Ь8ВZ

копита

вирішу-

установок

ефектом,

колісних

навчан-

конверсіі:

молока

хвіст,

і

про

обслуговування nЕрсоналу

довrий ·чорний

нагороду знайти ия, вул. Кірова,

на

певідомить

спробу

чорна,

світл.жаштанової масті середньої вгодованості,

моря­

розміром

:!f:i

5-43-89, 92-5-60.

на лобі <<зірочка>>. Допоможіть, за матеріальну ви­

ко-

для

«DP0-

стане Вам в пригоді.

мико-

конструкцією,

б.ути

своім

роз­

яку

лише

tІеведика

проста

від

,..... ();;-

- консультації підпрнє.vrцям по орr,анізаціі господарської діяльності та допомога в бан­ ківському обслуговуванні.

Контактні телефони:

електричну

снрену,

випускав

ведення бухгалтерського обліку ~' В>!К<>:......

ми нормативними документами, Фір\1а

використо-

сторожа

-

бухгалтсрсr,ІюІ·о

рrrстанням обчислювальної техніки, - складання бухгалтерськнх :звітів та лане ів,

Екватор».

запропонував як

nослуг:

консультації з питань обліку,

TEf1»

колгоспам,

завод

ФІРМА «БРОТЕП» надає Вам новий вид

грива

допоможе

лаівський

ження

ДО УВАГИ ПІДПРИЄМЦІВ ТА КЕРІБН~І­

ПРОПАЛА високоросла, кобила 10-річиоrо віку -

nідприємства,

4-ІИ-61; Ві.І.ПОВІ.І.&JІІ>Воrо секретара вромвиоtостІ

маршрутами: «Київ­ Північне кладовище».

фермерам,

радгоспам,

ним

)ІеА&&Тора

.....

Якщо Ви розпочинаєте свою підпрІrємшщr,. ку діяльність, недасконало володієте останні­

іНСТИТУТУ

лсгенераторів

(УНР ІНФОРМ)

4-О;І-82;

-..

j

:і<ЦІJЕJО.lі!іШ,ІІІІ.

педСІ.ГОГі Чі! ОГО

єttо

Ковпака

cy6cn-a.

_.._.. anwa

і

ярмарків.

IN7 po&J.

вІАи•ІАа•••Іет•

ЩО

Ю.

ків.

моторо­

торгівлі

вулицях К.

1\О!Щерт

ху дон;ній ю~ріваик хору <· !\ри ни ця,,, с.:таршиіі :Іикладач ЮІївськог,І

ше

·

Фото

"Нрини­

поа\а.'Ік:;ють

корабедьну

ма­

Вхід вільний.

АДРЕСА РІЩАКЦП: 255020, Київсьо область, м. Бровари, вул. Киіаська, І54.

N

І'ІОЛОШННЕНІС:О. І

аІаторок,

і

на.

ХХ

JtСІута-т!а.

ВИХО.І,ІІТІ>

аахо,ІІ,у:

На

і

СПОДі!З<lЮ<·ь::;І,

ють

8

даті.

:запрошують

по;\іІо

хової

міжнародних

цій

звіт,

в·~іх Gан;аючах на цю уро­

експлуатаціі

справи,

відбу­

творчий

У часники· хору

будування ... Мюнхен один з найбільших у Німеччині центрів банківсьІ\ої стра­

спо­

ІЮЛНТВВ І)еІ.&ІЩіІ гаsетк. 5ІJОВ&JІСЬКі JИІЙО!Ша Рц• J[&pC).I,IIU .І,СІ[JТІІТІа.

Ди\

За

руд,

Мюнхен

-

Баварії

це

-

Гal\e'N

triJІ.,KB

Серед

тор­

ааро.І,пах

знач­

культурному

європейське місто, в яко­ l\1у суча;сність органічно співіснує

і

у

країни.

століття. У lЗ-14 сто­ літті почався бурхливий ремесел

відігравати

його

вувати

МАН)

важке

авіа-

культури

присвячений

~1ін

шинобудування; << f\вандт >> (фір:\Іа БМВ) автобу­ дування; <<Флік,> (фірма Нраусс-Маффей) ви­ робницво автобусів, гру­ зовиків; <<ІVІессершміттБельков-БЛ<JМ>> авіаракетобу дуваннн; ~ІОнкерс»

КОЛеІПИВlП

nроnовід­

естраді в Броварському nарку «Перемога»,~

годині в районнаІІ'ІУ

мерсантам

елект­

-

(фірма

загальне

ДО

корабельним

електротехніffа;

<<Ханієль>>

ГЛЯДаЧа~ІИ.

Сторож з басом

концер­

всесвітньовідомого

Гого­

ir.r. М. ІІ. Драго'>танова.

провщна

<<Сіменс»

сіл

ХОрОВИХ

участю

пер2д

Нині хор напередодні свого святнового 20 річ­ ного ювілею. 22 травн;І

колеffтивів

промисловості

роніка

ве­

з

ника Біллі Грема, які видбудуться 14, 15 і 16-ro травня 1993 року о 19 годині на літній

на>>.

Леонтовича.

піДприємства, лежить

з

нагорсц­

літніх Олімпійс.:ьких ігор. Незважаючи на численні дрібні і середні роль

досить нап­

ію. М. Д. Леонтовича і З травня здійснив запне на ооласному радіо в передачі «Суботня гости­

12

ЄВАНГЕЛЬ-

рання

жит­

Березнн і тричі в сана­ торії <<Жовтень<>, у груд­ ні виступив на !І турі Республіканського кJн­

В Вагарії (ФРН) з діловим. візитом. побуаала українська делегація~ оч.олюаана Прея~єр·м.і~tістро.м Л. Д. КУЧМОЮ

Мюнхен -серце Баварії

ЦЕРКВА

і

насичене:

будинку

ЛЮДОІJКА

І

·В

жений Грамотою Президії Верховної Ради Унраїни. У 1992 році брав учd<.:'і ь у Республіканському ко:r­ імені

БРОВАРСЬКА

лів, Ннюкичі, Богданів­ ка, на день Броварів і День Перемоги, пере;\

о

САША,

автобусі.

'тру дівника~ш

ІІі'

У

ОНУКИ:

електричці

своїм

1\ОІЩертами

курсу

ТА

до учас­

концертне

МіСЦеВІІ:\ІИ

ДІТИ

СЬКИХ ХРИСТИЯН-БАПТИСТІВ ЗАПРО­ ШУЄ всіх бажаючих на євангелізаційні зіб­

« Нриниці »

пив

ЛЮБОВ·ю

І

любові

кажуть,

і

З

ОЛЕЧКА.

велиffоl\ІУ

реснп 1992 року по тра­ вень 199З року він висту­

(1

перемолщем

народних

Л<!юивів

<<Хо­

в

в

і

ходом:

ружене

різнобар­

<<Україна>>

гато

Я!\

тя

хорового

хорі

ЦіОрти,

Рідну матусю, любу баСусю СТАЩУК ГАJІИНУ СЕМЕНІВ· НУ щиро й сердечно вітаємо з ювілеєм! Люба матуся, найкраща і мнла, Спасибі, що ти нас з любов'ю зростила! Xafi всснРІ щасливі летять журавлями, Щоб ти не старіла, рідненька, з роками. Здоров'я міцного ми зичим без ліку, І довгого, довгого, довгого віку! У цей день усі квіти землі прихиляєм до ніг твоУх, рідна!

виді­

разу.

мистецтва

всо-таки

(двічі),

може

завдяІ\и

рейсовому

філармонії>>,

пє:­

НИІ\И добираються на кон­

стей України та інших республіІ\ колишнього Со­

деному

не

ентузіаз:ІІу,

трудівниІ\ами району, міста, перед вій<.:ЬІ\Овослужбовцями, учнями, глядачами інших обла-

кларнети>>

( Нонча-Зас-

кожного

хорового

ред

ровій

з

санаторій

виступає

культури

тільки

Не перелічити концер­ тів, з якими виступав хор <<Криниця>> за ці роки: це і численні виступи пе­

юзу, перед делегаціями, лепередачах

виїхати

у

місяць

ляти

звучання.

хор

свою

всієї

палітри

Так,

·~

COHI'IHJ 8/TIJlHI

часи

ред відпочиваючими, те­ пер, в зв'я:жу з підви­ щення~і цін, йому пУГ­ рібно заплатити за орен­ дований автобус 40-50 тисяч купонів. Зрозуміло, що такі гроші будинок

колекти­

співі

щоб

на

відтворенні

узагальнених

ЛЄ~І.

~~о .. .

.. ·;.;..с.:.::.-

ЩУJ:)-

па), де хор регулярно раз

вешшу

сім'ю.

ву

ІІЄМа,1О

<<Жовтень'>

перет­

одну

остшші

З. НБИ;1ОСЯ 1\ОІЩертО'VІ

завдя-

1\ОЛеКТИВ

ВОрИВСЯ

здійснювати

важче.

КJЛеІ\ТИВИ

ТИіk

творчого

різні

концертами

тричі

ції, не маючи за це аш ніякої матеріальної вина­ городи,

в

з

Юрмала (Латвія),, Саки, Щолково (Московська обл), Слуцьку (Білорусія),

вони

років

двічі

виїжджати

подорож

минулому

тільки дивува­ що

ді­

публіни. Так, хор побував

Двома роками пізніше в хор прийшли Микола Боцюн, Микола Банул, Валерій Шестанов. тому,

Но<.:тен­

творчої

року

держави,

ну.

можна

Геннадій

процесі

тами

роки

ченко, Володиі\шра Буга­ єнка, Тамару Данилочні­

І

1\И

вної

кінці

співаків-ветеранів: Євгена Селіванова, Бориса і ОлеІ<сандра Вірозубів, Василя Воловина, Вячес­ лава Петухова, Уляну Гришину, Станіслава Но­ валенка, Марію Мельни­

тися

учасника

ристанням

і

творчу

співу

ці

го

лович

нльності викристаЛізува­ лись певні традиції: в

неповторна.

через

радісні І сумні події у особистому житті кожно­

індивідуального життя, від глибокого драматизму до буяння нестрим­ ної радості буття, з вико­

У

будь­ індиві­

хорового

нснні!ми. Але в

всі

Нонцертмейстерами хору були Віталій Стоцький, Валерій Жос, Олександр Терещенно, Євген Ярмо­ ко.

Саме жагуча любов до на­ родного

зустрічають

UU81ІIIIUIIIIUUUIIIUIIUIUIIUІIUUUIIIIUUUIIIU8U8UIII'

у

20 роками д~

хору

Во­

Народний хор напередодні свого 20-річ,ного ювілею

успіхи

в~і підстави пишСІ.тис;І свої,Іи творчюш дослг-

співперєжи­

tІUІІІІІІІВUІQІІІUІІІІІІІІІUІІUІІUІПUШІUІІІІІІІПІUІІІUU

праці. яльності

щирим

це

радість

нові

зміц­

ро­

дару­

насолоду,

хаючи на

і

стосуНІш

<<Криниця>>

Уже через З роки від дня заснування хору було

ня

хор

На теренDх культури

хору.

почесне

з

Слово~І. ко:1еІпив має

традиції

дружні

ванням

МаляІ\ін.

ків-любителів, яких мож­ на було б залучити до

,присвоєно

ни

Ваffарен­

ОлеІ\сандрович

ці

між його учасниками.

ко. Хормейстерами працю­ вали Микола Миколайо­ вич Шевер, НаДія Васи­ лівна Стеценко, Геннадій

хормейстеро:v~ Василем Степановичем Ниящуном буквально ходив по квар­

Всі

У різні роки хором ке­ рували Заслужений діяч

їд

ентузіастів-амато-

дні.

тя.

мистецтв України, про­ фесор Віталій Романович Лисенко, Заслужений пра­ цівниІ\ культури Украї­ ни Володимир Федо­ тович НонощенІ\о, Пана­

хору <<Нриниця>> Бровар­ ського районного будинку культури. За 20 ронів, як говориться, багато води збігло. А починало­ ся все у 197З році, коли гурт

кові

реда&тСJС)а,

4-21-34;

-

масовоr

робота

-

ВОЛОШИRІІНІЮ.

І

~

сусnІльво-ие•Ітичаоrа

ВІА.І.іJІІа: tіJІьськоrо rоспоJ,арства -

авст!а

JІ&АІо\аферм.ацІІ

вІцІ•у

А.

І

Іиде~:с 61285.

Друх ВІІСОІНІЙ. О•сиr

кований

Замовлення

Ііроtа:рсьв:а АРУ&арва КиІвського об•асвого уараuІввв у ROJIIГJІ&.If

UJ"HP8Ь

ЬІІсІ.а

J

ІЕВВИ&ОІІОJ

86--.,

Тираж

AJY• 6.012

N' 2881.

примірників.

4-04-81;

1-11-tl.

А.Ірес.а

аркуш.

L

=.;~·

c.apuas -;;;...

тopr!J1.81.

--..,

BJ"L

~

. .. . . . _ "".,_

..

#55 1993  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you